Фермерські господарства в Україні: стан та перспективи розвитку

Сучасне українське фермерство має вже понад 30-річну історію, яку можна охарактеризувати як період становлення. В процесі аграрного виробництва важливу роль відіграє діяльність приватних господарств населення. Саме стійкість особистих селянських господарств до негативних змін зовнішнього середовища, їх гнучкість та адаптивність, орієнтованість на задоволення власних потреб, робить їх невід’ємними суб’єктами аграрного ринку. Їхня діяльність частково сприяє розв’язанню соціальних проблем села, налагодженню сталого розвитку сільських територій та підтримці доходів сільського населення.

1 грудня 2022 року виконком Вінницької міської ради затвердив Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки. Ця програма створена задля стабільного забезпечення населення якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника. Пріоритетними завданнями є забезпечення розвитку галузі землеробства та глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також зростання органічного виробництва, тваринництва, зокрема ставкового рибництва та бджільництва. Крім того Програма передбачає розвиток особистих селянських господарств, впровадження дорадчих послуг на території громади, удосконалення інфраструктури аграрного ринку, залучення інвестицій та заходи з підтримки суб’єктів господарювання аграрного сектору громади.

Після вторгнення російських військ на територію України, особисті селянські господарства продемонстрували свою ключову роль у збереженні та розвитку локальних ринків і ланцюгів постачань продовольства чим довели стійкість та можливість забезпечення існування малих виробників.

Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального бібліографічного списку «Фермерські господарства в Україні: стан та перспективи розвитку».

Запрошуємо до перегляду!

Віртуальний бібліографічний список

 1. Баранович, А. Планування вуличної мережі фермерських господарств [Електронний ресурс] / А. Баранович, Л. Баранович // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Архітектура і с.-г. буд-во. – 2021. – № 22. – С. 109–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldau_2021_22_21
 2. Бєляєва, Л. А. Функціонування фермерських господарств в сучасних умовах господарювання в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Бєляєва, Д. Ю. Хемлiнa // Економ. простір. – 2020. – № 159. – С. 162–165. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/641/625 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 3. Білоног, А. І. Задача та нейромережна модель оптимізації структури посівних площ фермерського господарства [Електронний ресурс] / А. І. Білоног [та ін.] // Енергетика і автоматика. – 2022. – № 1. – С. 23–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2022_1_5
 4. Буднік, О. М. Імплементація парадигми кооперативного маркетингу у фермерську активність [Електронний ресурс] / О. М. Буднік // Наук. горизонти. – 2020. – Т. 23, № 11. – С. 53–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2020_23_11_8
 5. Виборна, В. Д. Удосконалення інструментів державної підтримки розвитку фермерських господарств, як складової соціального капіталу сільських територій [Електронний ресурс] / В. Д. Виборна // Економіка та упр. АПК. – 2022. – № 1. – С. 109–119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2022_1_11
 6. Вітряк, О. Г. Оцінка ефективності господарювання малих фермерських господарств на сільських територіях [Електронний ресурс] / О. Г. Вітряк, В. А. Ткачук // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2021. – № 9. – С. 121–127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2021_9_17
 7. Гнатишин, Л. Система та механізм управління конкурентоспроможністю фермерських господарств [Електронний ресурс] / Л. Гнатишин, Р. Великий // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка АПК. – 2021. – № 28. – С. 5–10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2021_28_3
 8. Горобченко, О. А. Фермерство України: тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Горобченко, Т. Г. Олійник, М. С. Гапоненко // Modern Economics. – 2020. – № 21. – С. 66–71. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/farms-in-ukraine-trends-and/ (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 9. Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 366 с.
 10. Долинська, М. Порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів [Електронний ресурс] / М. Долинська // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. – 2021. – Т. 8, № 2. – С. 143–151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2021_8_2_23
 11. Економіка українського фермерства [Електронний ресурс] // Економіка АПК. – 2021. – № 1. – С. 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2021_1_3
 12. Іванів, С. І. Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу [Електронний ресурс] / С. І. Іванів, Н. Ю. Драбчук //Актуал. проблеми розвитку економіки регіону. – 2020. – Вип. 16(2). – С. 210–220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2020_16(2)__23
 13. Кальченко, С. В. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері [Електронний ресурс] / С. В. Кальченко, Т. В. Попова, Н. І. Свиноус // Агросвіт. – 2021. – № 3. – С. 9–15. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/3_2021/3.pdf (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 14. Коверко, Ю. А. Правові засади державної підтримки сімейних фермерських господарств [Електронний ресурс] / Ю. А. Коверко // Дніпров. наук. часоп. публ. упр., психології, права. – 2020. – Вип. 1. – С. 45–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2020_1_10
 15. Кропивко, М. Ф. Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства [Електронний ресурс] / М. Ф. Кропивко, М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2021. – № 1 – С. 6–14. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/01/ekonomikaapk_2021_01_p_6_14.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 16. Левіна-Костюк, М. О. Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів [Електронний ресурс] / М. О. Левіна-Костюк [та ін.] // Укр. журн. прикладної економіки та техніки. – 2021. – Т. 6, № 4. – С. 112–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2021_6_4_15
 17. Левчук, К. І. Розвиток фермерських господарств Вінниччини в перші роки земельної реформи (90-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / К. І. Левчук // Агросвіт. – 2021. – № 20. – С. 3–7. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2021/2.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 18. Левчук, К. І. Розвиток фермерських господарств в Україні в 90-і роки ХХ ст. (історичний аспект) [Електронний ресурс] / К. І. Левчук // Агросвіт. – 2023. – № 5–6. – С. 3–9. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1207/1216 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 19. Лупенко, Ю. О. Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос // Економіка АПК. – 2021. – № 3 – С. 6–19. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/03/ekonomikaapk_2021_03_p_6_19.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 20. Любенко, О. І. Резерви збільшення виробництва продукції птахівництва в умовах фермерських господарств [Електронний ресурс] / О. І. Любенко, В. Ю. Савко // Таврій. наук. вісн. Сільськогосподарські науки. – 2021. – Вип. 121. – С. 158–163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2021_121_24
 21. Назаренко, О. В. Інформаційне забезпечення та формування фінансової звітності фермерськими господарствами в контексті міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Назаренко // Агросвіт. – 2022. – № 11–12. – С. 12–20. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/46/47 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 22. Народний форум «Селянські та фермерські господарства під час війни та у період повоєнного відновлення України: політичний діалог» [Електронний ресурс] // Економіка України. – 2022. – № 12. – С. 87–88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2022_12_9
 23. Неміш, Д. В. Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Д. В. Неміш, М. М. Гуменюк // Вісн. аграр. науки. – 2022. – № 8. – С. 79–88. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2022_08_10.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 24. Неміш, Д. В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств у контексті адміністративної децентралізації [Електронний ресурс] / Д. В. Неміш [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2021. – № 2. – С. 76– 87. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_02_10.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 25. Нікітченко, С. О. Економічні засади несільськогосподарської діяльності фермерських господарств України [Електронний ресурс] / С. О. Нікітченко, Л. О. Степура, Ю. В. Федорук // Продовольчі ресурси. – 2022. – Т. 10, № 18. – С. 248–256. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2022_10_18_26
 26. Пилипенко, К. А. Інституційні основи порядку створення фермерських господарств в Україні [Електронний ресурс] / К. А. Пилипенко, М. О. Скрипак // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2021. – № 1. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2021_1_13
 27. Подолянчук, О. А. Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 374. – 374 с.
 28. Пріб, К. А. Розвиток особистих селянських господарств та його інвестиційне забезпечення [Електронний ресурс] / К. А. Пріб // Агросвіт. – 2021. – № 16. – С. 12–17– Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/16_2021/3.pdf (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 29. Ревкова, А. В. Вплив розвитку земельних відносин на діяльність фермерських господарств [Електронний ресурс] / А. В. Ревкова // Агросвіт. – 2022. – № 23. – С. 64–71. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/816/824 (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 30. Росновський, М. Г. Підготовка робітничих кадрів для фермерських господарств України: педагогічний аспект [Електронний ресурс] / М. Г. Росновський, О. А. Чумаченко // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 1. – С. 198–204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2021_1_24
 31. Русанюк, В. В. Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі [Електронний ресурс] / В. В. Русанюк // Економіка АПК. – 2021. – № 2 – С. 102–111. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/02/ekonomikaapk_2021_02_p_102_111.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 32. Сай, В. Порівняльний аналіз техніко-економічних показників фермерських господарств [Електронний ресурс] / В. Сай, Л. Винарчик, Л. Гулько // Сучасні досягнення геодезичної науки та вир-ва. – 2021. – Вип. 2. – С. 109–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2021_2_16
 33. Сахацький, М. Модернізація виробничо-господарської діяльності підприємств і фермерських господарств аграрного сектору в умовах інституційних трансформацій [Електронний ресурс] / М. Сахацький [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – № 5. – С. 596–608. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2021_5_58
 34. Солоненко, Ю. В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. / Ю. В. Солоненко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.
 35. Солоненко, Ю. В. Сімейний бізнес: організаційно-економічний механізм управління : монографія / Юлія Валеріївна Солоненко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 228 с. – Бібліогр.: с. 196–224.
 36. Трішин, Ф. А. Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період [Електронний ресурс] / Ф. А. Трішин, О. В. Ніколюк // Економіка харч. пром. – 2022. – Т. 14, Вип. 3. – С. 58–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2022_14_3_8
 37. Удова, Л. О. Розділ 1.9. Малий бізнес в аграрному секторі економіки України: проблеми та перспективи розвитку в умовах війни [Електронний ресурс] / Л. О. Удова, А. Г. Гаєвий // International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph / edited by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal – Chernihiv : REICST, 2022. – С. 122–133. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09  (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 38. Україна. Закони. Закони України: «Про фермерське господарство», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про аграрні розписки» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Паливода А. В., 2015. – 40 с. – (Закони України).
 39. Шпикуляк, О. Г. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, О. В. Алєксєєва // Економіка АПК. – 2021. – № 4 – С. 95–107. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/04/ekonomikaapk_2021_04_p_95_107.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Провідний бібліограф сектору

аграрних наук О. Л. Шпичак

Поділитися:

Фермерські господарства в Україні


Сучасне українське фермерство має вже понад 30-річну історію, яку можна охарактеризувати як період становлення. В процесі аграрного виробництва важливу роль відіграє діяльність приватних господарств населення. Саме стійкість особистих селянських господарств до негативних змін зовнішнього середовища, їх гнучкість та адаптивність, орієнтованість на задоволення власних потреб, робить їх невід’ємними суб’єктами аграрного ринку. Їхня діяльність частково сприяє розв’язанню соціальних проблем села, налагодженню сталого розвитку сільських територій та підтримці доходів сільського населення.

1 грудня 2022 року виконком Вінницької міської ради затвердив Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023–2025 роки. Ця програма створена задля стабільного забезпечення населення якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника. Пріоритетними завданнями є забезпечення розвитку галузі землеробства та глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також зростання органічного виробництва, тваринництва, зокрема ставкового рибництва та бджільництва. Крім того Програма передбачає розвиток особистих селянських господарств, впровадження дорадчих послуг на території громади, удосконалення інфраструктури аграрного ринку, залучення інвестицій та заходи з підтримки суб’єктів господарювання аграрного сектору громади.

Після вторгнення російських військ на територію України, особисті селянські господарства продемонстрували свою ключову роль у збереженні та розвитку локальних ринків і ланцюгів постачань продовольства чим довели стійкість та можливість забезпечення існування малих виробників.

Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального бібліографічного списку «Фермерські господарства в Україні: стан та перспективи розвитку».

Запрошуємо до перегляду!

Віртуальний бібліографічний список

 1. Баранович, А. Планування вуличної мережі фермерських господарств [Електронний ресурс] / А. Баранович, Л. Баранович // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Архітектура і с.-г. буд-во. – 2021. – № 22. – С. 109–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldau_2021_22_21
 2. Бєляєва, Л. А. Функціонування фермерських господарств в сучасних умовах господарювання в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Бєляєва, Д. Ю. Хемлiнa // Економ. простір. – 2020. – № 159. – С. 162–165. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/641/625 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 3. Білоног, А. І. Задача та нейромережна модель оптимізації структури посівних площ фермерського господарства [Електронний ресурс] / А. І. Білоног [та ін.] // Енергетика і автоматика. – 2022. – № 1. – С. 23–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2022_1_5
 4. Буднік, О. М. Імплементація парадигми кооперативного маркетингу у фермерську активність [Електронний ресурс] / О. М. Буднік // Наук. горизонти. – 2020. – Т. 23, № 11. – С. 53–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2020_23_11_8
 5. Виборна, В. Д. Удосконалення інструментів державної підтримки розвитку фермерських господарств, як складової соціального капіталу сільських територій [Електронний ресурс] / В. Д. Виборна // Економіка та упр. АПК. – 2022. – № 1. – С. 109–119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2022_1_11
 6. Вітряк, О. Г. Оцінка ефективності господарювання малих фермерських господарств на сільських територіях [Електронний ресурс] / О. Г. Вітряк, В. А. Ткачук // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2021. – № 9. – С. 121–127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2021_9_17
 7. Гнатишин, Л. Система та механізм управління конкурентоспроможністю фермерських господарств [Електронний ресурс] / Л. Гнатишин, Р. Великий // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка АПК. – 2021. – № 28. – С. 5–10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2021_28_3
 8. Горобченко, О. А. Фермерство України: тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Горобченко, Т. Г. Олійник, М. С. Гапоненко // Modern Economics. – 2020. – № 21. – С. 66–71. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/farms-in-ukraine-trends-and/ (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 9. Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 366 с.
 10. Долинська, М. Порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів [Електронний ресурс] / М. Долинська // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. – 2021. – Т. 8, № 2. – С. 143–151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2021_8_2_23
 11. Економіка українського фермерства [Електронний ресурс] // Економіка АПК. – 2021. – № 1. – С. 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2021_1_3
 12. Іванів, С. І. Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу [Електронний ресурс] / С. І. Іванів, Н. Ю. Драбчук //Актуал. проблеми розвитку економіки регіону. – 2020. – Вип. 16(2). – С. 210–220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2020_16(2)__23
 13. Кальченко, С. В. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері [Електронний ресурс] / С. В. Кальченко, Т. В. Попова, Н. І. Свиноус // Агросвіт. – 2021. – № 3. – С. 9–15. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/3_2021/3.pdf (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 14. Коверко, Ю. А. Правові засади державної підтримки сімейних фермерських господарств [Електронний ресурс] / Ю. А. Коверко // Дніпров. наук. часоп. публ. упр., психології, права. – 2020. – Вип. 1. – С. 45–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2020_1_10
 15. Кропивко, М. Ф. Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства [Електронний ресурс] / М. Ф. Кропивко, М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2021. – № 1 – С. 6–14. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/01/ekonomikaapk_2021_01_p_6_14.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 16. Левіна-Костюк, М. О. Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів [Електронний ресурс] / М. О. Левіна-Костюк [та ін.] // Укр. журн. прикладної економіки та техніки. – 2021. – Т. 6, № 4. – С. 112–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2021_6_4_15
 17. Левчук, К. І. Розвиток фермерських господарств Вінниччини в перші роки земельної реформи (90-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / К. І. Левчук // Агросвіт. – 2021. – № 20. – С. 3–7. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2021/2.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 18. Левчук, К. І. Розвиток фермерських господарств в Україні в 90-і роки ХХ ст. (історичний аспект) [Електронний ресурс] / К. І. Левчук // Агросвіт. – 2023. – № 5–6. – С. 3–9. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1207/1216 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 19. Лупенко, Ю. О. Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос // Економіка АПК. – 2021. – № 3 – С. 6–19. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/03/ekonomikaapk_2021_03_p_6_19.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 20. Любенко, О. І. Резерви збільшення виробництва продукції птахівництва в умовах фермерських господарств [Електронний ресурс] / О. І. Любенко, В. Ю. Савко // Таврій. наук. вісн. Сільськогосподарські науки. – 2021. – Вип. 121. – С. 158–163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2021_121_24
 21. Назаренко, О. В. Інформаційне забезпечення та формування фінансової звітності фермерськими господарствами в контексті міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Назаренко // Агросвіт. – 2022. – № 11–12. – С. 12–20. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/46/47 (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 22. Народний форум «Селянські та фермерські господарства під час війни та у період повоєнного відновлення України: політичний діалог» [Електронний ресурс] // Економіка України. – 2022. – № 12. – С. 87–88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2022_12_9
 23. Неміш, Д. В. Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Д. В. Неміш, М. М. Гуменюк // Вісн. аграр. науки. – 2022. – № 8. – С. 79–88. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2022_08_10.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 24. Неміш, Д. В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств у контексті адміністративної децентралізації [Електронний ресурс] / Д. В. Неміш [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2021. – № 2. – С. 76– 87. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_02_10.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 25. Нікітченко, С. О. Економічні засади несільськогосподарської діяльності фермерських господарств України [Електронний ресурс] / С. О. Нікітченко, Л. О. Степура, Ю. В. Федорук // Продовольчі ресурси. – 2022. – Т. 10, № 18. – С. 248–256. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2022_10_18_26
 26. Пилипенко, К. А. Інституційні основи порядку створення фермерських господарств в Україні [Електронний ресурс] / К. А. Пилипенко, М. О. Скрипак // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2021. – № 1. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2021_1_13
 27. Подолянчук, О. А. Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 374. – 374 с.
 28. Пріб, К. А. Розвиток особистих селянських господарств та його інвестиційне забезпечення [Електронний ресурс] / К. А. Пріб // Агросвіт. – 2021. – № 16. – С. 12–17– Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/16_2021/3.pdf (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 29. Ревкова, А. В. Вплив розвитку земельних відносин на діяльність фермерських господарств [Електронний ресурс] / А. В. Ревкова // Агросвіт. – 2022. – № 23. – С. 64–71. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/816/824 (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 30. Росновський, М. Г. Підготовка робітничих кадрів для фермерських господарств України: педагогічний аспект [Електронний ресурс] / М. Г. Росновський, О. А. Чумаченко // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 1. – С. 198–204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2021_1_24
 31. Русанюк, В. В. Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі [Електронний ресурс] / В. В. Русанюк // Економіка АПК. – 2021. – № 2 – С. 102–111. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/02/ekonomikaapk_2021_02_p_102_111.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана.
 32. Сай, В. Порівняльний аналіз техніко-економічних показників фермерських господарств [Електронний ресурс] / В. Сай, Л. Винарчик, Л. Гулько // Сучасні досягнення геодезичної науки та вир-ва. – 2021. – Вип. 2. – С. 109–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2021_2_16
 33. Сахацький, М. Модернізація виробничо-господарської діяльності підприємств і фермерських господарств аграрного сектору в умовах інституційних трансформацій [Електронний ресурс] / М. Сахацький [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – № 5. – С. 596–608. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2021_5_58
 34. Солоненко, Ю. В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. / Ю. В. Солоненко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.
 35. Солоненко, Ю. В. Сімейний бізнес: організаційно-економічний механізм управління : монографія / Юлія Валеріївна Солоненко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Кушнір Ю. В., 2021. – 228 с. – Бібліогр.: с. 196–224.
 36. Трішин, Ф. А. Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період [Електронний ресурс] / Ф. А. Трішин, О. В. Ніколюк // Економіка харч. пром. – 2022. – Т. 14, Вип. 3. – С. 58–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2022_14_3_8
 37. Удова, Л. О. Розділ 1.9. Малий бізнес в аграрному секторі економіки України: проблеми та перспективи розвитку в умовах війни [Електронний ресурс] / Л. О. Удова, А. Г. Гаєвий // International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph / edited by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal – Chernihiv : REICST, 2022. – С. 122–133. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09  (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 38. Україна. Закони. Закони України: «Про фермерське господарство», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про аграрні розписки» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Паливода А. В., 2015. – 40 с. – (Закони України).
 39. Шпикуляк, О. Г. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, О. В. Алєксєєва // Економіка АПК. – 2021. – № 4 – С. 95–107. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/04/ekonomikaapk_2021_04_p_95_107.pdf (дата звернення: 26.03.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Провідний бібліограф сектору

аграрних наук О. Л. Шпичак