«Симон Петлюра: «... Він весь жив Україною...»

віртуальний бібліографічний список до 140-річчя від дня народження Симона Васильовича Петлюри

Симон Петлюра – видатна постать в українській історії, особистість загальнонаціонального масштабу, людина, яка була здатна своєю діяльністю консолідувати етнос, стати на чолі визвольних змагань за національну незалежність і процесу українського державотворення. Він належить до тієї когорти людей, які завдяки своїй різноманітній діяльності – політичній, військовій, просвітницькій – репрезентували головну ідентифікаційну модель сучасного українства, побудовану на утвердженні національної самосвідомості і захисті національних інтересів.

Тема національно-визвольних змагань українського народу в 1917–1921 роках і ролі в них С. Петлюри привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Відчутним є доробок українських вчених, які на основі вивчення архівних джерел вводять до наукового обігу невідомі раніше документи з історії 1917–1921 рр. Дотепер створено ґрунтовну джерельну базу для вивчення творчої спадщини Голови Директорії УНР, Головного отамана С. Петлюри, його діяльності та політичних ідей. Відбулося поступове формування сучасного петлюрознавства.

До вивчення явища С. Петлюри і «петлюрівщини» зверталася значна кількість авторів. Починаючи з 20-х років XX ст. сформувалось два протилежних історіографічних напрямки: радянський, який втілював комуністично-партійну ідеологію і український, державницький. Помітний крок у вивченні спадщини С. Петлюри робить сучасна наука. Її характеризує більш глибоке і об’єктивне висвітлення подій, посилена увага до так званих «білих плям» української історії, включення загальнокультурного і загально-філософського контексту в аналіз феномена С. Петлюри, використання досягнень світової науки, відхід від ідеологічних заборон і традиційних стереотипів.

Однак, на думку вчених, постать С. Петлюри все ж залишається найменш дослідженою, а питома вага праць про С. Петлюру є незначною. Проте той факт, що погляди та діяльність С. Петлюри стали предметом розгляду у працях багатьох українських вчених, свідчить про вагомість його постаті й політичної діяльності в дослідженні перебігу суспільно-політичних процесів в Україні, у вирішенні тих актуальних завдань, які стоять перед українською нацією сьогодні.

Запрошуємо шанувальників української історії ознайомитися з книгами та публікаціями у періодичних виданнях, вміщеними до віртуального бібліографічного списку «Симон Петлюра: «... Він весь жив Україною...», що висвітлюють біографію та діяльність цієї непересічної сильної особистості, з яскраво вираженими лідерськими якостями.

Його життя визначали віра в Україну, відданість національним ідеалам та українській справі. У різних життєвих обставинах С. Петлюра проявляв мужність і витримку, глибокий розум, рішучість і волю, високі особистісні й моральні якості.

Книги

63.3(4УКР)6 К 71 Косик, В. Симон Петлюра / В. Косик ; пер. з фр. Я. Кравець. – Львів : НТШ, 2000. – 88 с.

63.3(4УКР)6 Л 64 Литвин, С. Х. Симон Петлюра у 1917–1926 роках : історіографія та джерела / С. Х. Литвин. – Київ : Аквілон-Прес, 2000. – 464 с.

94(477)"19" Л 64 Литвин, С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин. – Київ : Смолоскип, 2018. – 680 с. : іл., портр.

63.3(4УКР–4ВІН)6 М 29 Марущак, М. Й. Симон Петлюра. Вінницький період / М. Й. Марущак. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 36 с. : іл.

63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. Симон Петлюра / Віктор Савченко. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 469 с.

63.3(4УКР)6–8 С 32 Сергійчук, В. І. Симон Петлюра : монографія / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2004. – 448 с. : іл. – (Українські державники).

63.3(4УКР)6 П 29 Симон Петлюра : невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. – 91 с.

Статті у періодичних виданнях

Верстюк, В. Симон Петлюра і директорія / В. Верстюк // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 55–64.

Власенко, С. Непримиримий борець за Українську державу : до 135-ї річниці від дня народж. Симона Петлюри / С. Власенко // Голос України. – 2014. – 22 трав. – С. 20–21 : фот.

Войтович, О. В. Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року) [Електронний ресурс] / О. В. Войтович // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 7–14.

Герасименко, М. В. Національно-патріотична діяльність Симона Петлюри в роки Української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Герасименко // Наук. зап. [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. – 2011. – Вип. 97. – С. 252–260.

Голубко, В. Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. Голубко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. – 2013. – Вип. 23–24. – С. 93–97.

Гoцуляк, В. М. Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності [Електронний ресурс] / В. М. Гoцуляк // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 125. – С. 409–412.

Гoцуляк, В. М. С. Петлюра – символ національного відродження [Електронний ресурс] / В. М. С. Гoцуляк // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 122. – С. 416–420.

Гoцуляк, В. М. Процеси самooрганiзацiї сучаснoгo українськoгo сoцiуму: ідеї С. В. Петлюри [Електронний ресурс] / В. М. Гoцуляк // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 90. – С. 378–381.

Гриценко, А. А. Симон Петлюра в оточенні соратників та опонентів (за матеріалами епістолярної спадщини емігрантів) [Електронний ресурс] / А. А. Гриценко // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 138(1). – С. 64–67.

Кліщ, А. Самостійницькі ідеї Симона Петлюри у публіцистичній візії Романа Рахманного [Електронний ресурс] / А. Кліщ // Образ. – 2017. – Вип. 3. – С. 127–133.

Ковальчук, М. Невідома сторінка історії УНР: Симон Петлюра та діяльність «військової опозиції» в 1920–1921 рр. / М. Ковальчук // Визвол. шлях. – 2004. – № 5. – С. 91–103.

Ковальчук, М. А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920–1921рр. / М. А. Ковальчук // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 97–108.

Ковальчук, М. «Хай тимчасові перемоги большевизму не застилають перспектитви завтрашнього дня...» : (невідомі листи С. Петлюри до М. Порша) / М. Ковальчук // Пам’ять століть. – 2006. – № 3/4. – С. 109–124.

Колісник, Ю. В. Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Ю. В. Колісник // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2016. – № 1. – С. 18–23.

Корольов, Г. Союз Ю. Пілсудського – С. Петлюри в контексті геополітичного вибору [Електронний ресурс] / Г. Корольов // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – 2010. – Вип. 5. – С. 275–286.

Криворучко, О. І. Стаття С. Петлюри «Війна і українці» та її оцінки в історичній літературі [Електронний ресурс] / О. І. Криворучко // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 24. – С. 324–327.

Кучерук, О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри [Електронний ресурс] / О. В. Кучерук // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 15–23.

Кучерук, О. Симон Петлюра – президент Української Народної Республіки / О. Кучерук, Т. Ралдугіна // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 30–34.

Литвин, С. Непохитна віра в українську державність : [три віднайдені листи С. Петлюри до прем’єр-міністра уряду УНР щодо боротьби проти окупац. влади в Україні] / С. Литвин // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 134–142.

Литвин, С. Симон Петлюра і Другий Зимовий похід / С. Литвин // Київ. старовина. – 2000. –№ 1. – С. 105–119.

Марущак, М. Й. Симон Петлюра в час перебування Директорії у Вінниці (1919–1920 рр.) [Електронний ресурс] / М. Й. Марущак // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 63–67.

Олейніков, Ю. Симон Петлюра: кривда та дійсність / Ю. Олейніков // Київ. – 1997. – № 11/12. – С. 8–10.

Оніпко, Т. В. Постать Симона Петлюри в розвідках закордонних дослідників [Електронний ресурс] / Т. В. Оніпко // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія : Гуманітарні науки. – 2014. – Вип. 12. – С. 104–111.

Пересунько, Т. В. Європейське турне української республіканської капели (1919–1921 рр.), як інструмент зовнішньополітичної стратегії і культурної дипломатії Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Т. В. Пересунько // Наук. вісн. Дипломат. академії України. – 2016. – Вип. 23(1). – С. 148–155.

Пиріг, Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) / Р. Я. Пиріг // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 15–27.

Піскун, В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти / В.М. Піскун // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 4–15.

Полумисна, О. Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор [Електронний ресурс] / О. Полумисна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Журналістика. – 2014. – Вип. 39(1). – С. 289–296.

Раєвська, Ю. Програма розвитку культурної сфери Української держави Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Ю. Раєвська // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. – 2012. – Вип. 7. – С. 261–274.

Ралдугіна, Т. Симон Петлюра: епізоди політичної біографії / Т. Ралдугіна // Пам’ять століть. – 2006. – № 3/4. – С. 92–108.

Сворак, С. Д. Ідеї народовладдя у державницькій концепції Симона Петлюри [Електронний ресурс] / С. Д. Сворак // Право і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 8–12.

Семашко, Н. Погляди С. В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення [Електронний ресурс] / Н. Семашко // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2015. – Вип. 22. – С. 171–175.

Сергійчук, В. Політична діяльність Симона Петлюри у Львові в 1905 році [Електронний ресурс] / В. Сергійчук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2015. – Спец. вип. 2. – С. 18–27.

Тимченко, Р. Взаємини Симона Петлюри і Євгена Петрушевича у контексті українського державотворення (листопад 1918 – липень 1919 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2009. – Вип. 18. – С. 327–335.

Тимченко, Р. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту злуки [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Український історичний збірник. – 2014. – Вип. 17. – С. 152–165.

Хміль, І. С. Петлюра і петлюрівщина / І. С. Хміль // Укр. іст. журн. – 1990. – № 3. – С. 107–119.

Чернецька, В. Симон Петлюра на сторінках «Щоденника» Володимира Винниченка [Електронний ресурс] / В. Чернецька // Наук. зап. [Кіровоград. держ. педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2010. – Вип. 92. – С. 264–271.

Чернов, А. Роль Тараса Шевченка у формуванні світогляду Симона Петлюри / А. Чернов // Українське слово. – 2013. – 6–12 берез. – С. 16.

Шульга, В. «... Він весь жив Україною...» / В. Шульга // Молода нація : альманах. – Київ, 2005. – № 3 (36). – С. 5–44.

Поділитися: