Село – оберіг держави

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) до святкування Дня Незалежності України експонується виставка-інформація «Село – оберіг держави».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з матеріалами виставки!

 

Село – оберіг держави

 

Люблю село…

Спитаєте, за що? Й сама не знаю.

Люблю його дуже, та й усе.

Можливо, що над ним веселка грає,

Що квітнуть яблуні і лан дзвінкий росте.

Люблю, напевне, за солодку воду,

За спів пташок, за голубу блакить,

За простоту і доброту народу,

Що без труда і дня не може жить.

За радість спілкування із землею,

За день погожий й весняну грозу,

За вранішнє сонце над ріллею,

За кришталеву на траві росу.

Люблю його й це серцем відчуваю,

Не сумніваюсь в цьому і на мить.

І в відповідь я вас вже запитаю:

Невже ж його ще можна не любить?

                                            Т. Кравчук

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств : постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 // Верховна Рада України. Законодавство України : офіц. сайт. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF (дата звернення: 21.08.2019), вільний. – Назва з екрана.

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств // Кабінет Міністрів України : постанова від 30 січня 2019 р. № 126. – Електрон. версія – Режим доступу: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2019-%D0%BF (дата звернення: 21.08.2019), вільний. – Назва з екрана.

Андрусенко, Н. В. Формування ринку продукції органічного сільського господарства : автореф. дис. / Н. В. Андрусенко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 20 с.

Березівський, П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

Бойко, В. В. Формування стратегії взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій / В. В. Бойко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С. 158–165.

Борщевський, В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіон. економіка. – 2015. – № 1. – С. 64–70.

Бурачек, І. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Бурачек, Н. В. Михайленко // Економіка та упр. нац. госп-вом. – 2018. – Вип. 21. – С. 134–137. – Режим доступу: http:// http://global-national.in.ua/archive/21-2018/27.pdf (дата звернення: 17.08.2019). – Назва з екрана.

Бурик, З. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 81–86.

Бутко, М. П. Механізми державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / М. П. Бутко, Н. М. Орлова // Публ. адміністрування: наук. дослідж. та розвиток : [електрон. журн.]. – 2016. – № 2. – С. 7–15.

Вергунов, В. Історія ведення сільського господарства в Україні у системі державного регулювання / Віктор Вергунов // Зерно. – 2014. – № 3. – С. 126–134.

Волинець, О. П. Олександр Волинець: Не існує офшорних рахунків ціною в мрію батьків та дідів / Олександр Петрович Волинець ; підгот. Василь Голян // Економіст. – 2019. – № 4. – С. 1–6.

Вострякова, В. І. Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. / В. І. Вострякова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 20 с.

Говорун, К. В. Сучасний стан державного регулювання АПК та перспективи розвитку / Катерина Валеріївна Говорун // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 133–135.

Григор’єва, Х. А. Шляхи реформування законодавства щодо оподаткування аграріїв у контексті вимог МВФ / Христина Антонівна Григор’єва // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 266–269.

Губаш, М. Українське село: земля, люди, перспективи / Михайло Губаш // Сіл. вісті. – 2019. – 2 серп. – С. 1–2.

Губені, Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації / Ю. Е. Губені, Ю. А. Коверко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 68–73.

Гуторова, О. О. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні / О. О. Гуторова // Актуал. проблеми інновац. економіки. – 2016. – № 4. – С. 68–73.

Довгаль, О. В. Оцінка ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій / О. В. Довгаль // Економіка та держава. – 2019. – № 3. – С. 57–61.

Довгаль, О. В. Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій / О. В. Довгаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 34–41.

Дудзяк, О. А. Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій / О. А. Дудзяк // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 10–14.

Дудзяк, О. А. Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в українському селі / О. А. Дудзяк, Н. А. Славін, І. І. Гуменюк // АгроСвіт. – 2018. – № 24. – С. 10–13.

Економіка сільського господарства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред.: В. К. Збарського, В. І. Мацибори. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2016. – 312 с.

Економічна оцінка стійкості розвитку агропромислового комплексу Вінницької області / С. В. Козловський [та ін.] // Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія. – Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2016. – Розд. 2. – С. 82–143.

Задорожний, М. П. «Українське село» у Чикаго / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 40–41.

Задорожня, Г. П. Наукове забезпечення сільського господарства в Україні / Г. П. Задорожня, О. Ф. Паладченко, Г. В. Новіцька // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 2. – С. 74–77.

Залізко, В. Д. Інноваційна модель аграрного устрою українського села / В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, І. О. Луценко // Актуал. проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С. 113–124.

Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917–1940 років / П. П. Панченко [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Вид. Корзун Д. Ю., 2011. – 483 с.

Іванишин, В. В. Вплив земельної реформи в Україні на розвиток сільських територій / В. В. Іванишин, О. А. Дудзяк // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 10. – С. 76–81.

Ільчук, М. М. Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі / М. М. Ільчук, С. І. Ус, І. І. Андросович // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 77–84.

Ільчук, О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93–98.

Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Житомир. нац. агроекологіч. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 352 с.

Історія українського селянства : нариси: в 2 т. Т. 1 / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2006. – 632 с.

Карачина, Н. П. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / Н. П. Карачина, Т. В. Вакар, І. О. Мороз // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 25–32 : табл. – Бібліогр. с. 31–32 (26 назв). – Електрон. журн. – ...

Коваленко, Т. Державна фінансова підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав., № 9. – С. 76–78.

Коваленко, Т. Правові нюанси держпідтримки аграріїв у 2019 році / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Трав., № 10. – С. 86–87.

Коваленко, Т. Правові питання державної підтримки сільгоспвиробництва 2019 року / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт., № 7. – С. 96, 98.

Козюк, З. Державна підтримка аграріїв – 2019 / Зінаїда Козюк // Баланс-Агро. – 2019. – Січ., № 1/2. – С. 21–24.

Кормишкін, Ю. А. Генезис наукових поглядів щодо трактування поняття «аграрне підприємництво» на сучасному етапі розвитку [Електронний ресурс] / Ю. А. Кормишкін // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 4. – С. 51–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_4_13

Король, М. С. Рідна мати. Рідна хата. Рідне село / Михайло Король. – Одеса : ВМВ, 2013. – 136 с.

Костюк, Т. О. Підходи до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки сільського господарства / Т. О. Костюк, В. І. Мартиненков, І. О. Луценко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С. 152–157.

Кривенко, О. Крокуйте впевнено, аграрії, держава вас підтримує! / Олександр Кривенко // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав., № 9. – С. 30–33.

Курган, В. П. Економіка аграрних підприємств : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Курган. – Суми : Унів. кн., 2017. – 270 с.

Лебідь, В. С. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного виробництва : автореф. дис. / В. С. Лебідь ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – 20 с.

Лещенко, Н. Українська культура. Свята. Традиції. Обряди = Ukrainian culture. Festivals.Traditions. Customs / Наталка Лещенко, Руслан Павлюк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 192 с. : кол. фот.

Мазур, Г. Ф. Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва : монографія / Геннадій Мазур. – Київ : Нац. наук. центр «Ін-т аграрної економіки», 2014. – 396 с.

Мазур, Г. Ф. Соціально-економічний розвиток села: монографія / Г. Ф. Мазур. – Умань : Уман. комун. вид.-полігр. підприємство, 2009. – 246 с.

Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні : монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.

Максимович, М. О. Дні та місяці українського селянина : монографія / М. О. Максимович. – Київ : Обереги, 2002. – 187 с.

Малік, М. Й. Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі / М. Й. Малік, В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 39–52.

Мальшакова, С. Оподаткування коштів державної підтримки / Світлана Мальшакова // Баланс-Агро. – 2019. – Трав., № 17/18. – С. 37–38.

Мельник, В. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів / В. Мельник, Н. Добіжа, О. Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 1. – С. 70–80.

Мельник, Ю. Ф. Сільське господарство України 20-х років ХХ століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? / Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : [Вид. Корзун Д. Ю.], 2010. – 270 с.

Методологічні аспекти еколого-економічного обґрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою : монографія / за ред. О. В. Харченка. – Суми : Унів. кн., 2017. – 64 с.

Могилова, М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–79.

Мушенок, В. Порівняльно-правовий аналіз методів державної фінансової підтримки сільського господарства / Віктор Мушенок // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. – С. 99–103.

Павлик, В. П. Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 64–69.

Павло Фесюк: «Потрібно відродити ріку й українське село» // Пропозиція. – 2017. – № 11. – С. 16–19.

Павлюченко, Ю. Державне регулювання органічного сільського господарства / Юлія Павлюченко // Economic and Law paradigm of modern society. – 2016. – № 1. – С. 323–328.

Падалка, С. С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? / С. С. Падалка // Укр. іст. журн. – 2016. – № 4. – С. 108–123.

Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.

Патика, Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників / Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 18–25.

Планування діяльності підприємств : навч. посіб. / за ред. Н. І. Михалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 620 с.

Познанська, К. Вплив культурно-історичної спадщини на суспільно-економічний розвиток українського села / Катерина Познанська ; авт.-упоряд. Н. М. Буланова // Історія та сучасність українського народного мистецтва і його роль у формуванні національної свідомості: матеріали симпозіуму з декоративно-приклад. мистецтва. – Дніпродзержинськ, 2010. – С. 87–92.

Поленкова, М. В. Основні характеристики й система критеріїв оцінки соціальної стратифікації українського села / М. В. Поленкова // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ, 2016. – С. 409–419.

Пономарьов, С. Фермерство – це спосіб життя на своїй землі: днями АС побував у Згурівці на Київщині, в гостях у Олександра Чубука, власника селянського фермерського господарства «Чайка-2», голови Асоц. фермерів Київ. обл. / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Жовт., № 19. – С. 64–66.

Присяжнюк, Ю. П. Українське селянство XIX–XX cт.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : навч. посіб. / Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120 с.

Про підтримку молодих фермерів і кооперативів // Дім, сад, город. – 2019. – № 6. – С. 2.

Проніна, О. В. Стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні / О. В. Проніна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 2. – С. 84–88.

Прутська, Т. Ю. Інституційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері : автореф. дис. / Тетяна Юріївна Прутська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 20 с.

Ракович, О. І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій / О. І. Ракович // АгроСвіт. – 2019. – № 4. – С. 67–74.

Регіональні програми розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] // М-во аграр. політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/programi-rozvitku-apk/regionalni-programi-rozvitku-agropromislovogo-kompleksu (дата звернення : 15.08.2019). – Назва з екрана.

Редько, М. С. Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації: автореф. дис. / Михайло Сергійович Редько ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2017. – 20 с.

Саблук, Г. І. Роль гендерного фактора на селі / Г. І. Саблук // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 79–86.

Сибаль, Я. І. Економіко-математичне моделювання в АПК : навч. посіб. / Ярослава Сибаль, Зіновій Кадюк, Ігор Іваницький ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 277 с.

Стан агропромислового комплексу у січні-червні 2019 року року // М-во аграр. політики та продовольства України : офіц. сайт. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_zvity/Стан%20АПК%206%20міс.%202019%20року_уточнено.pdf (дата звернення: 17.08.2019). – Назва з екрана.

Стан фінансування програм підтримки АПК у 2019 році [Електронний ресурс] // М-во аграр. політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : // https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/stan-finansuvannya-program-pidtrimki-apk-u-2019-roci(дата звернення : 15.08.2019). – Назва з екрана.

Сьомченков, О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва в Україні : монографія / О. А. Сьомченков. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 509 с.

Талавиря, М. П. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації / М. П. Талавиря, А. О. Горай // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 75–79.

Тернівський, Т. Українське село переходить від централізованого управління до децентралізованого контролю / Т. Тернівський // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 36–37.

Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 180 с.

Українське народознавство: навч. посіб. / ред. С. П. Павлюк ; авт. передм. М. Г. Жулинський. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568 с.

Українці : іст.-етнограф. моногр.: у 2 кн. / Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; за наук. ред. Анатолія Пономарьова. – Опішне : Вид-во Держ. музею-заповідника укр. гончарства в Опішному «Укр. Народознавство», 1999. – Кн. 1. – 528 с.

Фраєр, О. В. Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації / О. В. Фраєр // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 117–125.

Харламов, П. Житница не только Европы / Павел Харламов // Корреспондент. – 2019. – № 5. – С. 24–28.

Ющенко, Н. Л. Раціональне і стійке землекористування – основа продовольчої безпеки / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко // Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку : функціональний, галузевий і регіональний вектори : монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ, 2015. – С. 299–314.

Підготувала провідний бібліотекар відділу аграрних наук і виробництва

Т. А. Суржикова

Поділитися: