Сучасне діловодство в Україні

Відділ економіки і новітніх технологій Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, І поверх.), запрошує користувачів ознайомитись з виставкою: «Сучасне діловодство в Україні».

 

Бібліографічний список літератури:

 1. 050.2 А 35 Азарова, Л. Є. Документи та особливості їх оформлення : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська . – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 64 с.
 2. 050.286 Б 59 Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери : довідникове видання / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харьків : Фоліо, 2005. – 493 с.
 3. 050.2 Б 69 Близнюк, Л. М. Документація управлінської сфери: навч.-практ. посіб. / Л.М. Близнюк. – Харьків : ХДЕУ, 2004. – 126 с.
 4. 050.2 Г 65 Гончарова, Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / Н.І. Гончарова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 260 с.
 5. 050.2 Г 68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря: практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. – 4–те вид., стер. – Київ : КНТ, 2015. – 304 с.
 6. 050.2 Д 19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство: навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 2–е вид. – Київ : Каравела, 2007. – 240 с.
 7. 050.2 Д 44 Діденко, А. Н. Сучасне діловодство [: навч. посіб. для уч. проф.-техн. закладів освіти / А.Н. Діденко. – 3–є вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384 с.
 8. 005 Д 46 Діловодство, яким воно має бути: практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 9. 050.2 Д 63 Документування у менеджменті: підруч. для студ. вузів / О. Г. Кірічок [та ін.]. –Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.
 10. 050.2 Е 51 Елизаветина, Т. М. Делопроизводство на компьютере / Т. М. Елизаветина, М. В. Денисова. – 3–е изд. – Санкт–Петербург : Питер, 2005. – 300 с. 65.050.2 З-43 Звід документів кадрового діловодства: практ. посіб. / упоряд. Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 912 с.
 11. 050.2 З-91 Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті [: навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ : ЕксОб, 2002. – 272 с
 12. 050.286 І-21 Іванова, Т. В. Муніципальне діловодство : навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Іванова, Л.П. Підлубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312 с..
 13. 050.2 К 59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство: навч. посіб. / В.П. Козоріз, Н.І. Лапицька. – Київ : МАУП, 2003. – 168 с.
 14. 005 К 66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери: навч. посіб. / А. В. Корж. – 4–те вид., стер. – Київ : КНТ : Самміт–Книга, 2018. – 372 с.
 15. 6050.2 М 33 Матвієнко, О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 112 с.
 16. 050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) [: навч. посіб. для студ. вузів / Юрій Палеха. – вид. 5–е, переробл. і доп. – Київ : Ліра–К, 2009. – 476 с.
 17. 050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів: навч. посіб. для студ. вузів / Юрій Палеха. – 2–е вид., переробл. і доп. – Київ : Ліра–К, 2009. – 458 с.
 18. 050.2 П 22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 4–е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2009. – 332 с.
 19. 050.2 П 68 Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: офіц. текст. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 184 с.
 20. 050.286+32.973.202 С 13 Сагиян, С. Делопроизводство на компьютере : Попул. самоучитель / С. Сагиян. – СПб. : Питер, 2005. - 256 с.
 21. 050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практ. рек. / В.Н. Слиньков. – 3–е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248 с.
 22. 050.2 С 48 Слободянюк, Н. Ю. Діловодство та управлінська документація: навч. посіб. для студ. вузів / Н.Ю. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 80 с.
 23. 050.2 С 51 Сморжанюк, Т. П. Документаційне забезпечення управління: навч. посіб. для студ. узів / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Рогальський. – Київ : Вища шк., 2007. – 254 с.
 24. 050.285С 79 Степанова, Я. М. Основи електронного документообігу: навч. посіб. / Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакін. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 155 с.
 25. 005 С 91 Сучасне діловодство в Україні: практичні поради: практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.
 26. 050.2 С 91 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. : В. М. Бріцина. – Київ : Довіра, 2007. – 687 с.
 27. 050.2 Т 45 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч.–метод посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.А. Тітенко. – Київ : КНЕУ, 2006. – 192 с.
 28. 050.2 У 67 Управлінське документування: підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра–К, 2016. – 368 с.
Поділитися:

Сучасне діловодство в Україні


Відділ економіки і новітніх технологій Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, І поверх.), запрошує користувачів ознайомитись з виставкою: «Сучасне діловодство в Україні».

 

Бібліографічний список літератури:

 1. 050.2 А 35 Азарова, Л. Є. Документи та особливості їх оформлення : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська . – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 64 с.
 2. 050.286 Б 59 Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери : довідникове видання / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харьків : Фоліо, 2005. – 493 с.
 3. 050.2 Б 69 Близнюк, Л. М. Документація управлінської сфери: навч.-практ. посіб. / Л.М. Близнюк. – Харьків : ХДЕУ, 2004. – 126 с.
 4. 050.2 Г 65 Гончарова, Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / Н.І. Гончарова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 260 с.
 5. 050.2 Г 68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря: практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. – 4–те вид., стер. – Київ : КНТ, 2015. – 304 с.
 6. 050.2 Д 19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство: навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 2–е вид. – Київ : Каравела, 2007. – 240 с.
 7. 050.2 Д 44 Діденко, А. Н. Сучасне діловодство [: навч. посіб. для уч. проф.-техн. закладів освіти / А.Н. Діденко. – 3–є вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384 с.
 8. 005 Д 46 Діловодство, яким воно має бути: практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 9. 050.2 Д 63 Документування у менеджменті: підруч. для студ. вузів / О. Г. Кірічок [та ін.]. –Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.
 10. 050.2 Е 51 Елизаветина, Т. М. Делопроизводство на компьютере / Т. М. Елизаветина, М. В. Денисова. – 3–е изд. – Санкт–Петербург : Питер, 2005. – 300 с. 65.050.2 З-43 Звід документів кадрового діловодства: практ. посіб. / упоряд. Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 912 с.
 11. 050.2 З-91 Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті [: навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ : ЕксОб, 2002. – 272 с
 12. 050.286 І-21 Іванова, Т. В. Муніципальне діловодство : навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Іванова, Л.П. Підлубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312 с..
 13. 050.2 К 59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство: навч. посіб. / В.П. Козоріз, Н.І. Лапицька. – Київ : МАУП, 2003. – 168 с.
 14. 005 К 66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери: навч. посіб. / А. В. Корж. – 4–те вид., стер. – Київ : КНТ : Самміт–Книга, 2018. – 372 с.
 15. 6050.2 М 33 Матвієнко, О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 112 с.
 16. 050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) [: навч. посіб. для студ. вузів / Юрій Палеха. – вид. 5–е, переробл. і доп. – Київ : Ліра–К, 2009. – 476 с.
 17. 050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів: навч. посіб. для студ. вузів / Юрій Палеха. – 2–е вид., переробл. і доп. – Київ : Ліра–К, 2009. – 458 с.
 18. 050.2 П 22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 4–е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2009. – 332 с.
 19. 050.2 П 68 Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: офіц. текст. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 184 с.
 20. 050.286+32.973.202 С 13 Сагиян, С. Делопроизводство на компьютере : Попул. самоучитель / С. Сагиян. – СПб. : Питер, 2005. - 256 с.
 21. 050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практ. рек. / В.Н. Слиньков. – 3–е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248 с.
 22. 050.2 С 48 Слободянюк, Н. Ю. Діловодство та управлінська документація: навч. посіб. для студ. вузів / Н.Ю. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 80 с.
 23. 050.2 С 51 Сморжанюк, Т. П. Документаційне забезпечення управління: навч. посіб. для студ. узів / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Рогальський. – Київ : Вища шк., 2007. – 254 с.
 24. 050.285С 79 Степанова, Я. М. Основи електронного документообігу: навч. посіб. / Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакін. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 155 с.
 25. 005 С 91 Сучасне діловодство в Україні: практичні поради: практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.
 26. 050.2 С 91 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. : В. М. Бріцина. – Київ : Довіра, 2007. – 687 с.
 27. 050.2 Т 45 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч.–метод посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.А. Тітенко. – Київ : КНЕУ, 2006. – 192 с.
 28. 050.2 У 67 Управлінське документування: підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра–К, 2016. – 368 с.