Інформаційний суверенітет країни – запорука інформаційної безпеки України

До Всесвітнього дня інформації, який, починаючи з 1994 року, щорічно відзначається за ініціативою Міжнародної академії інформатизації, у секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх) влаштовано книжкову виставку «Інформаційний суверенітет країни – запорука інформаційної безпеки України». На виставці представлено низку законодавчих актів, які регулюють відносини, що виникають в інформаційній сфері, літературу, що розкриває систему забезпечення інформаційної безпеки держави та захисту інформації в окремих сферах діяльності.

Інформаційний суверенітет країни – запорука інформаційної безпеки України 

Як правило, найбільшого успіху досягає той,

хто володіє кращою інформацією.

Бенджамін Дізраелі 

Конституція України : наук.-практ. комент.: станом на 20 трав. 2018 р. / за заг. ред.: К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. – Київ : Професіонал, 2018. – 290 с.

Про Національну програму інформатизації: закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст.181. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.11.2019). – Назва з екрана.                            

Україна. Закони. Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 32 с. – (Закони України). 

Україна. Закони. Закон України «Про захист персональних даних» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 черв. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 20 с. 

Україна. Закони. Закон України «Про рекламу» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 січ. 2014 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2014. – 32 с. 

Алієва-Барановська, В. М. Злочини у сфері інформаційної безпеки / В. М. Алієва-Барановська // Юридич. Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 64–74. 

Багрій, М. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Харків : Право, 2017. – 376 с. 

Безсусідня, Ю. Соціальна зумовленість криміналізації кібернетичних атак як суспільно небезпечного діяння проти національної безпеки України / Ю. Безсусідня // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 8. – С. 149–153. 

Гоголь, Б. М. Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію / Б. М. Гоголь // Вісн. госп. судочинства. – 2015. – № 1. – С. 149–154. 

Голованова, Н. В. Питання створення ціннісної моделі інформаційної політики у медіапросторі Україна-ЄС / Н. В. Голованова // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2018. – Вип. 2. – С. 60–80. 

Довгань, О Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 388 с. 

Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. у 15 ч. / за заг. ред.: А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Київ : Вид. Москаленко О. М., 2017. – 58 с. 

Іванченко, Ю. Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету України / Ю. Іванченко // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – Вип. 2. – С. 41–47. 

Камчатний, М. Заборонені засоби ведення кібервійни / М. Камчатний // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 9. – С. 146–149. 

Кодинець, А. О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин : монографія / А. О. Кодинець. – Київ : Алерта, 2016. – 582 с. 

Кушнір, І. Інформаційні загрози в діяльності Державної прикордонної служби України / І. Кушнір // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. – С. 147–150. 

Лісовська, Ю П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2018. – 172 с. 

Лісовська, Ю. П. Адміністративно-правовий захист критичної інформаційної інфраструктури в сучасному кіберпросторі / Ю. П. Лісовська // Держава і право. – 2019. – Вип. 83. – С. 161–171. 

Мукомела, І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2015. – № 2. – С. 130–137. 

Нашинець-Наумова, А. Світовий досвід законодавчої регламентації режимів конфіденційної інформації / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 166–170. 

Нестеряк, Ю. В. Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні засади : монографія / Ю. В. Нестеряк //Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Поліграфсервіс, 2014. – 292 с. 

Нестеряк, Ю. В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння / Ю. В. Нестеряк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2017. – № 1. – С. 147–153. 

Основи IT-права : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», ННІ права та психології ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 208 с. 

Перун, Т. Значення адміністративної відповідальності в системі заходів забезпечення інформаційної безпеки / Т. Перун // Право України. – 2017. – № 10. – С. 202–209. 

Перун, Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання / Т. Перун // Право України. – 2018. – № 8. – С. 195–203.

Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. – 2017. – Вип. 76. – С. 88–101. 

Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 208 с. 

Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Жарких [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2015. – 232 с. 

Савицький, В. Т. Доступ і обмеження доступу до інформації: забезпечена свобода і застережена небезпека / В. Т. Савицький // Університет. Наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2017. – Вип. 4. – С. 116–133. 

Самофалова, О. Ю. Регулювання засобів масової комунікації у структурі державної правозахисної політики в Україні / О. Ю. Самофалова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2017. – № 1. – С. 154–159. 

Соснін, О. В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності / О. В. Соснін // Юридич. Україна. – 2018. – № 9. – С. 17–27. 

Ткачук, Т. Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз / Т. Ткачук // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 10. – С. 182–186. 

Топчій, О. Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище / О. Топчій // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 12. – С. 205–212. 

Топчій, О. Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства / О. Топчій // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 154–158. 

Топчій, О. Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу / О. Топчій // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 1. – С. 140–145. 

Федоренко, В. Л. Інформація як доказ, або як захищати свої права, честь і гідність в глобальній мережі Інтернет / В. Л. Федоренко, О. К. Собін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2017. – № 8. – С. 20–22. 

Чмир, Я. І. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в системі публічного управління / Я. І. Чмир // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 9. – С. 17–22. 

Юдін, О. К. Інформаційна безпека: нормативно-правове забезпечення : підруч. для студ. вузів / О. К. Юдін. – Київ. : НАУ, 2011. – 640 с. 

Електронні ресурси

Політанський В. С. Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання [Електронний ресурс] / В. С. Політанський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2. – С. 68–78.

Політанський В. С. Інформаційне суспільство в Україні: від зародження до сьогодення [Електронний ресурс] / В. С. Політанський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 16–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_42_5

Лукашенко М. В. Інформаційне суспільство та становлення віртуальної соціальності [Електронний ресурс] / М. В. Лукашенко // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 122. – С. 280–283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_71

Харитонов Є. О. Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2018. – Вип. 28. – С. 8–13.

Кравець В. М. Інформаційне суспільство та право в інформаційному суспільстві з позиції філософії права [Електронний ресурс] / В. М. Кравець, О. В. Павлишин // Філософські та методологічні проблеми права. – 2018. – № 1–2. – С. 259–261.

Рєшетнікова І. Л. Інформаційне суспільство: сутність, форми, тенденції [Електронний ресурс] / І. Л. Рєшетнікова, О. О. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 5(2). – С. 155–158. 

Поділитися: