Студенту про економіку

Відділ економіки і новітніх технологій пропонує користувачам ознайомитися з книжковою виставкою «Студенту про економіку».

Експозицію наповнили навчальні посібники з історії економічних вчень, основ економічної теорії, видання, які знайомлять з економікою від простого до складного, з основами ринкової економіки, а також книги, де вміщено матеріал про формування інноваційного потенціалу економіки України та досвід зарубіжних країн.

«Студенту про економіку»

 1. 01 А 34 Ажнюк, М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 368 с.
 2. 01 А 64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб.: у 2 кн. / за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006 – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 723 с.
 3. 1 А 64 Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: у 2 кн. Кн. 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Екон. ф-т ; за ред.: С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Апріорі, 2017. – 567 с.
 4. 8 А 93 Аузан, О. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя / Олександр Аузан. – Київ : Laurus, 2017. – 144 с.
 5. 35(477) Б 16 Баженова, О. В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України: монографія / О. В. Баженова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Каравела, 2017. – 392 с.
 6. 01 Б 17 Базылев, Н. И. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – 2-е изд. – Минск : Современная школа, 2010. – 640 с.
 7. 8 Б 40 Безтелесна, Л. І. Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави: монографія / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Кондор, 2017. – 196 с.
 8. 1 Б 61 Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування: навч. посіб. / Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 149 с.
 9. 330 Б 61 Білецька, Л. В. Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 688 с.
 10. 30 Б 81 Бондаренко, О. А. Микроэкономика: учеб. пособие / О. А. Бондаренко. – Запорожье : Изд. Мокшанов В. В., 2017. – 308 с.
 11. 33 В 42 Вієвська, М. Г. Менеджмент вищої економічної освіти: навч.-метод. посіб. / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська, Н. Л. Шкіря. – Львів : Магнолія 2006, 2017. –346 с.
 12. 330 Г 14 Гайдуцький, П. І. НеЗабуті реформи в Україні, 1991-2017 = Un Forgotten Reforms in Ukraine, 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС–центр, 2017. – 852 с.
 13. 33 Г 65 Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. -–Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с.
 14. 65в6 Д 70 Дослідження операцій в економіці : підручник / за ред. : І. К. Федоренко, О. І. Черняка. – К. : Знання, 2007. – 558 с.
 15. 65в6 З-46 Здрок, В. В. Економетрія : підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541
 16. 65в6 З-46 Здрок, В. В. Основи економетричних досліджень : навч. посіб. / В. В. Здрок ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с.
 17. 330 К 28 Касьяненко, В. О. Інноваційний потенціал економіки України: теорія та практика формування, оцінювання і використання: монографія / В. О. Касьяненко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2017. – 602 с.
 18. 330 К 78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Наталія Миколаївна Краус. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 504 с.
 19. 3 К 90 Кулішов, В.В. Економіка від простого до складного: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 184 с.
 20. 330 Л 93 Любохинець, Л. С. Історія політичних та економічних вчень: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 294 с.
 21. 03 М 13 Мазурок, П. П. Історія економіки та економічної думки: підруч. для студ. вузів / П. П. Мазурок ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 428 с.
 22. 01 М 36 Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 382 с.
 23. 30 М 48 Мельник, Л. Г. Економіка природних ресурсів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин. – Суми : Університетська книга, 2017. – 348 с.
 24. 330 М 48 Мельник, Л. Г. Екологічна економіка: підручник / Л. Г. Мельник . – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с.
 25. 65.02я73 М 86 Мочерний, С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С.В. Мочерний. – Львів : Новий Світ–2000, 2004. – 480 с.
 26. 30 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2017. – 368 с.
 27. 65 М 89 Мудрость Большого Бизнеса : 5000 цитат о бизнесе, менеджменте и финансах / пер. с англ. : В. Н. Егорова. – Москва : РИПОЛ классик, 2009. – 768 с.
 28. 330 О-75 Основи ринкової економіки: підручник / за заг. ред. В. В. Кулішова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 472 с.
 29. 050 О-75 Основи ринкової економіки: підручник / за заг. ред. В. В. Кулішова. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 472 с.
 30. 330 П 65 Поченчук, Г. М. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації : монографія / Галина Михайлівна Поченчук ; Акад. фінансового управління, Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 420 с.32.
 31. 65 Т 66 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посіб. / Г.О. Ковальчук, Н.Ю. Бутенко, М.В. Артюшина. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с.
 32. 65 Э 54 Эм, М. Об экономике с улыбкой / М. Эм, М. Ю. Медведев, И. Гарифуллина. – Москва : ДМК Пресс, 2012. – 312 с.
Поділитися: