Права людини в контексті верховенства права

З нагоди Всеукраїнського тижня права, у секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх) відкрито книжково-журнальну виставку «Права людини в контексті верховенства права».

Експозиція виставки, містить публікації наукового та науково-практичного спрямування, в яких відображено основні положення сучасної доктрини щодо прав та свобод людини і громадянина та їх гарантій, характеристика яких подається крізь призму відповідних світових і європейських стандартів. 

Права людини в контексті верховенства права

Розділ 1. Права і свободи людини і громадянина в законодавчих актах

Усвідомлення права розвиває

усвідомлення обов’язку.

Загальний закон – це свобода,

яка закінчується там,

де починається свобода іншого. 

Віктор Гюго 

Загальна декларація прав людини / відп. за вип. С. Головатий. – Київ : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 12 с. – (Міжнародні документи ООН з прав людини).

Конвенція ООН про права дитини / Держ. ком. України у справах сім’ї та молоді. – Київ : ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів: із змін. та допов. станом на 18 верес. 2018 р.: офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 96 с.

Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на 61 сесії ГА ООН / Британська Рада, Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : Ленвіт, 2014. – 40 с. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний протокол до Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ : USAID, 2016. – 44 с.

Лебідь, В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : навч. посіб. / В. І. Лебідь. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова Єдність, 2018. – 36 с.

Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації / відп. за вип. А. Рибалка. – [Б. м. : б. в.], [2001]. – 20 с.

Конституція України : наук.-практ. комент.: станом на 20 трав. 2018 р. / за заг. ред.: К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. – Київ : Професіонал, 2018. – 290 с.

Україна. Закони. Закони України: «Про імміграцію», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 84 с.

Україна. Закони. Закони України: «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лип. 2017 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2017. – 28 с.

Україна. Закони. Закон України «Про звернення громадян» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 26 берез. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 16 с.

Україна. Закони. Закони України: «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 40 с.

Моткова, О. До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України / О. Моткова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 8. – С. 139–142. 

Розділ 2. Права людини і громадянина: реалізація та захист 

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с.

Балацька, О. Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини / О. Р. Балацька // Вісн. кримінал. судочинства. – 2018. – № 1. – С. 8–15.

Бобкова, А. Г. Щодо реалізації права на житло внутрішньо переміщеними особами / А. Г. Бобкова // Правничий часопис Донецького університету. – 2017. – № 1/2. – С. 3–13.

Бойчук, Д. С. Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні / Д. С. Бойчук // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 2. – С. 13–23.

Бондарев, О. Б.          Правові засади діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту прав військовослужбовців / О. Б. Бондарев // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 91–95.

Головатий, С. Про людські права : лекції / С. Головатий ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень. – Київ : Дух і літера, 2016. – 760 с.

Гостюк, О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему / О. Гостюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 92–96.

Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи : [навч.-метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл.] / авт.-упоряд. О. Войтенко. – Київ : Майстер книг, 2013. – 304 с.

Дроздов, О. Актуальні питання застосування статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: право на свободу та особисту недоторканність / О. Дроздов, О. Дроздова // Право України. – 2016. – № 8. – С. 84–89.

Іванов, М. С. Поняття об’єкта правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції / М. С. Іванов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 253–257.

Камінська, Н. В. Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : КНТ, 2018. – 264 с.

Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішнє переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с.

Корнієнко, П. С. Місце і роль Верховної Ради України у формуванні правозахисного механізму держави / П. С. Корнієнко // Держава і право. – 2019. – Вип. 84. – С. 49–60.

Кохановська, О. Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) / О. Кохановська // Право України. – 2018. – № 1. – С. 63–71.

Лазур, Я. В. Виконання судових рішень як одна з провідних гарантій забезпечення прав і свобод людини / Я. В. Лазур, Т. О. Карабін // Санація та банкрутство. – 2016. – № 1/2. – С. 264–265.

Ліненко, М. О. Деякі аспекти застосування службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина / М. О. Ліненко, І. Р. Вітик // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 156–160.

Мартьянова, С. М. Чинники ефективності судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина / С. М. Мартьянова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. – С. 96–101.

Мельник, Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика : наук.-практ. посіб. / Р. С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с.

Мельничук, О. Ф. Право людини на освіту : монографія / Ольга Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 440 с.

Нелін, О. Ідеологія захисту прав людини в Україні в мирний час і під час збройних конфліктів (війни) / О. Нелін // Юридич. Україна. – 2019. – № 5. – С. 46–51.

Новіцький, В. В. Методологія аналізу прав людини та юридичних гарантій їх реалізації / В. В. Новіцький // Держава і право. – 2018. – Вип. 80. – С. 28–38.

Одегов, О. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / О. Одегов, Н. Гриценко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; Східноукр. центр громадських ініціатив. – Київ : Компринт, 2018. – 64 с.

Опольська, Н. Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі / Н. Опольська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 191–195.

Пащенко, М. О.  Система захисту природних прав людини: нормативно-правовий та індивідуально-правовий рівень / М. О. Пащенко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2019. – № 8. – С. 43–47.

Пєтков, С. В. Забезпечення прав людини правоохоронними органами / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія. – Київ : КНТ, 2019. – 241 с.

Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 208 с.

Породько, В. Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології / В. Породько // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 11. – С. 146–149.

Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України)  : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Асоц. суддів Конституційного Суду України ; вступ. сл. і заг. ред.: П. Ф. Мартиненка, В. М. Кампа. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.

Сербіна, А. Скасування та звуження існуючих прав і свобод людини та громадянина / А. Сербіна // Спецвипуск «Юридичні практики». – 2018. – № 7/1, липень. – С. 3–6.

Слінько, Т. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму / Т. Слінько // Право України. – 2018. – № 4. – С. 108–125.

Спіцина, Г. О. Конституційний захист прав людини як складова європейського вибору України / Г. О. Спіцина // Публіч. право. – 2018. – № 2. – С. 55–62. 

Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Каф. міжнародного права ; за заг. ред.: О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2017. – 374 с.

Ткачук, Л. В. Роль уповноваженого з прав людини в системі правозахисних гарантій прав людини в Україні: теоретико-правові аспекти / Л. В. Ткачук // Держава і право. – 2019. – Вип. 84. – С. 36–48.

Харатян, Т. Н. Право людини на життя та суміжні з ним права в системі прав людини / Т. Н. Харатян // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 66–69.

Христова, Г. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння / Г. Христова // Право України. – 2019. – № 6. – С. 100–118.

Христова, Г. О. Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації / Г. О. Христова // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – 2018. – № 1. – С. 204–218.

Черновол, О. П. Механізм забезпечення та реалізації основних обов’язків людини і громадянина: окремі аспекти / О. П. Черновол // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 57–60. 

Черновол, О. П. Українська модель правового забезпечення та реалізації обов’язків людини і громадянина / О. П. Черновол // Публіч. право. – 2018. – № 2. – С. 256–262.

Яковлєв, А. Актуальні проблеми забезпечення верховенства права і конституційний процес в Україні / А. Яковлєв // Юридич. Україна. – 2016. – № 3/4. – С. 32–38. 

Розділ 3. Міжнародний досвід захисту прав людини

Бошицький, Ю. Л. Щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС в контексті забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 168–175.

Головань, В. Світовий досвід діяльності інституту омбудсмана / В. Головань // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 199–203.

Грищук, О. В. Особливості закріплення ідеї людської гідності у правових актах Ради Європи / О. В. Грищук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницького ун-ту управління та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 360–367.

Гуйван, П. Справедливість судового захисту прав українців у Європейському суді з прав людини / П. Гуйван // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 12–19.

Деркач, А. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України / А. Деркач // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 8. – С. 124–127.

Деркач, А. Нормативні механізми захисту прав і свобод людини в європейських країнах та конституційна юстиція / А. Деркач // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. – С. 131–134.

Дудаш, Т. І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посіб. / Т. І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 488 с.

Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с.

Кузьменко, О. Імплементація міжнародних стандартів у сфері реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні / О. Кузьменко, Я. Григоренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 166–170.

Лазур, Я. В. Деякі аспекти імплементації в Україні світових стандартів забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління / Я. В. Лазур // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 258–263.

Лебідь, В. П. Механізми взаємодії між неурядовими організаціями та радою ООН з прав людини / В. П. Лебідь // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 291–294.

Ліщина, І. Порушення права власності шляхом скасування остаточних судових рішень: практика Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українській судовій системі / І. Ліщина // Право України. – 2019. – № 7. – С. 184–197.

Лоскутов, Т. Відповідність окремих норм Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам забезпечення прав людини / Т. Лоскутов // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 8. – С. 203–207.

Макаренко, О. Європейський Суд з прав людини як механізм захисту прав платників податків у розрізі аналізу прийнятих ним рішень / О. Макаренко // Юридич. Україна. – 2019. – № 4. – С. 72–73.

Манукян, В. И. Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий / В. Манукян. – Харьков : Право, 2017. – 600 с.

Мішина, Н. Конституційна скарга та індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини як юридичні гарантії прав людини в Україні / Н. Мішина // Право України. – 2018. – № 12. – С. 178–196.

Палант, Б. Білль про права (практика застосування) / Б. Палант. – Харків : Право, 2018. – 264 с.

Пархоменко, А. А. Проблема приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / А. А. Пархоменко // Юридич. Україна. – 2019. – № 4. – С. 53–57.

Поліщук, А. М. Особливості охорони приватного життя за кримінальним законодавством України та ФРН: порівняльна характеристика / А. М. Поліщук, М. І. Франчук // Становлення кримінального права України: теорія і практика : зб. тез доп. Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 4 квіт. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. – Ірпінь ; Вінниця, 2018. – С. 142–146.

Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу : практ. посіб. / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2018. – 196 с.

Руднєва, О. М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини / О. М. Руднєва // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 10–16.

Фулей, Т. Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини / Т. Фулей // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 8. – С. 175–180.

Поділитися: