Інформаційні технології - аграрному виробництву

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується перегляд-повідомлення «Інформаційні технології – аграрному виробництву».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися із представленими матеріалами.

Інформаційні технології – аграрному виробництву

 1. Антомонова, Л. YouTube в поміч, або як відеоблогерство та власний канал на YouTube може допомогти в бізнесі / Лада Антомонова // Зерно. – 2018. – № 6. – С. 122–124.
 2. Барановский, Д. И. Биометрия в селекции в MS EXCEL : учеб. пособие / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Харьков : Бровин А. В., 2017. – 228 с.
 3. Барановський, Д. І. Біометрія в програмному середовищі MS EXCEL : навч. посіб. / Д. І. Барановський, О. М. Гетьманець, А. М. Хохлов ; Харків. держ. зооветеринар. акад. – Харків : Бровін О. В., 2017. – 90 с.
 4. Вдовенко, Н. М. Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки : монографія / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство риб. госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Компринт, 2016. – 476 c.
 5. Гончар, О. Селекція у кролівництві: все автоматизовано / Олексій Гончар, Євгеній Шевченко, Олександр Гавриш // Агробізнес сьогодні. – 2013. – Берез. (№ 5). – С. 51.
 6. Гудзь Г. О. Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва [Електронний ресурс] / Г. О. Гудзь // Облік і фінанси. – 2016. – № 2. – С. 95–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_2_16– (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 7. Гусейнгулиев, Н. Ю. Теоретико-методологические аспекты информационного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере / Наиль Юсиф оглу Гусейнгулиев // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 78–83.
 8. Діденко, Н. І. Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва / Н. І. Діденко // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 56–69.
 9. Дышкант, Д. ІТ технологии в агробизнесе: сказка или реальность? / Дарина Дышкант // Овощи и фрукты. – 2018. – № 8. – С. 86–88.
 10. Житник, О. Структурні моделі засобів дистанційного зондування для застосування в галузі точного землеробства / О. Житник, І. Бальченко // Техн. науки та технології. – 2017. – № 3. – С. 123–128.
 11. Звітність, контроль та планування. Навіщо аграрії впроваджують онлайн-систему управління підприємством? // Зерно. – 2018. – № 6. – С. 54–55.
 12. Зелінська О. В. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / О. В. Зелінська, С. М. Сухоцька // Галиц. екон. вісн. – 2016. – № 2. – С. 148–152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2016_2_21 (дата звернення: 02.12.2019), вільний. – Назва з екрана.
 13. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (ІТЕП – 2015), 24 – 25 верес. 2015 р., Чернівці / ПВНЗ «Буковин. ун-т», Ун-т «Union-Nikola Tesla», Вища шк. економіки та менеджменту держ. упр. в Братиславі, Європ. політехн. ін-т, Вища шк. соц. і техн. наук в Радомі. – Чернівці : Книги-XXI, 2015. – 288 c. – (ПВНЗ «Буковин. ун-т». Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ; вип. 12).
 14. Келюх О. О. Інформаційні технології в розвиненні екологічного мислення майбутніх фахівців аграрної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Келюх // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 65–68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_19 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 15. Клочко О. Порівняльний аналіз результатів упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Клочко // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 126–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_1_22 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 16. Корінець, Р. Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / Р. Я. Корінець, М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 61–70.
 17. Кравчук В. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки [Електронний ресурс] / В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко // Техніко-технол. аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сіл. госп-ва України. – 2018. – Вип. 22. – С. 27–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttar_2018_22_5 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 18. Литвинчук, І. Л. Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України / І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 212–223.
 19. Лобода О. М. Моделі та методи інформаційної технології управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності [Електронний ресурс] / О. М. Лобода, В. С. Димов // Проблеми інформ. технологій. – 2018. – № 1. – С. 104–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2018_1_16 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 20. Миколайчук, Я. Л. Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах з використанням нових інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Я. Л. Миколайчук ; НААН України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2016. – 20 c.
 21. Мороз С. І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу [Електронний ресурс] / С. І. Мороз, І. І. Шрамко // Вісн. Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-ту. – 2017. – № 2. – С. 117–122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2017_2_23 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 22. Нехай, В. Ґрунт як об'єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування / В. Нехай // Техн. науки та технології. – 2016. – № 2. – С. 150–156.
 23. Николюк, О. М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 35–45.
 24. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі : колект. монографія / ред.: Г. Є. Павлова, І. П. Приходько. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 523 c.
 25. Основи аграрного консалтингу : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2015. – 260 с.
 26. Павлова, Г. Є. Ризики та чинники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва / Г. Є. Павлова, О. В. Халатур // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 194–199.
 27. Попрозман, Н. В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н. В. Попрозман // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 35–40.
 28. Репіч, Т. А. Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства / Т. А. Репіч, К. Ю. Закорська // АгроСвіт. – 2018. – № 3. – С. 56–60.
 29. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій : колект. монографія / В. М. Жук [та ін.] ; ред.: В. М. Жук, Ю. Л. Бездушна ; НААН України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2017. – 449 c.
 30. Руденко, Г. Р. Особливості впровадження інновацій у діяльність сільськогосподарських підприємств / Г. Р. Руденко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 128–132.
 31. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [19–20 квіт. 2018 р., Бережани] / ред.: С. А. Нестеренко, В. Я. Бунько, З. М. Герасимів ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Бережан. агротехн. ін-т, Білорус. держ. с.-г. акад., Жешув. ун-т, Помор. акад. в Слупську. – Бережани : Паляниця В. А., 2018. – 444 c.
 32. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / Я. М. Гадзало [та ін.] ; ред.: Я. М. Гадзало, М. І. Бащенко, В. М. Жук, Ю. О. Лупенко ; НААН України. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 213 c.
 33. Сучасні інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності // Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 282–310.
 34. Тарабрін, О. Є. Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів / О. Є. Тарабрін // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 59–63.
 35. Тітова О. П. Застосування інформаційних технологій в аграрному виробництві [Електронний ресурс] / О. П. Тітова // Вісн. Житомир. Нац. агроекол. ун-ту. – 2013. – № 1/2(2). – С. 178–188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1-2(2)__24 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 36. Філатов, С. Ярмарок професій майбутнього : [цифра на службі сучасного агропідприємства] / Свят Філатов // Зерно. – 2019. – № 1. – С. 136–138.
 37. Халатур, С. М. Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення / С. М. Халатур // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 2017. – Вип. 34/1. – С. 97–105.
 38. Чекмарёв, П. А. Использование геоинформационных систем в агропромышленном комплексе / П. А. Чекмарёв, С. В. Лукин // Агрохимия, агротехника, агротехнологии. – 2013. – № 5. – С. 47–48.
 39. Шульга, О. А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні / О. А. Шульга // Економіка України. – 2018. – № 5. – С. 3–22.
 40. Яценко В. М. Методичні підходи та інформаційні технології в управлінні інвестиційною діяльністю аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Яценко // Вісн. Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – № 2. – С. 116–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_2_14 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліотекар Т. А. Суржикова

Поділитися:

Інформаційні технології - аграрному виробництву


У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується перегляд-повідомлення «Інформаційні технології – аграрному виробництву».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися із представленими матеріалами.

Інформаційні технології – аграрному виробництву

 1. Антомонова, Л. YouTube в поміч, або як відеоблогерство та власний канал на YouTube може допомогти в бізнесі / Лада Антомонова // Зерно. – 2018. – № 6. – С. 122–124.
 2. Барановский, Д. И. Биометрия в селекции в MS EXCEL : учеб. пособие / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Харьков : Бровин А. В., 2017. – 228 с.
 3. Барановський, Д. І. Біометрія в програмному середовищі MS EXCEL : навч. посіб. / Д. І. Барановський, О. М. Гетьманець, А. М. Хохлов ; Харків. держ. зооветеринар. акад. – Харків : Бровін О. В., 2017. – 90 с.
 4. Вдовенко, Н. М. Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки : монографія / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство риб. госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Компринт, 2016. – 476 c.
 5. Гончар, О. Селекція у кролівництві: все автоматизовано / Олексій Гончар, Євгеній Шевченко, Олександр Гавриш // Агробізнес сьогодні. – 2013. – Берез. (№ 5). – С. 51.
 6. Гудзь Г. О. Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва [Електронний ресурс] / Г. О. Гудзь // Облік і фінанси. – 2016. – № 2. – С. 95–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_2_16– (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 7. Гусейнгулиев, Н. Ю. Теоретико-методологические аспекты информационного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере / Наиль Юсиф оглу Гусейнгулиев // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 78–83.
 8. Діденко, Н. І. Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва / Н. І. Діденко // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 56–69.
 9. Дышкант, Д. ІТ технологии в агробизнесе: сказка или реальность? / Дарина Дышкант // Овощи и фрукты. – 2018. – № 8. – С. 86–88.
 10. Житник, О. Структурні моделі засобів дистанційного зондування для застосування в галузі точного землеробства / О. Житник, І. Бальченко // Техн. науки та технології. – 2017. – № 3. – С. 123–128.
 11. Звітність, контроль та планування. Навіщо аграрії впроваджують онлайн-систему управління підприємством? // Зерно. – 2018. – № 6. – С. 54–55.
 12. Зелінська О. В. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / О. В. Зелінська, С. М. Сухоцька // Галиц. екон. вісн. – 2016. – № 2. – С. 148–152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2016_2_21 (дата звернення: 02.12.2019), вільний. – Назва з екрана.
 13. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (ІТЕП – 2015), 24 – 25 верес. 2015 р., Чернівці / ПВНЗ «Буковин. ун-т», Ун-т «Union-Nikola Tesla», Вища шк. економіки та менеджменту держ. упр. в Братиславі, Європ. політехн. ін-т, Вища шк. соц. і техн. наук в Радомі. – Чернівці : Книги-XXI, 2015. – 288 c. – (ПВНЗ «Буковин. ун-т». Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ; вип. 12).
 14. Келюх О. О. Інформаційні технології в розвиненні екологічного мислення майбутніх фахівців аграрної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Келюх // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 65–68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_19 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 15. Клочко О. Порівняльний аналіз результатів упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Клочко // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 126–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_1_22 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 16. Корінець, Р. Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / Р. Я. Корінець, М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 61–70.
 17. Кравчук В. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки [Електронний ресурс] / В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко // Техніко-технол. аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сіл. госп-ва України. – 2018. – Вип. 22. – С. 27–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttar_2018_22_5 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 18. Литвинчук, І. Л. Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України / І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 212–223.
 19. Лобода О. М. Моделі та методи інформаційної технології управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності [Електронний ресурс] / О. М. Лобода, В. С. Димов // Проблеми інформ. технологій. – 2018. – № 1. – С. 104–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2018_1_16 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 20. Миколайчук, Я. Л. Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах з використанням нових інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Я. Л. Миколайчук ; НААН України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2016. – 20 c.
 21. Мороз С. І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу [Електронний ресурс] / С. І. Мороз, І. І. Шрамко // Вісн. Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-ту. – 2017. – № 2. – С. 117–122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2017_2_23 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 22. Нехай, В. Ґрунт як об'єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування / В. Нехай // Техн. науки та технології. – 2016. – № 2. – С. 150–156.
 23. Николюк, О. М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 35–45.
 24. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі : колект. монографія / ред.: Г. Є. Павлова, І. П. Приходько. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 523 c.
 25. Основи аграрного консалтингу : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2015. – 260 с.
 26. Павлова, Г. Є. Ризики та чинники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва / Г. Є. Павлова, О. В. Халатур // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 194–199.
 27. Попрозман, Н. В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н. В. Попрозман // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 35–40.
 28. Репіч, Т. А. Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства / Т. А. Репіч, К. Ю. Закорська // АгроСвіт. – 2018. – № 3. – С. 56–60.
 29. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій : колект. монографія / В. М. Жук [та ін.] ; ред.: В. М. Жук, Ю. Л. Бездушна ; НААН України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2017. – 449 c.
 30. Руденко, Г. Р. Особливості впровадження інновацій у діяльність сільськогосподарських підприємств / Г. Р. Руденко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 128–132.
 31. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [19–20 квіт. 2018 р., Бережани] / ред.: С. А. Нестеренко, В. Я. Бунько, З. М. Герасимів ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Бережан. агротехн. ін-т, Білорус. держ. с.-г. акад., Жешув. ун-т, Помор. акад. в Слупську. – Бережани : Паляниця В. А., 2018. – 444 c.
 32. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / Я. М. Гадзало [та ін.] ; ред.: Я. М. Гадзало, М. І. Бащенко, В. М. Жук, Ю. О. Лупенко ; НААН України. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 213 c.
 33. Сучасні інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності // Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 282–310.
 34. Тарабрін, О. Є. Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів / О. Є. Тарабрін // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 59–63.
 35. Тітова О. П. Застосування інформаційних технологій в аграрному виробництві [Електронний ресурс] / О. П. Тітова // Вісн. Житомир. Нац. агроекол. ун-ту. – 2013. – № 1/2(2). – С. 178–188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1-2(2)__24 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
 36. Філатов, С. Ярмарок професій майбутнього : [цифра на службі сучасного агропідприємства] / Свят Філатов // Зерно. – 2019. – № 1. – С. 136–138.
 37. Халатур, С. М. Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення / С. М. Халатур // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 2017. – Вип. 34/1. – С. 97–105.
 38. Чекмарёв, П. А. Использование геоинформационных систем в агропромышленном комплексе / П. А. Чекмарёв, С. В. Лукин // Агрохимия, агротехника, агротехнологии. – 2013. – № 5. – С. 47–48.
 39. Шульга, О. А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні / О. А. Шульга // Економіка України. – 2018. – № 5. – С. 3–22.
 40. Яценко В. М. Методичні підходи та інформаційні технології в управлінні інвестиційною діяльністю аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Яценко // Вісн. Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – № 2. – С. 116–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_2_14 (дата звернення: 25.11.2019), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліотекар Т. А. Суржикова