Вони – майбутнє України

Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об’єднань і організацій, в останню неділю червня Україна відзначає День молоді. 

Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові та романтики. Юність і молодість – це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але й особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань. Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, незабаром будуть визначати шляхи розвитку нашої країни.

Долучаючись до свята, працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували книжково-ілюстративну виставку «Вони – майбутнє України».

Запрошуємо до перегляду.

Вони майбутнє України

(до Дня молоді) 

Молодість – це пора, коли доводиться безвідповідально приймати найвідповідальніші рішення: вибираєш цілі, а чого вони варті, дізнаєшся після. Частка легковажності тут не те що виправдана, а прямо необхідна.

Франсуа Вольтер

Абрамович, С. Д. Мовленнєва комунікація : підруч. для студ. ВНЗ / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : навч. посіб. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. О. Сербенської. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Львів : Апріорі, 2017. – 304 с.

Бріджес, Д. Етикет справжнього джентльмена : пер. з англ. / Д. Бріджес. – Львів : Свічадо, 2016. – 208 с. : іл.

Бугай, Н. Український етикет. В 3 кн. / Н. Бугай. – Київ : Б-ка українця, 2002 – Кн. 1 : Етикет особистості шкільного віку : посіб. для дітей та дорослих. – 287 с.

Бусел, Ю. В. Сучасні молодіжні субкультури: пофігізм чи протест / Ю. Бусел. – Київ : Шк. світ, 2009. – 96 с. : іл. – (Психологічна скарбничка).

Виноградова, Ю. В. На молодежной тусовке / Ю. В. Виноградова. – Минск : Соврем. шк., 2008. – 176 с. – (Секреты этикета).

Гавілан, Ф. Небезпечні дружні зв’язки : посібник з виживання серед друзів, що нас уражають, кривдять або зраджують / Ф. Гавілан ; пер. з ісп. В. Крутоуза. – Київ : Пульсари, 2011. – 216 с. : іл. – (Бібліотека сучасної прози).

Гесслер, К. Маніфест двадцятирічних. Маніфест тих, хто прожили чверть життя : двадцятилітні про те, чого хочуть і як це отримати / К. Гесслер ; з англ. пер. А. Любас. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 424 с.

Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304 с.

Гурлєва, Т. С. Підліток: становлення відповідальності / Т. Гурлєва. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навч. посіб. для уч. проф.-тех. навч. закладів / О. О. Єжова ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Університет. кн., 2016. – 127 с. : іл.

Єлісовенко, Ю. П. Формування національної самосвідомості студентської молоді (мовленевий аспект) / Ю. П. Єлісовенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. 20–23 квіт. 1999 р., Київ. – Київ, 1999. – С. 11–19.

Заболотна, Н. М. Розвиток функціональних компетенцій у молоді / Н. М. Заболотна, О. В. Мельник. – Вінниця : Вид-во Рогальська І. О., 2017. – 96 с.

Зелінська, Т. М. Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці : монографія / Т. М. Зелінська. – Суми : Університет. кн., 2017. – 432 с.

Зубенко, И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практ. пособие / И. Я. Зубенко. – Киев : ЦУЛ, 2017. – 200 с.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна» ; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Твори, 2018. – 188 с.

Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь ; Львів. держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 268 с.

Куропаткина, М. В. В ночном клубе / М. В. Куропаткина. – Минск : Соврем. шк., 2008. – 176 с. – (Секреты этикета).

Масенко, Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 135 с.

Міхеєнко, О. І. Щоденник здоров’я : навч.-метод. посіб. / О. І. Міхеєнко, В. І. Котелевський. – Суми : Університет. кн., 2017. – 157 с.

Молодь України в дзеркалі соціології / Укр. ін-т соц. дослідж. ; ред.: О. Балакірєва, О. Яременко. – Київ : [б. и.], 2001. – 210 с.

Молодь України у соціально-демографічному вимірі // Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики ; голова редкол. О. Й. Ярема. – Київ, 2016. – С. 6–19.

Мольман, Ж. Здоровое развитие : цикл лекций, прочит. в Киеве на семинаре по антропософ. психотерапии с 14 по 21 апр. 2013 / Ж. Мольман ; пер. с нем. Е. Колюховой ; ред. М. Муравенко. – 3-е изд. – Киев : Наири, 2018. – 160 с.

Морен, Е. Юнацтво / Е. Морен // Шлях. За майбутнє людства / Е. Морен ; пер. з фр. Є. Марічева. – Київ, 2014. – С. 235–238.

Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. – Київ : Арістей, 2005. – 164 с.

Основні тенденції молодіжної активності та самоорганізації // Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доп. / В. М. Яблонський [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2018. – С. 47–64.

Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях : метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 198 с.

Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства : [монографія] / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 292 с.

Павлик, Н. В. Гармонізація характеру старшокласників : спецкурс / Н. В. Павлик. – Київ : Ред. загальнопедагог. газ., 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Класний керівник. Бібліотека).

Поліщук, В. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : монографія / В. Поліщук. – Суми : Університет. кн., 2015. – 478 с.

Седих, К. В. Делінквентний підліток : навч. посіб. з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправ. поведінки підлітків для студ. психолог., педагог., соц., юрид. спец. та інтернів-психіатрів / К. В. Седих, В. Ф. Моргун ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-ге вид., доп. – Київ : Слово, 2015. – 272 с.

Сергієнко, Л. П. Теорія та методика дитячого і юнацького спорту : підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / Л. П. Сергієнко. – Київ : Кондор, 2016. – 542 с.

Сергієнко, Н. Жіноча & Спортивна / Н. Сергієнко. – Київ : Зелений пес, 2008. – 272 с. – (Між нами, жінками).

Сімпсон-Джілс, К. Етикет справжньої леді : пер. з англ. / К. Сімпсон-Джілс. – Львів : Свічадо, 2015. – 120 с.

Стахів, М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. Стахів. – Київ : Знання, 2008. – 245 с.

Туренко, В. Э. «Ромео и Джульетта»: философское осмысление романтической любви : монография / В. Э. Туренко. – Киев : ЦУЛ, 2016. – 146 с.

Тюптя, Л. Т. Діяльність студента – учіння. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів / Л. Т. Тюптя // Соціальна робота: методика викладання : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ, 2011. – С. 43–62.

Формування здорового способу життя молоді : проблеми і перспективи / упоряд. О. М. Балакірєва. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2000. – 207 с.

Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді / Н. Дмитрук [та ін.] ; М-во молоді та спорту України, Центр не залеж. соціолог. досліджень «Омега». – Київ ; Переяслав-Хмельницький : СКД, 2016. – 89 с.

Цыбульник, В. В. Молодежь и общество : социолог. очерки / В. В. Цыбульник. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 175 с.

Шер, Б. Мрій правильно. Як зрозуміти, чого ти насправді бажаєш і як цього досягти : пер. з англ. / Б. Шер, Б. Сміт. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 432 с.

Шиян, Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. ВНЗ / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2012. – Ч. 1. – 272 с.

Поділитися: