Конституція України: історія створення, досвід реалізації, шляхи удосконалення

Конституція України була прийнята Верховною Радою України на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. Саме тоді цей день був проголошений державним святом українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом держави, який визначає і закріплює підвалини всього суспільного життя, статус людини й громадянина, основи організації та принципи діяльності державного апарату України. Конституція України є основою правової системи нашої держави, забезпечує її зміцнення, сприяє політичному єднанню, соціально-економічному розвиткові суспільства загалом.

З нагоди святкування 23-ї річниці з дня проголошення Конституції України, в секторі правової інформації влаштовано книжково-ілюстративну виставку «Конституція України: історія створення, досвід реалізації, шляхи удосконалення».

Розділ 1. Конституція як національна ідея

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.

Гультай, М. М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції : монографія / М. М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 240 с.

Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.

Державний гімн України : попул. іст. нарис. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с.

Конституція України : в ред. від 2 черв. 2016 р.: офіц. вид. / Україна. Конституція, Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2018. – 112 с.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – Київ : Час Друку, 2008. – 270 с.

Конституція України: історія, сучасність та перспективи : матеріали наук.-практ. семінару / М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол. С. Д. Гусарєв [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 152 с.

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ України, Сумська філія. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с.

Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архівна служба України, Центр. держ. іст. архів ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с.

Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів ; упоряд. І. Ігнатова. – Вид. 2-е, переробл., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 64 с.

Томенко, М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 299 с.

Томенко, М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с.

Чорнолуцький, Р. В. Нормопроектна діяльність у конституційному праві України: питання теорії та практики : монографія / Р. В. Чорнолуцький ; за ред. М. О. Баймуратова ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Одеса : Фенікс, 2016. – 360 с.

Шаповал, В. М. Історія Основного Закону (конституційний процес в Україні у 1990–1996 роках) / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Харків : Фоліо, 2011. – 111 с.

Ющик, О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 156 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.

Ющик, О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 156 с.

Речицький, В. В. Конституціоналізм: коротка версія (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В. В. Речицький. – Харків : Права людини, 2014. – 264 с.

Речицький, В. До питання про конституційно-правові гарантії народного суверенітету в Україні / В. Речицький // Вісн. Конституц. суду України. – 2016. – № 4/5. – С. 168–177.

Речицький, В. В. Конституціоналізм: коротка версія (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В. Речицький. – Харків : Права людини, 2014. – 264 с.

Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. ф-т ; за ред. Т. Є. Кагановської. – Харків : Право, 2017. – 304 с.

Скрипнюк, О. Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії / О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 10. – С. 189–196.

Лавренова, Н. Ю. Національні символи України : сценарій заходу / Н. Ю. Лавренова // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4. – С. 20–23.

Гончаренко, В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради / В. Гончаренко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 11–24. 

Власенко, С. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка / С. Власенко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 78–86. 

Мірошниченко, М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки / М. Мірошниченко // Право України. – 2017. – № 11. – С. 48–57. 

Селіванов, А. Конституція України у правоутворенні сучасного публічного права / А. Селіванов // Вісн. Конституц. суду України. – 2016. – № 4/5. – С. 239–245. 

Крусян, А. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) / А. Крусян // Право України. – 2016. – № 6. – С. 70–78. 

Лощихін, О. М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. М. Лощихін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. – № 6. – С. 6–11. 

Козаченко, А. Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення / А. Козаченко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 51–63. 

Розділ 2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини й громадянина в Україні 

Принцип рівності у праві: теорія і практика : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – Київ : Юрид. думка, 2014. – 380 с.

Кириченко, Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 540 с. 

Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Асоц. суддів Конституційного Суду України ; вступ. сл. і заг. ред.: П. Ф. Мартиненка, В. М. Кампа. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 376 с. 

Мельник, Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика : наук.-практ. посіб. / Р. С. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с.

Управління забезпечення прав людини Національної поліції України інформує : аналітичні повідомлення, статті, моніторинг діяльності поліцейських підрозділів, оперативні коментарі з актуальних питань дотримання прав і свобод людини в Україні в ході надання поліцейських послуг: бюлетень. Вип. 1–2 / голов. ред. К. В. Бушуєв. – Київ : Нац. поліція України, 2016. – 44 с.

Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 208 с. 

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с. 

Мельничук, О. Ф. Право людини на освіту : монографія / О. Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 440 с. 

Управління забезпечення прав людини Національної поліції України інформує : аналітичні повідомлення, статті, моніторинг діяльності поліцейських підрозділів, оперативні коментарі з актуальних питань дотримання прав і свобод людини в Україні в ході надання поліцейських послуг: бюлетень. Вип. 1–2 / голов. ред. К. В. Бушуев. – Київ : Нац. поліція України, 2016. – 44 с. 

Медвідь, А. Закріплення прав людини та основоположних свобод у конституційних актах Радянської України першої половини XX століття / А. Медвідь // Вісн. господар. судочинства. – 2016. – № 4. – С. 169–174. 

Розділ 3. Органи державної влади в Україні

Бачара, Я. Р. Поняття, система і види органів державної влади / Я. Р. Бачара, Я. А. Ковальчук // Вісн. наук. досліджень : актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2018. – № 22. – С. 98–104. 

Вибори Президента України : збірник : Конституція України, законодавство, коментар, судова практика / уклад. та комент. В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с. 

Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів / Кабінет Міністрів України, Секретаріат ; за ред. В. В. Бондаренка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 420 с. 

Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. – Харьков : Право, 2017. – 448 с. 

Клюса, О. І. Система органів державної влади в Україні / О. І. Клюса, А. В. Сирота // Вісн. наук. досліджень : актуал. регіон. пробл. економіки, права, управ. і соц. сфери. – 2018. – № 23. – С. 86–91. 

Лелюк, Р. В. Концептуальні підходи до процесу взаємодії органів державної влади та громадськості / Р. В. Лелюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2018. – № 4. – С. 65–70. 

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 1. С. 77–81. 

Мяловицька, М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах / М. Мяловицька // Вісн. Конституц. суду України. – 2015. № 4. С. 127–130. 

Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Нац. акад. правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядуваня, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред.: Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. – Харків : Право, 2010. – 384 с. 

Розділ 4. Модернізація Конституції України 

Агафонова, Н. В. До питання про функції конституційної реформи / Агафонова // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту управ. та права. – 2016. – Вип. 1. – С. 33–44. 

Колісник, В. Перманентні проблеми конституційного регулювання державно-владних відносин / В. Колісник // Право України. – 2016. – № 6. – С. 52–59. 

Кучерук, Н. Конституційність змін : [про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя] / Н. Кучерук // Укр. юрист. – 2016. – № 3. – С. 36–38. 

Рудик, П. А. Аналіз Венеціанською комісією положень законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя відповідно до європейських стандартів / П. А. Рудик // Держава і право. – 2019. – Вип. 83. – С. 92–105. 

Рудик, П. А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 124–134. 

Скибенко, О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / О. Скибенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 188–192.

Смук, М. М. Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні / М. М. Смук // Бюл. М-ва юстиції України. – 2018. – № 1. – С. 41–46. 

Федоренко, В. Л. Конституція України: генезис, проблеми, шляхи і перспективи удосконалення / В. Л. Федоренко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2015. – № 6. – С. 6–11. 

Щокін, Ю. Конституційна норма щодо міжнародно-правових звичаїв: обгрунтування доцільності і змісту / Ю. Шокін // Право України. – 2017. – № 6. – С. 98–105.

Поділитися: