Аграрна реформа в Україні: результати та перспективи

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується виставка-інформація «Аграрна реформа в Україні: результати та перспективи».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися із представленими матеріалами! 

Аграрна реформа в Україні: результати та перспективи 

Андрій Кошиль: «Земля – це найцінніший актив і велика перспектива» // Пропозиція. – 2018. – № 3. – С. 16–20.

Болдирєва, Л. М. Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки / Л. М. Болдирєва , О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 52–56.

Бородіна, О. М. Село і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 132–147.

Бутрим, О. В. Стратегічні напрями розбудови внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування / О. В. Бутрим, О. І. Дребот // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 3. – С. 56–62.

Волошанюк Н. В. Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування [Електронний ресурс] / Н. В. Волошанюк, А. К. Сьомка // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 13(1). – С. 45–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_13(1)__12

Гадзало, Я. М. Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки / Я. М. Гадзало, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 5–14.

Гадзало, Я. М. Про реформування аграрної науки на інноваційній основі / Я. М. Гадзало // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 5–12.

Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформ. системи, 2015. – 448 с.

Голян, В. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення / В. Голян, С. Петруха, А. Забловський // Економіст. – 2017. – № 8. – С. 8–17.

Данкевич, В. Є. SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні / В. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 93–103.

Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (27 листоп. 2018 р., с. Олександрівка, Дніпропетров. обл., Україна) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дніпропетров. дослід. станція. – Вінниця : Твори, 2018. – 164 с.

Жук, В. М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика / В. М. Жук // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 5–18.

Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 258 с.

Забловський, А. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування / А. Забловський, С. Петруха, Н. Назукова // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 6–12.

Завгородня, Н. В. Продовольча безпека та розвиток агропромислового комплексу / Н. В. Завгородня // Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : монографія / Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. С. М. Шкарлета. – Київ, 2015. – С. 54–64.

Кириленко, І. Г. Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні / І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко // Економіка АПК. – 2017. – № 3. – С. 21–28.

Кошельник, В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.

Краснолуцький, О. В. Земельна реформа як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Краснолуцький, О. В. Шевченко // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 1. – С. 118–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2018_1_25

Кропивко, М. Ф. Стратегічне бачення аграрного устрою України / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2017. – № 4. – С. 5–16.

Лупенко, Ю. О. Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 6–14.

Мазур, Г. Ф. Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва : монографія / Геннадій Мазур. – Київ : Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2014. – 396 с.

Мазур, Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні: монографія / Г. Ф. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Вінниця : Твори, 2018. – 420 с.

Малієнко, А. М. Аграрна реформа і політика в Україні: альтернативні погляди / А. М. Малієнко, В. П. Ярмоленко. – Київ : Нічлава, 2017. – 166 с.

Мартинюк, М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан і перспективи запровадження / М. П. Мартинюк // Економіка АПК. – 2017. – № 3. – С. 15–21.

Медвідь, С. П. Точка неповернення / С. П. Медвідь. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Консоль, 2015. – 36 с.

Мельник, О. В. Управління виробничими ресурсами в аграрному секторі України : автореф. дис. / О. В. Мельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

Месель-Веселяк, В. Я. Стратегічні напрямки розвитку аграрного сектору економіки України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 37–49.

Могильний, О. М. Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил / О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 5–16.

Негода, Ю. В. Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин / Ю. В. Негода // АгроСвіт. – 2019. – № 8. – С. 14–18.

Нечитайло, В. В. Аграрна реформа в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття: земельні активи і прорахунки [Електронний ресурс] / В. В. Нечитайло // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2018. – Т. 28. – С. 411–419. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2018_28_31

Паутова, Т. О. Земельна реформа в Україні: актуальність проблеми та перспективи реалізації / Т. О. Паутова, Г. І. Шарій // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 69–75.

Петренко, І. Жага і страхи аграрного реформування / Ігор Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Трав., № 10. – С. 21–23.

План дій: якою має бути аграрна реформа в Україні [Електронний ресурс] // AgroPortal.ua : онлайн-ресурс. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi-vzglyad/plan-deistvii-kakoi-dolzhna-byt-agrarnaya-reforma-v-ukraine/ (дата звернення: 24.06.19), вільний. – Назва з екрана.

Пугачов, М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін / М. І. Пугачов // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 12–18.

Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків ; за ред.: А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. – Київ : Інтердрук, 2014. – 572 с.

Редько, М. С. Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації : автореф. дис. / М. С. Редько ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – 20 с.

Ромащенко, М. І. Концептуальні засади реформування водогосподарської галузі України / М. І. Ромащенко, М. В. Яцюк, О. О. Дехтяр // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 12. – С. 9–18.

Рябоконь, В. П. Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 18–26.

Саблук, П. Т. Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 19–23.

Самофатова, В. А. Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади / В. А. Самофатова // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С. 86–93.

Спаський, Г. В. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 33–40.

Третяк, А. М. Землеустрій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. М. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. – 520 с.

Третяк, А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : підруч. для студентів ВНЗ / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. П. Гетманьчик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 420 с.

Тулуш, Л. Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 62–76.

Ходаківська, О. В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому / О. В. Ходаківська, О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С. 33–41.

Ціхановська, В. М. Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації : монографія / В. М. Ціхановська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 446 с.

Шарий, Г. Ринок землі в Україні: аграрний аспект : висновки та пропозиції вчених / Г. Шарий // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 9. – С. 13–15.

Юшин, С. О. Просторово-часові підвалини аграрного реформування / С. О. Юшин // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 16–25.

Підготувала провідний бібліотекар відділу аграрних наук і виробництва

Т. А. Суржикова

Поділитися: