Політика. Міжнародні відносини

Поділитися:
 1. 32 П 36 Піча, В. М. Політологія : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 5-те вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 304 с. – (Вища освіта в Україні).
 2. 32 П 50 Політологія : навч. енциклопед. слов.-довід.: для студ. ВНЗ / за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 779 с. – (Вища освіта в Україні).
 3. 01 П 50 Політологія: енциклопедичний словник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. В. Мельника. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 406 с.
 4. 32 П 50 Політологія: сучасні терміни і поняття : короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ / наук. ред.: Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 516 с. – (Вища освіта в Україні).
 5. 32 П 75 Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підгот. до іспитів / П. С. Прибутько. – Вид. 5-те, допов. та перероб. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2017. – 184 с.
 6. Андрущенко, В. Західні теорії бюрократії / В. Андрущенко // Ринок цінних паперів України. – 2003. – № 9/10. – С. 3–17.
 7. Сіренко, В. То що нас очікує – охлократія, авторитаризм чи парламентська республіка? / В. Сіренко // Голос України. – 2005. – 22 лютого. – С. 10–11.
 8. Сиземская, И. Н. Есть ли угроза охлократии для современного общества? / И. Н. Сиземская // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 8–21.
 9. Скригонюк, М. Охлократія і плебсологія / М. Скригонюк // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Юридичні науки. – 2006. – Вип. 70–71. – С. 45–48.
 10. Тищенко, П. Д. Охлократия: культурная миссия / П. Д. Тищенко // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 43–54.
 11. Тошенко, Ж. Т. Особенности современной охлократии / Ж. Т. Тошенко // Полис. – 2010. – № 2. – С. 166–177.
 12. Тощенко, Ж. Т. Охлократия: сущность и современные особенности / Ж. Т. Тощенко // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 22–35.
 13. Тощенко, Ж. Охлократія: відродження феномена? / Ж. Тощенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2 . – С. 26–36.
 14. Тульчинский, Г. Л. Нация или охлос? : роль социально-культурных технологий в политической культуре современного общества / Г. Л. Тульчинский // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 36–42.
 1. Меньшиков, В. М. На стратегическом перекрестке / В. М. Меньшиков. – Москва : Междунар. отношения, 1975. – 215 с.
 2. Паниев, Н. А. Греция после хунты / Н. А. Паниев. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 191 с.
 3. Шеменков, К. А. Греция: проблемы современной истории / К. А. Шеменков. – Москва : Мысль, 1987. – 286 с.
 4. Дальський, В. Б. Міграційний вимір політики ЄС щодо середземноморських партнерів / В. Б. Дальський // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2018. – № 4. – С. 484–489.
 5. Дьоміна, М. О. Розбудова українсько-грецьких політичних відносин (1991–1996 рр.) / М. О. Дьоміна // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 91–97.
 6. Зимаков, А. Греция: особенности региональной политики / А. Зимаков // Современная Европа. – 2009. – № 2. – С. 34–41.
 7. Квашнин Ю.Д. Сто дней Георгиоса Папандреу: смена экономического курса в Греции / Ю. Д. Квашнин // Международная экономика. – 2010. – № 6. – С. 66–73 : табл.
 1. 66.4(0) Б 87 Брифінг НАТО. НАТО і боротьба з тероризмом. – Брюссель : НАТО, 2005. – 12 с.
 2. 65.5 Г 54 Глобалізація і безпека розвитку : монографія / ред. О. Г. Білорус. – Київ : КНЕУ, 2001. – 733 с.
 3. 66.4 Н 33 НАТО : довідник / пер. з англ. Л. Погорєлова. – Київ : Основи, 1997. – 429 с.
 4. 66.4(0) Н 33 НАТО : довідник. – Брюссель, 2006. – 384 с.
 5. 66.4(0) Н 33 НАТО і Афганістан. Запитання та відповіді НАТО і Афганістан. Запитання та відповіді. – Брюссель : НАТО, 2012. – 16 с.
 6. 66.4(0) Н 33 НАТО : довідник. – Брюссель, НАТО, 2001. – 608 с.
 7. 66.4(0) Н 33 НАТО вестник: 50-я годовщина НАТО (1949–1999) : юбилей. вып. – Брюссель, 1999. – 50 с. : цв. ил.
 8. 66.4(4УКР) П 18 Парахонський, Б. О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; Нац. Ін.-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 48 с.
 9. 66.2(4УКР) Т 65 Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. матеріалів міжнар. конф., 19 верес. 2012 р. / за заг. ред. К. А. Кононенка. – Київ : НІСД, 2013. – 80 с.
 10. Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм / А. Беблер // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 10. – С. 48–57.
 11. Медведев, С. Операция ОВМС НАТО «ЭКТИВ ИНДЕВОР» / С. Медведев // Зарубежное военное обозрение. – 2007. – № 3. – С. 54–57 : ил.
 12. Минеев, А. Фрегатами НАТО по террористам / А. Минеев // Эхо планеты. – 2005. – № 24/25. – С. 24–27.
 13. Полторацький, О. С. Участь НАТО в боротьбі проти сучасного міжнародного тероризму: уроки та здобутки / О. С. Полторацький // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 206–221.

Книги Ф. Фукуями

 1. 66.4(7СПО) Ф 94 Фукуяма, Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. А. Георгиева. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 282 с.
 2. 87.6 Ф 94 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию : пер. с англ. / Фрэнсис Фукуяма ; послесловие Д. Травина. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 730 с.
 3. 87.6 Ф 94 Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек : пер. с англ. / Фрэнсис Фукуяма. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : Полиграфиздат, 2010. – 588 с.
 4. 87.6 Ф 94 Фукуяма, Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в ХХІ веке : пер. с англ. / Фрэнсис Фукуяма. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2010. – 222 с.
 1. 63.3(0)6я73 Г 13 Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : підруч. для студ. вузів / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.
 2. 26.829(4)я73 Г 93 Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Віндрук, 2005. – 464 с.
 3. 65.9(4) К 17 Калитчак, Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с.
 4. 66.4(4) К 65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с.
 5. 65.04 Л 5 Лимарев, П. В. Экономическая и социальная география зарубежного мира: Европа / П. В. Лимарев, Ю. А. Лимарева. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 192 с.
 6. 66.4(4ПОЛ) П 53 Польський рефендум і новий устрій Європейського дому: уроки для України. – Київ : Ін-т громадян. сусп–ва, 2004. – 179 с.
 7. 66.4(4УКР) Р 65 Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : монографія / Ін-т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с.
 8. 66.0 С 78 Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 306 с.
 9. 66.0 Т 76 Трохимчук, С. В. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.
 10. 66.4(4) Ш 19 Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.
 1. 327 В 58 Власюк, О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни [Текст] : монографія / Олександр Власюк, Сергій Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с.
 2. 327 Г 67 Горбулін, В. П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / Володимир Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – 255 с.
 3. 67.51 З-15 Задорожній, О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Олександр Вікторович Задорожній ; Укр. асоц. міжнародного права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, Каф. міжнародного права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права).
 4. 66.4(0) М 58 Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право : навч. посіб. / за ред.: М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.
 5. Баришнікова, Н. С. Глобальні структури за умов ерозії Вестфальської системи / Н. С. Баришнікова // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(2). – С. 107–112.
 6. Вестфальська система: Випробування ХХІ століттям // Дзеркало тижня. – 2015. – 27 лют.
 7. Вєтринський, І. М. Геополітичні передумови російської агресії проти України / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 99. – С. 316–320.
 8. Горбулін, В. П. Хитромудра невизначеність нового світопорядку / Володимир Павлович Горбулін // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 56–64.
 9. Грищенко, А. А. Міжнародні економічні санкції як фактор зупинення Російської експансії щодо України / Андрій Анатолійович Грищенко // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 74–85.
 10. Задорожній, О. Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права [Електронний ресурс] / О. Задорожній // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 233–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_37
 11. Караваєв, В. С. Можливості протидії російській агресії на рівні ООН [Електронний ресурс] / В. С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2017. - № 5. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_7
 12. Примуш, М. Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України [Електронний ресурс] / М. Примуш // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 292–298. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2016_6_30
 13. Семчинський, К. В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України [Електронний ресурс] / К. В. Семчинський // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 118. – С. 315–319. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_78
 14. Таукач, О. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / О. Таукач // Зовнішні справи. – 2014. – № 9. – С. 16–19.
 15. Трофимович, В. Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки [Електронний ресурс] / В. Трофимович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. – 2017. – Вип. 26. – С. 135–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_21
 16. Фесенко, М. В. Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку / М. В. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2014. – Вип. 21: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 105–110. – (Політичні науки).
 17. Хижняк, І. Вестфальська система міжнародних відносин / І. Хижняк // Історія в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 32–39.
 1. 66.2(4УКР) С 83 Александров, О. С. Нова стратегія національної безпеки Польщі– відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131– 138.
 2. 66.2(4УКР) С 83 Баровська, А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 147– 152.
 3. 63.3(4УКР) В 48 Захарчук, В. О. Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. / В. О. Захарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 174– 178.
 4. 355 A 43 Клюшніков, І. М. Використання стандартів НАТО при обгрунтуванні вимог до безпілотних авіаційних комплексів / І. М. Клюшніков, А. А. Шалигін, Р. М. Джус // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукр. Наук.-техн. конф., 17–19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т; редкол.: В. Ф. Анісімов, В. В. Біліченко. – Вінниця, 2017. – С. 160– 162.
 5. 94(477) У 45 Лапшин, С. Перспективи вступу України до НАТО: використання досвіду Польщі / С. Лапшин, І. Зінько // Україна – Польща: історичне сусідство : матеріали Міжна. Наук. конф., 19-20 травня 2017 р. / редкол. Ю. Зінько [и др.]. – Вінниця, 2017. – С. 398– 401.
 6. 66.49 Н 34 Мітрофанова, О. О. Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії / О. О. Мітрофанова // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2015. – Вип. 22: Зовнішня політика і дипломатія : традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 50– 60. – (Політичні науки).
 7. Андріянова, Н. М. Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями / Н. М. Андріянова // Гілея. – 2017. – № 9. – С. 342– 345.
 8. Біленчук, П. Стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів: правове і наукове забезпечення / П. Біленчук, Тетяна Обіход // Юрид. вісник України. – 2017. – 21 – 27 липня, № 29. –С. 13.
 9. Вишня, І. Співробітництво України та Молдови з НАТО / І. Вишня // Зовнішні справи. – 2017. – № 6. – С. 22– 25.
 10. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 28– 31.
 11. Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33– 37. 
 12. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 13. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 14. Манзя, А. «Дорожня карта» членства в Альянсі : [наприкінці березня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік». У цьому документі детально прописані всі напрямки підготовки країни до набуття членства в НАТО] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 4. – С. 34–38 : кол. фот.
 15. Потєхін, О. НАТО і європейська стабільність : частина 1. Геополітика і стабільність / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 16–20.
 16. Потєхін, О. США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 6– 9.
 17. У Києві відкрили новий офіс представництва НАТО // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 59.

Pediatrics

Педіатрія

 1. 57.3 А 20 Advancesin Pediatrics: volume 38. – St. Louis ; Baltimore ; Boston : Mosby Year Book, 1991. – 425 p. – (Windowon America).
 2. 54.5 C 29 Case Studiesin Pediatric Surgery / ed. R. L. Moss. – New York : McGraw-Hill, 2000. – 411 p. : фот., фот. кольор. – (Windowon America).
 3. 57.3 B 4520 Common Problemsin Pediatrics / ed. : Abraham B. Bergman. – NewYork : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2001. – 355 p. – (Windowon America).
 4. 57.3 G 78 Green, Th. P. Pediatrics : Justin Facts / Thomas P. Green. – New York : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2005. – 636 p. – (Windowon America).
 5. 51.20 H 57 Hertle, R. W. Pediatric Eye Disease : coloratlasand Synopsis / Richard W. Hertle. – New York : McCraw-Hill , 2002. – 247 p. – (Windowon America).
 6. 57.3 M 31 Markel, H. The Portable Pediatrician / H. Markel. – Philadelphia : Hanley&Belfus, INC, 1999. – 478 p. : tabl., pict., graph. – (Windowon America).
 7. 57.3 P 36 Pediatrics= Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 584 p. : il.
 8. 57.3 P 36P ediatrics= Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – 2nd ed., reprint. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 544 p. : il.

Political Sciences with the Focus on the USA

Політичні науки з акцентом на США

 1. 66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – NewYork : Vacmillan Publishing, 1994. –1538 p.
 2. 66.0 С 95 Curtis, M. Comparative Government And Politics : AnIntroductory Essay In Political Science / M. Curtis. – NewYork : Harperand Row, 1968. – 266 p.
 3. 92.2 C 74 CQ's Politicsin America 2004 : the 108 the Congress. Congressional Profiles. Contact Information. District Data. Key Votes / Ed. David Hawkings, Ed. Brian Nutting. – Washington, D.C. : Congressional Quarterly INC., 2003. – 1196 p.
 4. 66.3(7СПО) D 71 Domhoff, G. W. Who Rules America (Power, Politics, and Social Change) / G. W. Domhoff. – 5th ed. –Boston : McGraw HillIrwin, 2006. – 265 p. : il.
 5. 76.0(7СПО) G 71 Graber, D. Mass Mediaand American Politics / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Divisionof Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.
 6. 67.9 (7СПО) К 28 Keefe, W. J. Parties, Politics, and Publicy in America / William J. Keefe, Marcb J. Hetherington. – 9 th. ed. – Washington, D. C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2003. – 269 с.
 7. 67.9(7СПО) Р 32 Patterson, Th. E.  We The People : a Concise Introduction To American Politics / Thomas E. Patterson. –3th. ed. – Boston : The McGraw-Hill Companies, 2000. –525 p. : photo, geneologic. tabl.
 8. 67.9(7СПО)D 53 Points of View: readingsin American Government and Politics / Allan S. Hammock. –11 th. ed. –NewYork : McGraw Hill, 2009. – 324 p.
 9. 92.2 Р 80 Politicsin America2002 : The 107th Congress / ред. B. Nutting, ред. H. A. Stern. – Washington : Congressional Quarterly INC., 2001. – 1188 p. : портр, карти.
 10. 66.4(0) R 83 Rourke , J. T. International Politics on the World Stage / John T. Rourke . – 7th. ed.  – NewYork : Dushkin/McGraw-Hill, Inc., 1999. –5 62 p. : photo, pict.
 11. 66.0S 70 Sodaro, M. J.  Comparative Politics : A Global Introduction / Michael J. Sodaro. – Boston : McGraw-Hill , 2001. – 870 p.
 12. 66.01S 53 Shapiro, I. The Moral Foundations of Politics / I and Shapiro. – New Haven ; London : Yale University Press, 2003. – 289 p.
 13. 81.432.1-9Д 41Джиоева, А. А. Insightsin to Politics and the Language of Politics: a Course of  English / А. А. Джиоева. – Москва : КноРус, 2010. – 384 с. : ил.
 14. American Government// English language&culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 60–62.
 15. PoliticsandPoliticians// English Learner's Digest. –2006. –№ 24. – P. 3.
 16. Thepolitics of despair: wallStreet's meltd own read justs ther ace inunexpected ways // The Economist . – 2008. –№ 38. –P. 45–46.
 17. Thompson, M. Pentagon Warlord / M. Thompson, M. Duffy // Time. – 2003. – № 4. – P. 16–23.

Загальнодержавна виконавча, законодавча, судова еліти. Теоретичний аспект

Шановний користувачу!

Окремо по кожній із зазначених Вами тем інформації не виявлено. Вам необхідно безпосередньо ознайомитися з матеріалами, включеними до довідки, і самостійно здійснити пошук про виконавчу, законодавчу і судову еліти.

 1. 63.3(4УКР) Н 34 Войтенко, Ю. Еліта як суспільне явище: політико-історичний вимір / Ю. Войтенко // Наук. зап. з укр. історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 164–168.
 2. 66.3(4УКР) К 67 Корнієнко, В. О. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні : монографія / В. О. Корнієнко, В. В. Добіжа. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с.
 3. 66.2(4УКР) С 83 Корнієвський, О. А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні / О. А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж.. – Київ, 2014. – № 3. – С. 115–120.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Коротков, Д. С. Становлення політичної еліти України в контексті переходу від тоталітаризму до демократії / Д. С. Коротков // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – Київ, 2010. – Вип. 19. – С. 85–95.
 5. 66.2(4УКр) С91 Кочубей, Л. Теорія еліт: зарубіжний досвід для України / Л. Кочубей // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – С. 10–18.
 6. 60.5 К 85 Крюков, О. І. Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25. 00. 01 / О. І. Крюков. – Київ : [б. в.], 2007. – 36 с.
 7. 66.49 Н 34 Куліш, В. В. Про концепцію підготовки національної еліти в Україні / В. В. Куліш, Л. С. Тупчієнко // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 4–25.
 8. 66.01 К 95 Кухта, Б. Політична еліта (кратократичний аспект) / Б. Кухта. – Вид. 3-тє, переробл. й доп. – Львів : ЦПД, 2011. – 420 с.
 9. 65.9(4УКР) П 41 Малоголовчук, Д. В. Значення громадського суспільства в формуванні сучасної української еліти / Д. В. Малоголовчук, Н. Р. Самойленко, Д. Г. Тимофєєв // Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадянського суспільства: участь молоді : тези учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2015. – С. 44–45.
 10. 67.9(4Укр)300 A43 Наконечна, К. Історія виникнення теорії еліт та її значення в сучасному світі / К. Наконечна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 95–98.
 11. 95.4 Г 47 Равлик, І. О. Характер та форми екскорпорації політичної еліти України / І. О. Равлик // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 47, № 5. – С. 556–562.
 12. 66.2(4УКр) С 91 Рудич, Ф. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний контекст / Ф. Рудич // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 5–14.
 13. (4УКр-4Дні) Н 17 Суздалєва, Ю. І. Генеза та сутність поняття політичної еліти у потрактуванні В. Винниченка / Ю. І. Суздалєва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 195–202.
 14. Афонін, Е. Проблеми становлення політико-управлінської еліти в попередніх суспільствах (деякі підсумки 2007 р.) / Е. Афонін // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 25 – 33.
 15. Ашин, Г. К. Понятие «элита» и его роль в политических исследованиях / Г.К. Ашин // Филос. науки. – 2005. – № 7. – С. 23–44.
 16. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. перша) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 1. – С. 23–43.
 17. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. друга) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 2. – С. 13–29.
 18. Барна, О. С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О. С. Барна // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 63–68.
 19. Білошицький, С. Відчуження національних еліт від цінностей та інтересів суспільства / С. Білошицький // Політ. менеджмент. – Спец. вип. – 2008. – С. 183–192.
 20. Бойко, Н. Соціально-психологічні особливості владної еліти у вимірі суспільної життєтворчості / Н. Бойко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 192–195.
 21. Вовканич, С. Пріоритет еліт – служіння правдою розвиткові людини, нації й людства / С. Вовканич // Світогляд. – 2016. – № 4. – С. 14–18.
 22. Гарань, О. Еліти в історії України ХХ століття / О. Гарань // Сучасність. – 1993. – № 12. – С. 78–82.
 23. Гетьманчук, П. М. Проблеми ефективності політичних управлінських еліт в умовах демократичного транзиту / П. М. Гетьманчук // Гілея: науковий вісник :зб. наук. пр. – 2013. – № 3. – С. 705–711.
 24. Гетьманчук, П. М. Шляхи трансформації системи політичного управління на сучасному етапі розвитку України / П. М. Гетьманчук // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту управління та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 514–518.
 25. Гончарук, Н. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект / Н. Гончарук, І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 57–65.
 26. Гошовська, В. Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» / В. Гошовська, М. Орлів // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 54–60.
 27. Гошовська, В. Роздуми про нову еліту нації / В. Гошовська // Віче. – 2013. – № 21. – С. 16–18.
 28. Грабіна, Г. В. Політична еліта України як уособлення субкультури влади / Г. В. Грабіна // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 3. – С. 55–61.
 29. Грибовська, М. В. Еліта як суб'єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського / М. В. Грибовська // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 131–134.
 30. Григорчак, І. Еліта як суспільний феномен / І. Григорчак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 41–48.
 31. Грінівецька, Н. М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Н. М. Грінівецька ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 1998. – 18 c. – Перегляд автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 27.02.2018).
 32. Дмитренко Г. Стратегія формування управлінської еліти в Україні в сучасних умовах / Г. Дмитренко, Т. Ріктор // Персонал. – 2007. – № 6. – С. 64–9.
 33. Дмитренко, Г. А. Управлінська еліта: можливості формування в сучасній Україні / Г. А. Дмитренко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 74–76.
 34. Добіжа, В. В. Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти / В. В. Добіжа // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 478–484.
 35. Залізняк, Л. Державна еліта України. Постколоніяльний синдром / Л. Залізняк // Визвол. шлях. – 2003. – № 8. – С. 14–22.
 36. Кальянов, А. Ера лідерства: нові виклики для соціальної політики України / А. Кальянов // Персонал. – 2010. – № 2. – С. 71–75.
 37. Камінський, А. Національна еліта й політична культура / А. Камінський // Наук. світ. – 2007. – № 6. – С. 8–9.
 38. Козаков, В. Ціннісний імператив державного управління в сучасній Україні / В. Козаков // Упр. сучас. містом. – 2006. – № 3–4/7–12. – С. 22–28.
 39. Козловець Л. Національна еліта як фактор державотворення: уроки минулого й реалії сьогодення / Л. Козловець // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 21–29.
 40. Козловець, М. А. Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / М. А. Козловець // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – С. 74–87.
 41. Козловская, О. Н. Формирование юридической элиты в Украине / О. Н. Козловская  // Юрид. вісн. – 2012. – № 1. – С. 67–71.
 42. Комар, Ю. М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти [Електронний ресурс] / Ю. М. Комар // Менеджер. – 2017. – № 3. – С. 26–37.
 43. Костенок, І. В. Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування: основні соціально-демографічні параметри / І. В. Костенок // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 2. – С. 60–68.
 44. Кочубей, Л. «Політична еліта» і «політичний клас»: класичні та сучасні підходи до визначення понять / Л. Кочубей // Політ. менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С. 24–32.
 45. Кривицька, О. Інтелектуальна еліта у державотворчому процесі / О. Кривицька // Учитель. – 1999. – № 7/8. – С. 8–17.
 46. Крюков, О. Про визначення поняття політико-управлінська еліта / О. Крюков // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 374–378.
 47. Крюков, О. Процес політичної елітаризаціії та соціальні умови становлення політико-управлінської еліти України / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – Вип. 1. – С. 270–276.
 48. Крюков, О. Розвиток політико-управлінської еліти згідно з концепцією «універсального епохального циклу» / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 194–206.
 49. Кузь, В. Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 31–36.
 50. Лазоренко, О. Модернізаторська еліта і розбудова громадянського суспільства в Україні / О. Лазоренко // Сучасність. – 2004. – № 2. – С. 54–58.
 51. Мадрига, Т. Б. Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти / Т. Б. Мадрига // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 316–321.
 52. Маслак, О. Пристрасті за елітою / О. Маслак // Сучасність. – 2009. – № 10. – С. 182–189.
 53. Мацієвський, Ю. Еліти в Україні до і після «помаранчевої революції» / Ю. Мацієвський // Політ. менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 38–55.
 54. Митко, А. Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / А. Митко, Н. Шуляк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2017. – № 1. – С. 80–89.
 55. Михненко, А. А. Інститут Президента України як елемент управлінської еліти: стан та перспективи розвитку / А. А. Михненко // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 136–139.
 56. Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України : [круглий стіл «Філософської думки» / А. Лой [та ін.] // Філос. думка. – 2016. – № 1. – С. 6–55.
 57. Монастирський, В. Обов’язок еліти перед нацією / В. Монастирський // Дзвін. – 2016. – № 5. – С. 129–135.
 58. Морарь, М. В. Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект / М. В. Морарь // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 6. – С. 12–19.
 59. Новакова, О. «Помаранчева революція» як криза легітимності владної еліти / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 29–37.
 60. Новакова, О. Політична еліта України: проблеми демократичної консолідації / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2007. – Спец. вип. – С. 72–78.
 61. Олещенко, В. М. Вплив політичної еліти на державну політику в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Олещенко // Актуальні проблеми держ. упр. – 2012. – № 1. – С. 326–334.
 62. Олещенко, В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України / В. Олещенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 175–182.
 63. Олійник, В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти : про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 114–119.
 64. Олійник, О. Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність / О. Олійник // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 49–56.
 65. Опрятний, С. М. Культура влади представників еліти, зокрема тих, хто претендує на право вважати себе історичною особистістю / С. М. Опрятний // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 92–96.
 66. Орлов, О. В. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти / О.В. Орлов // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 2. – С. 75–79.
 67. Осельська, О. С. Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору / О. С. Осельська // Історичні та політологічні дослідж. – 2014. – № 3/4. – С. 276–285.
 68. Петрук, Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї  / Н. Петрук // Освіта і упр. – 2009. – № 2. – С. 56–62.
 69. Піддубчак, О. Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму / О. Піддубчак // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 55–63.
 70. Пірен, М. І. Перезавантаження мислення владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування / М. І. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 126–131.
 71. Пірен, М. Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2009. – № 4. – С. 153–159.
 72. Пірен, М. Політико-управлінська еліта України – носій національної ідеї / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2012. – № 1. – С. 21–26.
 73. Пірен, М. Проблеми духовності в системі управлінської культури політико-владної еліти в сучасній Україні / М. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 157–167.
 74. Пірен, М. Проблеми професійної відповідальності політико-владної еліти в Україні / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 29–35.
 75. Політична еліта України: проблеми трансформації // Політ. менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 168–172.
 76. Пономарьов, О. С. Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 223–229.
 77. Попадюк, Н. Імплементація сучасних механізмів формування державно–управлінської еліти в українську практику / Н. Попадюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 84–92.
 78. Предборський, В. А. Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації  / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 52–56 : табл.
 79. Предборський, В. Формування ефективної еліти Українського суспільства / Валентин Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 15–20.
 80. Пухкал, О. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія / О. Пухкал // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 193–201.
 81. Рибалка, С. В. Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні / С. В. Рибалка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2015. – № 10. – С. 63–68.
 82. Ріктор, Т. А. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи / Т. А. Ріктор // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 76–78.
 83. Росенко, М. І. Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація / М. І. Росенко // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 139–143.
 84. Ротар, Н. Партія влади як модель функціонування політичної еліти України у трансформаційний період / Н. Ротар // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 95–101.
 85. Рудич, Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави [Електронний ресурс] / Ф. Рудич // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 3–14.
 86. Ручка, А. Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства [Електронний ресурс] / А. Ручка. // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 6. – С. 65–67.
 87. Сенченко, М. Національна еліта в умовах глобалізації / М. Сенченко // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, число 2. – С. 18–24.
 88. Ситник, О. Проблеми формування нової української національної еліти / О. Ситник // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 3–10.
 89. Скакальська, І. Еліта: методологія дослідження [Електронний ресурс] / І. Скакальська // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 9. – С. 256–260.
 90. Сурай, І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства [Електронний ресурс] / І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 70–76.
 91. Сурай, І. Сутність професіоналізму еліт у державному управлінні / І. Сурай // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 40–49.
 92. Токовенко, В. Взаємодія корпоративного й особистісного вимірів політичного керівництва / В. Токовенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2004. – Вип. 2. – С. 471–480.
 93. Томашевська, Т. В. Теоретичні засади поняття політико-управлінська еліта / Т. В. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 1. – С. 153–156.
 94. Управлінська еліта для президентського кадрового резерву // Людина і праця. – 2013. – № 3. – С. 16–18.
 95. Харченко, Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України / Л. Харченко // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 82–89.
 96. Циба, В. М. «Декомунізація» і легітимація правлячої еліти в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Циба // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 1. – С. 152–171.
 97. Черленяк, І. І. Державне управління та державницька еліта [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк // Аналітика і влада. – 2012. – № 6. – С. 186–193.
 98. Шерстобаєв, А. Регіональні еліти як чинник формування політичної складової регіонального управління / А. Шерстобаєв // Упр. сучас. містом. – 2007. – № 1/12. – С. 66–74.
 99. Шульга, М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності / М. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24–37.
 100. Ярова, Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 30–38.

«Мозкові центри» США в америко-українських відносинах

 1. Білецький, В.С.Аналітичні центри в сучасному світі / Білецький, В. С.// Науково-технічна інформація. – 2002. – № 2. – С. 60– 63.
 2. Білецький, В.«Мозкові центри» в США / Білецький, В. // Схід. – 2000. – №. 6. – С. 32– 33.
 3. Габро, І.«Мозкові центри» і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого [Електронний ресурс] / І. Габро // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 9–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_3
 4. Клименко, О. А.Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / О. А. Клименко // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 6.– С. 67–80.
 5. Клименко, О.«Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав [Електронний ресурс] / О. Клименко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 90–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_2_10
 6. Коломієць, Є. В. Аналіз світової практики використання «фабрик думок» в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади [Електронний ресурс] / Є. В. Коломієць // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 356–361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_47
 7. Кравцов, Г. Ю.Українсько-американське стратегічне партнерство 1995-1999 рр. у періодиці США / Г. Ю. Кравцов // Гілея. – 2012. – № 5. – С.164–168.
 8. Лашко, А. О. Деліберативний аналіз політики в рамках реалізації концепції мозкових центрів [Електронний ресурс] / А. О. Лашко. // Державне будівництво. – 2015. – № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_2_6
 9. Лендьєл, М.О.Участь американських українців у функціонуванні органів державної влади та політичних структур США: (1945-1991рр.) //Українськ. історичн. журн. – 1998. – № 4. – C. 81–90.
 10. Лисак, В. Ф.Сучасні українські «мозкові центри» як суб’єкти суспільно-політичного процесу в державі [Електронний ресурс] / В. Ф. Лисак, О. Л. Агєєва // Гілея – 2015. – С. 377–382.
 11. Лучик, А. О.Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України [Електронний ресурс] / А. О. Лучик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 61. – С. 514–520. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_61_84
 12. Маєвська, О. М.Сучасні тенденції діяльності провідних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. М. Маєвська // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 215–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_46
 13. Макаренко, Є. А.Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави [Електронний ресурс] / Є. А. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 54–65. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__11
 14. Манчуленко, О. Г.Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово-технічної допомоги/ О. Г. Манчуленко // Гілея. – 2016. – № 6. – С.369–373.
 15. Маркова, В.Трансформація інформації в знання / В. Маркова // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 8–9.
 16. Моісеєва, М.Посол Олександр Моцик : Сполучені Штати Америки й Україна – за поглиблення стратегічного партнерства / М. Моісеєва // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 16–19.
 17. Остап'як, В. І.Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз / В. І. Остап'як // Гілея. – 2016. – № 5. – С.250–253.
 18. Пайфер, С.Американо - українські відносини та Росія на початку ХХІ сторіччя/ С. Пайфер // Політика і культура. – 2001. – № 46. – C. 20–23.
 19. Привроцький, В. П.Становлення та функціонування американських «фабрик думок» [Електронний ресурс] / В. П. Привроцький // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 460–464. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_117
 20. Ржевська, Н. Ф. Американські аналітичні центри як суб’єкти прогнозування зовнішньої політики [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 10–11. – С. 316–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_25
 21. Ржевська, Н. Ф.Аналітичні центри на Заході та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19146/1/5-Rzhevska-27-33.pdf
 22. Ржевська, Н.Ф. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2. – С. 161–169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_22.
 23. Ржевська, Н. Ф.Рейтингова модель діяльності незалежних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Політологія. – 2014. – Т. 248, Вип. 236. – С. 79–86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_248_236_14.
 24. Ржевська, Н.Ф. Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Гілея – 2013. – № 76. – С. 243–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_76_86
 25. Ржевська, Н. Ф.Функції й напрями діяльності «мозкових центрів» [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 171–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__27.
 26. Романенко, О. C.Проблеми й особливості класифікації «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. C. Романенко // Аналітика. Прогнози. Інформаційний менеджмент. – 2011. – Вип. 1. – С. 175–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2011_1_12.
 27. Сенченко О.Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні світової політики / О. Сенченко // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 8. – С. 33–39.
 28. Телешун, С.Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір / С. Телешун // Віче. –2016. – № 9/10. – С.42–46.
 29. Тейлор, В.Процес реформ в Україні через призму українсько-американських відносин //Євроатлантикінформ. – 2008. – № 3. – C. 23–24.
 30. Тітар, О. І.Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом / О. І. Тітар // Економіка України. – 2016. – №6. – С. 76–86.
 31. Тітар, І. О.Україна у віддзеркаленні іноземних аналітичних центрів [Електронний ресурс] / І. О. Тітар, В. І. Шаповал // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2016. – Вип. 5. – С. 79–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2016_5_17
 32. Федорчук, О.Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки [Електронний ресурс] / О. Федорчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 10. – С. 182–187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_10_29
 33. Харламова, Г.Американо-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації // Економіст. – 2009. – № 2. – C. 41–43.
 34. Храбан, І.США – Україна.Зигзаги партнерства / І. Храбан // Віче. – 2004. – № 4. – С. 41–45.
 35. Чалий, В.Україна – США: актуальні питання стратегічного партнерства / В. Чалий // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 46–47.
 36. Чекаленко, Л.Україна – США : дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19–21.
 37. Шамраєва, В.Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства / В. Шамраєва // Історич. журн. – 2008. – № 3 – С. 80–86. 

Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади

 1. 67.9(4УКР)300 К 64 Конончук, С. Г. Уряд і "тіньовий кабінет": як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України? : дослідж. пробл. / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – Київ : УНЦПД, 2007. – 44 с.
 2. 67.9(4УКР)300 К 65 Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми / Школа політичної аналітики при НАУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; за заг. ред. : С. Конончук, С. Балана. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с.
 3. 67.300 П 12 Павленко, Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2002. – 253 с. – (Праці викладачів НаУКМА).
 4. 67.9(4Укр) М 74 Артемюк, С. М. Проблемні питання правового статусу Кабінету Міністрів України / С. М. Артемюк // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут заочного навчання, Національна академія правових наук України. – Київ, 2014. – С. 125–128.
 5. Бейко, О. Зміцнення зв'язків уряду з громадськістю як умова ефективного державного управління в демократичних країнах / О. Бейко // Вісник академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 334–339.
 6. 67.9(4Укр) П 68 Муртіщева А. О. Питання організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України / А. О. Муртіщева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговорення п'ятитомної монографії "Правова доктрина України". Харків, 20–21 листопада 2013 р. / Національна академія правових наук. – Харків, 2013. – С. 894–897.
 7. Васюк, М. М. Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації / Микола Миколайович Васюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 336–339.
 8. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 9. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 10. Дмитрук, Б.П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 63–67 : табл.
 11. Задихайло, Д. Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 208–216.
 12. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про ефективне використання державних коштів» // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 11. – С. 36–37.
 13. Коваленко, А. Уряд та урядова діяльність як базовий елемент функціонування виконавчої влади / А.Коваленко // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 34–38.
 14. Коровайко А, Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ / А, Коровайко // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 73–79.
 15. Крейденко, В. Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи / В. Крейденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 235–241.
 16. Мартинюк, Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв'язків / Роман Мартинюк // Публічне право. - 2016. - № 4. – С. 66–75.
 17. Марчук, Т. Результати перевірок найбільших об'єктів господарювання оборонно-промислового сектору економіки відповідно до доручень кабінету міністрів України (підприємства ТОП-20) / Тетяна Марчук // Фінансовий контроль. – 2016. – № 2. – С. 28–39 : іл.
 18. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. – 2012. – № 12. – С. 28–35.
 19. Совгиря, О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки / Ольга Совгиря // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 26–32.
 20. Совгиря, О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Совгиря // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 25–31.
 21. Тищишина, А. Результат боротьби працівників апаратів судової системи, або коли Кабінет Міністрів України почне виконувати закони / Альона Тищишина // Держслужбовець. – 2015. – Листопад, № 11. – С. 19–20.
 22. Войтко, С. В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – № 13. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_13
 23. Жданов, І. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду [Електронний ресурс] / І. Жданов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – С. 318–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_37
 24. Пеньковська, Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування [Електронний ресурс] / Н. К. Пеньковська // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – С. 259–267. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_53_33
 25. Парно, Л. Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики [Електронний ресурс] / Л. Д. Парно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_1_22
 26. Бялоблоцький, З. Ефективність урядування у політичних системах країн Східної Європи [Електронний ресурс] / З. Бялоблоцький. // Політологічні записки. – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_3

Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль

 1. 66.05 К 43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
 2. 66.69(4УКР) К 64 Конончук, С. Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / С. Г. Конончук, О. А. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2013. – 52 с.
 3. 66.5(4УКР) К 80 Кресіна, І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси : етнополітолог. аналіз / І.О. Кресіна. – Київ : Вища шк., 1998. – 392 с.
 4. 88.51 П 78 Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. пр. Вип.10 / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд.: Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – Київ : Міленіум, 2010. – 320 с.
 5. 66.2(4УКр) С 91 Шайгородський, Ю. Ідеологія і міфологія у символічному світі політики / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. – 2008. – С. 46–55.
 6. 60.5 У45 Бекешкіна, І. Політична диференціація українського суспільства / І. Бекешкіна // Українське суспільство–2003. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 179–190.
 7. 95.4 Г 47 Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 622–629.
 8. Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практична філософія : науковий журнал. – 2004. – № 3. – С. 54–60.
 9. Дьоміна, О. С. Політична ідеологія як духовний регулятив суспільно-політичного розвитку / Оксана Сергіївна Дьоміна // Грані. – 2015. – № 12. – С. 18–24.
 10. Максимець, Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 319–326.
 11. Михальченко, М. Політична наука і політична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 50–58.
 12. Панчук, Н. В. Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента / Н. В. Панчук // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 99–104.
 13. Череватий, С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості / С. Череватий // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 51–57.

Неформальні інститути як суб’єкти політики

 1. 66.1 Г 46 Гивишвили, Г. В.От тирании к демократии. Эволюция политических институтов / Г. В. Гивишвили. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 400 с.
 2. 66.2(4УКР) Д 53Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.
 3. 66.4(0) М 91Мутагиров, Д. З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. – Москва : Логос, 2009. – 384 с.
 4. 66.02 П 16Панов, П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка / П. В. Панов. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 230 с.
 5. 66.2(4УКР) П 50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Рудич [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 440 с.
 6. 95.2 П 78 Хелмке, Г. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления исследований / Гретхен Хелмке, Стивен Левитски // Прогнозис. Журнал о будущем. № 1(9) / гл. ред. : Александр Погорельский. – Москва : Территория будущего, 2007. – С. 188–211.
 7. Іщенко, І. В. Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій / Ігор Васильович Іщенко // Грані. – 2015. – № 4. – С. 180–185.
 8. Крисенко, О. В. Вплив неформальних інститутів на український політичний процес / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 58–62.
 9. Мазур, О. Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи / О. Мазур // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 53–66.
 10. Михальченко, М. Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції / Микола Михальченко // Віче. – 2013. – № 6. – С. 22–24.
 11. Притуленко, В. В. Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів / В. В. Притуленко // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 380–386.
 12. Рибій, О. Специфіка підходів до вивчення політичних інститутів та їхньої динаміки у суспільних науках / О. Рибій // Вибори та демократія. – 2011. – № 1. – С. 46–51.
 13. Ситник, М. Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів / М.Г. Ситник // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 81–84.
 14. Тімашова, В. М. Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути / В. М. Тімашова // Гілея: наук. вісн. – 2016. – № 1. – С. 186–189.
 15. Шуліка, А. А. Політика  соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму / Андрій Андрійович Шуліка // Грані. – 2015. – № 10. – С. 16–19.

Україно-польське протистояння: стеоретипи, конфлікти

 1. 63.3(4УКР)6 І-48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / Ігор Ільюшин. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с.
 2. 63.3(4УКР)62 В 91 В'ятрович, В. Друга польсько-українська війна 1942–1947 / Володимир В'ятрович. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 368 с.
 3. 63.3(4УКР)6 К 78 Красівський, О. Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр. / Орест Красівський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 544 с.
 4. 63.3(4УКР)6 К 83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. Мирослав Іваник. – Торонто ; Львів : Львівська політехніка, 2014. – 392 с. : карти, фотогр. – (Бібліотека Закерзоння. Спогади ; Т. 2).
 5. 63.3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-країнський конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji "Wisla". Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Гжегож Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
 6. 63.3(4ПОЛ)6-8 П 32 Пілсудський і Україна = Pilsudski i Ukraina : матеріали наук.-попул. конф. / ред. Т. Дуткєвіч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 80 с.
 7. 63.3(4ПОЛ)6 П 53 Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918–1920 : наук. конф. в Луцьку, 14–15 лист. 2008 р. / під ред. Тадеуша Кшонстка. – Варшава : Віпарт, 2010. – 521 с. : іл.
 8. 63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів : в 3 т. / Микола Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 344 с.
 9. 63.3(4УКР) С 37 Симоненко, Р. Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України ХІХ – початок ХХ ст. : нариси / Р. Г. Симоненко, Д. В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 704 с.
 10. 63.3(4УКР–4ВОЛ)6 Ц 19 Царук, Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Ярослав Царук ; вступ. ст. Я. Ісаєвича. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2003. – 189 с.
 11. Герасименко, Л. С. До питання про історичні витоки українсько-польського конфлікту / Л. С. Герасименко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 64–72.
 12. Каліщук, О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники / Оксана Каліщук // Мандрівець. – 2013. – № 3. – С. 45–48.
 13. Олексюк, Б. Примирення не означає забуття : [про українсько-польський конфлікт на Волині 1943–1944 рр.] / Б. Олексюк // Сучасність. – 2008. – № 7. – С. 30–37.
 14. Русначенко, А. Українсько-польське протистояння в роки другої світової війни / А.Русначенко // Сучасність. – 2001. – № 10. – С. 89–112.
 15. Тимченко, А. Вплив радянського чинника на українсько-польські взаємини в Західній Україні в роки другої світової війни / А. Тимченко // Університет. – 2012. – № 2. – С. 117–121.

Політична свідомість як політична культура

 1. 66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.
 2. 60.5 І–73 Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості : монографія / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. : В. П. Казміренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 360 с.
 3. 88.51 Л 87 Лученкова, Е. С. Политическая психология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Лученкова. – Минск : Вышэйшая шк., 2010. – 160 с.
 4. 66.05 П 50 Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – Київ: ПАРАПАН, 2004. – 224 с.
 5. 66.01 Р 83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. для студ. вузів / Ф. М. Рудич. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Либідь, 2006. – 480 с
 6. Держко, І. З. Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми / І. З. Держко // Грані. – 2015. – № 1. – С. 11–16.
 7. Єловський У. О. Політична свідомість і політичний дискурс / У. О. Єловський // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 4. – С. 342–344.
 8. Жадько, П. Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України / Павло Жадько // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 258–261.
 9. Минькович-Слободяник, О. В. Ціннісні основи політичної та правової культури / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. – 2015. – Вип. 68. – С. 28–42.
 10. Пікула, М. М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості / Микола Миколайович Пікула // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 10. – С. 20–26.
 11. 74.58 Г 94 Рубан, А. Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури / А. Рубан // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр.. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 591–595.
 12. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / О. Рудакевич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
 13. Слободян, О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права / О. Т. Слободян // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 66. – С. 322–330.
 14. 74.58 Г 94 Харченко, Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України / Харченко Л.  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 595–599.
 15. Штука, І. А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави / Ірина Анатоліївна Штука // Грані. – 2015. – № 10. – С. 11–15.
 1. Ковальчук, М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77–96.
 2. Дмітрієв, А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" / Алєксандр Дмітрієв  // Критика. – 2013. – Вересень – жовтень, №9/10. – С. 21–25.
 3. Жуковський, А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції 1919–1924рр. / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 2002. – № 1 . – С. 96–125.
 4. 63.3(4УКР) У 45 Оглоблин, О. Вчення М. Грушевськог про мову – мовну політику – спільноту – народ – расу / О. Оглоблин // Український історик. – 2006. – Т. XLIII–XLIV. – С. 206–235.
 5. Пиріг, Р. Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою : до 140-річчя з дня народження М.С. Грушевського / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 4–19.
 6. Салтовський, О. І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917–1920 рр. / О. І. Салтовський // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 59/61. – С. 158–162.
 7. Северинюк, В. М. Історія і політика в публіцистиці М. С.Грушевського / В.М.Северинюк // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 18–31.
 8. Тельвак, В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського / В. Тельвак // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 126–139.
 9. Турченко, Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74–95.
 10. Цапко, О. М. Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка) / О. М. Цапко, Ю. О. Богаліка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 269–276.
 11. 95 М 75 Чорновол, І. Політичні аспекти народницької історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського / І. Чорновол // Молода нація. – 2000. – № 3. – С. 132–159.
 12. 95.4 Г 47 Яремчук, В. Д. Еволюція стратегії українських партійно-політичних сил Галичини на початку XX ст. в оцінці М. Грушевського / В. Д. Яремчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 576–585.
 1. Соколов, В.  Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі? / В. Соколов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 137–143.
 2. Терентьев, А. Россия и Великобритания: от сближения к "холодной войне" / А. Терентьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 64–72.
 3. Черінько, І. Європейський Союз у зовнішній політиці лейбористського уряду Великої Британії: уроки для України / І. Черінько // Віче. – 2009. – № 12. – С. 27–29 : портр.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Черінько, І. Розширення замість поглиблення: політика уряду нових лейбористів Великої Британії щодо Європейського Союзу / І. Черінько // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 16. – С. 400–404.
 5. http://naub.oa.edu.ua/2015/американський-вектор-зовнішньої-пол/