Педагогіка. Освіта. Професії

Поділитися:
 1. Бєлєнька, Г. В. Природничі науки у казках, запитаннях, завданнях, дослідах / Ганна Бєлєнька. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 2. Борейко, В. Е. Краткий курс экологической этики: уч. посіб. / В. Е. Борейко. – Київ : Эколого-культур. центр, 2004. – 72 с.
 3. Взаємодія школи та громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. еколог. ліга. – Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2004. – 239 с.
 4. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матеріали наук.-практ. конф. 7–8 лип. 2016 р., м. Святогірськ / Нац. природний парк «Святі Гори», Департамент екології та природних ресурсів Донец. ОДА, Всеукр. екологічна ліга. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – 314 с.
 5. Здоровий спосіб життя (матеріали для уроків та виховної роботи) / упоряд. : Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко. – Київ : Центр еколог. освіти та інформ., 2008. – 28 с.
 6. Іваницька, Н. Л. Не ламай калину, не стріляй у птаха. Тематично згруповані тексти на екологічну тематику : посіб. з укр. мови для студ., учителів та учнів / Ніна Іваницька. – Вінниця : Діло, 2005. – 308 с. : іл.
 7. Лисенко, Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ Слово, 2009. – 400 с.
 8. Освіта для збалансованого розвитку / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ–Друк, 2019. – 32 с. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5). – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги).
 9. Позакласні заходи з екології збірка / упоряд. Т. В. Тимочко, Н.В. Ніколенко. – Київ : Всеукр. екол. ліга, [2004]. – 32 с.
 10. Пономаренко, Л. В. Я не ображу рідної землі... : сценарії заходів екологічного спрямування, 1–4 кл. / Л. В. Пономаренко, С. В. Тютюнник. – Харків : Основа, 2015. – 120 с. – (Початкова школа. Виховна робота).
 11. Пустовіт, Н. А. Екологічні задачі, ігри та вікторини. 5–11 кл. : метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, З. Н. Плечова, О. Л. Пруцакова ; упоряд. О. О. Колонькова. – Київ : Шк. світ, 2013. – 112 с.
 12. Совгіра, С. В. Динаміка психолого-педагогічних умов формування екологічного світогляду молоді : наук.-метод посіб. / Світлана Совгіра. – Вінниця : Теза, 2008. – 192 с.
 13. Степанець, Ю. В. 12 кроків до «зеленої школи». Порадник для учителів, класних керівників та завучів з виховної роботи в школі / Ю. В. Степанець, Л. В. Степанець ; Громад. орг. «Наше Поділля», Вінниц. рай. метод. центр закладів освіти. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2017. – 64 с.
 14. Терешина, З. Н. Экологическая культура на уроках математики / Зоя Терешина, Людмила Клепикова. – Москва, 2009. – 32 с.
 15. Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : метод. посіб. / Н. А. Пустовіт [та ін.]. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2014. – 156 с.
 1. 1. 432.1 S 92 Speak English with Pleasure : пробний урок. – Суми : Університетська книга. – 2000. – 15 p.
 2. 811.111 Д 80 Дугін, С. П. Англійська мова : від артикля до шести граматичних часів : 25 міні-уроків. – Суми : Університетська книга, 2018. – 172 p.
 3. 74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Казкові уроки з англійської мови в початковій школі. – Харків : Основа, 2015. – 126 p.
 4. 81.432.1-922 О-35 Овчиннікова, Л. П. 11 уроків ділової англійської мови : учбовий посібник. – Харків : Основа, 2004. – 144 p.
 5. Кончіч, В. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Реалізація аспектів триєдиної мети уроку // Англійська мова та література . – 2018. – № 16 /18. – С. 3 -8.
 6. Мельник, Наталія. Прийоми релаксації на уроках англійської мови // Іноземні мови в школах України. – 2017. – № 4. –  С. 53-55.
 7. Подзерка, Н. В. Казка про помічника DID: урок англійської мови для учнів початкової школи // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. –  С. 7.
 1. Михальчук, О. О. Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період / О. О. Михальчук, І. О. Ніколаєску, Н. М. Степанова // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. – Київ, 2018. – Т. 67, № 5. – С. 250–263. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_67_5_22 (дата звернення: 06.11.2019).
 2. Михальчук, О. О. До проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога / О. О. Михальчук // Молодь і ринок. – 2015. – № 8. – С. 125–130.
 3. Михальчук, О. О. Теоретичні acпекти моpaльного виховання оcобиcтоcтi дитини дошкільного віку / О. О. Михальчук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2018. – № 10/11. – С. 59–65. DOI 10.31651/2524-2660-2018-10-11-59-65
 4. Михальчук, О. О. Управління та організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на засадах ідей вільного виховання Марії Монтессорі / О. О. Михальчук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2018. – № 13. – С. 84–90. DOI 10.31651/2524-2660-2018-13-11-84-90
 5. Михальчук, О. О. Особливості формування комунікативної культури керівника закладу дошкільної освіти // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2018. – № 12. – С. 75–79. DOI 10.31651/2524-2660-2018-12-75-79
 1. 373.2 Д 55 До першого класу без проблем! Усе, що мають знати батьки майбутніх першокласників / С. М. Харитонова [та ін.]. – Харків : Основа, 2017. – 176 с.
 2. 37.018.1 Р 58 Робінсон, К. Ви, Ваша дитина і школа. Як прокласти шлях до найкращої освіти / Кен Робінсон, Лу Ароніка ; пер. з англ. Ганна Лелів. – Львів : Літопис, 2018. – 240 с.
 3. 88.8 Х 76 Хомуленко, Т. Б. Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів / Т. Б. Хомуленко, О. С. Шукалова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 206 с.
 4. 10 вчинків, яких учителі очікують від батьків // Шкільний світ. – 2016. – Вересень, № 18. – С. 10–12.
 5. Довженко, Т. Підготовка вчителів проектних класів до організації педагогічної просвіти батьків / Т. Довженко // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 26–30.
 6. Коваленко, О. Партнерська співпраця вчителів і батьків як засіб розвитку особистості учня / Ольга Коваленко // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 13–16.
 7. Красоткіна, Н. Кодекс честі батьків; Кодекс честі учнів; Кодекс честі вчителя / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 50–52.
 8. Кучерявенко, В. Керівник–предметник, батьки й учні : спільна робота з розвитку творчих здібностей / Віра Кучерявенко // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 21–23.
 9. Митник, О. Взаємодія вчителів, учнів та їхніх батьків у навчально-виховному процесі як підгрунтя щасливого дитинства / Олександр Митник, Світлана Манзер, Наталія Цілик // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 6–9.
 10. Паніна, С. Партнерські стосунки в системі «дитина – батьки – вчитель» як чинник гармонійного розвитку учнів / Світлана Паніна // Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 45–48.
 11. Прибитько, В. Взаємодія педагогів і батьків / В. Прибитько // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково–популярний журнал. – 2017. – № 12. – С. 9 : іл.
 12. Середня освіта в Україні : думки батьків та вчителів // Управління освітою. – 2015. – Вересень, № 18. – С. 4–7.
 13. Станішевський, Я. Проводимо батьківські збори : 7 порад для вчителів і батьків / Яків Станішевський // Шкільний світ. – 2017. – Листопад, № 21. – С. 5–6.
 14. Тишин, О. Проблема співпраці вчителів і батьків під час формування інтелектуальних здібностей учнів / Олександр Тишин // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 26–27.
 15. Третяк О. Взаємодія сім'ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / Ольга Третяк // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 42–45.
 1. Буковська, О. Роль та місце математики у STEM-навчанні (інтегрований урок математики та біології, 9 клас) / О. Буковська // Математика в рід. шк. – 2018. – № 11. – С. 19–
 2. Вагіна, Н. Елементи навчання математики у Stem-орієнтованому освітньому просторі / Н. Вагіна // Математика в рід. шк. – 2018. – № 4. – С. 43–48.
 3. Гаптельманова, М. М. Управління процесом упровадження STEM-освіти в закладі загальної середньої освіти / М. М. Гаптельманова // Управління шк. : основа профес. зростання. – 2019. – № 10/12. – С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Гірний, О. STEM-освіта: термінологія та методологія / О. Гірний // Біологія і хімія в рід. шк. – – № 6. – С. 33–37. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Грушко, Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика. – 2018. – Серп., № 16. – С. 34–41.
 6. Журавель, Т. О. Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти / Т. О. Журавель, Н. О. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 12. – С. 32–34.
 7. Кіт, І. В. Розвиток Stem-освіти в школі / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 4. – С. 3–4. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Клименко, Л. Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти / Л. Клименко, О. Ліскович // Фізика та астрономія в рід. шк. – 2016. – № 4. – С. 29–33.
 9. Кофанова, О. Сучасні аспекти фундаментальної підготовки молоді та проблеми навчання у вищому технічному закладі освіти : [STEM як пріоритетний напрямок вищої освіти] / О. Кофанова, Ю. Киричков // Вища шк. – 2019. – № 2. – С. 67–80.
 10. Кузьменко, О. Програмно-педагогічне забезпечення у навчанні фізики як елемент STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти / О. Кузьменко, Н. Гончарова // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 66–78 : рис.
 11. Патрикеєва, О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 51–
 12. Патрикєєва, О. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : методичний аспект / О. Патрикєєва // Рід. шк. – 2017. – № 9/10. – С. 90–95.
 13. Плужник, О. Впровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи / О. Плужник // Особлива дитина. – 2019. – № 1. – С. 61–66.
 14. Скрипник, О. О. Освітня робототехніка як напрям сучасної STEM-освіти / О. О. Скрипник // Управління шк. : основа профес. зростання. – 2019. – № 13/15. – С. 2–10. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Філончук, З. Музей STEM-педагогіка в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи / З. Філончук // Рід. шк. – 2018. – № 5/8.
 16. Якуніна, І. Реалізація STEM-навчання / І. Якуніна // Математика в рід. шк. – 2019. – № 5. –С. 34–36.
 1. 001.8 Д 18 Данильян, О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с.
 2. 72 К 14 Казанцева, А. В інтернеті хтось помиляється! Наукові дослідження дискусійних питань / Ася Казанцева ; пер. з рос. О. О. Гопак. – Харків : Віват, 2016. – 368 с. : іл.
 3. 001.8 Н 17 Надикто, В. Т. Основи наукових досліджень : підручник / В. Т. Надикто ; М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 268 с. : рис., табл.
 4. 001.8 П 18 Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра–К, 2018. – 232 с. : рис., табл., кол. фот.
 5. 001.8 П 36 Пихтіна Н. П. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / Н. П. Пихтіна. – Київ : КНТ, 2019. – 200 с.
 6. 001.8 С 79 Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посіб. / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра–К, 2018. – 208 с. : рис., табл.
 1. 261.8 П 75 Приймачик, Ф. Літературне краєзнавство як знаряддя патріотичного виховання : матеріали для уроків української літератури та позакласних заходів / Фаїна Приймачик. – Вінниця : Консоль, 2016. – 128 с.
 2. 200 В 55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / Омелян Вишневський. – Вид. 3–є, допрац. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566 с.
 3. 200 М 35 Матящук, В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / Валентина Матящук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 384 с.
 4. 200.58 П 56 Пономаренко, Л. В. Ми – діти твої, Україно! : сценарії виховних заходів національного спрямування, 1–4 кл. / Л. В. Пономаренко, С. В. Тютюнник. – Харків : Основа, 2015. – 126 с.
 1. Конончук, Н. Україна – земля козацька : практичні поради з патріотичного виховання. 1–4-ті класи / Наталія Конончук, Наталія Пруська [и др.] // Початкова освіта. – 2016. – Травень, № 10. – С. 4–41.
 2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : проект // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. – 2015. – № 1/2. – 3–8.
 3. Котій, Л. В. Тіорчість письменників рідного краю у формуванні пізнавальних інтересів та національно-патріотичного виховання учнів / Л. В. Котій // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 34/36. – С. 66–73.
 4. Нечваль, Т. М. Україно моя, ти одна, як життя : літературно-мистецьке свято / Т. М. Нечваль // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7/8. – С. 48–52.
 5. Приходько, І. Ф. Україноцентрична ідея в українській літературі як основа національно-патріотичного виховання учнів / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10/11. – С. 56–62.
 6. Радченко, В. Т. Г. Шевченко – поет, художник, патріот : урок-проект з позакласного читання для 4 класу / Валентина Радченко // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 1–2.
 7. Сорока, І. «Усе моє, що зветься Україна!» : патріотичний квест для учнів 5–6 класів, присвячений Дню Незалежності України / Інна Сорока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 23–25.
 8. Шкребтієнко, Л. П. Сутнісно-змістовні показники патріотичного виховання дошкільників засобами художньої літератури / Л. П. Шкребтієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. – № 3. – С. 87–91.
 1. 373 Ч-44 Чепурний, Г. А. Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти : наук.-метод. посіб. / Геннадій Чепурний. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 208 с.
 1. 1 Я 45 Якименко, С. І. Інтегрована особистісно-орієнтована технологія – продуктивна технологія наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-метод. посіб.: практ. педагогіка для вихователів ДНЗ та вчителів ЗОШ I–III ст. / С. І. Якименко. – Київ : Слово, 2016. – 302 с.
 1. Бібікова, І. Використання мнемотехніки на уроках математики як ефективний шлях реалізації концепції «Нової української школи» / І. Бібікова // Математика в рідній школі. – 2018. – № 7/8. – С. 42–47.
 2. Комарницька, І. Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю : індивідуальна робота з дітьми на етапі автоматизації та диференціації звуків / Ірина Комарницька // Дошкільне виховання. – 2016. – № 11. – С. 20–22.
 3. Кропивна, О. І. Використання мнемотехніки як інноваційного методу розвитку зв'язного мовлення молодших школярів з порушеннями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 3. – С. 5–9.
 4. Марців, О. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди : методи ейдетики на уроках / Ольга Марців // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – Серпень, № 30–31. – С. 23–26.
 5. Павлюк, Н. Дидактичні ігри : використання прийому мнемотехніки / Наталія Павлюк // Дитячий садок. – 2015. – Лютий, № 3. – С. 18–22.
 6. Прокопенко, Л. В. Мнемотехніка в початковій школі: технологія ефективного засвоєння інформації / Л. В. Прокопенко // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 9. – С. 34–37.
 7. Прокопенко, Л. В. Мнемотехніка й економіка в початковій школі / Л. В. Прокопенко // Економіка в школах України. – 2019. – № 2. – С. 9–13.
 8. Рожко, І. Мнемотехніки в розвитку музичної пам'яті молодших школярів / І. Рожко // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 13–16.
 1. 74 С 91 Гуржій, А. М. Електронні освітні ресурси як суспільне явище / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 14–21.
 2. 3 С 91 Марценюк, А. Інтеграція медіаосвіти з навчальними предметами початкової школи / А. Марценюк // Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки : зб. матеріалів III Міжколедж. студ. наук.-практ. конф. (23 трав. 2017 р.) / Вінниц. обл. комунал. гуманітар.-пед. коледж. – Вінниця, 2017. – С. 72–76.
 3. 5 М 42 Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – Київ : Міленіум, 2010. – 440 с.
 4. 58 М 64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності – Історія) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 296 с.
 5. 37 Н 34 Найдьонова Л. А. Науково-методичне забезпечення медіаосвіти в Україні: підсумки всеукр. експерименту / Л. А. Найдьонова // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 140–146.
 6. 0 О-75 Основи медіаграмотності : навч.-метод. посіб. для вчителя 8 (9) клас : плани-конспекти уроків / за ред.: В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк, О. П. Мокрогуза. – Київ : Акад. укр. преси, 2014. – 190 с.
 7. 261(4УКР) С 91 Ройко, А. Аспекти інтеграції медіаграмотності та навчальних предметів початкової школи / А. Ройко // Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки : зб. матеріалів II Міжколедж. студ. наук.-практ. конф. (18 трав. 2016 р.) / упоряд. та відп. за вип.: О. М. Похилюк, Л. І. Федчук. – Вінниця : Вінниц. міська друк., 2016. – С. 61–74.
 8. 0 С 89 Супрун, Л. В. Медіакультура : навч.-метод. вказівки / Л. В. Супрун ; Нац. ун-т «Острозька академія». – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2014. – 24 с.
 9. 378 Ч-46Череповська, Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навч.-метод. посіб. / Н. І. Череповська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ.психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 156 с.
 10. Головченко, Г. О. Витоки та тенденції розвитку медіаосвіти США в історичній ретроспективі / Г. О. Головченко // Педагогіка і психологія. – – № 3. – С. 50–59.
 11. Гуржій, А. М. Дидактичне призначення і роль аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання / А. М. Гуржій, В. П. Волинський [и др.] // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 54–60.
 12. Демяненко, О. Медіаосвіта в сучасній школі / О. Дем’яненко // Всесвітня літ. в шк. України. – 2016. – № 6. – С. 3–7.
 13. Елементи медіаосвіти на уроках літератури // Всесвітня літ. в сучас. шк. – 2017. – № 11. – С. 41–42.
 14. Ісаєнко, О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді / О. Ісаєнко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 1. – С. 22–25.
 15. Лашевська, Г. Медіаосвітній потенціал навчального експерименту з елементами ужиткової хімії / Г. Лашевська // Біологія і хімія в рідн. шк. – 2018. – № 4. – С. 21–22.
 16. Мокрогуз, О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Мокрогуз, В. Тандура // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 3. – С. 27–33.
 17. Платоненко, О. С. Особливості управління впровадженням медіановацій в освітню практику / О. С. Платоненко // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 19/20. – С. 25–27.
 18. Слобода, К. Д. Медіаосвітні інновації в управлінській діяльності й організації навчально-виховного процесу в сучасній школі / К. Д. Слобода // Управління шк. : основа профес. зростання. – 2014. – № 28/30. –С. 64–65.
 19. Фролова, С. Медіадидактичні та технічні засоби на службі в педагога / С. Фролова // Дошк. виховання. – 2018. – № 5. – С. 9–11.
 1. Аббас Н. О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному вихованні підростаючого покоління // Виховна робота в школі. 2012. № 2. С. 37–38.
 2. Волошкова Л. Учнівське самоврядування: аналіз досвіду // Професійно-технічна освіта. 2010. № 4. С. 15–18.
 3. Вукіна Н. Від учнівського самоврядування до самоврядування вчителів та батьків // Антологія адаптованого досвіду, або для чого існують програми освітніх обмінів / ред. О. Тищенко. Рівне : Асоціація шкіл партнерів, 2004. С. 342–349.
 4. Глушко В. Твоє життя – твій вибір. Твій вибір – твоя відповідальність : проект учнівського самоврядування // Позашкілля. 2013. Вересень, № 9. С. 23–25 [вкл.].
 5. Гордієнко В. Проект учнівського самоврядування : в Солом’янському районі м. Києва // Позашкілля. 2012. Січень, № 1. С. 13–16.
 6. Грищенко Т. Учнівське самоврядування у процесі управління // Директор школи. Україна. 2010. № 4. С. 26–29.
 7. Деркалюк Л. Тренінгове заняття для лідерів учнівського самоврядування // Позашкілля. 2016. Серпень, № 8. С. 28–34.
 8. Долгова О. В. Самоврядування у школі. Київ : Шк. світ, 2014. 112 с.
 9. Класному керівнику. Учнівське самоврядування / упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко. Київ : Шк. світ, 2009. 128 с.
 10. Мойсеєнко А. А. Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів // Виховна робота в школі. 2016. № 10. С. 49–53.
 11. Москаленко О., Воронова І. Учнівське самоврядування як засіб формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнівської молоді // Класний керівник. 2013. Вересень, № 17/18. С. 2–6.
 12. Ночевчук М. В. Наш клас – одна сім’я – дружний колектив : класні збори з розподілу обов’язків учнівського самоврядування // Класному керівнику усе для роботи. 2013. № 9. С. 15–19.
 13. Попович О. Учнівське самоврядування в Україні : конкурсне випробування «Творче завдання» : (освітній проект) // Історія України. 2016. Серпень, № 16. С. 5–7 [вкл.].
 14. Сидоренко Ю. Учнівське самоврядування: крок до успіху // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2013. № 11. С. 30–31.
 15. Сорокіна, І. Учнівське самоврядування, або як виховати лідера в собі? : соціальна гра "Скрижалі" // Завуч. 2015. Квітень, № 8. С. 2-30 [вкл.].
 16. Степчина Н. П. Роль учнівського самоврядування у створенні єдиної системи корпоративної культури школи цінностей // Виховна робота в школі. 2013. № 12. С. 2–9.
 17. Ткач О. Державно-громадське управління школою // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2014. № 1. С. 16–17.
 18. Ткачук А. Організація учнівського самоврядування у школі / А. Ткачук // Виховна робота в школі. 2013. № 1. С. 2–19.
 19. Харітоненко Л. Практична модель учнівського самоврядування / Леся Харітоненко // Директор школи. 2012. Листопад, № 22. С. 1–8 [вкл.].
 20. Хроменко І. А. Вибори президента ліцею // Виховна робота в школі. 2009. № 10. С. 47–48.
 21. Чемерис О. М. Система роботи учнівського самоврядування в школі // Виховна робота в школі. 2014. № 5. С. 42–47.
 22. Шикова Ю. О. Організація діалогічної взаємодії між педагогом та учнем у процесі організації учнівського самоврядування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2010. Вип. 32. С. 179–184.
 23. Шикова Ю. О. Теретико-практичні аспекти організації учнівського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2010. Вип. 30. С. 448–453.
 24. Шиян О., Кудрик Л. Роль учнівського самоврядування у розбудові здорової школи // Педагогічна думка. 2017. № 3. С. 3–13.
 25. Я – лідер учнівського самоврядування // Позакласний час. 2017. Листопад, № 10. С. 13–14.