Історія

Поділитися:
 1. Лантрат, В. Українка, яка стала останньою принцесою Кореї / В. Лантрат // Селянська правда. – 2016. – № 671. – С. 3.
 2. Скицька, У. Остання корейська принцеса / У. Скицька // Локальна історія. – 2020. – № 3. – С. 72–75.
 3. Скицька, У. Юлія Муллок / У. Скицька // Наші на карті світу. Історія людей, якими захоплюється світ / У. Скицька. – Львів, 2018. – С. 193–196.

 

                                                                                      

 1. Білокінь, С. Початок кар’єри й історія моєї збірки / С. Білокінь // Сучасність. – 2005. – № 2. – С. 81–114.
 2. Гирич, І. Грушевськіана С. Білоконя, або приватні збірки як культурна проблема / І. Гирич // Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164–167.
 3. Гирич, І. Сергій Білокінь: на сторожі національного культурного спадку / І. Гирич // Сіячі. Українські інтелектуали, які пробудили ідею незалежності / І. Гирич. – Київ, 2023. – С. 389–414.
 4. Лук’янчук, Г. Пам’яті історика-подвижника Сергія Білоконя / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2023. – 4–10 трав., № 18. – С. 7.
 5. Патока, В. В. Визначний український культуролог і джерелознавець : До 60-річчя від дня народження С. І. Білоконя (1948) / В. В. Патока // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2008. – № 3. – С. 23–32.
 6. Топачевський, А. Не тільки як трагедія / А. Топачевський // Київ. – 2005. – № 6. – С. 9–12.
 1. Гирич, І. Андрій Жук – ідеолог соціал-демократичної самостійності / І. Гирич // Сіячі. Українські інтелектуали, які пробудили ідею незалежності / І. Гирич. – Київ, 2023. – С. 345–370.
 2. Гирич, І. Андрій Жук: один із перших самостійників / І. Гирич // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 51–53.
 3. Гирич, І. Андрій Жук: один із перших самостійників / І. Гирич // Між наукою і політикою. Історичні студії про вчених-концептуалістів / І. Гирич. – Тернопіль, 2012. – С. 232–239.
 4. Гирич, І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття / І. Гирич // До джерел : збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя / редкол. І. Гирич [та ін.] ; Наук. т-во ім. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ ; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 441–454.
 5. Магурчак, А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни / А. Магурчак // Київська старовина. – 2011. – № 6. – С. 118–125.
 6. Магурчак, А. М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. М. Магурчак // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 387–395.
 7. Стрельський, Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.): бібліографічний словник / Г. Стрельський // Історія в школі. – 2000. – № 4. – С. 31–33.
 8. Таравська, Я. В. Андрій Жук: другий період еміграції (1914–1930 рр.) / Я. В. Таравська // Гілея. – Київ, 2011. – Вип. 47. – С. 64–71.
 9. Тарасенко, І. Невідомі листи Михайла Гаврилка до Андрія Жука (1910–1912) / І. Тарасенко // Український археографічний щорічник / голов. ред. Г. Папакін ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 770–786.

Які книги та публікації про Максима Кривоноса є у бібліотеці?

 1. Василенко, А. Селянський полковник Максим Кривоніс / А. Василенко // Знання та праця. – 1970. – № 5. – С. 15.
 2. Винар, Л. Максим Кривоніс / Л. Винар // Козацька Україна. – 2003. – С. 353–377.
 3. Винар, Л. Питання походження полковника Максима Кривоноса / Л. Винар // Український історик : журн. історії і українознавства / Укр. іст. т-во; за заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1971. – Т. 8, № 3/4 (31/32). – С. 23–35.
 4. Кудрявцев, Л. Звитяга Максима Кривоноса / Л. Кудрявцев // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 лют. – С. 13
 5. Лисенко, І. Максим Кривоніс / І. Лисенко // Україна. – 1991. – № 8. – С. 47.
 6. Лола, О. П. Максим Кривоніс : короткий іст. нарис / О. П. Лола. – Київ : Рад. шк., 1957. – 64 с.
 7. Мицик, Ю. Максим Кривоніс / Ю. Мицик // Історія України. – 1997. – № 2. – С. 1, 8–11.
 8. Мицик, Ю. Максим Кривоніс / Ю. Мицик // Сподвижники Богдана Хмельницького / Ю. Мицик. – Київ, 2023. – С. 124–135.
 9. Полухін, Л. К. Максим Кривоніс герой визвольної війни українського народу, 1648–1654 рр. / Л. К. Полухін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 20 с.
 10. Полухін, Л. М. Кривоніс, Д. Нечай, І. Богун – народні герої визвольної війни 1648–1654 рр. / Л. Полухін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 40 с.
 11. Сушинський, Б. І. Максим Кривоніс, полковник черкаський, перший полковник Визвольної армії / Б. І. Сушинський // Козацькі Вожді України. – Одеса, 2004. – Т. 1. – С. 423–431. 

66.61(2) В 67 Волкогонов, Д. А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й. В. Сталіна : в 2 кн. / Д.А. Волкогонов. – К. : Політвидав України, 1989. –  Кн. 1. – 597 с. : фото.

4(47) Р 82 Рубінштейн, Дж. Останні дні Сталіна / Дж. Рубінштейн ; пер. з англ. Д. Святенко. – Харків : Фабула, 2017. – 256 с. : іл.

Кальницький, М. Последняя ночь – диктатуры / М. Кальницький // Комсомольская правда. – 2013. – 28 февраля. – С. 16.

М. В. Фрунзе и И. В. Сталин. Последние письма (октябрь 1925 г.) // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 98–112.

Дроздов, В. Как произошла смерть Сталина? / В. Дроздов // История. – 2015. – Март, № 9. – С. 11–12.

Самойлов, О. Ф. До питання політичного портрету Йосипа Сталіна [Електронний ресурс] / О. Ф. Самойлов // Проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 7. - С. 296-310.

63.52(4УКР-4ВІН) Б 82 Борисенко, В. К. Культура повсякдення села Хижинці (1950–1960-і рр.) / В. К. Борисенко ; за наук. ред. М. В. Гримич. – Київ : Дуліби, 2014. – 144 с. : фотогр.

94(477) 19 Ж 74 Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації : матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. семінару, 27–28 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, етнології і права ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Твори, 2019. – 272 с.

63.3(4УКР)5 З-40 Заярнюк, А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття / А. Заярнюк ; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2007. – 336 с.

63.3(4УКР) І-90 Історія українського селянства : нариси: в 2 т. Т. 1 / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2006. – 632 с. : іл.

63.3(4УКР) І-90 Історія українського селянства : нариси: в 2 т. Т. 2 / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2006. – 654 с. : іл.

63.3(4УКР)6 І-90 Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : матеріали Всеукр. Науково-теоретичного семінару / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, Ін-т історії НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 154 с.

Місінкевич, Л. Л. Громадські вироки як перспективні новації радянської влади проти колгоспного селянства в 1948 році / Л. Л. Місінкевич // Унів. наук.і записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2012. – Вип. 1. – С. 57–64.

94(477) В 48 Кравченко, П. Подільське село у 1944 р.: соціально-економічне становише / П. Кравченко // Наук. зап. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2022. – Вип. 40. – С. 103–115.

63 Н 12 На землі російській, у народу братнього : розповіді вінничан, трудівників і спеціалістів сільського господарства, про те, що вони бачили у колгоспах і радгоспах Липецької області / Вінниц. обл. упр. сіл. госп-ва, Відділ с.-г. науки. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 1957. – 40 с. : іл.

94(477–22) 19 Н 62 Нікілєв, О. Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської «відлиги» : монографія / О. Ф. Нікілєв ; Дніпров. нац ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 352 с. : фот.

63.3(4УКР-4ВІН) П 32 Пилипчук, І. В. Становище селян та селянські рухи на Східному Поділлі / І. В. Пилипчук ; Дашів. міська б-ка-філія Іллінец. ЦБС. – Дашів : [б. в.], 2011. 63.3(4УКР)5 П 77 Присяжнюк, Ю. П. Українське селянство XIX–XX cт.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : навч. посіб. / Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120 с.

94(477) Р 15 Радянська повсякденність у культурній пам]яті суспільства : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-теорет. семінару, 7–8 квіт. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, етнології і права ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2017. – 356 с. – (Повсякдення: візії та смисли).

94(477) 19 У 75 Романюк, І. М. Застосування методу усної історії при дослідженні повоєнного колгоспного селянства / І. М. Романюк, Б. І. Романюк // Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2020 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. держ. адмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, Держ. архів Вінниц. обл., Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Каф. історії та культури України. – Вінниця, 2021. – С. 11–13.

63.3(4УКР) В 48 Романюк, Б. І. Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства УРСР в першій повоєнні роки / Б. І. Романюк // Наук. зап. Вінниц. держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держав. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 105–108.

94(477) В 48 Романюк, Б. Сільські клуби в соціальній структурі колгоспного селянства України в другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. / Б. Романюк // Наукові записки. Серія : Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – Вип. 28. – С. 35–40.

94(477) В 48 Савченко, А. Підприємницькі ініціативи українського селянства доби «відлиги» у сфері задоволення побутових потреб / А. Савченко // Наук. зап. Вінниц. держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. пр. . – Вінниця, 2020. – Вип. 34. – С. 45–50.

9(С2)2 Т 16 Талан, Є. П. Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва соціалізму : (1951–1958 рр.) / Є. П. Талан. – Київ : Наук. думка, 1966. – 160 с.

63.3(4УКР) У 45 Український селянин : зб. наук. пр. Вип. 11 / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. А. Г. Морозов. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 374 с.

63.3(4УКР)6 В 27 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2 ч. Ч. 1 / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 614 с. : іл.

63.3(4УКР)6 В 27 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. у 2 ч. Ч. 2 / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад, 2010. – 598 с. : іл.

Кульчицький, С. Реалізована утопія / С. Кульчицький // Сучасність. – 2010. – № 4. – С. 141–168.

Лазарович, М. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / М. Лазарович // Психологія і сусп.-во. – 2011. – № 1. – С. 34–53.

63.3(2УКР)71 К 17 Калініченко, В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921–1929) / В. В. Калініченко. – Харків : Основа, 1991. – 129 с. : табл.

Симончук, О. Клас дрібних власників в Україні у XX столітті / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С. 84–111.

Назаренко, М. Куди податися селянину: в кріпаки чи в куркулі? / М. Назаренко // Пропозиція. – 2015. – № 6. – С. 38–40.

3.3(4УКР) У 45 Лахач, Т. О. Державна регламентація селянських сімей у радянській Україні першої половини 1930-х років в умовах «ліквідації куркуля як класу» / Т. О. Лахач // Укр. селянин : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 166–168.

Масенко, Л. Слово куркуль в історично-етимологічному та соціально-політичному аспектах / Л. Масенко // Укр. мова. – 2015. – № 2. – С. 24–37.

Прибиткова, І. Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – С. 98–104.

63.3(4УКР) В 48 Петренко, В. І. Методи хлібозаготівель 1928 р. у контексті репресивної політики більшовиків / В. І. Петренко, Н. М. Марценюк // Наук. зап. Вінниц. держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 76–82.

63.3(2УК) П 78 Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 1 / голов. ред. Ю. Ю. Кондуфор. – Київ : Наук. думка, 1991. – 103 с.

Канівець, А. «Ступати заважають». Образ куркуля в радянському кіно напередодні Голодомору / А. Канівець // Кіно-театр. – 2020. – № 1. – С. 41–43 : фот.

Тиліщак, В. Як українське село чинило спротив Сталіну / В. Тиліщак // Локал. історія. – 2020. – № 11. – С. 6–9.

Кокора, А.-Л. Значок із колоском, який вручали борцям із куркулями / А.-Л. Кокора // Країна. – 2021. – № 46. – С. 28.

94(477) 19 Ф 17 Файзулін, Я. М. «Товариш мій убив рідну сестру за колгоспні буряки. Такий відданий партії був!» : За «крадіжку» колгоспного майна куркулів слід було розстрілювати, одноосібникам і колгоспникам давати 10 років ув’язнення / Я. М. Файзулін // Історія.UA: постаті, факти, версії. – Київ : Комора, 2021. – С. 341–351.

 

 

Потрібна Вам інформація надрукована в монографії Ігоря Ситого «Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть» (Київ, 2017). Науковець виклав детальний аналіз печаток, які Ви зазначили. В додатку він також подав кольорові ілюстрації зразків церковної сфрагістики, які були віднайдені в приватних, музейних, архівних колекціях.

Запрошуємо Вас відвідати відділ рідкісних і цінних видань для детального ознайомлення з матеріалом!

Звертайтесь, будь ласка, у відділ рідкісних і цінних видань, до якого нещодавно надійшов примірник «УПА. Історія нескорених» (Київ, 2023), який випустив Центр досліджень визвольного руху. Один з розділів колективної праці висвітлює згадувану Вами тематику. Автор розвідки Володимир Вятрович у розділі «Інформаційно-видавнича діяльність» (с. 214–229) подає детальну інформаці про листівки, інструкції, офіційні видання, поетичні та прозові збірки, звернення, які видавало підпілля. Розділ містить вагомий ілюстративний додаток.

Працівники відділу чекають на Вас для ознайомлення з книгою!

У читальній залі бібліотеки така книга є:

63.3(7США) Б 91 Бурстин, Дэниел. Американцы: нациоанальный опыт  / Д. Бурстин ; пер. с англ. Ю. А. Зарахович ; ред. О. М. Дегтярева. – Москва : Прогресс – Литера, 1993. – 624 с. 

 1. 3(4УКР-4ЛУГ) 6 С 77 Старовойтов, М. Голодомор на Луганщині 1932–1933 рр. : документи, аналіз, коментарі / М. Старовойтов, В. Михайличенко ; Упр. СБУ в Луганської обл. – Київ : Стилос, 2008. – 288 с. : іл.
 2. 3(4УКР-4ЛУГ)6 Н 35 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Луганська область / Укр. Ін.-т нац. Пам’яті ; укл. : В. В. Михайличенко, М. О. Борзенко, В. Л. Жигальцева. – Луганськ : Янтар, 2008. – 920 с.
 3. 3(4УКР-4ЛУГ)6 В 83 Врятована пам’ять. Голодомор 1932–33 рр. на Луганщині: свідчення очевидців / упоряд. І. Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 464 с.
 4. Старовойтов, М. Голодомор на Луганщині, 1932–1933 роки / М. Старовойтов // Урядовий кур’єр. – 2007. – 8 черв. – С. 7.
 5. 3(4УКР)62.08 С 60 Соловей, Д. Ф. Сказати правду: Три праці про голодомор 1932–1933 років : монографія / Д.Ф. Соловей ; Ред. Ю. Шаповал, О. Юренко. – Київ ; Полтава : РІК, 2005. – 300 с. : іл.
 6. 3(4УКР)6 Г 61 Голод в Україні 1946–1947 рр. : документи і матеріали / гол. упоряд. О.М. Веселова. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. – 373 с. – (Пам’ятки історії України : джерела новітньої історії).
 7. Давиденко, В. Голодомор як форма репресивної політики керівництва СРСР в Україні / В. Давиденко // Персонал. – 2002. – № 11. – С. 28–29.
 8. Марочко, В. Голодомор в Україні / В. Марочко // Персонал. – 2002. – № 9. – С. 21–24.
 9. Загоронюк, Л. Голодомор 1932–1933 рр. – акт геноциду проти українського народу / Л. Загоронюк // Військо України. – 2003. – № 1–2. – С. 35–37.
 10. Поклад, Н. Забуттю не підлягає / Н. Поклад // Шлях перемоги. – 2005. – Січ. (№ 2). – С. 13.
 11. 3(4УКР)6 П 21 Пахаренко, В. І. Віті єдиного древа: Україна Східна і Західна в апокаліпсисі ХХ століття : монографія / В. І. Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 304 с.

Наразі, у зв’язку з війною, газети цього періоду перебувають у місцях посиленого зберігання і доступ до них призупинений.

 

 1. Голокост у місті Вінниця // Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр. : зб. док. / упоряд.: П. Кравченко, О. Мельничук, Т. Пастушенко. – Вінниця, 2017. – С. 38–
 2. Єрофєєва, С. Міфи про вінницький Голокост : [розповіла дослідник історії Голокосту, кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Вінницької області Фаїна Винокурова] / С. Єрофєєва // 33-й канал. – 2013. – 20 лют. – С. 19 : фот.
 3. Зонова, І. Вінницю фашисти називали «юден фрай» – «вільною від євреїв» : [до міжнародного дня Голокосту, що відзначається 27 січ] / Ірина Зонова // 33-й канал. – 2020. – 22 січ. – С. 7 : фот.
 4. Новосад, К. Голокост – трагедія, яка не повинна повторитися : [про геноцид єврейського народу нацистами в 1933-1945 рр. Думки вінничан про цю трагедію] / К. Новосад // Вінниц. газета. – 2010. – 26 січ. – С. 5.
 5. Пріцкер, Б. Маловідомі факти про табори фахівців-євреїв [у Вінниці] / Борис Пріцкер // Подольский еврейский альманах. Специальный выпуск / сост. Л. Войтенко. – Винница, [2013]. – № 8, 2013. – С. 70-73.
 6. Рахман, Ю. С. Гетто Винница и концлагерь / Юрий Самуилович Рахман // Подольский еврейский альманах. Специальный выпуск / сост. Л. Войтенко. – Винница, [2013]. – № 8, 2013. – С. 64-70.
 7. Скрипник, В. Синій зошит із прізвищами 200 розстріляних євреїв : [учнівський зошит із прізвищами розстріляних євреїв передали до музею Голокосту у Вінниці] / Віктор Скрипник // Голос України. – 2020. – 24 листоп. – С. 14 : кольор. фот.
 8. Трахтенберг, Л. Їх назвали «Праведники народів світу»: порятунок населенням Вінницької області євреїв в роки Голокосту (липень 1941–березень 1944) / Л. Трахтенберг, Т. Воєвода // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. / упоряд. М. Ф. Каменюк. – Вінниця, 2019. – Вип. 8. – С. 144–157 : фот.

Вшанування пам’яті

 1. Безуглий, Ю. Вінниц. єврейська громада видала нові книги про Голокост : [в ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва нещодавно відбулася презентація двох видань: «Подольський єврейський альманах» № 8 (спеціальний випуск) та «Шанувати пам'ять непросто»] / Ю. Безуглий // Вінниц. газета. – 2013. – 23 квіт. – С. 4.
 2. Бережной, В. Завтра – День памяти жертв холокосту : [у Вінниці громадське об'єднання «Вічний пам'ятник» надає правову допомогу жертвам голокосту] / Виктор Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 26 січ. – С. 7 : фот.
 3. Винокурова, Ф. «Ми живемо в епоху війни пам'ятей» : [у Вінниці відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Викладання історії Другої світової війни та Голокосту у школі: співпраця вчителя і архівіста»] / Фаїна Винокурова // Вінниц. газета. – 2016. – 23 груд. – С. 6, 9 : фот.
 4. Володимирова, В. За кіно про євреїв вінницький режисер отримав міжнародну нагороду : [режисеру Івану Орленко вдалося вмістити у 19 хвилин і згадку про Голокост і трагізм людського буття] / Віталіна Володимирова // 33-й канал. – 2019. – 31 лип. – С. 9 : кольор. фот.
 5. Гусак, О. Виставка моторошних спогадів : [у Державному архіві Вінницької області відкрилась виставка документів «Український Голокост»] / Ольга Гусак // Вінниц. газета. – 2018. – 30 листоп. – С. 1.
 6. Єгурнова, Л. Сумуємо : [в Ізраїлі повідомили, що 30 липня 2018 року на 80-му році життя раптово помер Лев Гелле. Вінничанин, з родини, опаленої Голокостом, дитини війни, випускник школи № 17, кандидат технічних наук] / Ліля Єгурнова // Вінниц. газета. – 2018. – 1 серп. – С. 7 : кольор. фот.
 7. Іванович, Ю. Пам'яті жертв голокосту : [27 січня у День пам’яті жертв Голокосту у Вінниці вшанували пам'ять невинно загиблих євреїв] / Юрій Іванович // Вінниц. газета. – 2016. – 29 січ. – С. 2 : фот.
 8. Кісілюк, Т. Голокост: історія та уроки. Вінниц. сторінка : [про презентацію колективного проекту з питання Голокосту в ЗОШ І-ІІІ ст. № 3] / Т. Кісілюк // Жмерин. газета. – 2014. – 28 берез. – С. 5 : фот.
 9. Кривоніс, О. Хто відповість ? : [Про вшанування пам'яті жертв голодомору та політичних репресій у Вінниці. Є фото] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2005. – 29 листоп.
 10. Маковецька, О. Правда – у свідченнях : фотодокументальна виставка «Український Голокост: уроки минулого – заради майбутнього» відкрилася в Державному архіві Вінницької області / Олександра Маковецька // Місто. – 2018. – 28 листоп. – С. 6.
 11. Мороз, О. Пам'яті жертв голокосту : [у Вінниці відбулася єврейська освітня конференція «Лімуд», присвячена темі голокосту] / О. Мороз, М. Барський // Вінниц. газета (Спец. вип. газ. «П'ятниця»). – 2011. – 24 черв. – С. 9 : фот.
 12. [У бібліотеці ім. Тімірязєва, в рамках роботи науково-краєзнавчого клубу «Дослідник краю», який діє при відділі краєзнавства, відбулася (14.05.2014) презентація книги «Кровоточащая рана» журналіста і краєзнавця з Бершадщини Григорія Погончика] : [книга розповідає про життя і смерть євреїв на території Трансністрії (півдня Вінниччини) у період війни] // Місто. – 2014. – 14 трав. – С. 5.
 13. У Вінниці відкрили виставку пам'яті голокосту : з 18 січня, у відділі документів з гуманітарних, технічних та природничих наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва розпочала роботу виставка «Голокост – пам'ять віків». Експозиція приурочена до Міжнародного дня пам'яті жертв голокосту // Новини Вінниччини. – 2018. – 24 січ. – С. 4 : фот.
 14. У місті пройшла міжнародна конференція присвячена голокосту : [під назвою «Лімуд Україна»] // Новини Вінниччини. – 2011. – 22 черв. – С. 2 : фот.
 1. Безуглий, Ю. Вінницька єврейська громада видала нові книги про Голокост : [в ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва нещодавно відбулася презентація двох видань: «Подольський єврейський альманах» № 8 (спеціальний випуск) та «Шанувати пам'ять непросто»] / Ю. Безуглий // Вінницька газета. – 2013. – 23 квіт. – С. 4.
 2. Винокурова, Ф. «Ми живемо в епоху війни пам'ятей» : [у Вінниці відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Викладання історії Другої світової війни та Голокосту у школі: співпраця вчителя і архівіста»] / Фаїна Винокурова // Вінницька газета. – 2016. – 23 груд. – С. 6, 9 : фот.
 3. Голокост у місті Вінниця // Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр. : зб. док. / упоряд.: П. Кравченко, О. Мельничук, Т. Пастушенко. – Вінниця, 2017. – С. 38–49.
 4. Гусак, О. Виставка моторошних спогадів : [у Державному архіві Вінницької області відкрилась виставка документів «Український Голокост»] / Ольга Гусак // Вінницька газета. – 2018. – 30 листоп. – С. 1.
 5. Єгурнова, Л. Сумуємо : [в Ізраїлі повідомили, що 30 липня 2018 року на 80-му році життя раптово помер Лев Гелле. Вінничанин, з родини, опаленої Голокостом, дитини війни, випускник школи № 17, кандидат технічних наук] / Ліля Єгурнова // Вінницька газета. – 2018. – 1 серп. – С. 7 : кольор. фот.
 6. Єрофєєва, С. Міфи про вінницький Голокост : [розповіла дослідник історії Голокосту, кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Вінницької області Фаїна Винокурова] / С. Єрофєєва // 33-й канал. – 2013. – 20 лют. – С. 19 : фот.
 7. Зонова, І. Вінницю фашисти називали «юден фрай» – «вільною від євреїв» : [до міжнародного дня Голокосту, що відзначається 27 січ] / Ірина Зонова // 33-й канал. – 2020. – 22 січ. – С. 7 : фот.
 8. Маковецька, О. Правда – у свідченнях : фотодокументальна виставка «Український Голокост: уроки минулого – заради майбутнього» відкрилася в Державному архіві Вінницької області / Олександра Маковецька // Місто. – 2018. – 28 листоп. – С. 6.
 9. Мороз, О. Пам'яті жертв голокосту : [у Вінниці відбулася єврейська освітня конференція «Лімуд», присвячена темі голокосту] / О. Мороз, М. Барський // Вінницька газета (Спец. вип. газ. «П'ятниця»). – 2011. – 24 черв. – С. 9 : фот.
 10. Новосад, К. Голокост – трагедія, яка не повинна повторитися : [про геноцид єврейського народу нацистами в 1933-1945 рр. Думки вінничан про цю трагедію] / К. Новосад // Вінницька газета. – 2010. – 26 січ. – С. 5.
 11. Пріцкер, Б. Маловідомі факти про табори фахівців-євреїв [у Вінниці] / Борис Пріцкер // Подольский еврейский альманах. Специальный выпуск / сост. Л. Войтенко. – Винница, [2013]. – № 8, 2013. – С. 70–73.
 12. Рахман, Ю. С. Гетто Винница и концлагерь / Юрий Самуилович Рахман // Подольский еврейский альманах. Специальный выпуск / сост. Л. Войтенко. – Винница, [2013]. – № 8, 2013. – С. 64–70.
 13. Скрипник, В. Синій зошит із прізвищами 200 розстріляних євреїв : [учнівський зошит із прізвищами розстріляних євреїв передали до музею Голокосту у Вінниці] / Віктор Скрипник // Голос України. – 2020. – 24 листоп. – С. 14 : кольор. фот.
 14. Трахтенберг, Л. Їх назвали «Праведники народів світу»: порятунок населенням Вінницької області євреїв в роки Голокосту (липень 1941–березень 1944) / Л. Трахтенберг, Т. Воєвода // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. / упоряд. М. Ф. Каменюк. – Вінниця, 2019. – Вип. 8. – С. 144–157 : фот.
 15. У місті пройшла міжнародна конференція присвячена голокосту : [під назвою «Лімуд Україна»] // Новини Вінниччини. – 2011. – 22 черв. – С. 2 : фот. 

 

 1. 1 (4 УКР) Е 71 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького : каталог музейної колекції / Укл. С. В. Абросимова. – Дніпропетровськ : Пороги, 1992. – 400 с.
 2. 1 Е 71 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького : вип. 2. Листи діячів культури до Д. І. Яворницького / Ред. Н. І. Капустіна. – Дніпропетровськ, 1999. – 460 с.
 3. 1(4УКР)6 П 60 Портнов, А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов ; Укр. наук. ін.-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2011. – 240 с
 4. 3(2УКР)52 Ш 24 Шаповал, І. М. В пошуках скарбів : оповідання про Д. І. Яворницького / І. М. Шаповал. – Донецк : Промінь, 1990. – 352 с.
 5. 3(4УКР–4ДНІ) К 93 Курінь козацького Батька : [путівник] / Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького, Меморіал. будинок-музей акад. Д. І. Яворницького ; за заг. ред. Н. І. Капустіної. – Дніпропетровськ, 2015. – 94 с.
 6. 3 (2 Ук) У 45 Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого. – Київ : Муз. Україна, 1190. – 456 с.
 7. 9(С2) Ш 24 Шаповал, І. М. В пошуках скарбів / І. М. Шаповал. – Київ : Рад. письменник, 1963. – 301 с
 8. 901 Ш 24 Шаповал І. М. В пошуках скарбів : документальні оповідання. – Київ : Дніпро, 1983. – 327 с.
 9. 901 Ш 95 Шубравська, М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М. М. Шубравська. – Київ : Наук. думка, 1972. – 254 с.
 10. 9:63 П 70 «Працюй на користь свого народу...» : до 150-річчя Дмитра Яворницького : бібліограф. покажч. / упоряд. І. Голуб. – Донецьк : ДОУНБ, 2005. – 32 с.

Шановний користувачу, так в бібліотеці є праці Михайла Грушевського, з книгами ви можете ознайомитися у відділі рідкісних і цінних видань.

 1. Hruszewski, M. Poglądy historyczne Prof. M. Hruszewskiego «W Kwestji Ukrainskiej» w świetle krytyki naukowtј / M. Hruszewskiego. – w Lublinie : Skład główny w księgarni Cebethner i Wolf (Druk. «Estetyczna» I. Sliwickiej), [1904]. – 16 с.
 2. Грушевский, М. Барское староство : исторические очерки (15–18 в.) / М. Грушевский. – Київ : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, 1894. – VI. 397 с.
 3. Грушевский, М. Иллюстрированная история украинскаго народа : безплатное прилож. к «Вестнику Знания» / М. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Екатериногофск. Печатное Дело», 1913. – 366 с.
 4. Грушевский, М. Киевская Русь. Т. 1 : Введение. Территория и население в эпоху образования государства. – Извлечено из 2-го укр. изд. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1911. – VI, 490 с.
 5. Грушевский, М. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия / М. Грушевский. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, 1891. – 520 с.
 6. Грушевский, М. Очерк истории украинскаго народа / М. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Общественная польза», 1904. – 380 с.
 7. Грушевський, М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року : статті й тексти / М. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 62 с.
 8. Грушевский, М. Южнорусские господарские замки в половине XVI века : историко-статистический очерк / М. Грушевський. – Київ : Тип. Император. Ун-та Св. Владимира, 1890. – 33 с.
 9. Грушевський, М. Вільна Україна : статті з останнїх днїв (березень-квітень 1917) / М. Грушевський. – Київ : Друк. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 16 с.
 10. Грушевський, М. Звідки пішло Українство і до чого воно йде / М. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 15 с.
 11. Грушевський, М. Ілюстрована історія України : девятнадцята тисяча / написав М. Грушевський . – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 544 с.
 12. Грушевський, М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці / М. Грушевський. – Київ ; Львів : Друк. С. В. Кульженко, 1912. – 246 с.
 13. Грушевський, М. Про старі часи на Україні : коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – видання друге. – Київ : Друк. Центр. Укр. Ради, 1917. – 162 с.
 14. Грушевський, М. Про українську мову і українську школу / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Накладом Вид-ва «Відродженє» (З друк. 5-ої Київської Спілки), 1913. – 35 с.
 15. Грушевський, М. Про українську мову і українську школу / М. Грушевський ; [оздоб. В. Гр. Кричевським]. – 3-є вид. – Київ : Друкарня Словянська, 1917. – 61 с.
 16. Грушевський, М. Середні віки Європи / М. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», [1919]. – 150 с.
 17. Грушевський, М. Студії з економичної історії України : економичний і соціальний перелом ХV–XVII вв. Господарство польського магната на Заднїпровю / М. Грушевський. – Київ : Друк. Укр. Центр. Ради, 1917. – 95 с.
 18. Грушевський, М. Україна і Росія : переговори в справі нового ладу (липень-серпень 1917 р.): (Продовженнє брошюри: «Українська Центральна Рада й її унїверсали перший і другий») / М. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», 1917. – 16 с.
 19. Грушевський, М. Українська Центральна Рада й її Унїверсали : Перший і Другий / М. Грушевський. – 3-є вид. – Київ : З друк. т-ва «П. Барський», 1917. – 16 с.
 20. Грушевський, М. Ярослав Осмомисл : історичні образи / М. Грушевський. – Київ : [Друк. Т-ва «П. Барський» ], 1917. – 77 с.

Добрий день!

За Вашим запитом повідомляємо наступну інформацію.

 

На базі Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 10–12 жовтня 2012 р. відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону». У рамках роботи конференції відбулася презентація книги В. Я. Куликова «Оккупация Винницы (18.07.1941-20.03.1944) : свидетельство очевидца», яку, зокрема, презентували внук В. Я. Куликова Є. Г. Педаченко, заслужений працівник культури України – Н. І. Морозова, голова Вінницької обласної організації НСКУ – С. Д. Гальчак.

 1. 5 Б 14 Багатокультурність і становлення сучасного демократичного суспільства : зб. матеріалів семінару Київ. проекту Ін-ту Кеннана / ред. Т. Н. Денисова. – Київ : Стилос, 2003. – 55 с.
 2. 71 Б 30 Бахов, Іван Степанович. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії : монографія / І. С. Бахов ; за заг. ред. Н. М. Чернухи. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 174 с.
 3. Мартинов, Р. С. Від дискурсу мультикультуралізму до дискурсу постмультикультуралізму: соціально-філософський аналіз / Р. С. Мартинов // Гілея. – 2019. Вип. 143, ч. 2. Філософські науки. – С. 98–100.
 4. Лущ, У. І. Мультикультуралізм в контексті проблеми ідентичності та постнекласичної науки / У. І. Лущ // Гілея. – 2018. – Вип. 131. – С. 279–283.
 5. 005 М 69 Міхєєва, О. В. Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні : автореф. дис. / О. В. Міхєєва ; Київ. нац. ун–т будівництва і архітектури. – Київ : [б. и.], 2018. – 20 с.
 6. 5 О–50 Окін, С. М. Чи шкодить мультикультуралізм жінкам? : збірка / С. М. Окін ; пер. з англ. О. В. Христенко ; ред. Джошуа Коен. – Харьків : Каравела, 2003. – 160 с.
 7. Панкевич, О. Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин / О. Панкевич // Право України. – 2019. – № 11. – С. 128–143.
 8. Панкевич, О. З. Мультикультуралізм як політико-правовий концепт / Олег Зіновійович Панкевич // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – 4. – С. 144–160.
 9. Пашков, В. Аналіз міграційних процесів в ЄС та теорія мультикультиралізму: сучасний стан та перспективи / В. Пашков, В. Правдін // Аспекти публ. упр. – 2019. – Том Т.7, № 12. – С. 114–124.
 10. 3(4УКР)6 Р 17 Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / голов. ред. Петро Кендзьор. – Львів : Захід.-укр. консалтинг-центр, 2012. – 332 с.
 11. 3(4УКР) М 74 Саух, Петро. Сучасна матриця проблем полікультурного суспільства. Мультикультуралізм: оптиміхація теорії й практична неспроможність проєкту [Текст] / Петро Саух, Юрій Саух // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–15 трав., м. Житомир, м. Вінниця. – Вінниця, 2015. – С. 205–208.
 12. 71 С 47 Славутич, Яр. У вирі багатокультурності: спогади учасника [Текст] / Я. Славутич. – Едмонтон : Славута, 1992. – 224 с.
 13. 3(7СПО) С 91 Сучасна література Сполучених Штатів. Перспективи багатокультурності / ред. Крейг Б. Спрінгер. – Вашінгтон : [б. и.], 2000. – 63 с.
 1. 01 А 66 Андрусь, О. Економічна теорія. Практикум. Інтерактивні методи в модульному навчанні : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Андрусь. – Київ : КНТ, 2008. – 480 с.
 2. 5 Д 21 Дахно, І. І. Світова економіка : навч. посіб. для студ. вузів / І.І. Дахно. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 264 с.
 3. 04 Е 40 Економічна та соціальна географія : міжвід. наук. зб. – Київ : Либідь, 1966 – Вип. 44 / відп. ред. : М. Д. Пістун. –  1992. – 128 с.
 4. 01 Е 45 Економічна теорія : посіб. для вищ. шк. / Є. М. Воробйов [та ін.] ; ред. Є. М. Воробйов. – Київ ; Харків : [б. в.], 2003. – 704 с.
 5. 01 Е 45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / ред. В. Д. Базилевич. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 615 с.
 6. 01 Е 45 Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч. посіб. / Терноп. нац. екон. ун-т ; за ред.: С. І. Юрія, В. В. Козюка. – Київ : Кондор, 2010. – 266 с.
 7. 01я73 Є 97 Єщенко, П. Сучасна економіка : навч. посіб. для неекон. спец. вузів / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – Київ : Вища шк., 2005. – 325 с.
 8. 01 М 86 Мочерний, С. Економічна теорія : підруч. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Київ : Академія, 2004. – 856 с.
 9. 5 С 24 Світова економіка : підруч. / ред. С. В. Головко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 582 с.
 1. 2 В 12 Вавричин, Марія Григорівна. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович ; пер. з англ. Л. Герасимчук. – Київ : Картографія, 2013. – 208 с.
 2. 2 В 12 Вавричин, Марія Григорівна. Україна на стародавніх картах. Середина XVІІ – друга половина XVIIІ ст. : атлас репрод. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович ; пер. з англ. Л. Герасимчук. – Київ : Картографія, 2009. – 224 с.
 3. 2 Д 69 Дорош, Микола Никифорович. Витоки. Призабуті сторінки нашої історії. Хмільницький район : дослідження, оповіді, версії / Микола Дорош ; Він. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2011. – 324 с.
 4. 2 Е 30 Егоров, Вадим Леонидович. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. / В. Л. Егоров ; отв. ред. В. И. Буганов. – Изд. 3-е. – Москва : КРАСАНД, 2010. – 248 с.
 5. 2 І–90 Історична географія: початок ХХІ сторіччя / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Теза, 2007. – 292 с.
 6. 2 К 82 Кришталович, Ульяна Романівна. Рукописні карти ХVІ – ХІХ століть : з фондів Центрального держ. іст. архіву України, м. Львів / Уляна Кришталович ; пер. з англ. О. Ходзінська. – Київ : Картографія, 2011. – 216 с.
 7. 3(4УКР) Н 28 Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.
 8. 890 С 42 Скавронік, Віктор Миколайович. Рідна земля. Великомихайлівщина: від створення світу до появи людини : іст.-краєзнавче дослідж. / Віктор Скавронік, Володимир Скавронік. – Одеса : Астропринт, 2016. – 536 с.
 9. 2 Т 77 Трубчанінов, Сергій Васильович. Історична географія України : Курс лекцій / С. В. Трубчанінов. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 192 с.
 10. 3(4УКР)46 Я 22 Яворницький, Дмитро Іванович. Вольності запорозьких козаків / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 405 с.
 11. 2 Я 22 Яворницький, Дмитро Іванович. Дніпрові пороги. Альбом фотографій з географічно-сторичним нарисом / Д. І. Яворницький ; передм. та прим. О. Ю. Власова. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2016. – 194 с.

Сицинский Е. Древнейшія православныя церкви въ Подоліи : історична література. [Ч.] 3. Каменецкая Св.-Іоанно-Предтеченская церковь (Старый Соборъ) / Е. Сицинский. – Каменецъ-Подольскъ : Печатано въ Тип. Под. Губ. Правл., 1890. – 50 с.

Труды Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго комитета : информационное письмо. Вып. 9. Приходы и церкви Подольской Епархіи / подъ ред. свящ. Евфимія Сецинскаго. – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С. П. Киржацкаго, 1901. – 1064 с.

Празднованіе столетія Подольской Єпархіи : Изъ Подольскихъ Єппархіальныхъ Ведомостей 1895 г. – Каменецъ-Подольскъ : Тип. Под. правл., 1895. – 234 с.

Подольскііе Архипастыри : Изъ 8 выпуска «Трудовъ Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета». – Каменецъ-Подольскій : Тип. Под. губ. правл., 1895. – 194 с.

 1. Грушевський, О. С. Питання оборони замків В. Кн. Литовського в ХVІ в. / О. С. Грушевський // Іст.-геогр. зб. – Київ, 1928. – Т. 2. – С. 1–
 2. Грушевський М. М. Южнорусскіе господарскіе замки въ половине XVI века. : Историко-статистическій очеркъ / М. Грушевський М. – Київ : Тип. Император. Ун-та Св. Владиміра, 1890. – 33 с.
 3. Отамановский В. Д. (Доц.). Города правобережной Украины под владычеством шляхетской Польши от середины XVII до конца XVIII в. : проблема возникновения и развития украинского феодального города: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / В. Д. Отамановский ; Исторический факультет ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени Гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. – – 27 с.
 4. Фаранюк Т. Вінницька шляхта в ХVІ в. / Т. Фаранюк // Іст.-геогр. зб. – Київ, 1927. – Т. 1. – С. 23–31.
 5. Щербаківський В. Архітектура у ріжних народів і на Україні / В. Щербаківський. – Львів ; Київ : Загальна Друкарня, 1910. – 254 с.
 1. 355 К 53 Блажко Володимир Олексійович [Текст] : [прапорщик, інспектор відділення інспекторів Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України під час мінометно-гаубичного обстрілу пункту пропуску «Довжанський» (Луганська область)] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 252–253.
 2. 355 К 53 Бойко Сергій Олександрович [Текст] : [молодший сержант, курсант Навчального центру підготовки молодих спеціалістів Державної прикордонної служби України, загинув на Сході України поблизу кургана Савур-Могила, Шахтарський район, Донецька область] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 254–255.
 3. 355 К 53 Вінніченко Віталій Павлович [Текст] : [майор, викладач Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України, загинув на Сході України на околиці Маріуполя під час обстрілу] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 258–259.
 4. 355 К 53 Глущак Олег Миколайович [Текст] : [старший сержант, начальник радіостанції Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України під час обстрілу біля с. Зеленопілля Луганської області] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 260-261.
 5. 355 К 53 Дерен Сергій Васильович [Текст] : [про учасника АТО/ООС, солдата, помічника гранатометника 1-го відділення 1-го патрульного взводу патрульного батальйону військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Дерена Сергія Васильовича, що загинув на Сходу України] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 70–71.
 6. 355 К 53 Дмитренко Павло Петрович [Текст] : [старший солдат, електрик-акумуляторник Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України під час мінометно-гаубичного обстрілу пункту пропуску «Довжанський» (Луганська область)] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 267.
 7. 355 К 53 Долінський Віктор Григорович [Текст] : [учасник АТО/ООС, прапорщик, інструктор-гранатометник взводу вогневої підтримки 4-ї роти спеціального призначення військової частини 3028 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 82–83.
 8. 355 К 53 Дюсов Владислав Романович (позивний «Дюшес», «Дюс») [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат, номер обслуги 1-го зенітного взводу зенітної батареї окремого загону спеціального призначення «Азов» частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході України] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 84–85.
 9. 355 К 53 Жембровський Денис Вікторович [Текст] : [старший інспектор з особливих доручень відділу дільничних інспекторів міліції управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, загинув на Сході країни внаслідок прямого влучання снаряду на територію дислокації зведеного загону правоохоронців під час обстрілу бойовиками реактивними системами залпового вогню «Град» м. Краматорська. Похований на Алеї Слави Центрального кладовища м. Вінниці] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 66–67.
 10. 355 К 53 Каплінський Олександр Валерійович [Текст] : [учасник АТО/ООС, підполковник (посмертно), старший офіцер групи бойової та спеціальної підготовки військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, помер від отриманих ран у 2014 році] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 112–113.
 11. 355 К 53 Катрич В'ячеслав Степанович [Текст] : [сержант міліції, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, народився в м. Калинівка Вінницької області, загинув на Сході країни в 2014 році під час виходу з оточеного Іловайська так званим зеленим коридором під час обстрілу російськими десантниками у с. Горбатенко] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 82–83.
 12. 355 К 53 Кацабін Сергій Борисович [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат резерву, фармацевт відділення медичного постачання медичної роти Північного Київського територіального управління Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 116–117.
 13. 355 К 53 Колівошко Олександр Васильович [Текст] : [учасник АТО/ООС, молодший сержант, помічник гранатометника 1-го відділення 1-го взводу роти оперативного призначення (на БТР) батальйону оперативного призначення військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 128–129.
 14. 355 К 53 Кулібаба-Бухов Віктор Анатолійович [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат, стрілець-гранатометник гранатометного взводу батальйону оперативного призначення військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 154–155.
 15. 355 К 53 Ліпський Віктор Володимирович [Текст] : [учасник АТО/ООС, прапорщик Національної гвардії України, інструктор (старший кулуметник) взводу вогневої підтримки 2-ї роти спеціального призначення військової частини 3028 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 176–177.
 16. 355 К 53 Мельничук Роман Вікторович (позивний «Санта») [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат, сапер 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3027 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. - 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 194.
 17. 355 К 53 Москалюк Олександр Васильович [Текст] : [учасник АТО/ООС, старший лейтенант, заступник командира роти оперативного призначення (на БТР) з роботи з особовим складом оперативного батальйону військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 198–199.
 18. 355 К 53 Мушта Максим Олександрович [Текст] : [учасник АТО/ООС, прапорщик (посмертно), старший інструктор (кулеметник) роти оперативного призначення (на БТР) 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3028 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 204–205.
 19. 355 К 53 Наумов Вадим Олександрович (позивний «Дозор») [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат, снайпер 1-го відділення 3-го зводу оперативного призначення (на бронеавтомобілях) 3-ї роти батальйону оперативного призначення Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 206–207.
 20. 355 К 53 Пікус Євген Михайлович [Текст] : [полковник (посмертно), старший офіцер з реєстрації та паспортної роботи Східного регіонального управління, загинув на Сході України у бою з диверсійно-розвідувальною групою біля с. Красна Талівка Луганської області] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. - 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 328–329.
 21. 355 К 53 Присяжнюк Ігор Васильович [Текст] : [старший прапорщик, технік секції зв'язку Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України під час виходу з Довжанського котла] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 336–337.
 22. 355 К 53 Рожанський Пантелеймон Петрович (позивний «Пантя») [Текст] : [учасник АТО/ООС, солдат резерву, помічник гранатометника 3-го відділення 3-го взводу оперативного призначення 2-ї роти оперативного призначення батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, загинув на Сході країни] // Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 240–241.
 23. 355 К 53 Семенов В'ячеслав Анатолійович [Текст] : [старший лейтенант, заступник начальника першої прикордонної застави оперативно-бойової прикордонної комендатури Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України від тяжкого пранення] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. - 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 340–341.
 24. 355 К 53 Соколовський Віктор Іванович [Текст] : [старший сержант, водій Могилів-Подільського прикордонного загону, загинув на Сході України під час мінометно-гаубичного обстрілу пункту пропуску «Довжанський» (Луганська область)] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 346–347.
 25. 355 К 53 Халус Руслан Петрович [Текст] : [капітан міліції, старший інспектор батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, народився на Вінниччині, загинув на Сході України під час виходу з Іловайського котла] // Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / Артем Шевченко [та ін.] ; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2017. – С. 216–217.
 1. 94(477.43/.44) А 28 Адамський, В. Р. «Просвіти» Поділля в добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) : дослідження, документи, матеріали / В. Адамський ; Хмельниц. гуманітарно-педагогічна акад., Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг., Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. обл. об'єднання. – Хмельницький : Вид. Цюпак А. А., 2018. – 478 с.
 2. 3(4УКР)6 А 28 Адамський, В. Р. «Просвіти» Поділля в добу Директорії УНР (1918-1920) : дослідження, документи, матеріали / В. Адамський, Б. Крищук, Ю. Телячий ; Хмельниц. гуманітарно-педагогічна акад., Центр дослідження історії освіти Поділля, Хмельницьке міське Товариство української мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта». – Хмельницький : Вид. Цюпак А. А., 2016. – 428 с.
 3. 3(4УКР)5 М 21 Малюта, О. В. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя товариства «Просвіта» / О. Малюта ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.
 4. 3(4УКР)5 Н 28 Нарис історії «Просвіти» / Р. І. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с.
 5. 4(4УКР) П 82 «Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998) : зб. матеріалів та док. / ред. В. Герман. – Київ : Просвіта : Веселка, 1998. – 488 с.
 6. 3(4УКР)6 П 82 «Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917–1920) : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманітарно-педагогічна акад., Нац. спілка краєзнавців України, Хмельницька міська організація, Хмельницьке міське Товариство української мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта» ; упоряд.: В. Адамський, Б. Крищук. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 571 с.
 7. 94(477) «18/20» Т 50 Товариство, яке змінило Політехніку. Спогади, роздуми, документи, світлини / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Т-во «Просвіта» ; за заг. ред. Х. В. Бурштинської ; уклад. і ред. Я. Величко. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 608 с.
 8. 9:63 Ч-49 Чернігівська «Просвіта» : бібліогр. покажч. / уклад.: І. Я. Коганова, Л. В. Студьонова ; відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів : [б. и.], 2008. – 67 с.

 

 1. 94(477)"1932/1933" М 28 Марочко, Василь Іванович. 1932–1933. Хроніка Голодомору в Україні / Василь Марочко, Ольга Мовчан. – Київ : Кліо, 2020. – 296 с.
 2. 94(477)"1932/1933" Д 42 Джонс, Гарет. Ціна правди / Гарет Джонс ; пер. В. Пасічна [та ін.]. – Київ : Жнець, 2019. – 448 с.
 3. 94(477)"1932/1933" С 77 Стасюк, Олеся Олександрівна. Нариси про Голодомор, або Навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ : Вид–во Марка Мельника, 2019. – 216 с.
 4. 94(47) М 28 Марочко, Василь Іванович. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / Василь Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.
 5. 94(477)"1932/1933" Г 61 Голод на Україні, 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Надія Каратницька. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 144 с.
 6. 94(477)"192" Г 37 Герасимович, Іван. Голод на Україні / Іван Герасимович. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 298 с.
 7. 94(477)"19" К 28 Касьянов, Георгій Володимирович. Розрита могила. Голод 1932–1933 років у політиці, пам'яті та історії (1980–ті – 2000-ні) / Георгій Касьянов. – Харків : Фоліо, 2020. – 298 с.
 8. 94(477)"19" Г 61 Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам'ять : зб. свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцист. ст. / НАН України, Ін–т історії України, Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США ; упоряд. вид. Василь Марочко. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 1176 с.
 9. 94(477)"193/195" Р 32 Рева, Ірина. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій / Ірина Рева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : К.І.С., 2019. – 272 с.
 10. 94(477)"19" К 64 Конквест, Роберт. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 386 с.
 11. 94(477)"1932/1933" К 90 Куліш, Андрій. Голодомор 1932–1933: причини, жертви, злочинці / Андрій Куліш. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 130 с.
 12. 161.2'06 Г 97 Гуцало, Євген Пилипович. Голодомор. Княжа гора. Ментальність орди. Мертва зона / Євген Гуцало. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 418 с.

Микола Ващук – ліквідатор АЕС

 1. Ващук Микола Васильович [Електронний ресурс] : ліквідатор аварії на ЧАЕС // Вікіпедія : вільна енцикл. : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ващук_Микола_Васильович (дата звернення: 05.05.2021), вільний. – Назва з екрана. 
 1. Він вчився на пожежника у Вінниці : Микола Ващук // Вінничани в Чорнобилі : кн. пам’яті : док., факти, спогади, ст., нариси, фотознімки, художнє слово / ред. М. Ястремський. – Вінниця, 2001. – С. 50–52. 
 1. Глушак, Т. Від Соловйова до Буняковського : [перейменування вулиць Вінниці (2016). В т. ч. про нову вул. М. Ващука, Героя України (2006)] / Тетяна Глушак // Вінниччина. – 2016. – 29 січ. – С. 3 : фот. 
 1. Нові імена в назвах вулиць міста Вінниці : [про вул. М. Ващука] // Новини Вінниччини. – 2016. – 6 квіт. – С. 15 : фот. 
 1. Пащенко, М. Тлумачення декомунізованих назв вулиць : [про вулиці Вінниці, в т. ч. вул. М. Ващука] / М. Пащенко // Легенди та історії Вінниці / М. Пащенко. – Вінниця, 2019. – С. 293–301. 
 1. Ястремський, М. Він навчався на пожежника у Вінниці : [про ліквідатора аварії на ЧАЕС М. Ващука] / М. Ястремський // Вінничани з полином у серці : фотонарис : ліквідаторам Чорнобил. катастрофи присвячується... / М. Ястремський, М. Лаціс, В. Сокіл. – Вид. 3-тє, допрацьоване. – Вінниця, 2008. – С. 270–277 : фот. 
 1. Ястремський, М. Він прийняв удар в числі перших : [про ліквідатора аварії на ЧАЕС М. Ващука] / М. Ястремський, В. Чопенко // Панорама. – 2001. – 25 квіт. 
 1. Ястремський, М. Один з квітневої шеренги : [спогади про навчання у Вінниц. уч-щі проф. підготовки працівників пожежної охорони ГУПО МВС України Героя Радянського Союзу (посмертно) М. Ващука, який одним із перших став на боротьбу з вогнем, коли стався вибух на Чорнобил. АЕС] / М. Ястремський // Вісн. Чорнобиля. – 1998. – 25 квіт. – С. 8 : фот. ; Під чорним крилом Чорнобиля : фотонарис учасника подій / М. М. Ястремський. – Вінниця, 2002. – С. 96–98 : фот. ; Вінничани і зірка Полин : фотонарис / М. Ястремський, М. Лаціс, В. Сокіл. – Вінниця, 2006. – С. 196–198 : фот. 
 1. Ястремський, М. Пожежники Чорнобиля : [про пожежників-ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, в т. ч. і М. Ващука] / М. Ястремський // Вінниц. газ. – 2014. – 9 трав. – С. 15.

В нас на дану тему літератури немає, тому дай відповідь таким чином: Шановний користувач, за даною темою зверніться будь-ласка в бібліотеку Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Короленка http://libr.rv.ua/

 1. 3(4УКР)6 К 53 Книга пам’яті України. Вінницька область / відповід. за вип. В. І. Конверський. – Вінниця : Обл. ред. колегія Книги Пам’яті, 1994–1997. – .

Т. 1 : м. Вінниця. Барський район. Бершадський район. –  1994. – 973 с.

Т. 2 : Вінницький район. Гайсинський район. м. Жмеринка. Жмеринський район. Іллінецький район. – 1994. – 1083 с.

Т. 3 : Калинівський район. Козятинський район. Крижопільський район. Липовецький район. – 1994. – 973 с.

Т. 4 : Літинський район. м. Могилів-Подільський. Могилів-Подільський район. Мурованокуриловецький район. Немирівський район. – 1994. – 984 с.

Т. 5 : Оратівський район. Піщанський район. Погребищенський район. Теплицький район. Тиврівський район. – 1994. – 1009 с.

Т. 6 : Томашпільський район. Тростянецький район. Тульчинський район. Хмільницький район. – 1995. – 922 с.

Т. 7 : Чернівецький район. Чечельницький район. Шаргородський район. Ямпільський район. – 1995. – 985 с.

Т. 8. – 1995. – 161 с.

Т. 9. – 1997. – 50 с.

 1. 3(4УКР)62 К 53 Книга скорботи України: Вінницька область. : іст-меморіал. вид. / ред.: І. О. Герасимов, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Книги Пам’яті України, 2001–2004. – .

Т. 1 : м. Вінниця. Барський р-н. Бершадський р-н. Вінниц. р-н. Гайсинський р-н. Жмеринський р-н. Іллінецький р-н. – 2001. – 456 с.

Т. 2. –  2002. – 543 с.

Т. 3. –  2004. – 240 с.

 1. 3(4МОЛ) Е 36 Ежегодный исторический альманах Приднестровья : науч.-попул. ил. сб. / ред. Л. В. Тишина. – Тирасполь : Упрполиграфиздат, 1997–2000. – № 1–4.
 2. 3(4МОЛ-6) И 32 Из истории родного города. Вып.4 : сб. науч.-поп. очерков / Упр. культуры, ТГОМ ; Упр. культуры, ТГОМ. – Тирасполь : ГИПП «Типар», 2001. – 72 с. : портр.
 3. 34С К 23 Карлов, А. А. Молдавская СССР – суверенное государство в составе СССР / А. А. Карлов ; АН УССР. Сектор государства и права. – Киев : Наук. думка, 1968. – 166 с.
 4. 3(4МОЛ-2ТИР) П 53 Полушин, В. Тирасполь на грани столетий. Штрихи к историческому портрету города на Днестре. Кн.1 / Владимир Полушин. – Тирасполь : Реклиз – Эолиз, 1995. – 495 с. : ил.
 5. Безрученко, В. Україна та Придністров’я: час дій : [аналізується політика України щодо врегулювання Придністровського конфлікту] / В. Безрученко // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 128–138.
 6. Васильєва, О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров’я / О. Васильєва // Зовнішні справи. – 2013. – № 3. – С. 52–53.
 1. Єрмоленко, Д. Придністровський конфлікт у міжнародних відносинах: витоки, сучасний стан та перспективи розв’язання / Д. Єрмоленко // Віче. – 2009. – № 6. – С. 10–12 : портр.
 1. 4(0) К 78 Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Бульвінського. – Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. – 268 с.
 2. 4 Г 47 Коцур, В. В. Забезпечення миру в Придністров’ї: плани, цілі та взаємодія України, Росії, Молдови, ОБСЄ / В. В. Коцур // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 45. – С. 646–653.
 3. 3 (4УКР) В 48 Неприцький, О. А. Придністровський конфлікт: спроби врегулювання на початку ХХІ ст. / О. А. Неприцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 328–331.
 4. Садовнік, О. В. Історичні корені виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр.: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. як одна із основних передумов конфлікту / О. В. Садовнік // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 7. – С. 102–105.
 5. Садовнік, О. В. Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924–1940 рр.: до питання про історичні передумови виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр. / О. В. Садовнік // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 280–284.
 1. 95.4 Г 47 Фармуга, А. В. Геополітична стратегія України: Придністров’я / А. В. Фармуга // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ, 2011. – Вип. 48. – С. 782–788.
 2. Алєксєйченко, О. В. Участь Російської федерації у Придністровському врегулюванні [Електронний ресурс] / О. В. Алєксєйченко // Проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 8. – С. 243–255. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2014_8_16 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 3. Білоус, С. В. Утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924 р.: причини і наслідки у контексті сучасної проблеми Придністров’я [Електронний ресурс] / С. В. Білоус // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія». – 2012. – Вип. 45. – С. 27–30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_9 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 4. Коваль, М. В. Тираспольський укріплений район:  напередодні Великої Вітчизняної війни [Електронний ресурс] / М. В. Коваль // Чорноморський літопис. – 2014. – Вип. 9. – С. 13–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2014_9_4 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 5. Носенко, М. В. Придністровський конфлікт: витоки та основні етапи розгортання [Електронний ресурс] / М. В. Носенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія». – 2012. – Вип. 45. – С. 103–107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_28 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 6. Садовнік, О. В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. [Електронний ресурс] / О. В. Садовнік // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 111. – С. 121–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_111_32 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 7. Садовнік, О. В. Причини та сприяючі фактори виникнення Придністровського конфлікту кінця 1980-х – початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / О. В. Садовнік // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 132. – С. 138–141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_132_38 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).
 8. Цубенко, В. Л. Проект утворення військових поселень у Балтському та Тираспольському повітах у 20–х рр. ХІХ ст. [Електронний ресурс] / В. Л. Цубенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. – 2012. – Т. 171, Вип. 159. – С. 11–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_171_159_4 (дата звернення 28.01.2021). – (Назва з екрана).

 

 1. 3(4УКР)6 К 56 Коваль, П. Діти берегів часу: акція «Вісла» : спогади / Петро Коваль ; пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. – Львів : Світ, 2016. – 464 с.
 2. 3(4УКР)62 Л 64 Літопис Української Повстанської Армії. Т. 22 : УПА в світлі польських документів. Кн. 1 : Військовий суд Оперативної групи «Вісла» : з укр. й англ. резюме. / опрац. і впорядкув. Євген Місило ; ред. Є. Штендера. – Торонто : Літопис УПА, 1996. – 631 с.
 3. 3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji "Wisla". Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Гжегож Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
 4. 3(4 Укр) P 93 Problemy Ukraincow w Polsce po Wysiedlenczej Akcij "Wisla" 1947 Roku : історична літ-ра. – Krakow : Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol", 1997. – 465 с.
 1. Гаврилюк, Ю. «Розв’язати остаточно українське питання в Польщі»  : думки у 60-ті роковини операції «Вісла» / Ю. Гаврилюк // Дзеркало тижня. – 2007. – 28 квіт. (№16–17). – С. 28.
 2. Гаврилюк, Ю. Акція «Вісла» – останній акт українсько-польської трагедії / Юрій Гаврилюк // Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті / уклад. та передм. Вахтанг Кіпіані. – Харків, 2017. – С. 130–139. – (Бібліотека «Історичної правди»).
 3. Герасимків, А. Чужі на рідній землі / А. Герасимків // Прикордонник України. – 2007. – 27 квітня. – С. 6.
 4. Головченко, В. І. «Прощаємо і прощення просимо»: міжнародно-політичні обставини оформлення українсько-польського кордону / В. І. Головченко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 55. – С. 543–554.
 5. Грабовський, С. До 70-х роковин операції «Вісла» : чи була в минулому Польща надійним союзником України й українців? / Сергій Грабовський // День. – 2017. – 26 квіт. – С. 5.
 6. Дашкевич, Я. Акция «Вісла» – важкі питання : щорічник / Я. Дашкевич // Україна. Наука і культура. – К., 2008. – Вип. 34. – С. 16–24.
 7. Дрозд, Р. Проблеми взаємовідносин поляків та українців у ПНР (1947–1989 рр.) / Р. Дрозд // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 168–181.
 8. Кіцак, В. Розселення українців Польщі в УРСР 91944–1947). Переселення їх із південних та східних областей в Західну Україну / В. Кіцак // Молода нація : альманах. – 2000. – № 1. – С. 96–122.
 9. Литвин, М. Депортації українців з Польщі 1944–1951 років : суспільно-політичні передумови й етнокультурні наслідки / Микола Литвин // Визвольна боротьба. – 2018. – № 1/3. – С. 26–52.
 10. Мисик, О. 60-та річниця акції «Вісла» та її наслідки для українців Польщі в контексті сьогодення / О. Мисик // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 36–39.
 11. Тимченко, А. Примусові переселення українців і поляків 1944–1947 років у зарубіжній і вітчизняній історіографії / А. Тимченко // Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі: матеріали Міжнародної наук. конференції, присвіяченої XX річниці незалежності України. – Київ, 2012. – С. 166–174.
 12. Тимченко, А. Акція «Вісла» в новітній зарубіжній і українській історіографії: дискусійні аспекти / Алла Тимченко // Університет. – 2012. – № 5/6. – С. 113–120.
 13. Філіпчук, Н. Село оточили жовніри і найперше взялися бити ... : до 60-річчя операції «Вісла» / Н. Філіпчук // Голос України. – 2007. – 28 квіт. – С. 12.
 14. Халюк, Л. М. Акція «Вісла» 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика / Л. М. Халюк // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 71–78.
 15. Халюк, Л. М. Усні наративи про переселення 1947 року українців у Польщі: тематична специфіка / Л. М. Халюк // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 98–107.
 16. Цепенда І. Операція «Вісла» в польській  історіографії / І. Цепенда // Український історичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 84–94.
 17. Шаповал, Ю. Акція «Вісла»: криваве річище пам’яті / Юрій Шаповал // Україна Incognita / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Вид. 6-те, стер. – Київ, 2013. – С. 331–338.

 

 1. Подобєд, О. Ярослав Осмомисл / Олена Подобєд // Історія України. – 2015. – Березень, № 5. – С. 28–29.
 2. Ричка, В. Ярослав Володимирович Галицький: чому «Осмомисл»? / Володимир Ричка // Ruthenica. – Київ, 2007. – Т. 6. – С. 345–350.
 3. Сегеда, С. Ярослав Осмомисл / С. Сегеда // Гетьманські могили / С. Сегеда. – Київ, 2009. – С. 43–59.
 4. Соколовський, З. Ярослав Осмомисл повернеться до Галича? : [інтерв’ю] / З. Соколовський; Д. Назарчук // Голос України. – 2006. – С. 20–21.
 5. Студленко, Л. В. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Ярослав Осмомисл : Історія України. 7 клас / Л. В. Студленко // Історія та правознавство. – 2017. – № 22/23. – С. 57–59.
 6. Сюндюков, І. Велич і ганьба князя Ярослава Осмомисла / Ігор Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Вид. 6-те, стер. – Київ, 2013. – С. 62–64.
 7. Ярослав Осмомисл // Видатні постаті в історії України IХ–ХIХ ст. – Київ, 2002. – С. 51–53.
 8. Ярослав Осмомисл : [Київський князь син Володимирка Володаровича] // Видатні постаті в історії України IХ–ХIХ ст. – 2002. – С. 51–53.

94(477) П 39 Плохій, С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 496 с.

63.3(4УКР) П 39 Плохій, С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій ; авториз. пер. з англ. М. Климчука. – Вид. 2-е. – Київ : Laurus, 2015. – 400 с.

94(477) П 39 Плохій, С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій ; авториз. пер. з англ. Миколи Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.

94(477)"14/17" П 39 Плохій, С. Царі та козаки. Загадки української ікони / Сергій Плохій ; авторизований пер. з англ. Тетяни Григор’євої ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2018. – 160 с.

94(100)"1945" П 39 Плохій, С. Ялта. Ціна миру / Сергій Плохій ; пер. з англ. Н. Коваль. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 413 с.

63.3(4УКР)6 П 39 Плохій, С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Сергій Плохій ; пер. з англ. Т. А. Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2011. – 576 с.

63.3(4УКР)46 П 39 Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Сергій Плохій ; пер. з англ. С. Грачової. – Вид. 2-е, випр. – Київ : Критика, 2006. – 496 с. : іл. – (Критичні студії).

63.3(49) П 39 Плохій, С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі : авторизов. пер. з англ. / Сергій Плохій ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2015. – 432 с.

94(477) П 39 Плохій, С. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду / Сергій Плохій ; авториз. пер. з англ. М. Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 511 с. : іл., портр.

 

Шановний користувачу, вичерпну інформацію по темі, що Вас цікавить, Ви знайдете у книгах:

Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западнымъ казеннымъ железнымъ дорогамъ / М. П. С. Юго-Западныя железныя дороги ; сост. по распоряж. Г. Нач. ЮЗЖД П. Н. Андреевымъ. – 2-е изд. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – ХLII, ХІІ, 512, ХV с. : іл. http://elib.nplu.org/view.html?id=3198

Отчет о состоянии образовательных учреждений за 1908 год / Юго-Западныя железныя дороги. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1909. – 134, 11 с.

Крюковъ, Н. Железнодорожное дело : курсъ, примененный къ программамъ Николаевскаго инженернаго училища / Н. Крюковъ. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Т-во Худ. печати, 1907. – 20 с. : іл.

Книга «Отчет о состоянии образовательных учреждений за 1908 год» переводиться у цифровий формат і згодом буде виставлена на сайт бібліотеки у розділі «Е-Бібліотека» («Відділ рідкісних і цінних видань») https://library.vn.ua/e-library

 1. 3(4УКР) М 17 Максимович, М. О. Вибрані твори / М.О. Максимович ; упоряд. і комент. В. Короткий. – Київ : Либідь, 2004. – 360 с. : іл, портр.
 2. 3(4УКР) М 17 Максимович, М. О. Киевъ явился градомъ великимъ... [вибр. українознав. твори] / М. О. Максимович ; упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису : В. О. Замлинський. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с
 3. 3(4УКР) М 17 Максимович, М. О. У пошуках омріяної України. Вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – 360 с. : іл.
 4. 3(4УКР)4 К 68 Корпанюк, М. Слово і дух України княжої та України козацької : М. Максимович – дослідник давньоукраїнської літератури / М. Корпанюк. – Черкаси : Брама, 2004. – 280 с.
 5. 901 М 26 Марков, П. Г. М. О. Максимович – видатний історик XIX ст. / П. Г. Марков. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – 234 с.
 6. 3(4УКР) С81 Михайло Максимович : (1804–1873) ботанік, історик, літературознавець, лінгвіст // Сто найвідоміших українців. – Київ, 2005. – С. 207–213.
 7. 92 П56 Пономарев, С. Михаил Александрович Максимович : (биогр. и ист.-лит. очерк) / С. Пономарев. – Санкт-Петербург. : Печатня В. И. Головина, 1872. – 75 с.
 8. 94(477)"18"С 24 Світленко, С. І. Історіософське осягнення історії України у творчості М. О. Максимовича // Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. Світленко. – Дніпро, 2018. – С. 370–389.
 9. 3(4УКР)я431 Я 11 Я син свого народу : наук. спадщина Михайла Максимовича : (до 200-річчя з дня народж. вченого): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. і авт. передм. М. Корпанюк. – Київ : Просвіта, 2006. – 412 с.
 10. Бесараб, В. Києвознавчі студії М. Максимовича / В. Бесараб // Наука і суспільство. – 2016. – № 5/6. – С. 37–42.
 11. Гедін, М. С. Процеси одержавлення території Русі середини ІХ ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича [Електронний ресурс] / М. С. Гедін // Гуржіївські історичні читання. – 2014–2015. – Вип. 8/9. – С. 6–9.
 12. Кондратюк, К. К. Дослідник давньої історії України Михайло Максимович [Електронний ресурс] / К. К. Кондратюк // Вісн. Львів. комерц. акад.. Серія : Гуманітарні науки. – 2014. – Вип. 12. – С. 62–68.
 13. Мишанич, Я. Українська історіографічна проза XVIII – першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича : [проаналізовано праці у яких йдеться про три твори, написані у XVIII – XIX ст. – літопис Григорія Граб’янки, «Історію Русів» і «Чорну раду» П. Куліша] / Я. Мишанич // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 52–58.
 14. Момрик, А. Значення Михайла Максимовича в дослідженні етногенезу українців / А. Момрик // Нар. творчість та етнологія. – 1994. – № 5. – С. 67–69.
 15. Мукан, В. «...В серці Максимовича жила Україна» : [до 211-ї річниці від дня народж. Михайла Максимовича] / В. Мукан // Укр. літ. газ. – 2015. – 25 верес. – С. 2.
 16. Нагірняк, О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 60–78.
 17. Рутковська, О. У пошуках омріяної України : думки з приводу забутого ювілею : [М. О. Максимович]/ О. Рутковська // Культура і життя. – 2005. – 15 черв. – С. 5.
 18. Тельвак В. Наукова спадщина Михайла Максимовича в історіографічній творчості Михайла Грушевського [Електронний ресурс] // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. 8. – С. 331–337.
 19. Трубчанінов, С. В. Історико-географічні уявлення в контексті осягнення історії України Михайлом Максимовичем [Електронний ресурс] / С. В. Трубчанінов // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2019. – Вип. 12. – С. 78–90.
 20. Хоменко, О. «Школа М. Максимовича» як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців / О. Хоменко // Українознавство. – 2017. – № 1/2. – С. 132–152.
 21. Шевченко, Н. О. Християнські старожитності давнього Києва в науковій спадщині М. Максимовича / Н. О. Шевченко // Укр. іст. журн. – 2013. – № 5. – С. 60–75.

Доброго дня! За Вашим запитом вдалося знайти такі публікації

 

Вільчинська, О. У 16 років пішов на фронт 90-річний ветеран Борис Волобуєв, дописав роки, щоб захищати Вітчизну : в Ілінцях усією громадою відзначили 90-річчя ветерана Другої світової війни, полковника Збройних сил України Бориса Волобуєва / Ольга Вільчинська // 33-й канал. – 2016. – 2 берез. – С. 9 : кол. фот.

Муренко, П. Солдат перемоги : [про учасника Другої світової війни Бориса Волобуєва] / П. Муренко // Трудова слава. – 2019. – 1 лют. : фот.

 1. 87.3(0) А 18 Августин (святий).  Сповідь / Святий Августин ; пер. з лат. Ю. Мушак. – 3-е вид. – Київ  : Основи, 1999. – 319 с.
 2. 86.37-4 И 40 Иисус Христос в документах истории  / сост., коммент.  Б. Г.  Деревенский. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 574 с.
 3. 63.3(0)323 Т 24 Тацит, Публий КарнелийАнналы. Малые произведения. История : пер. с лат. / Публий Карнелий Тацит. – Москва : АСТ ; Москва : Ладомир, 2002. – 986 с.
 4. 86.37 Т 35 Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент.              Избранные сочинения : пер. с лат. / К. С.Ф. Тертуллиан ; сост. : А. А. Столяров. – Москва : Прогресс, 1994. – 448 с.
 5. 86.371+87.3(0)31 О-65 Ориген. О началах : Пер. с лат. / Ориген. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 382 с.
 6. 63.3(0)3 Ф 55 Филон Александрийский. Против Флакка; О посольстве к Гаю / Филон Александрийский. О древности еврейского народа. Против Апиона  : пер. с древнегреч. / Иосиф Флавий. – Москва ; Иерусалим : Еврейский университет в Москве, 1994. – 170 с.
 1. 3(4УКР) Д 55 До 420-річчя гетьмана України Богдана (Зіновія) Хмельницького : спец. вип. журн. «Народне мистецтво» / голов. ред. Євген Шевченко. – Київ : Майстер книг, 2015. – 260 с.
 2. 3(4УКР)46 К 62 Коляда, І. А. Богдан Хмельницький / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті українці).
 3. 3(4УКР)46-8 К 72 Костомаров, М. І. Богдан Хмельницький : іст. моногр. / М. І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843 с.
 4. 94(477)"16" К 78 Кралюк, П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с. : іл.
 5. 3(2УКР)46 К 82 Крип'якевич, І. П. Богдан Хмельницький : 2-ге вид. випр. і доп. / І. П. Крип'якевич. – Львів : Світ, 1990. – 408 с.
 6. 3(4УКР)46 О-36 Огієнко, Іван. (Митрополит). Богдан Хмельницький : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. : іл. – (Запізніле вороття : рукопис. спадщина ; Т. 4).
 7. 3(4УКР)46 С 51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Арій, 2013. – 656 с. – (Гетьмани України та їхня доба).
 8. 930 С 79 Степанчук, Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії : монографія / Ю С. Степанчук ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 572 с.
 9. 3(4УКР)46 Т 44 Тис-Крохмалюк, Ю. А. Бої Хмельницького : військ.-іст. студія / Ю. Тис-Крохмалюк. – Мюнхен, 1954. – 186 с. : іл., карти.
 10. 94(477)"15/17" Х 85 Хоткевич, Г. М. Два гетьмани / Гнат Хоткевич. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 108 с. : іл.

Книги

 1. Дорошенко-Товмацький, Б. Симон Петлюра: життя і діяльність / Б. Дорошенко-Товмацький. – Київ : Просвіта, 2005. – 608 с.
 2. Литвин, С. Симон Петлюра у 1917–1926 роках / С. Литвин. – Київ : Аквілон–Прес, 2000. – 664 с.
 3. Савченко, В. А. Симон Петлюра / В. Савченко. – Харків : Фоліо, 2015. – 128 с. – (Знамениті українці).
 4. Савченко, В. А. Україна масонська / В. Савченко. – 2-е вид., доп. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 336 с.
 5. Савченко, В. Симон Петлюра / В. Савченко. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 469 с. – Бібліогр.: с. 460–466.

Інформація зі збірників, енциклопедій, періодичних видань

 1. Він з природи вождів, що закладали династії : історичний погляд на Симона Петлюру в часи директорії у Вінниці (1919–1920 рр.) // Вінниччина. – 2008. – 22 трав. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати») ; Вінниччина. – 2008. – 29 трав. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 2. Завальнюк, К. Симон Петлюра – воїн духу та честі : [про діяча визвольного руху на Україні, в т.ч. про його перебування у Вінниці] / К. Завальнюк // Вінниц. газ. – 2004. – 27 трав. – С. 6.
 3. Завальнюк, К. Симон Петлюра – воїн духу та честі : [про діяча визвол. руху на Україні, зокрема про його перебування у Вінниці] / К. Завальнюк // Вінниц. газ. – 2004. – 27 трав. – С. 6.
 4. Іщенко, Д. За стіл отамана Петлюри планує пересісти губернатор Вінницької області? : [у кабінеті директора Вінниц. обл. краєзнав. музею зберігається історична пам’ятка – стіл, за яким працював свого часу видатний полководець Симон Петлюра] / Денис Іщенко // Поділ. порадниця. – 2016. – 11 трав. – С. 1.
 5. Ковальський, Р. Загадки столу Петлюри: від євреїв до НКВД і райкому партії : незаперечним хітом № 1 унікальної виставки, що відкрилась у Вінниці в краєзнавчому музеї, став антикварний стіл ХVІІІ століття – чи легендарний стіл Петлюри! / Роман Ковальський // Поділ. порадниця. – 2018. – 23 трав. – С. 2.
 6. Марущак, М. Вінниця – столиця УНР / М. Марущак // Вінниччина. – 2007. – 15 верес. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 7. Марущак, М. Симон Петлюра в час перебування Директорії у Вінниці (1919–1920 рр) / М. Марущак // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 63–67.
 8. Пустовіт, О. «Невиносний» стіл Петлюри. Чи залишиться він у музеї? : [про унікальний експонат Вінниц. обл. краєзнав. музею] / Оксана Пустовіт // RIA. – 2017. – 22 листоп.. – С. 16.
 9. Розвідка Петлюри : [про перебування штабу С. Петлюри у Вінниці] // Іст. калейдоскоп / ТОВ «Литаври». – Вінниця, 2017. – № 1. – С. 28–29.
 10. Скопова, О. Симон Петлюра у Вінниці / О. Скопова // Вісн. студент. наук. т-ва Ін-ту історії, етнології і права / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 282–283.
 11. Ткачук, П. Лицар української революції : [про перебування С. Петлюри на Вінничиині] / П. Ткачук // Пульсуючі джерела. – 2009. – 14 трав. – С. 7.
 12. Ткачук, П. Лицар української революції : [про перебування Симона Петлюри на Вінниччині] / П. Ткачук // Пульсуючі джерела. – 2009. – 14 трав. – С. 7.
 13. Шуткевич, О. Стіл Симона Петлюри : на щотижневій нараді голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій запропонував презентувати широкому колу громадськості стіл, який свого часу належав голові Директорії УНР Симону Петлюрі, а нині зберігається в обл. краєзнав. музеї / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 19 квіт. – С. 5.
 14. Янчук, В. Симон Петлюра і вінницькі реалії / В. Янчук // Правозахисник. – 2003. – № 4. – С. 26–27.

Інтернетресурс

 1. Савченко, В. Історична хронологія розвитку вільномулярства в Україні [Електронний ресурс] / В. Савченко // Незалежний культурологічний часопис «Ї» : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n83texts/Savchenko_Istorichna_hronologiya.htm (дата звернення: 18.12.2019), вільний. – Назва з екрана.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства

Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Шановний користувачу, для розкриття теми про масонів та масонські організації Вінниці радимо всебічно опрацювати такі видання:

 

86.4 К 82 Крижановська, О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні / О. Крижановська. – Київ : Наш час, 2010. – 200 с. : кол. іл. – (Невідома Україна).

86.4 С 13 Савченко, В. Україна масонська / В. Савченко. – 2-е вид., доп. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 336 с.

94 (477) Я 60 Яневський, Д. Проект «Україна». Архітектори, виконроби, робітники : в 3 т. / Данило Яневський ; передм. В. Л. Єшкілєва. – Харків : Фоліо, 2017. – 3 т.

 1. Р2 К 58 Кожедуб, І. М. Вірність Вітчизні : розповіді льотчика-винищувача: пер. з рос. / Іван Кожедуб. – Київ : Молодь, 1969. – 400 с. : іл.
 2. 3(2)6 К 59 Кокотюха, А. А. Иван Кожедуб / А. Кокотюха. – Харьков : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы).
 1. Затьєв, С. Іван Кожедуб: «Я завжди намагався першим атакувати ворога...» / С. Затьєв // Демократична Україна. – 2010. – 9 квіт. – С. 10 : фот.
 2. Кудрявцев, Л. Тріумф легендарного АСА / Л. Кудрявцев // Військо України. – 2010. – № 6. – С. 28–30 : іл.
 3. Нестеренко, П. Безстрашний сокіл з Ображіївки / П. Нестеренко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 3 черв. – С. 13.
 4. Сімперович, В. Особистий рахунок Івана Кожедуба / В. Сімперович // Народна Армія. – 2010. – 4 черв. – С. 9,10 : фот.
 5. Севина, М. Командир «поющей эскадрильи» / М. Севина // Мир. – 2011. – 2 авг. – С. 12.
 6. Україна. Верховна Рада. Про відзначення 90-річчя з дня народження тричі Героя Радянського Союзу Кожедуба Івана Микитовича : постанова ВРУ 19 січ. 2010 р. №1810–VI // Голос України. – 2010. – 29 січ. – С. 6.
 7. Шумара Т. Музей І. М. Кожедуба / Т. Шумара // Музеї України. – 2008. – № 2. – С. 28.
 1. 94(477:438) В 42 Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті / Лукаш Адамський [та ін.] ; уклад. й передм. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2017. – 304 с. : фот. – (Бібліотека «Історичної правди»).
 2. 63.3(4УКР)6 В 42 Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939–1945 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; за заг. ред.: О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с.
 3. 63.3(4УКР)62 В 91 В’ятрович, В. Друга польсько-українська війна 1942–1947 / В. В’ятрович. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 368 с.
 4. 63.3(4УКР)6 І-48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) / І. Ільюшин. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с.
 5. 63.3(4УКР)6 К 83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. Мирослав Іваник. – Торонто ; Львів : Львівська політехніка, 2014. – 392 с. : карти, фотогр. – (Бібліотека Закерзоння. Спогади ; Т. 2).
 6. 63.3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-країнський конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji "Wisla". Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Гжегож Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
 7. 63.3(4ПОЛ)6-8 П 32 Пілсудський і Україна = Pilsudski i Ukraina : матеріали наук.-попул. конф. / ред. Т. Дуткєвіч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 80 с.
 8. 94(477.82) П 68 Правый, П. Волынская резня: правда, которая никому не нужна : ист. расслед. / П. Правый. – Київ : Вид-во Сергія Пантюка ; Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2018. – 260 с. : ил.
 9. 63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів : в 3 т. / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 3 т.
 10. 63.3(4УКР–4ВОЛ)6 Ц 19 Царук, Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Ярослав Царук ; вступ. ст. Я. Ісаєвича. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 189 с.
 1. 94(477) В 42 Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті / Л. Адамський [та ін.] ; уклад. й передм. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2017. – 304 с.
 2. Дрозд, Р. Проблеми взаємовідносин поляків та українців у ПНР (1947–1989 рр.) / Р. Дрозд // Укр. іст. журн. – 2018. – № 6. – С. 168–181.
 3. 3(4УКР)6 К 56  Коваль, П. Діти берегів часу: акція «Вісла» : спогади / П. Коваль ; пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. – Львів : Світ, 2016. – 464 с. : фото.
 4. 52(4УКР) К 78 Красовський, І. Хто ми, лемки... : попул. нарис / І. Красовський, Д. І. Солинко. – Львів : Ред.-вид. відділ , 1991. – 48 с. – (Бібліотека Лемківщини 1).
 5. Литвин, М. Депортації українців з Польщі 1944–1951 років : сусп.-політ. передумови й етнокультур. наслідки / М. Литвин // Визвольна боротьба. – 2018. – № 1/3. – С. 26–52.
 6. Мисик, О. 60-та річниця акції «Вісла» та її наслідки для українців Польщі в контексті сьогодення / О. Мисик // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 36–39.
 7. 3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji «Wisla». Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Г. Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 60 с.
 8. Наконечний, В. Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків : дипломат. аспект / В. Наконечний // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 19–22.
 9. Операція «Вісла». Звертаємося до міжнародного права // Позаклас. час. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 1–48.
 10. 3(4 Укр) P 93 Problemy Ukraincow w Polsce po Wysiedlenczej Akcij «Wisla» 1947 Roku. – Krakow : Wydawnictwo «Szwajpolt Fiol», 1997. – 465 с.
 11. Халюк, Л. Спогади українців Польщі про акцію «Вісла» 1947 року / Л. Халюк // Київ. – 2016. – № 3/4. – С. 163–173.
 12. Цепенда, І. Операція «Вісла» в польській історіографії / І. Цепенда // Укр. іст. журн. – 2002. – № 3. – С. 84–94.
 13. Цюп’як, Р. О. Криваві сорокові (Войнилів. 1939–1950 рр.) / Р. О. Цюп’як. – Калуш : Акцент, 2009. – 208 с.

Шановний користувачу! У бібліотеці є такі книги потрібного вам автора:

 

63.3(4УКР) Л 84 Луняк, Є. Минувшина України в романтичних історіях : до 20-ї річниці Незалежності України / Євген Луняк. – Київ : Книга, 2011. – 708 с.

92.2 В 42 Видатні росіяни в історії України = Выдающиеся россияне в истории Украины / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. з укр. на рос. мову Є. М. Луняк. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : іл.

 1. 7С(С2)1 Б 61 Білецький, П. О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть : монографія / П. О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва).
 2. 318 Г 56 Гнатюк, О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава ; Київ, 1994. – 188 с.
 3. 143(4УКР) Ж 12 Жаборюк, А. А. Давнє українське малярство (ХІ–ХVІІІ ст.) : монографія / А. А. Жаборюк. – Одеса : Маяк, 2003. – 208 с.
 4. 94(477) М 15 Макаров, А. Світло українського бароко / Анатолій Макаров. – Київ : Мистецтво, 2017. – 272 с. : іл.
 5. 153(4УКР) С 79 Степовик, Д. В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. – Київ: КЛІО, 2012. – 495 с. : іл.
 6. 103(2УКР) У 45 Українське бароко та європейський контекст : монографія. – Київ : Наук. думка, 1991. – 256 с. : іл.
 7. 3(4УКР) У 95 Ушкалов, Л. В. Есеї про українське бароко / Л. В. Ушкалов. – Київ : Факт : Наш час, 2006. – 284 с. : іл. – (Висока полиця).
 8. 3(4УКР)4 Ч-59 Чижевський, Д. І. Українське літературне бароко : мемуари / Д.І. Чижевський. – Київ : Обереги, 2003. – 576 с.
 9. Апанович, О. Культура козацтва: деякі аспекти розвитку культури Зпорозької Січі / О. Апанович // Українська культура. – 1991. – № 1. – С. 2–4.
 10. Євдокимова, О. М. Українське бароко («Мистецтво», 8-й клас) / О. М. Євдокимова // Мистецтво в школі: Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 9. – С. 12–15.
 11. Козирєва, Т. «Такий великий і величний» : [одним із найяскравіших представників українського мистецтва кінця XVII–XVIII ст. є Іван Руткович, а найвідомішим і найзнаменитішим його твором є іконопис Жовківської церкви Різдва Христового. Раритет перебуває в постійній експозиції Національного музею у Львові ім. А. Шептицького] / Т. Козирєва // День. – 2019. – 15–16 лют. – С. 8 : кол. іл.
 12. Коцарев, О. Повсякдення доби українського бароко : [у видавництві «Кліо» з’явилася книжка відомої російської дослідниці історії нашої країни Т. Таїрової-Яковлевої під назвою «Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини», в якій постає життя керівних, старшинських кіл нашого суспільства XVII–XVIII ст.] / Олег Коцарев // День. – 2017. – 1–2 вересня. – С. 31.
 13. Міліцина, М. Київ періоду Гетьманщини. Козацьке бароко ХVІІІ століття / М. Міліцина // Палітра педагога. – 2011. – № 5. – С. 3–5 : іл.
 14. Макаров А. Козацтво і барокко: спроба культурологічної публіцистики / А. Макаров // Дзвін. – 1991. – № 5. – С. 130–138.
 15. Маланюк, Є. Доба українського бароко / Є. Маланюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 8. – С. 27–28.
 16. Морозов, О. Миколаївський собор – унікальна пам’ятка доби «козацького бароко» / О. Морозов // Пам'ятки України: історія та культура. – 2013. – № 7. – С. 19–23 : фот.
 17. 85.103(4УКР) П 23 Певний, Б. Засуд – нищити козацьке барокко / Б. Певний // Майстри нашого мистецтва / Б. Певний. – Нью-Йорк ; Київ, 2005. – С. 231–240.
 18. Середа, М. М. Українські козацькі барокові храми / М. М. Середа, П. С. Вірченко // Мистецтво в школі. – 2014. – № 3. – С. 34–39 : ил.

Доброго дня! У нас є газета «Державний вістник» лише за 1919 рік.

 1. 3(4УКР)6 В 23 Вбивство голодом. Звичайний тоталітаризм... : хроніка видання актів СРСР та УСРР, за якими здійснювався геноцид укр. народу (трав. 1932 р. – трав. 1933 р.) / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ : [б. в.], 2013. – 28 с.
 2. 3(4УКР)62 В 38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – 2–е вид., допов. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 274 с.
 3. 3(4УКР–4ВІН)622 В 49 Винокурова, Ф. Голод 1932–33, 1946–47 рр. Вінницька область : док. і матеріали / Ф. Винокурова, Р. Подкур. – Вінниця : Антекс, 1998. – 224 с.
 4. 3(4УКР)62.08 В 72 Воля, О. Мор : Книга буття України / О. Воля. – К. : Кобза, 2002. – 1151 с.
 5. 3(4УКР)62 Г 61 Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2003. – 888 с.
 6. 3(4УКР)6 Г 61 Голодомор 1932–1933 років як величезна трагедія українського народу : матер. Всеукр. наук. конф. Кив, 15 лист. 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280 с.
 7. 94(477)»1932/1933»(03) Е 64 Енциклопедія Голодомору: 1932–1933 рр. в Україні / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; вступне слово Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.
 8. 3(4УКР)6–49+63.33(4УКР)62.08 З–68 Злочин : монографія / Упоряд. П. Кардаш. – Мельбурн ; К. : Фортуна, 2003. – 555 с.
 9. 3(4УКР)6 К 63 Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ, 1932–1933 рр. / ред.: В. Васильєв, Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2001. – 399 с.
 10. 3(4УКР)62+63.3(4УКР–48)+63.3(4УКР–4ВІН)62.08 М 27 Маркова, С. В. Голодомор 1932–1933 років на Поділлі : Монографія / С.. Маркова. – К. : МАУП, 2003. – 116 с.
 11. 3(4УКР)6 М 86 Моцний, А. П. Страшна правда голодомору : ( Спогади про голодомор 1932–1933 р.) / А.П. Моцний. – Львів : Дивосвіт, 2000. – 175 с.
 12. 94(477)»19» Ш 94 Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 трав. 2018 р. / Всеукр. правозахисна орг. «Меморіал» ім. В. Стуса [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 368 с.
 1. 161.2 Б 25  Барка, В. Жовтий князь : роман / В. Барка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 238 с. : портр. – (Класика української літератури).
 2. 4УКР6 Б 38  Бедзик, Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. – Київ : ЮГ, 2004. – 288 с.
 3. 4УКР6 Б 87  Бриних, М. Хліб із хрящами : роман / М. Бриних. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 168 с. : іл.
 4. 4УКР6я43 Г 61  Голодомор : дві п’єси / упоряд. і авт. передм. Л. З. Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с.
 5. 4УКР6 Г 75  Грабар, С. Хліб / С. Грабар // Кава меланж : кн. новел / С. Грабар. – Київ, 2009. – С. 139–145.
 6. 161.2'06 Г 97  Гуцало, Є. Голодомор. Княжа гора. Ментальність орди. Мертва зона / Є. Гуцало. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 418 с.
 7. 4УКР6 Д 65  Доляк, Н. Чорна дошка : роман / Н. Доляк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 368 с.
 8. 4УКР6 К 30  Качуровський, І. Село в безодні : поема / І. Качуровський. – Вид. 4-е, доп. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 85 с. : іл.
 9. 4УКР6 К 43  Кирій, І. І. Голодна весна : автобіогр. повість / І. Кирій. – Київ : Молодь, 1993. – 256 с.
 10. 4УКР69 К 48  Клен, Ю. Прокліті роки / Ю. Клен // Вибране / Ю. Клен ; упоряд., авт. передм., авт. прим. Ю. Ковалів. – Київ, 1991. – С. 109–127.
 11. У2 Л 22  Лановенко, П. Невмирущий хліб : роман / П. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 344 с.
 12. 161.2’06 Л 64  Литовченко, Т. І. Книга жахіття, 1932–1938 : від війни до війни: роман / Т. Литовченко, О. Литовченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 203 с.
 13. 4УКР6 М 15  Мак, О. Каміння під косою : повість / О. Мак. – Вид. 2-е. – Київ : Глобус, 1994. – 126 с.
 14. 3(2УК)7 М 69  Михайлюта, О. О. Ми не раби: очима публіциста / О. О. Михайлюта. – Київ : Молодь, 1990. – 160 с. : ил.
 15. 3 Н 30  Народні оповідання : [свідчення та спогади людей про голодомор 1932–1933 рр.] / упоряд. М. Зінчук. – Київ : Муз. Україна, 1993. – 96 с.
 16. 161.23’6 Н 25  Наніїв, П. Лозинова труна : документ.-біогр. повісті та оповідання / П. Наніїв. – Вінниця : Консоль, 2018. – 276 с.
 17. 4УКР6 О-79  Осьмачка, Т. С. Ротонда душогубців : повість / Т. Осьмачка. – Харків : Фоліо, 2008. – 346 с. – (Українська література).
 18. 4УКр6я43 П 37  Плач білого янгола. Твори про голодомор 1932–1933 років у Хмільницькому районі на Вінниччині : посіб. для вчителів та учнів / упоряд. В. Степанюк ; ред. та авт. вступ. сл. А. Подолинний. – Вінниця : Власюк О., 2008. – 80 с.
 19. 4УКР6 П 64  Потупейко, М. М. У лабетах смерті : роман-трагедія / М. М. Потупейко. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2003. – 560 с.
 20. 4УКР6 Р 83  Руденко, М. Д. Хрест : поема / М. Д. Руденко // Вибране : вірші та поеми (1936–2002 рр.) / М. Д. Руденко; упоряд., передм. і післямова Л. М. Талалай. – Київ, 2004. – С. 719–744.
 21. 4УКР6 Р 83  Рудий, В. Родина : поема / В. Рудий. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 124 с.
 22. 161.2'06 С 17  Самчук, У. О. Марія : роман / У. О. Самчук. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – (Класика української літератури).
 23. 4УКР6 Т 16  Талан, С. Расколотое небо : роман / С. Талан. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 352 с.

Постать українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького І. Виговського відображено в наступних джерелах :

 1. Энциклопедия военных и морских наук / ред Леер. – Санкт-Петербург, 1885. – Т. 2. – С. 343.
 2. Encyklopedya Ogolna wiedzy ludzkiej. – Warszawa, 1877. – Т. 12. – S. 319–320.
 3. Энциклопедическій словарь / ред. М. М. Филиппов. – Санкт-Петербург, –  Т. 1. – С. 786.
 4. Orgelbranda Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. – Warszawa, 1903. – Т. 15. – S. 538.
 5. Encyklopedya Podreczna. – Warszawa, 1906. – Т. 4. – 383.
 6. Малый энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – С. 987.
 7. Настольная иллюстрированная энциклопедия / под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – С. 538.

Ці книги знаходяться на зберіганні у відділ рідкісних і цінних видань.

 1. 9(4771) Г 94 Гульдманъ, В. К. Подольская губерния : опытъ географическо-статистическаго описания / [вступ. статья] В. К. Гульдмана. – Каменецъ-Подольскій : Тип. Подол. губ. правл.), 1889. – 414 с.
 2. 9(4771) А 87 Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коммисіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-губернаторе. Ч. 5 : Переписи еврейскаго населенія въ Юго-Западномъ крае въ 1765–1791 г.г. – Киев : Тип. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1890. – 383 с.
 3. 31 П 26 Первая Всеобщая перепись населенія Россійской имперіи, 1897 г. Вып. 32. Подольская губернія / под ред. Н. А. Тройницкого. – Изд. Центр. Стат. комитета Мин. внутр. дел. – [Б. м. : б. и., 18??]. – ХІ, 285, ІІІ с.
 4. Личков, Л. Юго-Западный край по данным переписи 1897 г. / Л. Личков // Киевская старина. – 1905. – № 9. – С. 317–366.
 5. 06 З-32 Корольова, О. Поділ Українського народу на групи дорослости по перепису 1897-го року / О. Корольова // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. VII. – Київ : [Б. в.], 1910. – С. 86–106.
 6. 31 Х 76 Хоменко, А. Населення України 1897–1927 р. р.: популярна розвідка за попередніми підсумками перепису населення 17-ХІІ 1926 р. / А. Хоменко ; ЦСУ УСРР. – Харків : [Б. и.], 1927. – 79 с. : табл.
 1. 63.3(0) І-90 Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець ХV – початок ХІХ ст.) : навч. посіб. / за наук. ред. З. А. Баран. – Київ : Знання, 2015. – 533 с.
 2. 63.3(7СПО) І–90      Історія Сполучених Штатів : нарис / ред. Г. Синкотта. – [Нью-Йорк] : Інформ. агентство США, 2002. – 406 с.
 3. 67.9(7США)+63.3(7США) А 61 Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей : Декларация независимости. Статьи Конфедерации. Конституция США : избр. ст. с прил. док. – [Б. м.], 1992. – 328 с.
 4. 63.3(7СПО) З–63 Зинн, Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней : пер. с англ. / Говард Зинн. – Москва : Весь Мир, 2006. – 880 с.
 5. 63.3(7СПО) И 23 Иванян, Э. А. История США : учеб. пособие / Э. А. Иванян. – 3–е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2008. – 571 с. : ил. – (Высшее образование).
 6. К 23 Каримский, А. М. Революция 1776 года и становление американской философии / А. М. Каримский. – Москва : Мысль, 1976. – 296 с.
 7. 63.4(7СПО) К 36 Керам, К. В. Первый американец. Загадки индейцев доколумбовой Америки / К. В. Керам. – Москва : Вече, 2005. – 384 с.
 8. 63.3(7СПО) К 66 Кормилец, А. А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны (конец 1840–х–1865г.) / А. А. Кормилец, С. А. Поршаков. – Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1987. – 176 с.
 9. 63.3(7СПО) К 66 Коротка історія США / відпов. ред. : Джордж Клак ; укр. пер. : Ігор Прохорович . – [б. м.] : Instructional Resoures Corporation (IRC), [2009?]. – 66 с.
 10. 63.3(7СПО) Т 42 Тіндалл, Д.  Б. Історія Америки / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ.: Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-е вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
 11. 63.3(7СПО) У 52 Уманский, П. Б. Американская революция XVIII века в буржуазной историографии США (конец XVIII–60-е гг. XX в.) / П. Б. Уманский. – Казань : Изд-во Казанского ун–та, 1988. – 184 с.
 12. 63.3(7СПО) У 93 Ушаков, В. А. Американский лоялизм. Консервативное движение и идеология в США в 1760–1780-е годы / В. А. Ушаков. – Ленинград : Наука, 1989. – 223 с.
 13. Заваліна, О. Л. День незалежності Сполучених Штатів Америки (4 липня) : до 225- річчя від дня проголошення Американської Декларації Незалежності (1776) / О.Л.Заваліна // Календар знаменних і пам'ятних дат'2001. ІІІ кв. – 2001. – Вип. 3. – С. 20–22.
 14. Кіт, С. Так постали Сполучені штати : рівно 240 років тому американці створили свою державу / Симон Кіт // Історія+. – 2016. – Липень, № 7. – С. 10–11.
 15. Стецишин, О. Техас. Історія сепаратистів : 170 років років тому зі складу США відійшла величезна бунтівна територія – земля рабовласників і ковбоїв / О. Стецишин // Історія+. – 2016. – Березень, № 3. – С. 11.
 16. Супоницкая, И. Посол Нового Света в Старом : Бенджамин Франклин создал моральный кодекс американского общества / Ирина Супоницкая // История. – 2003. – Октябрь, № 42. – С. 18–23.
 17. Тищик, Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. : (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України. – 2016. – № 4. – С. 157–166.
 18. Трояновская, М. О. США и суверенные республики Нового Света (конец XVIII – первая четверть XIX века) / М. О. Трояновская // Новая и новейшая история. – 2011. – № 6. – С. 48–66.
 19. Язьков, Е. Ф. Обобщающее исследование политической истории США XVII–XX вв. / Е.Ф.Язьков // Новая и новейшая история. – 2002. – № 2. – С. 175–182.
 20. Яригін, А. Створення та прийняття Конституції США в 1787–1789 роках: формування політико-правових принципів та ідеалів / А. Яригін // Зовнішні справи. – 2016. – № 7. – С. 28–31.
 1. 3(4УКР) В 48 Галамай, О. М. Реалізація політики відокремлення церкви від держави у 20-х роках ХХ століття на Поділлі : збірка наукових праць / О.М.Галамай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3.– С.81–84.
 2. 3(4УКР) У 45 Григоренко, О. З історії становища релігійного життя польської національної меншини на Поділлі / О. Григоренко // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – С. 156–168.
 3. 3(4УКР) В 48 Зінько, Ю. А. Державно-церковні відносини у 20-х роках ХХ ст. на Поділлі у документах державного архіву Вінницької області / Ю.А. Зінько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 6. – С. 270–273.
 4. 3(4УКР) П 44 Зінько, Ю. А. Релігійна ситуація на Вінниччині у 20-х – 30-х роках ХХ ст. / Ю. А. Зінько, О. В Зінько // Поділля у контексті української історії : Матеріали Всеукраїнської конференції 29–30 листопада 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 229–232.
 5. 3(4УКР) В 48 Іскра, С. І. Католицькі згромадження середньовічного Поділля у дослідженнях польських істориків : [Про останні десятиліття ХХ ст.] / С.І. Іскра // Наукові записки ВДПУ імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. . – 2006. – Вип. Х. – С. 338 – 341.
 6. 3(4УКР-4ВІН) М 65 Колесник, В. Польська мемуаристика як джерело з історії міст і иістечок Поділля в 1793–1920 рр. / Вікторія Колесник // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця, 2016. – С. 108–129.
 7. 3(4УКР) У 45 Косаківський, В. З історії костелу у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі / В. Косаківський // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – С. 153–156.
 8. 3(4УКР) В 48 Лойко, О. О. Релігійне життя на Поділлі : збірка наукових праць / О.О.Лойко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2002. – Вип. 4.– С.91–94.
 9. Петров, Л. Католицька Немирівщина : [історія нашого краю] / Леонід Петров // Прибузькі новини. – 2018. – 9 лютого. – С. 9.
 10. Росовський, В. Історія костьолу в Браїлові : [про історію будівництва, розвиток католицького храму в Браїлові Жмеринського району] р] / В. Росовський // Римо-католицька громада в Жмеринці на Поділлі: історія заснування костьолу і парафії св. Олексія / В. Росовський. – Люблін, 2010. – Розд. 2, ч. 1. – С. 49–59.
 11. Слотюк, П. В. Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ–ХХ ст.) : до питання зміни конфесійної належності / П. В. Слотюк // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 79–82.
 12. Спасова, Л. Що маємо – не бережемо, а втративши – плачемо : [з історії католицького костелу селища Теплик] / Л. Спасова // Вісті Тепличчини. – 2008. – 2 вересня. – С. 2.
 13. 3(4УКР) В 48 Харитонова, І. В. Історичні центри духовного життя міста Бара / І. В. Харитонова // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 104–116.
 14. 3(4УКР) П 44 Якимів, Е. Діяльність католицьких орденів на Поділлі / Е. Якимів // Поділля у контексті української історії : Матеріали Всеукраїнської конференції 29–30 листопада 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 101–104.

Добрий день. В бібліотеці є потрібне вам видання: 

63.3(4НІМ)63 П 38 Пленков, О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера  : (очерк истории и идеологии) / О.Ю. Пленков. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 480 с. : фото. – (Секретные материалы).

 1. 3(0)6я73 Г 13 Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. : підруч. для студ. вузів / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Київ : Слово, 2003. – 472 с.
 2. 3(0)6 Д 42 Джонсон, П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. В 2 ч. Ч. 1 / П. Джонсон. – Москва : Анубис : ВИЛАД, 1995. – 527 с.
 1. 9(И)7 Н 64 Нікольников, Г. Л. Нариси з новітньої історії / Г. Л. Нікольников. – Київ : Рад. шк., 1970. – 296 с.
 2. 9(И)7 Н 73 Новітня історія країн Західної Європи і Америки, 1918–1939 рр. : навч. посіб. для держ. ун-тів та пед. ін-тів. Т. 1 / АН СРСР, ін-т історії ; відп. ред. М. І. Саморуков. – Київ : Рад. шк., 1962. – 564 с.
 3. 63.3(0)5 П 12 Павлович, М. П. Мировая война 1914–1918 гг. и грядущие войны / М. П. Павлович. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 344 с.
 4. 87.2 А 43 Панафідін, І. О. Справедливість і війна: проблема поєднаня / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – Вип.13. – С. 161–172.
 5. 63.3(0)6 П 32 Пивовар, С. Ф. Всесвітня історія. Новітній період.1900–1945 р. : посібник / С. Ф. Пивовар, А. Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. – Київ : Академія, 1998. – 384 с.
 6. 63.3(4) С 41 Сич, О. І. Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) : навч. посіб. / О. Сич. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 320 с. : іл.
 7. 66.4 Я 47 Яковлев, Н. Н. Война и мир по-американски. Традиции милитаризма в США / Н. Н. Яковлев. – Москва : Педагогика, 1989. – 128 с.
 8. Патриляк, І. Історичні та ідеологічні передумови мілітаризації ОУН. Військово-політичні питання в програмних документах єдиної ОУН та ОУН(Б) / І. Патриляк  // Молода нація. – 2000. – № 1. – С. 74–95.
 9. Слівінська, А. Ф. Ідейно-теоретичні засади пацифізму як суспільно-політичного руху: історичний контекст / А. Ф. Слівінська // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 113. – С. 232–238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_61
 10. Широкова-Мурараш, О. Г. Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили / О. Г. Широкова-Мурараш, Н. С. Кельбас // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 1. – С. 24–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_1_7 
 1. 3(4УКР)46 Г 70 Горобець, В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни / Віктор Горобець. – Київ : Кріон, 2009. – 204 с.
 2. 3(4)4 К 54 Князі Радзивіли / відп. ред. Юлія Ференцева ; пер.: В. Журби, Н. Потапенкової. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 272 с. : кол. фот.
 3. 3(4ЛИТ) Н 82 Норкус, З. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій : монографія / Зенонас Норкус ; пер. з лит. Петро Білинський ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2016. – 440 с.
 4. 3(4УКР-48)4 С 41 Сіцінський, Ю. Поділля під владою Литви / Юхим Сіцінський ; упоряд. : Дмитро Ващук, Мирослав Мошак. – Кам’янець-Подільський : Медобори 2006, 2009. – 160 с.
 5. 3(4ЛИТ) С 78 Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. / ред. С. В. Ківалов, П.П. Музиченко, А. Паньков. – Одеса : Юридична література, 2002–2004. – 3 т.
 6. 3(4УКР)4 У 45 Україна: литовська доба, 1320–1569 / Б. Черкас [та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 176 с.
 7. 3(4УКР) Є 91 Єфименко, О. Південна Русь як частина великого князівства Литовського / О. Єфименко // Історія України та її народу. – 1992. – С. 32–73.
 8. Войтенко, В. Литовський епізод нашої історії / Володимир Войтенко // Слово Просвіти. – 2013. – 26–31 груд. – С. 5.
 9. 3 (4) Р 90 Кириченко, К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991–2003/4: основні тенденції / Катерина Кириченко // Ruthenica / Національна Академія Наук України, Інститут історії України. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 215–229.
 10. 4 Г 47 Клеймьонова, О. О. Литовська експансія в українські землі: історіографічний і політичний аспект / О. О. Клеймьонова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 207–211.
 11. Липатов, А. Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур. / А. Липатов // Вопросы философии. – 2003. – № 11. – С. 59–68.
 12. Мойсієнко, В. М. Про національний статус «руської мови» в часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої / В. М. Мойсієнко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 67–82.
 13. Олійник, О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу / О. Олійник // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 1. – С. 12–21.
 14. Півторак, Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 80–84.
 15. Поліщук, В. В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у ХVІ ст. (Руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетного землеволодіння) / В. В. Поліщук // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 4–16.
 16. Стороженко, І. Українське прикордоння кінця ХІV – середини ХVІІ ст. / Іван Стороженко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 30 – 37.
 17. Шабульдо, Ф. М. Включення Київського князявства до складу Литовської держави у другій половині XIV ст. / Ф. М. Шабульдо // Український історичний журнал. – 1973. – № 6. – С. 79–88.
 18. Шевченко, Н. В. Білорусько-Литовська держава: нові концептуальні засади сучасної білоруської історіографії / Н. В. Шевченко // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 55–67.

Шановний користувач.

Повідомляємо Вам, що у фонді відділу краєзнавства не виявлено інформації за вашим запитом. Радимо Вам звернутися до Державного архіву Вінницької області, а також до архіву та музею м. Погребище.

Шановний користувач!

З книгою:

9(4771) П 44 Подолия : ист. описание / издано при МВД П. Н. Батюшковым ; сост. Н. И. Петров. – С.-Петербург [Санкт-Петербург] : Тип. Высочайше утв. т-ва «Обществ. Польза», 1891. – 264 с. : ил., карты.

Ви можете ознайомитися у відділі рідкісних і цінних видань Бібліотеки.

 1. 91 А 22 Австро-Венгрія : (изъ Военной Энциклопедіи). – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – 26 с. : карты, ил.
 2. 9(И)7 B30 Batowski, Henryk. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-ге вид., випр. і допов. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с. : портр.
 3. 63.3(0)5 К38 Киган, Д. Первая мировая война : пер. с англ. / Д. Киган. – Москва : АСТ, 2002. – 576 с.
 4. 63.3(0)5 О-79 Оськин, М. В. История Первой мировой войны / М. В. Оськин. – Москва : Вече, 2014. – 496 с. : фот.
 5. 63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.
 6. 9(И032 Р.82 Рубинштейн, Е. И. Крушение Австро-Венгерской монархи / Е. И. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1963. – 428 с.
 7. 63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.
 8. 63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с. : ил.
 9. Коритко, Л. Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини ХІХ– поч. ХХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 61–65.
 10. Пресняков, А. З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь–март 1918 г.) / А. З. Пресняков // Вестн. Москов. ун-та. Серия 8, История. – 2013. – № 6. – С. 51–63.
 11. Тлущак, Ю. М. Податковий апарат монархії Габсбургів / Ю. М. Тлущак // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2006. – № 4. – С. 33–37.
 1. 9(С)11 К 17 Каллістов, Д. П. Північне Причорномор'я в античну епоху : пер. з рос. / Д. П. Каллістов ; за ред. М. О. Машкіна. – Київ : Рад. шк., 1953. – 176 с. : мал. – (Бібліотека учителя).
 2. 63.3(4УКР)2 К 82 Крижицький, С. Д. Античні держави Північного Причорномор'я : монографія / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.
 3. Зубар, В. М. Нова епітафія римського легіонера з Ольвії / В. М. Зубар // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 102–109.
 4. Козленко, Р. О. Надгробок римського легіонера Гая Валерія Віктора з Ольвії / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 3. – С. 91–99.
 5. Козленко, Р. О. Римські форти на території Ольвійської держави / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2016. – № 2. – С. 78–87.
 6. Смешко, І. Європейська цивілізація та історичні сліди її фундаменту на території сучасної України / Ігор Смешко // День. – 2013. – 22–23 листоп. – С. 6 ; 27 листоп. – С. 9.
 7. Хмелевський, Д. М. Північна оборонна лінія римської цитаделі в Ольвії / Д. М. Хмелевський // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 4. – С. 95–105.

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень

 1. 3(2УК)4 Б 83 Борщак, І. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель. – Київ : Свенас, 1991. – 136 с. : іл.
 2. 3(4УК)4 Є 63 Єнсен, А. Мазепа: історичні картини / А. Єнсен ; пер. зі швед. Н. Іваничук. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
 3. 94(477)"16/17" Ж 91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 с. : портр., фот. – (Великий науковий проект).
 4. 3(4УКР)46 К 26 Карпенко, М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий української держави / М. Карпенко. – Суми : Ярославна, 1999. – 24 с. : іл.
 5. 94(470)"17" К 63 Компанец, В. Петр Левый или кого предал гетман Мазепа / Владимир Компанец. – Винница : Винниц. город. типография : Меркьюрі–Поділля, 2021. – 80 с. : ил.
 6. 3(4УКР)46 К 72 Костомаров, Н. И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н. И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64 с. : ил. – (Уроки истории).
 7. 3(4УКР)46-8 К 84 Крупницький, Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба : монографія / Б.Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 240 с. : іл.
 8. 3(4УКР)46 М 70 Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : Вид. Брехуненко Наталія, 2007. – 72 с. : іл. – (Великі українці).
 9. 3(4УКР)46-8 О-36 Огієнко, І. (Митрополит). Розп’ятий Мазепа : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 348 с. : іл. – (Запізніле вороття : рукописна спадщина ; т. 3).
 10. 3(4УКР)46 О-37 Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа і його доба : монографія / О. Оглоблин. – 2-ге вид., допов. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів : [б. и.] ; Париж ; Торонто : [б. в.], 2001. – 464 с. : іл, портр.
 11. 3(4УКР)46 П 12 Павленко, С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури : біографія окремої особи / С.О. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 304 с.
 12. 3(4УКР)46-8 П 12 Павленко, С. О. Міф про Мазепу : наукове видання / С. О. Павленко ; ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248 с.
 13. 3(4УКР)46 П 12 Павленко, С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники : біографія окремої особи / С. О. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2004. – 602 с.
 14. 3(4УКР)46 П 21 Пачовський, В. М. В пам’ять гетьмана Івана Мазепи і битви під Полтавою (1709 р.) / В. М. Пачовський. – Івано-Франківськ : Грань, 2009. – 36 с. : портр.
 15. 4УКР5 С 77 Старицкий, М. П. Молодость Мазепы. Руина : дилогия / Михайло Старицкий; ред. Н.В. Левчик. – Київ : Укр. Центр духовной культуры, 1997. – 984 с.
 16. 9(С2)15 С 41 Січинський, В. Іван Мазепа людина і меценат / В. Січинський. – Филаделфія : Америка, 1951. – 53 с.
 17. 3(4УКР)46 С 91 Сушинський, Б. І. Іван Мазепа: повернення до Батурина : роман-есе / Б. І. Сушинський ; Центр стратегіч. дослідж. розв. козацтва. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400 с. : портр.
 18. 3(4УКР)46 У 59 Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства НАН України ; упоряд. І. Бутич. – Львів ; Київ : НТШ, 2002. – 757 с. – (Пам’ятки історії України) (Універсали українських гетьманів : матеріали до укр. дипломатарію ; серія 1).
 19. 3(4УКР)46 Ш 37 Шевчук, В. О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 464 с. : іл.
 1. 9(47)9 Г62 Голубев, А. Гражданская война 1918–1920 гг. / А. Голубев. – Москва : Мол. гвардия, 1932. – 222 с.
 2. 9(С)22 Г75 Гражданская война в СССР : в 2 т. / под общ. ред Н. Н. Азовцева. – Москва : Воениздат, 1980. – Т. 1–2.
 3. 3(2)6 Щербаков, А. Гражданская война. Генеральная репетиция демократии / А. Щербаков. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 640 с.
 4. Акунов, В. Почти забытая война / В. Акунов // Родина. – 2008. – № 3. – С. 103–105.
 5. Аманжолова, Д. Национальный вопрос в годы гражданской войны в России / Д. Аманжолова // История. – 2003. – Май (№ 19). – С. 1–9.
 6. Бакланова, И. С. Осмысление русской эмиграцией исторического опыта гражданской войны / И. С. Бакланова // Вопросы истории. – 2011. – № 7. – С. 163–170.
 7. 5 Е 88 Божко, О. Українці на фронтах громадянської війни. 1917–1921 рр. / О. Божко // Етнічна історія народів Європи. : зб. наук. пр. – Киъв, 2000. – Вип. 5: Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – С. 113-117.
 8. Бордюгов, Г. «Красно-белый» террор: модели «черезвычайщины» / Г. Бордюгов // Родина. – 2010. – № 10. – С. 105–107.
 9. Бринюк, Н. Ю. Крах армии Колчака и ее «ледяной поход» под руководством генерала В. О. Каппеля / Н. Ю. Бринюк // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 1. – С. 48–54.
 10. Ганин, А. В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917–1922 гг. / А. В. Ганин // Вопросы истории. – 2013. – № 8. – С. 3–32.
 11. Герасимов, В. Л. Отечественная морская авиация в период 1918–1920 гг. / В. Л. Герасимов // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 10. – С. 14–20.
 12. Голдин, В. Паутина из легенд. Красная армия Гражданской войны: историографические размышления / В. Голдин // Родина. – 2011. – № 2. – С. 2–11.
 13. Гражданская война в России и послевоенный мир: геополитические аспекты // История. – 2000. – Май (№ 18). – С. 1–10.
 14. Гришанин, П. И. Белое движение и гражданская война: историческая феноменология и историческая память / П. И. Гришанин // Вопросы истории. – 2008. – № 2. – С. 167–172.
 15. Де Витт, Д. Чеченская конная дивизия, 1919 год / Д. Де Витт // Звезда. – 2005. – № 10. – С. 121–170.
 16. Елисеев, А. Гражданская война : кто виноват? / А. Елисеев // Наш современник. – 2006. – № 10. – С. 162–168.
 17. Зубачевский, В. Гражданская война в России и послевоенный мир: геополитический аспект / В. Зубачевский // История. – 2000. – Апр. (№ 15). – С. 1–7.
 18. Кацва, Л. Гражданская война в России (1918–1921) / Л. Кацва // История. – 1998. – Июнь (№ 20). – С. 1–16.
 19. Лашков, А. Ю. Отечественная противовоздушная оборона в 1917–1918 гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 7. – С. 21–24 : іл.
 20. Морозова, О. М. Кадровый состав и внутриармейские отношения в вооруженных формированиях в годы гражданской войны / О. М. Морозова // Вопросы истории. – 2008. – № 7. – С. 26–38.
 21. Пайпс, Р. Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России / Р. Пайпс // Вопросы истории. – 2009. – № 2. – С. 51–67.
 22. Посадский, А. В. Крестьянская самооборона в годы Гражданской войны в России (восточный регион) / А. В. Посадский // Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 125–132.
 23. Прайсман, Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 г. / Л. Г. Прайсман // Вопросы истории. – 2012. – № 5. – С. 75–103.
 24. Савченко, С. Н. Участие казачьих войск дальнего Востока в Гражданской войне (сентябрь 1918 – февр. 1920 г.) / С. Н. Савченко // Военно-исторический журнал. – 2009. – Июнь (№ 6). – С. 23–29.
 25. Фельдман, М. А. Большая тайна советской истории : (историография Советов в годы гражданской войны) / М. А. Фельдман // Общественные науки и современность. – 2013. – № 5. – С. 127–137.
 26. Фельдман, М. А. Гражданская война в России: две проблемы историографии / М. А. Фельдман // Вопросы истории. – 2012. – № 2. – С. 166–171.
 27. Цысь, В. Трудовые армии периода Гражданской войны / В. Цысь // Преподавание истории в школе. – 2013. – № 2. – С. 22–25.
 1. 4УКР6 Б 17 Базів, В. А. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / В. Базів. – Київ : Укр. пріоритет, 2014. – 160 с.
 2. 4УКР6 Б 48 Бердинських, К. Єлюди. Теплі історії з Майдану / К. Бердинських. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 184 с.
 3. 3(4УКР)6 В 31 Верес, М. Майдани душ наших. Короткі нариси помаранчевих днів / М. Верес. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 88 с.
 4. 4УКР) В 49 Виноградов, О. Слово Майдана / О. Виноградов. – Киев : Корбуш, 2014. – 528 с.
 5. 3(4УКР)6 Г 37 Герасименко, О. Майдан після Майдану / О. Герасименко. – Київ : ВІПОЛ, 2016. – 136 с.
 6. 4УКР6я43 Г 61 Голосом майдану: твори про майдан і путинсько-українську війну 2014 року. – Вінниця : Вид. Барановська Т. П., 2014. – 80 с.
 7. 3(4УКР)6 Д 25 94 дні. Євромайдан очима ТСН / ред. А. Чех. – Київ : Основи, 2014. – 172 с.
 8. 94(477) Д 56 Добробати: історія подвигу батальйонів, що врятували країну / уклад. К. Гладка [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.
 9. 4УКР6я43 Є 24 Євромайдан: лірична хроніка. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 2014 с.
 10. 4УКР6я43 Є 24 Євромайдан: хроніка в новелах / упоряд. В. Карп’юк. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 216 с.
 11. 161.2'06 І-90 Історія з Майдану. Епізод 1 : графічна новела. – Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. – 36 с.
 12. 3(4УКР)6 К 76 Кошкіна, С. Майдан. Нерозказана історія. Головне розслідування подій Революції Гідності / С. Кошкіна. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 400 с.
 13. 161.1(477) К 93 Курков, А. Ю. Щоденник Майдану та Війни / А. Ю. Курков. – Харків : Фоліо, 2018. – 330 с.
 14. 3(4УКР)6 М 14 Майдан від першої особи / Укр. ін-т нац. Пам’яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. – Київ : К.І.С., 2018.

Вип. 1 : 45 історій Революції гідності. – 320 с.

Вип. 2 : Мистецтво на барикадах. – 304 с.

Вип. 3 : у 2 ч. Ч. 2. Львівська – Чернігівська області. – 432 с.

 1. 94(477)"2013/2014" М 14 Майдан. Пряма мова = Maidan. Direct Speech : в 2 кн. / Нац. музей Революції Гідності ; упоряд. та прим.: О. Чебанюк та О. Ковальової. – Київ : Фенікс, 2019.

Кн. 1. – 448 с.

Кн. 2. – 448 с.

 

 1. 321 Я 49 Якуба, Ю. А. Народний Гетьманат: у пошуках праведного закону / Ю. А. Якуба. – Харків : Вид-во Савчук О. О., 2018. – 316 с.
 2. 3(4УКР)46 Ж 91 Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.
 3. 161.2 Н 59 Нечуй-Левицький, І. С. Гетьман Іван Виговський: роман / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с.
 4. 930 С 79 Степанчук, Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії : монографія / Ю. С. Степанчук // Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 572 с.
 5. 94(477)"15/16" С 20 Сас, П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний. Чесний лицар / П. Сас ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр історичної політології. – Київ : Парламентське вид-во, 2020. – 560 с.
 6. 94(477)"15/17" Х 85 Хоткевич, Г. М. Два гетьмани / Г. М. Хоткевич. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 108 с.
 7. 94(477)"16" К 31 Кащенко, А. Ф. На руїнах Січі. Про гетьмана Сагайдачного / А. Ф. Кащенко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 90 с.
 8. 94(477)"16" К 78 Кралюк, П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / П. М. Кралюк. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 282 с.
 9. 94(477)"16/17" А 76 Апанович, О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 288 с.
 10. 94(477)"16/17" Ж 91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа: людина, політик, легенда / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 с.
 11. 94(477)"16/17" І-90 Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. Смолій. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.
 12. 94(477)"16/17" Т 14 Таїрова-Яковлева, Т. Г. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Т. Кришталовської. – Київ : Кліо, 2017. – 184 с.
 13. 94(477)"19" С 60 Солуха, П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського / П. Солуха. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 384 с.
 1. Виткалов, В. Г. Берестецька битва 1651 року мовою документів : за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова : хрестоматія / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне : РДГУ, 2005. – 403 с. – (Сторінки з архіву).
 2. Вінок шани видатному археологу : [присвячується пам’яті Ігоря Кириловича Свєшнікова] // Український вісник. – 2006. – № 4/5. – С. 180–208.
 3. Життєвий та творчий шлях І. К. Свєшнікова : зб. тез наук. конф. / Упр. культури Рівнен. облдержадмін., Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рівне, 2005. – 95 с.
 4. Ігор Кирилович Свєшніков / НАН України, Ін-т археології ; упоряд. І. Г. Пащук. – Рівне, 1995. – 38 с.
 5. Нікольченко, Ю. М. Археологічні та історико-краєзнавчі студії І. К. Свєшнікова [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. – Серія : Історія. Політологія. – 2012. – Вип. 4/5. – С. 92–99.
 6. Про відзначення 100-річчя з дня народження Ігоря Свєшнікова : постанова Верхов. ради України від 17 черв. 2015 р. № 536-VIII
 7. Пащук І. Краєзнавці Рівненщини : [Ігор Кирилович Свєшніков] / І. Пащук // Вільне слово. – 2009. – 11 листоп. – С. 3.
 8. Суходуб, З. Земля повертає пам’ять : [нарис-спогад про І. Свєшнікова] // Дзвін. – 1996. – № 9. – С. 88–94.
 9. Юхимчук, К. Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета [Електронний ресурс] / К. Юхимчук // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія історична. – 2014. – Вип. 50. – С. 244–255.
 1. 94(477)«19» Ж 74 Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / Центр нац. відродження, Координаційна рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА ; ред. і упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – 642 с.
 2. 3(4УКР)6 Г 68 Гордасевич, Г. Л. Степан Бандера: людина і міф / Г. Л. Гордасевич. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 170 с.
 3. 3(4УКР)6 П 61 Посівнич, М. Р. Степан Бандера / М. Р. Посівнич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.
 4. 3(4УКР)6 Ч-25 Частий, Р. В. Степан Бандера / Р. В. Частій. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.
 5. 3(4УКР)6 П 27 Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. В. Перепічка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 736 с.
 6. 3(4УКР) 62 В 23 Вбивство Степана Бандери. – Львів : Червона калина, 1993. – 357 с.
 7. 3(4УКР)6 Л 61 Липовецький, С. Організація Українських Націоналістів (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби / С. Липовецький. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2010. – 96 с.
 1. 3(2)622 Б 48 Березняк, Є. С. Пароль «Dum spiro…» : розповідь розвідника / Є. С. Березняк. – Київ : Україна, 2006. – 240 с.
 2. 3(2)622.13 Б 48 Березняк, Є. С. Миттєвості мого життя : «Майор Вихор» розповідає про себе / Є. С. Березняк. – Київ : Генеза, 2002. – 32 с.
 3. 3(2)722 К 19 Каневский, А. Д. Впереди разведка шла / О. А. Григорьев, А. Д. Каневский. – Київ : Україна, 1991. – 542 с.
 4. 3(4БЛ) В 48 Винаров, І. Бійці тихого фронту. Спогади розвідника / І. Винаров ; пер. З болг. Л. О. Копиленко. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 303 с.
 5. Галущак, Ю. Незламний Іван / Ю. Галущак // Військо України. 2015. – № 6. – С. 54 – 55.
 6. Кашеварова, Н. Друга світова війна очима радянських військовополонених: свідчення, зібрані Оперативним штабом Розенберга (Польща, жовтень 1944) [Електронний ресурс] / Н. Кашеварова // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2020. – № 1. – С. 454 – 511.
 7. Лота, В. И. «Сведения получены от надежного источника» / В. И. Лота. – 2009. – Июнь (№ 6). – С. 57 – 62.
 8. Мандзюк, Д. Священник підісланий. Отже, радянська розвідка знає про перемовини / Д. Мандзюк // Країна. – 2015. – № 6. – С. 8 – 9.
 9. Нужа, Ю. П. Чотирилапі герої війни / Ю. П. Нужа // Історія та правознавство. – 2015. – № 25/26. – С. 32 – 35.
 10. Цветков, А. Операция «фарш» : как это все было / А. Цветков // Вокруг света. – 2010. – № 11. – С. 130 – 134.
 1. 327 С 39 Харт, Д. Контроль над хімічною зброєю і роззброєння / Д. Харт // СІПРІ – 2017. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : щорічник. – Київ, 2018. – С. 410 – 423.
 2. Левченко, О. Є. Феномен спайс: суміші для паління або нова хімічна зброя [Електронний ресурс] / О. Є. Левченко // Медицина неотложных состояний. – 2016. – № 2. – С. 94 – 99.
 3. Макаревич, И. Безопасность – прежде всего : [хімічна зброя] / И. Макаревич // Стандарты и качество. – – № 9. – С. 84 – 86.
 4. Ногин, Б. Мы говорим безопасность, подразумиваем качество : [хімічна зброя] / Б. Ногин, И. Матвеева // Стандарты и качество. – 2010. – № 9. – С. 80 – 83.
 5. Ромин, Р. Химическое разоружение: История, состояние и перспективы / Р. Ромин // Зарубежное военное обозрение. – 2001. – № 2. – С. 2 – 4.
 6. Хімічна зброя: минуле, сьогодення… майбутнє // Дивосвіт. – 2003. – № 2. – С. 11 – 12.
 7. Штонь, І. Хімічна зброя заборонена – проблеми залишаються / І. Штонь // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 4. – С. 50 – 51.
 8. Ядерна зброя // Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 3. – С. 44 – 45.
 1. 890 С 60 Ушкалов, Л. Нова Америка / Л. Ушкалов, О. Ушкалов // Соломонова Червона Зірка. – Київ : Темпора, 2012. – С. 31 – 50.
 2. 3 (4УКР) К 78 Кравченко, В. Столиця для України / В. Кравченко // Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – Київ : Критика, 2001. – С. 45 – 87.
 3. Грабовський, С. Харків як нібито «перша» столиця України : Україна й досі в полоні сталінської міфології? / С. Грабовський // День. – 2014. – 28 лют. – 1 берез. – С. 8.
 4. Григоренко, Ю. Перша столиця України: здобутки та перспективи / Ю. Григоренко // Агробізнес сьогодні. – 2009. – № 24. – С. 13.
 5. Історія українських міст // Історія України. – 2015. – Жовт., № 19. – С. 29 – 32.
 6. Місто, що об’єднало націю : Харків, називають Східною столицею України. І не дивно: за майже чотири століття існування місто не раз відігравало визначальну роль у її історії // Жінка. – 2021. – № 10. – С. 46 – 47.
 7. Ходун, Є. Культурна столиця Слобожанщини: бути чи не бути? / Є. Ходун // Березіль. – 2001. – № 3/4. – С. 146 – 161.
 1. 94(477)"18/19"Б 73 Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України, 1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк ; Центр жіночих студій в УКУ. – Перевид., випр. і допов. – Львів : Укр. Католицький ун-т, 2018. – 520 с.
 2. 162.1 В 55 Вишневський, Я. Усі мої жінки. Пробудження: роман / Я. Вишневський ; пер. з пол. Н. Сняданко. – Київ : Рідна мова, 2018. – 512 с.
 3. 94(4) Г 60 Голдстоун, Н. Чотири королеви. Історія сестер, що правили Європою у ХІІІ столітті / Н. Голдстоун ; пер. з англ. Н. Лазаревич. –Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 400 с.
 4. 161.2'06 Д 71 Дочинець, М. Історії. Жінки, які перемогли. Чоловіки, які витримали. Великі, які кохали / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2019. – 452 с.
 5. 9 Е 86 Естес, К. Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах / К. Естес ; пер. з англ. Н. Валевська. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 528 с.
 6. 75 К 32 Квінн, Б. Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історію / Б. Квінн ; пер. з англ. Р. Свято. – Київ : ArtHuss, 2018. – 224 с.
 7. 94(477)"1917/1930" К 56 Коваль, Р. Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 1917-1930 / Р. Коваль. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 432 с.
 8. 3(4УКР)6 Н 44 Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія двадцятого століття / упоряд.: І. Винницька, О. Дмитерко, Н. Федорович . – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 836 с.
 9. 141 О-96 Ошо. Про жінок. Торжество жіночого духу / Ошо ; пер. з англ. О. Смерек. – Львів : Terra Incognita, 2019. – 208 с.
 10. 94(477)"1941/1942" П 41 Побігущий-Рен, Є. Дружини українських націоналістів у 1941-1942 роках / Є. Побігущий-Рен. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 96 с.
 11. 94(477) С 28 Сегеда, С. Видатні жінки української історії: біогр. нариси на тлі іст. подій. Кн. 1. X-XVIII ст. / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2020. – 264 с.
 12. 005 Т 41 Тимків, О. Бізнес-мама. Від домогосподарки до власної справи! / О. Тимків. – Київ : Гамазин, 2019. – 104 с.
 13. 161.2'06 Ф 94 Фукс, К. 12 сезонів жінки: роман / К. Фукс. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2020. – 240 с.
 14. 73/76.071.1-055.2(477) Ч-75 Чому в українському мистецтві є великі художниці / PInchukArtCentre ; авт.-упоряд. К. Яковленко. – Київ : Publish Pro, 2019. – 224 с.
 15. 5:929 Ш 97 Шутко, О. Роксолана / О. Шутко. – Київ : Агенція «ІРІО», 2018. – 128 с.

Історія українського війська

 1. 3(4УКР) І-90 Історія українського війська: (від княжих часів до 20–х років ХХ ст.). – 4-те вид., випр. і допов. – Львів : Світ, 1992. – 712 с. : іл.
 2. 3(4УКР) І-90 Історія українського війська / М. Відейко [та ін.] ; під заг. ред. В. Павлова ; худож. О. Ком’яхов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 415 с. : кольор. іл., кольор. фот.
 3. 3(4УКР) І-90 Історія українського війська = History of the Ukrainian armed forces. / І. Крип'якевич [та ін.]. – Вид. 5-те, змін. і допов. – Київ : Варта, 1994–1995 : іл.

Т. 1. – 1994. – 384 с.

Т. 2. – 1995. – 468 с.

 1. 3(2УК)46 К31 Кащенко, А. Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами : оповідання: для серед. та ст. шк. віку / А. Ф. Кащенко ; худож. оформ. Ю. Кудя. – Київ : Веселка, 1992. – 271 с. : іл., карти, плани. – (Золоті ворота).
 2. 94(477) П79 Проект «Україна». Повстання Війська Запорозького 1630 року : док. і матеріали / упоряд., авт. передм. і прим. Т. Ковалець. – Харків : Фоліо, 2017. – 352 с.

Братства

 1. 9(С2)13 І-85 Ісаєвич, Я. Д. Братства та іх роль в розвитку української культури VI–XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич ; Ін-т сусп. наук, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Наук. думка, 1966. – 251 с.
 2. 372 З-91 Зубрицький, Д. І. Хроніка Ставропігійського братства / Д. І. Зубрицький ; пер. І. Сварник. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с. : іл., портр.
 3. 3(4УКР)4 М34 Матковська, О. Львівське братство : культура і традиції: кінець XVI – перша половина XVII ст. / О. Матковська. – Львів : Каменяр, 1996. – 76 с. : іл.
 4. Менько, В. І. Церковні братства в громадсько-політичному та етноконфесійному житті XVI–XVII ст. у світлі української історіографії [Електронний ресурс] / В. І. Менько // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2021. – Вип. 35. – С. 87–96.
 5. 3(4УКР)4 М58 Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII cт. / упоряд. і передм. І. О. Ворончук. – Київ : Україна, 1995. – 413 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 6. Міщенко, М. М. Братства XVI–XVII ст. в Україні: біля джерел громадянського суспільства та української національної ідеї [Електронний ресурс] / М. М. Міщенко // Історія релігій в Україні. – 2016. – Ч. 1. – С. 129–137.
 7. Москальова, Л. Ю. Роль Львівського братства у розвитку шкільної системи освіти на Україні XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / Л. Ю. Москальова, І. О. Яковенко, В. В. Чорна // Історія релігій в Україні. – 2016. – Ч. 1. – С. 138–147.
 8. 3(4УКР-4ВОЛ)4 П55 ПОМ’ЯНИК. Волинське крайове Братство святого Апостола Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське). Від року Божого 1618-го і далі / ред.: О. Бірюліна, А. Бондарчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2000. – 72 с.
 9. Сотнікова, М. М. Роль братств у збереженні української православної традиції (XVI–XVII cт.) [Електронний ресурс] / М. М. Сотнікова // Грані Історії. – 2014. – Вип. 7. – С. 57–65.
 10. Тимошенко, Л. Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI–XVII ст.) [Електронний ресурс] / Л. Тимошенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2011. – Вип. 20. – С. 669.
 11. 583(4УКР) Х43 Хижняк, З. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 184 с. : іл.
 1. Барановська, Н. Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс] / Н. Барановська // Архіви України. – 2006. – № 1/6. – С. 170–184.
 2. Литвин, В. Як від народу приховували правду і до чого це призвело / В. Литвин // Голос України. – 2021. – 24 квіт. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/345233 (дата вернення: 12.08.2022). – Назва з екрана.
 3. Махно, О. В. До питання про особливості радянської інформаційної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. [Електронний ресурс] / О. В. Махно // Сторінки історії. – 2015. – Вип. 40. – С. 167–184.
 4. 94(477)"1986" П 39 Плохій, С. М. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / С. Плохій ; пер. з англ.: В. Махоніна, Є. Тарнавського. – Харків : Фоліо, 2019. – 396 с. : фот.
 5. Преображенська, Н. І сьогодні намагаються заретушувати правду про Чорнобиль / Н. Преображенська // Дзеркало тижня. – 2005. – 5 листоп. (№43). – С. 16.
 6. 3 Т 76 Трохим, С. 1986. Чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди, зона відчуження, параліч майбутнього, мутація / С. Трохим. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 224 с.
 7. Чорнобиль: Дні випробувань : книга свідчень / упоряд. В. Г. Шкода. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 469, [1] с. : іл. – У бібліотеці видання немає. Вміщено Виступ М. С. Горбачова по радянському телебаченню 14 травня 1986 р. на с. 7–14.
 8. 94(477)"1986/1991"Ч-75 Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період / Галузевий держ. архів СБУ, НАН України, Ін-т історії України, Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк ; відп. ред. Валерій Смолій. – Київ : Майстер книг, 2019. – 1198 с.
 9. 94(477.44) Я 85 Ястремський, М. М. Шлях у 25 років. Хроніка подій, імена, спогади / М. М. Ястремський ; Союз Чорнобиль України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля : Вид. Балюк І. Б., 2020. – 388 с. : фот.
 1. 4(4УКР)2 В 42 Відейко, М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. - Київ. : Наш час, 2008. – 160 с.
 2. 4(4УКР)2 В 42 Відейко, М. Ю. Україна: від Трипілля до Антів / М. Ю. Відейко. – Київ : КВІЦ, 2008. – 280 с.
 3. 4(4УКР)2 В 42 Відейко, М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 296 с.
 4. 4(4УКР)2 В 42 Відейко, М. Ю. Подорож до прадавньої країни / М. Ю. Відейко. – Київ : Вища шк., 2011. – 167 с.
 5. 4(4УКР)2 В 42 Відейко, М. Ю. Світ Трипілля. Давні хлібороби між Карпатами і Дніпром / М. Ю. Відейко. – Київ : Laurus, 2014. – 64 с.
 6. 9(С2)1 Г 94 Гуменна, Д. Минуле пливе в прийдешнє : Розповідь про Трипілля / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : [б. и.], 1978. – 379 с.
 7. 4(4УКР)2 М 70 Мицик, В. Ф. За законом Світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / В. Ф. Мицик. – Київ : МАУП, 2007. – 328 с.
 8. Відейко М. Ю. Геофізичні дослідження початку ХХІ ст.: «перевідкриття» культурного комплексу Прекукутень — Кукутень — Трипілля [Електронний ресурс] / М. Ю. Відейко // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 2. – С. 306–317.
 9. Відейко, М. Ю. Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію? / М. Ю. Відейко, Т. Ю. Гошко // Археологія. – 2018. – № 4. – С. 79–85.
 10. Дослідження у центральній частині Майданецького // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2015. – № 1. – С. 71–78.
 11. Корсак К. Велике трипілля та інші об’єктивно-наукові засади самовизначення українців у ХХІ ст. [Електронний ресурс] / К. Корсак // Нова парадигма. – 2017. – Вип. 131. – С. 3–11.
 12. Кремаційне поховання на укріпленому поселенні трипільської культури Мирогоща 15 / А. Б. Бардецький [та ін.] // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 5–19.
 13. Рудь, В. С. Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик / В. С. Рудь // Археологія. – – № 3. – С. 65–75.
 14. Сєкерська, О. П. Аналіз археозоологічного комплексу Трипільського поселення Небелівка / О. П. Сєкерська // Археологія. – 2017. – № 3. – С. 18–23.
 15. Таранець В. Г. Шумери й Трипілля [Електронний ресурс] / В. Г. Таранець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія, Філологія / МГУ. – 2014. – С. 195–198.
 16. Шатіло Л. O. Зображуючи Трипілля: поява та занепад реалістичного стилю [Електронний ресурс] / Л. O. Хофманн Р. Шатіло // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 2. – С. 198–221.
 1. Вирський, Д. Початковий дискурс про козаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560–1570–х рр. / Д. Вирський // Український історичний журн. – 2018. – № 2. – С. 20–40.
 2. Евлоев, Р. Сулейман Великолепный: Лев в овечей шкуре / Р. Евлоев // Личности. – 2016. – № 1. – С. 30–49.
 3. Еремеев, Д. Е. История Турции в средние века и новое время : учеб. пособ. / Д. Е. Еремеев, М. С. Мейер. – Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 248 с.
 4. Кочубей, Ю. Роксолана: доля, образ, символ / Ю. Кочубей // Політика і час. – 2005. – № 2. – С. 79–87.
 5. 94(560) К 82 Кримський, А. Ю. Історія Туреччини / А. Ю. Кримський. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 288 с. : іл., портр.
 6. 3 (5) Льюис, Р. Османская Турция. Быт, религия, культура / Р. Льюис ; пер. с англ. Л. А. Игоревский. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 239 с.
 7. 4УКР5 Н 19 Назарук, О. Т. Роксоляна. Жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / О. Назарук. – Київ : Знання, 2015. – 366 с.
 8. 3 (5Ту) О-74 Османская империя империя: Государственная власть и социально-политическая структура. – Москва : Наука, 1990. – 337 с.
 9. Шеремет, В. Сулейман Великолепный, устроитель империи / В. Шеремет // Наука и религия. – 2003. – № 4. – С. 36–39.
 10. Сергійчук, Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI – на початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2011. – 320 с.
 11. Хитцель, Ф. Османская империя / Ф. Хитцель ; пер. с фр. М. А. Черепахин. – Москва : Вече, 2006. – 384 с.
 12. Чучко, М. Тінь османського півмісяця над Сучавою: передумови, перебіг та наслідки походу султана Сулеймана Пишного проти Молдавської землі в 1538 р. [Електронний ресурс] / М. Чучко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2018. – Т. 1. – С. 231–279.

 

 1. 3(4УКР)4 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Літопис Аскольда : літературній огляд / М. Ю. Брайчевський. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 132 с. : портр.
 2. 3(4УКР) 41 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Твори . Т. 1. Суспільно–політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / М. Ю. Брайчевський ; упоряд. Ю. Кухарчук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 720 с. : портр.
 3. 37 В 58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовіч. історії слов'янства / А. П. Власто ; пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. – (Історична думка).
 4. 3(4УКР)4 В 65 Войтович, Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Л. Войтович. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2006. – 784 с.
 5. 3(4УКР) Г 70 Горський, В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII ст.) / В. С. Горський. – Київ : Наук. думка, 1993. – 162 с.
 6. 3(4УКР) Г 91 Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Репр. вид. – Харків : Переплітання та реставрація, [2016]. – 568 с. : іл.
 7. 3(4УКР) Д 13 Давньоруські любомудри / В. Горський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 304 с.
 8. 94(477)"9/10" Д 85 Духопельников, В. М. Ярослав Мудрий / В. М. Духопельников. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. : портр. – (Знамениті українці).
 9. 4(4УКР) З-16 Заєць, І. І. Витоки духовної культури українського народу / І. І. Заєць. – Київ : Аратта, 2006. – 328 с. : іл.
 10. 3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. П. Українська державницька ідея в суспільно–політичній думці ІХ–ХІІІ ст. / Р. П. Іванченко. – Київ : КиМУ, 2005. – 176 с.
 11. 3(4УКР) І-90 Історія в переказах, легендах та витворах мистецтва : київська Русь / ред. С. Елліс. – Харків : МОСТ-Торнадо, 2003. – 61 с. : кольор. іл. – (Історія в переказах, легендах та витворах мистецтва).
 12. 94(477) І-90 Історія цивілізації. Україна. Т. 2. Від Русі до Галицького князівства (900–1256) / упоряд. О. Черненко. – Харків : Фоліо, 2021. – 590 с. : іл., карти, кольор. фот.
 13. 3(4УКР)41 К 17 Калинець, І. Загадки хрещення України-Руси / І. Калинець. – Львів : МІСІОНЕР, 2000. – 200 с.
 14. 37 К 78 Кралюк, П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 136 с.
 15. 94(477) О-36 Огієнко, І. (Митрополит). Нариси стародавньої історії України / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 248 с.
 16. 94(477)"09" П 29 Пєтков, С. В. Княгиня Ольга: наріжний камень церкви і держави : іст. нарис / С. В. Пєтков. – Київ : АртЕк, 2021. – 120 с. : іл.
 17. 94(477)"9/10" Р 56 Ричка, В. М. Володимир Великий. Лицар Духу / В. М. Ричка ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 308 с. : іл., портр. – (Політичні портрети).
 18. 94(477)"10/11"С 47 Сліпушко, О. М. Володимир Мономах – державник і книжник : іст. нарис / О. М. Сліпушко. – Київ : АртЕк, 2021. – 104 с. : іл.
 19. 3(4УКР)4 С 47 Сліпушко, О. М. Софія Київська : укр. літ. середньовіччя: доба Київської Русі ( Х–ХІІІ ст.) / О. М. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 399 с.
 20. 3(4УКР)41 С 47 Сліпушко, О. Таємниці володарів Русі : (від Олега до Володимира Мономаха) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 190 с. – (Мій погляд).
 21. 3(4УКР)41-8 С 91 Сушинський, Б. І. Князі та полководці Стародавньої України : історична література / Б.І. Сушинський. – Одеса : Вид. Дім ЯВФ, 2006. – 512 с. : іл.
 22. 3(4УКР)4я73 Т 35 Терещенко, Ю. І. Україна і європейський світ : нарис історії від утворення Старокиїв. держави до кінця ХVI ст. : навч. посіб. для студентів вузів / Ю.І.Терещенко. – Київ : Перун, 1996. – 596 с. : іл
 23. 3(4УКР)41 Ф 32 Федака, С. Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) : наукове видання / С. Д. Федака ; М–во освіти України. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 340 с. : іл.
 24. 94(477)"9/10"Ф 53 Филипчук, О. М. Забутий святий: Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом / О. М. Филипчук. – Київ : Laurus, 2020. – 584 с. : іл. – (Золоті ворота ; вип. 8).
 25. 3(4УКР)4 Ц 34 Целік, Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі : монографія / Т.В. Целік. – Київ : ПАРАПАН, 2005. – 312 с.
 26. 94(477)"08/11" Ш 37 Шевченко, А. Є. Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в ІХ – на початку ХІІ ст. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, А. А. Настюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 468 с. : карти.
 1. 3(2УК)4 Б 83 Борщак, І. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель. – Київ : Свенас, 1991. – 136 с. : іл.
 2. 3(4УКР)46 В 42 Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. – 1054 с. – (Джерела ; т. 2).
 3. 3(4УКР)46 Д 55 Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Ін-т рукопису Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко. – 2–ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 1144 с. – (Джерела ; т. 1).
 4. 9(С2)13 Д 66 Доманицький, В. Націотворча роля гетьмана Мазепи : промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти гетьмана І. Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Вінніпезі / В. Доманицький. – Чікаго : Укр. вид. Спілка в Чікаго, 1960. – 50 с.
 5. 94(477)"16/17" Є 63 Єнсен, А. Мазепа. Історичні картини / А. Єнсен ; пер. зі швед. Н. Р. Іваничук. – Харків : Фоліо, 2020. – 183 с. : іл. – (Великий науковий проект).
 6. 94(477)"16/17" Ж 91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа / Д. В. Журавльов. – Харків : Сиция, 2019. – 121 с.
 7. 94(477)"16/17" Ж 91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 с. : портр., фот. – (Великий науковий проект).
 8. 94(477)"16/17" М 13 Іван Мазепа і Москва : іст. розвідки і ст. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 176 с. : іл.
 9. 3(4УКР)46 К 35 Кентржинський, Б. Мазепа / Б. Кентржинський. – Київ : Темпора, 2013. – 496 с.
 10. 161.2'06 К 78 Кралюк, П. М. Справжній Мазепа / П. М. Кралюк. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 219 с
 11. 3(4УКР)46-8 К 84 Крупницький, Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба : монографія / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 240 с. : іл.
 12. 9(С2)13 К 84 Крупницький, Б. Мазепа в світлі психологічної методи / Б. Крупницький. – Авгсбург : ТОВ Прихільників УВАН, 1949. – 12 с. – (Українська Історія. Мазепа та його доба ; зб. 1, ч.1).
 13. 94(477)"16/17" К 93 Курико, В.Мазепа. Право на шаблю / В. Курико ; наук. ред. О. Ковалевська ; іл. О. Грищенко. – Київ : Портал, 2021. – 144 с. : іл.
 14. 161.2 Л 48 Лепкий, Б. С. Мазепа : трилогія. Кн. 1. Мотря / Б. С. Лепкий. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 440 с. – (Класика української літератури).
 15. 161.2 Л 48 Лепкий, Б. С. Мазепа : трилогія. Кн. 2. Не вбивай. Кн. 3. Батурин / Б. С. Лепкий. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 552 с.
 16. 9(С2)1 Л 86 Луців, В. Гетьман Іван Мазепа : (життя і діяльність великого гетьмана з мапами й ілюстраціями в тексті) / В. Луців. – Торонто : [б. в.], 1954. – 128 с. : іл., карти.
 17. 9(С2)13 М 36 Мацьків, Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1687–1709 / Т. Мацьків ; з передм. Л. Винара ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 1988. – 286 с. – (Монографії ; ч. 45).
 18. 3(4УКР)46 М 70 Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : Вид. Брехуненко Наталія, 2007. – 72 с. : іл. – (Великі українці).
 19. 3(4УКР)46 О-37 Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа і його доба : монографія / О. Оглоблин. – 2-ге вид., допов. – Нью–Йорк ; Київ ; Львів : [б. в.] ; Париж ; Торонто : [б. в.], 2001. – 464 с. : іл, портр.
 20. 3(4УКР)46 П 12 Павленко, С. О. Іван Мазепа : біогр. окремої особи / С. О. Павленко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 416 с. : портр. – (Особистість і доба).
 21. 94(477)"16" П 12 Павленко, С. О. Гетьман Іван Мазепа. Перше п’ятиріччя правління / С. О. Павленко. – Київ : Мистецтво, 2021. – 320 с. : іл., кольор. іл., портр.
 22. 75 П 12 Павленко, С. О. Іван Мазепа. Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених : [380 років від дня народж. І. Мазепи] / Сергій Павленко. – Київ : Мистецтво, 2018. – 208 с. : іл.
 23. 3(4УКР)46 П 12 Павленко, С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури : біографія окремої особи / С.О. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 304 с.
 24. 3(4УКР)46–8 П 12 Павленко, С. О. Міф про Мазепу / С.О. Павленко ; ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248 с.
 25. 3(4УКР)46 П 12 Павленко, С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. – 602 с.
 26. 3(4УКР)46 П 21 Пачовський, В. М. В пам’ять гетьмана Івана Мазепи і битви під Полтавою (1709 р.) / В. М. Пачовський. – Івано-Франківськ : Грань, 2009. – 36 с. : портр.
 27. 3(4УКР)46 Р 39 Рендюк, Т. Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: caile ucrainene–romane / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 288 с. : кольор. іл.
 28. 9(С2)15 С 41 Січинський, В. Іван Мазепа людина і меценат / В. Січинський. – Филаделфія : Америка, 1951. – 53 с.
 29. 94(477)"17" С 89 Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.
 30. 94(477)"17" У 45 Україна доби Івана Мазепи. 1708–1709 роки в документальних джерелах / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; упоряд. С. Павленко. – Київ : Мистецтво, 2019. – 496 с. : іл.
 31. 3(4УКР)46 У 59 Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства НАН України ; упоряд. І. Бутич. – Львів ; Київ : НТШ, 2002. – 757 с. – (Пам’ятки історії України) (Універсали українських гетьманів : матеріали до укр. дипломатарію ; сер. 1).
 32. 3(4УКР)46 Ч–96 Чухліб, Т. В. Іван Мазепа / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба).
 33. 3(4УКР)46 Ш 37 Шевчук, В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2011. – 464 с.

Київська Русь

Книги

 1. 3(4УКР) Б 87 Брайчевський, М. Ю. Вибрані твори : іст.-археолог. студії. Публіцистика / М.Ю. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 600 с. : портр.
 2. 37 В 58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовіч. історії слов’янства / А. П. Власто ; пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. – (Історична думка).
 3. 3(4УКР) Г 91 Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репр. вид. – Харків : Переплітання та реставрація, [2016]. – 568 с. : іл.
 4. 3(4УКР) Г 93 Гуз, А. М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі : навч. посіб. / А. М. Гуз. – Київ : КНТ, 2007. – 72 с.
 5. 3(4УКР)4 І-23 Іванченко, Р. Київська Русь: початки Української держави : посіб. з історії / Р. Іванченко. – Київ : Просвіта, 1995. – 96 с. : іл.
 6. 3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. П. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці ІХ–ХІІІ ст. / Р. П. Іванченко. – Київ : КиМУ, 2005. – 176 с.
 7. 3(4УКР) І-90 Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 1 / Голов. упр. держ. служби України, НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред.: Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 544 с. : іл.
 8. 3 (4УКР)4 К 54 Князі України-Русі : уклад. на основі «Історії України-Русі» М. Аркаса та «Літопису Руського» / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів : Край, 1993. – 120 с.
 9. 3(4УКР)41 К 73 Котляр, М. Ф. Історія давньоруської державності / М. Ф. Котляр ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2002. – 234 с.
 10. 37 К 78 Кралюк, П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 136 с.
 11. 3(4УКР) М 64 Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності. В 2 т. Т. І. З найдавніших часів до створення імперії / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. – Київ : ВАКЛЕР, 2011. – 744 с. : кольор. іл.
 12. 3(4УКР)4 М 86 Моця, О. П. Київська Русь: від язичництва до християнства : навч. посіб. / О. П. Моця, В. Ричка. – Київ : Глобус, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 13. 37 Н 39 Небесняк, Є. (отець). Охрещу себе і народ свій : історії з життя святого Володимира Великого / о. Є. Небесняк. – Львів : Свічадо : Дон Боско, 2016. – 112 с. : кольор. іл.
 14. 94(477) О-36 Огієнко, І. (Митрополит). Нариси стародавньої історії України / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 248 с.
 15. 3(4УКР)4 П 44 Подволоцький, А. А. Правдива історія Київської Русі: про що мовчать підручники історії / А. А. Подволоцький. – Харків : АРГУМЕНТпринт : Віват, 2014. – 352 с. : іл.
 16. 3(4УКР) П 68 Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступ. сл. В. Я. Тація. – Харків : Право, 2014. – 344 с. : кольор. іл.
 17. 94(477)"10/11" С 47 Сліпушко, О. М. Володимир Мономах – державник і книжник : іст. нарис / О. М. Сліпушко. – Київ : АртЕк, 2021. – 104 с. : іл.
 18. 3(4УКР)41-8 С 91 Сушинський, Б. І. Князі та полководці Стародавньої України / Б. І. Сушинський. – Одеса : Вид. Дім ЯВФ, 2006. – 512 с. : іл.
 19. 3(4УКР)4я73 Т 35 Терещенко, Ю. І. Україна і європейський світ : нарис історії від утворення Старокиїв. держави до кінця ХVI ст. : навч. посіб. для студентів вузів / Ю. І. Терещенко. – Київ : Перун, 1996. – 596 с. : іл.
 20. 3(4УКР)41 Ф 32 Федака, С. Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) / С. Д. Федака ; М-во освіти України. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 340 с. : іл.
 21. 94(477)"9/10" Ф 53 Филипчук, О. М. Забутий святий: Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом / О. М. Филипчук. – Київ : Laurus, 2020. – 584 с. : іл. – (Золоті ворота ; вип. 8).
 22. 9(4УКР)301.165 Чорний, В. Б. Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьгодення / В. Б. Чорний. – Київ : КВІЦ, 2001. – 478 с. : іл. – (Митна політика в Україні: історія і сучасність).
 23. 94(477)"08/11" Ш 37 Шевченко, А. Є. Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в ІХ – на початку ХІІ ст. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, А. А. Настюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 468 с. : карти.

Статті з періодичних видань

 1. Біловус, Л. Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь [Електронний ресурс] / Л. Біловус, Ю. Боднарчук, О. Гомотюк // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. – 2021. – Вип. 12. – С. 34–52.
 2. Дементьєва, В. Становлення християнської церковної організації як найважливішого політичного інституту Київської Русі [Електронний ресурс] / В. Дементьєва, О. Кваша // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 325–327.
 3. Єрмолаєв, В. М. Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі [Електронний ресурс] / В. М. Єрмолаєв. // Вісн. Харків. нац. ун–ту внутріш. справ. – 2003. – Вип. 23.
 4. Книш, В. В. Становлення інституту конституційно-правової відповідальності у правовій системі Київської Русі [Електронний ресурс] / В. В. Книш // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2020. – Вип. 53. – С. 90–103.
 5. Кравчук, В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 36–41.
 6. Меліхова, Ю. Суд і суддя в історичній реальності (від Київської Русі до сьогодення) [Електронний ресурс] / Ю. Меліхова // Вісн. Акад. правових наук України. – 2011. – № 1(64). – С. 217–228.
 7. Малютіна, І. П. Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність [Електронний ресурс] / І. П. Малютіна // Юридична наука. – 2012. – № 3. – С. 7–20. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_3_1
 8. Моця, О. П. Київська Русь: деякi регiональнi особливостi державотворення й етнiчного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Моця // Археологія. – 2020. – № 2. – С. 52–61.
 9. Настюк, А. А. Дія вічевого права в Київській Русі в період правління Святополка Ізяславовича [Електронний ресурс] / А. А. Настюк, Г. В. Муляр // Міжнар. юрид. вісн.: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2019. – Вип. 15. – С. 81–92.
 10. Окладна, М. Г. Проблема правосуб’єктності Київської Русі в українській правовій науці [Електронний ресурс] / М. Г. Окладна, В. А. Птиця // Право та інноваційне суспільство. – 2021. – № 1. – С. 129–135.
 11. Павелко, В. О. Еволюція інституту апеляційного судочинства на українських землях від Київської Русі до середини XIX століття [Електронний ресурс] / В. О. Павелко // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 65. – С. 306–312.
 12. Паньонко, І. Сутність та система покарань у Київській Русі за «Руською Правдою» [Електронний ресурс] / І. Паньонко, В. Коваль // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 876. – С. 10–17.
 13. Роговенко, О. В. Становлення муніципальної правотворчості як самостійного виду державної діяльності в Україні та світі / О. В. Роговенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. -–№ 3. – С. 34–42.
 14. Стецюк, Б. Р. Функціонування судового процесу в Київській Русі [Електронний ресурс] / Б. Р. Стецюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 405–411.
 15. Чередник, В. М. Генезис законодавчого формування кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів починаючи з часів Київської Русі по ХІХ століття [Електронний ресурс] / В. М. Чередник // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 111–118.
 16. Чорна, К. П. Традиції державного управління у Київській Русі [Електронний ресурс] / К. П. Чорна //Державне управління: удосконалення та розвиток – 2017. – № 10.
 1. Васильченко, Н. Історичний аспект правового регулювання справочинства в Україні / Н. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. – – № 10.– С. 97–100.
 2. Галій, М. С. Історія становлення та розвитку юридичного діловодства в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Галій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 2. – С. 307–317.
 3. 3(4УКР) Д 46 Ділова документація Гетьманщини ХVIII ст. / відп. ред. : Л. А. Дубровіна ; упоряд., авт. вступ. ст. та комент. : В. Й. Горобець. – Київ : Наук. думка, 1997. – 392 с. : іл. – (Пам’ятки політично-правової культури України).
 4. Журавель, М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині ХVII–XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – № 49. – С. 232–238.
 5. Іванова, Т. В. Історія розвитку діловодства в органах державного управління та місцевого самоврядування / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна // Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – Київ, 2007. – С. 20–29. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/ivanova_t_v_piddubna_l_p_dilovodstvo_v_organah_derzhavnogo_u.pdf (дата звернення: 18.04.2023). – Назва з екрана.
 6. Кулешов, С. Г. Історичне документознавство: зміст та основні завдання наукового напряму / С. Г. Кулешов // Архіви України. – 19– № 1/6. – С. 9–18.
 7. Лапшин, С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734–1750 рр.) / С. А. Лапшин // Єлисавет. Історичні науки : зб. наук. пр. / Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 302–318. – У бібліотеці немає.
 8. Лекція 3. Козацьке діловодство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5226293/ (дата звернення: 17.04.2023). – Назва з екрана.
 9. Леміш, Н. Діаріуш як особливий вид протокольної документації адміністративних установ Гетьманщини / Н. Леміш // Діловодство та документообіг : спеціалізований журнал. – 2016. – № 2. – С. 72–78.
 10. Леміш, Н. Історія організації кадрового діловодства в Україні / Н. Леміш // Секретарь-референт. – 2011. – № 2. – С. 90–94.
 11. Леміш, Н. О. З історії перших посібників з діловодства як джерел становлення науки про документ [Електронний ресурс] / Н. О. Леміш // Сумська старовина. – 2014. – № 43–44. – С. 46–51.
 12. Лукаш, Г. П. З історії мовних кліше діловодства та документознавства [Електронний ресурс] / Г. П. Лукаш, О. М. Анісімова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 23–28.
 13. Нікольченко, Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649–1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2015. – Вип. 10. – С. 111–121.
 14. Нікольченко, Ю. М. Документаційне забезпечення міжнародної діяльності Гетьманщини у 1649–1658 роках: стан дослідження проблеми в сучасній вітчизняній історіографії [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, О. В. Головко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2018. – Вип. 16. – С. 42–53. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/dokumentatsiyne-zabezpechennya-mizhnarodnoyi-diyalnosti-getmanschini-u-1649-1658-rokah-stan-doslidzhennya-problemi-v-suchasniy/viewer (дата звернення: 17.04.20223). – Назва з екрана.
 15. 050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект) : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. Леміш. – Вид. 2-ге. – Київ : Ліра-К, 2015. – 328 с. : іл.
 16. Панашенко, В. В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія / В. В. Панашенко // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. – Київ, 1998. – С. 252–276.
 17. Стафійчук, В. Розвиток формуляру директивно-розпорядчих документів Гетьманщини [Електронний ресурс] / В. Стафійчук. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Stafiichuk_Vladyslav/Rozvytok_formuliaru_dyrektyvno-rozporiadchykh_dokumentiv_Hetmanschyny.pdf? (дата звернення: 17.04.2023). – Назва з екрана.
 18. 3(4УКР)46 Я 47 Яковлева, Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. : табл.
 1. 017 З-38 Західноукраїнська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка : альбом-каталог / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; упоряд.: Ю. Лисий, М. Ільків-Свидницький. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 252 с. : іл.
 2. 94(477.8) З-38 Західноукраїнська Народна Республіка, 1918–1923 : енциклопедія : [в 4 т.]. / ред. рада М. Кугутяк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018–2021.

Т. 1. – 2018. –688 с. : іл.

Т. 2. – 2019. – 832 с. : іл.

Т. 3. – 2020. – 576 с. : іл.

Т. 4. – 2021. – 688 с. : іл.

 1. 3(4УКР) В 53 Криворучко, О. І. Злука ЗУНР з УНР: невиправдані сподівання / О. І. Криворучко, С. О. Криворучко // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 24–26.
 2. 3(4УКР)61 Л 64 Литвин, М. Р. Історія ЗУНР : монографія / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко. – Львів : ОЛІР, 1995. – 368 с.
 3. Максимець, Б. В. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» (100 нотаток про ЗУНР) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. – 2018. – № 34/36. – С. 33–51.
 4. Машталір, Х. Державно-правові погляди Євгена Петрушевича : монографія / Х. Машталір, Д. Забзалюк ; М-во внутріш. справ України, Львів. держ. ун-т внутріш. справ. – Львів : Каменяр, 2018. – 178 с.
 5. 94(477.8)"19" М 77 Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918–1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с. : портр.
 6. 94(477.86) М 77 Монолатій, І. Перша республіка. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 95 с.
 7. Носач, А. М. ЗУНР: історичний досвід державостворення [Електронний ресурс] / А. М. Носач // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманіт. наук.-творча майстерня «Новий курс». – Харків, 2020. – Вип. 32/33. – С. 161–163.
 8. Пагіря, О. М. ЗУНР і національно-визвольний рух на Закарпатті в 1918–1919 роках [Електронний ресурс] / О. М. Пагіря // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів,. – 2018. – Вип. 31. – С. 100–126.
 9. Павлишин, О. Й. Євген Петрушевич (1863–1940) : іл. біогр. нарис / О. Й. Павлишин ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Програма дослідж. модер. історії та сусп-ва України ім. Петра Яцика. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 398 с. : іл., портр., факс., фотоіл.
 10. Павлишин, О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР / О. Павлишин // Визвольна боротьба. – 2018. – № 10/12. – С. 144–155.
 11. Палієнко, М. Невідомі сторінки історії архіву уряду ЗУНР у Відні / М. Палієнко // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 13–24.
 12. 3(4) Т 35 Полянський, О. Західноукраїнська Народна Республіка в контексті Української національної революції 1917–1921 рр. / О. Полянський // Наук. зап. / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3 : Національно-державне відродження слов'янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – С. 80–82.
 13. 3(4УКР)6 Р 33 Реєнт, О. П. Українські визвольні змагання, 1917–1921 років / О. Реєнт. – Київ : Арій, 2016. – 280 с. : іл. – (Таємниці історії).
 14. 94(477.8) Р 82 Рубен, Ф. Історія Єврейської національної автономії в період Західноукраїнської Республіки / Ф. Рубен ; пер. з їдиш А. Фруман. – Перевид. 1933 р. – Львів : Манускрипт-Львів, 2019. – 272 с. : іл., портр., фот. – (Україна. Європа: 1921–1939).
 15. Сініцький, А. Ц. Військова еліта Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. Персоналії / А. Ц. Сініцький // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 131. – С. 63–68.
 16. Стопчак, М. Політичні суперечності урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у повоєнній та новітній українській історіографії / М. Стопчак // Історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 55–65.
 17. 94(477)"19" Ш 20 Шанковський, Л. Українська Галицька Армія / Л. Шанковський. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 412 с. : іл.
 18. 3(4) Т 35 Шепетюк, В. Уроки ЗУНР і проблеми сучасного українського державотворення / В. Шепетюк // Наук. зап. / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3 : Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – С. 83–85.
 19. Якимович, Б. З. Причини поразки ЗУНР: інвазія, героїзм, бездіяльність чи зрада? [Електронний ресурс] / Б. З. Якимович // Новітня доба / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2018. – Вип. 6. – С. 198–211.
 1. Євсєєва, Г. П. Російсько-українська війна 2022 року: історичні витоки трагедії та уроки для наступних поколінь українців [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва, Г. І. Лисенко, С. П. Волкова // Український журнал будівництва та архітектури. – 2022. – № 6. – С. 45–58.
 2. Лапан, Т. Д. Російсько-українська війна: теорія та практика соціологічного осмислення [Електронний ресурс] / Т. Д. Лапан, О. С. Химович, Н. Й. Черниш // Український соціум. – 2022. – № 3. – С. 28–51.
 3. Подворна, O. Російсько-українська війна як фактор трансформації зовнішньої та безпекової політики ФРН [Електронний ресурс] / O. Подворна // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. пр. / Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – Т. 46. – С. 22–34.
 4. Синчак, Б. Прямоефірна інформаційна війна та російсько-українська війна 2022-го на медійному плацдармі [Електронний ресурс] / Б. Синчак // Український інформаційний простір / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2022. – № 2. – С. 85–97.
 5. Сопілко, І. М. Інформаційно-культурна війна в умовах збройної агресії [Електронний ресурс] / І. М. Сопілко, В. Б. Череватюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2022. – № 2. – С. 236–242.
 6. Федуняк, С. Російсько-українська війна як чинник переформатування постбіполярної міжнародної системи [Електронний ресурс] / С. Федуняк // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. пр. / Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – Т. 46. – С. 35–46.
 7. Филипчук, О. Використання середньовічного минулого в Російській Федерації: Володимир Святий, «Свята Русь» та російсько-українська війна [Електронний ресурс] / О. Филипчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. пр. / Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – Т. 46. – С. 42–50.
 8. Фроляк, Л. В. Структура та типологія оцінки медійної події «російсько-українська війна 2022–2023 років» у французькому теледискурсі [Електронний ресурс] / Л. В. Фроляк, М. П. Фроляк // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2023. – Вип. 1. – С. 120–125.
 9. Чвалюк, Г. В. «Як війна знищує екологію України» / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 49–64.
 10. Шевченко, М. М. Російсько-українська війна: особливості реалізації загроз державному суверенітету України та перспективи виходу з війни [Електронний ресурс] / М. М. Шевченко, О. С. Зозуля, Г. С. Храпач, А. В. Лепіхов // Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратегічних досліджень Нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. – 2022. – № 2. – С. 6–15.

На жаль, книга, що Вас цікавить у нашій бібліотеці відсутня. У переглянутих е-каталогах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національній історичній бібліотеці, Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого та Одеській національній бібліотеці також дану книгу не знайдено.

Історія