Історія

Поділитися:
 1. 3(4УКР)46 Г 70 Горобець, В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни / Віктор Горобець. – Київ : Кріон, 2009. – 204 с.
 2. 3(4)4 К 54 Князі Радзивіли / відп. ред. Юлія Ференцева ; пер.: В. Журби, Н. Потапенкової. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 272 с. : кол. фот.
 3. 3(4ЛИТ) Н 82 Норкус, З. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій : монографія / Зенонас Норкус ; пер. з лит. Петро Білинський ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2016. – 440 с.
 4. 3(4УКР-48)4 С 41 Сіцінський, Ю. Поділля під владою Литви / Юхим Сіцінський ; упоряд. : Дмитро Ващук, Мирослав Мошак. – Кам’янець-Подільський : Медобори 2006, 2009. – 160 с.
 5. 3(4ЛИТ) С 78 Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. / ред. С. В. Ківалов, П.П. Музиченко, А. Паньков. – Одеса : Юридична література, 2002–2004. – 3 т.
 6. 3(4УКР)4 У 45 Україна: литовська доба, 1320–1569 / Б. Черкас [та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 176 с.
 7. 3(4УКР) Є 91 Єфименко, О. Південна Русь як частина великого князівства Литовського / О. Єфименко // Історія України та її народу. – 1992. – С. 32–73.
 8. Войтенко, В. Литовський епізод нашої історії / Володимир Войтенко // Слово Просвіти. – 2013. – 26–31 груд. – С. 5.
 9. 3 (4) Р 90 Кириченко, К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991–2003/4: основні тенденції / Катерина Кириченко // Ruthenica / Національна Академія Наук України, Інститут історії України. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 215–229.
 10. 4 Г 47 Клеймьонова, О. О. Литовська експансія в українські землі: історіографічний і політичний аспект / О. О. Клеймьонова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 207–211.
 11. Липатов, А. Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур. / А. Липатов // Вопросы философии. – 2003. – № 11. – С. 59–68.
 12. Мойсієнко, В. М. Про національний статус «руської мови» в часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої / В. М. Мойсієнко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 67–82.
 13. Олійник, О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу / О. Олійник // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 1. – С. 12–21.
 14. Півторак, Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 80–84.
 15. Поліщук, В. В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у ХVІ ст. (Руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетного землеволодіння) / В. В. Поліщук // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 4–16.
 16. Стороженко, І. Українське прикордоння кінця ХІV – середини ХVІІ ст. / Іван Стороженко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 30 – 37.
 17. Шабульдо, Ф. М. Включення Київського князявства до складу Литовської держави у другій половині XIV ст. / Ф. М. Шабульдо // Український історичний журнал. – 1973. – № 6. – С. 79–88.
 18. Шевченко, Н. В. Білорусько-Литовська держава: нові концептуальні засади сучасної білоруської історіографії / Н. В. Шевченко // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 55–67.

Шановний користувач.

Повідомляємо Вам, що у фонді відділу краєзнавства не виявлено інформації за вашим запитом. Радимо Вам звернутися до Державного архіву Вінницької області, а також до архіву та музею м. Погребище.

Шановний користувач!

З книгою:

9(4771) П 44 Подолия : ист. описание / издано при МВД П. Н. Батюшковым ; сост. Н. И. Петров. – С.-Петербург [Санкт-Петербург] : Тип. Высочайше утв. т-ва «Обществ. Польза», 1891. – 264 с. : ил., карты.

Ви можете ознайомитися у відділі рідкісних і цінних видань Бібліотеки.

 1. 91 А 22 Австро-Венгрія : (изъ Военной Энциклопедіи). – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – 26 с. : карты, ил.
 2. 9(И)7 B30 Batowski, Henryk. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-ге вид., випр. і допов. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с. : портр.
 3. 63.3(0)5 К38 Киган, Д. Первая мировая война : пер. с англ. / Д. Киган. – Москва : АСТ, 2002. – 576 с.
 4. 63.3(0)5 О-79 Оськин, М. В. История Первой мировой войны / М. В. Оськин. – Москва : Вече, 2014. – 496 с. : фот.
 5. 63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.
 6. 9(И032 Р.82 Рубинштейн, Е. И. Крушение Австро-Венгерской монархи / Е. И. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1963. – 428 с.
 7. 63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.
 8. 63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с. : ил.
 9. Коритко, Л. Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини ХІХ– поч. ХХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 61–65.
 10. Пресняков, А. З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь–март 1918 г.) / А. З. Пресняков // Вестн. Москов. ун-та. Серия 8, История. – 2013. – № 6. – С. 51–63.
 11. Тлущак, Ю. М. Податковий апарат монархії Габсбургів / Ю. М. Тлущак // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2006. – № 4. – С. 33–37.
 1. 9(С)11 К 17 Каллістов, Д. П. Північне Причорномор'я в античну епоху : пер. з рос. / Д. П. Каллістов ; за ред. М. О. Машкіна. – Київ : Рад. шк., 1953. – 176 с. : мал. – (Бібліотека учителя).
 2. 63.3(4УКР)2 К 82 Крижицький, С. Д. Античні держави Північного Причорномор'я : монографія / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.
 3. Зубар, В. М. Нова епітафія римського легіонера з Ольвії / В. М. Зубар // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 102–109.
 4. Козленко, Р. О. Надгробок римського легіонера Гая Валерія Віктора з Ольвії / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 3. – С. 91–99.
 5. Козленко, Р. О. Римські форти на території Ольвійської держави / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2016. – № 2. – С. 78–87.
 6. Смешко, І. Європейська цивілізація та історичні сліди її фундаменту на території сучасної України / Ігор Смешко // День. – 2013. – 22–23 листоп. – С. 6 ; 27 листоп. – С. 9.
 7. Хмелевський, Д. М. Північна оборонна лінія римської цитаделі в Ольвії / Д. М. Хмелевський // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 4. – С. 95–105.

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень