Інтернет і телекомунікації

Поділитися:

Сучасні мови програмування

1.      32.973.26 А 28 Адамс, М. Maya 5. Для профессионалов  / М. Адамс, Э. Миллер, М. Симс ; пер. с англ. : И. Рузмайкина. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.

2.      004 А 36 Айзексон, В.Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / ВолтерАйзексон ; пер. з англ. Дмитро Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с.

3.      32.973.26-018.1 А 56 Альберт, Д. И.ActionScript 2.0 / Д. И. Альберт, Е. Э. Альберт. – СПб. : БХВ–Петербург, 2005. – 1136 с.

4.      32.973.26 Г 62 Голубь, Н. Г.Искусствопрограммирования на Ассемблере: лекции и упражнения / Н. Г. Голубь. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : ДиаСофтЮП, 2005. – 832 с.

5.      32.973.26-018.1 Г 74 Гоше, Х. Д. HTML5. Для профессионалов / Хуан ДиегоГоше ; пер. с англ.: Е. Шикарева, А. Крупник. – 2–е изд. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 560 с.

6.      32.973.26-018.1 Д 27 Дейтел, Х. М.Какпрограммировать на C : пер. с англ. / ХарвиДейтел, Пол Дейтел ; под ред. В. В. Тимофеева. – 4–е изд. – Москва : Бином–Пресс, 2009. – 912 с.

7.      004.43 З-18 Закас, Н.JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / НиколасЗакас ; пер. с англ. А. Лютич. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 960 с.

8.      32.973.26 К 59 Козак, Л. І. Основи програмування: навч. посіб. / Л. В. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Ленинград : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола : Новий Світ–2000, 2011. – 328 с.

9.      32.973.26 К 89 Кузнецов, М. В.MySQL 5 / Максим Кузнецов, ИгорьСимдянов. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 1024 с.

10.  32.973.26-018.1 М 50 Мена, А. С.Изучаем HASKELL / АлехандроСераноМена. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 464 с.

11.  32.973.26-018.2я7 Н 50 Немнюгин, С. А.TurboPascal : учбовийпосібник / С.А. Немнюгин  . – СПб. : Питер, 2002. –496 с.

12.  32.973.2 О-75 Основиалгоритмізації та програмування: середовищеVBA: навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів / під ред. Р. Б. Чаповської. –Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 430 с.

13.  004 П 88 Пупена, О. М.Програмуванняпромисловихконтролерів у середовищіUNITYPRO: навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчовихтехнологій. –Київ :Ліра–К, 2017. – 376 с.

14.  32.973.26-018.1 У 69 Урман, С. Oracle 9i. Программирование на языке РL/SQL: [разработкаэффективных приложений с помощью PL/SQL] / Скотт Урман. – Москва : Лори ; Санкт–Петербург : Питер Пресс, 2006. – 528 с.

15.  32.973.26-018.1 Ф 24 Фаронов, В. В.Delphi. Программирование на языке высокого уровня  : учеб.для студ. вузов / В. В. Фаронов. – Санкт–Петербург : Питер, 2004. –640 с.

16.  32.973.26-018.1 Х 20 Харбисон, С. П.Язык C с примерами: пер. с англ. / Сэмюел П. Харбисон, Гай Л. Стил ; под ред. С. Молявко. – Москва : БИНОМ, 2011. – 528 с.

17.  32.973.26-018.1 Х 68 Хогенсон, Г. C++/CLI: язык Visual C++ для среды .NET: пер. с англ. / Гордон Хогенсон. –Москва ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. – 464 с.

18.  32.973.26-018.1 Х 75 Хольцшлаг, М.Языки HTML и CSS: Для созданияWeb–сайтов: учеб. пособие / М. Е. Хольцшлаг ; пер. c англ. А. Климович. – Москва : ТРИУМФ, 2006. – 304 с.

19.  32.973.26-018.1 Х 82 Хорстманн, К. С.Java 2 Т. 1. Основы / Кей Хорстманн, Гари Корнелл ; пер. с англ. Н. А. Мухина. – 8–е изд. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 816 с.

 1. 67.9(4УКР)307 Н 83 Нормативна та експертна грошова оцінка землі: нормативно-правові акти, коментар і роз’яснення / під заг. ред. : М. С. Головатюка. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с.
 2. 65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ–2000, 2005. – 308 с. – (Вища освіта в Україні).
 3. 65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2016. – 308 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).
 4. 332 Т 33 Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 334 с.
 1. Дагуль, В. Всеукраїнська нормативна грошова оцінка: використання її результатів / В. Дагуль // Місцеве самоврядування. – 2018. – № 4. – С. 2–3.
 2. Кірічек, Ю. На чому базується податкова оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 12. – С. 21–26.
 3. Кірічек, Ю. Як зароджувалася і розвивалася оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 10. – С. 28–33.
 4. Камінецька О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій / О. В. Камінецька // АгроСвіт. – 2017. – № 13. – С. 39–42.
 5. Кобилянський, В. Хто має затверджувати оцінку земель за межами населеного пункту? / Віктор Кобилянський // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 4. – С. 14–15.
 6. Козюк, З. Як зменшити оцінку землі / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2017. – Грудень, № 45. – С. 19–22.
 7. Козюк, З. Як отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2018. – Січень, № 3. – С. 15–17.
 8. Коробська, А. О. Еколого–економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення / А. О. Коробська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 93–97.
 9. Котова, О. Яку грошову оцінку використовувати: нормативну чи експертну? / Ольга Котова // Баланс–Агро. – 2016. – Березень, № 11. – С. 32.
 10. Кошель А. О. Використання нейромережевих технологій для проведення масової оцінки земель / А. О. Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 77–81.
 11. Кошель А. О Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні / А.О Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 9. – С. 14–16.
 12. Лященко, А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / Анатолій Лященко, Юлія Кравченко, Денис Горковчук // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 11. – С. 28–33 .
 13. Мартин, А. Експертна грошова оцінка земельної ділянки: для чого і як вона проводиться? / Андрій Мартин // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 1. – С. 35–38.
 14. Мединська, Н. В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н. В. Мединська, І. Г. Колганова, Н. М. Задорожня // АгроСвіт. – 2017. – № 21. – С. 26–29.
 15. Мединська, Н. В. Кадастр як інструмент планування розвитку територій / Н. В. Мединська // АгроСвіт. – 2017. – № 19/20. – С. 37–41.
 16. Могилат, М. Г. Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України / М. Г. Могилат // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 128–133.
 17. Палеха, Ю. М. Методологічні підходи до проведення грошової оцінки земель в Україні – географічний аспект / Ю. М. Палеха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 96–101.
 18. Поднєбес, О. В. Про обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок при визначенні розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності. Співвідшошення видів платежів орендної плати і земельного податку / О. В. Поднєбес // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 6. – С. 147–150.
 19. Рідей, Н. М. Агроекологічна оцінка земель для вирощування сільськогосподарських культур / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, К. В. Гусак // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 вересня 2013 р. : збірник наукових статей / відповідальний за випуск В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 407–409.
 20. Роз’яснення щодо застосування органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при прийнятті рішень про затвердження нормативної грошової оцінки земель // Місцеве Самоврядування. – 2018. – № 3 (99). – С. 47–48.
 21. Солов’яненко, Н. Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 1. – С. 28–31.
 22. Солов’яненко, Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського землекористування / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – С. 27–31.
 23. Солов’яненко, Н. Особливості оцінки земель у складі земельного кадастру зарубіжних країн / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2017. – № 8. – С. 28–33.
 24. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 7. – С. 36–41.
 25. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 8. – С. 26–30.
 26. Соловяненко, Н. Особливості інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах ринкових відносин / Ніна Соловяненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 3. – С. 27–30.
 27. Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Антон Третяк [и др.] // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 38–40.
 28. Ходаківська, О. В. Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель / О. В. Ходаківська, Н. А. Солов’яненко, А. П. Матвієнко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 7. – С. 60–64.
 29. Ходаківська, О. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: рентоутворюючі чинники / Ольга Ходаківська, Ігор Юрченко // Землевпорядний вісник . – 2017. – № 7. – С. 14–19.
 30. Шевченко, Я. Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі / Яна Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 93–97.
 31. Як обліковувати землю постійним землекористувачам // Бюджетна бухгалтерія. – 2018. – Лютий, № 7. – С. 13–15.

Інтернет і телекомунікації