Економіка. Управління. Фінанси

Поділитися:

 

 1. 43 В 25 Вдовенко, Н. М. Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств : підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко, Н. М. Давиденко, Б. Н. Гечбаия ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 538 с. :
 2. 9(4УКР)26 К 32 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 631 с.
 3. 9(4УКР)31 К 60 Колесников, О. В. Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 240 с.
 4. 9(4УКР)26 Т 35 Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. / О.О. Терещенко. – Київ : КНЕУ, 2003. – 554 с.
 5. 338 Т 70 Тройнікова, О. М. Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Тройнікова ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 160 с.
 6. 9(4УКР)26 Ф 53 Філіна, Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. для студ. вузів / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 320 с.
 7. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність підприємств : навч. посіб. / В. І. Аранчій [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2004. – 240 с.
 8. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність підприємств : підруч. для студ. вузів / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П.І. Орлов. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Либідь, 2002. – 383 с.
 9. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність підприємства : підруч. для студ. вузів / уклад. : О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов. – Київ : Либідь, 1998. – 312 с.
 10. Багацька, К. В. Фінансова безпека комунальних підприємств: сутнісні особливості та методи оцінки / К. В. Багацька // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 135–139.
 11. Бондаренко, О. С. Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання / О. С. Бондаренко // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 11–15.
 12. Григорук, І. О. Управління фінансами підприємств та його роль у господарській діяльності / І. О. Григорук, О. Й. Міхальчук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2020. – N 3. – С. 59-64.
 13. Канівець, Ю. І. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства / Ю. І. Канівець, Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 57-62.
 14. Мельник, С. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / С. І. Мельник // Наук. зап. Укр. акад. друкарства. – 2019. – №. 1. – С. 117–123.
 15. Мосійчук, І. В. Теоретичні аспекти комплексної оцінки фінансово-економічного стану підприємства / І. В. Мосійчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2019. – № 2. – С. 30–35.
 16. Сахно, А. А. Сутність та оцінка фінансового стану підприємств / А. А. Сахно, Ю. О. Заболотна // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2018. – № 1. – С. 69–76.
 17. П'ятницька, Г. Т. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства / Г. Т. П’ятницька, В. С Найдюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 7–16 : табл.
 18. Стецюк, П. А. Механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств : [наведено результати системного аналізу специфіки, якісних характеристик та системної взаємодії фінансової складової відтворювального процесу й конкурентоспроможності підприємства на товарних та фінансових ринках] / П. А. Стецюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 4. – С. 12-19.
 19. Тертичний, О. О. Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами та формування фінансової стратегії підприємства / Олександр Олегович Тертичний // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8. – С. 30–33.
 20. Черниш, В. Фінансовий план – запорука стабільності підприємства / Віталій Черниш // Фінансовий контроль. – 2018. – № 5. – С. 42–44.

 

 1. 1 Б 81 Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 2. 9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 3. 48 З-12 Забуранна, Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 292 с.
 4. 32 З-48 «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / кер. проекту та авт.. К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 5. 45 Е 62 Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2020. – 247 с.
 6. 34 К 88 Кубатко, О. В. Флуктуації розвитку еколого-економічних систем : монографія / О. В. Кубатко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 383 с.
 7. 34 М 13 Мазур, В. А. Теорія європейського еколого-економічного розвитку : навч. посіб. / В. А. Мазур, Ковальчук С. Я.; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Твори, 2019. – 552 с.
 8. 34 М 48 Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн, 2019. – 463 с.
 9. 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Унів. кн, 2017. – 368 с.
 10. 1 П 12 Павліха, Н. В. Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.
 11. 349 П 68 Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) : монографія / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 230 с.
 12. 330 Ф 79 Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. ред. С. О. Лизуна. – Суми : Унів. кн, 2017. – 336 с.
 13. Бровкова, О. Г. Формування екологічної стратегії українських підприємств у координатах сталого розвитку / Бровкова О. Г. // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 18–21.
 14. Зелений офіс як частина зеленої модернізації. Тренд чи необхідність? Поради тим, хто «не в темі». Лайфхаки від медіа-групи 1+1 // Екологія підприємства. – 2017. – № 7. – С. 74–80.
 15. Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П. // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 94–102.
 16. Кудря, С. О. Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія : стенограма наук. доп. на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року / Кудря С. О. // Вісник Нац. акад наук України. – 2018. – № 9. – С. 36–44.
 17. Про зелений бізнес і зелений тариф. Сонячні станції: як перетворити приміщення в актив // Екологія підприємства : Щомісяч. спеціалізов. журн. – 2017. – № 9. – С. 48–56.
 18. Прямухіна, Н. В. Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій / Прямухіна Н. В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 21–27.

 

 1. 004.2 Б 27 Басюк, Т. М. Онтологічний інжиніринг : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Д. Г. Досин, В. В. Литвин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 224 с.
 2. 65.29 Б 59 Бизнес-планирование / ред. В. М. Попов, С. И. Ляпунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 816 с.
 3. 65.050.2 З-12 Забродин, Ю. Н. Управление инжиниринговой компанией : справ. для профессионалов / Ю. Н. Забродин, В. В. Курочкин. – Москва : ОМЕГА-Л, 2009. – 870 с.
 4. 640.4 І-62 Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посіб. / О. В. Кузьмін [та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 488 с.
 5. 658.5 І-62 Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань : монографія / С. В. Поздняков [та ін.] ; МАУП, Нац. ун-т харчових технологій, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 348 с.
 6. 65.050.214 К 71 Косач, І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.
 7. 65.26-21я73 658.8 Л 86 Луцяк, В. В. Маркетингова діяльність підприємства : навч. посіб. / В. В. Луцяк, О. П. Красняк, М. В. Кондратова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2019. – 354 с.
 8. 65.5-823.2 М 69 Михайлова, Е. А. Основы бенчмаркинга : монографія / Е.А. Михайлова. – Москва : Юристъ, 2002. – 110 с.
 9. 65.050.214 Н 19 Назарчук, Т. В.   Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 560 с.   
 10. 65.26 Ф 59 Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / за ред. О. М. Сохацької. – Київ : Кондор, 2011. – 660 с.
 11. Гаврилов, А. В. Інжиніринг та консалтинг у будівництві: категорійно-понятійний аспект / А. В. Гаврилов // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 13. – С. 111–114.
 12. Кравченко, В. Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В. Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 50–52.
 13. Кучеренко, А. Інституціні інструменти стимулювання фінансового інжинірингу / А. Кучеренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2018. – № 2. – С. 88–99.
 14. Рябоконь, М. В. Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 124–128.
 15. Траченко, Л. А. Складові формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг / Л. А. Траченко // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 127–131.
 1. 48 Б 85 Босовська, М. В. Управління якістю послуг у готелях і ресторанах : опорний конспект лекцій / М. В. Босовська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. готельно-ресторанного бізнесу. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 124 с.
 2. 46 Г 65 Гончар, Л. Стратегічне управління змінами у сфері послуг: теоретико-методологічні та практичні аспекти : монографія / Лілія Гончар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 340 с.
 3. 48 І–21 Іванова, Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 226 с.
 4. 338 І–74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. для студ. ВНЗ / М. М. Скопень [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 764 с.
 5. 43 К 56 Ковешніков, В. С. Організація готельно–ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2015. – 752 с.
 6. 338 Н 59 Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 344 с.    
 7. 4 Т 33 Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції : колективна моногр. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за ред. В. А. Русавської. – Київ : Ліра-К, 2018. – 420 с.
 8. 48 Т 58 Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 328 с.
 9. 48 У 67 Управління бізнес-процесами в ГРС : навч. посіб. / В. В. Луцяк [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2019. – 331 с.
 10. 4(4УКР) С 91 Данилюк, Л. П. Інтернет-технології як інноваційний напрямок у розвитку ресторанного бізнесу / Л. П. Данилюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки» 10 грудня 2015 р. / Громадська організація «Європейська наукова платформа», (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council). – Київ, 2015. – Т. 1. – С. 64–66.
 11. Левицька, І. В. Ефективність інноваційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі / І. В. Левицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12.– С. 87–93.
 12. 43 Л 84 Лук’янов, В. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; Київ. Славістичний Ун-т, Ін-т економіки та управління. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с.
 13. П'ятницька, Г. Т. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств рестораного господарства / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька // Економіка розвитку. – 2013. – № 1. – С. 122–126.
 14. Сідина, Л. П. Перспективи розвитку готельно ресторанної індустрії України: теорія, практика інновації розвитку / Л. П. Сідина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2019. – № 5. – С. 58–62.
 1. 01 Б 25 Барро, Р. Д. Экономический рост / Роберт Дж. Барро, Хавьер Сала-и-Мартин ; пер. с англ.: А. Н. Моисеева, О. В. Капустиной. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 824 с.
 2. 330 Д 38 Деттер, Д. Державне багатство народів. Як управління державними активами може посилити чи підірвати економічне зростання / Даг Деттер, Стефан Фьольстер ; пер. з англ. Ірина Піонтківська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 328 с.
 3. 01 Є 97 Єщенко, П. С. Економіка для всіх / Петро Єщенко.– Київ : Вища шк., 2009. – 478 с.
 4. 34 К 64 Конард, Е. Рівні серед нерівних. Як добрі наміри знищують середній клас / Едвард Конард ; пер. з англ. Олена Кальнова. – Київ : Наш формат, 2019. – 360 с.
 5. 2 Р 59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 376 с.
 6. 01 Х 36 Хелпман, Э. Загадка экономического роста / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 240 с.
 7. Бандура, О. Забезпечення комплементарності основних складових макроекономічної динаміки / О. Бандура // Економічна теорія : Науковий журнал. – – № 4. – С. 78-98.
 8. Гриценко, А. Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості / А. Гриценко // Економічна теорія : Наук. журн. – 2016. – № 4. – С. 5-18.
 9. Єщенко, П. Криза української економіки і як із неї вийти / П. Єщенко // Економічна теорія : Наук. журн. – 2016. – № 4. – С. 33-50.
 10. Жуковська, А. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення / А. Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 7-23.
 11. Оголь, Д. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість / Дмитро Оголь // Актуальні проблеми економіки. – – № 2. – С. 67-72.
 12. Осецький, В. Л. Людський капітал в структурі національного багатства країни / В. Л. Осецький, Є. М. Кириченко // Економічна теорія. – – № 3. – С. 29-44.
 13. Маркович, І. Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв'язку / І. Маркович // Журнал європейської економіки. – – Том 13, № 2. – С. 125-140.
 14. Пустовойт, О. Ринок: еволюція розуміння та пошуку предмета дослідження / О. Пустовойт // Економічна теорія. – – № 1. – С. 25-45.
 1. 9(4УКР)8 А 92 Атаманюк, Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк. – Київ : Новий друк, 2010. – 208 с.
 2. 329 Д 42 Джудіс, Д. Б. Великий вибух популізму. Як економічна криза змінила світову політику  = The Populist Explosion / Джон Б. Джудіс ; пер. з англ. Н. Палій. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с.
 3. 330(477) Е 97 Ещенко, П. С. Украинская "великая депрессия" и как из нее выйти? / П. С. Ещенко. – Киев : ДаКор, 2017. – 248 с.
 4. 336 Л 91 Льюїс, М. Гра на пониження. За кулісами світової фінансової кризи / Майкл Льюїс ; пер. з англ. А. Рогози. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 304 с.
 5. 1 Р 35 Рей, Р. "Я ж вам казав!". Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Рендал Рей ; пер. з англ.: О. Вальчишен, В. Кальонова, О. Сосновська. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с.
 6. 7 Р 50 Рікардз, Д. Валютні війни. Витоки наступної світової кризи / Джеймс Рікардз ; пер. з англ. Дмитро Тавровецький. – Київ : Наш формат, 2018. – 328 с.
 7. 330 С 28 Седлачек, Т. Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи / Томаш Седлачек ; з чес. пер. Т. Окопна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 520 с.
 8. 316 С 65 Сорос, Д. Відкрите суспільство. Реформування глобального капіталізму / Джордж Сорос ; пер. з англ.: А. А. Пітика, К. М. Грицайчук. – Харків : Фоліо, 2018. – 363 с.
 9. 9 Ш 26 Шарма, Р. Злет і занепад країн. Хто виграє та програє на світовій арені = The Rise and Fall of Nations / Ручір Шарма ; пер. с англ. Андрій Іщенко. – Київ : Наш Формат, 2018. – 408 с.
 10. Бушуєв, С. Управління проектами розвитку фінансових систем із вбудованими імунними механізмами в умовах глобальної кризи / С. Д. Бушуєв, Д. А. Бушуєв // Фінанси України. – 2020. – № 5. – С. 29-49.
 11. 330 Г 54 Манцуров, І. Нові підходи до протдії глобальним соціально-економічним викликам як основа подолання патологічних явищ у розвитку України / Ігор Манцуров, Дмитро Манцуров, Яна Храпунова // Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. – Київ, 2018. – С. 73-84.
 12. Рощина, Н. В. Зростаюча складність економічних криз / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, А. І. Старовойт // АгроСвіт : Наук.-практ. журн. – – № 22. – С. 86-96.
 13. Шаров, О. М. «Корона-тест» фінансової системи України: зовнішні загрози / О. М. Шаров // Економіка України. – – № 7. – С. 14-26.
 1. 9(4УКР)24 В 19 Василенко, П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях / П. М. Василенко, В. Г. Федоренко ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості. – Київ : Алерта, 2011. – 304 с.
 2. 331 Д 25 Девенпорт, Т. Вакансія: людина. Як не залишитися без роботи в добу штучного інтелекту / Томас Девенпорт, Джулія Корбі ; пер. з англ. Наталія Кошманенко. – Київ : Наш Формат, 2018. – 336 с.
 3. 9(4УКР)24 Д 76 Дружиніна, В. В. Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці : автореф. дис. / Вікторія Валеріївна Дружиніна ; Донец. нац. ун-т. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2015. – 39 с.
 4. 5 І-46 Ільїч, Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : моногр. / Л. М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 608 с.
 5. 5 І-71 Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки / керівник проекту О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2019. – 218 с.
 6. 331 К 12 Кабаченко, Г. С. Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості : автореф. дис. / Г. С. Кабаченко ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2017. – 20 с.
 7. 331 Л 84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 424 с.
 8. 34 М 17 Макстон, Ґ. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Ґрем Макстон, Йорґен Рандерс ; пер. з англ.: К. Гуменюк, Я. Сотник ; передм.: Д. Сузукі, В. Галасюка. – Київ : Пабулум, 2017. – 320 с.
 9. 9(4УКР)24 О-54 Оліскевич, М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : моногр. / М. О. Оліскевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 400 с.
 10. 5 П 20 Патика, Н. І. Зайнятість населення старшого працездатного віку: національна парадигма та зарубіжні імперативи : моногр. / Н. І. Патика, О. В. Нартюк ; Нац. акад. аграрних наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки". – Вінниця : Твори, 2018. – 272 с.
 11. 5 Т 82 Туль, С. І. Трансформація світового ринку праці в умовах діджиталізації : автореф. дис. / Світлана Іванівна Туль ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.
 12. 3 У 45 Україна. Закони. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 серп. 2017 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2017. – 32 с.
 13. 81 Ф 79 Форд, М. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття / Мартін Форд ; пер. з англ. Володимир Горбатько. – Київ : Наш формат, 2016. – 400 с.
 14. 3 Ц 75 Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / Центр Разумкова ; керівник проекту, авт. доп. О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2020. – 274 с.
 1. 34 Б 24 Барановська, І. В. Фактори модернізації економіки України : моногр. / І. В. Барановська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2020. – 320 с.
 2. 1 Г 56 Гнилорибов, М. А. Інноваційна складова міжнародної конкурентоспроможності світових виробників промислової продукції : автореф. дис. / Михайло Андрійович Гнилорибов ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.
 3. 43 Г 77 Грановська, В. Г. Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств : моногр. / Вікторія Григорівна Грановська. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 404 с.
 4. 658 Д 64 Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Львов : Новий Світ-2000, 2018. – 344 с.
 5. 9(4УКР) З-38 Захарченко, С. В. Конкурентоспроможність України та її регіонів: міжнар. вимір : моногр. / С. В. Захарченко. – Вінниця : Консоль, 2016. – 416 с.
 6. 658 К 64 Конкурентоспроможність підприємства : підручник / Білоцерківський нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 320 с.
 7. 005 К 75 Кох, Р. Принцип 80/20 та 92 інших фундаментальних закони природи. Наука успіху / Річард Кох ; пер. з англ. О. Лобастової. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 360 с.
 8. 8 Т 65 Траут, Д. Диференціюйся або помри. Виживання в епоху вбивчої конкуренції / Джек Траут, Стів Рівкін ; пер. з англ. Я. Машико. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 240 с.
 9. 658 У 67 Управління конкурентоспроможністю підприємств : підручник / за заг. ред. Г. Т. П'ятницької. – Київ : Кондор, 2017. – 700 с.
 10. 5 У 67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон : моногр. / Одес. нац. екон. ун-т ; за ред.: Ю. Г. Козака, І. О. Уханової. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 173 с.
 11. 5 Ф 24 Фарат, О. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких структур на засадах розвитку інноваційних кластерів : моногр. / О. В. Фарат ; за ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 224 с.
 12. 050.214 Ч-18 Чан Кім, В. Стратегія блакитного океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції = Blue Ocean Strategy / В. Чан Кім, Рене Моборн ; пер. с англ. І. Андрущенка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 384 с.
 13. 9(4УКР)303 Ш 35 Швидка, Т. І. Правовий захист економічної конкуренції : навч. посіб. / Т. І. Швидка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 208 с.
 1. 9(4УКР)28 Д 79 Дубас, Р. Г. Економіка природокористування : навч. посіб. для студ. вузів / Р. Г. Дубас. – 2-е вид., стер. – Київ : КНТ, 2009. – 448 с.
 2. 622 Е 45 Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини : монографія / М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління ; за заг. ред.: О. І. Бондаря, П. Я. Унгуряна. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018.
 3. 9(4УКР)28 Ж 35 Жарова, Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, НДІ сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2016. – 240 с.
 4. 36 З–33 Запольський, А. К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студ. вузів / А. К. Запольський, А. І. Українець. – Київ : Вища шк., 2005. – 423 с.
 5. 1(4УКР) К 49 Клименко, М. О. Техноекологія : навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Київ : Академія, 2011. – 256 с.
 6. 9(4УКР)28 П 80 Прокопенко, О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 392 с.
 7. 502 С 91 Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 256 с.
 8. 1(4УКР) Т 65 Транскордонне співробітництво у розв'язанні екологічних проблем / ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 27 с.
 1. 053 Б 90 Булыга, Р. П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : моногр. / Р. П. Булыга, М. В. Мельник. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 263 с.
 2. 1 А 93 Аудит продажу. Дистрибуція / Олесь Піщак [та ін.]. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 165 с.
 3. 339 П 36 Піщак, О. Б. Аудит продаж. Новобудови / Олесь Піщак, Єгор Лісничий. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 184 с. : іл.
 4. 42 П 36 Пищак, О. Аудит продаж. Теперь никто ничего не сможет скрыть! / Олесь Пищак. – 2-е изд. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 224 с.
 5. 68 К 70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 6. Баша, Ю. Функція контролінгу для бізнесу: закони ефективності / Ю. Баша // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – – № 11. – С. 20-27.
 7. Завада, В. Купівля бізнесу. На що варто зважати  / В. Завада // Управління фінансами : спеціалізований журнал в галузі економіки та фінансів. – – № 4/5. – С. 62-66.
 8. Койдан, К. Професійний портрет внутрішнього аудитора: основні штрихи / К. Койдан // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – – № 11. – С. 28-32.
 9. Линник, О. Практичні аспекти здійснення аудиторських процедур в угодах купівлі-продажу корпоративних прав у фінансовій установі / Олена Линник // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – – № 12. – С. 32-40.
 10. Оберемок, З. Аудит Email-маркетинга как залог эффективности онлайн-продаж / Зоряна Оберемок // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – – № 4. - С. 24-31.
 11. Романова, Д. Ефективність продажів у компанії. Як провести аудит / Д. Романова // Управління фінансами : спеціалізований журнал в галузі економіки та фінансів. – – № 2. – С. 16-26.
 12. Шевченко, О. Хмарні технології - рятівне коло для аудиторських фірм у часи пандемії / О. Шевченко // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – 2020. – № 11. – С. 16-19.
 1. 58 Б 82 Борисова, С. Є. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації : моногр. / С. Є. Борисова ; за наук. ред. Ю. В. Макогона ; Донец. нац. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 310 с.
 2. 330 Г 54 Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2018. – 202 с.
 3. 58 К 17 Калініна, С. П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : моногр./ С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, Л. П. Давидюк ; Донец. нац. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 240 с.
 4. 7 К 58 Кожухова, Т. В. Формування глобальної системи фінансування сталого розвитку : автореф. дис. / Т. В. Кожухова ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2017. – 40 с.
 5. 5 К 61 Колодко, Г. В. Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? / Гжегож В. Колодко ; ввод. гл. Р. С. Гринберга. – Москва : Магистр, 2011. – 176 с.
 6. 58 К 78 Кравчук, Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору : моногр. / Наталія Кравчук. – Київ : Знання, 2012. – 782 с.
 7. 9 Р 15 Радзієвська, С. О. Регіоналізація і глобалізація: взаємозв'язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018. – 376 с.
 8. 330 П 65 Поченчук, Г. М. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації : моногр. / Галина Михайлівна Поченчук ; Акад. фінансового управління, Наук.-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 420 с.
 9. 9 С 71 Спенс, М. Нова конвергенція. Майбутнє економічного зростання в багатошвидкісному світі / Майкл Спенс ; пер. з англ. Андрій Бондар. – Київ : Темпора, 2017. – 352 с.
 10. Ворона, А. В. Регулювання інноваційного розвитку національної економіки / А. В. Ворона // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукр. наук.-виробн. журн. – 2018. – № 12. – С. 141-154.
 11. Владимир, О. Стратегічні напрями розвитку національної еономіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / О. Владимир // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. – 2019. – № 3. – С. 7-21
 12. Революція уже розпочалась: як технології змінюють сівт і чому Україна залишається позаду // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. – 2018. – № 10/11. – С. 49-50.
 13. 378 Н 34 Усик, І. О. Механізм структурної трасформації моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів / І. О. Усик // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Твори, 2019 = Science, Education, Society: Reality, Challenges, Perspectives. – С. 167-169.
 14. Шевчук, І. В. Стратегічні орієнтири України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних перетворень / І. В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2019. – № 14. – С. 53-57.
 1. 330 В 31 Вербова, О. С. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. С. Вербова, М. В. Вербовий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 392 с.
 2. 5 Г 37 Геращенко, О. Л. Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко ; пер. з рос. М. В. Скоробогатова. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 303 с.
 3. 01 Е 45 Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 226 с.
 4. 339 К 56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 632 с.
 5. 330 К 78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Миколаївна Краус. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 504 с.
 6. 03 К 95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 328 с.
 7. 330 М 13 Мазурок, П. П. Історія економіки та економічної думки : підруч. для студ. ВНЗ / П. П. Мазурок ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворізький екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 428 с.
 8. 330 М 36 Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курсових екзаменів та комплексного держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 382 с.
 9. 330 М 86 Мочерний, С. В. Історія економічних вчень. Сучасна економічна думка : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 486 с.
 10. 330 Х 12 Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання / Ха-Юн Чанг ; пер. з англ. А. Лапін. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2017. – 400 с.
 11. 330 Х 95 Хрустальова, В. В. Історія економіки та економічної думки : опорний конспект лекцій / В. В. Хрустальова, А. М. Яншина, К. М. Ніколаєць ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. економічної теорії та конкурентної політики. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 156 с.
 12. 8. Ш 37 Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 352 с.
 1. Верховод, І. Контропінг персоналу: нові підходи відповідально до потреб підприємств сфери інтелектуального бізнесу / І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 4. – С. 42-48.
 2. Ковальська, К. В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К. В. Ковальська, Р. А. Солодаренко-Літковська // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 150–154.
 3. Козак, В. С. Важливі аспекти стратегії та тактики управління персоналом / В. С. Козак, І. М. Тодоріко // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 165–168.
 4. Левицька, І. В. Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством / І. В. Левицька, А. О. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 7/8. – С. 68–74.
 5. Марченко, Ю. Г. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях у складі конфліктної компетентності менеджера / Ю. Г. Марченко, О. Ю. Остапенко, С. В. Нагорняк // Вісник наукових досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права,  управління і соціальної сфери. – 2019. – № 25. – С. 65–68.
 6. Портна, О. В. Стратегічні зміни в управлінні персоналом: світовий досвід застосування стейкхолдерно-орієнтованих підходів / О. В. Портна, О. О. Цвар // Бізнес Інформ. – 2020. – № 9. – С. 284–290.
 7. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства / О. А. Галич [и др.] // АгроСвіт. – 2019. – № 6. – С. 27–32.
 8. Шаманська, О. І. Стратегічне управління персоналом підприємства в сучасних умовах / О. І. Шаманська // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 66–70.
 9. (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 10. Андрєєва, І. А. Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій [Електронний ресурс] / І. А. Андрєєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 20–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_4 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 11. Андріїв, Н. М. Розроблення стратегії управління персоналом компанії та інструменти її реалізації [Електронний ресурс] / Н. М. Андріїв // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31, № 3. – С. 102–107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31%2870%29_3%281%29__19 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 12. Власенко, Т. А. Методичний інструментарій визначення причин виникнення опору персоналу стратегічним змінам на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. А. Власенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2019. – № 2–3. – С. 82–90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2019_2-3_10 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 13. Гуцуляк, Н. П. Персонал як стратегічний ресурс діяльності підприємства в умовах нової економіки [Електронний ресурс] / Н. П. Гуцуляк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2019. – № 2–3. – С. 63–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2019_2-3_8 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 14. Жовновач, Р. І. Стратегічні імперативи управління інтелектуальними ресурсами персоналу інноваційно активних підприємств (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач, Ю. В. Малаховський, М. Г. Мохамед // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_12_19 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 15. Ковальська, К. В. Особливості розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Ковальська, А. В. Приходько. // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_36 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 16. Островський, І. А. Стратегічне антикризове управління персоналом: закордонний досвід досліджень [Електронний ресурс] / І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол. // Ефективна економіка. – 2019. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_6_27 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 17. Партика, І. В. Стратегічно орієнтоване управління розвитком персоналу організації [Електронний ресурс] / І. В. Партика // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31(70), № 3(1). – С. 190–195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_3(1)__32 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 18. Писаревська, Г. І. Напрями вдосконалення кадрової безпеки на підприємстві як напрям стратегії управління персоналом [Електронний ресурс] / Г. І. Писаревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2020. – Вип. 37. – С. 56–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_37_12 (дата звернення 08.02.21). – (Назва з екрана).
 1. 9(4УКР)304 А 43 Актуально про оренду і лізинг / авт.-уклад. : О. Згурський. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 144 с.
 2. 26 В 35 Версаль, Н. І. Теорія кредиту : навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 483 с.
 3. 262.25я73 Г 68 Горемыкин, В. А. Лизинг : учеб. / В.А. Горемыкин. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Филинъ. – [Б. м.] : Информцентр ХХІ века, 2005. – 944 с.
 4. 26 Г 55 Глущенко, С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / С. В. Глущенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 153 с.
 5. 9(4УКР)26 Г 85 Гриньова, В. М. Гроші і кредит : підруч. для студ. вузів / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 312 с.
 6. 052.9(4УКР) К 41 Кіндрацька, Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підруч. / Л. М. Кіндрацька. – Київ : КНЕУ, 2008. – 816 с.
 7. 9(4УКР)8 К 89 Кузьмін, О. Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / О. Є. Кузьмін, А. О. Босак, Р. З. Дарміць. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 324 с.
 8. 58 Р 61 Родыгина, Н. Ю. Международные лизинговые операции : учеб. пособие / Н. Ю. Родыгина. – Москва : Экономистъ, 2008. – 189 с.
 9. 9(4УКР)303 С 53 Снігір, Л. Лізинг: як використати його переваги / Лідія Снігір ; Центр комерц. права. – Київ : USAID, 2011. – 127 с.
 10. 26 Ф 56 Философова, Т. Г. Лизинг : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Г. Философова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 191 с.
 11. Карабань, М. Чому в Україні не використовують лізинг / Марина Карабань // Фінансовий контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. – – № 7. – С. 18-21.
 12. Кондрацька, Л. Традиційні та нові сфери використання лізингу в Україні / Л. Кондрацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Наук. журн. – – № 1. – С. 127-133.
 13. Корнієнко, Н. Придбання основних засобів у фінансовий лізинг: бухоблік та оподаткування / Наталія Корнієнко // Баланс-Агро. – – Липень, № 28. – С. 10-16.
 14. Соломатіна, Т. В. Лізинг в системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки / Т. В. Соломатіна // Економіка та держава. – – № 5. – С. 93-97.
 15. Чеберяко, О. Лізингові послуги у зарубіжних країнах: досвід для України / Оксана Чеберяко, Оксана Гнатюк // Світ фінансів : наук. журн. – – № 1. – С. 118-127.
 1. 050.214+88.411.9 А 50 Аллин, О. Н. Кадры для эффективного бизнеса : подбор и мотивация персонала / О.Н. Аллин, Н.И. Сальникова. – Москва : Генезис, 2005. – 248 с.
 2. 050.214 Б 94 Бухтияров, А. Система мотивационного рекрутирования / А. Бухтияров. – Москва : ФАИР, 2010. – 96 с.
 3. 050.214 З-48 Зелинский, С. Э. Автоматизация учета персонала : практ. пособие / С.Э. Зелинский. – Киев : ЦУЛ, 2003. – 678 с.
 4. 4 Л 64 Литвак, М. Е. Как найти хорошего работника и хорошую работу? / М. Е. Литвак, В. В. Чердакова. - Изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов на Дому : Феникс, 2011. – 445 с.
 5. 4 Л 64 Литвак, М. Е. Рекрутинг – это драйв! : практ. пособие по подбору персонала / М. Е. Литвак, В. В. Чердакова. – Ростов на Дону : Феникс, 2012. – 382 с.
 6. 050.214 Р 59 Рогожин, М. Ю. Управление персоналом : практ. пособие / М. Ю. Рогожин. – Москва : Проспект: Велби, 2008. – 320 с.
 7. 24 Ч-45 Чердакова, В. В. Стартовый курс консультанта по рекрутингу. Поиск с рынка свободных кандидатов : учеб. пособие / В. В. Чердакова. – Москва ; Ростов на Дону : МарТ, 2008. – 192 с.
 8. Беляев, С. Агрессивній рекрутинг: партизанские методы подбора персонала / С. Беляев // Менеджмент и менеджер : Науч.-практич. издание. – – № 6. – С. 53-59.
 9. Вишневська, Н. М. Особливості використання сучасних технологій набору та відбору персоналу / Н. М. Вишневська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : наук. журн. – – № 4. – С. 41-45.
 10. Закревская, Е. А. Стратегия поиска работы для молодого специалиста / Е. А. Закревская, Е. А. Гнатюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : наук. журн. – – № 2. – С. 15-18.
 11. Печуляк, Ю. С. Умови співпраці підприємств з рекрутинговими агенствами та послуги, які вони пропонують в Україні / Ю. С. Печуляк // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2015. – № 20. – С. 70-74.
 12. Яковенко, А. А. Рынок труда в условиях современных реалий / А. А. Яковенко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : науч.-практ. журн. – – № 7/8. – С. 15-16.
 1. 48 Б 85 Босовська, М. В. Управління якістю послуг у готелях і ресторанах : опорний конспект лекцій / М. В. Босовська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. готельно-ресторанного бізнесу. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 124 с.
 2. 46 Г 65 Гончар, Л. Стратегічне управління змінами у сфері послуг: теоретико-методологічні та практичні аспекти : монографія / Лілія Гончар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 340 с.
 3. 48 І-21 Іванова, Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 226 с.
 4. 338 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. для студ. ВНЗ / М. М. Скопень [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 764 с.
 5. 43 К 56 Ковешніков, В. С. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2015. – 752 с.
 6. 338 Н 59 Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 344 с.        
 7. 4 Т 33 Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції : колективна моногр. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за ред. В. А. Русавської. – Київ : Ліра-К, 2018. – 420 с.
 8. 48 Т 58 Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 328 с.
 9. 48 У 67 Управління бізнес-процесами в ГРС : навч. посіб. / В. В. Луцяк [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2019. – 331 с.
 10. 4(4УКР) С 91 Данилюк, Л. П. Інтернет-технології як інноваційний напрямок у розвитку ресторанного бізнесу / Л. П. Данилюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки" 10 грудня 2015 р. / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council). – Київ, 2015. – Т. 1. – С. 64-66.
 11. Левицька, І. В. Ефективність інноваційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі / І. В. Левицька // Формування ринкових відносин в Україні. – – № 12.– С. 87-93.
 12. 43 Л 84 Лук'янов, В. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін ; Київ. Славістичний Ун-т, Ін-т економіки та управління. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с.
 13. П’ятницька, Г. Т. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств рестораного господарства / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька // Економіка розвитку : науковий журнал. – – № 1. – С. 122-126.
 14. Сідина, Л. П. Перспективи розвитку готельно – ресторанної індустрії України: теорія, практика інновації розвитку / Л. П. Сідина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – – № 5. – С. 58-62.
 1. 26 А 28 Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. – Київ : Знання, 2008. – 351 с.
 2. 7 Н 57 Нетребчук, Л. О. Інформаційні системи і технології у банківській сфері : опорний конспект лекцій / Л. О. Нетребчук ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. банківської справи. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 172 с.
 3. 336 П 34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 234 с.
 1. 65.26 И 73 Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски : учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. – Москва : КноРус, 2010. – 320 с.
 2. 65.26 Л 97 Лямин, Л. В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход / Л. В. Лямин. – Москва : КноРус, 2011. – 336 с.
 3. Антипов, И. Е. Оценка безопасности пользователей интернет-банкинга / И. Е. Антипов, Б. В. Бочаров, Д. Р. Найденова // Радіотехніка : всеукраїнський міжвідомчій науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. 200. – С. 188–194.
 4. Бахарєва, Я. В. Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем / Я. В. Бахарєва // АгроСвіт. – 2018. – № 11. – С. 48–54.
 5. Гаврилко, Г. П. Інтернет-банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи / Г. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 60–65.
 6. Капля, І. В. Особливості та проблеми використання інтернет-банкінгу в Україні / І. В. Капля // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф. 2 березня, Вінниця. – 2012. – С. 101–103.
 7. Колотуха, С. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні: проблеми, переваги та перспективи розвитку / Сергій Колотуха, Катерина Мельник // Банківська справа. – 2019. – № 2. – С. 77–86.
 8. Лейбов, В. Інтернет-банкінг для пересічних громадян / В. Лейбов // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6/7. – С. 51–52.
 9. Лейбов, В. Можливості та перспективи мобільного банкінгу / В. Лейбов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 9. – С. 6–8.
 10. Небезпеки інтернет-банкінгу // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 7/8. – С. 48.
 11. Чайковський, Я. Банківстькі інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Ярослав Чайковський, Ярослава Ковальчук // Світ фінансів. – 2018. – № 4. – С. 121–136.
 1. 005 А 30 Адізес, І. К. Гонитва за Розквітом. Максимізуйте успіх компанії за методологією Адізеса = The Pursuit of Prime / І. К. Адізес ; пер. з англ. Н. Борис. – Дніпро : Моноліт, 2019. – 288 с.
 2. 005 А 30 Адізес, І. К. Управління змінами для досягнення найліпшого результату в бізнесі й повсякденному житті / І. К. Адізес ; з англ. пер. Т. Семигіна. – Розшир. і випр. вид. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. – 400 с.
 3. 005 А 31 Адміністративний менеджмент для магістрів  : підручник / за ред.: О. М. Теліженко, С. В. Глівенко. – Суми : Унів. кн., 2018. – 872 с.
 4. 005 Д 15 Даліо, Р. Принципи: життєві й робочі / Р. Даліо ; пер. з англ. Н. Ференс, Б. Превіра. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 544 с.
 5. 005 П 88 Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за заг. ред. О. В. Михайловської. – Київ : Кондор, 2019. – 188 с. :
 6. 005 С 88 Стэк, Д. Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией : пер. с англ. / Д. Стэк, Б. Берлингем. – Киев : ЦУЛ, 2019. – 324 с.
 7. 005 Т 66 Трейсі, Б. Делегування & керування / Б. Трейсі ; пер. з англ. Л. Хлівної. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 128 с.
 8. 005 Т 66 Трейси, Б. Как управляют лучшие : пер. с англ. / Б. Трейси. - Киев : ЦУЛ, 2019. - 178 с.
 9. 005 Ф 59 Фінкелстін, С. Супербоси. Як видатні лідери плекають таланти / С. Фінкелстін ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : Yakaboo Publishing, 2017. – 256 с.
 10. 005 Ф 88 Фридман, А. С. Пожиратели времени. Как избавить от лишней работы себя и сотрудников / А. С. Фридман. – Киев : Бомбора : Форс Україна, 2019. – 272 с.
 11. 005 Ч-49 Чернешенко, І. Управлінські лайфхаки. Прості рішення та ідеї для успішного керівника / І. Чернешенко.– Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 192 с.
 12. Гудзь, П. В. Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною Радою України / П. В. Гудзь, С. В. Єршов // Держава та регіони. Серія: Економіка та право. – 2014. – № 5. – С. 4–7.
 13. Киш, Л. М. Реалізація кадрової політики на підприємствах АПК / Л. М. Киш // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – № 2. – С. 27–37.
 14. Кривокульська, Н. М. Удосконалення організації роботи медичних установ як функції адміністративного менеджмент / Н. М. Кривокульська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 67-71.
 15. Міненко, М. А. Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління / М. А. Міненко // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 7-10.
 16. Міненко , М. А. Формування репутації адміністративного менеджменту суб’єкта господарювання / М. А. Міненко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 17–22.
 17. Певнева, С. Наради онлайн і віддалений доступ до робочого ПК. Як технічно організувати дистанційну роботу / С. Певнева // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2020. – № 4. – С. 63–69.
 18. Птащенко, Л. О. Інструментарій контролінгу як важливий елемент системи фінансового менеджменту підприємства / Л. О. Птащенко // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтавського НТУ. – 2016. – N 3. – С. 95–101.
 19. Сьомкіна, Т. В. Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства / Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2. – С. 88–96.
 20. Томчук, О. Ф. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень / О. Ф. Томчук, Т. О. Мулик, Л. І. Федоришина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 4. – С. 144–154 .
 1. 050.2-09 А 17 Абчук, В. А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге : наук. вид. / В.А. Абчук. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 480 с.
 2. 339 Б 24 Барден, Ф. Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати / Барден Ф. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 304 с.
 3. 050.24 Б 46 Бендер, П. У. Секреты эффективного маркетинга : науково-популярна література / П.У. Бендер, Дж. Торок; Пер. с англ. И.В. Гродель. – Минск : Попурри, 2005. – 336 с.
 4. 050.24 Д 21 Даулинг, Г. Наука и искусство маркетинга. Профессиональный взгляд на маркетинг / Г. Р. Даулинг. – Санкт-Петербург: Вектор, 2006. – 400 с.
 5. 1 Д 44 Digital-маркетинг: ефективний інструмент для популяризації досягнень наукових установ НААН : кол. моногр. / А. В. Балян [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України. – Вінниця : Твори, 2019. – 68 с.
 6. 050.24 И 20 Иванов, А. В. Настольная книга маркетолога : наук.-попул. література / А.В. Иванов. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 256 с.
 7. 050.24 К 48 Клэнси, К. Антиинтуитивный маркетинг : науково-популярна л-ра / К. Дж. Клэнси, П. Криг; Пер. с англ. С. Жильцов. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 432 с.
 8. 050.2 К 82 Крикавський, Є. В. Маркетинг та менеджмент : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 96 с.
 9. 050.24 М 27 Маркетинг. Теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / МАУП ; під керівництвом та наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : Персонал, 2015. – 606 с.
 10. Бернович, П. Взлом маркетинга и перспективы его развития / Бернович П. // Маркетинг и реклама : міжнар. проф журн. – 2019. – № 9. – С. 44–53.
 11. Гладка, В. О. Теоретичні аспекти соціально-відповідального маркетингу  / В. О. Гладка // Вісник Донецького Нац. ун-ту економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Сер., Екон. науки : Наук. журн. – 2013. – № 4. – С. 52–58.
 12. Гомольська, В. В. Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні / Гомольська В. В. // Наук. записки. – 2017. – Вип. 2. – С. 75–83.
 13. 378 І-73 Жук, О. Сучасні ефективні маркетингові інструменти просування / Жук О. // Інтернет - Освіта - Наука - 2020 : ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. ІОН-2020, 26-29 трав., 2020 р. : зб. пр. / відп. за вип. В. В. Грабко. – Вінниця, 2020. – С. 190–191.
 14. Луцяк, В. В. Бізнес-планування комплексу просування продукції підприємства в Інтернет / В. В. Луцяк, К. В. Мазур // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 56–65.
 1. Богданова, Н. Бюрократичний апарат органів державної влади України: теоретико-методологічний аспект / Н. Богданова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 4. – С. 356–363.
 2. Боднарчук, В. Д. Бюрократизм як феномен раціональної бюрократії: причини появи та шляхи подолання / В. Д. Боднарчук // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 3. – С. 29–
 3. Войнаровський, А. Бюрократія пострадянського простору і стереотипи минулого: український феномен / Анатолій Войнаровський // Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації : матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. семінару, 27–28 квіт. 2018 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2019. – С. 99–104.
 4. Головко, І. Електронізація проти корупції та бюрократії / Інна Головко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 26/27. – С. 62–63.
 5. Грабар, Н. С. Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії та можливості інтерпретації в сучасних державно-управлінських практиках / Н. С. Грабар // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 3. – С. 16–24.
 6. Громовий, В. Бюрократична вертикаль: уверх сходами, які ведуть донизу / В. Громовий, Л. Паращенко // Управління школою : основа професійного зростання. – 2014. – № 7/9. – С. 85–95.
 7. Демченко, Л. Критика теорії і практики бюрократії / Людмила Демченко // Аспекти публічного управління. – 2019. – Том Т.7, № 5. – С. 5–11.
 8. Забродіна, О. В. Політико-правові аспекти подолання бюрократизму в системі державної служби України / О. В. Забродіна // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 1/2. – С. 73–80.
 9. Забродіна, О. В. Політико-правові інструменти запобігання бюрократизму в сучасній України / О. В. Забродіна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 2. – С. 153–157.
 10. Рудницька, Н. Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції / Н. Рудницька // Політичний менеджмент. – 2008. – № 3 . – С. 175–180.
 11. Сбитнев, А. О пользе бюрократии / А. Сбитнев // Менеджмент и менеджер. – 2007. – № 2. – С. 15–20.
 12. Скрипнюк, В. Бюрократія як проблема наукового дослідження / В.Скрипнюк // Пам’ять століть. – 2000. – № 1. – С. 107–124.
 1. 9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 2. 32 З-48 «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / кер. проекту та автор К Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 3. 34 К 88 Кубатко, О. В. Флуктуації розвитку еколого-економічних систем : монографія / О. В. Кубатко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 383 с.
 4. 34 М 13 Мазур, В. А. Теорія європейського еколого-економічного розвитку : навч. посіб. / В. А. Мазур, Ковальчук С. Я. ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Твори, 2019. – 552 с.
 5. 34 М 48 Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Унів. кн, 2019. – 463 с.
 6. 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : моногр. / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Унів. кн, 2017. – 368 с.
 7. 1 П 12 Павліха, Н. В. Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.
 8. 349 П 68 Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) : моногр. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 230 с.
 9. 330 Ф 79 Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. ред. С. О. Лизуна. – Суми : Унів. кн, 2017. – 336 с.
 10. Бровкова, О. Г. Формування екологічної стратегії українських підприємств у координатах сталого розвитку / Бровкова О. Г. // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 18–21.
 11. Зелений офіс як частина зеленої модернізації. Тренд чи необхідність? Поради тим, хто «не в темі». Лайфхаки від медіа-групи 1+1 // Екологія підприємства. – 2017. – № 7. – С. 74–80.
 12. Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П. // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 94–102.
 13. Кудря, С. О. Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія : стенограма наук. доп. на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року / Кудря С. О. // Вісник Нац. акад наук України. – 2018. – № 9. – С. 36–44.
 14. Про зелений бізнес і зелений тариф. Сонячні станції: як перетворити приміщення в актив // Екологія підприємства. – 2017. – № 9. – С. 48–56.
 15. Прямухіна, Н. В. Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій / Прямухіна Н. В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 21–27.
 1. 5 Б 23 Банерджі, А. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / Абхіджіт Банерджі, Естер Дуфло ; пер. з англ. Володимир Плискін. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.
 2. 594 Г 31 Гелбрейт, Д. К. Суспільство блага: пора гуманності / Джон Кенет Гелбрейт. – Київ : Скарби, 2003. – 160 с.
 3. 9 Г 47 Гілл, Н. Думай і багатій: практ. посіб. / Н. Гілл; пер. з англ. Ганна Кирієнко. — 2-ге вид. — Київ : Наш Формат, 2018. — 264 с.
 4. 5 К 82 Крістенсен, К. Як ви збудуєте своє життя? / Клейтон Крістенсен, Джеймс Олворт, Карен Діллон; пер. з англ. Ольги Любарської. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 192 с.
 5. 1 Р 35 Рей, Р. «Я ж вам казав!». Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Рендал Рей ; пер. з англ.: О. Вальчишен, В. Кальонова, О. Сосновська. — Київ : Наш формат, 2018. — 288 с.
 6. 58 Ю 56 Юнус, М. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализм а: пер. с фр. / Мухаммад Юнус, Алан Жоли. — Москва : Альпина Паблишерз, 2010. — 307 с.
 7. 2(4УКР) С 83 Авчухова, А.М. Використання європейського досвіду подолання бідності в Україні / Анна Миколаївна Авчухова, Тетяна Вікторівна Шиптенко // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. Ін.-т стратег. дослідж. — Київ, 2011. — № 4 (21). — С. 90-95.
 8. Адамик, В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності / Вікторія Адамик // Журнал європейської економіки. — 2017. — Т. 16, № 3. — С. 299—316.
 9. Адамик, В. Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему / В. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2019. — № 1. — С. 102-116.
 10. Беккер, І. Діагноз: бідність / Ігор Беккер // Віче. — 2014. — № 3. — С. 40-41.
 11. 351 Ф 63 Богуславський, М. О. Прагматика застосування фіскальної політики з метою мінімізації бідності в Україні як одного із факторів підвищення трудового потенціалу суспільства / Михайло Олександрович Богуславський, Уляна Василівна Веселовська // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 24 листоп. / Держ. фіскал. служба України [та ін.]. — Вінниця, 2017. — С. 75-76.
 12. Гідна праця — запорука добробуту та подолання бідності // Людина і праця. — 2014. — № 10. — С. 2-5.
 13. Гусаревич, Н. В. Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання / Н. В. Гусаревич, О. С. Сергієнко, Ю. В. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 1. — С. 86-91.
 14. Как Украина может помочь в преодолении нулевого голода до 2030 года // Агросвіт. — 2018. — № 6. — С. 23.
 15. Оліфіренко, Л. Удосконалення методичних підходів оцінювання ефективності соціальної допомоги у контексті політики подолання бідності та нерівних можливостей населення України / Л. Оліфіренко, К. Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2019. — № 3. — С. 98-110.
 16. Про шляхи подолання бідності // Журналіст України. — 2014. — № 2. — С. 37-39.
 17. Прокопій, Д. Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення / Дар’я Прокопій // Вісник пенсійного фонду України. — 2019. — № 3. — С. 4-8.
 18. Сітнікова, Н. П. Підходи до стратегічного планування, спрямованого на розв’язання соціально значущих проблем / Н. П. Сітнікова // Інвестиції: практика та досвід. — 2012. — № 17. — С. 27-30.
 19. Стрільчук, В. А. Муніципально-правове регулювання подолання бідності як одна з основних цілей сталого розвитку: зарубіжний досвід / В. А. Стрільчук // Юридична Україна. — 2018. — № 11/12. — С. 61-67.
 20. 3(4УКР-4ВІН) Р 68 Сулімова, С. І. Соціальне та фінансове виховання дітей Вінниччини як один з інструментів подолання бідності / С. І. Сулімова // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р. — Вінниця, 2013. — С. 188-189.
 21. Юрчик, Г. М. Аналіз та механізми подолання бідності в Україні / Г. М. Юрчик, Н. М. Самолюк // Статистика України. — 2014. — № 1. — С. 25-31.
 22. Юрчик, Г. М. Аналіз та механізм подолання бідності в Україні / Г. М. Юрчик, Н. М. Самолюк // Статистика України. — 2014. — № 1. — С. 25-31.
 23. Шнит, Л. Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях / Людмила Шнит // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 11. — С. 259-261. 
 1. 658 А 76 Апопій, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 323 с.
 2. 15 А 86 Артамонова, Н. С. Управління витратами : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : [б. и.], 2018. – 116 с.
 3. 8 Б 20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетингового менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 612 с.
 4. 15 Б 38 Бедринець, М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 352 с.
 5. 658 Б 96 Бьорлінгем, Б. Малі гіганти. Компанії, що обрали велич, а не розмір / Бо Бьорлінгем ; пер. з англ. О. Шевченко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 320 с.
 6. 658 В 21 Ватаманюк, О. З. Бізнес-економіка : навч. посіб. / Остап Ватаманюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 324 с.
 7. 658 Г 16 Галлагер, Л. Історія Airbnb. Як троє звичайних хлопців підірвали готельну індустрію = The Airbnb Story / Лей Галлагер ; з англ. пер. Любов Пилаєва. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2019. – 384 с.
 8. 658 Г 31 Гелловей, С. Велика четвірка. Прихована ДНК Amazon, Apple, Facebook і Google / Скотт Гелловей ; пер. з англ. М. Смагіної. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 296 с.
 9. 9(4УКР) Д 36 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с.
 10. 658 К 73 Коттер, Джон П. Настанови Мацушіти. Уроки від найвидатнішого підприємця ХХ століття / Джон П. Коттер ; пер. з англ.: С. Білай, Г. Литвиненко. – Харків : Фабула : Ранок, 2018. – 320 с.
 11. 1 К 93 Курков, А. Рух "Емаус": історія солідарності / Андрій Курков, за участі Наталії Саноцької та Мар'яни Сохи. – Львів : Астролябія, 2017. – 224 с.
 12. 658 П 24 Педько, А. Б. Основи підприємництва і бізнес-культури : навч. посіб. / А. Б. Педько ; Нац. металургійна акад. України. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 168 с.
 13. 658 С 82 Стоун, Б. Вискочки. Uber, Airbnb та битва за Кремнієву долину / Бред Стоун ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. – Київ : Наш формат, 2018. – 384 с.
 14. 658 Т 56 Томчук, Д. Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена / Дмитро Томчук. – Київ : Наш Формат, 2019. – 384 с.
 15. 45 Ф 79 Форд, Г. Моє життя та робота = My Life and Work / Генрі Форд ; пер. з англ. Анжели Асман. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 312 с.
 16. Гладунов, О. Економічне відродження України через інвестиції та підприємництво / ОлександрГладунов, Наталя Богданець // Маркетинг в Україні. – 2020. – № 3. – С. 44-47.
 17. Грицаєнко, М. І. Соціальний капіталу механізм і саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві / М. І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 70-78.
 18. Ільчук, М. М. Теоретичні засади розвитку підприємництва / М. М. Ільчук, С. І. Ус, М. І. Дмитрук, О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2020. – № 3. – С. 100-110.
 19. Онищенко, С. Економічна безпека підприємництва в сучасних умовах / С. Онищенко // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. – 2018. – N 4. – С. 31-36.
 20. Пукало, О. Теоретичні проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / Оксана Пукало // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – – № 4. – С. 31-37.
 21. Сірий, Є. В. Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір / Є. В. Сірий // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 1. – С. 63-78.

Доброго дня! Офіційні курси іноземних валют Державного банку СРСР на поточний рік друкувалися в газеті «Известия»: 1979. 2 лютого. С. 6 ; 1980. 1 лютого. С. 6 ; 1981. 30 січня. С. 6 ; 1982. 31 січня. С. 6 ; 1983. 1 лютого. С. 6 ; 1984. 1 лютого. С. 6.

 1. 1 А 64 Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка. E 2 кн. Кн. 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка : підручник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Екон. ф-т ; за ред.: С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Апріорі, 2017. – 567 с.
 2. 34 Б 24 Барановська, І. В. Фактори модернізації економіки України : монографія / І. В. Барановська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 320 с.
 3. 9(4УКР) Б 24 Бардиш, Г. О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості : монографія / Г. О. Бардиш ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 584 с.
 4. 8 В 23 Ващишин, А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 434 с.
 5. 330 В 31 Вербова, О. С. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. С. Вербова, М. В. Вербовий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 392 с.
 6. 1 В 44 Вілан, Ч. Гола економіка. Викриття нудної науки = Maked Economics. Undressing the Dismal Science / Чарльз Вілан ; пер. з англ. О. Дем'янчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.
 7. 34 Г 21 Гарфорд, Т. Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах = Fifty Things that Made the Modern Economy / Тім Гарфорд ; пер. з англ. Роман Скакун. – Київ : Наш формат, 2018. – 352 с.
 8. 330 Г 54 Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2018. – 202 с.
 9. 8 Е 45 Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 12-13 жовт. 2018 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – 368 с.
 10. 330 Е 45 Економічна теорія : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред.: М. О. Соколова, М. І. Горлача. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 532 с.
 11. 330 Е 45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за заг. ред.: В. М. Семененка, Д. І. Коваленка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 428 с.
 12. 330(477) Е 97 Ещенко, П. С. Украинская «великая депрессия» и как из нее выйти? / П. С. Ещенко. – Киев : ДаКор, 2017. – 248 с.
 13. 330(477) З-12 Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 582 с.
 14. 9(4УКР)30 І-66 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2014. – 152 с.
 15. 8 Л 94 Люксембург, Р. Акумуляція капіталу. До економічного обґрунтування імперіалізму / Роза Люксембург ; пер. з нім. В. Щербаненка. – Київ : АРТ КНИГА, 2019. – 352 с.
 16. 34 М 17 Макстон, Ґ. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Ґрем Макстон, Йорґен Рандерс ; пер. з англ.: Київ Гуменюк, Я. Сотник ; передм.: Д. Сузукі, В. Галасюка. – Київ : Пабулум, 2017. – 320 с.
 17. 34 М 48 Мельник, Л. Г. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с.
 18. 9(4УКР)09 М 55 Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні : аналіт. доп. / за ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2013. – 80 с.
 19. 9(4УКР)26 М 75 Молдован, О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми : аналіт. доп. / О. О. Молдован ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 48 с.
 20. 34 О-63 О'Райлі, Т. Х3. Хто знає, яким буде майбутнє = WTF. What's the Future and Why It's Up to Us / Тім О'Райлі ; пер. з англ. Юлія Кузьменко. – Київ : Наш формат, 2018. – 448 с.
 21. 1 Р 35 Рей, Р. «Я ж вам казав!». Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Рендал Рей ; пер. з англ.: О. Вальчишен, В. Кальонова, О. Сосновська. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с.
 22. 330 С 76 Стадвелл, Дж. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу = How Asia Works / Джо Стадвелл ; пер. з англ. О. Цехановська. – Київ : Наш формат, 2017. – 448 с.
 23. 1 Т 16 Талер, Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення = Misbehaving / Річард Талер ; пер. з англ. Світлана Крикуненко. – Київ : Наш формат, 2018. – 464 с.
 24. 9(4УКР) Т 65 Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності : монографія / Черкас. держ. технологічний ун-т ; за заг. ред. Н. В. Прямухіної. – Київ : Кондор, 2017. – 290 с.
 25. 9(4УКР) Т 65 Трансформаційні перетворення регіональної економіки : монографія / Черкас. держ. технологічний ун-т ; за заг. ред. С. А. Назаренка. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.
 26. 9(4УКР) Ф 79 Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; кер. авт. кол. Я. А. Жаліло. – Київ : НІСД, 2014. – 116 с.
 27. Бублик, Є. О. Взаємозв'язок фінансової відкритості та економічного зростання / Є. О. Бублик // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 1. – С. 142-157.
 28. Бурлай, Т. В. Економіка ЄС і США: позиція у світовому просторі та проблеми реальної конвергенції / Т.В. Бурлай // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 32-49.
 29. Гаркавенко, В. І. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України / В. І. Гаркавенко, Г. В. Єршова // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 1. – С. 47–62.
 30. Колодко, Гж. В. Після пандемії. Економіка і політика у постпандемічному світі / Гж. В. Колодко // Економіка України. – 2020. – № 5. – С. 3–24.
 1. Біляєв, Я. М. Аналіз грантових програм Європейського Союзу, що сприяють соціальній мобільності молоді / Я. М. Біляєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 137–142.
 2. Бондаренко, О. І. Соціальний контекст дезінтеграційної регіоналізації в країнах ЄС / О. І. Бондаренко // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 136. – С. 243–247.
 3. Бурлай, Т. Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості / Т. Бурлай // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 51–64.
 4. Бурлай, Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Бурлай Т. В. // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115.
 5. Дубич, К. В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту  / Клавдія Василівна Дубич // Університетські наукові записки. – 2014. – Вип. 4. – С. 211–216.
 6. Єрофєєнко, Л. Правова характеристика відмінностей у пенсійному забезпеченні в країнах ЄС та Україні / Л. Єрофєєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 11. – С. 75–78.
 7. Ковбасюк, Ю. В. Європейські соціальні стандарти: перспективи для України (політико–дипломатичний контекст) / Б. І. Гуменюк // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2014. – Вип. 21: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 13–21.
 8. Костюк, В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу / В. Костюк // Право України. – 2016. – № 8. – С. 47–54.
 9. Лопушняк,  Г. С. Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу / Г. С. Лопушняк // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 1. – С. 132–144.
 10. Новосельська, І. Основне значення міжнародних соціальних стандартів у законодавстві України / Ірина Новосельська, Віктор Котул // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 95–97.
 11. Олещенко, В. Новітня політика Європейського Союзу у сфері соціальних прав / В. Олещенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2020. – Вип. 1. – С. 58–64.
 12. Петрилайте, В. Координація законодавства Європейського Союзу із соціальним законодавством Литви / В. Петрилайте // Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія. – Харків, 2018. – С. 242–255.
 13. Рудик, С. Л. Система соціального захисту та пенсійного страхування в країнах Європейського Союзу / С. Л. Рудик // Реабілітація: соціальна, психологічна, фізична : матеріали І Всеукр. конф., 23 жовт. 2019 р. – Вінниця, 2019. – Ч. 1. – С. 32–37.
 14. Рудницька, О. П. Трудове та соціальне законодавство ЄС як джерело європейських стандартів / О. П. Рудницька // Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Харків, 2018. – С. 23–50.
 15. Синчук, С. М. Правові питання інтеграції української системи соціального захисту в європейську соціальну модель / С. М. Синчук // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 314–326.
 16. Сиченко, В. В. Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу / В. В. Сиченко, О. О. Сиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 21. – С. 123–125.
 17. Сокур, Н. В. Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні / Н. В. Сокур // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 2. – С. 96–99.
 18. Федорова, А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / А. Федорова // Право України. – 2015. – № 8. – С. 93–101.
 1. 330 С 91 Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 32 с.
 2. 668 М 80 Мороз, О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.
 3. 6 І-73 Інтегроване поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 31 с.
 4. 6 С 76 Стан сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко.– Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 31 с.
 5. 6 Ф81 Фосфогіпс. Екологічно безпечні шляхи утилізації та використання : монографія / Т. Г. Іващенко ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 218 с.
 6. 9(4УКР-4ВІН) В 87 Вторинна сировина, відходи виробництва та металобрухт : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця : [б. и.], 2006. – 30 с.
 7. 6 І-73 Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 160 с.
 8. 6 Р 15 Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування: навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – Київ : Кондор, 2010. – 552 с. – Бібліогр.: с. 530-549.
 9. 5 Е 71 Еріксен, Т. Г. Сміття і люди. Зворотній бік споживання / Т. Г. Еріксен ; пер. з норв. І. Сабор. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 224 с.
 10. 5 С 76 Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с.
 11. 5 Р 64 Роздільне збирання побутових відходів / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с.
 12. 5 П 42 Поводження з небезпечними відходами / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 32 с.
 13. 4 Ц 87 Цуркан, М. А. Городские отходы и способы их утилизации / М. А. Цуркан, О. Д. Архип, А. П. Русу ; отв. ред. С. В. Андриеш. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 136 с.
 14. Романіов, М. В. Проблема утилізації сміття в Україні / М. В. Романіов // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2017. – № 10. – С. 32-33 с.
 15. Боровский, Е. Э. Проблемы экологии: промышленные и бытовые отходы / Е. Э. Боровский // Химия в школе. – 2004. – № 10. – С. 6-15.
 16. Щербакова, М. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні / М. Щербакова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 78-80.
 17. Никольский, К. Проблема утилизации твёрдых отходов / К. Никольский // Химия в школе. – 1999. – № 7. – С. 10-11.
 18. Коваленко, А. М. Проблемы и перспективы комплексной утилизации твердых бытовых отходов на региональном уровне / А. М. Коваленко // Экология и промышленность. – 2008. – № 1. – С. 57-63.
 19. Дирина, Е. Н. Проблемы и перспективы разработки биотехнологии утилизации отходов производства биодизеля из растительного сырья / Е. Н. Дирина, А. Ю. Винаров, В. А. Быков // Сельскохозяйственная биология. – 2008. – № 3. – С. 24-32.
 20. Скрипник, А. В. Проблеми фінансування та оподаткування у сфері утилізації відходів в Україні та світі / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 59-69.
 21. Геккиева, Д. Пора решить проблему утилизации отходов упаковки / Д. Геккиева // Тара и упаковка : Иллюстрированный информационно-аналитический и научно-технический журнал для производителей и потребителей упаковочных технологий, материалов. – 2012. – № 2. – С. 29-31.
 22. Ігнатенко, О. Що робити з сміттям або відходи у доходи / О. Ігнатенко // Біологія. – 2011. – Січ., № 2. – С. 1-24.
 23. Крисінська, Д. О. Україна без сміття: який шлях розв'язання проблеми обрати? / Д. О. Крисінська // Екологічний вісник. – 2016. – № 6. – С. 28-31.
 24. Мальований, М. С. Шляхи утилізацї твердих відходів / М. С. Мальований // Екологічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 10-11.
 25. Гуцал, О. Новий принцип утилізації промислових відходів / О. Гуцал // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 1. – С. 105-107.
 26. Треніна, А. С. Загроза, яку несе спалювання сміття! / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 9. – С. 22.
 27. Буравльов, Є. Утилізація відходів: безпечність й ефективність / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. – 2004. – № 4. – С. 38-44.
 28. Омелянчук, І. Маргаритки з кулькової ручки: недосконалість сміттєвого законодавства України призвела до катастрофічних наслідків / І. Омелянчук // Природа і суспільство. – 2016. – 5 серпня. – С. 5.
 29. Балан, О. Р. Відходи ПЕТ. Що зними робити? / О. Р. Балан // Упаковка. – 2000. – № 6. – С. 50-51.
 30. Носач, В. Г. Применение термохимического метода для повышения эффективности утилизации городского мусора / В. Г. Носач // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 8. – С. 10-12.
 31. Липовецька, Н. Майбутнє – за роздільним сортуванням сміття / Н. Липовецька // Діловий вісник. – 2013. – № 3. – С. 16-17.
 32. Чучвера, І. Україна без сміття: екологічна номінація / І. Чучвера // Здоров’я та фізична культура. – 2019. – Лип., № 7. – С. 27-35.

. Бобиль В. Вплив криптовалют на розвиток альтернативного банкінгу в Україні // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 85-91.

 1. Дзюблюк О. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України // Банківська справа. – 2015. – № 4/5. – С. 3-20.
 2. Індус К. П. Ринок корпоративного контролю - важливий механізм реструктуризації банківської системи // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 5. – С. 30-35.
 3. Карлін М. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні // Банківська справа. – 2015. – № 4/5. – С. 21-31.
 4. Карчева Г. Європейський досвід впровадження механізму bail-in та перспективи його використання в Україні // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 53-63.
 5. Коваленко А. А. Окремі аспекти регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС // Держава і право. – 2015. – Вип. 69. – С. 307-318.
 6. Ковач М. Й. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 31-36.
 7. Концептуальні напрями трансформації банківської діяльності під впливом глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 1. – С. 47-52.
 8. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 2. – С. 32-36.
 9. Павлюк Л. І. Роль інвестиційних банків на ринку корпоративного контролю // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 3. – С. 66-71.
 10. Плескач В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 88-102.
 11. Царікова О. В. Державний контроль у системі державного управління банківською діяльністю в Україні // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 195-205.
 12. Шевчук А. М. Важливість та ефективність сценарного планування при формуванні економічного капіталу банку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2019. – № 6. – С. 129-135.
 13. Юхименко Т. В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 130-133.
 1. 7 А 23 Агєєв, Є. Я. Закупівельна логістика : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, М. Л. Заєв, С. В. Піча. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 383 с.
 2. 355 Б 38 Бедрій, Я. І. Військова логістика : навч. посіб. / Ярослав Бедрій, Євген Тарнавський. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 242 с.
 3. 338 В 78 Вострякова, В. І. Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. / В. І. Вострякова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017.
 4. 7 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 312 с.
 5. 338 К 30 Качуровський, С. В. Механізми управління логістикою складування підприємств АПК : автореф. дис. / С. В. Качуровський ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
 6. 9(4УКР)32 К 61 Колодійчук, В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Український бестселер : Арал, 2015. – 574 с.
 7. 7 К 82 Крикавський, Є. В.     Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, М. Фертч ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 804 с.
 8. 339 М 27 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. у схемах і табл. для студ. ВНЗ / за заг. ред. С. В. Смерічевської. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 552 с.
 9. 47 Н 34 Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту : монографія / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Європейський ун-т, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 260 с.
 10. 8 О-53 Олексенко, Л. В.  Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Олексенко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 468 с.
 11. 7 О-75         Основи логістики : навч. посіб. / Я. І. Бедрій [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 260 с.
 12. 7 С 50 Смирнов, І. Г.    Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 224 с.
 13. 7 Т 98 Тюріна, Н. М.    Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 392 с.
 14. 7 У 67          Управління ризиками в логістиці : навч. посіб. / Луган. нац. аграр. ун-т, Сх.-укр. нац. ун-т ім. В. Даля, Донец. держ. ун-т управління ; за заг. ред. В. М. Гончарова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 253 с.
 15. Атрамонов, И.   Актуальные проблемы управления запасами  / Иван Атрамонов, Валерий Разгуляев // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2015. – № 3. – С. 44–49.
 16. Григорак, М. Ю.        Тренди розвитку логістичної нерухомості в Україні та світі / М. Ю. Григорак, О. Овдієнко // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 2. – С. 18–24.
 17. Ільченко, Н. Б. Складські логістичні центри як елемент управління ланцюгами постачання  / Н. Б. Ільченко // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 1. – С. 50–57.
 18. Лук'янова, О. М.         Світовий досвід та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України / О. М. Лук'янова, Д. Ю. Кривцун // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 1. – С. 40–47.
 19. Патковский, С. "Наступает новый виток в развитии глобального логистического бизнеса" / С. Патковский // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 2. – С. 32–39.
 1. 658 Г 31 Гелловей, С. Велика четвірка. Прихована ДНК Amazon, Apple, Facebook і Google / Скотт Гелловей ; пер. з англ. М. Смагіної. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 296 с.
 2. 005 Г 67 Горбаченко, С. А. Аналіз та прогнозування ринкової кон'юнктури : навч. посіб. / С. А. Горбаченко, В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепьолкіна ; Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 320 с.
 3. 32 З-48 "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / керівник проекту та автор К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 4. 89 Й 75 Йоріш, А. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ = Thou Shalt Innovate. How Israeli Ingenuity Repairs the World / Аві Йоріш. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019.
 5. 30(477) К 23 Карінцева, О. І. Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку : монографія / О. І. Карінцева. – Суми : Університетська книга, 2018. – 349 с.
 6. 5 К 89 Кузнєцова, Т. В. Технологія ангстремменеджменту в наноекономіці авіапідприємств : монографія / Т. В. Кузнєцова ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 118 с.
 7. 34 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2018. – 448 с.
 8. 330(477) М 31 Маслак, О. О. Системи кластеризації національної економіки: формування, розвиток та державне управління : монографія / О. О. Маслак ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 320 с.
 9. 2 П 18 Паризький, І. В. Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України : монографія / Ігор Володимирович Паризький ; Нац. акад. управління. – Київ : Наш Формат, 2017. – 344 с.
 10. 07 П 88 Мельник, С. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної науково-технічної та інноваційної політики / Світлана Мельник // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 7–8 верес. 2018 р. / Нац. акад. економічного зростання в багатошвидкісному світі / Майкл Спенс ; пер. з англ. Андрій Бондар. – Київ : Темпора, 2017. – 352 с.
 11. 5 Т 60 Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2019. – 188 с. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України, НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності. – Київ, 2018. – С. 285–290.
 12. 330 С 31 Сенор, Д. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива = Start-Up Nation. The Story of Israel's Economic Miracle / Ден Сенор, Сол Сингер ; з англ. пер. М. Лузіна. – 3-тє вид. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 368 с.
 13. 9 С 71 Спенс, М. Нова конвергенція. Майбутнє економічного зростання в багатошвидкісному світі / Майкл Спенс ; пер. з англ. Андрій Бондар. – Київ : Темпора, 2017. – 352 с.
 14. 45 Ф 79 Форд, Г. Моє життя та робота = My Life and Work / Генрі Форд ; пер. з англ. Анжели Асман. – Київ : КМ-БУКС, 2019.
 15. Бояринова, К. О. Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств / К. О. Бояринова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 4–9.
 16. Буй, Ю. В. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону / Ю. В. Буй, К. І. Антонюк // Регіональна економіка. – 2019. – № 2. – С. 67–78.
 17. Крупка, М. І. Державна підтримка у фінансуванні високотехнологічних галузей національної економіки / М. І. Крупка, М. М. Яремик // Наукові записки. – – Вип. 1. – С. 79–88.
 18. Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Тетяна Мельник, Катерина Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 18–26.
 1. 1. Безверхий К. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 1. – С. 29–
 2. Волосович, С.В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 68–78.
 3. Волошенко А. Новітні інформаційно-комунікативні та цифрові технології як потенційно корупціогенний чинник // Банків. справа. – 2017. – № 4. – С. 92–100.
 4. 4. Колодізєв О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом // Банків. справа. – 2018. – № 1/2. – С. 24–
 5. 5. Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 4. – С. 2–
 6. 6. Кучма С.Електронні гроші в Україні: реалії ринку, правове підгрунтя та деякі нюанси обліку // Аудитор України. – 2017. – № 9. – С. 65–
 7. 7. Мар'яненко Г. І. Національний банк як фінансовий конгломерат у глобальному світі майбутнього чи народна капіталізація банківської системи України // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С.83–
 8. 8. Момонт Т. В. Обгрунтування можливості віднесення криптовалюти до активів підприємства // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2019. – № 2. – С. 26–
 9. 9. Полчанов А. ІТ-трансформація фінансового капіталу держави // Вісн. Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту. – 2017. – № 5. – С.107–
 10. 10. Прокопенко Н.С. Оподаткування криптовалютного бізнесу: реалії і перспективи // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 5–
 11. Сейтим А. Е. Анализ криптовалюты «биткоин» на соответствие основным функциям денег // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 286–293.
 12. Ситник І.П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 2 – С. 56–60.
 13. Стовпова А.С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 60–64.
 14. Стовпова А.С. Криптоактиви як об’єкт бухгалтерського обліку // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 76–80.
 15. Чаплян С. Правова природа криптовалют // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 4. – С. 74–88.
 16. Шаров О. Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 1 – С. 126–138.
 17. Ярошевська О.В. Формування капіталу суб’єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 3. – С. 17–21.
 1. Блокчейн-технологии в логистике: возможности колоссальны, но требуются масштабные инвестиции // Логистика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 – С. 8–13.
 2. Бондаренко Л. П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 3– С. 21–25.
 3. Вільчинська О. М. Інвестиційний потенціал регіону як основа піднесення економіки та добробуту ( на прикладі Вінниччини) // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2018.– № 1. – С. 48–58.
 4. Возняк С. Основна перевага блокчейну у підпвердженні права власності // Логистика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 – С. 16–19.
 5. Волосович С.В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку // Економіка України. – 2016. – № 4 – С. 68–78.
 6. Волосович С.В. Технологічні інновації на страховому ринку // Вісн. Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту. – 2018. – № 5 – С. 124–137.
 7. Карчева Г. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери // Банків. справа. – 2017. – № 2. – С. 110–119.
 8. Коваль П. Диджитал-логистика и перспективы украинского агробизнеса // Логистика: проблемы и решения. – 2018.– № 3 – С.22–24.
 9. Корнівська В. О. Біткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку // Екон. теорія. – 2017. – № 4 – С. 60–75.
 10. Ліман В. В. Перспективи використання технологі блокчейн у фінансовій сфері // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2018. – № 1 – С. 59–69.
 11. Потапова Н. Революционный характер блокчейна не является гарантией его востребованности // Логистика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 – С.20–21.
 12. Прохорова М. БЛОКЧЕЙН – технологический прорыв не только в логистике // Логистика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 – С. 14–15.
 13. Роганов С. BLOCKCHAIN является порывом и основной для цепей поставок будущего // Логистика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 – С. 25–27.
 14. Сігайов А. О. Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 36–39.
 15. Чаплян С. Правова природа криптовалют // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 4. – С. 74–88.
 16. Чукут С. А. Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1 – С. 70–76.
 17. Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6 – С. 83–87.
 1. 005 А 30 Адізес, І. К. Управління змінами для досягнення найліпшого результату в бізнесі й повсякденному житті / Іцхак Кальдерон Адізес ; з англ. пер. Тетяна Семигіна. – Розшир. і випр. вид. – Київ : Book Chef : Форс Україна, 2018. – 400 с.
 2. 050.214 Б 87 Бренсон, Р. Шлях Virgin. Як слухати, сприймати, сміятися та спонукати : пер. з англ. / Річард Бренсон. – Київ : Країна Мрій, 2015. – 352 с.
 3. 005 В 27 Велч, Дж. Переможець. Усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати = Winning / Джек Велч, Сьюзі Велч ; пер. з англ. Т. Заволоко. – Київ : Наш Формат, 2017. – 264 с.
 4. 005 В 27 Велч, Дж. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури = TheReal-Life MBA / Джек Велч, Сьюзі Велч ; пер. з англ. Оксана Ваф’я. – Київ : Наш формат, 2018. – 200 с.
 5. 339 Г 57 Гобен, Б. За лаштунками імперії Мюльє. Справжня історія сімейного клану, що створив мережу гіпермаркетів «Ашан» / Бертран Гобен ; пер. з фр. О. Чувірова. – Харків : Ранок : Фабула, 2018. – 304 с.
 6. 42 Д 33 Денни, Р. Завоевание нових клиентов. Ключевые навыки продаж для непрофессионалов / Ричард Денни ; пер. с англ. О. Шаля. – Киев : Companion Group, 2015. – 128 с.
 7. 005 Е 32 Едершайм, Е. Х. Марвін Бауер засновник Mc Kinsey & Company. Стратегія, лідерство, створення управлінського консалтингу / Елізабет Хаас Едершайм ; пер. з англ. О. Тільна. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 320 с.
 8. 050.214 К 56 Кові, С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; пер. з англ. О. Любенко. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 384 с.
 9. 658 К 82 Криштопа, О. 10 успішних компаній. Нова якість підприємництва в Україні / О. Криштопа, Х. Бурдим. – Брустурів : Дискурсус, 2018. – 160 с.
 10. 005 К 94 Кусумано, М. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с.
 11. 005 Л 18 Лайонс, Д. Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці = Disrupted / Ден Лайонс ; пер. з англ. О. Асташова. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с.
 12. 45 Л 55 Лидеры индустриальной Одессы на рубеже ХХ–ХХІ веков / отв. за вып. И. Воробьева. – Одесса : Полиграф, 2019. – 288 с.
 13. 005 М 17 Максвелл, Дж. 21 беззаперечний закон лідерства / Джон Максвелл ; пер. з англ. Т. Фролова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с.
 14. 005 М 17 Максвелл, Дж. К. 5 рівнів лідерства. Доведені методи збільшення свого потенціалу / Джон К. Максвелл ; пер. з англ. Т. Куріпко. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 304 с.
 15. 3 М 27 Маркус, С. Магазин моєї мрії : мемуари / Стенлі Маркус ; пер. з англ. В. Луненко. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 326 с.
 16. 336 Н 15 Навіді, С. Суперхаби. Як фінансові еліти та їхні мережі керують світом = Superhubs / Сандра Навіді ; з англ. пер.: Л. Стахнів, С. Грицаєнко. – Київ : Yakaboo Publishing, 2018. – 368 с.
 17. 658 Н 17 Наделла, С. Натисніть «оновити». Подорож у пошуку душі Microsoft та кращого майбутнього для кожного / Сатья Наделла спільно з Грегом Шоу, Джилл Трейсі Ніколс ; пер. з англ. М. Солдаткіної ; передм. Б. Гейтса. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 280 с.
 18. 9(5ЯПО)37 О 59 Оно, Т. Производственная система Тойоты : уходя от массового производства / Т. Оно; пер. с англ. А. Грязнова, А. Тяглова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИКСИ, 2006. – 208 с.
 19. 48 П 38 Плецан, Х. В. Технології лідерства та успішності в сфері туризму : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 56 с.
 20. 050.2 П 48 Покликання лідера бізнесу : роздуми з приводу / Папська Рада «Справедливість і мир». – Львів : Літопис, 2013. – 67 с.
 1. 339 А 50 Алієва-Барановська, В. М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 560 с.
 2. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Френк Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
 3. 1 А 93 Аун, М. Це ж клієнт, дурнику! 34 корисні поради клієнтоорієнтованому бізнесмену / Майкл Аун ; пер. з англ. Т. Мухамедшина. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 240 с.
 4. 005 Б 68 Бланк, С. Священна книга стартапера. Як збудувати успішну компанію = The Startup Owner's Manual / Стів Бланк, Боб Дорф ; пер. з англ. Наталія Валевська. – Київ : Наш формат, 2019. – 512 с.
 5. 7 Б 89 Бруннермаєр, М. Євро та боротьба ідей = The Euro and the Battle of Ideas / Маркус Бруннермаєр, Гарольд Джеймс, Жан-П’єр Ландо ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : Основи, 2019. – 414 с.
 6. 005 В 27 Велч, Д. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури = The Real-Life MBA / Джек Велч, Сьюзі Велч ; пер. з англ. Оксана Ваф’я. – Київ : Наш формат, 2018. – 200 с.
 7. 005 Г 20 Гарніш, В. Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків / Верн Гарніш і команда Gazelles; пер. з англ. Анна Марховська. – Київ : Наш формат, 2018. – 328 с.
 8. 3 Г 33 Геммонд, Р. Мистецтво роздрібної торгівлі. Передові ідеї та стратегії від найуспішніших торгових компаній світу / Річард Геммонд ; пер. з англ. Р. Ладохіної. – 4-те вид. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 416 с.
 9. 005 Г 47 Гільбо, К. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів / Кріс Гільбо ; пер. з англ. Олександра Асташова.– Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с.
 10. 339 Г 57 Гобен, Б. За лаштунками імперії Мюльє. Справжня історія сімейного клану, що створив мережу гіпермаркетів «Ашан» / Бертран Гобен ; пер. з фр. О. Чувірова. – Харків : Ранок : Фабула, 2018. – 304 с.
 11. 1 Г 60 Голмс, Ч. Ідеальна машина продажів. 12 перевірених стратегій ефективності бізнесу / Чет Голмс ; пер. з англ. І. Семенюк. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 288 с.
 12. 658 К 18 Кампрад, І. Історія IKEA. Бренд, що закохав у себе світ  = The IKEA Story / Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул ; пер. з англ. Оксана Кацанівська. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.
 13. 658 К 82 Криворучко, С. В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. – Київ : Лат & К, 2018. – 464 с.
 14. 658 Л 32 Лашинскі, А. Дика гонка. Як Uber підкорював світ = Wild Ride / Адам Лашинскі ; з англ. пер. Ганна Лелів. – Київ : Yakaboo Publishing, 2017. – 256 с.
 15. 005 Л 53 Лефлі, А. Безпрограшна стратегія. Як уникнути промахів у бізнесі / Алан Лефлі, Роджер Мартін ; пер. з англ. Ірина Гнатковська.– Київ : Наш формат, 2018. – 256 с.
 16. 005 С 32 Середа, Р. Как не лажать по-крупному в малом бизне$е. Истории реальных ошибок на пути создания и развития малого и среднего бизнеса / Роман Середа. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 280 с.
 1. Биковська, І. Спрощені закупівлі: правила та винятки / І. Биковська // Радник в сфері державних закупівель. – 2020. – № 2. – С. 23–26.
 2. Галайда, Л. Алгоритм проведення спрощеної закупівлі / Л. Галайда // Радник в сфері державних закупівель. – 2020. – № 1. – С. 10–15 : табл.
 3. Дуброва, Я. Зміни до договору за результатами спрощеної закупівлі – у виняткових випадках / Я. Дуброва // Держзакупівлі. – 2020. – № 2. – С. 26–29 : табл.
 4. Дуброва, Я. Чи оприлюднювати звіт про виконання договору у разі спрощеної закупівлі / Я. Дуброва // Держзакупівлі. – 2020. – № 1. – С. 32–34.
 5. Мішта, Т. Допороги по-новому, або Коли і як проводити спрощені закупівлі / Т. Мішта, О. Соколова // Держзакупівлі. – 2020. – № 1. – С. 24–31 : іл.
 6. Мішта, Т. Уповноважена особа для спрощених закупівель – вже з 19 квітня / Т. Мішта // Держзакупівлі. – 2020. – № 3. – С. 12–13.
 7. Стек, Д. Про спрощену процедуру закупівель / Д. Стек // Фінансовий контроль. – 2020. – № 2. – С. 14–17.
 1. 9(4УКР)26 Д 99 Д’яконова, І. І. Удосконалення банківських операцій і попередження ризиків як умова зміцнення банківської системи України : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 88 с.
 2. 052.9(4УКР) К 41 Кіндрацька, Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник / Л. М. Кіндрацька. – Київ : КНЕУ, 2008. – 816 с.
 3. 9(4УКР)29 М 21 Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 290 с.
 4. 9(4УКР)26 С 16 Сало, І. В. Розвиток депозитарної і депозитної діяльності в Україні : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2016. – 98 с.
 5. 336 У 67 Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / С. П. Ярошенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2017. – 105 с.
 1. Зубова, В. В. Довіра як фактор управління депозитним ризиком комерційного банку / В. В. Зубова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 13. – С. 39–44 : табл.
 2. Кологойда, О. В. Депозитарна система України: поняття, правовий статус учасників та правове регулювання їх діяльності / О. В. Кологойда // Актуальні проблеми господарського права. Особлива частина : підручник / за ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – Київ, 2018. – С. 336–344.
 3. Лисенок О.В. Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2. – С. 43–47.
 4. Макаренко, Ю. П. Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення / Ю. П. Макаренко, Т. О. Сагач // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 15–18.
 5. Мельник, В. Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності / Валерія Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 35–41.
 6. Молчан, О. І. Депозитна політика комерційних банків та шляхи їх удосконалення / О. І. Молчан, О. М. Петрук // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіональної нормативно-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. –2012. – С. 264–268.
 7. Положення про Національний депозитарій академічних текстів : постанова ... 19.07.2017 № 541 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 22–25.
 1. Братанюк, Т. Л. Дослідження соціального капіталу як детермінанта громадянської активності студентської молоді / Т. Л. Братанюк // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звіт. наук.-практ. конф., Вінниця, 6–7 квіт. – 2017. – С. 14–17.
 2. Галушка, З. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки / Зоя Галушка, Інна Нафус // Економічна теорія. – 2019. – № 1. – С. 71–86.
 3. Гордієнко, Н. М. Соціальний капітал вихованців інтернатних закладів України / Н. М. Гордієнко // Грані. – 2018. – Том Т. 21, № 1. – С. 46–55.
 4. Грицаєнко, М. І. Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві / М. І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 70–78.
 5. Грицаєнко, М. І. Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері / М. І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2018. – № 1. – С. 60–65.
 6. Карташова, С. С. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні / С. С. Карташова, О. К. Щетініна, Т. В. Канева // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 1. – С. 182–195.
 7. Переверзєва, А. В. Впровадження відтворювальних процесів розвитку людських ресурсів об’єднаних територіальних громад як соціалізованого капіталу регіону / А. В. Переверзєва, С. І. Богуславська // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2018. – № 10. – С. 20–31.
 8. Птащенко, Л.О. Пріоритетні напрями розвитку людського капіталу в соціальній політиці підприємства / Л. О. Птащенко // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. НТУ. – 2013. – № 5. – С. 87–94.
 9. Романенко, О. О. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності / О. О. Романенко, О. Г. Яворська // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 26–31.
 10. Цихмістро, О.С. Особливості та характерні риси розвитку соціального капіталу українського суспільства / О. С. Цихмістро // Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 26–32.
 11. Чорнодід, І.С. Теоретичні засади дослідження соціального капіталу / І. С. Чорнодід, О. В. Голубєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 11. – С. 85–90.
 12. Юхименко, П. І. Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями / П. І. Юхименко, І. М. Паска, О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 71–78.
 1. 9(4УКР)24 В 19 Василенко, П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях / П. М. Василенко, В. Г. Федоренко; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості. — Київ : Алерта, 2011. — 304 с.
 2. 34 М 17 Макстон, Ґ. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Ґ. Макстон, Й. Рандерс; пер. з англ.: К. Гуменюк, Я. Сотник; передм.: Д. Сузукі, В. Галасюка. Київ: Пабулум, 2017. — 320 с.
 3. 1 Р 35 Рей, Р. "Я ж вам казав!". Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Р. Рей; пер. з англ.: О. Вальчишен, В. Кальонова, О. Сосновська. — Київ: Наш формат, 2018. — 288 с. 
 4. Бойченко, Е. Б. Оцінка причин жіночого безробіття в Донецькій області / Е. Б. Бойченко // Економіка та право. — — № 2. — С. 52-57.
 5. Василенька, Н. І. Аналіз використання трудового потенціалу у сільському господарстві Львівщини / Н. І. Василенька // Економіка АПК. — — № 8. — С. 148-152.
 6. Гончарова, Н. Стан і перспективи розвитку ринку праці в Україні / Н. Гончарова // Діловий вісник. — — № 3. — С. 13.
 7. Жибак, М. М. Організаційно-економічні проблеми зайнятості сільського населення / М. М. Жибак // Економіка АПК. — — № 11. — С. 124-128.
 8. Кіц, О. І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні / О. І. Кіц // Економіка АПК. — — № 9. — С. 38-43.
 9. Крайнякова, Е. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи / Е. Крайнякова, С. Войтович // Регіональна економіка. — — № 4. — С. 172-180.
 10. Кучеренко, В. С. Безробіття в Україні та як його позбутися / В. С. Кучеренко // Географія та економіка в рідній школі. — — № 7/8. — С. 36.
 11. Маркович, В. В. Методичні підходи до дослідження соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва / В. В. Маркович // Регіональна економіка. — — № 1. — С. 136-144.
 12. Медвідь, М. М. Моделювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та рівня безробіття на укомплектованість військових посад / М. М. Медвідь // Демографія та соціальна економіка: науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — — № 1. — С. 169-179.
 13. Могильний, О. М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення / О. М. Могильний // Економіка АПК. — — № 12. — С. 5-12.
 14. Науменко, Н. С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи / Н. С. Науменко // Зовнішня торгівля: право та економіка. — — № 2. — С. 36-39.
 15. Піжук, О. І. Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово-економічної кризи на основі економічних моделей / О. І. Піжук // Економіка та держава. — — № 9. — С. 35-36.
 16. Попов, В. Ю. Дослідження ринку праці в Україні у 1990-2009 рр. / В. Ю. Попов // Статистика України. — — № 4. — С. 39-45.
 17. Транченко, Л. В. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці / Л. В. Транченко // Економіка АПК. — — № 1. — С. 108-114.
 18. Ярова, В. В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні / В. В. Ярова // Економіка АПК. — — № 8. — С. 82-86.
 1. 65.9(4УКР)29 Д 69 Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вузів / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий Світ–2000, 2010. – 332 с. – (Вища освіта в Україні).
 2. 65.9(4РОС)32 Ж 72 Жилин, В. В. Организационно-экономические аспекты повышения эффективности консультационных услуг / В. В. Жилин, Н. В. Бесчастнова. – Уфа : Гилем, 2009. – 184 с.
 3. 65.050.2 К 64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 1 / А. Е. Кононюк. – Київ : Освіта України, 2010. – 432 с.
 4. 65.050.2 К 64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 2 / А. Е. Кононюк. – Київ : Освіта України, 2010. – 412 с. : рис.
 5. 65.32 О-64 Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ : Ліра–К, 2015. – 408 с.
 6. 65.050.24 П 14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – Київ : Ліра–К, 2013. – 480 с.
 7. 65.050.214 Т 48 Ткалич, А. И. Консалтинговый сервис : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Ткалич. – Москва : Альфа–М : ИНФРА–М, 2011. – 207 с. – (Сервис и туризм).
 8. 65.32 У 67 Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. – Київ : Ліра–К, 2015. – 336 с.
 9. Бакушевич, І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон’юктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 1. – С. 24–33.
 10. 65.9(4УКР) М 54 Бачало, І. Б. Управління консалтинговою діяльністю в умовах неповної інформації / І. Б. Бачало // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери = Методологические и управленческие аспекты социально-экономической сферы : матеріали наук.-практ. конф., 24–25 квіт. / Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2014. – С. 17–18.
 11. Бетехтін, О. В. Методи отримання інформації у консалтингу – мережі експертів / О. В. Бетехтін // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 85–86.
 12. Галич, О. А. Роль інформаційно-консультаційного забезпечення в розвитку галузей сільськогосподарського виробництва / О. А. Галич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 199–201.
 13. Колосов, Ю. С. Внедрение информационных технологий в консалтинг / Ю. С. Колосов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 62 – 67.
 14. Марьянчик, М. IT–консалтинг в Україні та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ / М. Марьянчик // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 7. – С. 19–22/
 15. Мешалкина, Ю. В. Информационные потребности консалтинговых фирм / Ю. В. Мешалкина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 93–97.
 16. Романов, А. За що платимо? Оцінка ефективності ІТ–системи на підприємстві / А. Романов, О. Данильченко // Консалтинг в Україні . – 2008. – № 4. – С. 34–36.
 17. Сібільова, О. Поняття договору про надання інформаційних послуг / Олена Сібільова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 70–74.
 1. Богдан, С. В. Активізація взаємодії великих і малих підприємств як чинник інноваційного розвитку / С. В. Богдан // Проблеми науки. – 2014. – № 1. – С. 25–29.
 2. Єпіфанова, І. Ю. Напрями активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф. 1 березня 2013 р., Вінниця. – Вінниця, 2013. – С. 93–95.
 3. Єпіфанова, І. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / І. Єпіфанова // Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студ., 21 лют. 2014 р., Вінниця. – Вінниця, 2014. – С. 7–8.
 4. Зайцева, І. М. Інноваційний та структурний чинники забезпечення економічного зростання / І. М. Зайцева, О. С. Мантур-Чубата // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., м. Хмельницький, 25–26 жовт. 2017 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Ф-т економіки і управління, Каф. економіки підприємства і підприємництва. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 152–155.
 5. Кирилюк, Н. Г. Активізація інноваційного розвитку України за рахунок використання міжнародного досвіду / Н. Г. Кирилюк // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації : тези доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та практ. працівників галузей госп-ва, 27 лют. 2013 р. / Вінниц. коопер. ін-т. – Вінниця : Меркьюрі–Поділля, 2013. – С. 418–431.
 6. Комарницька, Г. О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності / Г. О. Комарницька // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 60–63.
 7. Несен, Л. М. Активізація дифузії технологічних інновацій через залучення іноземних інвестицій в регіон / Л. М. Несен, Ю. І. Богачук, В. Г. Борисенко // Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 27 квіт. 2009 р. / відп. ред.: М. І. Небава. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2009. – С. 33–37.
 8. Осадча, Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Н. Осадча // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 367–387.
 9. Підоричева, І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації / І. Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2014. – № 5. – С. 61–68.
 10. Попадинець, Н. М. Стратегчні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 175–183.
 11. Попело, О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – № 2. – С. 95–105.
 12. Прокопенко, Ю. О. Податкове стимулювання – запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами / Ю. О. Прокопенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 23. – С. 69–75.
 13. Сухоруков, А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріорітет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 193–205.
 14. Туболець, І. І. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням світового досвіду / І. І. Туболець // АгроСвіт. – 2016. – № 5. – С. 23–27.
 15. Штань, М. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні за умов глобалізації / М. Штань // Банківська справа. – 2015. – № 1/2. – С. 32–39.
 1. 39 Е 74 Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н. Ермолова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 403 с.
 2. 973.202 Ф 53 Филина, О. Facebook – эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, который собрал более 10 миллионов лайков : кн.-тренинг / О. Филина. – Москва : Эксмо, 2015. – 256 с.
 3. 973.202 Ш 87 Штайншаден, Я. Социальная сеть. Феномен Facebook / Я. Штайншаден ; пер. с нем. Н. Фрейман. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 224 с.
 4. 1 Щ 61 Щербаков, С. А. Таргетированная реклама в социальных сетях: точно в яблочко. Получайте больше клиентов из Facebook и Instagram / С. Щербаков. – Харьков : Фолио, 2018. – 252 с.
 5. Вороненко, І. В. Моделювання динаміки соціальних мереж на прикладі Facebook / І. В. Вороненко, А. В. Скрипник, Є. О. Клименко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – – № 3. – С. 93–102.
 6. Ларина, О. Facebook: без паники / О. Ларина // Отельер-ресторатор. – – № 1. – С. 66–67.
 1. 973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс : біографія засновника компанії Apple : пер. з англ. / Волтер Айзексон. – Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.
 2. 005 Б 87 Брабандер, Л. Думай поза шаблонами: інноваційна парадигма креативності в бізнесі / Люк Брабандер, Алан Айні ; пер. з англ. Тетяни Семігіної. – Київ : Форс Україна, 2017. – 362 с.
 3. 050.214 Б 87 Бренсон, Р. Шлях Virgin. Як слухати, сприймати, сміятися та спонукати : пер. з англ. / Річард Бренсон. – Київ : Країна Мрій, 2015. – 352 с.
 4. 5 В 75 Ворона, Т. В. Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях / Тімур Ворона ; пер. з рос. Галини Сологуб. – Харків : Віват, 2017. – 223 с.
 5. 005 Г 47 Гільбо, К. Стартап на $ 100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс Гільбо ; пер. з англ. Антоніни Ящук. – Київ : Наш Формат, 2017. – 261 с.
 6. 658 К 18 Кампрад, І. Історія ІКЕА. Бренд, що закохав у себе світ / Інгвар Кампрад, Бертіл Торекул ; пер. з англ. Оксани Кацанівської. – Київ : Наш Формат, 2018. – 312 с.
 7. 050 К 38 Кібік, О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / Ольга Кібік, Катерина Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Алерта, 2017. – 254 с.
 8. 005 К 60 Коллінз, Д. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші - ні / Джим Коллінз ; пер. з англ. Оксани Савчин. – Київ : Наш Формат, 2017. – 364 с.
 9. 005 К 60 Коллінз, Д. Величні за власним вибором. Невідомість, безлад та успіх - чому деякі процвітають усупереч всьому / Джим Коллінз, Мортен Т. Хансен ; пер. з англ. Владлена Заборова. – Київ : Наш Формат, 2016. – 361 с.
 10. 005 К 49 Кличко, В. Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі / Володимир Кличко, Штефані Білен ; пер. з нім. Євгенії Кузнєцової. – Київ : Наш Формат, 2018. – 199 с.
 11. 658 К 82 Криворучко, С. В. Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів / Сергій Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2018. – 463 с.
 12. 9(4РОС)09 Л 81Лошкарев, В. Бизнес с нуля. Советы практика / Василий Лошкарев. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 288 с.
 13. 316 Р 76 Росс, А. Індустрії майбутнього / Алек Росс ; пер. з англ. Наталії Кошманенко. – Київ : Наш Формат, 2017. – 319 с.
 14. 050 Т 40 Тіль, П. Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Блейк Мастерс ; пер. з англ. Романа Обухіва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 224 с.
 15. 005 Т65 Трамп, Д. Трамп: мистецтво укладати угоди / Дональд Трамп, Тоні Шварц ; пер. з англ. Є. Сагайдака. – Київ : КМ-Букс, 2017. – 302 с.
 16. 005 Т 66 Трейсі, Б. Як керують найкращі / Брайан Трейсі ; пер. з англ. Романа Клочка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 207 с
 17. 658 Ш 95 Шульц, Г. Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави... / Говард Шульц, Джоан Гордон ; пер. з англ.: Оксана Кацанівська, Олександра Асташова. – Київ : Наш Формат, 2017. – 403 с.
 18. Долина, Наталія. Успіх вимагає нових правил: Джордж Сорос / Наталія Долина // Фінансовий контроль. – 2013. – № 2. – С. 69–61.
 19. Пузайчереда, Л. М. Формула успіху дропшипінг-бізнесу / Л. М. Пузайчереда // Економіка в школах України. – 2018. – № 4. – С. 34–38.
 1. 050.2 В 65 Войнаренко, М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 496 с.
 2. 050.2 К 46 Киш, Л. М. Інформаційні системи і технології управління організацією : навч. посіб. / Л. М. Киш, О. В. Клочко, Н. А. Потапова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вінницька газета, 2015. – 320 с.
 3. 9(4УКР)29 П 19 Пастухова, В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія / В.В. Пастухова. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 302 с.
 4. 29 П 76 Примак, Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : монографія / Т.О.Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383 с.
 5. 050.24 Р 18 Райко, Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація : монографія / Д. В. Райко. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 632 с.
 6. Шушура, О. М. Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством / О. М. Шушура // Зв'язок : Загальногалузевий науково-виробничий журн. – 2018. – № 5. – С. 25-30.
 7. 9(4УКР) C91 Деревяга, П. И. Информационные технологии управления предприятием как фактор конкурентоспособности / П. И. Деревяга // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф. 1 березня, Вінниця. – 2013. –С. 232-234.
 8. Присяжнюк, Ю. В. Необхідність застосування інформаційних систем та технологій в діяльності підприємств / Ю. В. Присяжнюк, В. В. Боковець // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіональної  нормативно-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. – 2012. – С. 143–144.
 9. Шаповал, О. Ф. Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 147–150.
 10. Щербак, А. М. Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві / А. М. Щербак // Економіка розвитку. – 2014. – № 4. – С. 121–124.
 1. 9(4РОС)26 А 65 Андрианов, В. Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования / Владимир Дмитриевич Андрианов. – Москва : Экономика, 2010. – 184 с.
 2. 336 Г 13 Гадецька, С. В. Фінансова математика : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 214 с.
 3. 9(4УКР)26 Г 85 Гриньова, В. М. Гроші і кредит : підруч. для студ. вузів / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 312 с.
 4. 01 К 17 Калініченко, О. В. Макроекономіка. Практикум : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 656 с.
 5. 9(4УКР)26 К 61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 615 с.
 6. 330 К 69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 240 с.
 7. 01 К 69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 240 с.
 8. 336 К 84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 9. 9(4УКР)26 К 84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЦУЛ, 2010. – 288 с.
 10. 7 Р 35 Р. Рендал. Сучасна теорія грошей = Modern Money Theory : пер. з англ. / Рендал Рей. – Київ : Наш формат, 2017. – 480 с.
 11. 26 С 40 Сисоєва, Л. Ю. Гроші і кредит: у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Ю. Сисоєва, К. Ф. Черкашина. – Суми : Університетська книга, 2016. – 245 с.
 12. Бардась, В. Флуктуація фінансового ринку України зростає / Вадим Бардась // Економіст. – 2018. – № 9. – С. 12-13.
 13. Козюк, В. Таргетери і не-таргетери інфляції у багатих на ресурси економіках: чи є між ними структурні відмінності / Віктор Козюк // Банківська справа. – 2018. – № 3/4. – С. 3-21.
 14. Кульпінський, С. В. Удосконалення підходів до визначення облікової ставки центробанку в умовах інвестиційного витіснення / С. В. Кульпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 4. – С. 32-38.
 15. Матківська, Т. Я. Тлумачення поняття „грошові потоки” та їх класифікація / Тетяна Ярославівна Матківська, Оксана Василівна Попович // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 23-27.

«Економічна безпека підприємства та напрямки підвищення її рівня»

 1. 2 А 39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова ; МАУП. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 324 с.
 2. 9(4УКР)26 В 58 Власюк, О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 432 с.
 3. 43 Е 45 Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Твори, 2019. – 272 с.
 4. 9(4УКР) Е 45 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-20 трав. / упоряд. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016.
 5. 2 Р 59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 376 с.
 6. 658 П 87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Птащенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 7. 658 І-23 Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 256 с.
 8. 9(4УКР)26 65.29 С 89 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с.
 9. Башинська, І. О. Вплив сучасних тенденцій розвитку світової промисловості на економічну безпеку підприємства / І. О. Башинська, Г. І. Гомонюк // Економіка. Фінанси. Право. – – № 2. – С. 4–6.
 10. Берсенева, А. О. Адаптивна система економічної безпеки підприємства / А. О. Берсенева, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Укр. – – № 3. – С. 65–70.
 11. Білик, В. В. Основні підходи до оцінки ефективності системи економічної безпеки підприємств / В. В. Білик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. пит. науки і практики. – – № 10. – С. 7–19.
 12. Блакита, Г. В. Економічна безпека приватних підприємств / Г. В. Блакита, В. В. Мельник, О. А. Пурденко // Економіка України. – – № 9. – С. 60–73.
 13. Бондаренко-Берегович, В. В. Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства / В. В. Бондаренко-Берегович // Економіка. Фінанси. Право. – – № 6. – С. 16–19.
 14. Голяш, І. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голяш, Н. Галушка // Журн. європ. економіки. – – Т. 7, № 4. – С. 412 – 423.
 15. Данілова, Е. І. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства / Е. І. Данілова // Економіка. Фінанси. Право. – – № 7. – С. 10–15.
 16. Мельник, С. І. Система управління фінансовою безпекою підприємства / С. І. Мельник // Формування ринкових відносин в Укр. – – № 3. – С. 76–82.
 17. Сахно, А. А. Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства / А. А. Сахно, О. О. Гриб // Вісн. наук. дослідж.: актуальні регіональні пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – – № 22. – С. 27–32.
 18. Шмалій, Л. В. Економічна безпека підприємства: сучасні проблеми забезпечення / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – – № 1. – С. 123–129.

Рубрика                        Економіка. Управління. Фінанси

 1. 050.214 И 60 Инджиев, А. А. Создавай и властвуй. Уникальные истории успеха / А. А. Инджиев. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 251 с.
 2. 658 К 18 Кампрад, І. Історія IKEA. Бренд, що закохав у себе світ = The IKEA Story / Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул ; пер. з англ. О. Кацанівська. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.
 3. 973.26 П 87 Пташинский, В. С. Проектируем интерьер сами. Sweet Home 3D, FloorPlan 3D, Google SketchUp и IKEA Home Planner / Владимир Пташинский. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 224 с.

 

 1. 52 Г 70 Горчакова, В. Г. Психология создания персонального бренда : учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Горчакова. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 336 с.
 2. 59 Г 55 Глушаков, В. Е. Психология корпоративного управления / В. Е. Глушаков. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 175 с.
 3. 050.214 Д 40 Джексон, Т. Хосин канри: как заставить стратегию работать / Томас Джексон ; пер. с англ. : О. Синицыной. – Москва : Ин-т комплексных стратегических исследований, 2008. – 248 с.
 4. 4 Л 18 Лайоннет, А. Великолепный лайф-коучинг: 10 вдохновенных шагов к изменению жизни : пер. с англ. / Анни Лайоннет. – Санкт Петербург : Весь, 2011. – 128 с.
 5. 5 М 13 Маданес, И. От застоя к росту. Как раскрыть и развить в себе потенциал бизнес-лидер / Иехезкель Маданес, Рут Маданес ; с предисл. Ицхака Калдерона Адизеса ; пер. с англ. Александры Дворянчиковой. - Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2015. – 240 с.
 6. 37 Л 13 Лаврова, О. В. Любовь в эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о людях "До востребования" / О. В. Лаврова. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 448 с.
 7. 050.214 М 80 Морозов, В. В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2009. – 464 с.
 8. 42 П 18 Парабеллум, А. А. Инфобизнес. Зарабатываем на продаже информации / А. А. Парабеллум, Н. С. Мрочковский. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.
 9. 050.214+88.59 П 33 Пирсон, Б. Краткий курс МВА : практ. рук. по развитию ключевых навыков управления / Б Пирсон, Н. Томас; Пер. с англ. А. Куницын, М. Шалунов. – 3-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.
 10. 050.214 Р 17 Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Светлана Иванова [и др.]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 278 с.
 11. 050.214 С 21 Сафронова, Н. Л. Бизнес-консультирование: содержание, технологии, приемы и особенности / Н. Л. Сафронова. – Санкт Петербург: Речь, 2011. – 159 с.
 12. 29 Т 19 Тарасенко, В. В. Книга бизнес-перемен: 64 стратегемы / В.В. Тарасенко. – Москва : Генезис, 2006. – 324 с.
 13. 4 Т 56 Томашек, Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании : пер. с нем. / Нино Томашек. – 2-е изд., испр., перераб. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 168 с.
 14. 050.214 С 50 Смит, Д. Лидерство в сфере профессиональных услуг : пер. с англ. / Дж. Смит. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.
 15. 050.214 Ш 41 Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми. Коучинг / Станислав Шекшня. – 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 206 с.
 16. 37 Ш 73 Шмид, О. Я решила быть счастливой! Love-коучинг для современных женщин / Оксана Шмид. – Киев : Країна Мрій : ОСМА, 2016. – 174 с.
 17. 050.214 Ч-20 Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? / Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл ; пер. с англ. : А. Н. Стерляжникова. – Москва : Стандарты и качество, 2009. – 216 с.
 18. Бєлєвцева, К. О. Можливості коучингу як інноваційної технології управління / К. О. Бєлєвцева // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – – № 15/16. – С. 39–41.
 19. Борисенко, Л. Коучинг як метод управління для аудиторських фірм / Людмила Борисенко // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – 2015. – № 10. – С. 74–77.
 20. Кривонос, А. Коучинг – сучасна запорука вдалих справ : актуальні аспекти сутності та значення поняття / А. Кривонос, М. Білокур, О. Савенко // Персонал. – – № 2/3. – С. 66–72.
 21. Миколайчук, І. Коучинг у системі управління персоналом [Текст] / І. Миколайчук // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. – – № 4. – Бібліогр.: с. 64–67.
 22. 9(4Укр)301 Д 36 Побережна, В. А. Зарубіжний досвід сучасного лідерства: коучинг, менторинг, тренінг / В. А. Побережна // Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню державної служби в Україні (Київ, 24 червня 2015 р.) / Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія правових наук України. – Київ, 2015. – С. 150–152.
 23. 74 С91 Самохвал, О. О. Коучинг як засіб формування конкурентоспроможного фахівця / О. О. Самохвал, Г. В. Черній // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 42. – С. 369–372.
 24. Шулятьєва, І. Коучинг у роботі менеджера з персоналу / І. Шулятьєва // Кадровик України : Професійний журнал. – 2015. – № 1 – С. 100–104.
 25. Усик, С. Коучингові техніки організації роботи колективу / Світлана Усик, Лілія Богданович // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково–популярний журнал. – – № 9. – С. 9.

Виконала:

Провідний бібліограф відділу економіки та новітніх технологій

Джуринська Т.О.

 1. Бодрова Д. В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 4/5. С. 3–9.
 2. Буряченко А., Філімошкіна І. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні // Фінанси України. 2018. № 5. С. 56–68.
 3. Залуцький І. Р., Кулаковська О. І. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6. С. 127–139.
 4. Кудельський В. Е. Зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3. С. 125–130.
 5. Острович С. Е. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування: сучасний стан і перспективи розвитку // Правова держава. 2010. № 12. С. 80–85.
 6. Острович С. Е. Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні // Форум права. 2010. № 1. С. 283–287.
 7. Палійчук, Т. В., Куницький К. С. Актуальні питання теорії та практики фіскальної децентралізації / Тетяна Володимирівна Палійчук, Костянтин Сергійович Куницький // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 30–36.
 8. Попова К. Теоретичний аналіз поняття «матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування» у аспекті сучасних реформ // Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 4. С. 141–146.
 9. Приходько Р. В. Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад // Державне будівництво. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення 01.10.2019).
 10. Усков І. В. Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-політикових реформ // Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 5. С. 3–7.
 11. Фролов О. О. Формування економічної (матеріально-фінансової) основи як форма державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 32. С. 61–71.
 12. Чекіна В. Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення // Фінанси України. 2017. № 3. С. 51–69.
 13. Шелест О. Л., Сидоренко О. О. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 2. С. 23–27.
 1. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Внутрішньогосподарський механізм підприємства // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – Розділ 2. – С. 49–61.
 2. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Розділ 3. Внутрішньогосподарські підрозділи та управління ними // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – С.62–81.
 3. 65.052.9(4УКР) І-23 Іванюта, П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч посіб. для студентів вузів / П. В. Іванюта, З. М. Левченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
 4. 65.9(4УКР)32 К 75 Коцупатрий, М. М. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств : монографія / Михайло Миколайович Коцупатрий, Ульяна Олександрівна Марчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 268 с.
 5. Березівська, О. Я. Напрями регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / О. Я. Березівська // АгроСвіт. – 2012. – № 16. – С. 57–62.
 6. Костенко, О. М. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств / О. М. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 117–120.
 7. Мельянкова, Л. В. Внутрішній контроль як основа ефективного управління аграрним підприємством / Л. В. Мельянкова // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 152–156.
 8. Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / Н. П. Особа // АгроСвіт. – 2008. – № 16. – С. 11–14.
 9. Яворова, Г. В. Підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю у діяльності сільськогосподарських підприємств / Г. В. Яворова // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 98–102.
 10. Ярова, Г. В. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством / Г. В. Ярова // Економіка АПК. – 2013. – 1. – С. 96–98.
 1. 29 Б 73 Боган, К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий / К. Боган, М. Инглиш; пер. с англ. – Москва : Вершина, 2006. – 368 с.
 2. 053 Г 68 Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – Вид. 3-є, переробл. і доп. –Київ : Алерта, 2011. – 520 с.
 3. 6050.2 Д 58 Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 440 с.
 4. 290-21+65.40 З-59 Зиберт, Г. Бенчмаркинг : рук. для практиков / Г. Зиберт, Ш. Кемпф; пер. с нем. Г.П. Манжосов. – Москва : КИАцентр, 2006. – 128 с.
 5. 584я73 К 54 Князев, Е. А. Бенчмаркинг для вузов : учеб-метод. пособие / Е. А. Князев, Я. Ш. Евдокимова. – Москва : Универ. кн: Логос, 2006. – 208 с.
 6. 290.4 К 98 Кэмп, Р. Легальный промышленный шпионаж : бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов: пер. с англ. / Р. С. Кэмп. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.
 7. 9(4УКР)301 Л 61 Ліпкан, В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2009. – 576 с.
 8. 5-823.2 М 69 Михайлова, Е. А. Основы бенчмаркинга : монографія / Е. А. Михайлова. – Москва : Юристъ, 2002. – 110 с.
 9. 6050.24 Н 73 Новітній маркетинг : навч. посіб. / за ред. : Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420 с.
 10. 6050.24 П 14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2013. – 480 с.
 11. 9(4УКР) П 44 Подсолонко, Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход) / Е. А. Подсолонко. – Киев : ЦУЛ, 2003. – 424 с.
 12. 69(4УКР)23 П 78 Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. / Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2014. – 120 с.
 13. 6053 Р 33 Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-е вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 272 с.
 14. 658 С 83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Луган. нац. аграр. ун-т ; за ред. О. В. Кочеткова. – 3-тє вид., випр. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с.
 15. 050.214 Ш 64 Широкова, Г. В. Управление организационными изменениями : учеб. пособие / Г. В. Широкова. – Санкт Петербург : СПбГУ, 2005. – 431 с.
 16. Дудко, П. М. Вплив тотального управління якістю (tgm) на бізнес процеси / П. М. Дудко // Формування ринкових відносин в Україні. – – № 12. – С. 66–69.
 17. Карась, О. Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг / О. Карась // Журнал європейської економіки. – – Т. 15, № 4. – С. 468–475.
 18. Попадин, Р. А. Бенчмаркінг алгоритмів моніторингу дихання на базі відеокамери / Р. А. Попадин // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. – 2017. – N – С. 167–174.
 19. Тульчинська, С. О. Модель тqм як засіб забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 14–17.
 1. 331 Б 41 Бей, Г. В. Аудит персоналу : навч. посіб. / Г. В. Бей ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, економічний ф-т. – Вінниця : Твори, 2018. – 216 с.
 2. 657 П 38 Плиса, В. Й. Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 684 с.
 3. 66 Л 72 Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 466 с.
 4. 6(477)(075.8) Л 46 Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / В. С. Лень, О. О. Сидоренко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2018. – 460 с.
 5. 651 О-26 Обушна, Н. І. Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Наталія Обушна. – Київ : Каравела, 2017. – 472 с.
 6. 657 П 35 Письменна, М. С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія / М. С. Письменна ; Житомирський держ. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 452 с.
 7. 658 К 70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 8. 8 М 74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Крим. екон. ін-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за ред. О. В. Сметанко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 456 с.
 9. 657 В 65 Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 488 с.
 10. 657 Ш 66 Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 224 с
 11. 336 В 60 Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / І. М. Вядрова [та ін.]. - 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 270 с.
 12. 050.214 П 44 Подольчак, Н. Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 128 с.
 13. 657 Ш 66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 404 с.
 14. 657 А 93 Аудит : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 380 с.
 15. 633 П 36 Піщак, О. Б. Аудит продаж. Новобудови / Олесь Піщак, Єгор Лісничий. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 184 с.
 16. 052.9(4УКР) М 31 Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 400 с.
 17. 657 В 75 Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 522 с.
 18. 9(4УКР)30 Х 65 Хмельнюк, М. Г. Енергетичний менеджмент і аудит = Energy Management and Audit. 1 ч. / М. Г. Хмельнюк, О. Ю. Яковлева, О. В. Остапенко. – Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2016. – 224 с.
 19. Назаренко, О. В. Аудит логістичного сегмеенту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями / О. В. Назаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 5–
 20. Шевчук, О. Концепція оцінки діяльності контрольних органів / Олег Шевчук // Фінансовий контроль. – – № 8. – С. 60–63.
 21. Трайтлі, В. Державний аудит у міжнародній практиці: досвід застосування / Вікторія Трайтлі // Фінансовий контроль. – – № 9. – С. 55–58.
 1. 973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс. Біографія засновника компанії Apple : пер. с англ. / В. Айзексон. – Киев : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.
 2. 050.214 Б 87 Бренсон, Р. Шлях «Virgin» : пер. з англ. / Р. Бренсон. – Київ: Компанія ОСМА, 2015. – 352 с.
 3. 9(7СПО)29 В 14 Вайлз Д. Google. Прорыв в духе времени : [пер. с англ.] / Д. А. Вайлз, М. Малсид. – Москва : Эксмо, 2007. – 368 с.
 4. 9(7СПО)29 В 14 Возняк, С. iWoz. Від комп’ютерного гіда до культу: як я винайшов персональний комп’ютер, співзаснував Apple і отримав від цього кайф / С. Возняк, С. Джина ; пер. з англ. Д. Антонюка, Д. Суворова. – Київ : Yakaboo Publiching, 2017. – 308 c.
 5. 9(7СПО) Г 29 Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли : пер. с англ. / Б. Гейтс ; при участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 с.
 6. 658 Д83 Дункан, К. Alibaba. История мирового восхождения / Дункан Кларк ; [пер. с англ. К. М. Сарычевой]. – Київ : Форс Україна, 2017. – 240 с.
 7. 336 3-21 Закхайм, Н. Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге / Н. Закхайм. – Москва : Эксмо, 2017. – 128 с.
 8. 9(7СПО)29 McDonald s: Как создавалась империя : пер. с англ. / Р. Крок ; при участии Роберта Андерсона. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 386 с.
 9. 658 Л 18 Лайкер Дж. К. Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди / Дж. К. Лайкер ; пер. з англ. Н. Валевська. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 424 с.
 10. 005 Л 20 Лалу, Ф. Компанії майбутнього / пер з англ. Р. Клочки. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 543 с.
 11. 29 Л 55 Ливингстон, Дж. Как все начиналось: Apple, PayPal, Yahoo! и еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей / Дж. Ливингстон ; [пер. с англ. В. С. Иващенко]. – Москва: Эксмо, 2012. – 496 с.
 12. 9(4ШВЕ) Л 91 Льюис, Э. Великая ИКЕА. Бренд для всех / Э. Льюис ; [пер. с англ. О. Перфильева]. – Москва : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2008. – 224 с.
 13. 7 Л 91 Льюїс, М. Flash Boys. Ринок цінних... секунд: революція на Уолл-стрит / пер з англ. Анастасії Розоги. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 296 с.
 14. 9(7СПО) М 42 Меджі, Д. Шлях компанії John Deere: ефективність, перевірена часом : пер. з англ. / Д. Меджі. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 256 с.
 15. 050.214 М 52 Мерриден, Т. Nokia. Секреты самой быстро растущей компании в мире : пер. с англ. / Тревор Мерриден. – Москва : СмартБук, 2008. – 176 с.
 16. 658 О-74 Ославський, Б. 10 успішних українських брендів / Б. Ославський. – Брустурів : Дискурсус, 2017. – 192 с.
 17. 050.214 С 21 Саундерс, Р. Amazon.com: Секреты самого успешного в мире веб – бизнеса : пер. с англ. / Р. Саундерс. – Москва : СмартБук, 2008. – 233 с.
 18. 050.214 С 21 Саундерс, Р. Dell: секреты лучшего в мире компьютерного бизнеса : пер. с англ. / Ребекка Саундерс. – Москва : СмартБук, 2008. – 202 с.
 19. 050.214 С 78 Стауффер, Д. Sun: Секреты мегабренда Новой экономики / пер. с англ. / Д. Стауффер. – Москва : СмартБук, 2008. – 186 с.
 20. 9(7СПО)373 Ф 79 Форд, Г. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. – Київ : Наш формат, 2015. – 384 с.
 21. 432 Ш 26 Шарп, И. Философия гостеприимства Four Seasons: качество, сервис, культура и бренд : пер. с англ. / И. Шарп ; при участии А. Филлипса. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 366 с.
 22. 658:005.5 (73)(091) Ш 95 Шульц, Г. Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави... / пер. з англ. О. Кацанівської та О. Асташової. – Київ : Наш формат, 2017. – 408 с.
 1. 28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. ВНЗ / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2015. – 586 с.
 2. 9(4УКР)28 Б 59 Бізнес-планування та аудит екологічних проектів : навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. С. В. Князя. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 368 с.
 3. 28 Е 45 Екологічний менеджмент: навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.
 4. 9(4УКР)28 К 58 Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.
 5. 28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.
 6. Зинькович, Н. Ю. Теоретические аспекты системы взаимодействия общего и эко-менеджмента / Н. Ю. Зинькович // Экономические науки. – – № 10. – С. 105–107
 7. Ільїна, М. В. Еколого – економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України / М. В. Ільїна // АгроСвіт. – 2010. – № 1. – С. 2–7.
 8. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – – № 8. – С. 75–78.
 9. Притужалова, О. А. Инструменты экологического менеджмента / О. А. Притужалова // Энергия: экономика, техника, экология. – – № 2. – С. 50–54 ; № 3. – С. 38–43.
 10. Савкин, В. Экологический менеджмент: задачи и функции / В. Савкин // Проблемы теории и практики упр. – – № 2. – С. 95–100.
 11. Скрипчук, П. М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку / П. М. Скрипчук // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 37–43.
 12. Стоян, О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – – № 10. – С. 77–83.
 13. Федоренко, О. І. Екоменеджмент – важлива компонента сталого та екологобезпечного розвитку в Україні / О. І. Федоренко // Екологічний вісник. – – № 1. – С. 26–28.
 14. Фокин, В. Н. Экологический менеджмент в обеспечении устойчивого развития / В. Н. Фокин, К. С. Дмитриева // Молочная промышленность: Научно-технический и производственный журнал. – – № 9. – С. 68–69.
 15. Фостолович, В. А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В.А. Фостолович // Економіка АПК. – – № 7. – С. 81–83.
 16. Янковский, Н. Экологическая ситуация в Донецком регионе и конкурентоспособность продукции на внешних рынках / Н. Янковский // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 26–27.

658 В 75 Ворона, Т. В.Стартап на мільйон. Як українцізаробляютьстатки на технологіях / Тімур Ворона ; пер. з рос. Г. Сологуб. –Харків :Віват, 2017. – 224 с.

005Г 47 Гільбо, К. Стартап на $ 100. Як перетворитихобі на бізнес  = The $ 100 Startup / КрісГільбо ; пер. з англ. А. Ящук. –Київ : Наш Формат, 2017. – 264 с.

821.111(73) Л 18Лайонс, Д.Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці / ДенЛайонс ; пер. з англ. О. Асташова. –Київ : Наш формат, 2018. – 288 с.

5.29 Л 55Ливингстон, Д. Как все начиналось. Apple, PayPal, Yahoo! и еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей/ Джессика Ливингстон ; пер. c англ. В. С. Иващенко. – Москва :Эксмо, 2012. – 496 с.

31.5 О-54 Олійник, Д. К. Початок водневої енергетики. Стартап / Д. К. Олійник. –Вінниця :Едельвейс і К, 2014. – 32 с.

005 Р 18 Райз, Е. Стартап без помилок. Як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикально успішногобізнесу = The Lean Startup / Ерік Райз. –Харків :Віват, 2018. – 368 с.

65.050.2 Т 40 Тіль, П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або Як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Б. Мастерс ; пер. з англ. Р. Обухіва. –Київ : Наш Формат, 2015. – 232 с.

Басанько, О. Педагогічний стартап "Використання тестового тренажеру "мислити як бухгалтер" на уроках теоретичного навчання" / О. Басанько, Л. Ковальчук, М. Шуст // Професійно-технічнаосвіта.– 2018. – № 4. –С. 12–14.

Бачинський, Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права / Т. Бачинський // Право України. – 2016. –№ 11. –С. 176–182.

Вачаев, Олег. Винницкий стартап / Олег Вачаев // Бизнес. – 2015. –12 января. – С. 4–5.

Дудко, Валентина. Хто і як розвиваєу країнські медичні стартапи та виводить їх на міжнародний ринок  / Валентина Дудко // Бізнес . – 2018. –Жовтень. – С. 108–110.

Корнух, О. В. Стартап як прогресивна форма інноваційногопідприємства / О. В. Корнух, Л. В. Маханько // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ.журн.– 2014. –№ 23. –С. 26–30

Мельничук, Г. С.    Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г. С. Мельничук, О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. –№ 2. –С. 28–34.

Морозов, О.Формуваннясистемногоефектуекономічних систем, наприкладстартапів Ч. 1 / Олександр Морозов, Тімур Морозов // Економіст. – 2016. –№ 9. –С. 18–22

Мрихіна, О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –№ 9. –С. 215–225.

Стартап "Моє довкілля" : (стартап-рішення) // Шкільний світ. – 2018. – Серпень, № 16. – С. 35–37.

Татомир, І. Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів / І. Л. Татомир // Фінанси України. – 2017. –№ 7. –С. 43–55.

Терешко, Ю. В.Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи / Ю. В. Терешко, Т. М. Тардаскіна, Л. Д. Богатирьова // Актуальні проблеми економіки. –2015. –№ 12. –С. 435-

Шевченко, Н. "10 років боротьби, або типова історія виробничого стартапу в Україні" / Наталія Шевченко // Бізнес . – 2018. –Листопад. – С. 85–87.

 1. 39 В 35 Вертайм, К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий  / Кент Вертайм, Ян Фенвик ; пер. с англ. Е. Калугин. – Москва : Юрайт : Альпина Паблишерз, 2010. – 377 с.           
 2. 5 Г 94 Гупта, С. Цифрова стратегія. Посібник із переосмислення бізнесу / Суніл Гупта ; пер. з англ. І. Ковалишеної. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 320 с.
 3. 49 Т 50 Тодд, Д. Цифровое пиратство. Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру / Даррен Тодд ; пер. с англ.: Л. Плостак, У. Сапциной. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2013. – 320 с.
 4. 3 Ц 75 Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / Центр Разумкова ; керівник проекту, авт. доп. О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2020. – 274 с.
 5. Бречко, О. Детермінанти цифрової трансформації національної економіки  / О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. – – № 4. – С. 7-24
 6. Король, М. М. Вплив цифровізації на банківську діяльність в Україні / М. М. Король, С. В. Парлаг // Економіка та держава. – – № 9. – С. 99-104.
 7. Мульська, О. П. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки  / О. П. Мульська, О. О. Левицька, В. І. Куцик // Регіональна економіка : Наук.-практ. журн. – 2020.– № 3. – С. 81-90.
 8. Піжук, О. І. Національний індекс цифрової трансформації економіки: формування системи показників та методика розрахунку / О. І. Піжук // Економіка та держава. – – № 11. – С. 63-68.
 9. 330 Г 54 Прозоров, Ю. Цифровізація - спекулятивна самоціль чи засіб трансформації економіки?  / Юрій Прозоров // Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. – Київ, 2018. – С. 85-92.
 10. Тарасевич, В. М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи і система первинних інформаційних феноменів  / Віктор Миколайович Тарасевич // Економіка України. – – № 1. – С. 3-23.
 11. Філіпенко, А. Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект / А. Філіпенко // Економічна теорія : Науковий журнал. – – № 2. – С. 54-66
 12. Шаповал, Ю. І. Цифрові валюти цинтральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ / Ю. І. Шаповал // Економіка і прогнозування. – – № 4. – С. 103-121.
 13. Ягненкова, І. Г. Перспективи цифрової трансформації економіки України / І. Г. Ягненкова // Економіка України. – – № 12. – С. 73-76.
 14. Яновська, В. П. Інтенсивність цифровізації економіки України / В. П. Яновська // Економіка України. – – № 9. – С. 5-20.
 1. 7 Л 96 Лютий, І. О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : моногр. / І. О. Лютий, А. Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 188 с.
 2. 7 М 52 Мероник, А. Золотий грааль криптовалютного трейдингу. Нотатки фахівця про те, як можна прогнозувати зміну цін на криптовалюти і заробляти (або ні) на цьому гроші / Андрій Мероник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2020. – 176 с.
 3. 7 Ф 43 Фергюсон, Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу = The Ascent of Money / Ніл Фергюсон ; пер. з англ. Катерина Диса. – Київ : Наш формат, 2017. – 384 с. :
 4. 336 Ш 37 Шевченко, А. Диджитал Эра. Просто о цифровых технологиях / Анастасия Шевченко. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 457 с.
 5. Воробець, В. Переваги використання блокчейн технології в умовах цифровізації фінансових інструментів / Василь Воробець // Світ фінансів : науковий журнал. – – № 2. – С. 49-61 :
 6. Дергачова, В. В. Тренди розвитку сучасної глобальної економіки / Вікторія Вікторівна Дергачова, Вікторія Ярославівна Голюк // Економіка. Фінанси. Право. – – № 3. – С. 23-26.
 7. Клаут, Я. Застережний постріл : як хакери можуть спровокувати міжнародний конфлікт / Я. Клаут, Ф. Феттер // Український тиждень. – – № 30. – С. 30-31.
 8. Кобильнік, Д. А. Криптовалюта як об'єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання / Д. А. Кобильнік, А. Ю. Бурчак // Право та інновації : науково-практичний журнал. – – № 2. – С. 24-30.
 9. Крупка, Я. Криптовалюта як об'єкт обліку і джерело економічних вигод / Я. Крупка, В. Окренець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. – 2020. – № 3. – С. 238-251
 10. Лавникевич, Д. Криптовалютная гонка. Почему биткойн поднялся на волне коронакризиса : мировую финансовую систему лихорадит на фоне обвала экономики, вызванного коронакризисом. Государства бросились печатать деньги, они обесцениваются. В этой ситуации растут в цене другие активы - золото и криптовалюты / Денис Лавникевич // Власть денег. – – № 6. – С. 16-19 :
 11. Мілаш, В. С. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації / В. С. Мілаш // Право та інновації : науково-практичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 7-16.
 12. 378 І-73 Сілагін, О. Аналіз інформаційних технологій управління криптовалютними активами / Олексій Сілагін, Сергій Кукунін, Дмитро Марков // Інтернет - Освіта - Наука - 2020 : ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. ІОН-2020, 26-29 трав., 2020 р. : зб. пр. / відп. за вип. В. В. Грабко. – Вінниця, 2020. – С. 74-76.
 13. Скляр, Є. В. Становлення інформаційно-мережевої економіки через використання електронних грошей - Bitcoin / Є. В. Скляр, А. С. Лазоренко // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. – – № 12. – С. 87-94.
 14. Томчук, О. В. Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання / О. В. Томчук, В. А. Фостолович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – – № 2. – С. 67-77
 15. Федоров, С. Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект / Сергій Федоров // Підприємництво, господарство і право. – – № 8. – С. 210-214.
 1. 005 Б 34 Бгаргава, Р. Неочевидне: як передбачити майбутнє, аналізуючи тренди / Рогіт Бгаргава ; пер. з англ. К. Дерев'янко. – Харків : Віват, 2019. – 288 с.
 2. 005 В 75 Воронов, В. А. Корпоративный брендинг своими руками. Стратегия + инструменты / Владимир Воронов. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 208 с.
 3. 1 Г 59 Годін, С. Пурпурова корова! Як створити незабутній продукт / Сет Годін ; пер. з англ. Зорина Корабліна. – Київ : Наш Формат, 2018. – 168 с.
 4. 39 Е 74 Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Наталия Ермолова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 403 с.
 5. 8 Е 81 Есауленко, В. Желаю счастья в личной жизни. Маркетинг : инструменты маркетинга и PR для достижения счастья в личной жизни / Виктория Есауленко. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 208 с.
 6. 005 Л 53 Лефлі, А. Безпрограшна стратегія. Як уникнути промахів у бізнесі / Алан Лефлі, Роджер Мартін ; пер. з англ. Ірина Гнатковська. – Київ : Наш формат, 2018. – 256 с.
 7. 8 М 15 Макі, Р. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас ; пер. з англ. Є. Голобородько. – Харків : Віват, 2019. – 240 с.
 8. 1 М 91 Муті, І. Брендинг за 60 хвилин / Ідріс Муті ; пер. з англ. О. Чупа. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 256 с.
 9. 659 Н 69 Ніфатова, О. М. Брендинг у системі інтегрованих структур бізнесу: теорія, методологія, практика : моногр. / О. М. Ніфатова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 336 с.
 10. 659 Н 93 Ньюмеєр, М. Zag: найкращий посібник із брендингу / Марті Ньюмеєр ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с.
 11. 659 Р 69 Ромат, Є. В. Бренд-менеджмент : опорний конспект лекцій / Є. В. Ромат, М. Ю. Чикусова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. маркетингу та реклами. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 108 с.
 12. 1 Т 35 Теркел, Б. Усе про них. Розвивайте свій бізнес, фокусуючись на інших / Брюс Теркел ; пер. з англ. О. Чупи. – Дніпро : Моноліт, 2018. – 360 с.
 13. 8 Т 65 Траут, Д. Диференціюйся або помри. Виживання в епоху вбивчої конкуренції / Джек Траут, Стів Рівкін ; пер. з англ. Я. Машико. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 240 с.
 14. 1 Ш 26 Шарп, Б. Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи / Байрон Шарп ; пер. з англ. Наталія Валевська ; Ін-т Еренберга-Басса. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2020. – 240 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 226-233.
 1. 340(477) А 43 Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права : монографія / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Юридичний ф-т ; за ред.: Р. Ф. Гринюка, А. Є. Краковської, О. Г. Турченко. – Вінниця : Твори, 2019. – 364 с.
 2. 32 З-48 «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / керівник проекту та автор К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с. : рис., табл. – (Бібліотека Центру Разумкова).
 3. 330(477) К 23 Карінцева, О. І. Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку : монографія / О. І. Карінцева. – Суми : Університетська книга, 2018. – 349 с. : рис., табл.
 4. 34 К 49 Клименко, М. О. Сталий розвиток місцевих громад / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с. : рис., табл.
 5. 34 М 27 Маркевич, К. Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України : аналіт. доп. / К. Маркевич ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – 400 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова).
 6. 1 П 39 Плотнікова, М. Ф. Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід : монографія / М. Ф. Плотнікова ; Житомир. нац. агроекологічний ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 268 с. : рис., табл.
 7. 1 П 69 Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. О. Клименко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 230 с. : рис., табл.
 8. 34 С 76 Сталий розвиток: погляд молоді = Sustainable Development: Youth View : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. для студентів і молодих вчених, Київ, 28 лют. 2020 р. / за заг. ред.: О. О. Романовського, Л. В. Жарової, Т. В. Мірзодаєвої. – Київ : Укр.-америк. ун-т Конкордія ; Вінниця : Нова Книга, 2020. – 44 с.
 9. 330 С 76 Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : навч. посіб. / за заг. ред. І. В. Недіна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 384 с. : рис., табл..
 10. 34 С 76 Сталий розвиток: погляд молоді = Sustainable Development: Youth View : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. для студентів і молодих вчених, Київ, 19 листоп. 2020 р. – Київ : Укр.-америк. ун-т Конкордія ; Вінниця : Нова Книга, 2020. – 52с.
 11. 43 С 76 Сталий розвиток сільських територій : монографія / Житомирський нац. агроекологічний ун-т [та ін.] ; за ред.: Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса. – Житомир ; Київ ; Клайпеда : ЦУЛ, 2019. – 423 с. : рис., табл.
 12. 330 С 83 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проєкт) / Л. Г. Руденко [та ін.]. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 44 с. : табл. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; № 5).
 1. 005 А 76 Аппело, Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами / Юрген Аппело ; пер. з англ. Г. Якубовська. – Харків : Фабула, 2019. – 432 с.
 2. 005 Б 48 Берг, Г. 25 ключових моделей управління / Г. Берг, П. Пітерсма ; пер. з англ. В. Луненко. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 208 с.
 3. 005 Б 41 Бейлі, К. Рік продуктивності. Експерименти із часом, увагою та енергією / К. Бейлі ; пер. з англ. І. Павленко. – Київ : Наш Формат, 2019. – 280 с.
 4. 005 В 17 Вандеркам, Л. Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок / Л. Вандеркам ; пер. з англ. А. Кухар. – Київ : КНИГОЛАВ, 2018. – 432 с.
 5. 005 В 14 Вайдел, Л. Серійний переможець. П’ять дій для створення вашого циклу успіху = Serial Winner / Леррі Вайдел ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : КНИГОЛАВ, 2018. – 256 с.
 6. 005 В 26 Вебб, Б. Приціл. Як приймати кращі рішення, коли весь світ проти тебе / Б. Вебб за участі Д. Д. Манна ; з англ. пер.: О. Бойченка, С. Грицаєнко. – Київ : Yakaboo Publishing, 2018. – 284 с.
 7. 050.214 Г 65 Гончарова, С. Онлайн-карьера для мам / Света Гончарова, Ицхак Пинтосевич. – Киев : Агенция «Айпио», 2016. – 256 с.
 8. 8 Е 81 Есауленко, В. Желаю счастья в личной жизни. Маркетинг : инструменты маркетинга и PR для достижения счастья в личной жизни / В. Есауленко. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 208 с.
 9. 005 З-91 Зуб, О. В. Формула продуктивності. Понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності / О. Зуб. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 136 с.
 10. 005 К 21 Кардон, Г. Правило «в 10 разів більше» / Г. Кардон. – Київ : Сварог, 2020. – 224 с.
 11. 005 К 30 Кауфман, Д. МВА в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика / Д. Кауфман ; пер. з англ. Є. Кузнєцова. – Київ : Наш Формат, 2018. – 416 с.
 12. 005 К 35 Кеннеді, Д. Безжальний менеджмент та ефективність людських ресурсів. Путівник багатства / Д. Кеннеді ; пер. з англ. Т. Мухамедшина. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 304 с.
 13. 005 К 56 Кові, С. Р. Восьма звичка. Від ефективності до величі / С. Р. Кові ; пер. з англ. О. Замойської. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 496 с.
 14. 005 К 56 Кові, С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; пер. з англ. О. Любенко. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 384 с.
 15. 005 К 75 Кох, Р. Принцип 80/20. Секрет досягнення більшого за менших витрат / Р. Кох ; пер. з англ.: Н. Лавської, О. Лобастової. – Оновл., ювілей. вид. – Київ : КМ-БУКС, 2019.
 16. 005 П 18 Партридж, Д. Люди чи прибуток. Ламай систему. Живи з метою. Буть успішним = People over Profit / Д. Партридж ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : КНИГОЛАВ, 2017. – 240 с.
 17. 658 П 60 Портнягін, Д. Трансформатор. Як створити свій бізнес і почати заробляти / Д. Портнягін ; пер. з рос. Алла Долгая. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. – 304 с.
 18. 48 П 38 Плецан, Х. В. Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 140 с.
 19. 005 С 44 Скотт, С.Сила продуктивності. Як подолати прокрастинацію / C. Скотт ; пер. з англ. С. Новікової. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 160 с.
 20. 6 Т 66 Трейсі, Б. Максимум успішності. Стратегії і навички для розкриття прихованого потенціалу : пер. з англ. / Б. Трейсі. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 336 с.
 21. 6 Ф 43 Феррацці, К. Ваш надійний тил. Як налагодити зв'язки, що приведуть до успіху : пер. з англ. / К. Феррацці. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 288 с.
 22. 005 Ф 43 Феррісс, Т. Працюй чотири години на тиждень. Нова психологія успіху = The 4-Hour Workweek / Т. Феррісс ; пер. з англ. І. Грипи. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 432 с.
 23. 005 Ф 88 Фрідман, Т. Дякую за запізнення. Керівництво для оптимістів сучасності = Thank You for Being Late / Т. Фрідман ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 560 с.
 24. 005 Ф 88 Фридман, А. С. Пожиратели времени. Как избавить от лишней работы себя и сотрудников / А. Фридман. – Киев : Бомбора : Форс Україна, 2019. – 272 с.
 25. 005 Ч-57 Чжо, Д. Становлення менеджера. Що робити, коли всі чекають від вас вказівок = The Making of a Manager / Д. Чжо ; з англ. пер.: Т. Микитюк, О. Асташова. – Київ : Bookchef, 2020. – 352 с.
 1. 005 З-91 Зуб, О. В. Формула продуктивності. Понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності / О. В. Зуб. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 136 с.
 2. 005 Я 45 Якименко, Л. Ю. Мотивация – основа управления человеческими ресурсами : учеб.-практ. пособие / Л. Ю. Якименко. – Киев : ЦУЛ, 2018. – 144 с.
 3. 1 Т 16 Талер, Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення = Misbehaving / Річард Талер ; пер. з англ. С. Крикуненко. – Київ : Наш формат, 2018. – 464 с.
 4. 331 Ш 33 Шварц, Б. Чому ми працюємо = Why We Work / Б. Шварц ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харків : Віват, 2018. – 128 с.
 5. 8 К 29 Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 447 с.
 6. 050.214 Ш 23 Шапиро, С. А. Основы трудовой мотивации : учеб. пособие для студ. вузов / С. А. Шапиро. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. – 256 с.
 7. 658 В 21 Ватаманюк, О. З. Бізнес-економіка : навч. посібник / О. З. Ватаманюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 324 с.
 8. Діоба, А. В. Роль поведінкових фінансів в управлінні підприємством / А. В. Діоба // Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 78–81.
 9. Домбровський, О. Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст / О. Домбровський // Вісн. КНТЕУ.– 2013. – № 1. – С. 128–136.
 10. Кононович, Т. Економічна поведінка і процес прийняття рішення: single case study / Т. Кононович, П. М’ясоїд // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2019. – № 2. – С. 115–138.
 11. Ревасевич, І. Рефлексивне обгрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 66–72.
 12. Чорний, О. В. Економічна наука та психологія: міждисциплінарні зв'язки / О. В. Чорний // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – № 12. – С. 7–15.
 1. 004 В 29 Венс, Е. Ілон Маск: Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє / Е. Венс ; з англ. пер. М. Лузіна. – 9-те вид. – Київ : Вид. Форостина О. В., 2018. – 428 с.
 2. 5:6 С 32 Сердюк, М. Ілон Маск / М. Сердюк. – Київ : Агенція «ІРІО», 2019. – 144 с.
 3. 52 А 91 Вінтонюк, В. Ілон Маск: грандіозні космічні проекти / В. Вінтонюк // Астрономія і сьогодення : матеріали VII Всеукр. наук. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця / ред.: В. Ф. Заболотний, О. В. Мозговий. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 116-120.
 4. 7 Ф 43 Фернгольц, Т. Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони / Т. Фернгольц ; пер. з англ. Г. Литвиненко. – Харків : Фабула, 2019. – 272 с.
 5. Винниченко, Т. Илон Маск: как тебе такое? / Т. Винниченко // Личности. – 2020. – № 3. – С. 11–25
 6. Нікітіна, О. Перспективи «зеленого» авто : «Ми прагнемо змінити світ. І ми зупинимося тільки тоді, коли кожне авто у світі працюватиме на електроенергії», – Елон Маск, президент Tesla Motors / О. Нікітіна // Природа і суспільство. – 2016. – 22 квіт. – С. 6.
 7. Першим туристом на Місяці стане японський мільярдер : глава компанії SpaceX Ілон Маск представив першого туриста, що буде відправлений у подорож навколо Місяця // Український туризм. – 2019. – № 5. – С. 13.
 1. 1 Б 87 Браун, А. Карандаш надежды. Невыдуманная история о том, как простой человек может изменить мир / А. Браун, К. Адлер. – Киев : ЦУЛ, 2019. – 200 с.
 2. 005 В 19 Вассерман, Н. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу / Н. Вассерман ; пер. з англ. А. Клімової. – Харків : Віват, 2017. – 480 с.
 3. 658 В 21 Ватаманюк, О. З. Бізнес-економіка : навч. посіб. / О. З. Ватаманюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 324 с.
 4. 658 Г 16 Галлагер, Л. Історія Airbnb. Як троє звичайних хлопців підірвали готельну індустрію = The Airbnb Story / Л. Галлагер ; з англ. пер. Л. Пилаєва. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2019. – 384 с.
 5. 005 Г 37 Гербер, М. Е. Працювати на себе. Як не прогоріти в малому бізнесі / М. Гербер ; пер. з англ. І. Гнатковська. – Київ : Наш Формат, 2019. – 232 с.
 6. 005 Г 47 Гільбо, К. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів / К. Гільбо ; пер. з англ. О. Асташова. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с.
 7. 005 К 56 Коваленко, О. В. Починаємо власну справу : посіб. / О. В. Коваленко, В. В. Голомб ; Запоріз. держ. інженерна акад., Каф. економіки підприємства, Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор». – Херсон : Гельветика, 2017. – 56 с.
 8. 9(4РОС)09 Г 93 Губарец, М. А. Открываем свое дело. С чего начать / М. А. Губарец, А. А. Галустова. – Москва. : ОМЕГА-Л, 2012. – 253 с.
 9. 3 К 75 Кочубей, Р. В. Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации : монография / Р. В. Кочубей. – Сумы : Университетская книга, 2019. – 133 с.
 10. 34 К 48 Клей, А. Економіка бунтівників. Уроки креативності від піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців = Misfit Economy / А. Клей, К. М. Філліпс ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : КНИГОЛАВ, 2018. – 272 с.
 11. 658 К 82 Криворучко, С. В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. – Київ : Лат & К, 2018. – 464 с.
 12. 658 Л 32 Лашинскі, А. Дика гонка. Як Uber підкорював світ = Wild Ride / А. Лашинскі ; з англ. пер. Г. Лелів. – Київ : Yakaboo Publishing, 2017. – 256 с.
 13. 050 М 29 Мартынова, Ж. Бизнес по-русски и по-женски. Правдивая история выживания и успеха / Ж. Мартынова. – Москва. : Олимп-Бизнес, 2013. – 288 с.
 14. 658 П 24 Педько, А. Б. Основи підприємництва і бізнес-культури : навч. посіб. / А. Б. Педько ; Нац. металургійна акад. України. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 168 с.
 15. 9(4УКР)09 П 30 Петрович, Й. М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 256 с.
 16. 658 П 32 Підприємництво і торгівля : навч. посіб. / Луцький нац. техн. ун-т ; під заг. ред.: Л. Л. Ковальської, І. В. Кривов'язюка. – Київ : Кондор, 2018. – 620 с.
 17. 34 П 32 Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / Луцький нац. техн. ун-т ; під заг. ред. І. В. Кривов’язюка. – Київ : Кондор, 2020. – 172 с.
 18. 658 П 60 Портнягін, Д. Трансформатор. Як створити свій бізнес і почати заробляти / Д. Портнягін ; пер. з рос. Алла Долгая. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. – 304 с.
 19. 005 С 32 Середа, Р. Как не лажать по-крупному в малом бизне$е. Истории реальных ошибок на пути создания и развития малого и среднего бизнеса / Р. Середа. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 280 с.
 20. 658 С 50 Смаль, В. Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво : аналіт. дослідж. / В. Смаль ; упоряд. В. Кокоть. – Київ : [б. и.], 2018. – 118 с.
 21. 1 С 50 Смаль, В. Що слід знати про соціальне підприємництво : посіб. / В. Смаль, В. Кокоть ; упоряд. О. Кучеренко. – Київ : [б. и.], 2017. – 54 с.
 22. 658 Т 41 Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Б. Тимохова ; Народна Укр. Академія. – Київ : Кондор, 2018. – 316 с.
 23. 658 Т 44 Тирпак, І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков ; Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 270 с.
 24. 658 Т 56 Томчук, Д. Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена / Д. Томчук. – Київ : Наш Формат, 2019. – 384 с.
 25. 658 Я 77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 408 с.
 26. Гладунов, О. Економічне відродження України через інвестиції та підприємництво / О. Гладунов, Н. Богданець // Маркетинг в Україні. – 2020. – № 3. – С. 44–47.
 27. Голубєв, О. Б. Розвиток соціального підприємництва в світі та можливості для України / О. Б. Голубєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 10. – С. 105–111.
 28. Магас, В. М. Підприємництво та конкуренція – основні чинники розкриття економічного потенціалу суспільства / В. М. Магас // Економічна теорія. – 2019. – № 2. – С. 44–56.
 29. Мельник, В. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів / В. Мельник, Н. Добіжа, О. Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. економічного ун-ту . – 2019. – № 1. – С. 70–80.
 30. Олійник, Т. І. Генезис підприємництва – рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів / Т. І. Олійник // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 42–45.
 31. Олійник, Т. І. Еволюція підприємницької активності: суспільно–економічний аспект становлення та розвитку / Т. І. Олійник // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 92–96.
 32. Пащук, Л. В. Фактори розвитку малого і среднього підприємництва в Україні / Л. В. Пащук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 102–111.
 33. Поліщук, Н. Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект / Н. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 100–104.
 34. Словська, І. Соціально-економічні права народу України під загрозою / І. Словська // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 3. – С. 213–217.
 1. 42 Д 40 Джефкінс, Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс; доп. і ред. Д. Ядін. – 4-е вид. – Київ. : Знання, 2001. – 456 с.
 2. 659 П 12 Падалка, С. В очікуванні копірайтера. Драма про небувалий копірайтинг у восьми діях / С. Падалка ; пер. з рос. О. Кендзіор. – Київ : Пабулум, 2017. – 160 с.
 3. 659 С 48 Слободянюк, Э. П. Клад копирайтера / Э. Слободянюк. – Харьков : Фолио, 2021. – 220 с.
 4. 42 Т 80 Трухімович, С. Реклама. Конспекти копірайтера / С. Трухімович. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 152 с.
 5. Андрощук, Г. Копірайтинг тролінг: стан та механізми протидії / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 7. – С. 33-38.
 6. Бадя, Т. Сам себе копирайтер: учимся писать тексты быстро и качественно / Т. Бадя // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2014. – № 2. – С. 70-80.
 7. Дарбинян, С. Корпоративні війни копірайту / С. Дарбинян // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 8. – С. 17–18.
 8. Догадіна, О. Посада для копірайтера: доберіть відповідник із КП / О. Догадіна // Кадровик 01. – 2020. – № 3. – С. 71–72.
 9. Звєгинцова, М. Копирайтинг та особливості його викладання майбутнім фахівцям у галузі соціальних комунікацій / М. Звєгинцова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 10. – С. 20–24.
 10. Каганов, А. Копирайт: с права – налево / А. Каганов // Вокруг света. – 2011. – № 12. – С. 186–188.
 11. Лятіна, О. Доповнена рекламність / Ольга Лятіна // Український юрист. – 2020. – № 12. – С. 34–36.
 1. 7 А 23 Агєєв, Є. Я. Закупівельна логістика : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, М. Л. Заєв, С. В. Піча. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 383 с.
 2. 355 Б 38 Бедрій, Я. І. Військова логістика : навч. посіб. / Я. Бедрій, Є. Тарнавський. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 242 с.
 3. 338 В 78 Вострякова, В. І. Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. / В. І. Вострякова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017.
 4. 7 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 312 с.
 5. 338 К 30 Качуровський, С. В. Механізми управління логістикою складування підприємств АПК : автореф. дис. / С. В. Качуровський ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
 6. 9(4УКР)32 К 61 Колодійчук, В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Український бестселер : Арал, 2015. – 574 с.
 7. 7 К 82 Крикавський, Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, М. Фертч ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 804 с.
 8. 339 М 27 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. у схемах і табл. для студ. ВНЗ / за заг. ред. С. В. Смерічевської. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 552 с.
 9. 47 Н 34 Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту : монографія / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Європейський ун-т, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 260 с.
 10. 8 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Олексенко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 468 с.
 11. 7 О-75 Основи логістики : навч. посіб. / Я. І. Бедрій [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 260 с.
 12. 7 С 50 Смирнов, І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 224 с.
 13. 7 Т 98 Тюріна, Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 392 с.
 14. 7 У 67 Управління ризиками в логістиці : навч. посіб. / Луган. нац. аграр. ун-т, Сх.-укр. нац. ун-т ім. В. Даля, Донец. держ. ун-т управління ; за заг. ред. В. М. Гончарова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 253 с.
 15. Атрамонов, И. Актуальные проблемы управления запасами / Иван Атрамонов, Валерий Разгуляев // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2015. – № 3. – С. 44–49.
 16. Григорак, М. Ю. Тренди розвитку логістичної нерухомості в Україні та світі / М. Ю. Григорак, О. Овдієнко // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 2. – С. 18–24.
 17. Ільченко, Н. Б. Складські логістичні центри як елемент управління ланцюгами постачання / Н. Б. Ільченко // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 1. – С. 50–57.
 18. Лук’янова, О. М. Світовий досвід та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України / О. М. Лук’янова, Д. Ю. Кривцун // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 1. – С. 40–47.
 19. Патковский, С. «Наступает новый виток в развитии глобального логистического бизнеса» / С. Патковский // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. – 2020. – № 2. – С. 32–39.
 1. 339 Б 24 Барден, Ф. Код зламано, або наука про те, що змушує купувати / Ф. Барден. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 304 с.
 2. 8 В 38 Вествуд, Д. Як скласти маркетинговий план. Визначте стратегію, побудуйте ефективний план та досягніть своїх маркетингових цілей / Д. Вествуд ; пер. з англ. І. Семенюк. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 176 с.
 3. 8 Г 31 Гелліген, Б. Вхідний маркетинг. Приваблюйте, залучайте і радуйте клієнтів онлайн / Б. Гелліген, Д. Шах ; пер. з англ. В. Луненко. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 240 с.
 4. 1 Д 44 Digital-маркетинг: ефективний інструмент для популяризації досягнень наукових установ НААН : кол. моногр / А. В. Балян [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України. – Вінниця : Твори, 2019. – 68 с.
 5. 46 І-21 Іванова, Л. О. Маркетинг послуг : навч. посіб. / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 508 с.
 6. 1 К 56 Ковшова, І. О. Путівник з маркетингу : навч. посіб. / І. О. Ковшова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 176 с.
 7. 050.2 К 82 Крикавський, Є. В. Маркетинг та менеджмент : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 96 с.
 8. 050.24 М 27 Маркетинг. Теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / МАУП ; під керівництвом та наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : Персонал, 2015. – 606 с.
 9. 8 П 68 Праєт, Д. Несвідомий брендинг. Як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг / Дуглас ван Праєт ; пер. з англ. Я. Машико. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 304 с.
 10. 8 С 44 Скотт, Д. Фанократія. Перетворення фанів на клієнтів і клієнтів на фанів / Д. Скотт, Р. Скотт ; пер. з англ. Д. Антонюка. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 272 с.
 11. Бернович, П. Взлом маркетинга и перспективы его развития / Бернович П. // Маркетинг и реклама. – 2019. – № 9. – С. 44–53.
 12. Гладка, В. О. Теоретичні аспекти соціально-відповідального маркетингу / В. О. Гладка // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Екон. науки. – 2013. – № 4. – С. 52–58.
 13. Гомольська, В. В. Ефективність маркетингу: підходи та критерії / В. В. Гомольська // Наукові записки / Українська академія друкарства. – Львів. – 2020. – Вип. 1. – С. 115 – 122.
 14. Гомольська, В. В. Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні / Гомольська В. В. // Наукові записки / Українська академія друкарства. – Львів. – 2017. – Вип. 2. – С. 75–83.
 15. 378 І-73 Жук, О. Сучасні ефективні маркетингові інструменти просування / Жук О. // Інтернет - Освіта - Наука - 2020 : ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. ІОН-2020, 26-29 трав., 2020 р. : зб. пр. / відп. за вип. В. В. Грабко. – Вінниця, 2020. – С. 190–191.
 16. Луцяк, В. В. Бізнес-планування комплексу просування продукції підприємства в Інтернет / В. В. Луцяк, К. В. Мазур // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 56–65.
 17. Угоднікова, О. І. Цифровий публічний маркетинг як елемент інформаційної політики держави / О. І. Угоднікова // Економіка та держава. – 2022. – № 2. – С. 94 – 96.
 1. 34 Е 45 Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій / Представництво «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні, Центр Разумкова, Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2020. – 276 с.
 2. 9 Є 69 Єргін, Д. Великий куш. Всесвітня історія боротьби за владу, гроші, нафту / Д. Єргін ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 976 с.
 3. 45 М 48 Мельник, Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія / Ю. М. Мельник ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.- екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 365 с.
 4. 2 Н 20 Наїр, Ч. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства / Ч. Наїр ; пер. з англ. І. Гнатковська. – Київ : Наш Формат, 2020. – 288 с.
 5. 2 П 29 Перевозчиков, В. І. Економічна теорія: політика роздержавлення : навч. посіб. / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик, Ю. М. Жукова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : СКІФ, 2020. – 272 с.
 6. 3 Р 18 Райнерт, Е. С. Як багаті країни стали багатими... і чому бідні країни залишаються бідними / Е. С. Райнерт ; пер. з англ. Я. Сінайко ; за наук. ред. В. Галасюка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 416 с.
 7. 1 Р 32 Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підручник / Нац. ун-т «Чернігівська політехніка» ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 432 с.
 8. 327 С 28 Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики : [аналіт. доп.] / М. Пашков [та ін.]. – Київ : Заповіт, 2020. – 100 с.
 9. Яковенко, Р. В. Управління економічною системою України в умовах російської агресії / Р. В. Яковенко // Економіка та держава. – 2022. – № 3. – С. 49–52.
 10. Головатюк, В. М. Готовність економічної системи України до майбутнього наукоємного виробництва в міжнародному контексті / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2021. – № 4. – С. 7–23.
 11. Костриця, В. В. Політика відновлення зайнятості в постпандемічний період: міжнародний контекст / В. В. Костриця, Т. В. Бурлай // Економічна теорія. – 2021. – № 4. – С. 73–94.
 12. Кошиков, Д. Поняття та зміст державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави / Д. Кошиков // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 9. – С. 52–57.
 13. Резнікова, Н. Захист заради успіху : як ресурсний націоналізм може стати основою сталого розвитку / Н. Резнікова, В. Панченко // Український тиждень. – 2021. – № 51/52. – С. 22–25.
 14. Сторонянська, І. З. Економічна нестабільність vs економічне зростання територій: фінансові детермінанти та поведінкові ефекти / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2021. – № 2. – С. 150–164.
 1. 005 Г 27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для студ. ВНЗ / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
 2. 005 К 89 Кузьмін, О. Є. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 227 с.
 3. 005 Н 41 Негрей, М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 272 с.
 4. 005 Р 49 Ріел, Д. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір / Дженніфер Ріел, Роджер Мартін ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Київ : Наш формат, 2019. – 248 с.
 5. 005 Ч-49 Чернешенко, І. Управлінські лайфхаки. Прості рішення та ідеї для успішного керівника / І. Чернешенко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 192 с.
 6. 005 Х 43 Хіз, Ч. Вирішуй правильно. Як обрати найкраще рішення в житті та на роботі / Чіп Хіз, Ден Хіз ; пер. з англ. А. Жищинської. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.
 7. Соболь, М. П. Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень / М. П. Соболь // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 167 – 169.
 8. 9(4УКР) Т 33 Слободяник, Т. М. Технології прийняття та реалізації управлінських рішень / Т. М. Слободяник // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук-практ. конф., 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 227 – 229.
 1. 005 Г 27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для студ. ВНЗ / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
 2. 005 К 89 Кузьмін, О. Є. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 227 с.
 3. 005 Н 41 Негрей, М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 272 с.
 4. 005 Р 49 Ріел, Д. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір / Дженніфер Ріел, Роджер Мартін ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Київ : Наш формат, 2019. – 248 с.
 5. 005 Ч-49 Чернешенко, І. Управлінські лайфхаки. Прості рішення та ідеї для успішного керівника / І. Чернешенко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 192 с.
 6. 005 Х 43 Хіз, Ч. Вирішуй правильно. Як обрати найкраще рішення в житті та на роботі / Чіп Хіз, Ден Хіз ; пер. з англ. А. Жищинської. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.
 7. Соболь, М. П. Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень / М. П. Соболь // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 167 – 169.
 8. 9(4УКР) Т 33 Слободяник, Т. М. Технології прийняття та реалізації управлінських рішень / Т. М. Слободяник // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук-практ. конф., 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 227 – 229.
 1. 40 І-45 Ільєнко, О. В. Геологістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Ільєнко, О. К. Катерна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 284 с.
 2. 339 М 27 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. у схемах і табл. для студ. ВНЗ / за заг. ред. С. В. Смерічевської. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 552 с.
 3. 7 О-75 Основи логістики : навч. посіб. / Я. І. Бедрій [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 260 с.
 4. 47 Н 34 Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорт : монографія / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Європейський ун-т, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 260 с.
 5. 40 П 54 Полянська, Н. Є. Логістика на повітряному транспорті : навч. посіб. для студ. вузів / Н. Є. Полянська, О. Й. Косарев ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ-друк, 2010. – 168 с.
 6. 7 С 50 Смирнов, І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 224 с.
 7. 40 С 59 Сокур, І. М. Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 222 с.
 8. 40 С 64 Сопоцько, О. Ю. Механізм управління постачаннями швидкопсувних вантажів : автореф. дис. / О. Ю. Сопоцько ; Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2015. – 20 с.
 9. Городецька, Т. Б. Інноваційне оновлення транспортно-експедиторської діяльності підприємства / Тетяна Борисівна Городецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 4. – С. 6 – 12.
 10. Ковалик, О. А. Характеристика транспортно-логістичного забезпечення діяльності підприємств України / О. А. Ковалик, О. А. Велєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 6. – С. 22 – 24.
 11. Ломотько, Д. В. Логістичні підходи щодо оптимізації складу маршрутних поїздів в системі «вантажовласник – залізниця» / Д. В. Ломотько, Є. І. Балака, М. Є. Резуненко // Залізничний транспорт України. – 2020. – № 4. – С. 4 – 14.
 12. Миронов, К. О проблемах автомобильной логистики / К. Миронов // Логистика: проблемы и решения. – 2021. – № 6. – С. 24 – 30.
 13. Ніколаі, Б. У логістичній галузі наявна проблема ефективності : як цифровізація вантажних перевезень може розв’язати проблему марнування ресурсів / Б. Ніколаі // Український тиждень. – 2021. – № 50. – С. 20-21.
 14. Русина, Ю. О. Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції / Ю. О. Русина, Н. О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 6. – С. 90 – 97.
 15. Смирнов І. Г. Формування транспортно-логістичних кластерів в Європейському Союзі / Смирнов І. Г. // Логистика: проблемы и решения. – 2020. – № 4. – С. 46 – 56.
 16. Чимош, К. С. Генезис поняття «транспортна логістика» / К. С. Чимош // АгроСвіт : . – 2020. – № 17/18. – С. 119 – 122.
 1. 004 Н 64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за ред. В. В. Пасічника. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 279 с.
 2. 004 Ш 32 Шаховська, Н. Б. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. М. Камінський, О. Б. Вовк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 392 с.
 3. 8 Б 85 Бостром, Н. Суперінтелект. Стратегії і небезпеки розвитку розумних машин / Н. Бостром ; пер. з англ.: А. Ящук, А. Ящук. – Київ : Наш Формат, 2020. – 408 с.
 4. 8 Л 55 Л., Кай-Фу. Наддержави штучного інтелекту. Китай, Кремнієва долина і новий світовий лад / Кай-Фу Лі ; з англ. пер. Вячеслав Пунько. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. – 304 с.
 5. 8 М 19 Малкольм, Ф. Что делать, когда машины начнут делать все / Ф. Малкольм, Рериг Пол, Принг Бен ; пер. с англ. И. Савиной. – Киев : Бомбора™ : Форс Україна, 2019. – 320 с.
 6. 8 Р 24 Рассел, С. Сумісний з людиною. Штучний інтелект і проблема контролю / С. Рассел ; з англ. пер. Вікторія Зенгва. – Київ : Bookchef : Форс Україна, 2020. – 416 с.
 7. 8 Т 48 Ткаченко, Р. О. Нейромережеві засоби штучного інтелекту : навч. посіб. / Р. О. Ткаченко, П. Р. Ткаченко, І. В. Ізонін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 208 с.
 8. 81 Ф 79 Форд, М. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття / Мартін Форд ; пер. з англ. Володимир Горбатько. –.Київ : Наш формат, 2016. – 400 с.
 9. 331 25 Девенпорт, Т. Вакансія: людина. Як не залишитися без роботи в добу штучного інтелекту / Т. Девенпорт, Д. Корбі ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Київ : Наш Формат, 2018. – 336 с.
 10. 658 Н 17 Наделла, С. Натисніть «оновити». Подорож у пошуку душі Microsoft та кращого майбутнього для кожного / С. Наделла спільно з Г. Шоу, Д. Трейсі Ніколс ; пер. з англ. М. Солдаткіної ; передм. Б. Гейтса. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 280 с.
 11. 813 З-36 Засоби штучного інтелекту : навч. посіб. / Р. О. Ткаченко [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 204 с.
 12. Андрощук, Г. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2021. – № 2. – С. 56 – 74.
 13. Бурило, Ю. Правосуб’єктивність систем штучного інтелекту: бути чи не бути? / Ю. Бурило // Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 2. – С. 18 – 25.
 14. Бурило, Ю. Твори, створені штучним інтелектом, та їх охорона авторським правом / Ю. Бурило // Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 3. – С. 7 – 13.
 15. Бушуєв, К. М. Комерціалізація та захист інтелектуальної власності в інноваційно-інвестиційній діяльності підриємств з використанням штучного інтелекту / К. М. Бушуєв, Т. А. Фонарьова, В. О. Петренко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. – 2021. – № 10. – С. 27 – 30.
 16. Посикалюк, О. Проєкт регламенту ЄС щодо штучного інтелекту та його вплив на приватне право / О. Посикалюк // Право України. – 2021. – № 12. – С. 242 – 250.
 17. Поткін, І. Цифровізація - один з головних векторів розвитку морегосподарського комплексу України / І. Поткін // Економіст. – 2021. – № 12. – С. 67 – 68.
 18. Прилипко, Д. Штучний інтелект та авторське право / Д. Прилипко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2021. – № 2. – С. 15 – 22.
 1. 9(4УКР)305 В 12 Вавженчук, С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 560 с.
 2. 331 Г 19 Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 384 с.
 3. 331 Д 30 Дембіцька, С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський, С. В. Королевська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 131 с.
 4. 331 З-40 Заюков, І. В. Збереження здоров'я зайнятого населення України в системі забезпечення людського розвитку : автореф. дис. / І. В. Заюков ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 40 с.
 5. 331 З-40 Заюков, І. В. Охорона праці в галузі управління та адміністрування : навч. посіб. / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 91 с.
 6. 331 З-40 Заюков, І. В. Самозбереження здоров’я зайнятого населення України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення : монографія / І. В. Заюков ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2019. – 388 с.
 7. 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с.
 8. Аршимова, Д. Об’єднуємося для безпеки у світі / Д. Аршимова // Охорона праці. – 2021. – № 10. – С. 20 – 21.
 9. Бутиліна, О. Особливості охорони праці в холодну пору року / О. Бутиліна // Охорона праці і пожежна безпека. – 2021. – № 12. – С. 28 – 33.
 10. Колодезна, С. Охорона праці жінок: про що треба знати роботодавцям / С. Колодезна // Охорона праці і пожежна безпека. – 2021. – № 12. – С. 44 – 51.
 11. Лесенко, Г. Діловодство в охороні праці. Коли оновлювати документи та скільки зберігати / Г. Лесенко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2021. – № 11. – С. 58 – 64.
 12. Лесенко, Г. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Як роботодавцю уникнути штрафу та суду / Г. Лесенко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2021. – № 12. – С. 52 – 59.
 13. Лесенко, Г. Попереджений – значить захищений. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці / Г. Лесенко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2021. – № 12. – С. 34 – 41.
 14. Чеберячко, С. Безпека за п’ять кроків / С. Чеберячко // Охорона праці. – 2021. – № 10. – С. 23 – 27.
 15. Якименко, З. Індивідуальні трудові спори можна розв‘язувати без суду / Зінаїда Якименко // Охорона праці. – 2021. – № 10. – С. 50 –
 1. 053 Б 79 Болюх, М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ. вузів / М. А. Болюх, А. П. Заросило. – Київ : КНЕУ, 2008. – 344 с.
 2. 053 О-82 Отенко, І. П. Аналіз у бюджетних та банківських установах : навч. посіб. для студ. вузів / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Харків : ІНЖЕК, 2009. – 240 с.
 3. Бабенко, К. Є. Swot-аналіз території як передумова формування стратегічного бачення її економічного розвитку / К. Є. Бабенко // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 126–130.
 4. Єгоров, І. Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС / І. Ю. Єгоров, В. Ю. Грига // Статистика України. – 2019. – № 3. – С. 56–62.
 5. Зоріна, О. А. Інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу корпорацій / О. А. Зоріна, О. Б. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 5. – 48–54.
 6. Кобрин, Л. Й. Теоретико-методичні підходи до управління діловою активностю підприємства / Л. Й. Кобрин // Українська академія друкарства. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 193–200.
 7. Копавченко, В. В. Бюджет як соціально-економічний інститут: інституційні характеристики / В. В. Копавченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 17. – С. 38–43.
 8. Пошивалова, О. В. Статистичний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України / О. В. Пошивалова, П. М. Прошкіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. – С. 15–18.
 9. Тимрієнко, І. Ю. Основні аспекти здійснення економічного аналізу основних засобів / І. Ю. Тимрієнко, В. О. Гранчак // Регіональна бізнес-економіка та управління : науковий, виробничо-практичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 50–57.
 10. Томчук, О. Ф. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень / О. Ф. Томчук, Т. О. Мулик, Л. І. Федоришина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 4. – С. 144–154.
 11. Харламова, Г. Ефективне модельне рішення для ОТГ / Г. Харламова, С. Лобойко // Економіст. – 2019. – № 12. – С. 5–8.
 1. 005 А 30 Адізес, І. К. Управління змінами для досягнення найліпшого результату в бізнесі й повсякденному житті / І. К. Адізес ; з англ. пер. Т. Семигіна. – розшир. і випр. вид. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. – 400 с.
 2. 005 Б 89 Брэнсон, Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни = Losing My Virginity / Р. Брэнсон ; пер. с англ.: Т. Гутман, М. Хлебникова. – 5-е изд. – Харьков : Фолио, 2017. – 550 с.
 3. 005 В 27 Велч, Д. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури = The Real-Life MBA / Джек Велч, Сьюзі Велч ; пер. з англ. Оксана Ваф’я. – Київ : Наш формат, 2018. – 200 с.
 4. 005 К 75 Кох, Р. Принцип 80/20 та 92 інших фундаментальних закони природи. Наука успіху / Р. Кох ; пер. з англ. О. Лобастової. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 360 с.
 5. 005 П 18 Партридж, Д. Люди чи прибуток. Ламай систему. Живи з метою. Буть успішним = People over Profit / Д. Партридж ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : КНИГОЛАВ, 2017. – 240 с.
 6. 9 К 59 Козлова, В. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті : пер. з рос. / В. Козлова. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 176 с.
 7. 9 М 60 Мілютіна, К. Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Ліра-К, 2020. – 168 с.
 8. 98 Ф 83 Франкел, Л. П. Гарні дівчатка не досягають успіху в бізнесі: сто і одна підсвідома помилка, що веде до провалу в кар’єрі жінки / Л. П. Франкел. – Київ : Сварог, 2019. – 208 с.
 9. 316 Д 15 Далай-лама. Шлях лідера. Бізнес, буддизм і щастя у взаємопов'язаному світі : пер. з англ. / Далай-лама, Лоренс ван ден Майзенберг ; пер. з англ. А. Ващук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 216 с.
 10. 6 С 16 Салліван, П. Кодекс заможних. Живи, як 1% наcелення в світі / П. Салліван. – Київ : Сварог, 2020. – 256 с.
 11. 6 Т 16 Талеб, Н. Н. Обдурені випадковістю. Незрима роль шансу в житті та бізнесі / Н. Н. Талеб ; пер. з англ. А. Калинюк. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2020. – 320 с.
 12. 6 Ш 26 Шарма, Р. Лідер без титулу : сучасна притча про справжній успіх у бізнесі та житті: пер. з англ. Р. Шарма. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 232 с.
 13. Лахненко, О. Успішні переговори: коли всі у виграші / О. Лахненко // Аудитор України : офіц. вид. Аудиторської палати України. – 2018. – № 11. – С. 76–
 14. Мешкурова, Т. Про інтуїцію у світі постійних змін / Т. Мешкурова // Приватний підприємець. Усе, що потрібно знати для ведення бізнесу. – 2019. – № 454. – С. 39.
 15. Рубанец, А. Мой путь в HR: «Есть единственный способ предсказать будущее – создать его» / А. Рубанец // Управление персоналом – 2021. – № 11. – С. 64–73 : іл.
 16. Селезньов, Д. А. Ціннісні орієнтації в управлінській діяльності / Д. А. Селезньов, В. М. Качарова // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2019. – № 1. – С. 106–
 17. Червак, Р. Добре партнерство. Як обрати компаньйона для бізнесу і життя / Р. Червак // Колесо життя. – 2019. – № 2. – С. 50–53 : кол. іл.

Економіка. Управління. Фінанси