Екологія

Поділитися:

 

 1. 8 В 48 Головчак, В. Ф. Перспективи перетворення деградаційних і екологічно загрозливих територіальних систем Калуш-Голинського родовища калійних солей на культурні ландшафти / В. Ф. Головчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2010. – Вип. 21. – С. 74–81.
 2. 08 А 65 Андрієнко, Т. Л. Озер вода жива / Т. Л. Андрієнко, С. Ю. Попович, О. Ф. Головач. – К. : Урожай, 1990. – 176 с.
 3. 08 Є 27 Євтушенко, М. Ю. Водна токсикологія : підруч. для студ. біолог. спец. ВНЗ / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 564 с.
 4. 08 М 77 Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових і озерних екосистем : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Й. В. Гриб [та ін.] ; Ін-т змісту і методів навчання, Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Рівне ; Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 486 с.
 5. 330 Р 65 Руденко, Л. Г. Регіональні відмінності в нагромадженні відходів життєдіяльності людини і їх загрози для життя / Л. Г. Руденко, М. М. Вишня, Т. В. Тимочко // Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : зб. матеріалів Нац. форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8-10 жовт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / відп. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2020. – С. 16–18.
 6. 504 С 76 Стан водних ресурсів в Україні / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 24 с.
 7. Гайдін, А. М. Озеро в Домбровському калійному кар’єрі [Електронний ресурс] / А. М. Гайдін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2011. – № 2. – С. 55–62.
 8. Головчак, В. Ф. Трансформація складових геосистем у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В. Ф. Головчак // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 57–62.
 9. Дещиця, С. А. Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру [Електронний ресурс] / С. А. Дещиця, О. І. Романюк, Ю. В. Садовий, О. І. Підвірний, Р. І. Кусайло, В. В. Коляденко // Геодинаміка. – 2013. – № 2. – С. 136–138.
 10. Дєньгін, А. П. Комплексний аналіз та першочергові заходи з промислової та екологічної безпеки Домбровського калійного кар’єру [Електронний ресурс] / А. П. Дєньгін, Ю. М. Спичак // Проблеми охорони праці в Україні. – 2014. – Вип. 27. – С. 62–72.
 11. Дяків, В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар’єру (м. Калуш) [Електронний ресурс] / В. Дяків // Мінералогічний збірник. – 2016. – № 66, Вип. 2. – С. 128–138.
 12. Дяків, В. О. Моделювання впливу самоізоляції бортів, гравітаційної диференціації та хвильового змішування на формування хімічного складу озерних вод в процесі затоплення домбровського соляного кар’єру (м. Калуш) [Електронний ресурс] / В. О. Дяків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – 2015. – № 3–4. – С. 211–215.
 13. Малик, Ю. О. Моніторинг стану Домбровського кар’єру [Електронний ресурс] / Ю. О. Малик, О. М. Демків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – № 761. – С. 285–288.
 14. Малькова, Я. Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар’єру [Електронний ресурс] / Я. Малькова, Є. Яковлєв, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2020. – Вип. 4. – С. 61–67.
 15. Малькова, Я. О. Експериментальне моделювання конвекційно-дифузійного масоперенесення в розсолах Домбровського кар’єру (м. Калуш Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / Я. О. Малькова, В. В. Долін, В. М. Бобков // Мінеральні ресурси України. – 2020. – № 4. – С. 22–27.
 16. Малькова, Я. О. Моделювання кінетики розчинення мінералів соленосних порід Домбровського кар’єру Калуш-Голинського родовища калійних солей [Електронний ресурс] / Я. О. Малькова, В. М. Бобков, В. В. Долін // Мінералогічний журнал. – 2020. – Т. 42, № 4. – С. 60–68.
 17. Регіональні екологічні проблеми в центрі уваги народних депутатів України // Екологічний вісник. – 2021. – № 3. – С. 3–4.
 18. Семчук, Я. М. Екологічні наслідки розробки калійних руд на Калуш-Голинському родовищі та прогноз осідання земної поверхні над затопленими гірничими виробками / Я. М. Семчук, Г. В. Бондар // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 6. – С. 12–17.
 19. Хуторной, А. От Калуша до Одессы – экологическая проблема длинною в Днестр / А. Хуторной, С. Хуторной // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 7. – С. 65–69.
 20. Штонь, І. Проблема з транскордонною перспективою / І. Штонь // Надзвичайна ситуація. – 2010. – № 11. – С. 10-11.

 

 1. 1 Б 81 Бондар, О. І. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 238 с.
 2. 9(4УКР)28 Г 67 Горбач, Л. М. Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи : монографія / Л. М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.
 3. 32 З-48 «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст / керівник проекту та автор К. Маркевич. – Київ : Заповіт, 2019. – 316 с.
 4. 45 Е 62 Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2020. – 247 с.
 5. 15 К 17 Калетнік, Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 516 с.
 6. 9(4УКР)44 К 78 Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / Н. Ходько [та ін.]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 с.
 7. 9(4УКР)30 Л 62 Лір, В. Е. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / В. Е. Лір, У. Є. Письменна. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 208 с.
 8. 34 М 48 Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2019. – 463 с.
 9. 330 М 85 Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2017. – 368 с.
 10. 349 П 68 Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) : монографія / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 230 с.
 11. 31 С 40 Сиротюк, С. В. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 182 с.
 12. 9(4УКР) С 83 Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали: У 2 т. / Ред. А.А. Жовтянський та ін. – Київ : Академперіодика, 2006 – .Т. 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження. – 600 с.
 13. 330 Ф 79 Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. ред. С. О. Лизуна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 336 с.
 14. 45 Ш 67 Шкуро, М. Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури : автореф. дис. / Максим Юрійович Шкуро ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : [б. и.], 2019. – 20 с.
 1. Бахманн, К. Инженеры климата / К. Бахманн // GEO. – 2012. – № 2. – С. 44–53.
 2. 22 В 16 Вальчук-Оркуша, О. М. Загальне землезнавство. Гідрологія : навч. посіб. для студ. вузів / О. М. Вальчук-Оркуша. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 174 с.
 3. Вершиніна, І. В. Світовий океан. Склад та властивості води / І. В. Вершиніна // Все для вчителя. – 2013. – Черв., № 6. – С. 21–24.
 4. Вітенько, О. З. Досліджуємо Світовий океан : конспект інтегрованого уроку з укр. мови та природознавства / О. З. Вітенько // Розкажіть онуку. – 2018. – Черв, № 6. – С. 52–54.
 5. Зингер, Е. М. Ледяная гора, которая плывёт / Е. М. Зингер // География. – 2012. – № 6. – С. 6–11.
 6. Пестушко, В. Підводні газопроводи / В. Пестушко // Географія та основи економіки в шк. – 2007. – № 11–12. – С. 10.
 7. 551 С 14 Сайдакова, Р. И. Тайны и загадки Мирового океана / Р. Сайдакова. – Харьков : Виват, 2017. – 224 с. – (Полезная книга).
 8. Шарафанов, И. Плач Земли / И. Шарафанов // Природа и человек. XXI век. – 2011. – № 1. – С. 68–69.
 1. Гродзінський, Д. М. Збереження біорізноманіття України і світу – неодмінна основа стабільного розвитку цивілізації / Д. М. Гродзінський // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 3–11.
 2. Збереження біорізноманіття // Біологія. – 2009. – № 6. – С. 3–8.
 3. 18(4УКР) З 41 Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні : Інформ. бюл. № 9 / Київ. еколого-культ. центр. – Київ : [б. в.], 2000. – 27 с.
 4. 08 З 41 Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі : каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів / ред. : С. В. Таращук. – Київ : Веселий Дельфін, 2007. – 112 с.
 5. 08 М 29 Марушевський, Г. Б. Збереження біорізноманіття і створення екомережі : інформ. довід. / Г. Б. Марушевський, В. П. Мельничук, В. А. Костюшин. – Київ : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 168 с.
 6. 08 М 89 Мудрак, О. В. Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика : моногр. / О. В. Мудрак, Г. В. Мудрак ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 320 с.
 1. Андрійцьо, А. Обґрунтування сутності концепції культури екологічного менеджменту та принципи її формування / А. Андрійцьо // Економіст. – 2014. – № 1. – С. 53–56.
 2. Василенко, Л. О. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України / Л. О. Василенко, Ю. О. Березницька, О. Г. Жукова // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 62–65.
 3. Збаровська, Н. Як впровадити та постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту згідно з вимогами стандарту ISO / Н. Збаровська // Екологія підприємства – 2020. – № 8. – Ст. 24–30.
 4. Кравчук, І. І. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / І. І. Кравчук // АгроСвіт. – 2020. – № 22. – С. 29–33.
 5. Лесь, А. В. Ефективність системи екологічного менеджменту на підприємствах лісопромислового комплексу / А. В. Лесь, А. В. Ращенко, А. М. Фітісов // АгроСвіт. – 2020. – 19/20. – С. 69–74.
 6. Луцяк, В. В. Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області / В. В. Луцяк, І. В. Томащук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 1. – С. 33–47.
 7. Рухаємось вперед : популяризація екологічного способу життя серед молоді – ідея проекту «екошкола» від АТ «ФАРМАК» // Бізнес . – 2020. – №40–43. – С. 74–75.
 1. 2 Г 46 Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря : довідковий посіб. / Укр. наук. центр екології моря ; відповід. ред. : І. Д. Лоєва. – Київ : КНТ, 2008. – 616 с.
 2. 556 Г 46 Гідрологія : навч. посіб. / уклад. В. Г. Смирнова. – Київ : Кондор, 2018. – 170 с.
 3. 556 Є 92 Єфремова, О. О. Основи гідрології та охорона поверхневих вод : навч. посіб. / О. О. Єфремова, О. М. Коржик, В. В. Рибак. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 136 с.
 4. 2 М 63 Мірнова, С. Ріки, моря й океани. Уся вода на Землі / С. С. Мірнова ; за ред. С. К. Гульова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 63 с.
 5. 18 М 74 Мокін, В. Б. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод : монографія / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін ; комент. В. С. Мельник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 152 с.
 6. 2 П 37 План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи / за ред. С. Афанасьєва [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 188 с.
 7. 2 Р 31 Реєстр річок Вінницької області : довід. посіб. / Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг ; авт.-уклад. Ю. С. Гавриков. – Вінниця ; Київ : Чорномор. прогр. Ветландс Інтернешил, 2011. – 30 с.
 8. 556 Р 31 Реєстр річок Вінницької області : довід. посіб. / Вінниц. регіон. упр. водних ресурсів ; авт.-уклад. Ю. С. Гавриков. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВРУВР, 2017. – 28 с.
 9. 1(4УКР–4ВІН) С 83 Стратегічний план дій з комплексного поєднання питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття та збалансованого ведення сільського господарства в басейні р. Південний Буг : схвалено учасн. басейнової конф. «Збережемо Південний Буг» (13–15 трав. 2010 р., м. Немирів, Вінниц. обл.). – Вінниця ; Київ : Чорномор. прогр. Ветландс Інтернешил, 2011. – 100 с.
 10. 2 Т 26 Тведт, Тер'є. Подорож у майбутнє води / Тер'є Тведт ; пер. з норв. Ірини Сабор. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 232 с.
 1. 37 П 78 Герасимчук, О. Л. Екологічна стежка як засіб формування екологічної культури особистості / О. Л. Герасимчук, М. Б. Корбут // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / Ін-т модернізації змісту освіти. – Вінниця, 2019. – Вип. 91. – С. 92–96.
 2. 5 Р 68 Дудник, О. М. Роль служби державної охорони НПП в створені умов для рекреаційної діяльності / О. М. Дудник // Роль національних природних парків в розвитку туризму : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 верес. 2018 р., смт. Чечельник / М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 79–85.
 3. 5 Р 68 Сташенко, Т. Г. Екологічні стежки та маршрути Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» як важливий елемент його екотуристичної інфраструктури / Т. Г. Сташенко // Роль національних природних парків в розвитку туризму : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 верес. 2018 р., смт. Чечельник / М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 123–131.
 4. 3(4УКР) М 74 Столяр, В. Виховання у дошкільників емоційно–ціннісного ставлення до природи засобами художньої літератури за допомогою екологічної стежини / В. Столяр // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції / Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Вінниц. соціально–економіч. ін.-т Університету «Україна». – Бар, 2015. – С. 155–158.
 5. Вельчева, Л. Методика створення навчальної екологічної стежки / Л. Вельчева // Рідна шк. – 2006. – № 1. – С. 72–73.
 6. Венгер, О. На цій землі я народився : екологічна стежка / О. Венгер // Біологія. – 2018. – Лют., № 4. – С. 21–22.
 7. Гетьман, В. Екологічна стежка в національному природному парку / В. Гетьман // Біологія. – 2012. – Верес., № 18. – С. 4–9.
 8. Гетьман, В. І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо–виховної роботи / В. І. Гетьман // Екологіч. вісн. – 2013. – № 1. – С. 9–13.
 9. Гетьман, В. І. Заповідне Олешшя / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній шк. – 2017. – № 1. – С. 31–35.
 10. Грицюк, Я. Первоцвіти : проект / Я. Грицюк // Початкова шк. – 2017. – № 4. – С. 62–63.
 11. Демченко, С. М. Екологічна стежка до весняного лісу / С. М. Демченко // Розкажіть онуку. – 2014. – Серп., № 8. – С. 4–5.
 12. Івченко, Н. Д. Екологічна стежка / Н. Д. Івченко // Виховна робота в шк. : наук.–метод. журн. – 2014. – № 7. – С. 39–45.
 13. Івченко, Н. Д. Екологічна стежка / Н. Д. Івченко // Виховна робота в шк. : наук.-метод. журн. – 2014. – № 7. – С. 39–45.
 14. Комарова, О. Організація дослідницької роботи учнів на екологічній стежці / О. Комарова // Біологія і хімія в шк. – 2011. – № 6. – С. 7–10.
 15. Комова, Г. А. Экологические тропы как форма экологического образования / Г.А. Комова // Биология в шк. – 2006. – № 8. – С. 52–58.
 16. Мойсієнко, І. Екологічна стежка «Плавні Нижнього Дніпра» / І. Мойсієнко // Біологія і хімія в шк. – 2004. – № 5. – С. 38–40.
 17. Неізвідська, Л. «Спасибі, Вчителю!.» / Л. Неізвідська // Початкова шк. – 2018. – № 9. – С. 58–59.
 18. Петринка, Л. Мандрівка Стрийським парком : пішохідна екскурсія екологічною стежкою / Л. Петринка // Географія та основи економіки в шк. – 2010. – № 10. – С. 27–31.
 19. Плохій, З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу : (інноваційні підходи) / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7. – С. 6–10.
 20. Пунейко, Н. Практика екологічного виховання учнів / Н. Пунейко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 6. – С. 30–32.
 21. Рослини шкільного довкілля : екологічна стежина // Початк. освіта. – 2013. – Квіт., № 15. – С. 18–21.
 22. Соломенко, Л. Екологічні дослідження в учнівських проектах / Л. Соломенко // Біологія і хімія в шк. – 2005. – № 2. – С. 46–49.
 23. Устименко, Т. Ти течеш через віки, Дніпре, серцю милий... : проект / Т. Устименко // Початк. шк. – 2017. – № 4. – С. 59.
 24. Ходатенко, Н. Екологічна стежина / Н. Ходатенко // Дошкільне вихов. – 2003. – № 9. – С. 12–13.
 25. Чугаєвська, Д. Червоними та жовтими стежками : еколого-пізнавальні маршрути, розроблені науковцями, знайомлять дітей і дорослих із розмаїттям рослинного і тваринного світу Національного природного парку «Голосіївський» / Д. Чугаєвська // Вечірній Київ. – 2014. – 17 лип. – С. 20–21.
 26. Шевченко, В. А. Екологічна стежка як засіб формування екологічно грамотної особистості / В. А. Шевченко, Г. С. Зоря // Педагог. майстерня. – 2015. – № 11. – С. 37–41.
 27. Яковлева, Т. Екологічна стежина «Лісник» : вивчення природних комплексів на маршруті / Т. Яковлева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – Жовт. – С. 15–20.
 1. Андрущенко, В. Екологічна парадигма української освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 5–12.
 2. Дударенко, Л. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства / Л. Дударенко // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 76–85.
 3. Єрьомін, О. О. Освіта для сталого розвитку: екологізація освіти у НМЕТАУ / О. О. Єрьомін // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / Ю. З. Боруцька, О. В. Матухно, О. Л. Єрьоміна. – Вінниця, 2017. – С. 229.
 4. Запорожченко, Н. Екологія у НУШ : формування морально-екологічної особистості / Н. Запорожченко, Л. Рамазанова, Т. Варишева // Біологія. – 2020. – Січ., № 1. – С. 22–52.
 5. 74 В 48 Коровякова, Т. О. Підвищення ефективності екологічної освіти шляхом використання екологічних задач у курсах природничих дисциплін / Т. О. Коровякова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; голов. ред. В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 43. – С. 47–50.
 6. Моісєєв, Ю. О. Екологічна освіта як важлива складова сталого розвитку бізнесу / Ю. О. Моісєєв // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : збірник наукових праць. – Вінниця, 2017. – С. 235.
 7. Некос, А. Н. Оптимізація контролю знань з екології в середніх навчальних закладах із використанням інформаційних технологій / А. Н. Некос // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : збірник наукових праць / Ю. В. Медведєва. – Вінниця, 2017. – С. 234. – (за підтримки Вінницької міської ради).
 8. Пімоненко, Т. Стратегії маркетингу «зелених» інвестицій: основні положення та особливості / Т. Пімоненко, О. Люльов, Я. Ус // Вісн. Тернопіл. Нац.. екон. ун-ту : Науковий журнал. – 2019. – № 1. – С. 177–158.
 9. Присяжнюк, Л. Екологічний квест як освітня технологія / Л. Присяжнюк // Дошк. виховання. – 2018. – № 6. – С. 12–17.
 10. Рак, Л. Екологічна грамотність і здорове життя / Л. Рак, О. Кириченко // Труд. підготовка в рідній шк. – 2020. – № 3. – С. 13–23.
 11. Саницька, А. О. Роль освіти у формуванні екологічної свідомості студентів / А. О. Саницька // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All–Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : збірник наукових праць / М. С. Ташак. – Вінниця, 2017. – С. 243. – (за підтримки Вінницької міської ради).
 12. 04(4УКР) З–73 Скалецький, М. П. Екологія людини в умовах інформаційного суспільства та новітніх технологій / М. П. Скалецький // Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 28–29 вересня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Новий університет Лісабону (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Синергетичне товариство України – Вінницьке відділення. – Вінниця, 2016. – С. 142–146.
 13. 377 В 53 Тарасишена, О. В. Екологічне виховання як важлива складова виховного процесу учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти / О. В. Тарасишена, С. В. Жук // Вісн. проф.-тех. освіти Вінниччини : зб. наук.-метод. пр. / Вінниц. обл. держ. адмін., Департамент освіти і науки, Навч.-метод. центр проф.-техн. освіти у Вінниц. обл. – Вінниця : Діло, 2019. – Вип. 15. – С. 291–294.
 14. 3(4УКР) Х98 Тищенко (Федик), Т. Екологія як інновація на уроках мови / Т. Тищенко (Федик) // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети : матеріали ІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі / Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». – Бар, 2015. – С. 8–16.
 15. Чи мають сучасні 15-річні підлітки почуття відповідальності за стан довкілля? // Вісн. тестування і моніторингу в освіті. – 2018. – № 12. – С. 22–25.
 1. 4 В 14 Вакулюк, П. Г. Ліс і людина / П. Г. Вакулюк. – Київ : Урожай, 1989. – 272 с.
 2. 4 М 30 Марчак, А. В. Ліс і довкілля : навч. посіб. / А. В. Марчак. – Вінниця : ВДСГІ, 1998. – 200 с.
 3. 4 П 19 Пастернак, П. С. Ліс і охорона вод від забруднення / П. С. Пастернак, М. М. Приходько. – Ужгород : Карпати, 1988. – 96 с. – (Охорона навколишнього середовища).
 4. 4 Т 35 Термена, Б. К. Лісознавство з основами лісівництва : навч. посіб. / Б.К. Термена. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 161 с.
 5. Ведмідь, М. У жодній природній зоні та гірських регіонах на сьогодні немає оптимальної лісистості / М. Ведмідь // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 3. – С. 22–26.
 6. Генсірук, С. Ліс – проблема державна і світова / С. Генсірук // Розбудова держави. – 2001. – № 1/6. – С. 70–78.
 7. Гласова, Л. Ліс потребує захисту / Л. Гласова // Юрид. вісн. України. – 2005. – 13–19 серп. – С. 12.
 8. Глущук, В. Позиція «Моя хата скраю» губить ліси / В. Глущук // Ліс. і мислив. журн. – 2010. – № 2. – С. 16–17.
 9. Денисюк, І. Ліс і мисливство – за гармонію в природі / І. Денисюк , А. Моісєєнко // Ліс. і мислив. журн. – 2010. – № 4. – С. 23.
 10. Коваленко, В. Ліс – зелені легені планети. Бережіть його! : інтегр. урок із природознавства та основ здоров’я, 6-й кл. / В. Коваленко, Н. Беседа, Г. // Біологія. – 2013. – верес, № 17. – С. 11–14.
 11. Коржов, В. Л. Новітні технології лісокористування / В. Л. Коржов, В. С. Кудра, І. Я. Тимочко // Ліс. і мислив. журн. – 2012р. – № 5. – С.6–9.
 12. Коршунов, Н. А. Руководство тушением крупных лесных пожаров / Н. А. Коршунов // Лес. хоз-во. – 2013. – № 4. – С. 39–40.
 13. Кравчук, Л. Ми і довкілля : еколог. проект / Л. Кравчук // Біологія. – 2016. – Січ, № 2. – С. 25–30.
 14. Ландін, В. Погляд у майбутнє. Проблеми реабілітації радіактивно забруднених лісів України / В. Ландін // Ліс. і мислив. журн. – 2004. – № 2. – С. 10–11.
 15. Лицур, І. Що рік наступний нам готує? : [екон. роздуми над майбутнім ліс. галузі країни] / І. Лицур // Ліс. і мислив. журн. – 2019. – № 5. – С. 7–9.
 16. Ліс – зелений скарб України : нотатки із засідання колегії Держкомлісгоспу // Ліс. і мислив. журн. – 2003. – № 1. – С. 4–6.
 17. Ліс – наше багатство : вихов. захід на екол. тематику, 4 кл. // Розкажіть онуку. – 2009. – 17–18 верес. – С. 95–108 .
 18. Мєшкова, В. Вилікувати ліс / В. Мєшкова // Ліс. і мислив. журн. – 2019. – № 5. – С.18–21.
 19. Нетребенко, А. Збережемо ліс від вогню! / А. Нетребенко // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 6.
 20. Паденко, В. Ліс вибирає своїх / В. Паденко // Ліс. і мислив. журн. – 2018. – № 3. – С. 10–13.
 21. Подгайна, В. О. Планету нашу збережемо! / В. О. Подгайна // Класному керівнику усе для роботи. – 2014. – № 6. – С. 21–25.
 22. Попкало, В. Зберегти та відновити : [Міжнар. наук.-практ. конф. «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату»] / В. Попкало, Г. Кушановаусто / В. Паденко // Ліс. і мислив. журн. – 2019. – № 5. – С. 2–6.
 23. Пуговиця, М. «Ліс – благодіяння Боже на землі» / М. Пуговиця // Ліс. і мислив. журн. – 2012. – № 5. – С. 10–13.
 24. Ранкова зустріч для дітей середнього дошкільного віку : допоможемо врятувати ліс // Розкажіть онуку. – 2019. – Лип., № 7. – С. 54.
 25. Фандєєв, О. «Азимут» турботи про ліс і людей : нові технології / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2018. – № 10. – С. 35.
 26. Фурдичко, О. І. Реабілітація – стратегічний напрям управління радіоактивно забрудненими територіями / О. І. Фурдичко // Агроеколог. журн. – 2008. – № 1. – С. 5–12.
 1. 76 А 47 Алексеев, Л. С. Контроль качества воды : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / Л. С. Алексеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-Москва, 2012. – 159 с. – (Среднее профессиональное образование).
 2. 2 А 95 Ахманов, М. Вода, которую мы пьем. Качество питьевой воды и ее очистка с помощью бытовых фильтров / М. Ахманов. – Москва : Эксмо, 2006. – 192 с.
 3. 2 В 62 Вода. Океаны и моря, реки и озера / авт.-сост.: В. А. Широкова, Н. Л. Фролова. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с. – (Энциклопедия ОЛМА).
 4. 761 В 62 Воду треба берегти : проект. – Київ : [б. в.], 2012. – 16 с.
 5. 2 Г 91 Грущинська, І. В. Гідросфера. Вода і водойми : енцикл. для дітей / І. В. Грущинська, Н. С. Коваль. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 176 с.
 6. 23 Е 92 Ефремов, О. В. Осторожно: вода, которую мы пьем. Новейшие данные, актуальные исследования / О. В. Ефремов. – Санкт-Петербург : Вектор, 2011. – 128 с. – (Здоровье на все).
 7. 1(4УКР)+60.550.03 К 41 Кінько, Т. А. Земля – планета спраги. Кн.1. Україна в контексті глобальної водної кризи / Т. А. Кінько, М. Т. Кінько. – Київ : Літопис-ХХ, 2004. – 290 с.
 8. 220.8 П 35 Питна вода – неоціненне багатство / Молодіж. центр «Форум» ; уклад. Н. Чорноусенко, П. Горбанський. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 39 с.
 9. 761 П 35 Питна вода в Україні: зміцнення зв’язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях : звіт. – 3-я ред. – Київ : [б. в.], 2002. – 44 с. – (МАМА-86).
 10. 2 Т 26 Тведт, Т. Подорож у майбутнє води / Т. Тведт ; пер. з норв. І. Сабор. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 232 с. – (VIAE HUMANAE ; вип. 4).
 11. 3(4УКР) Х98 Шандрук, С. Щодо поліпшення якості води / С. Шандрук // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети : матеріали ІІ Міжнар. конф., присвяч. пробл. післячорнобил. мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освіт. просторі. – Бар, 2015. – С. 8–16.
 12. 76 Э 40 Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды : монография / ред. В. В. Гончарук. – Київ : Наук. думка, 2005. – 400 с. – (Проект «Наукова книга»).
 13. Артгерц, Р. Вода. Стандарти ISO і протокол з проблем води і здоров’я / Р. Артгерц, П. Стюдер // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 1. – С. 17–18.
 14. Водогосподарсько-екологічні проблеми річок Західного Полісся України (на прикладі басейну річки Горинь) / А. В. Яцик, І. А. Пашенюк, І. В. Гопчак, Т. О. Басюк // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 10. – С. 61–65.
 15. Гелевера, О. Ф. Забруднення нітратами вод Кіровоградської області / О. Ф. Гелевера, Н. Л. Гульванська // Екологічний вісник. – 2014. – № 6. – С. 27–28.
 16. Гулієва, Н. М. Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води / Н. М. Гулієва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 160–166.
 17. Долінський, А. А. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 3. – С. 49–55.
 18. Запольський, А. К. Радіаційна безпека питної води / А. К. Запольський // Вода і водоочисні технології. – 2003. – № 4. – С. 34–38.
 19. Захаров, П. П. Електроплазмові технології очищення, знесолення та знезараження водних потоків / П. П. Захаров // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. – № 4. – С. 20–26.
 20. Коваленко, П. Вода в спланованому руслі / П. Коваленко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 18 берез. – С. 14.
 21. Нестереня, Є. О. Проблеми питної води України / Є.О. Нестереня // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 10. – С. 28–30.
 22. Обіюх, Н. М. Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні / Н. М. Обіюх // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 117–124.
 23. Оксіюк, О. Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О. Оксіюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 3. – С. 18–28.
 24. Підлужна, М. М. Проблеми правового регулювання очищення стічних і підсланевих вод в Україні / М. М. Підлужна // Екологічний вісник. – 2015. – № 5. – С. 31–32.
 25. Скіра, В. Техногенно-екологічні проблеми прісної води в Україні / В.Скіра // Ринок інсталяційний. – 2002. – № 1. – С. 28.
 26. Хижняк, О. О. Проблема знезаражування природної води / О. О. Хижняк // Наукові вісті. – 2007. – № 5. – С. 129–135.
 27. Царенко, П. М. «Цвітіння» води та фітотоксичність – актуальні проблеми сьогодення / П.М. Царенко, О.П. Царенко // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 9. – С. 15–19.
 28. Шайдецька, В. Питна вода – найцінніший ресурс недалекої перспективи : через 10 років за прогнозами вчених, більше половини населення Землі відчуватиме дефіцит води / В. Шайдецька // Надзвичайна ситуація. – 2016. – № 4. – С. 44–45.
 1. 40.2 Б 12 Бабич, А. О. Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату. Т. 1 / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна. – Вінниця : Діло, 2014. – 468 с.
 2. 26.8 В 48 Барабаш, М. Б. Конструктивний підхід до регіоналізації глобальної зміни клімату на території України / М. Б. Барабаш, Л. О. Ткач // Наукові зап. Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 23–40.
 3. 66.2(4УКР) С 83 Бірюков, Д. С. Глобальні тенденції загроз природного і техногенного характеру та їхніх соціально-економічних наслідків / Д. С. Бірюков, Ю. М. Скалецький, О. І. Насвіт // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 34–43.
 4. 51.20 Б 90 Бубличенко, М. М. Метеозависимые люди: как оставаться здоровым в условиях изменяющегося климата / М. М. Бубличенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 221 с. – (Живая линия).
 5. 26.23 Д 14 Дайер, Г. Климатические войны / Г. Дайер ; пер. с англ.: В. Гончарова, А. Немировой. – Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. – 317 с.
 6. 20.1 П 99 Зорін, Д. О. Зміни клімату за останнє тисячоліття за літописними та історичними даними / Д. О. Зорін // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23–26 вересня: зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 148.
 7. 20.1 К 49 Кліматичні зміни: роль Сполученого Королівства у глобальному виклику : оглядовий документ № 20. – Київ : British Сouncil. Ukraine, [2005]. – 40 с.
 8. 20.1 К 52 Кляйн, Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Н. Кляйн ; пер. Д. Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. – (Світоглядна література).
 9. 20.1 К 52 Кляйн, Н. Правда – це правда: Революційна сила зміни клімату / Н. Кляйн // Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Н. Кляйн ; пер. Д. Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – С. 39–68.
 10. 26.23 Л 69 Логинов, В. Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия / В. Ф. Логинов. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 496 с.
 11. 26.2 Н 31 Наслідки зміни клімату – Україна / Нац. метеоролог. служба Великої Британії ; уклад. Р. МакКарті. – [Б. м. : б. и.], 2010. – 19 с.
 12. 66.2(4УКР) C 83 Потапенко, В. Г. Адаптація до змін клімату в контексті забезпечення економічної безпеки України / В. Г. Потапенко // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167–172.
 13. 26.23 Р 15 Радимен, В. Плуг, мор і нафта: як людство здобуло контроль над кліматом / В. Радимен ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 272 с.
 14. 26.23 С 36 Силвер, Дж. Глобальное потепление без тайн : путеводитель : пер. с англ. / Дж. Силвер. – Москва : Эксмо, 2009. – 336 с.
 15. 26.8 В 48 Ткач, Л. О. Стратегії та рекомендації зменшення наслідків зміни клімату на умови життєдіяльності та здоров’я населення України у найближче десятиріччя / Л. О. Ткач, М. Б. Барабаш // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 18–32.
 16. 26.2 Т 98 Тюленєва, В. О. Основи метеорології і кліматології : навч. посіб. / В. О. Тюленєва, І. С. Козій. – Суми : Унів. кн., 2015. – 210 с.
 17. 26.23 Ф 36 Фейген, Б. Велике потепління: зміна клімату та піднесення й гибель цивілізацій / Б. Фейген ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 272 с.
 18. 26.23 Ч 49 Чернюк, Г. В. Метеорологія і кліматологія : навч. посіб. / Г. Чернюк, В. Лихолат. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 112 с.
 19. 26.23 Ш 18 Шалимов, Н. А. Эволюция атмосферного климата Земли. Попытка системного анализа и решения проблемы : науч.-учеб. изд. / Н. А. Шалимов. – Одеса : Друк, 2009. – 204 с.
 20. Булгакова, М. На шляху до нової міжнародної угоди з питань зміни клімату: чи вдасться світовій спільноті досягти домовленостей? / М. Булгакова // Екологія. Право. Людина. – 2009. – № 1/2. – С. 25–27.
 21. Дідух, Я. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії / Я. Дідух // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 2. – С. 34–44.
 22. Дідух, Я. П. Глобальні зміни клімату: що робити? / Я. П. Дідух // Еколог. вісн. – 2009. – № 5. – С. 19–23.
 23. Зміна клімату в Україні: небезпека та адаптація // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 1. – С. 4–11.
 24. Кириллова, Л. В. Зміни клімату / Л. В. Кириллова // Все для вчителя. – 2013. – Берез., № 3. – С. 135–136.
 25. Козка, О. Нова кліматична політика і місце в ній України : підсумк. конф. зі зміни клімату / О. Козка // Природа і сусп-во. – 2018. – 22 груд. – С. 5.
 26. Кравченко, О. Що кожному потрібно знати про зміну клімату? / О. Кравченко // Екологія. Право. Людина. – 2011. – № 13/14. – С. 65–69.
 27. Кустов, М. Наявні можливості зниження темпів глобальної зміни клімату / М. Кустов // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 5. – С. 44–47.
 28. Листопад, О. Чи вистачить нам води / О. Листопад // Уряд. кур’єр. – 2017. – 7 квіт. – С. 5.
 29. Ліпінський, В. М. Активізація стихійних метеорологічних явищ на території України – прояв глобальних змін клімату / Ліпінський В. М., Осадчий В. І., Бабиченко В. М. // Укр. географ. журн. – 2007. – № 2. – С. 11–20.
 30. Лянзберг, О. В. Кліматична політика в Україні. Регіональні проблеми адаптації до кліматичних змін / О. В. Лянзберг // Географія та економіка в рідній шк. – 2019. – № 5. – С. 39–41.
 31. Миколюк, О. Врятувати ліс, щоб він врятував нас : незворотним наслідкам глобального потепління можна запобігти збільшенням площ молодих лісів / О. Миколюк // Природа і сусп-во. – 2018. – 9 берез. – С. 1, 3.
 32. Осадчий, В. І. Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні / В. І. Осадчий // Укр. географ. журн. – 2012. – № 4. – С. 8–14.
 33. Перга, Т. Глобальні зміни клімату та Україна: хто кого? / Т. Перга // Екологіч. вісн. – 2004. – № 3. – С. 2–3.
 34. Пестушко, В. Зміни клімату України у ХХ ст. та їх наслідки / В. Пестушко // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 11/12. – С. 22.
 35. Харчук, О. О. Наслідки глобальної зміни клімату: екологічні й правові виклики для міжнародного співтовариства / О. О. Харчук, К. О. Озерова // Часопис Київського ун-ту права. – 2016. – № 2. – 
 36. Хворов, М. Зміна клімату та національна безпека / М. Хворов // Екологія. Право. Людина. – 2012. – № 15/16. – С. 31–33.
 37. Ярославський, О. Проблеми зміни клімату і погодних умов [в НПП «Кармелюкове Поділля»] / О. Ярославський // Вісник «Кармелюкового Поділля». – 2018. – Січ. (№ 1). – С. 4.
 38. Яцків, Я. Зміни клімату: наукові факти та соціальні побоювання / Я. Яцків // Світогляд. – 2019. – № 5. – С. 1.

Цей твір був надрукований у збірці, яка є у нашій бібліотеці

81.432.1-9 Д 62 Дойл, А. К. Затерянный мир : пер. с англ. / А. К. Дойл. – Киев : Молодь, 1981. – 320 с.

Екологія