Держава і право

Поділитися:

343.1 К 82 Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 11 листоп. 2020 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2020. – 428 с.

343.1 З-37 Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід у кримінальному провадженні та адміністративне затримання. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 380 с.

343.1 Ф 24 Фаринник, В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія / В. І. Фаринник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 548 с.

343.1 З-38 Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 160 с.

Агакерімов, О. Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність / О. Агакерімов // Юридич. вісн. – 2014. – № 3. – С. 315–319.

Андрушко, О. Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації / О. Андрушко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. – С. 207–212.

Безрукава, А. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту / А. Безрукава // Право України. – 2013. – № 6. – С. 316–322.

Білецька, К. Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору / К. Білецька // Юридич. вісн. – 2014. – № 3. – С. 324–331.

Білецька, К. К. Судовий контроль та прокурорський нагляд за виконанням ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки / К. К. Білецька // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – 4. – С. 328–332.

Бондаренко, О. М. Зарубіжний досвід застосування деяких запобіжних заходів / О. М. Бондаренко // Держава і право. – 2013. – Вип. 62. – С. 305–310.

Бондюк, А. Практика вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в розрізі процесуальної функції слідчого судді / А. Бондюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. № 2. – С. 265–269.

Борисов, В. І. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою / В. І. Борисов, Н. В. Нетеса // Вісн. Асоц. кримін. права України. – 2017. – 1(8). – С. 248–251.

Жук, А. Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу «тримання під вартою» / А. Жук // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 2. – С. 243–248.

Жук, А. Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування тримання під вартою як запобіжного заходу / А. Жук // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 233–238.

Жупіна, О. Правова регламентація застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження / О. Жупіна // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 2. – С. 76–85.

Завтур, В. Обґрунтування ухвал слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави: аналіз проблем та шляхи вдосконалення / В. Завтур // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 12. – С. 87–95.

Ігнатюк, І. Тримання під вартою особи у період від закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового засідання / І. Ігнатюк, О. Комарницька // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 5. – С. 49–59.

Кучинська, О. П. Правовий статус заставодавця як учасника кримінального провадження / О. П. Кучинська // Вісн. кримін. судочинства. – 2018. – № 2. – С. 49–57.

Марченко, В. Еволюція запобіжних заходів у кримінальному процесі України / В. Марченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 200–203.

Ситайло, О. І. Застава в кримінальному процесі: психологія впливу чи ігри з жадібністю / О. І. Ситайло // Бюл. М-ва юстиції України. – 2019. – № 10. – С. 41–46.

Фаринник, В. І. Поняття та підстави застосування запобіжних заходів, не пов'язаних з тимчасовою ізоляцією особи / В. І. Фаринник // Бюл. М-ва юстиції України. – 2015. – № 5. – С. 146–156.

Фоміна, Т. Г. Визначення місця виконання домашнього арешту: теоретичні та практичні аспекти / Т. Г. Фоміна // Вісн. кримін. судочинства. – 2019. – 1. – С. 84–91.

Шимон, Л. Порука та гарантія як особисті види забезпечення виконання зобов'язання / Л. Шимон // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 8. – С. 17–20.

Шульга, О. Фактичні підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину / О. Шульга // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 2. – С. 98–101.

 1. 1(4УКР) А 72 Антологія української юридичної думки: В 10 т. / ред. Ю. С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юридична книга, 2002 – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес / ред. О. М. Костенко. – 2004. – 616 с.
 2. 99 Г 82 Гриб, А. М. Становлення та розвиток інституту примирення на українських землях (IX ст. – 1917 р.) : монографія / А. М. Гриб, О. М. Михайлов ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2019. – 202 с.
 3. 3(4УКР) К 78 Крамар, С. І. Місто Кам’янець на Поділлі у XIV–XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад: іст.-прав. нарис / С. І. Крамар. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 336 с.
 4. 9(4УКР)71 С 89 Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнар. асоц. істориків права ; за ред. І. Б. Усенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501 с.
 5. 9(4УКР)310 Т 41 Тимченко, Г. П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку : монографія / Г. П. Тимченко. – Київ : Юридична думка, 2006. – 412 с.
 6. Бедрій, М. М. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у ХІV-ХVІІІ ст. / М. М. Бедрій // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 107–112.
 7. Вайнагін, М. Історія судової реформи в незалежній Україні / М. Вайнагін // Часоп. цивіл. і кримінал. судочинства. – 2015. – № 5. – С. 127–132.
 8. Гулик, А. Г. Історія становлення та розвитку процедур підготовки цивільних справ до судового розгляду / А. Г. Гулик // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 133–143.
 9. Гурбик, А. О. Копні суди на українських землях у XIV – XVI ст. / А. О. Гурбик // Укр. іст. журн. – 1990. – № 10. – С. 110–116.
 10. Історичний нарис про становлення та розвиток арбітражно-судової системи в Україні // Вісн. госп. судочинства. – 2012. – № 5. – С. 6–11.
 11. Мілевський, О. П. Засади судового провадження в кримінальному процесі України / О. П. Мілевський // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 5. – С. 75–77.
 12. Олійник, Ю. Конституційно-правові засади розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918-1939 роки) [Електронний ресурс] / Ю. Олійник // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2019. – № 68. – С. 117–124. – Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10149 (дата звернення: 21.03.2024). – Назва з екрана.
 13. Палюх, Л. М. Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві України у період Гетьманщини / Л. М. Палюх // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 2. – С. 290–294.
 14. Пчелін, В. Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України / В. Пчелін // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 159–162.
 1. 6 С 71 Спадщина і спадкування. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 334 с.
 2. 65 К 68 Коротюк, О. В. Спадкове право : коментар до книги VI Цивільного кодексу України / О. В. Коротюк. – Київ : ОВК, 2017. – 282 с.
 3. 65 К 95 Кухарєв, О. Є. Актуальні питання спадкового права в судовій практиці : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 260 с.
 4. 65 К 95 Кухарєв, О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 362 с.
 5. 65 С 71 Спадщина: законодавство, міжнар. конвенції, судова практика, метод. рек., роз’яснення: практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 280 с.
 6. 52 Н 28 Кисіль, В. І. Сучасне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві / В. І. Кисіль // Нариси з міжнародного приватного права / за ред.: А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 229–267.
 7. Бондар, І. Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання / І. Бондар // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 10–15.
 8. Бондарєва, М. Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження / М. Бондарєва // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 7. – С. 4–8.
 9. Данилович, М. Р. Спадкові правовідносини – виникнення права на спадщину / М. Р. Данилович // Вісн. наук. досліджень : актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2019. – № 24. – С. 78–83.
 10. Михайлів, М. Колізійне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві України / М. Михайлів // Право України. – 2020. – № 6. – С. 127–146.
 11. Печений, О. Проблемні питання здійснення спадкових прав після осіб, оголошених померлими / О. Печений // Вісн. Нац. асоц. адвокатів України. – 2018. – № 11. – С. 31–35.
 12. Спасибо-Фатєєва, І. В. Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах / І. В. Спасибо-Фатєєва, В. В. Надьон // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2016. – № 1. С. 66–75.
 13. Тетеря, І. Спадщина. Основне, що треба знати про спадкування / І. Тетеря // Юрид. вісн. України. – 2017. – № 39. – 29 вересня – 5 жовтня. – С. 15.

Права інтелектуальної власності на літературні та художні твори

 1. Андрощук, Г. Аналіз порушення авторського права і суміжних прав в Інтернеті / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. – 2021. – № 12. – С. 21–23.
 2. Бурило, Ю. Твори, створені штучним інтелектом, та їх охорона авторським правом / Ю. Бурило // Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 3. – С. 7–13.
 3. Коваль, І. Ф. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва [Електронний ресурс] / І. Ф. Коваль, К. О. Савчук // Наука і правоохорона. – 2018. – № 4. – С. 295–304.
 4. Костюченко, О. М. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні / О. М. Костюченко // Міністерство юстиції : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_4487 (дата звернення: 19.03.2024) – Дата публ.: 12.04.2023. – Назва з екрана.
 5. Петренко, І. І. Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні та інших країнах [Електронний ресурс] / І. І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – № 1. – С. 16–26.
 6. Петренко, І. Правова характеристика літературного твору як об'єкта авторського права [Електронний ресурс] / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 6. – С. 40–47.
 7. Пилипчук, О. О. До історії виникнення авторського права на літературні твори [Електронний ресурс] / О. О. Пилипчук // Історія науки і техніки. – 2016. – Вип. 9. – С. 182–190.
 8. Рекун, В. А. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на виконання художніх творів [Електронний ресурс] / В. А. Рекун // Право і суспільство. – 2013. – № 6.2. – С. 242–245.
 9. Торгашова, К. О. Проблематика розмежування плагіату та порушення у сфері авторського права і її відображення в судових прецедентах у сфері літературної творчості [Електронний ресурс] / К. О. Торгашова // Молодий вчений. – 2021. – № 6(1). – С. 72–75.
 10. Федоренко, В. Л. Літературні твори наукового характеру як об’єкти авторського права: поняття та класифікація [Електронний ресурс] / В. Л. Федоренко, О. В. Голікова // Криміналістика і судова експертиза. – 2018. – Вип. 63(2). – С. 215–223.
 1. 12 К 18 Камінська, Н. В. Теорія держави і права : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2019. – 192 с.
 2. 0 С 42 Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : підруч. для студ. вузів / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. : С. О. Бураковський. – Харків : Консум, 2014. – 524 с.
 3. 9(4УКР) Т 24 Тацій, В. Я. Правосвідомість і правова культура в процесі формування правової держави в Україні / В. Я. Тацій // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) : зб. ст. / В. Я. Тацій. – Харків, 2015. – С. 289–298.
 4. 12 Т 33 Теорія держави і права: підготовка до державної атестації : навч. посіб. / Донец. юрид. ін-т МВС України ; за заг. ред. Є. В. Зозулі. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 164 с.
 5. Бурдоносова, М. А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення / М. А. Бурдоносова // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 54–60.
 6. Волковицька, Н. О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні / Н. О. Волковицька // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 63–70.
 7. Гладкий, С. О. Склад правосвідомості в контексті правового самопізнання / С. О. Гладкий // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 12–16.
 8. Калиновський, Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України / Ю. Калиновський // Вісн. Київ. Нац. торг.- екон. ун-ту. – 2016. – № 2. – С. 30–40.
 9. Стрілко, Д. Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах / Д. Стрілко // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 3. – С. 216–220.
 10. Цимбалюк, М. М. Окремі питання класифікації форм і рівнів правосвідомості / М. М. Цимбалюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 2. – С. 36–41.
 11. Цимбалюк, М. М. Правосвідомість у структурі правової реальності / М. М. Цимбалюк // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 162–167.
 12. Черкас, М. Є. Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні / М. Є. Черкас // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2016. – № 3. – С. 172–182.
 13. Штанько, А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 144–152.
 14. Марусяк, Т. С. Деформації правосвідомості: типологія та межі норми [Електронний ресурс] / Т. С. Марусяк // Вісн. НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013. – Вип. 4 (20) – С. 62–67.
 15. Пампура, М. В. Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Наше право. – 2017. – № 1. – С.13–19.
 16. Пампура, М. В. Основні напрямки подолання деформації правової свідомості в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Європейські перспективи – 2017 – № 1. – С.24–30.
 17. Пампура, М. В. Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63) – С. 24–28.
 18. Пампура, М. В. Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Вісн. ХНУВС. – 2016. – № 4 (75) – С.41–50.
 19. Пінська, О. С. Деформація правової свідомості та її класифікація [Електронний ресурс] / О. С. Пінська // Право і безпека. – 2011. – № 1 (38) – С. 54–58.
 20. Черкас, М. Є. Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні [Електронний ресурс] / М. Є. Черкас // Право та інновації. – 2015. – № 4 (12) – С. 169–175.
 21. Черкас, М. Є. Радикалізм як форма деформації правосвідомості / М. Є. Черкас // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. 2014. – Вип. 27. – С.117–126.

 

 

 1. 12 К 18 Камінська, Н. В. Теорія держави і права : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2019. – 192 с.
 2. 0 С 42 Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : підруч. для студ. вузів / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. : С. О. Бураковський. – Харків : Консум, 2014. – 524 с.
 3. 9(4УКР) Т 24 Тацій, В. Я. Правосвідомість і правова культура в процесі формування правової держави в Україні / В. Я. Тацій // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) : зб. ст. / В. Я. Тацій. – Харків, 2015. – С. 289–298.
 4. 12 Т 33 Теорія держави і права: підготовка до державної атестації : навч. посіб. / Донец. юрид. ін-т МВС України ; за заг. ред. Є. В. Зозулі. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 164 с.
 5. Бурдоносова, М. А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення / М. А. Бурдоносова // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 54–60.
 6. Волковицька, Н. О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні / Н. О. Волковицька // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 63–70.
 7. Гладкий, С. О. Склад правосвідомості в контексті правового самопізнання / С. О. Гладкий // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 12–16.
 8. Калиновський, Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України / Ю. Калиновський // Вісн. Київ. Нац. торгов.- екон. ун-ту. – 2016. – № 2. – С. 30–40.
 9. Стрілко, Д. Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах / Д. Стрілко // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 3. – С. 216–220.
 10. Цимбалюк, М. М. Окремі питання класифікації форм і рівнів правосвідомості / М. М. Цимбалюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 2. – С. 36–41.
 11. Цимбалюк, М. М. Правосвідомість у структурі правової реальності / М. М. Цимбалюк // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 162–167.
 12. Черкас, М. Є. Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні / М. Є. Черкас // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2016. – № 3. – С. 172–182.
 13. Штанько, А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 144–152.
 14. Марусяк, Т. С Деформації правосвідомості: типологія та межі норми [Електронний ресурс] / Т. С. Марусяк // Вісн. НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013. – Вип. 4 (20) – С. 62–67.
 15. Пампура, М. В. Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Наше право. – 2017. – № 1. – С.13–19.
 16. Пампура, М. В. Основні напрямки подолання деформації правової свідомості в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Європейські перспективи – 2017 – № 1. – С.24–30.
 17. Пампура, М. В. Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63) – С. 24–28.
 18. Пампура, М. В. Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Вісн. ХНУВС. – 2016. – № 4 (75) – С.41–50.
 19. Пінська, О. С. Деформація правової свідомості та її класифікація [Електронний ресурс] / О. С. Пінська // Право і безпека. – 2011. – № 1 (38) – С. 54–58.
 20. Черкас, М. Є. Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні [Електронний ресурс] / М. Є. Черкас // Право та інновації. – 2015. – № 4 (12) – С. 169–175.
 21. Черкас, М. Є. Радикалізм як форма деформації правосвідомості / М. Є. Черкас // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. 2014. – Вип. 27. – С.117–126.

 

 

 

378 В 55 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Вінницька область : кол. моногр. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 270–277.

74.58 В 53 Коломійчук, Л. О. Самоосвіта – як інструмент підвищення педагогічної компетентності / Л. О. Коломійчук // Вісн. проф.-техн. освіти Вінниччини : зб. наук-метод. праць / навч-метод. центр проф.-техн. освіти у Вінницькій області. – Вінниця, 2015. – Вип. 7. – С. 29–32.

Akbmedova, O. Use of the mechanism of cultural and educational support of innovative transformations of public governance = Використання механізму культурно-освітнього забезпечення інноваційних трансформацій публічного управління / O. Akbmedova, S. Lukasbev, A. Zilinska // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2021. – № 20. – P. 116–120.

Аль-Атті, І. В. Механізми формування ефективної взаємодії влади та громадськості як основи удосконалення системи публічного управління [Електронний ресурс] / І. В. Аль-Атті // Публ. упр: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення. – 2022. – Вип. 2. – С. 6–30.

Дегтярьова, І. О. Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти / І. О. Дегтярьова // Аспекти публ. упр. – 2015. – № 11/12. – С. 44–52.

Демент, М. О. Заклади вищої освіти як її дієвий інститут й об’єкт публічного управління [Електронний ресурс] / М. О. Демент // Вісн. Нац. ун-ту цив. захисту України. Серія : Держ. упр. – 2018. – Вип. 2. – С. 196–201.

Ібрахім, С. І. Ганнам. Основні принципи розроблення механізмів публічного управління розвитком країни в умовах глобальних трансформацій [Електронний ресурс] / С. І. Ганнам. Ібрахім // Теорія та практика держ. упр. – 2019. – Вип. 4. – С. 62–68.

Капустян, І. І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання у системі безперервної педагогічної освіти Швеції [Електронний ресурс] / І. І. Капустян // Акт. проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 12. – С. 207–210.

Колосова, Л. Новаторський підхід до управляння професійним розвитком методистів в умовах регіональної безперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. Колосова // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 21–24.

Купрієвич, В. О. Безперервне самовдосконалення керівників професійних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / В. О. Купрієвич // Зб. наук. праць [Херсонського державного університету]. Педагог. науки. – 2016. – Вип. 69(2). – С. 73–76.

Лебідь, О. В. Дослідження умов для дотримання принципів академічної доброчесності за публічного управління системою безперервної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Лебідь // Освіт. аналітика України. – 2021. – Вип. 4. – С. 116–127.

Лунячек, В. Е. Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки фахівців [Електронний ресурс] / В. Е. Лунячек // Теорія та практика держ. упр. – 2011. – Вип. 4. – С. 416–423.

Медведєв, В. Є. Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України [Електронний ресурс] / В. Є. Медведєв, Д. С. Мечев, Я. С. Бабій, В. В. Краснов // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С. 71–72. Кривошеєва, Г. Л. Методологічні підходи до формування основ професійного довголіття у майбутніх педагогів в умовах безперервної освіти [Електронний ресурс] / Г. Л. Кривошеєва // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. – № 2. – С. 50–56 .

Мінда, Л. З. Безперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. З. Мінда // Вісн. післядиплом. освіти. – 2015. – Вип. 13. – С. 115–118.

Мороз, С. А. Напрями вдосконалення механізмів призначення керівників зво в системі публічного управління якістю вищої освіти [Електронний ресурс] / С. А. Мороз // Вісн. Нац. ун-ту цив. захисту України. Серія : Держ. упр. – 2022. – Вип. 1. – С. 117–127.

Письменний, І. В. Громадянський діалог як форма взаємодії між владою та суспільством / І. В. Письменний // Аспекти публ. упр. – 2015. – № 9. – С. 5–11.

Рафальська, О. Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагога / О. Д. Рафальська // Педагог. майстерня : Наук-метод. журн. – 2012. – № 9. – С. 43–47.

Редліх, С. М. Спадкоємність та парадигмальність сучасної безперервної професійно-педагогічної освіти [Електронний ресурс] / С. М. Редліх, Н. В. Маринич, О. А. Козирєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагог. науки. – 2013. – № 5(2). – С. 54–61.

Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації та європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 36–43.

Сегеда, Н. А. Інституціоналізація професійного розвитку викладача музичного мистецтва у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Сегеда // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 8. – С. 352–358.

Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя / І. А. Семенець-Орлова // Аспекти публ. упр. – 2016. – № 4/5. – С. 5–11.

Тимофєєв, С. П. Механізми залучення молоді до управлінської діяльності в сфері публічного управління [Електронний ресурс] / С. П. Тимофєєв // Публ. упр. та регіон. розвиток. – 2021. – № 14. – С. 1051–1074.

Юськов, Г. М. Особливості реалізації механізму зворотного зв’язку з громадськістю в системі публічного управління [Електронний ресурс] / Г. М. Юськов // Теорія та практика держ. упр. – 2019. – Вип. 4. – С. 90–97.

 

378 В 55 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Вінницька область : кол. моногр. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 270–277.

74.58 В 53 Коломійчук, Л. О. Самоосвіта – як інструмент підвищення педагогічної компетентності / Л. О. Коломійчук // Вісн. проф.-техн. освіти Вінниччини : зб. наук-метод. праць / навч-метод. центр проф.-техн. освіти у Вінницькій області. – Вінниця, 2015. – Вип. 7. – С. 29–32.

Akbmedova, O. Use of the mechanism of cultural and educational support of innovative transformations of public governance = Використання механізму культурно-освітнього забезпечення інноваційних трансформацій публічного управління / O. Akbmedova, S. Lukasbev, A. Zilinska // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2021. – № 20. – P. 116–120.

Аль-Атті, І. В. Механізми формування ефективної взаємодії влади та громадськості як основи удосконалення системи публічного управління [Електронний ресурс] / І. В. Аль-Атті // Публ. упр: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення. – 2022. – Вип. 2. – С. 6–30.

Дегтярьова, І. О. Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти / І. О. Дегтярьова // Аспекти публ. упр. – 2015. – № 11/12. – С. 44–52.

Демент, М. О. Заклади вищої освіти як її дієвий інститут й об’єкт публічного управління [Електронний ресурс] / М. О. Демент // Вісн. Нац. ун-ту цив. захисту України. Серія : Держ. упр. – 2018. – Вип. 2. – С. 196–201.

Ібрахім, С. І. Ганнам. Основні принципи розроблення механізмів публічного управління розвитком країни в умовах глобальних трансформацій [Електронний ресурс] / С. І. Ганнам. Ібрахім // Теорія та практика держ. упр. – 2019. – Вип. 4. – С. 62–68.

Капустян, І. І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання у системі безперервної педагогічної освіти Швеції [Електронний ресурс] / І. І. Капустян // Акт. проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 12. – С. 207–210.

Колосова, Л. Новаторський підхід до управляння професійним розвитком методистів в умовах регіональної безперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. Колосова // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 21–24.

Купрієвич, В. О. Безперервне самовдосконалення керівників професійних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / В. О. Купрієвич // Зб. наук. праць [Херсонського державного університету]. Педагог. науки. – 2016. – Вип. 69(2). – С. 73–76.

Лебідь, О. В. Дослідження умов для дотримання принципів академічної доброчесності за публічного управління системою безперервної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Лебідь // Освіт. аналітика України. – 2021. – Вип. 4. – С. 116–127.

Лунячек, В. Е. Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки фахівців [Електронний ресурс] / В. Е. Лунячек // Теорія та практика держ. упр. – 2011. – Вип. 4. – С. 416–423.

Медведєв, В. Є. Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України [Електронний ресурс] / В. Є. Медведєв, Д. С. Мечев, Я. С. Бабій, В. В. Краснов // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С. 71–72. Кривошеєва, Г. Л. Методологічні підходи до формування основ професійного довголіття у майбутніх педагогів в умовах безперервної освіти [Електронний ресурс] / Г. Л. Кривошеєва // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. – № 2. – С. 50–56 .

Мінда, Л. З. Безперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. З. Мінда // Вісн. післядиплом. освіти. – 2015. – Вип. 13. – С. 115–118.

Мороз, С. А. Напрями вдосконалення механізмів призначення керівників зво в системі публічного управління якістю вищої освіти [Електронний ресурс] / С. А. Мороз // Вісн. Нац. ун-ту цив. захисту України. Серія : Держ. упр. – 2022. – Вип. 1. – С. 117–127.

Письменний, І. В. Громадянський діалог як форма взаємодії між владою та суспільством / І. В. Письменний // Аспекти публ. упр. – 2015. – № 9. – С. 5–11.

Рафальська, О. Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагога / О. Д. Рафальська // Педагог. майстерня : Наук-метод. журн. – 2012. – № 9. – С. 43–47.

Редліх, С. М. Спадкоємність та парадигмальність сучасної безперервної професійно-педагогічної освіти [Електронний ресурс] / С. М. Редліх, Н. В. Маринич, О. А. Козирєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагог. науки. – 2013. – № 5(2). – С. 54–61.

Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації та європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 36–43.

Сегеда, Н. А. Інституціоналізація професійного розвитку викладача музичного мистецтва у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Сегеда // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 8. – С. 352–358.

Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя / І. А. Семенець-Орлова // Аспекти публ. упр. – 2016. – № 4/5. – С. 5–11.

Тимофєєв, С. П. Механізми залучення молоді до управлінської діяльності в сфері публічного управління [Електронний ресурс] / С. П. Тимофєєв // Публ. упр. та регіон. розвиток. – 2021. – № 14. – С. 1051–1074.

Юськов, Г. М. Особливості реалізації механізму зворотного зв’язку з громадськістю в системі публічного управління [Електронний ресурс] / Г. М. Юськов // Теорія та практика держ. упр. – 2019. – Вип. 4. – С. 90–97.

 

 1. 1 В 17 Вапнярчук, В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Юрайт, 2017. – 408 с.
 2. 1 Г 56 Гнатенко, В. С. Теоретико-правова парадигма доказування у кримінальному провадженні : монографія / В. С. Гнатенко ; М-во внутрішніх справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Вінниця : Твори, 2022. – 140 с.
 3. 1 Г 82 Грібов, М. Л. Негласне співробітництво в механізмі забезпечення прав людини : монографія / М. Л. Грібов, О. І. Козаченко ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ ; Вінниця : Твори, 2022. – 352 с.
 4. 1 Д 63 Доказування у кримінальному провадженні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Гузела [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с.
 5. 1 К 56 Ковтун, О. В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів : монографія / О. В. Ковтун, О. Ю. Татаров. – Херсон : Гельветика, 2019. – 228 с.
 6. 1 К 82 Крицька, І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: монографія / І. О. Крицька ; за наук. ред. А. Р. Туманянц ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 280 с.
 7. 9(4УКР)311 С 77 Старенький, О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика : монографія / О. С. Старенький ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Алерта, 2016. – 336 с.
 8. Бондар, С. В. Доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів / С. В. Бондар, С. М. Добровольська // Вісн. наук. досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2017. – № 21. – С. 87–94.
 9. Гузела, М. Проблема визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні / М. Гузела // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Юридична. – 2015. – № 61. – С. 423–434.
 10. Каліновська, М. О. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час застосування запобіжних заходів / М. О. Каліновська // Університ. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 1. – С. 89–100.
 11. Крушинський, С. А. Обов'язок доказування цивільного позову в кримінальному провадженні / С. А. Крушинський // Університ. наук. зап.: часоп. Хмельниц. ун-ту упр.та права. – 2019. – Вип. 1/2. – С. 137–144.
 12. Лисаченко, Є. І. Щодо фіксації результатів застосування тимчасового доступу до речей і документів як засобу кримінального процесуального доказування / Є. І. Лисаченко // Юридич. Україна. – 2020. – № 5. – С. 36–37.
 13. Мерімеріна, І. Реалізація повноважень прокурора під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб / І. Мерімеріна // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 5. – С. 228–234.
 14. Павлишин, А. Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні / А. Павлишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична. – 2016. – № 62. – С. 199–209.
 15. Рибалка, О. Теоретичні засади доказування в кримінальному процесі / О. Рибалка // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 8. – С. 281–284.
 16. Сергєєва, Д. Б. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні / Д. Б. Сергєєва // Вісн. кримін.судочинства. – 2018. – № 2. - С. 81–91.
 17. Старенький, О. С. Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному процесуальному доказуванні / О. С. Старенький // Вісн. кримін. судочинства. – 2018. – № 2. – С. 92–106.
 18. Шумило, М. Є. Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні / М. Є. Шумило, Р. Юрка, В. Капліна // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 2. – С. 137–151.
 19. Шумило, М. Є. Докази в кримінальному провадженні: проблеми допустимості у сучасних реаліях / М. Є. Шумило // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 3. – С. 246–261.

 

 1. 2 К 82 Кримінальний кодекс України : станом на 26 листоп. 2021 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 270 с. – [зі змісту: ст. 190].
 2. 9(4УКР)308 Є 60 Ємельянов, М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М. В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 176 с.
 3. 5 М 13 Мазур, В. В. Шахрайство на кожному кроці: навчись розпізнавати афериста / В. Мазур. – Харків : Фоліо, 2018. – 286 с.
 4. 5 М 13 Мазур, В. В. Шахрайство на кожному кроці: кохання, машина і медицина / В. Мазур. – Харків : Фоліо, 2018. – 252 с.
 5. 5 М 13 Мазур, В. В. Шахрайство на кожному кроці: не дай себе ошукати / В. Мазур. - Харків : Фоліо, 2018. – 252 с.
 6. 13 П 12 Павлова, Н. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян : монографія / Н. В. Павлова, Д. А. Птушкін, К. О. Чаплинський ; Дніпропетров. держ. ун-т внутрішніх справ. – Херсон : Гельветика, 2019. – 196 с.
 7. 9(4УКР)308 Ч-49 Чернявський, С. С. Протидія шахрайству у сфері страхування автотранспортних засобів : навч. посіб. для студ. вузів / С. С. Чернявський, В. Г. Гриценко, І. В. Іщук ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2011. – 184 с.
 8. 9(4УКР)308 Ч-49 Чернявський, С. С. Розслідування шахрайства у сфері фінансування будівництва житла : навч.-практ. посіб. для студ. вузів / С. С. Чернявський, А. В. Микитчик. – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 216 с.
 9. 9(4УКР)308 Ч-49 Чернявський, С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія / С. С. Чернявський ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 624 с.
 10. Головач, В. В. Концепція професійного скептицизму аудитора та її генезис / В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2022. – № 2. – С. 5–12.
 11. Микитчик, А. В. Віктимологічний напрям запобігання шахрайству: міжнародний досвід / А. В. Микитчик // Вісн. Асоц. кримін. права України. – 2016. – № 1(6). – С. 378–386.
 12. Фесенко, А. Виявлення фінансових шахрайств засобами машинного навчання / А. Фесенко // Захист інформації. – 2019. – №2. – С. 104–111.
 13. Яровенко, Г. М. Оцінка ймовірності виникнення шахрайства в процесі кредитування клієнтів банку / Г. М. Яровенко, В. В. Радько // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2021. – № 3. – С. 151–161.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. Дата оновлення : 27.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (дата звернення: 18.10.2023).
 2. 9(4УКР)300 Б 87 Бринцев, В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : монографія: у 2 кн. Кн. 1 / В. Д. Бринцев; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 392 с.
 3. 9(4УКР)300 Б 87 Бринцев, В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : монографія: у 2 кн. Кн. 2 / В. Д. Бринцев; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2015. – 376 с.
 4. 342(477) К 65 Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до ЗНО / Т. М. Слінько [та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 368 с.
 5. Антошкіна, В. К. Правова природа, роль, значення та підстави тлумачення Конституційного Суду і доктринального тлумачення, їх взаємозв’язок / В. К. Антошкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 33–38.
 6. Берестова, І. Конституційний Суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення / І. Берестова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 9. – С. 154–159.
 7. Бичков, І. Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг / І. Бичков // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 224–229.
 8. Буханевич, О. Конституційний Суд України до питання про місце в системі розподілу влади / О. Буханевич, А. Івановська // Публіч. право. – 2020. – № 3. – С. 17–27.
 9. Вольська, І. В. Порівняльно-правовий аналіз компетенції та порядку формування конституційних судів в Україні / І. В. Вольська // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2021. – № 2. – С. 88–91.
 10. Івановська, А. М. Проблемні питання формування Конституційного суду України / А. М. Івановська // Університет. наук. записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2018. – Вип. 2. –С. 24–35.
 11. Калинюк, С. Правові позиції Конституційного Суду України: питання теорії / Степан Калинюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 193–196.
 12. Коваленко, В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні / В. Коваленко // Вісн. Конституційн. Суду України. – 2014. – № 2. – С. 66–73.
 13. Лемак, В. В. Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи / В. В. Лемак // Бюл. М-ва юстиції України. – 2018. – № 3. – С. 6–8.
 14. Летнянчин, Л. Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування / Л. Летнянчин // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2017. – № 4. – С. 115–127.
 15. Литвинов, О. До питання визначення меж повноважень Конституційного Суду України у провадженнях за конституційними скаргами: теоретичні аспекти / О. Литвинов, В. Богуш // Вісн. Конституційн. Суду України. – 2017. – № 6. – С. 22–28.
 16. Прилуцький, С. Конституційний Суд України та його інституційна (не) визначеність: актуальні проблеми вітчизняного / С. Прилуцький // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія, Юридич. науки. – 2022. – Вип. 1. – С. 60–64.
 17. Шаптала, Н. Проблеми подальшого законодавчого врегулюівання діяльності Конституційного Суду України / Н. Шаптала // Право України. – 2018. – № 12. – С. 220–236.
 18. Шляхтун, П. Конституційний Суд України як надпарламентський орган законодавчої влади / П. Шляхтун, В. Колюх // Право України. – 2021. – № 1. – С. 215–228.

 

 1. 74 А 31 Адміністративна діяльність національної поліції: загальна частина : навч. посіб. / М-во внутрішніх справ України, Донец. юрид. ін-т ; за заг. ред. В. М. Бесчастного. – Київ : Дакор, 2017. – 248 с.
 2. 9(4УКР)301 А 31 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : підручник / Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого» ; за заг. ред. В. Я. Настюка. – Харків : Право, 2013. – 472 с.
 3. 9(4УКР)301 А 31 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / Нац. акад. внутрішніх справ України ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – Вид. 3-є, доопрац. – Київ : КНТ, 2011. – 512 с.
 4. 9(4УКР)301 А 31 Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / Ю. І. Римаренко [та ін.]. – Київ : КНТ, 2008. – 816 с.
 5. 9(4УКР)309 Г 15 Галай, А. О. Звільнення засуджених від відбування покарання: сутність і зміст, основні проблеми виконання : навч. посіб. / А. Галай. – Київ : КНТ, 2015. – 70 с.
 6. 9.03 К 57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 верес. 2021 р. : відп. офіц. текстові. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 324 с.
 7. 9(4УКР)301 К 61 Коломоєць, Т. О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навч. посіб. для студ. юрид. ф-тів / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 216 с.
 8. 9(4УКР)301 К 89 Кузьменко, О. В. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – Київ : Атіка, 2007. – 156 с.
 9. 9 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про запобігання корупції» : станом на 11 листоп. 2020 р. : відп. офіц. тексту / Україна. Закони. – Харків : Право, 2020. – 110 с.
 10. 74 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про національну поліцію». Положення про патрульну службу МВС. Положення про Національну поліцію : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 104 с.
 11. Агапова, М. Система охорони публічного порядку в Україні / М. Агапова // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 114–117.
 12. Благодарний, А. Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів / А. Благодарний // Підприємництво, госп-во і право. – – № 6. – С.147-151.
 13. Карбовський, Д. Принципи адміністративної діяльності територіальних органів Національної поліції України / Д. Карбовський // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 4. – С. 153–157.
 14. Пихтін, М. Історико-правовий аналіз охорони громадського порядку в Україні / М. Пихтін // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 3. – С. 17–20.
 15. Сідей, Я. Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції / Я. Сідей // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 6. – С.196–200.
 16. Стрельченко, О. Адміністративно-правова характеристика взаємодії Національної поліції України з громадськістю / О. Стрельченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 148–155.
 17. Черненко, І. Перевірка технічного стану транспортних засобів на дорозі : [чи законно це?] / І. Черненко // Юридич. вісн. України. – 2021. –№ 50. – С. 15.

 

 1. 346 Г 72 Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 верес. 2021 р. : відп. офіц. текстові. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 146 с.
 2. 3 Г 60 Голіна, О. В. Договори про надання послуг у сфері господарювання: монографія / О. В. Голіна. – Харків : Право, 2019. – 200 с.
 3. 346 Г 68 Горевий, В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: навч. посіб. / В. І. Горевий. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с.
 4. 346 Г 72 Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів : практ. посіб. / упоряд. А. А. Верховець [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 84 с.
 5. 346 Н 34 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: станом на 3 квіт. 2018 р. / за заг. ред. В. В. Галунька. – Київ : Професіонал, 2018. – 752 с.
 6. 9(4УКР)303 П 18 Паракуда, І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : монографія / І. В. Паракуда ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 412 с.
 7. 9(4УКР)304 П 44 Подоляк, С. А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки : монографія / С. А. Подоляк ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 214 с.
 8. 346 Ю 70 Юридична служба на підприємстві, в установі, організації : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 274 с.
 9. 346 Ю 70 Юридична служба підприємства, установи, організації. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 424 с.
 10. Канарьова, Н. Зміна ціни договору – прерогатива сторін / Н. Канарьова // Дебет-Кредит. – 2017. – Груд. (№ 49). – С. 34–36.
 11. Козюк, З. Господарсько-претензійна діяльність: як скласти основні документи / З. Козюк // Баланс-Агро. – 2019. – Берез. (№ 11). – С. 37–42.
 12. Сербіна, А. Удосконалюємо напрямок ведення договірної та претензійної роботи / А. Сербіна // Спецвипуск «Юридичні практики». – 2019. – № 2/1, лютий. – С. 13–15.
 13. Яковлєв, Г. Договірна робота як окремий процес закупівель / Г. Яковлєв // Радник в сфері державних закупівель : щомісячний юридичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 30–35 .

 

 1. 373 Т 33 Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки ; за ред.: О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 160 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/3p30wyC (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 2. 373.2 М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Молодший дошкільний вік / Н. В. Яцюк [та ін.] ; упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 192 с.
 3. 373.2 М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Ранній вік / упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 160 с.
 4. 373.2 М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Середній дошкільний вік / упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька. – Київ : Шкільний світ, 2020. – 152 с.
 5. Гоголь, Т. Напрями реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: правовий та фінансовий аспекти [Електронний ресурс] / Т. Гоголь, К. Гнедіна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2. – С. 146–153.
 6. Ковальчук, Р. С. Конституційно-правове забезпечення якості освіти в Україні: проблеми, теорія та практика [Електронний ресурс] / Р. С. Ковальчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. – 2011. – Вип. 2. – С. 261–267.
 7. Корнілова, О. М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 82–85.
 8. Лукіна, Т. О. Управління якістю загальної середньої освіти: навч.-метод. посібник / Т. О. Лукіна. – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 230 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/3xohHyD (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 9. Мельничук, О. Ф. Правові засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Ф. Мельничук // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 67–72.
 10. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк [та ін.] // Вища школа. – 2016. – № 10. – С. 20–27.
 11. Опар, Н. В. Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. В. Опар. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – № 1.
 12. Положення про Державну службу якості освіти України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 168 // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Електрон. дані і програми. – [Київ, 1994–2021]. – Режим доступу: https://bit.ly/3cOmgsu (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 13. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Електрон. дані і програми. – [Київ, 1994–2021]. – Режим доступу: https://bit.ly/312qUjP (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 14. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Електрон. дані і програми. – [Київ, 1994–2021]. – Режим доступу: https://bit.ly/3FFUdbc (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 15. Про повну загальну середню освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січня 2020 р. №463-IX. // Інформаційне агентство «Ліга Закон» : офіц. вебсайт. – Електрон. дані і програми. – [Київ, 2010–2021]. – Режим доступу: https://bit.ly/3nRTWf2 (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 16. Про утворення Державної служби якості освіти України [Електронний ресурс]. : Постанова Кабінету Міністрів України від 06. 12. 2017 № 947 // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Електрон. дані і програми. – [Київ, 1994–2021]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ra0fgm (дата звернення: 25.11.2021). – Назва з екрана.
 17.             Троценко, М. М. Нормативно-правове забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти [Електронний ресурс] / М. М. Троценко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2019. – № 1.
 18. Фещенко, І. С. До питання про організаційно-правові аспекти забезпечення якості вищої освіти в Україні. [Електронний ресурс] / І. С. Фещенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. – 2015. – Вип. 218. – С. 214–218.
 19. Шаркова, І. М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Шаркова // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 35–40.
 1. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» // Відомості Верховної Ради Україн. – 2005. – 26.
 2. Закон. Закон України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 32 с.
 3. 331 Я 45 Петричко, М. В. Забезпечення інформаційної безпеки згідно законодавства ЄС / М. В. Петричко // Якість і безпека: сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. академіка Д. К. Заболотного. – Вінниця, 2018. – С. 9–
 4. 331 Я 45 Мисько, Ю. О. Попередження небезпек інформаційного простору / Ю. О. Мисько // Якість і безпека: сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. – – С. 101–104.
 5. 340 П 50 Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 208 с.
 6. 9(4УКР)304 Ц 61 Цимбалюк, В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики) : монографія / В. С. Цимбалюк ; НДЦ правової інформатики АПНУ. – Київ : Освіта України, 2010. – 388 с.
 7. Коруц, У. Запобігання та протидія пропаганді війни та інформаційним загрозам в Україні / У. Коруц // Публічне право. – 2020. – № 2. – С. 80–87.

 

 1. 4(477) У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 2 черв. 2016 р.: офіц. вид. / Україна. Конституція, Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2018. – 112 с. – Ч. 2 ст. 34.
 1. 9(4УКР)304У 45 Україна. Закони. Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 32 с. 
 1. 9(4УКР)304 К 66 Кормич, Б. А. Інформаційне право : підруч. для студ. вузів / Б. А. Кормич. – Харків : Бурун і К, 2011. – 334 с. 
 1. 340 П 68 Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Ю. Жарких [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 232 с. 
 1. Баранов, О. А. Проблема становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О. А. Баранов, В. М. Брижко // Держава і право. – – Вип. 54. – С. 174–180. 
 1. Максименко, Ю. Створення єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти / Ю. Максименко, Ю. Федоренко // Підприємництво, госп-во і право. – – № 1. – С. 123–126. 
 1. Марущак, А. І. Методи правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави в інформаційній сфері / А. І. Марущак // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – – № 3. – С. 88–107. 
 1. Процишен, М. Системні складові частини структури права у сфері електронних комунікацій / М. Процишен // Підприємництво, госп-во і право. – – № 2. – С. 220–224. 
 1. Татарникова, К. Кодифікація законодавства України про інформацію: підходи до формування теорії інформаційного права / К. Татарникова // Підприємництво, госп-во і право. – – № 6. – С. 35–38. 
 1. Чуприна, О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект / О. Чуприна // Підприємництво, госп-во і право. – – № 1. – С. 127–130. 
 1. Коваленко Л. П. Джерела інформаційного права [Електронний ресурс] / Л. П. Коваленко // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 117. – С. 90–97. 
 1. Селезньова О. М. Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система [Електронний ресурс] / О. М. Селезньова // Правова інформатика. – 2014. – № 3. – С. 48–54.

 

 1. 9 А 72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 192 с.
 2. 9(4УКР)301 Д 36 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. акад. внутрішніх справ ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 524 с.
 3. 351 Д 36 Державне регулювання антикорупційної діяльності : законодавство, коментар, роз'яснення / Секретаріат КМУ ; за ред. О. С. Саєнка ; за наук. ред. М. І. Хавронюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 576 с.
 4. 9 Д 76 Дрьомов, С. В. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики в Україні: реалії сьогодення : аналіт. доп. / С. В. Дрьомов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 56 с.
 5. 9 Н 34 Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. В. В. Чернєя. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с.
 6. 9 П 68 Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підгот. до атестації здобувачів вищ. освіти / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред.: Б. М. Головкіна, С. Ю. Лукашевича. – Харків : Право, 2018. – 288 с.
 7. 9 С 44 Скомаров, О. В. Діяльність Національного антикорупційного бюро України: адміністративно-правові аспекти : монографія / О. В. Скомаров, Н. О. Рибалка. – Київ : АртЕк, 2017. – 210 с.
 8. Дем’янчук, В. Форми і методи ефективної реалізації антикорупційної політики в Україні / В. Дем’янчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 8. – С. 220–226.
 9. Іваницька, О. М. Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики / О. М. Іваницька // Фінанси України. – 2020. – № 12. – С. 7–20.
 10. Крушельницька, Т. Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. – 2019. – Том Т.7, № 3. – С. 27–37.
 11. Лагутін, В. Реалізація державної політики протидії корупції / В. Лагутін, Н. Петренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 4. – С. 5–22.
 12. Маслов, Ю. Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі / Ю. Маслов // Грані. – – Том Т. 22, № 5. – С. 46–56.
 13. Наумчук, К. М. Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики / К. М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 4. – С. 134–138.
 14. Цаль-Цалко, Ю. С. Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні / Ю. С. Цаль-Цалко, В. П. Якобчук, В. М. Білецький // Інвестиції: практика та досвід. –2020. – № 24. – С. 135–139. 
 • 9 А 31 Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. В. Галунько [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 520 с.
 • 9 А 31 Адміністративне право України : навч. посіб. / Запоріз. нац. ун-т, Нац. акад. правових наук України, Навч.-наук. лабораторія дослідження проблем службового права ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Гельветика, 2018. – 84 с.
 • 9 К 93 Курс адміністративного права України: підручник / Нац. акад. внутрішніх справ ; за ред. О. В. Кузьменко. – Вид. 3-тє., допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 904 с.
 • 9 П 29 Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права: навч. посіб. / С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2019. – 304 с.
 • 9 П 35 Питання адміністративного права. Кн. 3 / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Каф. адміністративного права ; відп. за вип. Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2019. – 272 с.
 • 9 П 35 Мельник, Р. С. Система та види формалізованих джерел адміністративного права // Питання адміністративного права / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Каф. адміністративного права. – Харків, 2019. – Кн. 3. – С. 188–197.
 • 301 П 16 Панейко, Ю. Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина / Ю. Панейко ; уклад. В. М. Бевзенко [та ін.] ; Укр. Вільний Ун-т у Мюнхені [та ін.]. – Київ : ДаКор, 2016. – 464 с.
 • Битяк, Ю. Система адміністративного права / Ю. Битяк, І. Бойко, Н. Писаренко // Право України. – 2017. – № 12. – С. 173–183.
 • Демченко В. О. Проблемні аспекти систематизації джерел адміністративного права в Україні / В. О. Демченко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» . – 2018. – № 7(1). – С. 98–101.
 • Дрозд, О. Ю. Система адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби / О. Ю. Дрозд // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 3/4. – С. 63–68.
 • Пирожкова Ю. В. Система функцій адміністративного права України: сучасна архітектоніка та властивості / Ю. В. Пирожкова // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3. – С. 205–208.
 • Сарибаєва Г. М. Сучасні підходи до систематизації адміністративного законодавства: досвід галузі конституційного права / Г. М. Сарибаєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2017. – Вип. 28. – С. 28–31.
 • Юровська В. В. Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури / В. В. Юровська // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 5. – С. 183–187.
 1. 347.9 В 43 Виконання судових рішень. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика / М-во юстиції України ; за заг. ред. С. В. Шкляра. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 668 с.
 2. 347.97З-38 Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика / Нац. школа суддів України ; за ред. М. В. Оніщука ; наук. ред. В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2018. – 488 с.
 3. 343.1 З-43 Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України: у 5 кн. Кн. 1. Рішення та висновки Конституційного Суду України / уклад. А. В. Столітній [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Столітнього. – Харків : Право, 2018. – 510 с.
 4. 341.6 К 63 Комарова, Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС: монографія / Т. В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 528 с.
 5. 67.9(4УКР)71 К 68 Коротюк, О. В. Судова практика у справах про визнання заповітів недійсними / О. В. Коротюк. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : ОВК, 2016. – 602 с.
 6. 347.965 Н 32 Настільна книга адвоката. Участь захисника, адвоката в кримінальному провадженні. Коментар, законодавство, судова практика: практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 600 с.
 7. 347.4 Н 42 Недійсність правочинів : комент. суд. практики / Нац. юрид. ун–т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. І. В. Спасибо–Фатєєвої. – Харків : Право, 2018. – 264 с. – (Проблеми судової практики).
 8. 347.99 П 14 Палант, Б. Білль про права (практика застосування) / Б. Палант. – Харків : Право, 2018. – 264 с.
 9. 347.9 P 91 Precedent UA – 2017. Дослідження практики національних судів / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Київ : КВІЦ, 2018. – 412 с.
 10. 342.9 П 35 Петришин, О. В. Судова практика як джерело права в Україні: проблеми теорії / О. В. Петришин // Питання адміністративного права / Нац. юрид. ун–т ім. Я. Мудрого, Каф. адміністративного права. – Харків, 2019. – Кн. 3. – С. 207–215.
 11. 343.3 С 89 Судова практика у справах щодо притягнення до кримінальної відповідальності нотаріусів та працівників нотаріальних контор: зб. судової практики: коментарі / Д. В. Журавльов [та ін.]. – Київ : ОВК, 2019. – 218 с.
 12. 342.9.03 С 89 Судова практика у справах щодо оскарження камеральних перевірок нотаріуса : зб. судової практики, коментарі / голов. ред. М. Г. Коротюк. – Київ : ОВК, 2019. – 278 с.
 13. 343.1 У 34 Узагальнення судової практики, постанови пленуму та правові висновки у справах кримінальної юрисдикції (2014-2016 роки): практ. посіб. / упоряд. С. С. Чернявський [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 240 с.
 14. 347.9(477) У 34 Узагальнення судової практики, постанови пленуму та правові висновки у справах цивільної юрисдикції (2014–2016 роки): практ. посіб. / упоряд. С. О. Короєд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 272 с.
 15. Петришин, О. Судова практика як джерело права в Україні: проблеми теорії / О. Петришин // Вісн. Верхов. Суду України. – 2016. – № 12. – С. 11–14.
 16. Петришин, О. Судова практика як джерело права в Україні: проблеми теорії / О. Петришин // Право України. – 2016. – № 10. – С. 20–27.
 17. Пушкар, П. В. Короткий огляд ієрархії судової практики Європейського суду з прав людини, її джерел та юридичної сили / П. В. Пушкар // Вісн. Верхов. Суду України. – 2015. – № 6. – С. 43–48.
 18. Сабодаш, Р. Б. Вплив публікації судових рішень на становлення "переконливого прецеденту" / Р. Б. Сабодаш // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2019. – № 4. – С. 195–199.
 1. 67.9(4УКР)307 К 56 Ковальчук, С. Я. Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні : монографія / С. Я. Ковальчук, Т. К. Оверковська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 356 с.
 2. 67.9(4УКР)307 К 65 Ущаповська, О. І. Конституційні засади планування земель України / О. І. Ущаповська // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 150–153.
 3. 67.9(4УКР)307 К 65 Шульга, М. В. Охорона земель як конституційно-правова категорія / М. В. Шульга // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 62–64.
 4. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення // Право України. – 2020. – № 5. – С. 43–62.
 5. Гавриш, Н. Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш, О. Степська // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1. – С. 102–106.
 6. Красноруцька, Л. Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 103–107.
 7. Новаковський, Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 11. – С. 61–70.
 8. Оверковська, Т. Еколого-правові засади охорони ґрунтів // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 98–105.
 9. Охотнікова, О. М. Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель / О. М. Охотнікова, Ю. Б. Фетько // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 250–254.
 10. Родік, О. О. Правова охорона ґрунтів в Україні: 25 років розвитку / О. О. Родік // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 68–73.
 11. Родік, О. О. Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР / О. О. Родік // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 151–161.
 12. Шульга, А. Встановлення заборони злочинних посягань на земельні ресурси України // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 275–280.
 1. 9(4УКР)305.52я73 Б 91 Буряк, В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : підручник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382 с.
 2. 9(4УКР)71 К 57 Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики : наук.-практ. вид. / за ред. П. Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2010. – 464 с.
 3. 9(4УКР)305 К 60 Колективні трудові спори / ред. В. М. Руденко. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 385 с.
 4. 9(4УКР)305 Л 14 Лагутіна, І. В. Форми захисту трудових прав працівників / І. В. Лагутіна ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2008. – 160 с.
 5. 2(477) Н 34 Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.
 6. 9(4УКР)305.52я73 Т 78 Трудові спори : навч. посіб. / ред. В. П. Пастухов. – Київ : Магістр–ХХІ сторіччя, 2005. – 272 с.
 7. 9(4УКР)71 У 45 Україна. Верховний Суд. Пленум. Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні справи, сімейні та житлові відносини, трудові спори : офіц. текст / упоряд.: С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2016. – 576 с.
 8. 9(4УКР)305 Ч-18 Чанишева, Г. І. Примирні процедури вирішення трудових спорів : монографія / Г. І. Чанишева, В. М. Дейнека ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2016. – 196 с.
 9. 2(477) Я 77 Ярошенко, О. М. Правові позиції та висновки Верховного Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових спорів / О. М. Ярошенко, О. Є. Луценко. – Харків : Юрайт, 2019. – 194 с.
 10. Боєва, О. С. Конкретизація дефініції «трудовий спір» – крок до ефективного судового захисту трудових прав / О. С. Боєва // Держава і право. – 2016. – Вип. 72. – С. 336–346.
 11. Бонтлаб, В. Нормативно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): науково-теоретичний аспект / В. Бонтлаб // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 11. – С. 50–56.
 12. Брусенцова, Я. «Самовільна» відпустка – шлях до звільнення / Я. Брусенцова // Місцеве самоврядування. – 2019. – Січень, № 1. – С. 50–54.
 13. Булгаков, О. Окремі проблеми розгляду спорів про прийняття громадян України на публічну службу / О. Булгаков // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 11. – С. 108–111.
 14. Бурак, В. Я. Альтернативним способам вирішення трудових спорів необхідне законодавче забезпечення / В. Я. Бурак // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2017. – Вип. 3. – С. 184–192.
 15. Гуржуй, Л. Сучасні можливості врегулювання індивідуальних трудових спорів / Л. Гуржуй // Казна України. – 2020. – № 4. – С. 19–21.
 16. Донець, В. А. Застосування практики Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби, звільнення з публічної служби / В. А. Донець // Юридична Україна. – 2019. – № 9. – С. 4–14.
 17. Жовнір, Т. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі / Тетяна Жовнір // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 74–77.
 18. Інформація про діяльність національної служби посередництва і примирення упродовж 1999–2018 років та січня – листопада 2019 року // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2019. – № 2. – С. 6–14.
 19. Іншин, М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства / М. Іншин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 105–108.
 20. Клименко, О. Відмова профспілки у наданні згоди на звільнення: чи потрібно її обгрунтовувати? / О. Клименко // Консультант кадровика. – 2015. – Листопад, № 21. – С. 5–12.
 21. Клюса, О. І. Судова практика вирішення спорів про порушення права на відпочинок / О. І. Клюса, В. Р. Гашинський // Вісник наукових досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. – 2018. – № 22. – С. 122–126.
 22. Коноваленко, Л. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення трудового права / Л. Коноваленко // Історія та правознавство. – 2018. – № 16/18. – С. 56–67.
 23. Кохан, Н. В. Вирішення трудових спорів у спрощеному позовному провадженні / Н. В. Кохан // Юридична Україна. – 2019. – № 1/2. – С. 55–59.
 24. Кохан, Н. В. Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин / Н. В. Кохан // Юридична Україна. – 2017. – № 7/8. – С. 79–84.
 25. Кропивна, К. О. Розмежування юрисдикцій судів за предметом розгляду трудових спорів / К. О. Кропивна // Юридична Україна. – 2019. – № 5. – С. 16–23.
 26. Купира, З. Судитися чи не судитися ? / З. Купира // Охорона праці. – 2019. – № 4. – С. 52–53.
 27. Курова, А. А. Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв'язку з припиненням їх повноважень / А. А. Курова // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 183–186.
 28. Лисенко, Д. В. Актуальні труднощі правозастосування у спорах, що виникають між страховиками за наслідками виплати страхового відшкодування / Д. В. Лисенко, А. С. Каплуненко // Реформування господарського законодавства України : зб. тез і матеріалів круглого столу, 31 берез. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 73–76.
 29. Мельник, В. До характеристики підстав розгляду трудових спорів у судовому порядку / В. Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. – С. 140–144.
 30. Мельник, В. Процесуальне становище учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів / В. Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 16–20.
 31. Михалюк, Ю. Індивідуальні трудові спори / Ю. Михалюк // Кадровик України. – 2020. – № 6/7. – С. 68–74.
 32. Нова модель вирішення трудових спорів // Людина і праця. – 2014. – № 3. – С. 10–12.
 33. Остапенко, Л. Шляхи для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) / Л. Остапенко // Праця і зарплата. – 2018. – Лютий, № 5. – С. 4–6.
 34. Петрученя, І. Огляд практики Верховного Суду з розгляду трудових спорів / І. Петрученя // Вісник пенсійного фонду України. – 2020. – № 6. – С. 20–31.
 35. Примак, І. Комісія по трудових спорах: як і де її доцільно створювати / І. Примак // Консультант кадровика. – 2014. – Грудень, № 23. – С. 6–16.
 36. Прогноз національної служби посередництва і примирення розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2019 року // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2018. – № 2. – С. 24–50.
 37. Сидорова, Л. Спори щодо розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника / Л. Сидорова // Довідник кадровика. – 2016. – № 9. – С. 60–63 ; № 10. – С. 54–57.
 38. Спори щодо звільнення у зв’язку зі скороченням штату працівників // Довідник кадровика. – 2016. – № 7. – С. 62–65.
 39. Татарінов, І. Оскарження рішення суду про поновлення працівника на роботі / І. Татарінов // Кадровик України. – 2020. – № 8. – С. 61–67.
 40. Ясінська-Казаченко, А. Індивідуально-психологічні аспекти примирно–посередницьких процедур вирішення трудових спорів / А. Ясінська-Казаченко, Н. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2019. – Вип. 3. – С. 287–298.
 1. Більченко, О. Усі мають оновити інформацію про бенефіціарів / Ольга Більченко // Баланс-Агро. – 2020. – Травень, № 25. – С. 17–20.
 2. Буяджи, Г. Нові тенденції у визначенні сторін трасту. Аналіз останніх новел / Г. Буяджи // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 10–13.
 3. Вікулов, К. Концепція бенефіціарного власника та перспективи офшорних схем оптимізації податків в Російській Федерації / К. Вікулов // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 9. – С. 32–35.
 4. Гірман, Ю. В. Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку / Ю. В. Гірман // АгроСвіт. – 2018. – № 2. – С. 71–76.
 5. Єфімов, О. Засновник – директор та кінцевий бенефіціарний власник / О. Єфімов // Держзакупівлі. – 2015. – № 12. – С. 24–25.
 6. Кантерман, О. В юрособи всі засновники – фізособи: чи треба подавати інформацію про бенефіціарів? / О. Кантерман // Баланс–Агро. – 2020. – Червень, № 30. – С. 29–30.
 7. Кащенко, В. Поняття «кінцевий бенефіціарний власник»: практика застосування / В. Кащенко // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 3. – С. 41–45.
 8. Коваль, Т. Податкові конвенції: номінальний vs бенефіціарного власника доходу / Тарас Коваль // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – № 37. – С. 28–29.
 9. Ковальчук, А. Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив / Андрій Ковальчук, Аліна Криштоф // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 51–55.
 10. Косенкова, А. Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки / А. Косенкова // Юридична Україна. – 2019. – № 3. – С. 63–65.
 11. Косенкова, А. Визначення поняття «бенефіціарний власник» у рішеннях Європейського суду справедливості / Анастасія Косенкова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. – С. 226–230.
 12. Косенкова, А. Розвиток концепції бенефіціарного власника при імплементації плану BEPS в Україні / Анастасія Косенкова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 8. – С. 128–133.
 13. Круглюк, К. Власника кажучи = Законодавчі новації посилюють вимоги щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи / Катерина Круглюк // Український юрист. – 2020. – № 1/2. – С. 28–31.
 14. Матвійчук, А. Нерозкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників – підстава для відхилення пропозиції учасника / Анастасія Матвійчук // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 6. – С. 11–15.
 15. Михайленко, Д. Україна – Ліхтенштейн: зміни, про які необхідно знати вітчизняним бенефіціарам / Д. Михайленко, Р. Вахітов, В. Смердов // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – № 33/34. – С. 43–44.
 16. Морозовська, Г. Роялті від нерезидента і бенефіціарний статус: вплив на облік та судова практика / Г. Морозовська // Аудитор України. – 2016. – № 9. – С. 26–29.
 17. Попов, С. Фінансовий моніторинг в Україні по-новому: чого очікувати вже у квітні / С. Попов, Б. Шишковський // Аудитор України. – 2020. – № 3. – С. 12–15.
 18. Рябчинська, А. Концепції «бенефіціарної власності» в англо-американському праві та «економічної власності» в цивільному праві країн континентальної системи права / Анастасія Рябчинська // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 46–55.
 19. Савєльєва, М. Визначення банками кінцевих бенефіціарних власників / Марина Савєльєва, Анна Уляницька // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 45–49.
 20. Серветник, А. Бенефіціарний власник у контексті нового податкового законодавства / А. Серветник // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 2. – С. 21–22.
 21. Скаленко, О. Ще раз про концепцію бенефіціарного власника / Олеся Скаленко // Юридичний журнал. – 2014. – № 2/3. – С. 79–84.
 22. Терещенко, О. Нова вимога до юридичних осіб: необхідно внести відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) / Ольга Терещенко // Радник в сфері державних закупівель. – 2015. – № 7. – С. 26–27.
 23. Троцька, В. Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних договорів і роялті / В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності -. – 2014. – № 1. – С. 35–43.
 24. Урлюк, В. Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників по-новому / Валерій Урлюк // Радник в сфері державних закупівель. – 2020. – № 4. – С. 23–30.
 25. Харко, Д. Бенефіціарний (фактичний) власник доходу: судово-правовий погляд / Д. Харко // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 1/2. – С. 39–42.

  

 1. 9(4) Б 25 Баровська, А. В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 72 с. – (Інформаційні стратегії ; Вип. 4).
 2. 352 М 65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 130 с.
 3. 3(4) М 74 Моделі політичні партії та громадянське суспільство / Ю. А. Тищенко [та ін.] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Агентство «Україна», 2010. – 148 с.
 4. 9(4УКР)301 У 90 Участь громадян у прийнятті державних рішень : нормат.-правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості / упоряд. Н.В. Окша, Д.В. Войтенко, Т.О. Бабенко. – Київ, 2006. – 172 с.
 5. 9(4УКР)301 П 58 Попович, Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія / Н. Попович ; Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 360 с.
 1. 339.1 Р 69 Ромат, Є. В. Маркетинг у публічному управлінні : монографія / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 288 с.
 2. 67.9(4УКР)301 Х 46 Химиця, Н. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління : навч. посіб. / Н. О. Химиця ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 148 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; Вип. 3).
 3. Атаманюк, О. О. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємствами соціально-культурної сфери сільських територій України / О. О. Атаманюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 6. – С. 111–120.
 4. Бойко, Н. В. Веб-сайт як складова документно-комунікаційного простору органів місцевого самоврядування: структура, ресурси, зміст / Н. В. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 75–83.
 5. Михальська, В. Контент-план для соціальних мереж / В. Михальська // Місцеве самоврядування. – 2020. – № 7. – С. 36–38.
 6. Архипова, Є.О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства / Є. О. Архипова, Н. О. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 92–96.
 7. 35.07 П 88 Бондар, Г. Публічна комунікаціята PR в публічному управлінні / Ганна Бондар // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 7–8 верес. 2018 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України, НДЦ суд. експертизи з питань інтелект. власності. – Київ, 2018. – С. 78–80.
 8. Бурлачук, В. Мас-медіа, вибори і нова реальність / Віктор Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 4. – С. 90–105.
 9. 78.34(4УКР) Б 59 Галаган Л. М. Інтернет-представництва органів державної влади як інституціональні структури системи електронної взаємодії влади з суспільством / Л. М. Галаган // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 242–245.
 10. 65.9(4УКР) П 41 Дишель, О. В. Маркетингові комунікації в мережі Інтернет та перспективи їх розвитку та регіональному рівні / О. В. Дишель, Л. П. Середницька // Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадянського суспільства: участь молоді : тези учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих науковців / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – С. 26–28.
 11. Кандагура, К. Інструменти взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства / К. Кандагура // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 1. – С. 20–30.
 12. Макаренко Л. П. Правові засади взаємодії та комунікації вищих органів державної влади / Л. П. Макаренко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 371–375.
 13. Новікова, Н. Л. Соціальні мережі як інструмент для органів державної влади для налагодження зв'язків з громадскістю / Н. Л. Новікова, К. В. Притула // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5/6. – С. 123–127.
 14. Рибачук, О. М. Діяльність громадських інформаційно-комунікативних центрів у сприянні відкритості влади / О. М. Рибачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 41–47.
 15. Рибачук, О. Механізми комунікації влади та суспільства в контексті віртуалізації сучасного соціально-політичного простору / О. Рибачук // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 23–28.
 16. Сивак, Т. Проблемне поле формування та функціонування стратегічних комунікацій в Україні / Тетяна Сивак // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2019. – Вип. 1. – С. 51–60.
 17. Соловйов, С. Г. Побудова довіри громадян до влади: модель соціальних сигналів / С.Г. Соловйов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 3. – С. 113–119.
 18. Чаплай, І. В. Концепція аналізу та оцінювання державно-громадянської комунікації в реформуванні публічного управління в Україні / І. В. Чаплай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2018. – № 2. – С. 112–115.
 1. 2(4УКР) С 83 Сало, І. С. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні / І. С. Сало // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2009. – № 2(11). – С. 65–70.
 2. 3(4Укр)300 П 68 Шевчук, Є. М. Побудова механізму стримувань і противаг у контексті розвитку прав людини в Україні / Є. М. Шевчук // Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : науково-практична інтернет-конференція (Київ. 23 січня 2014) / Національна академія внутрішніх справ ; Національна академія правових наук України. - Київ, 2014. - С. 67-70.
 3. Бичков, І. Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг / І. Бичков // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 3. – С. 224–229.
 4. Войтенко, Ю. М. Сучасні проблеми у механізмі стримувань і противаг закладені в Конституції України / Ю. М. Войтенко // Гілея: науковий вісник. - 2016. – № 5. – С. 271–275.
 5. Іванець, О. М. Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг / О. М. Іванець // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2014. – Вип. 4. – С. 30–35.
 6. Закоморна, К. Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн американського континенту / К. Закоморна, Д. Зал // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 5. – С. 164–170.
 7. Образцова, В. В. Механізм стримувань та противаг у публічно-управлінських відносинах / В. В. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 20. – С. 107–112.
 8. Толстенко, В. Принцип поділу влади в ґенезі форми сучасної держави / В. Толстенко // Юридич. Україна. – 2014. – № 5. – С. 15–21.
 9. Забавська Х. Система стримувань і противаг як атрибут демократії: порівняльний аналіз особливостей функціонування у різних формах правління [Електронний ресурс] / Х. Забавська, М. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2015. – Вип. 27. – С. 61–68.
 10. Малишкіна Н. О. Принцип поділу державної влади та система стримувань і противаг: генезис і запровадження в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Малишкіна. // Теорія і практика правознавства. – 2018. – Вип. 1. – С. 1-11.
 11. Приймак Л. Система «стримувань і противаг» у взаємовідносинах між виконавчою та законодавчою гілками влади як механізм консолідації політичного режиму [Електронний ресурс] / Л. Приймак // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 122–129.
 12. Процюк І. В. Система стримувань і противаг у функціонуванні механізму державної влади парламентської держави [Електронний ресурс] / І. В. Процюк. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 29. – С. 3–17.
 13. Француз-Яковець Т. А. Бікамералізм та система стримувань і противаг за конституціями європейських держав [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 8. – С. 32–38.
 14. Фрицький Ю. Система стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Фрицький // Юридич. вісник. – 2013. – № 4. – С. 17–22.
 • 9(4УКР)307 К 65 Гавриш, Н. С. Ґрунти як самостійний об'єкт у правовому полі Конституції України / Н. С. Гавриш // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 91–94.
 • 9(4УКР)307 К 65 Ущаповська, О. І. Конституційні засади планування земель України / О. І. Ущаповська // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 150–153.
 • 9(4УКР)307 К 65 Шульга, М. В. Охорона земель як конституційно-правова категорія / М. В. Шульга // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 62–64.
 • Гавриш, Н. Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш, О. Степська // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 1. – С. 102–106.
 • Каракаш, І. Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю / І. Каракаш // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 132–138.
 • Красноруцька, Л. Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами / Л. Красноруцька // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 5. – С. 103–107.
 • Люшин, В. Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель / В. Люшин // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 11. – С. 23–27.
 • Новаковський, Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісн. аграрної науки. – 2017. – № 11. – С. 61–70.
 • Оверковська, Т. Землі України як об'єкт правової охорони / Т. Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 1. – С. 58–61.
 1. Охотнікова, О. М. Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель / О. М. Охотнікова, Ю. Б. Фетько // Часоп. Київ. ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 250–254.
 2. Родік, О. О. Правова охорона ґрунтів в Україні: 25 років розвитку / О. О. Родік // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 68–73.
 3. Родік, О. О. Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР / О. О. Родік // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 151–161.
 4. Савчук, О. О. Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами / О. О. Савчук, А. М. Любчич // Наука та інновації. – 2019. – № 3. – С. 5–14.
 5. Миронов В. В. Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан / В. В. Миронов, А. І. Ткачук // Таврійський науковий вісник. Економічні науки. – 2016. – Вип. 96. – С. 32–41.
 6. Родік О. О. Правова охорона ґрунтів у доктрині земельного права України / О. О. Родік // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 294–300.

 

 1. 77 І-92 IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар / за заг. ред.: Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 360 с.
 2. 07 П 88 Сорока, С. Аналіз національної системи кібербезпеки як складової інформаційної безпеки держави / С. Сорока // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 7-8 верес. 2018 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України, НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності. – Київ, 2018. – С. 428–431.
 3. 340(477) Л 63 Лісовська, Ю. П. Правова держава: історія, теорія, методологія : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. – Київ : Кондор, 2018. – 348 с.
 4. Арсенович, Л. А. Модель професійного розвитку фахівця з кібербезпеки (на прикладі державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України) / Л. А. Арсенович // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2019. – № 4. – С. 98–104.
 5. Бакалінська, О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні / О. Бакалінська, О. Бакалинський // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. – С. 100–108.
 6. Біленчук, П. Д. Кібербезпека і засоби запобігання та протидії кіберзлочинності й кібертероризму / П. Д. Біленчук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 235–239.
 7. Діордіца, І. Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки / І. Діордіца // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 3. – С. 199–203.
 8. Карпенко, О. В. Державна освіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України / О. В. Карпенко, Л. А.  Арсенович // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – № 1. – С. 95–102.
 9. Кубанов, Є. В. Теоретичні підходи до понятійно-категоріального апарату кібербезпеки в системі публічного управління / Є. В. Кубанов // Аспекти публічного управління. – 2018. – Том Т.6, № 8. – С. 49–55.
 10. Ліпкан, В. Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення національної безпеки України / В. Ліпкан, І. Діордіца // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 174–180.
 11. Лук’янчук, Р. В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети / Р.В. Лук’янчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2015. – № 4. – С. 50–56.
 12. Ткачук, Н. Кібербезпека у контексті актуальних змін до стратегічних документів у сфері національної безпеки та оборони України / Н. Ткачук // Вісн. прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 56–64.
 13. Чигринський, В. А. Сучасні світові тенденції в забезпеченні національної безпеки / В. А. Чигринський // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 61–65.
 1. 323 Г 87 Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп / В. М. Яблонський [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 112 с.
 2. 342(477) Г 87 Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. У 2 т. Т. 1 : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юридична думка, 2017. – 676 с.
 3. 323 Г 87 Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доп. / В. М. Яблонський [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ : НІСД, 2018. 128 с.
 4. 9(4УКР)300 Л 80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.
 5. 001 Н 34 Янковий, В. О. Напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні / В. О. Янковий // Наука і навчальний процес : матеріали XIX звіт. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2019 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-екон. ін-т, Наук. т-во студ., аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна». – Вінниця, 2019. – С. 122–124.
 6. Заяць, Б. Врахування міжнародного досвіду щодо залучення інститутів громадянського суспільства в антикорупційні процеси // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2019. – Вип. 3. – С. 322–330.
 7. Романюк І. М. Громадянське суспільство як простір для функціонування інформаційних правовідносин / І. М. Романюк // Юридич. Україна. – 2018. – № 1–2. – С. 98–100.
 8. Тимчук, А. Теоретичні аспекти феномена «громадянське суспільство» / А. Тимчук, Н. Полторацька // Аспекти публічного управління. – 2019. – Том Т.7, № 12. – С. 105–113.
 9. Ткачук, І. Світові та національні принципи організації, функціонування та фінансування організацій громадянського суспільства / Ірина Ткачук // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 3. – С. 323–335.
 10. Гребенюк Б. О. Теоретико-методологічні підходи до розкриття термінів «громадянське суспільство» та «громадськість» / Б. О. Гребенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – С. 125–131.
 11. Гриценко О. Нові форми демократії, політична комунікація й громадянське суспільство / О. Гриценко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – 2019. – Вип. 46. – С. 244–251.
 12. Костюк Д. С. Націоналізм та громадянське суспільство: історичні витоки і проблемні аспекти / Д. С. Костюк // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 129. – С. 70–74.
 13. Муляр В. Громадянське суспільство в Україні: до питання про політичну інституціоналізацію / В. Муляр // Історичні і політологічні дослідження. – 2019. – № 2. – С. 96–106.
 14. Тимчук А. Л. Теоретичні аспекти феномена «громадянське суспільство» / А. Л. Тимчук, Н. В. Полторацька // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7, № 12. – С. 105–113.
 1. 9.03 А 31 Адміністративне судочинство. Процесуальні документи : практ. комент. та зразки / упоряд. К. І. Чижмарь [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 152 с.
 2. 9.03 К 57 Кодекс адміністративного судочинства України : із змін. та допов. станом на 1 жовт. 2018 р.: офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 206 с.
 3. 9 Л 33 Лебідь, В. І. Адміністративне право та адміністративне судочинство : навч. посіб. / В. І. Лебідь. – 3-тє вид., допов. і перероб. . – Київ : Правова Єдність, 2018. – 68 с.
 4. 9 М 34 Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання : посіб. для суддів місцевих загальних судів які розглядають: усі категорії справ, лише цивільні справи, цивільні справи та справи в порядку адміністративного судочинства / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 304 с.
 5. 9.03 С 89 Судовий розгляд справ про правопорушення, пов'язані з корупцією : практ. посіб. / Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за ред. О. М. Костенка. – Київ : Нац. академія прокуратури України, 2018. – 346 с.
 6. Апанасенко, К. І. Суб’єктний склад правовідносин, урегульованих законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» / К. І. Апанасенко // Вісн. господарського судочинства. – 2016. – № 5/6. – С. 103–112.
 7. Волинець, Р. Судові рішення, які не були скасовані чи змінені судами вищої інстанції, як предмет складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України / Р. Волинець // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 11. – С. 280–288.
 8. Гімон, М. Особливості вияву права на справедливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні / М. Гімон // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 12. – С. 155–159.
 9. Гордєєв, В. Фактичний склад в адміністративному судочинстві України: формульний вираз / В. Гордєєв // Право України. – 2016. – № 2. – С. 68–74.
 10. Добрянська, Н. В. Адміністративна відповідальність та адміністративно-господарські санкції, їх суб'єктний склад / Н. В. Добрянська // Адвокат. – 2015. – № 2. – С. 23–27.
 11. Ліпський, Д. Касаційне оскарження судових рішень як складова система адміністративного судочинства / Д. Ліпський // Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах. – 2015. – Вип. 3/4. – С. 97–106.
 12. Марченко, О. Склад суду в адміністративному судочинстві / О. Марченко // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2015. – № 3. – С. 79–87.
 13. Палюх, Л. Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину «втручання в діяльність судових органів» / Л. Палюх // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 5. – С. 262–266.
 14. Колпаков В. К. Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права / В. К. Колпаков // Право України. – 2018. – № 2. – С. 26–38.
 15. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Адміністративне судочинство: багатозначність поняття / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2019. – Вип. 51. – С. 118–126.
 1. 050.214 Т 65 Трамп, Д. Искусство заключать сделки  / Дональд Трамп, Тони Шварц ; пер. с англ. Н. Зарахович. – 4-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 280 с.
 2. 005 Т 65Трамп, Д. Трамп: мистецтво укладати угоди / Дональд Трамп, Тоні Шварц ; пер. з англ. Є. Сагайдака. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 304 с.
 3. 658 Т 65 Трамп, Д. Ніколи не здавайтеся! / Д. Дж. Трамп, М. Маківер ; пер. з англ. В. Калини. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 184 с.
 4. 658 Т 65 Трамп, Д. Думай як мільярдер. Все, що вам потрібно знати про успіх, нерухомість та життя / Д. Трамп, М. Маківер. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
 5. 050.214 С 47 Слейтер, Р. Публичности много не бывает. Жизнь и популярность Дональда Трампа / Роберт Слейтер; пер. с англ. Е.А. Латыш. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 352 с.
 1. 67 В 27 Великий енциклопедичний юридичний словник/ за ред., акад., НАН України Ю. С. Шемшученка.– Київ, Видавнича думка, 2012. – 1020 с.
 2. 346 Г 72 Господарський кодекс України : станом на 5 жовт. 2018 р.: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 2018. – 226 с.
 3. 346 К 67 Корнєєв, Ю. В. Підприємницьке право України : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 120 с.
 4. 346 Н 34 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред.: В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 816 с.
 5. 9 П 63 Постанови Пленумів Вищого Господарського Суду України та Верховного Суду України : практ. посіб. / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2018. – 406 с.
 6. 347(477) Ц 58 Цивільне право України : підручник: в 2 т. Т. 1 / за ред.: Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 444 с.
 7. 347(477) Ц 58 Цивільне право України. Загальна частина : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 976 с.
 8. 347(477) Ц 58 Цивільний кодекс України : станом на 22 листоп. 2018 р.: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 2018. – 444 с.
 9. Бідняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність. – Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 2. – С. 99–
 10. Орлова М. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання // Юрид. вісн. – – 1 (46). – C. 138–142.
 11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // ВВРУ. – 2003. – №31–32. – Ст. 263.
 12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 року // ВВРУ. – 2003. – № 31. – Ст. 263.
 13. Про свободу пересування та вільний вибiр мiсця проживання в України : Закон України від 11 грудня 2003 р. №1382-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення 17.06. 2020).
 1. 347.6   С 37 Сімейний кодекс України : із змін. та допов. станом на 2 жовт. 2018 р.: офіц.текст. –  Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 82 с. – Зміст :  Глава 10. Шлюбний договір.
 2. 9(4УКР)75 Ф 95 Фурса, С. Я. Настільна книга нотаріуса : сімейні відносини в нотаріальному процесі / С.Я. Фурса, Л.Ю. Драгнєвіч, Є.І. Фурса. – Київ : Ін Юре, 2003. – 352 с.
 3. Буковецька, Н Як укласти шлюбний договір? (досвід Франції) / Н. Буковецька // Юрид. вісн. України. – 1–7 червня. – С. 15.
 4. Гавінська, О. А. Правові наслідки укладення шлюбного договору / О. А. Гавінська // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2019. – № 10. – С. 150–158.
 5. Козьяков, Ю. Зразки шлюбних договорів / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса. – – № 6. – С. 3–29.
 6. Липець, Л. В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США / Л. В. Липець // Юрид. наука. – – № 8. – С. 27–41.
 7. Михальнюк, О. В. Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері / О. В. Михальнюк // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 1. – С. 86–92
 8. Простибоженко, О. С. Юридична конструкція "договору в інтересах сім'ї" у майнових правовідносинах подружжя: спроба концептуального осмислення / О. С. Простибоженко // Часоп. Київ. ун-ту права. – – № 3. – С. 212–216.
 9. Радченко, Л. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання / Л. Радченко // Підприємництво, госп-во і право. – – № 9. – С. 38–41.
 10. Розгон, О. Сучасна практика укладення та змісту шлюбного договору / О. Розгон // Довідник нотаріуса. – – № 1. – С. 54–69.
 11. Семенюк, І. С. Регулювання майнових відносин між подружжям за законодавством зарубіжних країн / І. С. Семенюк // Держава та регіони. – – № 2. – С. 50–54.
 12. Тімуш, І. С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України / І. С. Тімуш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 4. – С. 37–43.
 13. Хабор, Р. Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі / Р. Хабор // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 61–67.
 14. Хобор, Р. Б. Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд / Р. Б. Хобор // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 229–233.
 1. 67.3(4УКР) К 68 Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. / Г. І. Корогод. – Суми : Університетська книга, 2008. – 124 с.
 2. 63.3(2УК)46 К 84 Крупницький, Б. Д. Гетьман Пилип Орлик. (1672-1742): його життя і доля / Б. Д. Крупницький. – Київ : Дніпро, 1991. – 80 с.
 3. 63.3(4УКР)46 О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибр. твори / П. Орлик. – Київ: МАУП, 2006. – 736 с.
 4. 67.3(4УКР) П 13 "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архівна служба України, Центр. держ. іст. архів ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с.
 5. 67.3(4УКР) К 68 Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ України, Сумська філія. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с.
 6. 63.3(4УКР)46 Р 39 Рендюк, Т. Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи = Pylyp Orlyk: caile moldo-romane / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 240 с.
 7. 67.300 С 34 Сіган, Б. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу / Б.Г. Сіган; пер. з англ. П. Малахов, С. Драчук ; Ін-т демократатії ім. П. Орлика. – Київ : [б. в.], 1993. – 126 с.
 8. 67.9(4УКР) Ф 96 Футей, Б. Становлення правової держави : Україна 1991-2001 рр. / Б.А. Футей. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288 с.
 9. Белей, І. Демократичне урядування в козацькій республіці / І. Белей // Вісн. державної служби України. – 2010. – № 3. – С. 64–70.
 10. Голосіченко, Д. Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за Конституцією гетьмана Пилипа Орлика / Д. Голосіченко // Юрид. Україна. – 2008. – № 3. – С. 4–6.
 11. Губань, Р. Конституція Української гетьманської держави (Конститтуція Пилипа Орлика 1710 року) / Радим Губань // Юрид. журнал. – 2009. – № 11. – С. 134–136.
 12. Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) / І. Домбровський // Вісн. Конституційного Суду України. – 2007. – № 4. – С. 100–104
 13. Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) / І. Домбровський // Юрид. журнал. – 2009. – № 4. – С. 103–105.
 14. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Вісн. Конституційного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 83–94
 15. Пилипчук, П. П. Коституція Пилипа Орлика як національна ідея побудови демократичної держави / П. П. Пилипчук, В. П. Лакизюк // Вісн. Верховного Суду України. – 2006. – № 6. – С. 2–6.
 16. Полетило, К. С. Інформаційні права і свободи людини та особливості правосуддя в Конституції Пилипа Орлика / К. С. Полетило // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 10. – С. 8–18.
 17. Рудик, П. А. Висвітлення Конституції Пилипа Орлика в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України / П. А. Рудик // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 4. – С. 45–49.
 18. Рудик, П. А. До поняття повної назви та опублікування оригіналу Конституції П. Орлика / П. А. Рудик // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 108–113.
 19. Рудик, П. А. Міркування щодо висвітлення деяких положень Конституції Пилипа Орлика / П. А. Рудик // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 32–37.
 20. Скрипнюк, О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 4–10.
 21. Сухопарова, С. Конституція Української Гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) / С. Сухопарова // Юрид. журнал. – 2009. – № 6. – С. 132–134.
 1. 56 Г 94 Гультай, М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 270 с.
 2. Берченко, Г. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92–113.
 3. Гультай, М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісн. Конституц. суду України. – 2017. – № 5. – С. 56–66.
 4. Лемак, В. В. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження / В. В. Лемак, О. В. Петришин // Вісн. Нац. акад прав. наук України. – 2017. – № 2. – С. 79–88.
 5. Лемак, В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України / В. Лемак // Публ. право. – 2016. – № 4. – С. 49–56.
 6. Летнянчин, Л. Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні / Л. Летнянчин // Право України. – 2018. – № 12. – С. 55–76.
 7. Литвинов, О. До питання визначення меж повноважень Конституційного Суду України у провадженнях за конституційними скаргами: теоретичні аспекти / О. Литвинов, В. Богуш // Вісн. Конституц. суду України. – 2017. – № 6. – С. 22–28.
 8. Литвинов, О. Тлумачення законодавчої норми під час перевірки її конституційності у справі за конституційною скаргою: теоретичні аспекти / О. Литвинов // Вісн. Конституц. суду України. – 2018. – № 1. – С. 79–85.
 9. Матат, А. Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України / А. Матат // Вісн. Конституц. суду України. – 2018. – № 1. – С. 121–127.
 10. Мішина, Н. Конституційна скарга та індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини як юридичні гарантії прав людини в Україні / Н. Мішина // Право України. – 2018. – № 12. – С. 178–196.
 11. Пуделька, Й. Конституційна скарга (німецька та французька моделі) / Й. Пуделька // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2017. – № 4. – С. 169–180.
 12. Совгиря, О. Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах / О. Совгиря // Право України. – 2018. – № 12. – С. 148–162.
 13. Терлецький, Д. Здійснення права на конституційну скаргу: аналіз практики Конституційного Суду України / Д. Терлецький, А. Єзеров // Вісн. Конституц. суду України. – 2018. – № 5. – С. 74–83.
 14. Черняк, Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги / Є. Черняк // Вісн. Конституц. суду. – 2017. – № 6. – С. 81–90.
 15. Щербанюк, О. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії / О. Щербанюк // Право України. – 2018. – № 12. – С. 77–31.
 16. Юрійчук, І. Конституційна скарга та особливості реалізації права на правову допомогу в Україні / І. Юрійчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 156–160.
 17. Єгорова В. С. Конституційна скарга в Україні / В. С. Єгорова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2018. – Вип. 31. – С. 44–46.
 18. Копча В. В. Конституційна скарга як інструмент захисту прав людини в Україні / В. В. Копча // Вісн. Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. – Вип. 4. – С. 11–16.
 19. Кравець О. О. Конституційна скарга в Україні: теоретичні та практичні питання визначення і застосування / О. О. Кравець // Судова апеляція. – 2019. – № 2. – С. 94–113.
 20. Подорожна Т. С. Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні / Т. С. Подорожна, О. В. Білоскурська // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2019. – № 1. – С. 97–101.
 1. 9 К 61 Коломоєць, О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. С. В. Пєткова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2017. – 224 с.
 2. Біленко, П. Психічне насильство як обставина, що виключає злочинність діяння / П. Біленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 152–156.
 3. Біленко, П. Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству / П. Біленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 10. – С. 157–161.
 4. Влад, С. Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 130–135.
 5. Герасименко, Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки / Г. В. Герасименко // Демографія та соціал. економіка. – 2018. – 1. – С. 43–57.
 6. Загиней-Заболотенко, З. Застосування кримінального законодавства України за домашнє насильство: огляд судової практики / З. Загиней-Заболотенко // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 10. – С. 42–52.
 7. Кошель, Н. М. Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України / Н. М. Кошель // Юрид. Україна. – 2019. – № 4. – С. 27–36. 
 8. Легенька, С. Суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження / С. Легенька // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 153–159.
 9. Машика, В. Основні новели законодавства України, що стосуються посилення захисту особистих немайнових та майнових прав учасників сімейних правовідносин / В. Машика // Історія та правознавство. – 2018. – № 24. – С. 7–18.
 10. Панов, М. І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї / М. І. Панов, В. В. Гальцова // Юрид. Україна. – 2019. – № 3. – С. 19–28.
 11. Фулей, Т. Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини / Т. Фулей // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – 8. – С. 175–180.
 12. Фулей, Т. Навчальний курс із розгляду судами справ про домашнє насильство: досвід Канади / Т. Фулей // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2018. – № 4/2. – С. 110–121.
 13. Чабарай, Г. Там, де не знайдуть: як живе таємний притулок для жертв домашнього насильства / Г. Чабарай // Укр. тиждень. – 2020. – № 7. – С. 38–39.
 14. Байда А. О. Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство/ А. О. Байда // Питання боротьби зі злочинністю. – 2016. – Вип. 32. – С. 79–95.
 15. Біленко П. С. Домашнє насильство як прояв кримінального насильства / П. С. Біленко // Прав. часоп. Донбасу. – 2019. – № 3. – С. 95–102.
 16. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики / А. А. Вознюк // Форум права. – 2019. – № 2. – С. 6–14.
 17. Довгань-Бочкова Н. Домашнє насильство: аналіз об’єктивної сторони складу злочину / Н. Довгань-Бочкова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 187–197.
 18. Остапенко О. Домашнє насильство та його адміністративно-деліктна характеристика / О. Остапенко / Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Юрид. науки. – 2019. – Вип. 22. – С. 154–162.
 19. Рутьян Л. Домашнє насильство жінок: психологічні та соціальні детермінанти явища / Л. Рутьян // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Соціал. робота. – 2019. – Вип. 1. – С. 52–54.
 20. Садонцева Л. К. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні та зарубіжному праві: порівняльний аналіз / Л. К. Садонцева // Молодий вчений. – 2019. – № 4 (1). – С. 149–153.
 21. Суслова І. М. Домашнє насильство як загроза національній безпеці / І. М. Суслова // Бюл. М-ва юстиції України. – 2017. – № 11. – С. 6–8.
 1. 67.9(4УКР)300 К 88 Кудрявцева, О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : Арт Економі, 2015. – 268 с.
 2. 67.9(4УКР)300 П 84 Проценко, Т. О. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні : монографія / Т. О. Проценко, А. В. Пшенична. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с. 
 3. 347.9 Д 50 Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Д. Войцишена. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 714 с.
 4. 342.7(477) У 45 Україна. Закони. Закони України: «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лип. 2017 р. : (офіц. текст). – Київ : Вид. Паливода А. В., 2017. – 28 с.
 5. Бандурка, І. До питання про посилення захисту прав дітей – жертв злочинів та дітей – свідків в кримінальному судочинстві / І. Бандурка // Публ. право. – 2016. – № 1. – С. 164–171.
 6. Дакал, А. В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід / А. В. Дакал // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 22. – С. 100–106.
 7. Дякович, М. Охорона і захист прав та інтересів дітей при укладенні батьками договорів щодо виховання дітей або здійснення батьками батьківських прав та виконання обов’язків / М. Дякович // Довідник нотаріуса. – 2018. – № 3/4. – С. 3–20.
 8. Коваленко, А. Прокурор як захисник прав дитини в будь-якій сфері її життєдіяльності / А. Коваленко, А. Мороз // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 3. – С. 26–31.
 9. Коломоєць, Н. Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини / Н. Коломоєць // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 6. – С. 173–176.
 10. Прокуратура – на захисті прав і свобод дітей // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 6. – С. 168–180.
 11. Серьогіна, Т. В. Система захисту прав дітей як об’єкт державної політики / Т. В. Серьогіна // Аспекти публ. упр. – 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 64–71.
 12. Хоміцька, Н. М. Захист прав дитини та його основні аспекти / Н. М. Хоміцька // Вісн. наук.-метод. дослідж. – 2018. – Вип. 4. – С. 71–76.
 13. Гнатів О. Б. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як спосіб захисту їх прав / О. Б. Гнатів // Актуал. пробл. правознавства. – 2017. – Вип. 1. – С. 66–69.
 14. Тильчик О. В. Розбудова діяльності державних органів щодо забезпечення та захисту прав дітей: організаційно-правовий аспект / О. В. Тильчик, О. М. Мердова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – 2018. – Вип. 7. – С. 112–119.
 15. Цибулько Л. Г. Минуле та сучасне у проблемі захисту прав дітей / Л. Г. Цибулько, О. О. Ковнєров // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 1. – С. 209–217.
 16. Чижов Д. Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні / Д. Чижов // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 1. – С. 96–101.
 17. Шуп’яна М. Конституційно-правовий захист дітей із внутрішньо переміщених сімей у руслі сучасного законодавства [Електронний ресурс] / М. Шуп'яна // Освітній простір України. – 2018. – Вип. 14. – С. 172–177.

Щебетун І. С. Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / І. С. Щебетун, Т. В. Міхайліна // Політичне життя. – 2019. – № 2. – С. 33–37.

 1. 67.9(4УКР)300 Б 40 Безоплатна правова допомога. Становлення та розвиток системи: 2011-2015 роки / М-во юстиції України. – Київ : [б. в., 2016]. – 36 с.
 2. 342.7(477) У 45 Україна. Закони. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 17 трав. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 24 с.
 3. 67.9(4) В 46 Вільчик, Т. Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т. Б. Вільчик ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 400 с.
 4. 67.9(4УКР)311 М 58 Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні в питаннях та відповідях : навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 240 с.
 5. Гончар, Д. В. Механізм гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги / Д. В. Гончар // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 48–51.
 6. Компанієць, М. М. Організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної правової допомоги / М. М. Компанієць // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 31–56.
 7. Шандула, О. О. Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу / О. О. Шандула // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2017. – № 3. – С. 110–119.
 8. Юрійчук, І. Конституційна скарга та особливості реалізації права на правову допомогу в Україні / І. Юрійчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 156–160. 
 9. Заборовський В. В. Співвідношення понять «правова допомога» та «правова послуга» в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката / В. В. Заборовський // Науков. вісн. Ужгород. Нац. ун-ту. Серія : Право. – 2016. – Вип. 40 (2). – С. 131–137. 
 10. Ізарова І. О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі / І. О. Ізарова // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 53–60.
 11. Макеєва О. М. Безоплатна правова допомога: теоретико-правові засади / О. М. Макеєва, В. В. Бурбеза // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 3. – С. 124–130. 
 12. Шеремет О. С.  Правова допомога населенню як частина загальносоціальних заходів запобігання злочинності органами місцевого самоврядування / О. С. Шеремет // Право та держ. упр. – 2016. – № 2. – С. 102–105. 
 1. Білан О. П. «Моральні засади суспільства» як правовий механізм внесення змін та усунення прогалин у цивільному праві України / О. П. Білан // Держава і право. Серія : Юрид. науки. – 2015. – Вип. 68. – С. 242–254.
 2. Геня Б. О. Право і мораль в системі соціонормативного регулювання / Б. О. Геня // Публічне право. – – № 2. – С. 362–368.
 3. Гончаренко В. Г. Моральність як метапринцип правосуддя / В. Г. Гончаренко // Вісн. Акад. адвокатури України. – – № 2. – С. 6–15.
 4. Грищук О. В. Генеза права людини на компенсацію моральної шкоди: філософсько-правовий вимір / О. В. Грищук // Наше право. – – № 1. – С. 12–19.
 5. Гупаловська О. Б. Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Адвокат. – – № 8. – С. 1–21.
 6. Кагановська Т. Є. Правові і морально-етичні засади регулювання поведінки державних службовців / Т. Є. Кагановська // Наше право. – – № 6. – С. 58–63.
 7. Ковальова Г. П. Правове суспільство як морально–правовий ідеал соціального розвитку / Г. П. Ковальова // Гілея: наук. вісник. – – № 72. – С. 316–320.
 8. Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля / В. Левкулич // Гілея: наук. вісник. – – № 75. – С. 281–283.
 9. Маріц Д. О. Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Д. О. Маріц // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 169–171.
 10. Примак В. Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності / В. Д. Примак // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 3. – С. 175–179.
 11. Селезень С. В. Об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві / С. В. Селезень // Митна справа. – – № Спец. вип. – С. 330–334.
 12. Семененко Б. Система морально-правових заходів забезпечення службово-трудової дисципліни в органах прокуратури: науково-теоретичний аспект / Б. Семененко // Публічне право. – – № 4. – С. 30–39. – С. 242–254.
 13. Сігріянська В. О. Право і мораль: запити громадянського суспільства / В. О. Сігріянська // Держава і право. Серія : Юрид. науки. – 2016. – Вип. 74. – С. 16–26.
 1. 67.9(4) В 46 Вільчик, Т. Б. Конституційне право направову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т. Б. Вільчик ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 400 с.
 2. 347 П 75 Пригоцький, В. Адвокатура України : курс лекцій / В. Пригоцький ; Вінниц. соц.-екон. ін-т Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 302 с.
 3. 347.965 Ф 61 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підручник / Д. П. Фіолевський. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 624 с.
 4. 347.965 З 19 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : наук.-практ. комент. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; за заг. ред.: М. А. Погорецького, О. Г. Яновської, О. З. Хотинської-Нор. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. – 296 с.
 5. Балацька О. Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / О. Р. Балацька // Вісник кримінального судочинства. – 2018. – № 1. – С. 8–15.
 6. Руденко Т. В. Адвокатська монополія в кримінальному процесі як порушення права людини на вільний вибір захисника своїх прав [Електронний ресурс] / Т. В. Руденко, А. П. Руденко // Правовий часопис Донбасу. – 2019. – № 4. – С. 123–130.
 7. Святоцька, В. Адвокатура Європейського Союзу в юридичному механізмі системи захисту прав людини / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 8. – С. 90–98.
 8. Ткачук, Л. В. Місце та роль адвокатури України в системі правозахисних гарантій прав людини: теоретико-правове дослідження / Л. В. Ткачук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 71–75.
 9. Шандула, О. О. Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу / О. О. Шандула // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2017. – № 3. – С. 110–119. 
 1. 352 Д 39 Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів / Кабінет Міністрів України ; за ред. В. В. Бондаренка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 420 с. 
 2. 352 Д 39 Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2019. – 192 с.
 3. 352 Т 48 Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадян. Сусп-ва. – Київ : Легал. статус, 2017. – 80 с.
 4. 340(477) З 41 Андрійко, О. Ф. Децентралізація публічної влади в Україні: історія і сучасність / Ольга Федорівна Андрійко // Збірник матеріалів «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» : 3 жовт. 2018 р., м. Ірпінь: пам'яті Н. Р. Нижник / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 16–25.
 5. Боярський, О. О. Децентралізація і людина: система координат в умовах демократичної правової державности / О. О. Боярський // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 16–30.
 6. Голуб, А. Незавершена реформа : порядок денний децентралізації в сезон виборів та після них / А. Голуб // Укр. тиждень. – 2019. – № 6. – С. 23–25.
 7. Західна, О. Р. Сучасний етап становлення об’єднаних територіальних громад / О. Р. Західна, А. Т. Жовнірів, Н. З. Стасишин // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 36–40. 
 8. Кеба, Є. Г. Стан наукових досліджень та законодавства України щодо територіальної організації влади як об'єкту адміністративно-правового забезпечення / Євгеній Григорович Кеба // Часоп. Київ. ун-ту права . – 2018. – № 3. – С. 121–124.
 9. Сторонянська, І. З. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу / І. З. Сторонянська, Х. О. Патицька // Регіон. економіка. – 2019. – № 1. – С. 3–13.
 10. Тітов, М. Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформи з децентралізації влади в Україні / М. Тітов // Право України. – 2019. – № 3. – С. 287–295.
 11. Тітов, М. Про деякі аспекти моделювання нового адміністративно-територіального устрою держави (укрупнення районів) / М. Тітов // Право України. – 2019. – № 5. – С. 128–137.
 12. Шелест, О. Л. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С. 23–27.
 13. Двігун, А. О. Децентралізація: упровадження нової системи адміністративно-територіального устрою [Електронний ресурс] / А. О. Двігун // Екон. вісн. Донбасу. – 2019. – № 3. – С. 30–36. 
 14. Пак, Н. Т. Централізація і децентралізація влади в Україні: сучасні виклики [Електронний ресурс] / Н. Т. Пак // Причорномор. Екон. студії. – 2019. – Вип. 38(1). – С. 132–139. 
 15. Пільгун, М. С. Децентралізація влади в умовах реформування публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Пільгун // Новий Колегiум. – 2019. – № 1. – С. 87–92.
 16. Устименко, Є. Р. Децентралізація як складова успішної політичної реформи в Україні: основні виклики [Електронний ресурс] / Є. Р. Устименко // Epistemological studies in philosophy, social and political science. – 2019. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 157–162.
 1. 351 Л 17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготовки кадрів. – Київ : Ліра-К, 2017. – 268 с.
 2. 352 М 65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 110 с.
 3. 352 М 65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 130 с. 
 4. 342 С 91 Сухонос, В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі : монографія / В. В. Сухонос ; Сум. держ. ун-т, ННІ права. – Суми : Університетська книга, 2019. – 287 с.
 5. 352 Т 48 Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадянського Суспільства. – Київ : Легальний статус, 2017. – 80 с
 6. Кофман, Б. Я. Правова соціалізація як основа реалізації правового статусу людини і громадянина в місцевому самоврядуванні / Б. Я. Кофман // Держава іправо. – 2019. – Вип. 83. – С. 118–136.
 7. Леонов, О. С. Судовий захист прав місцевого самоврядування: онтологічні підходи до розуміння / О. С. Леонов // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 71–96.
 8. Лісніченко, А. С. Правові аспекти місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операції / А. С. Лісніченко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2018. – № 5. – С. 43–47.
 9. Любченко П. Народовладдя та місцеве самоврядування: сутність і взаємообумовленість розвитку / П. Любченко // Право України. – 2019. – № 10. – С. 195–211.
 10. Могілевський, В. С. Місцеве самоврядування як об’єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод / В. С. Могілевський // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 260–286.
 11. Серьогін, В. Децентралізація і місцеве самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні / В. Серьогін, С. Серьогіна // Право України. – 2019. – № 10. – С. 158–174.
 12. Сметана, В. В. Методологія дослідження правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування / В. В. Сметана // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 62–74.
 13. Співак, М. В. Законодавче забезпечення державної політики у сфері місцевого самоврядування / М. В. Співак // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 88–99.
 14. Андрійчук Ю. М. Децентралізація та збалансованість публічного управління регіональним і місцевим розвитком: питання теорії [Електронний ресурс] / Ю. М. Андрійчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2019. – № 2. – С. 144–150.
 15. Белявцева В. В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні та його вплив на розвиток територій [Електронний ресурс] / В. В. Белявцева // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 1(1). – С. 58–64. 
 16. Лобунець В. І. Оцінка результативності реформи місцевого самоврядування та зміни адміністративно-територіального устрою в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Лобунець // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2019. – Вип. 1. – С. 80–92.
 17. Мурзіна Т. А. Шляхи вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в європейських країнах [Електронний ресурс] / Т. А. Мурзіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2019. – Т. 30(69), № 3. – С. 168–173. 
 18. Шаульська Г. М. Реформування сучасної системи місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Шаульська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2019. – № 1. – С. 154–162. 
 1. 349.2(477) К 72 Костюченко, О. Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : монографія / О. Є. Костюченко. – Харків : Право, 2018. – 392 с.
 2. 67.9(4УКР)305 П 78 Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : монографія / І. О. Лосиця [та ін.]. – Харків. : ФІНН, 2011. – 224 с.
 3. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 392 с.
 4. Житкова, І. Коли працівник має підписати письмовий трудовий договір / Ірина Житкова // Кадровик 01. – 2018. – № 3. – С. 72–73.
 5. Козюк, З. ЦПД розцінено як трудовий договір та директор без зарплатні: судова практика / З. Козюк // Баланс-Агро. – 2019. – Вересень, № 35. – С. 21–24.
 6. Дерев'янко, С. Укладаємо цивільно-правові договори з працівниками / С. Дерев'янко // Agroexpert . – 2019. – № 7. – С. 116–119.
 7. Кабанін, С. Правова природа договорів, що регулюють найману працю / С. Кабанін // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 129–133.
 8. Швець, Н. Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю / Н. Швець, Д. Черняченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 1. – С. 84–89.
 9. Заглада, Т. Порядок укладання трудового договору / Т. Заглада // Кадровик України. – 2019. – № 4. – С. 22–27.
 10. Вайленко Г. О. Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю: перспективи правового врегулювання [Електронний ресурс] / Г. О. Вайленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2019. – Вип. 30. – С. 35–39.
 11. Вишновецька С. В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин [Електронний ресурс] / С. В. Вишновецька, Л. Г. Такаджі // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2016. – № 2. – С. 124–129.
 12. Волинець В. В. Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки [Електронний ресурс] / В. В. Волинець // Публічне право. – 2018. – № 2. – С. 48–54.
 13. Гетьманцева Н. Д. Трудовий договір як множинна правова конструкція [Електронний ресурс] / Н. Д. Гетьманцева // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2019. – Т. 3. – С. 49–54.
 14. Коваленко О. О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін [Електронний ресурс] / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2016. – Вип. 24. – С. 37–42. 
 15. Кондрух Н. В. Трудовий договір та його види [Електронний ресурс] / Н. В. Кондрух // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 118–123.
 16. Потопахіна О. М. Трудовий договір як форма реалізації права на працю [Електронний ресурс] / О. М. Потопахіна // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2(2). – С. 134–141.
 1. Сімакова, Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти / Н. Сімакова // Вища освіта України. - 2018. – № 4. – С. 78–83.
 2. Астахов, В. Рівність правового статусу вищих навчальних закладів - основа реформування вищої школи України / В. Астахов // Вища школа. - 2014. – № 3/4. – С. 59–65.
 3. Лукашенко, А. Нормативно-правове регулювання питань кваліфікацій у вищій освіті України: тенденції розвитку / А. Лукашенко // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 80–85.
 4. Хохленко, О. Правове забезпечення вищої освіти / О Хохленко, В. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 36–38.
 5. Кушнір, С. Державний контроль у сфері вищої освіти: зарубіжний досвід правового регулювання та шляхи його запозичення для України / С. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9. – С. 129–140.
 6. Бідюк А. Вища освіта в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / А. Бідюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – № 2. – С. 153–166.
 7. Білоцерківська H. Г. Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування [Електронний ресурс] / H. Г. Білоцерківська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2014. – Вип. 22. – С. 16–20.
 8. Воробйова О. П. Нормативно-правове регулювання в галузі вищої освіти: сучасний стан [Електронний ресурс] / О. П. Воробйова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 3. – С. 276–280. 
 9. Денисенко М. П. Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її вплив на ринок праці в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 3. – С. 32–36.
 10. Пилипенко В. Вища освіта в Україні: шляхи реформування [Електронний ресурс] / В. Пилипенко // Релігія та соціум. – 2015. – № 1-2. – С. 110–116.
 11. Супрун Д. М. Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення [Електронний ресурс] / Д. М. Супрун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2017. – Вип. 34. – С. 171–178. 
 1. 67.9(4УКР)301 С 79 Стеценко, С. Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів) : монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. – Київ. : Атіка, 2010. – 168 с
 2. 67.9(4УКР)301 М 14 Майданик, Р. А. Медичне право в системі права України : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. – Киев : Алерта, 2013. – 32 с.
 3. Павлюченко, Ю. Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань / Юлія Павлюченко // Підприємництво, господарство і право. - 2019. – № 3. – С. 52–56.
 4. Сіделковський, О. Єдиний медичний простір у парадигмі розвитку медичного права України / О. Сіделковський // Публічне право. – 2019. –№ 2. – С. 113–119.
 5. Шатковський, Я. Сучасна українська медична реформа крізь призму захисту прав пацієнтів / Я. Шатковський // Публічне право. – 2019. – № 2. – С. 120–125.
 6. Павлюченко, Ю. Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань / Ю. Павлюченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 3. – С. 52–56.
 7. Губанова О. В. Медичне право в системі права: погляд на проблему [Електронний ресурс] / О. В. Губанова // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 101–106.
 8. Радіонова В. О. Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ–інфекцією в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Радіонова, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Є. В. Капєльнікова // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – № 1. – С. 89–91.
 9. Рищенко О. О. Медичне та фармацевтичне право: особливості надання паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом [Електронний ресурс] / О. О. Рищенко // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 84–92.
 10. Турчак І. О. Медичне право в юридичній освіті [Електронний ресурс] / І. О. Турчак // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 2. – С. 30–33.
 11. Цехмістер Я. Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні [Електронний ресурс] / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Освітологія. – 2017. – № 6. – С. 110–114.
 12. Шаповалов В. В. Фармацевтичне і медичне право як складова державної політики в організації належного забезпечення пацієнтів наркотичними лікарськими засобами [Електронний ресурс] / В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, Ю. В. Васіна, Н. М. Рязанцева, М. О. Хмелевський // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – № 1. – С. 106–108.
 13. Яценко П. І. Мораль, лікарська етика і медичне право [Електронний ресурс] / П. І. Яценко // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 2. – С. 82–85. 
 1. 34С6 Б 81 Бондаренко Г. Г. Виховна роль Радянського суду / Г. Г. Бондаренко ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. и.], 1960. – 40 с.
 2. 3(4УКР) І-20 Іванов В. М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В. М. Іванов. – Київ : Атіка, 2003. – 415 с.
 3. 9(4УКР)71 С 89 Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнар. асоц. істориків права ; за ред. І. Б. Усенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501с.
 4. 34С6 С 90 Сусло Д. С. Історія суду Радянської України (1917–1967 рр.) / Д. С. Сусло. – Київ: Вид-во Київ, ун-ту, 1968. – 233 с.
 5. 34С6 С 90 Сусло Д.С. Товариські суди на охороні інтересів суспільства і громадян / Д. С. Сусло. – Київ : Знання», 1979. – 44 с.
 6. Мироненко О. Піднесення Радянської моделі конституційної юстиції в УРСР та СРСР (кінець 40-х – початок 80-х років) / О. Мироненко // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 57–71.
 1. Про захист іноземних інвестицій на Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 09.1991 № 1540а-XII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12 (дата звернення: 10.04.2020).
 2. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 09.1991 № 1560-XII База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 10.04.2020).
 3. Про інститути спільного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 (дата звернення: 04.2020). (дата звернення: 10.04.2020).
 4. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР. База даних «Законодавство України»: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 04.2020).
 5. 9(4УКР)303 І-58Інвестиційна діяльність в Україна : нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2007. – 192 с.
 6. Гордієнко, А. Проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування / А. Гордієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 10. – С. 10–15.
 7. Пахаєва, В. Додержання вимог зовнішньоекономічного та інвестиційного законодавства / В. Пахаєва // Вісн. прокуратури. – – № 6. – С. 40–45.
 8. Хрімлі, К. О. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України / К. О. Хрімлі, О. Ю. Гостєва // Юридич. Україна. – 2018. – № 7. – С. 26–33.
 9. Хрімлі, О. Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів / О. Хрімлі // Підприємництво, гос-во і право. – 2016. – № 2. – С. 60–65.
 10. Хрімлі, О. Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Хрімлі // Юридич. Україна. – 2016. – № 3/4. – С. 80–86.
 11. Чернуха, М. Шляхи вдосконалення інвестиційного законодавства України / М. Чернуха // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 4. – С. 65–68.
 1. 7 Б 23 Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 408 с.
 2. 7 Д 53 Дмитров, С. О. Фінансовий моніторинг у банку : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 381 с.
 3. 32 С 83 Гладких, Д. М. Проблеми та напрями активізації безготівкових розрахунків у контексті розбудови цифрової економіки в Україні / Д. М. Гладких // Стратегічні пріоритети / Нац. Ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2018. – № 3/4(48). – С. 108–119.
 4. Гром, А. І. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків оплати праці / А. І. Гром // Вісн. Київ. Ін-ту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2. – С. 76–77.
 5. Кравчук, О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів-розрахункових операцій / О. Кравчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 8. – С. 139–144.
 6. Панова, Л. Деякі питання правової природи договору еквайрингу / Л. Панова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 47–53.
 7. Панова, Л. Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту / Л. Панова // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 9. – С. 19–28. 
 8. Терещенко, І. О. Актуальні проблеми правового регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті / І. О. Терещенко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2015. – № 5. – С. 102–109.
 9. Чуприна Л. В. Безготівкові розрахунки в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Л. В. Чуприна, Ю. В. Харіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 4(2). – С. 4–6.
 10. Шевчук, Л. П. Аналіз своєчасності безготівкових розрахунків – запорука сталого фінансового стану / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Вісн. наук. досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. – 2017. – № 21. – С. 68–73.
 11. Шевчук, Л. П. Контроль готівкових розрахунків запорука подальшого розвитку безготівкових розрахунків в Україні та легалізація бізнесу / Л. П. Шевчук, І. І. Хільська, А. М. Бойчук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. – № 4. – С. 89–98.
 12. Гайдаржийська О. М. Готівкові розрахунки підприємств в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / О. М. Гайдаржийська, О. В. Костюнік, В. С. Вишневська // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 17. – С. 234–237.
 13. Пиріг С. О. Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни [Електронний ресурс] / С. О. Пиріг, А. М. Ніколаєва, І. В. Олександренко // Економічний форум. – 2019. – № 1. – С. 151–158.
 14. Шимон С. Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії) [Електронний ресурс] / С. Шимон // Юридич. Україна. – 2015. – № 7–8. – С. 47–52. 
 15. Побережнюк І. П. Безготівкові розрахунки в діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / І. П. Побережнюк // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2016. – Вип. 2. – С. 27–28.
 1. 67.9(4УКР)304 А 43 Актуальні проблеми спадкового права : навч. посіб. / за заг. ред.: Ю. О. Заіки, О. О. Лов'яка. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2014. – 336 с.
 2. 347.65 К 68 Коротюк, О. В. Спадкове право : коментар до книги VI Цивільного кодексу України / О. В. Коротюк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : ОВК, 2017. – 282 с.
 3. 347.961 К 68 Коротюк, О. В. Спадковий реєстр. Алгоритм роботи нотаріуса : практ. посіб. / О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов ; М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти. – Київ : ОВК, 2018. – 112 с.
 4. 67.9(4УКР)304 О–66 Орлов, І. П.. Правочини в сфері спадкового права : монографія / І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2013. – 270 с.
 5. 347.65 С 71 Спадщина : законодавство, міжнар. конвенції, судова практика, метод. рек., роз'яснення: практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 280 с.
 6. 67.9(4УКР)304 Ш 65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра–К, 2016. – 216 с.
 7. Вишиваний, В. Чи отримає спадщину спадкоємець, який не знав про заповіт на свою користь / В Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – Жовтень, № 93. – С. 20–21.
 8. Дякович, М. Недійсність заповіту: цивільно-правовий аспект / М. Дякович, П. Каблак // Право України. – 2017. – № 3. – С. 137–148.
 9. Єременко А. П. Поняття заповіту та його правова природа / А. П. Єременко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 9. – С. 38–40.
 10. Єрух, А. За яких умов заповіт може бути визнаний недійсним / А. Єрух // Довідник нотаріуса. – 2016. – № 4. – С. 3–4.
 11. Козьяков, Ю. Заповіт / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса. – 2014. – № 1. – С. 68–76.
 12. Михайлів, М. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві / Марія Михайлів // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 229–233.
 13. Необізнаність спадкоемця про наявність заповіту є поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини : у вирішенні питання про поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини потрібно враховувати свободу заповіту як фундаментальний принцип спадкового права // Судовий Вісник. – 2017. – 29 вересня. – С. 22–23.
 14. Павлюк, Н. Свобода заповіту та право спадкування обов'язкової частки: правовий аспект / Н. Павлюк // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 224–228.
 15. Сіроштан, О. О. Правова природа права на обов'язкову частку у спадщині / О. О. Сіроштан // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 211–215.
 16. Скок, Л. В. Свобода заповіту та її обмеження, зберігання заповітів: вітчизняний та німецький досвід / Л. В. Скок // Держава і право. – 2015. – Вип. 69. – С. 250–267.
 17. Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн / В. Слома // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2015. – № 1. – С. 42–48.
 18. Стрілко Д. Л. Заповіт подружжя: проблеми правового регулювання / Д. Л. Стрілко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. Конф. 19 квіт. 2013 р. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 353–355.
 1. 347.9(477) Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. – 604 с. – Зміст: Ст. 207. Мирова угода сторін.
 2. 67.9(4УКР)71 Б 23 Банкрутство. Правозастосування та судова практика / упоряд.: Б.М. Грек. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.
 3. 346.9 Г 72 Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2019. – 500 с. – Зміст: Ст. 192. Мирова угода сторін.
 4. Кодекс України з процедур банкрутства [Електронний ресурс]. Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (дата звернення: 08.04.2020).
 5. Грабован Л. І. Погашення грошових вимог кредиторів у процедурі санації та мировій угоді у справах про банкрутство / Л. І. Грабован // Санація та банкрутство. – 2015. – № 3/4. – С. 257–266.
 6. Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди : вітчизняна практика та зарубіжний досвід // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 295–299.
 7. Ляпін Д. Практичні аспекти укладення мирової угоди в процедурі банкрутства // Юрид. газ. – 2016. – 9 черв.
 8. Пасічник Т. О. Проблеми застосування мирової угоди в господарському процесі // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звіт. наук.-практ. конф., Вінниця, 6–7 квіт. – 2017. – С. 303–305.
 9. Поляков Б. М. Мирова угода в процедурі банкрутства // Вісн. господ. судочинства. – 2003. – № 2. – С. 76.
 10. Струць М. Мирова угода у справах про банкрутство // Юрид. газета. – 2018. – 5 берез.
 11. Типова форма мирової угоди у справі про банкрутство : наказ М-ва юстиції України від 19.06.2013 № 1223/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1065-13 (дата звернення: 08.04.2020).
 12. Ткаченко М. Мирова угода як складова частина переговорного процесу: матеріальні та процесуальні основи // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 8. – С. 51–55.
 1. 73 Б 98 Бюджетний кодекс України : станом на 22 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 214 с.
 2. 9.03 К 57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 11 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 366 с.
 3. 2 К 82 Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. станом на 12 лют. 2019 р. / [уклад., підгот. В. І. Тютюгін]. – Харків : Право, 2019. – 303 с.
 4. 347(477) Ц 58 Цивільний кодекс України : станом на 15 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 444 с.
 5. Гетманець, О. П. Бюджетний контроль місцевих фінансів / О. П. Гетманець // Право і Безпека. – 2012. – № 2. – С. 23–25.
 6. Деревянко, Б. Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності / Б. Деревянко, Д. Острий // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 145–149.
 7. Дічкова, О. В. Відповідальність за бюджетні правопорушення, допущені на першій стадії бюджетного процесу / О. В. Дічкова // Держава і право. – Вип. 51. – 2011. – С. 447–452.
 8. Косяченко, К. Е. Фінансово-правова відповідальність бюджетних установ за порушення бюджетного законодавства / К. Е. Косяченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2017. – Вип. 28. – С. 66–70.
 9. Мізіна, І. В. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства: поняття, ознаки та місце в системі юридичної відповідальності / І. В. Мізіна // Митна справа. – – № 1 (2.2). – С. 181–190.
 10. Теленик, С. C. Сутність поняття «порушення бюджетного законодавства» та його співвідношення з поняттям «бюджетне правопорушення» / С. С. Теленик // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 5. – С. 77–80.
 11. Чернадчук, О. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства : стан та перспективи / О. Чернадчук // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 24–
 12. Чернадчук, В. Правовідносини бюджетної відповідальності / В. Чернадчук // Вісн. Нац. академії прокуратури України. – 2008. – № 4. – С. 88–91.

Доброго дня! Ви можете знайти це видання в нашій електронній бібліотеці: 

Доклады Винницкому Очередному Уездному Земскому Собранию І-го созыва Винницкой Уездной Земской Управы [Електронний ресурс] : 1911 год. – Винница : Тип. преемн. Р. Б. Шерра, 1911. – 124 с. – Режим доступа: https://library.vn.ua/e-library/katalog/dokladyi-vinniczkomu-zemskomu-sobraniyu (дата обращения 23.03.20).

 1. 4(477) У 45 Конституція України : в ред. від 2 черв. 2016 р.: офіц. вид. – Київ : Алерта, 2018. – 112 с.
 2. 9.03 К 57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 верес. 2018 р. (офіц. текст) / відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 380 с.
 3. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 24.03.2020).
 4. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (дата звернення: 24.03.2020).
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (дата звернення: 15.03.2020).
 6. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті [Електронний ресурс] : Постанова НБУ №5 від 02.01.2019 р. № 5. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19 (дата звернення: 24. 03.2020).
 7. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів [Електронний ресурс] : Постанова НБУ від 02.01.2019 р. №7. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19 (дата звернення: 24.03.2020).
 8. 7 Б 23 Банківське право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 214 с.
 9. 58 В 19 Васенко, В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. – Київ : Центр навчальної літератури 2004. – 216 с.
 10. Д’яченко, А. В. Щодо нормативного регулювання питань відповідальності за вчинення валютних правопорушень [Електронний ресурс] / А. В. Д’яченко // Наук. Вісн. Дніпропетровського державного ун-ту внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 144–149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_2_22
 11. Калініченко, Г. Відповідальність за порушення валютного законодавства [Електронний ресурс] // Г. Калініченко // Юрист. Закон. – 2017. – №45.
 12. Шамрай, В. О. Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства у системі міжнародних розрахунків [Електронний ресурс] / В. О. Шамрай, О. М. Понамарчук // Наук. записки Львівського ун–ту бізнесу та права. – 2011. – Вип. 7. – С. 285–289. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_72
 1. 51 В 44 Вилков, А. И. Международные конвенции и национальное законодательство в сфере сохранения и защиты культурных ценностей. Правовые и правоприменительные аспекты : курс лекций / А. И. Вилков ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – Москва : РГГУ, 2009. – 447 с.
 1. 341.2 К 36 Керівні настанови до імплементації конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини : зб. док. / М-во культури України, Укр. центр культ. дослідж. ; упоряд. К. В. Гончарова ; пер. з англ. Т. О. Кулініч. – Київ, 2018. – 233 с.
 2. 67.51 М 48 Мельничук, О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / О. І. Мельничук ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наук. думка, 2008. – 288 с.
 3. Бабекин, Д. В. Основы международно-правовой защиты подводного культурного наследия / Д. В. Бабекин // Культура: управление, экономика, право. – 2011. – № 1. – С. 18–22.
 4. Глущенко, К. В. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО / К. В. Глущенко // Часопис Київського університету права. – 2018. – № 3. – С. 310–314.
 5. Коваль, Д. О. Механізми контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту / Д. О. Коваль // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 63. – С. 264–269.
 6. Кресін, О. Міжнародна асоціація юридичних наук про ЮНЕСКО / Олексій Кресін // Право України. – 2019. – № 3. – С. 306–311.
 7. Мельничук, О. Концепція нематеріальної культурної спадщини. Формування в міжнародному праві / О. Мельничук // Пам’ятки України. – 2003. – № 3. – С. 12–17.
 8. Мельничук, О. Особливості правової охорони спадщини ЮНЕСКО в Україні / О. Мельничук // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 184–193.

Добрий день! В бібліотеці є наступне видання:

34С2  С 23 Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938–1967 : в 4 т. – Москва : Известия, 1975–1976. – 4 т.

 1. 347(477) Ц 58 Цивільний кодекс України : станом на 22 листоп. 2018 р. : відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. – Харків : Право, 2018. – 444 с.
 2. 3 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про страхування»  : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 8 лют. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 52 с.
 3. 9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 14 лип. 2015 р. : офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 48 с.
 4. 368 С 89 Супрун, А. А. Страхові послуги : навч. посіб. / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворізький екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 248 с.
 5. 368 Г 57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : підруч. для студ. ВНЗ / Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 376 с.
 6. Буга, Г. С. Загальні положення про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Г.С. Буга // Правничий часоп. Донецького ун-ту. – 2015. – № 1/2. – С. 19–24.
 7. Булеца, С.Б. Особливості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні (досвід України та країн Європи) / С. Б. Булеца, М. В. Зайвенко // Наук. вісн. Ужгород. Нац. ун-ту. Серія: Право. – 2014.– Вип. 24, т. 2. – С. 26–28.
 8. Зубкова, Л.А. Визначення кола осіб, відповідальність яких застраховано за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за законодавством України / Л.А. Зубкова // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 197–207.
 9. Зубкова Л. А. Суброгація та регрес в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів України / Л.А. Зубкова // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 53–59.
 10. Ільченко А. Проблеми реалізації права регресу страховиком за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту / А. Ільченко // Підприємництво, госп-во і право. – № 1. – С. 23–28.
 11. Кульчій, О. О. Правова кваліфікація договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / О.О. Кульчій// Університетські наук. зап. Часоп. Хмельницького ун-ту управління та права. – 2010.– № 3 (35). – С. 88–93.
 12. Кульчій О. О. Становлення обов’язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні / О.О. Кульчій // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 3. – С. 173–177.
 13. Маріц Д. О. Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Часоп. Київ.  ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 169–171.
 14. Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов’язаннях зі страхування / Н. Міловська // Юридич. Україна. – 2017. – №2/3. – С. 19–24.

Доброго дня! В. бібліотеці є «Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України» за 1920 рік № 13, 16, 19.

67.9(4УКР)302 А 43 Актуально про адміністрування податків у Податковому кодексі / авт.-уклад.: М. Войцеховський, М. Кондзелка. – Київ : Книги для бізнесу, 2011. – 160 с.

 1. 351.71 Г 44 Гетманцев, Д. О. Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, Ю. А. Коваль, М. В. Нечай ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія JURIMEX, Платформа податкових знань TaxLink. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.
 2. 67.9(4УКР)302 К 17 Калінеску, Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 290с.
 3. 65.9(4УКР)26 П 44 Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / за ред. : З. С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 675 с.
 4. 67.9(4УКР)302 П 85 Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посіб. / Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.
 5. Боднар, Т. В. Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т. В. Боднар, В. С. Щербина // Унів. наук. записки : часоп. Хмельницького ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 4. – С. 62–69.
 6. Гуйван, П. Темпоральні аспекти виконання грошового зобов'язання та застосування відповідальності за його порушення / П. Гуйван // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 1. – С. 3–7.
 7. Гетманцев, Д. О. Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, Ю. А. Коваль, М. В. Нечай ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія JURIMEX, Платформа податкових знань TaxLink. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.
 8. Кифак, О. Не наші гроші : ПДВ «по-новому»: електронна система адміністрування та інші новели справляння та відшкодування ПДВ / О. Кифак // Укр. юрист. – 2014. – № 12. – С. 42–45.
 9. Панова, Л. Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту / Л. Панова // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 9. – С. 19–28.

Соціологія права

Бусова, Н. Проблема кризи правового регулювання у світлі теорії соціальних систем Н. Лумана / Н.Бусова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. –

№ 1. – С. 52–61.

Грошева, И. А. Модальная личность: портрет с отклонениями / И. А. Грошева // Социс. – 2009. – № 3. – С. 82–88.

Грошева, И. А. Социальный контроль в практиках профилактики девиации / И. А. Грошева // Социс. –2008. № 2. – С. 97–101. – Библиогр.: 8 назв.

Мартышин, О. В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5-11.

Оніщенко, Н. М. До питання про функціональну роль та значущість соціології права / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 14–20.

Рабінович, С. П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні / С. П. Рабінович // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. - С. 162–171. Аннотация: З огляду на актуалізацію проблем внесення змін до Основного Закону України і статті аналізуються елементи «чистого вчення про право» Г. Кельзена, які характеризують  його конституційне праворозуміння. Обгрунтовується , що кельзенівський нормативізм виявляється насправді змістовно підпорядкованим соціології права і соціолого-правовій доктрині в питаннях, які стосуються революційних змін конституції і «основної норми».

Семигин, Г. Ю. Социальная справедливость и право. Основы взаимодействия / Г. Ю. Семигин // Социс. – 2009. – № 3. – С. 72–82.

1ф7  А 61  Американская социология: перспективы, проблемы, методы / сокращ. пер. с англ.: В. В. Воронина, Е. В. Зиньковского ; ред. и вступ. ст. Г. В. Осипова. – Москва : Прогресс, 1972. – 392 с.

67.02  Б 55  Бехруз, Х. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособие / Х. Бехруз. – Одесса : Юрид. лит., 2002. – 328 с.

67.0  К 80  Крестовская, Н. Н. Теория государства и права. Элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. – Харьков : Одиссей, 2007. – 384 с.

60.5  К 93  Курганов, С. И. Социология для юристов : учеб. пособие / С. И. Курганов, А. И. Кравченко. – Мосвка : Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 255 с.

15  М 55  Механизм преступного поведения / АН СССР, Ин-т государства и права ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1981. – 247 с. – (Право и социология).

60.5  С 13  Савчук, С. В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук : монографія / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2003. – 240 с. –

67.01  С 14  Саидов, А. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А. Саидов; ред. В. Туманов. – Москва : [б. и.], 1993. – 148 с.

67.0  С 42  Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учеб. для студ. вузов / О. Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2005. - 840 с.

60.5  С 69  Соціологія права / ред. О. М. Джужа. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 288 с. – Бібліогр.: с. 276–283.

60.5  С 69  Соціологія права : підручник / М. І. Панов, Н. П. Осипова, Л. М. Герасіна ; ред. Н. П. Осипова. – Київ : Ін Юре, 2003. – 276 с.

67.0  Т 33  Теория государства и права : учеб. для студ. вузов / ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. – Москва : НОРМА-ИНФРА*М, 2000. - 616 с.

67  Х 17  Халфина, Р. О. Право как средство социального управления / Р. О. Халфина. – Москва : Наука, 1988. – 256 с.

67.52  Ц 25  Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц; пер. с нем. – Москва : Междунар. отношения, 1998. – Т. 1 : Основы. – 480 с.

Доброго дня! В бібліотеці є така книга: 

301 К 56 Карбонье, Ж. Юридическая социология / Жан Карбонье ; пер. [с фр.] и вступ. ст. В. А. Туманова. – Москва : Прогресс, 1986. – 351 с.

 1. 9 Н 34 Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» : станом на 10 жовт. 2017 р. / Д. В. Журавльов [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 352 с.
 2. 9(4УКР)303 Р 45 Шиян, О. А. Деякі актуальні питання відповідальності за порушення грошового зобов’язання / О. А. Шиян // Реформування господарського законодавства України : зб. тез і матеріалів круглого столу, 31 берез. 2016 р. / Вищий господарський суд України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Київ, 2016. – С. 127–133.
 3. Боднар, Т. В. Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т. В. Боднар, В. С. Щербина // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – Вип. 4. – С. 62–69.
 4. Косінова, Д. Правова природа процентних річних / Д. Косінова // Право України. – 2015. – № 7. – С. 169–175.
 5. Коструба, А. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань у сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні / А. Коструба // Право України. – 2016. – № 7. – С. 162–170.
 6. Криштак, І. В. Принцип товарності векселя та наслідки його порушення / І. В. Криштак // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 4. – С. 120–124.
 7. Погрібний, С. Задоволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту / С. Погрібний // Право України. – 2019. – № 2. – С. 91–106.
 8. Про нарахування пені та процентів за користування чужими грошовими коштами // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 3. – С. 123–125.
 9. Про нюанси застосування положень статті 625 ЦК України у разі розстрочення виконання судового рішення // Судовий Вісник. – 2016. – № 3. – С. 24–26.
 10. Сітко А. І. Грошові зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших платежів як предмет адміністративних спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум таких зобов’язань [Електронний ресурс] / А. І. Сітко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2016. – № 1. – С. 42–44.
 • 9(4УКР) Ш 46 Шемшученко, Ю. С. Поняття та зміст правової охорони земель / Ю. С. Шемшученко // Вибране / Ю. Шемшученко. – Київ, 2005. – С. 265–267.
 • 9(4УКР)307 В 41 Вівчаренко, О. А. Правова охорона земель в Україні : монографія / О. А. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.
 • 9(4УКР)307 К 56 Ковальчук, С. Я. Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні : монографія / С. Я. Ковальчук, Т. К. Оверковська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 356 с.
 • 9(4УКР)307 К 65 Гавриш, Н. С. Ґрунти як самостійний об’єкт у правовому полі Конституції України / Н. С. Гавриш // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 91–94.
 • 9(4УКР)307 К 65 Ущаповська, О. І. Конституційні засади планування земель України / О. І. Ущаповська // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 150–153.
 • 9(4УКР)307 К 65 Шульга, М. В. Охорона земель як конституційно-правова категорія / М. В. Шульга // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 62–64.
 • 9(4УКР)307 О 31 Оверковська, Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : монографія / Т. К. Оверковська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 220 с.
 • Гавриш, Н. Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш, О. Степська // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1. – С. 102–106.
 • Каракаш, І. Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю / І. Каракаш // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 132–138.
 1. Коваленко, Т. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель / Т. Коваленко // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 6. – С. 38–42.
 2. Костенко, В. О. До питання економіко-правового забезпечення співвідношення між охороною землі та її раціональним використанням / В. О. Костенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 4. – С. 80–83.
 3. Кошкалда, І. Економіко-правові засади раціонального використання та охорони земель / І. Кошкалда, А. Корецький // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 4. – С. 33–37
 4. Красноруцька, Л. Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами / Л. Красноруцька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 103–107.
 5. Красюк, Н. І. Земельні відносини в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Н. І. Красюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 180–189.
 6. Люшин, В. Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель / В. Люшин // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 11. – С. 23–27.
 7. Новаковський, Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 11. – С. 61–70.
 8. Оверковська, Т. Землі України як об’єкт правової охорони / Т. Оверковська // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1. – С. 58–61.
 9. Охотнікова, О. М. Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель / О. М. Охотнікова, Ю. Б. Фетько // Часопис Київського університету. – 2016. – № 1. – С. 250–254.
 10. Попова, А. Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони / А. Попова // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 223–228.
 11. Родік, О. О. Правова охорона ґрунтів в Україні: 25 років розвитку / О. О. Родік // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 68–73.
 12. Родік, О. О. Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР / О. О. Родік // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 151–161.
 13. Савчук, О. О. Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами / О. О. Савчук, А. М. Любчич // Наука та інновації. – 2019. – № 3. – С. 5–14.
 1. 6 Е 45 Екологічне законодавство України : станом на 3 верес. 2018 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 218 с.
 2. 6 О-92 Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практ. посіб. / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 288 с.
 3. Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства україни – провідний напрямок державної екологічної політики / Д. А. Блавацька// Теорія і практика правознавства. –2015. – Вип. 2 (8). – С.1–13.
 4. Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом [Електронний ресурс] // Юридич. наука. – 2011. – № 6. – С. 205–
 5. Кишко-Єрлі, О. Б. Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу / О. Б. Кишко-Єрлі // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2014. – № 3. – С. 215–219.
 6. Орєхов, С. Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію / С. Орєхов // Підприємництво, гос-во і право. – – № 2. – С. 80–83.
 7. Скороход, І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС [Електронний ресурс] / І. С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 97. Ч. І. – С. 52–53.
 8. Ткаченко, О. М. Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / О. М. Ткаченко // Право і суспільство. – – № 6. – С. 86–92.
 9. Шпарик, Н. Я. Проблеми імплементації міжнародно-правових актів у екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / Н. Я. Шпарик // Право і суспільство. – – № 4. – С. 124–130.
 10. Яковюк, І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення [Електронний ресурс] / І. Яковюк // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 29–42.
 1. 2 А 43 Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса ; за заг. ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. – Харків : Право, 2017. – 400 с.
 2. 9(4УКР)311 У 28 Удалова, Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Лариса Давидівна Удалова, Світлана Іванівна Щериця. – Київ : КНТ, 2014. – 144 с.
 1. Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг) [Електронний ресурс] // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 9. – С. 33–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_9_5
 2. Бабанли, Р. Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі / Р. Ш. Бабанли // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 233–237.
 3. Гуртовенко, О. Л. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 106–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_16
 4. Загиней, З. Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / З. Загиней, Т. Санжаровська // Історико-правовий часопис. – 2018. – № 1. – С. 92–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_1_20
 5. Карелова, Г. А. Питання зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в рішеннях Європейського Суду з прав людини та коституційних судів окремих держав [Електронний ресурс] / Г. А. Карелова // Наше право. – 2014. – № 9. – С. 58–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_9_12
 6. Кузнецов, В. В. Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування [Електронний ресурс] / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10–2(2). – С. 48–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10–2(2)__16
 7. Марін, О. Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації [Електронний ресурс] / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 205–212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_67_22
 8. Пономаренко, Ю. А. Зворотна дія кримінального закону в часі : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пономаренко Юрій Анатолійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.
 9. Савчак, А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України / А. Савчак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 64–67.
 10. Щериця, С. Зворотна дія кримінального процесуального закону / Світлана Щериця // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 131–134.
 1. 4(477) У 45Україна. Конституція. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Конституція ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 76 с.
 2. Про архітектурну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.1999 № 687-XIV. Дата оновлення: 23.05.2017.– Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14. – Назва з титул.екрана.
 3. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV. Дата оновлення: 06.09.2018. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14. – Назва з титул.екрана.
 4. Про культуру [Електронний ресурс] : Закон України від 14.12.2010№2778. Дата оновлення: 27.03.2014. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20140401. – Назва з титул.екрана.
 5. Про охорону культурної спадщини [Електронний ресурс] : Закон України від 08.06.2000 №1805-III. Дата оновлення: 07.12.2017. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. – Назва з титул. екрана.
 6. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини [Електронний ресурс] : від 11.1992 р., ратифікована Законом України від 10.12.2003 р. № 1369-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_150. – Назва з титул. екрана.
 7. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності [Електронний ресурс] : прийнята ЮНЕСКО 14.11.1970 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10.02.1988 р. № 5396-XI– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_186. – Назва з титул. екрана.
 8. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи [Електронний ресурс] : прийнята 03.10.1985 р., ратифікована Законом України від 20.09.2006 р. № 165-V. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_226. – Назва з титул. екрана.
 9. 9(4УКР)301 А 44 Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія / В. І. Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Від-ня ромадської організації «Асоціація міжнародного права» в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 608 с.
 10. Аносова, В. С. Сучасні підходи до вирішення проблем збереження культурної спадщини України / В. С. Аносова // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2018. – № 4. – С. 87–90.
 11. Бережна Ю. М. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір [Електронний ресурс] / Ю.М. Бережна // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 93–100.
 12. Босик З. О. Нематеріальна культурна спадщина: виявлення, ідентифікація, документування, звітність : наук.-метод. рек. / З. О. Босик, Л. М. Снігирьова. – Київ : Логос, 2015. – 52 с.
 13. Древаль Ю. Д. Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини / Ю. Д. Древаль // Державне будівництво. – 2014. – № 1.– С.1–9.
 14. Зверховська, В. Розмежування понять «культурна спадщина», «культурні цінності», «культурне надбання», та «об’єкт культурної спадщини» / В. Зверховська // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 137–142.
 15. Зорінець C. Ю. Україна в ЮНЕСКО: перспективи співробітництва та діяльність щодо внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини/ С.Ю. Зорінець // Вісник Маріупольського Державного університету серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2015. – Вип. 9. – С. 34–39.
 16. Івакін, Г. Ю. Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні : виступ члена-кореспондента НАН України / Г. Ю. Івакін // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 86–88.
 17. Кондель-Пермінова Н. К. Культурна спадщина України: перезавантаження системи збереження [Електронний ресурс] / Н. Кондель-Пермінова // Художня культура. Актуальні проблеми. – – Вип. 14. – С. 20–27.
 18. Кот І. Про стан збереження культурної спадщини України (Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» 18 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / І. Кот. – Київ. – 2018.– C. 9–13.
 19. Котис О. Застосування понять «культурні цінності» та «культурна спадщина» у міжнародному праві та праві Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Котис // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 189–197.
 20. Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина: історико-правовий огляд [Електронний ресурс] / Н. І. Кудерська // Право.ua. – – № 4. – С. 60–67.
 21. Титова О. М. Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження [Електронний ресурс] / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства. – 2016. – Вип. 30. – С. 5–24.
  1. 5 А 67 Анісімова, О. М. Інформаційне суспільство : навч. посіб. / О. М. Анісімова, Я. В. Кирилишен, А. В. Остапенко ; Донец. нац. Ун-т ім. В. Стуса, ф-т математики та інформаційних технологій, Каф. інформаційних систем управління. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 202 с.
  2. 73 І-74 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Нац. Ін.-т стратег. дослідж. ; авт.: Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с.
  3. Безверха, Ю. В. Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88–92.
  4. Вакарюк, Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини» / Л. Вакарюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 2. – С. 155–159.
  5. Дзьобань, О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві / О. Дзьобань // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 41–45.
  6. Дупай, Я. М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи / Я. М. Дупай // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 53–56.
  7. Ліпкан, В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства / В. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 121–131.
  8. Максименко, Ю. Інформаційне суспільство в Україні: стан і перспективи становлення / Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 40–42.
  9. Мукомела, І. В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення / І. В. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 77–85.
  10. Мукомела, І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 130–137.
  11. Пилипчук, В. Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець XX ст.) / В. Г. Пилипчук, В. С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 29–44.
  12. Політанський, В. Концептуальні ідеї розвитку інформаційного суспільства / В. Політанський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 140–144.
  13. Політанський, В. С. Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання / В. С. Політанський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2. – С. 68–78.
  14. Семенюк, О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері / О. Семенюк // Юридична Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 65–69.
 1. 9(4УКР)301 Д 44 Дідур, В.В. Громадський контроль. Ч. 3. Управління заради успіху / В. В. Дідур, Н.В. Гижко ; Вінниц. обл. ком. молодіж. орг. – Вінниця : Фенікс: Інфракон-Інфракон-І, 2007 – 32 с.
 2. 9(4УКР)301 С 42 Сквірський, І. О. Теорія і практика громадського контролю у публічному управлінні: адміністративно–правове дослідження : монографія / І. О. Сквірський. – Харків : НикаНова, 2013. – 428 с.
 3. Грибко, О. В. Громадський контроль як базовий інструмент забезпечення прозорості та відкритості системи публічного управління [Електронний ресурс] / О. В. Грибко. // Державне будівництво. – 2017. – № 2.
 4. Гуржій, Т. Громадський контроль як правова форма взаємодії між державою та суспільством [Електронний ресурс] / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 5. – С. 35–48.
 5. Денисенко, А. П. Організація контролю громадськості у сфері державного управління [Електронний ресурс] / А. П. Денисенко // Соціальне право. – 2018. – № 3. – С. 102–108.
 6. Єсімов, С. Право на доступ до інформації – ключовий елемент громадського контролю [Електронний ресурс] / С. Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 63–72.
 7. Іванова, І. Ф. Громадський контроль за діяльністю місцевих органів державної виконавчої влади (на прикладі м. Миколаєва) [Електронний ресурс] / І. Ф. Іванова // Габітус. – 2018. – Вип. 6. – С. 46–50.
 8. Іщук, С. І. Окремі проблемні аспекти здійснення громадського контролю в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // ScienceRise. Juridical Science. – 2018. – № 4. – С. 15–19.
 9. Касяненко, Є. В. Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Є. В. Касяненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4. – С. 71–79.
 10. Коцан-Олинець, Ю. Я. Громадський контроль як ефективний засіб удосконалення діяльності державної влади в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Я. Коцан-Олинець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – 2018. – Вип. 6. – С. 58–67.
 11. Кулешов, В. В. Методи громадського контролю представницьких органів влади: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Кулешов // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2020. – Вип. 3. – С. 24–34.
 12. Мартинюк, О. І. Економіко-правові засади громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Мартинюк // Проблеми інноваційно–інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. – 2019. – № 18. – С. 140–146.
 13. Неугодніков, А. О. Громадський контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації: наближення до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / А. О. Неугодніков // Lex portus. – 2019. – № 6. – С. 66–80.
 14. Ніронка, Ю. Сутність громадського контролю за діяльністю органів публічної влади [Електронний ресурс] / Ю. Ніронка // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 67–71.
 15. Омельченко, В. Трансформація інституту громадського контролю в Україні: сучасні виклики [Електронний ресурс] / В. Омельченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2021. – Вип. 2. – С. 205–210.
 16. Савченко, О. В. Методологічні засади дослідження громадського контролю [Електронний ресурс] / О. В. Савченко // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 12. – С. 120–125.
 17. Сердюк, Н. А. Особливості формування системи громадського контролю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. А. Сердюк // Часопис Київського університету права. – 2018. – № 4. – С. 62–65.
 18. Скрипнюк, О. В. Державний, громадський, міжнародний контроль: нові підходи та пошуки ефективних рішень [Електронний ресурс] / О. В. Скрипнюк // Правова держава. – 2019. – Вип. 30. – С. 568–574.
 19. Шишименко, І. Політична експертиза як вид громадського контролю за діями влади [Електронний ресурс] / І. Шишименко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 2. – С. 62–72.
 1. 9(4УКР)304 Д 72 Драгнєвіч, О. В. Спадкування: за законом і за заповітом / О. В. Драгнєвіч. – Київ : Вид-во Фурса С. Я., 2005. – 60 с.
 2. 9(4УКР)304 З-17 Заіка, Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю. О. Заіка. – Київ : КНТ, 2007. – 288 с.
 3. 65 К 68 Коротюк, О. В. Спадкове право : коментар до книги VI Цивільного кодексу України / О. В. Коротюк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : ОВК, 2017. – 282 с.
 4. 65 К 95 Кухарєв, О. Є. Актуальні питання спадкового права в судовій практиці : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 260 с.
 5. 65 К 95 Кухарєв, О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 362 с.
 6. 9(4УКР)304 О-66 Орлов, І. П. Правочини в сфері спадкового права : монографія / І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2013. – 270 с.
 7. 65 С 73 Спори про спадщину : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 8. 9(4УКР)304 Ш 65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.
 9. Михайлів, М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України / Марія Михайлів // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 22–26.
 10. Михайлів, М. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві / М. Михайлів // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 229–233.
 11. Грищенко, Л. Заява про прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом / Л. Грищенко // Довідник нотаріуса. – 2015. – № 2. – С. 40–48.
 1. 61 А 72 Антипенко, В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / В. Ф. Антипенко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 320 с.
 2. 308 А 64 Антипенко, В. Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика / В.Ф. Антипенко. – Київ : НБУВ, 1999. – 61 с.
 3. 4 В 12 Важна, К. А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 292 с.
 4. 308 Е 60 Емельянов, В. П. Уголовно-правовое противодействие терроризму : монография / В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 88 с.
 5. 308 Л 64 Литвинов, Н. Д. Террористические организации: формирование и деятельность (политико-правовой анализ) : монография / Н. Д. Литвинов ; под ред. С. Е. Вицина. – Москва ; Воронеж : Голос, 2011. – 220 с.
 6. 91 Л 98 Ляхов, Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е. Г. Ляхов. – Москва : Международные отношения, 1991. – 216 с.
 7. 9(4УКР)308 К 82 Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності / ред. В. Г. Гончаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 288 с.
 8. 9(4РОС)308 П 12 Павлик, М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм: вопросы теории и практики / М. Ю. Павлик ; Санкт-Петербург. ун-т МВД России. – Санкт-Петербург : Юрид. центр-Пресс, 2011. – 372 с.
 9. Васілін, М. Навчання особи з метою вчинення терористичного акту як форма сприяння вчиненню терористичного акту / М. Васілін // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 3. – С. 97–103.
 10. Гавриш, С. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України: окремі проблеми / С.Гавриш // Право України. – 2000. – № 10. – С. 41–43.
 11. Павленко, В. Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом / В. Павленко // Підприємництво, госп–во і право. – 2018. – № 11. – С. 200–204.
 12. Шевченко, О. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації / О. Шевченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 3. – С. 29–33.
 13. Шульженко, О. Питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК України) / О. Шульженко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 11. – С. 73–78.
 1. 67.9(4УКР)304 Д 72 Драгнєвіч, О. В. Спадкування: за законом і за заповітом / О. В. Драгнєвіч. – Київ : Вид. Фурса С. Я., 2005. – 60 с.
 2. 67.9(4УКР)304 З-17 Заіка, Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю. О. Заіка. – Київ : КНТ, 2007. – 288 с.
 3. 347.65 К 68 Коротюк, О. В. Спадкове право : коментар до книги VI Цивільного кодексу України / О. В. Коротюк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : ОВК, 2017. – 282 с.
 4. 347.65 К 95 Кухарєв, О. Є. Актуальні питання спадкового права в судовій практиці  : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 260 с.
 5. 347.65 К 95 Кухарєв, О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування : практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 362 с.
 6. 67.9(4УКР)304 О-66 Орлов, І. П. Правочини в сфері спадкового права : монографія / І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2013. – 270 с.
 7. 347.65 С 73 Спори про спадщину : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 8. 67.9(4УКР)304 Ш 65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.
 9. Михайлів, М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України / Марія Михайлів // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 22–26.
 10. Михайлів, М. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві / М. Михайлів // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 229-233.
 11. Грищенко, Л. Заява про прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом / Л. Грищенко // Довідник нотаріуса. – 2015. – № 2. – С. 40–48.
 1. 61 А 72 Антипенко, В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / В. Ф. Антипенко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 320 с.
 2. 308 А 64 Антипенко, В. Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика / В.Ф. Антипенко. – Київ : НБУВ, 1999. – 61 с.
 3. 4 В 12 Важна, К. А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 292 с.
 4. 308 Е 60 Емельянов, В. П. Уголовно-правовое противодействие терроризму : монография / В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 88 с.
 5. 308 Л 64 Литвинов, Н. Д. Террористические организации: формирование и деятельность (политико-правовой анализ) : монография / Н. Д. Литвинов ; под ред. С. Е. Вицина. – Москва ; Воронеж : Голос, 2011. – 220 с.
 6. 91 Л 98 Ляхов, Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е. Г. Ляхов. – Москва : Международные отношения, 1991. – 216 с.
 7. 9(4УКР)308 К 82 Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності / ред. В. Г. Гончаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 288 с.
 8. 9(4РОС)308 П 12 Павлик, М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм: вопросы теории и практики / М. Ю. Павлик ; Санкт-Петербург. ун-т МВД России. – Санкт-Петербург : Юрид. центр-Пресс, 2011. – 372 с.
 9. Васілін, М. Навчання особи з метою вчинення терористичного акту як форма сприяння вчиненню терористичного акту / М. Васілін // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 3. – С. 97–103.
 10. Гавриш, С. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України: окремі проблеми / С. Гавриш // Право України. – 2000. – № 10. – С. 41–43.
 11. Павленко, В. Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом / В. Павленко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 11. – С. 200–204.
 12. Шевченко, О. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації / О. Шевченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 3. – С. 29–33.
 13. Шульженко, О. Питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК України) / О. Шульженко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 11. – С. 73–78.
 1. 9 З-14 Загальне адміністративне право : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. І. С. Гриценка.– Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.
 2. 351 Л 17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготовки кадрів. – Київ : Ліра-К, 2017. – 268 с.
 3. 9 К 93 Курс адміністративного права України: підручник / Нац. акад. внутрішніх справ ; за ред. О. В. Кузьменко. – Вид. 3-тє., допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 904 с.
 4. Галунько, В. Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації / В. Галунько, О. Онищук // Право України. – 2011. – № 7. – С. 156–160.
 5. Дніпров, О. Кореляція категорій «державне управління» та «публічне адміністрування» / О. Дніпров // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 2. – С. 95–99.
 6. Друцул, Т. Поняття органів публічної адміністрації як складової частини державного апарату / Т. Друцул // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 5. – С. 21–24.
 7. Зінчук, М. І. Генезис наукового розуміння поняття публічного адміністрування в світі та Україні / М. І. Зінчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 19. – С. 117–122.
 8. Котяж, Л. Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні / Л. Котяж // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 11. – С. 105–109.
 9. Лощихін, О. М. Концептуальні засади публічної адміністрації: проблеми визначення дефініції, принципи та функції / О. М. Лощихін // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 204–219.
 10. Лях, Ю. Організаційно-правове забезпечення комунікаційних відносин у сфері публічного адміністрування в Україні / Ю. Лях // Університет. наук. Зап. : часоп. Хмельн. ун-ту упр. та права. – 2019. – Вип. 4. – С. 72–81.
 11. Малий, І. Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні / І. Й. Малий // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 17–21.
 12. Маслова, А. Ефективність діяльності суб’єктів публічного адміністрування: адміністративно-правовий вимір / А. Маслова // Публіч. право. – 2020. – № 2. – С. 45–54.
 13. Нестор, В. Спеціалізовані дослідження міського самоврядування в Україні / В. Нестор // Публіч. право – 2020. – № 3. – С. 52–58.
 14. Омелян В. Класифікація адміністративного розсуду та його види в діяльності органів публічної адміністрації [Електронний ресурс] / В. Омелян // Юридич. вісн. –2017. – № 1. – С. 209–214.
 15. Омелян В. О. Сутнiсть адмiнiстративного розсуду в дiяльностi публiчної адмiнiстрацiї [Електронний ресурс] / В. О. Омелян // Адміністративне право і процес. – 2018. – № 2. – С. 23–33.
 16. Про адміністративні послуги: Закон України від 6.09. 2012 р. № 5203-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
 17. Резанов С. А. Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види [Електронний ресурс] / С. А. Резанов // Митна справа. – 2015. – № 5(2). – С. 181–184.
 18. Рибак, А. І. Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні / А. І. Рибак // Гілея / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН, 2011. – Вип. 47. – С. 594–601.
 19. Романовська, О. І. Адміністративно-правова характеристика діяльності органів державної виконавчої служби як суб’єктів публічної адміністрації / О. І. Романовська // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 4. – С. 160–163.
 20. Теплюк, М. Конституційне визначення публічної влади – ключова ланка юридичної доктрини України / М. Теплюк // Право України. – 2021. – № 2. – С. 29–41.
 21. Харенко, О. В. Адміністративний розсуд у діяльності суб’єктів публічного адміністрування / О. В. Харенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 113–116.
 1. Безрук, Т. Службовець: він же автор, він же лектор..., або інша сторона оплачуваної діяльності службовця / Т. Безрук // Держслужбовець. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 59-64.
 2. Василевська Т. Е. Інституціональна підтримка етики державних службовців / Т. Е. Василевська // Культура і мистецтво у сучасному світі. – – Вип. 15. – С. 6-12.
 3. Гапєєв, Л. В. Як слід поводитись державним службовцям? / Л. В. Гапєєв // Класному керівнику усе для роботи :. – – № 4. – С. 51-55.
 4. Коваленко, Н. Державний службовець, призначений на посаду з випробуванням, несе дисциплінарну відповідальність / Н. Коваленко // Держслужбовець. – – Січ. – № 1. – С. 79-80.
 5. Коваль, Н. Держслужбовці. Хто вони? : [аналіз структури державних службовців в Погребищенському районі] / Н. Коваль // Колос. – 2014. – 20 червня. – 1.
 6. Луценко О. Є. Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями / О. Є. Луценко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2014. – № 29. – С. 144-150.
 7. Луценко О. Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями / О. Луценко // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2014. – № 1. – С. 178-185.
 8. Неліпа, Д. Державний службовець – це «обличчя» держави та основа її конкурентоспроможності / Д. Неліпа; О. Зубчик // Віче. – – № 14. – С. 13-14.
 9. Пашкова М. Адміністративна етика в органах виконавчої влади: результати експертного опитування державних службовців / М. Пашкова // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2014. – Вип. 14. – С. 220-231.
 10. Пірен, М. І. Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців / М. І. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 37-42.
 11. Ситник, Г. П. Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору / Г. П. Ситник, С. П. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід . – 2015. – № 16. – С. 106-111.
 12. Товмач А. С. Питання етики державних службовців / А. С. Товмач // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 159-162.
 13. Янюк Н. Актуальні проблеми у регулюванні питань професійної етики публічних службовців / Н. Янюк // Вісн. Львівського ун-ту. Серія.: Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 194-199.
 1. 94(477)"1918"У 45 Українська Держава жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / за заг. ред. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с.
 2. 94(477.75) Г 87 Громенко, С. В. Скоропадський і Крим: від протистояння до приєднання / С. Громенко. – Київ : Наш Формат, 2021. – 352 с.
 3. Гай-Нижник, П. До історії державної служби України: державний секретаріат (канцелярія) Української держави 1918 року / П. Гай-Нижник // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. – С. 53–55.
 4. Гай-Нижник, П. Штаб гетьмана Павла Скоропадського / П. Гай-Нижник // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. – С. 43–52.
 5. Гай-Нижник, П. Власна канцелярія його світлості ясновельможого пана гетьмана всієї України / П. Гай-Нижник // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. – С. 56–63.
 6. Грабовська, Г. Правове регулювання освіти в період гетьманату П. Скоропатського / Г. Грабовська // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 5. – С. 106–109.
 7. Довбня, В. Правові підстави усунення органів місцевого самоврядування від участі у керівництві міліцією у період української революції 1917-1920 рр. / В. Довбня // Юрид. Україна. – 2006. – № 3. – С. 4–7.
 8. Заріцька, І. Земельне законодавство української держави П. Скоропатського / І. Заріцька // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 10. – С. 87–91.
 9. Захарченко, П. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення / П. Захарченко, М. Мірошниченко // Право України. – 2018. – № 6. – С. 160–181.
 10. Кришина, Н. Державна розбудова часів гетьманату Павла Скоропадського / Н. Кришина, Н. Литвин // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 4. – С. 54–62.
 11. Купрійчук, В. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського / В. Купрійчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 18–24.
 12. Купрійчук, В. М. Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб`єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) / В.М. Купрійчук // Вісн. Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 88–94.
 13. Папакін, Г. Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби української революції 1917-1921 років / Г. Папакін // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. – С. 30–41.

 

 1. Подковенко, Т. Діяльність міністерства юстиції за часів гетьманату Павла Скоропадського / Т. Подковенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 7. – С. 11–14.
 2. Подковенко, Т. Конституційне законодавство Української держави гетьманату П. Скоропадського / Т. Подковенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 8–12.
 3. Ралдугіна, Т. Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року : здобутки і втрати / Т. Ралдугіна // Вісн. Української Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 3. – С. 46–59.
 4. Рум'янцев, В. Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського / В. Рум'янцев // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 77–89.
 5. Рум'янцев, В. Витоки, природа влади та правові засади Української держави гетьмана Павла Скоропадського / В. Рум'янцев // Право України. – 2020. – № 1. – С. 225–
 6. Рум'янцев, В. Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя з дня народження) / В. Рум'янцев // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2013. – № 1. – С. 34–43.
 7. Середа, А. Організація органів державної влади в добу гетьманату Павла Скоропадського / А. Середа // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. – С. 26–
 8. Солдатенко, В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) / В. Солдатенко // Публіч. право. – 2019. – № 1. – С. 170–182.
 9. Усенко, І. Мовно-термінологічні проблеми в нормотворчій діяльності Української Держави (гетьманату П.П. Скоропадського) / І. Усенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2005. – № 1. – С. 17–22.
 10. Чернега, А. П. Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження / А. П. Чернега // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2012. – № 1. – С. 43–48.
 1. 343.3 Б 61 Білецький, А. В. Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні : монографія / А. В. Білецький ; наук. ред. Б. М. Головкін ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 188 с.
 2. 347.9 В 17 Вандін, Є. В. Діяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури України: правові та організаційні аспекти : монографія / Є. В. Вандін. – Київ : АртЕк, 2017. – 202 с.
 3. 351.9 Д 76 Дрьомов, С. В. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики в Україні: реалії сьогодення : аналіт. доп. / С. В. Дрьомов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 56 с.
 4. 342.9 Д 81 Дудоров, О. О. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією : (коментар судової практики) / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, В. Г. Сеник. – Київ : Дакор, 2020. – 508 с.
 5. 351.9 З-19 Законодавче забезпечення протидії корупції : навч. посіб. / О. Ю. Бусол [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Топчія ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Союз юристів України, Всеукр. асоціація кримінального права. – Вінниця : Твори, 2021. – 216 с.
 6. 351.9 З-33 Запобігання корупції  : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296 с.
 7. 351.9 Л 64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2019. – 240 с.
 8. 343.3 М 23 Мандибура, В. О. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання : монографія / В. О. Мандибура. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 488 с.
 9. 342.951 Н 32 Настюк, В. Я. Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева, О. В. Клок ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 216 с.
 10. 351.9 Н 34 Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 380 с.
 11. 351.9 П 68 Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підгот. до атестації здобувачів вищ. освіти / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред.: Б. М. Головкіна, С. Ю. Лукашевича. – Харків : Право, 2018. – 288 с.
 12. 351.9 П 83 Протидія і запобігання корупції в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 486 с.
 13. 343.12 С 24 Свєтлічний, І. В. Практика проваджень в антикорупційних справах : наук.-практ. посіб. / І. В. Свєтлічний, Я. П. Зейкан. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 452 с.
 14. 351.9 С 44 Скомаров, О. В. Діяльність Національного антикорупційного бюро України: адміністративно-правові аспекти : монографія / О. В. Скомаров, Н. О. Рибалка. – Київ : АртЕк, 2017. – 210 с.
 15. 342.9.03 С 89 Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією : практ. посіб. / Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за ред. О. М. Костенка. – Київ : Нац. академія прокуратури України, 2018. – 346 с.
 16. 351.9 С 91 Сухонос, В. В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2017. – 74 с.
 17. 351.9 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про запобігання корупції»: станом на 11 листоп. 2020 р. : відп. офіц. тексту / Україна. Закони. – Харків : Право, 2020. – 110 с.
 18. 342.951 Ю 70 Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. В. Я. Настюка. – Харків : Право, 2019. – 512 с.
 19. Баранов, С. А. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні / С.А. Баранов // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2015. – № 3. – С. 47–54.
 20. Гвоздецький, В. Д. Зміст та сутність корупції у сучасному світі / В. Д. Гвоздецький // Університ. наук. зап. : часоп. Хмельницького ун-ту упр. та права. – 2011. – № 1. – С. 234–239.
 21. Мандибура, В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання / В Мандибура // Економічна теорія. – 2017. – № 1. – С. 59–76.
 • 342.4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.
 • 349.2(477) К 57 Кодекс законів про працю України : станом на 12 листоп. 2021 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 124 с.
 • 349.2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону праці» : із змін. та допов. станом на 3 серп. 2018 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 32 с.
 • 349.2(477) У 45 Україна. Закони. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 2014 р. – Київ : Форт, 2020. – 42 с.
 • 349.2(477) Н 34 Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» : станом на 20 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ю. В. Чижмаря. – Київ : Професіонал, 2020. – 408 с.
 • 331 А 23 Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 404 с.
 • 67.9(4УКР)305 В 12 Вавженчук, С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 560 с.
 • 331 В 26 Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. –Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 372 с.
 • 331 Г 19 Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 384 с.
 • 331 Г 82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 280 с.
 • 331 Е 45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 869 с.
 • 331.5 І-46 Ільїч, Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л. М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 608 с.
 • 331.5 І-71 Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки / керівник проекту О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2019. – 218 с.
 • 331 К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2017. – 540 с.
 • 378 К 50 Клос, Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності : автореф. дис. / Л. Є. Клос ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. и.], 2018. – 42 с.
 • 65.9(4УКР)24 К 64 Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лаб. практикум / О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.
 • 331 Л 84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 424 с.
 • 331 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / за заг. ред. Я. І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 240 с
 • 331 О-75 Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ / О. І. Запорожець [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 264 с.
 • 65.9(4УКР)24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 322 с.
 • 331 Ч 45 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 • Гайдамака, Ю. Найвищий результат – дієва СУОП / Ю. Гайдамака // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 40–42.
 • Григоренко, Д. Адаптація системи управління БЗР до умов воєнного стану / Д. Григоренко ; підгот. С. Колесник // Охорона праці. –2022. – № 7. – С. 8–10.
 • Каріх, К. Медичні огляди, або Антипаперова профілактика / К. Каріх // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 50–51.
 • Колесник, С. Довіряй, але контролюй / С. Колесник // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 28–31.
 • Росс, С. Творимо перемогу / С. Росс // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 4–5.
 • Севрук, А. Про наказ щодо дій працівників під час повітряної тривоги / А. Севрук // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 63.
 • Слюсар, М. Настанова про систему управління охороною праці в Товаристві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 17–49.
 • Слюсар, М. Упроваджуємо стандарт ISO 45001: 2018 на підприємстві / М. Слюсар // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 16.
 • Федоренко, М. Електронний документообіг: вирішуємо проблемні питання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 20–27.
 • Федоренко, М. Інструкції з охорони праці на підприємстві: рекомендації щодо складання / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 5. – С. 21–34.
 • Федоренко, М. Так, та не так / М. Федоренко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 52–63.
 • Цибульська, О. Код Шредінгера. Альтернативні реальності виробничої ситуації / О. Цибульська, В. Решетняк // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 6–12.
 • Цопа, В. Форми карт керування ризиками небезпек у СУОЗіБП з урахуванням небезпечних чинників / В. Цопа // Охорона праці. – 2022. – № 9. – С. 13–24.
 • Чеберячко, С. Нескладний вибір / С. Чеберячко // Охорона праці. – 2022. – № 6. – С. 24–27.
 • Якименко, З. Релоковані – значить збережені / З. Якименко // Охорона праці. – 2022. – № 7. – С. 11–15.
 1. 6 С 37 Сімейний кодекс України : станом на 5 верес. 2021 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 104 с.
 2. 6 Я 45 Якименко, О. О. Майно подружжя : судові спори / О. О. Якименко. – Вінниця : Консоль, 2017. – 616 с.
 3. 6 М 14 Майно і майнові права подружжя. Актуальне законодавство та судова практика / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 306 с.
 4. 6 Н 62 Нікітюк, О. М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / О. М. Нікітюк ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр правових досліджень Фурси. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. – 208 с.
 5. 6 Ш 69 Шлюб. Діти. Розлучення. Поділ майна та інші відповідні питання : законодавство, судова практика, зразки документів / упоряд. С. Г. Туманов. – Харків : Право, 2020. – 336 с.
 6. 6 Н 34 Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 5 верес. 2017 р. / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2017. – 360 с.
 7. 6 С 37 Сімейне право України: підручник / за заг. ред.: Т. В. Боднар, О. В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 520 с.
 8. Антошкіна, В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя / В. Антошкіна // Право України. – 2005. – № 3. – С. 95 – 97.
 9. Боднар, Т. Деякі проблемні аспекти здійснення та захисту майнових прав подружжя / Т. Боднар // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2020. – № 1. – С. 72–87.
 10. Боднар, Т. В. Здійснення подружжям прав спільної сумісної власності / Т. В. Боднар // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2017. – № 2. – С. 100–109.
 11. Гавінська, О. А. Правові наслідки укладення шлюбного договору / О. А. Гавінська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 10. – С. 150–158.
 12. Договір про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя // Довідник нотаріуса. – 2014. – № 5. – С. 38–47.
 13. Дьоміна, О. О. Судова практика розгляду справ про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. а також про поділ майна між жінкою та чоловіком, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу / О. О. Дьоміна // Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах. – 2014. – № 4. – С. 235–243.
 14. Корнієнкова, К. Право спільної сумісної власності подружжя / К. Корнієнкова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 41–44.
 15. Мельниченко, О. В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС / О. В. Мельниченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 143–147.
 16. Мельниченко, О. В. Принципи поділу майна подружжя в Україні / О. В. Мельниченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 178–182.
 17. Мельниченко, О. В. Спільна сумісна власність подружжя: суперечлива судова практика / О. В. Мельниченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 3. – С. 166–169.
 18. Простибоженко, О. Способи поділу спільного майна подружжя: досвід правового регулювання європейських держав / О. Простибоженко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. – С. 31–35.
 19. Простибоженко, О. С. Юридична конструкція "договору в інтересах сім’ї" у майнових правовідносинах подружжя: спроба концептуального осмислення / О. С. Простибоженко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 212–216.
 20. Семенюк, І. С. Регулювання майнових відносин між подружжям за законодавством зарубіжних країн / І. С. Семенюк // Держава та регіони. Серія: Право – 2015. – № 2. – С. 50–54.
 21. Сусь, Ю. До питання про спадкування майна подружжя за наявності шлюбного договору / Ю. Сусь // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 4. – С. 81–86.
 22. Хабор, Р. Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі / Р. Хабор // Юридич. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 61–67.

Держава і право