Держава і право

Поділитися:
 1. 2 А 43 Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса ; за заг. ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. – Харків : Право, 2017. – 400 с.
 2. 9(4УКР)311 У 28 Удалова, Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Лариса Давидівна Удалова, Світлана Іванівна Щериця. – Київ : КНТ, 2014. – 144 с.
 1. Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг) [Електронний ресурс] // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 9. – С. 33–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_9_5
 2. Бабанли, Р. Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі / Р. Ш. Бабанли // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 233–237.
 3. Гуртовенко, О. Л. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 106–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_16
 4. Загиней, З. Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / З. Загиней, Т. Санжаровська // Історико-правовий часопис. – 2018. – № 1. – С. 92–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_1_20
 5. Карелова, Г. А. Питання зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в рішеннях Європейського Суду з прав людини та коституційних судів окремих держав [Електронний ресурс] / Г. А. Карелова // Наше право. – 2014. – № 9. – С. 58–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_9_12
 6. Кузнецов, В. В. Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування [Електронний ресурс] / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10–2(2). – С. 48–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10–2(2)__16
 7. Марін, О. Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації [Електронний ресурс] / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 205–212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_67_22
 8. Пономаренко, Ю. А. Зворотна дія кримінального закону в часі : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пономаренко Юрій Анатолійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.
 9. Савчак, А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України / А. Савчак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 64–67.
 10. Щериця, С. Зворотна дія кримінального процесуального закону / Світлана Щериця // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 131–134.
 1. 4(477) У 45Україна. Конституція. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Конституція ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 76 с.
 2. Про архітектурну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.1999 № 687-XIV. Дата оновлення: 23.05.2017.– Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14. – Назва з титул.екрана.
 3. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV. Дата оновлення: 06.09.2018. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14. – Назва з титул.екрана.
 4. Про культуру [Електронний ресурс] : Закон України від 14.12.2010№2778. Дата оновлення: 27.03.2014. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20140401. – Назва з титул.екрана.
 5. Про охорону культурної спадщини [Електронний ресурс] : Закон України від 08.06.2000 №1805-III. Дата оновлення: 07.12.2017. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. – Назва з титул. екрана.
 6. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини [Електронний ресурс] : від 11.1992 р., ратифікована Законом України від 10.12.2003 р. № 1369-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_150. – Назва з титул. екрана.
 7. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності [Електронний ресурс] : прийнята ЮНЕСКО 14.11.1970 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10.02.1988 р. № 5396-XI– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_186. – Назва з титул. екрана.
 8. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи [Електронний ресурс] : прийнята 03.10.1985 р., ратифікована Законом України від 20.09.2006 р. № 165-V. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_226. – Назва з титул. екрана.
 9. 9(4УКР)301 А 44 Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія / В. І. Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Від-ня ромадської організації «Асоціація міжнародного права» в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 608 с.
 10. Аносова, В. С. Сучасні підходи до вирішення проблем збереження культурної спадщини України / В. С. Аносова // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2018. – № 4. – С. 87–90.
 11. Бережна Ю. М. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір [Електронний ресурс] / Ю.М. Бережна // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 93–100.
 12. Босик З. О. Нематеріальна культурна спадщина: виявлення, ідентифікація, документування, звітність : наук.-метод. рек. / З. О. Босик, Л. М. Снігирьова. – Київ : Логос, 2015. – 52 с.
 13. Древаль Ю. Д. Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини / Ю. Д. Древаль // Державне будівництво. – 2014. – № 1.– С.1–9.
 14. Зверховська, В. Розмежування понять «культурна спадщина», «культурні цінності», «культурне надбання», та «об’єкт культурної спадщини» / В. Зверховська // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 137–142.
 15. Зорінець C. Ю. Україна в ЮНЕСКО: перспективи співробітництва та діяльність щодо внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини/ С.Ю. Зорінець // Вісник Маріупольського Державного університету серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2015. – Вип. 9. – С. 34–39.
 16. Івакін, Г. Ю. Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні : виступ члена-кореспондента НАН України / Г. Ю. Івакін // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 86–88.
 17. Кондель-Пермінова Н. К. Культурна спадщина України: перезавантаження системи збереження [Електронний ресурс] / Н. Кондель-Пермінова // Художня культура. Актуальні проблеми. – – Вип. 14. – С. 20–27.
 18. Кот І. Про стан збереження культурної спадщини України (Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» 18 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / І. Кот. – Київ. – 2018.– C. 9–13.
 19. Котис О. Застосування понять «культурні цінності» та «культурна спадщина» у міжнародному праві та праві Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Котис // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 189–197.
 20. Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина: історико-правовий огляд [Електронний ресурс] / Н. І. Кудерська // Право.ua. – – № 4. – С. 60–67.
 21. Титова О. М. Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження [Електронний ресурс] / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства. – 2016. – Вип. 30. – С. 5–24.
  1. 5 А 67 Анісімова, О. М. Інформаційне суспільство : навч. посіб. / О. М. Анісімова, Я. В. Кирилишен, А. В. Остапенко ; Донец. нац. Ун-т ім. В. Стуса, ф-т математики та інформаційних технологій, Каф. інформаційних систем управління. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 202 с.
  2. 73 І-74 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Нац. Ін.-т стратег. дослідж. ; авт.: Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с.
  3. Безверха, Ю. В. Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88–92.
  4. Вакарюк, Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини» / Л. Вакарюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 2. – С. 155–159.
  5. Дзьобань, О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві / О. Дзьобань // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 41–45.
  6. Дупай, Я. М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи / Я. М. Дупай // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 53–56.
  7. Ліпкан, В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства / В. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 121–131.
  8. Максименко, Ю. Інформаційне суспільство в Україні: стан і перспективи становлення / Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 40–42.
  9. Мукомела, І. В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення / І. В. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 77–85.
  10. Мукомела, І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 130–137.
  11. Пилипчук, В. Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець XX ст.) / В. Г. Пилипчук, В. С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 29–44.
  12. Політанський, В. Концептуальні ідеї розвитку інформаційного суспільства / В. Політанський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 140–144.
  13. Політанський, В. С. Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання / В. С. Політанський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2. – С. 68–78.
  14. Семенюк, О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері / О. Семенюк // Юридична Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 65–69.