Держава і право

Поділитися:

Доброго дня! В. бібліотеці є «Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України» за 1920 рік № 13, 16, 19.

67.9(4УКР)302 А 43 Актуально про адміністрування податків у Податковому кодексі / авт.-уклад.: М. Войцеховський, М. Кондзелка. – Київ : Книги для бізнесу, 2011. – 160 с.

 1. 351.71 Г 44 Гетманцев, Д. О. Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, Ю. А. Коваль, М. В. Нечай ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія JURIMEX, Платформа податкових знань TaxLink. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.
 2. 67.9(4УКР)302 К 17 Калінеску, Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 290с.
 3. 65.9(4УКР)26 П 44 Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / за ред. : З. С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 675 с.
 4. 67.9(4УКР)302 П 85 Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посіб. / Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.
 5. Боднар, Т. В. Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т. В. Боднар, В. С. Щербина // Унів. наук. записки : часоп. Хмельницького ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 4. – С. 62–69.
 6. Гуйван, П. Темпоральні аспекти виконання грошового зобов'язання та застосування відповідальності за його порушення / П. Гуйван // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 1. – С. 3–7.
 7. Гетманцев, Д. О. Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, Ю. А. Коваль, М. В. Нечай ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія JURIMEX, Платформа податкових знань TaxLink. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 776 с.
 8. Кифак, О. Не наші гроші : ПДВ «по-новому»: електронна система адміністрування та інші новели справляння та відшкодування ПДВ / О. Кифак // Укр. юрист. – 2014. – № 12. – С. 42–45.
 9. Панова, Л. Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту / Л. Панова // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 9. – С. 19–28.

Соціологія права

Бусова, Н. Проблема кризи правового регулювання у світлі теорії соціальних систем Н. Лумана / Н.Бусова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. –

№ 1. – С. 52–61.

Грошева, И. А. Модальная личность: портрет с отклонениями / И. А. Грошева // Социс. – 2009. – № 3. – С. 82–88.

Грошева, И. А. Социальный контроль в практиках профилактики девиации / И. А. Грошева // Социс. –2008. № 2. – С. 97–101. – Библиогр.: 8 назв.

Мартышин, О. В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5-11.

Оніщенко, Н. М. До питання про функціональну роль та значущість соціології права / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 14–20.

Рабінович, С. П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні / С. П. Рабінович // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. - С. 162–171. Аннотация: З огляду на актуалізацію проблем внесення змін до Основного Закону України і статті аналізуються елементи «чистого вчення про право» Г. Кельзена, які характеризують  його конституційне праворозуміння. Обгрунтовується , що кельзенівський нормативізм виявляється насправді змістовно підпорядкованим соціології права і соціолого-правовій доктрині в питаннях, які стосуються революційних змін конституції і «основної норми».

Семигин, Г. Ю. Социальная справедливость и право. Основы взаимодействия / Г. Ю. Семигин // Социс. – 2009. – № 3. – С. 72–82.

1ф7  А 61  Американская социология: перспективы, проблемы, методы / сокращ. пер. с англ.: В. В. Воронина, Е. В. Зиньковского ; ред. и вступ. ст. Г. В. Осипова. – Москва : Прогресс, 1972. – 392 с.

67.02  Б 55  Бехруз, Х. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособие / Х. Бехруз. – Одесса : Юрид. лит., 2002. – 328 с.

67.0  К 80  Крестовская, Н. Н. Теория государства и права. Элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. – Харьков : Одиссей, 2007. – 384 с.

60.5  К 93  Курганов, С. И. Социология для юристов : учеб. пособие / С. И. Курганов, А. И. Кравченко. – Мосвка : Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 255 с.

15  М 55  Механизм преступного поведения / АН СССР, Ин-т государства и права ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1981. – 247 с. – (Право и социология).

60.5  С 13  Савчук, С. В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук : монографія / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2003. – 240 с. –

67.01  С 14  Саидов, А. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А. Саидов; ред. В. Туманов. – Москва : [б. и.], 1993. – 148 с.

67.0  С 42  Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учеб. для студ. вузов / О. Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2005. - 840 с.

60.5  С 69  Соціологія права / ред. О. М. Джужа. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 288 с. – Бібліогр.: с. 276–283.

60.5  С 69  Соціологія права : підручник / М. І. Панов, Н. П. Осипова, Л. М. Герасіна ; ред. Н. П. Осипова. – Київ : Ін Юре, 2003. – 276 с.

67.0  Т 33  Теория государства и права : учеб. для студ. вузов / ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. – Москва : НОРМА-ИНФРА*М, 2000. - 616 с.

67  Х 17  Халфина, Р. О. Право как средство социального управления / Р. О. Халфина. – Москва : Наука, 1988. – 256 с.

67.52  Ц 25  Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц; пер. с нем. – Москва : Междунар. отношения, 1998. – Т. 1 : Основы. – 480 с.

Доброго дня! В бібліотеці є така книга: 

301 К 56 Карбонье, Ж. Юридическая социология / Жан Карбонье ; пер. [с фр.] и вступ. ст. В. А. Туманова. – Москва : Прогресс, 1986. – 351 с.

 1. 9 Н 34 Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» : станом на 10 жовт. 2017 р. / Д. В. Журавльов [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 352 с.
 2. 9(4УКР)303 Р 45 Шиян, О. А. Деякі актуальні питання відповідальності за порушення грошового зобов’язання / О. А. Шиян // Реформування господарського законодавства України : зб. тез і матеріалів круглого столу, 31 берез. 2016 р. / Вищий господарський суд України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Київ, 2016. – С. 127–133.
 3. Боднар, Т. В. Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т. В. Боднар, В. С. Щербина // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – Вип. 4. – С. 62–69.
 4. Косінова, Д. Правова природа процентних річних / Д. Косінова // Право України. – 2015. – № 7. – С. 169–175.
 5. Коструба, А. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань у сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні / А. Коструба // Право України. – 2016. – № 7. – С. 162–170.
 6. Криштак, І. В. Принцип товарності векселя та наслідки його порушення / І. В. Криштак // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 4. – С. 120–124.
 7. Погрібний, С. Задоволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту / С. Погрібний // Право України. – 2019. – № 2. – С. 91–106.
 8. Про нарахування пені та процентів за користування чужими грошовими коштами // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 3. – С. 123–125.
 9. Про нюанси застосування положень статті 625 ЦК України у разі розстрочення виконання судового рішення // Судовий Вісник. – 2016. – № 3. – С. 24–26.
 10. Сітко А. І. Грошові зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших платежів як предмет адміністративних спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум таких зобов’язань [Електронний ресурс] / А. І. Сітко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2016. – № 1. – С. 42–44.
 • 9(4УКР) Ш 46 Шемшученко, Ю. С. Поняття та зміст правової охорони земель / Ю. С. Шемшученко // Вибране / Ю. Шемшученко. – Київ, 2005. – С. 265–267.
 • 9(4УКР)307 В 41 Вівчаренко, О. А. Правова охорона земель в Україні : монографія / О. А. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.
 • 9(4УКР)307 К 56 Ковальчук, С. Я. Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні : монографія / С. Я. Ковальчук, Т. К. Оверковська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 356 с.
 • 9(4УКР)307 К 65 Гавриш, Н. С. Ґрунти як самостійний об’єкт у правовому полі Конституції України / Н. С. Гавриш // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 91–94.
 • 9(4УКР)307 К 65 Ущаповська, О. І. Конституційні засади планування земель України / О. І. Ущаповська // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 150–153.
 • 9(4УКР)307 К 65 Шульга, М. В. Охорона земель як конституційно-правова категорія / М. В. Шульга // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. – Київ, 2016. – С. 62–64.
 • 9(4УКР)307 О 31 Оверковська, Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : монографія / Т. К. Оверковська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 220 с.
 • Гавриш, Н. Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш, О. Степська // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1. – С. 102–106.
 • Каракаш, І. Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю / І. Каракаш // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 132–138.
 1. Коваленко, Т. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель / Т. Коваленко // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 6. – С. 38–42.
 2. Костенко, В. О. До питання економіко-правового забезпечення співвідношення між охороною землі та її раціональним використанням / В. О. Костенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 4. – С. 80–83.
 3. Кошкалда, І. Економіко-правові засади раціонального використання та охорони земель / І. Кошкалда, А. Корецький // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 4. – С. 33–37
 4. Красноруцька, Л. Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами / Л. Красноруцька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 103–107.
 5. Красюк, Н. І. Земельні відносини в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Н. І. Красюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 180–189.
 6. Люшин, В. Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель / В. Люшин // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 11. – С. 23–27.
 7. Новаковський, Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 11. – С. 61–70.
 8. Оверковська, Т. Землі України як об’єкт правової охорони / Т. Оверковська // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1. – С. 58–61.
 9. Охотнікова, О. М. Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель / О. М. Охотнікова, Ю. Б. Фетько // Часопис Київського університету. – 2016. – № 1. – С. 250–254.
 10. Попова, А. Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони / А. Попова // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 223–228.
 11. Родік, О. О. Правова охорона ґрунтів в Україні: 25 років розвитку / О. О. Родік // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 68–73.
 12. Родік, О. О. Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР / О. О. Родік // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип. 2. – С. 151–161.
 13. Савчук, О. О. Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами / О. О. Савчук, А. М. Любчич // Наука та інновації. – 2019. – № 3. – С. 5–14.
 1. 6 Е 45 Екологічне законодавство України : станом на 3 верес. 2018 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 218 с.
 2. 6 О-92 Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практ. посіб. / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 288 с.
 3. Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства україни – провідний напрямок державної екологічної політики / Д. А. Блавацька// Теорія і практика правознавства. –2015. – Вип. 2 (8). – С.1–13.
 4. Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом [Електронний ресурс] // Юридич. наука. – 2011. – № 6. – С. 205–
 5. Кишко-Єрлі, О. Б. Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу / О. Б. Кишко-Єрлі // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2014. – № 3. – С. 215–219.
 6. Орєхов, С. Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію / С. Орєхов // Підприємництво, гос-во і право. – – № 2. – С. 80–83.
 7. Скороход, І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС [Електронний ресурс] / І. С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 97. Ч. І. – С. 52–53.
 8. Ткаченко, О. М. Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / О. М. Ткаченко // Право і суспільство. – – № 6. – С. 86–92.
 9. Шпарик, Н. Я. Проблеми імплементації міжнародно-правових актів у екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / Н. Я. Шпарик // Право і суспільство. – – № 4. – С. 124–130.
 10. Яковюк, І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення [Електронний ресурс] / І. Яковюк // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 29–42.
 1. 2 А 43 Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса ; за заг. ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. – Харків : Право, 2017. – 400 с.
 2. 9(4УКР)311 У 28 Удалова, Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Лариса Давидівна Удалова, Світлана Іванівна Щериця. – Київ : КНТ, 2014. – 144 с.
 1. Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг) [Електронний ресурс] // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 9. – С. 33–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_9_5
 2. Бабанли, Р. Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі / Р. Ш. Бабанли // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 233–237.
 3. Гуртовенко, О. Л. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 106–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_16
 4. Загиней, З. Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / З. Загиней, Т. Санжаровська // Історико-правовий часопис. – 2018. – № 1. – С. 92–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_1_20
 5. Карелова, Г. А. Питання зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в рішеннях Європейського Суду з прав людини та коституційних судів окремих держав [Електронний ресурс] / Г. А. Карелова // Наше право. – 2014. – № 9. – С. 58–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_9_12
 6. Кузнецов, В. В. Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування [Електронний ресурс] / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10–2(2). – С. 48–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10–2(2)__16
 7. Марін, О. Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації [Електронний ресурс] / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 205–212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_67_22
 8. Пономаренко, Ю. А. Зворотна дія кримінального закону в часі : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пономаренко Юрій Анатолійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.
 9. Савчак, А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України / А. Савчак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 64–67.
 10. Щериця, С. Зворотна дія кримінального процесуального закону / Світлана Щериця // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 131–134.
 1. 4(477) У 45Україна. Конституція. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. (офіц. текст) / Україна. Конституція ; відп. за вип. А. В. Паливода. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 76 с.
 2. Про архітектурну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.1999 № 687-XIV. Дата оновлення: 23.05.2017.– Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14. – Назва з титул.екрана.
 3. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV. Дата оновлення: 06.09.2018. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14. – Назва з титул.екрана.
 4. Про культуру [Електронний ресурс] : Закон України від 14.12.2010№2778. Дата оновлення: 27.03.2014. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20140401. – Назва з титул.екрана.
 5. Про охорону культурної спадщини [Електронний ресурс] : Закон України від 08.06.2000 №1805-III. Дата оновлення: 07.12.2017. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. – Назва з титул. екрана.
 6. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини [Електронний ресурс] : від 11.1992 р., ратифікована Законом України від 10.12.2003 р. № 1369-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_150. – Назва з титул. екрана.
 7. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності [Електронний ресурс] : прийнята ЮНЕСКО 14.11.1970 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10.02.1988 р. № 5396-XI– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_186. – Назва з титул. екрана.
 8. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи [Електронний ресурс] : прийнята 03.10.1985 р., ратифікована Законом України від 20.09.2006 р. № 165-V. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_226. – Назва з титул. екрана.
 9. 9(4УКР)301 А 44 Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія / В. І. Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Від-ня ромадської організації «Асоціація міжнародного права» в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 608 с.
 10. Аносова, В. С. Сучасні підходи до вирішення проблем збереження культурної спадщини України / В. С. Аносова // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2018. – № 4. – С. 87–90.
 11. Бережна Ю. М. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір [Електронний ресурс] / Ю.М. Бережна // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 93–100.
 12. Босик З. О. Нематеріальна культурна спадщина: виявлення, ідентифікація, документування, звітність : наук.-метод. рек. / З. О. Босик, Л. М. Снігирьова. – Київ : Логос, 2015. – 52 с.
 13. Древаль Ю. Д. Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини / Ю. Д. Древаль // Державне будівництво. – 2014. – № 1.– С.1–9.
 14. Зверховська, В. Розмежування понять «культурна спадщина», «культурні цінності», «культурне надбання», та «об’єкт культурної спадщини» / В. Зверховська // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 137–142.
 15. Зорінець C. Ю. Україна в ЮНЕСКО: перспективи співробітництва та діяльність щодо внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини/ С.Ю. Зорінець // Вісник Маріупольського Державного університету серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2015. – Вип. 9. – С. 34–39.
 16. Івакін, Г. Ю. Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні : виступ члена-кореспондента НАН України / Г. Ю. Івакін // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 86–88.
 17. Кондель-Пермінова Н. К. Культурна спадщина України: перезавантаження системи збереження [Електронний ресурс] / Н. Кондель-Пермінова // Художня культура. Актуальні проблеми. – – Вип. 14. – С. 20–27.
 18. Кот І. Про стан збереження культурної спадщини України (Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» 18 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / І. Кот. – Київ. – 2018.– C. 9–13.
 19. Котис О. Застосування понять «культурні цінності» та «культурна спадщина» у міжнародному праві та праві Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Котис // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 189–197.
 20. Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина: історико-правовий огляд [Електронний ресурс] / Н. І. Кудерська // Право.ua. – – № 4. – С. 60–67.
 21. Титова О. М. Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження [Електронний ресурс] / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства. – 2016. – Вип. 30. – С. 5–24.
  1. 5 А 67 Анісімова, О. М. Інформаційне суспільство : навч. посіб. / О. М. Анісімова, Я. В. Кирилишен, А. В. Остапенко ; Донец. нац. Ун-т ім. В. Стуса, ф-т математики та інформаційних технологій, Каф. інформаційних систем управління. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 202 с.
  2. 73 І-74 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Нац. Ін.-т стратег. дослідж. ; авт.: Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с.
  3. Безверха, Ю. В. Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88–92.
  4. Вакарюк, Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини» / Л. Вакарюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 2. – С. 155–159.
  5. Дзьобань, О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві / О. Дзьобань // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 41–45.
  6. Дупай, Я. М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи / Я. М. Дупай // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 53–56.
  7. Ліпкан, В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства / В. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 121–131.
  8. Максименко, Ю. Інформаційне суспільство в Україні: стан і перспективи становлення / Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 40–42.
  9. Мукомела, І. В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення / І. В. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 77–85.
  10. Мукомела, І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 130–137.
  11. Пилипчук, В. Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець XX ст.) / В. Г. Пилипчук, В. С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 4. – С. 29–44.
  12. Політанський, В. Концептуальні ідеї розвитку інформаційного суспільства / В. Політанський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 140–144.
  13. Політанський, В. С. Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання / В. С. Політанський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2. – С. 68–78.
  14. Семенюк, О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері / О. Семенюк // Юридична Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 65–69.