Біологія. Медицина

Поділитися:

Фармацевтичний маркетинг і менеджмент

 1. 1(4УКР) Б 15 Баєва, О. В. Менеджмент організацій. Медичний та фармацевтичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Баєва ; МАУП. – Київ : Персонал, 2009. – 336 с.
 2. 1(4УКР) Б 15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : навч. посіб. для студентів вузів / О. В. Баєва. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 640 с.
 3. 9(4УКР)30 Г 38 Германюк, Т. А. Методологія маркетингових, фармакоепідеміологічних та фармакоекономічних досліджень у фармації / Т. А. Германюк, Т. І. Івко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 64 с.
 4. 9(4УКР)30 Г 87 Громовик, Б. П. Менеджмент і маркетинг у фармації : підруч. для студентів вузів / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька. – Київ : Медицина, 2008. – 752 с. : мал.
 5. 1(4УКР) Г 87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації : підруч. для студентів ВНЗ фармацевт. профілю ІІІ–ІV рівнів акредитації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 816 с. : табл.
 6. 1(4УКР) Г 87 Громовик, Б. П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади : навч. посіб. / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 464 с. : іл., табл.
 7. 615 Д 53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. для студентів мед. (фармацевт.) ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. – Київ : Медицина, 2010. – 144 с. : табл.
 8. 615 О-64 Організація та економіка фармації : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед., фармацевт. навч. закл. спец. 226 «Фармація» / Н. М. Косяченко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 224 с.
 9. 615 О-75 Основи менеджменту і маркетингу у фармації : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед., фармацевт. навч. закл. спец. 226 «Фармація» / Н. М. Косяченко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 49 с.

001 Щ 92 Боден, М. Штучний інтелект / М. Боден // Що далі? Все, що наука знає про наше майбутнє / за ред. Дж. Аль-Халілі ; пер. з англ. М. Климчук. – Київ : Кі Фанд Медіа, 2018. – С. 129–140.

Bellorin, G. J. U. Artificial Intelligence and Natural Law: а Challenge to Be Overcome / G. J. U. Bellorin // Право України. – 2021. – № 1. – С. 154–166.

Dudin, O. Artificial intelligence and next generation pathology: towards personalized medicine [Електронний ресурс] / O. Dudin, O. Mintser, O. Sulaieva // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. – 2021. – Vol. 65. – № 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/447 (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Zhuravel, M. V. Artificial intelligence in our workplace: the prospects for human employment in the era of robots / M. V. Zhuravel // Юрид. Україна. – 2019. – № 10. – P. 52–59.

Біленчук, П. Штучний інтелект: плюси і небезпеки / П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2016. – 20 трав. – 2 черв., № 20. – С. 20–21.

Бородіна, О.О. Штучний інтелект як революція в медицині [Електронний ресурс] / О.О. Бородіна, Д.О. Клименко // Тези 70-ої наук. конф. професорів, викл., наук. працівників, аспірантів та студентів ун-ту 23 квіт. – 18 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України Північно-Східний наук. центр НАН України та МОН України Полтав. нац техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка; редкол.: В. О. Онищенко, С. П. Сівіцька, В. В. Гришко [та ін.]. – Полтава, 2018. – Т. 2. – С. 196–197. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cutt.us/224py (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Бродкевич, В. Штучний інтелект і машинне навчання в галузі охорони здоров’я: виклики і перспективи. [Електронний ресурс] / В. Бродкевич, В. Людвіченко // Інформаційні технології та суспільство, МАУП. – 2022. – № 2 (4). С. 20–28. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://doi.org/10.32689/maup.it.2022.2.3 (дата звернення: 10.12.2023). – Дата публ.: 11.08.2022 р. – Назва з екрана.

Бубела, М.О. Аналітичний огляд перспективи застосування штучного інтелекту в медицині [Електронний ресурс] / М. О. Бубела, В. О. Шевчук, Л. І. Поліщук // Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cutt.us/5HrUu (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Великанова, М. М. Штучний інтелект: правові проблеми та ризики / М. М. Великанова // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2020. – № 4. – С. 220–238.

Висоцький, А. А. Розвиток штучного інтелекту в сучасній медицині [Електронний ресурс] / А. А. Висоцький, О. О. Суріков, С. В. Василюк-Зайцева // Український медичний часопис. – 2023. – № 2. – С. 84–87.

Візнюк, І. Використання штучного інтелекту в освіті / І. Візнюк // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – 2021. – Вип. 59. – С. 14–22.

Горанський, Ю. І. Штучний інтелект у медицині [Електронний ресурс] / Ю. І. Горанський // Технології доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки : матеріали всеукр. наук.-педагог. підвищення кваліфікації, 31 лип. – 10 вересн. 2023 р. – Одеса : «Гельветика», 2023. – С. 67–72. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cutt.us/x43Uh (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Мар’єнко, М. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті [Електронний ресурс] / М. Мар’єнко, В. Коваленко // Фізико-математична освіта. – 2023. – Т. 38, № 1. – С. 48–53.

Мельник, В. В. Досягнення у використанні штучного інтелекту в медицині та освіті [Електронний ресурс] / В. В. Мельник, Д. В. Проняєв // Чорноморські наукові студії : матеріали VІIІ Всеукр. Мультидисциплінар. конф., м. Одеса, 24 черв. 2022 р. – Одеса: Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : «Гельветика», 2022. – С. 268–270. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://www.nuozu.edu.ua/zagruzka3/13_02_23-2.pdf#page=268 (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Мороз, О. Я. Штучний інтелект і парадигмальні зміни у науковій епістемології: (в контексті глобалізації, становлення інформаційної цивілізації) / О. Я. Мороз // Практична філософія. – 2003. – № 4. – С. 77–90.

Омельченко, С. О. Використання штучного інтелекту в медицині [Електронний ресурс] / С. О. Омельченко // Радіоелектроніка та молодь в ХХІ столітті : матеріали 26-го Міжнар. молодіж. форуму, 20-22 квіт. 2022 р. – Харків : ХНУРЕ, 2022. – Т. 5. – С. 36–37. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cutt.us/hqERs (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Попок, Т. В. Штучний інтелект: перспектив та загрози [Електронний ресурс] / Т. В. Попок // Студентський вісн. Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. – 2015. – Вип. 2(4). – С. 252–253. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cutt.us/vBSe7 (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

Різак, Г. В. Перспективи розвитку доказової медицини в умовах наявності штучного інтелекту й сучасних технологій: роль закладів вищої медичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Різак, Ю. Ю. Кампі, В. В. Якименко // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – 2023. – № 12. – С. 1033–1043.

Россильна, О. Правові засади застосування штучного інтелекту у правовідносинах у сфері персоналізованої медицини [Електронний ресурс] / О. Россильна // Юридичний вісник. – 2022. – № 2. – С. 156–162.

Шаров, С. В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання [Електронний ресурс] / С. В. Шаров // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр.; ред. кол.: Т. М. Шарова, А. В. Землянська, С. В. Шаров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6. – С. 136–144. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol6_2023.pdf#page=137 (дата звернення: 10.12.2023). – Назва з екрана.

 

 1. Charles Darwin : The Man Behind The Theory of Evolution // Speak out. – 2009. – № 1–2. – p. 22–25.
 2. Костецька, М. Навколосвітня подорож Чарльза Дарвіна: після мандрів довкола світу великий учений розробив своє знамените еволюційне вчення / М. Костецька // Історія+. – 2016. – Листоп. (№ 11). – С. 3.
 3. Патока, В. В. Людина, що сколихнула світ... : до 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна (1809–1882) / В. В. Патока // Календар знам. і пам’ятних дат. – 2009. – № 1. – С. 59–68.
 4. Перегой, І. Життя та наукова діяльність Чарльза Дарвіна / І. Перегой // Біологія. – 2015. – Січ. (№ 1). – С. 6–16.
 5. Серебрій, В. Людина, яка сколихнула світ... : до 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна (1809–1882) / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Лют. (№ 6). – С. 7–10.
 6. Ситник, К. Геніальний природознавець : [до 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна] / К. Ситник // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 2. – С. 45–50.
 7. Теорія еволюції : 210 років від дня народження Чарльза Роберта Дарвіна // Шк. б-ка. – 2019. – № 1. – С. 30–31.
 8. Фантастична подорож : Чарлз Дарвін // Все для вчителя. – 2007. – Березень, № 3. – С. 107–109.
 9. Циммер, К. Еволюція. Тріумф ідеї / К. Циммер ; пер. з англ. Р. Клочко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 400 с.
 10. Чарльз Дарвін // Наука за 30 секунд. Теорії. 50 найвизначніших наукових теорій, які можна пояснити за півхвилини / упоряд. Пол Парсонс ; з англ. пер. Катерина Дем’янчук. – Київ, 2020. – С. 62–63.
 11. Шестаков, А. Теоретик еволюції:до 200-річчя Чарльза Дарвіна / А. Шестаков // Україна молода. – 2009. – 12 лют. – С. 9 .
 1. Богданова, О. COVID–19: настанови щодо оцінки ризику / О. Богданова // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 18–28.
 2. Із симптомами і без : вчені продовжують дедалі більше дізнаватися про незвичну поведінку коронавірусу // Пенсійний кур'єр. – 2020. – № 37. – С. 9.
 3. Кляпса, К. Таких рішень більше не має бути : про німецькі висновки щодо боротьби з коронавірусом / К. Кляпса // Укр. тиждень. – 2020. – № 38. – С. 30–31.
 4. Комісаренко, С. В. Полювання вчених на коронавірус SARS–COV–2, що викликає COVID–19: наукові стратегії подолання пандемії / С. В. Комісаренко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 8. – С. 29–71.
 5. Малий, В. П. Клініка та ускладнення коронавірусної хвороби covid–19 з елементами патогенезу / В. П. Малий, І. В. Андрусович // Міжнар. мед. журн. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 72–78.
 6. Основні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби / О. В. Боброва, Н. Г. Міхановська, К. А. Кривонос // Міжнар. мед. журн. – 2020. Т. 26, № 4. – С. 76–81.
 7. Розроблено науковцями НУБіП : мобільна тест-система на коронавірус // Природа і суспільство. – 2020. – 3 квіт. – С. 2.
 8. Савчин, М. Суспільний інтерес як критерій обмеження прав людини та боротьба з пандемією коронавірусу / М. Савчин // Публ. право. – 2020. – № 2. – С. 5–22.
 9. Тест, що виявляє коронавірус за п'ять хвилин, зробили на основі CRIPS/Cas // Фармацевт практик. – 2020. – № 10. – С. 8.
 10. Українські винахідники у боротьбі з коронавірусом // Винахідник і раціоналізатор . – 2020. – № 3. – С. 2–5.
 11. Фукс, К. Побічний симптом : які наслідки для психічного здоров'я може мати поширення COVID–19 / К. Фукс // Укр. тиждень. – 2020. – № 51. – С. 36–37.
 12. Чернишева, І. Як марнуються кошти на боротьбу з пандемією / І. Чернишева, О. Кушнірук // Фін. контроль . – 2020. – № 9. – С. 4–7.
 13. Що ми знаємо про коронавірус? // Розкажіть онуку. – 2020. – Жовт., № 10. – С. 13–17.
 1. 4 (4УКР) Н 34 Амосов Микола [Текст] : [радянський та український лікар, учений в галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч. 1961 – удостоєний Ленінської премії. 1967 та 1982 – Золотої, а 1978 – Срібної медалі ВДНГ СРСР. 1973 – відзначений званням Герой Соціалістичної Праці] // Наука України у світовому інформаційному просторі : збірник / НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 4. – С. 123–124. 
 2. Амосов, М. М. Мій світогляд : загальний Алгоритм Розуму (ЗАР) / М.М. Амосов // Будьмо здорові. – 2000. – № 2. – С. 2–3 ; № 4. – С. 2 ; № 5. – С. 2 ; № 6. – С. 2 ; № 7. – С. 2 ; № 9. – С. 3 ; № 10. – С. 2–3 ; № 11. – С. 2 ; № 12. – С. 3. 
 3. Амосов, М. М. Погляд на себе – з висоти віку / М. М. Амосов // Будьмо здорові. – 2001. – № 1. – С. 3 : фото ; № 2. – С. 3 ; № 3. – С. 3 ; № 4. – С. 3 ; № 6. – С. 3 ; № 7. – С. 3. 
 4. 5 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья / Н. М. Амосов. – Москва : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2002. – 590 с. 
 5. 5 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Книга о счастье и несчастьях : дневник с воспоминаниями и отступлениями. Кн. 2 / Н. М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 239 с. 
 6. 1 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Физическая активность и сердце / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Здоровья, 1989. – 214 с. : ил. – Библиогр.: с. 210–212. 
 7. 2 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Мое мировоззрение [Текст] / Н. М. Амосов. – Київ : [б. и.], 1992. – 56 с. 
 8. 20 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Раздумья о здоровье [Текст] / Н. М. Амосов. – 3–е изд., доп. и перераб. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 64 с. 
 9. 20 А 62 Амосов, Микола Михайлович. Роздуми про здоров'я [Текст] / М. М. Амосов. – Київ : Здоров'я, 1990. – 168 с. 
 10. 15 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Моделирование мышления и психики [Текст] / Н. М. Амосов. – Київ : Наук. думка, 1965. – 304 с. 
 11. 621/381 А 62 Амосов, Николай Михайлович. Алгоритмы разума [Текст] / Н. М. Амосов. – Киев : Наук. думка, 1979. – 223 с. 
 12. 7А А 62 Амосов, Николай Михайлович. Сердце и физические упражнения [Текст] / Н. М. Амосов, И. В. Муравов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. 
 13. Микола Амосов // Персона. Культура. Мистецтво. Освіта. Наука. – 2012. – № 3/4. – С. 24.
 14. Амосов, М. Про хід експерименту і його ускладнень / М. Амосов // Будьмо здорові. – 2003. – № 2. – С. 4 ; № 3. – С. 3 ; № 4. – С. 3. 
 1. 617 Б 12 Бабій, І. В. Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного лікування пахвинної грижі : автореф. дис. / Ігор Володимирович Бабій ; Вінниц. нац. мед. Ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : ВНМУ, 2019. – 24 с.
 2. 549.9 Д 94 Дэйвис, Дэй. Чудеса пластической хирургии : для современных женщин и мужчин, заботящихся о своей внешности / Д. Дэйвис, Дж. Сэдгроув; Пер. с англ. И.А. Литвинова. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 240 с.
 3. 549.9 М 14 Майко, В. М. Кісткова пластика при ампутаціях та реампутаціях нижньої кінцівки : автореф. дис. / В.М. Майко. – 2001. – 20 с.
 4. 617 О–62 Оптимізація реконструктивно-відновлювальних операцій на товстій кишці : монографія / за ред.: В. О. Шапринського, Я. П. Фелештинського. – Вінниця : Твори, 2019. – 138 с.
 5. 549.9 С 89 Субиран, Жан-Марк. Косметическая хирургия: Почему? Как? Зачем? : науково-популярна література / Ж. Субиран. – Ростов н/Д : Феникс, 1995. – 416 с.
 6. 613 Т 26 Твардовская, И. Н. Как стать здоровой и красивой / Ирина Твардовская. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 182 с.
 1. 23 А 84 Аронн, Л. Сбросить вес, не испытывая голода : пер. с англ. / Луис Аронн. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 224 с.
 2. 9 Г 19 Ганіткевич, Я. Фізіологія травлення в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Я. Ганіткевич. – Львів : Афіша, 2005. – 138 с.
 3. 23 Г 24 Гаубер-Швенк, Г. Харчування: dtv-Аtlas : пер. з нім. / Г. Гаубер-Швенк, М. Швенк ; наук. ред. пер. : В. Г. Передерій, Ю. Г. Григоров. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 183 с.
 4. 9 Е 62 Ендерс, Дж. Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла / Джулія Ендерс ; іл. Джилл Ендерс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 288 с.
 5. 8 Х 15 Хайд, Дж. Здоровый кишечник. Обновить организм и сбросить вес за 4 недели! Подробный план : пер. с англ. / Дженнет Хайд. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 192 с.
 6. 59 Щ 17 Щадилов, Е. В. Кишечник. Очищение и восстановление / Е. В. Щадилов. – Санкт-Петербург : Вектор, 2010. – 128 с.
 1. Андрощук Г. Стратегії патентування у фармацевтиці як засіб блокування доступу на ринок / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 5. – С. 19–25.
 2. Бут, О. Вопросы безопасности : рынок анти-контрафактной фармацевтической упаковки / О. Бут // Мир упаковки. – 2020. – № 2. – С. 8–10.
 3. Бут, О. Фармацевтическая упаковка: прогноз роста : обзор рынка фармацевтической упаковки / О. Бут // Мир упаковки. – 2020. – № 1. – С. 32–34.
 4. Вакуліч, Д. А. Про маркування для незрячих на пакованні для фармпрепаратів / Д. А. Вакуліч, М. Т. Мотика, О. Ю. Цуца // Упаковка. – 2010. – № 1. – С. 44–46.
 5. Головко, І. Індивідуальний рецепт. Як внутрішнє виробництво може сприяти доступності ліків / І. Головко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 31. – С. 36–37.
 6. Кашинцева, О. Ю. Вплив механізмів права інтелектуальної власності на фармацевтичний ринок / О. Ю. Кашинцева, Я. О. Іолкін // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф.19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 343–347.
 7. Ковінько, О. М. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки / О. М. Ковінько, А. І. Стахова, А. П. Вовк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 11. – С. 56–59.
 8. Международные амбиции украинского фармпроизводителя "Фармак": "Фармак" – первый украинский производтель, который смог зарегистрировать свой готовый лекарственный апарат в странах ЕС // Власть денег. – 2020. – № 3. – С. 17 : фот.
 9. Музика П. М. Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України / П. М. Музика, І. Я. Коцюмбас, Г. Д. Гарвас // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 64–71.
 10. Остап'юк, М. Застосування норм закону України «Про санкції» у сфері державних закупівель лікарських засобів / М. Остап'юк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 58–61.
 11. Пашков, В. Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення / В. Пашков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 204–214.
 12. Радомська, А. Правове регулювання примусового ліцензування на ринку лікарських засобів в Україні: ретроспектива і перспектива / А. Радомська // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 р. / Київський університет права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 406–410.
 13. Скиба, В. Настільки мінливої ситуації  у "правилах гри" фармринок ще не бачив / Володимир Скиба // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2015. – № 3/4. – С. 34–35.
 14. Сліпчук, В. Л. Зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах Євроінтеграції / В. Л. Сліпчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; голов. ред. В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 43. – С. 306–312.
 15. Ткаченко, Ю. Украинский фармацевтический рынок в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Есть ли шансы на выживание? / Ю. Ткаченко // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2015. – № 3/4. – С. 22–26.
 16. Фармацевтичний ринок України буде зростати // Фармацевт Практик. – 2018. – № 5. – С. 1.
 17. Ukrainian Pharmaceutical Congress: фармацевтичний ринок України під час реформ // Фармацевт Практик. – 2019. – № 4. – С. 4–5.

 

 1. 03 В 44 Виленчик, М. М. Биологические основы старения и долголетия / М. М. Виленчик. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 224 с.
 2. 59 Г 37 Гериатрия : учеб. пособие для студ. мед. вузов / под ред. Д. Ф. Чеботарева. – Москва : Медицина, 1990. – 240 с.
 3. 613 Д 44 Діаз, К. Книга про довголіття. Наука про процес старіння, про біологічні властивості сили і привілейованість часу / Камерон Діаз, Сандра Барк ; з англ. пер. Мирослава Сафонова. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2017. – 272 с.
 4. 5 Е 84 Если вам за 50... и вы собрались стареть? Ни за что!!! / Е. Н. Архипова [и др.]. – Москва : Вече, 2009. – 400 с.
 5. 5 3-30 Западнюк, В. Ліки, старіння, довголіття / В. Западнюк, А. Захарія, У. Волинець. – Київ, 1995. – 64с.
 6. 20 К 83 Кроули, К. Следующие 50 лет. Как обмануть старость : пер. с англ. / Крис Кроули, Генри Лодж ; с предисл. Гейл Шихи. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. – 416 с.
 7. 9 Л 64 Літошенко, О. Я. Чому і як ми старіємо? / О. Я. Літошенко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.
 8. 20 П 52 Полозов, А. А. Слагаемые максимальной продолжительности жизни: что нового? / А. А. Полозов. – Москва : Сов. спорт, 2011. – 390 с.
 9. 5 Ч-34 Чеботарев, Д. Ф. Слово о старости / Д. Ф. Чеботарев. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Медицина ; № 1).
 10. 0 Ч-75 Чопра, Д. Нестареющее тело, вечный дух. Квантовая альтернатива старения / Дипак Чопра. – Москва : КРОН-ПРЕСС : Корона, 1994. – 320 с.

 

 1. 3 З-14 Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія / С. М. Прилипко [та ін.]. — Харків : Право, 2017. — 208 с.
 2. 9(4УКР)27 К 64 Конопліна, Ю. С. Соціальне страхування: навч. посіб. / Ю. С. Конопліна. — Суми : Університетська книга, 2016. — 224 с.
 3. 9(4УКР)301 М 14 Майданик, Р. А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. — Київ : Алерта, 2013. — 80 с.
 4. 9(4УКР)301 С 79 Стеценко, В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : монографія / В. Ю. Стеценко. — Київ : Атіка, 2010. — 320 с.
 5. 9(4УКР)301 С 79 Стеценко, В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук / Валентина Юріївна Стеценко ; Харк. нац. Ун-т внутріш. справ. — Харків : Рейтинг, 2010. — 40 с.
 6. 9(4УКР)301 С 79 Стеценко, С. Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, Я. М. Шатковський. — Київ : Атіка, 2010. — 208 с.
 7. Гергелійник, В. Взаємозв’язок конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування з іншими соціальними правами людини / В’ячеслав Гергелійник // Публічне право. — 2019. — № 2. — С. 15-23.
 8. 20,8% працюючих проходять медичну реабілітацію після інфаркту міокарда та операцій на серці // Людина і праця. — 2018. — № 7/8. — С. 35-36.
 9. 10 основних причин звернення до страхової компанії за медичною допомогою для дітей // Страхова справа. — 2019. — № 2. — С. 40.
 10. Донченко, О. Договір добровільного медичного страхування / Олександр Донченко // Діловодство та документообіг. — 2018. — № 12. — С. 44-49.
 11. Замкова, Н. Квестія запровадження медичного страхування в Україні / Наталія Замкова, Інна Гнидюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 3. — С. 88-100.
 12. Корпорація здоров’я: медичне страхування персоналу все частіше стає нормою для тих українських роботодавців, які бажають розвивати свій бізнес на довгостороковій основі // Бізнес. — 2019. — № 40/43. — С. 92-96.
 13. Лебеда, Т. Б. Реформування охорони здоров’я як ендогенний фактор економічного розвитку України / Т.Б. Лебеда // Формування ринкових відносин в Україні. — 2017. — № 10. — С. 15-22.
 14. Миронов, А. Державний та громадський контроль у сфері охорони здоров’я: спільні риси, відмінності та пріоритети в сучасній Україні / Андрій Миронов // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 165-170. 
 15. МОЗ бачить медичне страхування невід’ємною частиною системи охорони здоров’я України // Страхова справа. — 2018. — № 4. — С. 30.
 16. Міщук, І. Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку / Інна Міщук, Іванна Віннічук // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 2. — С. 110-114.
 17. Павлющенко, С. Як я був інженером з ОП / Сергій Павлющенко // Охорона праці. — 2019. — № 10. — С. 24-26.
 18. Третяк, Д. Д. Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування / Д. Д. Третяк // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 12. — С. 43-47.
 19. Холлі, Р. Сучасні та майбутні шляхи розвитку соціального та медичного страхування / Ромуальд Холлі // Страхова справа. — 2019. — № 2. — С. 34-36.
 20. Чабарай, Г. Карго-культ страхової медицини: якої системи охорони здоров’я потребує Україна / Г. Чабарай // Український тиждень. — 2019. — № 14. — С. 26-27.
 21. Шевчук, Ю. В. Державні програми як засіб фінансового стимулювання розвитку системи медичного страхування / Ю. В. Шевчук // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 101-106.
 22. Шельпякова, Т. В. Страхування як спосіб управління ризиками в сфері охорони здоров’я / Тетяна Володимирівна Шельпякова // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 2. — С. 222-225.

Фішензон Юхим Якович (1885–1939) // Червяк, П. І. Медицина України в персоналіях: енцикл. біобібліогр. довід.  – Київ, 2019. – Т.3. – С. 834.

Болярський Микола Миколайович (1878–1939) // Червяк, П. І. Медицина України в персоналіях: енцикл. біобібліогр. довід.  – Київ, 2019. – Т.1. – С. 318–319.

Litera scripta manet: каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2016. – 88 с. : іл. –Зі змісту: [про М. М. Болярського і його автограф]. – С.12–13 ; [про Ю. Я. Фішензона і його автограф]. – С. 74.

Доброго дня! З цими книгами можна ознайомитися в читальному залі. Про зміни режиму роботи бібліотеки на період продовження карантину дізнавайтеся з нашого сайту. Деякі з перелічених книг можна взяти додому через відділ попереднього замовлення літератури за умови наявності вінницької прописки.

 

 1. 53.59 З-54 Земна, Н. П. Квітник Наталі Земної / Наталя Земна. – Київ : Преса України, 2016. – 272 с.
 2. 615.8 К 17 Калина, облепиха, шиповник, боярышник от простудных заболеваний, гриппа, ангины / сост. О. Кузьмина. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 224 с.
 3. 53.5 К 27 Кархут, В. В. Ліки навколо нас / В. В. Кархут. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Здоров’я, 1993. – 232 с.
 4. 615.3 К 73 Котуков, Г. Н. Культивовані і дикорослі лікарські рослини : довідник / Г. Н. Котуков. – Київ : Наук. думка, 1971. – 168 с. : іл.
 5. 615.3 Л 56 Лікарські рослини і їх застосування / М. С. Харченко [та ін.]. – 3-тє вид. – Київ : Здоров’я, 1982. – 232 с.
 6. 52.8 М 91 Мурох, В. И. Целебные кладовые природы / В. И. Мурох, Л. И. Стекольников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск : Ураджай, 1990. – 367 с.
 7. 633.88 П 12 Павленко, Л. О. Цілющі скарби землі / Л. О. Павленко ; відп. ред. А. М. Гродзінський. – Київ : Наук. думка, 1984. – 98 с.
 8. 53.5 Т 35 Терещук, А. І. Лікарські рослини (Сорокотравник) / А. І. Терещук. – Рівне, 2016. – 112 с. : іл.
 9. 615.8 Т 93 1000 домашних настоек, бальзамов, мазей, компрессов, ингаляций от всех болезней / сост. О. Н. Шелест. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 320 с.
 10. 632 Ц 60 Цілющі бур’янисті рослини: використання в медицині та ветеринарії : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. І. Д. Примака. – Вінниця : Твори, 2019. – 232 с.

Шановний користувачу, інформація, що Вас цікавить, надрукована у виданні:

Винницкая Уездная земская управа. Доклады и сметы I-му Очередному уездному земскому собранию и журналы Комиссий и Собрания созыва 1911 года / Винницкая Уездная земская управа. – Винница : Тип. преемн. Р. Б. Шерра, 1911. –  С. 58–60.

 1. Baginsky, A. (проф.). Дифтерія и дифтеритическій крупъ / A. Baginsky ; пер. з нім. С. Б. Оречкин. – Санкт-Петербург : Изд. газ. «Практическій Врач», 1902. – 60 с.
 2. Behring, E. (рrof.). Общая терапія инфекціонныхъ болезней / E. Behring ; пер. з нім. Г. Г. Франц. – Санкт-Петербург : Изд. журн. «Практическая Медицина» , 1900. – 212 с.
 3. Виреніусъ, А. С. (д-р мед.). Заразныя болезни въ учебныхъ заведеніях. Корь, скарлатина, оспа, тифъ, дизеентерія, дифтерит, коклющ, свинка и др. : причины появленія и распростаненія заразных болезней в учебныхъ заведениях и меры к их предотвращенію со стороны администраціи / А. С. Виреніусъ. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1888. – VII, 104 с.
 4. Инфекции и нервная система. – Харьков : Научная мысль, 1927. – XVІ, 254 с.
 5. Исторія и современныя понятія о чуме человека (ея происхожденіи, развитіи, предохранительныхъ мерах и леченіи). – Санкт-Петербург : Тип. Я. Трей, 1879. – 156 с.
 6. Казлов, Н. Медицинскій отчет о холерной эпидеміи в Кіеве 1847 года / Н. Казлов, Ф. Цыцурин, А. Вальтеръ. – Киев : Тип. Губ. правления, 1848. – 146 с.
 7. Kolle, W. (рrof.). Эксперементальная бактеріалогія и инфекціонныя болезни. С особенным обращеніемъ вниманія на ученіе об иммунитете / W. Kolle, H. Hetsch ; пер. з нім. : П. Б. Ваксъ, И. А. Шабадъ. - Санкт-Петербург : Изд. журн. «Практическая медицина» , 1908. – IV, 536 с. : мал., табл.
 8. Поповъ, И. В. О холере и мерах предохраненія от нея  / И. В. Попов. – Москва : Изд. Коммис. по распростр. гигіен. знаній въ народ, 1908. – 40 с. : рис.
 9. Сборник инструкций Всесоюзной госсанинспекции по борьбе с кишечными инфекциями / Винницкий облздравотдел, Обласная санитарная станция (эпидотдел). – 1938. – 59 с
 10. Филатов, Нил (проф.).  Лекціи об острыхъ инфекціонных  болезнях у детей / Н. Филатов. – Москва : Высочайше утвержд. Т-ство «Печатня С. П. Яковлева», 1891. – VIII, 520 с.
 11. Холера и ея леченіе. – [Б. м. : б. и.], 1893. – 32 с.
 12. Шидловскій, К. И. Краткій обзор главнейших остро-заразных заболеваній в 16-ти губерніях земской Россіи за 1899 г. : с картограммами и діаграммами. Приложеніе къ 2-му «Журнала Общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова за 1901 годъ» / К. И. Шидловскій ; Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова. – Москва. : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1901. – 37 с. : табл.
 13. Шкарлатина. Етілогія. Епідеміологія. Профілактика. Клініка. Терапія  / ред. : А. М. Зюков, Ф. Г. Барінський. – [Б. м.] : Держмедвидав, 1939. – 112 с.     
 14. Экэль, С. М. Инфекционные заболевания на Украине / С. М. Экэль ; Народный комиссариат Здравоохранения УССР. –Харьков : Научная мысль, 1927. –71 с. : табл
 15. Періодичні видання
 16. Бертенсон, І.  Очерк борьбы с дифтеритом в Россіи  / І. Бертенсон // Вестник Европы. – 1882. – Т. 2. – С. 832–847.   
 17. Карецкій, А.  Дифтерит : его исторія и борьба с ним. Общественно-медицинскіе этюды / А. Карецкій // Вестник Европы. – 1880. – Т. 3. – С. 211–235.
 18. Демич, В. О. Заразные болезни и их лечение у народа: очерки рус. народ. медицины / В. О. Демич // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. – 1914. – Март. – С. 373–387.      
 19. Орловский, П.  К истории чумной эпидемии в Киеве 1770–1771 гг. / П. Орловский // Киевская старина. – 1897. – Т. 57. – № 6. – С. 445–459.
 20. Меры против холеры  // Киевская старина. – 1903. – Т. 83. – № 11. – С. 72–73.
 1. 4 В 14 Вайтгед, Л. Подолати розлад харчової поведінки / Лінет Вайтгед ; пер. з англ. Ігор Грицюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 112 с.
 2. 59 К 64 Коннер, М. Социальная психология пищи : пер. с англ. / Марк Коннер, Кристофер Дж. Армитейдж. – Харьков : Гуманитар. центр, 2012. – 264 с.
 3. 4 К 90 Кульчинская, И. Булимия. Еда или жизнь. Первое практическое руководство по избавлению от пищевой зависимости / Ирина Кульчинская. – Москва : Эксмо, 2008. – 256 с.
 4. 59 С 45 Скрипалёв, В. С. Питание и личность / В. С. Скрипалёв. – Москва : АСТ : Восток–Запад, 2006. – 141 с.
 5. Абсалямова, Л. М. Розлади та порушення харчової поведінки особистості / Л. М. Абсалямова // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 25. – С. 19–33.
 6. Дудар, Л. В. Роль харчової поведінки та режиму харчування в розвитку надлишкової маси тіла в осіб молодого віку / Л. В. Дудар, М. О. Овдій // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 4. – С. 31–35.
 7. Кірієнко, В. О. Ефективність тренінгів біологічного управління при порушеннях харчової поведінки у хворих на псоріатичну хворобу з надлишковою вагою / В. О. Кірієнко // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. – 2015. – № 1–2. – С. 6–9.
 8. Корзун, В. М. Заходи профілактики та лікування метаболічного синдрому у населення / В. М. Корзун, С. Л. Гаркуша // Довкілля та здоров'я. – 2016. – № 1. – С. 9–13
 9. 001 Н 34 Котик, І. О. Психотерапевтичні стратегії при розладах харчової поведенки людини / І. О. Котик // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звіт. наук.- практ. конф., Вінниця, 6–7 квіт. – Вінниця, 2017. – С. 31–35.
 10. Манська, К. Г. Особливості харчової поведінки молодих жінок із первинним ожирінням / К. Г. Манська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 80.
 11. Нижник, А. Є. Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження / А. Є. Нижник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 22. – С. 136–140.
 12. Нікіфорова, Я. В. Взаємозв’язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику / Я. В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 3. – С. 113–121.
 13. Святненко, І. О. Соціокультурні аспекти структурування харчової поведінки в українській кухні: теоретико-соціологічний аспект / І. О. Святненко // Грані. – 2013. – № 9. – С. 91–96.
 14. Шебанова, В. И. Метафорические ассоциативные карты в психокоррекции пищевого поведения / В. И. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – № 6. – С. 37–47 ; № 7. – С. 29–35.
 15. Шебанова, В. І. Синергетична модель розвитку розладів харчової поведінки / В. І. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 12. – С. 1–19.
 1. 3 К 63 Комаровский, Е. О. ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей / Е. О. Комаровский. – Харків : Клиником, 2008. – 640 с. : ил. – (Библиотека доктора Комаровского).
 2. 3 К 63 Комаровский, Е. О. Справочник здравомыслящих родителей. Ч. 1 / Е. О. Комаровский. – Харків : Клиником, 2009. – 400 с. : ил. – (Библиотека доктора Комаровского).
 3. 3 К 63 Комаровский, Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников / Е. О. Комаровский. – Харків : Клиником, 2009. – 605 с. : ил. – (Библиотека доктора Комаровского).
 4. 3 К 63 Комаровский, Е. О. Книга от кашля: о детском кашле для мам и пап / Е. О. Комаровский. – Москва : Эксмо ; [Харків] : Клиником, 2012. – 160 с. : рис. – (Библиотека доктора Комаровского).
 5. Комаровский, Е. Родим, никуда не денемся / Е. Комаровский // Мир семьи. – 2005. – № 11. – С. 40–42.
 1. 3 Б 24 Барищук, Г. С. Прислухайтесь, як говорить ваша дитина. Альбом обстеження мовлення дітей : посіб. для логопеда / Г. С. Барищук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2016. – 48 с. – (Бібліотека логопеда).
 2. 3 Б 26 Барсукова, Л. А. Логопедия для учителей, психологов, родителей / Л. А. Барсукова, Н. А. Румега, Н. Е. Земская. – Ростов на Дону : Феникс, 2010. – 316 с. : ил. – (Начальная школа).
 3. 3 Б 27 Басюк, Б. Ш. Весело пограємо: чітко вимовляємо : навч. посіб. / Б. Ш. Басюк. – Вінниця : Вінниц. газета, 2016. – 200 с.
 4. 3 Б 81 Бондаренко, М. Збірник логопедичних диктантів / М. Бондаренко. – Київ : Шк. світ, 2015. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 5. 376 Г 69 Горлінська, Л. М. Розвивайся, рідна мово! : зб. логопед. текстів та віршів для дошк. та мол. шк. віку / Л. М. Горлінська. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2017. – 60 с.
 6. 3 Г 83 Григорьева, Т. А. Физкультминутки на логопедических занятиях в школе / Т. Григорьева. – Москва : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Здоровье детей ; вып. 32).
 7. 371 Д 44 Дидактичний матеріал для логопедичних занять. – Київ : Рад. шк., 1985. – 280 с.
 8. 3 50 Елецкая, О. В. Логопедическая помощь школьникам с нарушением письменной речи : метод. пособие / О. В. Елецкая, Н. Ю. Горбачевская ; ред. О. В. Защиринская. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 180 с. – (Детская психология и психотерапия).
 9. 376 Ж 91 Журавльова, А. Є. Домашня логопедія. Книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки : рек. для роботи з дітьми від 4 р. / А. Журавльова, В. Федієнко. – Харків : Шк., 2018. – 48 с. – (Подарунок маленькому генію).
 10. 3 І 21 Іванова, Т. І. Корекція заїкання / Т. Іванова, Т. Кваша ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).
 11. 376 К 14 Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології навчання дітей з особливостями розвитку / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 11 (191)).
 12. 3 К 64 Кондратенко, В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації : навч. посіб. для студ. вузів / В. Кондратенко, В. Ломоносов. – Київ : КНТ, 2006. – 70 с.
 13. 3 К 64 Кондратенко, В. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / В. Кондратенко, В. Ломоносов. – Київ : КНТ, 2014. – 152 с.
 14. 3 К 78 Краузе, Е. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика : практ. пособие / Е. Краузе. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Корона принт, 2005. – 80 с.
 15. 3 К 78 Краузе, Е. Практическая логопедия : конспект занятий по развитию речи у детей дошк. возраста / Е. Н. Краузе. – Санкт-Петербург : Корона принт ; Москва : Бином-Пресс, 2006. – 80 с.
 16. 3 Л 64 Литвиненко, В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навч.-метод. посіб. / В. А. Литвиненко. – Суми : Вид. Кубраков С. Г., 2016. – 144 с.
 17. 3 Л 69 Логопедична робота у дитячому садку / упоряд. Г. М. Лисенко. – Київ : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Дитячий садок. Бібліотека).
 18. 37я73 Л 69 Логопедия : учеб. для студ. дефектолог. ф-тов пед. вузов / ред. Л.С. Волкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2004. – 704 с. – (Коррекционная педагогика).
 19. 3 Л 69 Логопедія : підруч. / за ред. М. К. Шеремет. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2015. – 776 с.
 20. 8 Л 77 Лопатинська, Н. А. Неврологічні основи логопедії. Курс лекцій : навч. посіб. / Н. А. Лопатинська. – Київ : Слово, 2017. – 152 с.
 21. 376 М 17 Максименко, Д. С. Як правильно вчити дитину розмовляти. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 198 с.
 22. 3 М 17 Макушенко, В. О. Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання : посібник / В. Макушенко. – Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2014. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Початкова освіта. Бібліотека) (Дитячий садок. Бібліотека).
 23. 3 М 24 Манько, Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : наук.-метод. посіб. / Н. В. Манько. – Київ : КНТ, 2008. – 256 с
 24. 2 М 29 Мартиненко, І. В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушенннями мовлення : навч.-метод. посіб. / І. В. Мартиненко. – Харків : Ранок, 2018. – 120 с. – (Інклюзивне навчання).
 25. 3 М 30 Марченко, І. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови: логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Марченко. – Київ : Слово, 2010. – 288 с.
 26. 376 М 76 Момот, Т. Л. Веселий ротик : б-ка логопеда-практика / Т. Момот. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017. – 24 с. – (Бібліотека логопеда).
 27. 376 М 76 Момот, Т. Л. Пальчиками граємо – мову розвиваємо : б-ка логопеда-практика / Т. Момот. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2018. – 24 с. – (Бібліотека логопеда).
 28. 3 П 32 Пінчук, Ю. В. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків Р, Р», Л,Л» : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук, Л. Л. Циба. – Київ : КНТ, 2007. – 136 с.
 29. 3 П 32 Пінчук, Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук. – Київ : КНТ, 2007. – 92 с.
 30. 3 П 54 Полякова, М. А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / М. Полякова. – 3-е изд. – Москва : АЙРИС-пресс, 2008. – 208 с. : ил. – (Внимание: дети!).
 31. 3 П 99 Пятница, Т. В. Речевые нарушения у детей. Скорая логопедическая помощь / Т. В. Пятница. – Ростов на Дону : Феникс, 2011. – 336 с. – (Библиотека логопеда).
 32. 3 Р 18 Райчук, М. Домашній логопед. Ефективний курс для занять з дітьми : для роботи дорослих з дітьми / М. Райчук, І. Посохова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 128 с.
 33. 8 Р 32 Револь, О. Ничего страшного: неуспеваемость излечима! / О. Револь ; пер. с фр. : Е. Брагинской. – Москва : ЛомоносовЪ, 2009. – 352 с. – (Школа завтра).
 34. 376 Р 49 Рібцун, Ю. В. Сходинками правильного мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 240 с
 35. 3 С 13 Савченко, М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей : посібник / М. А. Савченко. – 3-тє вид., доп. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2016. – 160 с. – (Бібліотека логопеда).
 36. 3 С 41 Сич, Н. О. Логопедія. Картки. Організація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку / Н. Сич. – Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2014. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Дитячий садок. Бібліотека).
 37. 3 Т 48 Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия / Т. А. Ткаченко. – Москва : Мир книги, 2010. – 248 с.
 38. 3 Х 91 Хрестоматія з логопедії. Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / за заг. ред.: М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2008. – 380 с.
 1. 504 Ш 79 Атаєв, С. В. Обмеження міграції Mycrobacterium Tuberculosis у водному середовищі шляхом очистки туберкульозноактивних стоків / С. В. Атаєв // VI-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017) = VI All-Ukrainian congress of ecologists with internatoinal participation : Україна, Вінниця 20–22 вересня, 2017 : зб. наук. пр. / Ю. І. Мандренко. – Вінниця, 2017. – С. 47.
 2. Березовський, А. В. Туберкульоз / А. В. Березовський // Ефективне птахівництво. – 2016. – № 8. – С. 45–48.
 3. Варивончик, Д. Протидія туберкульозу на робочому місці / Денис Варивончик // Охорона праці. – 2014. – № 12. – С. 60–62.
 4. 4 В 48 Власенко, В. В. Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища влакон / В. В. Власенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 159–164.
 5. 4 В 48 Власенко, В. В. Сучасні погляди на розвиток збудника туберкульозу в системі крові / В. В. Власенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 11, № 51. – С. 145–148.
 6. 631 А 25 Войціцька, О. М. Вивчення культуральних властивостей нового поживного середовища / О. М. Войціцька // Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. Ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2019. – Вип. 2 (105). – С. 139–145.
 7. Жарський, О. Туберкульоз. Прості та ефективні правила безпеки / Олександр Жарський // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 1. – С. 2.
 8. Ільченко, Н. В. Всесвітній день боротьби з туберкульозом / Н. В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 3. – С. 2 : іл.
 9. 4 В 48 Литвин, В. П. Профілактика туберкульозу в тваринництві України / В. П. Литвин, В. М. Литвиненко, О. М. Гомзиков // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 4, № 62. – С. 175–183.
 10. 4 В 48 Лысенко, А. П. Результаты идентификации в реакции агглютинации и в ПЦР изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах ВКГ и влакон / А. П. Лысенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 182–186.
 11. Нові імідазольні похідні як інгібітори FtsZ-білків мікобактерій: від високопропускного молекулярного скринінгу в Грід до експериментального аналізу in-vitro // Наука та інновації. – 2016. – № 3. – С. 44–63.
 12. Особова, О. Зупинимо туберкульоз разом : [у п’яти містах Луганщини покажуть фото, присвячені боротьбі з небезпечною хворобою] / Олена Особова // Урядовий кур’єр. – 2016. – 27 лип., № 139. – С. 16.
 13. 4 В 48 Фирсова, Г. Д. Изучение адаптивных форм возбудителя туберкулеза / Г. Д. Фирсова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 11, № 51. – С. 182–188.
 14. Час подолати туберкульоз! : [напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом було проведено низку заходів, зокрема національний круглий стіл, акція «Настав час» перед будівлею Верховної Ради, а в кулуарах парламенту відкрилася фотовиставка «Туберкульоз очима пацієнта»] // Голос України. – 2019. – 23 берез. – С. 3.
 1. Борисенко, А. В. Оптимізація комплексної терапії лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота, зумовленої вірусом папіломи людини [Електронний ресурс] / А. В. Борисенко, Ю. Г. Коленко // Современная стоматология. – 2016. – № 4. – С. 12–15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2016_4_4
 2. Груздева А. А. Роль эксфолиативной цитологии в диагностике лейкоплакии слизистой оболочки полости рта [Електронний ресурс] / А. А. Груздева // Современная стоматология. – 2015. – № 2. – С. 34–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2015_2_10
 3. Коленко, Ю. Г. Оценка эффективности микроядерного теста в клетках буккального эпителия для ранней диагностики лейкоплакии слизистой оболочки полости рта [Електронний ресурс] / Ю. Г. Коленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4(2). – С. 353–358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_4(2)__73
 4. Коленко, Ю. Г. Сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової оболонки ротової порожнини [Електронний ресурс] / Ю. Г. Коленко // Современная стоматология. – 2016. – № 5. – С. 20–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2016_5_6
 5. Коленко, Ю. Г. Хірургічні методи лікування лейкоплакії слизової оболонки рота [Електронний ресурс] / Ю. Г. Коленко, О. В. Линовицька // Клінічна хірургія. – 2017. – № 7. – С. 57–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2017_7_19
 6. Педорец А. П. Тактика ведения пациента с лейкоплакией дна полости рта (случай из практики) [Електронний ресурс] / А. П. Педорец, Р. Е. Хоружая, Л. Л. Татаренко // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2013. – Вип. 17, Т. 1. – С. 344–350. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pekm_2013_17_1_69
 1. 32.844 З-67 Злепко, С. М. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування : навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Злепко, І. С. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 84 с.
 2. 53.6 К 56 Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 512 с.
 3. 53.6 К 68 Королюк, И. П. Беседы о ядерной медицине / И. П. Королюк, А. Ф. Цыб. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 192 с. : ил.
 4. 32.844 О–75 Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування : навч. посіб. / С. М. Злепко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 134 с.
 5. 55.6 М 15 Макеєв, С. С. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку : монографія / С. С. Макеєв, Д. С. Мечев, В. Д. Розуменко. – Київ : Інтерсервіс, 2012. – 202 с.
 6. Бабій Я. Що може магнітно-резонансна томографія / Я. Бабій // Будьмо здорові. – 2000. – № 9. – С. 14–15.
 7. Кирей, В. Хто вилікує томограф? : сучасне радіологічне устаткування для багатьох лікувальних закладів залишається мрією / Владислав Кирей // Урядовий кур’єр. – 2013. – 13 червня. – С. 18.
 8. Ковач, М. Термографическое и сцинтиграфическое исследования : современные методы диагностики / Миломир Ковач // Конный мир. – 2012. – № 5. – С. 92–96 : ил.
 9. Литвин, О. М. Розв’язання тривимірної задачі комп’ютерної томографії з використанням невеликої кількості томограм / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 5. – С. 40–44.
 10. Локалізація і візуалізація нанокомпозита на основі 99mTc-пірфотех з наночастинками Fe3O4 та KCl при радіочастотній гіпертермії карциносаркоми Уокер–256 за даними сцинтиграфічних зображень / В. Е. Орел [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С. 153–156.
 11. Марченко, Н. С. Поставить диагноз поможет атом / Н. С. Марченко // В мире науки. – 2012. – № 2. – С. 30–37.
 12. Ніколайчук, І. Як перемогти онко : українські вчені мають низку актуальних розробок, однак без державної підтримки їх складно втілити в життя / Ірина Ніколайчук // Урядовий кур’єр. – 2013. – 7 вересня. – С. 19.
 13. Нові можливості створення фазоконтрастних томографів для медицини / В. Б. Молодкін [та ін.] // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць. – 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 469–502 : рис
 14. Сулик, Ю. Що таке МРТ / Юлія Сулик // Сільські вісті. – 2014. – 13 травня. – С. 4.
 15. Телятніков А. Комп’ютерно–томографічні дослідження у профілактиці захворювань кісток собак / А. Телятніков // Тваринництво України. – 2014. – № 10. – С. 31–35 : іл.
 1. 6 Д 18 Даников, Н. И. Рак молочной железы / Н. И. Даников // Исцеление возможно. Сборник рецептов и рекомендаций народной медицины для излечения и профилактики раковых заболеваний / Н. И. Даников. – Москва, 1996. – С. 14–34.
 2. 697.1 З-33 Запорожан, В. М. Генетика пухлин жіночих репродуктивних органів : учбовий посіб./ В. М. Запорожан, В. П. Пішак, О. П. Пересунько. – Одеса : ОДМУ, 2004. – 332 с.
 3. 6я723 К 65 Конова, Т. А. Мастопатия. Рак молочной железы / Т. А. Конова // Онкология и терминальная помощь : учебник / Т. А. Конова, А. Д. Морозова. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 224 с. – (Медицина для Вас).
 4. 691 М 69 Михнович, Д. Как снизить риск заболевания раком груди / Дж. Михнович, Д. Клейн. – Москва : Аквариум, 1994. –304 с.
 5. 6 М 81 Мосієнко, В. С. Рак – неминучість чи вина? / В. С. Мосієнко. – Київ : Здоров’я, 1990. – 80 с.
 6. 6 М 90 Мукерджі, С. Імператор усіх хвороб. Біографія раку / С. Мукерджі ; з англ. пер. О. Король. – Київ : Вид-во Жупанського, 2013. – 520 с.
 7. 75 Ф 50 Поташнюк, І. В. Методи фізичної реабілітації жінок при захворюванні на рак молочної залози / І. В. Поташнюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збі. наук. праць / Вінни. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т фізич. виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 645–649.
 8. 6 Р 18 Райхман, Я. Г. Рак молочной железы // Рак: причины возникновения, профилактика / Я. Г. Райхман, М. Ф. Поляничко. – Ростов на Дону, 1993. – С. 25–28.
 9. 6 Т 65 Трапезников, Н. Рак молочной железы / Н. Трапезников // Онкология : учебник / Н. Трапезников, А. Шайн. – Москва, 1992. – С. 156–193.
 10. Воронюк, С. Рак молочной железы можно предупредить / С. Воронюк // Комсом. правда. – 2011. – 25 окт. – С. 15.
 11. Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури) / І. О. Черниченко [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2019. – № 3. – С. 52–60.
 12. Ковтун, Н. В. Використання регресії Кокса для прогнозування виживаності жінок з множинними злоякісними новоутвореннями / Н. В. Ковтун, І. М. Мотузюк, Р. О. Ганжа // Статистика України. – 2018. – № 4. – С. 65-71 : табл.
 13. Любченко, Л. Рак молочной железы – безнадежно или будем бороться? / Л. Любченко // Наука и жизнь. – 2007. – № 5. – С. 16–23.
 14. Ортобаги, Г. Рак молочной железы: наступление по всем фронтам / Г. Ортобаги // В мире науки. – 2008. – № 9. – С. 56–63.
 15. Тарутинов, В. Рак молочної залози – це не фатально..., якщо не втратили часу / В. Тарутинов ; розмову вела Т. Бердник // Будьмо здорові. – – № 8. – С. 14–15.
 1. Врачебно-санитарная хроника Подольской губернии / Врачебно-санитарное бюро Подольского губернского земства. – Каменец-Подольск : Губ. тип., 1914. – 674 с.
 2. Гехтер, М. Лікарська допомога українським робітникам / М. Гехтер // Літературно-науковий вістник. – 1910. – Т. 52, кн. 10 : жовтень. – С. 114–135. – Зі змісту : [Про Поділля]. – С. 122.
 3. Областной съезд Юга России по борьбе с эпидемиями во время выставки // Вестник Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве. – 1913. – № 8. – С. 127–128.
 4. Фиалковский, В. П. Краткий обзор состояния медицины в Подольской губернии за 1911 год / В. П. Фиалковский ; Подол. губ. земск. управа ; Врачебно-санитарное бюро. – Каменец-Подольск : Тип. Подол. губ. правл., 1913. – 34 с. – URL: https://library.vn.ua/e-library/katalog/fialkovskij-v.-p.-kratkij-obzor

53.59 С 38 Синельников, В. В. Гомеопатия доктора Синельникова : полный патогенез лекарственных средств / В. В. Синельников. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 639 с.

88.6 С 38 Синельников, В. В. Практический курс доктора Синельникова. Как научиться любить себя / В. В. Синельников, С. О. Слободчиков. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 222 с. : ил. – (Тайны подсознания).

88.6 С 38 Синельников, В. В. Путь к богатству. Как стать и богатым, и счастливым / В. В. Синельников. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 207 с. – (Тайны подсознания).

88.6 С 38 Синельников, В. В. Сила намерения. Как реализовать свои мечты и желания / В. В. Синельников. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 159 с.

88.6 С 38 Синельников, В. В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова воздействуют на нашу жизнь / Валерий Синельников. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 256 с. – (Тайны подсознания).

88.6 С 38 Синельников, В. В. Формула Жизни. Как обрести Личную Силу / Валерий Синельников. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 254 с.

СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

 1. Білявська, Ю. В. Ювенільний системний червоний вовчак. що варто пам’ятати ревматологу дорослої служби? / Ю. В. Білявська, О. А. Ошлянська, Н. С. Шевченко // Укр. ревматолог. журн. – 2021. – № 2. – С. 19–28.
 2. Єгудіна, Є. Д. Менеджмент жінок із системним червоним вовчаком до планування вагітності, під час планування вагітності, у післяпологовий період та у період менопаузи / Є. Д. Єгудіна, Л. В. Сапожниченко, О. О. Пампуха // Укр. ревматолог. журн. – 2021. – № 1. – С. 54–63.
 3. Кальцинати м’яких тканин при системному червоному вовчаку. Клінічний випадок та огляд літератури / М. Б. Джус [и др.] // Укр. ревматолог. журн. – 2021. – № 1. – С. 64–73.
 4. Спектр дебютних клініко-лабораторних проявів системного червоного вовчака в осіб різних вікових категорій / О. Б. Яременко [та ін.] // Біль. Суглоби. Хребет = Боль. Суставы. Позвоночник = Pain. Joints. Spine. – 2021. – Т. 11, (№ 3). – С. 77–78.
 5. Трипілка, С. А. Ураження ендокарда як дебют системного червоного вовчака, власне спостереження й огляд літератури / С. А. Трипілка, Є. Д. Єгудіна // Артеріальна гіпертензія = Артериальная гипертензия = Hypertension. – 2021. – Т. 14, (№ 2). – С. 8–14.
 6. Яременко, О. Б. Роль дієтичних факторів у розвитку та модифікації перебігу системного червоного вовчака / О. Б. Яременко, Д. І. Коляденко // Укр. ревматолог. журн. – 2021. – № 2. – С. 9–18.

АРТРИТ РЕВМАТОЇДНИЙ

 1. Вплив медикаментозної терапії на функціональні результати ендопротезування кульшових і колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / C. I. Герасименко [та ін.] // Запорож. мед. журн. – Запорожье, 2021. – Т. 23, (№ 1). – С. 83–89.
 2. Гарміш, О. О. Роль субпопуляцій в-лімфоцитів та моноцитів у формуванні проатерогенних порушень у хворих на ревматоїдний артрит / О. О. Гарміш, В. Г. Левченко // Укр. ревматолог. журн. – Київ, 2021. – № 2. – С. 29–35.
 3. Гнатів, М. Ефективне та небезпечне знеболення при ревматоїдному артриті: основні мішені терапії (за матеріалами наук.-практичн. конф. «Коморбідність у ревматології: особливості діагностики та лікування» (17–19 берез. 2021 року) / М. Гнатів // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – Київ, 2021. – № 2. – С. 31.
 4. Дексібупрофен: влучний удар у центр болю та запалення // Здоров’я України. – Київ, 2021. – № 9. – С. 43.
 5. Жарікова, Ю. В. Лікування ревматоїдного артриту – на межі ревматології та психіатрії / Ю. В. Жарікова // Укр. медич. часоп. – 2021. – № 2. – С. 13–15.
 6. Клініко-патогенетичне значення молекул середньої маси різних фракцій у легеневих експіратах хворих на ревматоїдний артрит / О. В. Синяченко [та ін.] // Туберкульоз, Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2021. – № 1. – С. 60–66.
 7. Лук’янчук Є. Упадацитиніб (Рінвок) – еволюція в лікуванні ревматоїдного артриту / Є. Лук’янчук // Укр. ревматолог. журн. – Київ, 2021. – № 1. – С. 4–10.
 8. Місце середньомолекулярних сполук у клініко–патогенетичних побудовах ревматоїдного артриту / О. В. Синяченко [и др.] // Укр. ревматолог. журн. – Київ, 2021. – № 1. – С. 11–18.
 9. Рекалов, Д. Г. Клініко-лабораторні маркери, асоційовані з атеросклерозом загальних сонних артерій, у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією / Д. Г. Рекалов, І. О. Данюк, Н. Г. Риндіна // Укр. ревматолог. журн. – Київ, 2021. – № 3. – С. 50–54.
 10. Хіміон, Л. В. Nt-proBNP у хворих на ревматоїдний артрит молодого віку: взаємозв’язок із клініко-лабораторними характеристиками артриту та атеросклеротичним процесом / Л. В. Хіміон, І. О. Кузик // Укр. ревматолог. журн. – Київ, 2021. – № 1. – С. 19–26.
 11. Яременко, О. Б. Місце JAK-інгібіторів у сучасній стратегії лікування ревматоїдного артриту / О. Б. Яременко, С. І. Сміян, О. О. Гарміш // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – Київ, 2021. – № 2. – С. 10–11.

КОКСАРТРОЗ

 1. Бондаренко, С. Є. Особливості статографічних показників хворих на коксартроз до та після ендопротезування / С. Є. Бондаренко, А. Баднауі, О. Д. Карпінська // Травма. – 2021. – Т. 22, (№ 4). – С. 34–40.
 2. Ефективність застосування відновлювальної технології з використанням інерційної гімнастики та елементів ерготерапії у чоловіків, хворих на коксартроз / С. Афанасьєв [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – № 1. – С. 94–99.
 1. 2 А 95 Ахуньянова, Р. Здорове харчування у великому місті / Р. Ахуньянова. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. – 304 с.
 2. 27 Г 79 Грегорі, С. Піст пророка Даниїла: здорове харчування : пер. з англ. / С. Грегорі. – Львів : Свічадо, 2017. – 264 с.
 3. 613 Г 65 Гонсалес, К. Моя дитина не хоче їсти. Як перетворити годування в насолоду / К. Гонсалес. – Київ : Сварог, 2020. – 192 с.
 4. 51 Д 44 Дієтичне харчування : підручник / О. Черевко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ : Світ Книг, 2016. – 360 с.
 5. 28 К 50 Клосінська, А. Здорове харчування для дітей : пер. з пол. / А. Клосінська. – Львів : Свічадо, 2015. – 128 с.
 6. 99 М 79 Моргунова, К. Кумедні фігурки з овочів, фруктів і ягід / К. Моргунова ; фот. О. Жилін. – Донецьк : СКІФ, 2012. – 64 с.
 7. 23 П 12 Павлоцька, Л. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Павлоцька, Н. Дуденко, Л. Димитрієвич. – Суми : Університетська книга, 2007. – 441 с.
 8. 613 Р 51 Римаренко, А. Як нагодувати нехочуху. Поради батькам, як прищепити дитині смак до здорової їжі та уникнути проблем з апетитом / А. Римаренко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 88с.
 9. 99 Р 69 Романенко, І. Страви з овочів, овочеві закуски / І. Романенко. – Харків : Віват, 2016. – 48 с.
 10. 99 У 67 Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Л. Касілової. – Суми : Університетська книга, 2016. – 279 с.
 11. 613 Х 22 Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова / О. Катілов . – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 64 с.

Звертайтесь, будь ласка, у відділ рідкісних і цінних видань, в якому зберігається журнал «Український медичний архів» за 1929 рік, том 4, зошит другий. На сторінках 129–141 вміщено статтю С. А. Верхратського «Матеріяли з побутової медицини сучасного українського села». Зі слів народних костоправів, знахарів вчений описав методи лікування поширених хвороб, з використанням лікарських трав, примовок. В наведених прикладах, у дужках автор зазначав населенні пункти Вінниччини, в яких була віднайдена інформація. Також описані хвороби, методики лікування, іноді вказані імена і прізвища знахарів.

 1. Афошин, С. А. Физиотерапевтическое лечение в нейрореабилитации больных, перенесших мозговой инсульт / С. А. Афошин, М. Ю. Герасименко // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2013. – T. , № 3. – С. 51.
 2. Бушнова, Ю. В. Нейрореабилитация, основанная на принципах доказательной медицины: австрийские рекомендации по реабилитации больных после инсульта / Ю. В. Бушнова // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 3–4.
 3. Орос, М. М. Нові підходи в лікуванні міофісціального синдрому / М. М. Орос // Мистецтво лікування. – 2021. – № 7. – С. 53–58.
 4. Вавринчук, Н. Т. Реабілітаційні підходи при парезі верхньої кінцівки у пацієнтів після інсульту / Н. Т. Вавринчук, Т. Г. Бакалюк // Медсестринство. – Тернопіль, 2021. – № 3. – С. 30–32.
 5. Teasell, R. Довідник клініциста, який проводить реабілітацію після інсульту. Розділ 4. Реабілітація верхньої кінцівки при геміплегічній формі ураження (http://www.ebrsr.com) / R. Teasell [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. – 2021. – Т. 17. – № 1. – С. 61–82.
 6. Функціональні неврологічні розлади в практиці невролога // НейроNEWS. – 2020. – № 10. – С. 6–8.
 7. Козьолкін, О. А. Клінічні особливості та комплексне лікування вертебральних торакалгій з нейродистрофічними виявами / О. А. Козьолкін, С. О. Мєдвєдкова, О. А. Лісова // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Національний медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – К : Аванпост-Прим, 2019. – № 2/3. – С. 45–50.
 8. Гузак, О. Ю. Особливості фізичної терапії у диференційованій реабілітації хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з симптомами психоемоційних розладів / О. Ю. Гузак // Україна. Здоров’я нації. – Киев, 2019. – № 2. – С. 163–164.
 9. Єгудіна, Є. Д. Нефармакологічний менеджмент і фізична реабілітація пацієнтів із неспецифічним болем у нижній частині спини / Є. Д. Єгудіна, І. Ю. Головач, С. Х. Тер-Вартаньян // Новини медицини та фармації. – 2020. – № 4/5. – С. 12–14.
 10. Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований // НейроNEWS. – 2019. – № 9. – С. 48–54.
 11. Можливості підвісних систем у реабілітації неврологічних хворих / І. М. Чернишова [и др.] // Медицина болю. Pain Medicine. – Вінниця, 2018. – № 2/1 (Збірник наукових публікацій Першого Подільського симпозіуму з фізичної та реабілітаційної медицини). – С. 44–44.
 12. Покачалова, М. Реабилитация пациентов с когнитивными нарушениями в гериатрической практике / М. Покачалова, М. Силютина, С. Тестова // Врач. – 2018. – № 6. – С. 21–25.
 13. Паламарчук, А. Л. Дисфагія у пацієнтів після гострого порушення мозкового кровообігу. Реабілітація / А. Л. Паламарчук // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия. – Одесса, 2017. – № 1/2. – С. 68.
 14. Немкова, С. А. Современные подходы в комплексной нейрореабилитации последствий черепно-мозговой травмы / С. А. Немкова // Лечащий Врач. – 2016. – № 6. – С. 12–15.
 15. Кирьянова, В. В. Новые возможности современной физиотерапии в нейрореабилитации / В. В. Кирьянова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2013. – № 5. – С. 42–44.

Книги:

 1. Болезни крови в амбулаторной практике : руководство / И. Л. Давыдкин [и др.] ; ред. И. Л. Давыдкин. – М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. – 192 с.
 2. Выговская, Я. И. Гематологические синдромы в клинической практике : монография / Я. И. Выговская, В.Е. Логинский, А.А. Мазурок. – К. : Здоров’я, 1981. – 295 с.
 3. Клиническая гематология : руководство / ред.: А. Н. Богданов, В. И. Мазуров. – СПб. : Фолиант, 2008. – 488 с.
 4. Клиническая лабораторная диагностик : в 2 т. Т. 1 / АСМОК, Науч-практ. о-во специалистов лабораторной медицины ; ред.: В. В. Долгов, В. В. Меньшиков. – М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. – 928 с
 5. Окороков, А. Н. Диагностика болезней внутренних органов : руководство : Т.4. Диагностика болезней системы крови / А. Н.ОКОРОКОВ. – М. : Медицинская литература, 2001.

Статті:

 1. Афиногенова, С. Н. Случаи лейкемоидной реакции у пациентов с алкогольным поражением печени и поджелудочной железы / С. Н. Афиногенова [и др.] // Российский медицинский журнал. – 2011. – Т. № 2. – С. 52–55.
 2. Видиборець, С. В. Синдром гіпергемолізу: теорія і практика / С. В. Видиборець [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 2. – С. 64–66.
 3. Губергриц, Н. Б. Лейкемоидные реакции в практике гастроэнтеролога / Н. Б. Губергриц [и др.] // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 47–55.
 4. Дорош, О. І. Лейкемоїдні реакції та хронічні мієлопроліферативні захворювання у дітей: схожість і відмінності / О. І. Дорош [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – Київ : Мед експерт, 2019. – № 5. – С. 9–30.
 5. Конончук, О. Н. Случай развития миелобластного типа реакции крови у больного генерализованным туберкулезом и СПИДом / О. Н. Конончук [и др.] // Клиницист. – 2013. – № 3/4. – С. 71–74.
 6. Лисенко, Д. А. Лейкемоїдні реакції: діагностичний пошук у практиці терапевта / Д. А. Лисенко // Therapia. Український медичний вісник. – К., 2016. – № 5. – С. 12–14.
 7. Оценка статуса железа в организме: что нужно знать практикующему врачу? // Здоров’я України. Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія : тематичний номер. – Київ, 2020. – № 3. – С. 23–24.
 1. Слободянюк, В. А. Дустарін у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / В. А. Слободянюк // Здоров’я чоловіка. – 2022. – № 1/2. – С. 17–21.
 2. Пасечніков, С. П. Сучасні можливості медикаментозного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. П. Пасечніков // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13.
 3. Антонян, І. М. Сучасні підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / І. М. Антонян // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2021. – № 4. – С. 2–3.
 4. Зайцев, В. І. Сучасні тенденції використання адреноблокаторів в урології: що змінилось / В. І. Зайцев // Здоров’я чоловіка. – 2021. – № 2. – С. 54–57.
 5. Романова, А. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози: консервативне лікування / А. Романова // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2021. – № 2. – С. 19.
 6. Грицуля, М. Сучасний погляд на фітотерапію хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / М. Грицуля // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3.
 7. Сучасна стратегія лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози та симптомів нижніх сечових шляхів // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2020. – № 1. – С. 3–4.
 8. Пасєчніков, С. П. Медикаментозне лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози: чи все так однозначно? / С. П. Пасєчніков // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 3–16.
 9. Пасєчніков, С. П. Екстракт Serenoa repens як альтернатива синтетичним інгібіторам 5-альфа-редуктази у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. П. Пасєчников // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – 2019. – № 2/3. – С. 26–30.
 10. Симптоми нижніх сечових шляхів: нові аспекти лікування // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2018. – № 4. – С. 5–9.
 11. Горпинченко, І. І. Полікомпонентна фітотерапія у лікуванні при захворюваннях передміхурової залози / І. І. Горпинченко, Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоров’я чоловіка. – 2019. – № 1. – С. 27–34.
 12. Пасєчніков, С. П. Сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. П. Пасєчніков // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2018. – № 3. – С. 16–17.
 13. Пасєчніков, С. П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. П. Пасєчніков // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – 2018. – № 1. – С. 36–41.
 14. Горпинченко, І. І. Місце фітотерапії у лікуванні пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози / І. І. Горпинченко, Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 15–17.
 15. Гурженко, Ю. М. Досвід медикаментозного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із сексуальними розладами / Ю. М. Гурженко, М. Д. Квач // Здоровье женщины. – Киев, 2016. – № 10. – С. 69–75.
 16. Лікування функціональних порушень з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії простати // Здоров’я України. Урологія. Нефрологія. Андрологія. – Київ, 2017. – № 1. – С. 19.
 17. Люлько, А. А. Комбинированные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы / А. А. Люлько [и др.] // Здоровье мужчины. – Киев, 2016. – № 2. – С. 138–139.
 18. Горпинченко, І. І. Можливості впливу фітокорекції на пригнічення процесів доброякісної гіперплазії передміхурової залози в осіб із супутніми хронічними запальними захворюваннями передміхурової залози / І. І. Горпинченко, Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. – Киев, 2016. – № 1. – С. 121–126.
 19. Бойко, А. І. Використання препарату Простекс у комплексній терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози / А. І. Бойко, А. О. Губарь // Здоровье мужчины. – Киев, 2016. – № 1. – С. 95–98.
 20. Пасєчніков, С. П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. П. Пасєчніков // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2015. – № 4. – С. 5–10.
 1. Каспаров, А. А. Офтальмогерпес : учебное пособие / А. А. Каспаров. – М. : Медицина. – 1994. – 224 с.
 2. Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика : руководство / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. – Москва : Гэотар-Медиа. – 2017. – 352 с.
 3. Панова, И. Е. Увеиты : руководство / И. Е. Панова, Е. А. Дроздова. – Москва : Медицинское информационное агентство. – 2014. – 144 с.
 4. Катханова, О. А. Природные физические факторы черноморского побережья Кубани в восстановительном лечении детей, страдающих псориазом сопряженно с офтальмогерпесом / О. А. Катханова, С. Н. Сахнов // Вестник новых медицинских технологий. – 2008. – Т. 15, № 3. – С. 86–87.
 5. Головач, І. Ю. Сучасні рекомендації щодо лікування псоріатичного артриту згідно з рекомендаціями Американського коледжу ревматологів і Національної організації з псоріазу 2018 року / І. Ю. Головач, Є. Д. Єгудіна // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 72–84.
 6. Аксёнов, А. В. Опыт успешного применения адалимумаба у детей с ювенильным идиопатическим артритом, ассоциированным с увеитом / А. В. Аксёнов, Е. А. Ивановская // Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20, № 10. – С. 73–75.
 7. Галстян, Я. В. Клинико-иммунологические особенности течения увеитов у больных ревматическими заболеваниями / Я. В. Галстян, Т. Г. Каменских, Е. В. Веселова, И. О. Колбенев // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2021 . – Т. 17, № 3. – С. 624–628.
 8. Дадалова, А. М. Успешное применение ингибитора интерлейкина 17a (иксекизумаба) в лечении псориатического артрита / А. М. Дадалова, Е. А. Василенко, Р. Р. Самигуллина , В. И. Мазуров // Современная ревматология. – 2020. – № 4. – С. 165–170.
 9. Файрушина, И. Ф. Разнообразие коморбидной патологии у пациентов с псориатическим артритом молодого и среднего возраста / И. Ф. Файрушина, Э. Р. Кириллова, Э. И. Мухаметшина, Д. И. Абдулганиева // Вестник современной клинической медицины. – 2021. – Т. 14, № 1. – С. 47–52.
 1. Гаджула, Н. Г. Взаємозв’язок показників мінерального обміну ротової рідини та індивідуального ризику виникнення карієсу зубів з урахуванням їх корекції упродовж вагітності / Н. Г. Гаджула // Новини стоматології. – 2013. – № 2. – С. 44–51.
 2. Гринкевич Л. Г. Обґрунтування методів профілактики карієсу зубів у період формування тимчасового прикусу з урахуванням макро- і мікроелементного забезпечення організму дитини: автореф. дис. ... д. медич. наук : 221 – Стоматологія / Л. Г. Гринкевич ; Буковинський держ. медич. у-т. – Чернівці, 2021. – 211 с.
 3. Задорожна, І. В. Зв’язок між інтенсивністю карієсу і показниками мінеральної щільності кісткової тканини в дітей, які проживають в умовах недостатності фтору / І. В. Задорожна, В. В. Поворознюк // Современная стоматология. – 2015. – № 2. – С. 11–13.
 4. Задорожна, І. В. Особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини в дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів / І. В. Задорожна // Проблеми остеології. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 15–21.
 5. Клітинська, О. В. Аналіз біохімічних параметрів слини у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О. В. Клітинська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(4). – С. 309–312.
 6. Кулигіна, В. М. Результати вивчення карієссприятливості емалі зубів та ремінералізуючого потенціалу змішаної слини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / В. М. Кулигіна, О. Ю. Пилипюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(3). – С. 359–362.
 7. Лагода, Л. С. Взаємозв’язок вмісту мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей з карієсом зубів, які проживають в різних екологічних умовах / Л. С. Лагода, Н. І. Смоляр // Новини стоматології. – 2018. – № 4. – С. 18–21.
 8. Мєдвєдєва, М. Б. Ендогенна корекція мінерального складу ротової рідині в осіб з гострим початковим карієсом / М. Б. Мєдвєдєва, І. М. Федянович // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010. – № 3–4. – С. 65–68.
 9. Новицька, І. К. Особливості профілактики карієсу зубів у дітей зі зниженою мінералізуючою функцією слини / І. К. Новицька, Л. М. Біліщук // Одеський медичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 63–65.
 10. Смоляр, Н. І. Взаємозв’язок рівня мінеральної щільності кісткової тканини та інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку / Н. І. Смоляр, О. О. Сов’як // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3–4. – С. 35.
 11. Смоляр, Н. І. Вміст мінеральних компонентів ротової рідини у дітей з карієсом фісур / Н. І. Смоляр, В. В. Іванчишин // Інновації в стоматології. – 2014. – № 4. – С. 109–113.
 12. Смоляр, Н. І. Мікрофлора зубного нальоту у дітей залежно від інтенсивності карієсу зубів / Н. І. Смоляр, Д. Ю. Бариляк // Профілакт. та дит. стоматологія. – 2013. – № 2. – С. 26–29.
 13. Тимчук, І. В. Вплив лізоциму і слини на адгезійні властивості C. albicans, виділених з ротової порожнини, в дослідах in vitro / І. В. Тимчук, М. А. Панас, С. Є. Лещук, О. Т. Нарепеха, О. П. Корнійчук, В. В. Данилейченко, М. І. Панас // Acta medica Leopoliensia. – 2014. – Т. 20, № 3–4. – С. 45–50.
 14. Черепюк, О. М. Корекція порушень мінерального обміну у ротовій рідині дітей хворих на карієс тимчасових зубів / О. М. Черепюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2(1). – С. 341–345.
 1. Ганчо, О. В. Оцінка вмісту лізоциму ротової рідини як критерій стану природного захисту ротової порожнини / О. В. Ганчо // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, Вип. 2. – С. 25–28.
 1. Ганчо, О. В. Оцінка вмісту лізоциму ротової рідини як критерій стану природного захисту ротової порожнини / О. В. Ганчо // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Т. 13, № 2. – С. 25–27.
 2. Кулигіна, В. М. Динаміка основних мінеральних компонентів крові та ротової рідини в процесі лікування хворих із поєднаною стоматологічною патологією та синдромом мальабсорбції / В.М. Кулигіна, Г.М. Побережна // Вісн. морфології. – 2012. – Т. 18, № 2. – С. 325–334.
 3. Кулигіна, В. М. Динаміка показників біофізичного дослідження ротової рідини, стану гігієни порожнини рота і її біоценозу та тканин пародонта в процесі лікування стоматологічних захворювань, поєднаних з синдромом мальабсорбції / В. М. Кулигіна, Г. М. Побережна // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 413–421.
 4. Кулигіна, В. М. Дослідження показників мінерального обміну та їх регуляторів в крові і ротовій рідині у хворих з поєднаними ураженнями тканин ротової порожнини і синдромом мальабсорбції / В.М. Кулигіна, Г. М. Побережна, Л. Ф. Кудриш // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – № 18. – С. 183–188.
 5. Кулигіна, В. М. Результати дослідження фізико-хімічних і мінералізуючих властивостей ротової рідини та стану біоценозу порожнини рота при стоматологічних захворюваннях, поєднаних з синдромом мальабсорбції / В. М. Кулигіна, Г. М. Побережна // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 116–122.
 6. Кулигіна, В. М. Стан мікробіоценозу ротової порожнини у пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними з синдромом мальабсорбції / В. М. Кулигіна, Г. М. Побережна // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – № 19. – С. 56–59.
 7. Левицкий, А. П. Влияние поверностно-активных веществ (ПАВ) на лизоцин слюны человека / А. П. Левицкий, Л. Г. Мезинова, В. В. Лепский // Вісник стоматології : Наук.-практ. журн. – 2005. – №2. – С. 39–41.
 1. Смоляр, Н. І. Визначення рівня лізоциму та секреторного імуноглобуліну (sіga) у ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою / Н. І. Смоляр, С. Є. Лещук, М. А. Панас // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 3(1). – С. 48–51.
 2. Тимофеев, А. А. Содержание лизоцима в слюне в динамике лечения больных с переломами нижней челюсти / А. А. Тимофеев, Е. И. Фесенко // Современная стоматология. – 2015. – № 5. – С. 80–82.
 3. Труфанов, С. Ю. Активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи / С. Ю. Труфанов // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2009. – Вип. 6. – С. 190–197.
 1. Шінкарук-Диковицька, М. М. Педагогічне оцінювання результатів навчання студентів-стоматологів на профільній кафедрі в контексті компетентісного підходу: проблеми та перспективи / М. М. Шінкарук-Диковицька [та ін.] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – № 29. – С. 205–208.
 1. Бекетова, Г. В. Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії в дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота / Г.  В. Бекетова, О.  В. Солдатова // Здоров’я України. – 2017. – № 19. – С. 10–11.
 2. Боднарук, Н. І. Взаємозв’язок захворюваності на карієс тимчасових зубів із патологією опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку з урахуванням біохімічних маркерів метаболізму сполучної тканини / Н. І. Боднарук [та ін.] // Медичні перспективи. – 2022. – Т. 27. – № 2. –  С. 138–145.
 3. Іваніщева, І. А. Герпетиформний дерматоз Дюрінга: етіологія, патогенез, клінічна картина, методи діагностики та лікування / І. А. Іваніщева // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 3. – С. 91–97.
 4. Каськова, Л. Ф. Показники активності лізоциму ротової рідини у дітей з інтактними і ураженими карієсом зубами з групи радіаційного ризику / Л. Ф. Каськова // Одеський медичний журнал. – 2002. – № 2. – С. 50–52.
 5. Каськова, Л. Ф. Показники мікробного обсіменіння та антимікробного захисту ротової порожнини у дітей віком 3–5 років з гіпертрофією аденоїдів в період проведення лікувально–профілактичних заходів / Л. Ф. Каськова, Л. П. Уласевич // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2017. – № 3. – С. 215–219.
 6. Круть, А. Г. Аналіз стану стоматологічного здоров’я населення України (огляд літератури) / А. Г. Круть // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2019. – Вип. 33. – С. 47–56.
 7. Круть, А. Г. Стан здоров’я порожнини рота населення за зверненнями до закладів третинної медичної допомоги стоматологічного профілю / А. Г. Круть // Україна. Здоров’я нації. – 2022. – № 1. – С. 66–72.
 8. Кузняк, H. Б. Стоматологічна захворюваність у дітей з ендокринною патологією / H. Б. Кузняк, О. І. Годованець, В. А. Гончаренко // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 100–102.
 9. Кутасевич, Я. Ф. Діагностика та інноваційні методи лікування в сучасній дерматології. За підсумками науково-практичної конференції, 15–16 листопада 2018 року, м. Київ / Я. Ф. Кутасевич [и др.] // Здоров’я України. – 2019. – № 2. – С. 31.
 10. Лагода, Л. С. Зв’язок ураженості зубів карієсом з соматичною патологією у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях / Л. С. Лагода // Вісник стоматології. – 2018. – Т. 27, № 1. – С. 93–96.
 11. Лебедик, С. В. Ранній дитячий карієс – сучасна суспільна проблема / С. В. Лебедик, С. О. Коноваленко // Медсестринство. – Тернопіль, 2020. – № 4. –  С. 50–54.
 12. Лещук, С. Є. Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою. Частина 1  / С. Є. Лещук // Вісник стоматології. – 2019. – Т. 34, № 4. – С. 34–38.
 13. Лучинський, М. А. Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М. А. Лучинський, В. І. Рожко // Клінічна стоматологія. – 2016. – № 4. – С. 66–69.
 14. Лучинський, М. А. Сучасні аспекти виникнення множинного карієсу та вплив захворювань шлунково-кишкового тракту на стан порожнини рота у дітей (огляд літератури) / М. А. Лучинський, В. І. Рожко, А. С. Басіста // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4(2). – С. 46–49.
 15. Назаренко І. В. Сучасні концепції лікування початкового карієсу зубів у дітей (огляд літератури)  / І. В. Назаренко, Н. О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. – Тернопіль, 2021. – № 4. –  С. 44–51.
 16. Рожко, М. М. Аналіз чинників ризику розвитку карієсу зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб / М. М. Рожко, О. І. Годованець // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 1. – С. 78–81.
 17. Сіньковська, О. О. Визначення показників неспецифічної резистентності та біоценозу порожнини рота у дітей з целіакією / О. О. Сіньковська // Медичні перспективи. – 2011. – № 2. – С. 88–93.
 18. Удод, О. А. Карієсрезистентність емалі та інтенсивність карієсу зубів у хворих на цукровий діабет / О. А. Удод, А. С. Куліш, Н. О. Габшидзе // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4(1). – С. 322–325.
 19. Удод, О. А. Сучасні тенденції та підходи до прогнозування карієсу зубів / О. А. Удод, Г. С. Вороніна // Новини стоматології. – 2019. – № 1. –  С. 75–79.
 20. Фурдичко, А. І. Вплив лізоциму, отриманого з рослинної сировини на стан тканин пародонту за умов експериментального пародонтиту / А. І. Фурдичко // Практична медицина. – 2011. – Т. 17, № 5. – С. 128–130.

 

 1. 7 К 29 Катаракта и основы её лечения : монография / В. С. Беляев, В. И. Барашков, В. В. Кравчинина. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. – 49 с.
 2. 7 С 50 Смеловский, А. С. Микрохирургия возрастной катаракты : монография / А. С. Смеловский. – М. : Медицина, 1985. – 128 с.
 3. 7 Ш 72 Шмелева, В. В. Катаракта : монография / В. В. Шмелева. – М. : Медицина, 1981. – 224 с.
 4. 7 К 29 Катаракта : монография / Ред. З. Ф. Веселовская. – К. : Книга плюс, 2002. – 208 с. : цв. ил
 5. 7 М 59 Микроинвазивная хирургия переднего отрезка глаза : руководство / М. А. Шантурова [и др.]. – М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 128 с.
 6. Висоцька, О. І. Зупинити сліпоту своєчасно: особливості ведення пацієнтів із катарактою лікарями первинної ланки / О. І. Висоцька // Здоров’я України. – Київ, 2021. – № 22. – С. 64–65.
 7. Ковтун, М. І. Особливості офтальмологічної допомоги хворим на ускладнену катаракту / М. І. Ковтун, М. Л. Кочина, І. І. Лапкіна // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Т. 25 № 4. – С. 84–89.
 8. Королева, И. А. Возрастная катаракта: профилактика и лечение / И. А. Королева, Е. А. Егоров // Русский медицинский журнал. – 2018. – №4 (Клиническая офтальмология). – С. 194–198.
 9. Сологуб, О. В. Катаракта: сучасні аспекти лікування / О. В. Сологуб // Здоров’я України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 57–58.
 10. Витовская, О. П. Катаракта: проблема и решение / О. П. Витовская // Здоров’я України. – Київ, 2018. – № 13/14. – С. 31.
 11. Методы профилактики развития послеоперационного помутнения задней капсулы хрусталика. Обзор литературы / Ю. В. Банцыкина [и др.] // Практическая медицина. Научно-практический рецензируемый медицинский журнал. – Казань : ООО «Практика», 2018. – № 3. – С. 20–24.
 12. Паштаев, Н. П. Хирургия катаракты с подвывихом хрусталика / Н. П. Паштаев, И. В. Куликов // Практическая медицина. Научно–практический рецензируемый медицинский журнал. – Казань : ООО «Практика», 2017. – № 9/т.2. – С. 155–157.
 13. Корсакова, Н. В. Новая модель консервативного лечения и профилактики вторичной катаракты фиброзного вида / Н. В. Корсакова // Практическая медицина. Научно-практический рецензируемый медицинский журнал. – Казань : ООО «Практика», 2017. – № 9/т.1. – С. 158–161.
 14. Поздеева, Н. А. Применение нестероидных противовоспалительных средств при оперативном лечении катаракты у пациентов с сахарным диабетом / Н. А. Поздеева, Н. С. Тимофеева // Практическая медицина. Научно-практический рецензируемый медицинский журнал. – Казань : ООО «Практика», 2017. – № 3. – С. 75–79.
 15. Ковтун, М. И. Показания к стационарному лечению катаракты / М. И. Ковтун, И. И. Лапкина, М. Л. Кочина // Офтальмол. журнал. – Одеса, 2017. – N 2. – С. 38–43.

Біологія. Медицина