Бібліотеки. Архіви

Поділитися:
 1. 78.5 В 79 Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – Москва : Кн. палата, 1989. – 199 с.
 2. 78.5 Д 46 Диомидова, Г. Н. Библиография : общ. курс : [учеб. для библ. техникумов и библ. отделений культ.-просвет. училищ] / Г. Н. Диомидова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кн. палата, 1991. – 242 с.
 3. 78.5 С 74 Справочник библиографа / ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Профессия, 2003. - 560 с.
 4. 01 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с.
 5. 01 Ш 63 Шипота, Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 148 с.
 6. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Вплив інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 7. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 417–428.
 8. 02(477) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95.
 1. Іванченко, А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки / А. Іванченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 26–32.
 2. 71 Х 21 Колупаєва, О. В. Ресурсне забезпечення бібліографічної діяльності / О. В. Колупаєва // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 162–169.
 3. Новальська, Т. В. Інноваційне дослідження довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек / Т. В. Новальська // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 34–35.
 4. Палащина, Н. Бібліографічна діяльність ДНПБ України імені В. Сухомлинського / Палащина Н., Углова О. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 18–20.
 5. 3 В 42 Рева, Л. Г. Бібліографічна діяльність наукової бібліотеки в умовах техногенної інформаційної доби / Л. Г. Рева // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12–14 жовтня 2011 р. / ДЗ «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2011. – С. 161–167.
 6. Скаченко, О. Бібліотрансформер – сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1. – С. 25.

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є автореферати дисертацій, але, на жаль, кількість їх невелика. Скануванням текстів видань бібліотека не займається. В електронному вигляді автореферати дисертацій можна переглянути на сайті НБУВ ім. В. А. Вернадського за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Шановна Галино Валеріївно!

Скористайтеся, будь ласка, інформацією на веб-сайті бібліотеки. А якщо коротко:

 1. Немає.
 2. Надає.
 3. Має на краєзнавчі газети, доступ локальний з відділу краєзнавства, на сайті у розділі Е-бібліотека можна переглянути оцифровані періодичні документи відділу рідкісних і цінних видань. Також в даних час бібліотека надає доступ до архіву української періодики «LIBRARIA».
 4. Надаються.

 

 1. Біла, Т. Активна громадська позиція бібліотекаря як запорука успішності публічної бібліотеки / Т. Біла // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 10–15.
 2. Ковальчук, Г. Д. Еволюція організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні: нотатки до проблеми / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : у 2 ч. : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. – 2017. – Ч. 1. – С. 239–244.
 3. Луньова, І. Науково-методична діяльність і менеджмент якості: осмислення теорії, практичні цінності та особливості використання / І. Луньова // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 42–54.
 4. Марченко, Т. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону / Т. Марченко // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 55–60.
 5. Промська, О. Л. Популяризація та просування інноваційних послуг у публічних бібліотеках Рівненської області / О. Л. Промська // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 73–75.
 6. Соцков, О. Інновації. Бібліотека. Розвиток / О. Соцков // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-79.
 7. Стрелкова, И. Трансформация основных направлений научно-методической деятельности библиотек: опыт образовательных и проектных инициатив библиотечного сообщества Беларуси / И. Стрелкова // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 70–89.
 8. Ткаченко, О. Социальное партнерство библиотек и общественных организаций – реальный путь к открытому обществу / О. Ткаченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 100–104.
 9. Цуріна, І. Роль методичної служби у забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки / І. Цуріна // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 106–110.
 10. Шейчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шейчук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 111–114.
 11. Ярощук, В. Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту / В. Ярощук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 121–136.
 12. Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profy.nlu.org.ua/

Доброго дня! Потрібна вам газета є в фонді бібліотеки у відділі газетної періодики (вул. Соборна 73, ІІ поверх).

 1. 025.3 В 43 Викери, Б. Фасетная классификация : руководство по составлению и использованию отраслевых схем / Б. Викери. – Москва : ГПНТБ, 1970. – 74 с.
 2. 78.37 Д 37 Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4 т.: пер. с англ. / ред. Е. М. Зайцев. – 21-е изд. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 4 т. – (Пушкинская б-ка).
 3. 78.37 Л 68 Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 132 с.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : між нар. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ : [б. в.], 1995. –107 с.
 6. 78.37 С 32 Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. – 139 с.
 7. 025 Э 30 Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. – Москва : Книга, 1977. – 311 с.
 8. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
 9. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35–38.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Леонов, В. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 7–16.
 11. 71 Х 21 Леонов В. П. Основи наочної бібліотечної класифікації (НБК) / В. П. Леонов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 138–147.
 12. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
 13. Лукачи, А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии / А. Д. Лукачи // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 3–6.
 14. Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 27–34.
 16. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення ефолюції систематизаційних підходів до управління інформацією : (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.
 17. Сербін, О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 39–43.
 18. Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 13–16.
 19. Сербін, О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 20. Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 21. Сербін, О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 22. Сербін, О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 45–48.
 23. Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 24. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 25. Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 26. Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49 ; № 8. – С. 48–52.
 27. Сукиасян, Э. ББК: общая концепция и программа развития / Э. Сукиасян // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
 28. Сукиасян, Э. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
 29. Сукиасян, Э. Р. Корифеи нашей профессии – М. Дьюи и Ш. Р. Ранганатан / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 67–73.
 30. Сукиасян, Э. Структура библитечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.