Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк , В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного і нформаційного простору. – 520 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості продукування та поширення наукової інформації, функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціально-політичних реформ та участі бібліотек у цих процесах.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 51 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ. – К., 2019. – 378 с.

До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів; дослідження з формування, використання, організації доступу до довідково-бібліографічних ресурсів бібліотеки; представлено науково-видавничу, інформаційну діяльність бібліотек; опубліковано матеріали, присвячені особистостям у бібліотечній справі.

Видання адресоване фахівцям бібліотечно-інформаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів, усім, хто цікавиться історією, теорією та практикою бібліотечної справи.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 52: Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – 436 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціокультурних трансформацій та участі бібліотек у цих процесах.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно - комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Л. Чуприна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 53: Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – 292 с.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні, особливості функціонування бібліотек в умовах цифровізації. Розглянуто окремі аспекти ролі бібліотек у політичній комунікації. Окрему увагу приділено проблемам удосконалення технологій інформаційного забезпечення розвитку соціальних комунікацій.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Т. Добко (голова), В. Горовий, Т. Симоненко [та ін.] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – 320 с.

Збірник містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам комплексного вивчення словянського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов’янознавства.

Збірник виконаний у межах бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Т. Добко (голова), В. Горовий, Т. Симоненко [та ін.] ; за наук. ред. В. Горового ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 55: Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – 336 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек в умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій. Розглянуто особливості процесу удосконалення технологій інформаційного забезпечення діяльності наукових бібліотек в Україні і світі. Особливу увагу приділено інформаційним аспектам еволюційних процесів в Україні та загальним тенденціям впливу цифрових технологій на соціально-комунікаційні процеси.

Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993 – 2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 56. Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; голов. ред. Т. Добко. - Київ : НБУВ, 2019. - 436 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.

У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів». У публікаціях розкриті теоретичні та прикладні аспекти імплементації міжнародних стандартів у бібліотечній справі України та зарубіжних країн, розвитку і впровадження національних стандартів у практику бібліотек, зокрема, організація бібліотечної статистики інформаційних ресурсів та сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування, методичні підходи щодо розвитку системи обліку фондів бібліотек, визначення якості та ефективності функціонування бібліотек. Окремий розділ присвячено питанням організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному середовищі.

Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 57. Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 368 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання місця й рол і інформаційно-бібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні і світ і . Розглянуто особливості інформаційної діяльності бібліотечних структур , виокремлено напрями оптимізації бібліотечної діяльності в у мовах інформатизації , проаналізовано сучасні стратегії функціонування інформаційно-комунікаційних ресурсів. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 58. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 492 с. - Бібліогр. в кінці ст.


У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотек у процесі інформатизації українського суспільства , забезпечення доступу всіх категорій користувачів до національних та глобальних інформаційних ресурсів. Розглянуто особливості роботи бібліотек з інформаційно-аналітичного супроводу функціонування стратегічних комунікацій, аналізуються аналітичні продукти наукових бібліотек як складової інформаційного забезпечення міжнародних стратегічних комунікацій. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському та глобальному інформаційному просторі .
Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проєкту «Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства».

Видання орієнтовано на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 59. Слов'янські обрії : матеріали Міжнар. наук. конф. "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку", м. Київ, 24 трав. 2019 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 356 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичної славістики та історіографії славістичних досліджень.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов'янознавства.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 60 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 348 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів. Репрезентовано дослідження окремих колекцій з рукописних, книжкових та архівних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячених введенню їх у науковий обіг. Розглянуто особливості інформаційно-комунікаційних аспектів діяльності бібліотек; проаналізовано специфіку віддзеркалення політичних, соціально-економічних і культурних процесів у глобальному та українському медіапросторі. Значну увагу приділено впливу цифрових технологій на сучасні форми бібліотечної діяльності.

Матеріали збірника мають наукове і прикладне значення з огляду на актуальність проблем багатофункціональності бібліотечного простору та сучасних практик комунікаційних процесів у бібліотеках.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

Наукові праці НБУ


УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк , В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного і нформаційного простору. – 520 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості продукування та поширення наукової інформації, функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціально-політичних реформ та участі бібліотек у цих процесах.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 51 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ. – К., 2019. – 378 с.

До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів; дослідження з формування, використання, організації доступу до довідково-бібліографічних ресурсів бібліотеки; представлено науково-видавничу, інформаційну діяльність бібліотек; опубліковано матеріали, присвячені особистостям у бібліотечній справі.

Видання адресоване фахівцям бібліотечно-інформаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів, усім, хто цікавиться історією, теорією та практикою бібліотечної справи.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 52: Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – 436 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціокультурних трансформацій та участі бібліотек у цих процесах.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно - комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Л. Чуприна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 53: Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – 292 с.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні, особливості функціонування бібліотек в умовах цифровізації. Розглянуто окремі аспекти ролі бібліотек у політичній комунікації. Окрему увагу приділено проблемам удосконалення технологій інформаційного забезпечення розвитку соціальних комунікацій.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Т. Добко (голова), В. Горовий, Т. Симоненко [та ін.] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – 320 с.

Збірник містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам комплексного вивчення словянського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов’янознавства.

Збірник виконаний у межах бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

 

УДК 02(477)(06)

Н 34 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Т. Добко (голова), В. Горовий, Т. Симоненко [та ін.] ; за наук. ред. В. Горового ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 55: Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – 336 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек в умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій. Розглянуто особливості процесу удосконалення технологій інформаційного забезпечення діяльності наукових бібліотек в Україні і світі. Особливу увагу приділено інформаційним аспектам еволюційних процесів в Україні та загальним тенденціям впливу цифрових технологій на соціально-комунікаційні процеси.

Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993 – 2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 56. Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; голов. ред. Т. Добко. - Київ : НБУВ, 2019. - 436 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.

У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів». У публікаціях розкриті теоретичні та прикладні аспекти імплементації міжнародних стандартів у бібліотечній справі України та зарубіжних країн, розвитку і впровадження національних стандартів у практику бібліотек, зокрема, організація бібліотечної статистики інформаційних ресурсів та сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування, методичні підходи щодо розвитку системи обліку фондів бібліотек, визначення якості та ефективності функціонування бібліотек. Окремий розділ присвячено питанням організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному середовищі.

Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 57. Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 368 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання місця й рол і інформаційно-бібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні і світ і . Розглянуто особливості інформаційної діяльності бібліотечних структур , виокремлено напрями оптимізації бібліотечної діяльності в у мовах інформатизації , проаналізовано сучасні стратегії функціонування інформаційно-комунікаційних ресурсів. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 58. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 492 с. - Бібліогр. в кінці ст.


У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотек у процесі інформатизації українського суспільства , забезпечення доступу всіх категорій користувачів до національних та глобальних інформаційних ресурсів. Розглянуто особливості роботи бібліотек з інформаційно-аналітичного супроводу функціонування стратегічних комунікацій, аналізуються аналітичні продукти наукових бібліотек як складової інформаційного забезпечення міжнародних стратегічних комунікацій. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському та глобальному інформаційному просторі .
Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проєкту «Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства».

Видання орієнтовано на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 59. Слов'янські обрії : матеріали Міжнар. наук. конф. "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку", м. Київ, 24 трав. 2019 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 356 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичної славістики та історіографії славістичних досліджень.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов'янознавства.

 

02

Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 60 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2020. - 348 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів. Репрезентовано дослідження окремих колекцій з рукописних, книжкових та архівних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячених введенню їх у науковий обіг. Розглянуто особливості інформаційно-комунікаційних аспектів діяльності бібліотек; проаналізовано специфіку віддзеркалення політичних, соціально-економічних і культурних процесів у глобальному та українському медіапросторі. Значну увагу приділено впливу цифрових технологій на сучасні форми бібліотечної діяльності.

Матеріали збірника мають наукове і прикладне значення з огляду на актуальність проблем багатофункціональності бібліотечного простору та сучасних практик комунікаційних процесів у бібліотеках.

Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.