Володимир Антонович: громадянин, учений, людина

Рік видання: 2024

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури та креативних індустрій 

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського 

 

 

 

Наші видатні земляки

 

 

 

 

 Володимир Антонович: громадянин, учений, людина

Біобібліографічний покажчик

 

  

 

 

Вінниця, 2023

 


УДК 016 : 930 (477.44) (092)

А72

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

 

 

Володимир Антонович: громадянин, учений, людина : біобібліогр. покажч. / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкл. Т. М. Мазур ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – (Наші видатні земляки).

Біобібліографічний покажчик присвячений життю та науковій діяльності В. Б. Антоновича (1834–1908) – видатного українського історика, археолога, археографа, етнографа, нумізмата, одного з ідеологів українського національно-визвольного руху другої половини XIX ст. Його перу належить понад 300 монографій, статей, серед яких – дослідження історії українського козацтва, боротьби за визволення України від іноземного панування, праці про гайдамаччину, з історії селянства, міст, звичаєвого права, історії церкви та релігійного життя, народної творчості й етнографії, літописання, мемуаристики та археології. Ще сучасники високо оцінили його визначну роль у творенні та поширенні української національної ідеї, у відстоюванні права на існування української мови.

Покажчик адресований дослідникам історії України, археологам, археографам, викладачам освітніх закладів, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, а також усім, хто прагне відкрити для себе непересічних особистостей вітчизняної культури – справжніх патріотів України. 

 


Зміст

 

Від укладача

Наукова спадщина В. Б. Антоновича

Наукова діяльність у Київській археографічній комісії

Окремі видання, праці у співавторстві, передмови та редагування творів

Статті з періодичних видань, наукових збірників, матеріалів з’їздів

Дописи в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца» – виданні Історичного товариства Нестора Літописця при Київському університеті Св. Володимира

Публікації в часописі «Киевская старина»

Публікації в інших періодичних виданнях та збірниках

Рецензії В. Б. Антоновича

Листування

Світогляд та громадська діяльність В. Б. Антоновича

Вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування української ідентичності В. Б. Антоновича

Біографія та спогади про В. Б. Антоновича

Життєпис ученого 

Сучасники про В. Б. Антоновича

Науковий набуток В. Б. Антоновича в дотеперішньому і сучасному контекстах

Загальні праці

В. Б. Антонович як історик, історіограф, джерелознавець, засновник Київської історичної школи

В. Б. Антонович – фундатор української археології та наукової школи археографії

Етнографічна та нумізматична праця В. Б. Антоновича

Педагогічна діяльність В. Б. Антоновича

Вшанування ювілеїв, наукової праці та пам’яті В. Б. Антоновича

Постать В. Б. Антоновича в довідкових виданнях, архівних документах та бібліографії

Іменний покажчик

Поділитися:

Від укладача 

Біобібліографічний покажчик «Володимир Антонович: громадянин, учений, людина» присвячений 190-річчю від дня народження видатного українського історика, археолога, археографа, етнографа, нумізмата, громадсько-політичного діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834–1908), який народився 6 січня в с. Махнівка, що наразі є адміністративним центром об’єднаної територіальної громади Хмільницького району Вінницької області.

Він – фундатор Київської школи істориків, співзасновник та голова Історичного товариства імені Нестора Літописця, один з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу «Киевская старина». В. Б. Антоновичу належить велика роль в організації та проведенні представницьких наукових форумів – з’їздів історико-археологічної спрямованості, шість із яких відбулося в Україні (всього 15). За час роботи в Нумізматичному музеї Київського університету Св. Володимира в 1872–1906 рр. він зібрав понад 10 тис. експонатів.

До заслуг В. Б. Антоновича слід віднести налагодження зв’язків із відомими діячами підавстрійської Галичини, яку вчений вважав невід’ємною частиною етнічного українського простору. Він був одним з ініціаторів заснування «Руської історичної бібліотеки» – першого серійного видання історичної наукової літератури українською мовою, що виходила в Тернополі. З цього приводу Л. Соневицький у своїй розвідці «Володимир Антонович і українська історична наука в Галичині» писав: «Руська Історична Бібліотека мала для української історіографії в Галичині неабияке значення, і в цьому, без сумніву, у великій мірі заслуга Володимира Антоновича, що не тільки допомагав Барвінському своїми порадами й підбором відповідного матеріялу, але й дбав про матеріяльне забезпечення видання». В середині 90-х рр. ХІХ ст. він сприяв створенню міцного осередку української науки у Львові на чолі зі своїм учнем М. С. Грушевським.

Науковий шлях Володимира Боніфатійовича Антоновича тісно пов’язаний із Київською археографічною комісією для розгляду давніх актів, у якій він працював головним редактором майже 20 років. Під час роботи в комісії вчений зібрав, відредагував та видав 8 (за іншими даними 9) томів «Архива Юго-Западной России», що стосувалися історії Правобережної України, зокрема і Вінниччини, XVI–XVIII ст.

Варто зауважити, що діяльність Археографічної комісії на той час розгорталася в умовах посилення реакції царизму, особливо після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства, виявом чого стали сумнозвісні Валуєвський циркуляр та Емський указ. Попри складні умови, В. Б. Антонович продовжував системні та цілеспрямовані археографічні студії, досліджував джерельну базу, без якої, як вважав учений, неможливе ґрунтовне дослідження історії українського народу. Як зазначає Я. Калакура в одній зі своїх наукових розвідок, присвячених ученому: «Оцінюючи постать В. Антоновича як головного фундатора археографічної школи, варто наголосити, що здійснені ним публікації історичних джерел відзначалися великою тематичною різноманітністю і новизною. Як упорядник і редактор, він торкався багатьох недостатньо вивчених проблем історії України, особливо українського козацтва. Цій тематиці вчений присвятив чотири томи 3-ї частини АЮЗР (1863–1902). Такий стійкий інтерес до козацтва випливав не тільки з наукових інтересів ученого, а й був зумовлений його громадянською та світоглядною позицією».

Він – організатор та ідейний натхненник Київської Старої громади, одна із чільних постатей українського національного руху другої половини ХІХ ст. Ще тоді В. Б. Антонович далекоглядно передбачив необхідність відмежування від росії, зокрема впливу її культури, задля більш виразної національної самоідентифікації українців та інтеграції України до Європи. Він – один з ідеологів «європейськості» українців не лише з огляду на географічне положення та етногенез, а й в розумінні напрямку розвитку.

На думку доктора політичних наук А. М. Круглашова, яку він висловив у статті «Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908)»: «Щодо суспільно-політичних поглядів В. Антоновича, треба відзначити їх відносну поміркованість та обмежені кола джерел, в яких він висловлював свої політичні переконання. Його безумовною заслугою перед Україною була його доволі чітка й послідовна національна орієнтація. Він є чи не першим серед українських істориків свого часу, який виступив з концепцією української національно-культурної самобутності, саме він увів у науковий обіг термін «Україна-Русь», розвинутий незабаром у цілісну історіософську концепцію його учнем М. Грушевським. Досліджував українську історію, щоби вивчати в ній особливості побуту та інституційного розвитку українського народу від найдавніших часів, в тому числі його власні самоврядні традиції, стверджуючи самостійність і самобутність українського народу. Величезне значення приділяв освітній та культурній праці зі збереження національної спадщини та захисту самобутності українців. Був невтомним борцем за захист української мови і врешті-решт прислужився до зняття низки обмежень, встановлених Емським указом». Науковець В. А. Короткий, який ґрунтовно досліджував життя і діяльність В. Б. Антоновича, назвав його «одним із реально мислячих політиків в українському національному русі 2-ї пол. 19 ст.».

Власну громадянську звитягу і блискучий талант В. Б. Антонович передав своїм учням – цілій плеяді видатних українських істориків.

Всі, хто близько знав Володимира Боніфатійовича, відзначали його як людину з яскравим розумом, розвиненим інтелектом, високим моральним рівнем та глибокою етичністю, що були основним принципом його життя і мірилом діяльності. У своїй книзі «Володимир Антонович», що вийшла в Празі 1942 р., український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф Д. І. Дорошенко писав: «Поставивши раз на все, як мету свого життя, працю на добро українського народу, він увесь свій вік неухильно йшов до тієї мети і на службу їй віддав усі свої сили і весь свій хист». Тож не дивно, що його однодумці та учні на відзначення 30-річчя вступу вченого на кафедру Київського університету Св. Володимира (вересень 1905 р.) та 40-річчя виходу першої статті в часописі «Основа» ініціювали видання збірки праць, яку назвали «Сину України», та створення фонду імені В. Б. Антоновича, з якого б надавалися премії за історичні праці.

Ім’я В. Б. Антоновича за радянської доби було викреслено з наукового обігу. Його називали «українським буржуазно-націоналістичним істориком, археологом, етнографом, археографом» та «лідером українського буржуазно-націоналістичного руху 60–90-х рр. ХІХ ст.». І лише за часів Незалежної України з’явилася значна кількість фундаментальних наукових досліджень, у яких ретельно вивчено, схарактеризовано та проаналізовано його чималу спадщину.

У покажчику на вшанування ювілею вченого з можливою повнотою зібрано його друковані праці, а також деякі рукописи, віднайдені в імідж-каталозі історико-культурних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, які представлені в розділі «Наукова спадщина В. Б. Антоновича» та відповідних підрозділах: «Наукова діяльність у Київській археографічній комісії», «Окремі видання, праці у співавторстві, передмови та редагування творів», «Статті з періодичних видань, наукових збірників, матеріалів з’їздів», «Дописи в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца» – виданні Історичного товариства Нестора Літописця при Київському університеті Св. Володимира», «Публікації в часописі «Киевская старина», «Публікації в інших періодичних виданнях та збірниках», «Рецензії В. Б. Антоновича», «Листування». Вміщені бібліографічні описи документів розташовано в хронологічній послідовності. У підрозділі «Листування» – за алфавітом прізвищ дописувачів.

У розділі «Світогляд та громадська діяльність В. Б. Антоновича» зібрано дослідження, що розкривають суспільно-політичні погляди та громадську діяльність В. Б. Антоновича. У ньому виокремлено підрозділ, де розглянуто вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування української ідентичності вченого. 

До розділу «Біографія та спогади про В. Б. Антоновича» увійшли матеріали, які висвітлюють життєпис ученого та спомини про нього тих, хто знав його особисто. У розділі «Науковий набуток В. Б. Антоновича в дотеперішньому і сучасному контекстах» матеріал згруповано таким чином: «Загальні праці», «В. Б. Антонович як історик, історіограф, джерелознавець, засновник Київської історичної школи», «В. Б. Антонович – фундатор української археології та наукової школи археографії», «Етнографічна та нумізматична праця В. Б. Антоновича» та «Педагогічна діяльність В. Б. Антоновича». Тут репрезентовано динаміку наукових поглядів дослідників щодо оцінки спадщини В. Б. Антоновича від кінця ХІХ ст. до сучасності. Варто відзначити, що науковці висловлюють різні судження, однак всі вони спрямовані на подальше вивчення, поширення та актуалізацію чималого набутку вченого. За основу впорядкування документів обрано алфавітний принцип.

У розділі «Вшанування ювілеїв, наукової праці та пам’яті В. Б. Антоновича» дописи, пов’язані з ювілейними та пам’ятними датами вченого, розмішено в хронологічному порядку.

Розділ «Постать В. Б. Антоновича в довідкових виданнях, архівних документах та бібліографії» містить описи друкованих та електронних збірників архівних фондів, у яких відображено перелік архівних документів ученого, статей з енциклопедій, довідкових видань, бібліографічних покажчиків, які розташовано в алфавіті авторів і назв.

Для підвищення інформативності видання окремі бібліографічні описи зібраних матеріалів супроводжуються уточнювальними відомостями у вигляді анотацій, цитат, дат. Довідковий апарат складається з іменного покажчика.

Джерелами добору документів для біобібліографічного покажчика слугували універсальні, галузеві бібліографічні покажчики та покажчики змісту історичних періодичних видань, е-каталоги національних бібліотек України, обласних універсальних наукових бібліотек, наукових бібліотек закладів вищої освіти. Чимало корисної повнотекстової інформації знайдено в е-бібліотеках «Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини», «Наукова періодика України», «Культура України», «Чтиво» тощо. Як позитивний аспект слід зауважити наявність значної кількості оцифрованих праць В. Б. Антоновича, його статей, уміщених у періодичних виданнях попередніх років, зокрема «Основа», «Діло», «Зоря», Правда» та ін., що, безперечно, допомогло при оформленні достовірних бібліографічних описів документів.

Проте доводилося звертатися до бібліотек України з проханням уточнити деякі бібліографічні відомості чи надіслати цифрові копії видань. Висловлюємо щиру вдячність бібліотечним фахівцям Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, зокрема Н. М. Гуровій, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (відділи електронного доставляння документів та україніки), Одеської національної бібліотеки (віртуальна довідкова служба), наукових бібліотек Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна та Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницький, Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки м. Ужгород, Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаїв.

Неодноразово ми зверталися до фахівців Інституту франкознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, де також зосереджено унікальний фонд рідкісних періодичних видань, які завжди оперативно і в повному обсязі надавали запитувану інформацію.

Наукова спадщина В. Б. Антоновича 

Винесені з ранніх літ щирі симпатії до українського життя, перейшовши через горнило його молодечої мислі, збагачені широкою обсервацією народного життя і науковим, історичним дослідом, перейшли в глибоку і непохитну любов, повне ніжності обожання українського народу-демосу, українського народного життя – сучасного й минулого, яке він знав так добре, в сучасних проявах і минувшині. І в основі всієї пізнішої його наукової творчості заляг сей глибокий пієтизм, тепла і сердечної любові до сього народу.

М. Грушевський

 

Наукова діяльність у Київській археографічній комісії 

…Антонович требует сугубого надзора. В подтверждение этого подозрения может служить междустрочный смысл недавно составленной им передовой статьи I-го тома II-й части [насправді це ч. 3-тя, т. 1] Архива Юго-Западной России под названим «Изследование о козачестве». Антонович недавно назначен секретарем Киевской Археографической Комиссии.

З листа М. Мезенцева – флігель-ад’ютанта
Третього відділення – вищої політичної поліції російської імперії

 

 1. Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе : [у 8 ч., 35 т.]. – Киев, 1859–1914.
 2. Ч. 1, т. 4 : Акты об унии и состоянии православной церкви в Юго-Западной России во 2-ой половине XVII и в XVIII ст. (1648–1798 гг.) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. В. Антонович. – В унив. тип., 1871. – 99, 746, [1] с. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).
 3. Ч. 3, т. 1 : Акты о козаках (1500–1648 год) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. «Содержание актов о козаках, 1500–1648 год» В. Антоновича. – В тип. И. и А. Давиденко, 1863. – [1], II-CXX, [1], 2-433, [2]. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).

Рец.: Максимович, М. А. Исторические письма о козаках Приднепровских : (к М. В. Юзефовичу) : [перший лист історик створив після прочитання третьої частини «Архива Юго-Западной России» під назвою «Содержание актов о козаках, 1500–1648 гг.» зі вступ. ст. В. Антоновича. Згодом з’явилися ще 4 листи, у яких історик на основі аналізу док. прагнув висвітлити ряд влас. наук. знахідок щодо запорожців. Він ставить під сумнів опис Антоновичем картин початків козацтва і козацького гетьманства] / М. А. Максимович // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1865. – 23 февр. (№ 23). – С. 89, 90 ; 25 февр. (№ 24). – С. 93, 94 ; 27 февр. (№ 25). – С. 97, 98 ; Собр. соч. / М. А. Максимович ; ред. В. Б. Антонович. – Киев, 1876. – Т. 1 : Отдел исторический. – С. 277–316.

Рец.: Слепушкин, И. Новые исследования о козачестве. Архив Юго-Западной России, т. ІІІ, ч. І / И. Слепушкин // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1864. – 10 дек. (№ 70). – С. 283, 284 ; 12 дек. (№ 71). – С. 287, 288 ; 15 дек. (№ 72). – С. 292.

 1. Ч. 3, т. 2 : Акты о козаках (1679–1716) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. М. Юзефович ; предисл. «Содержание актов о козаках на правой стороне Днепра (1679–1716)» Владимира Антоновича. – В тип. Е. Федорова, 1868. – IV, 197, [2], 846, ІІ, [1] с.
 2. Ч. 3, т. 3 : Акты о гайдамаках (1700–1768) / предисл., [ред.] В. Антоновича. – В унив. тип. (И. Завадского), 1876. – 128, 897 с. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).
 3. Ч. 3, т. 5 : Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. В. Антоновича. – Тип. акционер. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [2], 99, 828, XLVI, [2] c. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).

Рец.: Томашівський, С. Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией по разбору древних актов. Часть третья. т. V. Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-западном крае в 1789 году. Киев, 1902. ст. 99 + 828 +XLVI // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1892. – Т. 52. – С. 19–21. – (Біблїоґрафія).

 1. Ч. 4, т. 1 : Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России (1442–1760 гг.) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; [предисл. М. Юзефовича], предисл. «Содержание актов об околичной шляхте» В. Антоновича. – В тип. Е. Федорова, 1867. – [1], II-LI, [1], 3-62, [3], 2-461 с. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).
 2. Ч. 5, т. 1 : Акты о городах (1432–1798) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. «Исследование о городах в Юго-Западной России по актам 1432–1798 гг.» В. Антоновича. – В унив. тип., 1869. – [1], 94, [1], 636, [1] с. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).

Рец.: К. Р. Archiwum Południowo-Zachodniéj Rossyi, wydawane przez Komissyę czasową do rozbioru akt dawnych. Czast piataja Akty o gorodacg (Kiew. 1869) / K. P. // Biblioteka Warszawska : pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. – Warszawa, 1871. – Т. 3. – S. 131–135.

 1. Ч. 6, т. 2 : Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVІІІ ст. (1700–1799) / [под ред. В. Б. Антоновича] ; предисл. «Исследование о крестьянах в Юго-Западной России по актам 1700–1798 г.» В. Антоновича. – В тип. И и А. Давиденко, 1870. – 64, 556 с. – (Відом. про В. Б. Антоновича як ред. тому зазначено в Систематическом перечне заседаний Комиссии для разбора древних актов (с 1845 по 1910 гг.). Архив Юго-Западной России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России… Киев. 1911. Вып. С. 24–29).
 2. Ч. 7, т. 1 : Акты о заселении Юго-Западной России / авт. предисл. М. Владимирский-Буданов ; сост. актов В. Б. Антонович. – Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. – II, 36, 86, 678, XII с.

Рец.: Каманин, И. Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. VII. Т. 1. Акты о заселении Юго-Западной России / И. Каманин // Киев. старина. – 1887. – Т. 18, [№ 8], авг. – С. 752–757.

Окремі видання, праці у співавторстві, передмови та редагування творів

Вплив російської культури на українців занадто великий і тому шкідливий. Російська література сильніша за українську, а російська мова надто близька до української – це збільшує небезпечність. Коли українці будуть засвоювати загальнолюдські ідеї й вищу культуру з творів західноєвропейської думки чужоземними мовами, то вони будуть намагатись висловлювати ці ідеї своєю мовою і цим сприятимуть її розвитку, а разом з тим і розвиткові рідної літератури й культури.

В. Антонович

1860

 1. О торговле неграми [Рукопис] : (кандидат. робота) / В. Антонович. – [Київ], 1860. – 53 с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1863

 1. Исследование о козачестве по актам с 1500 по 1648 год : (вступ. ст. к ч. 3, т. 1 «Архива Юго-Западной Росии») / В. Антонович. – Киев : В тип. И. и А. Давиденко, 1863. – [2], СХХ с.
 2. Иванишев, Н. Д. О древних сельских общинах Юго-Западной России Н. Иванишева / Н. Д. Иванишев ; предисл., гл. ред. В. Антоновича ; Киев. археогр. комис. – Киев : В тип. Федорова и Мин., 1863. – [1], IV, 72 с. – (Пер. укр. мовою в часоп. «Правда». Львів, 1874. Р. 7 число 13 (18 (30) серп.). С. 549–556 ; Р. 7, число 14 (3 (15) верес.). С. 584–589 ; Р. 7, число 16 (6 (18) жовт.). С. 668–673).

1864

 1. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. Составил Самоил Величко бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского. 1720. Т. 4 : изд. Времен. комис. для разбора древних актов / сост. Самоил Величко ; предисл.: И. Самчовский, В. Антонович. – Киев : В тип. Федорова, 1864. – XI, [5], 407, [1] с.

1866

 1. Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви / В. Антонович. – Киев : В тип. Киево-Печер. Лавры, 1866. – [6], 26 с.

1867

 1. О происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России : извлечено из 1-го т. IV ч. Архива Юго-Западной России, изд. Киев. комис. для разбора древ. актов / В. Антонович ; предисл. М. Юзефович. – Киев : В тип. Е. Федорова, 1867. – ХІІІ, LV, 62, [5] с.
 2. Содержание актов об околичной шляхте : [передмова] / В. Антонович. – Киев : [б. в.], 1867. – 62 с. – (Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. 1867. Ч. 4, т. 1 : Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России (1442–1760 гг.).

1868

 1. Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год, собранные и изданные под ред. В. Антоновичем и К. Козловским / под ред.: В. Антоновича и К. Козловского. – Киев : В унив. тип., 1868. – III–XI, І, ІІ, 164 с. – (Из «Университетских известий» 1868 г.).
 2. Дворянство Волынской губернии / соч. Н. Имеретинский [В. Антонович]. – Житомир : Тип. губерн. упр., 1868. – [5], 277 с. – (Передрук. з номерів «Волынских губернских ведомостей» 1867 р. № 111–115, 136–139, 141, 142, 144–154 ; 1868 р. № 16, 27, 28, 31–33, 38).
 3. Последние времена козачества на правой стороне Днепра. По актам с 1679 по 1716 год : извлечено из 2-го тома ІІІ части Архива Юго-Западной России, изд. Киев. комис. для разбора древ. актов : [дис. на ступінь магістра рус. історії] / сост. В. Антонович. – Киев : В тип. Е. Федорова, 1868. – 197 с.

Рец.: Иконников, В. С. Последние времена козачества на правой стороне Днепра. Диссерт. на степень маг. русской истории В. Б. Антоновича / В. С. Иконников // Университетские известия. – 1870. – № 10 (окт.). – С. 5–8.

1869

 1. Города Южно-Русского края / В. Б. Антонович. – Киев : Унив. тип., 1869. – 94 с. – (Извлечено из «Архива Юго-Западной России», ч. 5. т. 1).

1870

 1. Исследование о городах в Юго-Западной России по актам 1432–1798 гг. / В. Б. Антонович. – Киев : Унив. тип., 1870. – [2], 95 с. – (Передмова до ч. 5-ї, т. 1 «Архива Юго-Западной России»).

Рец.: И. Р. Исследование о городах в Юго-Западной Руси по актам 1432–1798 г. Составил В. Антонович. Киев, 1870 / И. Р. // Вестник Европы. – 1870. – Т. 5, [кн. 9], сент. – С. 424–434.

 1. Исследование о крестьянах в Юго-Западной России по актам 1700–1798 гг. : / В. Б. Антонович. – Киев : В тип. И. и А. Давиденко, 1870. – [2], 64 с.
 2. Конспект курсу з історії передмонгольської Русі. 1870 / В. Б. Антонович. – [Київ], 1870. – 34 с. – (Скоропис). – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1871

 1. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России : по актам (1650–1798) / сост. В. Антонович. – Киев : В унив. тип., 1871. – [2], 99, [1] с.

1872

 1. Курс лекций по истории Литовской Руси [Рукопис] / В. Б. Антонович. – [Б. м.], 1872–1873. – 80 с. – (Документи М. М. та М. Я. Оглоблиних та зібрана ними колекція).

1873

 1. О промышленности Юго-Западного края в XVIII столетии : чит. в общ. собр. [Півден.-Захід. від. рос. геогр. т-ва 12 квіт. 1873 р.] / В. Б. Антонович. – [Київ] : Унив. тип., 1873. – 13 с.

1874–1875

 1. Инструкция для описания городищ, курганов и пещер и для производства раскопок курганов : (сост. комис., назначен. 3-м Археол. съездом в Киеве и утверждена в общ. засед. съезда 21 авг. 1874 г.) / Д. Самоквасов, Л. Ивановский, В. Антонович. – Киев : В унив. тип., [1874]. – 7 с.
 2. Записки по истории Литовской Руси : [лекції В. Антоновича в першій половині 1874 р.] / В. Б. Антонович. – [Київ, 1874?]. – 2, 112 с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. Лекции с первой половины 1874 г. / В. Б. Антонович. – [Київ, 1874?]. – 112 с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 4. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей : изд. Времен. комис. для разбора древних актов при Киев., Подол. и Волын. генерал-губернаторе : [ред. 1-го і 3-го розд. належить В. Б. Антоновичу, 2-го – П. О. Терновському] / ред.: В. Б. Антонович, Ф. А. Терновский. – Киев : Тип. Е. Я. Федорова, 1874. – ІІ, 179, 176, Х с., 1 карта.
 5. Исторические песни Малорусского народа / с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1874–1875.

Т. 1, ч. 1 : Песни века дружинного и княжеского ; Т. 1, ч. 2 : Песни века  козацкого. – 1874. – XXIV, [2], 336 c.

[Замітка про вихід І тому «Исторических песен малорусского народа» та виклад змісту] // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові, 1874. – Р. 7, число 19 (30 падолиста). – С. 798. – (Літературні звістки).

Рец.: А. П. [Дольницький, А.] Исторические песни малорусского народа Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. І. Киев / А. П. [А. Дольницький] // Друг : письмо для белетристики и науки / ред. Іероним И. Кордасевич. – Львов, 1874. – Р. 1, число 13. – С. 289–292. – (А. П., Антін Переплис – псевдонім А. Дольницького, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 47, 304).

Рец.: [Без підпису] // Вестник Европы. – 1874. – Т. 5, [кн. 10], окт. – С. 3 обкл. – (Библиографический листок).

Рец.: Костомаров, Н. Историческая поэзия и новые ее материалы. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова. Том первый / Н. Костомаров // Вестник Европы. – 1874. – Т. 6, [кн. 12], дек. – С. 573–629 ; Етнографічні писання Костомарова зібрані заходом Академічної комісії української історіографії / М. Костомаров ; за ред. М. Грушевського ; Всеукр. акад. наук, Іст. секція. – [Київ], 1930. – С. 299–334. – (Записок 6 Українського наукового товариства в Київі ; т. 35).

Рец.: Н. П. [Петров, М. І.]. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. І. Киев : (библиогр. заметка) / Н. П. [М. І. Петров] // Труды Киевской духовной академии. – Киев, 1874. – [Т. 4, кн. 11], нояб. – С. 317–352. – (Н. П. – псевдонім Миколи Петрова, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 262).

Рец.: Новицкий, И. Новые издания песен / И. Новицкий // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1874. – 14 сент. (№ 110). – С. 1–3.

Рец.: Вас. Н. [Навроцький, В.] Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. І. Киев / Вас. Н. [В. Навроцький] // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові. 1875. – Р. 8, число 1 (15 січ). – С. 22–27 ; Р. 8, число 2 (30 січ.). – С. 67–74 ; Р. 8, число 3 (14 лют.). – С. 108–113. – (Василь Н. – псевдонім Володимира Навроцького, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 95).

Рец.: Навроцький, В. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова, т. 1. Киев, 1874 / В. Навроцький // Твори : вид. посмертне з портр. і життєписом / В. Навроцький ; авт. передм. О. Терлецький ; Етногр.-стат. гурток, Акад. братство. – Львів, 1884. – Т. 1. – С. 112–132.

Рец.: [Без підпису] Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Том первый. Киев 1874 // Друг : письмо для белетристики и науки / ред. Іероним И. Кордасевич. – Львов, 1875. – Р. 2, число 10. – С. 240–244.

Рец.: Котляревский, А. А. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова, Том первый. Киев, 1874. 2+XXIV+336 с. // Сочинения : в 4 т. / А. А. Котляревский. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 2. – С. 416–431.

 1. Т. 2, вып. 1 : Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком. – 1875. – [4], XI, 166 c.

Рец.: Н. П. [Петров, М. І.]. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Том второй. Выпуск 1. Киев. 1875 года : (библиогр. заметка) / Н. П. [М. І. Петров] // Труды Киевской духовной академии. – Киев, 1875. – [Т. 4, кн. 10], окт. – С. 146–160.

Рец.: [Без підпису]. Исторические песни малоруского народа Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Том II, выпуск I. Киев 1875. стор. 166 ціна 80 к. // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові, 1875. – Р. 8, число 16 (30 серп.). – С. 646.

Рец.: [Без підпису]. Исторические песни малоруского народа Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Том второй, Выпуск I. Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком. Киев 1875. Ц. 80 коп. стр. 166 // Друг : письмо для белетристики и науки / ред. Іероним И. Кордасевич. – Львов, 1875. – Число 17. – С. 413, 414.

Рец.: Rambaud, A. M. L'Ukraine et ses chansons historiques : [ст. про малорус. нар. літ., написану на підставі «Исторических песен малорусcкого народа» В. Антоновича і М. Драгоманова, «Чумацких песен» Радченка тощо] / А. М. Rambaud // Revue de deux mondes : [двотижн. фр. журн. ліберал. напрямку]. – 1875. – Vol. 9 (15 juin.). – P. 801–833. – (Відгук на нарис вміщено в часоп.: Правда. У Львові, 1875. Р. 8, число 17 (15 верес). С. 689, 690 ; Друг. 1875. Число 17. С. 414, 415).

Рец.: Гильтебрандт, П. Об исторических песнях Малорусского народа / П. Гильтебрандт // Древняя и новая Россия. – 1876. – Т. 2, № 7. – С. 291, 292.

Рец.: Драгоманов, М. Письмо в редакцию : [з приводу нотатки П. Гільтебрандта у № 7 («Древней и новой России») про рец. проф. М. Петрова на «Исторические песни малорусского народа»] / М. Драгоманов // Древняя и новая Россия. – 1876. – Т. 2, № 8. – С. [393].

Рец.: Гильтебрандт, П. Два слова в ответ : [відповідь на лист М. Драгоманова] / П. Гильтебрандт // Древняя и новая Россия. – 1876. – Т. 2, № 8. – С. [393].

Рец.: Jagić, V. Bibliographische Uebersict der Erscheinungen auf dem Gebiete der Slavischen Philologie und Alterthumskunde Seit dem Jahre 1870 : [є про «Исторические песни малоруського народа» В. Антоновича і М. Драгоманова] / V. Jagić // Archiv fῡr slavische Philologie : [міжнар. славіст. часоп.] / unter mitwirkung A. Leskien und W. Nehring ; herausgegeb von V. Jagić. – Berlin, 1876. – Bd. 1. – S. 563, 564.

Рец.: Consiglieri Pedroso, Z. Istoritheskiia piesni malo-russkago naroda s ‘ob’iasneniiami Vl. Antonovtcha I M. Dragomanova (Cantos historicos do povo pegueno-russo com notas por Vl. Antonovtch e M. Dragomanov) Tomo 1. – XXIV e 336 pg ; Tomo 2, fasc 1. – XI e 166. Kiev 1874–1875 // Ensaios criticos. – Porto, 1881. – Vol. 6. – P. 3–5.

Рец.: Pawlik, M. // Przegląd Społeczny : pismo naukowe i literackie. – Lwow, 1886. – Zesz. 4. – S. 308–515.

 1. О новонайденных серебряных монетах с именем Владимира : реферат Вл. Б. Антоновича / В. Б. Антонович. – Киев : В унив. тип., 1875. – 7 с. : ил.

1876

 1. Драгоманов, М. Малоруські народні перескази / М. Драгоманов, В. Антонович. – Відень : [б. в.], 1876. – ХХV, 434 с.
 2. Исследование о гайдамачестве по актам 1700–1768 г. / сост. В. Антонович. – Киев : В унив. тип. (И. Завадского), 1876. – [2], 128 с. – (Извлечено из ч. 3, т. 3 «Архива Юго-Западной России»).
 3. Максимович, М. А. Собрание сочинений. [В 3 т.]. Т. 1. Отдел исторический / М. А. Максимович ; ред. В. Б. Антонович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876. – VIII, 847 c.

1877

 1. Максимович, М. А. Собрание сочинений. [В 3 т.] Т. 2. Отделы: историко-типографический, археологический и этнографический / М. А. Максимович ; [ред. В. Б. Антонович]. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1877. – VII, 524, [2] c. : рис.
 2. Колдовство : Документы – Процессы – Исследование / В. Б. Антонович ; вступ. ст. П. Чубинского. – Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1877. – [2], 139, [1] с.

1878

 1. Описание киевского клада, содержащего римские монеты III и IV ст. / В. Б. Антонович. – Москва : Синод. тип., 1878. – 6 с.
 2. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. Вып. 1 / В. Б. Антонович. – Киев : В унив. тип., 1878. – 156, ІІ с. – (Оттиск из «Университетских известий» 1878 г. Печатано по определению Совета университета Св. Владимира). – Зміст: Литва и Русь до начала XIVстолетия. – C. 4–38 ; Витень и Гедымин. 1293–1341. – С. 39–83 ; Ольгерд и Кейстут. – С. 84–156.

Рец.: Костомаров, Н. И. В. Б. Антонович «Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV века». Киев, 1878. Вып. 1 / Н. И. Костомаров // Исторический вестник. – 1880. – Т. 2, май. – С. 178–186.

Рец.: Дашкевич, Н. П. Литовско-русское государство, условия его возникновения и причины упадка : (по поводу соч. В. Б. Антоновича) / Н. П. Дашкевич // Университетские известия. – 1882. – № 3 (март). – С. 45–70 ; № 8 (авг.). – С. 325–344 ; № 9 (сент.). – С. 361–367 ; № 10 (окт.). – С. 419–440 ; 1883. – № 4 (апр.). – С. 115–122. – (Без закінчення).

1879

 1. Археологические находки и раскопки в Киеве и в Киевской губернии в течении 1876 года / В. Б. Антонович. – Киев : Унив. тип. 1879. – 18 с. – (Из «Чтений в Историческом обществе Нестора Летописца»).
 2. История Литовской Руси : [літогр. лекції] / В. Б. Антонович. – [Київ, 1879]. – 8, 192 с. – Вид. склогр. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. Лекции по русской истории : [літогр. курс, читаний на Київ. жіноч. курсах в 1879 р.] / В. Б. Антонович. – Київ, 1879. – 581, [3] с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 4. Les chants histiriques de 1'Ukraine et les chansons des Latyches des Bards de la Dvina Occidentale Periodes paienne, Normande, Tartare, Polonaise et Cosaque : [власне це пер. О. Ходзьком фр. мовою «Исторических песен малорусского народа»] / тraduits sur les textes originaux par A. Chodzko, сharge de сours au College de France. – Paris : Ernest Leroux, editeur, 1879. – [8], 200, LXXI p.
 5. Із переписки М. П. Драгоманова : [у листі до О. Огоновського М. Драгоманов пише, що О. Ходзько додав (щоб вийшла Литва з Руссю), а в коментарі напустив польського патріотизму, – нас же видавців означив у примітках А. Д. – так що вийшла немов би то його оригінальна праця»] / М. П. Драгоманов ; подає М. Павлик // Житє і слово : вістник літ., політики і науки / видає О. Франко. – Львів, 1897. – Т. 6. – С. 376.

1880

 1. Историко-топографический очерк Южной Руси : [приват. курс, чит. курсисткам в 1880 р.] / В. Б. Антонович. – [Київ], 1880. – (Скоропис, 4 окремих зошита). – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 2. История Галицкой Руси : [літогр. лекції 1870–1880 рр.] / В. Б. Антонович. – [Київ, 1880]. – 4, 296 с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. История Руси до монголов ; История малорусского козачества : [лекції, чит. в Київ. ун-ті. 1879–1880 рр.] / В. Б. Антонович. – Київ, 1880. – 376, 168 с. – (Вид. склогр.). – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 4. Краткий очерк землевладения в Южной Руси : [лекція, чит. в Києві та зап. В. Крижанівським в 1880 р.] / В. Б. Антонович. – [Київ], 1880. – 14 с. – (Скоропис). – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1881

 1. Источники для истории Юго-Западной России : лекции 1880–1881 гг. [чит. в Київ. ун-ті Св. Володимира : літогр. конспект студентів ун-ту] / В. Б. Антонович. – [Київ], 1881. – 104 с. – (На обгортці напис, що зшиток належав В. Іконникову). – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 2. Источники Западно-Русской истории : [лекції 1880–1881 : літогр. конспект] / В. Б. Антонович. – [Київ], 1881. – 64 с. – (З імідж-каталогів історико-культурних фондів НБУ ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1882

 1. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 г. В. Б. Антоновичем / В. Б. Антонович. – Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, [1882?]. – 8 с.
 2. История Литовской Руси : лекции проф. Ун-та Св. Владимира В. Б. Антоновича. 1881–1882 г. / В. Б. Антонович. – Киев : Литогр. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 318 с.
 3. История малорусского козачества : лекции проф. Ун-та Св. Владимира В. Б. Антоновича / В. Б. Антонович. – Киев : Литогр. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 168 с.
 4. Уманский сотник Иван Гонта / В. Б. Антонович. – Киев : [б. в], 1882. – 27 с. – (Відбиток з листоп. кн. «Киев. старина» за 1882 р.).

1883

 1. Записки Карла Хоецкого (1768–1776) / К. Л. Хоецкий ; [передм. В. [В. Антоновича]. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, [1883]. – 66 с.
 2. Отрывки из дневника Станислава Освецима, относящиеся к истории Южной России 1643–1651 / С. Освецим ; пер. из рукоп. В. Антонович. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 139 с. – (Відбиток з «Киев. старины» за 1882 р.).
 3. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах : по коллекции Василия Васильевича Тарновского / В. Б. Антонович, В. А. Бец. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1883. – ІV, 81 с. : портр. – (В. Антоновичу належать біогр. П. Сагайдачного, Ю. Хмельницького, С. Туптала, Ів. Брюховецького, М. Ханенка, П. Дорошенка, І. Виговського, П. Тетері, Д. Многогрішного).

Рец.: [Без підпису]. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Выпуск 1-й. Составили профессора университета Св. Владимира В. Б. Антонович и В. А. Бец по коллекции В. В. Тарновского. Киев, Ц. 6 р. с перес. 6 руб. 70 коп. // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 4], апр. – С. 878–882.

Рец.: С. Ш. [Шубінський, С. М.] Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Выпуск I. Составили профессора университета Св. Владимира В. Антонович и В. Бец по коллекции В. В. Тарновского. Киев 1883 / С. Ш. [С. М. Шубінський] // Исторический вестник. – 1883. – № 12, апр. – С. 693, 694. – (Прізвище авт. встановлено за «Словарем псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» / Ю. Н. Масанов. – Москва, 1958. Т. 3. С. 65).

1884

 1. Нумизматический кабинет : (ист.-стат. зап. об ученых и учеб.-вспомогател. учреждениях ун-та Св. Владимира) / В. Б. Антонович ; изд. под ред. В. Иконникова. – Киев : [б. в.], 1884. – 76 с., 9 ил.
 2. История Литовской Руси : [рукоп. лекції, чит. в Київ. ун-ті Св. Володимира, записані студентом] / В. Б. Антонович ; записав В. о. – [Київ], 1884. – 280 с. – (Відом. з е-ресурсу: Центральний державний історичний архів Української РСР. «Антоновичи – украинские буржуазные историки». Ф. 832, оп. 1, 1860–1942 гг.». URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf (дата звернення: 09.2023)).

1885

 1. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Вып. 1 / сост. по коллекции Василия Васильевича Тарновского В. Б. Антонович и В. А. Бец. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1885. – [4], VI, II, 110 с., 19 л. портр., 2 л. факс. – Зміст: От издателя / В. Бец. – С. І–VI ; Оглавление. – С. І–II ; Петр Конашевич Сагайдачный. 1605–1622 гг. – С. 1–7 ; Богдан Хмельницкий. 1647–1657 гг. – С. 8–34 ; Юрий Зиновьевич Хмельницкий. 1641–1685 гг. – С. 35–46 ; Савва Григорьевич Туптало. 1599–1702 гг. – С. 47, 48 ; Иван Остапович Выговский. 1657–1659 гг. – С. 49–67 ; Павел Тетеря. 1662–1664 гг. – С. 68–76 ; Демьян Игнатьевич Многогришный. 1668–1672 гг. – С. 77–87 ; Иван Мартынович Брюховецкий. 1663–1668 гг. – С. 88–94 ; Михаил Степанович Ханенко. 1670–1674. – С. 95–98 ; Петр Дорофеевич Дорошенко. 1665–1676. – С. 99–110.
 2. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Т. 1 / В. Б. Антонович. – Киев : Тип. Е. Я. Федорова, 1885. – [4], 351 с. – Зміст: Очерк истории великого княжества Литовского до смерти В. К. Ольгерда. – С. 1–6 ; І. Литва и Русь до начала XIV столетия. – С. 7– 35 ; ІІ. Витень и Гедымин. 1293–1341. – С. 36–73 ; ІІІ. Ольгерд и Кейстут (1341–1377). – С. 74–132 ; Исследование о городах Юго-Западного края. – С. 133–194 ; Киевские войты Ходыки : эпизод из истории городского самоуправления в Киеве в XVI–XVII столетиях. – С. 195–220 ; Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие (1362–1569). – С. 221–264 ; Очерк отношений польского государства к православию и православной церкви. – С. 265–278 ; Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII столетия. – С. 279–342 ; Летопись Сатановского монастыря. – С. 343–351.

Рец.: Соболевский, А. К вопросу об исторических судьбах Киева : (по поводу «Монографий» В. Б. Антоновича) / А. Соболевский // Университетские известия. – 1885. – № 8 (авг). – С. 281–291.

Рец.: Соболевский, А. К вопросу об исторических судьбах Киева. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России В. Б. Антоновича. Т. 1. Киев. 1885. – Киев : [б. в.], 1885. – 11 с.

Рец.: Каманин, И. В. Б. Антонович. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России, т. 1. Киев, 1885 г. / И. Каманин // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 6], июнь. – С. 318–328.

Рец.: А. В. [Пипін, О. М.] Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. В. Б. Антоновича / А. В. [О. М. Пипін] // Вестник Европы – 1885. – Т. 3, [кн. 6], июнь. – С. 872–874. – (Прізвище авт. встановлено за «Словарем псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» / Ю. Н. Масанов. Москва, 1956. Т. 1. С. 34).

 1. Польско-русские соотношения XVII в. в современной польской призме : (по поводу повести Г. Сенкевича «Огнем и мечем») / В. Антонович. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 35 с.

1886

 1. Дневник новгородского подсудка Федора Евлашевского (1564–1604) / Ф. Евлашевкий ; публ. В. Антонович. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. – 37 с.
 2. Источники Западно-Русской истории : [літогр. конспект лекцій] / В. Б. Антонович ; запись лекций рукой Е. А. Кивлицкого. – [Київ], 1886. – 47, 31 с.– (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. О скальных пещерах на берегу Днестра в Подольской губернии / В. Б. Антонович. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 17, [1] с., 3 л. ил.

Рец.: Голубовский, П. О скальных пещерах на берегу Днестра в Подольской губернии. Вл. Б. Антонович. Одесса, 1886 / П. Голубовский // Киев. старина. – 1887. –Т. 19, [ № 10], окт. – С. 369, 370.

1887

 1. Исторія Великого Князівства Литовского вод найдавнійших часов аж до упадку уділнои системы в Литовской Руси / В. Антонович, Д. Іловайський ; пер. В. К. [В. Н. Вовк-Карачаєвський]. – В Тернополи : З друк. Іосифа Павловского, 1887. – [8], 207, [1] с. – (Руска исторична бібліотека / под ред. О. Барвінського ; т. 6). – Зі змісту: Исторія Великого Князівства Литовского до смерти В. к. Ольгерда / В. Антонович. – С. 1–118. – (В. К. – псевдонім Василя Никодимовича Вовка-Карачаєвського, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 83, 450).

1888

 1. Грановщина : (эпизод из истории Брацлавской Украины) / В. Антонович. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 19 с.
 2. Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданных Комиссией для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе / под ред., предисл. В. Б. Антоновича. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. – [2], ІІ, 48, [2], LIX, 322 c., 1 л. фронт. (карта).

Рец.: В. М. [Мякотин, В. А.] Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный комиссиею для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев. 1888 / В. М. [В. А. Мякотин] // Исторический вестник. – 1890. – Т. 40, май. – С. 464, 465. – (Прізвище авт. встановлено за «Словарем псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» / Ю. Н. Масанов. Москва, 1956. Т. 1. С. 198).

Рец.: Новицкий, Ив. Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев. 1888. В 8-ю д., стр. 4 ненум., + LIX + 322 / Ив. Новицкий // Киев. старина. – 1890. – Т. 28, [№ 3], март. – С. 568–571.

1890

 1. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. [В 2 вип.]. Вып. 1. (XVI cт.) / М. Литвин, Б. де Виженер, Л. Горецкий, Э. Ляссота ; пер. К. Мельник ; под ред. В. Антоновича. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. – II, III, 190, [1] с. – Зміст: Литвин, Михаил. Извлечение из сочинения Михайла Литвина. Отрывки о правах татар, литовцев и москвитян (1550 г.) / М. Литвин. – С. 4–58 ; Виженер, Блез де. Извлечение из записок Блеза де Виженера (1573) : Русь Червоная, Волынь ; Подолие ; Тур, зубр и лось ; Устройство военного дела в Польше ; О татарах / Б. де Виженер. – С. 59–88 ; Горецкий, Леонард. Описание войны Ивонии, господаря волошского (1574) / Л. Горецкий. – С. 89–136 ; Ляссота, Эрих. Дневник Эриха Ляссоты из Стеблева (1588–1594) / Э. Ляссота. – С. 137–190.

Рец.: В. Б. Мемуары относящиеся к истории Южной Руси. Т. І. (Редакция В. Антонович, пер. К. Мельник) // Исторический  вестник. – 1890. – Т. 42, окт. – С. 248, 249.

 1. Історія Руси до монголів : [унів. курс : пер. укр. мовою] / В. Б. Антонович. – [Київ, 90-ті рр. ХІХ ст.]. – 177 с. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 2. Конспект лекцій з історії Галицької Русі 1870–1871 і далі / В. Б. Антонович. – [Київ, 90-ті рр. ХІХ ст.]. – 68 с. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. Конспект лекцій з історії козачества 1871–1872 рр. / В. Б. Антонович. – [Київ, 90-ті рр. ХІХ ст.]. – 34 с. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 4. Конспект лекцій з історії Литви. 1870–71 рр. / В. Б. Антонович. – [Київ, 90-ті рр. ХІХ ст.]. – 114 с. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 5. Конспект лекцій з передмонгольської Русі 1878 р. / В. Б. Антонович. – [Київ, 90-ті рр. ХІХ ст.]. – 140 с. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1891–1892

 1. Каталог собрания Археологических и исторических древностей Екатерины Николаевны Скаржинской [Рукопис] / сост. А. П. Зосимович ; под ред. В. Б. Антоновича. – Київ ; Лубни, 1891–1892. – (Місце зберігання рукоп.: Держ. архів Полтав. обл., ф. 222, оп. 1, спр. 2, 125 арк.).
 2. Протоиерей Алексей Андриевский : (эпизод 1789 г.) / В. Антонович. – [Київ : Тип. Г. Т. Корчак-Новицького, 1892]. – (Відбиток з журн.: Киев. старина. 1892. № 1). – (Відом. про вид. з кат. колекції б-ки М. Ф. Комарова Одес. нац. наук. б-ки (Одеса, 2014. 322 с.)).

1893

 1. Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян : с 7 пл. и 47 политипажами / В. Б. Антонович. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1893. – [3], 78 с., [7] л. карт-планов. – (Материалы по археологии России / Императ. Археол. Комис. ; № 11).

Рец.: М. Г. [Грушевський, М.] Антонович В. Б. Раскопки в стране древлян (Материалы по археологии России, издаваемые арх. комис., № 11, Древности Юго-Западного края). СПб, 1893. 78 ст. + 7 плянів / М. Г. [М. Грушевський] // Записки Наукового товариства імени Шевченка / впорядкував О. Барвінський. – У Львові, 1894. – Т. 4 – С. 170, 171 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2008. – Т. 14. – C. 4, 5. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 234).

Рец.: Ястребов, В. Материалы по археологии России, издаваемые императорской археологической комиссией. № 11. Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян. В. Б. Антоновича. С 7 планами и 47 политипажами. СПб. 1893. 48 с. / В. Ястребов // Киев. старина. – 1893. – Т. 42, [№ 8], авг. – С. 318–321.

Рец.: Без підпису. Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян. С. 7 пл. и 47 политип. СПб. 1893 г. Цена 2 р. // Археол. известия и заметки, изд. император. москов. археол. о-вом / под ред. А. В. Орешникова. – Москва, 1893. – № 7/8. – С. 274, 275. – (Библиография).

Analyse: de Volkow, Th. [Вовк, Хв.] Antonovitch, V. Raskopki v stranié Drevlian (Fou illes au pays des Drevlianes). Matériaux pour l’archéologie de la Russie, publiés par la Commission impériale d’archéologie, n XI, Les Antiquités des provinces du Sud-ouest. S. Pétersbourg. 1893. 78 p. in-fol., 7 cartes et 47 gravures) / Th. de Volkow [Ф. Вовк] // L’Antropologie. – Paris, 1894. – Т. 5. – Р. 334–338. – (Авт. та відом. про рец. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 24).

 1. Кобзарь Тараса Шевченка : [в 2 ч.] : [ред. вид. О. Огоновський у післямові до ч. 1 та 2 не зазначив кожну прим., надану В. Антоновичем, попри це його авторство можна визначити за листами, написаними як О. Огоновським, так і В. Антоновичем до О. Огоновського] / Т. Шевченко ; за ред. О. Огоновського ; [прим. В. Антоновича]. – У Львові : Вид. Т-ва ім. Шевченка, З друк. [Наук.] т-ва ім. Шевченка, Під зарядом К. Беднарського, 1893. – (Відом. про листи у зб.: Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. Київ, 1966. С. 141, 152 та у кн.: Дорошенко, В. Примітки Володимира Антоновича до Шевченкового «Кобзаря». Прага, 1937. 12 с., також вміщено листування В. Антоновича й О. Огоновського).
 2. Ч. 1. – CXVI, 315, [1] с.
 3. Ч. 2. – 405, [1] с.

1895–1896

 1. Археологическая карта Киевской губернии : (приложение к XV т. «Древности») / В. Б. Антонович ; Москов. археол. о-во. – Москва : Тип. М. Г. Волчанинова, 1895. – [4], 139, 20 с., 1 карта.

Рец.: Н. Б. [Біляшівський, М.] Антонович В. «Археологическая карта Киевской губернии» (Приложение к XV т. «Древности»). Изд. Археол. общ. М. 1895 г. Карта+139+20 стр. / Н. Б. [М. Біляшівський] // Киев. старина. – 1896. – Т. 52, [№ 3], март. – С. 129–132. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 260).

Analyse: de Volkow, Th. [Вовк, Хв.] Antonovitch, V. В. Arkheologitcheskaïa karta Kievskoï gouberniï (Carte archéologique du gouvernement de Kiev). Supplé ment au t. XV des Drevnostl, publié par la Soc. d’archéologie de Moscou. Moscou, 1895 (139–15 p. im40 et une carte Om, 8 0 x O m, 80) / Th. de Volkow [Хв. Вовк] // L’Antropologie. – Paris, 1896. – Т. 7. – Р. 346–348. – (Авт. та відом. про рец. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 37).

Analyse: de Volkow, Th. [Вовк, Хв.]. Antonovitch V. B. Carte archéologiue du gouvernement de Kiev (en russe), in 4° 160 p. Moscou. 1895 / de Volkow Th. [Хв. Вовк] // Bulletins de la Soiété d’Antropologie de Paris. – Paris, 1896. – Т. 7. – Р. 342, 343. – (Авт. та відом. про рец. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 38).

Рец.: П. Г. В. Б. Антонович. Археологическая карта Киевской губернии (Приложение к XV т. «Древностей»). Москва. 1895 / П. Г. [П. Голубовський] // Киев. старина. – 1896. – Т. 52, [№ 3], март. – С. 132–134.

Рец.: Без підпису. В. Б. Антонович. Археологическая карта Киевской губернии (Приложение к XV т. «Древности»). Издание императорского московского археологического общества. Москва. 1895 // Археол. известия и заметки, изд. император. москов. археол. о-вом / под ред. И. А. Линниченка и В. М. Михайловского. – Москва, 1896. – № 2/3. – С. 84.

Рец.: Грушевський М. В. Б. Антонович – Археологическая карта Киевской губернии, додаток до XV т. Древностей моск. Археол. Товариства, Москва, 1895, ст. 139 + 20 + мапа / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1898. – Т. 25, кн. 5. – С. 1–6 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 15. – C. 3–8.

Рец.: Бобринский, А. А. Отзыв о труде профессора Владимира Бонифатиевича Антоновича «Археологическая карта Киевской губернии», удостоенном Русским археологическим обществом золотой медали, учрежденной в память графа А. С. Уварова (30 дек. 1897 г.) / А. А. Бобринский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1900. – 22 с.

 1. Початки козацтва : посля водчитов В. А. написав Л. Д. : [короткий лекційний курс, що містить історію козаччини до повстання Жмайла 1625 р.] / В. А. [В. Антонович] ; [пер.] Л. Д. – Львов : Коштом и заходом Т-ва «Просвіта», 1895. – 30, [2] с. – (Ч. 187, кн. 12).

Рец.: Грушевський, М. Початки козацтва посля водчитов В. А. написавъ Л. Д. (Книжечки Просвіти, рік 1895, кн. 12), Льв., 1895, ст. 30 : [авт. рец. вказує на неточності в пер., надрук. на основі літогр. тексту, без перегляду самого проф. В. Антоновича] / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1897. – Т. 18, кн. 4. – С. 16–18 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2008. – Т. 14. – C. 208–210.

 1. По вопросу об уничтожении Ярославова вала : (реферат, читанный в засед. о-ва Нестора Летописца) / В. Антонович. – Киев : Тип. «Киев. слова», 1895. – 40 с., 1 л. плана. – (Окремий відбиток з «Киев. слова» 1895. № 2798, 2806, 2807).
 2. По вопросу об уничтожении Ярославова вала / В. Антонович. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 21 с., 1 л. плана. – (Відбиток з «Чтений в Историческом обществе Нестора Летописца» ; т. 9). – (В прим.: «Настоящий доклад был уже напеч. в газ. «Киев. Слово», в № 2798, 2806 и 2807, здесь же он печатается в виду некоторых дополнений»).

Рец.: Грушевський М. По вопросу об уничтожении Ярославова вала (відбиток з ґазети: Киевское Слово. К., 1895, ст. 40. – По вопросу об уничтожении Ярославова вала (відбиток з Чтеній київ. історич. товар., т. IX), К., 1896, ст. 19 / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові,1898. – Т. 25, кн. 5. – С. 1–6 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 15. – C. 3–8.

Рец.: Кибальчич, Т. В. Уничтожение древнего Ярославова вала в Киеве : в защиту ист. правды : (по поводу реф. проф. В. Б. Антоновича «По вопросу об уничтожении Ярославова вала», чит. в публ. заседании Ист. о-ва Нестора Летописца 15-го окт.) / Т. В. Кибальчич. – Киев : Тип. Барского, 1895. – 105 с. – (Авт. зазначено на обкл.). – (Відбиток з газ. «Жизнь и искусство». 1895 р., № 308, 310, 315, 317, 322, 324, 329, 331).

Рец.: В. І. [Дорошенко, В.] Нові археолоґічні знаходи в Київі : [з приводу дискусії щодо місця знаходження Ярославова вала] / В. І. [В. Дорошенко] // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1896. – Т. 9, кн. 1. – С. 1–5. – (Розділ Miscellanea). – (В. І. – псевдонім В. Дорошенка, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 83).

 1. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета Св. Владимира : [в 3 вып.] / сост. В. Б. Антонович. – Киев : Тип. Ун-та Св. Володимира В. І. Завадского, 1896–1906.
 2. Вып. 1 : Монеты древнего мира. – 1896. – ІІ, 286 с.

Рец.: Грушевський, М. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета Св. Владимира вып. I : монеты древнего мира (відбиток з київ. Университетских Известий 1896 р.), К., 1896, ст. ІІ + 286 / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1898. – Т. 25, кн. 5. – С. 1–6 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов .ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 15. – C. 3–8.

 1. Вып. 2 : Монеты Римской республики. – 1900. – 118, VI с.
 2. Вып. 3 : Монеты Римской империи (от Юлия Цезаря до Коммода). – 1906. – 365 с.
 3. Несколько данных о землевладении в Южной Украине в ХV столетии / В. Антонович. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1896. – 19 с. – (Відбиток з журн. «Киев. старина»).

Рец.: Грушевський, М. Антонович В. Несколько данных о землевладении в южной Украине в XV столетии (Киевская Старина. 1896. [Кн.] X. 19 с.) / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1897. – Т. 16, кн. 2. – C. 6, 7 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2008. – Т. 14. – C. 188, 189.

 1. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. [В 2 вып.] Вып. 2. (Первая половина XVII ст.) / Ф. Евлашевский, Я. Собеский, С. Окольский, Г. Боплан, Б. Машкевич ; пер. К. Мельник ; под ред. В. Антоновича. – Киев : [б. в.], 1896. – ІІ, 438, [6] с. – Зміст: Евлашевский, Федор. Дневник новгородского подсудка. 1564–1604 / Ф. Евлашевский. – С. 1–39 ; История Хотинского похода Якова Собеского. 1621. – С. 40–126 ; Дневник похода против козаков запорожских. 1625. Приложение: Куруковский договор. – С. 127–147 ; Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка 1628. – С. 148–167 ; Окольский, Симеон. Дневник Симеона Окольского 1637–1638. Приложения: Дополнение Самуила Величка. Ординация войска Запорожского реестрового / С. Окольский. – С. 168–288 ; Боплан, Гийом Левассер. Описание Украины Боплана. 1630–1640 / Г. Л. Боплан. – С. 289–388 ; Сказание о невольниках, освободившихся из турецкой каторги. 1643. – С. 389–405 ; Машкевич, Богуслав Казимир. Дневник Богуслава Казимира Машкевича. 1643–1649 / Б. К. Машкевич. – С. 406–438.

Рец.: Н. М. [Молчановский, Н.] Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вьп. II / Н. М. [Н. Молчановский] // Киев. старина. – 1897. – Т. 56, [№ 3], март. – С. 82–84. – (Прізвище авт. встановлено за ст.: Никандр Васильевич Молчановский : (некролог) : [бібліографія]. Україна. У Київі, 1907. Т. 1, янв. С. 103).

Рец.: Рудницький, С. Мемуары относящиеся к истории Южной Руси, выпуск II (первая половина XVII ст.), перевод К. Мельник (под редакцией В. Антоновича), 1896, ст. ІI + 438 / С. Рудницький // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1898. – Т. 23/24, кн. 3/4. – С. 1–5.

1897

 1. Публичные лекции по геологии и истории Киева, читанные П. Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историческом Обществе Нестора Летописца в марте 1896 года : с двумя рис. / П. Я. Армашевский, В. Б. Антонович. – Киев : Тип. К. Н. Милевского, 1897. – 87, [7] с. – Зі змісту: Лекція 2. Киев в дохристианское время / В. Б. Антонович – С. 29–59 ; Лекція 3. Киев в княжеское время / В. Б. Антонович. – С. 61–87.

Рец.: Грушевський, М. Публичные лекции по геологии и истории Киева, читанные П. Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историческом Обществе Нестора Летописца в марте 1896 года, К., 1897, ст. 87 + рисунок / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1898. – Т. 25, кн. 5. – С. 1–6 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 15. – C. 3–8.

Рец.: М. [Молчановский Н.]. П. Я. Армашевский и Вл. Б. Антонович. Публичные лекции по геологии и истории Киева, читанные П. Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историческом Обществе Нестора Летописца в марте 1896 год. С двумя рисунками (Киев, 1897). Стр. 87 / Н. М. [Н. Молчановский] // Киев. старина. – 1897. – Т. 57, [№ 4], апр. – С. 40, 41. – (Прізвище авт. встановлено за ст.: Никандр Васильевич Молчановский : (некролог) : [бібліографія]. Україна. У Київі, 1907. Т. 1, янв. С. 103).

Analyse: de Volkow, Th. [Вовк, Хв.] Armachevsky, P. et Antonovitch, V. Poublitchnyïa lektziï po geologiï 1 istorlï Kiéva (Conférences sur la géo logie et l’histoire de la ville de Kiev). Kiev, 1897. (87 p. in-16 et 2 cou pes géol.) // L’Antropologie. – Paris, 1897. – Т. 8. – Р. 687, 688. – (Авт. та відом. про рец. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 42).

 1. Бесїди про часи козацькі на Українї / [В. Б. Антонович]. – Чернівцї : Накладом авт. Друк. т-ва «Руська Рада». Під зарядом І. Хромовського, 1897. – 159 с.

Рец.: Грушевський, М. Примітки до істориї козаччини : з поводу книжки : Бесїди про часи козацькі на Українї, Чернівці, 1898, с. 159. / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1898. – Т. 22, кн. 2. – С. 1–14.

1899

 1. Лекції по історичній географії. Київська губернія / В. Б. Антонович. – [Київ, кінець ХІХ ст.]. – 23 с., 6 пл. – (Скоропис). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 2. Древняя русская истории : [лекції, читані на Київ. вищ. жіночих курсах 1879 р.] / В. Б. Антонович. – [Київ, кінець ХІХ ст.]. – 30 с. – (Скоропис рукою В. Данилевича кінця ХІХ ст.). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 3. Шевченко, Т. Г. Кобзарь. Т. 2 : [вміщ. в основному твори, що увійшли до 2-го т. праз. вид. «Кобзаря» 1867 р.] / Т. Г. Шевченко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ, 1899. – 184 c. – (Гектогр. вид., видане київ. студент. гуртком під керівництвом проф. ун-ту В. Б. Антоновича. Його пр. наявний у фонді Ін-ту літ. ім. Т. Шевченка НАН України (фонд Ю. Меженка). Тираж – 100 прим.). – (Див. ст.: Меженко, Ю. Невідоме підпільне видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Літературна критика. Київ, 1939. № 5. С. 114–117).

1900

 1. Археологическая карта Волынской губернии / В. Б. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1900. – V, 130 с.

Рец.: Доманицький, В. В. Б. Антонович. Археологическая карта Волынской губернии, Москва, 1900 (відбиток з 81 тома Трудів XI Киевского археологического съезда), стор. 130, 4 + мапа / В. Доманицький // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1902. – Т. 50, кн. 6. – С. 7–10.

Рец.: Е. С. [Сіцінський, Ю.]. Археологическая карта Волынской губернии. Москва, 1900 г. / Е. С. [Ю. Сіцінський] // Киев. старина. – 1903. – Т. 80, [№ 1], янв. – С. 45–48. –  (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 530).

Analyse: de Th. V. [Вовк, Хв.] Antonovitch, V. В. Arkheologitcheskaïa karta Volynskoï Goub. (La carte archéologique de la Volynie). Travaux du Xl-e Congrès archéologique russe, tenu à Kiev. Moscou. 1901 / V. Th. [Хв. Вовк] // L’Antropologie. – Paris, 1904. – Т. 15. – Р. 209, 210. – (Авт. та відом. про рец. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 60).

 1. К вопросу о галицко-русской литературе : (по поводу статьи проф. Т. Д. Флоринского) / В. Б. Антонович. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 28 с.

1901

 1. Раскопки курганов в Западной Волыни ; О каменном веке в Западной Волыни / В. Б. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, [1901]. – 21 с. – (Відбиток з 1-го тому «Трудов ХІ Археологического съезда в Киеве. 1899»).

1902

 1. Волынская тревога 1789 года / В. Б. Антонович ; Киев. комис. по разбору древ. актов. – Киев : Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 99 с.

1904

 1. Польсько-українські відносини XVII ст. в сучасній польській призмі : (з нагоди повісти Г. Сенкевича «Огнем і Мечем») / В. Антонович ; пер. [укр.] В. Гнатюк. – Львів : [Накладом Укр.-Руської Вид. Спілки]. Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1904. – 66, [6] с. – (Лїтературно-наукова Біблїотека. Серія, 2 / за ред. В. Гнатюка ; ч. 86).

Рец.: В. [Гнатюк, В.] Володимир Антонович. Польсько-українські відносини ХVII ст. в сучасній польській призмі. (З нагоди повісти Г. Сенкевича «Огнем і Мечем»). Переклав Володимир Гнатюк. (Лїтературно-наукова Біблїотека ; ч. 86) / В. [В. Гнатюк] // Лїтературно-науковий вістник. – Львів, 1904. – Т. 27, кн. 9. – С. 181. – (Хроніка і біблїоґрафія). – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 79, 455).

1905

 1. Павлуцкий, Г. Г. Деревянные и каменные храмы : [у передм. до вид. авт. зазначає, що частина його роботи, присвяч. огляду окремих пам’яток, підгот. разом з В. Б. Антоновичем, який здійснив іст. опис місцевості, на якій вони розміщені] / Г. Г. Павлуцкий, В. Б. Антонович. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 124 с. – (Древности Украины ; вып. 1).
 2. Чари на Українї / В. Антонович ; пер., [авт. передм.] В. Гнатюк. – Львів : [Накладом Укр.-Руської Вид. Спілки]. Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1905. – 78 c. – (Лїтературно-наукова біблїотека / відповідає за ред. В. Гнатюк ; ч. 114).

1907

 1. Щурат, В. Г. Історичні піснї / І. Г. Щурат. – Львів : Накладом М. Петрицького. З Печатні Удїлової, 1907. – 77, [2] с. – (Кожному віршу передує уривок з літописів чи іст. творів В. Б. Антоновича [З «Монографий по истории Западной и Юго-Западной России»] та М. І. Костомарова).

1911

 1. Список материалов для составления историко-географического словаря / В. Б. Антонович ; предисл. Е. Антонович. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, [1911]. – 30 с. – (Авт. зазначено в передм.).

1912

 1. Виклади про козацькі часи на Вкраїнї : із переднїм словом про житє та дїяльність Антоновича, із портр. авт., образами гетьманів, картою України і увагами Мирона Кордуби / В. Б. Антонович ; [передм. В. І. Сімовича]. – 2-ге вид. – Чернівці ; [Коломия : [Друк. А. В. Кисїлевського і Ски, 1912]. – XXIV, 232 c., 1 арк. карт, портр. – (Бібліотека для молодежи. [Серія, 3 / під. ред. В. І. Сімовича] ; ч. 3). – В кн. також розвідки: Про житє та дїяльність Володимира Антоновича / В. С. [В. І. Сімович] ; Дещо про «Виклади про козацькі часи на Вкраїні» та про історичні погляди проф. Антоновича / Д. А. [Д. В. Антонович]. – В кн. портр.: П. К. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка, І. С. Мазепи, І. І. Скоропадського, П. Л. Полуботка, Д. П. Апостола, К. Г. Розумовського, І. Гонти].
 2. Коротка історія Козаччини: із переднїм словом про житє та дїяльність Антоновича, із портр. авт., образами гетьманів, картою України і увагами Мирона Кордуби ; [передм. В. І. Сімовича]. – 2-ге вид. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А. В. Кисїлевського і Ски, 1912]. – XXIV, 232 c., 1 арк. карт, портр. – (Загальна бібліотека ; № 100/103). – На обкл. назва: Коротка історія козаччини з ілюстраціями і картою України. – В кн. також розвідки: Про житє та діяльність Володимира Антоновича / В. С. [В. Сімович] ; Дещо про «Виклади про козацькі часи на Вкраїні» та про історичні погляди проф. Антоновича / Д. А. [Д. В. Антонович]. – В кн. портр.: П. К. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Д. Дорошенка, І. С. Мазепи, І. І. Скоропадського, П. Л. Полуботка, Д. П. Апостола, К. Г. Розумовського, І. Гонти.

Рец.: С. Є. [Єфремов, С.] В. Антонович. Коротка історія козаччини. З ілюстраціями і картою України. Друге видання. Сторін. XXIV+232. Коломия, року не позначено / С. Є. [С. Єфремов] // Рада. – 1913. – 7 нояб. (20 листоп.) (№ 255). – С. 4. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 329, 468).

1914

 1. Донесения папского нунция Иоанна Торреса, архиепископа Адрианопольского, о событиях в Польше во время восстания Богдана Хмельницкого / Я. Торрес ; [пер. С. В. Савченко и М. В. Лучицкой ; испр. и примеч. В. Н. Забугина и В. Б. Антоновича]. – Киев : Типо-литогр. М. Т. Мейнандера, 1914. – [2], II, 182 с.

1916

 1. Dėpêches de Jean Torres / V. Antonoviĉ. – Kiev : [s. n.], 1916. – 181 p. – (Відом. про вид.: Ucrainica в західно-європейських мовах : вибр. бібліогр. / Є. Ю. Пеленський Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. Мюнхен, 1948. Т. 158. С. 52).

1917

 1. Хмельниччина в повісти Г. Сенкевича / В. Антонович ; Союз визволення України. – Віденъ : З друк. Адольфа Гольцгавзена у Відні (Накладом Союза визволення України), 1917. – 30, [2] с.

1921

 1. Vytenis ir Gedminas, 1293–1341 : versta iš originalo kalbos / V. Antanavičiaus. – Vilnius : Vilniaus, 1921 ([Vilnius] : «Žaibo» sp.). – 38 р. – (З е-каталогу Литовської національної бібліотеки ім. Мартінаса Мажвідаса).

1927

 1. Про життя давніх Словян / С. Шамбинаго, В. Антонович ; [пер. І. Крип’якевича]. – Львів : Друк. вид. спілки «Діло». Накладом т-ва «Просвіта», 1927. – 16 с. : іл. – (Вид. Т-ва «Просвіта» ; ч. 716). – (Історична бібліотека ; ч. 10). – (В кінці примітка: Обі статті беремо із зб. «Русская истории в очерках и статьях» під ред. проф. М. Довнар-Запольського, т. 1, зі значними скороченнями).

1932

 1. Твори. Т. 1 / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – LXXXIX, [I], 312 с. – Зміст: Переднє слово. – С. ІІ–V ; До видання І тому творів В. Антоновича / К. М. Мельник-Антонович. – С. VI–LVII ; Бібліографія праць В. Б. Антоновича та праць про його / М. Ткаченко. – С. LIX–LXXXX ; Мемуари / В. Б. Антонович. – С. 3–61 ; Додаток до «Мемуарів». – С. 62–65 ; Додаткові примітки та відомості до «Мемуарів» / К. Мельник-Антонович. – С. 66–92 ; Что об этом думать? : письмо к редактору из Києва. (7 июля 1861) / В. Б. Антонович. – С. 93–99 ; Моя исповедь : (ответ пану Падалице) : по поводу статьи в VII книжке «Основы» : «Что об этом думать?» и письма г. Падалицы в X книжке. – С. 100–115 ; Вірші 1. Весняне сонце над степами. 2. З колишнього. 3. Де Сула свою темную воду / В. Б. Антонович. – С. 117–124 ; Поясніння на наклеп Й. Огризка / В. Б. Антонович. – С. 125–130. – (Заголовок належить ред.) ; Про українофілів та українофільство : (відповідь на напади «Вестника Южной и Ю.-З. России») / В. Б. Антонович. – С. 131–139. – (Заголовок належить ред.) ; Общественная сатира в нашей провинциальной прессе / В. Б. Антонович. – С. 140–144 ; Міністерство графа Д. А. Толстого : (допис до «Правди»). Кам’янець-Подільський 27 квіт. (9 мая) 1880 : [критич. оцінка діяльності міністра освіти Росії графа Д. Толстого в 1866–1880 рр., що чинив перешкоди для розвитку народ. просвіти] / Д-ж-в. (В. Антонович). – С. 145–152 ; Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события / В. Б. Антонович – С. 153–158 ; Польско-русские соотношения ХVII в. в современной польской призме : (по поводу повести Г. Сенкевича «Огнем и мечем») / В. Б. Антонович. – С. 159–195 ; Три національні типи народні : [це – частина конспекту лекцій вченого з укр. антропології та етнографії, у якій він схарактеризував українсько-руську, польську і великоруську національності та визначив, чим вони одна від одної відрізняються] / Низенко [В. Б. Антонович]. – С. 196–210 ; Історичні байки п. Маріяна : (з приводу праці про початок Запоріжжя) / П-с к (Пасічник) [В. Б. Антонович]. – С. 211–227 ; Лист подорожнього. Мадрид, 12 січня 1889 / Турист [В. Б. Антонович]. – С. 228–231 ; Несколько слов г. Корзону / В. Б. Антонович. – С. 232–237 ; Погляди українофілів / В. Б. Антонович. – С. 238–250. – (Заголовок належить ред.) ; К вопросу о галицко-русской литературе : (по поводу статьи проф. Т. Д. Флоринского) / В. Б. Антонович. – С. 251–277 ; Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови / В. Б. Антонович. – С. 278–284 ; Додаток: Щоденні нотатки закордонної подорожі 1880 р. паспорт 14 февр. 1880. Отпуск из университета 27 февр. – выезд 5-го марта 1880 / В. Б. Антонович. – С. 285–301 ; Покажчик імен. – С. 302–307 ; Покажчик географічних назв. – С. 308–310 ; Зміст. – С. 311.

Рец.: Наріжний, С. Твори. Т. 1. – К. : Видання ВУАН, 1932. 90 + 309 с. // Вістник : місячник літ., мистецтва, науки й громад. життя. – Львів, 1933. – Т. 2, кн. 5. – С. 394, 395.

Рец.: Сірополко, Ст. В. Антонович. Твори. Т. 1. Всеукраїнська Академія Наук. Київ. 1932. ХС + 314 стор. Ціна 7 карб. 50 коп. / Ст. Сірополко // Діло. – Львів, 1933. – 13 берез. (Число 62). – С. 5.

Рец.: Слизький, І. Про націонал-фашистські настанови у виданні 1 тому творів В. Антоновича : [ця одіозна рец. поклала край подальшому вид. творів В. Антоновича, в ній авт. звинувачував в ідеалізації Антоновича і приховуванні від читача розуміння «буржуазної суті націонал-демократичного спрямування наукової продукції» Антоновича] / І. Слизький // Записки історико-археографічного інституту. – Київ, 1934. – Т. 1. – С. 121–156.

1952

 1. Що принесла Україні Унія : стан Української православної церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Б. Антонович. – Вінніпег : Вид-во Укр. Греко-Православ. Церкви в Канаді, 1952. – 110 с.

1971

 1. Коротка історія Козаччини = A concise history of cossackdom / В. Антонович ; [передм.]: В. С. [В. Сімович] «Про житє та діяльність Володимира Антоновича», Д. А. [Д. В. Антонович] «Дещо про «Виклади про козацькі часи на Вкраїні» та про історичні погляди проф. Антоновича» ; Укр. Вільна Акад. Наук. – 3-тє вид. – Вінніпеґ ; Давфін : Накладом О. Чорнухи, 1971. – XXIV, 232 с., [1] арк. карти : іл. – (Літопис УВАН ; ч. 2).

1972

 1. Коротка історія Козаччини = A concise history of cossackdom / В. Антонович ; Укр. Вільна Акад. Наук. – 4-те вид. – Вінніпеґ ; Давфін : Накладом О. Чорнухи, 1972. – XXIV, 232 с., [1] арк. карти : іл. – (Літопис УВАН ; ч. 2).

1990

 1. Історичні діячі Південно-Західної Росії в біографіях та портретах. За колекціями Василя Тарновського, Олександра Лазаревського та інших / В. Антонович, О. Левицький, В. Бец. – Репр. вид. 1883 р. – Київ : Друк. ін-ту підвищення кваліфікації працівників культури М-ва культури України, 1990. – 81, Хс., іл. – (Українські пропілеї : серія книжкових пам’яток).

1991

 1. Коротка історія Козаччини : з іл. і картою України / В. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158 с. : іл. – (Книжковий архів).
 2. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович ; післямова М. Ф. Слабошпицького ; комент.: О. Д. Василюк, І. Б. Гирич ; ред. Ю. А. Мороз ; худож. В. С. Василашко. – Київ : Дніпро, 1991. – 238, [2] c. – (Тексти друк. за вид.: Коротка історія Козаччини. 2-ге вид. Коломия, 1912 за сучас. правописом зі збереженням лексич., морфол. і синтаксич. особливостей мови авт.).
 3. Що принесла Україні Унія : стан Української православної церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. : [з документів] / В. Антонович. – Вид. 2-ге з допов. – Вінніпег : Вид. спілка «Екклезія», 1991. – 132 с. – Зі змісту: З документів історії : [вміщено 2 док. 33 артикули – розкриття стану Української православної церкви. – С. 107–125 ; Лист канцлера Лева Сапеги до єп. Йосафата Кунцевича. – С. 126–132].

1995

 1. Курс лекцій з джерелознавства, 1880–1881. Історія України в університетських лекціях. Вип. 1 / В. Б. Антонович ; упоряд., передм., прим. О. Василюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т рукоп. ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; Одес. держ. наук. б-ка ім. О. М. Горького. ‒ Київ, 1995. ‒ 108 с. ‒ (Пам’ятки історичної думки України). – Зміст: Передмова. – С. 7–16 ; Источники Западно-Русской истории: А. Туземные источники: 1) Подлясский и Поречский списки ; 2) Летопись Быховца ; 3) Летопись Супрасльская ; 4) Густынская летопись. – С. 17–22. Козацкие летописи: 1) Львовская летопись ; 2) Летопись Густынского монастыря ; 3) Летопись Самовидца ; 4) Летопись Самуила Величка ; 5) Летопись Грабянки ; 6) Черниговские летописи ; 7) Краткое описание о козацком малороссийском народе ; 8) Летопись Василия Рубана ; 9) История о запорожцах ; 10) «Летописное повествование» Ригельмана ; 11) История Русов. – С. 24–32. Официальные документы: Литовская Метрика ; Метрика Коронная ; Гродские и земские документы ; Архивы: Киевский, Виленский и Витебский ; С.-Петербургская Археографическая комиссия ; Издания Виленской Археографической комиссии ; Издания Киевской Археографической комиссии. – С. 33–37. Частные издания: Сборник Муханова ; Материалы для отечественной истории ; Румянцевская опись Малороссии. – С. 37, 38. Польские археографические издания. – С. 38–40. Источники иностранные: Летопись Петра Дюсбурга ; Летопись Генриха Латыша ; Летопись Вигонда из Марбурга ; Летопись Иоганна фон Посильге ; Летопись Кадлубка ; Летопись Яна из Чарнкова ; Произведения Яна Длугоша ; Летопись Ваповского: История Короны Польской и Великого княжества Литовского ; Матвей Стрыйковский: Хроника Польши, Литвы, Жмуди и всей Руси ; Матвей Стрыйковский: Описание Европейской Сарматии ; Мартин Кромер ; Мартин Бельский и Иоахим Бельский. – С. 41–50. Писатели XVII века: Павел Пясецкий ; Симеон Окольский ; Самуил Твардовский ; Веспасиан Коховский. – С. 51–53. Записки путешественников и общественных деятелей: Конрад фон Кибург ; Жильбер де Ланнуа ; Амвросий Контарини ; Сигизмунд Герберштейн ; Записки Михалона Литвина ; Записки Эриха Лассоты ; Рейнольд Гейденштейн ; Левассер де Боплан ; Мемуары Иоахима Ерлича ; Павел Алеппский ; Мемуары Егошьи бен Давида ; Мемуары Мясковского ; Дневник Освецима ; Дневник Перетятковича ; Мемуары Патрика Гордона ; Мемуары Иоанна Лукианова ; Дневник Николая Ханенко ; Дневник Эразма Отвиновского ; Записки Якова Марковича ; Записки о последних временах существования Запорожской Сечи Леонтия Коржа ; Записки барона Тотта ; Изображение Поляков и Польши в XVIII веке ; Мемуары священника Китовича ; Мемуары Липомана ; Мемуары Младановича ; Мемуар госпожи Кребс ; Мемуар Адама Мощинского ; Мемуар Феодосия Бродовича ; Мемуары дворянина Охотского. – С. 53–76.
 2. Моя сповідь : вибр. іст. та публіцист. твори / В. Б. Антонович ; [упоряд. О. Тодійчук (бібліогр.) ; В. Уляновський (вступ. ст. й комент.) ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 1995. – 813, [1] с. – (Пам’ятки історичної думки України). – Зміст: Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) / В. Ульяновський. – С. 5–76. У боротьбі за Україну: Моя исповедь : ответ пану Падалице по поводу статьи в VII книжке «Основы» «Что об этом думать» и письма Падалицы в Х книжке / В. Антонович. – С. 78–90 ; Три національні типи народні / В. Антонович. – С. 90–101 ; Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события / В. Антонович. – С. 101–106 ; Польско-русские соотношения XVII в. в современной польской призме : (по поводу повести Г. Сенкевича «Огнем и мечем») / В. Антонович. – С. 106–135 ; Про українофілів та українофільство : (відповідь на напади «Вестника Южной и Ю.-З. России) / В. Антонович. – С. 135–143 ; Погляди українофілів / В. Антонович. – С. 143–153 ; Записка у справі обмежень української мови / В. Антонович. – С. 153–158. Життєписи історичних діячів. Діяріуші сучасників: Киевские войты Ходыки : эпизод из истории городского самоуправления в Киеве в XVI–XVII столетиях / В. Антонович. – С. 160–185 ; Неизвестный доселе гетман и его приказ : [про гетьмана Дмитра Богдановича Барабаша та його наказ] / В. Антонович. – С. 185–190 ; Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого / В. Антонович. – С. 190–193 ; К биографии Саввы Чалого / В. Антонович. – С. 194–197 ; Уманский сотник Иван Гонта (1768 г.) / В. Антонович. – С. 197–218 ; Прилуцкий полковой асаул Михайло Мовчан и его записная книжка / В. Антонович. – С. 219–237 ; Даниил Братковский / В. Антонович. – С. 237–247 ; Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы / В. Антонович. – С. 247–250. Козаччина. Гайдамаччина: Последние времена козачества на правой стороне Днепра (1679–1716) / В. Антонович. – С. 252–372 ; Исследование о гайдамачестве / В. Антонович. – С. 372–456. Історія церкви в Україні: Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви / В. Антонович. – С. 458–469 ; Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII столетия / В. Антонович. – С. 470–532. Київ і Київська земля: Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие (1362–1569) / В. Антонович. – С. 534–576 ; Киев в дохристианское время / В. Антонович. – С. 577–592 ; Киев в княжеское время / В. Антонович. – С. 592–605. На старій Україні: факти, події, люди: Грановщина : (эпизод из истории Брацлавской Украины) / В. Антонович. – С. 607–621 ; Очерк истории Великого Княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда / В. Антонович. – С. 622–624 ; Литва и Русь до начала XIV столетия / В. Антонович. – С. 624–652 ; Витень и Гедымин / В. Антонович. – С. 652–687 ; Ольгерд и Кейстут. 1341–1377 / В. Антонович. – С. 687–743. Додатки: Коментарі. – С. 744–772 ; Бібліографія праць В. Б. Антоновича / уклад. О. Тодійчук. – С. 773–791 ; Іменний покажчик. – С. 792–812 ; Зміст. – С. 813, 814.

Рец.: Бутич, І. В. Б. Антонович. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ : Либідь, 1995. 814 с. / І. Бутич // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1997. – Т. 233. – С. 590–596.

2003

 1. Лекції з джерелознавства / В. Б. Антонович ; ред., [вступ. ст.] М. Ковальський ; передм. Л. Винар ; Укр. Вільна Акад. Наук в США, Іст. секція, Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог ; Нью-Йорк, 2003. – 381 с., [1] арк. портр. – Зміст: Передмова / Л. Винар. – С. 6, 7 ; Лекційний університетський курс (1879–1881 рр.) «Источники для истории Юго-Западной России» в контексті археографічних і джерелознавчих студій та дидактичної діяльності професора В. Б. Антоновича / М. Ковальський. – С. 8–41 ; Джерела для історії Південно-Західної Росії – України : курс лекцій 1880–1881 навч. року / В. Антонович. – С. 42–106 ; Примітки та коментарі. – С. 107–232 ; Источники западно-русской истории. – С. 233–292 ; Додаток I. Видання та інтерпретація письмових історичних джерел В. Б. Антоновичем. – С. 293, 294 ; Додаток IІ. Висловлення академіка Д. І. Багалія щодо аналізу професором В. Б. Антоновичем українських козацьких літописів у його лекційному курсі про джерела до історії України. – С. 295, 296 ; Передмова / М. Близняк. – С. 297–307 ; Джерела західно-руської історії. Лекції В. Б. Антоновича 1886 р. Ч. 1. Літописи. – С. 308–324 ; Джерела західно-руської історії. Лекції В. Б. Антоновича 1886 р. [Ч.] 2. Літописи іноземні. – С. 325–335 ; Источники западно-русской истории. Лекции В. Б. Антоновича 1886 г. : [в 2 ч.]. – С. 336–366 ; Іменний покажчик. – С. 367–381.

2004

 1. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович ; передм. І. І. Глизь. – Київ : Україна, 2004. – 301, [1] с. : портр.

2005–2006

 1. Мемуари до історії Південної Русі : [у 2 вип.] / за ред. В. Антоновича. – Дніпропетровськ : Січ, 2005–2006.

Вип. 1 : XVI ст. / М. Литвин, Б. де Віженер, Л. Горецький, Е. Ляссота ; пер. укр. Т. С. Завгородня. – 2005. – 217, [2] c. – Зміст: «…Перед судом власної совісти» : [вступ. ст.] / В. Мороз. – С. 3–6 ; Переднє слово. – С. 7–9 ; Про звичаї татар, литовців і москвитян. 1550 : (десять уривків) / Михайло Литвин. – С. 10–74 ; Опис Польського королівства і порубіжних з ним країн. 1573 : (витяги з твору) / Блез де Віженер. – С. 75–105 ; Опис війни Івонії, господаря Волоського. 1574 / Леонард Горецький. – С. 106–158 ; Щоденник Еріха Ляссоти із Стеблева. 1588–1594 / Е. Ляссота. – С. 159–218.

Вип. 2 : Перша половина ХVІI ст. / Ф. Євлашевський, Я. Собеський, С. Окольський, Г. де Боплан, Б. К. Машкевич ; пер. укр. І. С. Голуб ; передм. В. С. Мороза. – 2006. – 439, [1] с. – Зміст: «Українці признають мене сином свого народу» : [передмова] / В. Мороз. – С. 3–5 ; Щоденник новгородського підсудка Федора Євлашевського. 1564–1604 / Ф. Євлашевський. – С. 7–44 ; Історія Хотинського походу Якова Собеського. 1621 / Я. Собеський. – С. 45–131 ; Щоденник походу проти козаків запорозьких. 1625 : дод. Куруківська угода. – С. 132–151 ; Відомості про похід до Криму Михайла Дорошенка. 1628. – С. 152–170 ; Щоденник Симеона Окольського. 1637–1638 : дод. Доповнення Самійла Величка та Ординація Війська Запорозького реєстрового / С. Окольський. – С. 171–292 ; Опис України Боплана. 1630–1643 / Г. де Боплан. – С. 293–389 ; Сказання про невільників, які втекли з турецької каторги. 1643. – С. 390–406 ; Щоденник Богуслава  Казимира Машкевича. 1643–1649 / Б. К. Машкевич. – С. 407–439.

2013

 1. Чари на Україні / В. Антонович ; [пер. В. Гнатюк]. – Репр. вид. 1905 р. – Київ : Стародав. Світ, 2013. – 78 с.

2019

 1. Коротка історія Козаччини / В. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 158 с. : портр.
 2. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с. : портр.

2022

 1. Українська демонологія. Іван Нечуй-Левицький, Володимир Антонович, Володимир Гнатюк : [вміщ. фрагм. пр. В. Антоновича «Чаклунство: документи, процеси, дослідження»] / І. Нечуй-Левицький, В. Антонович, В. Гнатюк. – Київ : Стилет і Стилос, 2022. – 168 с.

Статті з періодичних видань, наукових збірників, матеріалів з’їздів

Антонович людина з найтвердішою моральною конструкцією. На ньому відбилася стара цивілізація польська. За витримкою і стриманністю, за вмінням приховати свої почуття, здаватися за глибокої субєктивності обєктивним, при великому честолюбстві і властолюбстві бути смиренником, належить до людей незвичайних.

О. Кістяківський

 

Дописи в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца» –

виданні Історичного товариства Нестора Літописця при Київському університеті Св. Володимира

1879

 1. О местоположении древнего Киевского Звенигорода (с картою) / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Киев, 1879. – Кн. 1. – С. 37–43.
 2. Археологические находки и раскопки в Киеве и в Киевской губернии в течении 1876 г. / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1879. – Кн. 1. – С. 244–261.
 3. [На засед. от 16 сент. В. Б. Антонович сообщил подробности о найденном Самоквасовым в Чернигове кладе при сожженных погребальным обычаем остатках знатного человека] / В. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1879. – Кн. 1. – С. 271.
 4. О могилах особого типа (дольменах-кромлехах), раскопанных в усадьбе Немирича (у м. Тального) Уманского уезда Киевской губернии / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. – Київ, 1879. – Кн. 1. – С. 279–284.
 5. О находках и раскопках в Киевской губ. в 1876 году / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. – Київ, 1879. – Кн. 1. – С. 282.
 6. Отчет о поездке в Белогородку с археологическою целью / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1879. – Кн. 1. – С. 302, 303.

1888

 1. О монетных кладах, найденных в Киеве и его окрестностях : [повідомл. на засід. від 29 січ. 1878 р. з представленням монет] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 14–17.
 2. Поправка к сообщению об Илье Муромце : [зроблена на засід. від 29 січ. 1878 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 19.
 3. Очерк административного, общественного и сословного быта Юго-Западного края в XVI и XVII столетиях по новым данным, заключающимся в V и VI томах «Źródła Dziejowe» Яблоновского : [повідомл. на засід. від 19 берез. 1878 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 42–46.
 4. [Зауваження до реферату П. Г. Лебединцева «О местоположении древнего киевского города Торческа»] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 48
 5. О результатах трех археологических раскопок, произведенных в Муромском уезде в июне 1878 г. : [повідомл. на засід. 17 верес. 1878 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 60–64.
 6. О результатах раскопок, произведенных летом 1878 г. в бассейнах Ирпеня и Тетерева : [повідомл. на засід від 12 листоп. 1878 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 72–77.
 7. По поводу чтения М. Ф. Владимирского-Буданова : [повідомл. на засід. від 19 листоп. 1878 р. щодо раніше невідомого док. «Литовской метрики», що, на думку М. Ф. Володимирського-Буданова, належить до XV ст. і містить уривок писцової книги Київського воєводства] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 90.
 8. О трудах Василия Игнатьевича Пероговского, с 1867 года помещающего статьи в «Волынских Губернских Ведомостях» : [повідомл. на засід. від 25 лют. 1879 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 101, 102.
 9. В. Б. Антонович показал древние вещи, найденные неподалеку от Десятинной церкви, в усадьбе Лескова, приобретенные для музея университета Св. Владимира, и объяснил археологическое значение этих вещей : [засід. від 22 квіт. 1879 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 108.
 10. О результатах археологической экспедиции по северному склону Кавказа, совершенной летом 1879 г. : [повідомл. на засід. від 11 листоп. 1879 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 114–118.
 11. «Труды антропологической комиссии» при Краковской академии наук : [повідомл. на засід. від 9 груд. 1879 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 121, 122.
 12. О материалах для русской истории, находившихся в Львовском архиве : [повідомл. на засід. 22 січ. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 137.
 13. О некоторых вопросах, обсуждавшихся на Международном Антропологическом съезде в Лиссабоне в сентябре 1880 г. / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 137.
 14. О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 145–149.
 15. Сообщения В. Б. Антоновича, который продолжил знакомить Общество с результами находок во Львовских хранилищах рукописей. Второе сообщение г. Антоновича касалось серии неизданных мемуаров, писанных князьями Яблоновскими, которые занимали видные посты в Речи Посполитой и в особенности были связаны фамильными традициями с Червонною Русью : [повідомл. на засід. від 15 берез. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 151.
 16. О произведениях Шевченка, содержания которых составляют исторические события : [повідомл. на засід. від 1 берез. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 145–149 ; Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. 153–158.
 17. О научных результатах Тифлисского археологического съезда 1881 г. : [повідомл. на засід. від 11 жовт. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. –С. 156–160.
 18. Отзыв о книге Уварова «Каменный век в России» / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 164.
 19. О книге Попка «Терские казаки с стародавних времен». Вып. 1. СПб. 1880 г. [повідомл. на засід. від 20 груд. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 167.
 20. О Киевских войтах Ходыках. (Очерк Фамильной истории Ходык) : [повідомл. на засід. від 31 січ. 1882 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 168, 169.
 21. Памяти А. А. Котляревского : [повідомл. на «Общем годовом собрании» від 14 лют. 1882 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 169.
 22. О новых книгах И. Толстого «Древнейшие русские монеты вел. кн. Киевского», К. П. Шелкова «Харьковский историко-статистический опыт», Józefa Dunina-Karwickiego «Szkice obyczajowe i historyczne», Warsz. 1882 (эти «Эскизы нравов и обычаев» представляют немалый интерес для бытовой истории Волыни) : [повідомл. на засід. від 14 берез. 1882 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 177.
 23. Уманский сотник Гонта : [повідомл. на засід. від 17 жовт. 1882 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 182.

Рец.: Лебединцев, Ф. Г. Дополнительная заметка к сообщению Антоновича «Уманский сотник Гонта» / Ф. Г. Лебединцев // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 182.

 1. Заметка о неизвестном козацком гетмане XVII столетия / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 201.
 2. О раскопках г. Звенигородского в усадьбе Трубецкого, возле Десятинной церкви : [повідомл. на засід. від 27 трав. 1883 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 210.
 3. О некоторых находках и фактах, добытых во время археологической экскурсии летом настоящего года в Подольской губернии на берегах Днестра : [повідомл. на засід. від 18 верес. 1883 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 211.
 4. Несколько данных о населении Киевской земли в XVI в. : [повідомл. на засід. від 18 груд. 1883 р. під час обговорення реферату О. І. Соболевського «Как говорили в Киеве в XIV и XV вв.»] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 225, 226.
 5. В. Б. Антонович сделал сообщение о найденной рукописной записной книге Прилуцкого полковника Михаила Мовчана (Реферат этот напечатан в «Киевской Старине» за 1885 г., январь, стр. 57–84, под заглавием «Прилуцкий полковой асаул Михайло Мовчан и его записная книга» : [засід. 13 трав. 1884 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 238.
 6. О скончавшемся почетном члене Исторического Общества графе Уварове : [поминал. промова, виголошена на засід. від 27 січ. 1885 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 239–241.
 7. Очерк деятельности Н. И. Костомарова, как историка России / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 247.
 8. О раскопках у Трехсвятительской церкви в марте 1885 г. : [повідомл. на засід. від 14 квіт. 1885 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 247, 248.
 9. Памяти К. Д. Кавелина / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 248, 249.
 10. «Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства в XVI–XVIII столетии», собранных професором Харьковского университета Д. И. Багалием : [повідомл. на засід. від 16 лют. 1886 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 265, 266.
 11. О книге г. Молчановского: «Очерк известий о Подольской земле» : [повідомл. на засід. від 9 берез. 1886 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 267, 268.
 12. О раскопке, произведенной г. Сабанеевым в Полтавской губернии : [повідомл. на засід. 25 трав. 1886 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 272, 273.
 13. [О раскопках у м. Белозерска, Херсонского уезда, и о раскопке, произведенной г. Нейманом в окрестностях Винницы : [повідомл. на засід. від 14 груд. 1886 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 276.

1889

 1. Характеристика Древлянских могильников по последним раскопкам / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1889. – Кн. 3. – С. 1–3.
 2. О городищах докняжеского и удельно-вечевого периода, находящихся в западной части древней Киевской земли / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1889. – Кн. 3. – С. 10–16.
 3. О городищах-майданах / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1889. – Кн. 3. – С. 20, 21.

Рец.: Завитневич, В. З. Замечания по поводу сообщения В. Б. Антоновича «О городищах-майданах» / В. З. Завитневич // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1889. – Кн. 3. – С. 21–25.

 1. Заключение о замечательных особенностях, представленных раскопкой Ф. И. Кнауэра / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1889. – Кн. 3. – С. 26, 48.

1890

 1. О кладе, найденном 18 апр. в усадьбе Гребеновского по Троицкому переулку / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1890. – Кн. 4. – С. 9, 10.
 2. [Зауваження щодо повідомлення В. Г. Ляскоронського «О Поволоцком полковнике Поповиче»] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1890. – Кн. 4. – С. 5.
 3. О двух новых погребальных типах каменного века / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1890. – Кн. 4. – С. 12.
 4. Дополнения к сообщению Ф. И. Кнауэра [з приводу його розкопок біля с. Сарати] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1890. – Кн. 4. – С. 15.

1891

 1. О бронзовых орудиях, находимых в пределах Киевской губернии / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1891. – Кн. 5. – С. 4, 5.
 2. О древлянских могильниках / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1891. – Кн. 5. – С. 23–25.

1892

 1. Отчет об осмотре археологических музеев в западно-славянских землях / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Киев, 1892. – Кн. 6. – С. 4, 5.
 2. Раскопка у села Кальника, Липовецкого уезда / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Киев, 1892. – Кн. 6. – С.
 3. Выводы о раскопках, произведенных г. Кнауэром / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Киев, 1892. – Кн. 6. – С. 10–13.
 4. Протоиерей Алексей Андриевский / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1892. – Кн. 6. – С. 14, 15.

1893

 1. Дополнительные раскопки в Бакотском скальном монастыре / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1893. – Кн. 7. – С. 17, 18.

1894

 1. По поводу амфор, находимых на юге России / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1894. – Кн. 8. – С. 12
 2. О раскопках в бывшей земле Радимичей / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1894. – Кн. 8. – С. 14, 15.

1895

 1. О мнимом крестьянском волнении в Юго-Западном крае в 1789 г. / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1895. – Кн. 9. – С. 30–33.

1896

 1. Труды гр. А. А. Бобринского по археологии Киевской губ. и вообще Южного края / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1896. – Кн. 10. – С. 8–11.
 2. По вопросу об уничтожении Ярославова вала / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1896. – Кн. 10. – С. 52–70.
 3. О раскопках Ч. В. Хвойка по Кирилловской улице / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1896. – Кн. 11. – С. 8–10.
 4. Разбор «Трудов Подольского епархиального историко-статистического комитета» / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1896. – Кн. 11. – С. 27, 28.
 5. Отчет о трудах X-го археологического съезда, бывшего в г. Риге с 1-го по 15-е августа 1896 г. / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1896. – Кн. 11. – С. 33–35.

1898

 1. П. Г. Лебединцев / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1898. – Кн. 12. – С. 8–10.
 2. О ноых материалах для истории Западной Руси, хранящихся в Ватиканском архиве» : [повідомл. на засід. від 28 верес. 1897 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Киев, 1898. – Кн. 12. – С. 28, 29.
 3. О результатах «Раскопок в Каневском уезде г. Зноско-Боровского : [повідомл. на засід. від 26 жовт. 1897 р.] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1898. – Кн. 12. – С. 30.

1899

 1. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1899. – Кн. 13. – С. 100–104.
 2. О раскопках В. В. Хвойка в окрестностях м. Триполья / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1899. – Кн. 13. – С. 106, 107.
 3. Описание архидиаконом Павлом Алеппским путешествия антиохийского патриарха Макария в Россию в 1653 г. / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1899. – Кн. 13. – С. 161–163.
 4. О местоположении летописного г. Шумска / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1899. – Кн. 13.– С. 166.

1900

 1. Новое сочинение о гайдамачестве : [що належить Ф. Гавронському-Равіті, пол. письменнику, за назвою «Historja ruchow hajda-mackich» (Львів, 1899, в 2 т.)] / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1900. – Кн. 14, вип. 1. – С. 27–29.
 2. Археологический сборник «Святовит» / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1900. – Кн. 14. – С. 52–54.
 3. О книге г. Тальк-Гринцевича: «Антропология украинских курганов» / В. Б. Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1900. – Кн. 14. – С. 66, 67.

1903

 1. О трудах XII археологического съезда в г. Харькове / В. Б. Антонович, В. З. Завитневич, А. И. Степович [та ін.] // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1903. – Кн. 17. – С. 50, 51.

Публікації в часописі «Киевская старина»

1882

 1. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие (1362–1569) / В. Антонович // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 1], янв. – С. 1–48.
 2. Дневник Станислава Освецима : (в извлечении) : 1643–1651 г. / С. Освецим ; [пер. с рукоп. с пол. и латин., введ., перессказ В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 1], янв. – С. 126–151 ; Т. 1, [№ 2], февр. – С. 366–385 ; Т. 2, [№ 5], май. – С. 257–275 ; Т. 2, [№ 6], июнь. – С. 433–450 ; Т. 3, [№ 9], сент. – С. 503–522 ; Т. 4, [№ 11], нояб. – С. 328–348 ; Т. 4, [№ 12], дек. – С. 538–556.
 3. Петр I в Русской Раве в 1698 году / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 1], янв. – С. 214–218. – (Авт. встановлено за «Азбучным указателем личных имен и замечательных мест и предметов, упомянутых в I томе «Киев. старины» 1882 г.». Киев. старина. Т. 1, [№ 3], март. С. 1).
 4. Паны Ходыки, воротилы городского самоуправления в Киеве в XVI–XVII ст. / В. Антонович // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 2], февр. – С. 233–261.
 5. Православный монастырь и его униатская летопись : (к истории Сатановского монастыря Подольской епархии) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 2], февр. – С. 418–425.
 6. Описание бедствия, постигшего Умань и всю Украину в 1768 году : [публ. мемуарів «Opisnie klęski Humańskiej i całej Ukraine w roku 1768 poniesione»] / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 3], март. – С. 520–529. – (У покажч.: Бібліографія праць В. Б. Антоновича та праць про його / М. Ткаченко. Твори. Київ, 1932. Т. 1. С. LXVII, авт. зазнач. В. Б. Антоновича).
 7. Поселения запорожцев в Банате / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 6], июнь. – С. 549–552.
 8. Записки киевского мещанина Божка Балыки о московской осаде 1612 года : (из летописного сборника Ильи Кощаковского) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 7], июнь. – С. 97–105.
 9. Уманский сотник Иван Гонта (1768 г.) / В. Антонович // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 11], нояб. – С. 250–276. – (Гонта : портр., вміщ. в «Приложении» на початку номера журн.).
 10. Отрывок из записок анонима 1768 г. : (казнь Гонты и усмирение «Колиивщины») : [цей цікавий уривок, написаний анонім. мемуаристом пол. мовою, був у рукоп. М. О. Максимовича. В. Б. Антонович подає його в пер.] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 11], нояб. – С. 349–351.
 11. Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 12], дек. – С. 564–568.

1883

 1. Записки Карла Хоецкого (1768–1776 г.) / К. Л. Хоецкий ; [передм. і публ. В. А. [В. Антоновича] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 1], янв. – С. 145–160 ; Т. 5, [№ 3], март. – С. 630–646 ; Т. 7, [№ 11], нояб. – С. 433–449 ; Т. 7, [№ 12], дек. – С. 593–608.
 2. Неизвестный доселе гетман и его приказ : [про наказ 1617 р. козац. гетьмана Дмитра Богдановича Барабаша] / В. Антонович // Киев. старина. – 1883. – Т. 6, [№ 5], май. – С. 140–145.
 3. Известие о замечательном происшествии, недавно случившемся: о том, как взята была лучшая турецкая галера, бывшая под начальством Анти-паши Мариоля, как получили свободу 207 человек невольников христиан из польской Руси и 70 невольников из других христианских стран, как взяты были в плен 40 турков и 4 богатых еврейских купца, как убит был упомянутый Анти-паша со многими другими турками, и какая богатая добыча найдена была на галере : [пер. рос. мовою італ. брошури XVII ст. і прим. В. Антоновича в ст. В. Науменка «Происхождение малорусской думы о Самуиле Кошке» // Киев. старина. – 1883. – Т. 6, [№ 6], июнь. – С. 223–228.

1884

 1. Змиевы валы в пределах Киевской земли / В. Антонович // Киев. старина. – 1884. – Т. 8, [№ 3], март. – С. 355–370.
 2. Происхождение запорожского козачества / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 9, [№ 8], авг. – С. 580–608 ; Т. 10, [№ 9], верес. – С. 27–52. – (В. Антоновича як авт. зазнач. у покажч.: Бібліографія праць В. Б. Антоновича. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / В. Ульяновський, В. Короткий. Київ, 1997. С. 205).
 3. Памятник прежних отношений пасомых к своему архипастырю : (жалоба, поданная киевскому митрополиту крестьянами с. Свиноед на злоупотребления державцы Ивана Быковского) / В. А. [В Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 10, [№ 12], дек. – С. 745–747.

1885

 1. Прилуцкий полковой асаул Михайло Мовчан и его записная книжка / В. Антонович // Киев. старина. – 1885. – Т. 11, [№ 1], янв. – С. 57–84.
 2. Польско-русские соотношения XVII в. в современной польской призме : (по поводу повести Г. Сенкевича «Огнем и мечем») / В. Антонович // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 5], май. – С. 44–78.
 3. Н. И. Костомаров как историк / В. Антонович // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 5], май. – С. XXVI–XXXIV.
 4. Раскопки у Трехсвятительской церкви в г. Киеве / В. Антонович // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 5], май. – С. 163–167.
 5. Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 7], июнь. – С. 501–505.
 6. Запись о кладе XVIII ст. / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1885. – Т. 12, [№ 8], авг. – С. 735, 736.

1886

 1. Дневник новгородського подсудка Федора Евлашевского (1564–1604 г.) / Ф. Евлашевский ; публ. В. Антоновича // Киев. старина. – 1886. – Т. 14, [№ 1], янв. – С. 124–160.
 2. Из археологических поисков на левой стороне Днепра / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1886. – Т. 15, [№ 7], июль. – С. 560–562.
 3. Археологические исследования в бассейне Сулы / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1886. – Т. 15, [№ 8], авг. – С. 763–766.
 4. Из записной книжки южнорусского священника 1725 г. / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1886. – Т. 16, [№ 9], сент. – С. 191–194.

1887

 1. Из археологической экскурсии (село Кальник и его памятники старины) / В. Антонович // Киев. старина. – 1887. – Т. 18, [№ 8], авг. – С. 761–765.
 2. Летопись Яна Юзефовича, как источник для истории Южной Руси / В. Антонович // Киев. старина. – 1887. – Т. 19, [№ 11], нояб. – С. 529–536.

1888

 1. Процессы по делам об азартной игре / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1888. – Т. 20, [№ 1/3], січ, лют., берез. – С. 1–8. – (Від. 3 : Документи, повідомлення, замітки.
 2. Грановщина: (эпизод из истории Брацлавской Украины) / В. Антонович // Киев. старина. – 1888. – Т. 20, [№ 1/3], янв., февр., март. – С. 75–93.
 3. Забытый город : из археол. экскурсии : [про археол. пам’ятки містечка Ходорков, що на північ. околиці Сквир. повіту у верхній частині р. Ірпінь] / В. Антонович // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, [№ 4], апр. – С. 24–27.
 4. Отчет о реферате проф. В. Б. Антоновича, читанный в заседании исторического общества Нестора Летописца 3 апр. 1888 г. : [кілька зауважень про городища, оглянуті вченим під час археол. екскурсії влітку 1887 р., та про городища взагалі] / В. Антонович // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, [№ 5], май. – С. 56–60.
 5. О происхождении гетмана Павла Тетеры : (письмо г. Э. Руликовского к М. Александровичу) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, [№ 6], июнь. – С. 69–74.
 6. Обозрение предметов великокняжеской эпохи, найденных в Киеве и ближайших его окрестностях, и хранящихся в музее древностей и в мюнц-кабинете Университета Св. Владимира / В. Антонович // Киев. старина. – 1888. – Т. 22, [№ 7], июль. – С. 117–132.
 7. Материалы для истории гайдамачины / [передм. В. Антоновича] // Киев. старина. – 1888. – Т. 23, [№ 11], нояб. – С. 307–325. – (М. Ткаченко, уклад. покажч. «Бібліографія праць В. Б. Антоновича та праць про його». Твори. Київ, 1932. С. LXXII, зазначає В. Б. Антоновича як авт. передм.).

1889

 1. Лупулеску [Вовк, Хв.] Русские колонии в Добрудже : (ист.-этногр. очерк) : [текст нарису надійшов до ред. з листом В. Б. Антоновича, який надав російськомов. пер. Ред. журн. через цензур. мотиви змінила в назві запропоноване Хв. Вовком означення «українські колонії» на «русские»] / Лупулеску [Хв. Вовк] ; [прим.] В. Б. Антоновича // Киев. старина. – 1889. – Т. 24, [№ 1], янв. – С. 117–154 ; [№ 2], февр. – 314–336 ; [№ 3], март. – С. 685–704. – (Авт. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка (1847–1918) / уклад. Г. Вовк. У Київі. 1929. С. 19).
 2. Дейнеки : [дослідж. походження терміна] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1889. – Т. 24, [№ 1], янв. – С. 222, 223.
 3. Мемуары, касающиеся истории Южной России / с предисл. В. Антоновича // Киев. старина. – 1889. – Т. 25, [№ 5/6], май, июнь. – С. 1–16 ; Т. 26, [№ 8], авг. – С. 17–49 ; Т. 26, [№ 9], сент. – С. [49–61] ; Т. 27, [№ 10], окт. – С. 81–91 ; [№ 11], нояб. – С. 113–139. – (Додатки).

1891

 1. Бакотский скальный монастырь. (Объяснения к рисункам) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1891. – Т. 35, [№ 10], окт. – С. 108–116 : рис.
 2. Исидор Станиславович Коперницкий : (некролог) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1891. – Т. 35, [№ 12], дек. – С. 462–465.

1892

 1. Протоиерей Алексей Андриевский : (эпизод 1789 г.) / В. Антонович // Киев. старина. – 1892. – Т. 36, [№ 1], янв. – С. 11–22.
 2. Дневник антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете под ред. А. Н. Харузина. 1890. Вып. 3, 4 и 6 / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – – Т. 37, [№ 4], апр. – С. 139–144.
 3. Подольская легенда о Буняке / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1892. – Т. 37, [№ 6], июнь. – С. 444, 445.
 4. Мещанская семейная драма прошлого столетия / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1892. – Т. 38, [№ 7], июль. – С. 114–117.
 5. К биографии Петра Конашевича Сагайдачного / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1892. – Т. 38, [№ 7], июль. – С. 117, 118.
 6. К биографии Саввы Чалого / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1892. – Т. 38, [№ 8], авг. – С. 259–262.

1893

 1. От редакции. Несколько слов г. Корзону : [з приводу критич. рец. «Nowa ksiażka o Kolszczyżnie» пол. історика Т. Корзона на розвідку Я. М. Шульгина «Очерк Колиивщины по неизданным и изданным документам 1768 и ближайших годов». Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. 209 c.] / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1893. – Т. 60, [№ 1], янв. – С. 161–166. – (В журн. ст. надрукована без підпису. У вид.: Твори / В. Антонович. Київ, 1932. Т. 1. С. 233–237 вона опубл. як відповідь В. Антоновича). – (Ст. Т. Корзона «Nowa ksiażka o Kolszczyżnie» опубл. в часоп. «Kwartalnik Historyczny». We Lwowie, 1892. Rocznik 6, zeszyt S. 527–540).

1894

 1. Иосиф Иосифович Ролле (D-r Antoni I.) : (некролог) / В. А. [В. Б. Антонович] // Киев. старина. – 1894. – Т. 44, [№ 2], февр. – С. 305–310.

1896

 1. Несколько данных о землевладении в Южной Украине в XV ст. / В. Антонович // Киев. старина. – 1896. – Т. 55, [№ 10], окт. – С. 1–19.
 2. К истории восстания Наливайко / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1896. – Т. 55, [№ 10], окт. – С. 2–5.
 3. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка (1628) / К. Мельник [В. Антонович] // Киев. старина. – 1896. – Т. 55, [№ 11], нояб. – С. 274–286. – (Мельник К. = Антонович Володимир. КС. 1896. Джерело: ЦДІА, ф. 882, спр. 141, арк. 36 (алонім), див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 251).

1898

 1. Предания о Змиевом вале / А. Г. Хатемкин ; [передм.] В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1898. – Т. 63, [№ 10], окт. – С. 13–18.

1899

 1. О новом поступлении в собрание древностей проф. В. Б. Антоновича : [бронз. фабула гот. типу] // Киев. старина. – 1899. – Т. 65, [№ 4], апр. – С. 63.
 2. [З доповіді В. Антоновича «О местоположении летописного г. Шумска», виголошеного на засід. Іст. т-ва Нестора Літописця 11 квіт 1899 р.] / В. Антонович // Киев. старина. – 1899. – Т. 65, [№ 5], май. – С. 106, 107.
 3. К ХІ археологическому съезду в Киеве : [передрук ст., надрук. в газ. «Волынь». 1899. № 41] / В. Антонович // Киев. старина. – 1899. – Т. 66, [№ 7], июль. – С. 8–11.
 4. Вопросы по археологии и истории Южной Руси, обсуждавшиеся на 3-м археологическом съезде в Киеве / В. Антонович // Киев. старина. – 1899. – Т. 66, [№ 8], авг. – С. III–VII.
 5. Археологическая карта : [на вист. ХІ Археол. з’їзду в Києві була представлена карта Волині, над якою В. Б. Антонович працював півтора року] // Киев. старина. – 1899. – Т. 66, [№ 9], сент. – С. 117.
 6. [Замечательный клад в усадьбе Льва Израил. Бродского (по Екатерининской улице)] / В. Антонович // Киев. старина. – 1899. – Т. 67, [№ 10], окт. – С. 1, 2.

1900

 1. К вопросу о галицко-русской литературе : (по поводу статьи Т. Д. Флоринского) / В. Антонович // Киев. старина. – 1900. – Т. 68, [№ 3], март. – С. 396–423.
 2. [Повідомлення В. Антоновича на засід. Іст. т-ва Нестора Літописця про вихід у Варшаві нового щорічника «Switowita», присвяч. питанням археології] / В. Антонович // Киев. старина. – 1900. – Т. 69, [№ 4], апр. – С. 58, 59.
 3. Людвик Житинский : (некролог) / В. Антонович // Киев. старина. – 1900. – Т. 69, [№ 6], июнь. – С. 147, 148.
 4. [Повідомлення проф. В. Б. Антоновича про книгу Талько-Гринцевича «Антропология украинских курганов» на засід. Іст. т-ва Нестора Літописця] / В. Б. Антонович // Киев. старина. – 1900. – Т. 69, [№ 6], июнь. – С. 196, 197.

 Публікації в інших періодичних виданнях та збірниках

1861

 1. Что об этом думать? : письмо к ред. из Киева (7 июля 1861 г.) / В. Антонович // Основа : южно-рус. лит.-ученый вестн. / ред. В. М. Білозерський. – 1861. – Июль [№ 7]. – С. 7–13 ; Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. 93–99.

1862

 1. Моя исповедь : ответ пану Падалице по поводу статьи в VII книжке «Основы» «Что об этом думать» и письма Падалицы в Х книжке / В. Антонович // Основа : южно-рус. лит.-ученый вестник / ред. В. М. Білозерський. – 1862. – Січ. [№ 1]. – С. 83–96 ; Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. 100–115. – (Див.: Падалица, Т. Пан Падалица до пана Владымыра Антоновыча ; Дві слові одъ редакції. Основа. Жовт. [№10]. С. 136–141).
 2. Отзыв из Киева : [підписано 21 членами Громади на чолі з В. Б. Антоновичем. У цьому док. громадівці доводили правомірність своєї праці у просвітництві народу та відстоювали «релігію, сімейну моральність і приватну власність», що відповідає «народному духу і народній волі»] / В. Антонович, П. Чубинский, К. Солонина, Ал. Стоянов, А. Тищенко [та ін.] // Современная летопись. – Нояб. (№ 46). – С. 3–6. – (Дод. до журн. «Русский вестник»).

1863

 1. З колишнего : [вірш] / В. Маринчук [В. Антонович] // Мета : літературно-політичний вістник / вид. і ред. К. Климович. – Львів, 1863. – Т. 1, № 3 (за листопад). – С. 179–181.

1865

 1. Даниил Братковский : ист. очерк начала XVIII стол. / [В. Б. Антонович] // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1865. – 5 авг. (№ 91). – С. 359, 360 ; 7 авг. (№ 92). – С. 363, 364.

1867

 1. Предисловие / В. Б. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1867. – Ч. 4, т. 1 : Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. – С. 1–62.

1868

 1. Грамоты великих князей, собранные и изданные под редакцией В. Б. Антоновича и Козловского / В. Б. Антонович, Козловский // Университетские известия. – 1868. – № 4 (апр.). – С. 1–22 ; № 5 (май). – С. 23–54 ; № 6 (июнь). – С. 55–86 ; № 7 (июль). – С. 87–110 ; № 8 (авг.). – С. 111–142.
 2. Содержание актов о козаках на правой стороне Днепра (1679–1716) / В. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1868. – Ч. 3, т. 2 : Акты о козаках. – С. 1–197.
 3. Четыре года войны поляков с русскими и татарами (1648–1652 г.) или преследование польских израильтян : [пер. єврейс. твору «Тгаduit de l’hebreu Javan Messoula par Daniel Levy, ancien directeur de l’ecole Izraelite d’Alger Izrael Jozeph Benjamign editeur, Flemeen, imprimerie des Ageux. 1855. 8°» рос. мовою з фр. брошури, що належала видат. пол. історику Й. Лелевелю (надрук. в Алжирі)] / пер. В. Б. Антоновича // Киев. губерн. ведом. : известия исполнител. ком. Киев. совета объединен. обществ. орг. – 1868. – 10 авг. (№ 94). – С. 375, 376 ; 13 авг. (№ 95). – С. 380 ; 15 авг. (№ 96). – С. 383, 384 ; 20 авг. (№ 98). – С. 392 ; 22 авг. (№ 99). – С. 396 ; 24 авг. (№ 100). – С. 400 ; 27 авг. (№ 101). – С. 404.

1869

 1. Исследование о городах в Юго-Западной России по актам 1432–1798 гг. : [передмова] / В. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1869. – Ч. 5, т. 1 : Акты о городах (1432–1798). – С. 1–94.

1870

 1. Местечко Ходорков : ист. очерк / [В. Антонович] // Киев. Губернские Ведомости : известия исполнител. ком. Киев. совета объединен. обществ. орг. – 1870. – 18 апр. (№ 46). – С. 212 ; 23 апр. (№ 48). – С. 4. – (зазнач. сторінка цього числа газ.) ; 30 апр. (№ 51). – С. 232 ; 5 мая (№ 53). – С. 4. – (зазнач. сторінка цього числа газ.).
 2. Предисловие / В. Б. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1870. – Ч. 6, т. 2 : Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVІІІ ст. (1700–1799). – С. 1–64.

1871

 1. Дворы магнатов на Украине в конце XVIII в. / В. Антонович // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – – 20 марта (№ 34). – С. 1.
 2. Заезды на Украине в конце XVIII в. / В. Антонович // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – – 20 марта (№ 34). – С. 2.
 3. Программа публичной лекции проф. В. Б. Антоновича, в воскресенье 21 марта в 1 ч. (в университ. зале) : «Ремесленная и заводская промышленность Юго-Западной Руси в XVIII столетия» // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – – 20 марта (№ 34). – С. 2.
 4. [Промова В. Антоновича на ювілеї М. О. Максимовича] / В. Антонович // Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1821–1871). – Киев, 1871. – С. 46, 47.
 5. Предисловие / В. Б. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1871. – Ч. 1, т. 4 : Акты об унии и состоянии православной церкви с половины ХVІІ века (1648–1798). – С. 1–99.

1873

 1. Одкритий лист з Украіни до редакциі «Правди» : [його підписали наддніпрян. громадівці (всього 31 особа), зокрема В. Антонович, М. Драгоманов, К. Михальчук, М. Лисенко, Ф. Вовк, О. Русов, П. Чубинський та ін. У листі дано критич. оцінку політ. програми русофіл. течії, репрезент. т-вом «Русская рада» у Львові] // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові, – Р. 6, число 19 (16 (28) падолиста). – С. 660, 661.

1874

 1. Одкритий лист з Украіни до редакциі «Правди» : [під листом було 24 підписи (у т. ч. й В. Антоновича), його авт. намагалися поглибити наддніпрян.-галиц. взаємини] // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові, – Р. 7, число 3 (1 (13) марця). – С. 125–128.
 2. Речь Антоновича [на заг. зборах Півден.-Захід. від. геогр. т-ва, присвяч. пам’яті М. О. Максимовича] / В. Б. Антонович // Записки Юго-Западного отдела императорского русского географического общества. – Киев, 1874. – Т. 1 : За 1873 год. – С. 78, 79.
 3. О промышленности Юго-Западного края в XVIII ст. / В. Б. Антонович // Записки Юго-Западного отдела императорского русского географического общества. – Киев, 1874. – Т. 1 : За 1873 год. – С. 179–191.

1876

 1. О местоположении древнего Киевского Звенигорода / В. Б. Антонович // Древности : тр. моск. археол. о-ва : с одной хромолитогр. и 2-мя литогр. к. / под ред. В. Е. Румянцева. – Москва, 1876. – Т. 6, вып. 1. – С. 41–
 2. Предисловие / В. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1876. – Ч. 3, т. 3 : Акты о гайдамаках (1700–1768). – С. 1–128.

1877

 1. Колдовство : (исслед. проф. ун-та Св. Владимира В. Б. Антоновича и док., извлечен. им из Киев. центр. архива) / В. Б. Антонович ; предисл. П. Чубинский // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования : [в 7 т.] / собрал П. П. Чубинский. – Санкт-Петербург, 1877. – Т. 1, вып. 2 : Пословицы, загадки, колдовство. – С. 319–360.
 2. Очерк истории Великого Княжества Литовского до половины XV стол. : соч. на степень д-ра рус. истории доц. В. Антоновича / В. Антонович // Университетские известия. – 1877. – № 2 (февр.). – С. 169–185 ; № 3 (март.). – С. 226–247 ; № 4 (апр.). – С. 283–312 ; № 10 (окт.). – С. 771–786 ; 1878. – № 2 (февр.). – С. 149–177 ; № 5 (май). – С. 321–375.

1878

 1. О новонайденных серебряных монетах с именем Владимира : реферат Вл. Б. Антоновича / В. Б. Антонович // Труды Третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключающим в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 2. – С. 151–157.
 2. Описание Киевского клада, содержащего римские монеты III и IV столетий / В. Б. Антонович // Древности : тр. моск. археол. о-ва : с 2 хромолитогр., 19 литогр. табл., 15 политипажами в тексте / под ред. В. Е. Румянцева. – Москва, 1878. – Т. 7, вып. 3. – С. 241–244.
 3. Инструкция для описания городищ, курганов и пещер и для производства раскопок курганов / Д. Самоквасов, Л. Ивановский, В. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. LXIX–LXXIII.
 4. Археологическая карта берегов Днепра от Вышгорода до устья Роси : [для екскурсії учасників з’їзду 17 і 18 серп. 1874 р. В. Б. Антоновичем була розроблена археол. карта] / В. Б. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. LXXIX–LXXX. – (Экскурсии и раскопки, предпринятые во время 3-го Археологического съезда).
 5. [Щодо реферату Д. Я. Самоквасова «Историческое значение городищ»] / В. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. ХХХІV, ХХХV.
 6. [З приводу реферату О. О. Гатцука «О сторожевых курганах»] / В. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. ХХХVII, ХХХVІІІ.
 7. [З приводу реферату А. Ф. Мержинського «Ян Ласицкий и его сочинение: de diis Samogittarum»] / В. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. LII.
 8. [З приводу реферату О. Ф. Міллера про співставлення великоруських билин і малоруських дум] / В. Антонович // Труды Третьего археологического съезда, бывшего в Киеве в авг. 1874 г. : с рис. в тексте и с отдельным атласом, заключ. в себе 25 табл. – Киев, 1878. – Т. 1. – С. LXVIII.
 9. Пояснительная записка к присланным [на виставку] черепам : [вчений передбачав надіслати 13–15 курган. черепів з обґрунтуванням місця та обставин їх знаходження] / В. Б. Антонович // Антропологическая выставка 1879 года / О-во любителей естествознания, антропологии и этнографии ; под ред. А. П. Богданова. – Москва, 1878–1879. – Т. 2 : (с 8 хромолитогр. и фотолитогр. с 72 политипажами). – С. 145. – (Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при император. москов. ун-те ; т. 31). – (Труды антропологического отдела ; т. 4). – (Інформація з кн.: Древний Киев / М. К. Каргер. Москва ; Ленинград. 1961. Т. 2. С. 494).

1879

 1. Дневник раскопок, веденных на Кавказе осенью 1879 г. / В. Б. Антонович // Пятый археологический съезд в Тифлисе. Протоколы Подготовительного комитета / изд. под ред. И. Д. Мансветова. – Москва, 1879. – С. 216–254.
 2. История Юго-Западной Руси : [лекції проф. Київ. ун-ту В. Б. Антоновича] / [вид. студент іст.-філол. ф-ту Г. Линник (Київ, 1879 року, трав. 1-го дня] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Ф. – Спр. 8093. – Арк. 297.
 3. Объяснительная записка к черепам, костякам и модели кургана, доставленным для Выставки / В. Б. Антонович // Антропологическая выставка 1879 года / О-во любителей естествознания, антропологии и этнографии ; под ред. А. П. Богданова. – Москва, 1879. – Т. 3, ч. 1 : (с фот. и политипажами). – С. 86, 87. – (Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при император. моск. ун-те ; т. 35). – (Труды антропологического отдела ; т. 5). – (Інформація з кн.: Древний Киев / М. К. Каргер. Москва ; Ленинград. 1961. Т. 2. С. 494).

1880

 1. Міністерство графа Д. А. Толстого : (допись до «Правди»). Кам’янець-Подільський 27 цвітня (9 мая) 1880 / Д–ж–в [В. Антонович] // Правда : місячник для словесности, науки и політики / вид. и за ред. відповідає В. Барвінський. – У Львові, 1880. – Р. 13, вип. 1/2/3, січ, лют., марець. – С. 98–103.
 2. Гідрологія України : лекції, читані на приват. курсах 1880-х рр. / В. Антонович. – [Київ, 188?]. – 42 с. – (Скоропис різними почерками). – (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).

1881

 1. Произведения Шевченка, содержания которых составляют исторические события и оценка их как исторического материала : [доп. на засід. Т-ва Нестора Літописця 28 лют. 1881 р.] / В. Б. Антонович // Труд : газ. экон., обществ., полит. и лит. / ред. А. А. Русов. – Киев, – 11 марта (№ 10). – С. 1, 2.
 2. В очередном обыкновенном заседании Исторического общества летописца-Нестора : [зміст виступу проф. О. Котляревського і проф. В. Антоновича про іст. твори Т. Г. Шевченка. Стенограму виступу здійснено проф. М. Дашкевичем] // Заря. – Київ, 1881. – 3 берез. (№ 49). – С. 2. – (Хроніка).
 3. [Зауваження щодо критичного ставлення Карпова до малоросійських літописів] / В. Антонович // Труды Второго археологического съезда в Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург, 1881. – Вып. 2. – С. 40. – (Протоколи засідань з’їзду).
 4. О курганах Юго-Западного края : [реферат] / В. Б. Антонович // Труды Второго археологического съезда в Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург, 1881. – Вып. 2. – С. 43–49. – (Протоколи засідань з’їзду).
 5. [Про організацію в Києві Археологічного товариства] / В. Антонович // Труды Второго Археологического съезда в Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург, 1881. – Вып. 2. – С. – (Протоколи засідань з’їзду).
 6. [Зауваження до доп. В. В. Вельямінова-Зернова від тимчас. коміс., створеної для напрацювання проєкту покращення облаштування архівів та порядку зберігання в них пам’яток] / В. Антонович // Труды Второго археологического съезда в Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург, 1881. – Вып. 2. – С. – (Протоколи засідань з’їзду).

1882

 1. Уманскій сотник Иван Гонта : (праця проф. В. Антоновича) / В. Антонович // Діло. – Львов, 1882. – 17 (29 листоп.) (число 89). – С. 1, 2 ; 20 листоп. (2 груд.) (число 90). – С. 1, 2 ; 24 листоп. (6 груд.) (число 91). – С. 1 ; 27 листоп. (9 груд.) (число 92). – С. 1, 2 ; 1 (13 груд.) (число 93). – С. 1–3. – (Без закінчення).
 2. Смерть Івана Гонти : [виклад доп. на жовт. засід. «Общества имени Летописца Нестора»] / В. Антонович // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / вид. і одповідає за ред. Ом. Патрицький. – Львов, 1882. – Число 22 (15 (27) падолиста). – С. 355. – (Замітки і вісти).
 3. Судьба и значенє Кієва од року 1362 до 1569 / статія Вол. Антоновича ; подав Корн. Заклинський // Зоря: письмо літературно-наукове для руських родин / вид. і одповідає за ред. Ом. Патрицький. – Львов, – Число 7 (1 (13) цвіт.). – С. 104–107 ; Число 8 (15 (27 цвіт.). – С. 124, 125.
 4. Кієвськи войты паны Ходики : статія Вол. Антоновича в «Кієвской Старине» / В. Антонович ; подав Корн. Заклинський // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / вид. і одповідає за ред. Ом. Патрицький. – Львов, – Число 11 (1 (13) черв.). – С. 170–172 ; Число 12 (15 (27) черв.). – С. 186, 187.

1883

 1. Белорусская грамота княжны Настасьи Михайловны Мстиславской о размене сёл с её родичами: 1561 г. / В. Б. Антонович // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1883. – Т. 13. – С. 17–24.

1884

 1. Ілюстрований календар Товариства «Просвіта» на рік звичайний 1885. Річник 8 / зложив и впорядкував В. Лукич [В. Левицький]. – У Львові : Коштом т-ва «Просвіта», 1884. – ХХХІ, [1], [54], 116, [46] с. : іл., табл. – (Ч. 82, кн. 5). – Зі змісту: Петро Конашевич Сагайдачний / А-ич [В. Антонович].
 2. Нумизматический кабинет : (с 2 табл. монет) / В. Б. Антонович // Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Университета Св. Владимира (1834–1884 гг.) / под ред. В. С. Иконникова. – Киев, 1884. – С. 49–59.
 3. Музей древностей / В. Антонович // Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Университета Св. Владимира (1834–1884 гг.) / под ред. В. С. Иконникова. – Киев, 1884. – С. 60–76.
 4. По поводу сообщения И. А. Сребницкого «Следы церковных братств в восточной Малороссии» / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. LIII.
 5. По поводу сообщения К. Н. Бестужева-Рюмина «О характере власти варяжских князей» / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. LXXVIII.
 6. По поводу сообщения Д. Я. Самоквасова «О раскопках в Полтавской и Киевской губерниях в 1876–1877 гг.» / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. XCVI, XCVIІ. – (Розд.: По отд. І Первобытных древностей).
 7. О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве : (о результатах раскопок, произведенных в северном углу города Киева) / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. 42–44. – (Розд.: Первобытные древности»).
 8. О похоронных типах Юго-Западного края / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. 45–47. – (Розд. «Первобытные древности»).
 9. О пещерах каменного века на среднем течении Днепра : (реферат) / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. 1–6. – (Розд. «Первобытные древности», роздільна пагінація).
 10. О валах, находящихся на территории древнего Киевского княжения / В. Б. Антонович // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 авг. 1877 г. – Казань, 1884. – Т. 1. – С. 1–4. – (Розд. «Первобытные древности», роздільна пагінація).
 11. [О скальных пещерах по бассейну р. Днестр : виклад реферату та його обговорення на засід. від-ня первіс. пам’яток 17 серп.] / В. Б. Антонович // Бюллетени VI Археологического съезда в Одессе : (из газ. «Новороссийский телеграф»). – Одесса, 1884. – № 2. – С. 10, 11

1885

 1. Александер Федорович Кистяковский : (некролог) : в Києві 22 січня 1885 / [В. Антонович] // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / відповідає за ред. Ом. Патрицький. – Львів, 1885. – Число 3 (1 (13) лют.). – С. 36.
 2. Польсько-руські взаємини XVII-го віку в сучасній польській призмі : критич. погляд Володимира Антоновича професора Київ. ун-ту на повість Г. Сенкевича «Ogniem i mieczem» / Вол. Антонович ; ред. пер. укр. мовою // Діло. – Львов, 1885. – 21 мая (2 черв.) (ч. 55). – 1, 2 ; 23 мая (4 черв.) (ч. 56). – С. 1, 2 ; 25 мая (6 черв.) (ч. 57). – С. 1, 2 ; 28 мая (9 черв.) (ч. 58). – С. 1, 2 ; (1) 13 черв. (ч. 59/60). – С. 2, 3 ; (4) 16 черв. (ч. 61). – С. 1, 2 ; (6) 18 черв. (ч. 62). – С. 1, 2 ; (8) 20 черв. (ч. 63). – С. 1, 2 ; (11) 23 черв. (ч. 64). – С. 1 ; (13) 25 черв. (ч. 65). – С. 1, 2.

1886

 1. До біографії Митрофана Александровича (Митра Олельковича) / В. [В. Антонович] // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / відповідає за ред. О. Калитовський. – Львов, 1886. – Число 10 (15 (27) мая). – С. 176.
 2. До біографії А. П. Свидницкого / В. [В. Антонович] // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / відповідає за ред. О. Калитовський. – Львов, 1886. – Число. 11 (1 (13) черв.). – С. 195.
 3. О скальных пещерах на берегу Днестра в Подольской губернии : (с 3 табл.) / В. Б. Антонович // Труды VІ Археологического съезда в Одессе (1884 г.). – Одесса, 1886. – Т. 1. – С. 86–102.
 4. О средствах для усиления археологических коллекций в университетских музеях : [інформація про реферат, прочитаний вченим на з’їзді] / В. Антонович // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). – Одесса, 1886. – Т. 1. – С. LХІІІ.
 5. По поводу раскопок произведенных у Житомира С. С. Гамченко / В. Антонович // Волынь. – Житомир, – 9 авг. (№ 87).
 6. Руска читанка для 4 клясы шкôлъ середнихъ (и семинарій учительськихъ) : [серед авт. зазначено В. Б. Антоновича] / уложив Ом. Партицькій. – Львовъ : Накладом краєвого фонду : Друк. Т-ва им. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1886. – 336, IV с.

1887

 1. О погребальных обычаях древних жителей Кавказа / В. Б. Антонович // Труды V Археологического съезда в Тифлисе. 1881 : с приложеним 41 табл. – Москва, 1887. – С. LXVIII–LXXI.
 2. О погребальных обычаях Древлян и Тиверцев по новейших раскопках / В. Б. Антонович // Труды V Археологического съезда в Тифлисе. 1881 : с приложеним 41 табл. – Москва, 1887. – С. LXXII.
 3. Из археологической экскурсии (берега рч. Раставицы) / В. Антонович // Киев. Слово : лит.-полит. и экон. газ. – Киев, – 23 июня (№ 137).

1888

 1. Историчні байки п. Маріяна Дубецкого : (за приводом праці про початок Запоріжжя) / П-с-к. [В. Б. Антонович] // Правда : місячник полїтики, науки і письменства / вид. и за ред. відповідає Є. Олесницький. – У Львові, 1888. – Р. 14, т. 1, вип. 2. – С. 110–116 ; Р. 14, т. 1, вип. 3. – С. 194–203 ; Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. 211–227.
 2. Три національні типи народні : [це частина конспекту лекцій вченого з укр. антропології та етнографії, в якій він схарактеризував українсько-руську, польську і великоруську національності та визначив, чим вони одна від однієї відрізняються] / Низенко [В. Антонович] // Правда : місячник полїтики, науки і письменства / вид. и за ред. відповідає Є. Олесницький. – У Львові, 1888. – Р. 14, т. 1, вип. 3. – С. 157–169 ; Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. 196–210.
 3. Забытый город : (из археол. экскурсии) / В. Антонович // Киев. Слово : лит.-полит. и экон. газ. – Киев, 1888. – 15 марта (№ 344).

1889

 1. Брагинская волость / В. Б. Антонович // Календарь Северо-Западного края на 1889 г. / изд. под ред. М. Запольского. – Москва, 1888. – С. 113–117.
 2. Про твори Шевченка історичного змісту (проф. В. Б. Антоновича) / В. Б. Антонович ; пер. [укр.] Ф. В. [Федір Вовк] // Правда : місячник полїтики, науки і письменства / вид. и за ред. відповідає І. Стронський. – У Львові, 1889. – Т. 2, вип. 5, лют. – С. 337–340. – (Псевдонім Ф. В. належить Хведору Вовку, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 374, 450).
 3. Лист Подорожного. Мадрид. 12 сїч. 1889 / Турист [В. Антонович] // Правда : місячник полїтики, науки і письменства / вид. и за ред. відповідає І. Стронський. – У Львові, 1889. – Т. 2, вип. 6, марець. – С. 448–451.
 4. Ответ на запрос по поводу появившегося в газетах известия о нахождении в с. Буках, Сквирского уезда рогатого идола / В. Антонович // Древности : тр. моск. археол. о-ва : с 3 фототипиями / под ред. В. К. Трутовского. – Москва, 1889. – Т. 13, вып. 2. – С. 59.

1890

 1. Заклинания против чар / В. Антонович // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 2. – С. 72–76.
 2. [О кладе, найденном в усадьбе Гребеновского] / В. Б. Антонович // Записки император. рус. археол. о-ва. Новая серия. – Санкт-Петербург, 1890. – Т. 4, вып. 3/4. – С. 433.

1893

 1. Дневник раскопок проф. В. Б. Антоновича в Киевской губ., у села Кальник в 1891 году / В. Б. Антонович // Отчет императорской археологической комисии за 1891 год : с 200 политипажей. – Санкт-Петербург, 1893. – С. 165–1
 2. Погребальный тип могил Радимичей / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1893. – № 9/10. – С. 316–318.
 3. О бронзовом веке в басейне Днепра / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1893. – № 9/10. – С. 342, 343. – (Заседания ІХ Археологического съезда в Вильне).
 4. Заметка о крашеных скелетах / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1893. – № 9/10. – С. 390, 391.
 5. О нахождении в Киеве мамонта совместно с кремневыми орудиями / П. Я. Армашевский, В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1893. – № 12. – С. 458–460.

1895

 1. О нахождении в Киеве мамонта совместно с кремневыми орудиями (стоянка палеолитического времени) / П. Я. Армашевский, В. Б. Антонович // Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев, 1895. – Т. 14, вып. 1 : (Протоколи). – С. VIII, IX.
 2. Монеты древнего мира, хранящиеся в Нумизматическом кабинете Императорского Университета Св. Владимира / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1895. – № 7 (июль). – С. I, II, 1–30 ; № 10 (окт.). – С. 31–62.
 3. По вопросу об уничтожении Ярославова вала / В. Антонович // Киев. Слово : лит.-полит. и экон. газ. – Киев, 1895. – 26 окт. (№ 2798). – С. 1, 2 ; 3 нояб. (№ 2806). – С. 1, 2 ; 4 нояб. (№ 2807). – С. 1.
 4. О раскопках в Обсерваторном переулке [доп. в Іст. т-ві Нестора Літописця] / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1895. – № 11. – С. 380–382. – (Інформація з кн.: Древний Киев / М. К. Каргер. Москва ; Ленинград. 1961. Т. 2. С. 493).

1896

 1. Останні часи Козаччини на Правобережжі після актів 1679–1716 рр. : іст. монографія / В. Антонович // Історичні монографії Миколи Костомарова / М. Костомаров. – У Львов, 1896. – Т. 11, ч. 2 : Мазепа. – С. 127–274. – (Додаток). – (Руска історична бібліотека / під ред. О. Барвінського ; т. 18).
 2. Памятники каменного века, найденные в Киеве в течение трех последних лет / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1896. – № 9/10. – С. 317, 318. – (Десятый археологический съезд в Риге).
 3. [Про археологічні знахідки в Південно-Західному краї за літо та осінь 1896 р. : скарб сріб. монет біля с. Мишоловка поблизу Києва; в Бердичівському повіті – скарб сріб. пол. монет Сигізмунда ІІІ; у Волин. губ. с. Шельвов 20 кремнієвих ножів, біля с. Ямпіль Кременцец. повіту – горщик з монетами короля Яна Казимира XVII ст.; Поділ. губ. Ольгопіл. повіт – глиняна амфора, поблизу с. Северинівка Літин. повіту п. Венгржиновським розкопано курган, у якому віднайдено 61 знаряддя, сердолікову бусу та римську монету імператриці Луцилли; Чернігів. губ. – скарб з більш ніж 300 диргем саманидських Х–ХІ ст.; в Катеринослав. губ. поблизу Нікополя – в кургані селяни знайшли цікавий бронзовий предмет; в Канів. повіті біля містечка Степанці знайдено бронзовий кинджал, у с. Яблунів – скарб сріб. монет] / В. Б. Антонович // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом. – Москва, 1896. – № 11/12. – С. 387–389. – (Археологическая хроника).
 4. Монеты древнего мира, хранящиеся в Нумизматическом кабинете Императорского Университета Св. Владимира / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1896. – № 2 (февр.). – С. 63–94 ; № 5 (май). – С. 95–142 ; № 10 (окт.). – С. 143–190 ; № 11 (нояб.). – С. 191– 222 ; № 12 (дек.). – С. 223–286.

1897

 1. О типах погребения в курганах Киевской губернии / В. Б. Антонович // Труды VIII Археологического съезда в Москве. 1890 г. – Москва, 1897. – Т. 4. – С. 68, 69.
 2. Погребальный тип могил Радомичей / В. Б. Антонович // Труды IX Археологического съезда в Вильне. 1893. – Москва, 1897. – Т. 2. – С. 48, 49.
 3. Бронзовый век в бассейне Днепра : [виклад доп. та її обговорення] / В. Б. Антонович // Труды IX Археологического съезда в Вильне. 1893. – Москва, 1897. – Т. 2. – С. 74–78.
 4. Заметка о крашенных скелетах / В. Б. Антонович // Труды IX Археологического съезда в Вильне. 1893. – Москва, 1897. – Т. 2. – С. 118.
 5. Розвідка про гайдамачину / В. Антонович // Розвідки про народнї рухи на Українї-Руси в XVIII віцї / передм. М. С. Грушевського. – Львів, 1897. – С. 1–96. – (Руська історична біблїотека / Наук. т-во ім. Шевченка ; т. 19).
 6. Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) / В. Антонович // Розвідки про народнї рухи на Українї-Руси в XVIII віцї / [передм. М. С. Грушевського]. – Львів, 1897. – С. 97–123.
 7. Перемишльські «суботники» XVI в. : [дод. ориг. текст док. лат. мовою та пер.] / [переклав та подав В. Б. Антонович] // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – Львів, 1897. – Т. 16, кн. 2. – С. 1, 2. – (Розд. «Miscellanea»).

1898

 1. Die während der letzten drei Jahre in Kiew gefundenen Gegenstünde der Steinzeit / W. B. Antonowihsch // Archiv für Anthropologie / Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. – Braunschweig, 1898. – Vol. 25. – S. 78.
 2. Ein Versuch, die Gorodischtscken des Dnjepr-Bassin nach ihren Formen zu gruppiren / W. B. Antonowitsch // Archiv für Anthropologie / Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. – Braunschweig, 1898. – Vol. 25. – 79.

1899

 1. Коллекция В. Б. Антоновича : [каталог] // Каталог выставки ХI Археологического съезда в Киеве : (в здании Университета Св. Владимира). – Киев, 1899. – С. 138–162. – Зміст: Каменный век (Киевская губерния, Волынская губерния, Подольская губерния) ; Бронзовый век ; Скифские древности (Киевская губерния, Подольская губерния Екатеринославская губерния, Полтавская губерния, Черниговская губерния) ; Предметы времен переселения народов (Киевская губерния, Волынская губерния, Подольская губерния, Полтавская губерния) ; Славянские древности (Киевская губерния, Волынская губерния, Подольская губерния, Полтавская губерния, Черниговская губерния, Минская губерния и уезд, Екатеринославская губерния).
 2. О раскопках курганов в Зап. Волыни / В. Б. Антонович // Известия ХІ Археологического съезда в Киеве. 1–20 авг. – Киев, 1899. – № 3. – С. 26.
 3. О каменном веке в Волынской губернии / В. Б. Антонович // Известия ХІ Археологического съезда в Киеве. 1–20 авг. – Киев, 1899. – № 7. – С. 79, 80.
 4. Осмотр членами ХI Археологического съезда достопримечательностей Старого города (15 авг. 1899 г.) под руководством проф. Антоновича // Известия ХІ Археологического съезда в Киеве 1–20 авг. 1899 г. – Киев, 1899. – № 12. – С. 164–171.
 5. Об археологических выставках, устроенных ко времени открытия съезда / В. Б. Антонович // Известия ХІ Археологического съезда в Киеве 1–20 авг. 1899 г. – Киев, 1899. – № 1/14. – С. 212.

1900

 1. Нарис становища Православної церкви на Українї від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович // Розвідки про церковні відносини на Українї-Руси. XVI–XVIII вв. / О. Левицький, В. Антонович ; вступ. ст. М. Грушевського. – У Львові, 1900. – С. 81–154. – (Руська історична біблїотека / Наук. т-во ім. Шевченка ; т. 8).
 2. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета Св. Владимира. Вып. 2. Монеты Римской республики / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1900. – № 6 (июнь). – С. 1–28 ; № 7 (июль). – С. 29–60 ; № 8 (авг.). – С. 61–92 ; № 11 (нояб.). – С. 63–78 ; № 12 (дек.). – С. 79–110.
 3. Памятники каменного века, найденные в Киеве в течение последних трех лет / В. Б. Антонович // Труды Х Археологического съезда в Риге. 1896. – Москва, 1900. – Т. 3. – С. 83–85.
 4. Попытка группировки городищ по их контурам в басейне Днепра / В. Б. Антонович // Труды Х Археологического съезда в Риге. 1896. – Москва, 1900. – Т. 3. – С. 104–107.
 5. Замечания и дополнения на «Инструкцию» для археологических исследований в Западном крае / В. Б. Антонович // Древности : тр. император. моск. археол. о-ва : с 25 фототип. и 5 цинкогр. табл. / под ред. В. К. Трутовского. – Москва, 1900. – Т. 16. – С. 182.
 6. Статьи касательно уничтожения в Киеве осенью 1895 г. так называемого «Ярославова вала» / В. Б. Антонович // Древности : тр. император. моск. археол. о-ва : с 1 табл. и 7 рис. в тексте / под ред. В. К. Трутовского. – Москва, 1900. – Т. 17. – С. 288.

1901

 1. Археологическая карта Волынской губ., с картой, указателем имен географических, указателем предметным и перечислением источников, послуживших при составлении карты / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 1–133.
 2. Раскопки курганов в Западной Волыни / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 134–140 : рис.
 3. О каменном веке в Западной Волыни / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 141–147 : рис.
 4. О местоположении летописных городов Шумска и Пересопницы / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1901. – Т. 1. – С. 148–154 : рис.
 5. Об археологических находках в Киевской губернии за лето 1896 г. : [лист] / В. Антонович // Древности : тр. моск. археол. о-ва : с 1 фототип. табл. и 8 рис. в тексте / под ред. В. К. Трутовского. – Москва, 1901. – Т. 18. – С. 47. – (Протоколи засідань).
 6. Про правне та економічне становище селян у XVIII в. / В. Антонович // Розвідки про селянство на Українї-Руси в XV–XVIII в. : [в 2 ч.] / [передм. М. С. Грушевського]. – У Львові, 1901. – Ч. 1. – С. 113–161. – (Руська історична біблїотека / видає Наук. т-во ім. Шевченка ; т. 21).

1902

 1. Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку. Ч. 2 : Для висших кляс середних шкіл / уложив О. Барвінський. – 3-тє поправ. вид. – у Львові : З друк. Наук. т-ва імені Шевченка. Під зарядом К. Беднарського (Накладом краєвого фонду), 1902. – LXX, 572 с. – Зі змісту: Володимир Антонович : [біогр. довід]. – С. 256–258 ; Розкопки в околицї Деревлян : (переклад) / В. Антонович. – С. 259–261 ; Ольґерд та Кейстут : (характеристика з істориї в. кн. Литовского) : (переклад) / В. Антонович. – С. 261–272.
 2. Осмотр членами ХI Археологического съезда достопримечательностей Старого города / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1902. – Т. 2. – С. 135–140.
 3. О необходимости исследования Харьковской губ. в археологическом отношении / В. Б. Антонович // Труды Харьковского Предварительного Комитета по устройству XII Археологического съезда. – Харьков, – Т. 1. – С. 52, 53.
 4. Об археологических выставках, устроенных ко времени открытия Съезда / В. Б. Антонович // Труды XI Археологического съезда в Киеве. 1899. – Москва, 1902. – Т. 2. – С. 165, 166.
 5. Предисловие / В. Антонович // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1902. – Ч. 3, т. 5 : Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. – С. 1–99.
 6. Черты быта славян по курганным раскопкам / В. Антонович // Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI–XIII в.). – Киев, 1902. – Вып. 5. – С. I–VI. – (Собрание Б. И. и В. И. Ханенко) ; Книга для чтения по русской истории, составленная при участии профессоров и преподавателей / под ред. М. В. Довнар-Запольского. – Москва, 1904. – Т. 1. – С. 126–136 ; Русская история в очерках и статьях : сост. при участии проф. и преподавателей : с 42 рис. и 2 картами / под ред. М. В. Довнар-Запольского. – 2-е изд. – Киев, [1909]. – Т. 1. – С. 126–141. : рис.
 7. ХІІ археологический съезд : [про секцію первіс. старожитностей та вист. Археол. з’їзду] / В. Б. Антонович // Харьков. губерн. ведом. – Харьков, – 17 авг. (№ 213). – С. 2.

1904

 1. Українські міста / В. Антонович // Розвідки про міста і міщанство на Українї-Руси в XV–XVIII в. : [у 2 ч.]. – У Львові, 1904. – Ч. 2. – С. 309–383. – (Руська історична біблїотека / Наук. т-во ім. Шевченка ; т. 24).
 2. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета св. Владимира. Вып. III. Монеты римских императоров // Университетские известия. – 1904. – № 9 (сент.). – С. 1–30 ; № 10 (окт.). – С. 31–62 ; № 11 (нояб.). – С. 63–78 ; № 12 (дек.). – С. 79–110.

1905

 1. [Подячна промова на привітання] / В. Б. Антонович // Известия ХІІІ Археологического съезда в Екатеринославе. 15–27 авг. 1905. – Екатеринослав, 1905. – № 5. – С. 32 ; Труды Тринадцятого археологического съезда в Екатеринославе. 1905. – Москва, 1908. – Т. 2. – С. 202. – (Протоколи засідань).
 2. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета св. Владимира. Вып. III. Монеты римских императоров / В. Б. Антонович // Университетские известия. – – № 1 (янв.). – С. 111–142 ; № 2 (февр.). – С. 143–174 ; № 3 (март). – С. 175–206 ; № 8 (авг). – С. 207–238 ; № 12 (дек.). – С. 239–270. – (Продовження).

1906

 1. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 г. : [описано розкопки біля Любеча, сіл Сибереж, Ямище, Табаєвка, Селище та м. Борзни] / В. Б. Антонович // Труды Московского Предварительного Комитета по устройству Четырнадцатого Археологического съезда [в Чернігові]. – Москва, 1906. – Вып. 1. – С. 28–35.
 2. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета св. Владимира, Вып. III. Монеты римских императоров / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1906. – № 4 (апр.). – С. 271–302. – (Продовження).

1907

 1. Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее Университета св. Владимира, Вып. III. Монеты римских императоров / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1907. – № 4 (апр.). – С. 303–365.

1908

 1. [Зауваження до доповіді В. В. Хвойки «Начало земледелия и бронзовый век в Южной России»] / В. Б. Антонович // Труды Тринадцятого археологического съезда в Екатеринославе. 1905. – Москва, 1908. – Т. 2. – С. 203. – (Протоколи засідань).
 2. [Зауваження до реферату Іванчина-Писарєва «О курганах в Мариупольском уезде»] / В. Б. Антонович // Труды Тринадцятого археологического съезда в Екатеринославе. 1905. – Москва, 1908. – Т. 2. – С. – (Протоколи засідань).
 3. Доля Галицкої Руси під австрийским правлїнєм : [пер. частини з літогр. лекції «История Галицкой Руси»] / В. Антонович // Руслан : християн.-сусп. щоденник. – Львів, – 7 (20) черв. (число 128) ; 18 черв. (1 лип.) (число 137).
 4. З колишнього : [вірш] / В. Б. Антонович // Рада. – 1908. – 15 марта (28 берез.) (№ 63). – С. 2.
 5. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови / В. Антонович // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц, Кон. Михальчук. – Київ, 1908. – Кн. 3. – С. 33–39. – (Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том Українське Наукове Товариство в Київі). – (На обкл. зазначено 1909 р.).
 6. Drei national Typen / W. Antonowytsch // Ukrainische Rundschau. – 1908. – № 12. – S. 540–544. – (Укр. місячник німец. мовою для інформації іноземців про політ. та культур. справи в Україні, виходив у Відні).
 7. Die polnische Schlachta in der Ukraine / W. Antonowytsch // Ukrainische Rundschau. – 1908. – № 12. – S. 544–547. – (Укр. місячник німец. мовою для інформації іноземців про політ. та культур. справи в Україні, виходив у Відні).

1909

 1. Над Сулою : (початок поеми) : [від ред. зазначено, що В. Б. Антонович під час перебування в Римі 1897 р., натхнен. споминами антич. життя, задумав написати героїч. поему і представити образ козац. боротьби за волю. Темою взяв облогу козац. війська в 1638 р. Написав він лише заспів, якому ред. дала назву «Над Сулою»] / В. Антонович // Лїтературно-науковий вістник. – Львів ; Київ, 1909. – Т. 45, кн. 1. – С. 4, 5.
 2. Черты быта русских славян по курганным раскопкам / В. Б. Антонович // Русская история в очерках и статьях / под ред. М. В. Довнар-Запольского. – Москва, 1909. – Т. 1. – С. 130–141.

1912

 1. Руска читанка : для другої кляси середних шкіл : [серед авт. зазначено В. Б. Антоновича] / [уклад.] Антін Крушельницький ; [іл. Володимира Кобринського]. – Львів : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – ХІ, 311 с. : іл.

1916

 1. Донесения папского нунция Иоанна Торреса архиепископа Адрианопольского, о событиях в Польше во время восстания Богдана Хмельницкого : [в передм. йдеться про те, що В. Б. Антонович віднайшов у Ватикан. архіві дане джерело, що вперше друк. на сторінках «Сборника»] / прим.: В. Б. Антонович, В. Н. Забугин ; пер.: С. В. Савченко, М. В. Лучицкая // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России, издаваемый Киевской комиссией для разбора древних актов. – Киев, 1916. – Вып. 2. – С. І, ІІ, 1–181.

1920

 1. Про твори Шевченка на історичні теми / В. Б. Антонович ; пер. П. Т. [П. Тихий] // Про «Івана Підкову» та про козаків в творах Т. Г. Шевченка : зб. ст. – Харків, 1920. – С. 23–25 : іл., портр. – (Українська бібліотека ; серія 5). – (Шевченківська бібліотека для школи та самоосвіти / під ред. П. Тихого ; кн. 1).

1922

 1. Виїмки з укpаїнської наpодної літеpатуpи. Ч. 3 : Б. Виїмки з наpодного письменства XIX в. від смеpти Таpаса Шевченка : [серед авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства зазначено В. Б. Антоновича] / уложив О. Баpвінський. – 4-те, пеpеpоб. вид. – Львів : Hакладом книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 317 с.

1923

 1. Шляхом життя : читанка для старших (6–7) груп трудової школи робфаків, шкіл для дорослих і т[аке] ин[ше] : [серед авт. поет. і прозових творів, промов зазначено В. Б. Антоновича] / [уклад. та авт. передм.] Г. Іваниця, Я. Чепіга [-Зеленкевич], Б. Якубовський. – Харків ; Київ : Книгоспілка. [Друк. Київ. Філ. Книгоспілки], 1923. – 256 с. : мал.

1928

 1. З невиданих рукописів В. Б. Антоновича : [вміщ. 2 рукоп. однак. змісту, в яких В. Б. Антонович став на захист укр. ідеї та українофільства. Перший написано у відповідь на ворожі виступи «Вестника Юго-Западной и Западной России», вид. Говорського, другий – через 20 р., у якому детал. та наук. обґрунтовано ідеї українофілів та українофільства. Третій рукоп. – чорновик до пояснень на допитах жандарм. або слідчих коміс. з приводу тенденційних наклепів І. Огризка на В. Б. Антоновича. Ці неопубл. ст. було видрукувано в першому томі «Творів» вченого 1932 р.] / В. Б. Антонович ; подала К. Мельник-Антонович // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 6. – С. 48–66 : фот. – (Матеріали до біографії В. Б. Антоновича).

1980

 1. Shevchenko and Ukrainian History / Antonovych // Shevchenko and the Critics 1861–1980 / ed. George S. N. Luckyj ; пер.: D. Ferguson, S. Yurkevich ; авт. передм. B. Rubchak. – Toronto, 1980. – Р. 91–95.

1990

 1. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах / В. Б. Антонович, В. А. Бец ; підгот. тексту до друку і прим. В. М. Ричка, В. А. Смолія // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 143–153 ; № 7. – С. 131–143 ; № 9. – С. 116–134 ; 1991. – № 3. – С. 120–137 ; № 5. – С. 143–153 ; № 7. – С. 131–143.
 2. Петро Конашевич-Сагайдачний (рік народж. невідомий – 20.IV.1622) / В. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 1. – С. 24.
 3. Юрась Хмельницький (1641–1685) / В. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 10. – С. 24.
 4. Іван Виговський (рік народж. невідомий – 26.III.1664) / В. Антонович ; публ. Я. Дзири // Україна. – 1990. – № 14. – С. 24.
 5. Павло Тетеря / В. Б. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 21. – С. 24.
 6. Демко Многогрішний (1668–1672) / В. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 26. – С. 24.
 7. Петро Дорошенко (1627–1698) / В. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 33. – С. 24.
 8. Іван Брюховецький (1663–1668) / В. Антонович ; [публ. Я. Дзири] // Україна. – 1990. – № 38. – С. 24.

1991

 1. Гетьмани України : іст. портр. : збірник / ред. М. А. Шудря. – Київ : Журн. «Україна» : Газ. «Вечірній Київ», 1991. – 216 с. : іл., портр. – Зі змісту: Петро Сагайдачний / В. Антонович. – С. 25–32 ; Іван Виговський / В. Антонович. – С. 45–52 ; Юрась Хмельницький / В. Антонович. – С. 53–60 ; Павло Тетеря / В. Антонович. – С. 61–68 ; Іван Брюховецький / В. Антонович. – С. 69–76 ; Петро Дорошенко / В. Антонович. – С. 77–84 ; Демко Многогрішний / В. Антонович. – С. 85–92.

1992

 1. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови / В. Антонович // Вісн. Акад. наук України. – 1992. – № 9. – С. 91–94. – (Пер. з рос. за вид. «Записки Українського Наукового Товариства в Київі». 1908. Кн. 3. С. 33–39. На обкл. зазначено 1909 р.).
 2. Kафедральне «вірую» Володимира Антоновича : з неопубл. спадщини / В. Антонович ; публ. та комент. О. Kіяна // Kиївська старовина. – 1992. – № 3. – С. 63–69. – Зі змісту: Перша лекція В. Б. Антоновича в Київському університеті. – С. 65–67 ; Вступна лекція до курсу історії. – С. 67–69.
 3. Коротка історія козаччини / В. Антонович ; перед. слово авт. // Дніпро. – 1992. – № 1. – С. 115–142 ; № 2/3. – С. 125–151.
 4. Три національні типи народні / В. Б. Антонович // Старожитності. – – Число 3 (19). – С. 11, 12. – (Двотижневик «Пам’ятки України»).
 5. Результати розкопок біля села Мігеї [Єлисаветградського повіту] / В. Б. Антонович ; перед. слово і пер. укр. Ф. Шепеля // Єлисавет : іст.-краєзнав. дод. до газ. «Народне слово». – Кіровоград, 1992. – Вип. 5 (8 черв.). – С. 1. – (Вперше друкувалося в газ.: Елисаветградский вестник. 1884. 8 авг. (№ 89). С. 1).
 6. Результати археологічних розкопок, проведених професором Антоновичем і його помічницею (панею К. М. Мельник) біля м. Єлисаветграда і біля с. Лозуватки Олександрівського повіту / В. Б. Антонович ; перед. слово і пер. укр. Ф. Шепеля // Єлисавет : іст.-краєзнав. дод. до газ. «Народне слово». – Кіровоград, 1992. – Вип. 5 (8 черв.). – С. 1. – (Вперше друкувалося в газ.: Елисаветградский вестник. 1884. 12 авг. (№ 91). – С. 1, 2).

1993

 1. Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) / В. Б. Антонович ; авт. прим. і підгот. до друку В. М. Ричка // Укр. іст. журн. – 1993. – № 9. – С. 72–86.
 2. Петро Дорошенко / В. Антонович // Історичні постаті України : іст. нариси / упоряд. та авт. вступ. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса, – С. 191–195.

1995

 1. Данило Братковський (1697–1702) / В. Антонович // Моя сповідь : вибр. іст. та публіцист. твори / В. Б. Антонович. – Київ, 1995. – С. 237–247 ; Світ, по частинах розглянутий : Переклад. Джерела. Студії / Д. Б. Братковський ; пер. з пол., передм., прим. В. О. Шевчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка НАН України, Волин. краєзнав. музей, Волин. крайове братство Св. апостола Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське). – Луцьк, 2004. – С. 389–398.

1996

 1. На Чорному морі, на турецькій галері : [про татар. напади, що заважали мир. культур. розвитку укр. народу протягом майже трьох ст. (з другої половини XV до другої половини ХVIII ст.)] / Володимир Антонович // Літопис Червоної Калини : іст.-літ. часоп. : скрипторій іст. прози / громад. рада: П. Арсенич, М. Ільницький, Р. [та ін.] ; голов. ред. О. Ходак. – Львів. – Т. 1, № 1/6. – С. 382–386.

2001

 1. Моя сповідь / В. Б. Антонович // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / голова редкол., наук. ред. Т. Гунчак. – Київ, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ХІХ ст. / передм., упоряд. і прим. О. Сліпушко ; ред. Ю. Косенко. – С. 292–303.
 2. Про українофілів і українофільство / В. Б. Антонович // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / голова редкол., наук. ред. Т. Гунчак. – Київ, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ХІХ ст. / передм., упоряд. і прим. О. Сліпушко ; ред. Ю. Косенко. – С. 303–310.

2004

 1. Кафедральне «вірую» Володимира Антоновича : з неопубл. спадщини / В. Антонович ; передм. до публ. та комент. О. Кіяна // Історичний календар’2004 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 2004. – С. 32–41. – Зі змісту: Перша лекція В. Б. Антоновича в Київському університеті. – С. 35–38 ; Вступна лекція до курсу історії. – С. 38–41.

2010

 1. Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти Великого князя Ольгерда / В. Б. Антонович // Українське Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи : зб. док., ст., уривків з наук. пр. : до 650-річчя іст. битви на річці Сині Води / Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2010. – С. 12–18.

2012

 1. Вовк, Хв. Російські колонії в Добруджі : (іст.-етногр. нарис) : [у листі до ред. В. Б. Антонович зазначив, що у надісл. йому рукоп. він віднайшов нарис про колонізацію Добруджі фр. мовою, з якого зробив витяг про руську (українську) колонізацію в Добруджі] / Хв. Вовк ; [прим.] В. Б. Антоновича // Народознавча спадщина Хведора Вовка / [голов. ред. Г. Скрипник] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2012. – Кн. 1. – С. 29–80.

2016

 1. Звістки літописні [про Київ] / В. Антонович ; вступ. ст. Шевчук В. «Володимир Антонович – автор «Звісток літописних» про Київ» // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. В. Шевчук. – Київ, 2016. – C. 12–47. – Зі змісту: І. Витяги із Стародавніх руських літописів (862–1300). – C. 13–33 ; ІІ. Витяги із Литовських літописів та їхніх Руських літописних зводів (1300–1600). – С. 34–47.

2017

 1. Три національні типи народні / В. Б. Антонович ; вступ. ст. О. В. Ясь // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – С. 171–190.

2020

 1. Три національні типи народні / В. Б. Антонович // Історіографічна класика : антол. укр. іст. думки ХІХ–ХХ ст. / за ред. та вступ. словом В. Смолія ; авт. супровід. ст., уклад. прим., комент., покажч. і бібліогр. О. Ясь. – Київ, 2020. – С. 131–152.
 2. Петро Дорошенко / В. Антонович // Історичні постаті України. – Київ, 2022. – С. 182–187.

Рецензії В. Б. Антоновича

1872

 1. Историко-юридический быт русского крестьянства. Дисерт. на степень магистра рус. истории, Н. ова : [рецензія] / В. Иконников и В. Антонович // Университетские известия. – 1872. – № 9 (сент.). – С. 6, 7.

1880

 1. Рецензии сочинений, представленных студентами на соискание наград медалями в 1879 году : [на пр. Д. Багалія і П. Голубовського «История Северськой земли»] / В. Б. Антонович // Университетские известия. – 1880. – № 4 (апр). – С. 81–84.

1882

 1. Гальшка княгиня Острожска, оповедане историчне, д-ра Из. Шараневича, у Львове 1880 г. : [рецензія] / А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 1], янв. – С. 209–211.
 2. Терские козаки с стародавних времен. Исторический очерк, соч. Ивана Попко. Выпуск первый. Гребенское войско. С.-Петербург 1880 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 1, [№ 2], февр. – С. 401–404.
 3. Jozef Dunin-Karwicki. Szkice obyczajowe I historyczne. Warszawa. 1882. (Дунин-Карвицкий Иосиф. Очерки нравов и истории) : [рецензія] / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 2, [№ 4], апр. – С. 148, 149.
 4. Харьков, историко-статистический опыт К. П. Щелкова. Харьков, 1881 г. : [рецензія] / [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 2 [№ 5], май. – С. 316–319.
 5. Die Polen und Ruthenen in Galizien. Wienund Teschen, 1882. (Шуйский. Поляки и русины в Галиции. Вена и Цешин, 1882) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 2, [№ 6], июнь. – С. 523–526.
 6. Ernst Bietrage zur Alterthumskunde Russlands von den altesten Zeiten bis um das Jahr 400 nach Chr. hauptsachlish aus der Berichten der griechischen und latenischen Schriffsteller. ErsterBand. St. Petesburg 1882 (Эрнест Боннель. Дополнения к археологии России, с древнейших времен до 400 года по Р. Х., составленные преимущественно по известиям греческих и римских писателей. Т. 1. Петербург, 1882) / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 3, [№ 7], июль. – С. 167–171.
 7. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления, вып. 2-й. Издал редактор неофициальной части Киевских губернских ведомостей А. А. Киев, 1882 г. : [рецензія] / А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 3, [№ 7], июль – С. 171–173.
 8. Акты, относящиеся к истории южной и западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. Том двенадцатый. С.-Петербург. 1882 г. : [цей том вийшов під ред. М. І. Костомарова : рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 3, [№ 9], сент. – С. 555, 556.
 9. Сагайдачный, историческая повесть. Д. Мордовцева. С.-Петербург, 1882 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 4, [№ 10], окт. – С. 134–142.
 10. D-r Antoni I. Z przeszlości Polesia kijwskiego. Warszawa, 1882. (Доктор Антоний І. К истории киевского Полесья. Варшава, 1882) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 4, [№ 10], окт. – С. 149–154.
 11. Е. Chantre. Recherches paleoethnologiques dans la Russie meridionale et specialement au Caucase et en Crimee. Lyon, 1881. (Э. Шантре. Палеоэтнологические исследования в Южной Руси, особенно же на Кавказе и в Крыму. Лион, 1881) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 4, [№ 11], нояб. – С. 360–362.
 12. D-r Antoni I. Opowadania historyczne – serja trzecia. T. 1/2. Warszawa, 1882. (Д-р Антоний І. Исторические рассказы – серия третья, том 1–2. Варшава, 1882) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 4, [№ 12], дек. – С. 569–571.
 13. Опись актовой книги Киевского центрального архива № 13. Составил Л. В. Ильницкий. (Официальное издание архива). Киев, 1882 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1882. – Т. 4, [№ 12], дек. – С. 572–574.

1883

 1. Izydor O Latopisach i kronikach ruskich XV i XVI wieku, a zwłaszcza o Latopisie «Wielkiego kniaźtwa litowskogo i žomojtskogo». Osobne odbscse z rozpraw wydziału filozoficznego akademij umiejetności. T. XV. Kraków, 1882. (Исидор Шараневич. – О русских летописях и хрониках XV и XVI ст., в особенности же о летописи великого княжества литовського и жомоитского. – Оттиск из Известий философского отдела Краковской академии наук, том XV. Краков, 1882 г.) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 1], янв. – С. 177–179.
 2. Дренякин. Белгород с уездом. Историко-статистический очерк. Харьков, 1882 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 1]. – С. 179, 180.
 3. Сношения императора Рудольфа ІІ с козаками и их участие в войне угро-турецкой 1592–1594 года. Написал Корнило Заклинский. Львов. 1882 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 1], янв. – С. 181–183.
 4. Буцинский. О Богдане Хмельницком. Харьков. 1882 г. : [рецензія] / В. Антонович // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 2], февр. – С. 417–428.
 5. Leopold Monografja miasta Przemyśla. Przemyśl, 1883. (Леопольд Гаузер. Монография о городе Перемышле, Перемышль, 1883 г.) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 3], март. – С. 647–649.
 6. Ол. Барвинский. История Руси. Часть ІV. Львов, 1882 г., коштом і заходом товариства «Просвіта», ціна 16 крейцерів (12 коп.) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 3], март. – С. 649–651.
 7. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. Составил редактор неофициальной части «Киевских губернских ведомостей Ал. Андриевский. Киев, 1882 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 3], март. – С. 651–653.
 8. D-r Antonij I. Niewiasty Kresowe. Warszawa. 1883. (Д-р Антоний І. Женщины на окраинах. Варшава, 1883) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 4], апр. – С. 873–876.
 9. Julian Szaraniewicz Izydor. Wycieczka do Zalykwi, Halicza I Na Krylos. Lwȯw, 1882. (Ю. Захарьевич и Ис. Шараневич. Экскурсия в Залуков, Галич и Крылос. Львов, 1882 г.) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 5, [№ 4], апр. – С. 876–878.
 10. Историческое обозрение гражданського устроения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию И. И. Срезневского. Харьков, 1883 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 6, [№ 5], май. – С. 167, 168.
 11. Ал. Андриевский. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. Выпуск V. Киев, 1883 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 7, [№ 11], нояб. – С. 493–495.
 12. Местечко Курисово-Покровское (Балай тож). Статистическое описание поселения, составленное статистическим отделением при Херсонской губернской земской управе. Одесса. 1883 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 7, [№ 11], нояб. – С. 495, 496.
 13. С. А. Бершадский. Литовские евреи. История их юридического и общественного положення в Литве от Витовта до Люблинской унии (1388–1569 г.). С.-Петербург. 1883 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 7, [№ 12], дек. – С. 665–671.
 14. Александр Барвинский. История Руси. Часть V. Львов, 1884. 96 с. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1883. – Т. 9, [№ 8], авг. – С. 708–710.

1884

 1. Николай Костомаров. Богдан Хмельницкий. Историческая монография. Издание четвертое, исправленное и дополненное. С.-Петербург, 1884. Том 1–3 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 9, [№ 6], июнь. – С. 315–320.
 2. Голубовский. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей ІХ–ХІІІ в. Киев, 1884 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 9, [№ 7], июль. – С. 505–508.
 3. Сулимовский архив – фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей. Киев, 1884 Издание А. Лазаревского : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 10, [№ 10], окт. – С. 332–336.
 4. А. А. Федотов-Чеховский. Акты греческого нежинского братства : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1884. – Т. 10, [№ 12], дек. – С. 716–718.

1886

 1. Д. И. Багалий. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства в XVI–XVIII столетии. Издание историко-филологического общества при императорском харьковском университете. Харьков, 1886 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1886. – Т. 14, [№ 3], март. – С. 582–588.

1888

 1. Zbior wiadomosci do antropologji Krajowej. Tom Krakȯw, 1887. (Сборник сведений, относящихся к местной антропологии. Издание Антропологической комиссии Краковской академии наук. Том 11, Краков 1887) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1888. – Т. 20, [№ 1/3], янв., февр. и март. – С. 23–27.
 2. Сводная Галичско-русская летопись с 1700 до конца августа 1772 года. Составил А. С. Петрушевич. Часть І. Львов 1887 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, [№ 6], июнь. – С. 45–52.
 3. Diebold Ein Deitrag zur Antropologie der Kleinrussen. Dorpat, 1886. (Дибольд. К антропологии малороссов. Дерпт, 1886 г.) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, [№ 6], июнь. – С. 52–55.

1889

 1. Pulasky Szkice i poszukiwania historyczne. Krakȯw. 1887 (Пулаский Казимир. Исторические очерки и исследования) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1889. – Т. 24, [№ 1], янв. – С. 267–272.
 2. Ostatnia staroscina Zwinogrodzka. Krakȯw 1888 (Илговский Жена последнего звенигородского старосты) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1889. – Т. 24, [№ 2], февр. – С. 528–530.
 3. Zbior wiadomosci do antropologji Krajowej. Tom XIІ. Krakow, 1888 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1889. – Т. 25, [№ 4], апр. – С. 217–220.

1891

 1. Сборник известий, относящихся к местной антропологии (Zbior wiadomości do antropologji krajowe). Издание Краковской академии наук, том XIII и XIV. Краков, 1889–1890 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1891. – Т. 35, [№ 11], нояб. – С. 313–319.

1892

 1. Дневник антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете под редакцией А. Н. Харузина. 1890, выпуск 3, 4 и 6 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1892. – Т. 37, [№ 4], апр. – С. 139–144.

1893

 1. Bouillet Dictionanaire universel d’Histoire et deGeographie. 30-me edition, entiėrement refondu sous la direction de M. Gourraigne. Paris. Hachette et C. 1893. (2079 страниц) : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1893. – Т. 60, [№ 1], янв. – С. 178–180.

1894

 1. П. Тутковский. Юго-Западный край. Популярные естественно-исторические и географические очерки. Вып. 1. К., 1893 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1894. – Т. 45, [№ 5], май. – С. 386.
 2. Отзыв о диссертации магистранта М. С. Грушевского «Барское староство», представленной в историко-филологический факультет для приобретения степени магистра русской истории / В. Антонович // Университетские известия. – 1894. – № 7 (июль). – С. 5–7.
 3. Отзыв о диссертации магистра И. А. Линниченка «Черты из истории сословий Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV–XV в.», представленной в историко-филологический факультет для приобретения степени доктора русской истории / В. Антонович // Университетские известия. – 1894. – № 7 (июль). – С. 1–4.

1895

 1. П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала XV ст., представленная для приобретения степени доктора русской истории : [рецензія] / В. Антонович // Университетсие известия. – 1895. – № 8, авг. – С. 9–12. – (У назві рец. помилково зазнач. «География Смоленской земли до начала XV столетия». В тексті рец. назва «История Смоленской земли»).

1896

 1. П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала XV ст. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1896. – Т. 52, [№ 2], февр. – С. 66–69.
 2. П. А. Иванов. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века, Одесса, 1895 г. : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1896. – Т. 52, [№ 2], февр. – С. 69–71.
 3. Рецензия на сочинение г. П. Иванова: «Исторические судьбы Волынской земли», представленное в историко-филологический факультет для приобретения степени магистра русской истории / В. Антонович // Университетские известия. – 1896. – № 3 (март). – С. 3–5.
 4. L’Antropologie. Tome sixiėme annėe, 1895 : [рецензія] / В. А. [В. Антонович] // Киев. старина. – 1896. – Т. 53, [№ 4], апр. – С. 24–26.
 5. Св. Е. Сецинский. Исторические сведения о приходах и церквах Подольской епархии. І. Каменецкий уезд. Каменец-Подольск, 1895 : [рецензія] / В. Антонович // Киев. старина. – 1896. – Т. 53, [№ 5], май. – С. 55–58.

1898

 1. Д-р Любор Нидерле. Человечество в доисторические времена. Перевод с чешского Ф. К. Волкова, под редакцией Д. Н. Анучина. С.-Петербург, 1898 г. [рецензія] / В. Антонович // Киев. старина. – 1898. – Т. 60, [№ 3], март. – С. 105–108.

1899

 1. Рецензия на сочинение г. В. Ляскоронского «История Переяславской земли с древнейших времен до половины XIII стол. Киев, 1897» / В. Антонович, П. Голубовский // Университетские известия. – 1899. – № 7 (июл). – С. 11–14.

1902

 1. Отзыв о сочинении М. В. Довнар-Запольского «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Т. 1, Киев, 1901 г.», представленном в историко-филологический факультет для приобретения степени магистра русской истории / В. Антонович, П. Голубовский // Университетские известия. – 1902. – № 1 (янв.). – С. 19, 20.

1906

 1. Рецензия на соч. магистра Довнар-Запольского: «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI в.», представленное для приобретения степени доктора русской истории / В. Б. Антонович, П. В. Голубовский // Университетские известия. – 1906. – № 3 (март). – С. 21–24.

Листування 

 

У першому номері газети «Руслан» за 1909 р. сам О. Барвінський опублікував три листи В. Антоновича до нього. У вступі до публікації Барвінський пояснював, що Антонович взагалі мало листувався, бо був дуже обережний, побоюючись негативних наслідків – аби його листи не потрапили до рук російської жандармерії. Усі три надруковані листи написані за межами Російської імперії, де Антонович міг висловлюватися значно вільніше.

Б. Клід

 

 1. Гордієнко, Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами : (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова) / Д. Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Зб. наук. пр., присвяч. 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / відп. ред. П. С. Сохань ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – С. 65–95.
 2. Листи до мене проф. В. Б. Антоновича як матеріал до його біографії / В. Б. Антонович ; публ., вступ. ст. Дм. Ів. Багалія // Наук. зб. Харків. наук.-дослід. катедри історії укр. культури / Нар. комісаріат освіти, Упр. наук. установами ; за ред.: Д. Багалія, М. Яворського, М. Плевако, О. Ветухова, В. Барвінського, С. Таранущенка. – Харків, 1926. – Ч. 2/3 : (Присвячене пам’яті О. Потебні). – С. 125–139.
 3. Листи В. Б. Антоновича до Дмитра Багалія за 1880–1902 рр. : [вміщ. 20 листів] / В. Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 226–236.
 4. Листи до мене [Д. І. Багалія] професора В. Б. Антоновича, як матерiал до його біографії / В. Б. Антонович .– [Харків? : б. в.], 1929?. – 129 с.
 5. Листування В. Б. Антоновича з Д. І. Багалієм : [вміщено 4 листи В. Б. Антоновича] / В. Б. Антонович // Записки історично-філологічного відділу / Укр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1928. – Кн. 16 : (1928). – С. 267–269.
 6. З листування В. Б. Антоновича : [до Д. І. Багалія. Листи віднайшов в архіві Іст.-філол. від. УАН М. Левченко, в одному з них висвітлено спробу В. Б. Антоновича впорядкувати «Біографічного словника 105 діячів української землі»] / В. Б. Антонович, М. Левченко // Записки історично-філологічного відділу / Укр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1928. – Кн. 16 : (1928). – С. 270–272.
 7. Стариков, Г. В. Б. Антонович у листах, спогадах та працях Д. І. Багалія / Г. Стариков // Науковi записки : зб. пр. молодих вчених та аспiрантiв / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 289–301.
 8. Клід, Б. До історії «нової ери» : неопубл. лист Володимира Антоновича до Олександра Барвінського : [лист зберігається у Львів. нац. наук. б-ці ім. В. Стефаника у від. рукоп., архів Барвінських, спр. 528, арк. 5–6 зв. і раніше не публ.] / Б. Клід // Україна модерна. – 1996. – Число 1. – С. 147, 148.
 9. Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського : [вміщено 3 листи за 1891, 1900, 1901 рр., 2 листи – про ставлення київ. громади до галиц.-укр. політики, один – приват. змісту] / В. Антонович ; [вступ. ст. О. Барвінського] // Руслан. – Львів, 1909. – 1 (14 сїч.) (число 1). – С. 3, 4 ;

Рец.: В. Д. Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського (Руслан, 1909, ч. 1) / В. Д. // Записки наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1910. – Т. 95, кн. 3. – С. 217. – (Розд. «Бібліографія»).

 1. Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського. 1891–1901 роки / В. Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 237, 238.
 2. Лист Володимира Антоновича до Афанасія Бичкова / В. Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 238.
 3. Листи Володимира Антоновича до Миколи Біляшівського за 1891–1902 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 238, 239.
 4. Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським. 1871–1877 : з портретами й факсімілїями кореспондентів : [вміщено листи М. О. Бучинського до В. Б. Антоновича] / зладив [та авт. передм.] М. Павлик. – Львів : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка Під зарядом К. Беднарського. 1910. – XIII, 353 с. : портр. – (Зб. фільольогічної секції / Наук. Т-во ім. Шевченка ; т. 13). – Зі змісту: [Листи М. Бучинського до В. Антоновича]. – С. 7, 91, 92.
 5. Лист Федора Кіндратовича Вовка до Володимира Боніфатійовича Антоновича : [зазначено, що лист зберігається в Ін-ті рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України, ф. ІІІ, л. № 46942] / Ф. К. Вовк ; подав В. Наулко // Науковий збірник (1945–1950–1995) / Укр. Вільна Академія Наук у США ; ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1999.– Т. 4 : Матеріали до історії УВАН. – С. 247–251.
 6. Наулко, В. І. Епістолярна спадщина Ф. К. Вовка – важливе джерело наукових знань : [зазначено, що в Ін-ті рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського зберігається 2 листи Ф. Вовка до В. Антоновича (ф. ІІІ, №  46941, 46942). За словами онука В. Б. Антоновича, проф. Марка Антоновича – президента Вільної академії наук, листи-відповіді Ф. Вовка, найімовірніше, не збереглися, оскільки своїм змістом стосувалися гострих політ. питань, а В. Антонович був надто «обережною людиною»] / В. І. Наулко // Археологія та давня історія України : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 181–185.
 7. Наулко, В. І. Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847–1918) : монографія / В. І. Наулко, В. А. Старков ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Наук. думка, 2019. – 152 с. : портр. – Зі змісту: Листування Федора Вовка з вітчизняними дописувачами. Володимир Антонович. – С. 15–25.
 8. Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка : (з архіву УВАН) : [вміщено 14 листів, що збереглися в архіві П. П. Курінного в Музеї-архіві УВАН] / В. Б. Антонович ; передм. М. Антонович // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1988. – № 1/4 : У тисячоліття хрещення України. – С. 148–160 ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен,1989. – № 1/3. – С. 92–105 ; Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 239–252.
 9. Листи Володимира Антоновича до Сергія Гамченка за 1886–1893 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 252, 253.
 10. Листи Володимира Антоновича до Василя Гнилосирова за 1865–1890 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 253, 254.
 11. Головацкий, Я. Заметки и дополнения к статье г. Пыпина «Обзор малорусской этнографии» : [в тексті публ. листи В. Антоновича до Я. Головацького та Я. Головацького до В. Антоновича щодо зауважень до «Исторических песен малоруського народа». В листах до Антоновича авт. звертається «Владимир Вонифатьевич»] / Я. Головацкий // Русский вестник. – 1886. – Т. 186, [№ 11], нояб. – С. 309–360.
 12. Листи Володимира Антоновича до Бориса Грінченка за 1898–1901 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 254–256.
 13. Грушевський, М. Чотири листи М. Грушевського до В. Антоновича / М. Грушевський ; вступ ст. В. Назаренко // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Львів ; Мюнхен, 1991–1992. – № 3/4 (110/111), № 1/4 (112/115). – С. 412–415.
 14. Листи В. Антоновича до М. Грушевського : [вміщено 44 листи] / В. Антонович ; вступ. ст. О. Ситника // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Львів ; Мюнхен, 1991–1992. – № 3/4 (110/111), № 1/4 (112/115). – С. 396–411 ; 1993. – № 1/4. – С. 157–169.
 15. Письма к М. В. Довнар-Запольскому Антоновича В. Б. 1895 г. янв. 31, 1900 февр. 26, марта 12 [Електронний ресурс] // Центральный государственный исторический архив УССР. Личный фонд профессора Довнар-Запольского М. В., фонд 262. Опись 1.1881–1918. – Режим доступу: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0262op.0001.pdf (дата звернення: 27.02.2023). – Назва з екрана.
 16. Листи Володимира Антоновича до Митрофана Довнар-Запольського за 1895–1900 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 270.
 17. Архів Михайла Драгоманова. Т. 1. Листування Київської Старої Громади з М. Драгомановим (1870–1895 рр.) / [Укр. наук. ін-т]. – Варшава : [Друк. НТШ], 1938. – 442, [3] c. : фот. – (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 37). – (Серія праць Комісії дослідження українського руху ; кн. 1). – Зі змісту: Листування В. Б. і В. І. Антоновичів з М. П. і Л. М. Драгомановими. – С. 5–44.
 18. Матвієнко, А. А. Лист М. І. Драгомирова до В. Б. Антоновича / А. А. Матвієнко // Археологія. – 2001. – № 2. – С. 150, 151.
 19. [Письмо к И. А. Зарецкому, 22 янв. 1893 г.] / В. Б. Антонович // Охорона і дослідження пам’яток археології Полтавщини : третій обл. наук.-практ. семінар (квіт., 1990 р.) : тези доп. / [редкол.: Г. П. Білоус (відп. ред.), І. М. Кулатова, О. Б. Супруненко та ін.]. – Полтава, 1990. – С. 32–35.
 20. Листи Володимира Антоновича до Володимира Іконникова за 1881–1895 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 270–273.
 21. Листи Володимира Антоновича до Олександра Кістяківського за 1876 р. та недатовані / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 274.
 22. Синявський, А. З публіцистичної діяльности В. Б. Антоновича: листування з М. Ф. Комаровим (1889–1891 рр.) : [вміщено 5 листів В. Б. Антоновича] / А. Синявський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 79–87 : фот. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 23. Лист Володимира Антоновича до Федора Комінського / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 273.
 24. Корнієнко, В. З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем : [листи Н. Кондакова до В. Антоновича зберігаються у фонді листування (ф. ІІІ) Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського] / В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Зб. наук. пр. присвяч. 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – С. 126–133.
 25. Провоторов, О. Археологія – родинна справа Петра Антоновича та Олени Петрівни Косач у Новоград-Волинському повіті : [про зв’язки родини Косачів з В. Б. Антоновичем. Вміщено два їхніх листи, напис. 1876 р. до вченого, з археол. тематики. Перший – Олени Пчілки (лист без кінця), другий – Петра Антоновича] / О. Провоторов // Звягель : Новоград-Волин. щотиж. газ. – 2011. – 25 лют. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://www.zvyagel.com.ua/?p=4463 (дата звернення: 13.09.2023). – Назва з екрана.
 26. З листів Костомарова до Антоновича / подав С. Єфремов // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1925. – Кн. З. – С. 77, 78.
 27. Листи Володимира Антоновича до Миколи Костомарова за 1883 рік / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 274, 275.
 28. Листи Володимира Антоновича до Олександра Котляревського за 1878–1881 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 275, 276.
 29. Листи Володимира Антоновича до Олександра Лазаревського за 1883–1895 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 276, 277.
 30. Лист Володимира Антоновича до Олександра Лашкевича / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 277.
 31. В. Б. Антонович і перша редакція «Київської Старини» : [вміщено 17 листів В. Б. Антоновича до Ф. Г. Лебединцева, які на той час зберігалися в рукоп. від. Всенар. б-ки України, наразі це Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Також опубл. 10 листів Ф. Г. Лебединцева до М. І. Петрова] / В. Б. Антонович ; подав Ф. Савченко // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 6. – С. 83–96. – (Матеріали до біографії В. Б. Антоновича).
 32. Листи Володимира Антоновича до Ореста Левицького за 1902 рік та недатовані / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 282, 283.
 33. Листи Володимира Антоновича до [І. В.] Лучицького за 1887–1890 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 283.
 34. Лист Володимира Антоновича до Михайла Максимовича від 16 груд. 1872 р. / Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 283, 284.
 35. Максимович, М. О Богдане Братковском : письмо к В. Б. Антоновичу : [від 23 верес. 1865 р.] / М. Максимович // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1865. – 2 окт. (№ 116). – С. 471, 472 ; Собр. соч. / М. А. Максимович. – Киев, 1876. – Т. 1. – С. 539, 540 ; Світ, по частинах розглянутий : Переклад. Джерела. Студії / Д. Б. Братковський ; пер. з пол., передм., прим. В. О. Шевчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка НАН України, Волин. краєзнав. музей, Волин. крайове братство Св. апостола Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське). – Луцьк, 2004. – С. 399.
 36. Три листи Волод. Антоновича до Антонія Мйодушевського / В. Антонович ; [вступ. ст., публ.] М. Грушевського // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1909. – Т. 89, кн. 3. – С. 144–151.
 37. Листи Володимира Антоновича до Катерини Мельник за 1881–1903 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 284–309.
 38. Листи Володимира Антоновича до Миколи Мурзакевича за 1875–1878 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 310, 311.
 39. Три листи Володимира Антоновича до Миколи Мурзакевича (1875–1878): виправлені штрихи / В. Б. Антонович ; вступ. ст., прим. В. М. Хмарський // У пошуках гармонії... : наук. зб. до 50-річчя проф. В. М. Хмарського / [наук. ред. і упоряд. Е. П. Петровський] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України. – Одеса, 2017. – С. 70–79.
 40. Листи Володимира Антоновича і Миколи Сумцова до Якова Новицького : [вміщено 5 листів В. Б. Антоновича до Я. Новицького, що зберігаються в рукоп. фонді Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66] / вступ. ст., публ. Ю. Мицика, Л. Іванникова // Пам’ятки : археогр. щорічник / Держ. ком. архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 74–85.
 41. Листи Володимира Антоновича до Миколи Петрова за 1883–1897 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 311, 312.
 42. Листи В. Б. Антоновича до А. Н. Пипіна : [друк. за ориг., що зберігалися на той час в Держ. публ. б-ці м. Ленінграда, вміщено 2 листи] / В. Б. Антонович ; [публ.] Н. Бухбіндера // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 109. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатієвича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 43. Два письма : І. Письмо Б. С. Познанского к проф. В. Б. Антоновичу : [без дати]. ІІ. Письмо проф. В. Б. Антоновича Б. С. Познанскому : Романовка, 1895 г. июля 25 / Б. С. Познанский, В. Б. Антонович // Украинская жизнь. – 1914. – № 1. – С. 85–87.
 44. Листи В. Б. Антоновича до Б. С. Познанського : [на той час ориг. листів зберігалися в рукоп. від. Полтав. держ. музею, вміщено 22 листи] / В. Б. Антонович ; [публ., вступ. ст.] М. Бужинського // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 99–108. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти) ; Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 312–318.
 45. Листи Володимира Антоновича до Анатолія Половцева за 1890 р. / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 318.
 46. Лист Володимира Антоновича до Олександра Потебні від 9 берез. 1882 року / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 319.
 47. Лист Володимира Антоновича до Олександра П’ятковського від 29 січ. 1899 р. / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 319.
 48. Листи Юхима Сіцінського до Володимира Антоновича : [вміщено 5 листів, що опубл. вперше] / Ю. Сіцінський ; вступ. ст., публ. І. Старенький // Археологія & Фортифікація України : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. Кам’янець-Поділ. держ. іст. музею-заповідника, присвяч. 180-й річниці від дня народж. В. Б. Антоновича (1834–1908) / ред.: В. С. Травінський, Р. В. Йолтуховський, Н. М. Рибчак ; Хмельниц. облдержадмін., Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. спілка краєзнавців України, Нац. іст.-архітектур. заповідник «Кам’янець». – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 11–15.
 49. Листи Володимира Антоновича до Катерини Скаржинської за 1888–1898 роки / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 320.
 50. Листи В. Б. Антоновича до графа О. С. Уварова (1873–1874 рр.) : до 125-річчя І археологічного з’їзду в Україні : [вміщено 7 листів В. Б. Антоновича] / В. Антонович, В. Ю. Харченко // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 132–141.
 51. Корнієнко, В. З листування Федора Успенського з київськими археологами (Володимиром Антоновичем та Вікентієм Хвойкою) / В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 170-літтю з дня народж. Федора Івановича Успенського (1845–1928) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: Ю. А. Мицик (голова) та ін.]. – Київ, – Вип. 5. – С. 62–68.
 52. Листи Володимира Антоновича до Тимофія Флоринського за 1897 рік / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 320, 321.
 53. Лист І. Я. Франка до В. Б. Антоновича від 08.09.1899 р. : [написаний після проведення ХІ Археол. з’їзду, який відбувся в Києві 1–20 серп. 1899 р.] / І. Я. Франко // Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко ; [редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1986. – Т. 50 : Листи (1895–1916). – С. 439,
 54. Лист Володимира Антоновича до Михайла Юзефовича [1870-ті рр.] / В. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 321.
 55. Михальченко, С. И. Эпистолярное наследие В. Б. Антоновича и его учеников в собрании отдела письменных источников Государственного исторического музея / С. И. Михальченко // Отечественная культура и историческая наука XVIII–XX веков. – Брянск, 1996. – С. 152–160.
 56. Михальченко, С. И. Неопубликованные письма В. Б. Антоновича и историков его школы в архивах России и Украины : [проаналізовано листування В. Б. Антоновича, що зберігається в архівах та від. рукоп. нац. б-к] / С. И. Михальченко // Археографический ежегодник за 1993 год. – Москва, 1995. – С. 282–288.

 Світогляд та громадська діяльність В. Б. Антоновича

Найбільша й найпевніша його заслуга та, що в найгірші часи нашої історії він найвище тримав стяг національної самостійності України і був одним з небагатьох, що підтримували вогонь нашого національного відродження.

Ів. Стешенко

 

Антонович був великим і дуже небезпечним і, може, смертельним ворогом російщини, російщення, русифікації – і взагалі московського поневолення України й панування над нею.

О. Оглоблин

В. Антонович був інтелектуальним «мозковим центром» українського відродження другої половини XIX століття. Він продовжив і підніс на новий рівень те відкриття української нації, яке так масштабно розпочали кирило-мефодіївці.

М. Л. Гринчук

 

 1. Антонович, М. З історії громад на рубежі 1850–1860-х років : [вміщено інформацію про участь В. Б. Антоновича у громад. русі зазнач. періоду] / М. Антонович // Київ. старовина. – 1998. – № 2. – С. 28–49.
 2. Берестенко, О. В. Національний ренесанс «хлопоманів» в історії польсько-українських самовизначень (соціально-психологічне дослідження) : [на думку авт., «хлопомани», одним із засновників течії був В. Б. Антонович, – представники ре-українізованої шляхти – заклали психол. підґрунтя нац. проєкту «українського відродження»] / О. В. Берестенко, С. О. Шамара // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Історичні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – № 9. – С. 47–61.
 3. Білодід, В. Володимир Антонович: недержавність українців / В. Білодід // Філос. думка. – 2008. – № 2. – С. 61–77.
 4. Богдашина, О. М. Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у російській імперії / О. М. Богдашина // Дриновський збірник : за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему «Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи» / Болгар. акад. наук, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Софія ; Харків, 2018. – Т. 11. – С. 213–220.
 5. Бойко, Н. І. «Записка в справі обмежень української мови» Володимира Антоновича: ретроспективний аналіз / Н. І. Бойко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Історичні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 192. – С. 34–39.
 6. Бойко, С. М. Проблема українського націєтворення у творчій спадщині В. Антоновича / С. М. Бойко // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту. – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 86–88.
 7. Гедін, М. C. Вплив краєзнавчої діяльності на державницькі погляди В. Б. Антоновича : [проаналізовано вплив масштаб. краєзнав. діяльності В. Б. Антоновича, що відбувалася в період культурно-нац. відродження, на формування його поглядів щодо державотвор. процесів в Україні] / М. C. Гедін // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія: Історія, економіка, філософія. – 2023. – Вип. 28. – С. 20–32.
 8. Гедін, М. C. Погляди В. Б. Антоновича на процеси державотворення України / М. C. Гедін // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія: Історія, економіка, філософія. – 2022. – Вип. 27. – С. 21–33.
 9. Гирич, І. Батько народництва : [В. Б. Антонович] / І. Гирич // Історичний календар – 1999. – Київ, 1998. – С. 29–31.
 10. Гирич, І. Володимир Антонович – автор концепту нової України / І. Гирич // Дивослово: Українська мова та література в навчальних закладах. – 2008. – № 3. – С. 59–62 ; Між наукою і політикою : історіогр. студії про вчених-концептуалістів / І. Гирич. – Тернопіль, 2012. – С. 20–30.
 11. Гирич, І. Володимир Антонович – будівничий філософських засад нової України / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2004. – № 1. – С. 47–52 ; Між наукою і політикою : історіогр. студії про вчених-концептуалістів / І. Гирич. – Тернопіль, 2012. – С. 11–20.
 12. Гирич, І. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію : [інтерв’ю з канд. іст. наук, голов. ред. журн. «Пам’ятки України»] / І. Гирич ; записала О. Шарговська // Країна : тижн. журн. по-українськи. – 2014. – № 4 (30 січ.). – С. 52–58 : фот.
 13. Гирич, І. Київська ідея і українська справа / І. Гирич // Пам’ять століть. – 1998. – № 3. – С. 5–22. – Зі змісту: [Про В. Антоновича]. – С. 14, 16, 17.
 14. Гирич, І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини ХІХ – поч. ХХ ст. : [проаналізовано також ставлення В. Б. Антоновича до укр. мови] / І. Гирич // Київ. старовина. – 2012. – № 2. – C. 51–66.
 15. Гирич, І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди / І. Гирич // Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації : до 150-річчя з дня народж. Михайла Грушевського / І. Гирич ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – С. 453–485.
 16. Гомотюк, О. Є. Зліт і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст. ) : монографія : [розглянуто українознав. спадщину В. Б. Антоновича] / О. Є. Гомотюк. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – 552 c.
 17. Гомотюк, О. Є. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) : дис. … д-ра іст. наук : 00.12 / О. Є. Гомотюк ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2007. – 510 с. – Зі змісту: Українознавчий потенціал спадщини В. Антоновича. – С. 110–124.
 18. Гоцуляк, В. В. Українство В. Антоновича і В. Липинського // Формування національної свідомості молоді : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф. – Київ, 1996. – Ч. І. – С. 17–21.
 19. Грінченко, Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії. – Київ : [б. в.], 1994. – 285 с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – початку 20 ст. ; вип. 1). – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 18, 19, 29, 167, 170, 182, 188, 192, 233.
 20. Грицик, К. Стара Київська Громада в українському національному русі у 60–90-х рр. ХІХ століття: погляд на проблему : [проаналізовано пр., присвяч. темі громадів. руху 60–90-х рр. ХІХ ст. та висвітлення в них часу виникнення, етапів функціонування Старої Київської Громади, її персон. склад, до якого входив і В. Б. Антонович] / К. Грицик // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 22–28.
 21. Грушевський, М. З соціяльно-національних концепцій Антоновича : читано в присвяченім памяти Антоновича засіданню Історичної Секції і Комії історіографії 25 берез. / М. Грушевський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 3–16. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти) ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк, ; Торонто ; Мюнхен. – 1984. –№ 1/4. – С. 200–218 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 10, кн. 1. – C. 266–287.
 22. Грушевський, М. З соціально-національних концепцій Антоновича / М. Грушевський ; комент. І. Тукаленко ; підгот. до друку М. Русина // Хроніка–2000 : укр. культурол. альм. / Фонд сприяння розвитку мистецтв України. – Київ, 2000. – Вип. 39/40, кн. 2 : Україна: філософський спадок століть. – С. 689–702 : портр.
 23. Єгоров, В. В. Б. Антонович і проблема впливу російської літератури на українську інтелігенцію : [наголошуючи на шкідливому впливі рос. літ., учений зауважував, що вона аж ніяк не може бути джерелом опанування провід. європ. ідей та вчень, коли укр. інтелігенція лише ознайомлюється з відповід. пер. рос. мовою захід. літ. чи сусп.-політ. вчень. Тому нагал. потребою для укр. інтелігенції є опанування західноєвроп. мов для ознайомлення з літ. та наук. здобутками] / В. Єгоров // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2023. – Вип. 61, т. 1. – С. 29–34.
 24. Єкельчик, С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття / С. Єкельчик. – Київ : КІС, 2010. – 272 с. – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 30, 32, 37, 80, 88, 92, 93, 98, 104, 117, 155, 157, 160, 192, 193, 204, 205, 220.

Рец.: Шандра, В. Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. К., 2010. 272 с. / В. Шандра // Укр. іст. журн. – 2012. – № 4. – С. 212–215.

 1. Ємець, Т. М. Становлення української ідентичності Володимира Антоновича / Т. М. Ємець // Наук. зап. Серія: Культурологія / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2009. – Вип. 4. – С. 210–218.
 2. Єфремов, С. Перед судом власної совісті. Громадська і політична робота В. Б. Антоновича / С. Єфремов. – Київ : [б. в.], 1924. – 14 с.
 3. Єфремов, С. Перед судом власної совісті : пам’яті Вол. Б. Антоновича : [до роковин смерті В. Б. Антоновича. Як зауважує авт., «Перед судом власної совісті» – оце зміст життя нашого славного небіжчика»] / С. Єфремов // Рада. – 1909. – 7 марта (20 берез.) (№ 54). – С. 1.
 4. Єфремов, С. Перед судом власної совісті : (громад. і політ. робота В. Б. Антоновича) / С. Єфремов // Записки історично-філологічного відділу / Укр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1925. – Кн. 5 : (1924–1925). – С. 1–12 ; Вибране. Статті. Наукові розвідки. Монографії / С. О. Єфремов ; упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. – Київ, 2002. – С. 704–714.
 5. Захарченко, Д. С. Суспільно-політичні погляди Володимира Антоновича / Д. С. Захарченко, Л. Г. Лисиця // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2022» : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27, 28 квіт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 98–101.
 6. Житецький, І. Київська Громада за 60-тих років : [є інформація про В. Б. Антоновича] / І. Житецький // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 1. – С. 91–125.
 7. Земський, Ю. С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. : [на думку авт., В. Антонович репрезентував політико-ідеолог. позицію нової нац. укр. еліти, яка, сприйнявши реформу та ліквідацію кріпосного права, брала на себе добровільні зобов’язання прислужитися народу, виводячи його з пітьми неписьменності та політико-правового невігластва] / Ю. С. Земський // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – C. 21–40.
 8. Іванова, Л. Громадсько-обласницька теорія Володимира Антоновича в контексті української ідентичності : [проаналізовано теорію громад.-обл. (земського) устрою в наук. спадщині В. Антоновича, через призму якої вчений прагнув обґрунтувати особливості укр. ментал.-психол. архетипу та правомірність укр. визвол. руху] / Л. Іванова // Світ Кліо : наук. іст. журн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2021. – № 3 (2). – С. 49–59.
 9. Іванова, Л. Г. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія / Л. Г. Іванова, Р. П. Іванченко ; Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – Київ : [б. в.], 1999. – 126 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 13, 19, 21, 27, 28, 32–34, 50, 51, 65, 11, 112, 114.
 10. Іванова, Л. Г. З історії Київської Громади 60-х років XIX ст. : [чільне місце в розвідці посідає постать В. Б. Антоновича] / Л. Г. Іванова // Українська суспільно-політична думка XVIII–ХІХ ст. : напрямки, форми, тенденції : наук. розвідки / Л. Г. Іванова. – Київ, 2011. – С. 267–282.
 11. Іванова, Л. Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII – 60-тi рр. XIX ст.) : іст. розвідки : [відтворено укр. контекст та заг. тло, на якому розгорталась твор. діяльність та політ. практики видат. укр. інтелектуалів: М. Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича та ін. діячів, які стали на захист укр. ідентичності] / Л. Г. Іванова. – Київ : Дніпро, 2017. – 365 с. : іл.
 12. Іванова, Л. Г. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології / Л. Г. Іванова, Р. П. Іванченко ; Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – Київ : [МІЛП], 2000. – 351 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 88, 159, 165, 167, 173, 174, 177–179, 196, 197, 210, 266, 301, 303, 304, 321, 328, 330.
 13. Катренко, А. М. Київська Громада : [є про провідну роль В. Б. Антоновича в її діяльності] / А. М. Катренко // Український національний рух ХІХ ст. Ч. 2. 60–90-ті роки ХІХ ст. : навч. посіб. / А. М. Катренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22–46.
 14. Катренко, А. М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60–90-ті роки XIX ст.) : [в розглянутій темі висвітлено працю В. Б. Антоновича] / А. М. Катренко, Я. А. Катренко. – Київ : [б. в.], 2003. – 179 с.
 15. Катренко, А. М. Український національний рух ХІХ століття. В 2 ч. Ч. 2. 60–90-ті роки ХІХ ст. : навч. посіб. для студентів іст. ф-тів : [є про діяльність В. Б. Антоновича]:/ А. М. Катренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1999. – 190 с.
 16. Качкан, В. «Я одкрив сам собою українство» : (Володимир Антонович) / В. Качкан // На гребені думки : вибір пр. : у 3 т. / В. Качкан ; [ред. О. Качкан]. – Івано-Франківськ, 2015. – Т. 2 : Історія, філософія. – С. 23–31.

Рец.: Дмитренко, М. Духовні верховини Володимира Качкана : (до 75-річчя від дня народж.). Качкан Володимир. На гребені думки. Вибір праць у трьох томах. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – Т. 1. – 396 с. ; Т. 2. – 416 с. ; Т. 3. – 424 с. / М. Дмитренко // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 106–108.

 1. Клєр, І. Г. Українське національне питання другої половини XIX ст. в працях ідеолога громадівського руху Володимира Антоновича / І. Г. Клєр // Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, – С. 83, 84.
 2. Короткий, В. Взаємини Володимира Антоновича та Леонарда Совінського: епізод з історії хлопоманства / В. Короткий // Київські полоністичні студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ, – Т. 28. – С. 221–236.
 3. Короткий, В. А. Іван Франко і хлопоман Володимир Антонович / В. А. Короткий // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. шк. україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Т. 29. – С. 280–293.
 4. Короткий, В. А. Міхал Чайковський і Володимир Антонович: «Українська школа» польської романтичної літератури і становлення українофільства : [монографія] / В. А. Короткий. – Вінниця : Нілан, 2015. – 175 с.
 5. І. К. [Крип’якевич, І.] Володимир Антонович і «нова ера» : [допис присвячено політ. діяльності вченого] / І. К. [І. Крип’якевич] // Діло. – Львів, 1929. – 6 лют. (Число 27). – С. 2, 3. – (І. К. – псевдонім Крип’якевича Івана, див.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 174).
 6. І. К. [Крип’якевич, І.] Світогляд Володимира Антоновича / І. К. [І. Крип’якевич] // Краків. вісті. – 1942. – 1 листоп. (№ 244). – С. 5.
 7. Круглашов, А. М. Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні: Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) [Електронний ресурс] // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» : перше спец. онлайн-вид., присвяч. держ. упр. та діяльності органів влади. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/866/ (дата звернення: 08.11.2023). – Назва з екрана.
 8. Куций, І. Від слов’янщини до Європи : ґенеза цивілізац. ідентичності Володимира Антоновича / І. Куций // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 271–286.
 9. Лупейко, В. Витязі української духовності : навч. посіб. / В. Лупейко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 512 с. : іл. – Зі змісту: Володимир Антонович. Владика у світі духу.
 10. Марахов, Г. И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Г. И. Марахов. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 256, [2] с. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 5–7, 98–102, 122–127, 129–
 11. Мельник, Л. М. Ідея безелітності нації в творчій спадщині В. Б. Антоновича / Л. М. Мельник // Дні науки філософського факультету – 2006 : Міжнар. наук. конф. (12, 13 квіт. 2006 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. Є. Конверський, В. А. Бугров, Л. В. Губерський та ін.]. – Київ, 2006. – Ч. 7. – С. 120–123.
 12. Мицюк, О. Українські Хлопомани = Les Klopomants Ukrainiens : [дослідж. укр. юриста і економіста, актив. учасника громад. життя доби Української революції 1917–1921 рр. О. Мицюка (1883–1943), присвяч. історії укр. хлопоманства. Окрему увагу приділено постаті В. Б. Антоновича як основоположника, лідера та ідеолога руху] / О. Мицюк. – Чернівці : Друк. «Меркур». Накладом авт., 1933. – 80 с. : фот. – (Бібліотека «Самостійної думки» в Чернівцях ; ч. 2). – (Назва паралельно чеською та українською).
 13. Мияковский, В. Киевская громада : (из истории укр. обществен. движения 60-х гг.) : [схарактеризовано становлення та розвиток сусп. руху в Україні, у якому значну роль відіграв В. Б. Антонович] / В. Мияковский // Летопись революции. – Харьков, 1924. – № 4. – С. 127–150.
 14. Міяковський, В. «Київська Громада» : (з історії укр. громадів. руху 60-х років) : [висвітлено участь у ньому В. Б. Антоновича] / В. Міяковський // Недруковане й забуте : громад. рухи дев’ятнадцятого сторіччя : новіт. укр. літ. / В. Міяковський ; ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1984. – Т. 1. – С. 264–286.
 15. Моісєєва, Н. І. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович) / Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін // Сучасне суспільство : політ. науки, соціол. науки, культурол. науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Буренко [та ін.]. – Харків, – Вип. 2. – С. 149–156.
 16. Моця, О. П. «Українська тема» в працях Володимира Антоновича / О. П. Моця // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 129–134.
 17. Нагайко, К. Київська українська громада та університет Святого Володимира: фабула національного самовияву : [висвітлено участь у громадів. русі В. Б. Антоновича] / К. Нагайко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2018. – Вип. 2. – С. 13–20.
 18. Нагайко, К. Персональний склад Київської Української Громади 60–90-х рр. ХІХ ст. (до питання кількісного цензу) : [на основі опубл. матеріалів та наук. пр. розглянуто персон. склад Київської Української Громади 1860–1890-х рр., одним із засновником якої був В. Б. Антонович] / К. Нагайко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 207−232.
 19. Окаринський, В. Дискурс хлопоманства / хлопоманії в українському соціокультурному просторі кінця 1850-х – 1860-х рр. : [дослідж. культивування терміна «хлопоман», авт. посилається на погляди В. Антоновича як основоположника хлопоманів] / В. Окаринський // Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією : зб. матеріалів VІIІ Міжнар. наук. конф., Ніжин, 5–6 квіт. 2012 р. / упоряд. О. Г. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2012. – С. 200–208.
 20. Окаринський, В. Формування українолюбного напрямку в середовищі нонконформістських течій в українсько-польському соціокультурному просторі (до кінця 1850-х рр.) : [розглянуто і хлопоман. течію, родоначальником якої був В. Б. Антонович] / В. Окаринський // Україна. Європа. Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. / голов. ред. Л. М. Алексієвець ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 9: Україна. Європа. Світ: творимо історію разом. – С. 35–55.
 21. Ольхіна, Н. Історичні портрети: 22. Духовний лідер «хлопоманів» Володимир Антонович / Н. Ольхіна, Л. Непран, І. Рибак // Історія України. – 2003. – № 29/32. – С. 59–62.
 22. Павко, А. Товариство українських поступовців: маловідомі сторінки : [зокрема про діяльність В. Антоновича, О. Лотоцького, Л. Старицької-Черняхівської] / А. Павко // Віче. – 2000. – № 3. – С. 120–128.
 23. Павловська, К. Питання народності в працях В. Б. Антоновича / К. Павловська // Вісн. студент. наук. т-ва Ін-ту історії, етнології і права / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, Студент. наук. т-во. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 199–202.
 24. Палієнко, М. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житті України. (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : [дослідж. історії створення та місця в сусп. і наук. житті України хлопоманів, пізніше Київ. громади, та участь у цьому процесі В. Б. Антоновича] / М. Палієнко // Київ. старовина. – 1998. – № 2. – С. 49–84.
 25. Побірченко, Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Київська Громада / Н. С. Побірченко. – Київ : Наук. світ, 2000. – 308 с.
 26. Потульницький, В. А. Історія української політології : (концепції державності в укр. зарубіж. іст.-політ. науці) / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 232 с. – Зі змісту: [Політичний світогляд Володимира Антоновича]. – С. 13–16.
 27. Присяжнюк, Ю. П. Польські «сліди» українського народолюбства на зламі 1850–1860-х рр. : [проаналізовано еволюцію пол. інтелігенції, в т. ч. В. Б. Антоновича в українську зазнач. періоду. Авт. стверджують, що саме українізовані пол. інтелектуали на Правобережжі стали ідейними та орг. провісниками майбут. народниц. руху в Україні] / Ю. П. Присяжнюк, С. О. Шамара, Ю. В. Ігнатенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Історичні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – № 29. – С. 105–118.
 28. Райківський, І. Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття // З історії західноукраїнських земель / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 10/11. – С. 133–154.
 29. Райківський, І. Ідея української соборності в підавстрійській Галичині (ХІХ – початок ХХ століття) : [монографія] / І. Райківський. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – 392 с. – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 16, 19, 35–37, 40, 42, 44, 45, 133, 152, 188, 196, 201, 213, 214, 216, 218, 219, 221, 225, 226, 231, 236–239, 245, 249, 250, 254–257, 261–264, 267.
 30. Рудакевич, О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської росії / О. Рудакевич // Українознав. альм. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 124–127.
 31. Рудакевич, О. М. Націологічні засади модернізації українського суспільства : наук.-попул. вид. / О. М. Рудакевич. – Київ : ПОЛІТІЯ, 2020. – 360 с. – Зі змісту: 6.3. Феномен українськості Володимира Антоновича. Його порівняльна характеристика психокультурних рис українців і росіян. – С. 285–296.
 32. Савченко, Ф. Заборона українства. 1876 р. = Mesures prises en 1876 contre le mouvement ukrainien : [вміщено інформацію про історію створення та закриття через «українофільство» Півден.-Захід. від. рос. геогр. т-ва в Києві, розвитку укр. журналістики 1870-х рр., прийняття Емського указу 1876 р. та його наслідків для укр. нац. руху. Висвітлено місце В. Б. Антоновича в цих процесах] / Ф. Савченко ; Academie des sciences D`ukraine. – Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. – XIII, [I], 414, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. X, XI, 3, 4, 12, 14–17, 26, 27, 42, 51–53, 58, 59, 60, 65, 68, 69, 71, 76, 77, 79, 81–85, 87, 89, 90, 98–100, 102, 104, 108, 119, 120, 128, 135, 136, 144, 155, 175, 177, 183–186, 196–198, 201–203, 224, 234, 261, 268, 271, 282, 294, 295, 301, 309, 310, 313, 318, 322, 324, 325, 327, 328, 335, 345.
 33. Садовський, В. Розвиток економічної думки на Україні : [серед ін. розглянуто екон. погляди В. Антоновича] / В. Садовський // Життя і знання : іл. попул. наук. журн. – Львів, 1927. – Число 4. – С. 100–102.
 34. Самсонова, Я. І. Інтелектуальні зв’язки діячів освітньо-просвітницьких товариств Наддніпрянщини і Східної Галичини 60–90-х рр. ХІХ ст. : [висвітлено також контакти В. Антоновича із галиц. українцями та його внесок у нац.-культур. відродження] / Я. І. Самсонова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / редкол. : С. І. Світленко (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро, – Вип. 14. – С. 161–170.
 35. Світленко, С. Українські громади другої половини XIX – початку XX ст. (Особливості ідеології та діяльності) : [є про В. Б. Антоновича] / С. Світленко // Київ. старовина. – 1998. – № 2. – С. 9–28.
 36. Середяк, А. Діячі «Просвіти». Антонович Володимир (1834–1908) / А. Середяк // Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник. – Львів ; Краків ; Париж, 1993. – С. 118, 119. – (Популярна енциклопедія Просвіти ; ч. 1).
 37. б, М. В. Громадська діяльність В. Б. Антоновича у 1855–1867 роках / М. В. Сколуб // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. – Ізмаїл, 2010. – Вип. 28. – С. 17–20.
 38. Сосновська, М. С. Філософсько-світоглядні засади творчості В. Антоновича : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / М. С. Сосновська ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2001. – 169 с.
 39. Стешенко, Ів. Антонович як суспільний діяч / Ів. Стешенко // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц, Кон. Михальчук. – Київ, 1908. – Кн. 3. – С. 29–32. – (Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том Українське Наукове Товариство в Київі). – (На обкл. зазначено 1909 р.).
 40. Стешенко, Ів. Антонович як суспільний діяч : промова Ів. Стешенка / Ів. Стешенко. – [Київ : Друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1908]. – 4 с. – (Відбиток із «Записок Українського Наукового Товариства в Київі». 1908 [на обкл. 1909 р.]. Кн. 3).
 41. Стешенко, Ів. Українські шістдесятники / Ів. Стешенко // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц. – Київ, 1908. – Кн. 2. – С. 39–83. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 80, 81, 83.
 42. Темірова, Н. Р. В. Антонович і В. Липинський : польське походження vs український світогляд / Н. Р. Темірова // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття. Мовно-історичний портрет польської спільноти на Поділлі : зб. наук. пр. Міжнар. міждисциплін. наук.-практ. краєзнав. конф., 21 листоп. 2019 р., м. Вінниця / наук. і відп. ред. А. Загнітко. – Вінниця, 2019. – С. 90–94.
 43. Терещенко, Ю. Україна ХІХ століття: між консерватизмом, лібералізмом і соціалізмом : [М. Драгоманов, В. Липинський, В. Антонович, І. Франко] / Ю. Терещенко // Укр. Тиждень. – 2014. – № 29. – С. 43–47.
 44. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Т. 5, кн. 1. (ХІХ ст.) / редкол.: Т. Гунчак (голова, наук. ред.) [та ін.] ; передм., упоряд. і прим. О. Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 508, [4] с. – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 59, 61, 63–67, 77, 78, 88, 89, 117, 118, 291, 292, 302, 309, 310, 331, 353.
 45. Харченко, В. Володимир Антонович у 1864–1884 рр.: трансформація ідейно-тактичних засад і початки політики / В. Харченко // Медієвістика. Історія церкви, науки і культури : просемінарій / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. давньої та нової історії України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 194–218.
 46. Харченко, В. Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. Ю. Харченко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 204 c.
 47. Чебаник, В. Концепція української нації в теоретичній спадщині В. Б. Антоновича / В. Чебаник // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2011. – Вип. 583/584 : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – С. 147–152.
 48. Чирикало, Н. Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60–90-х років ХІХ століття : [проаналізовано мемуари, щоденники, спогади, що висвітлюють сусп. рух безпосеред. учасників тих подій, зокрема і «Мемуари», «Про українофілів і українофільство», «Погляди українофілів» В. Б. Антоновича] / Н. Чирикало, О. Беззубець // Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of Europeаn nations : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С. 90–94.
 49. Чорновол, І. Греко-Католицька Церква у світогляді Володимира Антоновича та Валеріяна Калінки / І. Чорновол // Київська Церква : альм. християн. думки. – Львів, 2000. – № 3 (9). – С. 69–73.
 50. Чорновол, І. Між археологією та політикою. Володимир Антонович і польське суспільство : (до 170-річчя від дня народж.) : [у дод. вміщено «Лист «правобережців» до Ю. Романчука з протестом проти спроби об-ня народовців з москвофілами на спіл. з’їзді 19 берез. 1894 р.», підписаний також В. Антоновичем. Оригінал зберігається в Центр. держ. іст. архіві України у Львові. Ф. 382 (Ю. Романчук, оп. 1, спр. 2, арк. 1, 2] / І. Чорновол // Молода нація : альманах. – Київ, 2004. – № 3. – С. 91–174.
 51. Чорновол, І. Політичні концепції «Старої Громади»: від проросійського народництва до «нової ери» : [проаналізовано й політ. погляди В. Б. Антоновича] / І. Чорновол // Сучасність. – 2000. – № 12. – С. 145–154.
 52. Чорновол, І. Політичні концепції київської «Старої Громади» : [у т. ч. В. Б. Антоновича] / І. Чорновол // Молода нація : альманах. – Київ, 2000. – № 1. – С. 24–39.
 53. Чорновол, І. Світогляд Володимира Антоновича: між польською ментальністю, французькою літературою і українською культурою / І. Чорновол // Історичні і культурологічні студії / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2004. – Вип. 4. – С. 33–58.
 54. Щербань, Т. Лицар вільного українства : [про В. Б. Антоновича, ім’я якого було викреслено через усталені ідеол. штампи з історії іст. науки. Схарактеризовано його наук. та громад. діяльність] / Т. Щербань // Вісн. Акад. наук України. – 1992. – № 9. – С. 83–91.
 55. Щербань, Т. О. Володимир Антонович у боротьбі за національно-культурну єдність Наддніпрянської і Західної України / Т. О. Щербань // Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. / ред. М. Ю. Костриця ; Житомир. обл. упр. культури, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзнав. музей, Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів, Житомир. обл. орг. об-ня «Нова Україна», Бердичів. регіон. від-ня т-ва дослідників Волині. – Житомир, 1999. – Т. 19. – С. 126–128.
 56. Ясь, О. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович / О. Ясь // Україна крізь віки : зб. наук. пр. на пошану акад. НАН України, проф. В. Смолія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2010.– С. 863–892.
 57. Ясь, О. Цей загадковий «культ» громади… Інтелектуальний світ Володимира Антоновича / О. Ясь // День. – 2010. – 15 січ. (№ 4). – С. 8.

Вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування української ідентичності В. Б. Антоновича

 

Вплив постаті та творчості Кобзаря на життя і діяльність Володимира Антоновича є багатоплановим, він позначився на формуванні вченого як патріота України та вихованні професором Антоновичем генерацій свідомих українців.

О. Тарасенко

 

 1. Дорошенко, В. Женевські видання Шевченкових поезій / В. Дорошенко. – Львів ; Краків : Нова друк. Денникова. Накладом Укр. вид-ва, 1942. – 21 с. – (Українська книгознавча бібліотека ; ч. 4). – (Відбиток з «Української книги» IV. «У століття Шевченкового Кобзаря»). – Зі змісту: Кобзар 1881 р. : [Кобзар (Видання стереотипне). Книжка перша. Женева. 1881. 11, 7, (2), 124. (1) с. ст. Печатня «Работника» й «Громада» : [історія вид. дослідж. за листами М. Драгоманова. Є про участь у вид. В. Б. Антоновича]. – С. 5–16.
 2. Дорошенко, В. Примітки Володимира Антоновича до Шевченкового «Кобзаря» : [йдеться про вид. «Кобзаря» 1893 р. Львів. т-вом ім. Шевченка за ред. О. Огоновського. Вміщено також 3 листи В. Б. Антоновича до О. Огоновського] / В. Дорошенко. – Прага : Вид. Укр. іст.-філол. т-ва, 1937. – 11, [2] с. – (На обкл. зазначено 1938 р.).
 3. Р-л. [Єфремов, С.] Вол. Антонович про Шевченка : [про деякі помилки в іст. творах письменника, проте він вважав, що «не можна від поета вимагати того, що від історика»] / Р-л [С. Єфремов] // Рада. – 1914. – 8 марта (21 берез.), № 55. – С. 1. – (Р-л – псевдонім Сергія Єфремова, див.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 319).
 4. Єфремов, С. О. Володимир Антонович про Шевченка / С. О. Єфремов // Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; упоряд. О. В. Меленчук. – Київ, 2008. – С. 248–250.
 5. Короткий, В. До питання про участь Володимира Антоновича в похованні Тараса Шевченка в Україні / В. Короткий // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Київ, 2006. – № 251: Праці Історично-філософської секції. – С. 588–606.
 6. Короткий, В. Оцінка В. Антоновичем Шевченкових творів історичного змісту / В. Короткий // Українознавство – 2009 : календар-щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філос. ф-ту ; редкол.: М. І. Обушний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 200–204.
 7. Короткий, В. Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря / В. Короткий // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 40–50.
 8. Короткий, В. Участь Володимира Антоновича у виданні поетичних творів Тараса Шевченка / В. Короткий // Український археографічний щорічник. Нова серія : [зб. наук. ст.] / Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2010. – Вип. 15, т. 18. – С. 251–284.
 9. Короткий, В. Участь В. Антоновича у вшануванні пам’яті Т. Шевченка [1861 р.] / В. Короткий // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2001. – Вип. 58. – С. 34–37.
 10. Танана, Р. В. В. Б. Антонович – шанувальник Т. Г. Шевченка / Р. В. Танана // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і вічно молодий», 8–14 черв. 2005 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир, 2005. – С. 260–262. – (Наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині ; вип. 32).
 11. Нагайко, К. Тарас Шевченко та Київська Громада: просторовий вимір : [розглянуто просвітниц. та культур. роботу Київської Громади з пошанування пам’яті Кобзаря та актив. участь у ній В. Б. Антоновича] / К. Нагайко // Простір в історичних дослідженнях = Space in Historical Research / Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав». – Переяслав, 2022. – Вип. 3. – С. 62–69.
 12. Тарасенко, О. Вшанування Тараса Шевченка Володимиром Антоновичем / О. Тарасенко // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: Шевченкознавчий дискурс : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Нац. музей Тараса Шевченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – С. 128–141.
 13. Харчук, Р. Вдячні читачі Шевченка з Наддніпрянської України: Володимир Антонович і Микола Лисенко : [розглянуто вплив поезії Т. Шевченка на нац. ідентичність двох чільних представників громадів. руху в Україні – правобережця В. Антоновича й лівобережця М. Лисенка] / Р. Харчук // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 33–41.

Біографія та спогади про В. Б. Антоновича

Ми твердо віруємо, що діла Антоновича, його великі заслуги задля української справи, його наукові твори, його гаряча любов до України, оскільки вона висловлена в його писаннях, – усе те не забудеться й до віку, і історія одведе йому почесне місце в українськім пантеоні.

О. Левицький

 

Життєпис ученого

…Найбільше вражало на його досить ординарному обличчі з густою мужицькою чуприною, то це очі – великі, сірі, променисті очі. Для них, здавалося, не було перешкод. Вони наскрізь бачили все, що попадало в поле їхнього погляду.

…Скільки разів траплялося, що становище безвихідне, ради немає, – і от характерний рух очима, ніби вони якось напружуються повернуться коло невидимої орбіти, і тихий спокійний голос подає раду, але таку, од якої справді кращої не вигадаєш.

С. Єфремов

 

Легко зрозуміти, чому він користувався таким величезним впливом на людей і чому слово його бувало законом: мудрість бо справді часто говорила його устами. Інколи здавалось вона занадто великою обережністю, політиканством, дипломатією, навіть полохливістю, і на це нарікали нетерплячі гарячі люде. Але це була тільки мудрість людини, що бачить далі, ніж осередок. Головою об мур він ніколи не бився, це не в його натурі було і це було йому не потрібно, бо вмів він знайти в тому суцільному, здавалось, мурові таку щілину, крізь яку й проносив свою контрабанду.

Темні часи були б ще темнішими, коли б не горіли серед них потай, під спудом, такі каганчики, як Антонович, який умів осявати темряву навкруги себе й обережною, але твердою рукою накерувати людей на правий путь…

С. Єфремов

 

 1. Гимназические работы: Дерево ; Как я провожу день ; Как я провел 1-е мая ; Любовь к отечеству ; Наш класс ; Одесса ; Утро – лучшее время для занятий умственным… ; Деревенская жизнь во время весны [Рукопис] / В. Антонович. – Одесса, 1850. – 13 с. (Відом. з імідж-каталогів історико-культурних фондів Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Алфавіт. кат. Літ. матеріали (фонд І)).
 2. Дневник путешествия В. Б. Антоновича в Польшу, Австро-Венгрию, Германию, Испанию, Францию [Рукопис] / В. Б. Антонович. – [б. м.], 1880–1881. – 26 арк. – (Є машинопис. копія). – (Інформація з е-ресурсу: Центральний державний історичний архів Української РСР. Антоновичи – украинские буржуазные историки. Фонд 832. Опись 1. 1860–1942 гг. [Київ, 1990]. С. 16. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf).
 3. Записки К. Мельник-Антонович про життя, діяльність і наукові відрядження В. Б. Антоновича до Кракова, Праги, Болоньї, Риму в 1883–1899 рр. [Рукопис] / К. Мельник-Антонович. – [Б. м., 1899]. – 19 арк. – (Інформація з е-ресурсу: Центральний державний історичний архів Української РСР. Антоновичи – украинские буржуазные историки. Фонд 832. Опись 1. 1860–1942 гг. [Київ, 1990]. С. 17. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf).
 4. Ілюстрований календар Товариства «Просвіта» на рік звичайний. 1891. Річник 14 / [упоряд. літ. частини В. Левицький, господар. К. Паньківський]. – У Львові : Коштом и заходом т-ва «Просвіта», 1890. – VII, 25, 84, 128, 48, 60 c. : іл., табл. – Зі змісту: Замітні русини : [біогр. довід.] : В. Антонович.
 5. Владимир Бонифатьевич Антонович : [автобіогр. замітка про перебування в гімназії] / В. Б. Антонович // Пятидесятилетие Одесской 2-ой гимназии. Историческая записка о состоянии Одесской 2-ой гимназии с 1848 по 1898 г. / сост. преподаватель Одес. 2-ой гимназии и секретарь пед. совета В. А. Добротворский. – Одесса, 1898 – С. 271, 272. – (Автобиографические сведения, доставленные бывшими учениками Одесской 2-й гимназии).
 6. Автобіографічні записки / В. Антонович // Лїтературно-науковий вістник. – Львів ; Київ, 1908. – Т. 43, кн. 7. – С. 3–17 ; Т. 43, кн. 8. – С. 193–204 ; Т. 43, кн. 9. – С. 387–407.
 7. Підготовчий матеріал К. Мельник-Антонович про наукову діяльність В. Б. Антоновича [Рукопис] / К. Мельник-Антонович. – [Б. м.], 1908. – 9 арк. – (Інформація з е-ресурсу: Центральний державний історичний архів Української РСР. Антоновичи – украинских буржуазные историки. Фонд 832. Опись 1. 1860–1942 гг. [Київ, 1990]. С. 17. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf).
 8. Матушевський, Ф. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії : реферат, читаний 11 берез. в Київ. укр. клубі з приводу роковин смерти В. Б. Антоновича / Ф. Матушевський // Рада. – 1909. – 27 марта (9 квіт.) (№ 70). – С. 2, 3 ; 28 марта (10 квіт.) (№ 71). – С. 2, 3.
 9. Матушевський, Ф. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії / Ф. Матушевський. – Київ : Вік [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1909. – 44 с. – (Наші справи ; № 5).
 10. Левицький, О. Сторінка з життя Володимира Антоновича / О. Левицький // Лїтературно-науковий вістник. – Київ, 1913 – Т. 62, кн. 4. – С. 19–27.
 11. Нові сторінки з автобіографії В. Б. Антоновича : [вміщ. матеріал згруповано за такими розділами: «Дворянський суд над хлопоманами», «Політичні процеси і догляди поліції», «Початок української громади»] / В. Б. Антонович ; подав В. Міяковський // Україна : наук. трьохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1924. – Кн. 1/2. – С. 151–160.
 12. До життєпису В. Антоновича : [подано автобіогр. замітку, підгот. В. Б. Антоновичем на прохання Одес. 2-гої гімназії для кн. «Пятидесятилетие Одесской 2-ой гимназии. Историческая записка о состоянии Одесской 2-ой гимназии с 1848 по 1898 г.», де майбут. вчений навчався в 1848–1851 рр.] / В. Б. Антонович ; вступ. ст. Т. Слабченка // Записки історично-філологічного відділу / Укр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1927. – Кн. 15 : (1927). – С. 211–213.
 13. Підготовчий матеріал К. Мельник-Антонович до видання книги про наукову і педагогічну діяльність В. Б. Антоновича [Рукопис] / К. Мельник-Антонович. – [б. м.], 1908. – 107 арк. – (Інформація з е-ресурсу: Центральний державний історичний архів Української РСР. Антоновичи – украинские буржуазные историки. Фонд 832. Опись 1. 1860–1942 гг. [Київ, 1990]. С. 17. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf).
 14. Матеріяли для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерти) / зібрав і зред. Д. Багалiй. – У Київі : З друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – 129 с. – (Збірник історично-філологічного відділу / Всеукраїнська академія наук ; № 92).
 15. Наріжний, С. Походження і виховання Володимира Антоновича : (з нагоди 25-х роковин смерти) / С. Наріжний // Діло. – Львів, 1933. – 27 берез. (число 76). – С. 2 ; 29 берез. (число 78). – С. 2.
 16. Автобіографічні записки : (уривки) / В. Антонович // Самі про себе : автобіогр. видат. українців ХІХ століття / ред. Ю. Луцький. – Нью-Йорк, 1989. – С. 147–156. – Зміст: Подорожі по Україні. – С. 147–151 ; Суд. – С. 151–156.
 17. Автобіографічні записки : (уривки) / В. Антонович // Київ. старовина. – 1993. – № 4.– С. 100–106. – Зміст: Подорожі по Україні. – С. 100–103 ; Суд. – С. 103–106.
 18. Качкан, В. А. «Я одкрив сам собою українство» : (маловідомі віхи біогр. В. Антоновича) / В. А. Качкан // І воскресне ім’я твоє : народознав. студії про забутих / В. А. Качкан. – Київ, 1993. – С. 32–51 ; Українське народознавство в іменах : у 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – Київ, 1994. – Ч. 1. – С. 86–98.
 19. Автобіографічні записки : [уривки) / В. Антонович // Освіта і управління / Акад. наук вищої шк. України. – Київ, 2003. – Т. 6, № 4. – С. 20–26.
 20. Чалий, С. Інтелектуальна династія : [Антоновичі] / С. Чалий // Укр. газ. – 2005. – 16–22 листоп. (№ 43). – С. 23.
 21. Козлов, О. М. Родоводи: Антоновичів, ових, Нарановичів, Огієвських, Терещенків, Харитоненків / О. М. Козлов. – Суми : Мрія-1, 2006. – 41 c. – (Дворянство Сумщини).
 22. Слюдикова, Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича / Т. Слюдикова // Архіви України. – 2006. – № 1/6. – С. 153–164 ; 2007. – № 1/3. – С. 168–179.
 23. Петренко, О. С. До питання про час і місце народження В. Б. Антоновича : [на основі віднайденої копії метрики народж. В. Б. Антоновича у Держ. архіві Вінниц. обл., зокрема у фондах Махнів. земс. та Махнів. повіт. судів, доведено, що він народився у с. Махнівка, наразі Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.] / О. С. Петренко // Подільська старовина : наук. зб. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 4 : До 90-річчя музею. – С. 170–173 ; Архіви України. – 2008. – № 3/4. – С. 205–207 ; Пульсуючі джерела. – 2009. – 24 січ. – С. 3.
 24. Ємець, Т. Вплив української ідентичності Володимира Антоновича на його життєвий шлях / Т. Ємець // Українознав. альм. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 213–216.
 25. Нікітенко, А. Подружнє життя В. Б. Антоновича / А. Нікітенко // Каразінські читання : (історичні науки) : тези доп. 65-ї Міжнар. конф. 20 квіт. 2012 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т. – Харків, 2012. – С. 277, 278.
 26. Нікітенко, А. І. В. Антонович та К. Мельник: у контексті подружнього життя та наукової співпраці / А. І. Нікітенко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : [зб. наук. пр.] / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 74–84.
 27. Нікітенко, А. І. Вплив політики російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського / А. І. Нікітенко // Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 14–20.
 28. Антонович Володимир Боніфатійович // Київський археологічний з’їзд 1874 р. : (100 коротких біогр. учасників) / Нац. спілка краєзнавців України ; уклад. О. В. Сєров. – Вінниця, 2015. – С. 23–29.
 29. Чернецький, Є. Антоновичі : три покоління Антоновичів зробили величезний внесок у становлення та розвиток укр. іст. науки / Є. Чернецький // День. – 2013. – 25–26 січ. (№ 13). – С. 6.
 30. Грабовський, С. Антоновичі: приклад жертовного служіння Україні та проекції на сьогодення : Володимир Антонович – не лише видат. вчений, засновник нац. орієнтованої укр. історіографії, а й родоначальник династії уславлених укр. інтелектуалів Дмитра, Марка та Михайла Антоновичів / С. Грабовський // День. – 2016. – 8–9 квіт. (№ 62/63). – С. 14 : фот.
 31. Іващенко, В. Ю. Конструювання «життєвого шляху» в автобіографіях українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. : [проаналізовано автобіогр. істориків М. І. Костомарова, В. Б. Антоновича, М. П. Драгоманова] / В. Ю. Іващенко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 50–65.
 32. Мяскова, Т. Є. Бібліотечна діячка першої половини ХХ ст. К. М. Мельник-Антонович : [є про внесок дружини В. Б. Антоновича у збереження його наук. та культур. спадщини та систематизації б-ки вченого. Роботу особистого бібліографа В. Б. Антоновича вона розпочала ще студенткою іст.-філол. від. Вищих жіночих курсів у Києві, коли в 1879 р. видала літогр. курс його лекцій з історії давньої Русі, у 1880 р., підгот. літогр. курс з історії Галичини, у 1882 р. – з історії козаччини та курс джерелознавства до історії козаччини] / Т. Є. Мяскова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 218–238.

Сучасники про В. Б. Антоновича

…А найбільше постраждає Україна, бо багатий наш край, а у москвина очі завидющі. Тяжко собі й уявити, що перебуде наш народ, але з впевністю можна сказати, що загинуть у боротьбі з москалями сотні тисяч, а може й мільйони українців. Зруйновані будуть наші міста, чи не загине й Софія Київська  – спалені будуть села, сади вирубані, поля бур’яном заростуть. Та ви не лякайтесь… Це все буде й минеться. Народ наш з доброго коріння – виживе!

В. Антонович (зі спогадів М. Славінського. Пророчі візії. Остання розмова з В. Антоновичем)

 

 1. Антонович, Д. Спогади : [сина В. Б. Антоновича. Є про зібрання членів «Громади» в хаті В. Б. Антоновича, яка «мало чим відрізнялася від сільської хати, стояла на розі Кузнечної й Жилянської вулиць, маленька, біла, мазана з призьбою навколо»] / Д. Антонович ; вступ. ст. В. Дорошенка // Нові дні : універс. іл. місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Торонто, 1955. – Число 71 (груд.). – С. 12–18 ; 1956. – Число 72 (січ). – С. 10–12.
 2. Антонович, І. В. Спомини Ірини Волод. Антонович про М. П. Драгоманова : [у спогадах доньки В. Б. Антоновича висвітлено взаємини батька і М. Драгоманова] / І. В. Антонович ; записав і до друку подав С. Глушко // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1926. – Кн. 4. – С. 120–134.
 3. Антонович, К. З моїх споминів : [Катерина Михайлівна Антонович (Серебрякова) (1884–1975) – дружина Д. В. Антоновича] / К. Антонович. – Вінніпег : Накладом Укр. Вільної Акад. наук. – 1965–1976.

Ч. 1. – 1965. –31, [2] с. – (Укр. Вільна Академія Наук. Серія: Літопис УВАН ; 23).

Ч. 2. – 1966. – 37–127 с. – (Укр. Вільна Академія Наук. Серія: Літопис УВАН ; 24).

Ч. 3. – 1967. – 85–127 с. – (Укр. Вільна Академія Наук. Серія: Літопис УВАН ; 25).

Ч. 4. – 1972. – 133–175 с. – (Укр. Вільна Академія Наук. Серія: Літопис УВАН ; 26).

Ч. 5. – 1976. – 181–240 с. – (Укр. Вільна Академія Наук. Серія: Літопис УВАН ; 27).

 1. Антонович, М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського / М. Антонович // Укр. археогр. щорічник / П. С. Сохань (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 278–284.
 2. Багалій, Д. Автобіографія акад. Дмитра Йвановича Багалія : [чимало сторінок присвяч. В. Б. Антоновичу. Згадуючи свого вчителя, авт. зазначає: «На першому місці, щодо впливу його на мене стоїть Володимир Боніфатійович Антонович»] / Д. Багалій // Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльности / Юбіл. ком.: В. І. Липський, С. О. Єфремов, А. Е. Кримський. – У Київі, 1927. – С. 1–146. – (Українська академія наук ; № 51).
 3. Багалій, Д. Автобіографія : п’ятдесят літ на сторожі укр. науки та культури / Д. Багалій ; Укр. акад. наук. – У Київі : З друк. Укр. акад. наук, 1927. – 163 c. – (Українська академія наук. Збірник історично-філологічного відділу ; № 62).
 4. Барвінський, Б. Кілька споминів про пок. проф. Вол. Антоновича / Б. Барвінський // Руслан : християн.-сусп. щоденник. – Львів, 1908. – 15 (28) марця (Число 62). – С. 2, 3. – (Виходила друком у Львові в 1897–1914 р. на чолі з О. Барвінським).
 5. Барвінський, О. Спомини з мого життя. Т. 2, ч. 3, 4 / О. Барвінський ; упоряд.: А. Шацька ; комент. Б. Янишина ; ред.: Л. Винар, М. Жулинський ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Укр. Вільна Акад. Наук у США, Іст. секція, Укр. американ. асоц. унів. професорів. – Київ : Стилос, 2009. – 119, [1] с. – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович. – С. 41–43, 47, 59, 65, 111, 113–115, 117, 127, 128, 132, 135, 136, 154, 175, 191, 230, 235, 236, 238, 239, 241, 248, 250–252, 299, 300, 329, 342–345, 354, 359, 408, 427, 504, 511, 513, 562, 581, 618, 624–629, 641, 642, 650, 703.
 6. Беренштам-Кістяківська, М. Українські гуртки в Київі другої половини 1880-х – на початку 1890-х років : [спомини стосуються створення та діяльності гуртків студент. молоді, зокрема при вищих київ. жіноч. курсах в Києві, робота яких полягала у вивч. України. Авт. згадує, що, крім офіц. лекцій, В. Б. Антонович читав приват. курси з географії та етнографії України] / М. Беренштам-Кістяківська // За сто літ : матеріяли з громад. й літ. життя України ХІХ і початків ХХ ст. / за ред. М. Грушевського. – [Київ], 1928. – Кн. 3. – С. 206–225. – (Записки колиш. Історичної секції Українського наукового товариства в Київі ; т. 29).
 7. Білінський, М. З минулого пережитого. 1870–1888 : [колиш. студент іст.-філол. ф-ту ун-ту Св. Володимира згадує, що в ті часи великою популярністю і пошаною серед студентства користувались проф. В. Б. Антонович і М. П. Драгоманов. В. Б. Антонович приваблював студентів своїми лекціями, які були «багаті на зміст, засновані на суто наукових підставах, без жодної фразеології»] / М. Білінський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 2. – С. 117–132.
 8. Буряк, Л. І. Катерина Антонович про себе, родину та оточення : (спогади й архів. док. в реконструкції біогр. світу) : [Катерина Михайлівна Антонович – дружина Д. В. Антоновича] / Л. І. Буряк // Рукописна та книжкова спадщина України = Manuscript and book heritage of Ukraine : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [наук. рада: О. С. Онищенко [та ін.] ; редкол.: Л. І. Буряк (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С.7–24.
 9. В. П. З оповідань Ореста Івановича Левицького / В. П. // Науковий збірник / Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1952. – Т. 1. – С. 104–110. – Зі змісту: [Про В. Антоновича]. – С. 105–107.
 10. Верзилів, А. Мої спогади про чернігівських археологів : [чимало сторінок присвяч. згадкам про тісні приятел. стосунки та спільну наук. роботу з В. Б. Антоновичем, наведено цікаві факти з історії вид. стеногр. курсу лекцій із заг. археології студентом Іваницьким, які читав Володимир Боніфатійович в ун-ті. Авт. зазначає, що постать Антоновича варта монографії] / А. Верзилів // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто ; Мюнхен ; Львів, 1991. – Число 1/2. – С. 150–167.
 11. Верзилов, А. В. Воспоминания об В. Б. Антоновиче / А. В. Верзилов // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1906–1908. – Чернигов, [1909]. – Вып. 7 : На память о XIV Археологическом съезде в Чернигове. – С. 86–105. – (В «Приложении» в журн. ХІІІ. Воспоминания о В. Б. Антоновиче).
 12. Верзилов, А. В. Антонович і Костомаров : з споминів А. В. Верзилова / А. В. Верзилов // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 6. – С. 82, 83. – (Матеріали до біографії В. Б. Антоновича).
 13. Галаган, Г. П. До київо-галицьких зв’язків початку 1870-х років : (з щоденників Г. П. Галагана) : [є про зустріч і спілкування з В. Б. Антоновичем] / Г. П. Галаган ; подав А. Степович // За сто літ : матеріяли з громад. й літ. життя України ХІХ і початків ХХ ст. / за ред. М. Грушевського ; Іст. секція Всеукр. акад. наук. – Харків ; Київ, 1930. – Кн. 5. – С. 183–191. – (Записки колиш. Історичної секції Українського наукового товариства в Київі ; т. 31).
 14. Грушевський, М. Автобіографія = Autobiography : [В. Б. Антоновича авт. згадує таким чином: «Найбільша окраса тодішньої української науки проф. Антонович робив вражіннє чоловіка утомленого сими нагінками [зі сторони уряду та чорносотенців], ухиляв ся від близших зносин з студентами й все більше відсував ся від історії в «спокійнїйші» як на ті погані часи сфери археольоґії, історичної ґеоґрафії, нумізматики»] / М. Грушевський, edited by Andrew Gregorovich ; Ukrainian Canadian University Students' Union. – Репр. відтворення вид. 1906 р. – Toronto : Acropolis Press, 1965. – 17 c.
 15. Грушевський, М. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року : [як зазначає у комент. Л. Винар: «Характеристика В. Б. Антоновича (1834–1908) в автобіографії Грушевського вийшла доволі блідо і неповно, якщо взяти до уваги близькі зв’язки між ними». Проте, на його думку, у своїх пізніших пр. Грушевський дав розгорнутий аналіз діяльності і провід. історіософ. ідей засновника Київ. док. шк. укр. істориків] / М. Грушевський ; публ і комент. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто : [б. в.], 1981. – 48 с. – (Українське історичне товариство. Серія Грушевськіяна ; ч. 2).
 16. Грушевський, М. С. Щоденник (1888–1894 рр.) / М. С. Грушевський ; підгот. до вид., перед. слово, упоряд., комент. і післямова Л. Зашкільняка ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центр. держ. іст. архів України м. Львів. – Київ : [б. в.], 1997. – 261, [2] с. – (На обкл. зазначено 1886–1894 рр.). – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 12, 14, 24, 25, 32, 34, 35, 38, 44, 55, 56, 60, 61, 63, 65–73,78, 81, 83, 91–94, 97–104, 110, 112, 113, 116, 126, 127, 129–132, 134–139, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 155, 157–159,161–166,168–170, 173–175, 180, 181, 185, 189–193, 202–207, 215, 216, 218, 219, 225, 226, 230, 231, 233–236, 238–241, 245–247, 250, 252.
 17. Дідицький, Б. А. Свое-житьевыи записки Богдана А. Дідицького. Ч. 1. Где-що до истории саморазвитія языка и азбуки Галицкой Руси : [у 3-му розд. авт. ділиться своїми спогадами про зустрічі з А. Будиловичем та В. Антоновичем] / Б. А. Дідицький. – Львов : Печатня Ставропиг. ин-та. Под упр. М. Рефця, 1908. – 93 с. – (Відбитка з часоп. «Вістник Народного Дома». 1908). – Зі змісту: Гл. ІІІ. Владимір Б. Антонович и Антон С. Будилович. – С. 82–93.
 18. Доманицький, В. Пам’яти незабутнього учителя : (спомини про В. Б. Антоновича) / В. Доманицький // Рада. – 1908. – 16 марта (29 берез.) (№ 64). – С. 1, 2.
 19. Дорошенко, Д. Мої спогади про давнє минуле. 1901–1914 / Д. Дорошенко. – Вінніпег : Накладом вид. спілки «Тризуб», 1949. – 167 с. – Зі змісту: [Про участь авт. у написанні спогадів В. Б. Антоновича]. – С. 99, 100.
 20. Дорошенко, П. Я. Воспоминания о В. Б. Антоновиче : [спогади з 1876-х рр., коли авт. вступив до Київ. ун-ту на мед. ф-т і брав участь у колектив. роботі зі створення малорос. слов.] / П. Я. Дорошенко // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1906–1908. – Чернигов, [1909]. – Вып. 7 : На память о XIV Археологическом съезде в Чернигове. – С. 105. – (В «Приложении в журн. ХІІІ. Воспоминания о В. Б. Антоновиче»).
 21. Єгунова-Щербина, С. Пам’яті В. Б. Антоновича : (сторінка споминів) / С. Єгунова-Щербина // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 94–98. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатієвича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 22. Єфремов, С. Антонович і Антонович : [про курйоз. випадок який стався з В. Б. Антоновичем і його однофамільцем Афиногеном Яковичем Антоновичем] / С. Єфремов // Рада. – 1908. – 15 марта (28 берез.) (№ 63). – С. 1.
 23. Липовчанин. [Єфремов, С.] В. Б. Антонович на селі : [спогад про перебування проф. В. Б. Антоновича на Липовеччині в Дашеві, де він проводив розкопки] / Липовчанин [С. Єфремов] // Рада. – 1908. – 22 марта (4 квіт.) (№ 69). – С. 3. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 225).
 24. Єфремов, С. Нескінчена лекція : (з споминків про В. Б. Антоновича) / С. Єфремов // Рада. – 1908. – 4 апр. (17 квіт.) (№ 79). – С. 2.
 25. Єфремов, С. Про дні минулі : [спогади рясніють портр. видат. постатей укр. політики і культури: В. Антоновича, О. Кониського, Б. Грінченка, М. Грушевського, О. Лотоцького, Є. Чикаленка та ін. При підгот. використано невідомі раніше архів. матеріали] / С. Єфремов ; [підгот. до друку та комент. В. П. Плачинди] // Молода нація : альманах. – Київ, 2002. – № 1 (22). – С. 145–246, № 2 (23). – С. 174–282 ; 2003. – № 1 (26). – С. 134–191, № 2 (27). – С. 126–169, № 3 (28). – С. 160–229 ; 2004. – № 1 (30). – С. 151– 232, № 2 (31). – С. 84–117, № 3 (32). – С. 175–218, № 4 (33). – С. 49–87.
 26. Єфремов, С. О. Щоденник (1.01.1895–4.02.1896). Про дні минулі (1876–1907) : (спогади) / С. О. Єфремов ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Ін-т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. Гирич. – Київ : Темпора, 2011. – 792 с. – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908). – С. 22, 30, 32, 37, 39, 40–44, 47–49, 106, 143, 149, 153, 350, 354, 358, 370, 375, 376, 378–381, 386, 390–392, 394–396, 404, 406, 425, 427, 431–433, 437, 452, 455, 500, 534, 535, 537–539, 673, 678, 684, 685, 694, 701, 707, 708.

Рец.: Іваницька, С. Г. Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади) / упоряд., вступ. ст. І. Гирича. – Київ : Темпора, 2011. – 792 с. / С. Г. Іваницька, Т. В. Єрмашов // Укр. іст. журн. – 2013. – № 1. – С. 221–229.

 1. Житецький, І. «Киевская старина» сорок років тому : іст. нариси та спомини : [з історії заснування часоп., його публ. Ключовою постаттю в його заснуванні був В. Б. Антонович, який входив до його ред. ком. та публікував свої наук. ст.] / І. Житецький // За сто літ : матеріяли з громад. й літ. життя України ХІХ і початків ХХ ст. / за ред. М. Грушевського ; Іст. секція Укр. акад. наук. – [Київ], 1928. – Кн. 3. – С. 125–146. – (Записки колиш. Історичної секції Українського наукового товариства в Київі ; т. 29).
 2. Завитневич, В. З. Из воспоминаний о В. Б. Антоновиче как археологе / речь В. З. Завитневича // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1909. – Кн. 21, вып. 1/2, отд. 1: Памяти члена-учредителя Исторического Общества Нестора Летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.). – С. 38–43.
 3. Каманин, І. М. Невидані спомини І. М. Каманина про В. Б. Антоновича / І. М. Каманин // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 6 – С. 66–70. – (Матеріали до біографії В. Б. Антоновича).
 4. Кістяківський, О. Ф. Щоденник (1874–1885). У 2 т. Т. 1. 1874–1879 / О. Ф. Кістяківський ; упоряд.: В. С. Шандра (ст. упоряд.), М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко ; редкол.: І. Л. Бутич (відп. ред.), Л. З. Гісцова, Н. І. Самсоник, (відп. секретар), П. С. Сохань, В. С. Шандра ; Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії, Центр. держ. іст. архів України, Укр. правн. фундація. – Київ : Наук. думка, 1994. – 648 с. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 118, 119, 121–123, 186–188, 217, 218, 279, 280, 560.
 5. Кобилянський, Л. Дещо з давно минулого : [укр. громад. і культур. діяч згадує про ІІІ Археол. з’їзд, що відбувся в Києві, на якому «перед вели українські вчені Волод. Антонович, Драгоманів, Костомарів, Житецький та ін.»] / Л. Кобилянський // Літопис Червоної калини : іл. журн. історії та побуту. – Львів, 1931. – Число 7/8 (груд. – січ.). – С. 19–22 ; Число 9 (верес.). – С. 16–21.
 6. Кононенко, М. Спогади : [М. С. Кононенко (1864–1922) – укр. поет і громад. діяч. Авт. навів цікаві епізоди з життя В. Б. Антоновича, до якого ставився з особливою прихильністю] / М. Кононенко ; упоряд., передм., прим. та літ. ред. П. П. Ротача. – Полтава : Вид-во «Полтава», 1998. – 184 с. – (Вид. здійснене заходом онуки М. С. Кононенка п. Оксани Колесніченко (м. Міннеаполіс США). – Зі змісту: Приятелі : [В. Б. Антонович і О. С. Шкляревський]. – С. 152–154 ; Інкогніто : [В. Б. Антонович і Н. В. Молчановський]. – С. 154–156 ; Антонович і Драгоманов. – С. 156–159 ; Сповідь : [про відвідини В. Б. Антоновичем приход. Троїцької церкви для сповіді за розпорядженням тодішнього міністра освіти]. – С. 159, 160 ; Київське свинство : [епізод з біогр. В. Б. Антоновича, коли йому довелося бути понятим]. – С. 160, 161 ; По дорозі до Могильова : [про подорож В. Б. Антоновича до Могилів. губ. на археол. розкопки]. – С. 162, 163 ; Могильовське свинство : [про пригоду, що чекала В. Б. Антоновича в Могильові]. – С. 163–165 ; В. Б. Антонович у професора медицини. – С. 165, 166 ; Про медаль-унікум : [епізод з копіюванням В. Б. Антоновичем золотої медалі, яку знайшли в стіні Лаврської церкви]. – С. 166, 167 ; В поліцейському участку : [про те, як В. Б. Антонович випадково став свідком у поліцейському відділку]. – С. 167, 168 ; Візит князя Радзивіла [до В. Б. Антоновича]. – С. 169 ; «Налякав» : [В. Б. Антонович і черг. поліцейський]. – С. 169, 170 ; Скрипка Capacatte : [про ставлення В. Б. Антоновича до музики]. – С. 170, 171 ; Громадянське обличчя Антоновича. – С. 171–175.
 7. Косач-Кривинюк, О. Батько Лесі Українки : [є згадка про знайомство П. А. Косача з В. Б. Антоновичем] / О. Косач-Кривинюк // Публікації, статті, дослідження : [в 3 т.]. / Леся Українка ; Акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. А. А. Каспрук. – Київ, 1960. – Т. 3 : Листи, статті, дослідження, спогади. – С. 326–336 ; Леся Українка. Хронологія життя і творчости = Lesya Ukrayinka. Chtonology of life and creative work / О. Косач-Кривинюк ; ред. П. Одарченко ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1970. – С. 881–887.
 8. Круковский, В. И. Воспоминания о В. Б. Антоновиче : [спогади відносяться до 1871–1872 рр., початку наук. діяльності В. Б. Антоновича] / В. И. Круковский // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1906–1908. – Чернигов, [1909]. – Вып. 7 : На память о XIV Археологическом съезде в Чернигове. – С. 103–105. – (В «Приложении» в журн. ХІІІ. Воспоминания о В. Б. Антоновиче).
 9. Лазаревський, Г. О. Київська старовина. Спогади : [Гліб Олександрович Лазаревський (1877–1949) – укр. літературознавець, прокурор (прокуратор) Найвищого суду УНР, син видат. укр. історика О. М. Лазаревського (1834–1902). Його спогади насичені прізвищами багатьох видат. укр. діячів, пов’язаних з часоп. «Киев. старина», зокрема В. Б. Антоновича] / Г. О. Лазаревський // Укр. літ. – Уфа, 1943. – № 7. – С. 97–113 ; № 8/9. – С. 104–118 ; № 10/11. – С. 108–117 ; № 12. – С. 120–135 ; 1944. – № 1. – С. 137–148 ; № 2. – С. 130–139 ; № 3/4. – С. 145–154 ; № 5/6. – С. 142–153 ; № 7/8. – С. 162–173 ; № 9/10. – С. 168–179 ; № 11. – С. 148–157 ; Київська старовина / Г. О. Лазаревський ; упоряд.: І. М. Забіяка, О. О. Лазаревський. – Київ, 2007. – С. 5–281.
 10. Lasocki, W. Wspomnienia z mojego życia. T. 1 : [вміщено також копії листа А. Мйодушевського до В. Антоновича та В. Антоновича до А. Мйодушевського автобіогр. змісту пол. мовою] / W. Lasocki ; przygotowali do druku, od wydawców: M. Janik i F. Kopera. – W Krakowie, 1933. – XVI, 495, [1] s. – Зі змісту: Antonowicz Włodzimierz. – S. 186, 228, 230–236, 246, 285, 291, 295, 297, 320 ; ; fig. – S. 36, 43, 58, 59.
 11. Левицький, М. Спомини про В. Б. Антоновича : [авт. згадує оповіді В. Б. Антоновича про цікаві епізоди з його студент. життя, розказані «просто, щиро, тихим голосом, з лагідною усмішкою»] / М. Левицький // Рада. – 1908. – 13 апріля (26 квіт) (№ 87). – С. 3.
 12. Колишній студент. [Левицький, О.?]. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років : [є спогад про першу лекцію В. Б. Антоновича в Київ. ун-ті, в жовт. 1870 р.] / Колишній студент [О. Левицький?] // Наше минуле : журн. історії, літ. і культури. – Київ, 1919. – Число 1/2. – С. 64–69 ; З іменем Святого Володимира : в 2 кн. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ, 1994. – Кн. 1. – C. 269–274. – (Упоряд. кн. як авт. спогадів зазначають В. Щербину, але за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 205 псевдонім належить О. Левицькому).
 13. Левицький, О. Сторінка з життя Володимира Антоновича : [описано стосунки вченого з православ. священником Гнатом Немировським] / О. Левицький // Лїтературно-науковий вістник. – Київ, 1913. – Т. 62, кн. 4. – С. 19–27.
 14. Лотоцький, О. Сторінки минулого = Stronice prezszłości / О. Лотоцький ; ред. Р. Смаль-Стоцький. – Варшава : [б. в.], 1933–1934. – (Праці Українського Наукового Інституту).

Ч. 1. – 286, ІІ с. – (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 6). – (Серія мемуарів ; кн. 1). – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 29, 52, 62, 63, 65, 106, 136, 137, 139, 159, 160, 163, 165, 166, 168–174, 178, 183, 192, 194, 200, 201, 211, 214, 221, 230, 242, 243, 247, 249, 257, 259, 263, 268.

Ч. 2. – 486 с. – (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 12). – (Серія мемуарів ; кн. 3). – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 30, 41, 51, 138, 198–200, 232, 256, 311, 313, 323.

Ч. 3. – 396 с. – (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 12). – (Серія мемуарів ; кн. 4). – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 42, 153, 229, 354.

 1. Ляскоронський, В. Спогади про проф. В. Б. Антоновича / В. Ляскоронський // З іменем Святого Володимира : у 2 кн. / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1994. – Кн. 1. – С. 293–305.
 2. Ляскоронський, В. Г. Невидані спогади В. Г. Ляскоронського за Володимира Боніфатійовича Антоновича як професора / В. Г. Ляскоронський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 6 – С. 70–82 : фот. – (Матеріали до біографії В. Б. Антоновича).
 3. Мемуарист. Из воспоминаний о В. Б. Антоновиче / Мемуарист // Киев. мысль. – 1908. – 13 марта (№ 78).
 4. Михалевич, О. І. Спогад про В. Антоновича : [вперше з В. Б. Антоновичем авт. познайомився, коли прочитав у журн. «Основа» його твір «Моя исповедь», пізніше в Києві, відвідуючи «Громаду»] / О. І. Михалевич // Рада. – 1910. – 9 марта (22 берез.) (№ 55). – С. 3.
 5. Михальчук, К. Автобіографічна записка К. Михальчука : [авт. спогадів проживав разом з В. Антоновичем на спіл. квартирі, брав участь у пол. студент. корпорації земляків Київщини, що звалась «Ukraińską gminą», пізніше – в «Громаді»] / К. Михальчук // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1914. – Т. 121. – С. 233–240.
 6. Міяковський, В. В. Б. Антонович. Перед слідчою комісією : (з приводу 15 літ смерті В. Б. Антоновича) : [у своїх споминах Антонович згадує про 12 політ. справ, у яких його допитували слідчі коміс.] / В. Міяковський // Червоний шлях. –1923. – № 3. – С. 234–244 ; Недруковане й забуте : громад. рухи дев’ятнадцятого сторіччя : новіт. укр. літ / В. Міяковський ; ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1984. – Т. 1. – С. 310–321.
 7. Піснячевський, Вікт. З невських берегів. ХХХ «В громаді» : [про вечір, присвяч. покійному В. Б. Антоновичу, на якому зі спогадами виступили О. Русов, І. Лучицький, М. Славінський, М. Левицький. Вміщено короткі виклади виступів О. Русова та М. Славінського] / Вікт. Піснячевський // Рада. – 1908. – 28 марта (10 квіт.) (№ 73). – С. 1, 2.
 8. Познанский, Б. С. Воспоминания [товариша В. Б. Антоновича по старій «Київській Громаді»] / Б. С. Познанский ; предисл.: М. Токаревский, А. Познанская // Укр. жизнь. – 1913. – № 1. – С. 25–44 ; № 2. – С. 10–26 ; № 3. – С. 15–24 ; № 4. – С. 23–33 ; № 5. – С. 41–51.
 9. Познанский, Б. С. Воспоминания / Б. С. Познанский ; предисл. М. Токаревский. – Москва : Укр. жизнь, 1913. – 68 с.

Рец.: Хатченко, А. [Кістяківський, Б.]. По поводу воспоминаний Б. С. Познанского / А. Хатченко [Б. Кістяківський] // Украинская жизнь. – 1913. – № 10. – С. 50–56.

Рец.: Григорович, М. Спогади / М. Григорович // Рада. – 1913. – 25 іюля (7 серп.) (№ 169). – С. 2, 3.

Рец.: Михальчук, К. П. Из украинского былого : (к воспоминаниям Б. С. Познанского) : [дод., у яких авт. виправляє деякі неточності] / К. П. Михальчук // Украинская жизнь. – 1914. – № 5/6. – С. 13–20 ; № 8/10. – С. 70–85.

 1. Рильський, М. Із давніх літ : [є короткі згадки про В. Б. Антоновича] / М. Рильський // Нар. творчість та етнологія. – 2005. – № 2. – С. 4–1.
 2. Русов, О. Спомини про В. Б. Антоновича : [про спілкування з В. Б. Антоновичем, побут вченого, його будинок на вул. Жилянській, у якому були лише стіл, ліжко, кілька стільців, а більше всього рукоп. та кн. Йдеться також про археол. розкопки кургану під Ольвіополем, у яких брав участь і О. Русов] / О. Русов // Рада. – 1908. – 1 апріля (14 квіт.) (№ 76). – С. 2, 3.
 3. Русов, О. О. Щоденники та спогади / О. О. Русов ; упоряд., підгот. до друку, вступ. ст., комент. О. Я. Рахна. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 320 с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 8, 172, 179, 181, 192, 244–254, 260, 263, 273, 280 ; Спомини про В. Б. Антоновича. – С. 244–254.
 4. Славінський, М. Гортаючи сторінки життя : [спогади, Прага. черв. 1943 р.] / М. Славінський // Заховаю в серці Україну : поезія, публіцистика, спогади / М. Славінський ; упоряд.: Б. Славінський, Д. Славінський ; ред. М. Шудря. – Київ, 2002. – С. 201–382. – Зі змісту: Ч. 15: Володимир Антонович. – С. 354–363 ; Ч. 16: Антонович як політик. Політичні лінії його українського чину. – С. 364–374 ; Ч. 17: Антонович, Драгоманов, Кониський. Політичне зрізничкування українства. Пророчі слова Антоновича. – 374–380.
 5. Славінський, М. Пророчі візії. Остання розмова з В. Антоновичем : (уривок зі споминів) / М. Славінський // Листи до Приятелів. – Нью-Йорк ; Торонто, 1959. – Ч. 10. – С. 3, 4.
 6. Славінський, М. В. Антонович як політик : [уривок зі споминів, у яких авт. прагнув «з тих крихот, що залишилися у пам’яті моїй, що я знаю… з тез його докладів, лекцій, проявів чи приватних розмов утворити якусь синтезу його політичних поглядів, методів його праці, мінімум та максимум його політичної і національної програми»] / М. В. Славінський // Листи до Приятелів. – Нью-Йорк ; Торонто, 1959. – Число 11. – С. 7–9 ; Число 12. – С. 3–5 ; 1960. – Число 1. – С. 3–6.
 7. Спогади = Wspomnienia = Memoires / Л. Васілєвський, М. Галин, С. Стемповський, А. Топчибаши, Табуї. – Варшава : [б. в.], 1932. – 175 с. – (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 7). – Зі змісту: Антонович В. – С. 18, 19, 80, 93–96, 99, 100, 102, 106–108, 122.
 8. Стороженко, М. З мого життя : [М. В. Стороженко (1862–1942) – відомий діяч «Київської Громади», дир. Першої Київ. гімназії. Під пером його спогадів постають яскраві портр. відомих учених, зокрема В. Б. Антоновича] / М. Стороженко ; упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. В. Ульяновський ; голов. ред. С. Головко. – Київ : Либідь, 2005. – 430 с.

Рец.: Федорук, О. «З мого життя» Миколи Стороженка і проблема видання мемуарної літератури (М. Стороженко. З мого життя / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. В. Ульяновський. Київ: Либідь, 2005) // Україна модерна. – Київ ; Львів. – 2007. – Ч. 12 (1) : Стандарти науки і академічне середовище. – С. 218–228.

 1. Тарасенко, О. О. Володимир Антонович за спогадами Василя Ляскоронського [Електронний ресурс] / О. О. Тарасенко // Сучасна наука ХХІ століття : матеріали ХІ Міжнар. наук. інтернет-конф. (10–12 черв. 2015 р.). – [Б. м.], 2015. – С. 80–92. – Режим доступу: https://int-konf.org/en/2015/suchasna-nauka-khkhi-stolittya-10-12-06-2015 (дата звернення: 28.03.2022). – Назва з екрана.
 2. Тарасенко, О. О. Професор Володимир Антонович у спогадах учнів : [В. І. Щербини, В. Г. Ляскоронського, Д. І. Багалія, В. Ю. Данилевича] / О. О. Тарасенко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 98. – С. 99–105.
 3. Тарасенко, О. О. Спогади про В. Б. Антоновича : [за допомогою спогадів В. І. Щербини, Д. І. Багалія, В. Ю. Данилевича як речників київ. док. шк. В. Б. Антоновича досліджено його вплив на мотивацію студентів вивчати укр. історію і на проф. становлення поколінь укр. істориків у формуванні їх як свідомих укр. діячів] / О. О. Тарасенко // Київ і кияни у соціокульт. просторі ХІХ–ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір : матеріали V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – C. 205–215.
 4. Труш, І. Два типи : [худож., який малював портр. укр. вчених на замовлення Наук. т-ва ім. Шевченка, згадує про двох «антиподів по темпераменту» – П. Житецького і В. Антоновича] / І. Труш // Рада. – 1911. – 6 іюля (19 лип.) (№ 151). – С. 2.
 5. Чикаленко, Є. Спогади (1861–1907) : в 3 ч. / Є. Чикаленко. – Львів : Накладом «Діло», 1925–1926. – (Відом. про вид. з імідж-каталогу Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника. URL: https://image.lsl.lviv.ua/#.)

Ч. 1. – 1925. – 172 с. : портр. – Зі змісту: Антонович Вол. – С. 61, 78, 85–92, 99, 106, 124, 152.

Ч. 2. – 1925. – 139 с. : портр. – Зі змісту: Антонович Вол. – С. 3, 19, 20, 22, 29, 32, 37, 39, 40, 42, 87, 91–95, 103, 104, 106, 108, 112, 123–125.

Ч. 3. – 1926. – 131 с. – Зі змісту: Антонович Вол. – С. 17–20, 31, 32, 45, 54, 55, 113–115.

Рец.: Житецький, І. Євген Чикаленко, Спогади 1861–1907. Ч. І і ІІ р. 1925. Ч. ІІІ 1926 р. (172+139+126). З 4 фотографічними знімками : [авт. спростовує деякі неправдиві свідчення щодо відносин В. Б. Антоновича зі «Старою Громадою»] / І. Житецький // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1927. – Кн. 4. – С. 199–203.

 1. Чикаленко, Є. Спогади (1861–1907) / Є. Чикаленко ; передм. В. Дорошенка ; Укр. Вільна Акад. Наук, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Східно-Європ. фонд. – Нью-Йорк : [б. в.], 1955. – 502, [2] с. – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 78, 96, 104–109, 111, 112, 120, 127, 147, 177, 203, 210, 213, 228, 240–245, 292, 293, 296, 298–301, 310, 311, 314–318, 320, 325, 332–334, 368–372, 384, 385, 400, 410, 472–474.
 2. Шульгин, О. Я. Уривки із спогадів Олександра Яковича Шульгина / О. Я. Шульгин // Збірник на пошану Олександра Шульгина / за ред. В. Янева. – Париж ; Мюнхен, 1969. – С. 197–303. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка : пр. іст.-філос. секції ; т. 186). – Зі змісту: [З дитячих спогадів про В. Б. Антоновича]. – С. 228, 229.
 3. Щербаківський, В. Мемуари : в 2 ч. / В. Щербаківський // Пам’ятки України: історія та культура. – 2007. – № 4. – С. 22–292. – Зі змісту: Спомини про В. Б. Антоновича. – С. 204–212.
 4. В. К. [Щербаківський. В.]. Спомини про В. Б. Антоновича : [авт. зазначено, що оповіді з життя В. Б. Антоновича, надрук. в газ. «Киев. вестник», він чув з уст самого вченого в дещо іншому колориті. Кілька з курйоз. випадків, що траплялися з Антоновичем, він уточнює і доповнює новими] / В. К. [В. Щербаківський] // Рада. – 1908. – 7 мая (20 трав.) (№ 105). – С. 2. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 84).
 5. Щербина, В. И. Воспоминание о В. Б. Антоновиче / речь В. И. Щербины // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1909. – Кн. 21, вып. 1/2, Отд. І: Памяти члена-учредителя Исторического Общества Нестора-летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.).– С. 52–57.

Науковий набуток В. Б. Антоновича в дотеперішньому і сучасному контекстах

Загальні праці

Українському народові, що сидів посередині між польським та великоруським, прийшовся до типу третій принцип: принцип вічєвий, принцип широкого демократизму і признання рівного політичного права задля кожної одиниці суспільства.

В. Б. Антонович

 

 1. Абросимова, С. В. Володимир Антонович і Дмитро Яворницький: до історії наукових і особистих взаємин / С. В. Абросимова, Н. В. Ченцова // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник / Дніпропетров. нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5. – С. 35–41.
 2. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 16–18 берез. 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / редкол.: Г. Боряк [та ін.] ; Ін-т укр. археографії АН України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. давньої та нової історії України. – Київ : [б. в.], 1994. – 269 c. – Зі змісту: Формування наукового світогляду й становлення Володимира Антоновича як історика України. / О. Кіян. – С. 5–17 ; В. Антонович про проблему державності в українській історії (в інтерпретації істориків ХХ ст.) / Л. Мельник. – С. 18–32 ; Релігійні погляди та історико-церковні розправи проф. В. Б. Антоновича : (попередні нотатки) / В. Ульяновський. – С. 33–69 ; Порівняльно-історіографічний аналіз деяких аспектів виникнення та еволюції українського козацтва в науковій спадщині В. Б. Антоновича і М. С. Грушевського / В. Колесник. – С. 70–76 ; Про внесок школи В. Б. Антоновича в дослідження історії Лівобережної України давньоруських часів : (історіогр. нарис) / М. Корінний. – С. 77–82 ; Новітня концепція утворення Великого князівства Литовського та дослідження В. Б. Антоновича з історії Литовсько-Руської держави / Н. Шевченко. – С. 83–92 ; Легенда про виправу Гедиміна на Русь в оцінці В. Б. Антоновича та в пізнішій історіографії / О. Русіна. – С. 93–99 ; Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В. Б. Антоновича / Н. Старченко. – С. 100–106 ; Професор В. Б. Антонович про історію мінц-кабінету Київського університету / О. Бєлая. – С. 107–111 ; Традиції В. Антоновича-археолога в едиційній праці Археологічної комісії ВУАН / С. Кіржаєв. – С. 112–121 ; М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди / І. Гирич. – С. 133–160 ; Ставлення В. Б. Антоновича до закордонної місії М. П. Драгоманова / О. Козирєв. – С. 161–167 ; Учень Антоновича – Каманін / О. Ємець. – С. 168–176 ; В. С. Іконніков та В. Б. Антонович: єдність протилежностей? / О. Радзивілл. – С. 177–187 ; В. Б. Антонович і О. Ф. Кістяківський (за Щоденником О. Ф. Кістяківського) / В. Шандра. – С. 188–192 ; Роль представників та послідовників школи В. Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н. Д. Полонської-Василенко / І. Верба. – С. 217–223 ; Археологічні дослідження В. Б. Антоновича на Полтавщині / О. Супруненко. – С. 250–256 ; Роботи В. Б. Антоновича та перспективи археологічних досліджень печерних комплексів Придністров’я і суміжних територій / Л. Мацкевий. – С. 257–262.

Рец.: Ясь, О. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича (16–18 берез. 1993 р. м. Київ). Доповіді та матеріали. – К., 1994. – 269 с. / О. Ясь // Укр. історик : ювіл. вид. / ред.: М. Брайчевський, О. Домбровський, І. Гирич, О. Сидоренко. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Мюнхен, 1997. – № 1/4 : На пошану Л. Винара, основника «Українського історика» і Українського історичного товариства. З нагоди 65-ліття. – С. 359–361.

 1. А. С-ий. Огляд лїтературно-наукової дїяльності Володимира Б. Антоновича / А. С-ий // Зоря : ілюстроване лїтературно-наукове письмо для родин / відповідає за ред. К. Паньківський. – У Львові, 1895. – Число 15 (1 (13) серп.). – С. 295, 296 : портр. с. 281.
 2. Багалій, Д. І. В. Б. Антонович (1834–1909?) / Д. І. Багалій / Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.), Харків. гуманітар. ін-т «Народна українська академія», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; упоряд., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Харків, 2001. – Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – С. 482–508.
 3. Багалій, Д. До Історично-філологічного відділу Української академії наук : дод. до протоколу № 4 : [доповід. зап. про б-ку проф. Антоновича, яка складалася з книг з археології (436 назв), археографії (док. джерела 159 назв), юриспруденції (113 назв), бібліографії (45 назв), періодичних видань (185 назв). Найбільшу колекцію становили видання з історії України (444 назви), всього – 3965 назв і 5843 томів] / Д. Багалій // Записки історично-філологічного відділу / Всеукр. акад. наук ; за ред. В. Дем’янчука, за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. 2/3 : (1920–1922). – С. 120, 121.
 4. Бібліотеки Історично-Філологічного Відділу : [йдеться також про б-ку В. Б. Антоновича, що належала до фундамент. б-ки Історично-Філологічного Відділу і становила її основу. Його книгозбірню називали «Бібліотека ім. Вол. Бон. Антоновича». Вона містила понад 10 тис. томів] // Записки історично-філологічного відділу / Всеукр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. 4 : (1923). – С. 340, 341. – (На титул. сторінці зазначено 1924).
 5. Біднов, В. Життя й наукова діяльність професора В. Б. Антоновича / В. Біднов // Студентський вісник / вид. Центр. союз укр. студентства. – Прага, 1928. – № 2, (лют.). – C. 1–6.
 6. Брайчевський, М. Європеєць рідної історії : [В. Антонович – один із багатьох укр. діячів, який довгий час залишався «поза законом»] / М. Брайчевський // Україна. – 1989. – № 44. – С. 8, 9 ; № 45. – С. 15.
 7. Бужанський. Проф. Володимир Антонович / Бужанський // Кременец. вісн. – 1942. – 19 берез. – С. 3, 4.
 8. Буряк, Л. Образ В. Б. Антоновича в контексті комеморативних практик ХХ століття / Л. Буряк // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 345–371 ; Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 18 : (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої науково-викладацькій діяльності професора В. М. Філоретова). – С. 130–139.
 9. Вегеш, М. Володимир Антонович (1834–1908) / М. Вегеш // Вчені, письменники і політичні діячі про Україну : зб. наук. пр. / Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. культ.-освіт. і благодійн. т-во «Карпатське братство». – Ужгород, 1996. – Вип. 1. – С. 3–5.
 10. Вегеш, М. Повернення Володимира Антоновича / М. Вегеш // Календар «Просвіти» на 1994 рік / Закарпат. крайове т-во «Просвіта» ; [упоряд.: Й. Баглай, П. Федака]. – Ужгород, 1994. – С. 30, 31.
 11. Вегеш, М. Слово про вчителя Михайла Грушевського : [В. Б. Антоновича] / М. Вегеш // Світ історії / М. Вегеш ; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук, Каф. політології. – Ужгород, 2007. – С. 93, 94.
 12. Верзилов, А. В. Памяти Владимира Бонифатиевича Антоновича : [висвітлено характер. риси наук. і просвіт. діяльності В. Б. Антоновича та його біогр.] / А. В. Верзилов // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1906–1908. – Чернигов, [1909]. – Вып. 7 : На память о XIV Археологическом съезде в Чернигове. – С. 145–153 : портр.
 13. Верзилов, А. В. Памяти Владимира Бонифатиевича Антоновича / А. В. Верзилов. – Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1908. – 28 с. : портр. – (Відом. про вид. взяті з кат. колекції б-ки М. Ф. Комарова Одес. нац. наук. б-ки (Одеса, 2014. 322 с.)).
 14. Винар, Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років, як джерело до вивчення його життя і творчости : [є про значну роль В. Б. Антоновича в становленні М. Грушевського] / Л. Винар // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1974. – № 1/3. – С. 104–135.
 15. Винокур, І. С. Володимир Антонович і Поділля / І. С. Винокур, М. Б. Петров // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : 400-річчю від дня народж. Богдана Хмельницького присвячується : наук. зб. / Ін-т історії України НАН України, Центр дослідж. Ін-ту історії України при Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ті, Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині ; [редкол.: Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін.]. – Хмельницький, 1995. – С. 265–272.
 16. Вовк, Я. А. В. Б. Антонович i генезис українського краєзнавства / Я. А. Вовк // Шоста Всеукраїнська наукова конференцiя з iсторичного краєзнавства, м. Луцьк, верес. – жовт. 1993 р. : [матеріали конф.] / Акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. коміс. з питань повернення культур. цінностей при Каб. Міністрів України, М-во культури України [та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 233.
 17. Волошин, І. Володимир Антонович у спадщині Миколи Ткаченка / І. Волошин // Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : матеріали доп. на засід. секцій і коміс., м. Черкаси, 14–24 берез. 2006 р. / Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси, 2007. – С. 34–36.
 18. Gawroński-Rawita, Fr. Włodzimier Antonowicz : zarysj ego działalności społeczno-politycznej i historycznej = [Володимир Антонович : нарис його громадсько-політичної та історичної діяльності / Фр. Гавронський-Равіта] / Fr. Gawroński-Rawita. – Lwow ; Kraków : Gebethner, 1912. – [2], 144, [2] s.

Рец.: Федюшка, М. Fr. Rawita-Gawroński – Włodzimierz Antonowicz. Zarys jego działalności społeczno-politycznej i historycznej. Львів, 1912, cт. 144. // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1912. – Т. 109, кн. 3. – С. 185–187.

 1. Гаєвський, С. «Разговоры душы с телом» : (один із зб. б-ки В. Б. Антоновича) : [з «Літопису» Дм. Туптала] / С. Гаєвський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 110–116. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 2. Гирич, І. Володимир Антонович і Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові / І. Гирич // Між наукою і політикою : історіогр. студії про вчених-концептуалістів / І. Гирич. – Тернопіль, 2012. – С. 30–53.
 3. Гриб, О. Олександр Барвінський та Володимир Антонович: до історії взаємин / О. Гриб // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 119–123.
 4. Грушевський, Мих. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчости і дїяльности / Мих. Грушевський // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц, Кон. Михальчук. – Київ, 1908. – Кн. 3. – С. 5–14. – (Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том Українське Наукове Товариство в Київі). – (На обкл. зазначено 1909 р.) ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен. – 1984. – № 1/4. – С. 193–199 ; Хроніка–2000. – 2000. – Вип. 39/40, кн. 2 : Україна: філософський спадок століть. – С. 257–265 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2007. – Т. 8. – C. 185–191.
 5. Грушевський, М. С. Вол[одимир] Антонович / М. С. Грушевський // Село. – 1910. – 4 берез. (№ 10). – С. 4, 5 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 3. – C. 301, 302.
 6. Грушевський, М. С. Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і дїяльности / М. С. Грушевський. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1909. – 12 с. – (Відбиток із «Записок Українського Наукового Товариства в Київі. 1909. Кн. 3. С. 5–14).
 7. Грушевський, М. С. Володимир Боніфатійович Антонович. 1834 – 1908 – 1984 / М. С. Грушевський ; Укр. іст. т-во ; ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто, 1985. – 64 с. : портр. – (Грушевськіяна ; ч. 3). – Зміст: До 150-ліття з дня народження Володимира Антоновича / Л. Винар. – С. 7–10 ; Пам’яти Володимира Антоновича / М. Грушевський. – С. 11, 12 ; Володимир Антонович. Основні ідеї його творчости і діяльности / М. Грушевський. – С. 13–19 ; З соціяльно-національних концепцій Антоновича / М. Грушевський. – С. 20–38 ; П’ятдесят літ «Исторических песен малорусского народа» Антоновича і Драгоманова / М. Грушевський. – С. 39–54 ; Причинок до бібліографії В. Антоновича / Д. Штогрин, М. Антонович. – С. 55–58 ; Покажчик імен. – С. 59–61 ; Від видавництва. – С. 62, 63 ; Зміст. – С. 64.

Рец.: Шумедла, Я. Михайло Грушевський. Володимир Боніфатійович Антонович. 1834 – 1908 – 1984. У 150-ліття з дня народження. Нью-Йорк – Мюнхен – Торонто. Українське історичне товариство, серія: Грушевськіяна, ч. 3, 1985. Редактор Любомир Винар. 64 стор. / Я. Шумедла // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1986. – № 3/4. – С. 148–150.

 1. Данилевич, В. Е. В. Б. Антонович как профессор / речь В. Е. Данилевича // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1909. – Кн. 21, вып. 1/2, отд. 1: Памяти члена-учредителя Исторического Общества Нестора-Летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.). – С. 57–71.
 2. Дашкевич, Н. П. Внешняя история Общества Нестора Летописца со времени его утверждения : при ней портр. А. А. Котляревского и в приложении состав Общества // 25-летие Исторического Общества Нестора-Летописца : речь, произнесенная в торжествен. засед. 14 янв. 1898 г. / Н. П. Дашкевич. – Київ, 1899. – Гл. 2. – С. 28–48. – Зі змісту: [У додатку зазначено ім’я В. Б. Антоновича як члена-засновника товариства. З груд. 1872 по груд. 1878 рр. він був його скарбником, з берез. 1890 – почес. членом].
 3. Дорошенко, Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність / Д. Дорошенко. – Прага : Вид-во Юрія Тищенка, 1942. – 163, [5] с. – (Наукова бібліотека «ЮТ» ; ч. 14/15).

Рец.: Прутський, Н. Нова праця про Володимира Антоновича / Н. Прутський // Львів. вісті. – 1942. – 27 жовт. (Число 244). – С. 2.

Рец.: П. І. З нових видань / П. І. // Краків. вісті. – 1942. – 11 серп. (№ 176). – С. 5.

Рец.: Є. Г. Проф. Д. Дорошенко Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. Прага, 1942. Видавництво Юрія Тищенка. Наукова бібліотека «ЮТ». стор. 163+5 / Є. Г. // Укр. вісн. – Берлін, 1943. – 21 берез. (Число 6). – С. 10.

 1. Dorošenko, D. Prof. V. Antonovyč, «panslavismus» a rakouskâ policie / D. Dorošenko // Casopis Nârodniho Musea. – Praha, 1933. – Т. 107. – Р. 171–183.
 2. Дорошенко, Д. Украинское Ученое Общество в Киеве : [є про В. Б. Антоновича як одного із засновників т-ва] / Д. Дорошенко // Украинская жизнь : ежемес. науч.-лит. и обществ.-полит. журн. – 1913. – № 3. – С. 45–53 ; Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві / В. Онопрієнко, Т. Щербань ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. Н. Доброва. – Київ, 2008. – С. 123–130.
 3. Драгоманов, М. П. Вибране... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 686 с. – (Пам’ятки історичної думки України). – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович. – С. 258, 271, 297, 456, 488, 489, 557, 562, 605, 608, 611, 627, 645, 663, 664.
 4. Дзюбенко, М. Золота спадщина України : іст. значення творчості Володимира Антоновича / М. Дзюбенко // Історія України. – 2011. – Верес. (№ 33/34). – С. 30–32.
 5. Ємець, Т. М. Володимир Антонович – постать на зламі епох та на межі культур / Т. М. Ємець // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-т – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 95, 96.
 6. Ефименко, А. Литературные силы провинции. В. Б. Антонович (из «Недели», 1878, ч. 20/21) / А. Ефименко // Южная Русь. Очерки. Исследования и Заметки : в 2 т. / А. Ефименко. – Санкт-Петербург, 1905. – Т. 2. – С. 297–315.
 7. Ефименко, А. Я. В. Б. Антонович / А. Я. Ефименко // Вестник и Библиотека самообразования : науч.-попул. журн. по всем отраслям знания. – 1905. – № 2. – С. 51–54.
 8. Єфремов, С. Житецький про Антоновича : [авт. не погоджується з П. Г. Житецьким, який на похороні В. Б. Антоновича схарактеризував його як людину «тихої, сумирної, не бойової натури», і стверджує, що Антонович замолоду «увесь кипів життям, за всяке практичне діло брався, працював не тільки на науковому полі, а ще більше на політичному, виступав за дуже вмілого організатора»] / С. Єфремов // Рада. – 1912. – 7 марта (20 берез.) (№ 55). – С. 2.
 9. Єфремов, С. Історія українського письменства : в 2 т. / С. Єфремов. – Вид. 4-те, з одмінами й дод.

Т. 1. – Київ ; Ляйпціг : Друк. Шарфе у Вецлярі, 1924. – 445, [3] c. : іл. – Зі змісту: Антонович В., проф. – С. 27, 65, 289, 291, 295, 331, 332, 389, 393.

Т. 2. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня ; Коломия : Галиц. накладня. Із друк. Шарфого у Вецлярі, 1919. – 456, [3] с. – Зі змісту: Антонович В., проф. – С. 41, 44–46, 96, 140.

 1. Єфремов, С. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років : («Значущі Інші» : ст., посвяти, сильветки, некрологи, рец., полеміка) : В 2 т. Т. 1 / С. Єфремов ; упоряд. С. Г. Іваницька. – Запоріжжя ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 468 с. – (До 140-річчя народин Сергія Єфремова). – Зі змісту: Володимир Боніфатійович Антонович : [вміщено ст. С. Єфремова про В. Антоновича, видрук. на шпальтах тогочас. період. вид.]. – С. 56–69.

Рец.: Демченко, Т. «Виховання українського громадянства во время люте»: Рецензія на книгу: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2 томах / упоряд. С. Г. Іваницька. Том 1. Запоріжжя ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. 468 с. ; Том 2. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 488 с. / Т. Демченко, О. Гейда // Сіверянський літопис : всеукр. наук. журн. – Чернігів, 2018. – № 5 (верес. – жовт.). – С. 261–263 ; Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 320–326.

 1. Z dziejów Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego та Tadeusza Rylskiego : [меморіал. кн. на честь В. Антоновича, П. Свєнціцького та Т. Рильського ; видана старанням Ю. Юркевича, О. Вольської, Л. Сідлецького та В. Липинського ; за ред. В. Липинського] / wydana staraniem Józefa Jurkiewicza, Fr. Wolskiej, Ludw. Siedleckiego i Wacława Lipińskiego ; pod red. Wacława Lipińskiego. – Kijów ; Krakow, 1912. – XXIV, 675 c.

Рец.: Крип’якевич, Ів. Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego та Tadeusza Rylskiego… pod redakcyą Wacława Lipińskiego, Київ, 1912, стор. XXIV +674 / Ів. Крипякевич // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1913. – Т. 115, кн. 3. – С. 188–191.

 1. Заброварний, С. Володимир Антонович / С. Заброварний // Наша культура : літ. та попул.-наук. журн. – Варшава, 1984. – Число 2. – С. 5, 6. – (Дод. до газ. «Наше слово»).
 2. Іваницька, С. Володимир Антонович як «навчитель ... в житті та керівник поколіннів» у життєсвіті Сергія Єфремова / С. Іваницька // Сіверянський літопис : всеукр. наук. журн. – Чернігів, 2019. – № 3, (трав. – черв.). – С. 162–176.
 3. Іваницька, С. Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст. – 1920 рік) : монографія / С. Іваницька ; наук. ред. Ф. Г. Турченко. – Херсон : Гельветика, 2018. – 595, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 16, 24, 25, 33, 41, 46, 107, 116, 124, 129, 130, 138, 141–144, 149, 155, 166, 171, 179, 183, 189, 192, 194–197, 199–201, 206, 216, 218, 220, 222, 272, 306, 307, 324, 330, 334, 336, 344, 361, 362, 365, 366, 381, 382, 386, 401–421, 424, 427, 428, 431, 436, 487–489, 500 ; 4.3. Володимир Антонович як «узагальнений Інший»: «навчитель … в житті та керівник поколіннів» : [дослідж. спадщина С. Єфремова, в якій значне місце посідає постать В. Антоновича]. – С. 401–421.

Рец.: Гирич, І. Іваницька С. Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст. – 1920 рік) : монографія / І. Гирич // Сiверянський лiтопис : всеукр. наук. журн. – Чернігів, 2019. – № 3. – С. 187–191.

 1. Іванко, А. Б. «Подякуймо долі, що він у нас був. І – є!» : (повернення Володимира Антоновича) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. – Харків, 2010. – № 30. – С. 2–9 ; Історики України ХІХ–ХХ ст. / А. Іванко. – Київ, 2008. – С. 31–43.
 2. Кириченко, Р. Українські вчені кінця ХІХ – початку ХХ ст.: бібліотекарі, бібліофіли, творці і хранителі історії України : (до проблеми вивч. розпорош. б-к В. Антоновича, Ф. Вовка, І. Лучицького) / Р. Кириченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 331–359.
 3. Кириченко, Р. С. Французька книга в бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ століття : (до проблеми вивч. розпорош. книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Р. С. Кириченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 191–202.
 4. Кіян, О. До біографії Михайла Грушевського : творчі контакти з Володимиром Антоновичем в Київському університеті 1887–1894 рр. / О. Кіян // Наук. зап. Серія: Історія / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80–85.
 5. Кіян, О. І. Життєвий та творчий шлях В. Б. Антоновича / О. І. Кіян // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 64–76.
 6. Klid, B. Volodymyr Antonovych the making of a Ukrainian Populist Activist and Historian / B. Klid. – Edmonton : Alberta spring, 1992. – 285 p.
 7. Коваленко, Л. Тиха вода : повість : [про В. Б. Антоновича і хлопоманів] / Л. Коваленко. – Саут Бавнд Брук : Вид. Об-ня Сестрицтв Укр. православ. церкви у США, 1973. – 292 с. – (Наша не своя земля : трилогія ; кн. 3).
 8. Ковпаненко, Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина Наддніпрянської України у вітчизняних історичних дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Г. Ковпаненко ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 309 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 31, 39, 45–48, 52, 53, 65, 83, 98, 101–105, 107, 123, 128, 136, 147, 148, 156, 162, 177, 185, 190, 192, 197, 226.
 9. Ковпаненко, Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Н. Г. Ковпаненко // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 112–128. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 114, 115, 126.
 10. Колесник, В. Наукова спадщина В. Б. Антоновича в оцінці М. С. Грушевського / В. Колесник // Київ. старовина. – 1995. – № 3. – С. 78–
 11. Кондаурова, Г. Іван Труш у створенні портретної галереї Наукового товариства імені Шевченка у Львові [Електронний ресурс] : [є про написання худож. портр. В. Б. Антоновича, а також спогади І. Труша про зустрічі в Києві з В. Б. Антоновичем: «Володимир Антонович належить до найінтереснійших і найінтелігентнійших людей, яких я взагалі коли-небудь зустрічав»] / Г. Кондаурова // Наукове товариство ім. Шевченка : онлайн-журн. т-ва. – Режим доступу: http://ntsh.org/content/ivan-trush-u-stvorenni-portretnoyi-galereyi-naukovogo-tovaristva-imeni-shevchenka-u-lvovi (дата звернення: 25.07.2023). – Назва з екрана.
 12. Кордуба, М. Володимир Антонович / М. Кордуба // Львів. вісті. – 1942. – 11 квіт. (Число 77). – С. 2 ; 12–13 квіт. (Число 78). – С. 2.
 13. Кордуба, М. Зв’язки В. Антоновича з Галичиною / М. Кордуба // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 33–78 : фот. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 14. Короткий, В. Володимир Антонович і Наукове товариство ім. Шевченка / В. Короткий // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. 256 : Праці Історично-філософської секції. – С. 316–341.
 15. Короткий, В. Колективний портрет Володимира Антоновича на сторінках «Записок НТШ» / В. Короткий // Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of Europeаn nations : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Вип. 57. – С. 76–86.
 16. Короткий, В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 5–11.
 17. Короткий огляд Українського письменства з виїмками творів : для серед. шк. та самоосвіти : [є відом. про творчість В. Б. Антоновича] / уложив [з передм. та післямовою] Дм. Рудик. – Умань на Київщині : [Вид-во Культ.-просвіт. від. Уман. кооперат. союзу. Друк. Т-ва «Порядок», 1919. – 218, [2] с. – (Вид-во Культ.-просвіт. від. Уман. кооперат. союзу ; № 16). – (На обкл. 1920).
 18. Костриця, М. Ю. Володимир Антонович / М. Ю. Костриця // Постаті землі Бердичівської : іст.-краєзнав. нариси : у 2 т. / М. Ю. Костриця ; наук. ред. П. Т. Тронько ; літ. ред. В. В. Косенко ; ред.: Ю. А. Мицик, П. В. Білоус. – Житомир, 2005. – Т. 1. – С. 86–90.
 19. Костриця, М. Ю. Роль почесних членів у діяльності Товариства дослідників Волині (1900–1920 рр.) : [у т. ч. В. Б. Антоновича] / М. Ю. Костриця // Краєзнавство. – 2006. – № 1/4. – С. 13–18.
 20. Котляревский, А. А. По поводу чтения В. Б. Антоновича о трудах антропологической комиссии при Краковской академии наук / А. А. Котляревский // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1888. – Кн. 2. – С. 122.
 21. Правобережець, В. [Липинський, В.]. За що ми повинні дякувати В. Антоновичу : (Причинок до характеристики. З приводу ст. д. О. Л. «Світлій пам’яті Володимира Антоновича» в ч. 54 «Ради») / В. Правобережець [В. Липинський] // Рада. – 1911. – 27 берез. (9 квіт.) (№ 70). – С. 2. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 313).
 22. Линниченко, И. В. Б. Антонович / И. Линниченко // Газета А. Гатцука : політ.-літ., худож. та ремісн. газ. – 1890. – 22 апр. (№ 15). – С. 210, 211 : портр.
 23. Линниченко, И. А. В. Б. Антонович / И. А. Линниченко // Речи и поминки. Сборник статей по истории русской литературы и биографических воспоминаний / И. А. Линниченко. – Одесса, 1914. – С. 245–270.
 24. Линниченко, И. А. Владимир Бонифатьевич Антонович (1830–1908) / И. А. Линниченко. – Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, 1910. – 15 c.
 25. Линниченко, И. А. Владимир Бонифатьевич Антонович. 1830–1908 / И. А. Линниченко // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. 1908–[1909] / под ред. гр. Уваровой. – Москва, 1911. – Т. 3. – С. 346–360.
 26. Линниченко, И. А. Памяти Вл. Бон. Антоновича / И. А. Линниченко // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове / под ред. гр. Уваровой. – Москва, 1911. – Т. 3. – С. 56.
 27. Лупейко, В. Кайдашизм, чи Доки ж будемо самоїдами? : есеї : [про П. Могилу, М. Костомарова, В. Антоновича, І. Огієнка, М. Грушевського та ін.] / В. Лупейко. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 1998. – 380 с.
 28. Лупейко, В. У світі українських інтелектуалів : [нариси-роздуми про видат. діячів укр. відродження минулих століть, зокрема В. Б. Антоновича] / В. Лупейко. – Донецьк : Наука і освіта, 2004. – 268 с. : іл.
 29. Ляшко, С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918–1933) Всеукраїнської академії наук / підгот. до вид. док., упоряд., текстологія, наук. розд., комент., дод. С. М. Ляшко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 532 с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 5, 16, 26–31, 33–36, 60, 64, 155, 180, 182, 185, 220, 259, 261, 308, 309, 313, 314, 339, 379, 383, 400, 401, 403, 404, 415, 488, 496, 501.
 30. Ляшко, С. М. З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника / С. М. Ляшко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; [редкол.: В. С. Чишко (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 2.– С. 262–266.
 31. Мельник, Л. Г. Історіософські та методологічні засади наукової творчості Володимира Антоновича / Л. Г. Мельник // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Харків, 15–17 листоп. 1995 р.) / Ін-т історії України НАН України, Харків. держ. ун-т. – Харків, 1995. – С. 325–330.
 32. Мисечко, А. Володимир Антонович та Одеса : (до 170-ліття від дня народж.) / А. Мисечко // Записки Історичного факультету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 14. – С. 135–146.
 33. Михайлин, І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття : підручник : [проаналізовано публ. В. Б. Антоновича в укр. часоп., зокрема «Зоря», «Діло», Мета» тощо] / І. Л. Михайлин. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 720 с.
 34. Михайло Грушевський. Студії та джерела. Кн. 2 / редкол.: Г. Бурлака, І. Гирич (голова), В. Кавунник (секретар) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 487 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 7, 52, 56, 57, 59, 66–83, 85–95, 109, 121, 145, 261, 263, 374, 411, 420, 434, 435, 437, 438, 471–473.
 35. Михайлова, Р. Волинь у науковому спадку В. Б. Антоновича / Р. Михайлова // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29–30 верес. 1998 р. / М-во культури і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рiвне, 1998. – С. 74–77.
 36. Міщанчук, Н. Українські інтелектуальні комунікації М. Лисенка у складі Південно-Західного відділу російського географічного товариства (1873–1876) : [є про взаємини з В. Б. Антоновичем, зокрема при підгот. «Исторических песен малорусского народа»] / Н. Міщанчук // Грані : наук.-теорет. альм. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Центр соц.-політ. дослідж., Дніпропетров. регіон. ін-т Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпро, 2021. – Т. 24, № 10. – С. 41–53.
 37. Міяковський, В. Володимир Антонович / В. Міяковський // Недруковане й забуте : громад. рухи дев’ятнадцятого сторіччя : новіт. укр. літ. / В. Міяковський ; ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1984. – Т. 1. – С. 322–334.
 38. Міяковський, В. Центральний архів ім. Антоновича в Києві (1922–1925 pp.) : [про історію створення, структуру та діяльність архіву, який розпочав свою роботу 29 трав. 1922 р. після переїзду до будинку Софійської духов. шк.] / В. Міяковський // Архів. справа. – Харків, 1925. – Кн. 1. – С. 101–118 : фот.
 39. Мороз, В. Катерина Мельник-Антонович – археолог і видавець наукової спадщини В. Б. Антоновича / Віктор Мороз, Володимир Мороз // Меджибіж : наук. вісн. з проблем регіон. історії і пам’яткознавства / редкол.: А. Г. Філінюк, О. Г. Погорілець, Л. В. Баженов [та ін.]. – Житомир, 2021. – Вип. 1/2 : Матеріали Археологічних читань в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 2016–2020 рр. – С. 211–214.
 40. Мяскова, Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан / Т. Мяскова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 317–339.
 41. Наріжний, С. Володимир Антонович (1834–1934) : [нотатки до біогр. та діяльності В. Антоновича, його зв’язок із Галичиною] / С. Наріжний // Життя і знання. – Львів, 1934. – Число 6 (81). – С. 161–163 : портр.
 42. Нахлік, Є. Український Вернигора в польському письменстві і малярстві / Є. Нахлік // Київ. – 1998. – № 5/6. – С. 140–145. – Зі змісту: [Погляди В. Антоновича на легенду про Вернигору]. – С. 141.
 43. Нестерчук, Д. Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві : [у 1920-х рр. заклад названо ім’ям В. Антоновича. Проте вже на початку 1930-х рр. вченого було затавровано тогочас. тоталітар. режимом і віднесено до списку «буржуазно-націоналістичних істориків». В музеї функціонувала експозиція, присвяч. історику. Від неї залишилося лише два експонати, один із яких – погруддя В. Антоновича, виконане італ. скульптором Луїджі Йоріні з нагоди 30-річчя діяльності вченого в Київ. ун-ті (1890) на кошти В. Тарновського (молодшого). Висвітлено долю цієї скульптури] / Д. Нестерчук // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 146, 147.
 44. Оксман, Ю. В. Б. Антонович і Одеське «Общество Исторіи и Древностей» / Ю. Оксман // Записки історично-філологічного відділу / Всеукр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1929. – Кн. 21/22 : (1928). – С. ХХІХ–ХХХІ.
 45. Олашин, М. В. В. Б. Антонович – видатний дослідник Волині / М. В. Олашин, П. С. Пеняк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Наукові засади збалансованого розвитку регіону», 1–4 жовт. 2008 р. / Всеукр. спілка краєзнавців, Укр. геогр. т-во, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. краєзнав. музей ; [голов. ред. М. Ю. Костриця ; редкол.: Баженов Л. В. та ін.]. – Житомир, 2008. – С. 320–322.
 46. Онопрієнко, В. Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві : [на док. матеріалі розкрито історію заснування т-ва та роль і місце В. Б. Антоновича як члена-засновника й першого почес. члена] / В. Онопрієнко, Т. Щербань ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. Н. Доброва. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. – 351, [2] с. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 10–12, 15–17, 23, 26, 44, 90, 108, 123, 126, 129, 147, 163, 167, 170, 209, 307, 308, 314, 315, 318, 346.
 47. Ототюк, О. В. Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Антоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца / О. В. Ототюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – Вип. 102. – С. 36–38.
 48. Пахолків, С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації / С. Пахолків ; пер. з нім. Х. Николин. – Львів : Піраміда, 2014. – 612 с. – Зі змісту: [В. Б. Антонович і Галичина]. – С. 153, 154, 268, 272–278, 421.
 49. Пеняк, П. В. Б. Антонович – видатний дослідник Волині / П. Пеняк, М. Олашин // Велика Волинь : наук. зб. / Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Нац. спілки журналістів України, Житомир. обл. краєзнав. музей. – Житомир, 2008. – Вип. 40 : Наукові засади збалансованого розвитку регіонів : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф. (1–4 жовт. 2008 р.). – С. 320–322.
 50. Пінчук, Ю. Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології / Ю. Пінчук, О. Кіян // Іст. журн. – 2006. – № 1. – С. 43–51.
 51. Пожертвование Научному обществу в Екатеринославе : [про передачу В. Антоновичем частини своєї колекції у подарунок т-ву] // Киев. старина. – 1902. – Т. 79, [№ 12], дек. – С. 184, 185.
 52. Пучков, А. А. Культура антикварных несходств : Силуэты. Профили. Личины / А. А. Пучков ; Ин-т проблем современ. искусства ; Нац. акад. искусств Украины. – Київ : Феникс, 2012. – 446 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 14, 139, 162, 164–179, 181, 182, 184, 187–192, 194–196, 198, 204, 205, 207–210, 215, 217–222, 225, 226, 228, 231, 237, 238, 242, 248, 256, 257, 259, 261–263, 265, 267, 288, 297.
 53. Райківський, І. Я. Володимир Антонович і Галичина / І. Я. Райківський // Галичина. – Івано-Франківськ, 2016. – Число 28. – С. 73–90.
 54. Ракова, О. В. Наукові зв’язки В. Б. Антоновича (за аналізом листування) / О. В. Ракова // Історія України : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Танцюра (відп. ред.) [та ін.]. – Харків, 1998. – Вип. 2. – C. 301–308. – (Вісник Харківського держ. ун-ту ; № 401).
 55. Русова, С. Владимир Бонифатьевич Антонович / С. Русова // Рус. мысль. – 1909. – Кн. 4. – С. 48–69.
 56. Сакада, Л. Володимир Антонович на сторінках «Українського історика» / Л. Сакада // «Український історик» : ґенеза, тематика, постаті / Л. Сакада ; Укр. іст. т-во, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Київ, 2003. – С. 234–242. – (Серія: Історичні студії ; число 1).
 57. Сакада, Л. «Український історик» : ґенеза, тематика, постаті / Л. Сакада ; Укр. іст. т-во, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Київ, 2003. – 325 с. – (Серія: Історичні студії ; число 1). – Зі змісту: Володимир Антонович. – С. 16, 174, 193, 196, 197, 199, 200, 215, 220, 221, 225, 229,234–242, 276, 285, 288, 290, 291, 302.
 58. Світленко, С. І. Українські інтелектуальні зв’язки професора В. Б. Антоновича / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128–147 ; Українське XIX століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. І. Світленко. – Дніпро, 2018. – С. 238–261. – (До 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918–2018)).
 59. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ : Заповіт, 1997.

Т. 1. – 447 с.

Т. 2. – 447 с.

Рец.: Вільний, І. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1999. – Т. 238. – С. 616–618.

 1. Скрипченко, В. Історична драма Володимира Антоновича : [про житєвий і наук. шлях вченого] / В. Скрипченко // Слово Просвіти. – 2019. – 18–24 квіт. (№ 16). – С. 13.
 2. Слабошпицький, М. Володимир Антонович повертається : [післямова] / М. Слабошпицький // Про козацькі часи на Україні / В. Антонович ; післямова М. Ф. Слабошпицького ; комент.: О. Д. Василюк, І. Б. Гирич ; ред. Ю. А. Мороз ; худож. В. С. Василашко. – Київ, 1991. – С. 213–226.
 3. Слабошпицький, М. Антонович – без ідеологічного гриму / М. Слабошпицький // Україна. Наука і культура : щорічник / Нац. акад. наук України, Т-во «Знання» України, Мала акад. наук України ; голов. ред. О. Сергієнко. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 335–341.
 4. Синявський, А. Проф. В. Б. Антонович, як географ України : з нагоди 20-річчя смерти / А. Синявський // Записки Київського Інституту Народньої Освіти. – Київ, 1928. – Кн. 3. – С. 21–32 ; Вибрані праці / А. Синявський ; авт. вступ. ст. С. Білокінь. – Київ, 1993. – С. 52–64.
 5. Ситник, О. Роля Володимира Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як історика / О. Ситник // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Львів ; Мюнхен, 1991–1992. – № 3/4 (110/111), № 1/4 (112/115). – С. 169–177.
 6. Ситник, О. Український історик Іван Каманін : [є про наук. співпрацю та товариські взаємини з В. Б. Антоновичем] / О. Ситник // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто ; Мюнхен ; Львів, 1991. – Число 1/2. – С. 115–132.
 7. В. С. [Сімович, В.]. Про житє та діяльність Володимира Антоновича / В. С. [В. Сімович] // Коротка істория Козаччини. З ілюстрациями і картою України / В. [Б.] Антонович ; із переднїм словом про житє та дїяльність Антоновича, із портр. авт., образами гетьманів, картою України і увагами Мирона Кордуби ; [передм. В. І. Сімовича]. – 2-ге вид. – Коломия, [1912]. – С. V–XV. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 87).
 8. С. Е. [Сіцінський, Ю.]. Профессор Владимир Бонифатьевич Антонович / С. Е. [Ю. Сіцінський] // Труды Подольского церковного историко-архивного общества. – Каменец-Подольский, 1911. – Вып. 11. – С. 401–404 : портр. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 329).
 9. 125 років Київської української академічної традиції. 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович. – Нью-Йорк : [б. в.] 1993. – 642 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 11, 49, 105–122, 125, 131, 136, 143, 144, 146, 190, 192, 198, 204, 206, 210, 214, 221, 225, 236, 238, 244, 265–269, 275, 296, 307, 364, 365, 414, 415, 463, 521, 527, 544, 550.
 10. Стрельський, Г. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г. Стрельський, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 191 с. – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908). – С. 66–68.
 11. Ступак, Ф. Я. Сторінки життя та діяльності В. Антоновича / Ф. Я. Ступак // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Центр соц.-політ. дослідж. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 17, № 9. – С. 135–138.
 12. Tabiś, J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim 1834–1863 : [вміщено інформацію про В. Б. Антоновича] / J. Tabiś. – Kraków : Wydawn. Literackie, – 178, [2] s., [12] s. : tabl.
 13. Таран, О. Г. Паризьке антропологічне товариство та українська наука: формування антропологічних поглядів В. Антоновича та Ф. Вовка (1880-ті рр. ХІХ ст.) / О. Г. Таран // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 127–130.
 14. Тарасенко, О. Видатний киянин Володимир Антонович : [дослідж. місце Києва у житті та наук. діяльності вченого] / О. Тарасенко // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: доба Бориса Грінченка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2013 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов [та ін.], наук. ред. А. Л. Зінченко. – Київ, 2013. – С. 78–84.
 15. Терський, С. Антонович Володимир Боніфатійович / С. Терський // Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. В. Терський. – Львів, 2010. – С. 162, 163.
 16. Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 11, 12 груд. 1995р., м. Київ : доп. та матеріали. В 2 ч. Ч. 1. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 1996. – 224 с. – Зі змісту: Володимир Антонович як історіософ / О. Пріцак. – С. 9–16 ; Археографічна діяльність В. Б. Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя України / П. Сохань. – С. 17–27 ; В. Антонович – будівничий філософських засад нової України / І. Гирич. – С. 28–35 ; Лекційний університетський курс (1879–1881 рр.) «Источники для истории Юго-Западной России» в контексті археографічних і джерелознавчих студій та дидактичної діяльності професора В. Б. Антоновича / М. Ковальський. – С. 36–60 ; Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини ХІХ століття / О. Кіян. – С. 61–71 ; Невідома перша історична праця В. Б. Антоновича : [про канд. роботу В. Б. Антоновича «О торговле неграми» (1860 р.) / В. Ульяновський. – С. 72–81 ; Роль М. Д. Іванишева у формуванні археологічних поглядів В. Б. Антоновича / О. Журба. – С. 82–85 ; З рукописної спадщини В. Б. Антоновича (до питання наукової цінності гімназичних творів В. Б. Антоновича) / В. В. Ващенко. – С. 86–89 ; До педагогічної діяльності Володимира Антоновича : (приватні виклади) / О. Василюк. – С. 90–101 ; Богдан Хмельницький та його державотворча діяльність у висвітленні В. Антоновича / Л. Мельник. – С. 102–116 ; Козацтво у працях Володимира Антоновича / І. Бутич. – С. 117–131 ; Концепція Синьоводської битви В. Б. Антоновича і вітчизняна історіографія / Ф. Шабульдо. – С. 132–145 ; Київська школа литваністики другої половини ХІХ – початку ХХ століття та сучасні концептуальні підходи у вивченні історії Великого князівства Литовського / Н. Шевченко. – С. 146–155 ; Володимир Антонович на сторінках «Українського історика» : (історіогр. огляд) / Л. Сакада. – С. 156–170 ; Вплив Київської історичної школи В. Антоновича на розвиток Волинського краєзнавства в другій половині ХІХ століття / І. Ярмошик. – С. 171–190 ; Д. І. Дорошенко про історичні праці В. Б. Антоновича / Д. Бурім. – С. 191–202 ; Михайло Слабченко та Олександр Оглоблин : (до взаємин внучатих учнів Володимира Антоновича в 1920-х роках) / І. Верба. – С. 218–224.
 17. Ульяновський, В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / В. Ульяновський, В. Короткий. – Київ : Міжнар. фінанс. агенція, 1997. – 218 с. – Зміст: Володимир Антонович в оцінці сучасників та біографів: образ і міф ; Біографія В. Б. Антоновича через призму самоаналізу та офіціозу ; Політичне кредо: ідеї, теорія, дії ; Головні риси та напрями наукової діяльності ; Сівач перлів многоцінних: викладацька та просвітницька праця ; В колі родини та друзів ; Крізь простір і час: доля наукової спадщини ; Додатки: Вступна лекція у Київському університеті; листування; план видання творів 1929 p. ; Бібліографія праць В. Б. Антоновича.

Рец.: Харченко, В. Образ на тлі епохи чи епохи на тлі образу. (Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. Київ, 1997) / В. Харченко // Медієвістика. Історія церкви, науки і культури : просемінарій / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. давньої та нової  історії України. – Київ, 1998. – Вип. 2.

 1. Ульяновський, В. Київ у житті Володимира Антоновича / В. Ульяновський // Образ епохи. Культурне середовище Києва кінця XIX – початку XX ст. : міжнар. наук. конф. : тези доп. / Фонд відродження культур. середовища Києва. – Київ, 1995. – С. 180–183.
 2. Ульяновський, В. «Ранній» Володимир Антонович: поза контекстами / В. Ульяновський // Київ. старовина. – 1999. – № 1. – С. 117–145 ; № 2. – С. 122–153.
 3. Ульяновський, В. Син України : (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) / В. Ульяновський // Моя сповідь : вибр. іст. та публ. твори / В. Б. Антонович. – Київ, 1995. – С. 5–76.
 4. Fashioning modern Ukraine: Mykola Kostomarov, Volodymyr Antonovych and Mykhailo Drahomanov / edited by Serhiy Bilenky. – Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2013. – 500 p. : portraits.
 5. Федорів, І. Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби / І. Федорів // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 247–252.
 6. [Франко, І.] Мuzea zachidnio-słowiańskie : [про реферат Вол. Антоновича, виголош. в Іст. т-ві Нестора Літописця] / [І. Франко] // Kurjer Lwowski : польськомов. газ. – Львів, 1891. – 4 квіт. (№ 93). – С. 1, 2. – (Інформацію про авт. знайдено у бібліогр. покажч.: Українська біблїоґрафія Австро-Угорщини за роки 1887–1900 / уложив І. Ем. Левицький. У Львові, 1910. Т. 2 (Роки 1890–1891). С. 250, 251 та Іван Франко : бібліографія творів. 1874–1964 / склав М. О. Мороз. Київ, 1966. С. 240).
 7. Франко, І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко ; перед. слово І. Франка. – У Львові : Накладом Укр.-Рус. вид. спілки, 1910. – V, 444 с. : портр. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 69, 71, 121, 146, 147, 172, 180, 192, 229, 239, 260, 288, 314, 328, 356.
 8. Франко, І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко ; редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) [та ін.] ; Акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1976–1986. – Зі змісту: Антонович В. Б. (Турист). [див.: Алфавітний покажчик імен і назв. Довідковий том до Зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка. Київ, 1989. С. 91, 92).
 9. Франко, О. Іван Франко і Володимир Антонович / О. Франко // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 834–839.
 10. Харченко, В. Відоме про Невідомого : (Володимир Антонович в анекдотах) / В. Харченко // Медієвістика. Історія церкви, науки і культури : просемінарій / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. давньої та нової історії України. – Київ, 1997. – Вип. 1.
 11. Хмарський, В. М. Володимир Антонович і Одеське товариство історії та старожитностей: три нові штрихи / В. М. Хмарський // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету «Південна Україна XVIII–XIX ст.». – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 252–256.
 12. Хорунжий, Ю. «Гармонійне сполучення ідеалів і вчинків» Тадея Рильського : [є про зв’язки з В. Антоновичем] / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня. – 2001. – 20 лип. (№ 27). – С. 18.
 13. Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 26, 27 берез. 1998 р. : доп. та повідомл. : до 165-річчя Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка / упоряд. і ред. А. М. Катренко ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. давньої і нової історії України. – Київ : [б. в.], 1999. – 294 с. – Зі змісту: Звичайна схема біографії Володимира Антоновича й справа раціонального її укладу / В. Харченко. – С. 5–16 ; Володимир Антонович як фундатор українського джерелознавства / Я. Калакура. – С. 17–25 ; В. Антонович і М. Грушевський: становлення наукової концепції історії гетьманату (ХVI – перша половина XVII ст.) / Л. Мельник. – С. 26–37 ; Народництво Володимира Антоновича / Б. Клід. – С. 38–61 ; Володимир Антонович та інституціоналізація української національної науки / З. Зайцева. – С. 62–71 ; Історична школа М. Грушевського у Львові та народницький напрям в українській історіографії В. Антоновича / В. Педич. – 72–78 ; В. Антонович і становлення Т. Рильського-фольклориста / Н. Позяк. – С. 79–87 ; В. Антонович як основоположник «земельного» напряму в українській історіографії / Я. Верменич. – С. 88–92 ; В. Антонович – один із фундаторів історичного краєзнавства в Правобережній Україні / Л. Баженов. – С. 93–98 ; В. Антонович і катеринославські історики / С. Абросимова, Н. Василенко. – С. 99–104 ; Гайдамацький рух в Україні у працях В. Антоновича / І. Бутич. – С. 105–112 ; Праці В. Антоновича на сторінках «Университетских известий» / В. Щербатюк. – С. 113–116 ; Провідні національні та соціальні ідеї діячів українських громад 60-х років ХІХ ст. : [у т .ч. погляди В. Б. Антоновича за аналізом твору «Моя сповідь» (Київ, 1995)] / С. Рубашова. – С. 141–150 ; В. Антонович і Київська Громада у спогадах О. Михалевича / О. Козирєв. – С. 151–154 ; Науково-культурницька й політична діяльність Київської громади (70-ті – початок 80-х років ХІХ ст.) / А. Катренко, Н. Чирикало. – С. 155–172.
 14. Шип, Н. Наукова еволюція Василя Данилевича в часі та українському просторі (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : [монографія] / Н. Шип ; ред.: Н. М. Зубкова, Я. В. Кучмій ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ : [б. в.], 2023. – 220 с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 10, 11, 13, 16, 17, 20–31, 36, 38, 39, 48, 57, 61, 64, 71, 72, 75–77, 89, 99–105, 125, 126, 128, 133, 143, 145, 148–151.
 15. Щербань, Т. О. Фундатори Українського наукового товариства. (1907–1921 рр.) : [В. Б. Антонович, М. С. Грушевський, П. Г. Житецький, В. І. Вернадський та ін.]. – Київ : Знання України, 1992. – 47, [1] с. – (Серія 8, Вікна ; № 1. Тематичний цикл «Наука і життя»).
 16. Ясь, О. Типологічний метод у дослідницьких практиках В. Антоновича / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – Вип. 20 : «Історіографічним дослідженням» – 40 років (1968–2008). – С. 61–86 ; Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) : монографія : у 2 ч. / О. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – Київ, 2014. – Ч. 1. – С. 356–371.

В. Б. Антонович як історик, історіограф, джерелознавець, засновник Київської історичної школи

Притуляючи слабі знання про українство до загальної демократичної французької теорії, я одкрив сам собою українство, і чим більше читав і знайомився з історією, тим більше переконувався у тому, що відкриття моє була не зайва вигадка.

В. Б. Антонович

 

В. Б. Антонович має надзвичайно велике значіння в справі наукового розроблення української історії: працюючи виключно над дослідуванням та вияснюванням соціяльних форм життя на Україні і користуючись невідомими до нього архивними документами, він поглибив знання нашого минулого, виставив на перший план те, що до нього мало звертало на себе увагу попередніх дослідувачів, і утворив так звану «Київську школу», до котрої належить чимало видатних наших істориків – О. Левицький, Д. Багалій, М. Грушевський та багато инших, праці котрих збільшують наші наукові скарби. У цьому заслуга В. Антоновича перед Україною та українським народом.

В. Біднов

 

 1. Адамська, І. Г. Образ культури України середньовічної доби на сторінках «Чтений в историческом обществе Нестора Летописца» : [згадуються науковці: В. Б. Антонович, М. П. Дашкевич, П. О. Лашкарьов та О. І. Соболевський] / І. Г. Адамська // Українські культурологічні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – № 2. – С. 15–23.
 2. Д. А. [Антонович, Д. В.]. Дещо про «Виклади про козацькі часи на Вкраїні» та про історичні погляди проф. Антоновича / Д. А. [Д. В. Антонович] // Коротка істория Козаччини. З ілюстрациями і картою України / В. [Б.] Антонович ; із переднїм словом про житє та дїяльність Антоновича, із портр. авт., образами гетьманів, картою України і увагами Мирона Кордуби ; [передм. В. І. Сімовича]. – 2-ге вид. – Коломия, [1912]. – С. XVІ–ХХІ. – (Д. А. – псевдонім Дмитра Антоновича, див.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 133).
 3. Арасланова, С. М. В. Антонович та розвиток історичної науки в університеті Св. Володимира у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. : (оцінка сучас. історіографії) / С. М. Арасланова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 411–415.
 4. Багалій, Д. І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 2. Джерелознавство та історіографія історії України / Д. І. Багалій ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.), Харків. гуманітар. ін-т «Народна українська академія», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; упоряд., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Харків : Золоті сторінки, 2001. – 660 [3] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 57–59, 87, 105, 114, 117, 118, 143, 158, 176, 190, 191, 193–197, 123–125, 230–242, 245, 248–250, 253, 254, 257, 263–265, 267, 273, 277, 279, 280, 282, 283, 293–295, 313, 327, 339, 415, 425, 427, 435, 436, 441, 443, 450, 452, 455, 464–510, 512–516, 518, 527–529, 540, 541, 553, 555–560, 570, 583, 605.
 5. Багалій, Д. Нарис української історіографії. Т. 1, вип. 1. Літописи : [йдеться зокрема і про лекційний курс В. Б. Антоновича з джерелознавства історії України, який авт. розглядає як першу частину заг. курсу укр. історіографії, та співвідношення літогр. студент. конспекту з реал. курсом, який читав В. Б. Антонович] / Д. Багалій. – Київ : Друк. Всеукр. акад. наук, 1923. – ІІ, 138 с. – Зі змісту: [Про лекційний курс В. Б. Антоновича, відлітографований під назвою «Источники для истории Юго-Западной России», Київ, 1881 (Курс 1880–1881 рр.)]. – С. 34, 35.
 6. Багалій, Д. І. Проф[есор] В. Б. Антонович / Д. І. Багалій // Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.), Харків. гуманітар. ін-т «Народна українська академія», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; упоряд., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Харків, 2001. – Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – С. 233–239.
 7. Баженов, Л. Володимир Антонович – один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики : (до 100-річчя із дня смерті визнач. вченого) / Л. Баженов // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 215–222.
 8. Баженов, Л. В. Володимир Антонович та його учні – дослiдники iсторiї Волино-Подiльського краю / Л. В. Баженов // Дивокрай : наук.-краєзнав. альм. – Хмельницький, 1995. – Вип. 1 : Пiвденно-Схiдна Волинь. – С. 90–93 ; Наук. пр. іст. ф-ту Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 163–170.
 9. Баженов, Л. В. Основні історіографічні школи ХІХ – на початку ХХ ст. історико-краєзнавчого вивчення Волині : [є інформація про дослідж. В. Б. Антоновича] / Л. В. Баженов // Велика Волинь: минуле й сучасне : (матеріали міжнар. наук. краєзнав. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, [1994?]. – С. 17–20.
 10. Барвінський, А. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті : [спочатку очолити каф. було запропоновано В. Б. Антоновичу, який відмовився за станом здоров’я і віком. Він запропонував на цю посаду свого учня М. Грушевського] / А. Барвінський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. К. Студинського. – У Львові, 1925. – Т. 141/143 : Праці Фільольогічної Секції. – С. 1–18.
 11. Барвінський, О. Володимир Антонович : [біогр. довід. та наук. пр. «Розкопки в околиці Деревлян» та «Ольгерд та Кейстут»] / О. Барвінський // Виїмки з народної літератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс серед. шк. / уложив Олександер Барвінський. – 3-е поправ. вид. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 256–272.
 12. Біднов, В. Що читати по історії України : (коротенька історіографія України) : з викладів на учител. курсах українознавства / В. Біднов. – Катеринослав : Вид. Катеринослав. Союзу Спожив. Т-в, 1920. – 47 с. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 10–14.
 13. Білодід, В. Д. Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович : історіософ. нариси / В. Д. Білодід ; за ред. Н. П. Поліщук. – Київ : Вища шк., 2011. – 333, [2] c.
 14. Білодід, В. Д. Методологія етнонаціонального розуміння історії В. Б. Антоновичем / В. Д. Білодід // Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 3–11.
 15. Богдашина, О. Козацька старшина середини XVII – початку XVIII ст. в оцінці В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського / О. Богдашина // ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького. (06.11.2020, м. Дніпро) : тези доп. / відп. ред. С. І. Світленко ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетров. нац. іст. музей, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Дніпро, 2020. – С. 62–65.
 16. Богдашина, Е. Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.) : [монографія] / Е. Н. Богдашина. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 588 с. – Зі змісту: Антонович В. Б. (П-с-к). – С. 47, 56–58, 61, 63, 74, 76, 93, 94, 97, 101, 103, 118, 122, 123, 124, 138, 147, 164, 165, 185, 187–189, 196, 201, 210, 211, 213, 235, 242, 252, 259, 260, 263, 278, 302, 303, 313, 314, 322, 328, 329, 331, 345, 349, 356-357, 367, 375, 380, 384, 394, 406, 407, 411, 412, 423, 424, 427, 428, 430–432, 435–437, 438–440, 452, 457, 464, 471, 473, 477, 478, 511.
 17. Богдашина, О. Роль комунікативних практик В. Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х – 80-ті рр. ХІХ ст.) / О. Богдашина, Т. Китиченко // Дриновський збірник : за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнар. конф. «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи» і міжнар. симпозіуму «Болгарські імена в історії України і Молдови» / Болгар. акад. наук, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Софія ; Харків, 2019. – Т. 12. – С. 251–260.
 18. Василенко, В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини XX ст. : монографія / В. Василенко ; Нац. гірнич. ун-т. – Дніпропетровськ : [Вид-во ун-ту], 2006. – 659, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 11–14, 17, 25–27, 29–33, 35–38, 40–43, 45, 46, 49, 52–54, 58, 59, 61, 66, 71, 72, 74, 79, 82–89, 92–95, 97–105, 107, 109, 111, 114, 118, 120, 121, 125–127, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 142, 143, 145, 149, 152, 156–158,160, 165, 170–175, 180, 181, 184, 190, 196, 200, 202, 205–207, 210, 214, 216–218, 220, 222, 225, 236, 238, 341, 243–246, 249, 251, 253, 260–262, 266, 274–278, 284–287, 293, 294, 301, 326, 345, 364, 365, 375, 386, 387, 391, 394, 396, 398, 401–403, 414, 427, 428, 431, 433, 435, 436, 459, 462, 462, 463, 465, 469, 486, 487, 500, 501, 510, 515, 523, 525, 533.
 19. Василенко, В. О. Дослідження політичної історії Великого князівства Литовського в науковій спадщині В. Б. Антоновича / В. О. Василенко // Гуманітар. журн. – Дніпропетровськ, 2001. – № 1/2. – C. 3–30.
 20. Василенко, В. О. «Руське питання» та внутрішньополітична боротьба у Великому князівстві Литовському часів Альґірдаса і Йоґайли (до 1385 р.) у східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. : [авт. посилається також на дослідж. В. Б. Антоновича] / В. О. Василенко // Гуманітар. журн. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1/2. – С. 3–26.
 21. Василенко, Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины / Н. П. Василенко. – Киев : Изд. кн. магазина Н. Я. Оглоблина, [1915]. – ХІ, 589, [2] с. – Зі змісту: В. Б. Антонович. – С. 120–123 ; Влияние В. Б. Антоновича на историографию о козачестве. – С. 124, 125 ; В. Б. Антонович. – С. 453–456 ; Генрих Сенкевич и проф. В. Б. Антонович. – С. 466, 467.
 22. Василюк, О. Володимир Антонович як джерелознавець: погляди і практика / О. Василюк, І. Чудовий // Наук. зап. : зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1996. – Т. 1. – С. 82–99.
 23. Ващенко, В. Українська історіографія II пол. XIX – поч. XX ст. як легалізація «скептицизму»: від засудження до оди : [М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський] / В. Ващенко // Київ. старовина. – 2005. – № 6. – С. 67–74.
 24. Ващенко, В. В. Вплив вербально-комунікативних особливостей історика на виникнення та існування історіографічної традиції : (харизма В. Антоновича) / В. В. Ващенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Ін-т історії України НАН України, Дніпропетров. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1. – С. 421–433.
 25. Ващенко, В. В. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX століття : (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський) : навч. посіб. / В. В. Ващенко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – 140 с.
 26. Ващенко, В. В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича / В. В. Ващенко // Київ. старовина. – 2006. – № 4. – С. 61–69.

Рец.: Зашкільняк, Л. Новий погляд на українську історіографію ХІХ – початку ХХ століття / Л. Зашкільняк // Український гуманітарний огляд : збірник / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С. 13–23.

 1. Винар, Л. Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича / Л. Винар // Укр. історик / голов. ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1966. – № 3/4. – С. 26–32.
 2. Винар, Л. Р. Володимир Антонович про ґенезу і ріст козаччини до першої половини XVII ст. / Л. Р. Винар // Козацька Україна = Cossacks Ukraine : вибр. пр. / Л. Р. Винар ; упоряд. А. Атаманенко ; ред. В. Степанков ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Укр. іст. т-во. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк, 2003. – С. 459–465.
 3. Воронов, В. Джерелознавчі лектури В. Б. Антоновича та В. Й. Ключевського на фоні споминів про Миколу Павловича Ковальського / В. Воронов, Є. Чернов // Наук. зап. Історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2008. – Вип. 12. – С. 81–92.
 4. Гаврилюк, В. Три етапи історіографічного дослідження життя та діяльності В. Антоновича / В. Гаврилюк // Вісн. студент. наук. т-ва Ін-ту історії, етнології і права : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 10. – С. 63–68.
 5. Гапоненко, П. Постать Івана Гонти крізь призму бачення Володимира Антоновича: персоналістичний огляд / П. Гапоненко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Другої регіон. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 85-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф. Бушина М. І. Черкаси, 15 берез. 2023 р. / Черкас. держ. технол. ун-т, Каф. історії та права, Упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін. – Черкаси, 2023. – С. 152–155.
 6. Герасимчук, В. Михайло Грушевський як історіограф України / В. Герасимчук // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1922. – Т. 133 : М. Грушевському в двадцятип’ятиліття наукової й культурної діяльности для Галицької України. – С. 1–26. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича як першого модерного історика України]. – С. 5–7.
 7. Гермайзе, О. В. Б. Антонович в українській історіографії / О. Гермайзе // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 17–32 : фот. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти).

Рец.: Гуревич, З. Псевдомарксизм на службі українського націоналізму : (до останніх виступів О. Гермайзе) / З. Гуревич // Більшовик України. – 1929. – № 9. – С. 55–69.

 1. Гирич, І. Б. Між наукою і політикою : історіогр. студії про вчених-концептуалістів / І. Б. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2012. – 487, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 5, 6, 8, 11–53, 56, 58, 59, 61, 63, 65–67, 69, 77–79, 88, 104, 196, 107, 133, 137, 141–144, 147–152, 154, 156–158, 176, 223, 225, 284, 299, 303, 314, 316–318, 325, 341, 344, 352, 359, 360, 368, 374, 377, 378, 390, 396–398, 423, 424, 437–439, 441, 444, 445–451, 455, 457–462, 464, 468, 470, 472.
 2. Гончаров, О. М. О. Максимович, В. Б. Антонович, І. М. Каманін – перші наукові дослідники життя й діяльності П. К. Сагайдачного / О. Гончаров // 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті : матеріали Респ. наук.-практ. конф. Київ, 20, 21 жовт. 1992 р. – Київ, 1993. – С. 26–30.
 3. Горак, В. Хмельниччина (1648–1657 рр.): до питання про критику української критичної концепції : [наведено погляди В. Б. Антоновича на зміст Зборівського договору. та Переяславської угоди. Історик вважав, що погана підготовка «Березневих статей» дала російським урядовцям можливість розпочати інкорпорацію України до складу російської держави] / В. Горак // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 302–320.
 4. Горбовий, О. Дніпро в історичних студіях наукових колективів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1881–1971 рр.) : [проаналізовано 8 пр. – М. Грушевського, О. Грушевського, Д. Багалія, В. Ляскоронського, М. Довнар-Запольського та П. Голубовського, написаних у 1881–1895 рр. під керівництвом В. Антоновича. У пр. показано бачення природ. стану Дніпра та Придніпров’я у період ІХ – поч. ХV ст.] / О. Горбовий // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 72–80.
 5. Горін, Н. О. Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст. : [до кола дослідників історії держави і права України належить і В. Б. Антонович] / Н. О. Горін // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Держ. установа «Інститут економіки і прогнозування» ; голов. ред. В. В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 64–78.
 6. Гоцуляк, В. Гортаючи сторінки... Думки про «Історію України-Руси» М. Грушевського і українську історіографію 80-х років XIX – початку XX ст. : монографія : [досліджуючи тему, авт. звертається до іст. спадщини тогочас. вчених, зокрема і В. Б. Антоновича] / В. Гоцуляк. – Черкаси : Сіяч, 1996. – 256 с.
 7. Гоцуляк, В. В. В. Б. Антонович про Коліївщину / В. В. Гоцуляк // Краєзнавство Черкащини : [зб. до 400-річчя від дня народж. Б. Хмельницького] / Черкас. обл. спілка краєзнавців. – Черкаси, 1996. – Вип. 5. – С. 53–56.
 8. Гоцуляк, В. В. Історична думка в Україні: від Антоновича до Грушевського / В. В. Гоцуляк // Проблеми гуманізації економіки : наук. зб. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 19–24.
 9. Гринів, О. Націологічні проблеми в історичній спадщині В. Антоновича / О. Гринів // Українська націологія. XIX – поч. ХХ ст. : іст. нариси / О. Гринів. – Львів, 2005. – С. 77–89.
 10. Гринчук, М. Становлення державотворчих процесів на Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті ідей В. Антоновича / М. Гринчук // Особистість, суспільство, політика : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 20, 21 листоп. 2015 р. / Вища шк. економіки та інновацій в Любліні, Всеукр. молодіж. громад. орг. «Союз обдарованої молоді», Ун-т новітніх технологій ; [за ред.: С. Терепищого, В. Герасимовича, О. Познія]. – Люблін, 2015. – Ч. 1. – С. 11–14.
 11. Гринчук, М. Л. Вплив історіософської концепції В. Антоновича на формування сучасного суспільного знання / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – Вип. 84. – С. 359–362.
 12. Гринчук, М. Л. Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 102. – С. 311–314.
 13. Гриценко, І. С. Володимир Антонович про чинник держави у національному історичному процесі / І. С. Гриценко // Шоста Всеукраїнська наукова конференцiя з iсторичного краєзнавства, м. Луцьк, жовт.-верес. 1993 р. / Акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. коміс. з питань повернення культур. цінностей при Каб. Міністрів України, М-во культури України [та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 19–21.
 14. Дашкевич, Я. Боплан в українській та російській історіографії (до 1990 р.) : [йдеться про зацікавленість В. Б. Антоновича твором Г. Л. де Боплана «Опис України», який пер. К. Мельник-Антонович. Володимир Боніфатійович здійснив його ред. і написав передм. та додав 64 прим. і 2 мал.] / Я. Дашкевич // Боплан і Україна : зб. наук. пр. / редкол.: М. Вавричин, О. Голько, Я. Дашкевич [та ін.] ; літ. ред. Н. Кіт. – Львів, 1998. – С 46–77.
 15. Дашкевич, Я. Українська Бопланіана : [В. Б. Антонович вважав, що наведені в «Описі України» Боплана факти, висвітлено «з точки зору гуманної загальнолюдської справедливості, до якої не могли дійти його сучасники». Пишучи про козаків у наук.-попул. жанрі, В. Б. Антонович постійно використовував працю Боплана. В його особистій б-ці зберігалося 4 карти, авт. яких було позначено Боплана] / Я. Дашкевич // Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Г. Л. де Боплан. – Київ, 1990. – С. 209–232.
 16. Джиджора, И. Н. Исторические труды В. Б. Антоновича / И. Н. Джиджора // Киев. вести. – – 18 марта (№ 76). – С. 2, 3.
 17. Дзира, І. Я. Літописознавство в науковій спадщині Володимира Антоновича / І. Я. Дзира // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 20 : На пошану професора І. В. Рибака. – С. 27–48.
 18. Добровольський, Л. В. Б. Антонович у працях про Київщину та Київ / Л. Добровольський // Записки історично-філологічного відділу / Всеукр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1929. – Кн. 21/22 : (1928). – С. VII–XXVIII.
 19. Добровольський, Л. Праця В. Б. Антоновича на ниві історичної географії / Л. Добровольський // Записки історично-філологічного відділу / Укр. акад. наук ; за голов. ред. А. Кримського. – У Київі, 1926. – Кн. 9 : (1926). – С. 185–207.
 20. Добротворский, Н. Портрет Гонты : [про історію портр. І. Гонти, вміщеного в журн. «Киев. старина». 1882. Т. 1, [№11], листоп. Додаток, який свого часу на аукціоні придбав В. Б. Антонович] / Н. Добротворский ; примеч. ред. // Киев. старина. – – Т. 12, [№ 8], авг. – С. 736–740.
 21. Довнар-Запольский, М. В. Исторические взгляды В. Б. Антоновича : речь / М. В. Довнар-Запольский // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. – Київ, 1909. – Кн. 21, вып. 1/2, отд. І: Памяти члена-учредителя Исторического Общества Нестора-летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.). – С. 22–37 ; Из истории общественных течений в России : статьи / М. В. Довнар-Запольский. – 2-е изд. доп. новыми ст. – Киев, – С. 268–280.
 22. Дорошенко, Д. Огляд української історіографії / Д. Дорошенко. – Прага : Друк. Держ. друк. в Празі. Наклад Укр. ун-ту в Празі, 1923. – 255, [1] с. – Зі змісту: Антонович Волод. – С. 3, 6, 20, 21, 28, 31, 34, 82, 85, 89, 104, 105, 120–122, 127–137, 139, 141, 152, 153, 160, 162, 167, 173, 179, 180, 184, 185, 188–190, 200, 205, 210, 211.
 23. Дубчак, Є. Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка / Є. Дубчак // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – Острог, 2018. – Вип. 27 : На пошану Володимира Трофимовича. – С. 207–212.
 24. Дубчак, Є. В. Становлення Литовської держави у працях істориків Університету Св. Володимира В. Антоновича та М. Дашкевича / Є. В. Дубчак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – Вип. 102. – С. 39–43.
 25. Єгоров, В. В. Історія Києва та Київської землі у творчій спадщині В. Б. Антоновича / В. В. Єгоров // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : четверта Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 листоп. 2018 р. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Представництво Польської акад. наук в Києві, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2018. – Вип. 4, ч. 2. – С. 260–266.
 26. Єгоров, В. В. Історія Києва та київської землі у творчій спадщині В. Б. Антоновича (1834–1908) / В. В. Єгоров, Ю. Є. Баєва // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2022. – Вип. 169/170, № 2/4. – С. 20–27 ; Вчені зап. Таврійс. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – – Т. 33 (72), № 4. – С. 264–271.
 27. Забіяка, І. М. Володимир Антонович і журнал «Киевская Старина» / І. М. Забіяка // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 98, 99.
 28. Загорний, І. А. Володимир Боніфатійович Антонович (1834–1908) / І. А. Загорний // Нариси української історіографії / І. А. Загорний. – Київ, 2011. – С. 178–186.
 29. Заїкин, В. Сучасна українська історична література : [М. Грушевський, М. Костомаров, В. Антонович та ін.] / В. Заїкин // Укр. нива. – Варшава, 1926. – 17 груд. (число 2). – С. 3 ; 24 груд. (число 3/4). – С. 3 ; 1927. – 7 січ. (число 1). – С. 3 ; 21 січ. (число 3). – С. 5.
 30. Заруба, В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952) : монографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра ЛІГД, 2004. – 456 с. : іл. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 9, 26, 55, 99–101, 103, 110, 116, 122, 194–196, 199, 212, 231, 258, 261, 278–282, 288, 291, 292, 299, 313, 374.
 31. Іванюк, О. Л. Презентація військово-історичних досліджень на археологічних з’їздах у російській імперії : [представлено також дослідж. В. Б. Антоновича з означ. тематики] / О. Л. Іванюк // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2019 – Вип. 24. – С. 52–67.
 32. Ісаїв, П. Причини упадку Української держави в княжі і козацькі часи = The Causes of the Fall of the Ukrainian State in Princely and Cossack Times / П. Ісаїв. – Рим : Вид. Укр. католиц. ун-ту ім. Св. Климента Папи, 1975. – 209, [3] с. – (Праці Греко-Католицької Богословської академії ; т. 40). – Зі змісту: Антонович Волод., проф. історії – С. 6, 16, 17, 21, 35–38, 70, 193 ; Погляди В. Антоновича. – С. 35–38.
 33. Кальницький, М. Корифей української історії : професор університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців / М. Кальницький // Вечір. Київ. – 2014. – 20 листоп. (№ 46). – С. 20, 21 : фот.
 34. Каманин, И. М. Труды В. Б. Антоновича по истории козачества / речь И. М. Каманина // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – 1909. – Кн. 21, вып. 1/2, Отд. 1 : Памяти члена-учредителя исторического общества Нестора Летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.). – С. 44–52.
 35. Капелер, А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа : [про причини суперечки представників Київ. іст. шк. з О. Єфименко щодо написання іст. пр., зокрема «Очерков истории Малороссии». В. Б. Антонович дав негативну оцінку і відхилив першу частину книги, зазначивши, що вона «написана з російського державного штандпункту, з яким українські історики ніяк погодитися не можуть»] / А. Капелер // Україна модерна. – Київ ; Львів, 2010. – Число 17 (6) : Безмежне село. – С. 46–76.
 36. Каргер, М. К. Древний Киев : очерки по истории материал. культуры древнего города : [ в 2 т.] / М. К. Каргер ; Акад. наук СССР, Ин-т материал. культуры. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР.

Т. 1. – 1958. – 578, [3] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 46, 47, 71, 73–76, 89, 92, 112, 121, 123–126, 154, 159, 164, 166, 189, 190, 211, 213, 216, 224, 227, 265, 266, 271, 452, 491, 505, 512, 514, 515, 519, 522.

Т. 2. – 1961. – 660, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 88, 403, 493, 494, 510, 534.

 1. Кіян, О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи» / О. Кіян ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-во Ін-ту історії України, 2005. – 492 с.

Рец.: Казьмирчук, Г. Д. // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 223–225.

 1. Кіян, О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича / О. Кіян // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 16. – С. 207–216.
 2. Кіян, О. Історіографічні студії В. Б. Антоновича / О. Кіян // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / редкол.: О. П. Реєнт (голова) [та ін.] ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 64–84.
 3. Кіян, О. Історіософія Володимира Антоновича / О. Кіян // Філос. думка. –2006. – № 3. – С. 108–133 ; Київ. старовина. – 2006. – № 3. – С. 61–75.
 4. Кіян, О. Полеміка навколо наукової спадщини Володимира Антоновича в українській історіографії радянської доби / О. Кіян // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 2011. – Вип. 14. – С. 214–224.
 5. Кіян, О. Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України / О. Кіян // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича : (до 200-річчя з дня народж. вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Переяслав-Хмельницький, 14, 15 жовт. 2004 р. – Київ, 2006. – С. 236–246.
 6. Кіян, О. І. Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / О. І. Кіян ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – 473 с.
 7. Кіян, О. І. Ідейно-політичні та методологічні позиції Київської історичної школи Володимира Антоновича / О. І. Кіян // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 159–174.
 8. Кіян, О. І. Історіографічні студії В. Б. Антоновича / О. І. Кіян // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – Вип. 11. – C. 64–84.
 9. Кіян, О. І. Нація й держава в історіософії Володимира Антоновича / О. І. Кіян // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2006. – Т. 2. – С. 267–279.
 10. Klid, B. Volodymyr Antonovych: Ukrainian Populist Historiography and the Cultural Politics of Nation Building / B. Klid // Historiography of Imperial Russia : The Proffession and Writing of History in the Multinational State / ed. by Th. Sanders. – New York ; London, 1999. – P. 373–393.
 11. Кобченко, К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи / К. Кобченко // Третя академія пам’яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11, 12 гpуд. 1995 p. м. Київ : доп. та матеpiали / [наук. ред.: В. Ульяновський, Л. Довга, В. Короткий]. – Київ, 1996. – [Ч. 2]. – С. 456–463.
 12. Ковальський, М. Лекційний університетський курс (1879–1881 рр.) «Источники для истории Юго-Западной России» в контексті археографічних і джерелознавчих студій та дидактичної діяльності професора В. Б. Антоновича / М. Ковальський // Лекції з джерелознавства / В. Б. Антонович ; ред., [вступ. ст.] М. Ковальський ; передм. Л. Винар ; Укр. Вільна Акад. Наук в США, Іст. секція, Нац. ун-т «Острозька академія» ; передм. Л. Винар. – Острог ; Нью-Йорк, 2003. – С. 8–41.
 13. Ковальський, М. П. Антонович Володимир Боніфатійович / М. П. Ковальський // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студентів вузів / [Я. Є. Боровський, М. Я. Варшавчик, І. Н. Войцехівська та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 154, 155.
 14. Ковальський, М. П. Володимир Антонович (1834–1908) і Іван Крип’якевич (1880–1967). Спроба історіографічного порівняння в галузі джерелознавства і археографії / М. П. Ковальський // Наук. зап. / Острозька акад. – Острог, – Т. 1, ч. 2. – С. 6–15.
 15. Колесник, О. С. Внесок часопису «Киевская старина» в розробку проблем української генеалогії : [досліджено основне коло авт., які публікували пр. на генеал. тематику в «Киев. старине», у т. ч. В. Б. Антонович] / О. С. Колесник // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Центр соц.-політ. дослідж. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 8. – C. 68–84.
 16. Кондратюк, К. Історичні погляди Володимира Антоновича / К. Кондратюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – С. 60–68.
 17. Короткий, В. Взаємини М. Максимовича та В. Антоновича : (до питання тяглості укр. історіогр. традиції) / В. Короткий // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука : (матеріали круглого столу, проведеного в Ін-ті історії України НАН України 10 листоп. 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народж. М. О. Максимовича). – С. 80–126.
 18. Кревецький, І. Київське історичне товариство Нестора-лїтописця : [є про участь В. Б. Антоновича в заснуванні цього т-ва] / І. Кревецький // Лїтературно-науковий вістник. – Львів, 1904. – Т. 28, кн. 9. – С. 65–72.
 19. Крупницький, Б. Історіознавчі проблеми історії України : зб. ст. / Б. Крупницький. – Мюнхен : Укр. Віл. ун-т, 1959. – 228, [2] с. – Зі змісту: Володимир Антонович. – С. 91–95.
 20. Лук, М. Вихідні засади філософії історії Володимира Антоновича / М. Лук // Освіта і управління / Акад. наук вищої шк. України. – Київ, 2003. – Т. 6, № 4. – С. 7–19.
 21. Мельниченко, В. М. Форми вшанування та увічнення пам’яті Богдана Хмельницького : [зокрема про ідею створення пам’ятника Б. Хмельницького, яку подав у 1840 р. М. Костомаров, проте лише в 1879 було відлито бронзову статую за проєктом М. Микешина, консультантом виступив В. Б. Антонович] / В. М. Мельниченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Історичні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – № 22. – С. 28–31.
 22. Михайленко, С. Народ у вітчизняній історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ століття : [з позицій народності розглянуто наук. спадщину М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського] / С. Михайленко // Київ. старовина. – 2008. – № 5. – С. 27–39.
 23. Михайленко, С. Основоположники народницької течії в українській історіографії другої половини 19 – початку 20 ст. : [М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський] / С. Михайленко // Університет : іст.-філос. журн. – 2008. – № 2. – C. 102–108.
 24. Мірчук, П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. = The Koliyivshchyna. The Ukrainian Uprisingof 1768 / П. Мірчук ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк : [б. в.] 1973. – 319 с. : іл. – (Бібліотека українознавства ; ч. 41). – Зі змісту: Антонович В. – С. 22, 48, 52, 103, 119, 129, 159, 183–185, 187, 189, 233, 239, 240, 272, 289.
 25. Морозов, Д. Володимир Антонович про централізм і федералізацію Київської Русі / Д. Морозов // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 2009. – Вип. 12. – С. 237–243.
 26. Музичко, О. Київська школа істориків В. Антоновича та Одеська школа істориків І. Линниченка: порівняльний аналіз / О. Музичко // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 108–110.
 27. Муляр, В. Історіософські погляди Володимира Антоновича / В. Муляр, М. Гринчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 75. – С. 288, 289.
 28. Оглоблин, О. Володимир Антонович та його історична школа / О. Оглоблин // 125 років Київської української академічної традиції. 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1993. – С. 105–122 ; Студії з історії України : ст. і джерел. матеріали / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто, 1995. – С. 201–218.
 29. Оглоблин, О. Українська історіографія. 1917–1956 : пер. з англ. / О. Оглоблин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства, Іст. ф-т, Держ. ком. архівів України. – Київ : [б. в.], 2003. – 250, [2] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 10, 23, 24, 28, 29, 95, 105, 121, 133–135, 137, 143, 145, 149, 150, 172, 223.
 30. Пазюра, Н. Київська історична школа: Андрій та Микола Стороженки : [показано вплив В. Антоновича та Київ. іст. шк. на проф. становлення братів Стороженків] / Н. Пазюра // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 6–25.
 31. Панов, Д. І. Державно-правові погляди В. Б. Антоновича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. І. Панов ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 215 с.
 32. Панов, Д. І. Здобутки В. Б. Антоновича у сфері вивчення українського звичаєвого права / Д. І. Панов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 3. – С. 56–61.
 33. Панов, Д. І. Концепція походження Русько-Литовської держави за творами В. Б. Антоновича / Д. І. Панов // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 91–97.
 34. Панов, Д. І. Концепція походження (виникнення) Київської Русі за творами професора В. Б. Антоновича / Д. І. Панов // Юриспруденція: теорія і практика : наук.-практ. журн. / Центр правових дослідж. Фурси. – – № 9. – С. 24–29.
 35. Панов, Д. І. Погляди професора В. Б. Антоновича на роль та значення магдебурзького права для українських міст / Д. І. Панов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 1. – С. 79–84.
 36. Панов, Д. І. Правовий статус окремих верств населення на українських землях у складі Литви та Польщі за творами В. Б. Антоновича / Д. І. Панов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 2. – С. 89–94.
 37. Пасещенко, Г. Історичні погляди В. Б. Антоновича в інтерпретаціях істориків ХХ ст. / Г. Пасещенко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. : [у 2 ч.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2000. – Вип. 10 : Об’єднаний вип. : на пошану акад. В. А. Смолія : (з нагоди 25-річчя наук. діяльності та 50-річчя від дня народж.), ч. 2 : Історіографія. – С. 91–104. – (Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики ; число 5).
 38. Пасічник, І. Київська школа істориків Володимира Антоновича / І. Пасічник // Магістерські дослідження : тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр» 2014 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; за заг. ред. В. О. Огнев’юк ; ред.: Л. Л. Хоружа, А. Л. Стеблецький, Л. І. Бєлєхова. – Київ, 2014. – С. 195, 196.
 39. Педич, В. Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича / В. Педич, Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич ; Ін-т релігієзнавства, Філ. Львів. музею історії релігій, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 24, кн. 1. – С. 265–274.
 40. По поводу портрета жены Гонты : [портр. належав до колекції В. Б. Антоновича. Його придбано на аукціоні, коли розпродували поміщицьке майно] // Киев. старина. – – Т. 7, [№ 9/10], сент. окт. – С. 326–328. – («Жена Гонты» : портрет, вміщ. в «Приложении» на початку номера журн.).
 41. Поліщук, Ю. Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Scriptorium nostrum : електрон. іст. журн. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2017. – № 2. – С. 91–105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2017_2_9 (дата звернення: 23.03.2023). – Назва з екрана.
 42. Поліщук, Ю. Мирон Кордуба – історіограф, джерелознавець, археограф : [схарактеризовано іст. погляди В. Б. Антоновича в оцінці М. Кордуби] : дис. … канд. іст. наук (д-ра філософії) : 07.00.06 / Ю. Поліщук ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 233 с.
 43. Полонська-Василенко, Н. Історія України. Т. 1. (До половини XVII сторіччя) / Н. Полонська-Василенко ; літ.-мов. ред. В. Давиденко, заг. ред. С. Ленкавський. – Мюнхен : Укр. вид-во, 1972. – 591 с., 1 карта. – Зі змісту: Антонович В. Б., проф., укр. історик. – С. 9, 20, 21, 22, 31–34, 82, 96, 293, 312, 429, 525.
 44. Полонська-Василенко, Н. Українська історіографія / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : [б. в.], 1971. – 104 с. – (Серія «Скрипти» ; ч. 38). – Зі змісту: Антонович В. Б., проф., укр. історик. – С. 68–70, 72, 74, 82.
 45. Процик, А. Дві історіографічні течії з історичної школи В. Антоновича: М. Грушевський і Д. Багалій / А. Процик // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Львів ; Мюнхен, 1991–1992. – № 3/4 (110/111), № 1/4 (112/115). – С. 178–185.
 46. Ракова, О. В. Джерельні публікації В. Б. Антоновича у 80-ті – 90-ті роки ХІХ століття / О. В. Ракова // Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – Вип. 3. – С. 185–195.
 47. Ракова, О. В. Історичні публікації В. Б. Антоновича в журналі «Киевская старина» / О. В. Ракова // Історія України : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Танцюра (відп. ред.) [та ін.]. – Харків, 1998. – Вип. 2. – C. 264–275. – (Вісн. Харків. держ. ун-ту ; № 401).
 48. Ричка, В. М. В. Б. Антонович як історик українського козацтва / В. М. Ричка, В. А.Смолій // Укр. іст. журн. – 1990. – № 9. – С. 109–115.
 49. Ричка, В. М. Гонта і уманська «бійня» 1768 р. в оцінці В. Б. Антоновича / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. – 1993. – № 9. – С. 71, 72.
 50. Романцов, В. М. Особа і діяльність гетьмана Богдана Хмельницького в дослідженнях Володимира Антоновича / В. М. Романцов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : збірник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 281–288.
 51. Русина, О. В. Міжконфесійні взаємини й суспільно-політичні рухи XV – початку XVI ст. на теренах України : [аналізуючи зазнач. тему через дослідж. В. Б. Антоновича та його учнів, авт. вважає, що їх слід переглянути на ґрунті автентич. джерел тієї доби] / О. В. Русина // Укр. іст. журн. – 2006. – № 3. – С. 4–16.
 52. Світленко, С. І. Історія України в історіософії В. Б. Антоновича: історіографічна традиція та сучасні рефлексії / С. І. Світленко // Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу (Харків, 29 листоп. 2016 р.) / голов. ред. О. М. Богдашина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 147–157.
 53. Синявский, А. Несколько слов о новом портрете Уманского сотника И. Гонты : (из сообщений Комиссии) : [є також про портр. І. Гонти, знайдений В. Б. Антоновичем в с. Володарка Київ. губ. Сквир. повіту] // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии / изд. под ред. А. Синявского. – Екатеринослав, 1911. – Вып. 7. – С. 232–241. – (Відом. про ст. з бібліогр. довід. «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1911). Київ, 1991. С. 19) ; Вибрані праці / А. Синявський ; авт. вступ. ст. С. Білокінь. – Київ, 1993. – С. 334–340.
 54. Собко, С. Володимир Антонович – першодослідник Бушанського рельєфу / С. Собко // Печерні комплекси та храми Подністров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 верес. 2021 р., с. Буша / Вінниц. облдержадмін., Департамент гуманітар. політики, Упр. культури і креативних індустрій [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 96–101.
 55. Соневицький, Л. Володимир Антонович і українська історична наука в Галичині : [доп., виголошена на уроч. пленар. конф. УВАН у США пам’яті В. Б. Антоновича 1-го лют. 1959 р. в буд. Укр. ін-ту в Нью-Йорку. Значну увагу приділено вид. «Руської Історичної Бібліотеки», в роботі якої брав участь В. Антонович. Він не лише надавав допомогу О. Барвінському порадами та підбором матеріалу, але й дбав про матеріал. забезпечення вид.] / Л. Соневицький // Укр. історик / за ред. О. Домбровського. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1981. – № 1/4 : На пошану проф. д-ра Любомира Винара з нагоди 30-ліття науково-академічної діяльності (1950–1980). – С. 98–104 ; Студії з історії України : пр. іст.-філос. секції / Л. Соневицький. – Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто, 1982. – С. 125–132. – (Записки Наукового товариства імені Шевченка ; т. 202).
 56. Стешенко, Н. Л. Міграції в Південній Україні (XVI–XVIII ст.) у науковій спадщині Володимира Антоновича / Н. Л. Стешенко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Історія та географія. – Харків, 2013. – Вип. 48. – С. 208–211.
 57. Стороженко, А. К истории Киева и его окрестностей в XV–XVI вв. : (маленькое прибавление к трудам В. Б. Антоновича «Киев, его судьба и значение с XIV по XVI ст.» и М. Ф. Владимирского-Буданова «Население Юго-Западной России») / А. Стороженко // Киев. старина. – 1892. – Т. 36, [№ 2], февр. – С. 339–347.
 58. Тарасенко, О. Музей старожитностей університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу : до 170-річчя заснування : [за 30 р. завідування музеєм В. Б. Антоновичу вдалося поповнити його колекцію 7630 експонатами. Вчений приділяв особливу увагу археол. пам’яткам періоду палеоліту на теренах України] / О. Тарасенко // Сумська старовина. – Суми, 2007. – № 23. – С. 78–83 ; Історія України. – – Трав. (№ 17). – С. 1–5.
 59. Тітаренко, Н. Л. Представники наукової династії Антоновичів як дослідники історії козаччини / Н. Л. Тітаренко // Наук. зап. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 84–86.
 60. Ткаченко, О. В. Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів українських правобережних земель : [тему розглянуто через заг. дослідж. В. Б. Антоновичем, М. С. Грушевським, М. П. Драгомановим, М. І. Костомаровим соц.-екон. розвитку укр. земель, проблем сусп.-політ. та нац. рухів, де висвітлювалися й окремі аспекти функціонування влад. структур та з’ясовано особливості політики імпер. уряду щодо цього регіону] / О. В. Ткаченко // Переяславський літопис : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельнийький, 2018. – Вип. 13. – С. 114–120.
 61. Томашівський, С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки : (з нагоди ювілею) / С. Томашівський // Лїтературно-науковий вістник. – У Львові, 1906. – Т. 33, кн. 1/3. – С. 38–56, 261–280, 458–485.
 62. Томашівський, С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки : (з нагоди ювілею) / С. Томашівський. – У Львові : З друк. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1906. – 67 с. – (Відбиток з «Лїтературно-Наукового Вістника». 1906. Т. 33, кн. 1/3).

Рец.: Грушевський, Ол. Др. С. Томашівський. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки (з нагоди ювілею). Львів, 1906, 67 стор. (відбиток з «Лїтературно-наукового вістника» 1906. 1–3) / Ол. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1906. – Т. 71, кн. 3. – C. 217–219.

 1. Троніна, О. М. Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в науковому доробку В. Б. Антоновича / О. М. Троніна // Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (30 листоп. 2007 р.) : у 2 ч. / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – Ч. 1. – С. 77, 78.
 2. Трубчанінов, С. В. Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича / С. В. Трубчанінов // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 7. – С. 135–148.
 3. Тхор, В. І. Історія міст Волині доби феодалізму у дослідженнях В. Б. Антоновича і М. С. Грушевського / В. І. Тхор // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзнав. конф. 8–10 жовт. 1992 р. – Луцьк, 1992. – С. 33–35.
 4. Філінюк, А. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського / А. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2018. – Т. 28. – С. 267–281.
 5. Чорна, В. М. Бакотський скельний монастир в системі печерних монастирів на Поділлі : [є про участь В. Б. Антоновича як керівника археол. розкопок у Бакоті] / В. М. Чорна // Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи : зб. матеріалів VI міжнар. студент. археол. конф. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 148–157.
 6. Чорна, Л. В. Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича / Л. В. Чорна // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. Серія: Історичні науки. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – С. 143–147.
 7. Шепель, Ф. В. Б. Антонович – основоположник української школи істориків / Ф. Шепель // Поріг : [щоміс. всеукр. наук.-попул. та літ.-мистец. журн.]. – Кіровоград, 1992. – № 4. – С. 11.
 8. Щербак, Ю. О. Проблема публікації В. Б. Антоновичем «Щоденника» Ф. Євлашевського (1546–1619) / Ю. О. Щербак // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту. – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 138–140.
 9. Ярмошик, І. І. Становлення історичного краєзнавства Волині в ХІХ – на поч. ХХ ст. / І. І. Ярмошик. – Житомир : Волинь, 1998. – 22, [2] с. – Зі змісту: [Про В. Б. Антоновича]. – С. 9, 12–14, 16–18, 20–22.
 10. Яськевич, Т. Проблеми української державности : [характеризуючи причини відсутності укр. державності, авт. посилається на дослідж. укр. істориків ХІХ ст., у т. ч. В. Антоновича] / Т. Яськевич. – Мельбурн : Накладом авт., 1991. – 151 с.

В. Б. Антонович – фундатор української археології та наукової школи археографії

…Діяльність В. Б. Антоновича у галузі археології характеризується надзвичайно великою кількістю напрямів – це дослідження археологічних пам’яток і підготовка карт, музейницька робота і вивчення монет, організація Археологічних з’їздів у Києві і створення власної школи істориків та археологів. Враховуючи все зроблене вченим, важко не погодитись з думкою ряду дослідників, що саме В. Б. Антонович був основоположником української археології.

Л. Григор’єва

Неупереджений погляд на роль В. Антоновича в царині археографії засвідчує, що він виявив, дослідив і залучив до наукового обігу величезний масив унікальних документів. Загальна кількість здійснених ним документальних публікацій набагато перевищує друковану продукцію будь-якого іншого редактора Археографічної комісії. Він відредагував і видав 9 томів «Архива Юго-Западной России», в яких вміщено близько 2200 документів, 3 томи літописних пам’яток. В ухвалі комісії від 25 лютого 1874 р. йдеться про видачу грошової премії В. Антоновичу за те, що він зібрав 8000 історичних документів.

Я. Калакура

 

 1. Археологія & Фортифікація України : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. Кам’янець-Поділ. держ. іст. музею-заповідника, присвяч. 180-й річниці від дня народж. В. Б. Антоновича (1834–1908) / ред.: В. С. Травінський, Р. В. Йолтуховський, Н. М. Рибчак ; Хмельниц. облдержадмін., Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. спілка краєзнавців України, Нац. іст.-архітектур. заповідник «Кам’янець». – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 399 c. : портр. – Зі змісту: В. Б. Антонович – дослідник Поділля / Віктор Мороз, Володимир Мороз. – С. 7–11 ; Листи Юхима Сіцінського до Володимира Антоновича / І. Старенький. – С. 11–15 ; Вплив археології та місце В. Б. Антоновича у становленні історичної географії як науки та навчальної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. Трубчанінов. – С. 16–21 ; Давньоруські старожитності у науковій спадщині В. Б. Антоновича / Л. Ясновська. – С. 21–24 ; Археологічна карта Чигиринщини Володимира Антоновича / Н. Кукса. – С. 25, 26 ; Судові справи про чаклунство у XVIII ст. на Поділлі у науковій спадщині В. Антоновича / К. Мельничук. – С. 26–30 ; Нотатки до спелео-археологічної спадщини В. Б. Антоновича / П. Нечитайло. – С. 30–35 : мал. ; Старожитності радимичів з розкопок В. Б. Антоновича біля с. Турищевичі із збірки Національного музею історії України / Л. Дідух, О. Стрельник. – С. 112–116.
 2. Беляшевский, Н. К Археологическому съезду в Киеве : заседание предварител. ком. по устройству съезда : [є про актив. участь В. Б. Антоновича у підгот. та роботі з’їзду] / Н. Беляшевский // Киев. старина. – 1897. – Т. 56, [№ 2], февр. – С. 311–328.
 3. Богдашина, О. Роль Київської комісії для розгляду давніх актів у поширенні позитивістських принципів археографічної роботи : [розглянуто внесок В. Б. Антоновича в низку теорет. і практ. проблем археографії] / О. Богдашина // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження = The Kyivan archaeographic commission in the history of ukrainian national renaissance : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.) / відп. ред. Г. Папакін ; упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – С. 58–65.
 4. Брайчевський, М. Ю. Вибрані твори : Іст.-археол. студії. Публіцистика / М. Ю. Брайчевський ; ред. Л. Винар ; упоряд. Ю. Кухарчук. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2002. – 600 с. : портр. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 32, 33, 59, 88, 150, 171, 356.
 5. Булик, Н. До питання про наукові контакти львівських археологів у ХІХ – на початку ХХ століття : [є про cпівпрацю В. Антоновича зі Львовом і львів. археологами, насамперед з Ісидором Шараневичем] / Н. Булик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; голов. ред. О. Ситник [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 478–503.
 6. Булик, Н. Львівська археологія ХІХ – початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї : [висвітлено зв’язки В. Антоновича з І. Шараневичем в археол. дослідж. Львова, Галича, Звенигорода, Пліснеського городища] / Н. Булик ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Львів : [б. в.], 2014. – 304 с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 17, 101, 102, 106, 108, 109, 117, 135, 136, 166, 175, 184, 185, 190–193, 202.
 7. Бутич, І. В. Археографічна діяльність Володимира Антоновича / І. В. Бутич // Матеріали Ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ, Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.) / Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; відп. ред. П. Сохань ; наук. ред. Г. Боряк. – Київ, 1997. – С. 206–233. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії ; вип. 30).
 8. Василюк, О. Д. В. Б. Антонович як археограф : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. Д. Василюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1999. – 208 с.
 9. Гейко, А. Історія української археологічної керамології (кінець ХVIII ст. – 1917) = Historyof Ukrainian Archaeological Ceramology (the late 18th century – 1917) : монографія / А. Гейко. – Опішне : Укр. Народознавство, 2019. – 240 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 20 = Ukrainian Ceramological Studies ; iss. 20). – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 22, 25, 32, 36, 56, 81, 94, 96, 100, 109, 110, 114, 134, 135, 137, 202, 206, 222.
 10. Гордієнко, Д. До участі Володимира Антоновича у XII Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. : (за листами Єгора Рєдіна) / Д. Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. : присвяч. 150-літтю з дня народж. Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 93–107.
 11. Горькова, А. Матеріали археологічних досліджень В. Б. Антоновича на сторінках ЧІТНЛ [Читань Історичного товариства Нестора Літописця] / А. Горькова // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки / Нац. акад. наук України, Від. історії, філософії та права, Від. мови та мистецтвознавства, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 121–129.
 12. Гоцуляк, В. В. Використання археологічних карт В. Антоновича в екскурсійній роботі / В. В. Гоцуляк // Історико-культурна спадщина Середнього Подніпров’я: виявлення і вивчення пам’яток засобами туризму : тези доп. і повідомл. регіон. наук.-практ. конф., Черкаси, 19–20 квіт. 1994 р. – Київ ; Черкаси, 1994. – С. 83–85.
 13. Григор’єва, Л. Роль В. Б. Антоновича (1834–1908) у формуванні української археології / Л. Григор’єва // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 49–54.
 14. Григор’єва, Л. Р. Київський археологічний осередок наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : [особливу увагу приділено В. Б. Антоновичу як основоположнику укр. археології та засновнику київ. шк. істориків] / Л. Р. Григор’єва // Археологія. – 2011. – № 4. – С. 128–134.
 15. Грицюта, О. Участь Історичного товариства Нестора Літописця в організації всеросійських археологічних з’їздів : [за сорок два роки (1869–1911 рр.) у роботі з’їздів взяли участь багато видат. археологів, істориків, архівістів, мистецтвознавців, яких сучасна історіографія вважає творцями укр. іст. науки. Серед них: В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, І. І. Веселовський, В. В. Хвойка, І. С. Поляков та  ін.] / О. Грицюта // Eminako : наук. щокв. журн. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3, т. 3 : Матеріали міжнародної наукової конференції «Археологія Східної Європи у первісну добу», приуроченої до 40-ї річниці початку досліджень поселень кам’яної доби біля села Анетівка та 90-ї річниці відкриття городища доби фінальної бронзи Дикий Сад. – С. 135–139.
 16. Грицюта, О. О. Наукові пошуки Історичного товариства Нестора Літописця в галузі археології : [у т. ч. В. Антоновича] / О. О. Грицюта // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. Держ. ун-ту інфраструктури та технологій. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1. – С. 117–126.
 17. Грушевський, М. [Про діяльність Київської археографічної комісії : 19 листоп. 1893 р. виповнилося 50 р. з часу її заснування : є про активну участь у роботі коміс. В. Б. Антоновича, який, як зазначає авт., відред. 11 т. «Архива Юго-Западной России»] / М. Грушевський // Записки Наукового товариства імени Шевченка / впорядкував О. Барвіньский. – У Львові, 1894. – Т. 3 : Незабутній пам’яті воскресителя Галицкої Руси Маркіяна Шашкевича : (з нагоди 50-літніх роковин його смерті і перенесення його мощей з Новосілок Ліских на кладовище личаківске у Львові). – С. 211–221. – (Наукова хронїка).
 18. Данилевич, В. Проф. В. Б. Антонович та Археологічний музей І[нституту] Н[ародної] О[світи] / В. Данилевич // Записки Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – Кн. 3. – С. 7–20.
 19. Данилевич В. Професор В. Б. Антонович та Археологічний музей І. Н. О. / В. Данилевич. – Київ : [Друк. Книгоспілки], 1928. – 20 с. – (Окремий відбиток із «Записок Київського Інституту Народної Освіти». Київ, 1928. Кн. 3. С. 7–20).
 20. Українець [Драгоманов, М.]. Археологічний з’їзд у Києві : (кореспонденція з України) : [є про участь В. Б. Антоновича у з’їзді] / Українець [М. Драгоманов] // Правда : письмо літературно-політичне / одвічальний ред. О. Огоновський. – У Львові, 1874. – Р. 7, число 19 (18 (30) падолиста). – С. 800–807. – (Українець – псевдонім М. Драгоманова, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 372).
 21. Журба, О. Роль М. Д. Іванишева у формуванні археологічних поглядів В. Б. Антоновича / О. Журба // Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 11, 12 груд. 1995 р., м. Київ : доп. та матеріали : [в 2 ч.]. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1996. – Ч. 1. – С. 82–85.
 22. Журба, О. І. Київська археографічна комісія 1843–1921 : нарис історії та діяльності / О. І. Журба ; відп. ред. П. С. Сохань. – Київ : Наук. думка, 1993. – 185, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 6, 7, 19–22, 88–95, 97, 109, 120, 122, 128, 129, 151–153, 158, 166, 173. 175, 179–182.
 23. Заремба, С. Археологічні з’їзди в Києві (1874–1899) : [є про участь у з’їздах В. Б. Антоновича] / С. Заремба // Київ. старовина. – 1995. – № 3. – С. 65–72.
 24. Іванюк, О. Л. Археологічні розвідки в Наддніпрянській Україні в контексті військово-історичних досліджень у ХІХ – на початку ХХ ст. : [проаналізовано археол. карти Київ. і Волин. губ. В. Б. Антоновича та його ст. в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца»] / О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк // Сторінки історії : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Каф. історії. – Київ, 2020. – Вип. 50. – С. 36–49.
 25. Императорская археологическая комиссия (1859–1917) : история первого гос. учреждения рос. археологии от основания до реформы. В 2 т. Т. 2 / науч. ред.-сост. А. Е. Мусин, М. В. Медведева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербуог : ИИМК РАН, 2019. – 1612, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 45, 57, 290, 292, 308, 595, 598, 803, 806, 808, 819, 820, 824, 931, 932, 936, 938, 991, 1054, 1118, 1120–1123, 1129, 1149,1152, 1155, 1198, 1272.
 26. Инструкция В. Б. Антоновичу и В. Л. Беренштаму для исследования курганов и других памятников северного Кавказа // Пятый археологический съезд в Тифлисе. Протоколы Подготовительного комитета / изд. под ред. И. Д. Мансветова. – Москва, 1879. – С. 42–44. – (Програми до протоколів).
 27. Історія української археографії. Персоналії. Вип. 1. Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий / Акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; відп. ред. Г. Боряк. – Київ : [б. в.], 1993. – 40, [2] с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії ; вип. 17).
 28. К предстоящему археологическому съезду : [коротке повідомл. про ХІІ археол. з’їзд, що проходив в Харкові. Делегатами від Київ. ун-ту Св. Володимира обрано зокрема В. Б. Антоновича, який підгот. доп. «Про класифікацію курганів Південної Росії»] // Южный край. – Харьков, 1902. – 6 авг. – С. 4.
 29. Калакура, Я. Археографічна школа Університету Св. Володимира : [з’ясовано передумови, мотиви та процес формування археогр. шк. в Київ. ун-ті Св. Володимира на тлі участі його вчених, зокрема і В. Б. Антоновича, у заснуванні та роботі Київ. археогр. коміс.] / Я. Калакура // Український археографічний щорічник : укр. археогр. зб. / Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 16/17. – С. 240–255.
 30. Калакура, Я. Вчені Університету Св. Володимира як фундатори української археографії : [розглянуто плід. працю В. Б. Антоновича на посаді голов. ред. Київ. коміс. для розгляду давніх актів, яку він очолював 20 р. Ним відред. і вид. 9 т. «Архива Юго-Западной России», у яких вміщено близько 2200 док., а також 3 тис. літопис. пам’яток] / Я. Калакура // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження = The Kyivan archaeographic commission in the history of ukrainian national renaissance : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.) / відп. ред. Г. Папакін ; упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – С. 38–47.
 31. Калакура, Я. Українська археографічна традиція: історія і сучасність : [характеризуючи археогр. діяльність В. Б. Антоновича, авт. зазначає: «Послідовна українська позиція стала причиною його [В. Антоновича] усунення з посади головного редактора комісії. У зловісному доносі М. В. Юзефовича на В. Б. Антоновича говорилося, ніби головний редактор «...совершенно уклонился от всяких по Комиссии занятий». Насправді основним аргументом увільнення стало те, що історик був визнаний «неудобным», оскільки його діяльність, спрямована на популяризацію ідей національного відродження, зростання самосвідомості народу, активізацію українознавчих досліджень, була дисонансом до великодержавної політики царської адміністрації»] / Я. Калакура // Український археографічний щорічник : укр. археогр. зб. / Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 18–30. – (Нова серія ; вип. 19/20).
 32. Калакура, Я. Фундатори української археографії : [авт. оцінює В. Б. Антоновича як ключову постать в утвердженні укр. археографії] / Я. Калакура // Загартована історією : ювіл. зб. на пошану проф. Н. І. Миронець з нагоди 80-річчя від дня народж / Нац. акад. наук. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С.47–60.
 33. Княжевич, М. Археологічний з’їзд у Ризі (1896 р.) : [проаналізовано також реферати В. Б. Антоновича «Пам’ятки кам’яного віку, знайдені в Києві в протягу трьох останніх літ» та «Проба угрупування городищ на основі їх контурів в басейні Дніпра», що «як і завжди визначуються виразністю, простотою і ширшим змістом»] / М. Княжевич // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1897. – Т. 15, кн. 1. – С. 1–8. – (Наукова хроніка).
 34. Козловська, В. Значення проф. В. Б. Антоновича в українській археології / В. Козловська // Записки Всеукраїнського археологічного комітету. – Київ, 1930. – Т. 1. – С. ІХ–ХХІ.
 35. Козюба, В. К. Рукописні плани давніх городищ України В. Б. Антоновича / В. К. Козюба // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення», присвяченої 750-річчю від першої літописної згадки про місто, 3–6 лип. 2007 р. : у 2 т. / Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін., Новоград-Волин. міськрада, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. краєзнав. музей ; [голов. ред. М. Ю. Костриця ; редкол.: Баженов Л. В. та ін.]. – Житомир, 2007. – Т. 1. – С. 124–130 : табл. – (Наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині ; вип. 36).
 36. Козюба, В. К. Плани городищ Житомирщини з фонду В. Б. Антоновича / В. К. Козюба // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля у плині часу», присвяченої 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада, 26–29 верес. 2007 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир, 2007. – Т. 1. – С. 276–285 : табл. – (Наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині ; вип. 37).
 37. Кукса, Н. Археологічна карта Чигиринського повіту Володимира Антоновича як перша спроба реєстру пам’яток археології краю / Н. Кукса // Меджибіж : наук. вісн. з проблем регіон. історії і пам’яткознавства / редкол.: А. Г. Філінюк, О. Г. Погорілець, Л. В. Баженов [та ін.]. – Житомир, 2021. – Вип. 1/2 : Матеріали Археологічних читань в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 2016–2020 рр. – С. 196, 197.
 38. Ляскоронський, В. Володимир Боніфатійович Антонович як археолог / В. Ляскоронський // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 5. – С. 88–93 : фот. – (Дорогій пам’яти Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерти).
 39. Макаренко, М. В. Б. Антонович як археолог / М. Макаренко // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 353–355.
 40. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ, Седнів, 18–21 жовт. 1993 р.) / Нац. акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; відп. ред. П. Сохань. – Київ : [б. в.], 1997. – 425 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 30).
 41. Морозов, В. В. Музейництво в Київському університеті : [є про Музей старожитностей, який з 1873 до 1908 р. очолював В. Б. Антонович. Після смерті вченого до музею надійшли знахідки з його розкопок, завдяки чому кількість предметів перевищила 11000 одиниць зберігання] / В. В. Морозов, І. В. Дворкін // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. ст. / Харків. нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2008. – № 37. – С. [18–26]. – (Тематичний вип. «Актуальні проблеми історії України»).
 42. Охріменко, Г. В. В. Б. Антонович та дослідження неоліту Полісся / Г. В. Охріменко, О. М. Середюк // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доп. та повідомл. V Волин. іст.-краєзнав. конф., 11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців. – Луцьк, 1991. – С. 29–31.
 43. Павлуцький, Г. В. Антонович як археолог / Г. Павлуцький // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц, Кон. Михальчук. – Київ, 1908. – Кн. 3. – С. 15–22. – (Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том Українське Наукове Товариство в Київі). – (На обкл. зазначено 1909 р.).
 44. Павлуцький, Г. В. Антонович як археолог / Г. Павлуцький. – Київ : Друк. Першої Київ. Спілки, 1909. – 8 с. – (Відбиток із «Записок Українського Наукового Товариства в Київі». 1908 [на обкл. 1909]. Кн. 3).
 45. Палієнко, М. Г. Діяльність Київської археографічної комісії у контексті розвитку європейської археографії ХІХ – початку ХХ ст. : [зазначено, що заслугою В. Антоновича на посаді голов. ред. коміс. були заходи щодо розширення та збагачення тематики вид., географії та хронології розміщених у них док. Над виявленням док. з укр. історії вчений працював в архівах Києва, Львова, Кракова, Варшави, одним із перших досліджував україніку у Ватикан. секрет. архіві] / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 59–73.
 46. Памятники галицко-русской старины в изображениях. Ч. 1. С прибавленіем списа выкопалиск из окрестности Днестра и долешнего Днепра, поданых Д-ром Володиміром Б. Антоновичем, проф. ун-та Св. Владиміра в Кіеве, на краевую археол. выст. в сент. 1885 состоявшуюся во Львове / представил Д-р Исидор Шараневич. – Во Львове : Из тип. Ставропигійского ин-та под упр. О. И. Тарнавского, 1886. – 11 с., 3 л. ил.
 47. Пастернак, Я. Археологія України : первіс., давня та серед. історія України за археол. джерелами / Я. Пастернак ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.], 1961. – 788, [3] с. – Зі змісту: Антонович В. – С. 18, 19, 21, 23, 25, 81, 193, 471, 475, 554, 555, 563, 596, 652.
 48. Пічкур, С. С. Городища на «Археологічній карті Волинської губернії» В. Б. Антоновича / С. С. Пічкур // Археологія і давня історія України : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 224–229.
 49. Попельницька, О. О. Автографи, екслібриси та дарчі написи відомих археологів на виданнях з бібліотеки Національного музею історії України : [в т. ч. В. Б. Антоновича] / О. О. Попельницька // Наук. вісн. Нац. музею історії України : зб. наук. пр. – Київ, 2021. – Вип. 7 : Матеріали щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України (2020 р.) : ст., публ., повідомл. – С. 322–355 : фот.
 50. Пословська, А. В. Археологічні дослідження В. Антоновича на Волині / А. В. Пословська //Археологічні дослідження в Україні : зб. матеріалів V Всеукр. студент. археол. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 25–29.
 51. Производство археологических раскопок. VI. В Киевской губернии. б) В Липовецком уезде : [про археол. розкопки, здійснені В. Б. Антоновичем в Липовец. повіті поблизу с. Кальник, де виявлено новий тип курган. поховання, віднесений ученим до скіф. доби] // Отчет императорской археологической комиссии за 1891 год : с 200 политипажей. – Санкт-Петербург, 1893. – С. 92–94.
 52. Пучков, А. А. Ошибка здравых смыслов, или Украинский инцидент на ХІ Археологическом съезде : [за архів. док. Центр. держ. іст. архіву України, дослідж. конфлікт пов’яз. із забороною використання укр. мови науковцями з Галичини на ХІ Археол. з’їзді в Києві у серп. 1899 р., головою Київ. від. Попереднього комітету з’їзду було обрано В. Б. Антоновича. В результаті не були допущені до читання реферати В. Шухевича, В. Гнатюка, С. Рудницького, М. Кордуби, І. Верхратського, В. Охримовича і навіть І. Франка та М. Грушевського] / А. А. Пучков // Культура антикварных несходств : Силуэты. Профили. Личины / А. А. Пучков ; Ин-т проблем современ. искусства ; Нац. акад. искусств Украины. – Киев, 2012. – С. 135–268.
 53. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов. 1843–1893. Историческая записка о ее деятельности : [висвітлено діяльність В. Б. Антоновича, який працював голов. ред. коміс. з 1863 р. Лише 1882 р. він залишив посаду, але продовжував брати участь в наук. діяльності коміс.] / сост. делопроизводитель О. И. Левицкий. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1893. – 140 с.
 54. Ракова, О. В. Деякі аспекти діяльності В. Б. Антоновича в Київській археографічній комісії / О. В. Ракова // Історія України : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Танцюра (відп. ред.) [та ін.]. – Харків, 1998. – Вип. 2. – C. 254–258. – (Вісник Харківського держ. ун-ту ; № 401).
 55. Самоквасов, Д. Я. Археологические карты В. Б. Антоновича / Д. Я. Самоквасов. – Киев : Тип. 1-й Киев. артели печат. дела, 1906. – 19 с.
 56. Семейкина, Е. Л. Археологическая деятельность профессора Антоновича В. Б. (1830–1908 гг.) / Е. Л. Семейкина // Древние культуры и цивилизации Восточной Европы : материалы 3-ей Междунар. археол. конф. студентов и молодых ученых. – Одесса, 1995. – С. 10, 11.
 57. Сохань, П. Археографічна діяльність В. Б. Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя України / П. Сохань // Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 11, 12 груд. 1995 р., м. Київ : доп. та матеріали : [в 2 ч.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1996. – Ч. 1. – С. 17–27.
 58. Старенький, І. О. Археологічна та пам’яткоохоронна діяльність В. Б. Антоновича на Поділлі / І. О. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзнав. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 117–122.
 59. Ткаченко, М. Археографічні студії Володимира Антоновича / М. Ткаченко // Український археографічний збірник / Археогр. коміс. ВУАН ; ред. М. Грушевський. – У Києві, 1930. – Т. 3. – С. 325–346 ; Історія української археографії. Персоналії / Акад. наук України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; відп. ред. Г. Боряк. – Київ, 1993. – Вип. 1 : Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 51–72. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії ; вип. 17).
 60. Томашевський, А. П. Історія та ступінь археологічного дослідження літописної Овруцької волості / А. П. Томашевський // Археологія і давня історія України : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 4 : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині : (до 120-річчя з дня народж. Ф. А. Козубовського). – С. 240–285. – Зі змісту: Археологічна карта В. Б. Антоновича (1900 р.). – С. 244–251 ; В. Б. Антонович і Овруцька давньоруська індустрія пірофілітового сланцю. – С. 251, 252.
 61. Указатель выставки при Третьем археологическом съезде в Киеве 1874 г., 2–22 авг. : [представлено також експонати, надані В. Б. Антоновичем]. – Киев : В тип. Е. Я. Федорова, 1874. – 37, 91, 24 с.
 62. Ульяновський, В. Археографічний доробок у творчій спадщині В. Б. Антоновича / В. Ульяновський, О. Василюк // Історія України: дослідження та інтерпретації : тези IV респ. сусп.-політ. читань, 22–25 трав. 1991 р., м. Новгород-Сіверський / Акад. наук України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених ; редкол.: С. В. Кульчицький [та ін.]. – Київ, 1991. – С. 41–44.
 63. Чорновол, І. Володимир Антонович, граф Войцех Дідушицький і Археологічний з’їзд у Львові 1885 р. / І. Чорновол // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red.: J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2005. – T. 3. – S. 211–230.
 64. Шепель, Ф. «Україні пощастило придбати сина...». Археологічні розкопки В. Б. Антоновича / перед. слово, пер. укр. мовою Ф. Шепель // Єлисавет : іст.-краєзнав. дод. до газ. «Народне слово». – Кіровоград, 1992. – Вип. 5 (8 черв.). – С. 1 : портр.
 65. Ясновська, Л. В. В. Б. Антонович – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини / Л. В. Ясновська // Сумська старовина. – Суми, 2005. – № 15. – С. 9–15.

Етнографічна та нумізматична праця В. Б. Антоновича

Свої широкі історичні знання В. Б. [Антонович] віддавав на пожиток літературному змалюванню України; те ж саме робив він і на полі української етнографії. Так, у відомих «Трудах» експедиції Чубинського він умістив велику працю про чарівництво. Вона являється тут наче б вступною статтею до живих етнографічних матеріалів, щодо народних забобонів, і охоплює собою рясну низку справ про чарівництво, які він добув з книг гродських і магістратських судів нашого краю з 1700 року по 1768-й…

Показуючи нам народні вірування в їх історичній минулості, В. Б. [Антонович] брав участь і в розробленню українського пісенного матеріалу. Під його редакцією вкупі з Драгомановим, вийшло два випуски «Исторических песен малорусского народа». Се підручник, якого ніщо не заступає і який й досі служить за підручну книжку для всякого, хто тілько працює над українською народною словесністю…

Додамо нарештї, що видавцї не обмежувались тілько піснями, думами та історичними поясненнями до них; так, аби краще характеризувати те вражіннє, яке зробив на громадянство Богдан Хмельницький, тут уміщено одну з показнїших шкільних драм наших: «Милость Божія, Украину свободившая». Видавцї явно бажали дати більш-менш повну поетичну історію своєї країни.

А. Лобода

 

 1. Балагутрак, М. Етнопсихологічна порівняльна характеристика українців, поляків, росіян у праці Володимира Антоновича «Три національні типи народні» / М. Балагутрак // Народознавчі зошити : двомісячник / Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2000. – № 6 (Листоп. – груд.). – С. 1070–1081.
 2. Болсуновский, К. В. Б. Антонович как нумизмат : ист. очерк / К. Болсуновский // Старая монета : нумизмат. журн. – 1911. – № 7 (окт.). – С. 124–127, № 8 (нояб.). – С. 141–143 ; 1912. – № 1 (янв.). – С. 13–16.
 3. Болсуновский, К. В. В. Б. Антонович как нумизмат : ист. очерк / К. В. Болсуновский. – Санкт-Петербург : [б. в.], 1912. – 31 с. – (Відбиток з нумізмат. журн. «Старая монета». 1911 № 7, 8 ; 1912. № 1).
 4. Василюк, О. До питання про видання Володимиром Антоновичем етнографічних джерел / О. Василюк // Наук. зап. : зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1996. – Т. 1. – С. 128–133.
 5. Грушевський, М. П’ятдесят літ «Исторических песен малорусского народа» Антоновича і Драгоманова / М. Грушевський // Україна : наук. трьохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1924. – Кн. 1/2. – C. 97–109 ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен. – 1984. – № 1/4. – С. 171–186.
 6. Колесса, Ф. М. Мелодії українських народних дум : [є посилання на «Исторические песни малорусского народа» В. Антоновича і М. Драгоманова] / Ф. М. Колесса ; Акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; редкол.: Л. М. Ревуцький (голова), М. М. Гордійчук, О. І. Дей [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1969. – 587, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. 76, 272, 274, 275, 490.
 7. Короткий, В. А. «Исторические песни малорусского народа» за редакцією В. Б. Антоновича та М. П. Драгоманова – перша колективна загальноукраїнська праця з політичним підтекстом / В. А. Короткий. – Нью-Йорк : Алмаз, 2021. – 174, [2] с.
 8. Короткий, В. А. Оцінки «Исторических песен малорусского народа» В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. / В. А. Короткий // Укр. іст. журн. – 2010. – № 6. – С. 50–65.
 9. Короткий, В. А. Передісторія появи пісенного збірника «Исторические песни малорусского народа» / В. А. Короткий // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 17–25.
 10. Короткий, В. А. Теоретичні засади і політичні завдання фольклористичної діяльності В. Б. Антоновича та М. П. Драгоманова / В. А. Короткий // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 223–233.
 11. Лобода, А. Праці Антоновича по етнографії та літературі : нарис / А. Лобода // Записки Українського Наукового Товариства в Київі / редком.: Мих. Грушевський, Вол. Перетц, Кон. Михальчук. – Київ, 1908. – Кн. 3. – С. 23–28. – (Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том українське Наукове Товариство в Київі). – (На обкл. зазначено 1909 р.).
 12. Міщук, Г. А. Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: історія формування та сучасний стан : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 : [дослідж. архів. док. власників колекцій, зокрема С. Шодуара, В. Б. Антоновича, К. В. Болсуновського, В. Ю. Данилевича, В. Г. Ляскоронського, М. І. Петрова, М. Ф. Біляшівського тощо] / Г. А. Міщук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 18 c.
 13. Пыпин, А. Н. История русской этнографии. [В 4 т.]. Т. 3. Этнография малорусская / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. – VIII, 425 с. – Зі змісту: [Біографія та відомості про праці В. Б. Антоновича]. – С. 364, 365.
 14. Скрипник, Г. Хведір Вовк і українська народознавча наука : [про вплив В. Б. Антоновича на формування світогляду Хв. Вовка та про їхню співпрацю] / Г. Скрипник // Народознавча спадщина Хведора Вовка / [голов. ред. Г. Скрипник] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2012. – Кн. 1. – С. VII–CXVIII.
 15. Слюсаренко, Ф. Нумізматична праця проф. В. Б. Антоновича / Ф. Слюсаренко // Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі. – Прага, 1939. – Т. 2 : Виданий на пошану голови Товариства професора Дмитра Антоновича. – С. 183–190.
 16. Слюсаренко, Ф. Нумізматична праця проф. В. Б. Антоновича / Ф. Слюсаренко. – Прага : Вид. укр. іст.-філол. т-ва, 1938. – 11 с.
 17. Сторожук, А. І. Короткі біографічні відомості про відомих українських фольклористів. Антонович Володимир Боніфатійович / А. І. Сторожук // Новорічно-різдвяна пісенність та обрядова традиція зими на Східному Поділлі / Вінниц. обл. центр нар. творчості. – Вінниця, 2018. – С. 233.
 18. Федорченко, І. М. Національний характер українського народу в дослідженнях В. Антоновича та П. Чубинського / І. М. Федорченко // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 130–132.
 19. Фігурний, Ю. С. Титан українського національного відродження – етнонацієтворча та етнографічна діяльність Володимира Антоновича в українознавчому вимірі : (до століт. роковин його смерті) / Ю. С. Фігурний // Українознавство: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 109–137.
 20. Франко, І. Студії над українськими народнїми піснями : [розкриваючи тему, авт. аналізує пісні, вміщ. в «Исторических песнях малорусского народа» В. Антоновича і М. Драгоманова] / І. Франко // Записки наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1907. – Т. 75, кн. 1. – С. 14–84 ; Т. 76, кн. 2. – С. 39–63 ; Т. 78, кн. 4. – С. 90–145. – (Продовження ст. І. Франка друкувалося в «Записках наукового товариства імени Шевченка». 1908. Т. 83 ; 1910. Т. 94, 95, 98 ; 1911. Т. 98, 101, 103–106 ; 1912. Т. 110–112).
 21. Харченко, В. Етнічна антропологія в науковій концепції В. Б. Антоновича // Третя академія пам’яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11, 12 гpуд. 1995 p. м. Київ : доп. та матеріали / [наук. ред.: В. Ульяновський, Л. Довга, В. Короткий]. – Київ, 1996. – [Ч. 2]. – С. 440–455.

 Педагогічна діяльність В. Б. Антоновича

Без перебільшення маємо всі підстави твердити, що піднесення історичної освіти у Київському університеті в другій половині XIX ст. насамперед пов’язане із дидактично-науковою діяльністю і працею В. Б. Антоновича як засновника наукового історичного джерелознавства і дипломатики в Україні.

М. Ковальський

 

 1. Близняк, М. Рукопис джерелознавчого курсу лекцій В. Б. Антоновича (варіант 1886 року) як унікальна пам’ятка його університетської діяльності / М. Близняк // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / голов. ред.: Л. Винар, І. Пасічник ; Укр. іст. т-во. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 149–153.
 2. Богдашина, О. М. Педагогічна діяльність В. Б. Антоновича як важливий чинник розвитку української історичної науки кінця XIX – початку XX століття (за спогадами його учнів та знайомих) / О. М. Богдашина, Т. С. Портретна, Т. С. Китиченко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Харків, 2005. – Вип. 18. – С. 110–118.
 3. Брояковський, О. Академічний семінар В. Б. Антоновича й підготовка кадрів української національної інтелігенції останньої чверті ХІХ століття / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, – Вип. 121 (2). – С. 175–179.
 4. Брояковський, О. Академічний семінар професора Володимира Антоновича в Київському університеті 70–80-х років ХІХ століття / О. Брояковський // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Чернівці, 2013. – Вип. 654. – С. 22–30.
 5. Брояковський, О. Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, – Вип. 134. – С. 65–68.
 6. Брояковський, О. Матеріали до педагогічної діяльності В. Б. Антоновича в архівосховищах м. Києва / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 122. – С. 83–88.
 7. Брояковський, О. «Мемуари» В. Б. Антоновича як джерело з історії освіти в Україні середини ХІХ ст. / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 17. – С. 204–206.
 8. Брояковський, О. Освітньо-педагогічна діяльність В. Б. Антоновича у світлі його автобіографії й джерел архівного походження / О. Брояковський // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Чернівці, 2013. – Вип. 643. – С. 8–16.
 9. Брояковський, О. Освітня діяльність польських «хлопоманів» на Правобережній Україні 50–60-х років ХІХ століття : [є також про участь В. Б. Антоновича у цьому процесі] / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 16. – С. 69–72.
 10. Брояковський, О. Педагогічна біографія Володимира Антоновича в історико-архівних документальних свідченнях / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 18 : (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої науково-викладацькій діяльності професора В. М. Філоретова). – С. 126–129.
 11. Брояковський, О. В. Педагогічні погляди та науково-просвітницька діяльність В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.01.01 / О. В. Брояковський ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с.
 12. Брояковський, О. Педагогічна спадщина В. Б. Антоновича в історіографії / О. Брояковський // Наук. зап. Серія: Історичні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 19. – С. 206–213.
 13. Воронов, В. І. Становлення дисциплінарного образу вітчизняного джерелознавства за доби класичного позитивізму (на прикладі лекційних курсів В. Б. Антоновича та В. Й. Ключевського) / В. І. Воронов // Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу (Харків, 29 листоп. 2016 р.) / голов. ред. О. М. Богдашина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 21–35.
 14. Кіян, М. Національний дискурс педагогічної діяльності Володимира Антоновича / М. Кіян // Рід. шк. – 2007. – № 7/8. – С. 67–69.
 15. Кловак, Г. Т. Про внесок В. Б. Антоновича у розвиток науково-дослідницької діяльності студентів університету / Г. Т. Кловак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2002. – Вип. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/zbirnyky-naukovykh-prats-udpu/322-psykholoho-pedahohichni-problemy-silskoi-shkoly-vypusk-2 (дата звернення: 11.06.2023). – Назва з екрана.
 16. Кобченко, К. А. Володимир Антонович і справа вищої жіночої освіти / К. А. Кобченко // Людина. Світ. Суспільство : (до 175-річчя філос. ф-ту) : Дні науки філос. ф-ту – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21, 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Ч. 5. – С. 96, 97.
 17. Кучай, Т. П. Упровадження педагогічних ідей В. Антоновича в сучасній школі / Т. П. Кучай // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – № 28. – С. 22–24.
 18. Пічкур, С. С. Археологічна освіта в Києві у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : [на прикладі ун-ту Св. Володимира та Вищих жіночих курсів, де викладали В. Б. Антонович та В. Ю. Данилевич] / С. С. Пічкур // Археологія і давня історія України : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології : дослідники та наукові центри. – С. 208–213. – (Наукова серія з проблем археології та давньої історії).
 19. Тарасенко, О. О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834–1884 рр. : [дослідж. формування наук. шк. істориків в ун-ті та їхніх твор. доробок, у т. ч. В. Б. Антоновича] / О. О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – 276 с.

Вшанування ювілеїв, наукової праці та пам’яті В. Б. Антоновича

В. Антонович приваблював до себе дослідників прекрасними якостями людини й вченого. Вони відзначали розум, величезну ерудицію, рідкісний критичний талант, доброту, делікатність почуттів, скромність, привітність, вражаючу працездатність. Окрім того, В. Антонович демонстрував любов до рідного краю і народу, послідовне світосприйняття та толерантність, стійкість переконань і чесність.

В. Данилевич

 

 1. Альбум заслуженых русинов : [прим. із колекції М. Возняка містить 23 портр., у т. ч. В. Антоновича]. – [Львів, 1887]. – (Місце і рік видання подані за І. Левицьким).
 2. Ювилей В. Б. Антоновича : [привітання з 25-річчям викл. діяльності] // Правда : місячник полїтики, науки і письменства. – У Львові, 1890. – Т. 2, вип. 6, марець. – С. 169–176.
 3. Корженко. Ювилей В. Б. Антоновича // Зоря : письмо літературно-наукове для руських родин / відповідає за ред. П. Скобельський – Львов, – Число 8 (15 (27) цвіт.). – С. 127, 128.
 4. Быков, П. В. Б. Антонович : [до 25-річчя наук. діяльності] / П. Быков // Нива : ил. журн. лит., политики и современ. жизни. – 1890. – № 21. – С. 555 : портр. с. 557.
 5. Володимир Бонїфатієвич Антонович : [до 30-літ. ювілею праці для України-Руси] // Зоря : ілюстроване літературно-наукове письмо для родин / відповідає за ред. В. Тисовський. – У Львові, 1891. – Число 18 (15 (27) верес. – С. 359.
 6. По поводу 35-летия учено-литературной и 25-летия профессорской деятельности В. Б. Антоновича // Полтавские губернские ведомости. – 1895. – 2 июня (№ 115).
 7. От редакции : [до 35-річчя наук. та 25-річчя професор. діяльності В. Б. Антоновича] // Киев. старина. – 1895. – Т. 49, [№ 6], июнь. – С. I–IV.
 8. А. С-ий. В. Б. Антонович. По поводу 35-я учено-литературной и 25-ия профессорской деятельности / А. С-ий // По морю и суше : : еженедел. науч.-попул. ил. журн. путешествий, приключений и романов для семейн. чтения. – Одесса, 1895. – 21 мая (№ 20).
 9. Награда за научный труд : [про нагородження В. Б. Антоновича медаллю археол. т-ва за підгот. археол. карти Київ. губ.] // Киев. старина. – 1900. – Т. 69, [№ 5], май. – С. 94.
 10. Юбилей проф. В. Б. Антоновича : [до 30-річчя проф. та 40-річчя наук. і громад. діяльності] // Киев. старина. – 1900. – Т. 69, [№ 6], июнь. – С. 149.
 11. Пошанованє дїяльностї В. Б. Антоновича : [йдеться про вид. зб на пошану В. Б. Антоновича. Щоб уявити утиски укр. науковців у ті часи, достатньо звернути увагу на слова з тексту: «Збірка буде мати назву «Сину України», містити буде статті російські, але укладчики надіються, що будуть допущені й українські особи, що взяли на себе виконання сього видання»] // Лїтературно-науковий вістник. – У Львові, 1905. – Т. 31, кн. 7. – С. 102.
 12. К тридцатипятилетию профессорской деятельности В. Б. Антоновича : [про вид. зб. «Сину України», який запропонували видати учні та шанувальники вченого] // Киев. старина. – 1905. – Т. 90, [№ 7/8], июль–авг. – С. 72, 73.
 13. 35-летний юбилей профессорской деятельности В. Б. Антоновича // Киев. старина. – 1905. – Т. 91, [№ 10], окт. – С. 17–19.
 14. Уварова, П. С. [Привітання Володимира Боніфатійовича Антоновича; зазнач., що при підгот. покажч. до 12 поперед. археол. з’їздів зареєстровано 36 повідомлень ученого, серед яких такі фундамент. праці, як археол. карти Київ. і Волин. губерній] / П. С. Уварова // Известия ХІІІ Археологического съезда в Екатеринославе. 15–27 авг. 1905. – Екатеринослав, 1905. – № 5. – С. 29, 30 ; Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе. 190 – Москва, 1908. – Т. 2. – С. 200, 201. – (Протоколи засідань).
 15. Штерн, Э. Р. [Вітальне слово В. Б. Антоновичу] / Э. Р. Штерн // Известия ХІІІ Археологического съезда в Екатеринославе. 15–27 авг. 1905. – Екатеринослав, 1905. – № 5. – С. 30, 31 ; ; Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе. 190 – Москва, 1908. – Т. 2. – С. 201. – (Протоколи засідань).
 16. Багалий, Д. И. [Вітальне слово В. Б. Антоновичу] / Д. И. Багалий // Известия ХІІІ Археологического съезда в Екатеринославе. 15–27 авг. 1905. – Екатеринослав, 1905. – № 5. – С. 31, 32 ; ; Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе. 190 – Москва, 1908. – Т. 2. – С. 201, 202. – (Протоколи засідань).
 17. Володимир Антонович : [вітання з нагоди 45-літ. наук. і громад. діяльності] // Календарь Просвіти. Рік перший 1907. – Київ, 1906. – № 4. – С. 130, 131 : портр.
 18. Грушевський, М. Ювилей Вол. Антоновича : [про перенесення святкування ювілею В. Б. Антоновича та про вид. його наук. спадщини] / М. Грушевський // Лїтературно-науковий вістник. – Львів, 1906. – Т. 34, кн. 5. – С. 402.
 19. Записки Наукового товариства імени Шевченка : Наукова часопис присвячена передовсїм українській історії, філології й етнографії. Т. 74, кн. 6. Несторови української історіографії проф. Володимирові Антоновичу з нагоди його ювилею в признанню його високих наукових заслуг на полі української історії, археографії й археольогії присвячують сей том редактори і співробітники / під ред. М. Грушевського. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1906. – 242, [2] с. – (На с. [3] вміщ. портр. В. Антоновича роботи І. Труша з галереї українських діячів Наукового товариства імени Шевченка).
 20. Доманицький, В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літ. ювілею наук. і громад. діяльности присвяч. учителеві своєму учень / В. Доманицький // Нова громада : літ.-наук. місячник. – Київ, 1906. – № 9 (верес.). – С. 27–46 : портр.
 21. Доманицький, В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літ. ювілею наук. і громад діяльности / В. Доманицький. – Київ : Друк. С. А. Борисова, 1906. – 20 с., 1 арк. портр.
 22. М. Х. [Хотовицький, М.] Ювилейне свято. 45 роковини діяльности В. Б. Антоновича : [пошанування відбулося вдома у В. Б. Антоновича] / М. Х. [М. Хотовицький] // Рада. – 1906. – 13 груд. (дек.) (№ 77). – С. 3 ; 14 груд. (дек.) (№ 78). – С. 2, 3. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 241).
 23. Вартовий. П. З українського життя / П. Вартовий // Нова громада : літ.-наук. місячник. – Київ, 1906. – № 12 (груд.). – С. 147–169. – Зі змісту: Нове наукове товариство ; Ювілей професора В. Антоновича : [в корот. замітках йдеться про створення Укр. наук. т-ва, на чолі якого стали: В. Антонович, І. Лучицький, П. Житецький, В. Науменко та ін., а також про святкування ювілею вченого, що відбулося 12 груд.]. – С. 155. – (Вартовий П. – псевдонім Б. Грінченка, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 94).
 24. Вартовий, П. З українського життя: Передвиборчий рух. На що маємо надіятися. Песимізм у поглядах на вкраїнську справу і що говорять факти. Студенти і автономія України. Націоналізація школи. Рух у «Просвітах». Нове наукове товариство. Ювілей професора В. Антоновича / П. Вартовий. – Київ, 1906. – 9 с.
 25. Вартовий, П. Нове наукове товариство. Ювілей професора В. Антоновича / П. Вартовий // Нова громада : літ.-наук. місячник. – Київ, 1906. – № 12 (груд.). – С. 155.
 26. В. К-ий. [Веселовський, Я.] Володимир Боніфатийович Антонович : [до 45-ліття наук. діяльності висвітлено життєвий шлях історика, почес. члена НТШ у Львові з 1890 р.] / В. К-ий [Я. Веселовський] // Письмо з Просвіти : орган т-ва «Просвіта» у Львові. – Львів, 1907. – Число 3. – С. 2 : портр. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 91).
 27. Видання курсів професора В. Б. Антоновича : [з метою вшанування 45-літ. наук. діяльності вченого М. Грушевський запропонував видати його лекційні курси з археології укр. мовою за ред. М. С. Грушевського і В. Н. Доманицького] // Рада. – 1907. – 13 січ. (янв.) (№ 10). – С. 4.
 28. Присвята і портрет В. Антоновича // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1908. – Т. 82, кн. 2. – С. 5, 6.
 29. Ілюстрований народний календар товариства «Просвіта» на рік переступний 1908 / [ред. Я. Веселовський]. – У Львові : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта», 1908. – 96, 96, [60], 84 с. : іл., табл., бібліогр. – Зі змісту: Брик, І. Літературні ювілеї: В. Антонович, Б. Грінченко.
 30. П. Д. В. Б. Антонович : (некролог) / П. Д. // Рада. – 1908. – 9 марта (22 берез.) (№ 58). – С. 1, 2.
 31. Волк-Карачаевский, В. В. Б. Антонович : некролог / В. Волк-Карачаевский // Киев. мысль. – 1908. – 9 марта (№ 69).
 32. [Кордуба, М.]. Володимир Антонович : [некролог] / [М. Кордуба] // Руска рада. – Чернівці, 1908. – Число – С. 2.
 33. Профессор В. Б. Антонович : (некролог) // Киевлянин : лит. и полит. газ. Юго-Запад. края. – 1908. – 9 марта (№ 69). – С. 4.
 34. [Єфремов, С.] Пам’яті ученого-громадянина : [В. Д. Антоновича] / [С. Єфремов] // Рада. – 1908. – 9 марта (22 берез.) (№ 58). – С. 1. – (Авт. встановлено за «Списом праць С. О. Єфремова» : дод. VI до протоколу № 1, вміщ. у зб.: Записки історико-філологічного відділу. 1923. Кн. 2/3. С. 48–92).
 35. Лаппо-Данилевский, А. С. В. Б. Антонович: 1834–1908 : некролог : (читан в заседании Историко-филологического отделения 12 марта 1908 г. акад. Лаппо-Данилевским) / А. С. Лаппо-Данилевский // Известия Императорской академии наук. Серия, 6. – Санкт-Петербург, 1908. – Т. 2, № 6. – С. 467–472.
 36. Данилевич, В. Памяти учителя / В. Данилевич // Киев. мысль. – 1908. – 10 марта (№ 70).
 37. Сумцов, М. Памяти В. Б. Антоновича / М. Сумцов // Южный край. – Харків, 1908. – 11 марта.
 38. Волк-Карачаевский, В. Памяти В. Антоновича / В. Волк-Карачаевский // Киев. мисль. – 1908. – 11 марта (№ 71).
 39. [Єфремов, С.]. На смерть Володимира Антоновича / [С. Єфремов] // Рада. – 1908. – 11 марта (24 берез.) (№ 59). – С. 1 : портр. – (Авт. встановлено за «Списом праць С. О. Єфремова» : дод. VI до протоколу № 1, вміщ. у зб.: Записки історико-філологічного відділу. 1923. Кн. 2/3. С. 48–92).
 40. Володимиру Антоновичу : [вірші] / В. Чайченко [Б. Грінченко), А. Бобенко // Рада. – 1908. – 11 марта (24 берез.) (№ 59). – С. 1, 2. – (Чайченко В. – псевдонім Б. Грінченка, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 389).
 41. До смерти В. Б. Антоновича: Над труною В. Б. Антоновича ; Похорон Антоновича : [у церемонії поховання взяли участь: М. М. Цитович – ректор ун-ту Св. Володимира, декан іст.-філол. ф-ту проф. [М.] Бубнов, проф. М. Довнар-Запольський, М. Грушевський, від ред. «Ради» – Ф. П. Матушевський] // Рада. – 1908. – 12 марта (25 берез.) (№ 60). – С. 1, 2.
 42. Голос української преси про В. Б. Антоновича // Рада. – 1908. – 13 марта (26 берез.) (№ 61). – С. 1, 2.
 43. Чаговец, В. Вырыта заступом. Памяти В. Антоновича / В. Чаговец // Киев. мысль. – 1908. – 12 марта (№ 72).
 44. Памяти В. Антоновича // Киев. мысль. – 1908. – 13 марта (№ 78).
 45. Ерофеев, И. Ф. Крым в малорусской народной поэзіи XV–XVII вв., преимущественно в думах : (памяти В. Б. Антоновича) / И. Ф. Ерофеєв. – Симферополь, 1908.
 46. Копровський, З. Пам’яті В. Б. Антоновича / З. Копровський // Рада. – 1908. – 14 марта (27 берез.) (№ 62). – С. 1.
 47. До смерти В. Б. Антоновича : [про співчуття, що надійшли з Відня, Миколаєва та від М. Кропивницького] // Рада. – 1908. – 15 марта (28 берез.) (№ 63). – С. 3.
 48. Київське Українське наукове товариство : [про засід., присвяч. пам’яті В. Б. Антоновича, що відбулось в залі муз.-драм. шк. М. В. Лисенка] // Рада. – 1908. – 18 марта (31 берез.) (№ 65). – С. 3 ; 19 марта (1 квіт.) (№ 66). – С. 3.
 49. Грушевський, Мих. Памяти Володимира Антоновича : [промова над труною В. Б. Антоновича] / Мих. Грушевський // Лїтературно-науковий вістник. – Львів ; Київ, 1908. – Т. 42, кн. 4. – С. 20, 21 ; Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1908. – Т. 82, кн. 2. – С. 7–9 : портр. (Володимир Антонович : (з фот., з початків сьомого десятку його життя). С. 6) ; Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен. – 1984. – № 1/4. – С. 191, 192 ; Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 2. – C. 358–359.
 50. [Грушевський, М.] Памяти Володимира Антоновича / [М. Грушевський] // Записки Наукового товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – У Львові, 1908. – Т. 82, кн. 2. – С. 7–9.
 51. Літературно-музично-вокальний вечір памяті Володимира Антоновича : програма : [2 відділи] : Заля Народньої Авдиторії. 27-го Октября 1908 р. – [Київ] : Тип. «Прогрес», [1908]. – 1 с. : портр.
 52. Єфремов, С. Живі мертвяки : [на захист В. Б. Антоновича, якого й після смерті намагалися очорнити] / С. Єфремов // Рада. – 1908. – 19 марта (1 квіт.) (№ 66). – С. 1.
 53. До смерти В. Б. Антоновича : листи до ред. // Рада. – 1908. – 21 марта (3 квіт). (№ 68). – С. 4.
 54. В. [Вовк, Хв.] В. Б. Антонович : некролог / В. [Хв. Вовк] // Вестник Европы. – 1908. – Т. 2, [кн. 3/4], март – апр. – С. 864–866. – (Авт. та відом. про ст. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 63).
 55. Вовк, Хв. Як нам пошанувати пам’ять Антоновича : [авт. пропонує створити наук.-освіт. інституцію, яка б мала ім’я В. Б. Антоновича і «де б виховувалися нові діячі на перелозі, зораному Антоновичем»] / Хв. Вовк // Рада. – 1908. – 17 апріля (30 квіт.) (№ 88). С. 1, 2.
 56. Копровський, З. Чи не передчасно : [відповідь на ст. Хв. Вовка у газ. «Рада» (1908. № 88). На думку авт., замість створення наук. ін-ту ім. В. Б. Антоновича варто розпочати з практ. засобів, а саме: популяризувати його життя і діяльність через написання рефератів, орг. лекцій, вид. творів ученого] / З. Копровський // Рада. – 1908. – 30 апріля (13 трав.) (№ 99). – С. 1.
 57. Ляскоронский, В. В. Б. Антонович : (некролог) : [зазнач. рік. народж. В. Б. Антоновича – 1830. Авт. пояснює це тим, що батьки хрестили сина за католиц. обрядом у Махнівці лише в 1834 р. Саме ця дата и значиться в його офіц. док., тобто час народж. В. Б. Антоновича перенесено на чотири роки пізніше] // В. Ляскоронський / Журнал Министерства народного просвещения. – 1908. – Июнь, [№ 6]. – С. 51–75. – (Новая серия ; ч. 15).
 58. Падалка, Л. В. Б. Антонович / Л. Падалка // Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии / изд. под ред.: И. Фр. Павловского, А. Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. Я. Пархоменка. – Полтава, 1908. – Вып. 5.– С. 1–4.
 59. Музиченко, П. Вечір «Просвіти», присвячений пам’яти В. Антоновича : [з рефератом про життя і діяльність вченого виступив Ф. Матущевський, звучав «Жалібний марш на спомин В. Антоновича», написаний М. В. Лисенком, який авт. виконав двічі] / П. Музиченко // Рада. – 1908. – 29 окт. (10 груд.) (№ 247). – С. 4.
 60. Ілюстрований народний календар товариства «Просвіта» на рік звичайний 1909 / [ред. Ю. Балицький]. – У Львові : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта», 1909. – XV, [30], 124, 72, [42] c. : іл., табл. – Зі змісту: Посмертні згадки: Володимир Антонович.
 61. П. Б. [Богацький, П.] В. Антонович / П. Б. [П. Богацький] // Українська Хата : літ.-наук.-громад. і екон. іл. місячник / за ред. П. Богацького. – Київ, 1909. – № 7. – С. 366–371. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 291).
 62. Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 21, вып. 1/2 : отдел І / под ред. Ю. А. Кулаковского и А. М. Лободы. – Київ : Унів. тип., 1909. – Зі змісту: Памяти члена-учредителя Исторического Общества Нестора Летописца, заслуженного ординарного профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича († 8 марта 1908 г.). – С. 14–71 ; Памяти В. Б. Антоновича / речь Ю. А. Кулаковский. – С. 18–22 ; Исторические взгляды В. Б. Антоновича / речь М. В. Довнара-Запольского. – С. 22–37 ; Из воспоминаний о В. Б. Антоновиче как археологе / речь В. З. Завитневича. – С. 38–43 ; Труды В. Б. Антоновича по истории козачества / речь И. М. Каманина. – С. 44–52 ; Воспоминание о В. Б. Антоновиче / речь В. И. Щербины. – С. 52–57 ; В. Б. Антонович как профессор / речь В. Е. Данилевича. – С. 57–71.
 63. На роковини смерти Вол. Антоновича // Рада. – 1909. – 8 марта (21 берез.) (№ 55). – С. 1 : портр.
 64. Круковский, Адр. В. Б. Антонович. (1834–1908) / Адр. Круковский // Рус. старина. – 1909. – Т. 139, кн. 9, сент. – С. 570–572.
 65. Малышенко, Г. Памяти В. Б. Антоновича / Г. Малышенко // На Кавказе : ежемес. журн. истории, этнографии и обществ.-экон. жизни. – 1909. – № 1. – С. 63–70 : портр.
 66. Матушевський, Ф. В роковини смерти В. Б. Антоновича / Ф. Матушевський // Рада. – 1910. – 9 марта (22 берез.) (№ 55). – С. 2, 3.
 67. О. Л. [Левицький, О.]. Світлій пам’яті Володимира Антоновича : (з нагоди третіх роковин його смерти) / О. Л. [О. Левицький] // Рада. – 1911. – 8 марта (21 берез.) (№ 54). – С. 2. – (О. Л. – псевдонім Ореста Левицького, див.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 275).
 68. Шелухин, С. П. Памяти Вл. Бон. Антоновича / С. П. Шелухин // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. 1908. – Москва, 1911. – Т. 3. – С. 56, 57.
 69. Радзикевич, В. В десятиліття смерті великого громадянина й історика [В. Б. Антоновича] / В. Радзикевич // Український ілюстрований календар Товариства «Просвіта» з термінаром і літературно-науковим збірником на звичайний рік 1918 / [ред. В. Левицький]. – У Львові, 1917. – Річник 41. – С. 139–143.
 70. У Київі : [про панахиду в десяті роковини смерті В. Б. Антоновича, що відбулася в Софійському Соборі, та про засід. з цього приводу Наук. т-ва ім. Шевченка в ун-ті Св. Володимира, де були прочитані доп. М. Грушевського «Пам’яті Володимира Антоновича», О. І. Левицького «Поминка по Волод. Антоновичу» та О. Грушевського «Шевченко і Куліш в 1856–1861 рр.»] // Нова Рада. – 1918. – 11 берез. (№ 41). – С. 2.
 71. Панихида по случаю десятой годовщины смерти Владимира Бонифатиевича Антоновича : объявление // Киев. мысль. – 1918. – 24 (11) марта (№ 33). – С. 1.
 72. Швидкий, О. Пам’яті В. Б. Антоновича : (засід. іст.-філол. секції Наук. т-ва ім. Шевченка при Кам’янець.-Поділ. держ. укр. ун-ті 4 квіт. 1920 р.) / О. Швидкий // Наш шлях : літ.-наук. дод. – 1920. – 18 квіт. (число 7). – С. 7.
 73. Кордуба, М. Памяти В. Антоновича. Свято в Українській Академії Наук / М. Кордуба // Діло. – Львів, 1928. – 2 квіт. (число 75). – С. 2.
 74. В. Ю. 20-ті роковини смерти В. Б. Антоновича в Історичній секції УАН : [крім доп. М. Грушевського, О. Гермайзе, М. Кордуби, була організована вист. пр. і рукоп. В. Б. Антоновича] / В. Ю. // Україна : наук. двохмісячник українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – Кн. 3. – С. 169–172.
 75. Дорошенко, В. Володимир Антонович : (з нагоди двадцятиліття смерти) / В. Дорошенко // Життя і знання : іл. попул. наук. журн. – Львів, 1928. – Число 6. – С. 181, 182 : портр.
 76. З музейних практик Михайла Грушевського [Електронний ресурс] : вист. пам’яті Володимира Антоновича : [яка відкрилася 25 берез. 1928 р. в будинку Іст. секції ВУАН в Києві на вул. Володимирській, присвяч. 20-річчю смерті В. Б. Антоновича. Вона стала першою й останньою до сьогоднішніх днів масштаб. експозицією про життя та твор. доробок вченого, насич. величез. кількістю раритетів. Збережені іст. док. дозволяють детально простежити хід підгот., зміст вист. і експозиц. вирішення, зафіксов. на числен. світлинах] // Музей Михайла Грушевського : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://immh.kiev.ua/en/z-muzeynih-praktik-mihayla-grushevskogo-br-vistavka-pam-yati-volodimira-antonovicha/ (дата звернення: 28.06.2023). – Назва з екрана.
 77. Панькова, С. Михайло Грушевський у творенні національного пантеону: виставка пам’яті Володимира Антоновича (1928 рік) / С. Панькова // Михайло Грушевський. Студії та джерела / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: Г. Бурлака, І. Гирич (голова), В. Кавунник (секретар) [та ін.].– Київ, 2019. – Кн. 2. – С. 66–95 : мал.
 78. Кордуба, М. Володимир Антонович : [в 20-ліття смерті укр. вченого-історика, етнографа] / М. Кордуба // Лїтературно-науковий вістник. – Київ, 1928. – Т. 96, кн. 6. – С. 156–167.
 79. Лотоцький, О. Памяти В. Б. Антоновича : з приводу 20-ліття з дня його смерти / О. Лотоцький // Тризуб : тижневик [укр. еміграції у Франції]. – Париж. 1928. – Число 16. – С. 3–9.
 80. На 20-ті роковини смерти проф. В. Б. Антоновича. 1908–1928 // Записки Київського Інституту Народньої Освіти. – Київ, 1928. – Кн. 3. – С. 3–6.
 81. Памяти В. Антоновича. Свято в Українській Академії Наук : [про жалоб. засід. Іст. секції ВУАН з нагоди 20-річчя з дня смерті В. Б. Антоновича У ст. особливу увагу приділено ґрунтов. реферату проф. М. Кордуби – єдиного представника західноукр. учених та завершал. слову керівника Іст. секції ВУАН, який наголосив, що «присутність гостя з Галичини є зайвим доказом наших культурних зв’язків»] // Діло. – Львів, 1928. – 2 квіт. (Число 75). – С. 2, 3.
 82. Ходак, О. Вистава на пам’ять проф. В. Б. Антоновича : [здійснено огляд матеріалів вист., присвяч. пам’яті В. Б. Антоновича, на якій представлено друк. твори, рукоп., замітки, листи вченого] / О. Ходак // Прапор марксизму. Філософія, соціологія, економіка, історія, національне питання. – 1928. – № 2 (квіт., трав., черв.). – С. 274–277.
 83. І. М. [Мандзюк, І.]. Минуле… : [про Київ. центр.-іст. архів ім. В. Б. Антоновича, який розпочав роботу влітку 1927 р., та склад архів. док.] / І. М. [І. Мандзюк] // Всесвіт. – 1928. – № 2. – С. 8, 9. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів і криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 175).
 84. М. Т. Видання творів проф. В. Антоновича : [попри те, що питання вид. творів вченого порушувалося укр. науковцями не один раз – ще за його життя та після смерті, до сьогодні ця проблема не вирішена] / М. Т. // Україна : наук. журн. українознавства / Всеукр. акад. наук, Іст. секція ; під ред. М. Грушевського. – Київ, 1929. – Кн. 34 (Трав. – черв.). – С. 172, 173.
 85. Чайченко, В. (Грінченко, Б.). Низько, низько похилилась наша рідна хата : [вірш, присвяч. В. Б. Антоновичу на вшанування двадцятип’ятиріч. ювілею його діяльності] / В. Чайченко (Б. Грінченко) // Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / зібрав і зредагував Д. Багалiй. – У Києві, 1929. – С. 71, 72. – (Прізвище авт. встановлено за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–ХХ ст.) / О. Дей. Київ, 2018. С. 389).
 86. Кононенко, М. Володимиру Боніфатійовичу Антоновичу на пам’ять 20 лют. 1890 р. : [вірш на вшанування двадцятип’ятиріч. ювілею його діяльності] / М. Кононенко // Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / зібрав і зредагував Д. Багалiй. – У Києві, 1929. – С. 72, 73.
 87. Кононенко, М. Володимиру Боніфатійовичу Антоновичу на пам’ять 20 лют. 1890 р. : [вірш на вшанування двадцятип’ятиріч. ювілею його діяльності] / М. Кононенко // Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / зібрав і зредагував Д. Багалiй. – У Києві, 1929. – С. 72, 73.
 88. Дніпрова Чайка. Славному нашому учителеві, щирому батькові В. Б. Антоновичу : [вірш на вшанування двадцятип’ятиріч. ювілею його діяльності] / Дніпрова Чайка // Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / зібрав і зредагував Д. Багалiй. – У Києві, 1929. – С. 73, 74.
 89. Бибик, О. М. Славному історику і великому гуманісту В. Б. Антоновичу : [вірш на вшанування двадцятип’ятиріч. ювілею його діяльності] / О. М. Бибик // Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / зібрав і зредагував Д. Багалiй. – У Києві, 1929. – С. 74–76.
 90. Яр, Б. Світоч мислі : (до 35-річчя з дня смерти В. Антоновича) / Б. Яр // Подолянин. – 1943. – 25 берез. (№ 24). – С. 4.
 91. Горленко, В. Володимир Антонович : (з приводу 35-ліття його смерти) / В. Горленко // Краків. вісті. – – 20 лип. (№ 155). – С. 3.
 92. Винар, Л. До 150-лiття з року народження Володимира Антоновича / Л. Винар // Укр. історик / під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк, ; Торонто ; Мюнхен, 1984. – № 1/4 : У п’ятдесятиліття смерти М. Грушевського. – С. 187–190. – (Володимир Антонович: 1834 – 1908 – 1984).
 93. Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. археографії АН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; упоряд., післям. С. М. Кіржаєв, В. І. Ульяновський. – Фототип. відтворення.– Київ : [б. в.], 1993. – 122 с. – Зміст: Дашкевич, Н. Олексій Попович. Думи «Про бурю на Чорному морі» / Н. Дашкевич. – С. 1–18 ; Сумцов, Н. Ф. О национальном самосознании домонгольской Руси / Н. Ф. Сумцов. – С. 19–24 ; Каманин, И. М. Эпизоды и деятели эпохи Богдана Хмельницкого / И. М. Каманин. – С. 25–44 ; Перетц, В. Несколько документов к истории Украины 1692–1759 гг. / В. Перетц. – С. 45–54 ; Самоквасов, Д. Археологические карты В. Б. Антоновича / Д. Самоквасов. – С. 55–70 ; Грушевский, А. Из истории украинской этнографии. Изучение исторических песен / А. Грушевский. – С. 71–84 ; Хвойка, В. Обряд погребения с сожжением и его древность / В. Хвойка. – С. 85–94 ; Веселовский, Н. О местонахождении Гюлистана при-Сарайского / Н. Веселовский. – С. 95–104 ; Данилевич, В. Из истории управления Слободской Украины в XVII столетии : (к биогр. Острожского черкасского полковника И. С. Саса) / В. Данилевич. – С. 105–113 ; Кіржаєв, С. Шануючи пам’ять : (до історії зб. «Сину України») : післямова / С. Кіржаєв, В. Ульяновський. – С. 114–122.
 94. Ходоровський, М. Вечір пам’яті Володимира Антоновича / М. Ходоровський // Студії з архівної справи та документознавства : [захід відбувся в Центр. держ. архіві-музеї літ. і мистецтв України] / Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 3. – С. 193.
 95. Ходоровський, М. Д. [Про вечір пам’яті В. Б. Антоновича, що відбувся в ЦДАМЛМ України 28 берез. 1998 р. : голов. подією стала презентація мармур. погруддя В. Б. Антоновича, виготовленого Луїджі Йоріні в 1890 р. та відреставров. скульптором Б. Микитенком] / М. Д. Ходоровський // Архіви України. – 1998. – № 1/6. – С. 161.
 96. Макаревич, Л. Славний син Поділля : [до 175-річчя від дня народж. В. Антоновича] / Л. Макаревич // Пульсуючі джерела. – 2009. – 24 січ. – С. 3.
 97. Сюндюков, І. «Неможливий для схоплення» Антонович : [з нагоди 180-річчя від дня народж. історика та громад. діяча, якого небезпідставно вважали «мозковим центром» укр. руху другої половини XІX ст.] / І. Сюндюков // День. – 2014. – 10–11 січ. (№ 2/3). – С. 11.
 98. Кальницький, М. Корифей української історії : професор університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців / М. Кальницький // Вечір. Київ. – 2014. – 20 листоп. (№ 46). – С. 20, 21.
 99. Шпак, В. Рецепт від історика з Махнівки. 185 років з дня народж. Володимира Антоновича / В. Шпак // Уряд. кур’єр. – 2019. – 26 січ. (№ 17). – С. 7 : фот.
 100. Веремійчик, О. Вулиця уже кілька років носить ім’я історика Володимира Антоновича : [про вулицю м. Києва] / О. Веремійчик // Укр. слово. – – 25 листоп. – 11 груд. (№ 45/46). – С. 7 : портр.

Постать В. Б. Антоновича в довідкових виданнях, архівних документах та бібліографії

В. Антонович – поляк за походженням і людина, яка до вступу в університет виховувалася у польсько-католицьких традиціях – не лише усією душею сприйняв українську мову і культуру, а й присвятив свою академічну та громадську діяльність служінню українській нації.

О. Рудакевич

 

 1. Антонович Володимир Боніфатійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://surl.li/avgex (дата звернення: 07.11.2023). – Дата остан. ред.: 06.11.2023. – Назва з екрана.
 2. Антонович, Володимир Боніфатійович [Електронний ресурс] // Велика українська енциклопедія : про Україну та світ – достовірно і мультимедійно : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/mxpal (дата звернення: 27.09.2023). – Назва з екрана.
 3. Антонович Володимир Боніфатійович [Електронний ресурс] // Український національний біографічний архів : наук.-інформ. проєкт Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/components/search_uba/pers_card1.php?id=1513999 (дата звернення: 02.11.2023). – Назва з екрана.
 4. Антонович Володимир Боніфатійович [Електронний ресурс] // Ukrainika : нац. довідково-інформ. та док. ресурс архів., рукоп. і друк. джерел / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/locrx (дата звернення: 27.09.2023). – Назва з екрана.
 5. Антонович Владимир Бонифатьевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884) / сост. и изд. под ред. В. С. Иконникова. – Київ, 1884. – С. 24–27.
 6. Антонович (Владимир Бонифатиевич) // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевского ; изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург, 1890. – Т. 1а. – С. 860, 861.
 7. Антонович Володимир // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.) / 9 (2016 р.). – С. 111–114. – (Нумерація сторінок вип. 9).
 8. Антонович Володимир Б. // Календар ілюстрований, товариства «Просвіта» на рік звичайный 1891. – У Львові, 1890. – С. 15, 118 : портр.
 9. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабут. постаті / [авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк ; редкол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2005. – С. 160, 161. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://knu.ua/ua/geninf/osobystosti/antonovich/ (дата звернення: 06.11.2023). – Назва з екрана.
 10. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 421–432.
 11. Антонович Володимир Боніфатійович : український історик, археолог, етнограф, археограф // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса, редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.]. – Київ, – С. 347, 348.
 12. Багалий, Д. И. В. Б. Антонович / Д. И. Багалий // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых / С. А. Венгеров. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 1. – С. 655–666.
 13. Бібліографія праць В. Б. Антоновича / [уклад.] О. Тодійчук // Моя сповідь : вибр. іст. та публіцист. твори / В. Б. Антонович ; [упоряд. О. Тодійчук (бібліогр.) ; В. Уляновський (вступ. ст. й комент.) ; голов. ред. С. Головко]. – Київ, 1995. – С. 773–791.
 14. Бібліографія праць В. Б. Антоновича та праць про його / [уклад.] М. Ткаченко // Твори / В. Антонович ; відп. ред. К. М. Мельник-Антонович ; ВУАН, Соц.-екон. від. – У Києві, 1932. – Т. 1. – С. LIX–LXXXX.
 15. Бутич, І. Антонович Володимир Боніфатійович / І. Бутич // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довід. / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 20–24.
 16. Вегеш, М. М. Володимир Антонович (1834–1908) / М. М. Вегеш // Історичні дослідження : в 7 т. : монографія / М. М. Вегеш ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 2000. – Т. 5 : Українська історична наука в портретах (ХІХ–ХХ ст.) / М. М. Вегеш. – С. 3–6.
 17. Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архіви та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918–1998) : путівник / уклад.: О. С. Боляк, Т. І. Воронкова, С. Г. Даневич [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998. – 307 с. – Зі змісту: Особові архівні фонди академіків і членів-кореспондентів Національної академії наук України в Інституті рукопису. 1. Багалій Дмитро Іванович.8. Рукописи інших осіб: «Конспекти праць з історії України В. Антоновича, Д. Багалія та ін.». – С. 20 ; 2. Біляшівський Микола Федотович. 2.5. Листи до М. Ф. Біляшівського. Кореспонденти: [Антонович В. Б. (3; 1891–1902)]. – С. 21 ; 3. Василенко Микола Прокопович. 3.2. Листи до М. П. Василенка. Адресати: Антонович В. В. (1895). – С. 24 ; 8. Грушевський Михайло Сергійович. 8.1. Наукові і творчі матеріали: З соціально-національних концепцій Антоновича. Дорогій пам’яті Володимира Боніфатійовича Антоновича в двадцятиліття смерті : [стаття] [20-ті р. ХХ ст.]. – С. 35 ; Листи М. С. Грушевського Адресати: Антонович В. Б. (4; 1987–1899). – С. 37 ; 11. Іконников Володимир Степанович. 11.6. Листи до В. С. Іконникова. Кореспонденти: Антонович В. Б. (11; 1881–1895). – С. 49 ; 11.7. Рукописи інших осіб: [Антонович В. Б. Звіт про діяльність в Київській археографічній комісії, Географічному товаристві, музеях та ін.] (1878). – С. 50 ; 16. Левицький Орест Іванович. 16.5. Листи до О. І. Левицького. Кореспонденти: Антонович В. Б. (3; 1902). – С. 61 ; 22. Петров Микола Іванович. 22.5. Листи до М. І. Петрова. Кореспонденти: Антонович В. Б. (3; 1884–1897). – С. 78.
 18. Вільчинська, З. Володимир Боніфатійович Антонович : [біогр. довід.] / З. Вільчинська // Наша історія. Адміністративно-територіальний устрій, суспільно-політична історія Козятинщини в контексті історії України з найдавніших часів до сьогодення / З. Вільчинська. – Вінниця, 2013. – С. 66, 67 : портр.
 19. [Вовк, Хв.]. Antonovič / [Хв. Вовк] // Ottův Slovnik Naučnỳ. – Praha, 1889. – D. 2. – S. 490. – (Авт. та відом. про ст. встановлено за кн.: Бібліографія праць Хведора Вовка / уклад. Г. Вовк. У Київі, 1929. С. 19).
 20. Володимир Антонович – історик, археолог, етнограф. Біографія, діяльність. Праці Антоновича [Електронний ресурс] // Енциклопедія людей та ідей 2023 : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.abc-people.com/data/antonovich/index.htm (дата звернення: 27.09.2023). – Назва з екрана.
 21. Володимир Антонович (1834 (1830) – 1908) // Новий довідник. Історія України : довід. посіб. для абітурієнтів та школярів / ред.: С. Крупчан, Н. Крупчан. – Київ, 2005. – С. 413.
 22. Володимир Антонович (1834–1908) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / голова редкол., наук. ред. Т. Гунчак. – Київ, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ХІХ ст. / передм., упоряд. і прим. О. Сліпушко ; ред. Ю. Косенко. – С. 291, 292.
 23. Володимир Антонович (1834–1908) – історик, археограф, етнограф і археолог // Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : у 6 т. / ред. рада: Ю. Богуцький, Л. Губерський М. Демченко, І. Дзюба, І. Драч [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 242, 243.
 24. Володимир Антонович (1834–1908) – історик, археолог, етнограф // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан [та ін.] ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ, 2005. – С. 254–261 : портр.
 25. Володимир Боніфатійович Антонович : історик, археолог, етнограф, археограф : [бібліогр. покажч.] // Славні нащадки вільних козаків : видат. уродженці Козятинщини : біобібліогр. покажч. / Козятин. ЦРБ. – Козятин, 2007. – С. 4–7.
 26. Гальчак, С. Антонович Володимир Боніфатійович // Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 9, 10.
 27. Геник, С. Антонович Володимир / С. Геник // 150 видатних українців / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 12, 13.
 28. Герасименко, Н. Антонович Володимир Боніфатійович / Н. Герасименко // Українські історики XX століття : біобібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – Вип. 2, ч. 2. – С. 13–15. – (Серія «Українські історики»).
 29. Гирич, І. Антонович Володимир [Електронний ресурс] / І. Гирич, О. Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія [онлайн]. – Київ ; Львів : НТШ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2015. – Режим доступу: https://encyclopedia.com.ua/entry-94 (дата звернення: 22.06.2023). – Назва з екрана.
 30. Гусак, С. В. Володимир Антонович (1834–1908) / С. В. Гусак // Легендарні постаті України / С. В. Гусак. – Харків, 2009. – С. 70 : фот. – (Серія «Моя Україна»).
 31. Др Володимир Антонович : [коротка біогр. довідка і список наук. пр.] // Хронїка Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1900. – Ч. 1. – С. 49, 50. – (Дійсні члени Товариства. Історично-філософічна секція).
 32. Древаль, Ю. Д. Антонович Володимир Боніфатійович (30.01.1834–21.03.1908) – активний діяч українського культурницького руху, історик, археограф, археолог / Ю. Д. Древаль // Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портр. : навч. посіб. / за ред. М. І. Панова. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 199–202.
 33. І. Б. Антонович Володимир (1834–1908) / І. Б., О. О. // Енциклопедія українознавства : [в 10 т.] / голов. ред. В. Кубійович ; передм. М. Шпаковський ; вступ. ст. О. Романів. – Репр. відтворення вид. 1955–1984 рр. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 50, 51.
 34. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова), О. І. Гуржій, Л. Є. Дем’янова, Н. А. Дехтярьова, С. В. Кульчицький, Л. Я. Муха ; уклад. Н. А. Дехтярьова. – Київ : [б. в.], 2009–

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року. – 412, [1] с. – Зі змісту: Антонович В. Б. – С. (431), 434, (435–437), 501, 537, 565, 707–719, (926), 2539, 2618–2620, 2650, 2651, 2854–2856.

 1. Колесник, В. Антонович (Antonowicz) Володимир (Влодзімєж Станіслав Юзеф) : історик, археограф, археолог, етнограф, публіцист, громадський діяч / В. Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В. Колесник. – Вінниця, 2007. – С. 29–34 : фот.
 2. Корінний, М. М. Антонович Володимир Боніфатійович / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко // Короткий енциклопедичний словник культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – Київ, 2003. – С. 22, 23.
 3. Короткий, В. А. Антонович Володимир Боніфатійович / В. А. Короткий // Енциклопедія історії України / ред. рада: В. М. Литвин (голова ради) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 105, 106 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://surl.li/mxohc (дата звернення: 26.20.2023). – Назва з екрана.
 4. Короткий, В. А. Антонович Володимир Боніфатійович / В. А. Короткий // Енциклопедія сучасної України / голов. ред. тому: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 579, 580 : фот.
 5. Костриця, М. Ю. Володимир Антонович / М. Ю. Костриця // Постаті землі Бердичівської : у 2 т. : іст.-краєзнав. нариси / М. Ю. Костриця ; наук. ред. П. Т. Тронько ; Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Нац. спілки журналістів України, Бердичів. міськрада. – Житомир, 2005. – Т. 1. – С. 86–90.
 6. Круглашов, А. Антонович Володимир Боніфатійович / А. Круглашов // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал, О. Майборода [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2011. – С. 33, 34.
 7. Лях, С. Р. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) / С. Р. Лях // Українське козацтво : мала енциклопедія / ред. С. Р. Лях ; керівник авт. кол. Ф. Г. Турченко. – Київ ; Запоріжжя, 2002. – С. 16, 17 : портр.
 8. Матях, В. М. Антоновича Володимира Київська школа істориків / В. М. Матях // Енциклопедія історії України / ред. рада: В. М. Литвин (голова ради) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 108.
 9. Мироненко, О. Антонович Володимир Боніфатійович / О. Мироненко // Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.]. – Київ, – С. 820.
 10. Мироненко, О. М. Антонович Володимир Боніфатійович / О. М. Мироненко // Юридична енциклопедія / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 122, 123.
 11. Mioduszewski, J. Antonowicz Włodzimierz (1830–1908) / J. Mioduszewski // Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa ; Kraków ; Łódź ; Poznań ; Wilno ; Zakopane, 1935. – Т. 1, zeszyt 1. – S. 142–144.
 12. Ніколаєнко, В. І. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) / В. І. Ніколаєнко, С. І. Мешковая, С. С. Ткаченко // Історія України : біогр. довід. / В. І. Ніколаєнко, С. І. Мешковая, С. С. Ткаченко. – Харків, 2007. – С. 50, 51.
 13. Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відп. ред.), Н. М. Зубкова, Т. І., С. Г. Кулєшов [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002. – 768 c. – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – історик, археолог, етнограф, археограф / І. В. Клименко. – С. 18–22.
 14. Пінчук, Ю. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – історик, археолог, етнограф, археограф / Ю. Пінчук // Малий словник історії України / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ, 1997. – С. 44.
 15. Побірченко, Н. С. Антонович В. Б. / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 421–432.
 16. Подолинний, А. Антонович Володимир Боніфатійович / А. Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А. Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 7, 8.
 17. Смолій, В. А. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь // Микола Костомаров. Віхи життя і творчості : енциклопед. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за заг. ред. В. А. Смолія. – Київ, 2005. – С. 20–22.
 18. Сумцов, Н. Ф. Діячі українського фольклору / Н. Ф. Сумцов. – Харків : Друк. «Печатне діло», 1910. – 37 с. – Зі змісту: Антонович Володимир. – С. 17.
 19. Український історик європейського рівня : до 170-річчя від дня народж. В. Б. Антоновича // Знаменні дати : календар – 2004. – Київ, 2004. – С. 28–34 : фот.
 20. Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довід. / Держкомархів України. УНДІАСД ; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько [та ін.]. – Київ, 2007. – 752 с. – Зі змісту: Антонович Володимир Боніфатійович / І. Бутич. – С. 20–24.
 21. Хоменко, Б. В. Антонович Володимир Боніфатійович / Б. В. Хоменко // З-над Божої ріки : літ. бібліогр. слов. Вінниччини / редкол.: А. М. Подолинний (упоряд. і голов. ред.), М. П. Стрельбицький, Б. В. Хоменко, М. С. Шлеймович, Л. М. Шпильова ; відп. ред.: Н. М. Космина, Т. Г. Трубникова. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Вінниця, 2001. – С. 12, 13 : фот.
 22. Хоменко, Б. В. Антонович Володимир Боніфатійович / Б. В. Хоменко // Вінниччина фольклорна : довідник / уклад.: А. М. Подолинний, Т. О. Цвігун. – Вінниця, 2004. – С. 7, 8 : фот.
 23. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Фонд № 13 Колекція матеріалів українського некрополя. Опис № 1 справ постійного зберігання. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) український історик, археолог, етнограф, археограф, громадський діяч, педагог, остання чверть ХІХ ст., 1998, 1999 [Електронний ресурс] / вступ. ст. Р. О. Загорулько. – Київ, 2015. – 12 с. – Режим доступу: https://old-csam.archives.gov.ua/includes/uploads/opisy/13_opys_1.pdf (дата звернення: 29.06.2023). – Назва з екрана.
 24. Центральний державний історичний архів Української РСР. Антоновичи – украинские буржуазные историки. Фонд 832. Опись 1. 1860–1942 гг. [Електронний ресурс]. – [Київ, 1990]. – 39, [2] с. – Режим доступу: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0832op.0001.pdf (дата звернення: 19.06.2023). – Назва з екрана.
 25. Шаров, І. Ф. Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908). Історик, археолог, етнограф / І. Ф. Шаров // Вчені України : 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ, 2006. – С. 32–35 : портр.
 26. Штогрин, Д. Причинок до бібліографії В. Антоновича / Д. Штогрин, М. Антонович // Володимир Боніфатійович Антонович. 1834 – 1908 – 1984 / М. С. Грушевський ; Укр. іст. т-во ; ред. Л. Винар. – Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто, 1985. – С. 55–58. – (Грушевськіяна ; ч. 3).
 27. Яненко, З. Документи В. Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області / З. Яненко // Третя академія пам’яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11, 12 гpуд. 1995 p. м. Київ : доп. та матеpiали / [наук. ред.: В. Ульяновський, Л. Довга, В. Короткий]. – Київ, 1996. – [Ч. 2]. – С. 523–528.
 28. Ясь, О. Антонович Володимир Боніфатійович (6/18.01.1834–8/21.03.1908) / О. Ясь // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь (відп. секретар), С. А. Гальченко, П. Ю. Гриценко, І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 222, 223. 

 

Іменний покажчик

 

А. В. див. Пипін О. М.

А. П. див. Дольницький А.

А. С-ий 783

Абросимова С. 913

Абросимова С. В. 781

Адамська І. Г. 917

Айналов Дмитро 504

Айналов Дмитро Васильович 504

Александрович М. 240

Александрович Митрофан див. Олелькович Митро

Алексієвець Л. М. 628

Алеппский Павел 122, 201

Альґірдас (936)

Андреевский И. Е. 1269

Андриевский Ал. (469), (473)

Андриевский Алексей (78), (186), (248),

Анти-паша Мариоль (220)

Антоний І (459), (461), (470)

Антонович Афиноген Якович (735)

Антонович В. І. (530)

Антонович Д. 711

Антонович Д. В. 107, 108, (721), 918

Антонович Дмитро (708)

Антонович Е. 106

Антонович І. В. 712

Антонович Ірина Волод. 712

Антонович К. 713

Антонович Катерина (721)

Антонович Катерина Михайлівна (721)

Антонович М. 714

Антонович Марко (518), (708)

Антонович Михайло (708)

Антонович Петро (537)

Антонович (Серебрякова) Катерина Михайлівна 713

Антоновичі 708

Анучин Д. Н. 500

Апостол Д. П. (107), (108)

Арасланова С. М. 919

Армашевский П. Я. 93, 355, 356

Арсенич П. 438

Атаманенко А. 944

Атанасій Великий (1085), (1117)

 

Багалiй Д. (449), 715, 716, 784, 920, (953), (1031), (1280)

Багалій Д. І. 124, 507–510, (772), (773), 785, 921, 922, (1073)

Багалий Д. И. (168), (481), 1179, 1275

Багалій Дм. Ів. 505

Багалій Дмитро 506, (1085), (1117)

Багалій Дмитро Іванович (1280)

Багалій Дмитро Йванович 715

Баглай Й. 792

Багмет М. О. 1274

Баженов Л. 913, 923

Баженов Л. В. 797, 863, 869, 924, 925, 1093, 1095

Баєва Ю. Є. 975

Балабанов К. В. 1049

Балагутрак М. 1124

Балицький Ю. 1223

Балыка Божко 214

Барабаш Дмитро Богданович (123), (219)

Барвинский Александр (476)

Барвинский Ол. 468

Барвінський А. 926

Барвіньский Б. 717

Барвінський В. 307, 505

Барвінський О. 68, 79, 360, 390, 512, 717, 718, 927, (1041)

Барвінський Олександр (511), 512, (513), (803), 927

Бедрик-Білан Х. 1287

Беззубець О. 656

Беренштам В. Л. (1084)

Беренштам-Кістяківська М. 719

Берестенко О. В. 570

Бец В. 59, 62, 118

Бец В. А. 59, 62, 420,

Бєлая О. 782

Бєлєхова Л. І. 1024

Бельский Иоахим 122

Бельский Мартин 122

Беляшевский Н. 1060

Бершадский С. А. (475)

Бестужев-Рюмин К. Н. (324)

Бибик О. М. 1252

Бичков Афанасій (514)

Біднов В. 787, 928

Білінський М. 720

Білодід В. 571

Білодід В. Д. 929, 930

Білозерський В. М. 270, 271

Білокінь С. 887, 1039

Білоус Г. П. 531

Білоус П. В. 842

Біляшівський М. 83

Біляшівський М. Ф. 1135, 1280

Біляшівський Микола (515)

Біляшівський Микола Федотович 1280

Близняк М. 124, 1145

Бобенко А. 1203

Бобринский А. А. (191)

Богацький П. 1224

Богданов А. П. 303, 306

Богдашина Е. Н. 932

Богдашина О. 931, 933, 1061

Богдашина О. М. 572, 1038, 1146, 1157

Богуцький Ю. 1286

Бойко Н. І. 573

Бойко С. М. 574

Болдирєв О. В. 436

Болсуновский К. 1125

Болсуновский К. В. 1126, (1135)

Боляк О. С. 1280

Бондар М. П. 1325

Боннель Эрнест 455

Боплан Г. 92, 126

Боплан Г. Л. 92, 963, 964

Боплан Гийом Левассер 92

Боплан Левассер 122

Боровський Я. Є. 999

Боронь О. В. 1325

Боряк Г. 782, 1065, 1085, 1117

Боряк Г. В. 1310

Брайчевський М. 782, 788

Брайчевський М. Ю. 1062

Братковский Богдан (547)

Братковский Даниил (123), (274)

Братковський Д. Б. 437, 547

Братковський Данило (437)

Бродович Феодосий 122

Бродский Лев Израил. (265)

Брокгауз Ф. А. 1269

Брояковський О. 1147–1156

Брюховецкий Иван Мартынович (62)

Брюховецький Ів. (59)

Брюховецький Іван (427), (428)

Бубнов [М.] (1204)

Бугров В. А. 619

Будилович А. (730)

Будилович Антон С. (730)

Бужанський  789

Бужинський М. 556

Булик Н. 1063, 1064

Буняк (250)

Буренко В. І. 623

Бурім Д. 899

Бурлака Г. 858, 1240

Буряк Л. 790

Буряк Л. І. 721

Бутич І. 123, 913, 1065, 1278, 1317

Бутич І. Л. 743

Бутич М. І. 743

Бухбіндер Н. 554

Буцинский  (466)

Бучинський М. 516

Бучинський М. О. 516

Бучинський Мелітон (516)

Бушин М. І. (947)

Быков П. 1167

Быковский Иван (223)

 

В. див. Гнатюк В.

Вас. Н. див. Навроцький В.

В. Б. 71

В. Д. 512

В. І. див. Дорошенко В.

В. К. див. Вовк-Карачаєвський В. Н.

В. К. див. Щербаківський В.

В. К-ий див. Веселовський Я.

В. М. див. Мякотин В. А.

В. П. 722

В. С. див. Сімович В.

В. С. див. Сімович В. І.

В. Ю. 1237

Вавричин М. 963

Ваповский 122

Вартовий П. 1186–1188

Варшавчик М. Я. 999

Василашко В. С. 120, 885

Василенко В. 934

Василенко В. О. 935, 936

Василенко М. 972

Василенко М. П. 1280

Василенко Микола Прокопович 1280

Василенко Н. 913

Василенко Н. П. 937

Василюк О. 122, 899, 938, 1120, 1127

Василюк О. Д. 120, 885, 1066

Васілєвський Л. 769

Ващенко В. 939

Ващенко В. В. 899, 940–942

Вегеш М. 791–793

Вегеш М. М. 1279

Величко Самійло 126

Величко Самоил 14, 92

Величко Самуил 122

Вельямінов-Зернов В. В. (314)

Венгеров С. А. 1275

Верба І. 782, 899

Веремійчик О. 1263

Верзилів А. 723

Верзилов А. В. 724, 725, 794, 795

Верменич Я. 913.

Вернадський В. І. (915)

Верстюк В. Ф. 1300, 1305

Верхратський І. 1110

Веселовский Н. 1256

Веселовський І. І. 1073

Веселовський Я. 1189, 1192

Ветухов О. 505

Виговський І. (59), (107), (108)

Виговський Іван (423), (428)

Вигонд 122

Винар Л. 124, 520, 525, 526, 589, 718, 723, 728, (782), 796, 804, 807, 880, 881, 888, 889, 943, 998, 1014, 1031, 1062, 1128, 1145, 1212, 1255, 1323

Винар Л. Р. 944

Винар Любомир (1041)

Винокур І. С. 797

Віднянський С. В. 1300, 1305

Віженер Б. 126

Виженер Б. 71

Віженер Блез 126

Виженер Блез 71

Вільний І. 883

Вільчинська З. 1281

Витень (41), (63)

Владимирский-Буданов М. 10

Владимирский-Буданов М. Ф. (143), (1043)

Вовк Г. 79, 83, 93, 98, 243, 1217, 1282

Вовк Ф. 287, (519), (826), (896)

Вовк Ф. К. 517, (518), 520

Вовк Федір 346, (519)

Вовк Федір Кіндратович (517)

Вовк Хв. 79, 83, 93, 98, (827), (1137), 1217, 1218, (1219)

Вовк Хведір (79), (83), (93), (98), (243), (346), (443), (1137), (1217), (1282),

Вовк Я. А. 798

Вовк-Карачаєвський В. Н. 68

Войцехівська І. Н. 999

Волиняк П. 711

Волк-Карачаевский В. 1194, 1201

Волков Ф. К. 500

Волошин І. 799

Вольська О. 821

Воронкова Т. І. 1280

Воронов В. 945

Воронов В. І. 1157

Выговский Иван Остапович (62)

 

Гаврилюк В. 946

Гавронський-Равіта Ф. (203)

Гавронський-Равіта Фр. 800

Гаєвський С. 801

Галаган Г. П. 726

Галин М. 769

Гальчак С.1289

Гальченко С. А. 1325

Гамченко С. С. 336

Гамченко Сергій (521)

Гапоненко П. 947

Гатцук О. О. (300)

Гедимін (782)

Гедін М. C. 575, 576

Гедымин (41), (63), (123)

Гейда О. 820

Гейденштейн Рейнольд 122

Гейко А. 1067

Геник С. 1290

Герасимович В. 959

Герасимчук В. 948

Герберштейн Сигизмунд 122

Гермайзе О. 949, (1237)

Гільтебрандт П. 33

Гильтебрандт П. 33

Гирич І. 79, 83, 84, 86, 88, 91, 93, 577–583, 589, 739, 782, 802, 804, 805, 824, 858, 885, 899, 12123, 1240, 1292

Гирич І. Б. 120, 950

Гісцова Л. З. 743

Глизь І. І. 125

Глушко С. 712

Гнатюк В. 102, 104, 127, 130, (1110)

Гнатюк Володимир 130

Гнилосиров Василь (522)

Головацкий Я. 523

Головацький Я. (523)

Головко С. 123, 770, 1276

Голубовский 478

Голубовский П. 67, 501, 502

Голубовский П. В. (494), (495), 503

Голубовський П. 83, (449), (953)

Голько О. 963

Гомотюк О. Є. 584, 585

Гонта (159), (215), (216), (969), (1026), (1035)

Гонта І. (107), (108), (969), (1039)

Гонта И. (1039)

Гонта Іван (316), (369), (435), (947)

Гонта Иван (56), (123), (215), (315)

Гончаров О. 951

Горак В. 952

Горбик В. О. 1300, 1305

Горбовий О. 953

Гордієнко Д. 504, 1061, 1068, 1088

Гордієнко Д. С. 504

Гордійчук М. М. 1129

Гордон Патрик 122

Горецкий Л. 71

Горецький Л. 126

Горецький Леонард 126

Горін Н. О. 954

Горленко В. 1254

Горькова А. 1069

Гоцуляк В. 955

Гоцуляк В. В. 586, 956, 957, 1070

Грабовський С. 708

Грабянка 122

Гребеновский (177), (350)

Гриб О. 803

Григор’єва Л. 1071

Григор’єва Л. Р. 1072

Григорович М. 762

Гринів О. 958

Гринчук М. 959, 1013

Гринчук М. Л. 960, 961

Гриценко І. С. 962

Гриценко П. Ю. 1325

Грицик К. 588

Грицюта О. 1073

Грицюта О. О. 1074

Грінченко Б. 587, (738), (1186), (1192), 1203, 1248

Грінченко Борис (524), (897)

Грушевский А. 1256

Грушевський (957), (1110), 1128

Грушевський М. 6, 32, 79, 83, 86, 91–94, 98, 370, 378, 418, 513, 525, (526), 534, 538, 543, 548, 554, 556, (583), 589, 590, 598, 689, 712, 719, 720, 725, 726,–728, 734, (738), 740, 742, 754, 775, (782),(796), 800, 801, 807, 821, 837, (851), (913), (926), (939), (943), (948), 949, (953), (955), (978), (1008), (1009), (1031), 1048, 1075, 1091, 1096, 1117, 1143, 1181, 1182, (1190), 1191, (1204), 1212, 1213, (1237), 1247, (1255)

Грушевський М. С. 79, 83, 86, 88, 91, 93, 368, 369, 389, 589, 729, (782), 804–807, 828, (915), (931), (941), (1046), (1051), 1190, 1212, 1240, (1280), 1323

Грушевський Мих. 408, 647, 649, 804, 1101, 1134, 1212

Грушевський Михайло (583), (728), (793), (796), (807), (828), (888), (893), (948), (1085), (1117), (1239), (1240)

Грушевський Михайло Сергійович (1280)

Грушевський О. (953), (1233)

Грушевський Ол. 1048

Губерський Л. 1286

Губерський Л. В. 619, 1272

Гунчак Т. 439, 440

Гуревич З. 949

Гуржій О. І. 1297

Гусак С. В. 1293

Гусєв В. І. 1274

 

Д. А. див. Антонович Д. В.

Давиденко В. 1029

Даневич С. Г. 1280, 1310

Данилевич В. 96, 1076, 1077, 1199, 1256

Данилевич Василь (914)

Данилевич В. Е. 808, 1225

Данилевич В. Ю. (772), (773), (1135), (1162)

Дашкевич М. 310, (973)

Дашкевич М. П. (917)

Дашкевич Н. 1256

Дашкевич Н. П. 41, 809

Дашкевич Я. 805, 963, 964, 1212

Дворкін І. В. 1099

Дей О. 32, 68, 79, 83, 86, 98, 102, 108, 258, 346, 613, 668, 736, 751, 779, 845, 890, 891, 918, 1078, 1185, 1186, 1189, 1203, 1224, 1230, 1246, 1248

Дей О. І. 1129

Демченко М. 1286

Демченко Т. 820

Дем’янова Л. Є. 1297

Денисенко А. 441

Дехтярьова Н. А. 1297

Джиджора И. Н. 965

Дзира І. Я. 966

Дзира Я. 421–427

Дзюба І. 1286

Дзюба І. М. 1301, 1325

Дзюбенко М. 814

Дибольд (484)

Дідицкий Богдан А. 730

Дідицький Б. А. 730

Дідух Л. 1059

Длугош Ян 122

Дмитренко М. 608

Дніпрова Чайка 1251

Добровольський Л. 967, 968

Добротворский В. А. 683

Добротворский Н. 969

Довга Л. 997

Довнар-Запольский (503)

Довнар-Запольский М. В. 395, 412, (502), (503), 527, 970, (1010), 1225

Довнар-Запольський М. 113, (953), (1204)

Довнар-Запольский М. В. 529, (871)

Довнар-Запольський Митрофан (528)

Дольницький А. 32

Доманицький В. 98, 731, 1183, 1184

Доманицький В. Н. 1190

Домбровський О. 782, 1041

Дорошенко В. 80, 86, 666, 667, 711, 776, 1238

Дорошенко Д. 732, 810, 812, 971

Дорошенко Д. І. (899)

Дорошенко Михаил (92), (258)

Дорошенко Михайло (126)

Дорошенко П. (59), (107)

Дорошенко П. Д. (108)

Дорошенко П. Я. 733

Дорошенко Петро (426), (428), (436), (447)

Дорошенко Петр Дорофеевич (62)

Драгоманів (744)

Драгоманов (745), (767), (807), (1128)

Драгоманов М. 32, 33, 35, 287, 587, (603), (623), (651), 666, (712), 1078, (1129), (1130), (1143)

Драгоманов М. П. 46, 529, (709), (712), (782), 813, (1046), (1130), (1133)

Драгоманов Михайло 517, 529

Драгоманова Л. М. 529

Драгомиров М. І. 530

Драч І. 1286

Древаль Ю. Д. 1295

Дренякин (464)

Дубецкий Маріян (342)

Дубровіна Л. А. 1310

Дубчак Є. 972

Дубчак Є. В. 973

Дунин-Карвицкий Иосиф (452)

Дюсбург Петр 122

 

Є. Г. 810

Е. С. див. Сіцінський Ю.

Евлашевский Ф. 65, 92, 230

Евлашевский Федор 65, 92, 230

Євлашевський Ф. 126, (1056)

Євлашевський Федір 126

Єгоров В. 591

Єгоров В. В. 974, 975

Егошья бен Давид 122

Єгунова-Щербина С. 734

Єкельчик С. 592

Ємець О. 782

Ємець Т. 702

Ємець Т. М. 815

Ерлич Иоахим 122

Єрмашов Т. В. 739

Ерофеев И. Ф. 1208

Єфименко О. (984)

Єфименко Олександра (984)

Ефименко А. 816

Ефименко А. Я. 817

Єфремов С. 108, 538, 594–596, 668, 669, 735–739, 818–820, 1197, 1202, 1215

Єфремов С. О. 715, 739, 1197, 1202

Єфремов Сергій (823), (824)

Ефрон И. А. 1269

 

Житецький (744), (818)

Житецький І. 598, 740, 775

Житецький П.(774), (1186)

Житецький П. Г. (818), (915)

Житинский Людвик (268)

Жулинський М. 718

Жулинський М. Г. 1325

Журба О. 899, 1079

Журба О. І. 1080

 

Забіяка І. М. 748, 976

Заброварний С. 822

Забугин В. Н. 109

Завгородня Т. С. 126

Завитневич В. З. 175, 1225

Загорний І. А. 977

Загорулько Р. О. 1320

Заїкин В. 978

Зайцева З. 913

Заклинський Корнило (465)

Заклинський Корн. 317, 318

Запольский М. 345

Заремба С. 1081

Зарецкий И. А. (531)

Заруба В. М. 979

Захарченко Д. С. 597

Зашкільняк Л. 729

Зворський С. Л. 1278

Земський Ю. С. 599

Зінченко А. Л. 897

Зноско-Боровский (198)

Зосимович А. П. 77

Зубкова Н. М. 914

 

І. Б. 1296

І. К. див. Крип’якевич І.

І. М. див. Мандзюк І.

И. Р. 22

Іваницька С. 823, 824

Іваницька С. Г. 739, 820

Іваницький (723)

Іваниця Г. 417

Іваничук Р.  644

Іванишев М. Д. (899)

Іванко А. Б. 825

Іванников Л. 552

Иванишев Н. Д. 13

Иванов П. (497)

Иванов П. А. (496)

Іванова Л. 600

Іванова Л. Г. 601–604

Ивановский Л. 28, 297

Іванченко Р. П. 604

Іванчин-Писарєв 405

Іванюк О. Л. 980, 1082

Іващенко В. Ю. 709

Ігнатенко Ю. В. 635

Іконников В. (51)

Іконников В. С. 1280

Іконников Володимир (532)

Іконников Володимир Степанович 1280

Иконников В. 60, 448

Іконніков В. С. (782)

Иконников В. С. 20, 321, 322, 1268

Илговский (486)

Іловайський Д. 68

Ільницький М. 438

Ісаїв П. 981

 

Йоґайло (936)

Йолтуховський Р. В. 560, 1059

Йоріні Луїджі (867), (1258)

 

К. Р. 8

Кавелин К. Д. (168)

Кавунник В. 858, 1240

Кадлубек 122

Казьмирчук Г. Д. 966

Калакура Я. 913, 1087–1090

Калитовський О. 333, 334

Кальницький М. 982, 1261

Каманін (782)

Каманин І. М. 742, (951)

Каманин И. 10, 63

Каманин И. М. 983, 1225, 1256

Каманін Іван (889)

Капелер А. 984

Каргер М. К. 303, 306, 359, 985

Кароєва Т. Р. 1270

Карпов (311)

Каспрук А. А. 746

Катренко А. 913

Катренко А. М. 605–607, 913

Катренко Я. А. 606

Качкан В. 608

Качкан В. А. 696

Качкав Володимир (608)

Качкан О. 608

Кейстут (41), (63), (123), (390), (927)

Кирилюк Є. П. 565, 907

Кириченко Р. 826

Кириченко Р. С. 827

Киричук О. 1025

Кирчів Р. 438

Кибальчич Т. В. 86

Кибург Конрад 122

Кивлицкий Е. А. 66

Кіржаєв С. 782, 1256

Кіржаєв С. М. 1256

Кістяківський Б. 762

Кістяківський О. Ф. 743, (782)

Кістяківський Олександр (533)

Кистяковский Александер Федорович (331)

Китович 122

Ківшар Т. І. 1310

Кіт Н. 963

Кіян М. 1158

Kіян О. 986–991

Кіян О. І. 992–995

Клєр І. Г. 609

Климович К. 273

Клід Б. 511, 913

Кловак Г. Т. 1159

Ключевський В. Й. (945)

Кнауэр (185)

Кнауэр Ф. И. (176), (180)

Княжевич М. 1091

Кобилянський Л. 744

Кобринський Володимир 413

Кобченко К. 997

Кобченко К. А. 1160

Коваленко Л. 831

Ковальов Є. А. 1082

Ковальський М. 124, 899, 998

Ковальський М. П. 999, 1000

Ковальський Микола Павлович (945), (1145)

Ковпаненко Н. Г. 832, 833

Козирєв О. 782, 913

Козлов О. М. 699

Козловский 276

Козловский К. 18

Козловська В. 1092

Козубовський Ф. А.

Козюба В. К. 1093, 1094

Колесник В. 782, 834, 1298

Колесник О. С. 1001

Колесніченко Оксана (745)

Колесса Ф. М. 1129

Колишній студент див. Левицький О.?

Комаринець Т. 644

Комаров М. Ф. 78, (534), 795

Комінський Федір (535)

Конашевич Сагайдачний Петро (320), (421), (1049)

Конашевич Сагайдачный Петр (62), (252)

Конверський А. Є. 619

Кондаков Н. 536

Кондаков Никодим 536

Кондаков Никодим Петрович (536)

Кондаурова Г. 835

Кондратюк К. 1002

Кониський (767)

Кониський О.  (738)

Кононенко М. 745, 1249, 1250

Кононенко М. С. (745)

Конопко В. 61

Конрад Джозеф (1094)

Контарини Амвросий 122

Коперницкий Исидор Станиславович (247)

Копровський З. 1209

Кордасевич Іероним И. 32, 33

Кордуба М. 836, 837, 1195, 1236, 1241

Кордуба Мирон (1028)

Корж Леонтий 122

Корженко 1166

Корзон (114), (254)

Корзон Т. 254

Корінний М. 782

Корінний М. М. 1299

Корнієнко В. 536, 563, 1061, 1088

Корнієнко В. В. 504

Короткий В. 222, 506, 513–515, 520–522, 524, 528, 532, 533, 535, 539–542, 544–546, 549, 550, 553, 556–559, 561, 564, 566, 610, 670–674, 838–841, 883, 900, 997, 1003, 1097, 1144, 1324

Короткий В. А. 611, 612, 1130–1133, 1300, 1301

Косач Олена Петрівна (537)

Косач П. А. (746)

Косач Петро Антонович (538)

Косач-Кривинюк О. 746

Косачі (537)

Косенко В. В. 842

Косенко Ю. 439, 440, 1285

Космина Н. М. 1318

Костомарів (744)

Костомаров (539), (725)

Костомаров М. 360, (603), (623), (939), (942), (978), (1007–1009)

Костомаров М. І. 105, 457, (709), (851), (941), (1046)

Костомаров Микола (539), (874), (1085), (1117), (1314)

Костомаров Н. 32

Костомаров Н. И. 41, (165), (226)

Костомаров Николай (477)

Костриця М. Ю. 663, 675, 842, 843, 869, 1093, 1094, 1302

Котляревский А. А. 32, (157), (809), 844

Котляревський О. 310

Котляревський Олександр (540)

Коховский Веспасиан 122

Кощаковский Илья 214

Кравченко В. В. 922

Кребс 122

Кревецький І. 1004

Крижанівський В. 50

Кримський А. 508, 509, 596, 690, 785, 786, 868, 967, 968

Кримський А. Е. 715

Крип’якевич І. 113, 613, 614

Крип’якевич Іван (1000)

Крипякевич Ів. 821

Кромер Мартин 122

Круглашов А. 1303

Круковский Адр. 1227

Круковский В. И. 747

Крупницький Б. 1005

Крупчан Н. 1284

Крупчан С. 1284

Крушельницький Антін 413

Кубійович В. 1296

Кукса Н. 1059, 1095

Кулаковский Ю. А. 1225

Кулатова І. М. 531

Кулєшов С. Г. 1310

Кульчицький С. В. 1120, 1297

Кунцевич Йосафат 121

Купчинський О. 1292

Курас І. Ф. 1274

Курінний П. П. 520

Курц Б. Г. (871)

Кухарчук Ю. 1062

Куций І. 616

Кучай Т. П. 1161

Кучмій Я. В. 914

 

Л. Д. 84

Лавренюк С. В. 1270

Лазаревский А. (479)

Лазаревський Г. О. 748

Лазаревський Гліб Олександрович (748)

Лазаревський О. М. (748)

Лазаревський О. О. 748

Лазаревський Олександр 118, (542)

Лазурський В.  (504)

Лазурський Н.  (504)

Ланнуа Жильбер 122

Лаппо-Данилевский А. С. 1198

Лассота Эрих 122 (див. також Ляссота Эрих)

Латыш Генрих 122

Лашкарьов П. О. (917)

Лашкевич Олександр  (542)

Лебединцев П. Г.  (140), (196)

Лебединцев Ф. Г. 159, (543)

Левенець Ю. 1303

Левицький В. 682, 1232

Левицький І. 1164

Левицький І. Ем. 908

Левицький М. 750, (760)

Левицький О. 682, 752, 1230

Левицький О.? 751

Левицький О. І. (1232), (1280)

Левицький Орест (544), (1230)

Левицький Орест Іванович (722), 1280

Левицкий О. И. 1111

Левченко М. 509

Лелевель Й. 278

Ленкавський С. 1029

Линник Г. 305

Линниченко І. (1012)

Линниченко И. 846–850

Линниченко И. А. (493)

Линьов К. О. 897

Липинський В. (586), (650), (651), 821, 845

Липовчанин див. Єфремов С.

Липоман 122

Липський В. І. 715

Лисенко М. (678), (860)

Лисенко М. В. (1222)

Лисенко Микола (678)

Лисиця Л. Г. 597

Литвин В. М. 1300, 1305

Литвин М. 71, 126

Литвин Михайло 71, 126

Литвин Михалон 122

Лобода А. 1134

Лотоцький О. (630), (738), 753, 1242

Лук М. 1006

Лукианов Иоанн 122

Лукич В. див. Левицький В.

Лупейко В. 617, 851, 852

Лупулеску див. Вовк Хв.

Луцький Ю. 694

Лучицький І. (760), (826), (1186)

Лучицький [І. В.] (545)

Лучицкая М. В. 109, 414

Ляскоронский В. (501), 1220

Ляскоронський В. 504, 754, (953), 1096

Ляскоронський В. Г. (178), 755, (772), (1135)

Ляскоронський Василь (771)

Ляссотта Е. 126

Ляссота Еріх 126

Ляссота Э. 71

Ляссотта Эрих 71

Лях С. Р. 1304

Ляшко С. М. 853, 854

 

М. Г. див. Грушевський М.

М. Т. 1247

М. Х. див. Хотовицький М.

Мазепа (123), (228), (360)

Мазепа І. С. (107), (108)

Майборода О. 1303

Макаревич Л. 1259

Макаренко М. 1097

Максимович М. 547, (603)

Максимович М. А. 3, 37, 38, 547

Максимович М. О. (951), (1003)

Максимович Михайло (547), (991), (1003)

Мальцев А. Ф. 1221

Малышенко Г. 1228

Мандзюк І. 1246

Мансветов И. Д. 304, 1084

Марахов Г. И. 618

Маркович Яків 122

Масанов Ю. Н. 59, 63, 70

Маслов В. (504)

Матвієнко А. А. 530

Матвійчук О. 1272

Матушевський Ф. 686, 987, 1229

Матушевський Ф. П. (1204)

Матях В. М. 1305

Матяш І. Б. 867, 1278, 1317

Мацкевий Л. 782

Машкевич Б. 92

Машкевич Б. К. 92, 126

Машкевич Богуслав Казимир 92, 126

Меженко Ю. 97

Мельник І. 644

Мельник К. 71, 92, 258, (704)

Мельник К. М. (434)

Мельник Катерина (549)

Мельник-Антонович К. 418, 681, 685, 691, (963)

Мельник-Антонович К. М. 114, (152), 270, 271, 343, (710), 1277

Мельник-Антонович Катерина (863)

Мельник Л. 782, 899, 913

Мельник Л. Г. 855

Мельник Л. М. 619

Мельниченко В. М. 1007

Мельничук К. 1059

Медведева М. В. 1083

Мемуарист 756

Мержинський А. Ф. (301)

Мешковая С. І. 1309

Мйодушевський А. (749)

Мйодушевський Антоній (548)

Мйодушевський Ян (714)

Микешин М. 1007

Микитенко Б. (1258)

Мироненко О. 1306

Мироненко О. М. 1307

Миронець Н. І. (1090)

Мисечко А. 856

Михайленко С. 1008, 1009

Михайлин І. Л. 857

Михайлова Р. 859

Михайловский В. М. 83

Михалевич О. (913)

Михалевич О. І. 757

Михальчук К. 287, 758

Михальчук К. П. 762

Михальчук Кон. 408, 647, 804, 1101, 1134

Мицик Ю. 552

Мицик Ю. А. 563, 842

Мицюк О. 620

Міллер О. Ф. (302)

Мірчук П. 1010

Михальченко С. И. 567, 568

Міщанчук Н. 860

Міщук Г. А. 1135

Мияковский В. 621

Міяковський В. 622, 689, 759, 861, 862

Младановнч 122

Многогрішний Д. (59)

Многогрішний Демко (425), (428)

Многогришный Демьян Игнатьевич (62)

Мовчан Михайло (123), (164), (224)

Мовчан Михаил (164)

Могила П. (851)

Моісєєва Н. І. 623

Молчановский (170)

Молчановский Н. 92, 93

Молчановський Н. В. (745)

Мордовцев Д. (458)

Мороз В.126, 863

Мороз В. С. 126

Мороз Віктор 863, 1059

Мороз Володимир 863, 1059

Мороз М. О. 908

Мороз Ю. А. 120, 885

Морозов В. В. 1099

Морозов Д. 1011

Москаленко А. З. 696

Мосцепанови (699)

Мохнатюк І. О. 1082

Моця О. П. 624

Мощинский Адам 122

Мстиславская Настасья Михайловна 319

Музиченко П. 1222

Музичко О.1012

Муляр В.1013

Мурзакевич Микола (550), (551)

Муромец Илья (138)

Мусин А. Е. 1083

Муха Л. Я. 1297

Муханов 122

Мякотин В. А. 70

Мяскова Т. 864

Мяскова Т. Є. 710

Мясковский 122

 

Н. Б. див. Біляшівський М.

Н. М. див. Молчановский Н.

Н. П. див. Петров М. І.

Навроцький В. 32

Нагайко К. 625, 626, 676

Назаренко В. 525

Наливайко (257)

Нарановичі (699)

Наріжний С. 693, 865

Наулко В. 517

Наулко В. І. 518, 519

Науменко В. 1186

Нахлік Є. 866

Непран Л. 629

Нестерчук Д. 867

Нечитайло П. 1059

Нечуй-Левицький І. 130

Нечуй-Левицький Іван 130

Нидерле Любор (500)

Нікітенко А. 303

Нікітенко А. І. 704, 705

Ніколаєнко В. І. 1309

Николин Х. 872

Новицкий И. 32

Новицкий Ив. 70

Новицький Я. 552

Новицький Яків 552

 

О. Л. див. Левицький О.

Огієвські (699)

Огієнко І. (851)

Оглоблин М. М. 26

Оглоблин М. Я. 26

Оглоблин О. 1014, 1015

Оглоблин Олександр (899)

Огнев’юк В. О. 677, 897, 1024

Огоновський О. 32, 33, (46), 80, 287, 288, (667)

Огризко І. (418)

Огризко Й. (114)

Одарченко П. 746

Окаринський В. 627, 628

Окольский С. 92

Окольский Симеон 92, 122

Окольський С. 126

Окольський Симеон 126

Оксман Ю. 868

Олашин М. 873

Олашин М. В. 869

Олелькович Митро 333

Олесницький Є. 342, 343

Ольгерд (41), (63), (68), (123), (442), (927)

Ольхіна Н. 629

Омельчук М. 1025

Онищенко О. С. 721, 1036, 1310

Онопрієнко В. 812, 870

Орешников А. В. 79

Орлевич І. 1025

Освецим 122

Освецим С. 58, 208

Освецим Станислав 58, 208

Отвиновский Эразм 122

Ототюк О. В. 871

Охотский 122

Охримович В. (1110)

Охріменко Г. В. 1100

 

П. Б. див. Богацький П.

П. Д. 1139

П. І. 810

П. Т. див. Тихий П.

Павко А. 630

Павленко Ю. 1287

Павлик М. 46, 516

Павловский И. Фр. 1221

Павловська К. 631

Павлуцкий Г. Г. 103

Павлуцький Г. 1101, 1102

Падалица (114), (123), (271)

Падалица Т. 271

Падалка Л. 1221

Падалка Л. В. 1221

Пазюра Н. 1016

Палієнко М. 632

Палієнко М. Г. 1103

Панов Д. І. 1017–1022

Панов М. І. 1295

Паньківський К. 682, 783

Панькова С. 1240

Папакін Г. 1061

Партицький Ом. 316–318, 331

Пархоменко В. Я. 1221

Пасещенко Г. 1023

Пасічник І. 1024, 1145

Пастернак Я. 1105

Пахолків С. 872

Педич В. 913, 1025

Пеленський Є. Ю. 110

Пеняк П. 873

Пеняк П. С. 869

Перетц В. 1256

Перетц Вол. 408, 647, 649, 804, 1101, 1134

Перетяткович 122

Пероговский Василий Игнатьевич (144)

Петренко О. С.

Петров М. (33)

Петров М. Б. 797

Петров М. І. 32, 33, (543), 1135, 1280

Петров Микола (32), (553)

Петров Микола Іванович 1280

Петровський Е. П. 551

Петрушевич А. С. (483)

Пипін А. Н. (554)

Пипін О. М. 63

Пінчук Ю. 874, 1311

Пінчук Ю. А. 1314

Піснячевський Вікт. 760

Пічкур С. С. 1106, 1162

Плевако М. 505

Побірченко Н. С. 1318, 1319

Погорілець О. Г. 863, 1095

Подолинний А. 1313

Подолинний А. М. 1318, 1319

Познанская А. 761

Познанский Б. С. (555)

Познанський Б. С. (556), 761, 762

Позній О. 959

Позяк Н. 913

Поліщук Н. П. 929

Поліщук Ю. 1027, 1028

Половцев Анатолій (557)

Полонська-Василенко Н. Д. (782), 1029, 1030

Полуботок П. Л. (107), (108)

Поляков І. С. (1073)

Попельницька О. О. 1107

Попик В. І. 626, 853

Попко (155)

Попко Иван (451)

Посильге Иоганн 122

Пословська А. В. 1108

Потебня О. (505)

Потебня Олександр (558)

Потульницький В. А. 634

Правобережець В. див. Липинський В.

Присяжнюк Ю. П. 635

Приходько Л. Ф. 1278, 1317

Пріцак О. 899

Провоторов О. 537

Процик А. 1031

Прутський Н. 810

Пулаский Казимир (485)

Пучков А. А. 876, 1110

Пчілка Олена (537)

Пыпин (524)

Пыпин А. Н. 1136

Пясецкий Павел 122

П’ятковський Олександр (560)

 

Р-л див. Єфремов С.

Радзивілл О. 783

Радзикевич В. 1232

Радченко 33

Райківський І. 636, 637

Райківський І. Я. 877

Ракова О. В. 878, 1032, 1033, 1112

Рахно О. Я. 765

Ревуцький Л. М. 1129

Рєдін Єгор (1068)

Рибак І. 629

Рибчак Н. М. 560, 1059

Рильський М. 763

Рильський Т. (821), (913)

Рильський Тадей (714), (912)

Римаренко Ю. І. 1306

Ричка В. М. 420, 435, 1034, 1035

Розумовський К. Г. (107), (108)

Ролле Иосиф Иосифович (255)

Романів О. 1296

Романцов В. М. 1036

Романчук Ю. (658)

Ротач П. П. 745

Рубан Василий 122

Рубашова С. 913

Рудакевич О. 638

Рудакевич О. М. 639

Рудик Дм. 841

Рудницький С. 92, (1110)

Руликовский Э. (240)

Румянцев В. Е. 291, 296

Русин М. 590

Русина О. В. 1037

Русіна О. 782

Русов А. А. 309

Русов О. 287, (760), 764

Русов О. О. 765

Русова С. 879

 

С. Є. див. Єфремов С.

С. Е. див. Сіцінський Ю.

С. Ш. див. Шубінський С. М.

Сабанеев (171)

Савченко С. В. 109, 414

Савченко Ф. 543, 640

Сагайдачний П. (59)

Сагайдачний П. К. (107), (108), (951)

Сагайдачний Петро (428)

Сагайдачный (458)

Садовський В. 641

Сакада Л. 880, 881, 889

Самойленко О. Г. 627

Самовидец 122

Самоквасов (133)

Самоквасов Д. 28, 297, 1256

Самоквасов Д. Я. (299), (325), 1113

Самсоник Н. І. 743

Самсонова Я. І. 642

Самчовский И. 14

Сапега Лев 121

Сас И. С. (1256)

Свидницкий А. П. (334)

Світленко С. 643

Світленко С. І. 642, 704, 882, 931, 1038

Сеник Л. Б. 1270

Сенкевич Г. (64), (102), (111), (114), (123), (225), (332)

Сергієнко О. 886

Середюк О. М. 1100

Середяк А. 644

Семейкина Е. Л. 1114

Сенкевич Генрих (937)

Сєров О. В. 706

Сецинский Е. (499)

Сидоренко О. 782

Синявський А 534, 887, 1039

Ситник О. 526, 888, 889, 1063

Сідлецький Л. 821

Сімович В. 108, 116, 890

Сімович В. І. 107, 108, 890, 918

Синявский А. 1039

Сірополко Ст. 114

Сіцінський Ю. 98, 561, 891

Сіцінський Юхим 560, (1059)

Скаржинская Екатерина Николаевна (77)

Скаржинська Катерина (561)

Сколуб М. В. 645

Скопенко В. В. 1272

Скоропадський І. І. (107), (108)

Скрипник Г. 1137

Скрипченко В. 884

Слабошпицький М. 885, 886

Слабошпицький М. Ф. 120, 885

Слабченко М. Є. (979)

Слабченко Михайло (899)

Слабченко Т. 690

Славінський Б. 766

Славінський Д. 766

Славінський М. (760), 766, 767

Славінський М. В. 768

Слепушкин И. 3

Слизький І. 114

Сліпушко О. 436, 440, 652, 1285

Слюдикова Т. 700

Слюсаренко Ф. 1138, 1139

Смаль-Стоцький Р. 753

Смолій В. 446, 664

Смолій В. А. 420, 616, 820, 916, 952, 1016, 1034, 1297, 1300, 1305, 1311, 1314

Собеский Я. 92

Собеский Яков 92

Собеський Я. 126

Собеський Яків 126

Собко С.1040

Соболевский А. 63

Соболевський О. І. (163), 917

Совінський Леонард (610)

Солонина К. 272

Соневицький Л. 1041

Сосновська М. С. 646

Сохань П. 79, 83, 84, 86, 88, 91, 93, 589, 804, 805, 899, 1065, 1098, 1115, 1212

Сохань П. С. 504, 714, 743, 1080

Срезневский И. И. (472)

Старенький І. 560, 1059

Старенький І. О. 1116

Стариков Г. 510

Старицька-Черняхівська Л. (630)

Старков В. А. 519

Старченко Н. 782

Сташевський Є. Д. 871

Стеблецький А. Л. 1024

Стемповський С. 769

Степанков В. 944

Степович А. 726

Степович А. И. 206

Стешенко Ів. 647–649

Стешенко Н. Л. 1042

Стороженки (1016)

Стороженко А. 1043

Стороженко Андрій (1016)

Стороженко М. 770

Стороженко М. В. 770

Стороженко Микола (770), (1016)

Сторожук А. І. 1140

Стоянов Ал. 272

Стрельбицький М. П. 1318

Стрельник О. 1059

Стрельський Г. 893

Стронський І. 346, 347

Струк Н. 1272

Студинський К. 926

Ступак Ф. Я. 894

Стрыйковский Матвей 122

Сумцов М. 1200

Сумцов Микола (552)

Сумцов Н. Ф 1256, 1315

Супруненко О. 782

Супруненко О. Б. 531

Сухомлинська О. В. 1273, 1312

Сюндюков І. 1260

 

Табуї 769

Тальк-Гринцевич (205), (269)

Танана Р. В. 675

Танцюра В. І. 677, 878, 1044,

Таран О. Г. 896

Таранущенко С. 505

Тарасенко О. 677, 897, 1044

Тарасенко О. О. 771–773, 1163

Тарновский Василий Васильевич (59), (62)

Тарновський В. (867)

Тарновский В. В. (59)

Тарновський Василь (118)

Твардовский Самуил 122

Тельвак Вікторія 1025

Тельвак Віталій 1025

Темірова Н. Р. 650

Терепищий С. 959

Терещенки (699)

Терещенко Ю. 651

Терновский Ф. А. 31

Терновський П. О. 31

Терський С. 898

Терський С. В. 898

Тетеря П. (59)

Тетеря Павло (424), (428)

Тетеря Павел (62), (240)

Тисовський В. 1168

Тихий П. 415

Тищенко А. 272

Тітаренко Н. Л. 1045

Ткаченко М. 114, 212, 242, 1117, 1277

Ткаченко Микола (799)

Ткаченко О. В. 1046

Ткаченко С. С. 1309

Тодійчук О. 123, 1276

Токаревский М. 761, 762

Толстой Д. (114)

Толстой Д. А. (114), (307)

Толстой И. (158)

Томашевський А. П. 1118

Томашівський С. 1047, 1048

Топчибаши А. 769

Торрес Иоанн 109

Торрес Я. 109

Тотт 122

Травінський В. С. 560, 1059

Третяк О. В. 1272

Троніна О. М. 1049

Тронько П. Т. 842, 1302

Трофимович Володимир (972)

Трубайчук А. 893

Трубникова Т. Г. 1318

Трубчанінов С. 1059

Трубчанінов С. В. 1050

Труш І. 774, (835), 1182

Тукаленко І. 590

Тумасов Н. (448)

Туптало Дм. (801)

Туптало С. (59)

Туптало Савва Григорьевич (62)

Туркевич В. 441

Турченко Ф. Г. 824, 1304

Тутковский П. (491)

Тхор В. І. 1051

 

Уваров (154), (165)

Уваров О. С. (562)

Уварова 849, 850

Уварова П. С. 1177

Українець див. Драгоманов М.

Українка Леся (746)

Ульяновський В. 123, 222, 506, 513–515, 520–522, 524, 528, 532, 533, 535, 539–542, 544–546, 549, 550, 553, 556–559, 561, 564, 566, 751, 754, 770, 782, 840, 883, 899–903, 997, 1097, 1120, 1144, 1256, 1324

Ульяновський В. І. 1256

Успенський Федір (564)

Успенський Федір Іванович (564)

 

Ф. В. див. Вовк Федір

Федака П. 792

Федорів І. 905

Федорук О. 770

Федорченко І. М. 1141

Федотов-Чеховский А. А. (480)

Федюшка М. 800

Фігурний Ю. С. 1142

Філінюк А. 1052

Філінюк А. Г. 863, 1095

Філоретов В. М. (266), (790), (1154)

Флоринский Т. Д. (99), (114)

Флоринський Тимофій (564)

Франко І. (651), 906, 907, (1110), 1143

Франко І. Я. 565, 908

Франко Іван (611), (908), (909)

Франко О. 909

Франко О. О. 743

 

Ханенко Б. И. 395

Ханенко В. И. 395

Ханенко М. (59)

Ханенко Михаил Степанович (62)

Ханенко Николай 122

Харитоненки (699)

Харузин А. Н. (249), 489

Харченко В. 653, 900, 910, 913, 1144

Харченко В. Ю. 562, 654

Харчук Р. 678

Хатемкин А. Г. (259)

Хатченко А. див. Кістяківський Б.

Хвойка В. 1256

Хвойка В. В. (200), (404), (1073)

Хвойка Вікентій (563)

Хвойка Ч. В. (193)

Хмарський В. М. 551, 911

Хмельницкий Богдан (33), (62), (109), (123), (199), (414), (466), (477)

Хмельницкий Юрий Зиновьевич (62)

Хмельницький Б. (107), (108), (956), (1007)

Хмельницький Богдан (797), (899), (1007), (1036)

Хмельницький Ю. (59)

Хмельницький Юрась (422), (428)

Ходак О. 438, 1245

Ходзько О. 45, (46)

Ходоровський М. 1257

Ходоровський М. Д. 1258

Ходыки (63), (123), (156), (210_

Хоецкий К. Л. 57, 218

Хоецкий Карл 57, 218

Хоменко Б. В. 1318, 1319

Хоружа Л. Л. 897, 1024

Хорунжий Ю. 912

Хотовицький М. 1185

 

Цвігун Т. О. 1319

Цитович М. М. (1204)

 

Чайковський Міхал (612)

Чайченко В. див. Грінченко Б.

Чалий С. 698

Чалый Савва (123)

Чебаник В. 655

Ченцова Н. В. 781

Чепіга[- Зеленкевич] Я. 417

Чернецький Є. 707

Чернов Є. 945

Чикаленко Є. (738), 775, 776

Чикаленко Євген (775)

Чирикало Н. 656, 913

Чорна В. М. 1053

Чорна Л. В. 1054

Чорновол І. 657–661, 1121

Чубинский П. 39, 272, (287), 293

Чубинский П. П. 293

Чубинський П. (705), (1052)

Чудовий І. 938

 

Шабульдо Ф. 899

Шамара С. О. 570

Шамбинаго С. 113

Шандра В. 592, 782

Шандра В. С. 743

Шантре Э. (460)

Шаповал Ю. 1303

Шараневич І. (1064)

Шараневич Из. (450)

Шараневич Исидор 1104

Шарговська О. 580

Шаров І. Ф. 1322

Шацька А. 718

Шашкевич Маркіян (1075)

Швидкий О. 1235

Шевченко (114), (149), (150), (152), (309), (346), (415), (668), (672), (678)

Шевченко В. 1299

Шевченко В. Ф. 1299

Шевченко Н. 782, 899

Шевченко Т. (674), (678)

Шевченко Т. Г. 97, (310), (415), (675)

Шевченко Таpас (416), (670), (673), (676), (677), (1061), (1088), (1313)

Шевчук В. 444

Шевчук В. О. 437, 548

Шелков К. П. (158)

Шелухин С. П. 1231

Шемшученко Ю. С. 1307

Шепель Ф. 433, 434, 1055, 1122

Шилін В. В. 623

Шип Н. 914

Широцький К. (504)

Шкляревський О. С. (745)

Шлеймович М. С. 1318

Шляхов О. Б. 705

Шпак В. 1262

Шпаковський М. 1296

Шпильова Л. М. 1318

Штерн Э. Р. 1178

Штогрин Д. 807, 1323

Шубінський С. М. 59

Шудря М. 428

Шульгин О. Я. 777

Шульгин Олександр (777)

Шульгин Олександр Якович (777)

Шульгин Я. М. (254)

Шумедла Я. 807

Шухевич В. (1110)

 

Щелков К. П. (453)

Щербак Ю. О. 1056

Щербаківський В. 778, 779

Щербань Т. 662, 812, 870

Щербань Т. О. 663, 915

Щербатюк В. 913

Щербина В. (751)

Щербина В. І. (772), (773)

Щербина В. И. 780, 1225

Щурат В. Г. 105

 

Юзефович М. 4, 7, 16

Юзефович М. В. (3), (1089)

Юзефович Михайло (566)

Юзефович Ян (235)

Юркевич Ю. 821

 

Яблоновский (139)

Яворницький Д. І. (931)

Яворницький Дмитро (781)

Яворський М. 505

Якубовський Б. 417

Ян из Чарнкова 122

Яненко З. 1324

Янишин Б. 718

Яр Б. 1253

Ярмошик І. 896

Ярмошик І. І. 1059

Ясновська Л. 1059

Ясновська Л. В. 1123

Ястребов В. 79

Ясь О. 446, 664, 665, 782, 916, 1325

Ясь О. В. 445, 1314

Яськевич Т. 1058

 

Antonij I. див. Антоний І

Bilenky Serhiy 904

Consiglieri Pedroso Z. 33

Diebold Wladimir (484)

Dorošenko D. 811

Drahomanov Mykhailo 904

Dunin-Karwicki Józef (158)

Gawroński-Rawita Fr. 486

Gedminas (112)

Hauzer Leopold див. Гаузер Леопольд

Ilgowski див. Илговский

Jagić V. 33

Janik M. 749

Klid B. 830

Kopera F. 749

Lasocki W. 749

Leskien A. 33

Mioduszewski J.1308

Nehring W. 33

Pawlik M. 33

Pulasky Kazimierz див. Пулаский Казимир

Rambaud A. M. 33

Rylski Tadeusz (821)

Sanders Th. 996

Szaraniewicz Izydor (471)

Święcicki Paulin (821)

Tabiś J.895

Vytenis (112)

Volkow Th. див. Вовк Хв.

Zacharjewicz Julian (471)

 

 

 

Бібліографічне видання

 

ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ: ГРОМАДЯНИН, УЧЕНИЙ, ЛЮДИНА

 

Біобібліографічний покажчик

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

Укладач, комп’ютерний набір О. І. Кізян

 

Редактор С. В. Лавренюк          

Дизайн обкладинки Т. М. Мазур                   

 

 

У дизайні обкладинки використано картини «Козацьке весілля» Юзефа Брандта та «Козак в степу. Тривожні знаки» Сергія Васильківського з мережі «Інтернет»

Володимир Антонович: громадянин, учений, людина


Управління культури та креативних індустрій 

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського 

 

 

 

Наші видатні земляки

 

 

 

 

 Володимир Антонович: громадянин, учений, людина

Біобібліографічний покажчик

 

  

 

 

Вінниця, 2023

 


УДК 016 : 930 (477.44) (092)

А72

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

 

 

Володимир Антонович: громадянин, учений, людина : біобібліогр. покажч. / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкл. Т. М. Мазур ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – (Наші видатні земляки).

Біобібліографічний покажчик присвячений життю та науковій діяльності В. Б. Антоновича (1834–1908) – видатного українського історика, археолога, археографа, етнографа, нумізмата, одного з ідеологів українського національно-визвольного руху другої половини XIX ст. Його перу належить понад 300 монографій, статей, серед яких – дослідження історії українського козацтва, боротьби за визволення України від іноземного панування, праці про гайдамаччину, з історії селянства, міст, звичаєвого права, історії церкви та релігійного життя, народної творчості й етнографії, літописання, мемуаристики та археології. Ще сучасники високо оцінили його визначну роль у творенні та поширенні української національної ідеї, у відстоюванні права на існування української мови.

Покажчик адресований дослідникам історії України, археологам, археографам, викладачам освітніх закладів, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, а також усім, хто прагне відкрити для себе непересічних особистостей вітчизняної культури – справжніх патріотів України. 

 


Зміст

 

Від укладача

Наукова спадщина В. Б. Антоновича

Наукова діяльність у Київській археографічній комісії

Окремі видання, праці у співавторстві, передмови та редагування творів

Статті з періодичних видань, наукових збірників, матеріалів з’їздів

Дописи в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца» – виданні Історичного товариства Нестора Літописця при Київському університеті Св. Володимира

Публікації в часописі «Киевская старина»

Публікації в інших періодичних виданнях та збірниках

Рецензії В. Б. Антоновича

Листування

Світогляд та громадська діяльність В. Б. Антоновича

Вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування української ідентичності В. Б. Антоновича

Біографія та спогади про В. Б. Антоновича

Життєпис ученого 

Сучасники про В. Б. Антоновича

Науковий набуток В. Б. Антоновича в дотеперішньому і сучасному контекстах

Загальні праці

В. Б. Антонович як історик, історіограф, джерелознавець, засновник Київської історичної школи

В. Б. Антонович – фундатор української археології та наукової школи археографії

Етнографічна та нумізматична праця В. Б. Антоновича

Педагогічна діяльність В. Б. Антоновича

Вшанування ювілеїв, наукової праці та пам’яті В. Б. Антоновича

Постать В. Б. Антоновича в довідкових виданнях, архівних документах та бібліографії

Іменний покажчик