Витоки українського книгодрукування

Рік видання: 2011

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

  

 

 

Витоки українського книгодрукування

(рекомендаційний бібліографічний список)

 

 

 

 

 Вінниця – 2011

 

 

 

Від укладача

Пропонуємо вашій увазі рекомендаційний список літератури «Витоки українського книгодрукування».

У фондах сучасних українських бібліотек збереглось чимало старовинних книг, які були видані в українських друкарнях протягом кількох століть. Точна дата вининення книгодрукування в Україні невідома, хоча розповсюдження друкарської справи наприкінці XVI століття значно прискорило соціально-культурний розвиток українських земель. Першим друкованим твором на теренах України довгий період вважався «Апостол», виданий 1574 р. у Львові Іваном Федоровим (Федоровичем). Проте найновіші історичні дослідження свідчать, що перша українська друкарня ймовірно існувала у Львові ще за століття перед тим: багатий львівський міщанин Степан Дропан 1460 р. подарував церкві Св. Онуфрія і монастиреві при ній свою власну друкарню, яку польський король Казимир IV підтвердив привілеєм 1469 р. А першим українським автором друкованого твору став Юрій Михайлович Котермак з Дрогобича, більш відомий як Юрій Дрогобич – український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини, професор, ректор Болонського університету, професор Краківського університету. 7 лютого1483 р. у Римі побачила світ його книга латинською мовою «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.

Рекомендаційний бібліографічний список «Витоки українського книгодрукування» знайомить читача з літературою з історії виникнення друкованої книги на українських землях та його подальшим розвитком до початку ХХ ст. Список складається з чотирьох розділів:

Ø      З історії виникнення друкованої книги на українських землях;

Ø      Подвижники книжкової справи;

Ø      Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України;

Ø      Початок Книговидання на Поділлі.

Бібліографічний список буде корисним для студентів гуманітарних спеціальностей, науковців, краєзнавців, бібліотечних працівників, усіх хто цікавиться історією українського книгодрукування.

 

З історії виникнення друкованої книги на українських землях

Андрійчук, М.Т. Ґенеза книгодрукування на теренах України : інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії XX ст. // Технологія і техніка друкарства. – К., 2005. – Вип.1. – С.147-157.

Биковський, Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд.: Л. Винар, Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича . – Л., 1997. – 327 с.

Бурдяк, Н.Й. Початки українського книгодрукування / Н.Й. Бурдяк // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : зб. матеріалів другої Загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1996. – С. 46-48.

Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI–ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

Василишин, О.М. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) / О. М. Василишин // Поліграфія і видав. справа. – 2010. – № 2. – С. 50-53.

Волкотруб, Л.М. До питання про історію розвитку книгодрукування / Л.М. Волкотруб // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. – К., 2010. – Вип.30. – С. 5-13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Si/2010_30/Volkotryb.pdf

Гальченко, О.М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О.М. Гальченко. – К. : НБУВ, 2005. – 376 с. : іл.

Гламазда, М. Увічнене в слові : [книгодрукування в Україні] / М. Гламазда // Укр. культура. – 1998. – № 6. – С. 12-13.

Горбаченко, Т. Книга і нація : [історія книгодрукування в Україні] / Т. Горбаченко // Людина і світ. – 2001. – № 7. – С. 23-27.

Грановський, Б.Є. Історія національного друку України в бібліографії за 1483–2000 рр. : довідник / Б.Є. Грановський. – К. : Геопринт, 2003. – 495 с. : іл.

Грінченко, Б. Як ширилось у нас друкарство / Б. Грінченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40-41.

Дроб’язко, М.Ф. Тисячоліття літописання та книжкової справи в Україні / М.Ф. Дроб’язко // Календар знамен. і пам’ят. дат України. – К., 1998. – ІІ кв. – С. 38-44.

Денисенко, В. Книгодрукування в Україні / В. Денисенко // Історичний календар’2010 / М-во освіти і науки України, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія». – К., 2009. – Вип. 13. – С. 161-162 .

Євтушенко, І. Мистецтво друкарства в Україні / І. Євтушенко // Мистец. та освіта. – 2003. – № 2. – С. 28–40.

Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

Запаско, Я.П. Початки українського друкарства / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк, В.В. Стасенко . – Л. : Центр Європи, 2000. – 222 с. : іл.

Зелінська, Н. Наукове книговидання в Україні : історія та сучас. стан / Н. Зелінська. – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

Ісаєвич, Я. Українське книговидання : Витоки. Розвиток. Проблеми / Я. Ісаєвич. – Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 520 с.

Климчак, А. Острозький музей книги і друкарства / А. Климчак // Музеї України. – 2006. – № 3. – С. 16-17.

Книгодрукування на Україні, 1574–1974. – К. : Дніпро, [1974]. – 47 с. : іл.

Ковба, М. Шляхи розвитку книжкової справи України / М. Ковба // Друкарство. – 1995. – Трав.-серп. – С. 10-11.

Короб, А. Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХ століття : (на прикл. створення навч. підруч.) / А. Короб // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 178-183.

Кочубей, Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках : (на прикл. видань з природознавства) / Л.О. Кочубей. – К. : Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2009. – 223 с.

Коць-Григорчук, Л. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. Коць-Григорчук // Укр. мова. – 2008. – № 1. – С. 50-68.

Крохмалюк, В. Просвітителі Смотрицькі : це їм належать «Острозька Біблія» та «Граматика слов’янська» / В. Крохмалюк // Демокр. Україна. – 1992. – 24 листоп.

Кумейко, О.В. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні : конф. для учнів 10–11 класів / О.В. Кумейко // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78-82.

Левчук, О. Українська навчальна книга на етапі становлення / О. Левчук // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 12-14.

Лисенко, Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять / Л.В. Лисенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – C. 216-224.

Мацюк, О. Друкарні в Україні XV століття / О. Мацюк // Наука і сусп-во. – 2009. – № 1/2. – С. 31-35.

Мацюк, О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О. Мацюк // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 3-14.

Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова : огляд публікацій остан. років / О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С. 10-13.

Нетреба, Н. Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2004. – Вип. 34, ч. 2. – С. 79-83. – (Сер. «Філол.»). http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/

Низовий, М. «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?» : (хто ставить це запитання і як на нього відповідають) / М. Низовий // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 32-37.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

Орос, О. Витоки українського книгодрукування / О. Орос // Друкарство. – 2003. – № 1. – С. 78-80.

Орос, О. Започаткування слов’янського книгодрукування при Грушівському монастирі / О. Орос. – Ужгород: [б.в.], 1995. – 92 с. : іл.

Почапська, Л. Історія розвитку українського друкарства // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 21-28.

Рева, Л. Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 2. – С. 52.

Самотий, Р.С. Навчальна література: з icторії видавничої діяльності у Львівській політехніці (середина XIX – початок XX ст.) / Р.С. Самотий // Поліграфія і видав. справа. – 2008. – № 2. – С. 10-16. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/pivs/2008_2.pdf

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журнал. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Скляренко, С.Ф. Учнівська конференція «Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні» : (9 кл.) / С.Ф. Скляренко, Н.І. Черненко // Упр. шк. – 2007. – № 32. – С. 14-17.

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журн. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Смогоржевська, І. Українські дослідження рукописної і стародрукованої книжки 20–30-х років ХХ ст. : (Західна Україна) / І. Смогоржевська // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 149–154.

Соколов, В. Книгодрукування з медицини та ветеринарії в Україні в XVIII ст. / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 7. – С. 31-37.

Соколов, В. Тенденції розвитку книгодрукування та головні шляхи розповсюдження книг в Україні у XVIII ст. / В. Соколов // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 9-12.

Стоян, Ф.В. Розвиток концепції поняття «українська книга» в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 64-87.

Тимошик, М.С. Раннє українське друкарство (XV–XVII століття) : текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу «Історія вид. справи» / [ред. Н.М. Вернигора] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2002. – 33 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи : підручник. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999 : монографія / М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 306 с.

Тимошик, М. Українське друкарство в Канаді: історія та сьогодення / М. Тимошик // Друкарство. – 2001. – № 4. – С. 18-23.

Тимошик, М. С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм / М.С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 51-62.

Українська книга : [про історію укр. книгодрукування] // Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 92-145.

Харламов, В.О. Нові дані про початок книгодрукування у Києві / В.О. Харламов // Укр. іст. журн. – 1990. – № 9. – С. 98-106.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Черниш, Н. Початки українського друкарства у дослідженнях Іларіона Свєнціцького та Івана Огієнка / Н. Черниш // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 6. – С. 40-44.

Шерстюк, В.П. До історії видавничої справи і друкарства в контексті цензурних обмежень / В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К., 2008. – № 2. – С. 135-146.

 

Подвижники книжкової справи

Беринда Памво / О.М. Дзюба // Енцикл. історії України. – К.,2003. – Т. 1: А-В. – С. 237.

Беринда, Памво. Лексикон словенороський Памви Беринди / Памво Беринда ; підг. тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. – К., 1961. – 271 с. http://litopys.org.ua/berlex/be.htm

Гаврилюк, Ю. Григорій Ходкевич – визначний меценат культури XVI століття [Електронний ресурс] : [про фундатора кирилич. друк., яка діяла у 1568–1579 рр. у м. Заблудові (північне Підляшшя, нині Білостоц. повіт Підляського воєводства у Польщі), рус. магната, великого гетьмана литов. Григорія Ходкевича]. – Режим доступу : http://www.haidamaka.org.ua/0077.html. – Назва з екрану.

Гринько, М. Подвижник української справи – Євген-Юлій Пеленський / М. Гринько, М. Корнійчук // Сл. і час. – 2008. – № 4. – С. 88-92.

Дашкевич, Я. Говганнес (Ованнес) Карматанянц. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматаняц. / Я. Дашкевич // Постаті. – 2007. – С. 89-98.

Ісаєвич, Я. Юрій Дрогобич : іст. повість [про авт. першої друк. кн. в Україні] / Я. Ісаєвич // На переломі : друга пол. ХV – перша пол. ХVІ ст. – К., 1994. – С. 17-96.

Карматенянц Ованес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карматенянц,_Ованес. – Назва з екрану.

Ковальовська, Л. Степан Дропан – перший український книгодрукар / Л. Ковальовська // Уряд. кур’єр. – 2006. – 24 лют. – С. 8-9.

Нагірняк, О. Друкар, лексограф, письменник : [про видав. діяльн. друкаря, книговидавця, перекладача I пол. XVII ст. Памва Беринди] / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 190-191.

Росовець, Т.М. Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл – та його бібліотека як джерело творчості // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 60-70. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Соболь Спиридон Миронович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Соболь,_Спиридон_Миронович . – Назва з екрану.

Стасенко, В. Львівська друкарня Степана Дропана середини ХV ст. – вигадка чи реальність / В.Стасенко // Укр. культура. – 2001. – № 3. – С. 34-36.

Степан Дропан // Українці в світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cb652ff16fab9bcb/. – Назва з екрану.

Цуп, Я. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти / Я. Цуп // День. – 2003. – 2 серп. http://www.day.kiev.ua/23250/

Чуприна, О. Памво Беринда укладав свій словник півжиття // Газ. по-українськи. – 2007. – 28 лип.

Шевчук, В. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський / В. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2007. – № 2. – С. 62-75. – (Сер. «Книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології»). http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Knyg/2007_2/62-75.pdf

Шугаєва, Л. Культура України польсько-литовської доби: книгодрукування і усна народна творчість / Л. Шугаєва // Історія в шк. – 1999. – № 8/9. – С. 2-3.

Яремчук, Н. Містерія «Острозької Біблії» / Н.Яремчук // Укр. культура. – 2001. – № 4/5. – С. 40.

 

Іван Федоров (Федорович)

Баренбаум, И.Е. К биографии Ивана Федорова / И.Е. Баренбаум // Вопр. истории. – 1988. – № 11. – С. 135–138.

Бендасюк, С. Общерусскiй первопечатникъ Иванъ Федоровъ и основанная имъ братская Ставропигiйская печатня во Львове / С. Бендасюк. – Л. : Изд-во Ставропигийск. ин-та , 1934. – 78 [2] с. – (Оттиск из «Временника на 1935 г.»). – Библиогр. : с. 65-78.

Булгак, О.В. Засновник книгодрукування в Україні : (до 420-річчя з дня смерті Івана Федорова) / О.В. Булгак // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2003. – ІV кв. – С. 62-67.

Видашенко, М.Б. Музей Івана Федорова у Львові : ілюстров. проспект / М.Б. Видашенко. – Л. : Каменяр, 1979. – 126 с.

Запаско, Я.А. Видання Івана Федорова / Я.А. Запаско, Я.Д. Ісаєвич. – К.: Вища шк., 1983. – 206 с.

Запаско, Я.А. Мистецька спадщина Івана Федорова : [ілюстров. огляд і альбом репрод. шрифтів і прикрас] / Я.А. Запаско. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. – 223 с.

Ісаєвич, Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1975. – 151 с.

Кралюк, П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу : [видання Острозької Біблії] / П. Кралюк // День. – 2003. – 3 жовт. – С. 8. – (Україна Incognita).

Кривцова, Н. Іван Федоров – першодрукар : урок-досдідж. / Н. Кривцова // Сучас. шк. України. – 2010. – Верес. (№ 9). – С. 13-16 [вкл.].

Кучерук, О. Походження, станова належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 117-129.

Місцями Івана Федорова на Україні : [путівник] / М.Б. Видашенко [та ін.]. – Л. : Каменяр, 1982. – 123 с.

Немировский, Е.Л. 400 лет историографии русского и украинского первопечатания / Е.Л. Немировский // Федоровские чтения. 1973 : сб. науч. тр. – М., 1976. – С. 37.

Немировский, Е.Л. Иван Федоров. Около 1510–1583 гг. / Е.Л. Немировский. – М. : Наука, 1985. – 318 с.

Немировский, Е.Л. Мой Иван Федоров : (из воспоминаний книговеда) / Е.Л. Немировский // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 84.

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович): кому належить його друкарська спадщина? / М. Низовий // День. – 2010. – 24-25 верес. – С. 21.  http://www.day.kiev.ua/310382

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович) : рос., укр. чи якийсь інший друкар-просвітник? [Електронний ресурс] // СтопкомUA. – 2010. – 24 груд. – Режим доступу: http://www.100p.com.ua/statti_4/ivan_fedorow_fedorowytc.html . – Назва з екрану.

Низовий, М. Кому належить друкарська спадщина Іван Федорова (Федоровича) / М. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 54-61. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bdil/2010_2/10.pdf

Пасічник, І. Людина Європи – Іван Федоров : до 425-х роковин від дня смерті / І. Пасічник // День. – 2008. – 20 груд. – С. 7. http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=262200&mainlang=ukr

Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел : Іван Федоров та львівський «Апостол» (матеріали до уроків з теми : «Культура України в другій половині XVI ст.») : метод. матеріал // Історія в шк. України. – 2008. – № 2. – С. 21-22.

Федоренко, Д. Національна святиня : «Буквар» Івана Федорова в Україні та за її межами / Д. Федоренко // Освіта. – 1998. – 25 листоп.- 2 груд. – С. 4.

Хоменко, Б. Чи був Іван Федоров першодрукарем в Україні? / Б. Хоменко // Вінниччина. – 1998. – 28 листоп. – (Літ.-мистець. вип. «Зоряна криниця»).

Шаров, І.Ф. Федоров Іван (бл.1525–1583) : засн. книгодрукування в Україні / І.Ф. Шаров // 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. – К, 1999. – С. 426-430.

 

Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України

Белічко, Н.Ю. Раритетні видання з історії України : (альбом Д.І. Яворницького, С.І. Васильківського, М.С. Самокиша «З української старовини» та серія листівок А.А. Ждахи за мотивами укр. народ. пісень) / Н.Ю. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 1994. – Вип. 2. – C. 126-135. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Боброва, М.І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна / М.І. Боброва, І.І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 364-370. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Видання кириличного друку (1581-1916) : каталог / укл. : Н. Флегонтова ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2005. – 44 с. : іл. – (Колекція НПБ України).

Дубровіна, Л.А. Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 2003. – Вип. 8. – C. 273–283. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Заболотна, Н. Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 11–19.

Зленко, Г. Старої книги пахощі і знада : із циклу розповідей «Написане залишається» : [історія виявлення у фонді Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького одного із раритетів південноукр. книгодруку – книги Іуди Гадасі «Ешколь га-кофер» ] / Г. Зленко // Наук. світ. – 2007. – № 1. – С. 8-9.

Казакова, Н. З вдячністю і думками про майбутнє... : [особисті кн. колекції та особові фонди діячів укр. діаспори в б-ках та архівах України] / Н. Казакова // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 33-34.

Калашник, Т. Особисті книжкові колекції у фонді Сумської ОУНБ / Т. Калашник // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 26-27.

Ковальчук, Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г.І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.

Колекція Степана Сірополка : каталог книг укр. і рос. мовами / укл. та авт. вступ. ст. Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2007. – 248 с. : портр. – (Колекція НПБ України).

Мороз, Н. Столітні раритети Михайла Івасюка / Н. Мороз, Г. Заславець // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 11. – С. 44.

Муха, Л.В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л.В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39-42. 

Мяскова, Т.Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 292-302.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях : свод. кат. : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Описание анонимного памятника печати, изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост. И.Я. Лосиевский]. – Х. : ХГНБ, 1987. – 54 с.

Погрібний, А.Г. Унікальний документ нашої культури : (каталог особист. б-ки Б. Грінченка) / А.Г. Погрібний // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 1. – C. 70-83. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Посвистак, О. Книжкові колекції Ф.Сарани / О.Посвистак // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 30-33.

Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань [Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / Л.Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова. – Вінниця, 2009. – Вип. 1. – С. 59-71.

Соколов, В. Колекція Хрептовичів як джерело вивчення пам’яток українського книгодрукування ХVII першої третини ХIХ ст. / В.Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 29-32.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798–1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. / Ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2003 –(Нац. бібліографія України).

Т. 1 : 1798–1911. – 676 с.

Т. 2 : 1912–1923. – 690 с.

Україномовна книга, 1808-1923 : [бібліогр. покажчик] / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Р.С. Жданова, В.М. Лой ; відп. ред. В.О. Кононенко, В.В. Патока. – К. : Абрис, 1996. – 174 с. – (Укр. кн. у фондах Нац. парламент. б-ки України).

Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького 1574-1923 : каталог. – О. : ОДНБ, 1991. – 60 с.

Українські продовжувані видання у фонді ХДНБ ім. В.Г. Короленка (1830-1923) : друк. кат. / уклад. Л.Ф. Бондаренко. – Х. : ХДНБ, 2003. – 116 с.

Хівренко, Н. Книжкові колекції / Н. Хівренко // Пам’ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 38-41.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть : [огляд колекції Музею книги і друкарства у Львові] / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Ціборовська-Римарович, І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки / І.О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 52-69.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Початок книговидання на Поділлі

Берлин, И. Типографское дело у евреев : [згадується про єврейські друкарні Межирова (1790) і Могилева-Подільського (1798)] / И. Берлин // Еврейская энциклопедия. – СПб., [1912]. – Т. 14. – С. 849-864.

Білінський, М. Часописи Поділля : істор.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР / М. Білінський, Н. Співачевська, І. Кревецький ; ред. В. Отамановський ; Вінниц. філ. Всенарод. б-ки України при Всеукр. Акад. наук ; Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927-28. – [176 с.]. –(Вип. 20).

Блажевич Ю. Матеріали до історії друкарства на Поділлі з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. : (з рукопис. спадщини Ю. Сіцінського) // Володимир Січинський та Україна : матеріали міжнар. конф. – К., 1996. – С. 161-167.

Е.С. Подольские типографи и издания : (ист. очерк) / Е.С. // Подольские епархиальные ведомости. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.

Ісаєвич, Я.Д. Друкарство на Поділлі у XVII-XVIII ст. // Тези доп. VI Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 66-67.

Кароєва, Т.Р. Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга пол. XIX–поч. 30-х років XX ст.) [Рукопис] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (07.00.08) / Т.Р. Кароєва ; КНУКіМ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2004. – 19 с.

Назаренко, Є.Д. Подільські видання творів Руданського // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1994. – Ч.1. – С.126-127.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с. – Зі змісту: [Друкарні на Вінниччині XVIII–XIX ст.]. – С. 332-333, 362, 364-366, 397, 400, 420-421.

Сецинскій, Е. (протоіерей). Опись старопечатныхъ книгъ : бібліографія / Е. Сецинскій ; Музей Подольскаго Церковнаго Историко-археологическаго Общества (быв. Древнехранилища Историко-статистическаго Комитета). – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С. П. Киржацкаго, 1904. – 107 с.

Соломонова, Т.Р. «Регіональна книга» як складова частина поняття «національна книга» : (на прикл. «подільської книги») / Т.Р. Соломонова // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 19-22.

Соломонова, Т.Р. Видавнича діяльність Подільського земства (1904–1920) / Т.Р. Соломонова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2002.– Вип. 4. – С. 51–54. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Випуск навчальної літератури на Поділлі у першій третині ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 69-73. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Книговидавнича діяльність подільських «Просвіт» на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Поділля у контексті укр. історії : матеріали Всеукр. наук. конф. – Вінниця, 2001. – С. 145-148.

Соломонова, Т.Р. Книговидання у Вінниці на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – [Вип. 3]. – С. 189-194.

Соломонова, Т.Р. Подільські видавництва першої чверті ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 12. – С. 45-48.

Соломонова, Т.Р. Українське книгодрукування на Поділлі у 1917 р. / Т.Р. Соломонова // Матеріали Х Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 337-342.

Трембіцький, А. Історія друкарства на Поділлі за працями Є. Сіцінського / А. Трембіцький // Київ. старовина. – 2003. – № 6. – С. 28-42.

 

Підготувала бібліограф І категорії Л.Б. Борисенко

Поділитися:

Витоки українського книгодрукування


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

  

 

 

Витоки українського книгодрукування

(рекомендаційний бібліографічний список)

 

 

 

 

 Вінниця – 2011

 

 

 

Від укладача

Пропонуємо вашій увазі рекомендаційний список літератури «Витоки українського книгодрукування».

У фондах сучасних українських бібліотек збереглось чимало старовинних книг, які були видані в українських друкарнях протягом кількох століть. Точна дата вининення книгодрукування в Україні невідома, хоча розповсюдження друкарської справи наприкінці XVI століття значно прискорило соціально-культурний розвиток українських земель. Першим друкованим твором на теренах України довгий період вважався «Апостол», виданий 1574 р. у Львові Іваном Федоровим (Федоровичем). Проте найновіші історичні дослідження свідчать, що перша українська друкарня ймовірно існувала у Львові ще за століття перед тим: багатий львівський міщанин Степан Дропан 1460 р. подарував церкві Св. Онуфрія і монастиреві при ній свою власну друкарню, яку польський король Казимир IV підтвердив привілеєм 1469 р. А першим українським автором друкованого твору став Юрій Михайлович Котермак з Дрогобича, більш відомий як Юрій Дрогобич – український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини, професор, ректор Болонського університету, професор Краківського університету. 7 лютого1483 р. у Римі побачила світ його книга латинською мовою «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.

Рекомендаційний бібліографічний список «Витоки українського книгодрукування» знайомить читача з літературою з історії виникнення друкованої книги на українських землях та його подальшим розвитком до початку ХХ ст. Список складається з чотирьох розділів:

Ø      З історії виникнення друкованої книги на українських землях;

Ø      Подвижники книжкової справи;

Ø      Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України;

Ø      Початок Книговидання на Поділлі.

Бібліографічний список буде корисним для студентів гуманітарних спеціальностей, науковців, краєзнавців, бібліотечних працівників, усіх хто цікавиться історією українського книгодрукування.

 

З історії виникнення друкованої книги на українських землях

Андрійчук, М.Т. Ґенеза книгодрукування на теренах України : інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії XX ст. // Технологія і техніка друкарства. – К., 2005. – Вип.1. – С.147-157.

Биковський, Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд.: Л. Винар, Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича . – Л., 1997. – 327 с.

Бурдяк, Н.Й. Початки українського книгодрукування / Н.Й. Бурдяк // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : зб. матеріалів другої Загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1996. – С. 46-48.

Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI–ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

Василишин, О.М. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) / О. М. Василишин // Поліграфія і видав. справа. – 2010. – № 2. – С. 50-53.

Волкотруб, Л.М. До питання про історію розвитку книгодрукування / Л.М. Волкотруб // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. – К., 2010. – Вип.30. – С. 5-13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Si/2010_30/Volkotryb.pdf

Гальченко, О.М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О.М. Гальченко. – К. : НБУВ, 2005. – 376 с. : іл.

Гламазда, М. Увічнене в слові : [книгодрукування в Україні] / М. Гламазда // Укр. культура. – 1998. – № 6. – С. 12-13.

Горбаченко, Т. Книга і нація : [історія книгодрукування в Україні] / Т. Горбаченко // Людина і світ. – 2001. – № 7. – С. 23-27.

Грановський, Б.Є. Історія національного друку України в бібліографії за 1483–2000 рр. : довідник / Б.Є. Грановський. – К. : Геопринт, 2003. – 495 с. : іл.

Грінченко, Б. Як ширилось у нас друкарство / Б. Грінченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40-41.

Дроб’язко, М.Ф. Тисячоліття літописання та книжкової справи в Україні / М.Ф. Дроб’язко // Календар знамен. і пам’ят. дат України. – К., 1998. – ІІ кв. – С. 38-44.

Денисенко, В. Книгодрукування в Україні / В. Денисенко // Історичний календар’2010 / М-во освіти і науки України, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія». – К., 2009. – Вип. 13. – С. 161-162 .

Євтушенко, І. Мистецтво друкарства в Україні / І. Євтушенко // Мистец. та освіта. – 2003. – № 2. – С. 28–40.

Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

Запаско, Я.П. Початки українського друкарства / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк, В.В. Стасенко . – Л. : Центр Європи, 2000. – 222 с. : іл.

Зелінська, Н. Наукове книговидання в Україні : історія та сучас. стан / Н. Зелінська. – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

Ісаєвич, Я. Українське книговидання : Витоки. Розвиток. Проблеми / Я. Ісаєвич. – Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 520 с.

Климчак, А. Острозький музей книги і друкарства / А. Климчак // Музеї України. – 2006. – № 3. – С. 16-17.

Книгодрукування на Україні, 1574–1974. – К. : Дніпро, [1974]. – 47 с. : іл.

Ковба, М. Шляхи розвитку книжкової справи України / М. Ковба // Друкарство. – 1995. – Трав.-серп. – С. 10-11.

Короб, А. Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХ століття : (на прикл. створення навч. підруч.) / А. Короб // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 178-183.

Кочубей, Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках : (на прикл. видань з природознавства) / Л.О. Кочубей. – К. : Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2009. – 223 с.

Коць-Григорчук, Л. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. Коць-Григорчук // Укр. мова. – 2008. – № 1. – С. 50-68.

Крохмалюк, В. Просвітителі Смотрицькі : це їм належать «Острозька Біблія» та «Граматика слов’янська» / В. Крохмалюк // Демокр. Україна. – 1992. – 24 листоп.

Кумейко, О.В. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні : конф. для учнів 10–11 класів / О.В. Кумейко // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78-82.

Левчук, О. Українська навчальна книга на етапі становлення / О. Левчук // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 12-14.

Лисенко, Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять / Л.В. Лисенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – C. 216-224.

Мацюк, О. Друкарні в Україні XV століття / О. Мацюк // Наука і сусп-во. – 2009. – № 1/2. – С. 31-35.

Мацюк, О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О. Мацюк // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 3-14.

Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова : огляд публікацій остан. років / О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С. 10-13.

Нетреба, Н. Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2004. – Вип. 34, ч. 2. – С. 79-83. – (Сер. «Філол.»). http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/

Низовий, М. «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?» : (хто ставить це запитання і як на нього відповідають) / М. Низовий // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 32-37.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

Орос, О. Витоки українського книгодрукування / О. Орос // Друкарство. – 2003. – № 1. – С. 78-80.

Орос, О. Започаткування слов’янського книгодрукування при Грушівському монастирі / О. Орос. – Ужгород: [б.в.], 1995. – 92 с. : іл.

Почапська, Л. Історія розвитку українського друкарства // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 21-28.

Рева, Л. Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 2. – С. 52.

Самотий, Р.С. Навчальна література: з icторії видавничої діяльності у Львівській політехніці (середина XIX – початок XX ст.) / Р.С. Самотий // Поліграфія і видав. справа. – 2008. – № 2. – С. 10-16. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/pivs/2008_2.pdf

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журнал. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Скляренко, С.Ф. Учнівська конференція «Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні» : (9 кл.) / С.Ф. Скляренко, Н.І. Черненко // Упр. шк. – 2007. – № 32. – С. 14-17.

Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журн. – 1972. – № 3. – С. 65-69.

Смогоржевська, І. Українські дослідження рукописної і стародрукованої книжки 20–30-х років ХХ ст. : (Західна Україна) / І. Смогоржевська // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 149–154.

Соколов, В. Книгодрукування з медицини та ветеринарії в Україні в XVIII ст. / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 7. – С. 31-37.

Соколов, В. Тенденції розвитку книгодрукування та головні шляхи розповсюдження книг в Україні у XVIII ст. / В. Соколов // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 9-12.

Стоян, Ф.В. Розвиток концепції поняття «українська книга» в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 64-87.

Тимошик, М.С. Раннє українське друкарство (XV–XVII століття) : текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу «Історія вид. справи» / [ред. Н.М. Вернигора] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2002. – 33 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи : підручник. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Тимошик, М.С. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999 : монографія / М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 306 с.

Тимошик, М. Українське друкарство в Канаді: історія та сьогодення / М. Тимошик // Друкарство. – 2001. – № 4. – С. 18-23.

Тимошик, М. С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм / М.С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 51-62.

Українська книга : [про історію укр. книгодрукування] // Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 92-145.

Харламов, В.О. Нові дані про початок книгодрукування у Києві / В.О. Харламов // Укр. іст. журн. – 1990. – № 9. – С. 98-106.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Черниш, Н. Початки українського друкарства у дослідженнях Іларіона Свєнціцького та Івана Огієнка / Н. Черниш // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 6. – С. 40-44.

Шерстюк, В.П. До історії видавничої справи і друкарства в контексті цензурних обмежень / В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К., 2008. – № 2. – С. 135-146.

 

Подвижники книжкової справи

Беринда Памво / О.М. Дзюба // Енцикл. історії України. – К.,2003. – Т. 1: А-В. – С. 237.

Беринда, Памво. Лексикон словенороський Памви Беринди / Памво Беринда ; підг. тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. – К., 1961. – 271 с. http://litopys.org.ua/berlex/be.htm

Гаврилюк, Ю. Григорій Ходкевич – визначний меценат культури XVI століття [Електронний ресурс] : [про фундатора кирилич. друк., яка діяла у 1568–1579 рр. у м. Заблудові (північне Підляшшя, нині Білостоц. повіт Підляського воєводства у Польщі), рус. магната, великого гетьмана литов. Григорія Ходкевича]. – Режим доступу : http://www.haidamaka.org.ua/0077.html. – Назва з екрану.

Гринько, М. Подвижник української справи – Євген-Юлій Пеленський / М. Гринько, М. Корнійчук // Сл. і час. – 2008. – № 4. – С. 88-92.

Дашкевич, Я. Говганнес (Ованнес) Карматанянц. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматаняц. / Я. Дашкевич // Постаті. – 2007. – С. 89-98.

Ісаєвич, Я. Юрій Дрогобич : іст. повість [про авт. першої друк. кн. в Україні] / Я. Ісаєвич // На переломі : друга пол. ХV – перша пол. ХVІ ст. – К., 1994. – С. 17-96.

Карматенянц Ованес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карматенянц,_Ованес. – Назва з екрану.

Ковальовська, Л. Степан Дропан – перший український книгодрукар / Л. Ковальовська // Уряд. кур’єр. – 2006. – 24 лют. – С. 8-9.

Нагірняк, О. Друкар, лексограф, письменник : [про видав. діяльн. друкаря, книговидавця, перекладача I пол. XVII ст. Памва Беринди] / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 190-191.

Росовець, Т.М. Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл – та його бібліотека як джерело творчості // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 60-70. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Соболь Спиридон Миронович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Соболь,_Спиридон_Миронович . – Назва з екрану.

Стасенко, В. Львівська друкарня Степана Дропана середини ХV ст. – вигадка чи реальність / В.Стасенко // Укр. культура. – 2001. – № 3. – С. 34-36.

Степан Дропан // Українці в світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cb652ff16fab9bcb/. – Назва з екрану.

Цуп, Я. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти / Я. Цуп // День. – 2003. – 2 серп. http://www.day.kiev.ua/23250/

Чуприна, О. Памво Беринда укладав свій словник півжиття // Газ. по-українськи. – 2007. – 28 лип.

Шевчук, В. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський / В. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2007. – № 2. – С. 62-75. – (Сер. «Книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології»). http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Knyg/2007_2/62-75.pdf

Шугаєва, Л. Культура України польсько-литовської доби: книгодрукування і усна народна творчість / Л. Шугаєва // Історія в шк. – 1999. – № 8/9. – С. 2-3.

Яремчук, Н. Містерія «Острозької Біблії» / Н.Яремчук // Укр. культура. – 2001. – № 4/5. – С. 40.

 

Іван Федоров (Федорович)

Баренбаум, И.Е. К биографии Ивана Федорова / И.Е. Баренбаум // Вопр. истории. – 1988. – № 11. – С. 135–138.

Бендасюк, С. Общерусскiй первопечатникъ Иванъ Федоровъ и основанная имъ братская Ставропигiйская печатня во Львове / С. Бендасюк. – Л. : Изд-во Ставропигийск. ин-та , 1934. – 78 [2] с. – (Оттиск из «Временника на 1935 г.»). – Библиогр. : с. 65-78.

Булгак, О.В. Засновник книгодрукування в Україні : (до 420-річчя з дня смерті Івана Федорова) / О.В. Булгак // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2003. – ІV кв. – С. 62-67.

Видашенко, М.Б. Музей Івана Федорова у Львові : ілюстров. проспект / М.Б. Видашенко. – Л. : Каменяр, 1979. – 126 с.

Запаско, Я.А. Видання Івана Федорова / Я.А. Запаско, Я.Д. Ісаєвич. – К.: Вища шк., 1983. – 206 с.

Запаско, Я.А. Мистецька спадщина Івана Федорова : [ілюстров. огляд і альбом репрод. шрифтів і прикрас] / Я.А. Запаско. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. – 223 с.

Ісаєвич, Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Л. : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1975. – 151 с.

Кралюк, П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу : [видання Острозької Біблії] / П. Кралюк // День. – 2003. – 3 жовт. – С. 8. – (Україна Incognita).

Кривцова, Н. Іван Федоров – першодрукар : урок-досдідж. / Н. Кривцова // Сучас. шк. України. – 2010. – Верес. (№ 9). – С. 13-16 [вкл.].

Кучерук, О. Походження, станова належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 117-129.

Місцями Івана Федорова на Україні : [путівник] / М.Б. Видашенко [та ін.]. – Л. : Каменяр, 1982. – 123 с.

Немировский, Е.Л. 400 лет историографии русского и украинского первопечатания / Е.Л. Немировский // Федоровские чтения. 1973 : сб. науч. тр. – М., 1976. – С. 37.

Немировский, Е.Л. Иван Федоров. Около 1510–1583 гг. / Е.Л. Немировский. – М. : Наука, 1985. – 318 с.

Немировский, Е.Л. Мой Иван Федоров : (из воспоминаний книговеда) / Е.Л. Немировский // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 84.

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович): кому належить його друкарська спадщина? / М. Низовий // День. – 2010. – 24-25 верес. – С. 21.  http://www.day.kiev.ua/310382

Низовий, М. Іван Федоров (Федорович) : рос., укр. чи якийсь інший друкар-просвітник? [Електронний ресурс] // СтопкомUA. – 2010. – 24 груд. – Режим доступу: http://www.100p.com.ua/statti_4/ivan_fedorow_fedorowytc.html . – Назва з екрану.

Низовий, М. Кому належить друкарська спадщина Іван Федорова (Федоровича) / М. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 54-61. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bdil/2010_2/10.pdf

Пасічник, І. Людина Європи – Іван Федоров : до 425-х роковин від дня смерті / І. Пасічник // День. – 2008. – 20 груд. – С. 7. http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=262200&mainlang=ukr

Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел : Іван Федоров та львівський «Апостол» (матеріали до уроків з теми : «Культура України в другій половині XVI ст.») : метод. матеріал // Історія в шк. України. – 2008. – № 2. – С. 21-22.

Федоренко, Д. Національна святиня : «Буквар» Івана Федорова в Україні та за її межами / Д. Федоренко // Освіта. – 1998. – 25 листоп.- 2 груд. – С. 4.

Хоменко, Б. Чи був Іван Федоров першодрукарем в Україні? / Б. Хоменко // Вінниччина. – 1998. – 28 листоп. – (Літ.-мистець. вип. «Зоряна криниця»).

Шаров, І.Ф. Федоров Іван (бл.1525–1583) : засн. книгодрукування в Україні / І.Ф. Шаров // 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. – К, 1999. – С. 426-430.

 

Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України

Белічко, Н.Ю. Раритетні видання з історії України : (альбом Д.І. Яворницького, С.І. Васильківського, М.С. Самокиша «З української старовини» та серія листівок А.А. Ждахи за мотивами укр. народ. пісень) / Н.Ю. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 1994. – Вип. 2. – C. 126-135. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Боброва, М.І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна / М.І. Боброва, І.І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 364-370. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Видання кириличного друку (1581-1916) : каталог / укл. : Н. Флегонтова ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2005. – 44 с. : іл. – (Колекція НПБ України).

Дубровіна, Л.А. Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К, 2003. – Вип. 8. – C. 273–283. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Заболотна, Н. Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 11–19.

Зленко, Г. Старої книги пахощі і знада : із циклу розповідей «Написане залишається» : [історія виявлення у фонді Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького одного із раритетів південноукр. книгодруку – книги Іуди Гадасі «Ешколь га-кофер» ] / Г. Зленко // Наук. світ. – 2007. – № 1. – С. 8-9.

Казакова, Н. З вдячністю і думками про майбутнє... : [особисті кн. колекції та особові фонди діячів укр. діаспори в б-ках та архівах України] / Н. Казакова // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 33-34.

Калашник, Т. Особисті книжкові колекції у фонді Сумської ОУНБ / Т. Калашник // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 26-27.

Ковальчук, Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г.І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.

Колекція Степана Сірополка : каталог книг укр. і рос. мовами / укл. та авт. вступ. ст. Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва. – К. : НПБУ, 2007. – 248 с. : портр. – (Колекція НПБ України).

Мороз, Н. Столітні раритети Михайла Івасюка / Н. Мороз, Г. Заславець // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 11. – С. 44.

Муха, Л.В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л.В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39-42. 

Мяскова, Т.Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 1998. – Вип. 4. – C. 292-302.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях : свод. кат. : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Описание анонимного памятника печати, изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост. И.Я. Лосиевский]. – Х. : ХГНБ, 1987. – 54 с.

Погрібний, А.Г. Унікальний документ нашої культури : (каталог особист. б-ки Б. Грінченка) / А.Г. Погрібний // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 1. – C. 70-83. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Посвистак, О. Книжкові колекції Ф.Сарани / О.Посвистак // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 30-33.

Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань [Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / Л.Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова. – Вінниця, 2009. – Вип. 1. – С. 59-71.

Соколов, В. Колекція Хрептовичів як джерело вивчення пам’яток українського книгодрукування ХVII першої третини ХIХ ст. / В.Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 29-32.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798–1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. / Ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2003 –(Нац. бібліографія України).

Т. 1 : 1798–1911. – 676 с.

Т. 2 : 1912–1923. – 690 с.

Україномовна книга, 1808-1923 : [бібліогр. покажчик] / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Р.С. Жданова, В.М. Лой ; відп. ред. В.О. Кононенко, В.В. Патока. – К. : Абрис, 1996. – 174 с. – (Укр. кн. у фондах Нац. парламент. б-ки України).

Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького 1574-1923 : каталог. – О. : ОДНБ, 1991. – 60 с.

Українські продовжувані видання у фонді ХДНБ ім. В.Г. Короленка (1830-1923) : друк. кат. / уклад. Л.Ф. Бондаренко. – Х. : ХДНБ, 2003. – 116 с.

Хівренко, Н. Книжкові колекції / Н. Хівренко // Пам’ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 38-41.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть : [огляд колекції Музею книги і друкарства у Львові] / Н. Цендра // Наук. світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Ціборовська-Римарович, І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки / І.О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 52-69.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rksu/texts.html

Початок книговидання на Поділлі

Берлин, И. Типографское дело у евреев : [згадується про єврейські друкарні Межирова (1790) і Могилева-Подільського (1798)] / И. Берлин // Еврейская энциклопедия. – СПб., [1912]. – Т. 14. – С. 849-864.

Білінський, М. Часописи Поділля : істор.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР / М. Білінський, Н. Співачевська, І. Кревецький ; ред. В. Отамановський ; Вінниц. філ. Всенарод. б-ки України при Всеукр. Акад. наук ; Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927-28. – [176 с.]. –(Вип. 20).

Блажевич Ю. Матеріали до історії друкарства на Поділлі з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. : (з рукопис. спадщини Ю. Сіцінського) // Володимир Січинський та Україна : матеріали міжнар. конф. – К., 1996. – С. 161-167.

Е.С. Подольские типографи и издания : (ист. очерк) / Е.С. // Подольские епархиальные ведомости. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.

Ісаєвич, Я.Д. Друкарство на Поділлі у XVII-XVIII ст. // Тези доп. VI Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 66-67.

Кароєва, Т.Р. Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга пол. XIX–поч. 30-х років XX ст.) [Рукопис] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (07.00.08) / Т.Р. Кароєва ; КНУКіМ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2004. – 19 с.

Назаренко, Є.Д. Подільські видання творів Руданського // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1994. – Ч.1. – С.126-127.

Огієнко, І.І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко – К. : Либідь, 1994. – 448 с. – Зі змісту: [Друкарні на Вінниччині XVIII–XIX ст.]. – С. 332-333, 362, 364-366, 397, 400, 420-421.

Сецинскій, Е. (протоіерей). Опись старопечатныхъ книгъ : бібліографія / Е. Сецинскій ; Музей Подольскаго Церковнаго Историко-археологическаго Общества (быв. Древнехранилища Историко-статистическаго Комитета). – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С. П. Киржацкаго, 1904. – 107 с.

Соломонова, Т.Р. «Регіональна книга» як складова частина поняття «національна книга» : (на прикл. «подільської книги») / Т.Р. Соломонова // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 19-22.

Соломонова, Т.Р. Видавнича діяльність Подільського земства (1904–1920) / Т.Р. Соломонова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2002.– Вип. 4. – С. 51–54. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Випуск навчальної літератури на Поділлі у першій третині ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 69-73. – (Сер. «Історія»).

Соломонова, Т.Р. Книговидавнича діяльність подільських «Просвіт» на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Поділля у контексті укр. історії : матеріали Всеукр. наук. конф. – Вінниця, 2001. – С. 145-148.

Соломонова, Т.Р. Книговидання у Вінниці на початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – [Вип. 3]. – С. 189-194.

Соломонова, Т.Р. Подільські видавництва першої чверті ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 12. – С. 45-48.

Соломонова, Т.Р. Українське книгодрукування на Поділлі у 1917 р. / Т.Р. Соломонова // Матеріали Х Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 337-342.

Трембіцький, А. Історія друкарства на Поділлі за працями Є. Сіцінського / А. Трембіцький // Київ. старовина. – 2003. – № 6. – С. 28-42.

 

Підготувала бібліограф І категорії Л.Б. Борисенко