Вінницькій області - 70

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства 

Вінницькій області - 70

(За матеріалами книжкової виставки)

Вінниця
2002


 

 

 

 

 

 

Вінницькій області - 70
(За матеріалвми книжкової виставки)


Укладач: О.Ніколаєць
Редактор: М.Спиця
Комп’ютерний набір: О.Ніколаєць
Оригінал-макет: Н.Спиця
Тиражування: Г.Стратієнко
Відповідальна за випуск: М.Карягіна

Підписано до друку 19.02.2002 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. 
Умов. друк. арк. 0.5. Тираж 50 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

Поділитися:

Тут все священне!

Все твоє, бо зветься

просто краєм рідним.

Праці про область

Земля моя, запашна, барвінкова,

Ріки медові, дощі золоті,

Тільки б побачить тебе у обнові,

Більше нічого не хочу в житті...

М. П. Стельмах.

Альтман К.П. Грунти Вінницької області. - Одеса : Маяк, 1969. - 61 с.

Атлас Вінницької області. - М., 1987. - 32 с.

Бурдейний П. А., Рубін М. Б. Вінницька область. - К., 1967. - 165 с.

Вінниця. Фотоальбом / Упоряд. та авт. ст. В.Ф. Корицький ; Фото О.С.Гордієвича. - К., 1982. - 95 с.

Вінниччина : Фотоальбом. - 1998. - 175 с.

Водосховища Вінницької області. - Вінниця, 1999. - 20 с.

Екологічний стан Вінницької області в 1994-1995 роках. - Вінниця, 1996. - 78 с.

Заповідне Поділля : Краєзн. нариси / За ред. Г. І. Денисика, В.Є.Люб-ченка. - Вінниця: Тезис, 2000. - 104 с.

Зінченко А. Л. Поділля. - К., 1998. - 207 с.

Денисик Г. І. Вінниччина - край зелених дібров і золотих нив. - Вінниця, 1997. - 79 с.

Денисик Г. І. Природнича географія Поділля. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1998. - 184 с.

Денисик Г. І., Любченко В. Є. Подільське Побужжя : Краєзн. нариси. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1999. - 96 с.

Денисик Г. І., Любченко В. Є. Простори Вінниччини : Краєзн. нариси.-Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1999. - 92 с.

Каталог річок Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 34 с.

Корицкий В. Ф. Винница : Путеводитель. - Одесса : Маяк, 1985. - 110 с.

Кремко А. А. По Южному Бугу : Фотоочерк. - Одесса : Маяк, 1984. - 80с.

Литвинеко А. Ю. Парки Вінниччини. - Одеса, 1972. - 39 с.

Любчак О. Заповідними стежками : Краєзн. нариси. - Одеса : Маяк, 1980. - 111 с.

Любчак О. О. Співаки подільських дібров : Нариси. - Одеса, 1986. -120 с.

Любченко В.Ф., Космина А.С. Географія Вінницької області. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1996. - 48 с.

Малаков Д. В. По Брацлавщине. - М., 1982. -174 с.

Півошенко І. М. Клімат Вінницької області. - Вінниця, 1997. - 240 с.

Подольские пейзажи : Фотоочерк / Авт. текста и фото А.С. Гордиевича - Одесса : Маяк, 1981. - 95 с.

Храневич В. Минуле фавни Поділля. - Вінниця, 1926. - 25 с.

Цветущий край Подолии : Путеводитель / В. Д. Бовкун, Н. С. Кветный, И. А. Пшук и др. - Одесса : Маяк, 1983. - 183 с.

Шевчук В. Й. Зелений дивосвіт Поділля. - Вінниця, 1997. - 276 с.

Документи розповідають

Адміністративно-територіальний устрій Вінницької області : (Стат. довід.). - Вінниця, 2001. - 62 с.

Бабій М., Кравчук В. Партизанськими стежками Вінниччини. - Одеса : Маяк, 1975. - 43 с.

Вивчай історію свого краю. - [Вінниця], 1964. - 175 с.

Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-33, 1946-47 рр: Вінниц. обл. Док. і матеріали. - Вінниця : Антекс - УЛТД, 1998. - 223 с.

Вінницька область // УРЕ. Т. 11. Кн.2. - К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. - С.408-410.

Вінницький обласний державний архів: Путівник. - [Вінниця], 1960. - 318 с.

Вінниччина в період Першої Російської революції 1905-1907 рр. : (Рек. список) / Підгот. В. Погуть. - Вінниця, 1975. - 4 с.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) : Зб. док. і матеріалів. - Одеса, 1971. - 307 с.

''Вінниччина - край козацької слави'' : (До 350 - річчя розгрому пол. загарбників під Вінницею) : Зб. доп. Всеукр.наук.-практ. конф. / Відп. за вип. Л.Філонов.- Вінниця, 2001. - 63 с.

Гончар А. Повірка, або ''Афганці'' Вінниці : Кн. про воїнів- інтернаціоналістів. Т 1. - Вінниця : Віноблдрук., 2000. - 415 с.

[27 лют. 1932 р. створено Вінниц. обл.] // Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронол. довід. - К.: Наук. думка, 1995. - С. 386.

Декабристи і Вінниччина : (Рек. список до 150 - річчя повстання декабристів) / Підгот. В.Погуть. - Вінниця, 1975. - 4 с.

Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Вінницької области УСРР. - Х.,1933. - 240 с.

Жезицький В.Й. Репресивна політика на Поділлі в 20-х - першій половині 30-х рр.- К.: Рідн. край, 1997. - 95 с.

Завальнюк К. Лицарі волі : Повстан. рух на Поділлі у персоналіях (20-і роки ХХ ст.). - Вінниця : Логос, 2000. - 265 с.

Зінченко А. Наш край - Поділля : Навч. посіб. для шк. - Вінниця, 1992. - 123 с.

Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1998 року : Рек. бібліогр. довід. / Уклад. Т.Дмитренко, М. Шлеймович; Вінниц. ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; Держ. арх. Вінниц. обл. - Вінниця, 1997. - 68 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Вінниц. обл. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1972. - 778 с.

Мацько В. Карти розповідають : [Опис ''Адм. карти Вінниц. округи на Поділлі за даними районування на 1-ше черв. 1926 р.''] // Трудова слава. - 2002. - 30 січ.

Мельничук О.А. Участь комітетів незаможніх селян в аграрних перетвореннях на Поділлі. - Вінниця : Логос, 1998. - 39 с.

Нариси історії Вінницької обласної партійної організації / Відп.ред. В.Таратута. - Одеса : Маяк, 1980. - 343 с.

Поділля в період відбудови народного господарства (1921 - 1925 рр.) : Зб. док. і матеріалів. - Вінниця, 1957. - 625 с.

Політичні репресії на Поділлі : (20 - 30-і рр. ХХ ст.) / Провід. наук. ред. І.Г. Паламар. - Вінниця : Логос, 1999. - 247 с.

Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : До 90-річчя утворення поділ. ''Просвіти'' : Матеріали Всеукр. наук. - краєзн. конф. 9 - 10 лист. 1995 р. - Хмельницький - К., 1995. - 79 с.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. - 143 с.

Социалистическое строительство на Винничине : Док. и материалы : 1921-1941. - Одесса : Маяк, 1987. - 270 с.

Шульга І.Г. Голод на Поділлі : До 60-річчя голодомору 1933 р. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1993. - 223 с.

Область в дзеркалі статистики

Аграрний сектор Вінниччини в діаграмах і графіках : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 57 с.

Будівельні організації Вінницької області : Довід. - Вінниця, 2000. -52 с.

Валова продукція в сільському господарстві за 1990-1999 роки : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 19 с.

Винничина в цифрах. - Винница, 1989. - 335 с.

Вінниччина в цифрах. - Вінниця, 1997. - 250 с.

Вінниччина в цифрах у 2000 році : (Корот. стат. довід.) - Вінниця, 2001. - 56 с.

Вінниччина в семирічці. - Вінниця, 1959. - 46 с.

Вінниччина за 50 років після Великої Вітчизняної війни : Стат. зб. - Вінниця, 1995. - 209 с.

Винничина к 60-летию Великого Октября. - Винница, 1977. - 144 с.

Вінницька область в цифрах : Стат. зб. - К., 1964. - 240 с.

Виробництво основних продуктів тваринництва і чисельність поголів'я худоби та птиці в області за 2000 рік. - Вінниця, 2001. - 110 с.

Виробництво товарів народного споживання підприємствами Вінницької області за січень-грудень 2000 року. - Вінниця, 2001. - 46 с.

Діти , жінки та сім'я Вінниччини. - Вінниця, 1999. - 143 с.

Житлове і соціально-культурне будівництво області. - Вінниця, 2000. - 40 с.

Житлове і соціально-культурне будівництво в Вінницькій області за 1986-1998 роки : Стат. щоріч. - Вінниця, 1999. - 86 с.

Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення Вінницької області : Стат. бюл. - Вінниця, 2000. - 31 с.

Збір урожаю сільськогосподарських культур на всіх землях у Вінницькій області в 1999 році. - Вінниця, 2000. - 179 с.

Зв'язок Вінницької області у 1999 році. - Вінниця, 2000. - 41 с.

Зільберт М. І. Соціалістична Вінниччина. - Вінниця, 1956. - 30 с.

Зовнішньо-економічна діяльність підприємств Вінницької області за 1999 рік. - Вінниця, 2000. - 11 с.

Інноваційна діяльність у Вінницькій області. - Вінниця, 1999. - 35 с.

Інформатизація області. - Вінниця, 1999. - 34 с.

Консевич А. И. Экономико-географический очерк Винницкой области. - К, 1948. - 18 с.

Ладаняк І.К. Споживча кооперація Вінниччини. - Вінниця, 1996. - 58 с.

Місце Вінницької області в економіці України : (Стат. зб.) - Вінниця, 1999. - 56 с.

Народжуваність у Вінницькій області : Стат. зб. - Вінниця, 1999. - 23 с.

Народне господарство Вінницької області : Стат. зб. - К., 1969. - 239 с.

Населення Вінниччини на 1 січня 2001 року. - Вінниця, 2001. - 18 с.

Населення і господарство Вінницької області. - Вінниця, 1995. - 87 с.

Науковий потенціал Вінницької області : Стат. зб. - Вінниця, 2000. - 24 с.

Орденоносна Вінниччина. - Вінниця, 1958. - 157 с.

Освіта та культура на Вінниччині. - Вінниця, 2000. - 90 с.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Вінницької області за 1997- 1999 роки : Стат. зб. - Вінниця, 2000. - 32 с.

Основні показники народного господарства Вінницької області : Стат. зб. - Вінниця, 1967. - 278 с.

Підсумки роботи промисловості за січень-грудень 2000 року : Щоміс. стат. бюл. - Вінниця, 2001. - 38 с.

Потребительская кооперация Винничины. - К., 1990. - 94 с.

Програма зайнятості населення Вінницької області на 1997 рік. - Вінниця, 1997. - 35 с.

Про соціально-економічне становище області за січень-грудень 2000 року. - Вінниця, 2001. - 91 с.

Про хід економічної реформи у Вінницькій області за 1996 рік. - Вінниця, 1997. - 89 с.

Розвиток господарств населення Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 39 с.

Роздрібна торгівля Вінницької області у 1999 році : Стат. зб. - Вінниця, 1999. - 58 с.

Сільське господарство Вінницької області в 1990-1999 роках : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 235 с.

Смертність населення Вінницької області - Вінниця, 1999. - 69 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення. - Вінниця, 2000. - 58 с.

Споживання основних продуктів харчування населенням Вінницької області за 1990-1999 роки : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 27 с.

Торгова мережа області у 1999 році : Стат. зб. - Вінниця, 2000. - 23 с.

Транспорт Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 61 с.

Визначні діячі Вінниччини в краєзнавчій бібліографії

Наше чарівне Поділля вигодувало 

своїм насущним хлібом і виплекало

своєю поезією плеяду чудових митців,

які стали красою і окрасою нашої країни.

М.П. Стельмах

Визначні діячі нашого краю : Бібліогр. довід. / Тростянец. центр. район. б-ка. - Тростянець, 1995. - 19 с.

З-над Божої ріки : Літ. бібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 408 с.

Надбужанський спів : Зб. творів самодіял. композиторів Вінниччини. - Вінниця : БІКОМ, 1996. - 112 с.

Письменники Радянської Вінниччини / Б-ка Вінниц. пед. ін-ту ім.М.Островського; Вінниц. держ. обл. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Вінниц. обл. ком. ЛКСМ України. - Вінниця, 1971. - 156 с.

Письменники Вінниччини : До 30-річчя обл. орг. Нац. Спілки письм. України /Упоряд. і заг ред. А.М.Подолинного. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 148 с.

Подільські криниці. Вип. другий / Упоряд., вступ. слово, біогр. довід. А.М. Подолинного. - Вінниця : АКВІЛОН, 2001. - 592 с.

Сучасне та майбутнє : Митці Вінниччини : Альманах / Вінниц. обл. худож. музей. - Вінниця, 1997. - [54с.]

Хто є хто на Вінниччині. Т. 1 / Авт. - упоряд. В. Болгов. - Вінниця, 2000. - 193 с.

Художники Вінниччини : Довід. членів Нац. Спілки худож. України 1976 - 2001. - Жмеринка, 2001. - 87 с.

Край в художній літературі

Вінницький альбом. 1998 : Літ.-худож. та історико -краєзн. альманах. - Вінниця, 1999. - 363 с.

Вінницький альбом. 1999 : Літ-худож. та історико - краєзн. альманах. - Вінниця, 2000.- 478 с.

Забаштанський В. Свічечкою слова. - Жмеринка, 2000. - 447 с.

Залокоцький І. Моя стежина : Твори. - Вінниця, : Континент - ПРИМ, 2000. - 184 с.

Каменюк М. Місячна ніч в Григорівці. - Вінниця : АКВІЛОН, 1998. - 296с.

Край Подолії прекрасний : Пісні / Ред. Б.В. Хоменко. - Вінниця, 1961. - 98 с.

Краса України - Поділля : Вінниччина в худож. слові. - Одеса, 1972. - 258 с.

Немирівські жарти : Гумор та сатира. - Тернопіль, 2000. - 88 с.

Пастушенко Л.Т. Вічний хліб : Роман. - К.: Рад. письм., 1986. - 311 с.

Підласко Т.В. Тульчинські троянди : Поезії. - Тульчин, 2000. - 68 с.

Пільчук І. Повій вітре! : Повість [присвяч. С. Руданському]. - К., 1969. - 226 с

Подільське перевесло : Альманах поезії і прози / Тростянец. район. літ.-мистец. об-ня ''Джерело''. - Ладижин, 2000. - 192 с.

Подолинний А. Вікнина : Поезії. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1998. - 32 с.

Подолинний А.М. Яблуко з Рахнівки : Поезії. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1996. - 24 с.

Рябий М.О. Житіє праведника Федора : Літ. - драмат. повість про Собідка та його Катерину. - Вінниця, 2000. - 128 с.

Слободянюк Б. Дума про матроса Кішку. - К., 1981. - 255с.

Сокіл В. Вогонь віків : Поезії та поеми. - Вінниця, 2000. - 110 с.

Стрельбицький М. Під небом Коновалюка. - Вінниця, 2000. - 138 с.

Сухолітко А.С. У небі над Дністром : Повісті, оповідання. - Вінниця, 1994. - 206 с.

Ципис Н.Е. Билет до Винницы. - Винница : Континент, 1993. - 287 с.

Чорногуз О. ''Аристократ'' з Вапнярки : Сатирич. роман. - К., 1979. - 390 с.

Шлапак Б. Два крила : Лірика, малярство. - К., 1998. - 64 с.

Янчук Б. Незакінчена опера : Роман [про М.Леонтовича]. - К.,1986. - 237с.

Ящук С.Л. Моє село [Сабарівці Оратів. р-ну] : Невигадані оповідання. - Вінниця, 1992. - 52 с.

Бібліографічні посібники

Побачити і пізнати свій край можна 

або очима своїми, або за допомогою книг.

М.В. Ломоносов


Вінниччина в датах : Хронолог. довід. / Уклад. М.С. Шлеймович; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2000. - 111 с.

Вінниччина у Великій Вітчизняній війні : Бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 1984. - 83 с.

''Гіркий був келих життьовий...'' : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. В.Лациби. - Вінниця, 2001. - 76 с.

Знаменні і пам'ятні дати 2002 року / Уклад. Г.М. Авраменко, О.Г.Ніколаєць, М.С. Шлеймович. - Вінниця, 2001. - 32 с.

Імена, повернуті на Батьківщину : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.М.Авраменко, О.І. Кізян; Авт. біограф. довід. А.М. Подолинний. - Вінниця, 1998. - 45 с.

Література про Вінницьку область (Бібліогр. покажч.) / Упоряд. Л.Г.Кравцова, О.Г. Ніколаєць. - Вінниця, 2001. - 160 с.

Природа і природні багатства Вінниччини : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер, О.Г. Яворська. - Вінниця, 1983. - 63 с.

Вінницькій області - 70


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства 

Вінницькій області - 70

(За матеріалами книжкової виставки)

Вінниця
2002


 

 

 

 

 

 

Вінницькій області - 70
(За матеріалвми книжкової виставки)


Укладач: О.Ніколаєць
Редактор: М.Спиця
Комп’ютерний набір: О.Ніколаєць
Оригінал-макет: Н.Спиця
Тиражування: Г.Стратієнко
Відповідальна за випуск: М.Карягіна

Підписано до друку 19.02.2002 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. 
Умов. друк. арк. 0.5. Тираж 50 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.