Україна - нова стратегія розвитку

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

Україна – нова стратегія розвитку

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2002

 

 


Від укладачів

За минуле десятиріччя Україна утвердила себе як незалежна держава, проте процес розбудови держави ще не завершено. Як визначається в Посланні Президента України до Верховної Ради “Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” “завдання полягає в тому, щоб остаточно облаштувати споруджену будівлю по суті нового суспільства – економічну, соціальну, політичну та гуманітарну сфери, подолати глибокі деформації, що виникли на стартовому етапі трансформаційного процесу”. 

Новою стратегічною метою є досягнення Україною європей-ського рівня економічного і соціального розвитку та демократії шляхом проведення реформ та організації продуктивності праці. 

В світлі Послання Президента розробив програму своєї діяльності Кабінет Міністрів України. Ця програма містить комплекс заходів, здійснення яких дасть змогу закріпити позитивні результати попередніх років у демократичних та ринкових перетвореннях, забезпечити подальший розвиток держави та суспільства.

Мета бібліографічного покажчика “Україна – нова стратегія розвитку” – показати більш детально ті зміни, які проходять в житті нашої держави на шляху розбудови незалежності, проблеми, подальші перспективи.

До покажчика включено книги, окремі публікації із періодичних видань за 2000-2002 рр., краєзнавчі матеріали.

Література у виданні згрупована в такій послідовності:

 1. Загальні питання

 2. Сучасна стратегія державотворення

  • Місцеве самоврядування

  • Регіональна політика

  •  Адміністративна реформа

  •  Судова реформа

 3. Політичні партії – взаємодія з інститутами політичної системи

 4. Економічна політика в Україні

  • Інвестиційна та структурно-інноваційна політика

  • Зовнішньо-економічна політика

  •  Реформи в аграрному секторі

 5. Екологічна безпека України

 6. Основні напрями соціальної політики

 7. Національна культура і майбутнє України

 8. Геополітичні пріоритети України

В межах кожного розділу матеріал розміщений в логічній послідовності. Покажчик не претендує на вичерпну повноту.

Видання розраховане, в першу чергу, на представників владних структур, представників органів місцевого самоврядування, пропонується викладачам, науковцям, студентам, політологам, бібліотечним працівникам, всім тим, хто зацікавлений в розбудові України на новому, обраному нею шляху

В підготовці покажчика допомогу надавав консультант відділу організаційного забезпечення діяльності обласної Ради Ткачук П.М.

Відбір матеріалу до покажчика закінчено 30 липня 2002 року.           

 

Україна – нова стратегія розвитку
(Бібліографічний покажчик)


Укладачі Г. Авраменко
С. Свєтлова

Комп’ютерне опрацювання О. Морозов
Комп’ютерна верстка Н. Спиця 

Відповідальний за випуск В. Циганюк

Підписано до друку 10.08.2002 р. Тираж 80 екз.
Формат 60 x 84/16. Папір офсетний. 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

Поділитися:

Загальні питання

Кучма Л. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верхов. Ради України // Уряд. кур’єр. – 2002. – 4 черв. – С. 5-12.

Кучма Л. Найвищі інтереси народу: Виступ... на першій сесії Верхов. Ради України четвертого скликання 18 черв. 2002 р. // Уряд. кур’єр. – 2002. – 19 черв. – С. 2-4.

Кучма Л. Формувати громадянське суспільство в Україні потрібно відповідно до європейських принципів: Виступ ... на нараді з питань європейської інтеграції 8 лют. 2002 р . // Уряд. кур’єр. – 2002. – 14 лют.

Про заходи щодо організаційного та пропагандистського забезпечення реалізації завдань, які випливають із послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” та “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”: Розпорядж Президента України Л.Д.Кучми від 12 червня 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 24, ч. 1. – С. 36-37.

Коцемир В. Звернення до мешканців Вінницької області: [Про послання Президента України Л. Кучми до Верхов. Ради] // Подолія. – 2002. – 9 лип. – С. 1.

Гальчинський А. Євроінтеграційним курсом: [Комент. звернення Л.Кучми до Верхов. Ради України “Європейський вибір...”] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 5 черв. – С.4.

Черевань В. Європейський вибір України: [Бесіда з радником прем’єр-міністра України] / Розмову вів О. Маслов // Уряд. кур’єр. – 2002. – 13 лип. – С. 6.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України [на 2002-2004 рр.] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 12 черв. – С. 5-12.

Кінах А. Нас об’єднують національні пріоритети: Соц.-екон. зростання в Україні набуло сталого, незворотного характеру // Уряд. кур’єр. – 2002. – 29 трав. – С. 1, 3-4.

Кінах А. Об’єднувати зусилля в ім’я процвітання України, підвищення добробуту її громадян: Виступ... у Верхов. Раді України 5 лип. 2002 р. // Уряд. кур’єр. – 2002. – 9 лип. – С. 3-4.

Геєць В. Від ідеології абсолютного зречення до зваженої стратегії державного управління: Погляд на деякі принципові аспекти Прогр. діяльності уряду // Уряд. кур’єр. – 2002. – 5 лип. – С. 5.

Михальченко М. Україна ХХІ століття: спроба політико-соціологічного прогнозу // Сучасність. – 2001. – № 4. – С. 59-74.

Новітня Україна 1991-2001: Роздуми видат. сучасників / Ред. М.Ф. Головатий, Г.В. Щокін. – К.: МАУП, 2001. – 160 с.: іл.

Стратегія для України: уроки десятиріччя незалежності. – К.: Заповіт, 2001. – 92 с.

Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення: Тези наук. доп. / НАН України. Ін-т історії України та ін. – К., 2001. – 101 с.

Курас І. Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу // Вісн. НАН України. – 2001. – № 2. – С. 16-22.

Марчук Є.К. Україна: нова парадигма поступу: Аналіт. дослідж. – К.: Аваллон, 2001. – 216 с.

Цехмістро І. Україна: шлях у майбутнє через повернення до себе // Сучасність. – 2000. – № 10. – С. 68-81.

Андрос Є. На шляху до Європи // Сучасність. – 2002. – №2. – С. 87-90.

Європейська інтеграція: крок за кроком: Посіб. для журналістів / Укл. Д. Корбут. – К.: Фонд “Європа ХХІ”, 2001. – 216 с. – ( Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції України).

Бандурка С.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія. – Х.: Вид-во Ун-ту внутріш. справ, 2000. – 304 с.

Шаповаленко М. Український варіант пошуку процедурного консенсусу: [Про особливості перехід. періоду в Україні]// Контекст. – 2001. – №9. – С. 9-14.

Пальчук М.М. Деякі погляди на перспективи подальшого розвитку Збройних Сил України // Наука і оборона. – 2001. – № 4. – С. 28-34.

Барановський В.Ф. Демократизація Збройних Сил України. – К.: “Центр практ. філос.”, 2001. – 112 с.

Хміль І. Чи не легковажимо ми історією задля європейського вибору? // Голос України. – 2002. – 24 лип. – С. 11.

Сучасна стратегія державотворення

Плющ І. Історична віха на шляху незалежності і державотворення // Віче. – 2001. – № 8 . – C. 3-11.

Гальченко В. Реформи державного управління: вимога часу // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2001. – Вип.2. – С. 3-15.

Опришко В. Через державну програму до правової політики: [Законодав. процес в Україні] // Голос України. – 2002. – 14 трав.

Бураковський І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів // Політ. думка. – 2001. – № 1/2. – С. 59-68.

Белобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С. 4-9.

Заєць А. Теорія і реальна практика державотворення // Віче. – 2000. – № 9. – C. 156-159.

Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення // Віче. – 2001. – № 12 . – C. 22-31.

Дармограй М. Культура державотворення в Україні: гендерний аспект // Статистика України. – 2002. – № 1. – C. 29-34.

Невмержицький Ю. Гендерний рух в Україні// Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2001. – Вип.2. – С. 372-385.

Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення// Вісн. Київ нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 42/45. – C. 71-72.

Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 19-26.

Яцуба В. Відкритість суспільства і роль державного управління // Уряд. кур’єр. – 2002. – 19 лип. – С. 4-5.

Галабурда Ю. Молодіжний недержавний сектор у контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2001. – № 2. – С. 19-33.

Парламентаризм і державна незалежність України: Кн. виставка до 10-ї річниці незалежності України: Бібліогр. покажч./ Нац. парлам. б-ка України. – К., 2001. – 66 с.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні: Бібліогр. покажч./ Нац. парлам. б-ка України. – К., 2001. – 76 с.

Місцеве самоврядування в Україні


Косик С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 32-33.

Яцуба В. “Розвиток місцевого самоврядування – пріоритет державної політики”: [Інтерв’ю] / Розмовляла І.Нагребецька // Уряд. кур’єр. – 2002. – 6 черв. – С. 4.

Беффман М. Хто ж як не ми? Ця формула містко визначає суть самовря-дування// Віче. – 2001. - №3.-С. 53-57.

Григорьев В.А. Становление местного самоуправления в Украине: науч. изд. – О.: Юрид. лит., 2000. – 109 с.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.– К.: ІнЮре, 2000. – 33 с.

Нескромний О. Місцеве самоврядування: 10 років незалежності України // Віче. – 2002. – № 1. – С. 74-75.

Кравченко В.В. Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. – К., 2001. – 176 с.

Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: Посіб. – К.: Заповіт, 1997. – 186 с. – (Сер. “Програма сприяння парламентові України”).

Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку: Зб. матеріалів і док. – К.: Логос, 2000. – 262 с.

Онищук К. Концепція корпоративного управління соціально-економічним розвитком міст // Економіка України. – 2002. – № 1. – С. 4-9.

Український муніципальний рух: 10 років поступу: Зб. матеріалів та док.– К.: Логос, 2001. – 413 с.

Збалансований розвиток територій у контексті нової стратегії:[Про місцеве самоврядування] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 лип. – С. 7.

Бичек В. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядуваня в управлінні територіями в Україні // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 3. – С. 9-14.

Боса Н. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і протиріччя // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 29-36.

Гірник М. Європейська хартія місцевого самоврядування в правовому колі України: аналіз ситуації // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 139-143.

Григорішен В. Європейська Хартія про місцеве самоврядування: проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 9-12

Корженко В. Роль та можливості місцевого самоврядування в українському суспільстві // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 130-132.

Криворучко Д. Українська модель місцевого самоврядування: проблеми становлення // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 41-44.

Шпак О. Стабільна влада – процвітаюча держава // Вінниччина. – 2002. – 12 лип.

Яременко Т. Роль місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні права громадян на звернення (за матеріалами Вінниц. обл.) // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2001. – Вип. 2, ч. 2. – С. 281-286.

Тихонов В. Враховуючи день сьогоднішній, дивись у день завтрашній // Віче. – 2002. – № 2. – С. 37-39.

Місцеве самоврядування: історія і сучасність: (Бібліогр. покажч.)/ Укладачі Г. Авраменко. О. Кізян; Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. –14 с. – (До 70-річчя утворення Вінницької обл.).

Регіональна політика


Андрушко В. Актуальні проблеми теорії й практики регіо-нального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 44-50.

Романюк С. Про основні завдання регіональної політики в Україні // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 168-172.

Гонціаж Я. Інституційні механізми регіонального розвитку в Україні: шлях до майбутнього // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 66-73.

Гриневецький С. У пошуках формули зростання: Про деякі аспекти регіональної політики в Україні // Віче. – 2000. – № 1. – С. 67-77.

Пістун М. Конструктивна регіональна політика: суспільно-географічний аспект // Укр. геогр. журнал. – 2000. – № 1. – С. 3-9.

Ситник Г. Регіональна безпека крізь призму глобалізму та адміністративної реформи // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 109-116.

Поліщук К. Державна регіональна політика: європейський досвід // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 132-142.

Долішній М. Розвиток регіонів України // Вісн. НАН України. – 2001. – № 3. – С. 33-40.

Рощаховський І. Місто потребує стратегії розвитку: [Бесіда про розвиток м. Вінниці] / Розмову вела О. Коваленко // Вінниц. газ. – 2002. – 11 лип.

Пшеничнюк Д. Політико-правове забезпечення здійснення ефективної регіональної політики як наслідок продуктивної взаємодії законодавчої та виконавчої гілки влади // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 198-203.

Мельниченко В. Зміцнення контрольно-наглядових функцій державних органів – важливий напрям удосконалення державної регіональної політики // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 90-93.

Яковенко О. Державна регіональна політика як складова адміністративної реформи // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 9-15.

Васильченко Л. Просторові фактори формування регіональної політики в Україні // Трибуна. – 2001. – № 11/12. – С. 17.

Адміністративна реформа


Яворський О. Адміністративна реформа в Україні: сутність, причини і можливі наслідки // Визвол. шлях. – 2000. – № 3. – С.7-11.

Аверьянов В. Забезпечення прав і свобод людини – пріоритетна орієнтація адміністративної реформи в Україні // Юрид. вестн. – 2000. – № 2. – С.68-72.

Мінін Л.Адміністративна реформа в умовах трансформації економіки України // Актуал. пробл. економіки. – 2001. – № 1/2. – С. 31-36.

Жеребецький Є. Адміністративна реформа в Україні нарешті почалася // Екон. реформи сьогодні. – 2000. – № 29. – С. 16-19.

Коваленко В. Громадянське суспільство та адміністративна реформа в Україні // Екон. реформи сьогодні. – 2000. – № 29. – С. 26-32.

Приходько С. Вдосконалення сфери соціального захисту громадян з огляду на адміністративну реформу в Україні // Право України. – 2000. – № 9. – С. 30-33.

Арістова І. Адміністративна реформа в Україні: інформатизація та ефективність державного управління // Юрид. вестн. – 2001. – № 2. – С. 94-99.

Приступа М. Основні напрями розвитку місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 26-32.

Адамець І. Адміністративна реформа як комплексна соціально-управлінська проблема // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 65-68.

Андрушко В. Актуальні проблеми теорії й практики регіональ-ного розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи// Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – C. 44-50.

Авер’янов В. Адміністративна реформа: науково-правове забезпечення // Віче. – 2002. – № 3. – C. 19-23.

Авер’янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. – 2002. – № 3. – С. 20-27.

Судова реформа

Кучма Л. Не людина для держави, а держава для людини - нова форма суспільних відносин // Вісн. Констатуй. Суду. - 2002. -№ 1. -С. 45-55.

Задорожний О. Судова реформа: крок за кроком // Голос України. - 2002. - 22 трав. - С. 4.

Бойко В. Проблемы судебно-правовой реформы в Украине // Персонал. - 2000. - № 6. - С. 32-33.

Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. - 2001. - № 2. - С. 19-25.

Усатий Г. Податкові суди: мода чи необхідність // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 4. - С.37-39.

Сімакова-Єфремян Е. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2001. - № 1. - С. 190-197.

Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти «малої судової реформи» // Вісн. Акад. правое, наук України. - 2001. - № 4. - С. 175-183.

Ярошенко М. Судово-правова реформа в Україні і адміністративні суди ФРН // Нова політика. - 2002. - № 2. - С. 28-30.

Політичні партії - взаємодія з інститутами політичної системи

Кормич Л.І. Формування партійної системи сучасної України / Л.І. Кормич, Д.С. Шелест, С.І. Бабій; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2000. - 192 с.: портр.

Медведчук В. Новий вимір демократії. - K.: Основні цінності, 2001. - 143 с.

Боярунемь A.B. Становлення та перспективи партійної системи в незалежній Україні // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Фідос. Політол. - 2001. - Вин. 37. - С. 30-31.

Право вибору: списки політичних партій та виборчих блоків / Упоряд. В. Чирок. - K.: Геопринт, 2002. - 362 с.

Право вибору: політичні партії та виборчі блоки: Довідник / Упоряд. В. Томенко, В. Гребельник, К.Ващенко. - K.: Геопринт, 2002. - 160 с.

Політичні партії та громадські організації Вінниччини у 2000 році: Стат.бюл./ Відп.за вип. Н.ГІ. Гнатюк. - Вінниця, 2001. - 42 с.

Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система - поняття не тотожні // Віче. - 2002. - № 2. - С. 3-7.

Примуш М. Партії і влада // Політика і час. - 2000. - № 11-12,-С. 94-100.

Примуш М. Політичні партії: взаємодія з інститутами політичної системи // Віче. - 2000. - № 4. - С. 122-148. - Бібліогр.: 5 назв.

Сич О. Аналіз сучасних суспільних умов для існування і діяльности політичних партій в Україні// Визвол. шлях. - 2001. -№ 5. -С. 9-21.

Бєлашко С. Функції політичних партій: специфіка виконання у пострадянських суспільствах // Нова політика - 2001. - № 5. - С. 41-43.

Старовойтенко Р. Імідж політичної партії як чинник електорального вибору // Нова політика. - 2001. - № 2. - С. 57-59.

Татаренко Т. Регіональні політичні процеси та їх концептуальні обгрунтування // Людина і політика. - 2001. - № 1. - С. 121-131.

Перегуда Є. До проблеми законодавчої регламентації багатопартійності в Україні // Право України. - 2001. - №  4. - С. 69-74. - Бібліогр.: 18 назв.

Примуш М. Демократія і політичні партії // Віче. - 2000. -№ 10.-С. 134-144.

Економічна політика в Україні

Галиця І. Деякі аспекти економічної політики на сучасному етапі // Економіка України. - 2000. - № 4. - С. 40-43.

Кучма Л. Д. Україні потрібен революційний прорив у розвитку малого бізнесу: Виступ ... на Всеукр. нараді з питань підприємництва // Уряд, кур’єр. - 2002. - 17 лип. - С. 3-4.

Колот А. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу// Україна: аспекти праці. - 2001. - №3. - С. 23-29.

Воротін В. Державне регулювання економіки України: політекономічний аспект // Вісн. УАДУ при Президентові України. - 2002.- № 1. - С. 51-57.

Юшко І. “Держбюджет - 2003 ми бачимо збалансованим”: [Інтерв’ю] / Записав Л. Самсоненко // Уряд, кур’єр. - 2002. -11 черв. - С.5.

Економіка України за січень-червень 2002 року: [Стат. дані] // Уряд, кур’єр. - 2002. - 23 лип. - С. 1,5.

Горбанський П. Обнадійливі тенденції: [Огляд екон. досягнень Вінниччини за 6 місяців 2002 р.] // Подолія. - 2002. - 16 лип.

Підсумки роботи промисловості міста Вінниці за 1 півріччя 2002 р.: [Статистика] // Вінниц. газ. - 2002. - 16 лип.

Науменко Р. Європейський стиль бізнесу в Україні // Голос України. - 2002. - 30 квіт. - С. 9.

Діяк І. Бюджетні пріоритети нафтогазового комплексу // Голос України. - 2002. - 24 лип. - С. 10.

Ксендзов В. Енергоринок: без права на помилку // Уряд, кур’єр. - 2002. - 30 квіт. - С. 8.

Олексюк Б. Торгове майбутнє України в світі, який змінюється // Уряд, кур’єр. - 2002. - 6 черв.

Лобанова Э. Украина стоит на пороге наиболее благоприятной ситуации // Фин, услуги. - 2001. - № 11/12. - С. 4-5.

ГІавловськнй М. Стійкість економічної системи. Від риторики до дії// Віче. - 2001. - № 3. - С. 18-33.

Чухно А. Цивілізаційні засади економічної політики в Україні // Вісн. НАН України. - 2001. - № 3. - С. 25-29.

Гесць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. - 2000.- № 1. - С. 4-11.

Нудельман В. Стратегічний план використання території України: [Комент. Закону про Ген. схему планування території України] // Уряд, кур’єр. - 2002. - 5 квіт. - С. 5.

Шепелев М. Проблеми геоекономічної безпеки в контексті процесів глобалізації // Людина і політика. - 2002. - № 5. - С. 49-57.

Снелбекер Д. Перспективи економічної безпеки та зростання в Україні // Економіст. - 2000. - № 3. - С. 26-32.

Пастернак-Таранушенко Г. Модель економічної безпеки для України // Вісн. НАН України. - 2000. - № 10. - С. 7-9.

Фещенко В. На яких китах тримається фінансова безпека держави // Уряд. кур’єр. - 2002. - 23 трав. - С. 6.

Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С. 13-19.

Ставицька О. Регіональні аспекти політики економічної безпеки в Україні // 3б. наук, праць УАДУ при Президентові України. - 2000. - Вип. 2, ч. 1. - С. 224-231.

Фоменченко Г. Загроза національній безпеці держави в фінансовій сфері // Молода нація: Альманах. - К., 2000. - С. 333-342. - (Спецвипуск).

Інвестиційна та структурно-інноваційна політика

Безчасний Л. Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні // Економіка України. - 2001. - № 3. - С. 4-12.

Кінах А. Ефект випередження: Уряд поглиблює роботу з розвитку інноваційної справи в Україні // Уряд кур’єр. - 2002. -25 лип. - С. 1, 2-3.

Струніна В. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Економіка України. - 2001. - № 9. - С. 11-16.

Заїкіна О. Міжнародне співробітництво та внутрішні резерви інвестування в економіку України // Економіка України. - 2002. - № 1. - С. 3-5.

Редько Н. Привлечение инвестиций - основа роста конкурентоспособности украинских предприятий // Персонал. - 2002. - № 1. - С. 10-15.

Федоренко В. До питання про іноземні інвестиції в Україні // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2001. - № 1. - С. 19-20.

Кізнма Т. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 118-125.

Сгруніна В. Іноземні інвестиції у контексті співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка України. - 2002. - № 4. - С. 22-25.

Захарін С. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. - 2002. - № 1. - С. 92-101.

Діденко Я. Удосконалення прямого іноземного інвестування // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 96-105.

Мартиненко В. Інвестиційне середовище в перехідній економіці України// Вісн. Нац. банку України. - 2001. - № 12. - С. 48-50.

Кравчук А. Залучення інвестицій в економіку регіону / А. Кравчук // Фінанси України. - 2001. - № 11. - С. 109-113.

Редькін О. Лібералізація інвестиційних процесів в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С. 115-123.

Головатюк В. Галузеві аспекти привабливості інвестиційного середовища// Вісн. Нац. банку України. - 2001. - № 4. - С. 36-42.

Поліщук С.П. Спільні підприємства як форма залучення іноземних інвестицій // Економіка АПК. - 2001. - № 9. - С.62-65.

Залогіна К. Проблема венчурного інвестування я українські підприємства // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 18-20

Матюшенко И. Проблемы инновационного развития Украины на современном этапе/ / Економіка. Фінанси. Право. - 2002. -№3. - С. 11-12.

Патом Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України // Вісн. НАН України. - 2001. - № 2 . - С. 11-15.

Галини І. Особливості відтворення та інноваційного процесу в сучасних умовах // Статистика України. - 2001. - № 4. - С. 47-53.

Черевко В. Про розвиток інноваційної діяльності в Україні // Інтелектуал, власність. - 2001. - № 12. - С. 20-22.

Абібуллаєв М. Фінансування інноваційної діяльності // Фінанси України. - 2001. - № 3. - С. 111-115.

Крупка М. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 77-84.

Васюренко О. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності // Економіка України. - 2000. - № 2. - С. 23-28.

Яценко М. Інформаційний аналіз і маркетинг в інноваційній діяльності // Інтелектуал, власність. - 2002. - № 2-3. - С. 42-47.

Яцків Я. Українська наука та економічне зростання : шляхом впровадження інновацій // Віче. - 2001. - № 3. - С. 116-139.

Корнєва О. Інформаційно-кібернетичні аспекти інноваційного розвитку підприємств // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 26-28.

Бабич П. Эстафета успеха: Перспективы информационного обеспечения инновационной деятельности в Украине // ММ. Деньги и Технологии. - 2002. - № 4. - С. 52-57.

Штаудт Е. Інноваційні бар’єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандартними процесами // Банків, справа. - 2001. - № 2. - С. 26-30.

Зовнішньо-економічна політика

Драга Т.В. Пріоритетні інтереси в розвитку зовнішньоекономічної діяльності // Вісн. аграр. науки. - 2002. - №3. - С.83-84.

Гриневич А.О. О внешнеэкономической стратегии Украины // Інвестиції: практика та досвід. - 2002. - №3. - С. 24-25.

Юхименко В. Експортний потенціал України // Політика і час,- 2001. -№ 12. - С. 35-41.

Василенко Ю. Фактори розвитку українського експорту в країни далекого зарубіжжя // Вісн. Нац. банку України. - 2000. -№7 - С. 36-43.

Сорокін О. Роль вітчизняного банківського капіталу у розвитку зовнішньоекономічного комплексу України: досвід Укрексімбанку // Банків, справа. - 2001. - №4. - С. 3-6.

* * *

Покрещук О. Деякі міжнародно-правові питання вступу України до Світової організації торгівлі // Вісн. Акад. правое, наук України. - 2001. - №1. - С. 104-113.

Осташ І. Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи // Голос України. - 2002. - 26 лип. - С. 6.

Сміт Р. “Через взаємовигідну торгівлю - до благополуччя і стабільності": [Україна-Великобританія] // Ділов. вісн. - 2001. -№ 11.-С .4-5.

Контумас Д. “Мы открыты для взаимовыгодного бизнеса": [Про налагодження україно-грец. екон. відносин] // Ділов. вісн. - 2001.-№ 10. -С. 6-7.

Фей Ж. Китайсько-українські торговельно-економічні відносини на порозі XXI ст. // Економіка України. - 2001. - № 12. - С. 71-75.

Юнь С. “Лучше знать друг друга, чтобы активнее торговать”: [Україно-кит. екон. відносини] // Ділов. вісн. - 2002. - № 11. - С. 7-8.

Плечкайтис В. “Мы можем торговать активнее": [Україна -Литва]// Ділов. вісн. - 2002. - № 8. - С. 10-11.

Соболев О. Модель прогнозування зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Росією // Економіст. - 2002. - №2. - С.33-35.

Беликова Т. “Больше взаимного интереса”: [Пробл. укр.-рос. екон. відносин] // Ділов. вісн. - 2001. - № 9. -С. 4-5.

П’ятніїцькіїй В. Вплив процесу розширення ЄС на Україну: торговельні аспекти // Економіка. Фінанси. Праю. - 2001. - № 1. - С. 32-33.

Реформи в аграрному секторі економіки

Кучма Л. Д. Село на шляху реформ: Виступ на Всеукр. нараді з питань пореформеного розвитку аграр. сектору 11 берез. 2002 р. // Уряд, кур’єр. - 2002. - 13 берез. - С.3-4.

Плющ І. С. Основні напрями удосконалення відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК.-2001. - № 2. - С. 3-7.

Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С. 23-28.

Огінський А. Загальна характеристика еволюції системи сільського господарства на території України // Економіка України. - 2000.-№ 11.-С. 55-62.

Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого агропро-мислового виробництва в Україні: (Доповідь) // Економіка АПК. - 2000. - № 2. - С. 4-25.

Сурай І. Розбудова агропромислового комплексу України -пріоритетний напрям розбудови держави // 36. наук. пр. УАДУ при Президентові України. - 2000. - Вип. 1. - С. 110-117.

Шовкалюк B.C. Регуляторна роль держави у реформуванні та створення умов піднесення агропромислового виробництва // Економіка АПК. - 2001. - № 9. - С. 10-14.

Антоньєв Г. Фінансовий лізинг як форма державної підтримки агропромисло-вого виробництва // Голос України. -2002. - 20 лип. - С. 12.

Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої f    безпеки    України    //    Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 62-8 і.

Гайдуцький П.І. Розвиток багатоукладного господарювання та KOHKvpenTO-спроможного агропромислового виробництва // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С. 19-23.

Могильний О. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств - шлях до багатоукладної ринкової економіки // Економіка України. - 2001. - № 3. - С. 59-65.

Лебідь Г.М. Інновації у сфері агропромислового виробництва: суть і значення // Економіка АПК. - 2000. - № 3. - С. 47-50.

Панасюк Б. Економічна політика з’єднання галузей АПК // Економіка України. - 2001. - № 5. - С. 59-67.

Юхновськнн І., Лобода Г. Ціна землі: [Земел. політика в Україні] // Уряд, кур'єр. - 2002. - 11 черв. - С. 7.

Екологічна безпека України

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 р. / Укл. В. Романчук; М-во екології та природ, ресурсів України. - К.: Вид-во Раєвського, 2001. - 184 с.: карти.

Заржицькнй О. Концепція регіональної екологічної політики в Україні: якою їй бути// Право України. - 2001. - № 7. - С. 70-75.

Дорогунцов С. Державне регулювання техногенно-екологічнбі безпеки в регіонах України // Економіка України. -2002. - № 4. - С. 70-77.

Орлов М. Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів - основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України. - 2001. - № 1. - С. 68-71.

Качинський А. Інтегральні оцінки ризику екологічної безпеки регіонів України // Регіон, економіка. - 2002. - № 1. - С. 213-221.

Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно-контрольних методів державного управління / О. Лазор // Вісн. УАДУ при Президентові України. - 2002. - № 1. - С. 125-129

Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. - 2001. -№ 12.-С. 15-20.

Кисельов М. Гуманістичні засади сучасної екології // Філос. Думка. - 2000. - № 3. - С. 4-23.

Гетьман В. Перлини на тлі екологічного лихоліття: [Про стан укр. заповідників та їх роль в збереженні довкілля] // Уряд, кур’єр. - 2002. - 17 лип. - С. 13.

Основні напрями соціальної політики

Кінах А. “Головне завдання уряду - поліпшення добробуту українського народу”: Прем’єр-міністр країни відповідає на запитання кор. газ. “Уряд, кур’єр”. - 2002. - 27 берез. - С. 6-4.

Матюшина А. Суспільство в цифрах: Перші дані Всеукр. перепису населення // Уряд, кур’єр. - 2002. - 31 трав. - С. 5.

Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. - 2002. - № І. - С. 31-37.

Вегера С. Європейська соціальна хартія і Україна // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 7. - С. 28-35.

Кір'ян Т. Концептуальні питання соціальної реформи // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 6. - С. 20-23.

Пріоритетні завдання соціальної політики // Охорона праці. - 2001. - № 8. - С. 37-38.

Сіленко А. Політичні чинники формування держави загального добробуту // Людина і політика. - 2001. -№5. - С. 136-143.

Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України. - 2002. - № 4. - С. 84-89. - Бібліогр.: 15 назв.

Сіленко А. Права людини в соціальній державі // Нова політика. - 2002. - № 1. - С. 24-27.

Сташків Б. Норми права соціального забезпечення // Право України. - 2002. - № 2. - С.74-78. - Бібліогр.: 8 назв.

Гордей О. Фінансова оцінка суспільного добробуту // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 41-47.

Григорович Н. Соціально-економічна захищеність населення України// Статистика України. - 2001. - № 3. - С. 37-42.

Якуненко Н. Аналіз ефективності системи державних соціальних допомог в Україні/ / Україна: аспекти праці. - 2002. — № 1. -С. 15-22.

Стратегія подолання бідності: [Затв. Указом Президента України 15 серп. 2001 p.] // Уряд, кур’єр. - 2001. - 16 серп.

Кінах А. Ми здолаємо бідність // Уряд, кур’єр. - 2001. -29 серп. - С. 1,3.

Архангельський Ю. Про стратегію подолання бідності в Україні // Уряд, кур’єр. - 2001. - 8 листоп. - С. 8.

Новіков В. Подолання бідності - нагальна проблема соціальної політики // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 1. - С.23-26.

Куценко В. Зміцнення соціальної бази реформ - шлях до подолання бідності // Економіка України. - 2002. - № 2. - С. 27-34.

Кузнецова Т. Неправительственные организации малообеспеченных: перспективы создания и пути развития // Персонал. - 2002. - № 3. - С. 50-56.

Копан О. Соціальна безпека як об’єкт державної діяльності // Право України. - 2001. - № 11. - С. 26-27.

Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. -2002. - № 1. - С. 5-11.

Полозенко Д. Соціальна інфраструктура села та джерела ії фінансування // Фінанси України. - 2002*. - № 1. - С. 3-12.

Якобінчук В. Політика зайнятості та її вплив на зменшення рівня бідності в Україні з огляду на досвід США та країн ЄС // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 3. - С. 13-17.

Соловей-Каленіченко Т. Особливості національної пенсійної реформи // Нова політика. - 2001. - № 5. - С. 14-16.

Невігод Л. Пенсійна реформа і економіка // Діловий вісник. - 2001. - № 10.-С. 26-27.

Piппa М. Структурнзація і фінансове забезпечення пенсійної реформи // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 64-76.

Мактаггарт Г. Корпоративні та професійні програми добровільного пенсійного забезпечення // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 2. - С. 30-32.

Іванкевич В. Пенсійна реформа в Україні // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 2. - С. 22-29.

Колбун В. Новая система не должна разочаровать людей // Фин. услуги. - 2001. - № 11/12. - С. 18-24.

Браун Д. Негосударственное пенсионное обеспечение: перспектива для Украины // Фин. услуги. - 2001. - № 11/12. - С. 36-41.

Шевчук С. Те, що дорожче за багатство: Кабінет Міністрів затв. міжгалуз. комплексну прогр. “Здоров'я нації” на 2002-2011 роки // Уряд, кур’єр. - 2002. - 26 січ. - С. 6-7.

Матюшко Є. Реформа системи охорони здоров’я в Україні та її регіональні аспекти // Регіон, економіка. - 2001. - № 1. - С. 105-111.

Солоненко Н. Регульований ринок у галузі охорони здоров’я: Пробл., шляхи впровадження, перспективи // Вісн. УАДУ при Президентові України. - 2002. - № 1. - С. 129-136.

Гушта О. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С. 87-92.

Лопушенко Н. Фінансове забезпечення молодіжного житлового будівництва як форма соціальних гарантій // Фінанси України. - 2000. - № 6. - С. 33-35.

Паливода К. Фінансові інструменти активізації інвестиційного потенціалу населення (на прикладі житлового будівництва) // Банків, справа. - 2001. - № 1. - С. 16-20.

Євтух О.Т. Іпотека як механізм вирішення житлового питання // Буд-во України. - 2000. - № 5. - С. 14-17.

Національна культура і майбутнє України


Про проголошення 2003 року Роком культури в Україні: Указ Президента України Л.Д. Кучми ... 19 лют.2002 р.; Склад Орг. комітету з проведеня Року культури в Україні // Культура і життя. - 2002. -6 берез.

Еберт Й. “Україна - це країна культури з усталеною європейською традицією” / Розмову з дир. Нім. культур, центру в Києві вів В.Денисенко // День. - 2002. - 5 лют. - С. 5.

Кравченко П.А. Національна культура і нова державність // Грані. - 2002. - № 1. - С. 34-37.

Леонова А. Культурна інтеграція України у світове співтовариство // Вісн. УАДУ при Президентові України. - 2002. - №1. - С. 276-283.

Кобякова С. Сила нації - в силі її культури // Молодь України. - 2002. - 8 лют. - С. 1.

Косинська Ю. “Не дамо знищити генетичний код нації": [Про розшир, засідання колегії М-ва культури і мистецтв] // Україна: світ сьогодні. - 2002. - 23-29 берез. - С. 7.

Злупко С. Національна культура і майбутнє України // Уряд, кур'єр. - 2002. - 9 лют. - С. 8-9.

Богуцькин Ю.П. Проблеми та перспективи української культури: [Доп. на розшир, засіданні колегії М-ва культури і мистецтв 1 берез. 2002 р.] // Культура і життя. - 2002. - 6 берез.

Богуцькин Ю. Культура незалежної України:[Розмова з міністром культури і мистецтв] / Запитувала О. Никанорова // Уряд, кур’єр. - 2001. - 22 серп. - С. 9.

Деркач О. Культура нації - основа демократії // Армія України. - 2001. - 20 лют. - С. 5-6.

Хилевич М. Народна культура і народна держава // Шлях перемоги. - 2001. - 20-26 верес. - С. 10.

Кузьмук О. Роль національних культур у державотворчих процесах // День. - 2001. - 23 берез. - С. 21.

Матвієнко А. Культура в рядках партійної програми і поза ними // Укр. культура. - 2001. - № 3. - С. 3-4.

Никанорова О. Людьми нас робить культура: [Про "круглий стіл", присвяч. темі “Сучасний світ: культура та гроші”] //Уряд, кур'єр. - 2002. - 16 квіт. - С. 5.

Жулинський М. Духовна епоха в історії України// Дивослово. - 2000. - №8. - С. 15-20.

Нелуп Н. М. Духовне життя сучасної молоді в Україні // Вісн. Київ.нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2002. - Вип. 38/41. - С. 42-45.

Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього: [Про сьогоднішнє укр. суспільство, в т.ч. про культуру] // Уряд, кур’єр. - 2002. - 12 січ. - С. 9-10; 18 січ. - С. 6-7.

Геополітичні пріоритети України

Сорока М. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику Укр. держави у 90-х роках ХХ ст.: Статті. Документи. Коментарі. – К.: Вид-во “Київ. правда”, 2001. – 782 с.

Павленко Ю.В. Україна в системі глобальної цивілізації // Практ. філос. – 2001. – №2. – С. 224-236.

Залізняк Л. Україна серед світових цивілізацій. – К.: Знання, 2001. – 72 с.

Парахонський Б., Жангожа Р. Україна в Центральній Європі // Контекст. – 2001. – №12. – С. 40-45.Д

ергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політ. думка. – 2000. – №4. – С. 49-57.

Зленко А. Втілення європейського вибору // Політика і час. – 2001. – № 1. – С. 7-9.

Медведчук В. Відповідно до європейських стандартів: [Інтеграція України до європ. структур] // Політика і час. – 2001. – № 1. – С. 11-14.

Полішкарова О. Найкращою моделлю для нас міг би бути корпоратизм // Віче. – 2001. – № 11. – С. 22-26.

Бойко О.В. Міжнародний імідж України – який він і кому потрібен // Трибуна. – 2001. – № 1/2. – С. 12-13

Недопитанський М. Імідж країни – це дуже серйозно // Віче. – 2002. – № 2. – С. 28-30.

Павловський М. Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ: Економіка, політологія, соціологія. – К.: Техніка, 2001. – 310 с.

Аннан К. Виступ Генерального секретаря ООН К. Аннана у Верховній Раді України 4 черв. 2002 р. // Голос України. – 2002. – 6 черв. – С.2.

Дем’янюк О. Гуманітарними засобами: ЮНЕСКО – магістраль з двостороннім рухом: (Аналіз участі України в ЮНЕСКО)// Політика і час. – 2001. – № 11. – С. 70-77.

Кокіна В. Україна в ЮНЕСКО: формули обопільних інтересів // Уряд. кур’єр. – 2002. – 28 лют. – С.11.

Баштанник В. Пріоритетні напрями державної політики інтеграції України до Європейського Союзу // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2000. – №2. – С. 49-57.

Шерр Д. Україна і ЄС: між інтеграцією і виключенням // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 11. – С. 57-60.

Дергачов О. Розширення ЄС: прогноз геополітичної ситуації для України // Нац. безпека і оборона. – 2001. – №11. – С. 52-54.

Денисюк В. Далекий обрій європейський // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 19 -29.

Забігайло В. Шлях України до Європейського Союзу // Політ. думка. – 2000. – № 3. – С. 61-73.

Черкаський І.Б. Фінансове співробітництво України з Європей-ським Союзом: Монографія. – К.: Вид-во “Наук. світ”, 2001. – 247 с.

Задорожній О.В. Україна – Угорщина: міст до наступного тисячоліття. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 335 с.

Присяжнюк Ю. Особливості розвитку польсько- українського співробітництва за сучасних геополітичних умов // Історія в шк. – 2002. – № 5/6. – С. 35-40.

Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття реальної Європи // Всесвіт. – 2002. – № 1/2. – С. 143-151.

Остролуцька Л. Україна – Литва: за рамками протоколу // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 берез. – С. 3.

Бершеда Є. Україна, Швейцарія та Велика Європа // Уряд. кур’єр. – 2002. – 12 лют. – С. 5.

Україна - нова стратегія розвитку


 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

Україна – нова стратегія розвитку

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2002

 

 


Від укладачів

За минуле десятиріччя Україна утвердила себе як незалежна держава, проте процес розбудови держави ще не завершено. Як визначається в Посланні Президента України до Верховної Ради “Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” “завдання полягає в тому, щоб остаточно облаштувати споруджену будівлю по суті нового суспільства – економічну, соціальну, політичну та гуманітарну сфери, подолати глибокі деформації, що виникли на стартовому етапі трансформаційного процесу”. 

Новою стратегічною метою є досягнення Україною європей-ського рівня економічного і соціального розвитку та демократії шляхом проведення реформ та організації продуктивності праці. 

В світлі Послання Президента розробив програму своєї діяльності Кабінет Міністрів України. Ця програма містить комплекс заходів, здійснення яких дасть змогу закріпити позитивні результати попередніх років у демократичних та ринкових перетвореннях, забезпечити подальший розвиток держави та суспільства.

Мета бібліографічного покажчика “Україна – нова стратегія розвитку” – показати більш детально ті зміни, які проходять в житті нашої держави на шляху розбудови незалежності, проблеми, подальші перспективи.

До покажчика включено книги, окремі публікації із періодичних видань за 2000-2002 рр., краєзнавчі матеріали.

Література у виданні згрупована в такій послідовності:

 1. Загальні питання

 2. Сучасна стратегія державотворення

  • Місцеве самоврядування

  • Регіональна політика

  •  Адміністративна реформа

  •  Судова реформа

 3. Політичні партії – взаємодія з інститутами політичної системи

 4. Економічна політика в Україні

  • Інвестиційна та структурно-інноваційна політика

  • Зовнішньо-економічна політика

  •  Реформи в аграрному секторі

 5. Екологічна безпека України

 6. Основні напрями соціальної політики

 7. Національна культура і майбутнє України

 8. Геополітичні пріоритети України

В межах кожного розділу матеріал розміщений в логічній послідовності. Покажчик не претендує на вичерпну повноту.

Видання розраховане, в першу чергу, на представників владних структур, представників органів місцевого самоврядування, пропонується викладачам, науковцям, студентам, політологам, бібліотечним працівникам, всім тим, хто зацікавлений в розбудові України на новому, обраному нею шляху

В підготовці покажчика допомогу надавав консультант відділу організаційного забезпечення діяльності обласної Ради Ткачук П.М.

Відбір матеріалу до покажчика закінчено 30 липня 2002 року.           

 

Україна – нова стратегія розвитку
(Бібліографічний покажчик)


Укладачі Г. Авраменко
С. Свєтлова

Комп’ютерне опрацювання О. Морозов
Комп’ютерна верстка Н. Спиця 

Відповідальний за випуск В. Циганюк

Підписано до друку 10.08.2002 р. Тираж 80 екз.
Формат 60 x 84/16. Папір офсетний. 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.