Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку

Рік видання: 2017

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

  

Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку

 

Бібліографічний список

 

  

 

Вінниця – 2017


У контексті обраного курсу європейської інтеграції Україна потребує послідовних змін. Модернізація сучасної освіти покликана подолати протиріччя між потребами розвитку України та пережитками тоталітарної епохи, освіта повинна відповідати новим політичним та економічним реаліям, допомогти молодому поколінню увійти в світовий інформаційний простір. Інтеграція в європейське освітнє середовище потребує також підвищення рівня володіння іноземними мовами. У процесі реформування середньої та вищої освіти необхідно використовувати європейський досвід, залучати до обговорення громадськість, підтримувати конкурентність з метою активізації ринкових механізмів забезпечення якості освітніх послуг, надати автономію органам освіти в розробленні варіативної частини навчальних програм, використанні навчально-методичних матеріалів, ввести відповідальність адміністрації та вчителів за наслідки відповідних педагогічних ініціатив та інновацій. Процес євроінтеграції передбачає створення загальноєвропейського освітнього та наукового простору на основі розроблення єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів і термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме співробітництву між вищими навчальними закладами Європи.

У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Основні частини Угоди присвячено ключовим реформам, економічному відновленню та зростанню, а також урядуванню і секторальній співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисловості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культури. Зокрема, в статті 431 глави 23 «Освіта, навчання та молодь» визначається зобов’язання сторін активізувати співробітництво у вищій освіті шляхом сприяння зближенню у цій сфері, яке відбувається в рамках Болонського процесу, поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами, підвищення якості та посилення значущості вищої освіти.

Інтеграція до європейського освітнього простору потребує також якісного оновлення шкільної освіти через ствердження нових парадигмальних підходів, розбудову нових дидактичних систем і технологій, впровадження нових якісних вимірників особистісних освітніх результатів. Особливістю європейського підходу до середньої освіти є те, що акцент ставиться не лише на здобуття базових знань з основних предметів, але і здійснюється спроба передбачити ті уміння і професії, які потребуватиме європейське суспільство в майбутньому. Серед орієнтовних тем для проведення Першого уроку 2017–2018 навчального року – «Європа – наш цивілізаційний вибір», «Україна на карті Європи». Питання європейської інтеграції представлені у шкільних курсах новітньої історії, географії, іноземної мови поруч із темами країнознавчого характеру інших шкільних предметів, адже зміст і наповнення шкільної освіти проектують майбутнє нашої держави.

З нагоди Дня знань відділ наукової інформації та бібліографії пропонує вашій увазі бібліографічний список літератури «Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку». У списку представлені книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, які розкривають різноманітні аспекти інтеграції України до європейського освітнього простору за останніх три роки. Поруч із друкованими джерелами представлені електронні ресурси з даної тематики. Бібліографічний список призначений науковцям, педагогічним працівникам, студентам, учням старшої школи, батькам, а також усім, кому небайдужі проблеми європейського вибору України. 

Поділитися:

Андрущенко, Т. В. Національне та загальнолюдське як домінантні цінності сучасної освітньої політики (європейський контекст) [Електронний ресурс] / Т. В. Андрущенко // Мультиверсум. Філософ. альм. – 2015. – Вип. 9–10. – С. 117–134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_9-10_11 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Андрущенко, Т. В. Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір) [Електронний ресурс] / Т. В. Андрущенко // Наук. часоп. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. – 2016. – Вип. 4. – С. 107–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2016_4_15 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74 В 48 Барабаш-Тимофієва, О П. Передумови виникнення та основні етапи створення європейського освітянського простору / О П. Барабаш-Тимофієва // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 193–200.

Бондарук, Л. М. Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір [Електронний ресурс] / Л. М. Бондарук, Л. М. Щерба // Пед. пошук. – 2017. – № 2. – С. 32–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_9 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Весельська, М. В. Зміна структури професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в контексті європейського вектору України [Електронний ресурс] / М. В. Весельська // Державне управління: теорія та практика. – 2016. – № 1. – С. 95–105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2016_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Борисова, Т. Маркетинг некомерційних суб’єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку / Т. Борисова // Журнал європ. економіки. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 415–429.

Возняк, О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору / О. Возняк // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 41–47.

Гаращук, О. В. Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 18, : Економіка і право. – 2015. – Вип. 28. – С. 3–12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_28_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Годованик, Є. В. Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні [Електронний ресурс] / Є. В. Годованик // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 135–141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_17 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Євсєєва, О. О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. О. Євсєєва // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2016. – Вип. 53. – С. 141–146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2016_53_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Заїка, В. М. Соціально-психологічні аспекти захисту прав людей з особливими освітніми потребами в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / В. М. Заїка // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соціал. технологій ун-ту «Україна». – 2017. – № 13. – С. 21–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_7 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Заярна, В. С. Сфера неформальної освіти як засіб самореалізації особистості впродовж життя: європейський вимір [Електронний ресурс] / В. С. Заярна // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2015. – № 9. – С. 231–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ісаєнко, Т. В. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір  / Т. В. Ісаєнко // Еколог. вісн. – 2016. – № 2. – С. 13–14.

65.9(4УКР) В 53 Калініченко, А. В. Шляхи перетворення української освітньої системи згідно європейських стандартів / А. В. Калініченко // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торг.-екон. ін-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 206–208.

Кархут, О. Я. Проблеми трансформації Української освіти в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / О. Я. Кархут // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2015. – Вип. 27. – С. 283–288. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_27_43 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кириченко, К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору / К. І. Кириченко // Аспекти публічного упр. – 2015. – № 11/12. – С. 104–108 : фот.

Клокар, Н. І. Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України / Н. І. Клокар // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2016. – № 6. – С. 31–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_6(2)__8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кляп, М. І. Реалізація європейських підходів у реформах української освіти: конкретні результати в дії [Електронний ресурс] / М. І. Кляп // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 170–175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_2_44 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кузнецова, О. Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] / О. Кузнецова // Витоки пед. майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 170–176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2016_18_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кулик, О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст / О. Кулик // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 48–56.

Култаєва, М. Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору? / М. Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 23–29.

Лесневська, К. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Лесневська // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 62. – С. 196–198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_72 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Леу, С. Зв’язок професійної освіти і ринку праці: європейські перспективи / С. Леу // Проф.-техн. освіта. – 2017. – № 1. – С. 60–61.

74.04(4УКР) З-73 Лобик, Л. О. Раціональне та ірраціональне в українській освіті і європейський освітній процес / Л. О. Лобик, С. М. Повторева // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 28–29 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Новий ун-т Лісабону (Португалія), Люблін. політехніка (Польща), Синергетич. т-во України Вінниц. від-ня. – Вінниця, 2016. – С. 85–89.

Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 11–22.

Освіта для сучасності: європейські стандарти : репортаж з укр.-пол. наук. форуму / О. Проценко, Ю. Журлакова // Дошкіл. виховання. – 2015. – № 11. – С. 4–5.

74.03(4УКР) О-72 Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. С. І. Здіорука. – Київ : НІСД, 2014. – 124 с. : рис. – (Гуманітарний розвиток ; вип. 2).

72.4(4УКР) О-72 Освіта і наука у вимірах ХХІ століття : матеріали http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_754-755_27 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 19 квіт. 2016 р.: зб. наук. пр. «Logos». Т. 1 / Європейська наукова платформа. – Дніпро ; Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2016. – 144 с. : рис., табл.

Падалка, О. С. Національна та європейська освіта: здобутки та надбання [Електронний ресурс] / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Європ. пед. студії. – 2015. – Вип. 5/6. – С. 23–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epc_2015_5-6_5 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Плахотнік, О. В. Гармонізація національної та європейської освіти в сучасних умовах їх реформування [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 50. – С. 344–351. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Програма ЄС в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту: можливості для України // Шкільна б-ка. – 2016. – № 3. – С. 17–21 : іл.

Радкевич, В. Від наукових досліджень – до кращих освітніх практик: євроінтеграційний аспект / В. Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2016. – № 2. – С. 31–36.

Рейтмаєр, М. Й. Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти – основні переваги і недоліки. Ч. І. Переваги / М. Й. Рейтмаєр [та ін.] // Галиц. лікар. вісн. – 2012. – Т. 19, число 2. – С. 132–135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_2_4 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Рейтмаєр, М. Й. Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти. Основні переваги і недоліки. Ч. 2. Недоліки / М. Й. Рейтмаєр // Галиц. лікар. вісн. – 2012. – Т. 19, число 4. – С. 115–118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_4_47 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник, О. Погайдак // Вісн. екон. науки України. – 2016. – № 1. – С. 3–6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Романовський, С. В. Особливості освіти країн Європи та деякі освітні реалії України [Електронний ресурс] / С. В. Романовський // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 5. – С. 47–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_5_12 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Силадій, І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти [Електронний ресурс] / І. Силадій // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 115. – С. 320–323. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_84 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Скорик, Т. В. Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Т. В. Скорик // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 232–235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Суший, О. Чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні загалом? / О. Суший // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2015. – № 6. – С. 33–39.

Тимченко, І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / І. Тимченко // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 38–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_4_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Тихомирова, Г. Є. Правове забезпечення надання освітніх послуг в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз / Г. Є. Тихомирова // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 148–156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Товканець, О. Менеджмент освіти в політиці формування європейської освітньої стратегії / О. Товканець // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 2. – С. 257–262. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_2_70 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Токарук, Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) [Електронний ресурс] / Л. Токарук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 77–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74.58 Г 94 Фісенко, О. Г. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції  / О. Г. Фісенко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 14 –16 верес. 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 483–486.

Шамардіна, В. М. Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / В. М. Шамардіна // Інженер. та освіт. технології. – 2015. – № 3. – С. 24–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itot_2015_3_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4УКР) П 68 Шевченко, О. М. Європейська правова доктрина забезпечення права на свободу світоглядного (релігійного) вибору в освіті / О. М. Шевченко // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговорення п’ятитом. монографії «Правова доктрина України». Харків, 20–21 листоп. 2013 р. – Харків, 2013. – С. 176–179.

Яковлєва, О. В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 116(1). – С. 243–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__61 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Андрущенко, В. Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку / В. Андрущенко, Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5–11.

Атоян, О. М. Європейські стандарти екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Атоян // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 122–129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_15

Безкоровайна, Л. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні в умовах інтеграції у європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Л. В. Безкоровайна // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 3. – С. 4–7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_3_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Березюк, Т. П. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. П. Березюк // Психологія: реальність і перспективи. – 2017. – Вип. 8. – С. 18–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_8_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Болгарія: європейський диплом в європейській країні // Сучас. освіта. – 2015. – № 3/4. – С. 12.

Болонський процес європейський простір вищої освіти // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 25–26.

Бошицький, Ю. Л. Академічний університет європейського зразка: до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 4–11.

Вакуленко, Т. С. Забезпечення якості вищої освіти : (європ. стандарти та рекомендації) / Т. С. Вакуленко // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 11/12. – С. 13–18.

Вибираємо кращий архітектурний ВНЗ за кордоном // Сучас. освіта. – 2015. – № 5/6. – С. 8.

Волівач, А. П. Застосування європейських стандартів забезпечення якості освіти для підвищення загальних компетентностей студентів [Електронний ресурс] / А. П. Волівач, Г. І. Хімічева // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 2. – С. 154–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2016_2_20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гедікова, Н. П. Державна політика у сфері вищої освіти України в контексті європейських освітніх стандартів [Електронний ресурс] / Н. П. Гедікова // Сучас. суспільство. – 2016. – Вип. 1. – С. 4–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2016_1_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гриневич, Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. Гриневич // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 8–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_11_4 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74.58 І-54 Гришко, С. Як сформувати запит суспільства на якість вищої освіти і повернути його довіру до системи забезпечення якості в Україні? / С. Гришко // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = «Что такое хорошо»: учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / ред. Т. Добко [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 21–33.

Дебич, М. Імплементація програм подвійних/спільних ступенів: теоретичний аналіз / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 3. – С. 41–50.

Дебич, М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 33–43.

74.58 І-54 Жуковський, В. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід та українське застосування / В. Жуковський // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = «Что такое хорошо»: учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / ред. Т. Добко [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 261–287.

Заячук, Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс] / Ю. Д. Заячук // Укр. пед. журн. – 2015. – № 4. – С. 179–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_23 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Зіньковський, Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 7–17.

Золотарьова, І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Ж.-Ю. Шоша // Вища шк. – 2015. – № 9/10. – С. 70–79.

Іванова, С. В. Європейський досвід створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Іванова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 148–155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2016_3_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кірик, Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища шк. – 2015. – № 7/8. – С. 100–108.

Кірик, Т. В. Різноманітність впливів на виховну роботу зі студентами в сучасних умовах  / Т. В. Кірик // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 3. – С. 273–277.

Клімова, Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» . Серія : Філософія. – 2016. – № 1. – С. 203–210. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2016_1_22 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Клюй, А. І. Вища освіта в умовах євроінтеграції / А. І. Клюй // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 12. – С. 439–442.

Клюй, А. І. Вища освіта України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Клюй // Гілея: наук. вісн : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 115. – С. 439–442. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_110 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кобець, А. С. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / А. С. Кобець, А. М. Пугач // Публічне упр. та митне адміністрування. – 2016. – № 1. – С. 55–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ковальчук, О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 52–57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_2_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74 C 91 Колесник, А. І. Реформування українських коледжів з орієнтиром на європейську освіту / А. І. Колесник, Т. А. Колесник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 45. – С. 99–102.

Костецька, М. Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі [Електронний ресурс] / М. Костецька // Молодь і ринок. – 2017. – № 3. – С. 137–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_3_29 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Лук’янова, Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих / Л. Б. Лук’янова // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 64–69.

Лукашенко, А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи / А. Лукашенко // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 86–92.

Мельничук, О. Ф. Правові засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Ф. Мельничук // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 67–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_11 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4Укр)300 A43 Миськів, Л. І. Модернізація вищої освіти Європейського Союзу / Л. І. Миськів // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 144–146.

Михальська, В. Держслужбовець «по-європейськи» : навчання за кордоном / В. Михальська // Держслужбовець. – 2016. – Берез. (№ 3). – С. 78–80.

Мокін, Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 30–37.

Моца, А. Аналіз стандартів якості міжнародної академії мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи / А. Моца // Юридична Україна. – 2017. – № 2/3. – С. 94–102.

Нестерова, М. Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 37–41.

Ніколаєнко, С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики / С. Ніколаєнко // Вища шк. – 2015. – № 11/12. – С. 19–28 : рис.

Нітенко, О. В. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти / О. В. Нітенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 98–104.

Орлова, Т. «Україна в європейському цивілізаційному вимірі» – новий перспективний курс у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Орлова // Українознав. альм. – 2015. – Вип. 18. – С. 198–201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2015_18_56

Плата за навчання та система грантів для студентів країн Європи // Сучас. освіта. – 2015. – № 3/4. – С. 9–10.

Пуховська, Л. П. Європейські керівні принципи підготовки і розвитку педагогів професійної освіти [Електронний ресурс] / Л. П. Пуховська // Проф. освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – Вип. 11. – С. 125–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_11_24 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Раков, С. А. Європейський вимір забезпечення якості вищої освіти / С. А. Раков // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 2–3.

Риковська, О. В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції / О. В. Риковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 96–101.

Романюк, О. Відповідність вітчизняних гуманітарних дисциплінарних матриць у медичній вищій освіті європейським [Електронний ресурс] / О. Романюк // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Філософія. – 2015. – Вип. 754–755. – С. 142–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_754-755_27 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Руденко, О. Вітчизняні традиції університетської освіти та вимоги сьогодення у контексті європейських цінностей / О. Руденко, З. Руденко, Н. Ревуцька // Витоки пед. майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 275–280. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_57 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Рябченко, В. І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації / В. І. Рябченко // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 12. – С. 311–317.

Савина, И. На штурм европейских Alma mater / И. Савина // Укр. турист. газ. – 2015. – Янв.–Март (№ 1/3). – С. 22.

Свідрак, І. Г. Організація самостійної роботи студентів в умовах спрямування вищої школи до євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. Г. Свідрак, Н. С. Галкіна // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 1(4). – С. 96–101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__22. (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Серякова, І. І. Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» / І. І. Серякова, О. Р. Валігура, О. В. Кучерина // Інозем. мови. – 2015. – № 4. – С. 3–5.

Сидоренко, Н. С. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: імплементація європейських стандартів і рекомендацій [Електронний ресурс] / Н. С. Сидоренко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 49. – С. 348–356. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_49_50 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Сорока, В. С. Інформаційне забезпечення реалізації положень європейських стандартів вищої освіти у національному університеті водного господарства та природокористування [Електронний ресурс] / В. С. Сорока [та ін.] // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Технічні науки. – 2016. – Вип. 2. – С. 325–335. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2016_2_38 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 4–24.

Стеченко, О. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи [Електронний ресурс] / О. Стеченко // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 202–211. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1(33)__26 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Стояцька, Г. М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції / Г. М. Стояцька // Грані. – 2015. – № 7. – С. 118–123.

Сухарніков, Ю. Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні / Ю. Сухарніков // Вища шк. – 2014. – № 10. – С. 20–39 : рис.

Сучасна освіта Європейського рівня в Київському університеті права НАН України // Сучас. освіта. – 2016. – № 9/10. – С. 20–21 : іл.

Сущенко, Л. О. Стратегічні напрями модернізації системи вищої освіти в контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] / Л. О. Сущенко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 47. – С. 347–353. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_47_48 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Сущенко, Т. І. Культурологічна парадигма інтеграції магістерської підготовки викладачів вищої школи в європейський простір [Електронний ресурс] / Т. І. Сущенко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 51. – С. 526–533. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_71 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4) Є 24 Сюсько, М. Вища освіта в Німеччині і Україні: порівняльно-правовий аналіз / М. Сюсько // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 11–13 жовт. 2013 р. : до 95-ї річниці НАН України / Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – С. 206–210.

Товканець, Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 1. – С. 28–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_1_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Федулова, Л. І. Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу [Електронний ресурс]  / Л. І. Федулова // Вісн. після диплом. освіти. – 2015. – Вип. 13. – С. 179–181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_13_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Хан, Є. Інтеграційні процеси Україна – Європейський союз: на прикладі співпраці у сфері вищої освіти / Є. Хан, А. Слюсаренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 4. – С. 80–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_4_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Хмиров, І. М. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України / І. М. Хмиров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 82–84.

Хоружий, Г. Інституційні засади європейської вищої освіти / Г. Хоружий // Вища шк. – 2016. – № 11/12. – С. 28–42.

Цимбаленко, Н. В. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Цимбаленко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 95–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_4_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чередніченко, Г. А. Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко, О. В. Климова // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 51. – С. 307–314. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_44 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чистякова, І. А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / І. А. Чистякова // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 461–476. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чуйко, Г. П. Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у європейський простір вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. П. Чуйко, О. В. Дворник, Р. А. Поведа // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2016. – Вип. 22. – С. 56–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шаркова, І. М. Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. М. Шаркова // Правове регулювання економіки. – 2015. – № 15. – С. 286–294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2015_15_27 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шевченко, В. М. Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів / В. М. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 100–103.

Шитікова, С. П. Програми Європейського Союзу для реформування вищої освіти / С. П. Шитікова // Освітологіч. дискурс. – 2016. – № 2. – С. 53–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_7 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шульгіна, В. Д. Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст [Електронний ресурс] / В. Д. Шульгіна, С. М. Рябінко // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 1. – С. 80–85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_18 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Яковлева, О. В. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 178–193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2015_45(1)__16 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Артеменко, О. Допрофесійна освіта учнів (вихованців) в системі діяльності сучасного позашкільного навчального закладу як шлях до європейських стандартів освіти [Електронний ресурс] / О. Артеменко // Рідна шк. – 2014. – № 1/2. – С. 22–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_1-2_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Бойко, Н. Організація гурткової діяльності у педагогічному процесі сучасних ДНЗ України в руслі євроінтеграційних освітніх процесів [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Освітній простір України. – 2016. – Вип. 8. – С. 133–137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_8_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Бутенко, В. В. Європейський калейдоскоп : вікторина, 8–11 кл. / В. В. Бутенко // Вихов. робота в шк. – 2015. – № 2. – С. 43–46.

Веремчук, Г. «О лютий час, що сон дитячий стер...» : друга світ. війна в європ. поезії : урок зарубіж. літ., 7 клас / Г. Веремчук // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2015. – № 11. – С. 11–12.

Гавлітіна, Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Т. Гавлітіна // Нова пед. думка. – 2015. – № 4. – С. 117–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_4_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гавриш, Р. Л. Європейські перспективи української школи: словацький досвід [Електронний ресурс] / Р. Л. Гавриш // Постметодика. – 2015. – № 1. – С. 56–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2015_1_12 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гаманюк, В. А. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 39. – С. 170–177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_33 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гичко, Н. Французька весна в Колках : (вихов. захід, відкрите засід. євроклубу) / Н. Гичко, Г. Садовська // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 5. – С. 10–18.

Головко, М. Європейський та вітчизняний досвід стандартизації шкільної фізичної освіти [Електронний ресурс] / М. Головко // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 4 (1). – С. 128–133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4(1)__30 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гриненко, Д. В. Підручник з іноземної мови як один із ключових засобів забезпечення ефективності іншомовної освіти у школі: досвід країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Д. В. Гриненко // Проблеми сучас. підручника. – 2015. – Вип. 15 (1). – С. 159–168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(1)__20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Дмитрієв, А. Патріотичне виховання: між пострадянським і європейським / А. Дмитрієв // Сучас. шк. України. – 2015. – Серп. (№ 7). – С. 48–49.

Завалевський, Ю. І. Формування конкурентоспроможного вчителя в умовах орієнтації на європейську освітню інтеграцію [Електронний ресурс] / Ю. І. Завалевський // Постметодика. – 2014. – № 1. – С. 17–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2014_1_5 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Іваницька, О. Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти [Електронний ресурс] / О. Іваницька, А. Панченко, С. Редько // Освітологія. – 2016. – № 5. – С. 94–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2016_5_17 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ідрісова, Н. Проблеми реформування української системи шкільної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Н. Ідрісова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2016. – № 1. – С. 61–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_1_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Книшик, С. І. Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Книшик // Ефективність держ. упр. – 2016. – Вип. 1/2(1). – С. 69–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(1)__9 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Книшик, С. І. Становлення системи державного управління загальною середньою освітою в Україні на засадах європейських стандартів [Електронний ресурс] / С. І. Книшик. // Державно-управлінські студії. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Коваль, О. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Країни Центральної та Східної Європи» / О. Коваль // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 4. – С. 15.

Когут, І. Навантаження вчителів в Україні та Європі / І. Когут // Сучас. шк. України. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 58–61.

Кожем’яка, О. Ігровий узагальнюючий урок на тему «Становлення та діяльність Європейського Союзу» / О. Кожем’яка // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 10. – С. 16–18.

Кузенко, О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / О. Кузенко // Освіт. простір України. – 2016. – Вип. 7. – С. 65–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Локшина, О. І. Європейський вектор трансформації змісту початкової освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Локшина // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 67. – С. 68–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Локшина, О. Трансформаційні процеси в початковій освіті країн Євросоюзу: перспективні ідеї для України / О. Локшина // Початкова шк. – 2015. – № 5. – С. 37–39.

Лубчак, В. М. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя» : спроба запровадження європ. культур. простору / В. М. Лубчак // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 4. – С. 10–13.

Мазур, Є. Право Європейського Союзу : програма факультатив. курсу/курсу за вибором для класів з правовим профілем навчання, 10–11 кл. / Є. Мазур // Історія в рідній шк. – 2015. – № 9. – С. 38–41.

Міндер-Дударєва, Т. Ми – європейці / Т. Міндер-Дударєва // Інозем. мови в шк. України. – 2016. – № 1. – С. 32–33.

Непорожня, Л. Тенденції розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в контексті європейської освіти / Л. Непорожня // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 50–55 : рис.

Ніколенко, О. Друга світова війна в європейській поезії / О. Ніколенко // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2015. – № 11. – С. 30–31.

Онищенко, О. «Євроремонт» у середній освіті: школа буде 12-річною / О. Онищенко // Методичні діалоги – журнал для вчителів укр. мови й літ. – 2015. – № 3. – С. 6–10.

Онуфрієнко, Н. Загальноєвропейські цінності у професійній діяльності вчителів суспільствознавчих дисциплін / Н. Онуфрієнко // Історія в рідній шк. – 2017. – № 2. – С. 2–5.

Павленко, А. Якість шкільної освіти й інтеграція до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / А. Павленко // Нова педагогічна думка. – 2016. – № 1. – С. 16–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Павленко, С. К. Ідеї до свята : [День Європи] / С. К. Павленко // Позаклас. час. – 2015. – Квіт. (№ 4). – С. 39–40.

Першукова, О. Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти у країнах Європи / О. Першукова // Інозем. мови. – 2015. – № 1. – С. 11–19.

Пилипенко, Н. Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні / Н. Пилипенко // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 102–108.

Пітерська, О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2016. – № 2. – С. 11–13.

Подзерка, Н. В. Практика впровадження Європейського мовного портфоліо / Н. В. Подзерка // Англ. мова в поч. шк. – 2015. – № 6. – С. 36–43.

Романовський, С. Створення моделі інноваційного навчально-виховного об’єднання «Середня школа – вища технічна школа», як шлях до європейських стандартів освіти /

С. Романовський // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2015. – № 4/5. – С. 18–43.

Троян, С. Характер і специфіка пострадянських інтеграційних процесів і Україна / С. Троян // Історія в рідній шк. – 2016. – № 5. – С. 25–28.

Уварова, Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній шк. – 2015. – № 11. – С. 30–39 ; № 12. – С. 38–45 ; 2016. – № 1. – С. 39–42 ; № 9. – С. 37–46.

Українська, О. О. Європейські стандарти в контексті забезпечення якості мовної освіти / О. О. Українська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 46–50.

Федорова, Г. В. День Європи в школі / Г. В. Федорова // Позаклас. час. – 2015. – Квіт. (№ 4). – С. 38–39.

Юрченко, С. Й. На шляху до Європи / С. Й. Юрченко // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 5. – С. 7–9.

 

Підготувала: Л. Б. Борисенко, провідний бібліограф

відділу наукової інформації та бібліографії

Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

  

Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку

 

Бібліографічний список

 

  

 

Вінниця – 2017


У контексті обраного курсу європейської інтеграції Україна потребує послідовних змін. Модернізація сучасної освіти покликана подолати протиріччя між потребами розвитку України та пережитками тоталітарної епохи, освіта повинна відповідати новим політичним та економічним реаліям, допомогти молодому поколінню увійти в світовий інформаційний простір. Інтеграція в європейське освітнє середовище потребує також підвищення рівня володіння іноземними мовами. У процесі реформування середньої та вищої освіти необхідно використовувати європейський досвід, залучати до обговорення громадськість, підтримувати конкурентність з метою активізації ринкових механізмів забезпечення якості освітніх послуг, надати автономію органам освіти в розробленні варіативної частини навчальних програм, використанні навчально-методичних матеріалів, ввести відповідальність адміністрації та вчителів за наслідки відповідних педагогічних ініціатив та інновацій. Процес євроінтеграції передбачає створення загальноєвропейського освітнього та наукового простору на основі розроблення єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів і термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме співробітництву між вищими навчальними закладами Європи.

У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Основні частини Угоди присвячено ключовим реформам, економічному відновленню та зростанню, а також урядуванню і секторальній співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисловості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культури. Зокрема, в статті 431 глави 23 «Освіта, навчання та молодь» визначається зобов’язання сторін активізувати співробітництво у вищій освіті шляхом сприяння зближенню у цій сфері, яке відбувається в рамках Болонського процесу, поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами, підвищення якості та посилення значущості вищої освіти.

Інтеграція до європейського освітнього простору потребує також якісного оновлення шкільної освіти через ствердження нових парадигмальних підходів, розбудову нових дидактичних систем і технологій, впровадження нових якісних вимірників особистісних освітніх результатів. Особливістю європейського підходу до середньої освіти є те, що акцент ставиться не лише на здобуття базових знань з основних предметів, але і здійснюється спроба передбачити ті уміння і професії, які потребуватиме європейське суспільство в майбутньому. Серед орієнтовних тем для проведення Першого уроку 2017–2018 навчального року – «Європа – наш цивілізаційний вибір», «Україна на карті Європи». Питання європейської інтеграції представлені у шкільних курсах новітньої історії, географії, іноземної мови поруч із темами країнознавчого характеру інших шкільних предметів, адже зміст і наповнення шкільної освіти проектують майбутнє нашої держави.

З нагоди Дня знань відділ наукової інформації та бібліографії пропонує вашій увазі бібліографічний список літератури «Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку». У списку представлені книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, які розкривають різноманітні аспекти інтеграції України до європейського освітнього простору за останніх три роки. Поруч із друкованими джерелами представлені електронні ресурси з даної тематики. Бібліографічний список призначений науковцям, педагогічним працівникам, студентам, учням старшої школи, батькам, а також усім, кому небайдужі проблеми європейського вибору України.