Споживач України: право на безпеку

Рік видання: 2013

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА  НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Сектор правової інформації

 

 

Споживач України: право на безпеку

 

Бібліографічний список літератури

  

 

Вінниця, 2013


 Шановні користувачі! 

Україна сьогодні становить частину європейського економічного, політичного, суспільного простору, впевнено розвивається та інтегрується до світової спільноти. Очікуваним результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного громадянина України. Розбудова європейської держави нині неможлива без свідомого громадянства та реалізації прав людини, частиною яких є права споживача та реалізація відповідної споживчої політики.

Країни Європейського Союзу ефективно впроваджують стандарти безпеки та якості товарів і послуг, що є показниками загальної якості життя людини. Україна зможе досягти бажаного рівня європейських стандартів життя лише за умови, що споживачі знатимуть свої права та обов’язки, матимуть бажання й змогу ними користуватися і виконувати їх.

Для тих, хто бажає поглибити свої споживацькі знання пропонуємо скористатися рекомендаційним бібліографічним списком літератури: «Споживач України: право на безпеку», в якому наведено законодавчі та нормативні документи, що регулюють захист прав споживачів, документи з основ консюмеризму, організації захисту прав споживачів та відповідальності за порушення даного законодавства.  

«Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів». 

Конституція України (ст. 42, п.3)

 

Законодавство України про захист прав споживачів

1. Конституція України : станом на 5 верес. 2011 р.: відповідає офіц. текстові. – К. : Правова єдність : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 96 с.

2. Керівні принципи захисту інтересів споживачів [Електронний ресурс] : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 09.04.85 URL: http://consumers.unian.net/ukr/detail/4464. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

3. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 1. – С. 1-291.

4. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 4-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.

5. Правила торгівлі та права споживачів: нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

6. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України вiд 23 груд. 1997 р. № 771/97–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

7. Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» [Електронний ресурс] : Закон України від 06.09.2005 р. №2809-15 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1778-17 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

8. Про житлово-комунальні послуги: Закон України вiд 24 черв. 2004 р. № 1875–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

9. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12 трав. 1991 р. № 1023–XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

10. Про питну воду та питне водопостачання [Електронний ресурс] : Закон України від 18 лист. 2012 р. № 5459–17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 16, Ст. 112; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

11. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 18 лист. 2012 р. № 5459–17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 16, Ст. 112; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

12. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР // . Верховна Рада України: офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80  (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

13. Цивільний кодекс України: [ст. 1209-1211] : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.

14. Коршакова, О.М. Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів // Право і безпека. – 2012. – № 1. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2012_1/PB-1/PB-1_59.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

15. Кузьміна, М. Правові засоби забезпечення виробництва якісної продукції / М. Кузьміна // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 7. – С. 66-69.

16. Науково-практичний коментар Закону України «Про захист прав споживачів» : станом на 5 верес. 2011 р. / Г.Г. Антуха [та ін.]. – К. : Професіонал, 2011. – 388 с.

17. Правове регулювання якості товарів та захисту прав споживачів // Правове регулювання торговельної діяльності в Україні : зб. законодавства з питань здійснення торгов. діяльн. / ред. С. В. Томчишен. – Х., 2006. – С. 221-396.

18. Правовое обеспечение защиты прав потребителей // Торговое право: учеб. пособие / ред. А.А. Попов. – Х., 2007. – С. 251-282.

19.Тищенко, Ю.В. Питання забезпечення прав споживачів у Конституції України // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер. : Юридичні науки. – 2011. – № 1. – С. 66-70. – Електрон. версія. –URL:http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/ur_2011_1/066-70.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

20. Томчишен, С. В. Підстави для розірвання договору роздрібної купівлі-продажу, стягнення неустойки за порушення строків усунення недоліків товару (або його зміни) та компенсації моральної шкоди: коментар окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування / С. В. Томчишен // Актуал. питання цивільного та господарського права. – 2011. – № 5 – С. 58-79.

21. Томчишен, С.В. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості: коментар окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування / С. В. Томчишен // Актуал. питання цивільного та господарського права. – 2011. – № 4. – С. 101-108. 

Захист прав споживачів

22. Аванесова, І. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг // Вісн. Київ. нац. торговельно-економічного ун-ту. – 2012. – № 1. – С. 56-65. Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2012_1/6.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

23. Актуально про захист прав споживачів / авт.-уклад. О. Згурський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 128 с.

24. Бакуменко, М. Захист прав споживачів - корпоративних клієнтів / Марина Бакуменко // Довід. секретаря та офіс-менеджера. – 2012. – № 10. – С. 43-46.

25. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. – С. 53.

26. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. – С. 60-66.

27. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. – С. 56-61.

28. Белялов, Т.Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного ринку фінансових послуг / Т.Е. Белялов // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 3. – С. 267-274.

29. Бірюкова, І. Вимагай більшого! : Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав. – Електрон. версія. – URL: http://portal/soc_gum/vknteu/2012_1/6.pdf. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

30. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція // День. – 2008. – 13 берез. – Електрон. версія. –  http://www.day.kiev.ua/198050/. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

31. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України» : [офіц. веб-сайт] / Розробка сайту VIS-A-VIS. – Електрон. текст. і графіч. дані. – [К., 1994-2013]. – URL: http://consumerunion.com.ua (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

32. Гелевера, І. На захисті прав споживачів : [про роботу Вінниц. обл. упр. у справах захисту прав споживачів] // Независим. курьер. – 2009. – 3 июня. – С. 6.

33. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 23-26.

34. Дочинець, Н. Дослідження конс’юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 46-51.

35. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 11. – С. 95-103.

36. Дудла, І. О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.

37. Забарний, Г. Адміністративно–правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29-40.

38. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 368 с.

39. Зверева, Е.В. Защита потребительского рынка и экологическая безопасность // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 379-384.

40. Звєрєва, О.В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О.В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

41. Звєрєва, О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 277-283.

42. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 19-22.

43. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. – 2008. – № 8. – С. 31-35.

44. Звєрєва, О.В. Діяльність громадських організацій споживачів у сфері судового захисту прав споживачів / О. В. Звєрєва // Суд. практика. – 2009. – № 8. – С. 18-23.

45. Звєрєва, О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 370-376.

46. Звєрєва, О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 41-46.

47. Іваненко, Л. М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів // Вісн. госп. судочинства. – 2011. – № 6. – С. 115-120.

48. Іванова, А. М. Інформаційна складова інфраструктури ринку споживчих товарів в Україні / А. М. Іванова // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 168-172.

49. Іванова, А. М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 163-168.

50. Колісникова, Г. Загальна характеристика інституту «Захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України. – 2010. – № 1. – С. 189-193.

51. Колісникова, Г. Особливості цивільно–правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 3. – С. 100-102.

52. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію // Право України. – 2010. – № 11. – С. 248-252.

53. Кондратьєва, О. Стан захисту підприємництва і споживачів від недобросовісної конкуренції: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 11. – С. 36-43.

54. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юрид. журн. – 2007. – № 5. – С. 37-40.

55. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 72-74.

56. Косаренко, В.О. Проблеми регулювання захисту прав споживачів в Україні / В.О. Косаренко // Наук. пр. МАУП : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 4. – С. 158-163. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_4/pdf_files/158-163.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

57. Котляренко, О. Як дурять покупців : продавці знають безліч способів, як отримати з вас зайві гроші й часто – доволі непогані // Вечір. Київ. – 2011. – 28 січ. – С. 5.

58. Кравченко, Л. М. Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 4. – С. 143-146.

59. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С. 8.

60. Мандибура, В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3-9.

61. Новиков, Ю. Довіряй, але перевіряти не забувай // Вісн. податков. служби України. – 2011. – № 3. – С. 18-19.

62. Пахаренко-Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. – С. 40-42.

63. Пендяга, А.Л. Щодо питання захисту прав споживачів медичних послуг // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 34-36.

64. Письменна, О.П. Захист прав споживачів за законодавством України // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1 – С.186-187.

65. Письменна, О.П. Учасники правовідносин у сфері охорони прав споживачів // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1. – С. 187-189.

66. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 68-70.

67. Поташній, Ю. Владо, допоможи споживачам! // Віче. – 2009. – № 21. – С. 42–43.

68. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [матеріали прес-конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. – С. 19.

69. Рабінович, А. В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 322-328.

70. Руденко, Т. В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 62-67.

71. Рябченко, Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 7. – С. 45-47.

72. Салухіна, Н.Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська, О.І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с.

73. Севастьянов, М. Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів – вимога часу та захист прав споживачів / М. Севастьянов, С. Іонова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 5. – С. 63-66.

74. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно–територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 103-113.

75. Сербова, Г.В. Способи укладання договору газопостачання споживачів // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 200-203.

76. Серков, А. В. Защита прав потребителей энергии // Молоч. пром-сть. – 2011. – № 10. – С. 21-24.

77. Сторичена, О. Правові наслідки продажу товарів неналежної якості за споживчим законодавством // Юридич. Україна. – 2013. – № 1. – С. 67-72.

78. Тарануха, І. Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 150-154.

79. Тищенко, А. Документальне оформлення повернення товару // Діловодство та документообіг. – 2011. – № 4. – С. 40-45.

80. Фурса, С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посіб. / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза. – К. : Вид. Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 704 с.

81. Хавронюк, М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: монографія / М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2011. – 324 с. : табл.

82. Хижняк, В. О. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 37-39.

83. Хілінський, А. Права споживачів // Секретар-референт. – 2011. – № 3. – С. 94-101.

84. Шкробтак, І. Проблеми захисту прав громадян як споживачів фінансових послуг при укладанні кредитних договорів // Студент. юрид. журн. – 2011. – № 4. – С. 25-30.

85. Шовкопляс, Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту правінвесторів-споживачів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С.88-90.

86. Юридичний путівник споживача : навч.-практ. посіб. / за заг. ред. : В. Е. Теліпко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 368 с.

87. Яковенко, О.О. Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 260-265.

88. Яковенко, О.О. Поняття та елементи механізму контролю за дотриманням законодавства у сфері прав споживачів // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 258-262.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів

89. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / М. Вербіцька // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.

90. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [гл. 12, 13]: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. / Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с.

91. Кримінальний Кодекс України: [ст. 225-229] : наук.-практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2008. – 800 с.

92. Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Рішення Верхов. Суду України: витяг вiд 9 лют. 2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 7. – С. 22 – Електрон. версія. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0060700-06. – (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

93. Бойко, М.Д. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Правове регулювання підприємництва в Україні: навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. – К., 2007. – С. 666-695.

94. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: договір. та не договір. зобов’язання : підруч. / за ред. С.С. Бичкової. – К., 2006. – С. 493-497.

95. Вороная, Н. Ответственность за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей // Кодекс ответственности / Н. Вороная, Н. Белова, О. Уварова и др. – Х., 2007. – С. 213-226.

96. Грень, Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно–господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 1. – С. 57-60.

97. Дудла, І.О. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів та судовий захист прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І.О. Дудла. – К., 2007. – С. 163-176.

98. Забарний, Г. Адміністративно–правова характеристика суб’єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 10. – С. 149-156.

99. Звєрєва, О.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О.В. Звєрєва. – К., 2007. – С. 134-149.

100. Кардаш, О.М. Державна система протидії злочинам на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 2. – С. 228-235.

101. Кардаш, О.М. Суб’єкти державної системи протидії злочинам, які вчинюють на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2010. – № 6. – С. 174-181.

102. Коваль, М.В. Адміністративно–господарський штраф як один із видів адміністративно–господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М.В. Коваль, І.С. Войтенко // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 207-212.

103. Колісникова, Г. Суб’єктний склад зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України. – 2010. – № 7. – С. 210-215.

104. Корнієнко, І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів / І. Корнієнко // Юрид. журн. – 2009. – № 12. – С. 90-92.

105. Костенко, О. Кримінально–правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України. – 2011. – № 5. – С. 268-274.

106. Коцовська, О.Л. Зміст та сутнісні ознаки адміністративно–правової охорони прав споживачів / О.Л. Коцовська // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 255-262.

107. Менів, Л.Д. Об’єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л.Д. Менів // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 286-290.

108. Ответственность торговцев за нарушение прав потребителей // Торговое право : учеб. пособ. / ред. А.А. Попов. – Х., 2007. – С. 278-282.

109. Письменна, О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : монографія / О.П. Письменна. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 160 с.

110. Рябоконь, Є.О. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2008. – Кн. 2. – С. 546-548.

111. Рябченко, Ю.Ю. Види позовів про захист прав споживачів // Форум права : електрон. фахове наук. вид. – 2008. – № 1. – С. 363-367. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/FP/2008–1/08rjjzpc.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

112. Рябченко, Ю.Ю. Окремі проблеми доказування у справах про захист прав споживачів // Вісн. Акад. праці і соціальн. відносин Федерації профспілок України. Сер.: Право та державне управління : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 68-73. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2012_1/St_10.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

113. Рябченко, Ю.Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 408–414.

 

Список підготувала

зав. сектору правової інформації

К. М. Осадчук.

Поділитися:

Споживач України


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА  НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Сектор правової інформації

 

 

Споживач України: право на безпеку

 

Бібліографічний список літератури

  

 

Вінниця, 2013


 Шановні користувачі! 

Україна сьогодні становить частину європейського економічного, політичного, суспільного простору, впевнено розвивається та інтегрується до світової спільноти. Очікуваним результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного громадянина України. Розбудова європейської держави нині неможлива без свідомого громадянства та реалізації прав людини, частиною яких є права споживача та реалізація відповідної споживчої політики.

Країни Європейського Союзу ефективно впроваджують стандарти безпеки та якості товарів і послуг, що є показниками загальної якості життя людини. Україна зможе досягти бажаного рівня європейських стандартів життя лише за умови, що споживачі знатимуть свої права та обов’язки, матимуть бажання й змогу ними користуватися і виконувати їх.

Для тих, хто бажає поглибити свої споживацькі знання пропонуємо скористатися рекомендаційним бібліографічним списком літератури: «Споживач України: право на безпеку», в якому наведено законодавчі та нормативні документи, що регулюють захист прав споживачів, документи з основ консюмеризму, організації захисту прав споживачів та відповідальності за порушення даного законодавства.  

«Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів». 

Конституція України (ст. 42, п.3)

 

Законодавство України про захист прав споживачів

1. Конституція України : станом на 5 верес. 2011 р.: відповідає офіц. текстові. – К. : Правова єдність : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 96 с.

2. Керівні принципи захисту інтересів споживачів [Електронний ресурс] : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 09.04.85 URL: http://consumers.unian.net/ukr/detail/4464. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

3. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 1. – С. 1-291.

4. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 4-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.

5. Правила торгівлі та права споживачів: нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

6. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України вiд 23 груд. 1997 р. № 771/97–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

7. Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» [Електронний ресурс] : Закон України від 06.09.2005 р. №2809-15 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1778-17 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

8. Про житлово-комунальні послуги: Закон України вiд 24 черв. 2004 р. № 1875–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

9. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12 трав. 1991 р. № 1023–XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

10. Про питну воду та питне водопостачання [Електронний ресурс] : Закон України від 18 лист. 2012 р. № 5459–17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 16, Ст. 112; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

11. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 18 лист. 2012 р. № 5459–17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 16, Ст. 112; Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

12. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР // . Верховна Рада України: офіц. веб-портал / програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80  (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

13. Цивільний кодекс України: [ст. 1209-1211] : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.

14. Коршакова, О.М. Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів // Право і безпека. – 2012. – № 1. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2012_1/PB-1/PB-1_59.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

15. Кузьміна, М. Правові засоби забезпечення виробництва якісної продукції / М. Кузьміна // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 7. – С. 66-69.

16. Науково-практичний коментар Закону України «Про захист прав споживачів» : станом на 5 верес. 2011 р. / Г.Г. Антуха [та ін.]. – К. : Професіонал, 2011. – 388 с.

17. Правове регулювання якості товарів та захисту прав споживачів // Правове регулювання торговельної діяльності в Україні : зб. законодавства з питань здійснення торгов. діяльн. / ред. С. В. Томчишен. – Х., 2006. – С. 221-396.

18. Правовое обеспечение защиты прав потребителей // Торговое право: учеб. пособие / ред. А.А. Попов. – Х., 2007. – С. 251-282.

19.Тищенко, Ю.В. Питання забезпечення прав споживачів у Конституції України // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер. : Юридичні науки. – 2011. – № 1. – С. 66-70. – Електрон. версія. –URL:http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/ur_2011_1/066-70.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

20. Томчишен, С. В. Підстави для розірвання договору роздрібної купівлі-продажу, стягнення неустойки за порушення строків усунення недоліків товару (або його зміни) та компенсації моральної шкоди: коментар окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування / С. В. Томчишен // Актуал. питання цивільного та господарського права. – 2011. – № 5 – С. 58-79.

21. Томчишен, С.В. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості: коментар окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування / С. В. Томчишен // Актуал. питання цивільного та господарського права. – 2011. – № 4. – С. 101-108. 

Захист прав споживачів

22. Аванесова, І. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг // Вісн. Київ. нац. торговельно-економічного ун-ту. – 2012. – № 1. – С. 56-65. Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2012_1/6.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

23. Актуально про захист прав споживачів / авт.-уклад. О. Згурський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 128 с.

24. Бакуменко, М. Захист прав споживачів - корпоративних клієнтів / Марина Бакуменко // Довід. секретаря та офіс-менеджера. – 2012. – № 10. – С. 43-46.

25. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. – С. 53.

26. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. – С. 60-66.

27. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. – С. 56-61.

28. Белялов, Т.Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного ринку фінансових послуг / Т.Е. Белялов // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 3. – С. 267-274.

29. Бірюкова, І. Вимагай більшого! : Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав. – Електрон. версія. – URL: http://portal/soc_gum/vknteu/2012_1/6.pdf. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

30. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція // День. – 2008. – 13 берез. – Електрон. версія. –  http://www.day.kiev.ua/198050/. (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

31. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України» : [офіц. веб-сайт] / Розробка сайту VIS-A-VIS. – Електрон. текст. і графіч. дані. – [К., 1994-2013]. – URL: http://consumerunion.com.ua (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

32. Гелевера, І. На захисті прав споживачів : [про роботу Вінниц. обл. упр. у справах захисту прав споживачів] // Независим. курьер. – 2009. – 3 июня. – С. 6.

33. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 23-26.

34. Дочинець, Н. Дослідження конс’юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 46-51.

35. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 11. – С. 95-103.

36. Дудла, І. О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.

37. Забарний, Г. Адміністративно–правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29-40.

38. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 368 с.

39. Зверева, Е.В. Защита потребительского рынка и экологическая безопасность // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 379-384.

40. Звєрєва, О.В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О.В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

41. Звєрєва, О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 277-283.

42. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 19-22.

43. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. – 2008. – № 8. – С. 31-35.

44. Звєрєва, О.В. Діяльність громадських організацій споживачів у сфері судового захисту прав споживачів / О. В. Звєрєва // Суд. практика. – 2009. – № 8. – С. 18-23.

45. Звєрєва, О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 370-376.

46. Звєрєва, О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 41-46.

47. Іваненко, Л. М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів // Вісн. госп. судочинства. – 2011. – № 6. – С. 115-120.

48. Іванова, А. М. Інформаційна складова інфраструктури ринку споживчих товарів в Україні / А. М. Іванова // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 168-172.

49. Іванова, А. М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 163-168.

50. Колісникова, Г. Загальна характеристика інституту «Захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України. – 2010. – № 1. – С. 189-193.

51. Колісникова, Г. Особливості цивільно–правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 3. – С. 100-102.

52. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію // Право України. – 2010. – № 11. – С. 248-252.

53. Кондратьєва, О. Стан захисту підприємництва і споживачів від недобросовісної конкуренції: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 11. – С. 36-43.

54. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юрид. журн. – 2007. – № 5. – С. 37-40.

55. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 72-74.

56. Косаренко, В.О. Проблеми регулювання захисту прав споживачів в Україні / В.О. Косаренко // Наук. пр. МАУП : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 4. – С. 158-163. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_4/pdf_files/158-163.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

57. Котляренко, О. Як дурять покупців : продавці знають безліч способів, як отримати з вас зайві гроші й часто – доволі непогані // Вечір. Київ. – 2011. – 28 січ. – С. 5.

58. Кравченко, Л. М. Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 4. – С. 143-146.

59. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С. 8.

60. Мандибура, В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3-9.

61. Новиков, Ю. Довіряй, але перевіряти не забувай // Вісн. податков. служби України. – 2011. – № 3. – С. 18-19.

62. Пахаренко-Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. – С. 40-42.

63. Пендяга, А.Л. Щодо питання захисту прав споживачів медичних послуг // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 34-36.

64. Письменна, О.П. Захист прав споживачів за законодавством України // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1 – С.186-187.

65. Письменна, О.П. Учасники правовідносин у сфері охорони прав споживачів // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1. – С. 187-189.

66. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 68-70.

67. Поташній, Ю. Владо, допоможи споживачам! // Віче. – 2009. – № 21. – С. 42–43.

68. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [матеріали прес-конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. – С. 19.

69. Рабінович, А. В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 322-328.

70. Руденко, Т. В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 62-67.

71. Рябченко, Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 7. – С. 45-47.

72. Салухіна, Н.Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська, О.І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с.

73. Севастьянов, М. Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів – вимога часу та захист прав споживачів / М. Севастьянов, С. Іонова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 5. – С. 63-66.

74. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно–територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 103-113.

75. Сербова, Г.В. Способи укладання договору газопостачання споживачів // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 200-203.

76. Серков, А. В. Защита прав потребителей энергии // Молоч. пром-сть. – 2011. – № 10. – С. 21-24.

77. Сторичена, О. Правові наслідки продажу товарів неналежної якості за споживчим законодавством // Юридич. Україна. – 2013. – № 1. – С. 67-72.

78. Тарануха, І. Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 150-154.

79. Тищенко, А. Документальне оформлення повернення товару // Діловодство та документообіг. – 2011. – № 4. – С. 40-45.

80. Фурса, С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посіб. / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза. – К. : Вид. Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 704 с.

81. Хавронюк, М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: монографія / М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2011. – 324 с. : табл.

82. Хижняк, В. О. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 37-39.

83. Хілінський, А. Права споживачів // Секретар-референт. – 2011. – № 3. – С. 94-101.

84. Шкробтак, І. Проблеми захисту прав громадян як споживачів фінансових послуг при укладанні кредитних договорів // Студент. юрид. журн. – 2011. – № 4. – С. 25-30.

85. Шовкопляс, Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту правінвесторів-споживачів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С.88-90.

86. Юридичний путівник споживача : навч.-практ. посіб. / за заг. ред. : В. Е. Теліпко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 368 с.

87. Яковенко, О.О. Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 260-265.

88. Яковенко, О.О. Поняття та елементи механізму контролю за дотриманням законодавства у сфері прав споживачів // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 258-262.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів

89. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / М. Вербіцька // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.

90. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [гл. 12, 13]: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. / Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с.

91. Кримінальний Кодекс України: [ст. 225-229] : наук.-практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2008. – 800 с.

92. Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Рішення Верхов. Суду України: витяг вiд 9 лют. 2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 7. – С. 22 – Електрон. версія. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0060700-06. – (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

93. Бойко, М.Д. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Правове регулювання підприємництва в Україні: навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. – К., 2007. – С. 666-695.

94. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: договір. та не договір. зобов’язання : підруч. / за ред. С.С. Бичкової. – К., 2006. – С. 493-497.

95. Вороная, Н. Ответственность за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей // Кодекс ответственности / Н. Вороная, Н. Белова, О. Уварова и др. – Х., 2007. – С. 213-226.

96. Грень, Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно–господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 1. – С. 57-60.

97. Дудла, І.О. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів та судовий захист прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І.О. Дудла. – К., 2007. – С. 163-176.

98. Забарний, Г. Адміністративно–правова характеристика суб’єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 10. – С. 149-156.

99. Звєрєва, О.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О.В. Звєрєва. – К., 2007. – С. 134-149.

100. Кардаш, О.М. Державна система протидії злочинам на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 2. – С. 228-235.

101. Кардаш, О.М. Суб’єкти державної системи протидії злочинам, які вчинюють на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2010. – № 6. – С. 174-181.

102. Коваль, М.В. Адміністративно–господарський штраф як один із видів адміністративно–господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М.В. Коваль, І.С. Войтенко // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 207-212.

103. Колісникова, Г. Суб’єктний склад зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України. – 2010. – № 7. – С. 210-215.

104. Корнієнко, І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів / І. Корнієнко // Юрид. журн. – 2009. – № 12. – С. 90-92.

105. Костенко, О. Кримінально–правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України. – 2011. – № 5. – С. 268-274.

106. Коцовська, О.Л. Зміст та сутнісні ознаки адміністративно–правової охорони прав споживачів / О.Л. Коцовська // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 255-262.

107. Менів, Л.Д. Об’єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л.Д. Менів // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 286-290.

108. Ответственность торговцев за нарушение прав потребителей // Торговое право : учеб. пособ. / ред. А.А. Попов. – Х., 2007. – С. 278-282.

109. Письменна, О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : монографія / О.П. Письменна. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 160 с.

110. Рябоконь, Є.О. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2008. – Кн. 2. – С. 546-548.

111. Рябченко, Ю.Ю. Види позовів про захист прав споживачів // Форум права : електрон. фахове наук. вид. – 2008. – № 1. – С. 363-367. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/FP/2008–1/08rjjzpc.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

112. Рябченко, Ю.Ю. Окремі проблеми доказування у справах про захист прав споживачів // Вісн. Акад. праці і соціальн. відносин Федерації профспілок України. Сер.: Право та державне управління : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 68-73. – Електрон. версія. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2012_1/St_10.pdf (дата звернення: 12.03.13). – Назва з титул. екрана.

113. Рябченко, Ю.Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 408–414.

 

Список підготувала

зав. сектору правової інформації

К. М. Осадчук.