Питання місцевого самоврядування та державної службаи на сторінках періодичних видань за 2008-2009 рр.

Рік видання: 2009

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

 

 

Питання місцевого самоврядування та державної служби

на сторінках періодичних видань за 2008-2009 рр.

 

(Бібліографічний список)

 

 

 

 

 

 

Вінниця, 2009

 

Шановні працівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування!

Пропонуємо вам за допомогою даного бібліографічного списку ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях, які висвітлюють питання удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування та державної служби. У список включені статті з журналів і газет за останні два роки (2008, 2009), які отримує Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Якщо вас зацікавили окремі матеріали, ви можете отримати їх копії, скориставшись послугою міжбібліотечного абонемента (тел. : 35-31-36).

 

Місцеве самоврядування

Авакьян, С. А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути ее совершенствования  / С. А. Авакьян // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2008. – № 2 . –  С. 61–75 ; № 3. –  С. 64–74.

Алешкова, Н. П. Некоторые аспекты правотворчества органов местного самуправления  / Н. П. Алешкова // Право и политика. – 2008. № 11. –  С.2621–2627.

Алпатов, Ю. М. Городское самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации  / Ю. М. Алпатов // Государство и право. – 2008. – № 3. –  С. 93–97 : табл.

Антонова, Н. А. Некоторые вопросы определения сферы правотворчества органов местного самоуправления / Н. А. Антонова // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2009. – № 3. –  61–68. – Бібліогр. в кінці ст.

Бабичев, И.В. Основы взаимоотношений государства и местного самоуправления в российской правовой системе местного самоуправления / И. В. Бабичев // Государство и право. – 2009. – № 3. –  С. 37–44.

Бабичев, И.В. Системно–структурный подход к исследованию юридических конструкций : (на примере муниципал.–правов. систем) / И. В. Бабичев // Государство и право. – 2009. – № 9. –  С. 27–37.

Бабінова, О.  Аналіз стану виконання Україною Рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи № 102 (2001) щодо місцевої та  регіональної демократії в Україні  / О. Бабінова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 142–149. – Бібліогр. : с.148–149.

Бабінова, О. Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. № 1. –  С. 122–129. – Бібліогр. в кінці ст.

Бабінова, О. Роль місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. –  С. 132–138. – Бібліогр. в кінці ст.

Балашов, А. М. Планування сталого розвитку на муніціпальному рівні  / А. М. Балашов // Економіка та держава. – 2009. – № 4. –  С. 75–76. – Бібліогр.: с.76 ( 7 назв).

Барвіцький, В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого  самоврядування  / В. Барвіцький  // Юрид. журн. – 2008. – № 10. –  С. 77–78.

Батанова, Н.  Конституційно–правова відповідальність у сфері місцевого самоврядування  / Н. Батанова // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 4. –  С. 61–67. – Бібліогр. : с. 66–67.

Батов, Г.  Проблемы организации местного самоуправления / Г. Батов // Экономист. – 2008. – № 3. –  С. 81–85.

Бевзенко, В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики  / В. Бевзенко // Юрид. Україна. – 2009. – №9. –  С. 14–18. – Бібліогр. в кінці ст.

Бесараб, М.  Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності / М. Бесараб // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 3–5.

Бідей, О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцеваго самоврядування в національне законодавство України / О. Бідей // Право України. – 2008. – № 11. – С.103–108. – Бібліогр.: с. 108 (5 назв)

Бобровська, О.Теоретичні засади і методологія дослідження розвитку корпоративного управління в місцевому самоврядуванні  / О. Бобровська // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 1. –  С. 45–55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.

Бойко–Бойчук, О.  Реформа місцевого самоврядування в Україні з позицій розвитку міста як цілого: теоретико–методологічний аспект / О. Бойко–Бойчук // Вісн. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 131–140 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Бондар, О. Місце та роль інституту самоврядування в структурах громадянського суспільства / О. Бондар, А. Шаповалова // Віче. – 2009. – № 17. –  С. 22–24 : портр.

Бортейчук, Р. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні : аналіз наук. пробл. / Р. Бортейчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. –  С. 286–295. – Бібліогр. в кінці ст.

Бохонюк, О. Гарантії прав представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / О. Бохонюк // Віче. – 2009. – № 14. –  С. 8–10. – Бібліогр. в кінці ст.

Буряченко, А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С.44–50. – Бібліогр.: с. 14–50 (13 назв).

Васюк, Н. О. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування / Н. О. Васюк // Економіка та держава. – 2009. – № 9. –  С. 94–97. – Бібліогр.: с. 97 (18 назв).

Васюков, Г.Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно–територіального устрою України  / Г. Г. Васюков // Економіка та держава. – 2009. – № 4. –  С.105–107. – Бібліогр.:  с. 107.

Ворона, П. Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні / П. Ворона // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 160–168. – Бібліогр. в кінці ст.

Воронов, М.П. Зарубіжний досвід функціонування та вдосконалення основ місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Статистика України. – 2008. – № 2. –  С. 91–94. – Бібліогр.: 15 назв.

Воронов, М.П. Фінансово–економічні наслідки виконання законодавчих актів щодо розвитку місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (7 назв).

Вяткін, О. Системи управління якістю в органах виконавчої влади : практичний досвід ] / О. Вяткін, М. Лаврентьєва // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 3. –  С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56.

Гладуняк, І.  Авторитет депутата – авторитет ради / І. Гладуняк // Віче. – 2008. – № 19. –  С. 56–58 : портр.

Гончаренко, В. Організаційно–правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення  / В. Гончаренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 5. –  С. 42–45. – Бібліогр.: 6 назв.

Горбик, В. Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування / В. Горбик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С.145–152. – Бібліогр. в кінці ст.

Горбик, В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування  / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 140–149 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Граб, В.  Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі / В. Граб // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 2–3.

Грищук, М. В. Політико–правові аспекти розвитку політичних та ідеологічних основ місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі / М. В. Грищук // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С. 226–229. – Бібліогр. в кінці ст.

Гузь, В. Проблеми формування ефективної моделі соціального захисту на рівні місцевого самоврядування  / В. Гузь // Еколог. газ. – 2009. – 13 берез. (№5). –  С. 4–5.

Дідескуль, А. Л. Правовий захист державних службоців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. –  С. 309–314. – Бібліогр. в кінці ст.

Дробуш, І.  Проблеми констиційно–правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / І. Дробуш // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 4. –  С. 57–60.

Дуганов, Б. Самоврядування – це коли ти сам ініціюєш добрі справи / Б. Дуганов // Віче. – 2009. – № 7. –  С. 27 : портр.

Ельмендеева, Л. В. Проблемы правового регулирования участия органов местного самоуправления в решении вопросов недропользования  / Л. В. Ельмендеева, В. К. Нехайчик // Право и политика. – 2008. – № 5. –  С. 1061–1067.

Журавель, Я.  Організаційно–правові засади створення органів місцевого самоврядування  / Я. Журавель // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. –  С. 40–42. – Бібліогр. в кінці ст.

Журавель, Я. Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови  / Я. Журавель // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 76–78.

Іжа, М. Забезпечення ефективної діяльності органів публічної влади: досвід наукового супроводу  / М.Іжа, Л.Приходченко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 52–56.

Ісип, О. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку територіальних громад малих міст України / О. Ісип // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 56-62 : табл. - Бібліогр. с. 62.

Камінська, Н.В. Державна політика україни у сфері місцевого самоврядування : основні пріоритети та проблеми  / Н. В. Камінська // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2009. – № 1. –  С. 40–51. – Бібліогр.: с. 50–51.

Кафарський, В.І. Імперативний мандат у системі місцевого самоврядування / В. І. Кафарський  // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С.178–185. – Бібліогр. в кінці ст.

Колесніков, Б. П.         Шляхи розвитку креативності суб'єктів реалізації державної політики  / Б. П. Колесніков // Економіка та держава. – 2009. – № 5. –  С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (16 назв).

Кораблев, Д. П. Правовые и практические проблемы реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий / Д. П. Кораблев // Право и политика. – 2009. – № 6. –  С. 1232–1239.

Корнієнко, М.  Якими мають буди особливості місцевого самоврядування та державного управління у містах Києві та Севастополі?  / М. Корнієнко // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. –  С. 37–43. – Бібліогр.: с. 42–43.

Корніюк, В. Комунальна власність – джерело наповнення місцевих бюджетів / В. Корніюк // Віче. – 2008. – № 11. –  С. 42–43 : фото. кольор.

Корніюк, В.  Хартію ратифікували, а дотримувати – зась!  / В. Корніюк // Віче. – 2008. – № 9/10. –  С. 18–20.

Коструба, В. В. Місцеве самоврядування у Швеції / В.В. Коструба // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. –  С. 109–114. – Бібліогр. в кінці ст.

Костюк, О. Щоб в одній команді грати, спільні інтереси треба мати / О. Костюк // Віче. – 2009. – № 4. –  С. 52–53.

Кравчук, О.  Партійний диктат, або як представників громад відсунули від рад : про виборче право та формування органів місцевого самоврядування / О.Кравчук; розмову вів А. Дупляк // Віче. – 2008. – № 21. –  С. 56–57.

Краснопьорова, С. Детермінанти інститутів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування / С. Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2.  С. 87–95. – Бібліогр. в кінці ст.

Краснопьорова, С. Співвідношення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: концептуальні аспекти проблеми / С. Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 46–52. – Бібліогр. в кінці ст.

Крушановський, С.  Асоціації органів місцевого самоврядування України як елемент децентралізованої системи влади / С. Крушановський // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 79–83. – Бібліогр.: с. 83.

Кушнірова, Г. Визначення змісту підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як чинника формування та розвитку їх професійної компетентності  / Г. Кушнірова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 61–70. – Бібліогр.: с. 70 (7 назв).

Лазепко, І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування / І. М. Лазепко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С.27–34.

Лахижа, М. Модернізація публічної адміністрації на регіональному рівні  / М. Лахижа // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С. 47–50.

Левчук, М. Г. Моделі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування / М. Г. Левчук // Економіка та держава. – 2009. – № 8. –  С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (22 назви).

Лесечко, М. Значення соціального капіталу в організації місцевого самоврядування  / М. Лесечко, О. Сидорчук // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. № 2. –  С. 58–64. – Бібліогр. : с. 64.

Лисенко, О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів  / О. Лисенко // Право України. – 2009. – № 4. – С.132–139. – Бібліогр.: с. 139 (12 назв).

Лиска, О. Теріторіальна громада в системі місцевого самоврядування / О. Лиска // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 137–144. – Бібліогр. в кінці ст.

Лиска, О.  Форми діяльності територіальної громади  / О. Лиска // Зб. наук. пр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 132–140. – Бібліогр.: с. 139–140 (14 назв).

Лисогор, В. Модель формування етичного і духовного ресурсу виборців та персоналу місцевого самоврядування як єдиної нероздільної системи / В. Лисогор, С. Афанащенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 218–222. – Бібліогр. в кінці ст.

Личко, Т. Аналіз законодавчого закріплення моделей місцевого самоврядування та розмежування владних повноважень // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 4. –  С. 325–331. – Бібліогр.: 9 назв.

Лісовий, А. В. Впровадження заходів адміністративно–територіальної реформи на рівні сільських районів / А. В. Лісовий // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С.137–142. – Бібліогр. в прим.

Лозовський, О. М. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні у контексті адміністративної реформи  / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – №9. –  С. 53–56.

Лозовський, О. М. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень  / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. № 9. –  С. 66–70.

Лосєв, І. По той бік добра і зла: місцеве самоврядування в світлі громадських дискусій  / І. Лосєв // Сучасність. – 2008. – № 1/2. – С.82–87.

Лукашова, В. Адміністративно – правові принципи в системі місцевого самоврядування у контексті реформування регіонального управління в Україні / В.  Лукашова  // Право України. – 2008 . № 1. – С. 21 –27 . – Бібліогр. : 17 назв.

Любченко, П.  Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування  / П. Любченко // Право України. – 2009. – № 5. – С.55–60. – Библиогр.: с. 60 (5 назв).

Любченко, П. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування / П. Любченко // Вісн. акад. правов. наук України. – 2008. – № 1. –  С. 89–97. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Лялюк, О. Юридичні ознаки і класифікація основ організації та діяльності місцеви рад в Україні  / О. Лялюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 9. –  С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.

Лямин, М. В. Проблемы организационной обособленности местного самоуправления от системы государственного управления в России на современном этапе развития  / М. В. Лямин // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 24–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Макаров, И.И. Правовое регулирование организации местного самоуправления в Норвегии  / И. И. Макаров // Государство и право. – 2009. – №3. –  С. 72–76.

Матвієнко, А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади  / А. Матвієнко // Віче. – 2008. – № 9/10. –  С. 29–31 : портр. – Библиогр. в конце ст.

Матвієнко, А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А. С. Матвієнко // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 190–194. – Бібліогр. в кінці ст.

Миколаїв, Ю. Місцеві ради змінять формат? / Ю. Миколаїв // Віче. – 2009. № 21. –  С. 49.

Миколаїв, Ю.  Сільради стануть райцентрами? : [про майбутню реформу адміністративно–територіального устрою України] / Ю. Миколаїв // Віче. – 2009. – № 11. –  С. 38–39.

Мізіліна, Л.  Удосконалення роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування  / Л. Мізіліна // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 6. –  С. 47–50. – Бібліогр.: 8 назв.

Мінченко, Р. Відмінність державної влади від місцевого самоврядування в України / Р. Мінченко // Наше право. – 2008. № 1. –  С. 8–15. – Бібліогр.: 37 назв.

Мінченко, Р. М. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні / Р. М. Мінченко // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. –  С. 299–308. – Бібліогр. в кінці ст.

Мішина, Н. Принцип українського конституціоналізму : ( на матеріалах конституц. реформування місцевого самоврядування) / Н. Мішина // Юрид. Україна. – 2009. № 3. –  С. 21–25.

Мішина, Н. В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України: пропозиції з урахуванням досвіду РФ / Н. В. Мішина // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 181–185. – Бібліогр. в кінці ст.

Мішина, Н. В. Територіальний мікроколектив як суб’єкт права на місцеве самоврядування  / Н. В. Мішина // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 135–141. – Бібліогр. в кінці ст.

Нагребецька, І.  Владу беруть! : з установч. з’їзду Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад / І. Нагребецька, В. Корніюк // Віче. – 2009. № 19. –  С. 40–41.

Павко, А. Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід / А. Павко // Віче. – 2008. – № 12. –  С. 22–23. – Библиогр. в конце ст.

Павліченко, В. Децентралізація державної влади – реальний крок до територіального розвитку / В. Павліченко // Віче. – 2009. – № 4. –  С. 50–51.

Павліченко, В. Децентралізація державної влади на основі децентралізації фінансового забезпечення  / В. Павліченко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 57–59. – Бібліогр. в кінці ст.

Панасюк, Л. В. До питання про формування джерел фінансового забезпечення виконання функцій органами місцевої влади / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 24–26. – Бібліогр. : с. 26 (12 назв).

Пантюхін, В. О. Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні / В. О. Пантюхін // Економіка та держава. – 2009. – № 8. –  С. 39–42. – Бібліогр. : с. 42 (7 назв).

Перфильева, Н. С. Современная финансовая система муниципалитетов в Великобритании: ретроспективный взгляд, реформы конца ХХ – начала ХХІ веков, государственный финансовый контроль  / Н. С. Перфильева // Право и политика. – 2008. – № 12. –  С. 2945–2948.

Петров, О. І. Сільський, селищний, міський голова: статус посадової особи за конституцією України та повноваженнями, наданими йому законом  / О. І. Петров  // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – № 8. –  С. 79–88.

Писаренко, В. Електронна система контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

Писаренко, В. Система документообігу та контролю в обласній державній адміністрації  / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С.51–55.

Пістолькорс, М. Становлення місцевого самоврядування та управління в регіоні : теор.- іст. та практ. аспекти  / М. Пістолькорс // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – №8. –  С. 89–96.

Поташній, Ю.  Боротьба за повноваження : [фінансування район. рад] / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 11. –  С. 40–41.

Поташній, Ю. Мери не хочуть бути крайніми / Ю. Поташній // Віче. – 2009. № 5. –  С. 6–7 : портр.

Присяжнюк, В. Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства / В. Присяжнюк // Віче. – 2008. – № 21. –  С. 54–55. – Бібліогр. в кінці ст.

Прокопенко, О. Управлінські кадри – до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / О. Прокопенко, Б. Волошинський // Віче. – 2008. – №19. –  С. 46–48 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Пухтинський, М. Коли і як здолаємо архаїку : реформування територіал. організації влади в Україні в умовах фінансово–екон. кризи / М. Пухтинський, О. Власенко // Віче. – 2009. № 4. –  С. 48–49.

Пухтинський, М.  Реформа місцевого самоврядування – це концепція плюс політична воля / М. Пухтинський // Віче. – 2008. – № 13/14. –  С. 36–37 : портр.

Реформа місцевого самоврядування: порівняння українського й угорського досвіду  // Вісник центру : інформ. бюл. Міжнар. центру перспектив. дослідж. – 2008. – 14 квіт. (№ 13).

Рішення Консультативно–дорадчої ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку при Голові Верховної Ради України // Віче. – 2008. – № 3. –  С. 13.

Рудик, П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування / П. А. Рудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 109–115. – Бібліогр. в кінці ст.

Саламатов, В.  Якість муніципального менеджменту як ресурс місцевого самоврядування  / В. Саламатов // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 99–106. – Бібліогр.: с. 106 (6 назв).

Самойленко, Л. Я. Зміст і принципи місцевого самоврядування в контексті саморозгортання демократії в українському суспільстві / Л. Я. Самойленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. –  С. 56–59.

Самойленко, Л. Я. Основні підходи до реформування системи місцевого самоврядування як чинника самоорганізації і волевиявлення населення в громадському суспільстві  / Л. Я. Самойленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. –  С. 84–88.

Самойленко, Л. Я. Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні / Л. Я. Самойленко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. –  С. 98–100. – Бібліогр.: с. 100 (5 назв).

Севтунов, М. А. Організаційно–правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / М. А. Севтунов // Економіка та держава. – 2008. – № 6. –  С. 88–90. – Бібліогр. : с. 90 (8 назв).

Семко, С. Поняття та система організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування  / С. Семко // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. № 2.  С. 122–125. – Бібліогр. в кінці ст.

Сенчук, В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації  / В. Сенчук // Юрид. Україна. – 2009. – №6. –  С. 17–23. – Бібліогр.: 16 назв.

Сисоєнко, А.  Влада чи громада? / А. Сисоєнко // Укр. юрист. – 2008. – №4. –  С. 20–21.

Скрипник, В. Як сільський голова... про авторитет держави дбає / В. Скрипник // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 20–21.

Софінська, І. Теоретичне становлення принципу субсидіарності у місцевому самоврядуванні / І. Софінська // Вибори та демократія. – 2008. – № 4. –  С. 43–48. – Бібліогр.: с. 47–48.

Сухомлин, М.  Сім разів відміряй, один – відріж / М. Сухомлин // Віче. – 2009. – № 9. –  С. 45–46 : портр.

Сухорукова, А. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 4. –  С. 341–346. – Бібліогр.: 6 назв.

Тимків, В. М. Структура моделі ефективності діяльності органу місцевого самоврядування : (на прикл. Івано–Франків. міськ. ради)  / В. М. Тимків // Економіка та держава. – 2009. – № 3. –  С. 81–84.

Тимків, В. М. Функціональна модель удосконалення системи місцевого самоврядування / В. М. Тимків // Економіка та держава. – 2008. – № 12. –  С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (10 назв).

Типові професійно–кваліфікаційні характеристики посад державних службовців місцевої державної адміністрації  // Кадровик України. – 2008. – №1. –  С. 94–103.

Ткачук, А.  Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни  / А. Ткачук // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 28–31.

Ульянова, Т. Удосконалюймо самоорганізацію / Т. Ульянова // Віче. – 2008. № 11. –  С. 57–58.

Фёклина, Н.  Потребитель в законе : ресурсы муниципальных библиотек по вопросам местного самоуправления / Н. Фёклина // Библиополе. – 2009. – №4. –  С. 39–41.

Фурман, Р. Інформаційні технології як важлива складова розвитку органів державної влади в регіоні  / Р. Фурман // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 82–85. – Бібліогр. в кінці ст.

Ханов, Н.В. Развитие теоретических представлений о местном самоуправлении  / Н. В. Ханов // Право и политика. – 2008. – № 5. –  С. 1039–1043.

Хвостунова, Н. В. Правовое регулирование проведения публичных слушаний на местном уровне : некоторые особенности регулирования  / Н. В. Хвостунова // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 139–149. – Бібліогр. : с.148–149.

Царук, Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні : крок вперед чи назад? / Л.С. Царук // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. –  С.224–231.

Чакалова, М. С. Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  / М. С. Чакалова // Право и политика. – 2009. – № 4. –  С. 763–767. – Бібліогр. в кінці ст.

Чебаненко, О. Якість місцевого самоврядування: правові та інституційні виклики  / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Парламент. – 2008. – № 3. –  С. 4–31 : табл.

Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 239–246. – Бібліогр. в кінці ст.

Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України: проблемні питання становлення / Н. О. Чудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С. 284–291. – Бібліогр. в кінці ст.

Шаповалова, А. Еволюція самоврядних інституцій на теренах України в процесі історичного розвитку  / А. Шаповалова // Віче. – 2009. – № 8. –  С. 27–29 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Шаргородська, Н. Особливості опосередкованого ставлення до часу посадових осіб місцевого самоврядування  / Н. Шаргородська, І. Бардук // Віче. – 2009. – № 8. –  С. 30–32 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Шарий, Г. Державне управління земельними ресурсами та основні шляхи завершення земельної реформи  / Г. Шарий // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 60–63. – Бібліогр. в кінці ст.

Щербань, Т.  Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування  / Т. Щербань // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 84–91. – Бібліогр.: с. 91.

Яблонський, Д. Система органів місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки  / Д. Яблонський // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 43–47. – Бібліогр. в кінці ст.

Якимчук, С.  Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність / С. Якимчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 153–159. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Державна служба

Авер’янов, А. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні / А. Авер’янов // Право України. – 2008. – № 5. – С.29–36. – Бібліогр.: 5 назв.

Айгістова, В.  Методологія визначення результативності роботи органів державного управління  / В. Айгістова // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 20–23. – Бібліогр. с. 23.

Алюшина, Н.  Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби як необхідна умова її ефективності  / Н. Алюшина // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 23–34. – Бібліогр. : с. 33–34 (20 назв).

Артеменко, Н. Планування кар’єрного розвитку державного службовця  / Н. Артеменко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 76–79.

Бессараб, В.  Кар’єра на державній службі  / В. Бессараб // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 71–77.

Біла, Л. Р. Державна посада як адміністративно–правова категорія  / Л.Р.Біла // Митна справа. – 2008. – № 3. –  С. 85–90. – Библиогр.: с. 89–90 (19 назв).

Бодров, В. Удосконалення механізму фінансування системи професійного навчання державних службовців в Україні / В. Бодров, Н. Балдич // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 66–73. – Бібліогр. в кінці ст.

Бойко–Бойчук, О. Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста / О. Бойко–Бойчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 129–139 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Бондаренко, А. Залучення громадськості до процесу створення нової моделі публічної адміністрації  / А. Бондаренко  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 16–18.

Бортняк, Ф.  Принципи діяльності державної виконавчої служби  / Ф. Бортняк // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 4. –  С. 86–90. – Бібліогр.: 9 назв.

Василевська, Т. Професійна реалізованість як ключовий чинник самореалізації державного службовця: етичні аспекти  / Т. Василевська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 13–23. – Бібліогр.: с. 22–23 (6 назв).

Василевська, Т. Українські культурні особливості етики державного службовця  / Т. Василевська // Освіта і управління. – 2009. – № 2. –  С. 159–164. – Библиогр.: с. 164 (14 назв.)

Вишневський, А.  До питання історії та  перспектив подальшого розвитку державної служби в Україні  / А. Вишневський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. –  С. 18–25. – Бібліогр. в кінці ст.

Вишневський, А. Електронне урядування: досвід упровадження в Головдержслужбі України  / А. Вишневський, В. Дунаєв // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 43–49 : табл. – Бібліогр. : с. 49.

Візіров, Б. Й. Управління кар’єрою державного службовця як взаємодія інтересів / Б. Й. Візіров // Економіка та держава. – 2008. – № 11. –  С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85.

Гладкий, С. Взаємини держави та кооперації в контексті становлення громадянського суспільства в Україні  / С. Гладкий // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 86–89. – Бібліогр.: 12 назв.

Джаванян, А. О. PR – службы в органах государственной власти России  / А. О. Джаванян // Право и политика. – 2008. – № 9. –  С. 2083–2088.

Дзвінчук, Д. Удосконалення неперервного професійного навчання державних службовців – вимога сьогодення  / Д. Дзвінчук, А. Мазак // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 83–85. – Бібліогр.: 5 назв.

Драгомирецька, Н. Соціокультурне проектування в діяльності суб’єктів державного управління  / Н. Драгомирецька // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 33–36 : табл.

Живко, З.Б. Електронний уряд для управління інформаційним суспільством – вимоги сьогодення  / З.Б. Живко, М.О. Живко // Проблеми науки. – 2009. – № 8. –  С. 15–21. – Бібліогр.: с.21 (9 назв).

Журба, О.  Комплексний підхід – основа підвищення професіоналізації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  / О. Журба // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 62–64.

Зарудін, О. Стан і проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України  / О. Зарудін // Зб. наук. пр. Нац. акад.  держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 248–256. – Бібліогр.: с. 255–256.

Зіміна, О.  Особливості управління персоналом на державній службі / О. Зіміна // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 117–124.

Зіміна, О. Державна служба як публічно–правовий інститут з елементом європейського стандарту – культурою праці  / О. Зіміна // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 74–82. – Бібліогр. : с. 81–82.

Зубков, Ю. Системы менеджмента качества в государственных и муниципальных организациях  / Ю. Зубков // Стандарты и качество. – 2009. – №4. –  С. 68–71.

Ильина, О.И. Методика интегральной оценки эффективности использования рабочего времени персоналом государственного учреждения / О. И. Ильина // Экон. науки. – 2008. – № 5. –  С. 32–36.

Іванова, Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку  / Т. Іванова // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 72–75.

Ільїнська, Т. Досвід надання якісних послуг органами державної влади в Автономній Республіці Крим  / Т. Ільїнська // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66.

Калошин, В. Емоційний інтелект – важливий показник ефективної діяльності управлінця   / В. Калошин // Вісн. держ. служби України. – 2008. – №1. –  С. 34–41.

Кириченко, П.  Спеціальна перевірка відомостей – ключовий етап у доборі державних службовців на вищі керівні посади ] / П. Кириченко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 9–12 : мал. – Бібліогр. : с. 12.

Колісніченко, Н. Світовий досвід добору та найму державних службовців різних рівнів та категорій  / Н. Колісніченко, Л. Корчагіна // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 37–42. – Бібліогр.: с. 42.

Корж, І. Ф. Професіоналізм і компетентність – основні критерії оцінки діяльності державних службовців / І. Ф. Корж // Держава і право. – 2008. – Вип.42. –  С. 277–283. – Бібліогр. в кінці ст.

Костюк, В.  Укладення трудового договору з державним службовцем  / В. Костюк  // Кадровик України. – 2008. – № 6. –  С. 74–80.

Кравченко, С. Досвід організації адміністративної реформи в Україні  / С. Кравченко  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 58–65. – Бібліогр.: 28 назв.

Кравченко, І. М. Актуальні питання професійного менталітету державних службовців у контексті аналізу державної служби в Україні / І. М. Кравченко // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 84–86. – Бібліогр. : с. 86 (11 назв).

Крушельницька, Т. Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні / Т. Крушельницька, Є. Ралдугін // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 245–257. – Бібліогр. в кінці ст.

Кузьмин, В.М. Формування моделі управління адміністративно–територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу  / В. М. Кузьмин // Регіон. економіка. – 2009. – № 1. – С.36–42. – Бібліогр.: 9 назв.

Латишева, В.  Громадські ради як один з механізмів суспільного контролю за діяльністю публічної влади  / В. Латишева // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 71–75. – Бібліогр.: с. 75.

Литвин, О.  Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію  / О. Литвин // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 11. –  С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.

Литвинова, Л.  Сучасні проблеми формування організаційної культури державних службовців / Л. Литвинова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 53–59. – Бібліогр. в кінці ст.

Ломакина, В.Ф. Юридическая ответственность государственных служащих: правовое регулирование дисциплинарной ответственности  / В. Ф. Ломакина, Н. Ю. Хаманева // Государство и право. – 2008. – № 9. –  С. 13–22.

Малиновський, В. Сучасний стан і перспективи формування публічної адміністрації в Україні  / В. Малиновський // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 21–25. – Бібліогр. в кінці ст.

Марасюк, С. Ментальна складова формування української еліти в Україні  / С. Марасюк // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.

Мельник, І. Формування етики державного службовця в процесі управління кадровим забезпеченням  / І. Мельник  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 78–82 : граф. – Бібліогр.: 12 назв.

Мельник, І.М. Особливості кадрового державного управління на сучасному етапі / І. М. Мельник // Економіка та держава. – 2008. – № 12. –  С.81–83. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв).

Миколайчук, М.М. Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні / М. М. Миколайчук // Економіка та держава. – 2009. – № 3. –  С. 61–63. – Бібліогр.: с. 63 (14 назв).

Михайлець, Л.  Лексичні огріхи в усному діловому мовленні фахівців з державного управління / Л. Михайлець // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 143–149. – Бібліогр. в кінці ст.

Михалюк, С. Правотворчість як складова державного управління / С. Михалюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – №1. –  С. 191–197. – Бібліогр. в кінці ст.

Міщенко, В.І. Взаємодія органів державного управління як фактор  подолання фінансової кризи / В. І. Міщенко, Р. С. Лисенко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С.50–57.

Недашківська, Т. Особистість у професійній концептосистемі державних службовців  / Т. Недашківська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 15–24. – Бібліогр. с. 23–24.

Недашківська, Т. Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять / Т. Недашківська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 95–104. – Бібліогр. в кінці ст.

Недашківська, Т. Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять / Т. Недашківська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 73–82 : рис.

Недашківська, Т. Професійність державних службовців: компетентнісний підхід  / Т. Недашківська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 65–74. – Бібліогр.: с. 73–74.

Оболенський, О. «Ми навчаємо політичну та адміністративну еліту...» / О. Оболенський ; розмов. А. Левченко // Сучасна освіта. – 2008. – № 7/8. –  С.52–53. : фото.

Окіс, О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій  / О. Окіс // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 71–77.

Осійчук, М. Модернізація кадрових служб – основа вдосконалення управління у державному секторі  / М. Осійчук // Довід. кадровика. – 2009. – № 3. –  С. 56–63. – Бібліогр. : с. 63.

Осійчук, М. Модернізація кадрових служб як основа вдосконалення державного управління  / М. Осійчук // Вісн. держ. служби України. – 2008. – №3. –  С. 27–33 : табл. – Бібліогр.: с. 33.

Пархоменко–Куцевіл, О.  Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби / О. Пархоменко–Куцевіл // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 59–67. – Бібліогр. в кінці ст.

Писаренко, В. Електронна система контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

Попроцький, О.  Роль громадської думки у прийнятті державно–управлінських рішень щодо суспільних проблем / О. Попроцький // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 72–76. – Бібліогр. в кінці ст.

Прудиус, Л. Адаптація професійної підготовки державних службовців до вимог Болонського процесу / Л. Прудиус // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 42–47. – Бібліогр.: 8 назв.

Прудиус, Л. Акмеологічні підходи до підвищеня професійного рівня державних службовців: теоретико–методологічний аспект  / Л. Прудиус // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 22–26. – Бібліогр. с. 26.

Радзієвський, І. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління концептуальний вимір  / І. Радзієвський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 24–28. – Бібліогр. : с. 28.

Ракул, О. Напрями вдосконалення діяльності сучасного державного апарату України  / О. Ракул // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. –  С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.

Ріктор, Т. Технології пошуку і відбору майбутньої управлінської еліти держави / Т. Ріктор // Персонал. – 2008. – № 2. –  С. 56– 62. – Бібліогр.: 11 назв.

Романова, Л.  Від шкільної парти до управлінського крісла  / Л. Романова, Н. Шишикіна // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 13–17. – Бібліогр. в кінці ст.

Савченко, Б.  Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців  / Б. Савченко, Ю. Боковикова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 32–40.

Савченко–Сватко, О. Кадрова політика  в органах публічної влади: проблеми оцінювання / О. Савченко–Сватко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С. 32–36.

Салашний, П.  Державна виконавча служба: ефект присутності  / П. Салашний  // Юрид. журн. – 2008. – № 6. –  С. 22–24 ; № 12. –  С. 64–66.

Серьогін, С. Система державної служби та її символи  / С. Серьогін, В. Дрешпак // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 17–21. – Бібліогр.: с.21.

Сибиряков, С. Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців  / С. Сибиряков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 247–261. – Бібліогр.: с. 260–261 (29 назв).

Сіцінська, М. Підвищення ролі державного службовця в  попередженні власного професійного «вигоряння» / М. Сіцінська // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 18–21. – Бібліогр. в кінці ст.

Скляренко, О. Інформаційне забезпечення реформування державного управління / О. Скляренко // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 3. –  С. 44 – 45. – Бібліогр. с. 45 (11 назв)

Старіш, О. Інформаційна політика як основа системи державного управління (до постановки проблеми) / О. Старіш // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. –  С. 65–73. – Бібліогр.: с. 72–73

Стрілець, М. Управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області: досвід діяльності  / М. Стрілець // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 54–57.

Сурай, І. Г.          Суб’єкти управління кадрами державної служби України / І.Г.Сурай // Статистика України. – 2009. – № 1. –  С. 109–113. – Бібліогр.: с.112–113

Сурмін, Ю. Тренінги та їх можливості в підготовці державних службовців / Ю. Сурмін // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 38–45 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Тертишна, О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області  / О. Тертишна // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 65–70 : мал.

Типові професійно–кваліфікаційні характеристики посад державних службовців місцевої державної адміністрації  // Кадровик України. – 2008. – №1. –  С. 94–103

Усаченко, Л.  Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин / Л. Усаченко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 183–191 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Усаченко, Л. Форми взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організаціями  / Л. Усаченко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 19–23. – Бібліогр.: 8 назв

Фока, О. В.  До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади  / О. В. Фока, Я. В. Радиш // Економіка та держава. – 2008. – № 4. –  С. 61–63. – Бібліогр. : с. 63 (22 назви).

Хожило, І. Адміністративні та соціальні послуги органів державної влади в Україні: нормативно–правове забезпечення  / І. Хожило, С. Серьогін // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 50–55 : табл. – Бібліогр.: с. 55.

Хорошенюк, О. Публічна служба: характеристика її місця в суспільстві  / О. Хорошенюк // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Циц, С.  Сучасні функції державних службовців як чинник розвитку суспільства та країни  / С. Циц // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С.78–81. – Бібліогр. : с. 81.

Циц, С. В.   Поняття та сутність професійної діяльності державних службовців / С. В. Циц // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 230–233. – Бібліогр. в кінці ст.

Циц, С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади  / С. Циц // Юрид. Україна. – 2008. – № 10. –  С. 28–31.

Черненко, Л. Удосконалення законодавства щодо проходження державної служби в органах реєстрації актів цивільного стану  / Л. Черненко // Юрид. Україна. – 2008. – № 2. –  С. 28–34.

Шапран, О.  Оцінювання результативності державних службовців: стан понятійно–категорійного забезпечення в нормативних актах України / О. Шапран // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 71–84. – Бібліогр.: с. 82–84 (25 назв).

Шатун, В.  Стан і шляхи вдосконалення професійної підготовки та оцінки діяльності державних службовців  // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип.14, розд. 4. –  С. 307–313. – Бібліогр.: 14 назв.

Шпекторенко, І. Мотивація як чинник професійної мобільності кадрів державної служби / І. Шпекторенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 67–74. – Бібліогр. в кінці ст.

Шпекторенко, І.  Професійна компетентність у структурі професійної мобільності державного службовця  / І. Шпекторенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 40–49. – Бібліогр.: с. 47–49 (21 назва).

Шпекторенко, І. Структурний підхід до професійної деформації державних службовців / І. Шпекторенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. № 4. –  С. 47–54. – Бібліогр. в кінці ст.

Яременко, С. Декларування доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави  / С. Яременко, А. Козловський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 6–8 : мал. – Бібліогр.: с. 8.

Яременко, С. Запровадження в Україні норм доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави  / С. Яременко, А. Козловський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 7–11. – Бібліогр.: 9 назв.

Підготувала О.І. Кізян, завідуюча

відділом довідково-бібліографічного та

інформаційного обслуговування, тел. : 35-11-04

Поділитися:

Питання місцевого самоврядування та державної служби на сторінках періодичних видань за 2008-2009 рр.


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

 

 

Питання місцевого самоврядування та державної служби

на сторінках періодичних видань за 2008-2009 рр.

 

(Бібліографічний список)

 

 

 

 

 

 

Вінниця, 2009

 

Шановні працівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування!

Пропонуємо вам за допомогою даного бібліографічного списку ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях, які висвітлюють питання удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування та державної служби. У список включені статті з журналів і газет за останні два роки (2008, 2009), які отримує Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Якщо вас зацікавили окремі матеріали, ви можете отримати їх копії, скориставшись послугою міжбібліотечного абонемента (тел. : 35-31-36).

 

Місцеве самоврядування

Авакьян, С. А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути ее совершенствования  / С. А. Авакьян // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2008. – № 2 . –  С. 61–75 ; № 3. –  С. 64–74.

Алешкова, Н. П. Некоторые аспекты правотворчества органов местного самуправления  / Н. П. Алешкова // Право и политика. – 2008. № 11. –  С.2621–2627.

Алпатов, Ю. М. Городское самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации  / Ю. М. Алпатов // Государство и право. – 2008. – № 3. –  С. 93–97 : табл.

Антонова, Н. А. Некоторые вопросы определения сферы правотворчества органов местного самоуправления / Н. А. Антонова // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2009. – № 3. –  61–68. – Бібліогр. в кінці ст.

Бабичев, И.В. Основы взаимоотношений государства и местного самоуправления в российской правовой системе местного самоуправления / И. В. Бабичев // Государство и право. – 2009. – № 3. –  С. 37–44.

Бабичев, И.В. Системно–структурный подход к исследованию юридических конструкций : (на примере муниципал.–правов. систем) / И. В. Бабичев // Государство и право. – 2009. – № 9. –  С. 27–37.

Бабінова, О.  Аналіз стану виконання Україною Рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи № 102 (2001) щодо місцевої та  регіональної демократії в Україні  / О. Бабінова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 142–149. – Бібліогр. : с.148–149.

Бабінова, О. Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. № 1. –  С. 122–129. – Бібліогр. в кінці ст.

Бабінова, О. Роль місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети / О. Бабінова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. –  С. 132–138. – Бібліогр. в кінці ст.

Балашов, А. М. Планування сталого розвитку на муніціпальному рівні  / А. М. Балашов // Економіка та держава. – 2009. – № 4. –  С. 75–76. – Бібліогр.: с.76 ( 7 назв).

Барвіцький, В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого  самоврядування  / В. Барвіцький  // Юрид. журн. – 2008. – № 10. –  С. 77–78.

Батанова, Н.  Конституційно–правова відповідальність у сфері місцевого самоврядування  / Н. Батанова // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 4. –  С. 61–67. – Бібліогр. : с. 66–67.

Батов, Г.  Проблемы организации местного самоуправления / Г. Батов // Экономист. – 2008. – № 3. –  С. 81–85.

Бевзенко, В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики  / В. Бевзенко // Юрид. Україна. – 2009. – №9. –  С. 14–18. – Бібліогр. в кінці ст.

Бесараб, М.  Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності / М. Бесараб // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 3–5.

Бідей, О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцеваго самоврядування в національне законодавство України / О. Бідей // Право України. – 2008. – № 11. – С.103–108. – Бібліогр.: с. 108 (5 назв)

Бобровська, О.Теоретичні засади і методологія дослідження розвитку корпоративного управління в місцевому самоврядуванні  / О. Бобровська // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 1. –  С. 45–55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.

Бойко–Бойчук, О.  Реформа місцевого самоврядування в Україні з позицій розвитку міста як цілого: теоретико–методологічний аспект / О. Бойко–Бойчук // Вісн. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 131–140 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Бондар, О. Місце та роль інституту самоврядування в структурах громадянського суспільства / О. Бондар, А. Шаповалова // Віче. – 2009. – № 17. –  С. 22–24 : портр.

Бортейчук, Р. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні : аналіз наук. пробл. / Р. Бортейчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. –  С. 286–295. – Бібліогр. в кінці ст.

Бохонюк, О. Гарантії прав представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / О. Бохонюк // Віче. – 2009. – № 14. –  С. 8–10. – Бібліогр. в кінці ст.

Буряченко, А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С.44–50. – Бібліогр.: с. 14–50 (13 назв).

Васюк, Н. О. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування / Н. О. Васюк // Економіка та держава. – 2009. – № 9. –  С. 94–97. – Бібліогр.: с. 97 (18 назв).

Васюков, Г.Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно–територіального устрою України  / Г. Г. Васюков // Економіка та держава. – 2009. – № 4. –  С.105–107. – Бібліогр.:  с. 107.

Ворона, П. Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні / П. Ворона // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 160–168. – Бібліогр. в кінці ст.

Воронов, М.П. Зарубіжний досвід функціонування та вдосконалення основ місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Статистика України. – 2008. – № 2. –  С. 91–94. – Бібліогр.: 15 назв.

Воронов, М.П. Фінансово–економічні наслідки виконання законодавчих актів щодо розвитку місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (7 назв).

Вяткін, О. Системи управління якістю в органах виконавчої влади : практичний досвід ] / О. Вяткін, М. Лаврентьєва // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 3. –  С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56.

Гладуняк, І.  Авторитет депутата – авторитет ради / І. Гладуняк // Віче. – 2008. – № 19. –  С. 56–58 : портр.

Гончаренко, В. Організаційно–правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення  / В. Гончаренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 5. –  С. 42–45. – Бібліогр.: 6 назв.

Горбик, В. Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування / В. Горбик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С.145–152. – Бібліогр. в кінці ст.

Горбик, В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування  / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 140–149 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Граб, В.  Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі / В. Граб // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 2–3.

Грищук, М. В. Політико–правові аспекти розвитку політичних та ідеологічних основ місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі / М. В. Грищук // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С. 226–229. – Бібліогр. в кінці ст.

Гузь, В. Проблеми формування ефективної моделі соціального захисту на рівні місцевого самоврядування  / В. Гузь // Еколог. газ. – 2009. – 13 берез. (№5). –  С. 4–5.

Дідескуль, А. Л. Правовий захист державних службоців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. –  С. 309–314. – Бібліогр. в кінці ст.

Дробуш, І.  Проблеми констиційно–правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / І. Дробуш // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 4. –  С. 57–60.

Дуганов, Б. Самоврядування – це коли ти сам ініціюєш добрі справи / Б. Дуганов // Віче. – 2009. – № 7. –  С. 27 : портр.

Ельмендеева, Л. В. Проблемы правового регулирования участия органов местного самоуправления в решении вопросов недропользования  / Л. В. Ельмендеева, В. К. Нехайчик // Право и политика. – 2008. – № 5. –  С. 1061–1067.

Журавель, Я.  Організаційно–правові засади створення органів місцевого самоврядування  / Я. Журавель // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. –  С. 40–42. – Бібліогр. в кінці ст.

Журавель, Я. Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови  / Я. Журавель // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 76–78.

Іжа, М. Забезпечення ефективної діяльності органів публічної влади: досвід наукового супроводу  / М.Іжа, Л.Приходченко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 52–56.

Ісип, О. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку територіальних громад малих міст України / О. Ісип // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 56-62 : табл. - Бібліогр. с. 62.

Камінська, Н.В. Державна політика україни у сфері місцевого самоврядування : основні пріоритети та проблеми  / Н. В. Камінська // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2009. – № 1. –  С. 40–51. – Бібліогр.: с. 50–51.

Кафарський, В.І. Імперативний мандат у системі місцевого самоврядування / В. І. Кафарський  // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С.178–185. – Бібліогр. в кінці ст.

Колесніков, Б. П.         Шляхи розвитку креативності суб'єктів реалізації державної політики  / Б. П. Колесніков // Економіка та держава. – 2009. – № 5. –  С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (16 назв).

Кораблев, Д. П. Правовые и практические проблемы реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий / Д. П. Кораблев // Право и политика. – 2009. – № 6. –  С. 1232–1239.

Корнієнко, М.  Якими мають буди особливості місцевого самоврядування та державного управління у містах Києві та Севастополі?  / М. Корнієнко // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. –  С. 37–43. – Бібліогр.: с. 42–43.

Корніюк, В. Комунальна власність – джерело наповнення місцевих бюджетів / В. Корніюк // Віче. – 2008. – № 11. –  С. 42–43 : фото. кольор.

Корніюк, В.  Хартію ратифікували, а дотримувати – зась!  / В. Корніюк // Віче. – 2008. – № 9/10. –  С. 18–20.

Коструба, В. В. Місцеве самоврядування у Швеції / В.В. Коструба // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. –  С. 109–114. – Бібліогр. в кінці ст.

Костюк, О. Щоб в одній команді грати, спільні інтереси треба мати / О. Костюк // Віче. – 2009. – № 4. –  С. 52–53.

Кравчук, О.  Партійний диктат, або як представників громад відсунули від рад : про виборче право та формування органів місцевого самоврядування / О.Кравчук; розмову вів А. Дупляк // Віче. – 2008. – № 21. –  С. 56–57.

Краснопьорова, С. Детермінанти інститутів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування / С. Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2.  С. 87–95. – Бібліогр. в кінці ст.

Краснопьорова, С. Співвідношення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: концептуальні аспекти проблеми / С. Краснопьорова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 46–52. – Бібліогр. в кінці ст.

Крушановський, С.  Асоціації органів місцевого самоврядування України як елемент децентралізованої системи влади / С. Крушановський // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 79–83. – Бібліогр.: с. 83.

Кушнірова, Г. Визначення змісту підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як чинника формування та розвитку їх професійної компетентності  / Г. Кушнірова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 61–70. – Бібліогр.: с. 70 (7 назв).

Лазепко, І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування / І. М. Лазепко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С.27–34.

Лахижа, М. Модернізація публічної адміністрації на регіональному рівні  / М. Лахижа // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С. 47–50.

Левчук, М. Г. Моделі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування / М. Г. Левчук // Економіка та держава. – 2009. – № 8. –  С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (22 назви).

Лесечко, М. Значення соціального капіталу в організації місцевого самоврядування  / М. Лесечко, О. Сидорчук // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. № 2. –  С. 58–64. – Бібліогр. : с. 64.

Лисенко, О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів  / О. Лисенко // Право України. – 2009. – № 4. – С.132–139. – Бібліогр.: с. 139 (12 назв).

Лиска, О. Теріторіальна громада в системі місцевого самоврядування / О. Лиска // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 137–144. – Бібліогр. в кінці ст.

Лиска, О.  Форми діяльності територіальної громади  / О. Лиска // Зб. наук. пр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 132–140. – Бібліогр.: с. 139–140 (14 назв).

Лисогор, В. Модель формування етичного і духовного ресурсу виборців та персоналу місцевого самоврядування як єдиної нероздільної системи / В. Лисогор, С. Афанащенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 218–222. – Бібліогр. в кінці ст.

Личко, Т. Аналіз законодавчого закріплення моделей місцевого самоврядування та розмежування владних повноважень // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 4. –  С. 325–331. – Бібліогр.: 9 назв.

Лісовий, А. В. Впровадження заходів адміністративно–територіальної реформи на рівні сільських районів / А. В. Лісовий // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С.137–142. – Бібліогр. в прим.

Лозовський, О. М. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні у контексті адміністративної реформи  / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – №9. –  С. 53–56.

Лозовський, О. М. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень  / О. М. Лозовський // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. № 9. –  С. 66–70.

Лосєв, І. По той бік добра і зла: місцеве самоврядування в світлі громадських дискусій  / І. Лосєв // Сучасність. – 2008. – № 1/2. – С.82–87.

Лукашова, В. Адміністративно – правові принципи в системі місцевого самоврядування у контексті реформування регіонального управління в Україні / В.  Лукашова  // Право України. – 2008 . № 1. – С. 21 –27 . – Бібліогр. : 17 назв.

Любченко, П.  Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування  / П. Любченко // Право України. – 2009. – № 5. – С.55–60. – Библиогр.: с. 60 (5 назв).

Любченко, П. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування / П. Любченко // Вісн. акад. правов. наук України. – 2008. – № 1. –  С. 89–97. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Лялюк, О. Юридичні ознаки і класифікація основ організації та діяльності місцеви рад в Україні  / О. Лялюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 9. –  С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.

Лямин, М. В. Проблемы организационной обособленности местного самоуправления от системы государственного управления в России на современном этапе развития  / М. В. Лямин // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 24–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Макаров, И.И. Правовое регулирование организации местного самоуправления в Норвегии  / И. И. Макаров // Государство и право. – 2009. – №3. –  С. 72–76.

Матвієнко, А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади  / А. Матвієнко // Віче. – 2008. – № 9/10. –  С. 29–31 : портр. – Библиогр. в конце ст.

Матвієнко, А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А. С. Матвієнко // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 190–194. – Бібліогр. в кінці ст.

Миколаїв, Ю. Місцеві ради змінять формат? / Ю. Миколаїв // Віче. – 2009. № 21. –  С. 49.

Миколаїв, Ю.  Сільради стануть райцентрами? : [про майбутню реформу адміністративно–територіального устрою України] / Ю. Миколаїв // Віче. – 2009. – № 11. –  С. 38–39.

Мізіліна, Л.  Удосконалення роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування  / Л. Мізіліна // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 6. –  С. 47–50. – Бібліогр.: 8 назв.

Мінченко, Р. Відмінність державної влади від місцевого самоврядування в України / Р. Мінченко // Наше право. – 2008. № 1. –  С. 8–15. – Бібліогр.: 37 назв.

Мінченко, Р. М. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні / Р. М. Мінченко // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. –  С. 299–308. – Бібліогр. в кінці ст.

Мішина, Н. Принцип українського конституціоналізму : ( на матеріалах конституц. реформування місцевого самоврядування) / Н. Мішина // Юрид. Україна. – 2009. № 3. –  С. 21–25.

Мішина, Н. В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України: пропозиції з урахуванням досвіду РФ / Н. В. Мішина // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 181–185. – Бібліогр. в кінці ст.

Мішина, Н. В. Територіальний мікроколектив як суб’єкт права на місцеве самоврядування  / Н. В. Мішина // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 135–141. – Бібліогр. в кінці ст.

Нагребецька, І.  Владу беруть! : з установч. з’їзду Всеукр. асоц. сіл. та селищ. рад / І. Нагребецька, В. Корніюк // Віче. – 2009. № 19. –  С. 40–41.

Павко, А. Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід / А. Павко // Віче. – 2008. – № 12. –  С. 22–23. – Библиогр. в конце ст.

Павліченко, В. Децентралізація державної влади – реальний крок до територіального розвитку / В. Павліченко // Віче. – 2009. – № 4. –  С. 50–51.

Павліченко, В. Децентралізація державної влади на основі децентралізації фінансового забезпечення  / В. Павліченко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 57–59. – Бібліогр. в кінці ст.

Панасюк, Л. В. До питання про формування джерел фінансового забезпечення виконання функцій органами місцевої влади / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 24–26. – Бібліогр. : с. 26 (12 назв).

Пантюхін, В. О. Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні / В. О. Пантюхін // Економіка та держава. – 2009. – № 8. –  С. 39–42. – Бібліогр. : с. 42 (7 назв).

Перфильева, Н. С. Современная финансовая система муниципалитетов в Великобритании: ретроспективный взгляд, реформы конца ХХ – начала ХХІ веков, государственный финансовый контроль  / Н. С. Перфильева // Право и политика. – 2008. – № 12. –  С. 2945–2948.

Петров, О. І. Сільський, селищний, міський голова: статус посадової особи за конституцією України та повноваженнями, наданими йому законом  / О. І. Петров  // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – № 8. –  С. 79–88.

Писаренко, В. Електронна система контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

Писаренко, В. Система документообігу та контролю в обласній державній адміністрації  / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С.51–55.

Пістолькорс, М. Становлення місцевого самоврядування та управління в регіоні : теор.- іст. та практ. аспекти  / М. Пістолькорс // Вісн. наук. дослідж.: актуал. регіон. пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – 2008. – №8. –  С. 89–96.

Поташній, Ю.  Боротьба за повноваження : [фінансування район. рад] / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 11. –  С. 40–41.

Поташній, Ю. Мери не хочуть бути крайніми / Ю. Поташній // Віче. – 2009. № 5. –  С. 6–7 : портр.

Присяжнюк, В. Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства / В. Присяжнюк // Віче. – 2008. – № 21. –  С. 54–55. – Бібліогр. в кінці ст.

Прокопенко, О. Управлінські кадри – до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / О. Прокопенко, Б. Волошинський // Віче. – 2008. – №19. –  С. 46–48 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Пухтинський, М. Коли і як здолаємо архаїку : реформування територіал. організації влади в Україні в умовах фінансово–екон. кризи / М. Пухтинський, О. Власенко // Віче. – 2009. № 4. –  С. 48–49.

Пухтинський, М.  Реформа місцевого самоврядування – це концепція плюс політична воля / М. Пухтинський // Віче. – 2008. – № 13/14. –  С. 36–37 : портр.

Реформа місцевого самоврядування: порівняння українського й угорського досвіду  // Вісник центру : інформ. бюл. Міжнар. центру перспектив. дослідж. – 2008. – 14 квіт. (№ 13).

Рішення Консультативно–дорадчої ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку при Голові Верховної Ради України // Віче. – 2008. – № 3. –  С. 13.

Рудик, П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування / П. А. Рудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 109–115. – Бібліогр. в кінці ст.

Саламатов, В.  Якість муніципального менеджменту як ресурс місцевого самоврядування  / В. Саламатов // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 99–106. – Бібліогр.: с. 106 (6 назв).

Самойленко, Л. Я. Зміст і принципи місцевого самоврядування в контексті саморозгортання демократії в українському суспільстві / Л. Я. Самойленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. –  С. 56–59.

Самойленко, Л. Я. Основні підходи до реформування системи місцевого самоврядування як чинника самоорганізації і волевиявлення населення в громадському суспільстві  / Л. Я. Самойленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. –  С. 84–88.

Самойленко, Л. Я. Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні / Л. Я. Самойленко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. –  С. 98–100. – Бібліогр.: с. 100 (5 назв).

Севтунов, М. А. Організаційно–правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / М. А. Севтунов // Економіка та держава. – 2008. – № 6. –  С. 88–90. – Бібліогр. : с. 90 (8 назв).

Семко, С. Поняття та система організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування  / С. Семко // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. № 2.  С. 122–125. – Бібліогр. в кінці ст.

Сенчук, В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації  / В. Сенчук // Юрид. Україна. – 2009. – №6. –  С. 17–23. – Бібліогр.: 16 назв.

Сисоєнко, А.  Влада чи громада? / А. Сисоєнко // Укр. юрист. – 2008. – №4. –  С. 20–21.

Скрипник, В. Як сільський голова... про авторитет держави дбає / В. Скрипник // Віче. – 2008. – № 22. –  С. 20–21.

Софінська, І. Теоретичне становлення принципу субсидіарності у місцевому самоврядуванні / І. Софінська // Вибори та демократія. – 2008. – № 4. –  С. 43–48. – Бібліогр.: с. 47–48.

Сухомлин, М.  Сім разів відміряй, один – відріж / М. Сухомлин // Віче. – 2009. – № 9. –  С. 45–46 : портр.

Сухорукова, А. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 4. –  С. 341–346. – Бібліогр.: 6 назв.

Тимків, В. М. Структура моделі ефективності діяльності органу місцевого самоврядування : (на прикл. Івано–Франків. міськ. ради)  / В. М. Тимків // Економіка та держава. – 2009. – № 3. –  С. 81–84.

Тимків, В. М. Функціональна модель удосконалення системи місцевого самоврядування / В. М. Тимків // Економіка та держава. – 2008. – № 12. –  С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (10 назв).

Типові професійно–кваліфікаційні характеристики посад державних службовців місцевої державної адміністрації  // Кадровик України. – 2008. – №1. –  С. 94–103.

Ткачук, А.  Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни  / А. Ткачук // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 28–31.

Ульянова, Т. Удосконалюймо самоорганізацію / Т. Ульянова // Віче. – 2008. № 11. –  С. 57–58.

Фёклина, Н.  Потребитель в законе : ресурсы муниципальных библиотек по вопросам местного самоуправления / Н. Фёклина // Библиополе. – 2009. – №4. –  С. 39–41.

Фурман, Р. Інформаційні технології як важлива складова розвитку органів державної влади в регіоні  / Р. Фурман // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 82–85. – Бібліогр. в кінці ст.

Ханов, Н.В. Развитие теоретических представлений о местном самоуправлении  / Н. В. Ханов // Право и политика. – 2008. – № 5. –  С. 1039–1043.

Хвостунова, Н. В. Правовое регулирование проведения публичных слушаний на местном уровне : некоторые особенности регулирования  / Н. В. Хвостунова // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 139–149. – Бібліогр. : с.148–149.

Царук, Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні : крок вперед чи назад? / Л.С. Царук // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. –  С.224–231.

Чакалова, М. С. Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  / М. С. Чакалова // Право и политика. – 2009. – № 4. –  С. 763–767. – Бібліогр. в кінці ст.

Чебаненко, О. Якість місцевого самоврядування: правові та інституційні виклики  / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Парламент. – 2008. – № 3. –  С. 4–31 : табл.

Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. –  С. 239–246. – Бібліогр. в кінці ст.

Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України: проблемні питання становлення / Н. О. Чудик // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С. 284–291. – Бібліогр. в кінці ст.

Шаповалова, А. Еволюція самоврядних інституцій на теренах України в процесі історичного розвитку  / А. Шаповалова // Віче. – 2009. – № 8. –  С. 27–29 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Шаргородська, Н. Особливості опосередкованого ставлення до часу посадових осіб місцевого самоврядування  / Н. Шаргородська, І. Бардук // Віче. – 2009. – № 8. –  С. 30–32 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Шарий, Г. Державне управління земельними ресурсами та основні шляхи завершення земельної реформи  / Г. Шарий // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 60–63. – Бібліогр. в кінці ст.

Щербань, Т.  Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування  / Т. Щербань // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 84–91. – Бібліогр.: с. 91.

Яблонський, Д. Система органів місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки  / Д. Яблонський // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 43–47. – Бібліогр. в кінці ст.

Якимчук, С.  Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність / С. Якимчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 153–159. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Державна служба

Авер’янов, А. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні / А. Авер’янов // Право України. – 2008. – № 5. – С.29–36. – Бібліогр.: 5 назв.

Айгістова, В.  Методологія визначення результативності роботи органів державного управління  / В. Айгістова // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 20–23. – Бібліогр. с. 23.

Алюшина, Н.  Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби як необхідна умова її ефективності  / Н. Алюшина // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 23–34. – Бібліогр. : с. 33–34 (20 назв).

Артеменко, Н. Планування кар’єрного розвитку державного службовця  / Н. Артеменко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 76–79.

Бессараб, В.  Кар’єра на державній службі  / В. Бессараб // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 71–77.

Біла, Л. Р. Державна посада як адміністративно–правова категорія  / Л.Р.Біла // Митна справа. – 2008. – № 3. –  С. 85–90. – Библиогр.: с. 89–90 (19 назв).

Бодров, В. Удосконалення механізму фінансування системи професійного навчання державних службовців в Україні / В. Бодров, Н. Балдич // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 66–73. – Бібліогр. в кінці ст.

Бойко–Бойчук, О. Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста / О. Бойко–Бойчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 129–139 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Бондаренко, А. Залучення громадськості до процесу створення нової моделі публічної адміністрації  / А. Бондаренко  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 16–18.

Бортняк, Ф.  Принципи діяльності державної виконавчої служби  / Ф. Бортняк // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 4. –  С. 86–90. – Бібліогр.: 9 назв.

Василевська, Т. Професійна реалізованість як ключовий чинник самореалізації державного службовця: етичні аспекти  / Т. Василевська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 13–23. – Бібліогр.: с. 22–23 (6 назв).

Василевська, Т. Українські культурні особливості етики державного службовця  / Т. Василевська // Освіта і управління. – 2009. – № 2. –  С. 159–164. – Библиогр.: с. 164 (14 назв.)

Вишневський, А.  До питання історії та  перспектив подальшого розвитку державної служби в Україні  / А. Вишневський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 2. –  С. 18–25. – Бібліогр. в кінці ст.

Вишневський, А. Електронне урядування: досвід упровадження в Головдержслужбі України  / А. Вишневський, В. Дунаєв // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 43–49 : табл. – Бібліогр. : с. 49.

Візіров, Б. Й. Управління кар’єрою державного службовця як взаємодія інтересів / Б. Й. Візіров // Економіка та держава. – 2008. – № 11. –  С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85.

Гладкий, С. Взаємини держави та кооперації в контексті становлення громадянського суспільства в Україні  / С. Гладкий // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 86–89. – Бібліогр.: 12 назв.

Джаванян, А. О. PR – службы в органах государственной власти России  / А. О. Джаванян // Право и политика. – 2008. – № 9. –  С. 2083–2088.

Дзвінчук, Д. Удосконалення неперервного професійного навчання державних службовців – вимога сьогодення  / Д. Дзвінчук, А. Мазак // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 83–85. – Бібліогр.: 5 назв.

Драгомирецька, Н. Соціокультурне проектування в діяльності суб’єктів державного управління  / Н. Драгомирецька // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 33–36 : табл.

Живко, З.Б. Електронний уряд для управління інформаційним суспільством – вимоги сьогодення  / З.Б. Живко, М.О. Живко // Проблеми науки. – 2009. – № 8. –  С. 15–21. – Бібліогр.: с.21 (9 назв).

Журба, О.  Комплексний підхід – основа підвищення професіоналізації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  / О. Журба // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 62–64.

Зарудін, О. Стан і проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України  / О. Зарудін // Зб. наук. пр. Нац. акад.  держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 248–256. – Бібліогр.: с. 255–256.

Зіміна, О.  Особливості управління персоналом на державній службі / О. Зіміна // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 117–124.

Зіміна, О. Державна служба як публічно–правовий інститут з елементом європейського стандарту – культурою праці  / О. Зіміна // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 74–82. – Бібліогр. : с. 81–82.

Зубков, Ю. Системы менеджмента качества в государственных и муниципальных организациях  / Ю. Зубков // Стандарты и качество. – 2009. – №4. –  С. 68–71.

Ильина, О.И. Методика интегральной оценки эффективности использования рабочего времени персоналом государственного учреждения / О. И. Ильина // Экон. науки. – 2008. – № 5. –  С. 32–36.

Іванова, Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку  / Т. Іванова // Вісн. Централ. виборч. коміс. – 2008. – № 2. –  С. 72–75.

Ільїнська, Т. Досвід надання якісних послуг органами державної влади в Автономній Республіці Крим  / Т. Ільїнська // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66.

Калошин, В. Емоційний інтелект – важливий показник ефективної діяльності управлінця   / В. Калошин // Вісн. держ. служби України. – 2008. – №1. –  С. 34–41.

Кириченко, П.  Спеціальна перевірка відомостей – ключовий етап у доборі державних службовців на вищі керівні посади ] / П. Кириченко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 9–12 : мал. – Бібліогр. : с. 12.

Колісніченко, Н. Світовий досвід добору та найму державних службовців різних рівнів та категорій  / Н. Колісніченко, Л. Корчагіна // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 37–42. – Бібліогр.: с. 42.

Корж, І. Ф. Професіоналізм і компетентність – основні критерії оцінки діяльності державних службовців / І. Ф. Корж // Держава і право. – 2008. – Вип.42. –  С. 277–283. – Бібліогр. в кінці ст.

Костюк, В.  Укладення трудового договору з державним службовцем  / В. Костюк  // Кадровик України. – 2008. – № 6. –  С. 74–80.

Кравченко, С. Досвід організації адміністративної реформи в Україні  / С. Кравченко  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 58–65. – Бібліогр.: 28 назв.

Кравченко, І. М. Актуальні питання професійного менталітету державних службовців у контексті аналізу державної служби в Україні / І. М. Кравченко // Економіка та держава. – 2008. – № 2. –  С. 84–86. – Бібліогр. : с. 86 (11 назв).

Крушельницька, Т. Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні / Т. Крушельницька, Є. Ралдугін // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 245–257. – Бібліогр. в кінці ст.

Кузьмин, В.М. Формування моделі управління адміністративно–територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу  / В. М. Кузьмин // Регіон. економіка. – 2009. – № 1. – С.36–42. – Бібліогр.: 9 назв.

Латишева, В.  Громадські ради як один з механізмів суспільного контролю за діяльністю публічної влади  / В. Латишева // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 71–75. – Бібліогр.: с. 75.

Литвин, О.  Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію  / О. Литвин // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 11. –  С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.

Литвинова, Л.  Сучасні проблеми формування організаційної культури державних службовців / Л. Литвинова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 53–59. – Бібліогр. в кінці ст.

Ломакина, В.Ф. Юридическая ответственность государственных служащих: правовое регулирование дисциплинарной ответственности  / В. Ф. Ломакина, Н. Ю. Хаманева // Государство и право. – 2008. – № 9. –  С. 13–22.

Малиновський, В. Сучасний стан і перспективи формування публічної адміністрації в Україні  / В. Малиновський // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 21–25. – Бібліогр. в кінці ст.

Марасюк, С. Ментальна складова формування української еліти в Україні  / С. Марасюк // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.

Мельник, І. Формування етики державного службовця в процесі управління кадровим забезпеченням  / І. Мельник  // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 78–82 : граф. – Бібліогр.: 12 назв.

Мельник, І.М. Особливості кадрового державного управління на сучасному етапі / І. М. Мельник // Економіка та держава. – 2008. – № 12. –  С.81–83. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв).

Миколайчук, М.М. Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні / М. М. Миколайчук // Економіка та держава. – 2009. – № 3. –  С. 61–63. – Бібліогр.: с. 63 (14 назв).

Михайлець, Л.  Лексичні огріхи в усному діловому мовленні фахівців з державного управління / Л. Михайлець // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 143–149. – Бібліогр. в кінці ст.

Михалюк, С. Правотворчість як складова державного управління / С. Михалюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – №1. –  С. 191–197. – Бібліогр. в кінці ст.

Міщенко, В.І. Взаємодія органів державного управління як фактор  подолання фінансової кризи / В. І. Міщенко, Р. С. Лисенко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С.50–57.

Недашківська, Т. Особистість у професійній концептосистемі державних службовців  / Т. Недашківська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 15–24. – Бібліогр. с. 23–24.

Недашківська, Т. Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять / Т. Недашківська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. –  С. 95–104. – Бібліогр. в кінці ст.

Недашківська, Т. Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять / Т. Недашківська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 73–82 : рис.

Недашківська, Т. Професійність державних службовців: компетентнісний підхід  / Т. Недашківська // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 65–74. – Бібліогр.: с. 73–74.

Оболенський, О. «Ми навчаємо політичну та адміністративну еліту...» / О. Оболенський ; розмов. А. Левченко // Сучасна освіта. – 2008. – № 7/8. –  С.52–53. : фото.

Окіс, О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій  / О. Окіс // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 71–77.

Осійчук, М. Модернізація кадрових служб – основа вдосконалення управління у державному секторі  / М. Осійчук // Довід. кадровика. – 2009. – № 3. –  С. 56–63. – Бібліогр. : с. 63.

Осійчук, М. Модернізація кадрових служб як основа вдосконалення державного управління  / М. Осійчук // Вісн. держ. служби України. – 2008. – №3. –  С. 27–33 : табл. – Бібліогр.: с. 33.

Пархоменко–Куцевіл, О.  Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби / О. Пархоменко–Куцевіл // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 59–67. – Бібліогр. в кінці ст.

Писаренко, В. Електронна система контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації / В. Писаренко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

Попроцький, О.  Роль громадської думки у прийнятті державно–управлінських рішень щодо суспільних проблем / О. Попроцький // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. –  С. 72–76. – Бібліогр. в кінці ст.

Прудиус, Л. Адаптація професійної підготовки державних службовців до вимог Болонського процесу / Л. Прудиус // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 42–47. – Бібліогр.: 8 назв.

Прудиус, Л. Акмеологічні підходи до підвищеня професійного рівня державних службовців: теоретико–методологічний аспект  / Л. Прудиус // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 22–26. – Бібліогр. с. 26.

Радзієвський, І. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління концептуальний вимір  / І. Радзієвський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 24–28. – Бібліогр. : с. 28.

Ракул, О. Напрями вдосконалення діяльності сучасного державного апарату України  / О. Ракул // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. –  С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.

Ріктор, Т. Технології пошуку і відбору майбутньої управлінської еліти держави / Т. Ріктор // Персонал. – 2008. – № 2. –  С. 56– 62. – Бібліогр.: 11 назв.

Романова, Л.  Від шкільної парти до управлінського крісла  / Л. Романова, Н. Шишикіна // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 13–17. – Бібліогр. в кінці ст.

Савченко, Б.  Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців  / Б. Савченко, Ю. Боковикова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 32–40.

Савченко–Сватко, О. Кадрова політика  в органах публічної влади: проблеми оцінювання / О. Савченко–Сватко // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 2. –  С. 32–36.

Салашний, П.  Державна виконавча служба: ефект присутності  / П. Салашний  // Юрид. журн. – 2008. – № 6. –  С. 22–24 ; № 12. –  С. 64–66.

Серьогін, С. Система державної служби та її символи  / С. Серьогін, В. Дрешпак // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 17–21. – Бібліогр.: с.21.

Сибиряков, С. Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців  / С. Сибиряков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. –  С. 247–261. – Бібліогр.: с. 260–261 (29 назв).

Сіцінська, М. Підвищення ролі державного службовця в  попередженні власного професійного «вигоряння» / М. Сіцінська // Вісн. держ. служби України. – 2009. № 1. –  С. 18–21. – Бібліогр. в кінці ст.

Скляренко, О. Інформаційне забезпечення реформування державного управління / О. Скляренко // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 3. –  С. 44 – 45. – Бібліогр. с. 45 (11 назв)

Старіш, О. Інформаційна політика як основа системи державного управління (до постановки проблеми) / О. Старіш // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. –  С. 65–73. – Бібліогр.: с. 72–73

Стрілець, М. Управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області: досвід діяльності  / М. Стрілець // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 54–57.

Сурай, І. Г.          Суб’єкти управління кадрами державної служби України / І.Г.Сурай // Статистика України. – 2009. – № 1. –  С. 109–113. – Бібліогр.: с.112–113

Сурмін, Ю. Тренінги та їх можливості в підготовці державних службовців / Ю. Сурмін // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 38–45 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Тертишна, О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області  / О. Тертишна // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 65–70 : мал.

Типові професійно–кваліфікаційні характеристики посад державних службовців місцевої державної адміністрації  // Кадровик України. – 2008. – №1. –  С. 94–103

Усаченко, Л.  Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин / Л. Усаченко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. –  С. 183–191 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Усаченко, Л. Форми взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організаціями  / Л. Усаченко // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 19–23. – Бібліогр.: 8 назв

Фока, О. В.  До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади  / О. В. Фока, Я. В. Радиш // Економіка та держава. – 2008. – № 4. –  С. 61–63. – Бібліогр. : с. 63 (22 назви).

Хожило, І. Адміністративні та соціальні послуги органів державної влади в Україні: нормативно–правове забезпечення  / І. Хожило, С. Серьогін // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С. 50–55 : табл. – Бібліогр.: с. 55.

Хорошенюк, О. Публічна служба: характеристика її місця в суспільстві  / О. Хорошенюк // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 3. –  С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Циц, С.  Сучасні функції державних службовців як чинник розвитку суспільства та країни  / С. Циц // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. –  С.78–81. – Бібліогр. : с. 81.

Циц, С. В.   Поняття та сутність професійної діяльності державних службовців / С. В. Циц // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 230–233. – Бібліогр. в кінці ст.

Циц, С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади  / С. Циц // Юрид. Україна. – 2008. – № 10. –  С. 28–31.

Черненко, Л. Удосконалення законодавства щодо проходження державної служби в органах реєстрації актів цивільного стану  / Л. Черненко // Юрид. Україна. – 2008. – № 2. –  С. 28–34.

Шапран, О.  Оцінювання результативності державних службовців: стан понятійно–категорійного забезпечення в нормативних актах України / О. Шапран // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 71–84. – Бібліогр.: с. 82–84 (25 назв).

Шатун, В.  Стан і шляхи вдосконалення професійної підготовки та оцінки діяльності державних службовців  // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / голов. ред. М.І. Михальченко. – К.; Миколаїв, 2008. – Вип.14, розд. 4. –  С. 307–313. – Бібліогр.: 14 назв.

Шпекторенко, І. Мотивація як чинник професійної мобільності кадрів державної служби / І. Шпекторенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 3. –  С. 67–74. – Бібліогр. в кінці ст.

Шпекторенко, І.  Професійна компетентність у структурі професійної мобільності державного службовця  / І. Шпекторенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. –  С. 40–49. – Бібліогр.: с. 47–49 (21 назва).

Шпекторенко, І. Структурний підхід до професійної деформації державних службовців / І. Шпекторенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. № 4. –  С. 47–54. – Бібліогр. в кінці ст.

Яременко, С. Декларування доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави  / С. Яременко, А. Козловський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. –  С. 6–8 : мал. – Бібліогр.: с. 8.

Яременко, С. Запровадження в Україні норм доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави  / С. Яременко, А. Козловський // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 1. –  С. 7–11. – Бібліогр.: 9 назв.

Підготувала О.І. Кізян, завідуюча

відділом довідково-бібліографічного та

інформаційного обслуговування, тел. : 35-11-04