Мова - невмирущий скарб народу

Рік видання: 1999

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

 Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського

 

 

“Мова - невмирущий скарб народу”

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 1999

 

 

Зміст

 

Від укладачів

ПЕРЕДМОВА (Б. Хоменко)

СВІТ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Загальні питання

ТИСЯЧОЛІТТЯМИ ТВОРИЛАСЬ УКРАЇНСЬКА МОВА

Коріння сягає глибини віків

Пам’ятки української мови

Словники скарбниця українського слова

Життєпис української мови

Мартиролог українського слова

Народ крізь призму мови

Фольклор колиска народної мови

Діалектичне розмаїття народної мови

Життя віддане слову

Діячі культури на сторожі рідної мови

Розвиток сучасної української мови

Український правопис

Українська термінологія

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ І МОВА

Воскресне мова – воскресне Україна

Мова нації – державна мова

Проблеми мовної політики в Україні

Про культуру української мови

Говоримо українською

УКРАЇНСЬКА МОВА В СВІТІ

ХУДОЖНЄ СЛОВО ПРО МОВУ

Поезія

Пісні

Сценарії

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

Поділитися:

Від укладачів 

Бібліографічний покажчик «Мова - невмирущий скарб народу» включає книги, монографії, збірники, публікації з періодичних видань, в яких простежується походження та розвиток української мови з найдавніших часів до сьогодення, коли мова нашого народу набула статусу державної в умовах незалежної України. Окремо висвітлено внесок видатних українських учених у дослідження мовного процесу в Україні в різні історичні періоди, показано роль майстрів слова, діячів культури у збагаченні, и збереженні рідної мови - безцінного скарбу українського народу.

Для наповнення покажчика використані безпосередньо фонди ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, а також українські літописи, бібліографічні джерела. У тих випадках, коли не було змоги переглянути матеріали de vizu, бібліографічні описи наведено за названими джерелами.

Літературу в покажчику систематизовано за розділами:

- Світ українського слова (загальні питання)

- Тисячоліттями творилась українська мова

- Національне відродження і мова

- Українська мова в світі

- Художнє слово про мову 

В межах розділів і підрозділів матеріали розміщено в алфавітному порядку за прізвищами авторів і назвами творів чи публікацій, а в тих розділах та підрозділах, де подано про окремих діячів, - в алфавіті їх прізвищ. В кожний розділ покажчика включено матеріали краєзнавчого змісту.

На вичерпну повноту покажчик не претендує.

Сподіваємося, що зібраний і упорядкований матеріал буде корисним мовознавцям, студентам, вчителям, учням, бібліотекарям, всім , хто любить, плекає, українську мову, переймається її проблемами, дбає про її розвиток

Відбір матеріалу закінчено 30 червня 1999 року

 

Укладачі: Г. Авраменко, О.Кізян

Автор передмови Б. Хоменко, кандидат філологічних наук

Консультанти: Т. Слободинська, кандидат філологічних наук

А Костюк, кандидат філологічних наук

Відповідальний за випуск В. Циганюк

Передмова

Вражений красою і силою української народної пісні, що її співав матрос шхуни “Константин” під час плавання 1848 р. по Аральському морю, Тарас Шевченко з подивом і захопленням записав:

     Ну що б, здавалося, слова…

     Слова та голос – більш нічого.

     А серце б’ється – ожива,

     Як їх почує!.. Знать, од Бога

     І голос той, і ті слова

     Ідуть меж люди!

Ліричний роздум, медитація великого поета стосується того феномена, яким наділено лише людину і в якому вічно живе душа нашого народу, – української мови.

У чому ж загадка цього феномена? Наука стверджує, що мова кожного народу являє собою сукупність відтворюваних мовними органами загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для предметів і явищ дійсності та різноманітних понять, а також загальноприйнятих правил комбінування цих звукових знаків у процесі вираження думок та обміну думками.

В цьому сухому академічному визначенні йдеться лише про мову як основний засіб спілкування і взаєморозуміння між людьми. Але ж цим далеко не вичерпується її функція. Будучи формою вираження суспільної свідомості, одежею нашого духу, за висловом Панаса Мирного, мова є одночасно важливим чинником історичного розвитку кожного народу, основою його духовної культури, а, отже, і всієї світової цивілізації. Глибокий зміст має відома теза в Євангелії від Іоана: “Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було - Бог”. Про духовну сутність мови маємо численні висловлювання видатних людей різних часів. Панас Мирний у статті “Рідна мова” справедливо зауважив: “Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, дослід, почування”.

Творцем кожної мови є незчисленні покоління народу. Упродовж століть і тисячоліть у процесі розвитку матеріальної і духовної культури, суспільних відносин поповнюється лексичний склад мови, удосконалюються її словотворча, морфологічна й синтаксична системи, збагачуються виражальні засоби, вигранюються орфоепія та ритмомелодика. Мова набуває гнучкості, прозорості, своєрідної грації, стає явищем естетичним. Звідси одна із запорук високої поетичності усної народної творчості.

На певному історичному етапі, коли виникає література, немало праці і таланту у розвиток мови того чи іншого народу вкладають письменники, які добирають усе краще із скарбниці народної мови, обробляють, шліфують ті перлини, уводять їх, за висловом В. Самійленка, в коштовну оправу. Так народжується літературна мова – еталон мовної культури для всього суспільства.

Нині на земній кулі, як стверджують дослідники, звучить близько 3 тисяч мов (за іншими даними – до шести тисяч).

У розмаїтому суцвітті мов світу гідне місце посідає мова нашого народу, яку Володимир Сосюра любовно назвав солов’їною. Краса і мелодійність української мови, її лексичне багатство, високі виражальні можливості привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних діячів культури. Згадаймо, для прикладу, оцінку професора Харківського університету, славіста і поета І.Срезневського, який у І пол. ХІХ ст. писав: “Багато хто переконаний, що ця мова є одна з найбагатших слов’янських, що вона навряд чи поступиться чеській щодо рясноти слів та висловів, польській щодо барвистості, сербській щодо приємності, що це мова, яка навіть і в вигляді необробленому може стати на один рівень із мовами освіченими за гнучкістю й багатством синтаксичним, мова поетична, музикальна, мальовнича”.

Захоплено говорив про українську мову і український фольклор німецький поет Ф. Боденштедт у своєму збірнику перекладів народних пісень “Поетична Україна” (1845): “Українська мова наймелодійніша й найголосніша поміж усіма слов’янськими мовами, з великими музичними можливостями. Ніде дерево народної поезії не дало стільки смачних плодів, ніде дух народної поезії не відбився так виразно й сонячно, як він одбився на піснях українських”. Відомий російський співак Леонід Собінов вважав, що українську мову ніби спеціально створено для співу. Таких хвилюючих свідчень – безліч. Українську мову ставлять поруч з такими милозвучними мовами світу, як італійська і фарсі.

Давно доведено, що мова нашого народу, як і сам її творець, - одна з найстародавніших на планеті. Це стосується насамперед грунтовних праць О.Потебні. Такої думки був український поет і вчений А.Метлинський, який у статті “Замітки відносно південноруської мови” (1839) писав, що українською мовою розмовляли князі і літописці Київської Русі. А польський мовознавець М. Красуський у своєму дослідженні ”Стародавність малоросійської мови” (Одеса, 1880) показав, що мова українців найдавніша з усіх арійських, включаючи санскрит, грецьку і латин. Російський мовознавець Є. Классен першим висловив думку, що етруски, плем’я яке в Х-І ст. до н.е. населяло область Етрурію на північному заході Апеннінського півострова, розмовляло українською мовою.

Важливих висновків у цьому питанні дійшов у наш час український учений О. Братко-Кутинський. У своїй глибокій за змістом монографії “Феномен України” (К., 1996) він, спираючись на багатий і різноманітний матеріал, доводить, що український народ, його мова і культура склалися в прадавні часи – кілька тисячоліть тому. Виявляється, що в мовах шумерів та індоіранців чимало спільного із сучасною українською, що наша мова старша за мову стародавньої Індії – санскрит.

Наведені факти спростовують примітивне твердження про спільну колиску трьох слов’янських братів-близнюків, один з яких дивовижним чином виявився старшим, про якусь спільну для всіх східних слов’ян давньоруську мову, на основі якої після розпаду Київської Русі нібито сформувалися мови українська, білоруська і російська. Такі антинаукові “теорії” фабрикувалися на догоду імперській ідеї “єдіной, нєдєлімой”. Про давнє походження мови нашого народу наука, як зазначено вище, сказала своє тверде слово. Що ж стосується російської мови, то вона справді молода, як молодий і її творець.

У мові українського народу відбилася його національна вдача – демократизм, волелюбність, працьовитість, ясність розуму, висока моральність, потяг до світла і знань, до духовного життя, тонке естетичне чуття.

Хоч як прикро, але історичний шлях нашої мови був аж надто тернистий. Значною завадою протягом кількох століть була книжна літературна мова, в основі своїй староболгарська, якою правилася служба Божа у церквах України, перекладали Святе письмо і якою користувалися українські письменники. Треба згадати й утиски, що їх зазнавали мова і культура нашого народу з боку польських окупантів.

Але по-справжньому чорні дні – не дні, а століття! – настали для українського слова під кормигою московських царів, а потім – вождів. Суцільна, майже трьохсотрічна смуга заборон, обмежень, переслідувань і цькувань мови одного з великих європейських народів. І це при тому, що Москва ходила в школу до Києва! Одним з найзапекліших українофобів і творців мартирологу української мови став “кат і людоїд”, за визначенням Т.Шевченка, Петро І. За його вказівкою нищили, руйнували вогнища української культури – освітні заклади, друкарні, бібліотеки тощо. У квітні 1718 р. московські агенти спалили багату книгозбірню Києво-Печерської Лаври, в якій зберігалися українські літописи, акти та інші цінні документи з часів Київської Русі. Через два роки (1720 р.) було видано указ, спрямований проти українських видань та залишків незалежності української церкви, духовної опори нації.

Наступники Петра І – російські царі і вожді – доклали немало зусиль, щоб “доконати вдову-сиротину” (Т.Шевченко): володарюючи в Україні, нещадно вирубували національно-культурне й державотворче коріння, вдавалися до підступних і жорстоких засобів зросійщення нашого народу. Ось стислий перелік цих злочинів, опублікований у газеті “Голос України” 27 жовтня 1992 року:

“1769 рік – Указ Синоду про вилучення у населення українських букварів та українських текстів з церковних книг.

1775 рік – Зруйнування Запорозької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

1811 рік – Закриття Києво-Могилянської Академії.

1847 рік – Розгром Кирило-Мефодіївського братства

1862 рік – Закриття українських шкіл, які безплатно організувала передова інтелігенція.

1863 рік – Валуєвський циркуляр про заборону видання книг українською мовою.

1876 рік – Емський акт про заборону ввезення української книги з-за кордону, заборону українського театру й друкування нот українських пісень.

1884 рік – Закриття всіх українських театрів.

1908 рік – Указ Сенату про “шкідливість” культурної і освітньої діяльності в Україні.

1914 рік – Указ Миколи ІІ про скасування української преси.

1933 рік – Телеграма Сталіна про припинення “українізації”. Ліквідація в Україні неіснуючого так званого “нового національного ухилу”.

1938 рік – Сталінська постанова про обов’язкове вивчення російської мови.

1978 рік – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення та викладання російської мови та літератури [“Брежнєвський циркуляр”]

1983 рік – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах [“Андроповський указ”]

1989 рік – Постанова Пленуму ЦК КПРС про єдину офіційну загальнодержавну мову [російську] в СРСР.”

Тут бракує ще принаймні кількох трагічних дат: 22 червня 1944 р., коли за вказівкою Сталіна його поплічники Л.Берія і Г.Жуков підписали указ про депортацію всіх українців у вічні мерзлоти й болота Сибіру. Постає питання, чому ж не виконаний цей бузувірський план остаточного розв’язання українського питання – фізичного винищення українського народу, а, отже, його мови, культури? М. Хрущов у своїй секретній доповіді на ХХ з’їзді КПРС пояснив це нестачею вагонів. Насправді ж причина була інша, серйозніша: на теренах Західної України проти московського більшовизму боролася Українська Повстанська Армія (УПА). Сталін небезпідставно злякався, що полум’я національно-визвольної війни при спробі здійснити задуману акцію охопить усю Україну.

Не згадала газета “Голос України” і про три штучні голодомори в Україні, розкуркулювання і примусову колективізацію, репресії 30-50-років, злочини проти українства в роки війни тощо. Не сказала, що крім офіційних указів та постанов, розсилалося безліч таємних розпоряджень та інструкцій, спрямованих на витіснення української мови з усіх сфер суспільно-політичного, господарсько-економічного, культурно-освітнього та наукового життя. Усе це здійснювалося під прапором пролетарського інтернаціоналізму, нещадної боротьби з т.зв. “українським буржуазним націоналізмом”. Бути свідомим українцем, не цуратися рідної мови стало небезпечним. Ганебній справі русифікації активно сприяла сусловська ідея “злиття націй”, творення “єдиного радянського народу” та підступна теорія академіка І. Білодіда про двомовність. Зі свідомості народу цілеспрямовано витруювали почуття національної гідності, любові до рідного слова, нищили історичну пам’ять.

Та, всупереч усьому, український народ зберіг свій найдорожчий духовний скарб – мову, виплекав велику, багату, справді народну літературу. З легкої руки І. Котляревського, під впливом генія Т. Шевченка барви українського слова веселково розквітли в творчості Г. Квітки-Основ’яненка і Пантеліймона Куліша, І.Нечуя-Левицького і Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого і Бориса Грінченка, Івана Франка і Михайла Коцюбинського, Лесі Українки і Василя Стефаника, Олександра Олеся і Володимира Винниченка, Павла Тичини і Олександра Довженка, Івана Багряного і Уласа Самчука, Олеся Гончара і Ліни Костенко та інших діячів рідного письменства.

Після проголошення Акту незалежності України українська мова стала державною. Цей її статус зафіксовано в Конституції нашої держави. У важких умовах суспільно-політичної та економічної кризи, розпочалося національно-культурне, духовне відродження нашого народу. І цей процес не зупинити. Українській мові, мові великого і талановитого народу належить майбутнє на рідній, дарованій Богом землі.

Б. Хоменко

Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.

О. Гончар

Світ українського слова

Загальні питання

 1. Ажнюк Б.М.Мовна єдність нації: діаспора й Україна / НАН України; Ін-т укр. мови.- К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1999.- 450 с.
 2. Білецький А.О.Про мову і мовознавство.- К.: Артек, 1996.- 223 с.
 3. Братко-Кутинський О. Феномен України: Наук. дослідж.- К.: Газ. “Веч. Київ”, Укр. акад. ориг. ідей, 1996.- 301 с.: іл.
 4. Вихованець І.Р. Таїна слова.- К.: Рад. шк., 1990.- 284 с.: іл.
 5. Горбачук В.Т.Барви української мови.- К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1997.- 270, [І] с.
 6. Гуць М.Українська мова на порозі третього тисячоліття // Дивослово.- 1999.- № 2.- С. 46-49.
 7. Єрмоленко С.Українська мова в системі українознавства // Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (Стилістика та культура мови).- К., 1999.- С. 396-406.
 8. Жадько Ю., Жадько В.Мова як поліфункціональне духовне явище: Наук. вид.- Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 1998.- 86 с.
 9. Закусило М.Люди розмножились і почали говорити: [Філос. роздуми про укр. мову] // Світо-вид.- 1997.- № 3.- С. 126-132.
 10. Кононенко П., Кононенко Т.Феномен української мови: Генеза, пробл., перспективи. Іст. місія / Ін-т українознавства; Міжнар. асоц. “Україна і світ українства”.- К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 1999.- 103с.
 11. Масенко Л.Корінь і крона української мови // Наука і сусп-во.- 1990.- № 10.- С. 14-17
 12. Мельничук О.С.Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство.- 1997.- № 2/3.- С. 3-19.
 13. Мовчан П.Мова, “Просвіта”, політика… і поезія: [Розмова з головою Всеукр. т-ва “Просвіта”] // Укр. культура.- 1997.- № 6.- С. 4-5.
 14. Мороз В.Мова і нація // Відродження.- 1994.- № 8.- С. 75-76.
 15. Панько Т., Білоус М.Слово в духовному житті нації.- К.: “Знання” України, 1995.- 96 с.
 16. Поклад Н.Рідне слово як код здоров’я: [Про роль мови в житті людини] // Освіта.- 1997.- 22-29 січ.- С. 8.
 17. Радевич-Винницький Я.Україна: від мови до нації: [Історіософ., соц.-політ., культурол., етнопсихол. пробл. буття нації крізь призму мови].- Дрогобич: Вид. фірма “Відродження”, 1997.- 359 с.- Бібліогр.: с. 265-286 (473 назви).
 18. Селіванова О.Українська мова – основа духовності, художньої культури, науки та освіти української нації // Армія України.- 1998.-  4 серп.- С. 4-5.
 19. Сенченко М.Інформаційний простір української мови // Вісн. Кн. палати.- 1996.- № 5.- С. 3-6.
 20. Сучаснаукраїнська літературна мова: В 5 т. / АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1969-1973.- Т. 1-5
 21. Усатенко Т. Мова в просторі українознавства // Дивослово.- 1995.- № 12.- С. 10-14.
 22. Чак Є.Д.Барви нашого слова.- К.: Рад. шк., 1989.- 176 с.
 23. Шумило М.Могутня і чарівна // Укр. мова і л-ра в шк.- 1989.- № 8.- С. 7-13.

 

Тисячоліттями творилась українська мова

Коріння сягає глибини віків

 1. Білецький А.Коріння нашої мови // Вітчизна.- 1992.- № 4.- С. 143-147.
 2. Брайчевський М.Ю.Походження слов’янської писемності.- К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1998.- 153 с.
 3. Булаховський Л.А. Питання походження української мови.- К.: Вид-во АН УРСР, 1956.- 220 с.
 4. Бурковський І.Чи мала мова Київської Руси давньомосковську основу? // Розбудова держави.- 1996.- № 12.- С. 15-18.
 5. Висоцький С.О.Азбука з Софійського собору в Києві та деякі питання походження кирилиці // Мовознавство.- 1976.- № 4.- С. 74-83.
 6. Кобилюх В.Наша мова – від санскриту?: [Розвідка щодо походж. укр. мови] // Наука і сусп-во.- 1996.- № 9/10.- С. 27-30.
 7. Кобилюх В.Санскрит – ключ до вивчення праісторії української мови // Дзвін.- 1994.- № 7.- С. 134-136.
 8. Коломієць В.Душа нації, або Мовні праглибини України // Воля і Батьківщина.- 1996.- № 2.- С. 9-15; Київ.- 1995.- № 9/10.- С. 123-128.
 9. Красуський М.Прадавність української мови // Дніпро.- 1991.- № 10.- С. 90-101.
 10. Красуський М.Стародавність української мови // Наука і сусп-во.- 1997.- № 1/2.- С. 8-14.
 11. Кримський А.Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Кримський А. Твори: В 5 т.- К., 1973.- Т. 3.- С. 252-283.
 12. Михальчук К.Что такое малорусская (южнорусская) речь? // Киев. старина.- 1899.- Т. 66.- С. 135-195.
 13. Мосенкіс Ю.Проблеми праісторії української мови // Розбудова держави.- 1997.- № 2.- С. 23-25.
 14. Нікітіна Ф.О. Якою була наша прамова?: Огляд версії її походж. // Відродження.- 1994.- № 8.-С. 54-56.
 15. Німчук В.В.Берестяні грамоти в Україні // Мовознавство.- 1992.- № 6.- С. 6-14.
 16. Німчук В.В.Давньоруська спадщина в лексиці української мови.- К.: Наук. думка, 1992.- 416 с.
 17. Німчук В.В.Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: Нариси соц.-екон. і етно-політ. історії.- К., 1990.- С. 190-227.
 18. Німчук В.В.Українська мова в Київському псалтирі 1397 р. // Мовознавство.- 1993.- № 5.- С. 9-21.
 19. Півторак Г.Коли ж виникла українська мова? // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.- К., 1996.- С. 270-279.
 20. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Вісн. НАН України.- 1996.- № 9/10.- С. 16-21.
 21. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова.- К.: Наук. думка, 1993.- 199 с.
 22. Півторак Г.Як розмовляли в стародавньому Києві // Культура слова: Респ. міжвід. зб.- К., 1992.- Вип. 42.- С. 71-76.

45а. Плачинда С. Давньоукраїнська держава Етрурія: Аргументи і факти // Столиця.- 1999.- 3-7 черв.- С. 14.

 1. Редченко О.Софія Київська, Софія українська: [Про укр. графіті- писем. пам’ятки] // Дивослово.- 1995.- № 1.- С. 34-37.
 2. Свєнціцький-Святицький І.Національне і інтернаціональне в письменстві і мистецтві давньої України: [Письмо і мова перших пам’яток письменства України] // Мовознавство.- 1991.- № 1.- С. 66-69.
 3. Свєшников І.Звенигородські грамоти на бересті // Дзвін.- 1990.- № 6.- С. 127-131.
 4. Сегеда Ю.Навіть Ключевський визнавав первинність української мови // Вінниц. газ.- 1999.- 8 трав.

49а. Степанишин Б. Як українці створювали свою мову // Київ.- 1999.- № 5/6.- С. 2-9.

50.Ткач М. Старослов’янська [мова] – сиріч староукраїнська // Літ. Україна.- 1998.- 17 верес.- С. 3.

 1. Ткачук О.Деякі аспекти проблеми походження української мови // Дивослово.- 1998.- № 2.- С. 10-12.- Бібліогр.: с. 12.
 2. Тростогон М.Індоєвропейська основа власних імен на Поділлі // Тези доп. 16-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф.- Вінниця, 1997.- С. 76-78.
 3. Шевельов Ю.Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?: (З пробл. східнослов’ян. глотогонії. Дві ст. про постання укр. мови).- К.: Вид. дім “КМ Асаdemia”, 1994.- 31 с.: іл.
 4. Ющук І. Про походження української мови // Дивослово.- 1995.- № 1.- С. 27-33.
 5. Яременко В.Якою ж мовою розмовляли київські князі? // Наука і суспільство.- 1991.- № 2.- С. 14-17.
 6. Ярещенко А.Одна з найдревніших мов Східної Європи // Березіль.- 1994.- № 11/12.- С. 161-168.

 

Пам’ятки української мови

 1. Велесовакнига: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття укр. народу. І тис. до н.д. – І тис. н.д. / Упоряд., ритм. пер., підгот. автентич. тексту Б.Яценка; Заг. ред. В.Довгича.- К., 1995.- 316 с.
 2. ОстромировеЄвангеліє. 1056-1057. - Факсиміл. вид.- Л.: Аврора, 1988.- 240 с.
 3. ІзборникСвятослава. 1073 р. – Факсиміл. вид.- М.: Книга, 1983.- 265 л., 79 с. наук. апарату факсиміл. вид.
 4. Повістьминулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; Відп. ред. О.В.Мишанич.- К., 1989.- С. 1-178.
 5. Мономах В.Поучення // Там же .- С. 454-462.
 6. Кієво-Печерскій Патєрикъ, или Сказанія о житіи и подвигахъ Святых Угодниковъ Кієво-Печерской Лавры.- Репринт. вид. з 3-го вид. 1903 р.- К.: Либідь, 1991.- 255 с.
 7. Словопро Ігорів похід: Зб. / Пер. М.Рильського.- К.: Дніпро, 1974.- 87 с.: іл.
 8. [Київський літопис] // Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є.Махновця; Відп. ред. О.В.Мишанич.- К., 1989.- С. 178-367.
 9. [Галицько-Волинський літопис] // Там же .- С. 368-452.
 10. ГрамотиХІV ст. / Упоряд. М.М. Пещак; Відп. ред. В.М.Русанівський.- К.: Наук. думка, 1974.- 255с.
 11. Українськіграмоти XV ст. / Підгот. і комент. В.М.Русанівського. - К.: Наук. думка, 1965.- 163 с.
 12. Житецкий П.Очерк звуковой истории малорусского наречия.- К., 1876.- 376 с. – Із змісту: [Уривки текстів із Пересопницького Євангелія].- С. 360-364.
 13. ГраматикаІвана Федорова.- К.: Дніпро, 1964.- 81 с.- (Фотомеханіч. відтвор. оригіналу “Граматики”, видрук. І.Федоровим у Львові 1574 р.).
 14. КнигаКиївського підкоморського суду (1584-1644) / Підгот. вид. Г.В.Боряк, Т.Ю.Гирич, Л.З.Гісцова та ін.- К.: Наук. думка, 1991.- 344 с.- (Пам’ятки укр. мови).
 15. Смотрицький М.Граматика / Підгот. факсиміл. вид. та дослідж. пам'ятки В.В.Німчука.- К.: Наук. думка, 1979.- 110 с.
 16. Граматикаслов'янська І.Ужевича / Підгот. до друку І.Білодід, Є.Кудрицький; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1970.- 112 с.- (Пам'ятки укр. мови XVII ст.).
 17. ДокументиБогдана Хмельницького. 1648-1657 / Упоряд. І.Крип'якевич, І. Бутич; АН УРСР. Ін-т суспіл. наук.- К.: Вид-во АН УРСР, 1961.- 740 с.
 18. Галятовський І. Ключ розуміння / Підгот. до вид. І.П.Чепіги.- К.: Наук. думка, 1985.- 443 с.- (Пам'ятки укр. мови XVII ст.).
 19. ЛітописСамовидця / Вид. підгот. Я.І.Дзира.- К.: Наук. думка, 1971.- 207 с.
 20. Величко С.Літопис: В 2 кн. / Пер. В.Шевчука.- К.: Дніпро, 1991.- Кн.1-2.
 21. Літописгадяцького полковника Григорія Грабянки: Пер. із староукр.- К.: Т-во “Знання” України, 1992.- 192 с.
 22. Приватнілисти XVIII ст. / Підгот. до вид. В.А.Передрієнко; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1987.- 174 с.- (Пам’ятки укр. мови).
 23. Котляревський І.Енеїда // Котляревський І. Поетичні твори; Драматичні твори; Листи.- К., 1982.- С. 36-210.
 24. Павловский О.П. Грамматика малороссійскаго наречія, или Грамматическое показаніе существеннейших отличій, отдаливших Малороссійское наречіе от чистаго россійскаго языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаніями и сочиненіями.- СПб.: Тип. В.Плавильщикова, 1818.- 115 с.
 25. РусалкаДністровая: Фольклор.-літ. альм. “Руської трійці”/ Вступ. ст., підгот. текстів і приміт. М.Й.Шалати.- К.: Дніпро, 1987.- 206 с.
 26. Куліш П.Граматка.- СПб.: Тип. П.А.Куліша, 1857.- 149 с.
 27. Шевченко Т.Букварь южнорусский 1861 року.- СПб.: В печатні Гогенфельдена и Ко, 1861.- 24с.
 28. Нечуй-Левицький І.С.Граматика українського язика: В 2 ч. – К., 1913-1914.

Ч. 1: Етимологія.- К.: Друк. 2-ї Артілі, 1913.- 80 с.

Ч. 2: Синтаксис.- К.: Друк. І.І.Чоколова, 1914.- 94 с.

 

Словники – скарбниця українського слова

 1. Барабан Л.І., Дятчук В.В.Український тлумачний словник театральної лексики.- К.: Вид-во “СВС”, 1999.- 94 с.
 2. Бибик С.П., Єрмоленко С.Я., Пустовіт Л.О. Словник епітетів української мови.- К.: Довіра.- 1998.- 430 с.- (Сер. “Слов. України”).
 3. Білецький-Носенко П.П. Словник української мови / Підгот. до вид. В.В.Німчук.- К.: Наук. думка, 1966.- 423 с.
 4. Брилінський Д.Словник подільських говірок.- Хмельницький, 1991.- 116 с.
 5. Ганич Д.І., Олійник І.С.Словник лінгвістичних термінів.- К.: Вища шк., 1985.- 360 с.
 6. Голоскевич Г.Правописний словник: (За нормами укр. правопису Всеукр. АН. Харків, 1929).- 12-е вид.- Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Львів, 1994.- 460 с.
 7. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А.Словник паронімів української мови.- К.: Рад. шк., 1986.- 222 с.
 8. Демська О.М., Кульчицький І.М.Словник омонімів української мови.- Л.: Фенікс, 1996.- 224с.
 9. Деркач П.М.Короткий словник синонімів української мови.- 2-е вид., фототип.- Львів; Краків; Париж, 1993.- 208 с.
 10. Етимологічнийсловник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1982- .- Т.1-3.
 11. Інверсійнийсловник української мови / АН УРСР.- К.: Наук. думка, 1985.- 811 с.
 12. Історичнийсловник українського язика. Т.1, зошити 1-2 / Під ред. Є.Тимченка.- Х.; К., 1930-1932.
 13. Коломієць М.П., Регушевський Є.С.Словник фразеологічних синонімів / За ред. В.О. Винника.- К.: Рад. шк., 1988.- 200 с.
 14. Лексиконсловенороський Памви Беринди / Підгот. тексту і вступ. ст. В.В.Німчука; Ін-т мовознавства АН УРСР.- К., 1961.- XL, 272 с.- (Пам’ятки укр. мови ХVІІ ст).
 15. Новийтлумачний словник української мови: У 4 т.: 42000 сл. / Уклад.: В.Яременко, О.Сліпушко.- К.: Аконіт, 1998.- Т. 1-4.
 16. Оберненийчастотний словник сучасної української художньої прози / Уклад. О.Грязнухіна.- К.: Спалах, 1998.- 960 с.
 17. Орфографічнийсловник української мови: Близько 120000 сл.- К.: Довіра, 1994.- 864 с.
 18. Орфоепічнийсловник / Уклад. М.І. Погрібний.- К.: Рад. шк., 1984.- 629 с.
 19. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови / За ред. І.О.Варченка.- 2-е вид., випр. і доп.- К.: Рад. шк, 1964.- 639 с.
 20. Полюга Л.М.Словник антонімів / За ред. Л.С.Паламарчука.- К.: Рад. шк., 1987.- 173 с.
 21. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.Власні імена людей: Слов.-довід. / За ред. В.М.Русанівського.- К.: Наук. думка, 1986.- 310 с.: іл.
 22. Сліпушко О.Мова й етапи кар’єри ділової людини: Кор. слов. бізнесмена.- К.: Криниця, 1999.- 200 с.- (Сер. “Україна: новий суспіл. проект”).
 23. Сліпушко О.Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: 10000 сл.- К.: Криниця, 1999.- 508 с.- (Сер.”Сучас. слов. України”).
 24. Словарьукраїнської мови: В 4 т. / Упоряд. Б.Грінченко.- К.: Наук. думка, 1996 - .- Т.1-3.
 25. Словникстароукраїнської мови ХІV – XV ст.: В 2 т. / АН УРСР. Ін-т суспіл. наук.- К.: Наук. думка, 1977-1978 – Т. 1-2.
 26. Словникскорочень в українській мові: Понад 11000 скор. / Уклад. Н.Д.Гула та ін; За ред. Л.С. Паламарчука.- К.: Вища шк., 1988.- 512 с.
 27. Словникукраїнської мови: В 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1970 – 1980.- Т.1-11.
 28. Словникчужомовних слів / І.Бойко, О.Ізюмов, Г. Калишевський та ін.- Репринт. вид. 1955 р. – К., 1996.- 535 с.
 29. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т., 6 кн.- Репринт. изд.- М.: Книга, 1989.- Т. 1-3.
 30. Удовиченко Г.Словник українських ідіом: Понад 2200 ідіом.- К.: Рад. письменник, 1968.- 463 с.
 31. Удовиченко Г.Фразеологічний словник української мови: В 2 Ч.- К.: Вища шк.. 1984 .- Ч. 1-2.
 32. Українськалітературна вимова і наголос: Слов.-довід.: Близько 50000 слів / Відп. ред. М.А.Жовтобрюх.- К.: Наук. думка, 1973.- 724 с.
 33. Фразеологічнийсловник української мови: В 2 кн. / Уклад. В.М.Білоноженко, В.О. Винник, І.С.Гнатюк та ін.- К.: Наук. думка, 1993.- Кн.1-2.
 34. Юрченко О.С., Івченко А.О.Словник стійких народних порівнянь.- Х.: Основа, 1993.- 176 с.

Життєпис української мови

 1. Бабич Н.Д.Історія української літературної мови.- Л.: Вища шк., 1993.- 376 с.
 2. Багмут Й.А., Русанівський В.М.Рідне слово: Розвиток мови й мовознавства в УРСР.- К.: Наук. думка, 1969.- 71 с.
 3. Вовк А.Термінологічна діяльність української діаспори (1950-1990 р.р.) // Вісн. АН України.- 1992.- № 10.- С. 83-91.
 4. Горбач О. Генеза української мови та її становище серед інших східнослов’янських // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К. Мойсієнко.- К., 1996.- С. 206-225.
 5. Єфремов С.Історія українського письменства.- К.: Феміна, 1995.- 688 с.
 6. Железный А.И.Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине.- К.: Б.и., 1998.- 105 [1] с.
 7. Жовтобрюх М.А.Мова української періодичної преси: (Кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: Наук. думка, 1970.- 303 с.
 8. Іларіон, митрополит. Історія української літературної мови.- 2-е вид.- Вінніпег, 1980.
 9. Калениченко Н.П., Ільченко Ж.Д.Роль земств у впровадженні навчання рідною мовою в народній школі України: [Кінець ХІХ – початок ХХ ст.] // Укр. іст. журн.- 1994.- № 1.- С. 72-81.- Бібліогр.: 68 назв.
 10. Ковалів П.Значення НТШ в історії української наукової і літературної мови // Альм. укр. нар. союзу.- Джерсі-Сіті; Нью-Йорк, 1973.- С. 76-80.
 11. Кримський А.Про нашу літературну мову // Кримський А. Твори: В 5 т.- К., 1973.- Т. 3.- С. 130-135.
 12. Кузьменко Ю.Історія української мови в конспектах Ю.Кузьменка: Навч. посіб.- К.: Вид. дім “Академія”, 1997.- 92 с.
 13. Курсісторії української літературної мови: В 2 т. / Відп. ред. К.К.Цілуйко.- К.: Вид-во АН УРСР, 1958-1961.- Т.1-2.
 14.  Максимович М.А. История древней русской словесности. Кн.1.- К.: Университет. тип., 1839.- 226 с.
 1. Матвіяс І.Варіанти української мови в кінці XVIII і в ХІХ ст. // Культура слова.- 1996.- Вип. 48/49.- С. 11-28.
 2. Німчинов К.Українська мова у минулому і тепер // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.- К., 1996.- С. 180-190.
 3. Німчук В.В.Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство.- 1998.- № 1.- С. 3-12; № 6.- С. 3-14.
 4. Нущо б, здавалося, слова…”: [Боротьба за укр. мову в Україні на початку ХХ ст.] // Голос України.- 1999.- 13 берез.- С. 8.
 5. Огієнко І.Історія української літературної мови / Упоряд. М.С. Тимошик.- К.: Либідь, 1995.- 296 с.
 6. Павлюк М.В.Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду.- К.: О.: Вища шк. Голов. вид-во, 1978.- 184 с.
 7. Палієнко М.Національна інтелігенція в боротьбі за українське слово: (Кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Визвол. шлях.- 1999.- № 1.- С. 81-89.
 8. Печерна Г.Мова – генетичний код: [Замітки з історії укр. мови] // Укр. мова і л-ра в шк.- 1993.- № 2.- С. 28-33.
 9. Питанняісторії української мови. XIV - XVII ст. / За ред. Л.Л. Гумецької та ін.- К.: Наук. думка, 1970.- 196 с.
 10. Півторак Г.П.Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію // Мовознавство.- 1997.- № 4/5.- С. 3-10.
 11. Регушевський Є.С.Теоретична боротьба навколо питань розвитку української літературної мови в 60-х рр. ХІХ ст. і відродження її на сторінках “Основи” // Мовознавство.- 1994.- № 6.- С. 39-45.
 12. Свєнціцький І.Нариси з історії української мови // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.- К., 1996.- С. 120-136.
 13. Смаль-Стоцький С.Українська літературна мова // Мовознавство.- 1994.- № 4/5.- С. 65-75.
 14. Тактичнийпідмет і стратегічний присудок: [Про політику українізації 20-х рр. та її наслідки] // Голос України.- 1999.- 26 черв.-С. 8-9.
 15. Тимченко Є.Слов’янська одність і становище української мови в слов’янській родині // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.- К., 1996.- С. 38-47.
 16. Ткаченко О.Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу // Дивослово.- 1994.- № 4.- С. 15-19.
 17. Франко З.Т.Боротьба за українську мову в дожовтневий період // Мовознавство.- 1990.- № 6.- С. 11-16.
 18. Франко З.Т. Функціонування української мови в радянський період // Мовознавство.- 1991.- № 1.- С. 1-8.
 19. Чапленко В.Мовна політика більшовиків.- Нью-Йорк, 1976.- 96 с.
 20. Чоповський В.Ю.Будителі національного духу: Діяльність культ.-освіт. т-в “Просвіта” та “Рідна шк.” на західноукр. землях (друга половина ХІХ ст.- 20-30-ті рр. ХХ ст.).- Л.: Віл. Україна, 1993.- 63 с.
 21. Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ – ХVIII вв.- К., 1924.- 208 с.
 22. Шевельов Ю. Галичина в формуванні нової української літературної мови.- Мюнхен: УВУ, 1949.- 93 с.
 23. Шевельов Ю.Нарис сучасної української літературної мови / Наук. т-во ім. Т.Шевченка в Європі.- Мюнхен: Мол. життя, 1951.- 402 с.
 24. Шевельов Ю.Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус.- К.: Сучасність, 1987.- 294 с.
 25. Шевчук В. Мова і витворення культурних та духовних цінностей (ХVII-ХVIII ст.) // Дивослово.- 1996.- № 3.- С. 16-22.

 

Мартиролог українського слова

 1. Бойко Ю.До століття Емського указу // Укр. історик.- 1976.- № 1/4 (49/52).- С. 5-13.
 2. Герасименко В. “А назву “Україна” не вживати!…”: [Док. про заборону укр. мови] // Україна молода.- 1992.- 9 жовт.- С. 10.
 3. Добринська Л.Полонізація, русифікація … українізація?: [Мовні процеси в історії Вінниці] // 33 канал.- 1996.- 5 квіт.- С. 2.
 4. Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ.- 1991.- № 5.- С. 121-127.
 5. Заукраинский язык: [Про покарання тих, хто дозволив вживання укр. мови на кооператив. з'їзді в м. Вінниці] // Укр. жизнь.- 1913.- № 10.- С. 82.
 6. Караванський С.Мовна цензура в Україні: [Іст. аспект] // Молодь України.- 1997.- 23 січ.
 7. Коваль В.Соціальна двомовність – історичне прокляття України // Розбудова держави.- 1996.- № 8.- С. 7-12; № 9.- С. 14-18.
 8. Коваль І.Історичне прокляття України: Двомовність // Сл. і час.- 1996.- № 7.- С. 85-90; № 10.- С. 85-100.
 9. Козярський Б.Нищення української мови поневолювачами України // “Просвіта”: історія та сучасність (1868-1998): Зб. матеріалів та док. / Упоряд., ред. В. Германа. - К., 1998. - С. 76-83; Берегиня.-1996.- № 3/4.- С. 77-82.
 10. Косів М.“Двуязычие” чи “безъязычие” ? // Дзвін. - 1990.- № 1.- С. 115-120.
 11. Лизанчук В.“Вже навіть немовлятко й те обіцяє стати нашим катом…”: [Мартиролог укр. сл.] // Дзвін.- 1999.- № 3/4.- С. 95-103.
 12. Лизанчук В.Навіки кайдани кували: Факти, док., комент. про русифікацію в Україні / Ін-т народознавства НАН України.- Л., 1995.- 415 с.
 13. Ляхоцький В., Ляхоцька Л. Ще один факт з історії геноциду української мови // Дивослово.- 1996.- № 1.- С. 52-54.
 14. Мазур П.Шлях на Голгофу // Рід. шк.- 1993.- № 5.- С. 4-7.
 15. Мусієнко В., Пивовар С.“Українська мова не ідол…”: Із історії боротьби укр. студентства проти русифікатор. політики царизму: [З док. матеріалами] // Київ. старовина.- 1994.- № 5.- С. 13-17.
 16. Пастушенко Л.Гірке відлуння русифікації // Літ. Україна.- 1997.- 30 січ.- С. 2.
 17. Полонська-Василенко Н.Цензурні утиски на Україні: (До історії рос. цензури на Україні на початку ХХ ст.) // Україна (Париж).- 1952.- Зб. 7.- С. 511-516.
 18. Романів О.Російщення України: особливості посттоталітарного періоду // Укр. пробл.- 1998.- № 1.- С. 53-61.
 19. Стебницкий П.Очерк развития действующего цензурного режима в отношении малорусской письменности // Україна: Наука і культура.- К., 1993.- Вип. 26/27.- С. 95-96.
 20. Стельмахович М.Мово наша, соловейкова, соловецька… // Освіта.- 1994.- 6 квіт.

 

Народ крізь призму мови

 1. Єрмоленко С. Мова й етнос // Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (Стилістика та культура мови).- К., 1999.- С. 383-395.
 2. Єрмоленко С.Я. Скарбниця народного слова // Мовознавство.- 1982.- № 6.- С. 58-69.
 3. ЖайворонокВ.В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство.- 1991.- № 3.- С. 22-30.
 4. ЗалеськийА.М. Складова історії народу // Культура слова: Респ. міжвід. зб.- К., 1990.- Вип. 39.- С. 66-70.
 5. Зубчевський А. Пізнай себе і народ через слово // Укр. мова і л-ра в шк.- 1990.- № 3.- С. 81-83.
 6. Куляс П.Народна школа української мови // Дивослово.- 1998.- № 6.- С. 16-20.
 7. Мовав культурі народу: (План-проспект) / С.Єрмоленко, Т.Харитонова, О.Ткаченко і ін. // Мовознавство. - 1998.- № 4/5.- С. 3-12.
 8. Мова– це форма безсмертя етносу // Вісн. Кн. палати.- 1997.- № 1.- С. 5-7.
 9. Поклад Б.До рідної мови – через культуру народу // Світло.- 1999.- № 1.- С. 17-19.
 10. Передрієнко В.А.Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі.- К.: Наук. думка, 1979.- 143 с.
 11. Рогач О.Етнос. Мова. Фразеологізм // Дивослово.- 1998.- № 9.- С. 14-15.
 12. Свєнціцький І.С.Елементи живої народної мови в пам’ятках української літературної мови у XIV-XVII ст. // Питання українського мовознавства.- Л., 1958.- Кн. 3.- С. 5-13.
 13. Харчук Б.Слово і народ // Укр. мова і л-ра в шк.- 1991.- № 9.- С. 61-67.
 14. Холодний М.Народ крізь призму мови // Київ.- 1993.- № 10.- С. 121-133.
 15. Чепіга І.П.Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів XVI – першої половини XVII ст. // Мовознавство.- 1992.- № 6.- С. 3-11.
 16. Шудряк К.Мова в бутті українського народу // Розбудова держави.- 1995.- № 7/8.- С. 9-13.

 

Фольклор – колиска народної мови

 1. Вовчок Марко.Народні пісні в записах Марка Вовчка: Двісті укр. пісень.- К.: Муз. Україна, 1979.- 215 с.
 2. Гаєвська Н.М.Українські загадки.- К.: НП “Фотовідеосервіс”, 1994.- 120 с.
 3. Докриниць народного слова: З досвіду роботи секції фольклору, етнографії та л-ри, що працює при правлінні обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури.- Вінниця, 1989.- 8 с.
 4. Думи: Іст.-героїч. цикл / Вступ. сл. М.Стельмаха; Упоряд. та прим. О.І.Дея.- К.: Дніпро, 1982.- 157 с.
 5. Євшан– зілля: Легенди та перекази Поділля / Зібр. та впоряд. П. Медведик.- Л.: Червона калина, 1992.- 287 с.
 6. Єрмоленко С.“Десь тут була подоляночка”: (Про мову фольклору) // Культура слова.- 1985.- Вип. 29.- С. 56-59.
 7. Єрмоленко С.Я.Слово в народній пісні // Культура слова.- 1976.- Вип. 10.- С. 56-69.
 8. Єрмоленко С.Я.Фольклор і літературна мова.- К.: Наук. думка, 1987.- 247 с.
 9. Жартівничок/ Зібр. та упоряд. М.Пащенко, О.Пащенко.- Вінниця: Вид-во “Подолія”, 1992.- 139с.
 10. Колесса Ф.Українська усна словесність / Вступ. М.Мушинки; Канад. Ін-т Укр. Студій; Альберт. Ун-т.-Едмонтон, 1983.- 645 с.
 11. Маліневська Н.П.Народні і світські пісні як джерело розвитку української літературної мови // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб.- К., 1992.- Вип. 19.- С. 132-140.
 12. Мовата стиль українського фольклору: Зб. наук. пр. / Редкол.: Ю.О. Карпенко (відп. ред.) та ін.- К., 1996.- 161 с.
 13. Мудрийоповідач: Укр. нар. казки, байки, притчі та анекдоти.- К.: Довіра, 1992.- 208 с.
 14. Народніоповідання / Упоряд., прим. С.В.Мишанича.- К.: Наук. думка, 1983.- 501 с.
 15. Народніусмішки: Анекдоти, жарти, дотепи, бувальщини, небилиці / Упоряд. П.Ф.Гальченка; Вступ. ст. і прим. О.І.Дея.- К.: Дніпро, 1986.- 310 с.
 16. Нудьга Г.А.Слово і пісня: Дослідж.- К.: Дніпро, 1985.- 342 с.
 17. ПісніПоділля : Записи Н.Присяжнюк в с. Погребище, 1920- 1970 рр. / Упоряд. С.Мишанич.- К.: Наук. думка, 1976.- 522 с.
 18. ПісніЯвдохи Зуїхи / Запис. Г.Танцюра.- К.: Наук. думка, 1965.- 810 с.
 19. Прислів’ята приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / Упоряд. М.Пазяк.- К.: Наук. думка, 1990.- 528 с.
 20. Прислів’ята приказки: Природа. Господарська діяльність людини / Упоряд. М.Пазяк.- К.: Наук. думка, 1989.- 480 с.
 21. Семенко Ю.Народне слово: Зб. сучас. укр. фольклору.- Л., 1992.- 96 с.
 22. Таємнасила слова: (Заговори, замовляння, заклинання).- К., 1992.- 32 с.
 23. Українськанародна поетична творчість. Т.1. Дожовтневий період / Вступ. ст. М.Т. Рильського..- К.: Рад. шк., 1958.- 815 с.
 24. Українськінародні казки, вибрані для дітей / Упоряд. Б.Грінченко.- К.: Либідь, 1994.- 184 с.
 25. Українськінародні казки, легенди, анекдоти. - К.: Молодь, 1989.- 432 с.
 26. Українськінародні пісні, наспівані Д.Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ. ст., прим. та комент. М.Олійник-Шубравської.- К.: Муз. Україна, 1990.- 456 с.
 27. Українськінародні прислів’я та приказки / Вступ. ст. Ф.І.Лаврова; Відп. ред. М.Т. Рильський.- 2-е вид., випр. та доп.- К.: Вид-во АН УРСР, 1961.- 526 с.
 28. Шевчук В.Плакун-трава: (Казки, легенди, бувальщини).- Вінниця, 1994.- 72 с.

 

Діалектне розмаїття народної мови

 1. Говориукраїнської мови: Зб. текстів.- К.: Наук. думка, 1977.- 590 с.
 2. Доленко М.Т.Із спостережень над діалект-ною фразеологією Поділля // Укр. мовознавство: Міжвід. наук. зб.- К., 1975.- Вип. 3.- С. 102-107.
 3. Говіркичорнобильської зони: Тексти / За ред. П.Ю.Гриценка.- К.: Довіра, 1996.- 358 с.
 4. Доленко М.Співучі подоляни: [Діалекти обл.] // Вінниц. правда.- 1975.- 17 серп.
 5. Дослідженняз української діалектології: Зб. наук. пр.- К.: Наук. думка, 1991.- 264 с.
 6. Жилко Ф.Т.Говори української мови.- К.: Рад. шк., 1958.- 172 с.
 7. Залеський А.М.Діалектне розмаїття української мови // Культура слова: Респ. міжвід. зб. – К., 1990.- Вип. 38.- С. 3-9.
 8. Залеський А.М.Подільський говір: [Особливості діалекту] // УРЕ.- 2-е вид.- К., 1982.- Т.8.- С. 447.
 9. Кримський А.Древнекиевский говор // Кримський А. Твори: В 5 т.- К., 1973.- Т. 3.- С. 207-244.
 10. КультураПоділля: історія і сучасність: Матеріали 2-ї наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького.- Хмельницький, 1993.- 336 с.- Із змісту: Чехівський О.О. Діалектні особливості мовлення подолян (на матеріалі “Співомовок” С. Руданського). - С. 102-103; Шумарська Н.П. Про деякі риси мовленнєвої поведінки подолян.- С. 99-101.
 11. Курило О.Матеріали до української діалектології та фольклористики.- К.: У друкарні ВУАН, 1928.- 135 с.
 12. Матвіяс І.Г.Українська мова та її говори / Відп. ред. П.Ю.Гриценко.- К.: Наук. думка, 1990.- 168 с.
 13. Михальчук К., Тимченко Є.Програма до збирання діалектичних одмін української мови // Записки Укр. Наук. Т-ва в Києві.- К., 1909.- Кн. 5.- С. 1-48; Кн. 6.- С. 49-96 ; Кн. 7.- С. 97-144 .
 14. Німчук В.Південні давньоруські говори – основа української мови // Історія української мови: Хрестоматія / Упоряд. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.- К., 1996.- С. 257-269.
 15. Німчук В.В.Про походження українських діалектів // Україна: Наука і культура.- К., 1993.- Вип. 26/27.- С. 246-249.
 16. Півторак Г.П.Діалектна ситуація в Київській Русі: [Виникнення й формування укр. мови, мовн. пробл. у Київ. Русі] // Мовознавство.- 1993.- № 2.- С. 6-13.
 17. Спанатій Л.С.З діалектної лексики українських гончарів // Укр. мовознавство.- 1988.- Вип. 15.- С. 86-90.
 18. Структураукраїнських говорів.- К.: Наук. думка, 1982.- 198 с.

 

Життя, віддане слову

 1. Пилинський М.М. О.С.Афанасьєв-Чужбинський– поет-лексикограф // Мовознавство.- 1992.- № 3.- С. 53-57.
 2. Горецький П.Й.Памва Беринда і його “Лексіконъ славеноросскій” // Укр. мова в шк.- 1956.- № 2.- С. 22-29.
 3. Німчук В.В.Памва Беринда і його “Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованїє” // Лексикон словенороський Памви Беринди.- К., 1961.- С. V – XXVI.
 4. Семчинський С.Професор Андрій Білецький [1911-1995] // Інозем. філол.- 1997.- Вип. 110.- С. 3-12.
 5. Шанін Ю.Він залишився назавжди: [Спогади про мовознавця А.О.Білецького] // Сучасність.- 1997.- № 11.- С. 98-101.
 6. Бутник-Сіверський Б.С. “Малороссийский словарь”і “Граматика” П.Білецького-Носенка// Наук. зап. Ін-ту мовознавства АН УРСР.- 1946. - Т. 2/3.- С. 207-213.
 7. Гніп М.М.О. Максимович про словник і граматику української мови П.Білецького-Носенка // Літ. архів.- 1930.- Кн. 1/2.- С. 163-168.
 8. Тягунова М.М.От школьного учителя – до академика: [До 90-річчя від дня народж. укр. мовознавця І.К.Білодіда] // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України.- 1996.- № 8.- С. 54-55.
 9. ІванКостянтинович Білодід: Покажч. друк. праць / Уклад. Н.Ф.Королевич, Л.П.Мостицька.- К.: Наук. думка, 1976.- 59 с.
 10. Видатнийучений-славіст: До 190-річчя від дня народж. О.М.Бодянського // Календар знамен. і пам’ят. дат’98. IV кв.- К., 1998.- С. 27-33.
 11. Жовтобрюх М.АОсип Максимович Бодянський// Мовознавство.- 1983.- № 5.- С. 44-50.
 12. Кондрашов Н.АОсип Максимович Бодянский.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956.- 87 с.
 13. Білодід І.К.Леонід Арсенійович Булаховський: [Творч., наук. шлях].- К.: Наук. думка, 1968.- 80с.
 14. Лукінова Т.Б. Наукова спадщина видатного славіста і розвиток його ідей на сучасному етапі: Заходи по вшануванню пам’яті Л.А. Булаховського// Вісн. АН УРСР.- 1989.- № 4.- С. 88-93.
 15. Русанівський В.М.Дослідник і поет [укр. сл. Л.Булаховський] // Мовознавство.- 1988.- № 2.- С. 10-15.
 16. Желєзняк М.Мовознавча спадщина Всеволода Михайловича Ганцова // Мовознавство.- 1990.- № 3.- С. 66-68.
 17. Ткаченко В. Мовознавець … з бомбою: [Трагіч. доля укр. вченого-мовознавця В.М.Ганцова] // Вітчизна.- 1991.- № 9.- С. 187-189.
 18. Гумецька Л.Л.Володимир Гнатюк і питання української мови // Мовознавство.- 1971.- № 3.- С. 74-80.
 19. Купчинський О. Українознавчі студії Володимира Гнатюка: [Укр. фольклорист, етнограф, мовознавець, історик, філософ ХІХ ст.] // Київ. старовина.- 1999.- № 2.- С. 72-82.
 20. Чабаненко В.А.Мовознавча спадщина Володимира Гнатюка: (До 120-річчя від дня народж.) // Мовознавство.- 1991.- № 2.- С. 61-68.
 21. Закревська Я.Незгаслий отчий світильник [мовознавця] О.Горбача // Сучасність.- 1997.- № 10.- С. 122-128.
 22. Єфремов С.О.Грінченко: [Про мовознавця] // Єфремов С.О. Літературно-критичні статті.- К., 1993.- С. 322-332.
 23. Копиленко Н.Б.З історії “Словаря української мови” Бориса Грінченка // Укр. мова і л-ра в шк.- 1990.- № 7.- С. 60-63.
 24. Копиленко Н.Забуте ім’я повернули: До 135-річчя Б. Грінченка // Вечір. Київ.- 1998.- 10груд.- С. 6.
 25. Якимович Б.На тлі подій: Спомин про друга [ М. Демського] // Дзвін.- 1995.- № 1.- С. 101-110.
 26. Чабан МПетро Єфремов[укр. літературо- і мовознавець] // Сл. і час.- 1993.- № 10.- С. 36-43.
 27. Духовніобшири і звукові глибини: До 160-річчя від дня народж. П.Г. Житецького (1837-1911) // Календар знамен. і пам’ят. дат’ 97. І кв.- К., 1996.- С. 15-24.
 28. Плачинда В.П.Павло Гнатович Житецький.- К.: Наук. думка, 1987.- 208 с.
 29. Зорівчак Р.Життя, віддане слову: [Про вченого-мовознавця Ю.О.Жлуктенка] // Дзвін.- 1996.- № 7.- С. 145-149.
 30. Михайло Андрійович Жовтобрюх: (До 70-річчя від дня народж.) // Мовознавство.- 1975.- № 5.- С. 83-85.
 31. Таран Л. “Щастя стати мовознавцем…”: [До 90-річчя від дня народж. М.А.Жовтобрюха] // Демокр. Україна.- 1995.- 18 листоп.
 32. Жлуктенко Ю.ОМихайло Якович Калинович/ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні.- К.: Наук. думка, 1991.- 76 с.: іл.
 33. Жлуктенко Ю.О., Мельничук О.С., Сунцова І.П.Академік М.Я. Калинович – учений, [мовознавець], педагог, людина // Мовознавство.- 1988.- № 5.- С. 3-8.
 34. Тростогон М.Михайло Калинович – визначний український мовознавець з Поділля: [1888-1949] // Тези доп. 15-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф.- Вінниця, 1996.- С. 33-35.
 35. Каспришин З.О.Роль праць І.І.Ковалика у формуванні української дериватології як окремої галузі мовознавства // Постаті та ідеї: З історії мовознавства в Україні.- К., 1995.- С. 36-41.- Бібліогр.: 5 назв.
 36. Білодід О.І. “Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи…”: До 120-річчя з дня народж. А.Ю.Кримського// Укр. мовознавство.- 1992.- Вип. 19.- С. 5-12.
 37. А.Ю. Кримський– україніст і орієнталіст: Матеріали ювілейн. сес. до 100-річчя з дня народж.- К.: Наук. думка, 1974.- 175 с.
 38. Ващенко В.С.Праці А.Кримського з українського мовознавства // Укр. мова в шк.- 1959.- № 3.- С. 15-19.
 39. Дзендзелівський Й.О.А.Ю.Кримський – дослідник української мови // Укр. мова і л-ра в шк.- 1971.- № 2.- С. 40-44.
 40. Задорожний Б.М.Декілька спогадів про [мовознавця] професора Ю.Куриловича // Інозем. філол.- 1997.- Вип. 110.- С. 13-18.
 41. Худаш М.Л.Із маловідомої мовознавчої спадщини Й.І.Лозинського [укр. мовознавця, етнографа] // Мовознавство.- 1989.- № 4.- С. 63-68.
 42. Михальчук К.Автобіографічна записка [укр. мовознавця] К.Михальчука: [1911] // Київ. старовина.- 1994.- № 6.- С. 29-32.
 43. Желєзняк М.“Я піду туди, куди піде мій народ…”: [Про наук., громад. і публіцист. діяльність К.П.Михальчука] // Київ. старовина.- 1994.- № 6.- С. 24-28.
 44. Жовтобрюх М.А. Наукова спадщина К.П. Михальчука// Мовознавство.- 1990.- № 6.- С. 56-63.
 45. Матущак К.Земляк – мовознавець [К.П.Михальчук] // Вінниц. газ.- 1996.- 3 лют.
 46. Дроб’язкоМ.Ф. Великий трудівник: [До 165-річчя від дня народж. О.М. Огоновського – педагога, мовознавця, історика] // Календар. знамен. і пам’ят. дат’ 98. ІІІ кв.- К., 1998.- С. 17-24.
 47. Микитюк В. Великий робітник: [О.Огоновський] // Дзвін.- 1994.- № 7.- С. 137-141.
 48. Ващенко В.С.Перша українська граматика [О.Павловського] // Укр. мова в шк. – 1955.- № 4.- С. 29-36.
 49. Дзендзелівський Й.О.Видатний український філолог [О.Павловський] // Мовознавство.- 1968.- № 6.- С. 43-50.
 50. Павлов Д. Відданий рідному слову: До 100 річчя з дня народж. П.П.Плюща// Літ. Україна.- 1997.- 9 січ.- С. 6.
 51. Гуць М.Невтомний дослідник і пропагандист пісенних та книжних багатств України: [До 70-річчя від дня народж. Ф.Погребенника] // Нар. творчість та етногр. – 1999.- № 1.- С. 33-37.
 52. Каспрук В.Феномен вченого-енциклопедиста: [Про укр. вченого-філолога Ф. Погребенника] // Укр. сл.- 1999.- 24 черв.- С. 13.
 53. Корбич Г.Ювілей, щасливий і плідний: До 70-річчя Ф.Погребенника // Укр. мова і л-ра.- 1999.- Черв. (№ 21/24).- С. 4.
 54. Вільчинський Ю.М.Олександр Потебня // Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій / Ю.М.Вільчинський, М.А. Скринник, З.Е.Скринник та ін.- 2-е вид.- К., 1994.- С. 138-157.
 55. О.О.Потебняі проблеми сучасної філології: Зб. наук. пр.- К.: Наук. думка, 1991.- 248 с.
 56. Палієнко М.Олександр Потебня (1835-1891) // Історія України в особах: ХІХ – ХХ ст.- К., 1995.- С. 91-95.
 57. Франчук В.ЮОлександр Опанасович Потебня.- К.: Наук. думка, 1985.- 167 с.
 58. Шевельов ЮО.О.Потебняі стандарт української літературної мови // Мовознавство.- 1992.- № 2.- С. 67-74; № 3.- С. 57-68.
 59. Гумецька Л.ЛІларіон Семенович Свєнціцький: (До 100-річчя з дня народж.) // Мовознавство.- 1976.- № 2.- С. 78-82.
 60. Єдлінська У.Я.І.С.Свєнціцький – дослідник української мови // Питання слов’янського мовознавства.- Л., 1958.- Кн. 5.- С. 12-19.
 61. Михайлишин Б.П.Питання співвідношення національного та інтернаціонального у працях І.С.Свєнціцького // Мовознавство.- 1991.- № 1.- С. 61-65.
 62. Тарновецька Л.Василь Іванович Сімович – дослідник української мови // Мовознавство.- 1990.- № 5.- С. 66-67.
 63. Андрусів С. Людина з дороги часу [Про мовознавця С.Смаль-Стоцького] // Сл. і час.- 1993.- № 3.- С. 24-30.
 64. Бузинська В., Тарновецька ЛСтепан Смаль-Стоцький// Мовознавство.- 1994.- № 4/5.- С. 62-65.
 65. Погребенник Ф.Степан Смаль-Стоцький у колі політичних діячів // Сл. і час.- 1993.- № 12.- С. 35-36.
 66. Богатова Г.АИ.И.Срезневский: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1985.- 96 с.
 67. Ващенко В.С.І.Срезневський як дослідник української мови // Укр. мова в шк.- 1958.- № 3.- С. 23-27.
 68. Творець“Запорожской старины”: [Про І.Срезневського] // Укр. іст. календар. 1995.- К., 1994.- С. 35-36.
 69. Жовтобрюх М.А.Євген Костянтинович Тимченко – вчений, педагог: До 125-річчя від дня народж. // Мовознавство.- 1991.- № 5.- С. 63-69.
 70. Кровицька О.В.Лексикографічна спадщина Є.Тимченка // Постаті та ідеї: З історії мовознавства в Україні.- К., 1995.- С. 41-47.
 71. Мацюк Г.П.Україна в науковій спадщині О.О.Шахматова // Там же.- С. 26-30.
 72. Тимошенко П.ДО.О.Шахматові українська мова // Укр. мова в шк.- 1956.- № 4.- С. 24-34.
 73. Видатнийфілолог сучасності: (Наук. виклади на честь 85-ліття Ю.Шевельова) / НАН України, ХДУ. - Х.: Вид-во “Око”, 1996.- 91 с.
 74. Дев’яностоліття[Ю.Шевельова (Ю.Шереха): Його тв. ст. про нього] // Укр. мова та л-ра.- 1998.- Груд. (№ 47).- (Спец. вип. газ.).
 75. Корогодський Р.Така тривала відсутність. Таке непросте повернення: [Про постать Ю.Шевельова (Ю.Шереха) ] // Укр. культура.- 1999.- № 1.- С. 14-15.
 76. Шерех Ю.Матеріали для біографії // Сл. і час.- 1992.- № 5.- С. 33-44.

 

Діячі культури на сторожі рідної мови

 1. Статєєва В.І.Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст.: [На матеріалах спадщини М.Коцюбинського, Лесі Українки, Б.Грінченка та ін.] / Ужгород. держ. ун-т.- Ужгород, 1997.- 406 с.- Імен. покажч.: с.397-406.
 2. Художнєслово – мовний знак культури: [Ст. про окремих письменників як найактивніших творців укр. мови] // Культура української мови: Довід. / За ред. В.В.Русанівського.- К., 1990.- С. 208-291.
 3. Сарбей В.Г.М.М. Аркас - активний учасник і популяризатор української культури і мови в Миколаєві початку ХХ ст. // IV респ. конф. з іст. краєзн.: Тези доп.- К., 1989.- С. 70-72.
 4. Бортняк А. Ну що б, здавалося, слова …- Вінниця: Ред. газ. “Півден. Буг”, 1992.- 64 с.
 5. Бортняк А.“Од слова до слова…”: [Про відродж. укр. мови] // Вінниц. газ.- 1994.- 29 груд.
 6. Бортняк А.Рідне слово – найперша ознака самостійності: [Нотатки вінниц. поета на захист укр. мови] // Вінниц. газ.- 1997.- 23 серп.
 7. Винниченко В.Одвертий лист В.Винниченка до М.Горького: [Щодо негатив. ставлення рос. письменника до укр. мови] // Сл. і час.- 1990.- № 6.- С. 33-39.
 8. Ваврик В.Р.Яков Федорович Головацкий: Его деятельность и значение в галицко-русской словесности.- Л.:Тип. Ставропич. ин-та, 1925.- 172 с.
 9. Жовтобрюх М.А.Мовознавчі праці Я.Головацького // Мовознавство.- 1989.- № 5.- С. 68-74.
 10. Гончар О.Нашій мові – жити: Виступ на сес. Верхов. Ради України 26 жовт. 1989 р. // Гончар О. Чим живемо: На шляху до укр. відродж.- К., 1991.- С. 72-74.
 11. Гончар О.Саморозквіт нації: Вступ. сл. на установ. конф. Т-ва укр. мови ім. Т. Шевченка

11 лют. 1989 р. // Наука і культура України: Щоріч.- К., 1989.- Вип. 23.- С. 8-11.

 1. Гончар О.Цвіт слова народного // Гончар О. Письменницькі роздуми.- К., 1980.- С. 296-303.
 2. Сологуб Н.М.Мовний світ Олеся Гончара.- К.: Наук. думка, 1991.- 137 с.
 3. Грабовський П.Лист до молоді української // Грабовський П. Зібр. тв.: В 3 т.- К., 1960.- Т. 3.- С. 52-56.
 4. Смагленко Ф.П.Боротьба Павла Грабовського за українську літературну мову // Пр. Одес. ун-ту.- 1958.- Т. 148.- С. 215-222.- (Сер. філол. наук., вип. 8).
 5. Грушевський М.Ганебній пам’яті: [Ст. з приводу скасув. заборони укр. слова, санкціонов. Емським указом 1876 р.] // Україна.- 1991.- № 23.- С. 38-39.
 6. Грушевський М. Про українську мову і українську школу / Передм. Я.Гояна.- К.: Веселка, 1991.- 46 с.: іл.- (Укр. відродж.).
 7. Мацюк Г.П., Панько Т.І.Питання української наукової мови в системі поглядів М.Грушевського // Укр. мова і л-ра в шк.- 1991.- №. 3.- С. 71-72; Мовознавство.- 1991.- № 6.- С. 3-11.
 8. Дзюба І.М.Бо то не просто мова, звуки…: Роздуми письменника.- К.: Рад. письменник, 1990.- 134 с.
 9. Дзюба І.Доля мови – доля народу // Сучасність.- 1999.- № 4.- С. 137-146.
 10. Дзюба І.Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна.- 1990.- № 7.- С. 87-108.
 11. Довженко О.Слово у сценарії художнього фільму // Довженко О. Твори: В 5 т.- К., 1984.- Т.4.- С. 133-152.
 12. Пригоровський В. “… Повинна бути сучасною”: [О.Довженкопро мову] // Укр. мова і л-ра в шк.- 1993.- № 9.- С. 54-57.
 13. Драгоманов М.П.Малороссия в ее словесности // Драгоманов М.П. Вибране.- К., 1991.- С. 5-45.
 14. Драгоманов М.П.Педагогічне значення малоруської мови // Мовознавство.- 1995.- № 2/3.- С. 60-67.
 15. Драгоманов М.Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т.1 / Зладив М.Павлик.- Л.; Накладом Наук. т-ва ім. Т. Шевченка, 1899.- 260 с.
 16. Гузар О.В.До проблеми мовознавчої концепції Михайла Драгоманова // Укр. мова і л-ра в шк.- 1991.- № 11.- С. 52-54.
 17. Климчик Л. “Майбутнє може бути ще сприятливішим для цієї мови...”: [Про відстоювання М.П.Драгомановимправа на самостійне існування укр. мови] // Київ.- 1994.- № 10.- С. 106-112.
 18. Панько Т.І.Питання мови в світоглядній концепції Михайла Драгоманова // Мовознавство.- 1991.- № 4.- С. 66-74.
 19. Квітка-Основ’яненко Г.Ф.[О правописании малороссийского языка. Отрывок из письма Г.Основьяненка] // Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібр. тв.: В 7 т. – К.,1981.- Т. 7.- С. 435-439.
 20. Медведєв Ф.П.Г.Ф.Квітка-Основ’яненко в історії української літературної мови // Мовознавство.- 1972.- № 2.- С. 13-19.
 21. Наконечний М.Ф.Квітка-Основ’яненко і розвиток національної літературної мови // Мовознавство.- 1990.- № 4.- С. 63-69.
 22. Квітковський Д.Українська мова // Квітковський Д. Мої міркування: Зб. публіцист. тв. 1963-1969 р.р. / Упоряд. і зредаг. В.Верига.- Нью-Йорк; К.; Торонто, 1996.- С. 150-151.
 23. Костомаров М.І.Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Костомаров М.І. Твори: У 2 т.- К., 1967.- Т. 1.- С. 375-393.
 24. Костомаров Н. О преподавании на южнорусском языке: Мысли южнорусса / Передм. та публ. В.Сарбея // Київ. старовина.- 1992.- № 3.- С. 53-57.
 25. Костомаров Н.И.Правы ли наши обвинители? / Перед. сл. Ю.Пінчука “Заборонена стаття М.І.Костомарова” // Укр. іст. журн.- 1990.- № 7.- С. 140-146.
 26. І.П. Котляревськийта українська література і мова: Доповіді на міжвуз. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. І.П.Котляревського.- К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1971.- 206 с.
 27. КочерганМ.П. І.Котляревський як лексикограф // Мовознавcтво.- 1998.- № 1.- С. 40-43.
 28. Павлюк М.ВІван Петрович Котляревськийі українська мова // Пр. Одес. держ. ун-ту.- Одеса, 1958.- Т. 148.- С. 203-213.- (Сер. філол. наук., вип. 8).
 29. Коцюбинський М.К полемике о самостоятельности малороссийского языка // Коцюбинський М. Твори: В 6 т.- К., 1962.- Т. 4.- С. 123-126.
 30. Куліш П.О древности и самобытности южно-русского языка // Зап. о Южной России: В 2 т. / Сост. и изд. П.Кулиша.- Репринт. перевид. з 1856 р.- К., 1994.- С. 257-279.
 31. Куліш П.Твори: В 2 т. Т. 2.- К.: Дніпро, 1989.- 586 с. - Із змісту: Об отношении малороссийской словесности к общерусской: Эпилог к “Чорной раде”. - С. 475-477; Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги “Народні оповідання Марка Вовчка”.- С. 477-484; Переднє слово до громади: (Погляд на укр. словесність).- С. 504-511.
 32. Грушка Є. Його істинна святиня: П.Кулішпро мову // Волинь.- 1991.- № 1.- С. 142-149.
 33. Кирпач А.“Граматка” П.Куліша – один із перших україномовних підручників ХІХ ст. // Почат. шк.- 1999.- № 4.- С. 58-59.
 34. Максимович М.А.Собрание сочинений М.А.Максимовича. Т. 3. Языкознание. История словесности.- К., 1880.- 745 с.
 35. Єфремов С.О.Максимович в історії української самосвідомості // Єфремов С.О. Літературно-критичні статті.- К., 1993.- С. 318-321.
 36. Лесин В.М.Лесь Мартович про українську літературну мову // Питання слов’янського мовознавства.- Л., 1953.-Кн. 3.- С. 169-178.
 37. Метлинський А.Заметки относительно южно-русского языка // Українські поети-романтики 20-40-х рр. ХІХ ст.- К., 1968.- С. 177-189.
 38. Мирний Панас.Зібрання творів: У 7 т. Т. 7.- К.: Наук. думка, 1971.- 663 с.- Із змісту: Про мову.- С. 269-272; Рідна мова.- С. 278-280.
 39. Великийгранослов свого народу…: [Про внесок Панаса Мирного в теорію укр. літ. мови] // Мовознавство.- 1990.- № 3.- С. 3-11.
 40. Мовчан П.М.Мова – явище космічне: Есе, літ.-критич. ст.- К.: Всеукр. т-во “Просвіта”, 1994.- 168 с.
 41. Мовчан П.“Слово, моя ти єдиная зброє…” // Літ. Україна.- 1998.- 19 берез.- С. 2.
 42. Нічик В.Споконвіку було Слово… І Бог був Слово: Мовна концепція П.Могили [щодо українізації богослужіння] // Час/Time.- 1996.- 20 груд.- С. 12.
 43. Нечуй-ЛевицькийІ. Криве дзеркало української мови.- К., 1912.
 44. Нечуй-Левицький І.С.Сьогочасна правописна мова на Україні // Україна.- 1907.- № 1-3.
 45. Жовтобрюх М.А.Українська граматика І.С.Нечуя-Левицького // Мовознавство.- 1989.- № 1.- С. 33-37.
 46. Приходько ІІ.Нечуй-Левицькийпроти “обрусения” народів // Березіль.- 1998.- № 5/6.- С. 170-187.
 47. Чорнописький М.Заборонені русифікаторами культурологічні трактати І.Нечуя-Левицького // Воля і Батьківщина.- 1997.- № 3.- С. 71-74.
 48. Огієнко І.Наука про рідномовні обов’язки: Рідномов. Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства.- К.: Обереги, 1994.- 72 с.
 49. Огієнко І.Українська мова: Бібліогр. покажч. л-ри до вивчення укр. мови.- К.: Вид-во книгарні Є.Череповського, 1918.- 88 с.
 50. Болтівець С.Іван Огієнко: мова як вираження національної психіки, душі й свідомості народу // Дивослово.- 1994.- № 7.- С. 23-27.
 51. Задорожний В.Іван Іванович Огієнко – мовознавець // Мовознавство.- 1990.- № 1.- С. 62-67.
 52. Ляхоцький В.П.Є мова, є народ: [Про працю І.Огієнка “Наука про рідномовні обов’язки”] // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України.- 1996.- № 8.- С. 3-5.
 53. Павличко Д.“Талант-безбатченко – трагічний талант”// Знання та праця.- 1990.- № 7.- С. 2-3.
 54. Петлюра С.Статті.- К.: Дніпро, 1993.- 341 с.- Із змісту: З українського життя в минулому році.- С. 54-64; Останній український діяч шестидесятих років: (До півріччя смерті К.П.Михальчука) – С. 155-161; Рік мовчання.- С. 168-171.
 55. Рильський М.Ясна зброя: Ст.- К.: Рад. письменник, 1971.- 285 с.
 56. “Великийгранослов свого народу…”: (До 95-річчя з дня народж. М.Т.Рильського) / С.Єрмоленко, Н.Сидяченко, Л.Ставицька та ін. // Мовознавство.- 1990.- № 3.- С. 3-11.
 57. Ільєнко І. Життя духовного основа: [Про внесок М.Т.Рильськогоу розвиток рід. мови] // Літ. Україна.- 1988.- 27 жовт.
 58. Русова С.Мова // Життя і шк.- 1982.- № 1.- С. 28-33.
 59. Берегиняукраїнської національної школи: До 140-річчя від дня народж. С.Ф.Русової: [Йдеться також про її роль в утвердж. укр. мови в шк.] // Календар знамен. і пам’ят. дат’ 96. І кв.- К., 1995.- С. 82-90.
 60. Дацюк Г.“Прийдіть, будемо жити задля наших дітей…”: [Ще 100 р. тому С.Русова запропонувала прогр. створення нац. системи виховання та навчання, яка базувалася на рід. грунті та мові] // Независимость.- 1992.- 22 мая.- С. 8-9.
 61. Самійленко В.Твори: В 2 т. Т. 2.- К.: Держлітвидав, 1958.- 510 с.- Із змісту: Дбаймо про фонетичну красу мови.- С. 365-369; Чужомовні слова в українській мові.- С. 370-384.
 62. Моргун П.А. Місце Г.С. Сковородив історії української літературної мови // О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики.- Х., 1962.-С. 98-116.
 63. Моргун П.А.Роль і значення мови Г.С.Сковороди у процесі становлення української мови на народній основі // Питання історичного розвитку української мови: Тези доп. міжвуз. наук. конф.- Х., 1959.- С. 78-80.
 64. Януш Я.В.М.Старицький про українську літературну мову // Мовознавство.- 1993.- № 1.- С. 38-42.
 65. Сухомлинський В.О.Вибрані тв.: В 5 т. Т.3.- К.: Рад. шк., 1977.- 670 с.-Із змісту: Рідне слово.- С. 201-215; Слово і емоційна культура людини.- С. 507-510.
 66. Сухомлинський В.О.Слово про слово // Сухомлинський В.О. Вибр. тв.: В 5 т. – К., 1977.- Т.5.- С. 160-167.
 67. Тичина П.Квітни, мово, наша рідна: [Зб.] / Відп. ред. І.К.Білодід; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім.О.Потебні.- К.: Наук. думка, 1972.- 207 с.
 68. Вихованець І.Р. “Могуть самодзвонного слова”: [П.Тичинаі укр. мова] // Культура слова: Респ. міжвід. зб.- К., 1992.- Вип. 41.- С. 3-5.
 69. Леся Українкапро мову: (За листуванням) / Підгот. К.В.Ленець // Там же .- К., 1991.- Вип. 40.- С. 39-41.
 70. Іваненко В.Г.Леся Українка про мовну культуру // Там. же.- С. 35-38.
 71. Ушинський К.Д.Вибрані педагогічні твори.- К.: Рад. шк., 1949.- 418 с. – Із змісту: Рідне слово.- С. 182-193; Посібник для викладання за “Родным словом”.- С. 207-338.
 72. Франко І.Я.Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. Літературно-критичні праці (1876-1885) / Упоряд. та комент. Н.О.Вишневської, Р.Ф.Кирчіва, І.Л.Моторнюка та ін.- К.: Наук. думка, 1980.- 462 с.- Із змісту: Дітські слова в українській мові.- С. 123-126; Знадоби до вивчення мови і етнографії українського народу.- С. 180-204.
 73. Франко І.Я.Літературна мова і діалекти // Франко І.Я. Зібр. тв.: В 50 т.- К., 1982.- Т. 37.- С.205-210.
 74. Франко І.Я.Найстарші пам’ятки південноруського письменства // Там же.- Т. 40.- С. 402-430.
 75. Білодід І.К. Каменяр українського слова [І.Франко].- К.: Наук. думка, 1966.- 67 с.
 76. Корнієнко Н.П.І.Франко – великий поборник єдиної української мови // Укр. мова в шк.- 1959.- № 5.- С. 17-24.
 77. Панько Т.І.Мова і нація в естетичній концепції І.Франка.- Л.: Світ, 1992.- 192 с.
 78. ІванФранко: Бібліогр. покажч. 1956-1984 / Упоряд. М.Мороз.- К.: Наук. думка, 1987.- 521 с.- Із змісту: І.Франко як мовознавець.- С. 226-229.
 79. Терешко Л.С.М.Шашкевич і питання української мови // Пр. Одес. ун-ту.- 1961.- Т. 151.- С. 103-109.- (Сер. філол. наук, вип. 11).
 80. Білодід І.К.Т.Г.Шевченко в історії української літературної мови // Білодід І.К. Вибр. пр.: В. 3т.- К., 1986.- Т. 2.- С. 129-213.- Бібліогр. в підрядк. приміт.
 81. Ісіченко Ю.Шевченкове слово й історична пам’ять народу // Прапор.- 1989.- № 3.- С. 159-165.
 82. Мацько Л.І.“… уся сила і краса нашої мови тільки йому одному відкрилися” : [Про мовотворчість Т.Г.Шевченка] // Мовознавство.- 1989.- № 2.- С. 18-24.
 83. Пилинський М.М., Ленець К.В.Невмируща сила слова: [Т.Г. Шевченко – основоположник сучас. укр. літ. мови] // Мовознавство.- 1984.- № 8.- С. 18-25.
 84. Плющ П.П.Т.Шевченко – основоположник нової української літератури і літературної мови. Мова творів Т.Шевченка // Плющ П.П. Історія української літературної мови: Підруч.- К., 1971.- Розд. 4,1.- С. 291-308.
 85. Стебельський Б. Слово Шевченкана сторожі нації // Стебельський Б. Ідеї і творчість: Зб. ст. та есеїв.- Торонто, 1991.- С. 125-132.- (Канад. наук. т-во ім. Т.Шевченка).
 86. Ткаченко О.Б.Шевченко і мова // Мовознавство.- 1989.- № 4.- С. 3-10.

Розвиток сучасної української мови

 1. Ажнюк Б.М.Слов’янські й неслов’янські запозичення в мові української діаспори // Мовознавство.- 1998.- № 2/3.- С. 145-160.
 2. Азарова Л.Є. Про стан та роль української мови на сучасному етапі // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту.- 1996.- № 1.- С. 14-17.
 3. Живиі квітни, мова рідна !: [Реалізація прогр. розвитку укр. та ін. нац. мов на Вінниччині] // Подолія.- 1993.- 4 лют.
 4. Масенко Л.Т.До проблеми спадкоємності старої писемної традиції в новій українській літературній мові // Мовознавство.- 1995.- № 4/5.- С. 39-45.
 5. Панько Т.І.До проблеми формування й уніфікації української мови // Мовознавство.- 1990.- №1.- С. 8-16.
 6. Панько Т.І.Інтелектуалізація української мови // Трибуна.- 1995.- № 3/4.- С. 15, 23.
 7. Пещак М.М.Стан і перспективи ком’ютерної лексикографії в Україні // Мовознавство.- 1996.- № 4/5.- С. 8-11.
 8. Смолій В.“Людина, і ще раз людина…”: [Про комплекс. заходи для розвитку і функціонування укр. мови] // Уряд. кур’єр.- 1998.- 30 черв.- С. 2.

 

Український правопис

 1. Баранник Д.Х.Про загальну концепцію і структуру нової редакції українського правопису // Мовознавство.- 1995.- № 1.- С. 26-29.
 2. Бурячок А.А. Що змінилося в “Українському правописі”? - К.: Наук. думка, 1997.- 51, [1] с.
 3. Вакуленко М.Проблеми впровадження української латиниці // Уряд. кур’єр.- 1998.- 3 верес.- С. 18.
 4. Демчук С.Пора вже вдосконалити український правопис // Сучасність.- 1996.- №11.- С. 144-155.
 5. Дьомін А.В.Дзеркало нашої культури: [Про деякі особливості укр. правопису] // Пед. пошук.- 1997.- № 1.- С. 35-36.- Бібліогр.: 9 назв.
 6. Дяков А., Кияк Т. Годі замикатись у власній шкаралупі: Укр. латинка: мовні та соц. аспекти // Голос України.- 1997.- 8 серп.- С. 12.
 7. Єрмоленко С.Я.Зміни закономірні, поступові, але не революційні: [Про укр. правопис] // Мовознавство.- 1995.- № 1.- С. 32-34.
 8. Козирський В.Доки поневірятиметься рідна мова в лабетах чужинецького правопису? // Час/Time.- 1997.- 15-21 трав.- С. 11.
 9. Мак О.Кафедра українських студій чи кафедра малоросійства: [Про укр. правопис] // Сучасність.- 1996.- № 11.- С. 135-143.
 10. Матвієнко А.Хто ж експериментує?: [Полем. нотатки про укр. правопис] // Літ. Україна.- 1997.- 11 груд. - С. 3.
 11. Пахаренко В. “Ну що б, здавалося, слова…”: Правопис. змагання як дзеркало самовизначень сьогочас. українців // Літ. Україна.- 1998.- 24 груд.
 12. Пінчук С.П.Потрібна не дискусія про новий український правопис, а реформа алфавіту // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України.- 1996.- № 8.- С. 59-61.
 13. Пономарів О. Невмотивовані розбіжності українського правопису // Сучасність.- 1998.- № 4.- С. 126-128.
 14. Українськийправопис / [Ред. О.А.Дітель].- 6-е вид., стер.- К.: Наук. думка, 1997.- 235 с.
 15. Українськийправопис: так і ні: Обговорення нової ред. “Укр. правопису” / Ін-т укр. мови НАН України: Укр. нац. коміс. з питань правопису при Кабінеті Міністрів України.- К.: УНВЦ “Рід. мова”; Довіра, 1997.- 179, [1] с.
 16. Шевельов Ю.Про критерії з питання українського офіційного правопису // Березіль.- 1995.- №9/10.- С. 160-168; Мовознавство.- 1995.- № 2/3.- С. 3-9.
 17. Ющук І. Правопис повинен бути стабільний, але…// Мовознавство.- 1995.- № 1.- С. 9-11.

 

Українська термінологія

 1. Гейченко В. Наукові терміни й національна мова // Соц. культура.- 1990.- № 8.- С. 36-38.
 2. Жайворонок В.В.Про статус політичної термінології в лексичній системі української мови // Мовознавство.- 1989.- № 4.- С. 10-18.
 3. Каранська М.Бережіть мову від “ялових” слів // Відродження.- 1994.- № 12.- С. 11-13.
 4. Каранська М.Річище нашої мови потребує очищення: Про надмірне захоплення іншомов. сл. у журналістиці, діл. мовленні й законотворчості // Місц. самоврядування.- 1998.- №1/2.- С. 73-80.
 5. Кияк Т.Р.До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство.- 1994.- № 1.- С. 22-25.
 6. Кочерга О.Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність.- 1994.- № 7/8.- С. 173-181.- Бібліогр.: 9 назв.
 7. Мацько Л.Українська мова у вищій школі України // Дивослово.- 1996.- № 11.- С. 24-26.
 8. Михайлишин Б.П.Комунікативний аспект української ринкової терміносистеми // Мовознавство.- 1998.- № 4/5.- С. 64-67.
 9. Панько Т.І.Концептосфера термінологічної розбудови української мови // Мовознавство.- 1994.- № 1.- С. 14-21.
 10. Панько Т., Коган І., Мацюк Г.Українське термінознавство .- Л.: Світ, 1994.- 215 с.
 11. Полюга Л.М.Національна термінологія і термінологія у державотворчому процесі України // Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення: Матеріали засід. Мовознавч. коміс. та Коміс. Всесвіт. л-ри НТШ у Львові.1994-1995.- Л., 1996.- С. 123-125.
 12. Сташко М.В.Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології: Автореф. дис. … канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови.- К., 1999.- 19 с.
 13. Стецюк Р.Становлення медичної термінології в українській мові // Визвол. шлях.- 1997.- Кн.3, річник L.- С. 342-348.
 14. Тараненко О.Лінгвістичні проблеми української термінології // Уряд. кур’єр.- 1998.- 27 січ.- С.8.
 15. Українськатермінологія і сучасність: (Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф.) / НАН України. Ін-т укр. мови.- К., 1997.- 239 с.
 16. Цимбал Н.А.Термінотворення в органічній хімії // Мовознавство.- 1997.- № 2/3.- С. 45-49.

Національне відродження і мова

 

Воскресне мова – воскресне Україна

454. Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.- К.: Преса України, 1997.- 64 с.

455. Закон УРСР про мови в Українській РСР: Прийнятий на десятій сес. Верхов. Ради УРСР одинадцятого скликання 28 жовт. 1989 р.- К.: Україна, 1991.- 14, [2] с.

456. Про загальну середню освіту: Закон України… 13 трав. 1999 р. // Голос України.- 1999.- 23 черв.- С. 4-7.

457. Про День української писемності та мови: Указ Президента України… 6 листоп. 1997 р. // Уряд. кур’єр.- 1997.- 11 листоп.- С. 4.

458. Про проведення акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову”: Розпорядж. Президента України … 31 жовт. 1997 р. // Уряд. кур’єр.- 1997.- 13 листоп.

459. Про державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року: [Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 лют. 1991 р. № 41] // Укр. мова і л-ра в шк.- 1991.- № 6.- С. 3.

460. Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 верес. 1997 р. № 998; Комплексні заходи… // Нар. творчість та етнографія.- 1997.- № 5/6.- С. 3-14.

461. Про дотримання вимог чинного законодавства щодо мов на Вінниччині: [Доручення облдержадмін. від 22 листоп. 1996 р. райдержадмін. і міськвиконкомам] // Вінниц. газ.- 1997.- 1 лют.

462. Про функціонування державної мови у науковій сфері: (Постанова Голов. Ради ВАК України від 12 берез. 1998 р.) // Бюл. ВАК України.- 1998.- № 2.- С. 28.

463. Вовканич С.Й. Відроджувати – значить розвивати! // Філос. і соціол. думка.- 1991.- № 12.- С.82-83.

464. Глухов В. Невідкладна потреба: [Про відродж. мови] // Жовтень.- 1989.- № 6.- С. 78.

465. Гнаткевич Ю. Воскресне мова – воскресне Україна: // Голос України.- 1992.- 27 жовт.- С. 13.

466. Давидова В. Фактори формування національної мовної особистості // Пам’ять століть.- 1997.- № 4.- С. 117-120.

467. Звернення української діаспори у справі мовної політики в Україні // Час/Time.- 1997.- 6-12 листоп.- С. 4.

468. Єрмоленко С. Мова – це наша національна ознака // Укр. мова та л-ра.- 1997.- № 14.- С. 11.- (Газ.).

469. Каранська М. “Хай квітне справжня висококультурна українська літературна мова самостійної України” // Освіта.- 1997.- 24-31 груд. .- С. 5.

470. Кочевський В. Відстоїмо рідну мову: (Роздуми з приводу ст. В.Балушка “Чи потрібна українцям українська мова?” “ВК”, від 15 січ. ц.р.) // Вечір. Київ.- 1999.- 11 черв.- С. 4.

471. Кузнецов С. Акція “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову” // Укр. сл.- 1998.- 18 черв.- С. 7.

472. Кузьменко В. Наслухаючи солов’їну: [Укр. мова і сучасність] // Укр. сл.- 1998.- 24 груд.- С. 14-15.

473. Марчук Т. Не пересохне струмок: [Про традиц. свято укр. мови “Джерела” у Вінниц. ПТУ №15] // Вінниц. газ.- 1998.- 10 берез.

474. Матущак К. “Духовна” спадщина мамелюків: [Пробл. відродж. укр. культури та мови у Вінниці] // Київ.- 1997.- № 7/8.- С. 10-11.

475. Медвідь Ф., Медвідь А. Українська мова в контексті національного відродження: питання політики // Державність.- 1996.- № 1.- С. 40-43.

476. Німчук В. Товариство плекання української мови // Літ. Україна.- 1999.- 17 черв.- С. 2.

477. [Одес. ОУНБ ім. М.Горького і Ком. з питань національностей та міграції облдержадмін. проведено міжнар. наук.-практ. конф. “Рідна мова – запорука безсмертя нації” в рамках акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову”] // Укр. сл.- 1998.- № 51.- С. 9.- (Газ.).

478. Пархонюк Л. Чи хочемо ми знов у Вавилон?: [Про відродж. укр. мови] // Укр. культура.- 1996.- № 11.- С. 10-11.

479. Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову: [Про проведення в Україні акції під такою назвою з 21 січ. 1998 р.] // Уряд. кур’єр.- 1998.- 17 січ.- С. 11.

480. Погрібний А. З розмов про наболіле: [Настрої укр. сусп-ва стосовно найгостріш. питань нац. мовн. буд-ва] // Дніпро.- 1999.- № 5/6.- С. 40-71.

481. Постовий В. На часі - нова мовна політика // Пед. газ.- 1998.- Лип. (№7).- С. 2.

482. Про підсумки Всеукраїнського творчого конкурсу друкованих засобів масової інформації “Українська мова – мова державна” // Літ. Україна.- 1999.- 18 берез.

483. Ребро А. Ще раз про мову та про нас… // Укр. сл.- 1999.- № 3.- С. 12; Ч.4.- С. 12.

484. Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції “Рідна мова – запорука безсметря нації”. Одеса, 20-23 жовт.1998 р. / Підгот. Е.Жимолостнова // Вісн. Кн. палати.- 1998.- № 10.- С. 28-29.

485. Стріха М. Культурні аспекти мовної політики та їх правове забезпечення // Культура в законі: Стан та пробл. правов. регулювання культури в Україні / За ред. О.Гриценка.- К., 1998.- С. 73-82.

486.Ухвала спільних зборів Української Всесвітньої Координаційної Ради, президії Т-ва “Просвіта” та ради Конгресу української інтелігенції, президії Спілки письменників України 21 січ. 1998 р.: [Щодо мовної політики в Україні] // Літ. Україна.- 1998.- 29 січ.- С. 1.

487. Хорошковська О. Мова і національна свідомість // Освіта.- 1997.- 23-30 квіт.- С. 6.

 

Мова нації – державна мова

488. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови: (Порівн. аспект) // Право України.- 1999.- № 6.- С. 73-74.

489. Бондаренко Н. Державна мова у контексті мовної освіти // Дивослово.- 1996.- № 4.- С. 30-33.

490. Вакуленко М. Штрихи до фасаду державної мови // Вісн. Кн. палати.- 1998.- № 10.- С. 16-17.

491. Ващенко Г., Погрібний А. Український інформаційний простір під окупацією: [Розмова про держ. укр. мову] / Вела М. Сингаївська // Укр. сл.- 1998.- 29 жовт.- С. 7.

492. Відродженню української мови – державну увагу: Заява Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Т.Шевченка // Літ. Україна.- 1993.- 5 серп.

493. Вовканич С. Інформаційно-мовна концепція розвитку: державотворчий і національний аспекти // Державність.- 1996.- № 3.- С. 24-26.

494. Даниленко І.М. Мова, як фактор державотворення і атрибут держави // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: Зб. наук. пр.- К., 1999.- С. 48-52.

495. Державна мова і вища школа в сучасній Україні: Ухвала Всеукр. круглого столу // Освіта.- 1999.- 12-19 трав.- С. 1.

496. Драч І. Українська мова - і державна, і офіційна // Укр. газ.- 1995.- Берез. (№ 5).

497. Єрмоленко С. Мова і держава // Вітчизна.- 1998.- № 1/2.- С. 118-119.

498. Забужко О. Мова і влада // Дніпро.- 1990.- № 11.- С. 94-105.

499. Заєць В. “На нашій, не своїй землі… ”: [Про круглий стіл, присвяч. пробл. “Укр. мові – держ. підтримку”] // Культура і життя.- 1998.- 25 берез.

500. Засідання Головної ради ВАК України [12 берез. 1998 р.] // Бюл. ВАК України.- 1998.- №2.- С. 2-29.- Із змісту: Про мову дисертаційних досліджень.- С. 14-24.

501. Знати державну мову – обов’язок і честь / Ю.Мушкетик, В.Чепелик, М.Степаненко та ін. // Літ. Україна.- 1998.- 3 верес.- С. 1.

502. Комаринець Т. Державна мова і двомовність.- Л.: Основа, 1997.- 36 с.

503. Крайнікова Т. Українська мова – мова державна // Літ. Україна.- 1998.- 15 жовт.- С. 2.

504. Леоненко М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві // Право України.- 1999.- № 4.- С. 66-67.

505. Лизанчук В. …Сили, Боже, дай, щоб рідне слово зберегти!: Чому в багатьох держ. структурах України ігнорують укр. мову? // Березіль.- 1999.- № 3/4.- С. 150-161.

506. Лісовенко М. Державній мові – пресу і ефір // Уряд. кур’єр.- 1998.- 27 серп.- С. 19.

507. Лісовенко М. Мова – то держава: [Пробл. укр. мови] // Уряд. кур’єр.- 1997.- 1 квіт. – С. 7.

508. Масенко Л. Мова і політика.- К.: Соняшник, 1999.- 100 с.

509. Масенко Л. Українська мова в незалежній Україні // Укр. мова та л-ра.- 1998.- Листоп. (№ 42).

510. Мова – це більше ніж кров, коли йдеться про впровадження 10-ї статті Конституції в усі галузі української освіти: [За матеріалами “круглого столу” у М-ві освіти України: Виступи] // Сл. Просвіти.- 1996.- Листоп. (№29).- С. 2-3.

511. Нас бентежить доля української мови: Відкритий лист прем’єр-міністрові України В.Пустовойтенку / Ю.Гнаткевич, В.Дончик, В.Карпенко та ін. // Визвол. шлях.- 1998.- № 2.- С. 136-137.

512. Новиченко Л. Мова, мова…: [Про держ. мову в сучас. Україні] // Літ. Україна.- 1996.- 24 жовт.

513. Паламарчук Г. Мова калинова як велика та серйозна політика: [Про “круглий стіл” в Нац. ін-ті стратегіч. дослідж. “Пробл. мовн. безпеки як різновиду інформ.безпеки України”] // Час.- 1998.- 27 листоп.- 4 груд.- С. 20.

514. Плющ В. “Утверджувати мову – значить утверджувати державу ” – такими словами розпочав засідання новоствореної ради з питань мовної політики Президент України Л.Кучма // Літ. Україна.- 1997.- 24 квіт.- С. 1.

515. Погрібний А. Державна мова і вища школа в сучасній Україні // Освіта.- 1999.- 28квіт – 5 трав.- С. 2; 12-19 трав.- С. 1, 2; 19-26 трав.- С. 3.

516. Рибалко Ю. Чужа чужим і неблизька своїм : Чи потрібні пропозиції до Закону про мови? // Україна молода.- 1998.- 27 січ.- С. 10.

517. Росляк Р. Українській мові – державну підтримку // Нар. армія.- 1998.- 19 берез.- С. 2.

518. Руженцева Є. Державна мова і вища школа в сучасній Україні // Літ. Україна.- 1999.- 10 черв.- С. 2.

519. Сидоренко В. Перо не навернеш: [Про роль держ. мови у державотворч. процесі] // Освіта.- 1997.- 21 трав.- С. 4.

520. Сингаївська М. Вивчення державної мови суперечить Конституції України?! // Укр. сл.- 1998.- 15 жовт.- С. 8.

521. Сокіл Б. Москофільство старе і новітнє: До пробл. держ. статусу укр. мови // Київ.- 1997.- №11/12.- С. 10-14.

522. Степанишин Б. Росіяни і державна мова України // Київ.- 1998.- № 5/6.- С. 8-10.

523. Стешенкова Т. Державній мові – державне забезпечення: [Засудж. спроба вилучення 7-го пункту із законопроекту “Про освіту в серед. навч. закл.”, де йдеться про обов’язкове вивчення у шк. укр. мови] // Літ. Україна.- 1998.- 1 жовт.- С. 2.

524. Українська мова – мова державна: [Започатков. щоріч. конкурс друков. ЗМІ під такою назвою. Умови конкурсу] // Уряд. кур’єр.- 1998.- 12 берез.- С. 4.; Літ. Україна.- 1998.- 30 квіт.- С. 2.; Голос України.- 1998.- 6 берез.- С. 1.

525. Ухвала Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська мова як державна в Україні”: (В рамках акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову”) // Укр. сл.- 1998.- 22 жовт.- С. 7.

526. Ференц В. Чи дочекається українська мова правничої підтримки? // Укр. сл.- 1998.- 4 черв.- С. 7, 15.

527. Чи державна державна мова?: “Круглий стіл” з гострої пробл. // Літ. Україна.- 1998.- 19 берез. - С. 2.

528. Чумак М. Захист мови, культури – це захист нації: [Інтерв’ю з головою Вінниц. облдержадмін. було приуроч. 130-річчю “Просвіти”] / Інтерв’ю взяв В.Руденко // Подолія.- 1999.- 19 січ.

529. Шелухин С. Державна мова в Україні // Віче.- 1994.- № 2.- С. 149-155.

530. Шумілов О. Мовне питання та національна безпека // Розбудова держави.- 1997.- № 4.- С. 9-12.

531. Ющук І. Державотворча роль української мови в сучасній Україні // Укр. сл.- 1998.- 2 квіт.- С. 7, 13.

532. Ющук І. Мова нації – державна мова // Дніпро.- 1995.- № 7/8.- С. 2-6.

533. Ющук Ю.П. Державна мова і освіта національних меншин // Відродження.- 1997.- № 3.- С. 5-8.

534. Яку державу будуємо: українську чи ще одну російську?: Заява Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка // Літ. Україна.- 1999.- 7 січ.- С. 3.

 

Проблеми мовної політики в Україні

535. Барабан В. На стань сиротою: [Про ставлення до укр. мови у Вінниц. обл. // Панорама.- 1997.- 1 лют.

536. Гнаткевич Ю. Двомовність як проблема зростання // Визвол. шлях.- 1998.- № 12.- С. 1558-1562.

537. Жолдак Я. “Комплекс української неповноцінності”: [Пробл. укр. мови] // Укр. сл.- 1998.- 19 листоп.- С. 16.

538. Жуйкова М. Чи потрібна українцям “русскоязычная мова”? // Розбудова держави.- 1995.- №3.- С. 3-9.

539. “… І глибокий біль огорнув наші душі й серця”: [Звернення ряду учасників ІІ Всесвіт. форуму українців до керівництва держави з приводу руйнів. політики щодо укр. мови] // Літ. Україна.- 1998.- 20 серп.

540. Казимир М. Закон про мови: поза законом?: [Про вирішення мовн. пробл. в Україні] // Укр. сл.- 1999.- 4 лют.- С. 12.

541. Караванський С. Шляхи подолання двомовності в українській освіті // Визвол. шлях.- 1997.- № 8.- С. 938-941.

542. Карпенко В. “Напруга навколо мовного питання створена штучно” / Розмову вела В.Євсеєва // Уряд. кур’єр.- 1998.- 26 берез.- С. 17.

543. Карпенко В. Чи переродимося у хохлів?: [Мовна пробл. в Україні] // Вечір. Київ.- 1999.- 11 черв.- С. 1-2.

544. Козирський В., Шендеровський В. “… і спізнаєте правду, і правда вас вільними зробить”: [Про мовну пробл. в Україні] // Укр. сл.- 1998.- 5, 12, 19 листоп.

545. Копиленко О. “Без пози на геройство”: [Мовна пробл. в Україні] // Уряд. кур’єр.- 1998.- 4 лип.- С. 9.

546. Кореневич Л. Німим отверзуться вуста…: [Пробл. укр. мови в Україні] // Літ. Україна.- 1997.- 27 лют.- С. 3.

547. Кулик З. Українська мова в сучасних ЗМІ // Уряд. кур’єр.- 1998.- 27 жовт.- С. 4.

548. Кумпан М. Справа кожного з нас: [Про мовну політику у Вінниці] // Вінниц. газ.- 1998.- 17 лют.

549. Лазаренко В. Чи буде Вінниця українським містом?: [Думки з приводу побутування та культури укр. мови у Вінниці] // Вінниччина.- 1999.- 16 січ.

550. Макаренко Г. То що ж таке двомовність? // Уряд. кур’єр.- 1998.- 27 серп.- С. 19.

551. Міщенко М. Як парость виноградної лози? або Чому домінує мода, пропахла нафталіном: [Пробл. двомовності] // Молодь України.- 1998.- 17 груд.

552. Мовчан П. “Якщо нація не дбає про себе, вона стає надбанням сусідів”: [Пробл. становлення нової мовн. політики] // Літ. Україна.- 1997.- 9 січ.- С.2; Освіта.- 1996.- 11 груд.

553. Мушкетик Ю. Не так тії вороги…// Літ. Україна.- 1999.- 18 берез.- С. 3.- Рец. на кн.: Толочко П.П. Що або хто загрожує українській мові.- К.,1998.

554. Пепа В. Закон збереження мови: [Щодо мовн. пробл. в Україні] // Літ. Україна.- 1998.- 3 груд.- С. 6.

555. Подолинний А. “Нема на світі України, немає іншого Дніпра”: [Держ. мова, укр. культура та їх занепад у Вінниці] // Вінниччина.- 1998.- 23 черв.

556. Пономарів О. Коли ж скресне крига?: Укр. мова на рідній землі // Київ.- 1990.- № 1.- С. 139-144.

557. Пономарів О. Україна в нас одна: [Пробл. мови] // Час/Time.- 1997.- 6-12 берез.- С. 11.

558. Сусь Б. Чи розмовлятиме державною мовою українська армія? // Літ. Україна.- 1997.- 6 лют.- С. 2.

559. Трибушний О. Знати мову своєї держави – це громадський обов’язок і ознака культури людини: [Розмова про пробл. мовн. політики в Україні] / Запис. В.Булавко // Освіта України.- 1998.- 6 трав.- С. 5.

560. Трінус К. Українська мова – скільки вона коштує? // Вечір. Київ.- 1998.- 6 листоп.- С. 11.

561. Українській владі мова ні до чого: [Звернення 34 учасників Другого Всесвіт. форуму українців на адресу Президента, Прем’єр-міністра та голови Верхов. Ради України] // Визвол. шлях.- 1997.- № 12.- С. 1411-1415.

562. Яворівський В., Плющ В. Зачароване коло: [Про коло пробл., визначене Радою з питання мовн. політики при Президентові України] // Літ. Україна.- 1998.- 22 жовт.

563. Ярош В. Двомовність – що воно таке // Сл. Просвіти.- 1998.- Лип. (№ 7).- С. 2.

564. Ященко Л. Скрізь і в усьому – особистий приклад: [Роздуми про пробл. рід. мови] // Укр. культура.- 1999.- № 1.- С. 8-9.

 

Про культуру української мови

565. Антисуржик : Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О.Сербенської.- Л.: Світ, 1994.- 152 с.

566. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо.- [4-е вид., перероб. і доп.].- К.: Укр. кн., 1997.- 334 с.

567. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення.- Л.: Світ, 1990.- 232 с.

568. Бабич Н. Сила мовленого слова: Наук.-публіцист. нариси з культури укр. мови.- Чернівці: Вид-во “Рута”, 1996.- 176 с.

569. Білодід О.І., Кримський С.В. Мова – дзеркало культури // Мовознавтво.- 1987.- № 4.- С. 28-33.

570. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / Київ. міськдержадмін., Укр. наук.- вироб. центр “Рід. мова”.- К., 1998.- 475 с.

571. Богдан С.К. Особливості мовного етикету українців // Пед. пошук.- 1997.- № 2.- С. 41-43.

572. Бортняк А. “Душа ще з дерева не злізла”: [Про лихослів’я в побуті та пресі] // Вінниц. газ.- 1994.- 17 берез.

573. Грицева А. Суржикові плями [в укр. мові] // Пед. вісн.- 1996.- № 1.- С. 7-8.

574. Грицей В. Очищаймося від колоніального бруду!: [Щодо чистоти укр. мови] // Сл. Просвіти.- 1998.- Лип. (№ 7).-С. 2.

575. Ділова українська мова: [Навч. посіб. для студ. вузів] / Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.; За ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Вид-во “Рута”, 1996.- 275, [1] с.

576. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (Стилістика та культура мови) / Ін-т укр. мови НАН України; Укр. наук.-вироб. центр “Рід. мова”.- К.: Довіра, 1999.- 435 с.

577. Жолдак Я. Мовна культура у дзеркалі культури // Укр. сл.- 1999.- № 2.- С. 12.

578. Караванський С. Секрети української мови: Наук.-популяр. розвідка з додатк. словничків репресов. та занедб. укр. лексики.- К.: УКСП “Кобза”, 1994.- 152 с.

579. Каранська М. Учимося любити без словоблудства…: [Питання чистоти укр. мови] // Молодь України.- 1998.- 30 квіт., 7 трав.

580. Кривошеєва О.С. Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади: Автореф. дис. (10.02.01) / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди.- Х., 1996.- 18 с.- Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

581. Культура ділового мовлення: Практикум / К.Ф.Герман, М.В. Скаб, М.С.Скаб та ін.; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича.- Чернівці: Вид-во “Рута”, 1997.- 167 [1]с.

582. Культура української мови: Довід. / За ред. В.М.Русанівського.- К.: Либідь, 1990.- 304 с.

583. Куляс П. Слухаючи народних депутатів: [Мовно-стиліст. огляд] // Урок україн.- 1999.- № 1.- С. 15-20.

584. Мельник Т. Нове життя нового прагне слова: [Про культуру парламент. мови] // Уряд. кур’єр.- 1999.- 20 січ.- С. 8.

585. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя: Курс лекцій для студ. вищ. пед. закл. освіти.- Х.: ВКФ “Гриф”, 1998.- 206 с.

586. Одарченко П. Про культуру української мови: Зб. ст.- К.: Вид-во “Смолоскип”, 1997.- 319 с.- Бібліогр.: с. 252-257, 305-314.

587. Панько Т.І. Інтелігентність нашого мовлення // Трибуна.- 1994.- № 1/2.- С. 30-33.

588. Олійник Г. Мораль українця: Стежмо за своєю мовою, не вдаваймося до “брудних” слів // Укр. газ.- 1999.- 10 черв.- С. 4.

589. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: [Навч. посіб. для вищ. навч. закл.].- К.: Вища шк., 1995.- 238, [1] с.

590. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: [Практ. посіб.].- 3-е вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 1998.- 293 с.- Бібліогр.: с. 289.

591. Пентелюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробн. підруч. для гімназій гуманітар. профілю.- К.: Вежа, 1994.- 240 с.

592. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підруч. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом.- 1996.- 211, [1] с.

593. Плєшаков Е.І. Про культуру української мови в науково-технічній сфері // Металознавство та оброб. металів.- 1996.- № 1/2.- С. 48-53.

594. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська та ін. – Л.: Фенікс, 1996.- 368 с.

595. Струганець Л.В. Культура української мови і мовна особистість учителя: Автореф. дис. (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови.- К., 1996.- 22 с.: іл.- Бібліогр.: с. 19-21 (15 назв).

596. Український молодіжний сленг / Уклад. С.Пиркало; За ред. Ю.Мосенкіса.- К.: Мова та історія, 1999.- 87 с.

597. Харчук О. До питання про культуру української мови // Рід. джерела.- 1998.- № 1/2.- С. 6-8.

598. Чак Е. Мовний етикет // Дивослово.- 1998.- № 1-2, 4-8.

599. Чак Е.Д. Чи правильно ми говоримо?.- К.: Освіта, 1997.- 240 с.

600. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: [Нач. посіб. для вузів].- К.: Вища шк., 1997.- 270, [1]с.

601. Ящук Л.Ф. Ділова українська мова: [Навч. посіб. для техн. спец. вузів України] / Київ. міжнар. ун-т цивіл. авіації.- К.: КМУЦА, 1997.- 83 с.

 

Говоримо українською

602. Андрусів С. Страх перед мовою як психокомплекс сучасного українця // Сучасність.- 1995.- № 7/8.- С. 147-152.

603. Бондаренко Н. Курс української мови як державної крізь призму українознавства // Дивослово.- 1998.- № 2.- С. 24-26.

604. Говоримо українською: Комплекс. прогр. переходу на навчання держ. мовою // Освіта.- 1998.- 7-14 січ. (№ 1/2).- С. 2.

605. Іваненко Л. Лексична толока: гіпотези та реалії: [Про словникове забезпеч. укр. мовлення] // Сучасність.- 1996.- №3/4.- С. 178-187.

606. Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з укр. мови.- К.: Укр. кн.. 1998.- 236 с.- (Б-ка міжнар. шк. україністики).

607. Непийвода Н., Непийвода Ф. Хто слово знає, той долю має: Практикум з укр. мови у 22-х ситуаціях // Укр. мова та л-ра.- 1999.- Черв. (№ 21/24).- С. 1-71.- (Б-чка “Першого вересня”).

608. Олійник О.Б. Світ українського слова: Навч. посіб. для всіх, хто любить і шанує укр. слово, цікавиться питанням культури укр. мови / Ін-т українознавства Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка.- К.: Вид-во “Хрещатик”, 1994.- 415 с.

609. Погрібний А. Мимовільна стурбованість чи позиція?: [Щодо вивчення укр. мови] // Освіта.- 1998.- 14-21 січ. (№ 3/4).- С. 6-7; Літ. Україна.- 1998.- 15 січ.- С. 3.

610. Татаревич Г. Етикет і ментальність : [Про вивч. мовн. етикету] // Дивослово.- 1998.- № 3.- С.18-21.

611. Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної // Почат. шк.- 1998.- №6.- С. 42.

612. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови.- К.: Рід. мова, 1998.- 223 с.- (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).

613. Ющук И.Ф. Курс ускоренного обучения украинскому языку. 30 занятий.- К.: Боривітер, 1994.- 208 с.

614. Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык: Правописание, синтаксис, стилистика.- К.: Освіта, 1992.- 336 с.

Українська мова в світі

615. Ажнюк Б. Українське слово в Приморському краї // Сучасність.- 1994.- № 7/8.- С. 156-162.

616. Акуленко В.В. Українська мова в європейському контексті: [Доп. на ХІІ Міжнар. з'їзді славістів] // Мовознавство.- 1998.- № 2/3.- С. 91-97.

617. Болотіна Н.А. Українська мова в м.Гомелі: [Білорусь] // Мовознавство.- 1990.- № 1.- С. 43-50.

618. Буйняк В. Початки україністики як предмету навчання в Канаді // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів. 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідомл.- Львів, 1993.- С. 131-135.

619. Вінценз А. До проблеми українсько-польських мовних контактів // Мовознавство.- 1991.- № .- С. 37-41.

620. Власенко І. Українську мову вивчають на Заході: [У Вільному укр. ун-ті, Мюнхен] // Час/Time.- 1998.- 5-11 лют. (№ 5).- С. 11.

621. Ганудель З. Українська мова у Східній Словаччині // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідомл.- Л., 1993.- С. 136-139.

622. Голоцван Л. Аргентінська поезія ХХ століття українською // Літ. Україна.- 1999.- 8 квіт.- С. 6.

623. Дреботюк М. Наша мова в Канаді // Укр. мова і літ.- 1996.- № 4.- С. 8.- (Газ.).

624. Дреботюк М. Наша мова в США // Укр. мова і літ.- 1996.- № 7.- С. 8.- (Газ.).

625. Железняк М. До проблеми дослідження говірок української мови на півдні Бразилії // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідомл.- Л., 1993.- С. 140-142.

626. Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади.- К.: Наук. думка, 1990.- 176с.

627. Закревська Я. Проблеми української мови за межами України // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідомл.- Л., 1993.- С. 143-146.

628. Зорич Я. Як “Пласт” здійснює гасло: “Плекайте рідну мову!”: [Канада, 1963 р.] // Життя і шк.- 1999.- № 11/12.- С. 11-15.

629. Казуо Накай. Українська мова.- Токіо: Дайгаку Шорін, 1991.- 213 с.

630. Корбич Г. У Зеленій Гурі: [Про сучас. укр. мову в Польщі] // Сл. і час.- 1994.- № 3.- С. 89-90.

631. Кореневич Л. Мадонна, Ундіна, Ізольда…: [Про вид-во тв. світ. класики укр. мовою] // Голос України.- 1997.- 20 лют.- С. 14.

632. Курода Р. Про дослідження української мови в Японії // Укр. сл.- 1996.- 19 верес.- С. 11.

633. Лесів М. Українська мова в Польщі // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідом.- Л., 1993.- С. 147-149.

634. Малинович В. Українське слово в Парижі // Літ. Україна.- 1992.- 24 верес.- С. 7.

635. Міщенко М. Острів українства на Віслі: [Про від-ня україністики в Ягеллон. ун-ті] // Молодь України.- 1997.- 18 верес.

636. Нудьга Г.А. Ніжна і мелодійна: (Середньовіч. Європа про укр. мову) // Укр. мова і л-ра в шк.- 1990.- № 6.- С. 55-62.

637. Українська мова в Гарварді [США] // Уряд. кур’єр.- 1995.- 15 квіт.- С. 5.

638. Хіно ТакаоБондаренко І.П. Перший українсько-японський словник // Мовознавство.- 1994.- № 2/3.- С. 20-28.

639. Хобзей Н. До питання українського шкільництва у Великобританії // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.) : Доп. і повідомл.- Л., 1993.- С. 150-152.

640. Царук О. Українська мова в слов’янській родині: етнологічні свідчення // Укр. мова та л-ра.- 1999.- Черв. (№ 21/24).- С. 1-3.

641. Штець М. Мовна ситуація русинів-українців Словаччини після 1989 р. // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.): Доп. і повідомл.- Л., 1993.- С. 157-161.

642. Штець М. Українська літературна мова в Словаччині // Мовознавство.- 1994.- № 2/3.- С. 29-38.

Художнє слово про мову

Поезія

643. Мово рідна, слово рідне!: Вірші, поеми, статті / Ред.- упоряд. І.Бойко.- К.: Веселка, 1989.- 288 с.

644. Найдорожчий скарб: Сл. про рід. мову: Поезії, вислови / Упоряд. В.І.Лучук.- К.: Рад. письменник, 1990.- 390 с.

645. Цікавий шлях до рідної мови: Крилаті вирази, кросворди, чайнворди / Упоряд. Л.Саприкіна.- Донецьк: ВКФ “БАО”, 1998.- 78 с.

646. Алчевська Х. Слово: [Вірш] // Алчевська Х. Твори.- К., 1990.- С. 188.

647. Багряний І. Рідна мова: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ра та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1994.- Кн. 2.- С. 622.

648. Баранович Л. Русин до поляка щось по-польську балака: Вірш // Українська література ХVІІ ст.- К., 1987.- С. 295.

649. Бичко В. Мова: [Вірші] // Олійник О. Світ українського слова.- К., 1994.- С. 31-32.

650. Білоус Д. Нержавіюча зброя; Рідна мова, ти ніжний цвіт; Звичайний шовінізм; Коли забув ти рідну мову: [Вірші] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 423, 425, 427, 430.

651. Вакуленко П. Моя ти рідна, горда мово!: [Вірш] // Літ. Україна.- 1998.- 12 листоп.- С. 4.

652. Василашко В. Мова рідна - з пісні та любові: [Поет. зб.] // Дивослово.- 1997.- № 4.- С. 64.

653. Воробкевич С. Рідна мова : [Вірш] // Воробкевич С. Твори.- Ужгород, 1986.- С. 155-156.

654. Воронько П. “У слова свої закони…”; “За руку беру тебе, слово, як юнку…”: [Вірші] // Воронько П. Твори: В 4 т.- К., 1982.- Т. 2.- С. 218, 223.

655. Голобородько В. Наша мова: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1994.- Кн.3.- С. 532.

656. Грінченко Б. Монолог: [Вірш] // Грінченко Б. Твори: В 2 т.- К., 1990.- Т. 1.- С. 66-68.

657. Діденко В. Я не останній з могікан; Рідній мові: [Вірші] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 552.

658. Іллюшина О. Найдорожчий скарб – рідна мова: [Вірш] // Освіта України.- 1999.- 21 квіт.- С. 14.

659. Кисельов Л. “Так, вона залізна, наше слово - криця”: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 605.

660. Коломієць В. Материнська мова – свята: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 527.

661. Костенко Л. Страшні слова, коли вони мовчать: [Вірш] // Костенко Л. Вибране.- К., 1989.- С. 138.

662. Кошик С. Рідна мова: [Вірш] // Дзвін.- 1991.- № 5.- С. 160.

663. Куліш П. Рідне слово: [Вірш] // Куліш П. Твори: В 2 т.- К., 1989.- Т. 1.- С. 177-179.

664. Лазаренко В. Рідна мова: [Вірш] // Лазаренко В. 15 кроків: [Поезії].- Вінниця, 1997.- С. 18.

665. Лепкий Б. Я учивсь: [Вірш] // Лепкий Б. Твори: В 2 т.- К.. 1991.- Т. 1.- С. 261-262.

666. Любчик Л. Мова: [Вірш] // Любчик Л. Тремтливі роси: Поезія.- Вінниця, 1997.- С. 34.

667. Малишко А. Буду я навчатись мови золотої: [Вірш] // Малишко А. Вибр. тв.: В 2 т.- К., 1982.- Т. 2.- С. 37-38.

668. Матюх Н. Слово про рідну мову: Вірші // Березіль.- 1995.- № 1/2.- С. 2-6.; Літ. Україна.- 1999.- 4 берез.- С. 4.

669. Метлинський А. Рідна мова: Вірш // Українські поети-романтики: Поетич. тв.- К., 1987.- С. 136-137.

670. Могильницький А. [Рідна мова]: Вірш // Українські поети-романтики: Поетич. тв.- К., 1987.- С. 456-457.

671. Моргун Т. До мови: [Вірш] // Культура і життя.- 1991.- 28 верес.- С. 4.

672. Олесь О. О слово рідне!; Рідна мова в рідній школі!; Як довго ждали ми своєї волі слова: [Вірші] // Олесь О. Твори: В 2 т.- К., 1990.- Т. 1.- С. 113, 211, 667.

673. Олійник Б. У дзеркалі слова: Поема // Олійник Б. Вибр. тв.: У 2 т.- К., 1985.- Т. 2.- С. 178-187.

674. Орест (Зеров) М. Слова; Спізнай слова; Поетична мова; Магія слів: [Вірші] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1994.- Кн. 2.- С. 377, 380, 381, 383.

675. Павличко Д. “О рідне слово, хто без тебе я”?; “Що мова? Одежина й годі!”: [Вірші] // Павличко Д. Твори: В 2 т.- К., 1989.- Т. 2.- С. 85, 417.

676. Павличко Д. Ти зрікся мови рідної: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1994.- Кн. 3.- С. 178.

677. Перебийніс П. Рідна мова: [Вірш] // Золотий гомін: Укр. поезія світу.- К., 1991.- С. 246.

678. Підсуха О. Мова: [Вірш] // Почат. шк.- 1998.- № 8.- С. 3.

679. Пчілка О. Рідне слово: [Вірш] // Українська Муза: Поетич. антологія / Під. ред. О.Коваленка.- Репринт. відтв. 1908 р.- К., 1993.- Вип. 5.- С. 460.

680. Рибчинський Ю. Наша мова: [Вірш] // Почат. шк.- 1998.- № 8.- С. 3.

681. Рильський М. Мова; Рідна мова: [Вірші] // Рильський М. Вибр. тв.- К., 1977.- С. 195, 218.

682. Самійленко В. Українська мова: [Вірш] // Самійленко В. Твори.- К., 1990.- С. 52.

683. Симоненко В. Моя мова: Вірш // Симоненко В. Лебеді материнства: Поезія, проза.- К., 1981.- С. 77.

684. Сосюра В. Любіть Україну // Сосюра В. Твори: В 4 т.- К., 1987.- Т. 3.- С. 92.

685. Сосюра В. Рідне слово: [Вірш] // Дніпро.- 1989.- № 11.- С. 122-123.

686. Сосюра В. Юнакові; Я знаю силу слова // Сосюра В. Твори: В 4 т.- К., 1987.- Т. 4.- С. 20-21; 137-138.

687. Старицький М. Ой знущались з мого слова: [Вірш]//Старицький М. Поетичні твори. Драматичні твори.- К., 1987.- С. 111.

688. Сторожук В. Матерям: [Вірш] // Вінниц. газ.- 1999.- 8 трав.

689. Стус В. Слово: [Вірш] // Стус В. Твори: В 4 т., 6 кн.- Л., 1994.- Т. 1, кн. 1.- С. 220.

690. Тичина П. Слово: [Вірш] // Тичина П. Зібр. тв.: В 12 т.- К., 1984.- Т. 2.- С. 296-297.

691. Тичина П. Чуття єдиної родини: Вірш // Там же.- С. 7-9.

692. Українка Леся. “Слово, чому ти не твердая криця…”: [Вірш] // Українка Леся. Твори: В 4 т.- К., 1981.- Т. 1.- С. 186-187.

693. Филипович П. Нема словам лічби: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 127.

694. Франко І. Антошкові П. (Азъ пакой) // Франко І. Твори: В 3 т.- К., 1991.- Т.1.- С. 292-293.

695. Харчук Б. Слово і народ: [Вірш] // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: В 4 кн.- К., 1995.- Кн. 4.- С. 503.

696. Цушко С. “В тому, певно, є й моя провина…”: [Вірш] // Україно, нене моя! Сповідь: поезії, писанки…: Зб. / Упоряд. та прим. О.Шевченка.- К., 1993.- С.259.

697. Чередниченко Д. “Пишаються Париж і Рим…”: [Вірш] // Чередниченко Д. Брама: Вірші різних років.- К.: Рад. письменник, 1991.- С. 84.

698. Чернявський М. Ти не загинеш, Україно!: [Вірш] // Україно, нене, моя!: Сповідь: поезії, писанки: Зб. / Упоряд. та прим. О.Шевченка.- К. 1993.- С. 269.

699. Шашкевич М. “Руська мати нас родила”: [Вірш] // Шашкевич М. Веснівка: Лірика.- Л., 1987.- С. 111.

700. Шашкевич М. Слово до чтителей руського язика: [Вірш] // Там же.- С. 24.

701. Шевченко Т.Г. Кобзар.- К.: Дніпро, 1994.- 687 с.- Із змісту: Ну що б, здавалося, слова… - С. 408-410; Неофіти.- С. 519-536; Подражаніє 11 псалму.- С. 544; Марку Вовчку.- С. 546.

 

Пісні

702. Вієру Г. Рідна мова / Муз. П. Дворського // Олійник О. Світ українського слова.- К., 1994.- С. 48-49.

703. Демарін І. Наша мова / Сл. Ю. Рибчинського // Пісенна орбіта: Зб. нот.- К., 1990.- Вип. 3.- С. 6-8.

704. Драч Є. Пісня про рідне слово / Муз. Є.Драча // Олійник О. Світ українського слова.- К., 1994.- С. 55.

705. Кукурудза Т. До українців / Сл. В.Баранова // Жінка.- 1992.- № 1.- С.5.

706. Майборода П. Любіть Україну / Сл. В.Сосюри // Україна.- 1991.- №25.- С. 17.

707. Нескородюк І. Мово рідна / Сл. М.Гринчука // Пісня журавлина восени: Зб. тв. самоділ. композиторів Крижопільщини.- Вінниця, 1998.- С. 27-29.

708. Семенов О. Звучи, рідна мово / Сл. А.Демиденка // Нові пісні: Зб.- К., 1990.- Вип. 3.- С. 1-5.

709. Татарченко Г. Україночка / Сл. А.Демиденка // Укр. культура.- 1991.- № 4.- С. 21.

 

Сценарії

710. Барановська Л. Ну що б, здавалося, слова…: [Сценарій тематич. вечора] // Дивослово.- 1999.- № 5.- С. 43-44.

711. Гуртуймося в ріднім слові!: Метод. поради бібл. працівникам до Всеукр. акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову” / І.Лешківська; Львів. обл. о-бня Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Т.Шевченка; Львів. ОУНБ.- Л., 1998.- 27 с.

712. Лунай, прекрасна наша мово!: Сценарій // Дозвілля школярів: Зб. сценаріїв.- Тернопіль, 1997.- С. 65-69.

713. Крилюк В.П., Винник М.В. Мова наша солов’їна: [Сценарій свята-уроку] // Почат. шк.- 1991.- № 3.- С. 46-49.

714. “О рідне слово, що без тебе я ?!”: Сценарій свята укр. мови // Соц. культура.- 1990.- № 10.- С. 1, 35-39.

715. Острожинська Т. Мово моя материнська: [Літ.-муз. композиція] // Дивослово.- 1998.- № 1.- С. 43-45.

716. Погорєльська О., Вовк З. Звучи, рідна мово!: Сценарій тем. вечора // Сценарії масових заходів на допомогу працівникам закладів культури / Упоряд. В.С.Підлуцька, О.А.Юрчишина.- Калинівка, 1993.- С. 7-14.

717. Подорож по материках і континентах рідної мови: Сценарій / Уклав В.Трохименко // Все для вчителя.- 1998.- № 11/12.- С. 18-22.

718. Свашенко А.О. Рідної мови скарби: Сценарії шк. свят з укр. мови для учнів 2-6-х кл. – Х.: Вид-во “Світ дитинства”, 1996.- 157, [2] с.

719. Сценарій вечора знавців української мови, літератури і музичної культури / Харків. обл. б-ка для юнацтва.- Х., 1990.- 7 с.

Іменний покажчик

 

Ажнюк Б.М. – 1, 413, 615

Азарова Л.Є.- 414

Акуленко В.В.- 616

Алчевська Х.- 646

Андрусів С.- 302, 602

Антоненко-Давидович Б.Д.- 566

Антонович М.- 488

Аркас М.М.- (318)

Афанасьєв-Чужбинський О.С.- (240)

Бабич Н.Д.- 119, 567, 568, 575

Багмут Й.А.- 120

Багряний І.- 647

Барабан В.- 535

Барабан Л.І. –85

Баранник Д.Х. – 421

Баранович Л. – 648

Барановська Л.- 710

Беринда П.- 98, (241), (242)

Бибик С.П.- 86

Бичко В.- 649

Білецький А.О. – 2, 21, (243), (244).

Білецький-Носенко П.П.- 87, (245), (246)

Білодід І.К.- 72, 252, (247), (248), 393, 401, 406

Білодід О.І.- 275, 569

Білоноженко В.М. – 117

Білоус Д. – 650

Білоус М. - 15

Богатова Г.А.- 305

Богдан С.К. – 570, 571

Бодянський О.М.- (249-251)

Бойко І.- 112, 643

Бойко Ю.- 158

Болотіна Н.А. – 617

Болтівець С. – 376

Бондаренко І.П. – 638

Бондаренко Н. – 489, 603

Бортняк А.А.- 319-321, 572

Боряк Г.В. – 70

Брайчевський М.Ю. – 25

Братко-Кутинський О. - 3

Брилінський Д.- 88

Бузинська В.-303

Буйняк В.- 618

Булавко В.- 559

Булаховський Л.А.- 26, (252-254)

Бурковський І.- 27

Бурячок А.А.- 422

Бутник-Сіверський Б.С.-245

Ваврик В.Р.- 323

Вакуленко М.- 423, 490

Вакуленко П.- 651

Варченко І.О.- 103

Василашко В.- 652

Ващенко В.С.- 277, 287, 306

Ващенко Г.- 491

Величко С.- 76

Верига В.- 348

Винник В.О.- 97,117

Винник М.В.- 713

Винниченко В.- 322

Висоцький С.О.- 28

Вихованець І.- 4, 394

Вишневська Н.О.- 398

Вієру Г.- 702

Вільчинський Ю.М.- 293

Вінценз А.- 619

Власенко І.- 620

Вовк А.- 121

Вовк З. - 716

Вовканич С.Й.- 463, 493

Вовчок Марко – 194, (701)

Воробкевич С.- 653

Воронько П. – 654

Гаєвська Н.М. – 195

Галятовський І. - 74

Гальченко П.Ф.- 208

Ганич Д.І. – 89

Ганудель З. – 621

Ганцова В.М. – (256)

Гейченко В. – 438

Герасименко В. – 159

Герман В.- 166

Герман К.Ф. – 575

Гирич Т.Ю.- 70

Гісцова Л.З.- 70

Глухов В.- 464

Гнаткевич Ю. – 465, 511, 536

Гнатюк В. – (257-259)

Гнатюк Г.С.- 117

Гніп М.М. – 246

Голобородько В – 655.

Головацький Я.Ф. – (323),(324)

Голоскевич Г.- 90

Голоцван Л. - 622

Гончар О. – 325-327, (328)

Горбач О.- 122, (260)

Горбачук В.Т.- 5

Горецький П.Й. – 241

Горький М. – (322)

Гоян Я.- 332

Грабовський П. – 329, (330)

Грабянка Г. – 77

Гринчишин Д.Г. –91, 594

Гринчук М. - 707

Грицева А.- 573

Грицей В. – 574

Гриценко О. – 485

Гриценко П.Ю. – 224, 233

Грінченко Б.- 108, 217, (261-263), (316), 656

Грушевський М. – 331, 332, (333)

Грушка Є.- 358

Грязнухіна О.- 100

Гузар О.В. – 342

Гула Н.Д.- 110

Гумецька Л.Л. – 141, 257, 298

Гуць М.- 6, 290

Давидова В.- 466

Даниленко І.М. – 494

Дацюк Г. – 386

Дворський П. – 702

Дей О.І.- 197, 208

Демарін І.- 703

Демиденко А.- 708, 709

Демська О.М.- 92

Демський М. – (264)

Демчук С. – 424

Деркач П.М.- 93

Дзендзелівський Й.О.- 278, 288

Дзира Я.І.- 75

Дзюба І.М.- 334-336

Дзятківська Н.П.- 105

Дігель О.А.- 434

Діденко В.- 657

Добринська Л.- 160

Довгич В.- 57

Довженко О.- 337, (338)

Доленко М.Т.- 223, 225

Дончик В.- 511

Драгоманов М.П.- 339-341, (342-344)

Драч Є.- 704

Драч І.- 496

Дреботюк М.- 623,624

Дроб’язко М.Ф.- 285

Дьомін А.В. – 425

Дяков А. – 426

Дятчук В.В. - 85

Єдлінська І.Я.- 299

Єрмоленко С. – 7, 86, 122, 134, 144, 178, 184, 199-201, 382, 427, 468, 497, 576

Єфремов П. –(265)

Єфремов С.- 123, 161, 261, 361

Жадько В.- 8

Жадько Ю.- 8

Жайворонок В.В.- 180,439

Железный А.И.- 124

Желєзняк М.- 255,282,625

Жилко Ф.Т.- 227

Жимолостнова Е.- 484

Житецький П.- 68, (266), (267)

Жлуктенко Ю.О.- (268), 271, 272, 626

Жовтобрюх В.Ф.- 585

Жовтобрюх М.А.- 116, 125, 250, (269), (270), 283, 308, 324, 371

Жолдак Я. – 537,577

Жуйкова М. – 538

Забужко О. – 498

Задорожний Б.М. – 279

Задорожний В. – 377

Заєць В.- 499

Закревська Я.- 260,627

Закусило М. – 9

Залеський А.М. – 181, 228, 229

Зорич Я.- 628

Зорівчак Р.- 268

Зубчевський А. – 182

Зуїха Я. – 211

Іваненко В.Г. – 396

Іваненко Л. – 605

Івченко А.О. –118

Ізюмов О. –112

Іларіон -126

Іллюшина О. – 658

Ільєнко І. –383

Ільченко Ж.Д.-127

Ісіченко Ю.- 407

Казимир М.- 540

Казуо Накай – 629

Калениченко Н.П.- 127

Калинович М.Я. – (271-273)

Калишевський Г. – 112

Капелюшний А. – 594

Караванський С. – 163, 541, 578

Каранська М. – 440, 441, 469, 579

Карпенко В. – 511, 542, 543

Карпенко Ю. О. – 205

Каспришин З.О. – 274

Каспрук В. – 291

Кацавець Г.М. – 590

Квітка-Основ’яненко Г.Ф. – 345, (346), (347)

Квітковський Д.- 348

Кирпач А.- 359

Кирчів Р.Ф. – 398

Кисельов Л.- 659

Кисіль Г.Г.- 589

Кияк Т. – 426, 442

Климчик Л.- 343

Ключевський В. – (49)

Кобилюх В. – 29,30

Коваленко О. – 679

Ковалик І.І. – (274)

Ковалів П. – 128

Коваль В. – 164

Коваль І. – 165

Козирський В. – 428, 544

Козярський Б. – 166

Колесса Ф. – 203

Королевич П.Ф. – 248

Коломієць В. – 31, 660

Коломієць М.П. – 97

Комаринець Т. – 502

Кондрашов Н.Л. – 251

Кононенко П. – 10

Кононенко Т. – 10

Копиленко Н.Б. – 262, 263

Копиленко О. – 545

Корбич Г. – 292, 630

Кореневич Л. – 546, 631

Корнієнко Н.П. – 402

Корогодський Р. – 314

Косів М. – 167

Костенко Л. – 661

Костомаров М.І. – 349-351

Котляревський І. – 79, 352, (353), (354)

Коцюбинський М. – 355, (316)

Коган І. – 447

Кочевський В. – 470

Кочерга О. – 443

Кочерган М.П. – 353

Кошик С. – 662

Крайнікова Т. – 503

Красуський М. – 32, 33

Кривошеєва О.С. – 580

Крилюк В.П. – 713

Кримський А. – 34, 153, 129, 230, (276-278)

Кримський С.В. – 569

Кровицька О.В. – 309

Кудрицький Є. – 72

Кузьменко Ю. – 130

Кукурудза Т. – 705

Кулик З. – 547

Куліш П. – 82, 356, 357, (358), (359), 663

Куляс П. – 183, 583

Кульчицький І.М. – 92

Кумпан М. – 548

Купчинський О. – 258

Курило О. – 232

Курилович Ю. – (279)

Курода Р. – 632

Кучма Л. – 514

Лавров Ю.І. – 220

Лазаренко В. – 549, 664

Ленець К.В. – 409

Леоненко М. – 504

Лепкий Б. – 665

Лесів М. – 633

Лесин В.М. – 362

Лешківська І. – 711

Лизанчук В. – 168, 169, 505

Лісовенко М. – 506,507

Лозинський Й.І. – 280

Лукінова Т.Б. - 253

Лучук В.І. - 644

Любчик Л. – 666

Ляхоцька Л. – 170

Ляхоцький В. – 170, 378

Мазур П. – 171

Майборода П. – 706

Мак О. – 429

Макаренко Г. – 550

Максимович М.А. – 132, 360, (361)

Малинович В. – 634

Малишко А. – 667

Маліневська Н.П. – 204

Мартович Л. – (362)

Масенко Л. – 11, 416, 508, 509

Матвієнко А. – 430

Матвіяс І. – 133, 233

Матущак К. – 284

Матюх Н. – 668

Махновець Л.Є. – 60, 64

Мацько Л.І. – 408, 444

Мацюк Г.П. – 310, 333, 447

Медведєв Ф.П. – 346

Медведик П. – 198

Мельник Т.- 584

Мельничук О.С. – 12, 272

Метлинський А. – 363, 669

Микитюк В. – 286

Мирний Панас – 364, (365)

Михайлишин Б.Н.- 300, 445

Михальчук К. – 35, 234, (281-284), (380)

Мишанич О.В. – 60, 64, 207, 210

Міщенко М. – 551, 635

Мовчан П. – 13, 366, 367, 552

Могила П. – (368)

Могильницький А. – 670

Мойсієнко А.К. – 122, 134, 144, 147, 235

Мономах В. – 61

Моргун П.А. – 388, 389

Моргун Т. – 671

Мороз В. – 14

Мороз М. – 444

Мосенкіс Ю. – 36, 596

Мостицька Л.П. – 248

Моторнюк І. Л. – 398

Муромцева О.Г. – 585

Мусієнко В. – 172

Мушинка М. – 203

Мушкетик Ю. – 501, 553

Наконечний М.Ф. – 347

Непийвода Н.Ф. – 606, 607

Нескородюк І. – 707

Нечуй-Левицький І.С. – 84, 370, (371-373)

Нікітіна Ф.О. – 37

Німчинов К. – 134

Німчук В.В. – 38-41, 71, 87, 98, 135, 235, 236, 242

Нічик В. – 368

Новиченко Л. – 512

Нудьга Г.А. – 209, 636

Огієнко І. – 137, 374, 375, (376-378)

Огоновський О.М. - (285), (286)

Одарченко П. – 586

Олесь О.- 672

Олійник Б. – 673

Олійник Г. – 588

Олійник І.С. – 89

Олійник О.Б. – 608, 649, 702, 704

Олійник-Шубравська М.О. – 219

Орест (Зеров) М. – 674

Острожинська Т. – 715

Павлик М. – 341

Павличко Д. – 379, 675, 676

Павлов Д. – 289

Павловський О.П. – 80, (287), (288)

Павлюк М.В. – 138, 354

Пазяк М. – 212, 213, 589

Паламар Л.М. – 590

Паламарчук Г. – 513

Паламарчук Л.С. – 104, 110

Палієнко М. – 139, 295

Панько І. – 446, 447

Панько Т. – 15, 333, 344, 403, 417, 418, 587

Пастушенко Л. – 173

Пахаренко В. – 431

Пащенко М. – 202

Пащенко О. – 202

Пепа В. – 554

Пентелюк М.І. – 591

Перебийніс П. – 677

Передрієнко В.А. – 78, 187

Петлюра С. – 380

Печерна Г. – 140

Пещак М.М. – 66, 419

Пивовар С. – 172

Пилинський М.М. – 240, 409

Пиркало С. – 596

Півторак Г.- 42-45, 142, 237

Підлуцька В.С. – 716

Підсуха О. – 678

Пінчук С.П. – 432

Пінчук Ю. – 351

Плачинда В.П. – 267

Плачинда С. – 45а

Плєшаков Е.І. – 593

Плющ В. – 562

Плющ П.П. – (289), 410

Погорєльська О. – 716

Погребенник Ф. – (290-292), 304

Погрібний А. – 491, 515, 609

Погрібний М.І.- 102, 103

Подолинний А. – 555

Поклад В. – 186

Поклад Н. – 16

Полонська-Василенко Н. – 174

Полюга Л.М. – 104, 448

Пономарів О. – 433, 556, 557

Постовий В. – 481

Потебняк О. – (293-297)

Потелло Н.Я. – 592

Пригоровський В. – 338

Присяжнюк Н. – 210

Приходько І. – 372

Пустовіт Л.О. – 86

Пустовойтенко В. – 511

Пчілка О. – 679

Радевич-Винницький Я. – 17

Ребро А. – 483

Регушевський Є.С. – 97, 143

Редченко О. – 46

Рибалко Ю. – 516

Рибчинський Ю. – 680, 703

Рильський М. – 63, 216, 220, 381, (382), (383), 681

Рогач О. – 188

Романів О. – 175

Росляк О. – 517

Руданський С. – 231

Руденко В. – 528

Руженцева Є. – 518

Русанівський В.М. – 66, 67, 105, 120, 254, 317, 582

Русова С. – 384, (385), (386)

Самійленко В. – 387, 682

Самовидець- 75

Саприкіна Л. – 645

Сарбей В.Г. – 318, 350

Свашенко А.О. – 718

Свєнціцький І. – 144, 189, (298-300)

Свєнціцький-Святицький І. – 47

Свєшников І. – 48

Святослав – 59

Сегеда Ю. – 49

Селіванова О. – 18

Семенко Ю .- 214

Семенов О. – 708

Сенченко М. – 19

Семчинський С. – 243

Сербенська О.А. – 91, 565, 594

Сидоренко В. – 519

Сидяченко Н. – 382

Симоненко В. – 683

Сингаївська М. – 520

Сімович В.І. – (301)

Скаб М.В. – 575, 581

Сковорода Г.С. – (388), (389)

Скринник З.Е. – 293

Скринник М.А. – 293

Скрипник Л.Г. – 105

Сліпушко О. – 99, 106, 107

Смагленко Ф.П. – 330

Смаль-Стоцький С. – 145, (302-304)

Смолій В. – 420

Смотрицький М. - 71

Сокіл Б. – 521

Сологуб Н.М. – 328

Сосюра В. – 684-686, 706

Спанатій Л.С. – 238

Срезневский И.И. – 113, (305-307)

Ставицька Л. – 382

Старицький Н. – (390), 687

Статєєва В.І. – 316

Сташко М.В. – 449

Стебельський Б. – 411

Стебницький П. – 176

Стельмах М. – 197

Стельмахович М. – 177

Степаненко М. – 501

Степанишин Б. – 49а, 522

Стецюк Р. – 450

Стешенкова Т. – 523

Сторожук В. – 688

Стріха М. – 485

Струганець Л.В. – 595

Стус В. – 689

Сунцова І.М. – 272

Сусь Б. – 558

Сухомлинський В.О. – 391, 392

Такао Хіно – 638

Танцюра Г. – 211

Таран Л. – 270

Тараненко О. – 451

Тарновецька Л. – 301, 303

Татаревич Г. – 610

Татарченко Г. – 709

Терешко Л.С. – 405

Тимошенко П.Д. – 311

Тимошик М.С. - 137

Тимченко Є. – 147, 234, (308), (309)

Тичина П. – 393, (394), 690, 691

Ткач М. – 50

Ткаченко В. – 256

Ткаченко О. – 148, 184, 412

Ткачук О. – 51

Толочко П.П. – 553

Трибушний О. – 559

Трінус К. – 560

Тростогон М. – 52, 273

Трохименко В. – 717

Тягунова М.М. – 247

Удовиченко Г. – 114, 115

Ужевич І. – 72

Українка Леся – (316), 395, (396), 692

Усатенко Т. – 21

Ушинський К.Д. – 397

Федоров І. – 69

Ференц В. – 526

Филипович П. – 693

Франко З.Т. – 149, 150

Франко І.Я. – 398-400, (401-404), 694

Франчук В.Ю. – 296

Харитонова Т. – 184

Харчук Б. – 695

Харчук В. – 190

Харчук О. – 597

Хмельницький Б .- 73

Хобзей Н. – 639

Холодний М. – 191

Хорошковська О. – 487, 611

Худаш М.Л. – 280

Царук О. – 640

Цимбал Н.А. – 453

Цілуйко К.К. – 131

Цушко С. – 696

Чабан М. – 265

Чабаненко В.А. – 259

Чак Є.Д. – 22, 598, 599

Чапленко В. – 151

Чепелик В. – 501

Чепіга І.П. – 74, 192

Чередниченко Д. – 697

Чернявський М. – 698

Чехівський О.О. – 231

Чоповський В.Ю. – 152

Чорнописький М. – 373

Чумак М. – 528

Шалата М.Й. – 81

Шанін Ю .- 244

Шахматов О. – 153, (310), (311)

Шашкевич М. – (405), 699, 700

Шевельов (Шерех) Ю.- 53, 154-156, 297, (312-315), 436

Шевченко О. – 696

Шевченко Т. – 83, (406-412), 701

Шевчук В. – 76, 157, 221

Шевчук С.В. – 600

Шелухин С. – 529

Шендеровський В. – 544

Штець М. – 641, 642

Шудряк К. – 193

Шумарська Н.П. 231

Шумило М. – 23

Шумілов О. – 530

Юрченко О.С. – 118

Юрчишина О.А. – 716

Ющук І. – 54, 437, 531- 533, 612-614

Яворівський В. – 562

Яворницький Д. – 219

Якимович Б. – 264

Януш Я.В. – 390

Яременко В. – 55, 99

Ярещенко А. – 56

Ярош В. – 563

Яценко Б. – 57

Ященко Л. – 564

Ящук Л.Ф. - 601

 

Мова - невмирущий скарб народу


 Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського

 

 

“Мова - невмирущий скарб народу”

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 1999

 

 

Зміст

 

Від укладачів

ПЕРЕДМОВА (Б. Хоменко)

СВІТ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Загальні питання

ТИСЯЧОЛІТТЯМИ ТВОРИЛАСЬ УКРАЇНСЬКА МОВА

Коріння сягає глибини віків

Пам’ятки української мови

Словники скарбниця українського слова

Життєпис української мови

Мартиролог українського слова

Народ крізь призму мови

Фольклор колиска народної мови

Діалектичне розмаїття народної мови

Життя віддане слову

Діячі культури на сторожі рідної мови

Розвиток сучасної української мови

Український правопис

Українська термінологія

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ І МОВА

Воскресне мова – воскресне Україна

Мова нації – державна мова

Проблеми мовної політики в Україні

Про культуру української мови

Говоримо українською

УКРАЇНСЬКА МОВА В СВІТІ

ХУДОЖНЄ СЛОВО ПРО МОВУ

Поезія

Пісні

Сценарії

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК