Місцеве самоврядування: історія і сучасність

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності

 

 

 

До 70-річчя утворення

Вінницької області

 

 

 

Місцеве самоврядування: історія і сучасність 

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця

2002

 

Від укладачів 

В останні десятиліття тенденцією світового розвитку є зростання ролі території, перенесення на місця відповідальності за вирішення соціально-економічних питань. Становлення України як незалежної держави також пов’язано з нагальною потребою демократизації громадського життя, розвитком місцевого самоврядування.

На сьогодні в Україні створена відповідна законодавча база щодо забезпечення розвитку місцевого самоврядування, зокрема прийнято закон «Про місцеве самоврядування в Україні». Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування. Указом Президента України для підвищення ролі місцевого самоврядування 7 грудня визначено як «День місцевого самоврядування».

До покажчика «Місцеве самоврядування: історія і сучасність» включено книги, публікації з періодичних видань, які вийшли в останні роки. Окремі розділи покажчика розкривають історію самоврядування і його сьогоднішній стан на Вінниччині.

Література в покажчику розміщена за розділами, а в їх межах в логічній послідовності, або в алфавітному порядку.

Видання носить вибірковий характер, адресується в першу чергу працівникам органів місцевого самоврядування, викладачам, науковцям, студентам, політологам, бібліотечним працівникам.

Відбір літератури закінчено 1 лютого 2002 року.

 

З ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В Україні

 

Кампо В. Український муніципалізм: історія і сучасність // Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 27/28. – С. 492-504.

Мойсієнко В. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Історія в шк. України. – 1999. – № 4. – С. 14-18.

глотов Б. Традиції місцевого самоврядування в культурно-цивілізаційному бутті українського народу // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 392-395.

Романов В. Теоретико-методологічні аспекти аналізу історич-ного досвіду реформ місцевого самоврядування //  Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 386-388.

Яцунська О. Місцеве самоврядування. Історико-правові аспекти світового та українського досвіду // Віче. – 2000. – № 7. – С. 39-48. Бібліогр.: 13 назв.

Каменский а. Взгляд на историю местного управления // Полис. – 2000. – № 5. – С. 27-31.

Качковський Л. Політична еліта та демократичні віча в Київській Русі // Вінниччина. – 2000. – 17 трав. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»); День. – 2000. – 25 лют. – С. 8.

Делімарський Р. Запровадження Магдебурзького права в Києві // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 99-105.

Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в Києві: Історія і сучасність // Віче. – 1999. – № 5. – С. 133-141.

Прокопович В. Під золотою корогвою: [Про Магдебурзьке право в Києві] // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 27/28. – С. 121-140.

Щербина В. Київ у документах Магдебурзького права // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 54-79.

Піч Р. Магдебурзьке право в Україні [XV-XIX ст.] // Укр. світ. – 1996. – № 1/3. – С. 37-39.

Климовський С.І. До питання про «обмеженість» магдебурзького права середньовічного Києва // Укр. іст. журн. – 1997. – № 4. – С. 76-81.

Делімарський Р. Самоврядування Києва за Магдебурзьким правом у XV-XIX ст. // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 16-35.

Кіселичник В. Про надання українським містам у XІV-XVII ст. Магдебурзького права // Право України. – 1996. – № 9. – С. 82-84.

Гамбург Л. Магістральні і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII ст. // Право України. – 2000. – № 4. – С. 110-114.

Мироненко О. Ради генеральної старшини у самовряду-ванні українського козацтва // Вісн. Акад. правов. наук України. – 1999. – № 1. – С. 118-134.

Коваченко А. До питання про місцеві органи влади України другої половини XVIII ст. // Вісн. Акад. правов. наук України. – 1999. – № 3. – С. 54-63.

Григорьев В. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления в Украине (до середины ХІХв.) // Юрид. вестн. – 1998. – № 2. – С. 76-81.

Алексеенко А.Г. Городские советы Украинской ССР (1917-1920 гг.). – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1960. – 160 с.

Коник С. Місцеві органи державної виконавчої влади української держави 1918 р.: структура, повноваження та компетенція // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 306-312. 

 

На Вінниччині 

Очерк истории местного самоуправления в Подолии // Подол. хозяин. – 1915. – № 9/10. – С. 2-11.

Дідур Г.М. Місцеве самоврядування – історія, час // Піщан. вісті. – 2001. – 4 груд.

Хто керував Вінницею?: З історії міста над Бугом [XVIII ст.] // Вінниц. газ. – 1994. – 10 лют.

Отамановський В.Д. [Сільські громади Побожжя ХІІІ – початку ХV вв.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 2, § 3. – С. 86-92.

Отамановський В.Д. Самоврядування громадян. Функції війта. XІV-XVII ст. [Сільські громади Побожжя ХІІІ – початку ХV ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 7, § 1. – С. 356-358.

Отамановський В.Д. Устрій м. Вінниці від 1638 р. до кінця ХVІІ ст.: [Магдебурзьке право у Вінниці] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 7, § 3. – С. 369-389.

Отамановський В.Д. [Шлях до надання магдебурзького права ХVІІ ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 6, § 1. – С. 293-299.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. – 143 С.

  Із змісту: [Магдебурзьке право у Вінниці та ін. містах Поділля]. – С. 17-20.

Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ ст. – Вінниця: Велес, 2001. – 192 с.

Мельничук О. Сільське самоврядування в Подільській губернії (друга пол. ХІХ ст.) // Юрид. вісн. – 1999. – № 3. – С. 103-105.

Мельничук О.Ф. Повітова виконавча влада Подільської губернії в другій половині ХІХ ст. // Тези доп. і повідомл. 19-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 33-34.

Мельничук О.Ф. Виконавча влада в Подільській губернії (ІІ пол. ХІХ ст.): [Функції губернаторів] // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. – К., 1999. – С. 138-146.

Степаненко А. Вінниця, якою її зробив міський голова Оводов: [Внесок у розв. міста кінця ХІХ – поч. ХХ ст. міськ. голови М. Оводова] // Подолія. – 1994. – 24 трав.

Зонова І. Хто був мером Вінниці сто років тому і яку пам’ять залишив по собі: [Про М.В. Оводова] // 33 канал. – 1996. – 12 лип. (№ 28). – С. 3.

Лукач В. Як у Вінниці обирали міську думу в 1902 р. // Більшовиц. правда. – 1937. – 17 жовт.

Сесак І.В. Земські установи на Поділлі: [1904-1914 рр.] // Тези доп. VI Поділ. іст.-краєзн. конф.:(Секція історії дожовтн. періоду). – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 12-13.

Рибалка І.К. Історія Української РСР. Дорадянський період. – К.: Вища шк., 1978. – 591 с.

  Із змісту: [Прийняття закону про введення земств в Поділ. губернії в 1911 р.]. – С. 517.

Лещенко М.Н., Сесак І.В. Земські установи на Правобережній Україні (1904-1917 рр.): [Наводяться дані по Поділ. губернії] // Укр. іст. журн. – 1986. – № 5. – С. 104-112.

Маркусь В. Земства. Земські установи: [Органи місц. самоврядування в Рос. імперії (1865-1917). Згадується, що на Поділлі ці форми введено частково у 1904 р., остаточно (з обмеженнями для пол. шляхти) з 27.ІІІ.1911 р.] // Енцикл. українознавства. – Л., 1993. – Т. 2. – С. 790-792.

Різниченко С. Запровадження земств на Правобережній Україні: [В т. ч. на Поділлі, 1911 р.] // Київ старовина. – 1999. – № 4.– С. 140-145.

Воловик В.П. Утворення й діяльність Вінницької Ради робітничих і солдатських депутатів // Тези третьої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (4 верес. 1985 р.). – Вінниця, 1985. – С. 5-6.

Григорчук П.С., Яременко О.Л. Міське самоврядування Вінниці в 1917-1918 рр. // Матеріали ІІ іст.-краєзн. конф. «Вінниця: минуле і сучасне», присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від нім.-фашист. загарбників. – Вінниця, 1994. – С. 29-32.

[Діяльність Вінниц. Ради робітн. та солдат. депутатів] // Вінниця: іст. нарис. – Вінниця, 1964. – С. 144-146.

Синиця К. Він віддав себе до краплі: [Про першого голову виконкому міськради м. Вінниці Є.П. Едельштейна] // Вінниц. правда. – 1988. – 30 січ. 

 

Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні 

Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: «Просвіта». – 1996. – 80 с.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України... 7 лип. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 26 – Ст. 1151; Уряд. кур’єр. – 2001. – 4 лип.; Голос України. – 2001. – 10 лип.

Про місцеве самоврядування в України: Закон України: Станом на 5 берез. 2001 р.: Офіц. вид. / Верхов. Рада України. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 68 с.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України: Станом на 1 берез. 2000 р. – К., 2000. – 63 с.

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самовряду-вання: Закон України... 15 лип. 1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 29. – С. 8; Уряд. кур’єр. – 1997. – 24 лип.; Голос України. – 1997. – 19 лип.

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів: Закон України... 4 лют. 1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 24. – Ст. 180; Голос України. – 1994. – 25 берез.

Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 р.: Постанова Верхов. Ради України... 4 жовт. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 41. – Ст. 1842; Голос України. – 2001. – 11 жовт.

Про Положення про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України... 25 січ. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 5. – Ст. 173.

Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодер-жавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України... 13 груд. 2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 51. – Ст. 2193; Уряд кур’єр. – 2001. – 24 січ.

Про День місцевого самоврядування: Указ Президента України... 25 листоп. 2000 р. // Уряд кур’єр. – 2001. – 2 груд.; Голос України.– 2000. – 7 груд.

Про державну підтримку розвитку місцевого самовряду-вання: Указ Президента України... 30 серп. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 36. – Ст. 1658; Уряд. кур’єр. – 2001. – 4 верес.

Про Положення про фонд сприяння місцевому самовряду-ванню України та склад його правління: Указ Президента України... 5 трав. 1996 р. // Уряд. кур’єр. – 1996. – 13 черв.

Про схвалення Концепції щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»: Розпорядження Кабінету Міністрів... 1 берез. 2001 р. № 69-р // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 10. – Ст. 471.

Про забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів Україн .: Постанова Кабінету Міністрів України... 20 черв. 2000 р. № 1001 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 25. – Ст. 1061.

Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України... 9 берез. 1999 р. № 339 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 10. – Ст. 390.

Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50.    

СТАНОВЛЕННЯ  

місцевого самоврядування в Україні    

Книги

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципал. право.– К.: Атіка, 2000. – 303 с.

Григорьев В.А. Местное самоуправление: Сравнит.-прав. анализ основ орг. и деятельности.– О.: Юрид. лит., 2001.–195 с.

Григорьев В.А. Становление местного самоуправления в Украине: науч. изд.-–О.: Юрид. лит., 2000.– 109 с.

Державне управління, державна служба,місцеве самовряду-вання / За заг. ред. О.Ю. Оболенського.– Хмельницький: Поділля, 1999.– 570 с.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / НАН України. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького.– К.: ІнЮре, 2000.– 33 с.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– 502 с.

Копань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні.- К.: Оріяни, 2001.– 143 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.- К., 2001.- 176 с.

Кращі практики в місцевому самоврядуванні України. – К., 2000.- 66 с.

Місцеве самоврядування в Україні: (Закон, практика, пробл.) / Упр. по зв’язках з органами влади і органами місц. самоврядування апарату Верхов. Ради.–К.: Парлам. вид-во, 2000.– 143 с.

Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– 351 с.

Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку: Зб. матеріалів і док.– К.: Логос, 2000.- 262 с.

Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Золочів. –  Львів, 27-28 трав. 2000 р.). – Л.: Вид-во громад.-політ. журн. “Державність”, 2000.– 228 с.

Самоврядування та самоорганізація територіальних громад: Матеріали наук.-практ. конф. Львів, 24-25 черв. 1999 р. / Редкол. Б. Ковальчук та ін.– Л., 1999.– 206 с.

Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: Посіб.- К.: Заповіт, 1997.– 186 с.– (Сер. “Програма сприяння парламентові України”).

Український муніципальний рух: 10 років поступу: Зб. матеріалів та док.– К.: Логос, 2001.– 413 с.

 

Статті

Андресюк Б. Самоврядування. Чого ми від нього очікуємо? // Віче. – 2000. – № 1. – С. 40-47.

Ант А. Чи буде самоврядування в Україні європейським? // Віче. – 1998. – № 10. – С. 48-60.

Безсмертний Р. самоврядування. Конституційна модель і проблеми повноцінного функціонування // Віче. – 1997. – № 11. – С. 45-56.

Бичек В. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядуваня в управлінні територіями в Україні // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 3. – С. 9-14.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення державного управління та місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного права // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 209-216.

Борденюк В. Деякі проблеми реформування інститутів публічної влади на місцях у контексті державної регіональної політики // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 21-30.

Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом // Право України. – 2001. – № 2. – С. 53-57.

Боса Н. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і протиріччя // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. –  2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 29-36.

Гірник М. Європейська хартія місцевого самоврядування в правовому колі України: аналіз ситуації // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 139-143.

Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування // Право України. – 1998. – № 3. – с. 14-17, 30.

Горенко Л. Основні шляхи взаємодії районних державних адміністрацій та районних рад у вирішенні питань регіонального соціально-економічного розвитку // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 75-77.

Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. – 1998. – № 5. – С. 32-40.

Григорішен В. Європейська Хартія про місцеве самовряду-ваня: проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 9-12.

Делія Ю. Компетенційні спори: причини та шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – № 6. – С. 32-33

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конститу-ційних правовідносин // Право України. – 1999. – № 11. – С. 24-26.

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10. – С. 20-24. – Бібліогр.: 11 назв.

Заяць І. Область: становлення сучасної регіональної політики в Україні // Право України. – 1997. – № 6. – С. 20-24.

Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2001. – № 6. – С. 99-101.

Коваль О. Місцеві органи державної виконавчої влади: структура, повноваження та компетенція в умовах регіоналізації України // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 1. – с. 82-85.

Козюра І. Мале місто: шлях до самоврядності // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України.– 2000.– Вип. 2, ч. 2.–С. 106-113.

Корженко В. Роль та можливості місцевого самовряду-вання в українському суспільстві // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 130-132.

Косінський В. Процесуальні особливості здійснення повноважень органами місцевого самоврядування // Право України. – 2000. – № 5. – С. 17-19.

Крестаєва Ю. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правове оформлення // Нова політика. – 2001. – № 6. – С. 50-53.

Криворучко Д. Українська модель місцевого самовряду-вання: проблеми становлення // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 41-44.

Куйбіда В. Становлення демократичних засад місцевого самоврядування // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 14-21.

Куйбіда В. Функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз і прогноз // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. –  2000. – № 1. – С. 294-299.

Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самовряду-вання в Україні // Право України. – 1998. – № 5. – С. 17-21.

Лаврик В. Місто, а в ньому ради: [Пробл. район. рад в системі місц. самоврядуваня] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 11 січ. – С. 5.

Литвиненко І. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 225-235.

Мамонтова В. Особливості місцевого самоврядування в Україні // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 151-154.

Мельниченко В. Особливості й проблеми визначення правового статусу виборних посадових осіб місцевого самовряду-вання // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1, ч. 1. –  С. 317-322.

Мягченко М. Загальнотеоретичні засади діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2000. – № 7. – с. 18-20.

Наврузов Ю. Категорія “громада” в сучасному лексиконі місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – С. 272-289.

Нескоромний О. Місцева рада вирішила // Віче. – 2000. – № 8. – С. 86-96.

Орзіх М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування // Юрид. вестн. – 2000. – № 2. – С. 101-107. – Бібліогр.: 10 назв.

Павленко С. Головне – законність і правопорядок // Віче. – 2000. – № 8. – С. 110-113.

Приступа М. Основні напрями розвитку місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 26-31.

Прокопа І. Сільські поселення в системі місцевого самоврядування // Право України. – 1998. – № 7. – С. 12-19.

Прусецький В. Конституційно-правові засади регулювання місцевого самоврядування за управлінським та європейським законодавством // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 21-26.

Рейда В. Культура взаємовідносин державних органів влади та місцевого самоврядування // Вісн.  Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 99-102.

Руснак Б. Місцеве самоврядування. пора змінити декорації // Віче. – 2000. – № 2. – С. 18-28.

Савостенко О. Офіційний ВЕБ-сайт облдержадміністрації – складова інформаційної моделі управління регіоном // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 3. – с. 234-239.

Саханенко С. Місто як політико-управлінська система // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 395-403.

Саханенко С. Самоорганізація громадян за місцем проживання у системі місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 2. – С. 140-151.

Сторожук І. Місцеве управління: поняття та проблеми // Вісн. укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 2. – С. 33-38.

Ткачук А., Саєнко Ю., Привалов Ю. Місцеве самовря-дування в Україні // Розбудова держави. – 1997. – № 8. – С. 71-83; № 9. – С. 37-41; № 10. – С. 52-58.

Українське самоврядування: як його багато в Європі // Визвол. шлях. – 1998. – № 9. – С. 1053-1055.

Шаров Ю. Моделювання комплексу потреб територіальної громади й стратегічної відповідальності органу муніципального управління // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 4. – С. 264-274.

Шаров Ю. Стратегічне планування й успішність само-врядування // Зб. наук. праць Укр. Акад.  держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – с. 295-308.

Яцунська О. Дизайн – він і для самоврядності дизайн: [Світ. досвід та орг. місц. влади в Україні] // Віче. – 2001. – № 7. – С. 60-73. 

 

На Вінниччині

Бондарчук І. Ділити не владу, а відповідальність: [Про практику роботи рад в обл.] // Віче. – 1997. – № 6. – С. 76-85.

Ваховський В. Партнерство громади і влади: [Розмова з міськ. головою про місц. самоврядування у Вінниці] / Запис О.Коваленко // Вінниц. газ. – 2001. – 7 груд.

Гуцол А. Багато прав і обов’язків: [Правове поле пост. коміс. місц. рад] // Вінниччина. – 1999. – 26 січ.

Жорноклей В.А. За якими законами живе місцева влада?: [Думки депутата міськради Вінниці] // 33 канал. – 1999. – 18 берез. – С. 6.

Загороднюк В. Від самоорганізації до самоуправління: [Голова Мурованокуриловец. райради про місц. самоврядування] // Вінниччина. – 2001. – 20 листоп.

Задіяти резерви: [Про засід. координац. ради у м.Шаргороді з питань місц. самоврядування при голові облради Г.Калентнікові] // Подолія. – 1999. – 13 серп. – (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

...І самоврядуванню треба вчитися: [Про семінар. заняття голів райрад, сіл., сел. та міськ. голів обл. у м. Хмільнику] // Вінниччина. – 1999. – 9 лип.

Іванов А. Захистити знедолених – така мета: [Про діяльн. пост. коміс. облради] / Розмову вів Г. Мазепа // Вінниччина.– 1998.– 5 груд.

Калетнік Г. Рада не повинна бути суто політичним органом. Вона має стати згуртованою командою однодумців // Вінниччина. – 1998.– 24 квіт.

Калетнік Г. Ради більше не будуть весільними генералами: [Голова Вінниц. облради про діяльн. депутат. корпусу] // Подолія. – 1998.– 3 верес.

Калетнік Г. Ради – найбільша державотворча партія України: [З виступу голови облради на ХІІ сес. Жмерин. райради] // Вінниччина.– 2001.– 5 січ.

Семенда Г. Головні пріоритети: [Голова Бершад. райради про місц. самоврядуваня в Україні, в т.ч. в р-ні] // Вінниччина. – 2001. – 2 листоп.

Семінар, якого досі ще не було: [Семінар-нарада у Вінниці “Про місц. самоврядування в Україні”] // Вінниччина. – 1998. – 3 листоп.

Степаненко А. Все по місцеве самоврядування: [З міжнар. семінару “Роль та місце місц. самоврядування під час перехід. періоду, муніцип. власність та керування місц. фінансами у Вінниці”] // Вінниц. газ. – 1997. – 9 груд.

Сулима О. Великий чоловік – громада: [Про сходи громадян Вінниччини] // Подолія. – 2001. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

Сулима О.  У міцного кореня крона міцна: [Щодо місц. самоврядування в обл.] // Вінниччина. – 2001. – 2 берез.

Татусяк С. “Місцеве самоврядування не терпить інертності”: [Про взаємодію райдержадмін. та органів місц. самоврядування Вінниц. обл.] // Подолія. – 1999. – 14 січ.

Яременко Т. Роль місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні права громадян на звернення (за матеріалами Вінниц. обл.) // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 281-286. 

 

Вибори в місцеві органи влади

2002 р. 

Про календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 31 берез. 2002 р.: Постанова Центр. виборчкоміс. № 1 від 4 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 18 січ.

Про обласну виборчу комісію по виборах депутатів Вінницької обласної ради 4 скликання: Рішення Вінниц. облради №533 від 10 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 15 січ.

Про загальний склад Вінницької обласної ради 4 скликання, що обиратиметься 31 березня 2002 р.: Рішення Вінниц. облради № 532 від 10 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 15 січ.

Про утворення багатомандатних виборчих округів по виборах депутатів Вінницької обласної ради 4 скликання: Рішення обл. виборч. коміс. по виборах депутатів Вінниц. обл. ради 4 скликання від 14 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 18 січ.

Про міську виборчу комісію по виборах депутатів міської ради та міського голови: Рішення міськради від 11 січ. 2002 р.  // Вінниц. газ. – 2002. – 15 січ.

До уваги виборців: [Вінниц. міська виборча комісія сповіщає про календар. строки основних орг. заходів з підгот. та провед. виборів депутатів місцевих рад та міського голови] // Вінниц. газ. – 2002. – 22 січ.

Про утворення виборчих округів по виборах депутатів Вінницької міської ради та міського голови // Вінниц. газ. – 2002. – 24 січ.

Коваленко О. Ми знову обиратимемо 50 депутатів: 3 сес. міськради 23 скликання // Вінниц. газ. – 2002. – 15 січ.

Пархоменко В. Союзники і попутники територіальних громад: Місц. самоврядування у виборч. програмах партій // Голос України. – 2001. – 7 груд. – С 4.

Пройшли реєстрацію: [Місц. осередки політ. партій, громад. орг. для участі у виборах депутатів облради 4 скликання] // Вінниччина. – 2002. – 29 січ.

Татусяк С. Вибирай. але не програй...: [Про політ. аспект майбут. виборів] // Вінниччина. – 2001. – 26 жовт.

Яворовенко М. Час вибору – вибір часу!: [Про майбут. вибори до рад. всіх рівнів і позиція жителів обл.] // 33 канал. – 2001. – 22 серп. – С. 18. 

 

Місцеве самоврядування: досвід інших країн 

Асанов А. Світовий досвід вирішення проблеми розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 10-17.

Бебик В., Яцків М. Еволюція системи місцевого самовря-дування в Польщі (на прикладі м.Шрьода Великопольська) // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 1. – С. 233-239.

Гончарова Н. Зарубіжний досвід здійснення державної регіональної політики // Зб.наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 46-49.

Девемі Ж.-Ф. Місцеве управління у Франції // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 77-83.

Долецький З., Матий П. Гміни та повіти в системі місцевого самоврядування Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2., ч. 1. – С. 62-64.

Іванюк В. Реформаційні процеси на регіональному рівні в Російській Федерації // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 52-57.

Козюра І. Навчання депутатів місцевих рад: (Досвід Канади) // Вісн.Укр. Акад.держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 3. – С. 230-233.

Козюра І. Формування регіональних самоврядних структур Центральної Канади // Вісн.Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 193-200.

Козюра І. Шлях до місцевого самоврядування: приклад західних провінцій Канади // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 407-413.

Комзюк Л. Реформа регіонального та місцевого самовряду-вання в Польщі: досвід для України // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 107-112.

Мішина Н. Організаційна форма місцевого самоврядування “рада – голова” в Україні та в США // Юрид. вестн. – 2001. – № 1. – С. 124-127.

Момонт Ю. Соціально-економічна діяльність органів місцевого самоврядування у Великобританії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 155-160.

Нинюк І. Додержання етичних норм – головна умова формування кадрової служби органів виконавчої влади та самовряд. структур у республіці Польща // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 299-306.

Нинюк І. Розвиток самоврядних структур та місцевої адміністрації – польський досвід // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 2. – с. 379-391.

Розпутенко І. Досвід запозичень органів місцевого самоврядування Великобританії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 1. – С. 256-264.

Фліс Т. Регіональне самоврядування в Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 1. – С.57-61.

Цвєткова Г. Повноваження функціонування місцевого самоврядування в Росії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – С. 308-312.

 

Місцеве самоврядування:

історія і сучасність

(Бібліографічний покажчик) 

 

 

Укладачі:  Г. Авраменко

О. Кізян

                                                                          

Редактор  М. Спиця

 

Комп’ютерний набір:  Г. Пасека

 Н. Спиця

 

Оригінал-макет  Н. Спиця

 

Тиражування   Г. Стратієнко

 

Відповідальна за випуск   М. Карягіна

 

 

 

Підписано до друку 14.02.2002 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Умов.  друк.  арк. 1.0.  Тираж 45 прим.

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

Поділитися:

Місцеве самоврядування: історія і сучасність


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності

 

 

 

До 70-річчя утворення

Вінницької області

 

 

 

Місцеве самоврядування: історія і сучасність 

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця

2002

 

Від укладачів 

В останні десятиліття тенденцією світового розвитку є зростання ролі території, перенесення на місця відповідальності за вирішення соціально-економічних питань. Становлення України як незалежної держави також пов’язано з нагальною потребою демократизації громадського життя, розвитком місцевого самоврядування.

На сьогодні в Україні створена відповідна законодавча база щодо забезпечення розвитку місцевого самоврядування, зокрема прийнято закон «Про місцеве самоврядування в Україні». Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування. Указом Президента України для підвищення ролі місцевого самоврядування 7 грудня визначено як «День місцевого самоврядування».

До покажчика «Місцеве самоврядування: історія і сучасність» включено книги, публікації з періодичних видань, які вийшли в останні роки. Окремі розділи покажчика розкривають історію самоврядування і його сьогоднішній стан на Вінниччині.

Література в покажчику розміщена за розділами, а в їх межах в логічній послідовності, або в алфавітному порядку.

Видання носить вибірковий характер, адресується в першу чергу працівникам органів місцевого самоврядування, викладачам, науковцям, студентам, політологам, бібліотечним працівникам.

Відбір літератури закінчено 1 лютого 2002 року.

 

З ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В Україні

 

Кампо В. Український муніципалізм: історія і сучасність // Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 27/28. – С. 492-504.

Мойсієнко В. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Історія в шк. України. – 1999. – № 4. – С. 14-18.

глотов Б. Традиції місцевого самоврядування в культурно-цивілізаційному бутті українського народу // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 392-395.

Романов В. Теоретико-методологічні аспекти аналізу історич-ного досвіду реформ місцевого самоврядування //  Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 386-388.

Яцунська О. Місцеве самоврядування. Історико-правові аспекти світового та українського досвіду // Віче. – 2000. – № 7. – С. 39-48. Бібліогр.: 13 назв.

Каменский а. Взгляд на историю местного управления // Полис. – 2000. – № 5. – С. 27-31.

Качковський Л. Політична еліта та демократичні віча в Київській Русі // Вінниччина. – 2000. – 17 трав. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»); День. – 2000. – 25 лют. – С. 8.

Делімарський Р. Запровадження Магдебурзького права в Києві // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 99-105.

Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в Києві: Історія і сучасність // Віче. – 1999. – № 5. – С. 133-141.

Прокопович В. Під золотою корогвою: [Про Магдебурзьке право в Києві] // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 27/28. – С. 121-140.

Щербина В. Київ у документах Магдебурзького права // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 54-79.

Піч Р. Магдебурзьке право в Україні [XV-XIX ст.] // Укр. світ. – 1996. – № 1/3. – С. 37-39.

Климовський С.І. До питання про «обмеженість» магдебурзького права середньовічного Києва // Укр. іст. журн. – 1997. – № 4. – С. 76-81.

Делімарський Р. Самоврядування Києва за Магдебурзьким правом у XV-XIX ст. // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 16-35.

Кіселичник В. Про надання українським містам у XІV-XVII ст. Магдебурзького права // Право України. – 1996. – № 9. – С. 82-84.

Гамбург Л. Магістральні і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII ст. // Право України. – 2000. – № 4. – С. 110-114.

Мироненко О. Ради генеральної старшини у самовряду-ванні українського козацтва // Вісн. Акад. правов. наук України. – 1999. – № 1. – С. 118-134.

Коваченко А. До питання про місцеві органи влади України другої половини XVIII ст. // Вісн. Акад. правов. наук України. – 1999. – № 3. – С. 54-63.

Григорьев В. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления в Украине (до середины ХІХв.) // Юрид. вестн. – 1998. – № 2. – С. 76-81.

Алексеенко А.Г. Городские советы Украинской ССР (1917-1920 гг.). – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1960. – 160 с.

Коник С. Місцеві органи державної виконавчої влади української держави 1918 р.: структура, повноваження та компетенція // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 306-312. 

 

На Вінниччині 

Очерк истории местного самоуправления в Подолии // Подол. хозяин. – 1915. – № 9/10. – С. 2-11.

Дідур Г.М. Місцеве самоврядування – історія, час // Піщан. вісті. – 2001. – 4 груд.

Хто керував Вінницею?: З історії міста над Бугом [XVIII ст.] // Вінниц. газ. – 1994. – 10 лют.

Отамановський В.Д. [Сільські громади Побожжя ХІІІ – початку ХV вв.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 2, § 3. – С. 86-92.

Отамановський В.Д. Самоврядування громадян. Функції війта. XІV-XVII ст. [Сільські громади Побожжя ХІІІ – початку ХV ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 7, § 1. – С. 356-358.

Отамановський В.Д. Устрій м. Вінниці від 1638 р. до кінця ХVІІ ст.: [Магдебурзьке право у Вінниці] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 7, § 3. – С. 369-389.

Отамановський В.Д. [Шлях до надання магдебурзького права ХVІІ ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV-XVII століттях: Іст. дослідж. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – Розд. 6, § 1. – С. 293-299.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. – 143 С.

  Із змісту: [Магдебурзьке право у Вінниці та ін. містах Поділля]. – С. 17-20.

Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ ст. – Вінниця: Велес, 2001. – 192 с.

Мельничук О. Сільське самоврядування в Подільській губернії (друга пол. ХІХ ст.) // Юрид. вісн. – 1999. – № 3. – С. 103-105.

Мельничук О.Ф. Повітова виконавча влада Подільської губернії в другій половині ХІХ ст. // Тези доп. і повідомл. 19-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 33-34.

Мельничук О.Ф. Виконавча влада в Подільській губернії (ІІ пол. ХІХ ст.): [Функції губернаторів] // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. – К., 1999. – С. 138-146.

Степаненко А. Вінниця, якою її зробив міський голова Оводов: [Внесок у розв. міста кінця ХІХ – поч. ХХ ст. міськ. голови М. Оводова] // Подолія. – 1994. – 24 трав.

Зонова І. Хто був мером Вінниці сто років тому і яку пам’ять залишив по собі: [Про М.В. Оводова] // 33 канал. – 1996. – 12 лип. (№ 28). – С. 3.

Лукач В. Як у Вінниці обирали міську думу в 1902 р. // Більшовиц. правда. – 1937. – 17 жовт.

Сесак І.В. Земські установи на Поділлі: [1904-1914 рр.] // Тези доп. VI Поділ. іст.-краєзн. конф.:(Секція історії дожовтн. періоду). – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 12-13.

Рибалка І.К. Історія Української РСР. Дорадянський період. – К.: Вища шк., 1978. – 591 с.

  Із змісту: [Прийняття закону про введення земств в Поділ. губернії в 1911 р.]. – С. 517.

Лещенко М.Н., Сесак І.В. Земські установи на Правобережній Україні (1904-1917 рр.): [Наводяться дані по Поділ. губернії] // Укр. іст. журн. – 1986. – № 5. – С. 104-112.

Маркусь В. Земства. Земські установи: [Органи місц. самоврядування в Рос. імперії (1865-1917). Згадується, що на Поділлі ці форми введено частково у 1904 р., остаточно (з обмеженнями для пол. шляхти) з 27.ІІІ.1911 р.] // Енцикл. українознавства. – Л., 1993. – Т. 2. – С. 790-792.

Різниченко С. Запровадження земств на Правобережній Україні: [В т. ч. на Поділлі, 1911 р.] // Київ старовина. – 1999. – № 4.– С. 140-145.

Воловик В.П. Утворення й діяльність Вінницької Ради робітничих і солдатських депутатів // Тези третьої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (4 верес. 1985 р.). – Вінниця, 1985. – С. 5-6.

Григорчук П.С., Яременко О.Л. Міське самоврядування Вінниці в 1917-1918 рр. // Матеріали ІІ іст.-краєзн. конф. «Вінниця: минуле і сучасне», присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від нім.-фашист. загарбників. – Вінниця, 1994. – С. 29-32.

[Діяльність Вінниц. Ради робітн. та солдат. депутатів] // Вінниця: іст. нарис. – Вінниця, 1964. – С. 144-146.

Синиця К. Він віддав себе до краплі: [Про першого голову виконкому міськради м. Вінниці Є.П. Едельштейна] // Вінниц. правда. – 1988. – 30 січ. 

 

Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні 

Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: «Просвіта». – 1996. – 80 с.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України... 7 лип. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 26 – Ст. 1151; Уряд. кур’єр. – 2001. – 4 лип.; Голос України. – 2001. – 10 лип.

Про місцеве самоврядування в України: Закон України: Станом на 5 берез. 2001 р.: Офіц. вид. / Верхов. Рада України. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 68 с.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України: Станом на 1 берез. 2000 р. – К., 2000. – 63 с.

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самовряду-вання: Закон України... 15 лип. 1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 29. – С. 8; Уряд. кур’єр. – 1997. – 24 лип.; Голос України. – 1997. – 19 лип.

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів: Закон України... 4 лют. 1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 24. – Ст. 180; Голос України. – 1994. – 25 берез.

Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 р.: Постанова Верхов. Ради України... 4 жовт. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 41. – Ст. 1842; Голос України. – 2001. – 11 жовт.

Про Положення про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України... 25 січ. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 5. – Ст. 173.

Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодер-жавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України... 13 груд. 2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 51. – Ст. 2193; Уряд кур’єр. – 2001. – 24 січ.

Про День місцевого самоврядування: Указ Президента України... 25 листоп. 2000 р. // Уряд кур’єр. – 2001. – 2 груд.; Голос України.– 2000. – 7 груд.

Про державну підтримку розвитку місцевого самовряду-вання: Указ Президента України... 30 серп. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 36. – Ст. 1658; Уряд. кур’єр. – 2001. – 4 верес.

Про Положення про фонд сприяння місцевому самовряду-ванню України та склад його правління: Указ Президента України... 5 трав. 1996 р. // Уряд. кур’єр. – 1996. – 13 черв.

Про схвалення Концепції щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»: Розпорядження Кабінету Міністрів... 1 берез. 2001 р. № 69-р // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 10. – Ст. 471.

Про забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів Україн .: Постанова Кабінету Міністрів України... 20 черв. 2000 р. № 1001 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 25. – Ст. 1061.

Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України... 9 берез. 1999 р. № 339 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 10. – Ст. 390.

Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50.    

СТАНОВЛЕННЯ  

місцевого самоврядування в Україні    

Книги

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципал. право.– К.: Атіка, 2000. – 303 с.

Григорьев В.А. Местное самоуправление: Сравнит.-прав. анализ основ орг. и деятельности.– О.: Юрид. лит., 2001.–195 с.

Григорьев В.А. Становление местного самоуправления в Украине: науч. изд.-–О.: Юрид. лит., 2000.– 109 с.

Державне управління, державна служба,місцеве самовряду-вання / За заг. ред. О.Ю. Оболенського.– Хмельницький: Поділля, 1999.– 570 с.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / НАН України. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького.– К.: ІнЮре, 2000.– 33 с.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– 502 с.

Копань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні.- К.: Оріяни, 2001.– 143 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.- К., 2001.- 176 с.

Кращі практики в місцевому самоврядуванні України. – К., 2000.- 66 с.

Місцеве самоврядування в Україні: (Закон, практика, пробл.) / Упр. по зв’язках з органами влади і органами місц. самоврядування апарату Верхов. Ради.–К.: Парлам. вид-во, 2000.– 143 с.

Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– 351 с.

Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку: Зб. матеріалів і док.– К.: Логос, 2000.- 262 с.

Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Золочів. –  Львів, 27-28 трав. 2000 р.). – Л.: Вид-во громад.-політ. журн. “Державність”, 2000.– 228 с.

Самоврядування та самоорганізація територіальних громад: Матеріали наук.-практ. конф. Львів, 24-25 черв. 1999 р. / Редкол. Б. Ковальчук та ін.– Л., 1999.– 206 с.

Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: Посіб.- К.: Заповіт, 1997.– 186 с.– (Сер. “Програма сприяння парламентові України”).

Український муніципальний рух: 10 років поступу: Зб. матеріалів та док.– К.: Логос, 2001.– 413 с.

 

Статті

Андресюк Б. Самоврядування. Чого ми від нього очікуємо? // Віче. – 2000. – № 1. – С. 40-47.

Ант А. Чи буде самоврядування в Україні європейським? // Віче. – 1998. – № 10. – С. 48-60.

Безсмертний Р. самоврядування. Конституційна модель і проблеми повноцінного функціонування // Віче. – 1997. – № 11. – С. 45-56.

Бичек В. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядуваня в управлінні територіями в Україні // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 3. – С. 9-14.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення державного управління та місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного права // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 209-216.

Борденюк В. Деякі проблеми реформування інститутів публічної влади на місцях у контексті державної регіональної політики // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 21-30.

Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом // Право України. – 2001. – № 2. – С. 53-57.

Боса Н. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і протиріччя // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. –  2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 29-36.

Гірник М. Європейська хартія місцевого самоврядування в правовому колі України: аналіз ситуації // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 139-143.

Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування // Право України. – 1998. – № 3. – с. 14-17, 30.

Горенко Л. Основні шляхи взаємодії районних державних адміністрацій та районних рад у вирішенні питань регіонального соціально-економічного розвитку // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 75-77.

Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. – 1998. – № 5. – С. 32-40.

Григорішен В. Європейська Хартія про місцеве самовряду-ваня: проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 9-12.

Делія Ю. Компетенційні спори: причини та шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – № 6. – С. 32-33

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конститу-ційних правовідносин // Право України. – 1999. – № 11. – С. 24-26.

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10. – С. 20-24. – Бібліогр.: 11 назв.

Заяць І. Область: становлення сучасної регіональної політики в Україні // Право України. – 1997. – № 6. – С. 20-24.

Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2001. – № 6. – С. 99-101.

Коваль О. Місцеві органи державної виконавчої влади: структура, повноваження та компетенція в умовах регіоналізації України // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 1. – с. 82-85.

Козюра І. Мале місто: шлях до самоврядності // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України.– 2000.– Вип. 2, ч. 2.–С. 106-113.

Корженко В. Роль та можливості місцевого самовряду-вання в українському суспільстві // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 130-132.

Косінський В. Процесуальні особливості здійснення повноважень органами місцевого самоврядування // Право України. – 2000. – № 5. – С. 17-19.

Крестаєва Ю. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правове оформлення // Нова політика. – 2001. – № 6. – С. 50-53.

Криворучко Д. Українська модель місцевого самовряду-вання: проблеми становлення // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 41-44.

Куйбіда В. Становлення демократичних засад місцевого самоврядування // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 14-21.

Куйбіда В. Функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз і прогноз // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. –  2000. – № 1. – С. 294-299.

Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самовряду-вання в Україні // Право України. – 1998. – № 5. – С. 17-21.

Лаврик В. Місто, а в ньому ради: [Пробл. район. рад в системі місц. самоврядуваня] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 11 січ. – С. 5.

Литвиненко І. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 225-235.

Мамонтова В. Особливості місцевого самоврядування в Україні // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 151-154.

Мельниченко В. Особливості й проблеми визначення правового статусу виборних посадових осіб місцевого самовряду-вання // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1, ч. 1. –  С. 317-322.

Мягченко М. Загальнотеоретичні засади діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2000. – № 7. – с. 18-20.

Наврузов Ю. Категорія “громада” в сучасному лексиконі місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – С. 272-289.

Нескоромний О. Місцева рада вирішила // Віче. – 2000. – № 8. – С. 86-96.

Орзіх М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування // Юрид. вестн. – 2000. – № 2. – С. 101-107. – Бібліогр.: 10 назв.

Павленко С. Головне – законність і правопорядок // Віче. – 2000. – № 8. – С. 110-113.

Приступа М. Основні напрями розвитку місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 26-31.

Прокопа І. Сільські поселення в системі місцевого самоврядування // Право України. – 1998. – № 7. – С. 12-19.

Прусецький В. Конституційно-правові засади регулювання місцевого самоврядування за управлінським та європейським законодавством // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 21-26.

Рейда В. Культура взаємовідносин державних органів влади та місцевого самоврядування // Вісн.  Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 99-102.

Руснак Б. Місцеве самоврядування. пора змінити декорації // Віче. – 2000. – № 2. – С. 18-28.

Савостенко О. Офіційний ВЕБ-сайт облдержадміністрації – складова інформаційної моделі управління регіоном // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 3. – с. 234-239.

Саханенко С. Місто як політико-управлінська система // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 395-403.

Саханенко С. Самоорганізація громадян за місцем проживання у системі місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 2. – С. 140-151.

Сторожук І. Місцеве управління: поняття та проблеми // Вісн. укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 2. – С. 33-38.

Ткачук А., Саєнко Ю., Привалов Ю. Місцеве самовря-дування в Україні // Розбудова держави. – 1997. – № 8. – С. 71-83; № 9. – С. 37-41; № 10. – С. 52-58.

Українське самоврядування: як його багато в Європі // Визвол. шлях. – 1998. – № 9. – С. 1053-1055.

Шаров Ю. Моделювання комплексу потреб територіальної громади й стратегічної відповідальності органу муніципального управління // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 4. – С. 264-274.

Шаров Ю. Стратегічне планування й успішність само-врядування // Зб. наук. праць Укр. Акад.  держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – с. 295-308.

Яцунська О. Дизайн – він і для самоврядності дизайн: [Світ. досвід та орг. місц. влади в Україні] // Віче. – 2001. – № 7. – С. 60-73. 

 

На Вінниччині

Бондарчук І. Ділити не владу, а відповідальність: [Про практику роботи рад в обл.] // Віче. – 1997. – № 6. – С. 76-85.

Ваховський В. Партнерство громади і влади: [Розмова з міськ. головою про місц. самоврядування у Вінниці] / Запис О.Коваленко // Вінниц. газ. – 2001. – 7 груд.

Гуцол А. Багато прав і обов’язків: [Правове поле пост. коміс. місц. рад] // Вінниччина. – 1999. – 26 січ.

Жорноклей В.А. За якими законами живе місцева влада?: [Думки депутата міськради Вінниці] // 33 канал. – 1999. – 18 берез. – С. 6.

Загороднюк В. Від самоорганізації до самоуправління: [Голова Мурованокуриловец. райради про місц. самоврядування] // Вінниччина. – 2001. – 20 листоп.

Задіяти резерви: [Про засід. координац. ради у м.Шаргороді з питань місц. самоврядування при голові облради Г.Калентнікові] // Подолія. – 1999. – 13 серп. – (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

...І самоврядуванню треба вчитися: [Про семінар. заняття голів райрад, сіл., сел. та міськ. голів обл. у м. Хмільнику] // Вінниччина. – 1999. – 9 лип.

Іванов А. Захистити знедолених – така мета: [Про діяльн. пост. коміс. облради] / Розмову вів Г. Мазепа // Вінниччина.– 1998.– 5 груд.

Калетнік Г. Рада не повинна бути суто політичним органом. Вона має стати згуртованою командою однодумців // Вінниччина. – 1998.– 24 квіт.

Калетнік Г. Ради більше не будуть весільними генералами: [Голова Вінниц. облради про діяльн. депутат. корпусу] // Подолія. – 1998.– 3 верес.

Калетнік Г. Ради – найбільша державотворча партія України: [З виступу голови облради на ХІІ сес. Жмерин. райради] // Вінниччина.– 2001.– 5 січ.

Семенда Г. Головні пріоритети: [Голова Бершад. райради про місц. самоврядуваня в Україні, в т.ч. в р-ні] // Вінниччина. – 2001. – 2 листоп.

Семінар, якого досі ще не було: [Семінар-нарада у Вінниці “Про місц. самоврядування в Україні”] // Вінниччина. – 1998. – 3 листоп.

Степаненко А. Все по місцеве самоврядування: [З міжнар. семінару “Роль та місце місц. самоврядування під час перехід. періоду, муніцип. власність та керування місц. фінансами у Вінниці”] // Вінниц. газ. – 1997. – 9 груд.

Сулима О. Великий чоловік – громада: [Про сходи громадян Вінниччини] // Подолія. – 2001. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

Сулима О.  У міцного кореня крона міцна: [Щодо місц. самоврядування в обл.] // Вінниччина. – 2001. – 2 берез.

Татусяк С. “Місцеве самоврядування не терпить інертності”: [Про взаємодію райдержадмін. та органів місц. самоврядування Вінниц. обл.] // Подолія. – 1999. – 14 січ.

Яременко Т. Роль місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні права громадян на звернення (за матеріалами Вінниц. обл.) // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 281-286. 

 

Вибори в місцеві органи влади

2002 р. 

Про календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 31 берез. 2002 р.: Постанова Центр. виборчкоміс. № 1 від 4 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 18 січ.

Про обласну виборчу комісію по виборах депутатів Вінницької обласної ради 4 скликання: Рішення Вінниц. облради №533 від 10 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 15 січ.

Про загальний склад Вінницької обласної ради 4 скликання, що обиратиметься 31 березня 2002 р.: Рішення Вінниц. облради № 532 від 10 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 15 січ.

Про утворення багатомандатних виборчих округів по виборах депутатів Вінницької обласної ради 4 скликання: Рішення обл. виборч. коміс. по виборах депутатів Вінниц. обл. ради 4 скликання від 14 січ. 2002 р. // Вінниччина. – 2002. – 18 січ.

Про міську виборчу комісію по виборах депутатів міської ради та міського голови: Рішення міськради від 11 січ. 2002 р.  // Вінниц. газ. – 2002. – 15 січ.

До уваги виборців: [Вінниц. міська виборча комісія сповіщає про календар. строки основних орг. заходів з підгот. та провед. виборів депутатів місцевих рад та міського голови] // Вінниц. газ. – 2002. – 22 січ.

Про утворення виборчих округів по виборах депутатів Вінницької міської ради та міського голови // Вінниц. газ. – 2002. – 24 січ.

Коваленко О. Ми знову обиратимемо 50 депутатів: 3 сес. міськради 23 скликання // Вінниц. газ. – 2002. – 15 січ.

Пархоменко В. Союзники і попутники територіальних громад: Місц. самоврядування у виборч. програмах партій // Голос України. – 2001. – 7 груд. – С 4.

Пройшли реєстрацію: [Місц. осередки політ. партій, громад. орг. для участі у виборах депутатів облради 4 скликання] // Вінниччина. – 2002. – 29 січ.

Татусяк С. Вибирай. але не програй...: [Про політ. аспект майбут. виборів] // Вінниччина. – 2001. – 26 жовт.

Яворовенко М. Час вибору – вибір часу!: [Про майбут. вибори до рад. всіх рівнів і позиція жителів обл.] // 33 канал. – 2001. – 22 серп. – С. 18. 

 

Місцеве самоврядування: досвід інших країн 

Асанов А. Світовий досвід вирішення проблеми розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 10-17.

Бебик В., Яцків М. Еволюція системи місцевого самовря-дування в Польщі (на прикладі м.Шрьода Великопольська) // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 1. – С. 233-239.

Гончарова Н. Зарубіжний досвід здійснення державної регіональної політики // Зб.наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 46-49.

Девемі Ж.-Ф. Місцеве управління у Франції // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 77-83.

Долецький З., Матий П. Гміни та повіти в системі місцевого самоврядування Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2., ч. 1. – С. 62-64.

Іванюк В. Реформаційні процеси на регіональному рівні в Російській Федерації // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 52-57.

Козюра І. Навчання депутатів місцевих рад: (Досвід Канади) // Вісн.Укр. Акад.держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 3. – С. 230-233.

Козюра І. Формування регіональних самоврядних структур Центральної Канади // Вісн.Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 193-200.

Козюра І. Шлях до місцевого самоврядування: приклад західних провінцій Канади // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 407-413.

Комзюк Л. Реформа регіонального та місцевого самовряду-вання в Польщі: досвід для України // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 107-112.

Мішина Н. Організаційна форма місцевого самоврядування “рада – голова” в Україні та в США // Юрид. вестн. – 2001. – № 1. – С. 124-127.

Момонт Ю. Соціально-економічна діяльність органів місцевого самоврядування у Великобританії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 155-160.

Нинюк І. Додержання етичних норм – головна умова формування кадрової служби органів виконавчої влади та самовряд. структур у республіці Польща // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 299-306.

Нинюк І. Розвиток самоврядних структур та місцевої адміністрації – польський досвід // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 2. – с. 379-391.

Розпутенко І. Досвід запозичень органів місцевого самоврядування Великобританії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 1. – С. 256-264.

Фліс Т. Регіональне самоврядування в Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 1. – С.57-61.

Цвєткова Г. Повноваження функціонування місцевого самоврядування в Росії // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – С. 308-312.

 

Місцеве самоврядування:

історія і сучасність

(Бібліографічний покажчик) 

 

 

Укладачі:  Г. Авраменко

О. Кізян

                                                                          

Редактор  М. Спиця

 

Комп’ютерний набір:  Г. Пасека

 Н. Спиця

 

Оригінал-макет  Н. Спиця

 

Тиражування   Г. Стратієнко

 

Відповідальна за випуск   М. Карягіна

 

 

 

Підписано до друку 14.02.2002 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Умов.  друк.  арк. 1.0.  Тираж 45 прим.

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.