Методичне забезпечення – каталізатор розвитку бібліотек

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

 

 

  

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК

(Попереджувальна бібліографічна довідка)

 

 

 

Вінниця, 2002

 

 

 

Шановні колеги!

Вашій увазі пропонується попереджувальна бібліографічна довідка “Методичне забезпечення – каталізатор розвитку бібліотек”. Це видання покликане донести нову інформацію, кращий досвід зорієнтувати бібліотечних працівників у потоці найактуальніших матеріалів, що стосуються діяльності бібліотек як методичних центрів.

Довідку можна умовно поділити на дві частини: у першій вміщено нові книги з питань бібліотечної справи, які надійшли останнім часом до ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва;  до другої – найцікавіші публікації із збірників та періодичних видань за 2000-2002 рр. В межах розділів матеріал розміщено в алфавітному порядку.

Дане видання розраховане на методистів та бібліотечних працівників, які займаються методичною роботою.

 

1.     Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке: Учеб. пособие: В 2 ч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.-  (Сер. «Современная библиотека», вып. 14).- Ч. 1-2.

2.     Алтухова Г.А. Речевая культура библиотекаря: Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 96 с. (Сер. «Современная библиотека», вып. 13).

3.     Бачалдин Б.Н., Инькова Л.И. Менеджмент в научно-методической работе: В помощь библиотекарю / Рос. гос. б-ка.- М., 1993.- 255 с.

4.     Библиотечный менеджмент. Дидактич. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Под. общ. ред. В.К.Клюева. - М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 208 с. (Сер. «Современная библиотека», вып. 18).

5.     Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: Учеб. пособие /Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: Изд-во МПО Профиздат, 2000.- 144 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 10).

6.     Дворкина М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 112 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 11).

7.     Завдання організаційно-методичної діяльності ЦБС: (Матеріали шоу проф. майстерності методиста на базі Яремчан. ЦБС Івано-Франків. обл.) / Нац. парламент. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтв.- К., 2001.- 4 с.- (ДЗК, вип. 3/7).

8.     Клюев В.К., Ястребова Е.М. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности: (Маркетинг в системе управления библиотекой): Учеб. пособие для вузов в колледжей культуры и искусств. - 2-е изд., дораб. и доп. / Под общ. ред. В.К.Клюева.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2002.- 144 с.

9.     Методичний центр інформує: Реком. питання комплексного вивчення / Київ. публіч. б-ка ім.Л.України.- К., 2001.- 3 с.

10. Митрофанова С.В. Учет библиотечных фондов: Метод. пособие.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 160 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 21).

11. Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук-практ. конф.- Рівне: Волин. обереги, 2002.- 122 с.

12. Сукиасян  Э.Р. Библиотечные каталоги: Метод. материалы.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 192 с. – (Сер. «Современная библиотека», вып. 19).

13. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечный фонд: (Секреты старого книгохранителя): Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 256 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 10).

14. Суслова М.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности: Учеб. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств.- 2-е изд., дораб. и доп. /  Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2001.- 144 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 6).

15. Терешин В.И. Библиотечный фонд: Учеб. пособие /Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- 2-е изд., испр и доп.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2001.- 176 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 4).

 *  *  *

16. Амаренкова Н. Нові тенденції у підвищенні кваліфікації  бібліотекарів публічних бібліотек України // Бібл. планета.- 2002.- № 1.- С. 18-20.

17. Башун Е.В. Маркетинг и фандрейзинг как факторы  активизации процессов внедрения новых технологий в библиотеках: [Про роботу Донец. ОУНБ] // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 1.- С.87-90.

18. Богдашкина Г. Спокойной жизни не сулит: [Про досвід роботи Іркут. ЦБС РФ, щодо підвищення кваліфікації бібл. працівників] // Б-ка.- 2001.- № 2.- С. 73-75.

19. Блінова Н. Орієнтуємося на професійні потреби бібліотекаря: [З досвіду метод. роботи в Дніпропетров. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2001.- № 2.- С. 8.

20. Гребенюк Т.В., Шабалина О.Г. История и современность Государственной и технической библиотеки Чехии: Впечатления от визита к чешским коллегам // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 10.- С. 54-58.

21. Гильфанова И. Муниципальная власть и мы: взгляд методиста: [Про співпрацю Свердлов. ОНБ з органами місцев. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 12.- С. 6-9.

22. Гурьева Т. Будьте взаимовежливы: Семинар-практикум «Библиотечная этика и этикет библиотекаря»: [м.Феодосія, Автоном. Респ. Крим] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 74-75.

23. Добко Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії // Бібл. вісн.- 2000.- № 2.- С. 30-36.

24. Довгалюк І. Фандрейзинг – це теж мистецтво: [З досвіду роботи Млинів. ЦБС Рівнен. обл.] // Бібл. планета.- 2000.- № 3.- С. 28.

25. Ермолина А. Растем вместе с городом: [Про впровадж. Апатит. ЦБС Мурман. обл. РФ нових форм і методів роботи] // Б-ка.- 2000.- № 11.- С. 41-42.

26. Животовська В. Інформаційна і соціальна діяльність бібліотеки – наріжні камені її престижу: [Про роботу Кіровоград. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2000.- № 3.- С. 41-42.

27. Жовнерук Л., Похиленко Л. Есть контакт: [Про впровадж. Москов. обл. дит. б-кою нових форм і методів роботи з дітьми] // Б-ка.- 2001.- № 11.- С. 45-46.

28. Иванова Т. В сетях паутиныча российское село: [З досвіду комп’ютеризації бібл.-бібліогр. процесів у Канев. ЦБС Краснодар. краю] // Б-ка.- 2000.- № 6.- С. 33-34.

29. Кочнева А., Потапенко Г. А у нас – все для вас: [Про мас. роботу з читачами в Режськ. ЦМБ Свердлов. обл.] // Б-ка.- 2000.- № 9.- С.61-62.

30. Кораблева И. Островок надежд и знаний: [Про роботу Курган. обл. юнац. б-ки РФ// Б-ка.- 2000.- № 7.- С. 22-23.

31. Кобзаренко А. Дитяча бібліотека в сучасному суспільстві: традиційні цінності, нові тенденції: [Виступ директора Держ. б-ки України для дітей на регіон. наук.-практ. конф. “Бібліотека в інформаційному суспільстві”  м. Київ, черв. 2001 р.] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- № 7.- С.20-23.

32.  Кунич О.П. До питання про науково-методичну діяльність ХДНБ ім.В.Г.Короленка //Зб. наук. ст. / Харків. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка.- Х., 2000.- Вип.3.- С. 4-18.

33.  Купрєєва Н. Основні напрямки регіональної бібліотечної політики: Інновац. діяльність б-ки: [Досвід роботи Запоріз. обл. б-ки] // Бібл. планета.- 1999.- № 4.- С. 41-42.

34.  Ляшенко Л. Ресурси INTERNET для бібліотечної професії, як складова безперервної освіти бібліотекарів: [Висвітлено роботу Нац. парламент. б-ки України] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- № 1.- С. 15-21.

35. Лахно О. Гуманітарна політика бібліотек щодо обслуговування людей похилого віку // Бібл. планета.- 2001.- № 3.- С. 1-4, дод.

36. Мурашко О. Ратоборцы и Ко: [З досвіду мас. роботи Старооскол. ЦБС Бєлгород. обл. та її співпраці з різн. орг. міста] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 43-44.

37. Малых Л. Легенда древних ойнов и действительность малого города: [Про співпрацю Холм. ЦБС Сахалін. обл. з органами місц. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 11.- С. 6-10.

38. Мордовенко Э. Учение с увлечением: Организуя досуг школьника, помогаем усваивать знания: [Про організацію роботи «Хобі-інформцентру» у Львів. ЦДБ] // Б-ка.- 2001.- №10.- С. 47-48.

39. Нежданова Т. У нас нет от вас секретов: Смотрите, читайте, заимствуйте: [З досвіду проведення конкурсів проф. майстерності бібліотекарів у Абсест. ЦМБ Свердлов. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 3.- С. 58-59.

40. Назарат Н. К какому празднику рисуют «Валентинки»?: [Про досвід мас. роботи Воркутин. ЦНБ ] // Б-ка.- 2000.- №10.- С.65.

41. Никанорова Л. Оперативная помощь для местной власти: [Про співпрацю Лайшев. ЦБС респ. Татарстан. з органами місц. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 9.- С. 57-58.

42. Протопова Е.Н. Опыт организации персональных выставок литературы [в Брян. ОУНБ ім.Ф.І.Тютчева] // Науч. и техн. б-ки.- 2001.- № 11.- С. 49-52.

43. Попова Н., Кукленко М. З пошаною й турботою: [З досвіду обслуговування публіч. б-ками м.Херсона людей похил. віку] // Бібл. планета.- 2001.- № 3.- С. 5-7, дод.

44. Пономарева Л. И психолог, и педагог, и … дипломат: [Про специфіку мас. роботи Біробіджан. ЦБС РФ] // Б-ка.- 2001.- № 2.- С. 23-25.

45. Павлинова А. Репертуар массовых мероприятий для читателей региона: [З досвіду роботи Кузбас. ОНБ] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 52-54.

46. Победаш И. Поставьте всех в известность о себе!: [Досвід роботи Желєзногород. ЦМБ Краснояр. краю по створенню сектору реклами] // Б-ка.- 2000.- № 6.- С. 12-14.

47.  Позигулина Н. «Сказочный дворец» или «терем-теремок»: [Про використання новацій та нетрадиц. форм в обслуговуванні читачів ЦДБ ім М.Губніна Бєлгород. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 10.- С. 27-29.

48. Райкова Г. Творческая лаборатория: [Інтерв'ю з зав. орг.-метод. відділом Рос. держ. дит. б-ки про розвиток метод. служб і впровадження інновацій] / Взял А.Тимофеев // Б-ка.- 2000.- № 12.- С. 68-69.

49. Семілєт Н., Гречко Г. Дитяча бібліотека: пошуки нових форм обслуговування: [Про розширення діапазону форм і методів роботи, приорітет. напрямки діяльн. у б-ках для дітей м.Миколаєва] // Бібл. вісн.- 1999.- № 1.- С. 18-22.

50. Сергеєва С. «Лучше один раз увидеть…»: Под этим девизом готовит мероприятия сел. библиотекари: [Про діяльн.  школи передов. досвіду та впровадж. нових форм мас. роботи у Янтинів. район. ЦБС респ. Чувашія] // Б-ка.- 2000.- № 8.- С. 46.

51. Силеманова Е. Реклама – не роскошь, а средство продвижения: [Про досвід роботи Омськ. ЦМСБ з питань дизайну та реклами в бібліотеках] // Б-ка.- 2000.- № 4.- С. 14-16.

52. Сомнева О. Кто вытащит счастливый номер?: Забавы и сказки в помощь учебе: [Про мас. роботу з дітьми Зарин. ЦДБ Алтай. краю] // Б-ка.- 2000.- № 8.- С. 36-38.

53. Соцков О. Методична служба діє [у Луган. ОУНБ ім.М.Горького] // Бібл. планета.- 2001.- № 4.- С. 22-23.

54. Сташків М. Методична  служба:  сучасний діапазон діяльності: [Досвід Львів. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2001.- № 4.- С. 21-22.

55. Сташків М. Найповніше задовольнити потреби новітнього споживача інформації – кредо сучасної бібліотеки: [Досвід роботи Львів. ОУНБ з період. вид.] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- №9.- С. 28-29.

56. Штраус Л. Неприятности отступают когда открываем эту дверь: [З досвіду організації роботи дозвіллєв. клубів при Солікам. ЦМБ Перм. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 12.- С. 44-45.

57. Циганкова Л. Навчаються українські та латиські бібліотекарі: [Про навчання бібліотекарів на базі б-к Кіровоград. обл. в рамках спіл. укр.-латис. проекту “10+10”] // Бібл. вісн.- 2000.- № 1.- С. 26-37.

58. Черногван А. Районна бібліотека грунтує місцеву громаду: [Про співпрацю Верхньодніпров. ЦБС Дніпропетров.обл. з місц. владою] // Бібл. планета.- 2001.- № 2.- С. 12.

59. Юрьева Т.Ю. Методическое обеспечение библиотек: [Досвід роботи Кемерів. ОНБ ім.В.Д.Федорова] // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 8.- С. 9-18.

 

Підготувала                                                                          Л.Бурдига

Поділитися:

Методичне забезпечення – каталізатор розвитку бібліотек


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

 

 

  

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК

(Попереджувальна бібліографічна довідка)

 

 

 

Вінниця, 2002

 

 

 

Шановні колеги!

Вашій увазі пропонується попереджувальна бібліографічна довідка “Методичне забезпечення – каталізатор розвитку бібліотек”. Це видання покликане донести нову інформацію, кращий досвід зорієнтувати бібліотечних працівників у потоці найактуальніших матеріалів, що стосуються діяльності бібліотек як методичних центрів.

Довідку можна умовно поділити на дві частини: у першій вміщено нові книги з питань бібліотечної справи, які надійшли останнім часом до ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва;  до другої – найцікавіші публікації із збірників та періодичних видань за 2000-2002 рр. В межах розділів матеріал розміщено в алфавітному порядку.

Дане видання розраховане на методистів та бібліотечних працівників, які займаються методичною роботою.

 

1.     Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке: Учеб. пособие: В 2 ч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.-  (Сер. «Современная библиотека», вып. 14).- Ч. 1-2.

2.     Алтухова Г.А. Речевая культура библиотекаря: Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 96 с. (Сер. «Современная библиотека», вып. 13).

3.     Бачалдин Б.Н., Инькова Л.И. Менеджмент в научно-методической работе: В помощь библиотекарю / Рос. гос. б-ка.- М., 1993.- 255 с.

4.     Библиотечный менеджмент. Дидактич. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Под. общ. ред. В.К.Клюева. - М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 208 с. (Сер. «Современная библиотека», вып. 18).

5.     Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: Учеб. пособие /Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: Изд-во МПО Профиздат, 2000.- 144 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 10).

6.     Дворкина М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 112 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 11).

7.     Завдання організаційно-методичної діяльності ЦБС: (Матеріали шоу проф. майстерності методиста на базі Яремчан. ЦБС Івано-Франків. обл.) / Нац. парламент. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтв.- К., 2001.- 4 с.- (ДЗК, вип. 3/7).

8.     Клюев В.К., Ястребова Е.М. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности: (Маркетинг в системе управления библиотекой): Учеб. пособие для вузов в колледжей культуры и искусств. - 2-е изд., дораб. и доп. / Под общ. ред. В.К.Клюева.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2002.- 144 с.

9.     Методичний центр інформує: Реком. питання комплексного вивчення / Київ. публіч. б-ка ім.Л.України.- К., 2001.- 3 с.

10. Митрофанова С.В. Учет библиотечных фондов: Метод. пособие.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 160 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 21).

11. Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук-практ. конф.- Рівне: Волин. обереги, 2002.- 122 с.

12. Сукиасян  Э.Р. Библиотечные каталоги: Метод. материалы.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 192 с. – (Сер. «Современная библиотека», вып. 19).

13. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечный фонд: (Секреты старого книгохранителя): Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МПО Профиздат, 2001.- 256 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 10).

14. Суслова М.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности: Учеб. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств.- 2-е изд., дораб. и доп. /  Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2001.- 144 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 6).

15. Терешин В.И. Библиотечный фонд: Учеб. пособие /Моск. гос. ун-т культуры и искусств.- 2-е изд., испр и доп.- М.: Изд-во МГУКИ: МПО Профиздат, 2001.- 176 с.- (Сер. «Современная библиотека», вып. 4).

 *  *  *

16. Амаренкова Н. Нові тенденції у підвищенні кваліфікації  бібліотекарів публічних бібліотек України // Бібл. планета.- 2002.- № 1.- С. 18-20.

17. Башун Е.В. Маркетинг и фандрейзинг как факторы  активизации процессов внедрения новых технологий в библиотеках: [Про роботу Донец. ОУНБ] // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 1.- С.87-90.

18. Богдашкина Г. Спокойной жизни не сулит: [Про досвід роботи Іркут. ЦБС РФ, щодо підвищення кваліфікації бібл. працівників] // Б-ка.- 2001.- № 2.- С. 73-75.

19. Блінова Н. Орієнтуємося на професійні потреби бібліотекаря: [З досвіду метод. роботи в Дніпропетров. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2001.- № 2.- С. 8.

20. Гребенюк Т.В., Шабалина О.Г. История и современность Государственной и технической библиотеки Чехии: Впечатления от визита к чешским коллегам // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 10.- С. 54-58.

21. Гильфанова И. Муниципальная власть и мы: взгляд методиста: [Про співпрацю Свердлов. ОНБ з органами місцев. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 12.- С. 6-9.

22. Гурьева Т. Будьте взаимовежливы: Семинар-практикум «Библиотечная этика и этикет библиотекаря»: [м.Феодосія, Автоном. Респ. Крим] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 74-75.

23. Добко Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії // Бібл. вісн.- 2000.- № 2.- С. 30-36.

24. Довгалюк І. Фандрейзинг – це теж мистецтво: [З досвіду роботи Млинів. ЦБС Рівнен. обл.] // Бібл. планета.- 2000.- № 3.- С. 28.

25. Ермолина А. Растем вместе с городом: [Про впровадж. Апатит. ЦБС Мурман. обл. РФ нових форм і методів роботи] // Б-ка.- 2000.- № 11.- С. 41-42.

26. Животовська В. Інформаційна і соціальна діяльність бібліотеки – наріжні камені її престижу: [Про роботу Кіровоград. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2000.- № 3.- С. 41-42.

27. Жовнерук Л., Похиленко Л. Есть контакт: [Про впровадж. Москов. обл. дит. б-кою нових форм і методів роботи з дітьми] // Б-ка.- 2001.- № 11.- С. 45-46.

28. Иванова Т. В сетях паутиныча российское село: [З досвіду комп’ютеризації бібл.-бібліогр. процесів у Канев. ЦБС Краснодар. краю] // Б-ка.- 2000.- № 6.- С. 33-34.

29. Кочнева А., Потапенко Г. А у нас – все для вас: [Про мас. роботу з читачами в Режськ. ЦМБ Свердлов. обл.] // Б-ка.- 2000.- № 9.- С.61-62.

30. Кораблева И. Островок надежд и знаний: [Про роботу Курган. обл. юнац. б-ки РФ// Б-ка.- 2000.- № 7.- С. 22-23.

31. Кобзаренко А. Дитяча бібліотека в сучасному суспільстві: традиційні цінності, нові тенденції: [Виступ директора Держ. б-ки України для дітей на регіон. наук.-практ. конф. “Бібліотека в інформаційному суспільстві”  м. Київ, черв. 2001 р.] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- № 7.- С.20-23.

32.  Кунич О.П. До питання про науково-методичну діяльність ХДНБ ім.В.Г.Короленка //Зб. наук. ст. / Харків. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка.- Х., 2000.- Вип.3.- С. 4-18.

33.  Купрєєва Н. Основні напрямки регіональної бібліотечної політики: Інновац. діяльність б-ки: [Досвід роботи Запоріз. обл. б-ки] // Бібл. планета.- 1999.- № 4.- С. 41-42.

34.  Ляшенко Л. Ресурси INTERNET для бібліотечної професії, як складова безперервної освіти бібліотекарів: [Висвітлено роботу Нац. парламент. б-ки України] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- № 1.- С. 15-21.

35. Лахно О. Гуманітарна політика бібліотек щодо обслуговування людей похилого віку // Бібл. планета.- 2001.- № 3.- С. 1-4, дод.

36. Мурашко О. Ратоборцы и Ко: [З досвіду мас. роботи Старооскол. ЦБС Бєлгород. обл. та її співпраці з різн. орг. міста] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 43-44.

37. Малых Л. Легенда древних ойнов и действительность малого города: [Про співпрацю Холм. ЦБС Сахалін. обл. з органами місц. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 11.- С. 6-10.

38. Мордовенко Э. Учение с увлечением: Организуя досуг школьника, помогаем усваивать знания: [Про організацію роботи «Хобі-інформцентру» у Львів. ЦДБ] // Б-ка.- 2001.- №10.- С. 47-48.

39. Нежданова Т. У нас нет от вас секретов: Смотрите, читайте, заимствуйте: [З досвіду проведення конкурсів проф. майстерності бібліотекарів у Абсест. ЦМБ Свердлов. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 3.- С. 58-59.

40. Назарат Н. К какому празднику рисуют «Валентинки»?: [Про досвід мас. роботи Воркутин. ЦНБ ] // Б-ка.- 2000.- №10.- С.65.

41. Никанорова Л. Оперативная помощь для местной власти: [Про співпрацю Лайшев. ЦБС респ. Татарстан. з органами місц. самоврядування] // Б-ка.- 2000.- № 9.- С. 57-58.

42. Протопова Е.Н. Опыт организации персональных выставок литературы [в Брян. ОУНБ ім.Ф.І.Тютчева] // Науч. и техн. б-ки.- 2001.- № 11.- С. 49-52.

43. Попова Н., Кукленко М. З пошаною й турботою: [З досвіду обслуговування публіч. б-ками м.Херсона людей похил. віку] // Бібл. планета.- 2001.- № 3.- С. 5-7, дод.

44. Пономарева Л. И психолог, и педагог, и … дипломат: [Про специфіку мас. роботи Біробіджан. ЦБС РФ] // Б-ка.- 2001.- № 2.- С. 23-25.

45. Павлинова А. Репертуар массовых мероприятий для читателей региона: [З досвіду роботи Кузбас. ОНБ] // Б-ка.- 2000.- № 10.- С. 52-54.

46. Победаш И. Поставьте всех в известность о себе!: [Досвід роботи Желєзногород. ЦМБ Краснояр. краю по створенню сектору реклами] // Б-ка.- 2000.- № 6.- С. 12-14.

47.  Позигулина Н. «Сказочный дворец» или «терем-теремок»: [Про використання новацій та нетрадиц. форм в обслуговуванні читачів ЦДБ ім М.Губніна Бєлгород. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 10.- С. 27-29.

48. Райкова Г. Творческая лаборатория: [Інтерв'ю з зав. орг.-метод. відділом Рос. держ. дит. б-ки про розвиток метод. служб і впровадження інновацій] / Взял А.Тимофеев // Б-ка.- 2000.- № 12.- С. 68-69.

49. Семілєт Н., Гречко Г. Дитяча бібліотека: пошуки нових форм обслуговування: [Про розширення діапазону форм і методів роботи, приорітет. напрямки діяльн. у б-ках для дітей м.Миколаєва] // Бібл. вісн.- 1999.- № 1.- С. 18-22.

50. Сергеєва С. «Лучше один раз увидеть…»: Под этим девизом готовит мероприятия сел. библиотекари: [Про діяльн.  школи передов. досвіду та впровадж. нових форм мас. роботи у Янтинів. район. ЦБС респ. Чувашія] // Б-ка.- 2000.- № 8.- С. 46.

51. Силеманова Е. Реклама – не роскошь, а средство продвижения: [Про досвід роботи Омськ. ЦМСБ з питань дизайну та реклами в бібліотеках] // Б-ка.- 2000.- № 4.- С. 14-16.

52. Сомнева О. Кто вытащит счастливый номер?: Забавы и сказки в помощь учебе: [Про мас. роботу з дітьми Зарин. ЦДБ Алтай. краю] // Б-ка.- 2000.- № 8.- С. 36-38.

53. Соцков О. Методична служба діє [у Луган. ОУНБ ім.М.Горького] // Бібл. планета.- 2001.- № 4.- С. 22-23.

54. Сташків М. Методична  служба:  сучасний діапазон діяльності: [Досвід Львів. ОУНБ] // Бібл. планета.- 2001.- № 4.- С. 21-22.

55. Сташків М. Найповніше задовольнити потреби новітнього споживача інформації – кредо сучасної бібліотеки: [Досвід роботи Львів. ОУНБ з період. вид.] // Вісн. Кн. палати.- 2001.- №9.- С. 28-29.

56. Штраус Л. Неприятности отступают когда открываем эту дверь: [З досвіду організації роботи дозвіллєв. клубів при Солікам. ЦМБ Перм. обл.] // Б-ка.- 2001.- № 12.- С. 44-45.

57. Циганкова Л. Навчаються українські та латиські бібліотекарі: [Про навчання бібліотекарів на базі б-к Кіровоград. обл. в рамках спіл. укр.-латис. проекту “10+10”] // Бібл. вісн.- 2000.- № 1.- С. 26-37.

58. Черногван А. Районна бібліотека грунтує місцеву громаду: [Про співпрацю Верхньодніпров. ЦБС Дніпропетров.обл. з місц. владою] // Бібл. планета.- 2001.- № 2.- С. 12.

59. Юрьева Т.Ю. Методическое обеспечение библиотек: [Досвід роботи Кемерів. ОНБ ім.В.Д.Федорова] // Науч. и техн. б-ки.- 2000.- № 8.- С. 9-18.

 

Підготувала                                                                          Л.Бурдига