Кращі виставки року. Випуск 6

Рік видання: 2005

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Кращі виставки року

 

Випуск 6

 

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

Вінниця, 2005

 


 

ЗМІСТ 

Книжкових виставок – колаж Авт. Т.М.Марченко

Пам’ятки історії права Авт.: О.В.Сафронова, К.М.Осадчук

Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий Авт.: Л.О.Авксентьєва, Т.П.Кристофорова

Сила здорової землі Авт. Л.В.Романченко

З глибин генетичної пам’яті Авт. Т.А.Марчук

 

 

 

 

 

 


 

Кращі виставки року

Вип. 6

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

Укладачі і комп’ютерний набір: Т.Марченко, О.Сафронова, К.Осадчук,

Л.Авксентьєва, Т.Кристофорова, Л.Романченко, Т.Марчук

 

Редактор М.Спиця

 

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет Н.Спиця

 

Тиражування Г.Стратієнко

 

Відповідальний за випуск: В.Циганюк

 

 

Підписано до друку 17.11.2005 р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 2.7. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

 

21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 73.

Поділитися:

Книжкових виставок – колаж

 

Бібліотека – це відкритий стіл ідей,

за який запрошено кожного

О.Герцен

Бібліотечна виставка – явище історично достатньо молоде. Вперше книжкові виставки увійшли в практику європейських країн в середині XIX століття. Цьому сприяла і організація міжнародних виставок, серед експонатів яких були книги. Крім того, збільшення об’ємів фондів та кількості користувачів поставило перед бібліотеками необхідність іншої організації бібліотечного простору, який би сприяв як розкриттю змісту книжкових фондів, так і розумінню ціннісної природи книги.

Бібліотечне обслуговування, яке здійснюється в умовах відкритого інформаційного простору, передбачає організацію найбільш раціонального обміну інформацією. І однією з адаптованих, апробованих форм розкриття ресурсів бібліотеки, стимулювання у користувачів мотивів звернення до інформації є виставкова діяльність книгозбірень.

За визначенням у сучасному бібліотекознавстві “Бібліотечна виставка – це публічна демонстрація спеціально підібраних і систематизованих видань друку та інших носіїв інформації, рекомендованих користувачам бібліотеки для огляду і ознайомлення” (Справочник библиотекаря. – СПб.: Профессия, 2000. – С. 3). Правильне проведення виставкової діяльності сприяє організації внутрішнього бібліотечного середовища як фактора залучення читачів і створення позитивного іміджу бібліотеки. Тому бібліотечні фахівці повинні чітко

дотримуватися методики розробки і оформлення книжкової виставки:

· вибір теми;

· визначення цільового і читацького призначення;

· виявлення і відбір документів;

· підбір допоміжних матеріалів;

· розробка структури книжкової виставки;

· оформлення книжкової виставки;

· реклама;

· аналіз ефективності книжкової виставки.

Бібліотечна виставка – це не просто зібрання книг, а осмислене творіння, яке покликане викликати у читача ціленаправлену інтелектуальну діяльність. Жоден мислячий відвідувач бібліотеки просто не може не звернути увагу на книжкові виставки за такими назвами “Нові книги нового століття”, “Віват, сенсація!”, “Персони: зіркове дос’є”, “Уроки геніїв бізнесу”, “Трагедія полону – зрадники чи жертви?”, “Тероризм: вчора, сьогодні. А завтра?”, “Війна і екологія душі”, “Лідери ХХІ: Хто вони? Які вони? ” , ”Знайди і підкори свою вершину! Вибираємо професію”, ”Пушкін, Гоголь, Достоєвський у сучасному прочитанні”, “Бестселери минулого століття”, “Збереження сім’ї через традиції народу”, “Чоловік + жінка = ?!”

На сьогоднішній час Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва напрацьований великий досвід організації проведення виставкової діяльності. Найбільш перспективними, вважають фахівці “Тімірязєвки”, є бібліотечні виставки направлені на задоволення інформаційних потреб цільових груп користувачів та ті, які розкривають багатство фондів бібліотеки. На цільову групу студентства, що глибоко вивчає історію, джерела виникнення, розвиток правознавства розрахована інформація представлена на бібліотечній виставці “Пам’ятки історії права”. Метою виставки “З

глибин генетичної пам’яті”, яка була розгорнута у відділі літератури та інформації з питань мистецтв, стало найповніше розкриття документного фонду відділу з сакрального для кожного українця народного мистецтва.

Тематичне розмаїття виставок головної книгозбірні дуже велике. Ретельно і продумано відбираються суспільнозначущі теми, крім того, бібліотечні виставки входять складовою частиною в загальнобібліотечні заходи. Так, наприклад, представлена у виданні виставка “Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий” є гармонійною супроводжуючою вечора-реквієму.

“Нам 41-й пам’ятати! Нам 45-й славити!”, а виставка “Сила здорової землі” презентувалася на засіданні клубу “Садівник”, який працює при відділі літератури та інформації з питань сільського господарства.

Представлені у даному виданні виставки є прикрасою простору у бібліотеці, її інтер’єру, створюють неповторну культурно-інтелектуальну ауру.

Фахівці ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва з любов’ю готують свої виставки, шліфують їх, щоб вони стали оригінальним надбанням бібліотечного мистецтва.

Т.М.Марченко,

завідуюча відділом науково-методичної роботи

 та інновацій у бібліотечній справі

Пам’ятки історії права

Памятники права дают нашим современникам шанс непосредственно почувство-вать отдаленную эпоху, ощутить специфику мышления, осознать психологические и нравствен-ные особенности людей, живших в отдален-ном прошлом. В сознании людей, компетентных в правоведении, они возвышаются как утесы в безбрежном море юридической повседнев-ности, состоящей из бесчисленных сделок, дели-ктов, казусов, договоров и приговоров. Вершин-ные достижения законодательства и научной мысли как бы организуют пространство исто-рии прав, превращая ее в исследовательную страну, которую можно нанести на карту.

О.Р.Бородин

Правова культура здавна цілком справедливо вважа-ється важливою складовою загальної культури суспіль-ства, ознакою його цивілізованості й гуманності, мірилом гармонії між особою і державою. Про рівень правової культури людської цивілізації промовисто свідчать ство-рені впродовж багатовікової історії юридичні пам’ятки, багато з яких сьогодні широко відомі в усьому світі.

Ці правові документи створювалися в різні історичні епохи і з різними політичними намірами; їх життєспро-можність і вплив на розвиток цивілізації суттєво відрізня-лися, але за всіх обставин кожний із них посідає своє, лише йому притаманне місце в історії права, є невіддільною частиною всесвітньої правової спадщини.

Оглядаючи пам’ятки права минулих цивілізацій, можна знайти корені сучасних державно-правових інститутів, джерела юриспруденції і законотворчості і прослідкувати вплив суспільної свідомості на норми права.

Історія права України також має вікові традиції та велику історичну спадщину. Перша в світі Конституція Пилипа Орлика, демократичне державне утворення Запорізька Січ, усталена система прав людини виникли на терені України тоді, коли в інших державах панували жорстокі феодально-монархічні режими.

Матеріали, представлені в книжковій виставці допоможуть бібліотекарю і бібліографу кваліфіковано виконати запит студента, який вивчає право, вчителя середньої школи або викладача вузу, любителя історії, професійного юриста.

Пам’ятки права зарубіжних країн нової та новітньої доби відображені в окремій книжковій виставці, яка була організована у відділі за назвою “ Джерела права країн світу нової та новітньої доби”.

 

Біблійні настанови етики і права

Не вбивай!

Не чини перелюбу!

Не кради!

Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!

Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого.

(Біблія. Книга Вихід, гл. 20)

 

Біблія, або Книги святого письма старого й нового заповіту: Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена.– [Б.м.]: Укр. біблійн. т-во, [Б.р.]. – 296 с.

Баренбойм П.Д. Первая Конституция мира: Библейские корни независимости суда: Учеб. пособие. – М.: Белые альвы, 1997. – 144 с.

Библейские легенды / Пересказ М.Письменный, Ил.Г.Доре. – М.: Дет. лит., 1992. – 87 с.: ил.

Библия и Конституция: Сб. ст. – М.: Белые альвы, 1998. – 160 с.

Влодек П. (Протоієрей). Закон Божий: Посіб. недільних шкіл та сім’ї. – Мукачево: Вид-во Мукачівсько-Ужгород. Православ. Єпархії, 1994. – 575 с.

Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа (з 4-го повного перекладу Біблії укр. мовою) / Пер. з давньогрец. Р.Турконяк. – К.: Укр. біблійне т-во, 2003. – [85] с.

 

Визначні пам’ятки стародавнього права

Ми не знаємо багато речей, які не були б настільки незрозумілі для нас, якби нам було знайоме читання прадавніх.

( З кн. Лилак Д.Д. “Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя”.– К., 2000.– С. 7.)

 

Аристотель. Политика. Афинская полития / Предисл. Е.Темнова. – М., 1997. – 221 с.

Бородин О.Р. Памятники истории права: Пособие для библиотекаря и библиографа. – М.: Либерия, 2003. – 216 с.

Византийский земледельческий закон / Текст, исслед., коммент. подгот. И.П.Медведев, Е.К.Пиотровская; Под ред. И.П.Медведева. – Л.: Наука, 1984. – 277 с.

Дигесты Юстиниана: Избр. фрагм. в пер. и с примеч. И.С.Перетерского / Отв. ред. Е.А.Скрипилев. – М.: Наука, 1984. – 447 с.

Законы Ману // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М.Черниловского. – М., 1984. – С. 25-34.

Законы Хаммурапи царя Вавилона // Сборник доку-ментов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е.Ливанцев. – Л., 1977. – С. 5-9.

Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. – К.: Оріяни, 2000. – 137 с.

Памятники Римского права: Законы ХІІ табл. Инсти-туции Гая. Дигесты Юстиниана.– М.: Зерцало, 1997. – 608 с.

Сборник документов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е.Ливанцев; Ленинград. ун-т. – Л., 1977. – 134 с.

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М.: Юрид. л-ра, 1961. – 950 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под. ред. М.А.Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина.– М.: Наука, 1980. – 2 ч.

Шервуд Е.А. Законы ланогбардов: Обыч. право древнегерман. племени: (К раннему этногенезу итальян-цев). – М.: Наука, 1991. – 286 с.

 

Світова правова думка раннього середньовіччя та епохи Відродження

 

Ні права, ні правосуддя ми нікому не продамо, нікому не відмовимо, ні для кого не допустимо в ньому зволікання.

Велика Хартія Вольностей

Акты Падуи конца ХІІІ-ХІV в. в собрании АН СССР / Под ред. В.И.Рутенбурга. – Л.: Наука, 1987. – 262 с. 

Англосаксонские правды: [Правда Этельберта, Правда Инэ, Правда Альфреда] // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М.Черниловского. – М., 1984. – С. 87-91.

Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 2. Европа. V-ХVІІ вв. – М.: Мысль, 1999. – 817 с.

Ванечек В. История государства и права Чехословакии.– М.: Юрид. л-ра, 1981. – 490 с. – Із змісту: [Источники права, существовавшие в ХІІІ-ХІУ вв. на территории нынешней Чехословакии].– С. 106-108.

Великая Хартия Вольностей (1215 г.): [Середньовіч. Англія] // Хрестоматия памятников феодального государ-ства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 128-139.

Воробьев М.В. Японский кодекс “Тайхо Еро Ре”: (VІІІ в.) и право раннего средневековья. – М.: Наука, 1990. – 384 с.

Закон Кнута: [Середньовіч. Англія] // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 84-85.

Законодательные памятники русского централизо-ванного государства ХV-ХVІІ вв.: Коммент. / Под ред. Н.Е.Носова, В.М.Панеяха. – Л.: Наука, 1987. – 260 с.

Маньков А.Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России. – Л.: Наука, 1980. – 267 с.

Саксонское зерцало: Памятник, коммент., исслед. / Отв. ред. В.М.Корецкий. – М.: Наука, 1985. – 270 с.

Салическая правда: Текст // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Ред. В.М.Корецкий. – М., 1961. – С. 5-15.

Судебники 1497 и 1550 гг. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизо-ванного государства. / Отв. ред. А.Д.Горский. – М., 1985. – Т. 2. – С. 33-174.

Право України крізь віки

 

... Коли

Ми діждемося Вашінгтона

З новим і праведним законом?

А діждемось-таки колись!

Т.Шевченко “Юродивий”

 

Повість минулих літ: Літописні оповіді / Переказ В.С.Близнець; Худож. Г.Якутович. – 3-є вид., зі змінами. – К.: Веселка, 2002. – 227 с.: іл. – (Історична бібліотека для дітей «Золоті ворота»).

Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / За ред. Ю.Книша; Укр. Вільна Акад. Наук в Канаді. – Вінніпег, 1993. – 166 с.

Зимин А.А. Правда русская. – М.: Изд-во “Древнехра-нилище”, 1999. – 424 с.

Статут князя Ярослава про церковні суди: (Просто-рова ред.) // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 41-45.

Чорний В. Найдавніші митні статути і зовнішньоторго-вельні шляхи Київської Русі: Наук. дослідж. – К., 2000. – 108 с.

Литовський статут 1588 р. // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 124-134.

Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ- початок ХVІІ ст.). – Л.: Афіша, 2002. – 255 с.

Універсали Богдана Хмельницького, 1648-1657 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, Ін-т історії України. – К.: Альтернативи, 1998. – 381 с. – (Пам’ятки історії України).

Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVІІ-ХVІІІ ст. (1648-1782). – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1967. –178 с.

Права, за якими судився малоросійський народ: (1743 р.) // Хрестоматія з історіі держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 200-215.

Пакти й Конституції законів та вольностей війська запорозького: [Конституція Пилипа Орлика 5 квіт. 1710 р.) // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993. – С. 25-37.

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1993. – 392 с. – (Пам’ятки політико-правової культури України).

Указ Петра І про утворення Малоросійської колегії (16 трав. 1722 р.) // Хрестоматія історії держави і права України: З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб.: В 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997. – Т. 1. – С. 202-203.

Собрание малороссийских прав 1807 г. / АН Украины. Ин-т государства и права; Сост. К.А.Вислобоков и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 368 с. – (Памятники политико-правовой культуры Украины).

Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. – Л.: Вища шк., 1974. – 190 с.

Правові джерела України. – К., 1994. – 192 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1994, № 1).

Драгоманівський збірник. “Вільна спілка” та сучас-ний український конституціоналізм / За ред. Т.Г.Андрусяка. – Л.: Світ, 1996. – 256 с.

Вивід прав України /М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. – Л.: Світ, 1991. – 128 с.

Конституційний устрій Української держави 1917-1920 рр. // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993. – C. 67-123.

Акт Директорії про з’єднання всіх українських земель (22 січ. 1919 р.) // Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб./ Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 360.

Акт про відновлення української держави (30 черв. 1941 р.) // Хрестоматія з історіі держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С.Чайковський, О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс та ін. – К., 2003. – С. 533-534.

Збірник законодавчих актів. (1941-1943 рр.) / Упоряд. М.Завгородній, А. Волковинський.– К., Х.: Держвидав України, 1944. –100 с.

Законодательство и важнейшие административно-правоые акты военного времени: с 22 июня 1941 г. по 1 авг. 1944 г.: Справ.библиогр. пособие для библиотек / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина. – М., 1944. – 71 с.

Конституція (Основний Закон) УРСР: Прийнята позачерг. 7-ю сес. Верхов. Ради УРСР 9-го скликання 29 квіт 1978 р. – К.: Політвидав України, 1979. – 69 с.

Декларація про держаний суверенітет України: Прий-нята Верховною Радою УРСР 16 лип. 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Акт проголошення незалежності України (24 серп. 1991 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

Конституція України: Прийнята на 5-й сес. Верхов-ної ради України 28 черв. 1996 р. – Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2005. – 55 с.

Підготували: О.В.Сафронова  К.М.Осадчук

Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий 

 

Минуло стільки років, відколи замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов на нашу землю мир довгожданий, вистражданий ціною людського життя.

Сьогодні ми з великою вдячністю і любов’ю згадуємо всіх, хто не вернувся з поля бою, хто прийшов живим додому.

Наша бібліотека брала участь у проведенні цілої низки заходів, присвячених 60-річчю Перемоги.

І один з них – ілюстрована книжкова виставка “Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий...”. Це колективний труд працівників двох відділів – літератури та інформації з гуманітарних наук і літератури та інформації з питань краєзнавства.

Матеріал систематизований і узагальнений за основними періодами Великої Вітчизняної війни, поданий в логічній та хронологічній послідовності. Окремою сторінкою на виставці виділений розділ “Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни”.

Тему експозиції розкривають джерела різного виду: історичні дослідження, монографії, збірки документів і джерелознавчих праць. Листи з фронту, сухі рядки наказів, фотокартки воєнних років доносять до нас свідчення очевидців і учасників війни.

Перегорніть сторінки цих книг разом з нами. Ми хочемо, щоб ви відчули подих Великої Вітчизняної. Сторінка за сторінкою вас будуть супроводжувати солдати і матроси, партизани і підпільники, трудівники тилу, розвідники і дипломати, поети, письменники і журналісти, які залишили нам безцінну спадщину – правду про війну.

Правда війни... Жорстока, нещадна, іноді незручна. Однак знати її потрібно без купюр. Тому значну історіографічну спадщину радянської доби доповнює історична література останнього часу, яка подає різні підходи до вивчення теми війни, часом досить радикальні, відкриває раніше заборонену інформацію.

Нові підходи у висвітленні воєнних подій наявні у працях М.Коваля, В.Короля, В.Кучера.

На особливу увагу заслуговує видання “Безсмертя. Книга пам’яті України (1941-1945)” / За ред. І.О.Герасимова. – К., 2000. – 944 с.

Безперечно, література, представлена на виставці, не вичерпує усього розмаїття питань, проблем, концепцій, доктрин історії Другої світової та її складової – Великої Вітчизняної війни.

Ще не раз ми будемо звертатися до воєнної тематики, тому що вивчення історії Великої Вітчизняної має велике виховне значення у формуванні громадянської позиції кожного з нас.

 

Війна: погляд через роки

 

“...тільки діалог своєрідних підходів, “хоральна поліфонія” наукових розмислів дають підстави говорити про об’єктивне бачення такої грандіозної катастрофи в історії людства, як Друга світова війна”

С. Грабовський

 

Література: 

Васильев А. Был ли в 1941г. Советский Союз готов к войне // Вопросы истории. – 2005. – № 1. – С. 105-110.

Грабовський С. Велика Вітчизняна війна: міф і реальність // Сучасність. – 2001. – № 5. – С. 64-72; № 6. – С. 89-93; № 7. – С. 102-117.

Грабовський С. Наша й не наша війна // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 123-129.

Гуревич А. Двоякая ответственность историка // Новая и новейшая история. – 1997. – № 5. – С. 79.

Король В. Велика Вітчизняна війна: першоджерела проти ідеологічних міфів // Історія в школі. – № 5-6. – С. 1-11.

Лисенко О. Друга Світова війна як предмет історичної науки і феномен історичної пам’яті // Історія в шк. України. – 2004. – № 9-10. – С. 31-40.

Усиков А., Иминов В. Роль и место советско-германского фронта во Второй мировой войне // Военно-истор. журн. – 2005. – № 5. – С. 3-8; № 6. – С. 16-20.

 

Літопис героїчних подій: факти, мемуари, хроніка

 

22 червня 1941р. – Німеччина напала на СРСР, наступаючи у трьох напрямках: на Ленінград, Мінськ і Смоленськ (з Москвою як подаль-шою ціллю), на Житомир і Київ.

 

Література:

Бабин А.И. Канун и начало Великой Отечественной войны: [до 50-річчя початку ВВВ]. – М.: Знание, 1991. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Защита Отечества», № 1).

Легендарный парад // Сто военных парадов. Кол. авт. – М.: Воениздат, 1974. – С.128-134.

Оглашению подлежит: СССР-Германия.1939-41гг.: Док. и материалы / Сост. Ю.Фельштинский. – М.: Моск. рабочий,1991. – 367с.

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – М.: Воениздат, 1988. – 367 с.: 8л. ил. – (Воен. мемуары).

Скрытая правда войны.1941год: Неизвест. док. /Сост., вступ. ст. и коммент. П.Н.Кнышевского, О.Ю.Васильевой, В.В.Высоцкого. – М: Рус. кн.,1992. – 348с.: 16 ил. – (Россия в лицах, док., дневниках).

Солонин М.С. Бочка и обручи, или Когда начиналась Великая Отечественная война? – Дрогобыч: ВФ «Відродження”, 2004. – 448 с.

 

1942 р. – розгром німецьких військ під Москвою і подальший наступ Червоної Армії мали величезне значення в боротьбі із фашизмом.

 

Література:

Битва за Москву. – М.: Моск. рабочий, 1975. – 606 с.

Ванеев Г.І. Севастополь, 1941-1942: Хроника героической обороны: У 2 кн. – К.: Україна, 1995. – Рос. кн. 2: (02.01-05.07.1942). – 285 с.: іл. – Бібліогр.: С. 267-284.

Завершение создания антигитлеровской коалиции: Вопрос об открытии второго фронта в 1942 году // История международных отношений и внешней политики СССР: В 3-х т./ Под ред. И.А.Кирилина. – М.: Междунар. отношения, 1986. – Т. 1. – С. 276-289.

Соколов Б.В. Георгий Жуков: Триумфы и падения. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 592 с. – (Ист. расследование).

Цитаделі героїзму // Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно. – К.: “Молодь”, 2001. – С. 36-76.

 

1943 р. – в битві під Сталінградом і Курськом Червона Армія завдала ворогу нищівного удару, що сприяло завершенню докорінного перелому у війні.

 

Література:

Битва на Курской дуге. 1943. – М.: Наука, 1975. – 191 с.

Гончар Т.А. В рядах 333-й Синельниковской / Предисл. Героя Сов. Союза В.О.Мушникова. – К.: Україна, 2000. – 463 с.

Днепр – река героев: Свидетельства всенарод. подвига / Н.И.Луцев – рук. кол. авт. – сост., П.Я.Добровольский и др. – К.: Политиздат Украины, 1983. – 371 с.: ил.

Сталинградская битва. Хроника, факты, люди: В 2 кн.: – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Кн. 1. – 911с.: ил.; Кн. 2. – 573 с.: ил.

Титаренко Я.А. Корінний перелом у війні. Завершення Другої світової війни // Політична історія ХХ століття: Навч. посіб./ В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 212-224.

 

1944 р. – у результаті успішної Житомирсько-Бердичівської, Кіровоградської, Корсунь-Шевчен-ківської та інших операцій були звільнені Україна, Крим, Білорусія.

 

Література: 

Басов А.В. Освобождение Крыма (1943 – май 1944) // Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941-1945. – М.: Наука, 1987. – С. 208.

Золотые ворота победы // Емченко А.П. Киев: Память города-героя: Фотопутеводитель. – К.: Мистец., 1990. – С. 102-159.

Кадыров Н.З. От Минска до Вены: Боевой путь 4-й гвардейской стрелковой Апостоловско-Венской Краснознаменной дивизии. – М.: Воениздат, 1985.–176 с.

Корсунь-шевченковская битва / Сост. Н.И.Береза, В.П.Мыслюк, Б.П.Педченко. – 4-е изд., доп. – К.: Политиздат Украины, 1989 – 261 с.: ил.

Освобождение Белоруссии. – Минск.: Бєларусь, 1975. – (Фотоальб. на білорус. і рос. мовах).

 

1945 р. – визволення Польщі, Угорщини, Чехословаччини та інших країн Європи від німецько-фашистських загарбників. Остаточна капітуляція Німеччини у Другій світовій війні.

Література:

Ананьев И.М. Освобождение Польши от немецких захватчиков [До 40-річчя] – М.: Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Защита Отечества», № 2).

Безсмертя: Книга Пам’яті України. 1941-1945 / Голов. ред. кол.: І.О.Герасимов, І.Т.Муковський, П.П.Панченко. – К.: Пошук.-видавн. агентство “Книга Пам’яті України”, 2000. – 944 с.: іл.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993 – 658с.

Лелюшенко Д.Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага: Зап. командарма. – М.: Наука. 1985. – 404 с.

Малахов М.М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии (окт. 1944г. – апр. 1945г.). – М.: Воениздат, 1965. – 293с.

Спогади-заповіти ветеранів / Упоряд.: В.Ф. Шелест (кер.) та ін. – К.: Україна, 2003. – 495с.

Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно... З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників – К.: “Молодь”, 2001. – 223 с.

 

Звитяга і жертовність. Україна у другій світовій  і Великій Вітчизняній війні

 

“Існує твердий закон життя: суспільство, як і людина, мусить мати пам’ять. Пам’ять про свою історію. Адже без знання історії важко розуміти сучасність, а ще важче будувати майбутнє ”.

В.Косик

 

Література: 

В боротьбі за Українську державу. Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. – Л.: Меморіал, 1992. – 1303с.

Довженко О. Україна в вогні. Щоденник. – К.: Веселка, 1995. – 565с.

Йшли полки по Україні / Упоряд. І. К. Карпов. – К.: Молодь, 1990. – 184с.

Іваненко В., Голуб А., Удод О. Йшла війна народна // Іваненко В., Голуб А., Удод О. Очищення правдою: (Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХст.). – К.: Генеза, 1997. – С. 132-162.

Коваль В. Друга світова війна і доля України: причини і наслідки // Сучасність. – 1999. – № 9. – С. 65-79.

Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К.: Альтернатива, 1999. – 334с.

Кучер В.І., Чернеча П.М. Україна у Другій світовій війні (1939-1945): Посіб. для вчителя. – К.: Генеза, 2004. – 272с.

Лукінюк М. Боротьба УПА з окупантами: поступ до правди // Сучасність. – 2004. – № 5. – С. 73-86; № 6. – С. 94-110.

Марущенко О. Україна в Другій світовій війні: істо-ріографічні дослідження 90-х років // Історія в шк. – 2000. – № 5-6. – С. 2-4.

Муковський І., Лисенко О. Український геополітичний фактор в часи Другої світової війни // Трибуна. – 1999. – № 5-6. – С. 22-26.

Муковський І. Україна – центральний плацдарм бойових дій 1941-1944рр. // Історія в шк. – 2000. – № 5-6. – С. 9-11.

Політична історія України ХХст.: У 6 т. – Т. 4. – Україна у Другій світовій війні (1939-1945). – К.: Генеза. – 2003. – 584с.

Саган О. Ціна Перемоги. Яка вона була для українців // ПіК. – 2000. – № 22. – С. 20-21.

Саган О. Хто вирощував хліб на окупованій землі // ПіК. – 2000. – № 22. – С. 24-25.

Чайковський А. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944рр.) мовою документів, очима історика. – К.: Україна, 1994. – 255 с.

Чернеча П. Український народ у Другій світовій війні: новий погляд на проблему // Історія в шк. – 2000. – № 5-6. – С. 5-6.

 

Вінниччина у Великій Вітчизняній війні

 

Література:

Вінниччани на Великій Вітчизняній: Іст.-докум. нариси. – Вінниця: РВВ ВАТ “Вінниц. обл. друкарня”, 1999-2005.

Т. 1. – 1999. – 344 с.

Т. 2. – 2001. – 352 с.

Т. 3. – 2003. – 303 с.

Т. 4. – 2005. – 238 с.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1984. – 83 с.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: Зб. док. і матеріалів. – О.: Маяк, 1971. – 307 с.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: Хроніка подій. – К.: Наук. думка, 1965. – 141 с.

Командир групи УПА “Південь” полковник “Батько”. – Коломия: Вид.-полігр. т-во “Вік”, 2001. – 214 с.

Лозовський І.Р. Спортсмени в горнилі війни: Іст.-докум. нариси. – Вінниця, 2004. – 256 с.; іл.

 

Окупаційний режим

 

Література:

 

Бабій М., Кравчук В. Партизанськими стежками Вінниччини. – О.: Маяк, 1975. – 43 с.

Безуглый И.А. Тайны «Вервольфа»: Докум. повесть (репринт. изд.). – Хмельницкий: „Поділля”, 1996. – 224 с.: ил.

Белозерова Л. “Вервольф” – роковая тайна Гитлера? – Винница, 1996. – 136 с.

Буко В. А завтра була війна...: Док., публікації і свідчення учасн. і про учасн. Немирів. партизан. підпілля. – Немирів, 2003. – 126 с.

Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу. – К., 1978. – 206 с.

Винокурова Ф. Евреи Винниччины в период Второй мировой войны: Малоизвест. док. и новые интерпритации. – Т.ІІІ: Участники боевых действий на фронтах войны с нацизмом и труженики тыла. – Винница: Антекс, 2000. – 335 с.

Владимиров М.І. Вогненна зона. – К., 1982 . – 100 с.

Волошенюк І. Немирівська трагедія: Суб’єктивне есе на теми героїзму і жлобства. – Вінниця: О. Власюк, 2002. – 238 с.

Гальчак С. Д. Пограбування та експлуатація сільського населення Вінниччини німецько-фашистськими окупантами в період Великої Вітчизняної війни. – Вінниця, 1998. – 31 с.

Гальчак С. Д. “Східні  робітники“ з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. –  344 с.: іл.

Дашківський М., Жук П. Партизан Іван Калашник. – К., 1977. – 110 с.

Загородній І.М. Руїни “Вервольфу” свідчать. – Вінниця: Консоль, 2002. – 208 с.: іл.

Катастрофа (ШОА) и сопротивление. Винниц. обл.: Свидетельства евреев – узников концлагерей и гетто, участн. партизан. движения и подпол. борьбы. – Тель-Авив – Киев: Бейт Лохамей ха-Геттаот, 1994. – 131 с.

Лящук Г.Л. Партизанський комісар: Документ. повість. – К., 1985. – 150 с.

Пащенко М. Перевагу віддаю боротьбі... – О.: Маяк, 1969. – 105 с.

Тронько В.  Навічно в пам’яті народній. – К.: Молодь, 1995. – 160 с.: іл.

Федоров И. Зловещие тайны «Вервольфа»: История ставки Гитлера. Мистика и фантастика. Что же там – под Винницей? Тендер на освоение руин. // Независимый курьер. – 2005. – (Дод.).

 

Визволення Вінниччини

 

Урочисто з квітами й сльозами вільне місто вітало дорогих рятівників. Останій бій кривавий відгримів.

 

Література:

 

Визволителі Вінниччини: 1994-2004: [Фотоальб. до 60-річчя звільнення Вінниц. обл.] / Голова редкол. С.П.Татусяк. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 65 с.

Гальчак С.Д. Визволення Вінниччини від нацист-ських загарбників (25 груд. 1943 р. – 25 берез. 1944 р.). – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 200 с.

Гальчак С.Д. У боях за Вінниччину. – Вінниця, 1994. – 96 с.

Маркін Л. Хто приніс їй визволення // Вінниц. газ. – 1997. – 20 берез.

[Повідомлення Радянського інформбюро про звільнення населених пунктів обл.] // Сообщения Советского информбюро: В 8 т. – Т.6: Янв.-июнь 1944 г. – М.: Совинформбюро. – 296 с.

 Пам’ять загиблим, турботу живим

Пам’ять!

Ти продовжуєш їх,

Хто згорів у годину лиху, -

Їхні думи, надії, сміх...

Пам’ятай, ти за них на шляху.

Пам’ятай!

Ти не заспів, а спів.

В піднебесся пускай голубів –

Хай тріпочуть на крилах ясних

Замість них,

замість них,

замість них.

Ти під небом оцим голубим

Доцілуй замість них, долюби

І губами торкнись коси,

І хліба замість них докоси.

Вже ровесником став ти для них.

Син ровесником стане для них,

Назавжди молодих, молодих.

Ради серця усіх матерів,

Ради краю, що в муках горів,

Ради поля, що оре ратай,

Ради болю свого –

Пам’ятай!

                                                    М. Каменюк

 

 

Література:

 

Визволителі Вінниччини:1994-2004: [Фотоальб. до 60-річчя звільнення Вінниц. обл.] / Голова редкол. С.П.Татусяк. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – С.51.

Вінниччина: Фотоальб. – К.: Чорлі, 1998. – 176 с.: іл.

Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінниц., Тернопіл., Хмельниц. обл. – К., 1990. – 206 с.

Книга пам’яті України: Вінниц. обл. – Т. 1. – К.: Кн. Пам’яті України при вид-ві “Укр. енцикл.” ім. М.П.Бажана, 1994. – 972 с.

Кравчук В.І., Подолинний А.М. Пам’ять землі Подільської: Путівник. – О.: Маяк, 1976. – 78 с.

Овеянные славой имена: Герои Советского Союза – уроженцы Винниччины. – О.: Маяк, 1989. – 309 с.

Трошкова А. Печать бойової юності донині відчувають пацієнти обласного госпіталю для ветеранів Великої Вітчизняної війни // Вінниччина. – 2004. – 29 жовт.

 

Я вранці усміхнусь новому дню,

пташиний щебет слухатиму щемно,

біля святого Вічного вогню

вклонюся визволителям доземно.

 

Підготували: Л.О.Авксентьєва, Т.П.Кристофорова

Сила здорової землі

 

Агроекологія сьогодні стала зоною особливої уваги. Маючи чи не найкращі в світі землі, ми, на превеликий жаль, не можемо нічого втішного сказати про їхню якість. На насінину, яку дбайливий господар опускає в родючу українську землю, протягом усього її розвитку чатує безліч небезпек. Особливо загрожує надмірне використання засобів хімізації сільського господарства.

З метою підвищення екологічної стійкості агросистем і забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів необхідно розробити нові системи ведення сільського господарства.

Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення цих питань є “біологізація” землеробства. Отже, треба інтенсивно розвивати екологічно стале, ландшафтне, біологічне землеробство. Велика й благородна мета його – отримати екологічно чисту продукцію, зберегти родючість землі для нащадків, оздоровити навколишнє середовище.

Ці питання успішно вирішують ЕМ-технології (ефективні мікроорганізми) – прогресивні технології ХХІ століття. Застосування мікробіологічних добрив приводить до багатих врожаїв.

Ефективні технології повинні сприяти просуванню в агропромисловий комплекс біотехнологій. Важлива роль в цьому належить альтернативним джерелам тепла та енергії, якими є біогаз, енергія вітру, енергія сонця та ін.

Отже назріла необхідність переосмислення стра-тегії і тактики ведення сільського господарства, розробки нових, альтернативних інтенсивним, систем технологічних процесів, щоб призупинити наступ “хімії”.

Запропонована виставка допоможе розібратися в проблемах біологічного землеробства, грамотно підійти до вирощування екологічно чистих продуктів харчування.

Земля щедро дарує свої плоди господареві, який з любов’ю трудиться на ній, плекає кожну билинку, благос-ловляє всяке зело.

У людства повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань.

 

Агроекологія – зона особливої уваги

Земля – головне джерело життя.

І нам потрібно зробити це джерело невичерпним.

Т.С.Мальцев

 

Література:

 

Агроекологія: теорія та практикум / Ред. В.М.Писаренко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2003. – 316 с.

Агроэкологические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М.: Наука, 1990. – 247 с.

Анненков Б.Н., Юдинцева Е.В. Основы сельскохо-зяйственной радиологии. – М.: Агропромиздат, 1991. – 287 с.

Екологічні особливості агроекосистем // Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. Екологія і охорона навколиш-нього середовища. – Суми: Унів. кн., 2003.– С. 147-158.

Коваль Я. Екологічна мудрість – основа майбутнього України // Укр. пасічник. – 2003. – № 1. – С. 40-42.

Кушнір П.М. Закономірності руху врожаю сільськогос-подарських культур в агроекологічних умовах України. – Полтава, 2004. – 93с.

Мудрак О.В., Палій С.В. Екологічні аспекти сучасного стану агроландшафтів Вінницької області // Агроеколог. журн. – 2003. – № 2. – С. 8-16.

Основи екології та екологічного права / За ред. Ю.Д.Бойчука, М.В.Шульги. – Суми: Унів. кн., 2004. – 352 с.

Петюх Г.П., Патика В.П. Сучасні агротехнології в Україні: проблеми та перспективи // Агроеколог. журн. – 2005. – № 1. – С. 3-7.

Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів: Моногр. / Під ред. В.Г.Петрука. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с.

Тышкевич Г.ЛЭкология и агрономия. – Кишинев: Штиинца, 1991. – 266 с.

 

 

Біологічне землеробство

 

Стан землі і перш за все орної – кращий показник морального здоров’я суспільства.

Народна мудрість

Література:

 

Агрохімічний аналіз / Ред. М.М.Городній. – К.: Арістей, 2005. – 468 с.: іл., табл.

Анішин Л. Вітчизняні біологічно активні препарати про-сяться на поля України // Пропозиція. – 2004. – № 10. – С. 48-50.

Біологічне рослинництво / Ред. О.І.Зінченко. – К.: Вища шк., 1996. – 239 с.: іл.

Бойко П.І. Економічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 9-12.

Бомба М.Я., Бомба М.І. Біологічний азот у сучасному землеробстві // Пропозиція. – 2003.– № 7. – С. 31-33.

Буйненко Ю. Байкал ЭМ-1: технология ХХІ века // Земля – моя кормилица. – 2004. – № 20. – 19 мая. – С. 3.

Вигера С. Біологічне землекористування в Україні // Новини захисту рослин. – 1999. – № 1. – С. 17-18.

Джонсон Ч. Ґрунт – живий // Новини агротехніки. – 2003. – № 5. – С. 35-38.

Игонин А.М. Черви-гумус-урожай // Достижения науки и техники АПК. – 2004. – № 4. – С. 2-6.

Кам’яне борошно для захисту рослин // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 75-79.

Кармазін І., Адаменко С. Нетрадиційні добрива для традиційних культур // Пропозиція. – 2004. – № 4. – С. 36-37.

Кравченко М.С. та ін. Землеробство / М.С.Кравченко, Ю.А.Злобін, О.М.Царенко. – К.: Либідь, 2002. – 496 с.

Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. – М.: МГУ, 2004. – 352 с.

Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Л.: Світ, 2003. – 540 с.

Лісовал А.П. та ін. Система застосування добрив. – К.: Вища шк., 2002. – 316 с.

Макарова С., Пастухова А. Гуминовые удобрения в овощеводстве // Новый садовод и фермер. – 2004. – № 2. – С. 42-43.

Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 206 с.

Наукові основи землеробства в умовах недостат-нього зволоження: Матеріали наук.-практ. конф. 21-23 лют. 2000 р. / Ред. В.О.Пастух. – К.: Аграр. наука, 2001. – 344 с.: іл.

Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах: Теорет. и прикладные аспекты, применение / Ред. В.П.Кухарь. – К.: Наук. думка, 2004. – 350 с.

Органическое удобрение – биостимулятор роста растений “Байкал ЭМ-1” в растениеводстве // Надежда планеты. – 2005. – № 4. – С. 18-19.

Охорона ґрунтів / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, О.Л.Петренко та ін. – К.: Знання, 2001. – 398 с.

Пида С.В. Значення люпину в біологічному земле-робстві // Агроеколог. журн. – 2002. – № 4. – С. 39-44.

Підходи до грунтоощадного землеробства // Пропо-зиція. – 2005. – № 2. – С. 54-56.

Сельскохозяйственная биотехнология / В.С.Шевелуха, Е.А.Калашникова, Е.С.Воронин и др.; Ред. В.С.Шевелуха. – М.: Высш. шк., 2003. – 469 с.: ил.

Солдатский А. Биотехнология способна оздоровить “больную” почву // Надежда планеты. – 2005. – № 1. – С. 5-7.

Страчевский І.П. Біологізація землеробства // Каран-тин і захист рослин. – 2004. – № 11. – С. 25-26.

Тарарико А.Г. Агроэкологические основы почвоза-щитного земледелия. – К.: Урожай, 1990. – 183 с.

Тейт Р. Органическое вещество почвы: Биологические и экологические аспекты: [Пер. с англ.]. – М.: Мир, 1991. – 400с.: ил.

Хилинский В. ЭМ-технология – новинка на стыке тысячелетий // Огородник. – 2004. – № 7. – С. 4.

Чтобы не убывало плодородие земли / Под ред. В.В.Медведева. – К.: Урожай, 1989. – 192 с.

Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / Ред. Д.Мель-ничук, Дж.Хофман, М.Городній. – К.: Арістей, 2004. – 488 с.: іл., табл.

Ярмак А. Аромат полей: [Органическое земледелие] // Надежда планеты. – 2004. – № 12. – С. 3-7.

 

Екологічно чиста продукція рослинництва

Земля як тарілка, що в неї покладеш, те і візьмеш.

Д.М.Прянішніков

 

Література:

 

Андреев А.М. Энциклопедия будней на садовых и приусадебных участках: Советы Максимыча. – М.: Рипол классик, 2005. – 880 с.: ил.

Большая книга садовода и огородника / Под ред. О.Ганичкиной. – М.: Новая волна, 2001. – 864 с.: ил.

Від здорової природи до здорової людини // Агроін-ком. – 2005. – № 2. – С. 20.

Выхрист Г. Во благо сохранения живой почвы // Огород-ник. – 2004. – № 6. – С. 6-7.

Громова Н.Г. Как вырастить ранний экологически чистый редис // Надежда планеты. – 2005. – № 4. – С. 10-13.

Жирмунская Н.М. Огород без химии. – С.Пб: Диля, 2004. – 320 с.

Ковалева А.О. Огород ХХІ века: Новейшие техноло-гии больших урожаев. – М.: Эксмо, 2004. – 192 с.

Кудренко І.К. Зелені добрива у вашому саду // Дім, сад, город. – 2001. – № 3. – С. 25.

Курдюмов Н.И. Мастерство плодородия. – Ростов н/Д: Владис, 2004. – 512 с.: ил.

Курдюмов Н.И. Энциклопедия умного дачника. – Ростов н/Д: Владис, 2004. – 512 с.

Мой огород: Свежие экологически чистые, полезные для здоровья овощи / Ред. А.Ивахнов. – М.: Внешсигма, 2000. – 80 с.: ил.

Мак-кой, Питер. Ваш огород: Практ. руководство для сезонных работ / Пер. с англ. У.В.Сапцыной.: Росмэн, 2001. – 96 с.: фото. цв.

Палатный Т., Трофименко П. Никакой химии и минимум трудозатрат // Огородник. – 2005. – № 3. – С. 14-15.

Почва и компост / Ред. С.Н.Дмитриев. – М.: Вече, 2004. – 144 с.: ил. – (Сам себе агроном).

Целютина Е. Узкие грядки без химии // Новый садовод и фермер. – 2003. – № 4. – С. 38.

Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 59-62.

Ярошевська А.П. Чи можуть стати “чистими” наші продукти? // Зелений календар. –2004. – № 9-10. – С. 11.

Яшук С. Як ми “створювали” ґрунт на дачній ділянці: [Застосування ЕМ-технологій] // Дім, сад, город. – 2002. – № 7. – С. 28.

 

Альтернативні джерела енергії

В цьому неймовірно величезному Всесвіті ми ніколи не будемо страждати від нестачі енергії.

А.Кларк

Література:

Агропромышленный комплекс на базе биоэнергети-ческой установки // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2002. – № 19. – С. 18-21.

Бабенко В. На кухні блакитний вогник біогазу // Агро-світ України. – 1999. – № 10-12. – С. 5-8.

Белов В. Биотопливо из рапса // Сел. механизатор. – 2004. – № 5. – С. 32.

Биоэнергетическая установка // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2003. – № 14. – С. 18-22.

Бойко А. Біопаливо – в домашніх умовах // Агро-світ України. – 2000. – № 7-8. – С. 18-19.

Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использова-ния возобновляющих энергоисточников. – Л.: ЛГУ, 1991. – 312 с.

Екологічно чиста газова суміш: Результати випробу-вання озонової технології передпосівної обробки насіння // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 6. – С. 5-8.

Кириллов Н.П. Альтернативные виды моторного топлива из биосырья // Достижения науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 11-12.

Крушневич Т. Малогабаритна установка для одер-жання біогазу в індивідуальних та фермерських госпо-дарствах // Пропозиція. – 2000. – № 8-9. – С. 91.

Лінник М.К. Тенденції розвитку біогазових техноло-гій в АПК // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 10. – C. 59-61.

Мовсесов Г.Є. Енергетична ефективність біогазових установок // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 49-52.

Новости альтернативной энергетики // Экология и жизнь. – 2005. – № 5. – С. 52-53.

Осадчий Г.Б. Нетрадиционные варианты энерго-снабжения // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 3. – С. 11-14.

Пуговица Н. Ну что, казалось бы, щавель…: [Энерге-тическое растение для произодства биотоплива] // Агро-Перспектива. – 2004. – № 8. – С. 62-64.

Рыбак С. Этот перспективный рапс // АгроПерспек-тива. – 2004. – № 5. – С. 29-30.

Семененко І. Біогазова галузь в Україні // Пропозиція. – 2004. – № 5. – С. 32.

Чопенко В. Рапсовый “двигатель”: [Біопаливо] // Облад-нання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2005. – № 3. – С. 12-17.

Ясенецький В. До питання розробки і використання вітроенергетичних установок невеликої потужності // Техніка АПК. – 2005. – № 2. – С. 10.

Ясенецький В., Клименко Р. Нетрадиційна енергетика в агропромисловому секторі // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 104-105.

 

Підготувала Л. В. Романченко

З глибин генетичної пам’яті

 

Народне українське мистецтво

Народне мистецтво наймогутніше, найхарактер-ніше, воно творене генієм усього народу за довгі віки існування нації. Воно є матір’ю всього і кожного професій-ного мистецтва і служить невичерпним джерелом натхнення для наших митців.

Кожна нація світу за довгі роки свого існування створила, випестила своє національне дерево життя. Таке національне дерево культурного життя має і Україна. І тільки тоді, коли ми вважатимемо культурну спадщину українського народу корінням і стовбуром нашого культур-ного життя, зарясніють майбутні мистецькі врожаї.

Пропонована виставка допоможе зрозуміти вартість мистецької культури нашого народу, ознайомитись з літературою, в якій розкривається сутність народного мистецтва, встановлюються шляхи його розвитку, специфічні особливості найпоширеніших видів народного мистецтва, творчість знаменитих майстрів України.

 

Скарби нашої пам’яті

Народне мистецтво – вид народної творчості в галузі архітектури, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Народне мистецтво має яскраво виражений національний характер і охоплює всі сторони матеріальної культури народу – від народного будівниц-тва до ювелірних виробів. В основі творчого методу народного мистецтва лежить колективний досвід,

художня традиція, яка передається з покоління в покоління. Протягом століть народне мистецтво виробило чітко виражену систему образності, яка відображає світогляд і естетичні смаки широких народних мас. Народне мистецтво притаманне усім народам світу. На Україні воно визначається багатством видів, форм і жанрів, має глибокі традиції і великі здобутки.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. – Л., 2000. – С. 72.

Література:

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л.: Світ, 1993. – 272 с.

Ганжа П.О. Таємниці українського рукомесла. – К.: Мистец., 1996. – 192 с.: іл. – Резюме англ. мовою.

Гурська А.С. Мова та граматика українського орнаменту: Навч-метод. посіб. – К.: Альтернативи, 2003. – 144 с.: іл.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Слов.: В 2 т. / Ред. Я.П.Записко. – Л.: Афіша, 2000. – 364 с.: іл.

Київський музей народного декоративного мистецтва: Путівник. – Дніпропетровськ: Промінь, 1979. – 30 с.: іл.

Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Ред. Я.П.Запаско. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 191 с.: іл.

Скарби нашої пам’яті: Фотоальб. – К.: Мистец., 1993. – 192 с.: іл.

Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мисте-цтва України (XIII-XVIII ст.): Навч. посіб. – К.: Либідь, 1992. – 192 с.: іл.

Українська народна творчість. – К.: Мистец., 1963. – 24 с.: іл.

Українське народне декоративне мистецтво: З виставки 1963 р. – К.: Мистец., 1964. – 43 с.: іл.

 

Краса рукотворна

 

Народне мистецтво – це сама душа народу, втілена в творах різьбярів і вишивальниць, гончарів і ковалів,

килимарниць і склоробів. Упродовж століть сотні тисяч майстрів різних поколінь, примножуючи народні традиції, створювали речі, необхідні людям у побуті. Дівоче вбрання і козацька люлька, інкрустований топірець гуцула і різьблена спинка саней, бабусина розмальована скриня й мисник на стіні, вишитий рушник і звичайна віконна лиштва – будь-яка ужиткова річ під рукою невідомого художника чи художниці ставала мистецьким утвором... Людина оточувала себе красою, знала в ній смак, художньо прикрашувала життя, заполонена одвічним, таким нестримним бажанням творити.

О. Гончар

 

Література:

 

Білозерова Л.А. Вишивальниці з Клембівки: Фотонарис. – О.: Маяк, 1970. – 28 с.

Василащук Ганна: Альб. – К.: Мистец., 1985. – 111с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та нім. мовами.

Веселкові барви: Альб. – К.: Мистец., 1971. – 153 с.: іл.

Ганжа Олександр: Альб. – К.: Мистец., 1982.– 103 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та ісп. мовами.

Данченко О.С. Народні майстри. – К.: Рад. шк., 1982. – 128 с.

Знаки (155 стародавніх українських вишивок): Альб. – К.: Соняшник, 1992. – 71 с.

Кара-Васильєва Т.В. Творці дивосвіту – К.: Рад. шк., 1984. – 175 с.

Крутенько Н.Г. Розповіді про кераміку. – К.: Либідь, 2002. – 252 с.: іл.

Мельничук Л. Олексій Луцишин: Спомин про майстра. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 72 с.: іл.

Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. – К.: АртЕк, 1999. – 256 с.: іл.

Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я: Альб. – К.: Укр. центр. нар. творчості, 1992. – 48 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Перлини народного мистецтва: Фотоальб. – К.: Мистец., 1974. – 83 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Петрикова Ф.С. Українське гутне скло. – К.: Наук. думка, 1975. – 157 с.: іл.

Станкевич М.Є. Українське художнє дерево. – Л.: Афіша, 2002. – 479 с.

Українська вишивка: Альб. – К.: Мистец., 1993. – 264 с.: іл.

Українські витинанки: Комплект (11 лист.). – К.: Мистец., 1984.

Український вишиваний рушник: Комплект (13 лист.). – К.: Мистец., 1980.

Цвілик Павліна: Альб. – К.: Мистец, 1982. – 101 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр., нім. та ісп. мовами.

 

Народні джерела української архітектури

 

Серед багатьох пам’ятників народної творчості почесне місце належить архітектурі народного житла, яку Олександр Довженко назвав “архітектурною прама-тір’ю пристанища людського”. Від сивої давнини архітек-турна народна творчість донесла до сьогоднішнього дня елементи, які свідчать про високі художні, господарсько-культурні, моральні ідеали народу-трудівника. В архітек-турі традиційного сільського житла український народ, незважаючи на багатовікове соціальне гноблення, обмежені економічні можливості та майже цілковиту ізольованість від шляхів розвитку світових професіональних архітек-турно-мистецьких шкіл, досягнув естетично значимих вершин у гармонійній узгодженості найрізноманітніших видів декоративно-прикладного мистецтва.

Т.Косміна

 

Література:

 

Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України. – К.: Будівельник, 1981. – 120 с .: іл.

Данилюк А.Г. Українська хата. – К.: Наук. думка, 1991. – 112 с.

Красовський І.Д. Музей народної архітектури і побуту у Львові: Путівник. – Л.: Каменяр, 1975. – 63 с.: іл.

Музей народної архітектури і побуту у Львові: Путівник. – Л.: Каменяр, 1980. – 183 с.: іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами.

Музей народної архітектури та побуту в Переяславі-Хмельницькому: Фотоальб. – К.: Мистец., 1981. – 64 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Прибега Л.В. Народное зодчество Украины: Охрана и реставрация.– К.: Будівельник, 1987. – 10 с.: ил.

Самойлович В.П. Народное архитектурное творчес-тво Украины. – К.: Будівельник, 1989. – 343 с.: іл.

Січинський В. Історія українського мистецтва: Альб.: В 2 т. – Нью-Йорк: Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, 1956.

Українське народне житло: Комплект (18 лист.) – К.: Мистец., 1986.

 

Український декоративний розпис

 

Одним з традиційних видів народного мистецтва, розповсюджених в Україні, являється декоративний розпис. З давніх-давен на Україні розмальовували хати. Вправні жіночі руки розцвічували їх різноманітними святковими візерунками, у щедрості барв і малюнків втілювали свої заповітні мрії та сподівання. Розмальована красива хата завжди була гордістю доброї господині, показником її таланту і майстерності.

Крім настінного розпису, існували також інші його різновиди: на Україні повсюдно розмальовували олійними фарбами дерев’яний посуд, головним чином тарілки; меблі – мисники, полиці, весільні скрині; вози, сани, кінські дуги, навіть деякі сільськогосподарські машини (наприклад, відомо ,що Тетяна Пата, корифей петриківського розпису, розмальовувала барабани віялок), а з кінця ХІХ ст. робили

дуже багато так званих мальовок на папері, що все більше й більше заміняли настінні розписи.

 

Народна творчість України. – К., 1989. – С. 19.

 

Література:

 

Бутник-Сиверский Б. Народные украинские рисунки. – М.: Сов. художник, 1971. – 185 с.: ил.

Білокур Катерина: Альб. – К.: Спалах, 2001. – 126 с.: іл.

Білокур Катерина очима сучасників: Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці / Упоряд.

М.Кагарлицький. – К.: Томіріс, 2000. – 432 с.: 2 іл. вкл.

Глухенька М. Петриківські майстри декоративного розпису. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1959. – 22 с.: іл.

Глущенко Пелагея: Комплект (9 лист.). – К.: Мистец., 1981.

Миронова Єлизавета: Альб. – К.: Мистец., 1987. – 143 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., нім. та фр. мовами.

Найден О.С. Орнамент українського народного розпису. – К.: Наук. думка, 1989. – 136 с.

Народні майстри декоративного живопису: Комплект (15 лист.). – К.: Мистец., 1973.

Островський Г.С. Добрый лев Марии Примаченко. – М.: Сов. художник, 1990. – 208 с.: ил.

Перейма Ака: Альб. – К.: Образотв. мистец., 1997. – 79 с.: іл.

Петриківський розпис. Тетяна Пата: Комплект (10 лист.). – К.: Мистец., 1984.

Петриківський розпис. Надія Білокінь: Комплект (11 лист.) – К.: Мистец., 1985.

Приймаченко Марія: Альб. – К.: Мистец.,1989. – 132 с.: іл. – Рез. рос., англ., фр. та нім. мовами.

Собачко Ганна: Альб. – К.: Мистец., 1965. – 46 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та нім. мовами.

Тимченко Марфа: Альб. – К.: Мистец., 1974. – 50 с.: іл.

Українські декоративні розписи. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1957. – 26 с.: іл.

 

Підготувала Т.А.Марчук

 

Кращі виставки 2005 року. Вип. 6


Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Кращі виставки року

 

Випуск 6

 

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

Вінниця, 2005

 


 

ЗМІСТ 

Книжкових виставок – колаж Авт. Т.М.Марченко

Пам’ятки історії права Авт.: О.В.Сафронова, К.М.Осадчук

Пам’ятає світ врятований, світ вічний, світ живий Авт.: Л.О.Авксентьєва, Т.П.Кристофорова

Сила здорової землі Авт. Л.В.Романченко

З глибин генетичної пам’яті Авт. Т.А.Марчук

 

 

 

 

 

 


 

Кращі виставки року

Вип. 6

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

Укладачі і комп’ютерний набір: Т.Марченко, О.Сафронова, К.Осадчук,

Л.Авксентьєва, Т.Кристофорова, Л.Романченко, Т.Марчук

 

Редактор М.Спиця

 

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет Н.Спиця

 

Тиражування Г.Стратієнко

 

Відповідальний за випуск: В.Циганюк

 

 

Підписано до друку 17.11.2005 р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 2.7. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

 

21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 73.