Корупція – глобальний виклик

Рік видання: 2009

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

 

Корупція – глобальний виклик

 

Бібліографічний список

 

 Вінниця – 2009

 

 

 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття і сьогодні вона є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави. Корупція негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.

Даний бібліографічний список включає книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами.

В список включені документи з фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, видані за останні дев’ять років (2000 – 2009 рр.). Матеріал систематизовано за трьома розділами, в межах яких розміщено  в абетковому порядку.

 

Розділ.1 Нормативно-правові акти України по боротьбі з корупцією

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 1 груд. 2006 р. № 424-V // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266;  http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовт. 2006 р. № 252-V // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939; http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 9 лютого 2006 року № 3421-IV // Відом. Верхов. Ради Україи. – 2006. – № 22. – Ст. 199.

Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодав. акти. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 11 груд. 2000 р. // Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодав. акти. – Х., 2007.– С.16-77.

Мельник, М. І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2008. – 372 с.

«На шляху до доброчесності»: план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні на період до 2010 р.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 657-р // http://zakon.rada.gov.ua/

«На шляху до доброчесності»: Про Концепцію подолання корупції в Україні. Указ Президента України від 11 верес. 2006 р. № 742/2006 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540; http://zakon.rada.gov.ua/

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2006 р. № 1673 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 49. – Ст. 3257; http://zakon.rada.gov.ua/

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 рр.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 3 серп. 2005 р. № 315-р // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – Ст. 1951; http://zakon.rada.gov.ua/

 

Розділ 2. Корупція в Україні: сутність, поняття, заходи протидії

Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році: зб. матеріалів "круглих столів" / за заг. ред.  Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2008. – 110 с.

Государственное управление в переходных экономиках. – К.: Пекотор Принт, 2003. – 79 с.

Донецька мафія. Перезавантаження / ред. Б. Пенчук ; Фонд "Антикорупція"; Громадянська кампанія "ПОРА". – К. : Вид-во С. Пантюка, 2007. – 576 с.

Журавський, В. С.  Корупція в Україні – не політика / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К. : Фенікс, 2007. – 408 с.

 Корупція в Україні: думка молоді / ред.-упоряд. : Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич. – К. : Молодіж. альтернатива, 2007. – 45 с.

Костенко, О. М. Культура і закон у протидії злу : монографія / О. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

Кочкина, А.  Крымский Гамбит / А. Кочкина ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Изд-во С. Пантюка, 2006. – 496 с.

Кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні за 2007 р.: зб. кращих матеріалів Нац. конкурсу : (роботи, що були опублік. в період з 1 берез. 2006 р. по 31 лип. 2007 р. – К. : [б.в.], 2008. – 96 с.

Кривобоков, В. А. Коррупция вчера и сегодня : монография. – Х.: Фолио, 2001. – 205 с.

Кузин, С. Донецкая мафия : антология / С. Кузин ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Полиграфкнига, 2006. – 304 с.

Мельник, М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 268 с.

Митці проти корупції: 23-26 черв. 2008 р. м. Вінниця / Прогресивні жінки ; Ліга розвитку мистецтва. – Вінниця : [б.в.], 2008. – 29 с.

Невмержицький, Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія / Є. В. Невмержицький ; Акад. прокуратури України. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні: аналіт. доп. та рек. / ред. І. Солоненко. – К. : К.І.С., 2006. – 38 с.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. семінару. 9 листоп. 2004 р. м. Харків / ред. В.В. Сташис. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

Прозорість і корупція в системі вищої освіти України.: зб. матеріалів конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – 308 с.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.: норматив.– правові акти, міжнар. док., комент. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

Сергієнко, О. І. Земля і право: як уберегтися від корупції? / О.Сергієнко. – К. : Ін-т громад. сусп-ва: ЛЕСТА, 2008. – 144 с.

Скрипник, А. В. Державне регулювання економіки : (податки, бюджет, корупція, вибори) : посіб. для вузів / А.В. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : Москаленко О.М., 2009. – 96 с.

Слуцька, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: навч. посіб. для студ. вузів / Т. І. Слуцька. – К. : КНТ, 2007. – 168 с.

Стан корупції в Україні : результати загальнонац. дослідж. 2007 р. : (скороч. версія). / Київ. міжнар. ін-т соціології. – К. : [б.в.], 2007. – 30 с.

Аванесов, В. Протидія корупції та бюрократії в освіті // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 8-11.

Авер'янов, А. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008. – № 5. – С. 29-36.

Антонюк , В. Б. Протидія виявам корупції та профілактика правопорушень у митній службі України заходами прокурорського нагляду // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 9-14.

Бандурка, О. М. Корупція: стратегія і тактика протидії // Наше право. – 2006. – № 3. – С. 5-8.

Бандурка, О. М. Формування громадської думки щодо державного управління у сфері боротьби із корупцією // Наше право. – 2004. – № 3. – С. 12-15.

Басараб, С. "...військового звання позбавити" // Військо України. – 2007. – № 8. –  С. 34-35.

Білецький, І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарствоі право. – 2006. – № 12. – С. 52-55.

Бова, А. Корупція у суспільстві, що трансформується : соціологічний аналіз // Політ. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 141-152.

Бойко, В. Лазаренко близький до реінкарнації // Політика і культура. –2004. – №12. – С. 18-20.

Бондаренко, І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. – 2005. – № 4. – С. 54-56.

Борисов, В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 2. – С. 168-173.

Брик, М. Т. Корупційна освіта або освітня корупція в Україні // Педагогіка толерантності. – 2005 / 2006. – № 4/1. – С. 249-253.

Бурковський, П. 100 млн. дол. річно – це ще не корупція // Політика і культура. – 2003. – № 4. – С. 20-22.

Верстюк, С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 66-74.

Виноградов, О. Аналіз впливу корупції на кадрові ресурси системи охорони здоров'я України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 91-98.

Винокуров, С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. № 6. – С. 3-6.

Війтєв, Ю. Корупція та ефективність боротьби з нею // Вісн. прокуратури. – 2001. № 2. – С. 98-101.

Віляйкене, Д. Корупція // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 64.

Волошин, В. В. Відмивання грошей та корупція – дві сторони однієї монети // Вісн. КНУ Шевченка. – 2002. – Вип. 21-24. – С. 66-68. – (Сер. «Міжнародні відносини»).

Высоцкий, Д. Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную деятельность // Підприємництво, господарствоі право. – 2003. – № 5. – С. 77-79.

Высоцкий, Д. Коррупция на пути развития инновационной деятельности в Украине // Підприємництво, господарствоі право. – 2003. – № 6.– С. 44-48.

Гаврилюк, М. Як запобігти "захворюванню" чиновників на корупцію ? // Вісн. прокуратури. – 2004. – № 7. – С. 16-21.

Гадойбоєв, С. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 36-43.

Галкін, О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін, або Як вирішити проблеми боротьби з корупцією в Україні // Вісн. прокуратури. – 2005. – № 8. – С. 8-12.

Гаращук, В. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2008. – № 3. – С. 254-265.

Гарник, М. Боротьба з організованою злочинністю: правові аспекти // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С. 3-6.

Гвоздецький, В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України. – 2007. – № 2. – С.105-108.

Гега, П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживання та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 34 -39.

Гінда, В. "Головне – сколотити капітал": розвиток корупції в Україні за часів нацист. окупації // День. – 2009. – 18 верес. – С. 8.

Головкін, О. Боротьба з корупцією – пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 3. – С. 80-84.

Горан, В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 4. – С. 14-17.

Горішняк, В. Армія, яку ми не знаємо // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 12-13.

Гочарук, Я. А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я. А. Гочарук, М. І. Флейчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 7-22.

Грудзур, О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2007. № 2. – С. 136-138.

Гудзь, Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 15-153.

Денисова, О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 5. – С. 17-20.

 Дерій, В. Аналіз основних причин корупції і розвиток громадського контролю щодо земельно-майнових стосунків на селі // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 14. – С. 8-10.

Длугопольський, О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико-методологічний та прикладний аспект // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 46-56.

Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.

Довідка про контрольно-інспекційну діяльність Головдержслужби України і здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції за 9 місяців 2008 р. // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. – С. 10-11.

Драган, О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2006. № 2. – С. 44-49.

Дульський, О. Від чіткого розмежування до ефективної взаємодії // Уряд. кур'єр. – 2005. – 9 верес.. – С. 6.

Дульський, О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією: шляхи подолання цього явища в Україні / О. Дульський, О. Макєєва // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 41-50.

Жилка, І. Антикорупційне законодавство порушують в Мінекоресурсів // Вісн. прокуратури. – 2003. № 7. – С. 19-22.

Жилка, І. П. Сучасний стан протидії корупції в митних органах // Митна справа. – 2009. – № 3. – С. 6-16.

Житар О. Як у Криму дотримуються вимоги законодавства про державну службу // Вісн. прокуратури. – 2007. – N2. – С. 43-45.

За корумпованістю ми серед лідерів // Вечір. Київ. – 2000. – 21 берез.

Заруба, П. Аналіз законодавства на корупційність: деякі аспекти / П. Заруба, С.Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 22-25.

Зеленецький, В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею // Право України. – 2001. – № 4. – С. 13-17.

Зубов, Ю. Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 70-73.

Зущик, Ю. И вновь продолжается бой // Корреспондент. – 2006. –  № 14. – С. 22-23.

Іваненко, І. В. Аналіз національного законодавства про боротьбу з бандитизмом // Вісн. Верхов. Суду України. – 2003. – № 6. – С. 45-47.

Йосифович, Д. Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією // Право України. – 2004. – № 6. – С. 61-63.

Йосифович, Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. – 2004. – № 8. – С. 79-81.

Кальман, О. Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 38-42.

Керея, І. Корупція як основна  причина  економічної  кризи // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 3. – С. 26-28.

Кипень, В. Викладачі, студенти і абітурієнти про ненормативні відносини і корупцію у вищих навчальних закладах : (соціол. зріз): зб. наук. пр. // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 18-32.

Киренко, С. Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 7. – С. 26-36.

Кисельова, Ю. Колишні й учорашні: боротьба з корупцією "колишніх" і "нинішніх" у ролі державного пріоритету // Час. – 2005. – 22-29 квіт. – С. 5.

Ковтуненко, С. Евгений Червоненко ломает коррупцию в Минтрансе // Столич. новости. – 2005. – 8/14 февр. (№ 5). – С. 3.

Конишев, Г. Проблеми боротьби з корупцією і практика застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією" правоохоронними і судовими органами // Адвокат. – 2004. – № 6. – С. 13-17.

Корж, І. Політична корупція та правова безпека України // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55-60.

Корнєв, М. Корупція через призму теорії девіантної поведінки : (морально-психол. аспект) // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 216-221.

Коррупция как составляющая бизнеса // Укр. туризм. – 2008. – № 1 . – С. 79.

Коруля, І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 56-62.

Костенко, О. Корупція в Україні у світі політичної кримінології // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 49-54.

Костенко, О. Як боротися з корупцією // Віче. – 2008. – № 18. – С. 48-49.

Косюта, М. Злочинність у "білих комірцях", або Як ефективніше протидіяти корупції // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С.47-51.

Кулаковський Л. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридич. журн.. – 2005. – № 6. – С. 96-97.

Куриленко, О. Корупція у сучасній Україні: аналіз феномену // Історія в шк. – 2007. – № 10. – С. 1-5.

Кушнарьов, С. В. Вітчизняні та зарубіжні підходи до моделювання корупції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. – № 6. – С. 86-92.

Лисенко, В. В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби: закони і законодавчі акти // Законодавство України : наук.–практ. комент. – 2003. – № 2. – С. 32-47.

Литовченко, Т. Все підвладне... владі // Роботодавець. – 2008. – № 2. – С. 5.

Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68-75.

Маматюк, Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією – елемент стратегії держави // Вісн. КНУ Шевченка:. - 2006. – Вип. 72-73. – С. 62-64. – (Сер. «Юридичні науки»).

Марахін, А. Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на сучасному етапі // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 19-23.

Медведько, О. Виступ на нараді при Президентові України з розгляду питання про стан протидії корупції в Україні 15 квітня 2008 року // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 3-6.

Медведько, О. "Люди мають відчути реально, що держава їх захищає": виступ на координац. нараді керівників правоохорон. органів України // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 7-16.

Мельник, М. Правоохоронні органи і політика в Україні // Дзеркало тижня. – 2004. – 12 черв. (№ 23). – С. 10.

Мельник, М. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення // Право України. – 2000. – № 3 . – С. 67-71.

Мельник, М. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридич. Україна. – 2003. – № 6. – С. 64-69.

Мельник, М. ЗМІ і влада в Україні: як подолати корупцію? // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 84-88.

Мельник, М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – №11. –  С. 126-130.

Мельник, М. Корупційні правопорушення : поняття та види // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 168-182.

Мельник, М. Корупція як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1 . – С. 63-68.

Мельник, М. Механізм корумпованих відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 105-109.

Мельник, М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями // Право України. – 2002. № 4. – С. 22-26.

Мельник, М. Фактори корупції в Україні // Право України. – 2002. – № 5. – С. 12-17.

Мельник, М. Чи потрібна у Кримінальному кодексі спеціальна стаття про відповідальність за корупцію // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2000. – № 4. – С. 211-221.

Мечем, М. Удар по корупції // Військо України. – 2004. – № 3/4. – С. 30-31.

Михайленко, О. Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57-62.

Мірошник, Ю. П. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2006. – № 4. – С. 153-160.

Мірошник, Ю. Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприяють її подоланню // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 51-56.

Мозговий, В. Всі - на фронт! Антикорупційний // Наука і суспільство. – 2008. – № 5/6. – С. 26-29.

Молдован, Е. Історичні аспекти розвитку корупції як суспільного явища // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. – С. 31-35.

Мошенець, О. В. Особливості взаємозв'язку інститутів лобізму, логролінгу та корупції в економіці України // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 27-30.

Невмержицький, Є. Державні органи в системі суб'єктів протидії корупції // Віче. – 2008. – № 20. – С. 2-4.

Невмержицький, Є. Економічна злочинність і корупція: взаємозв'язок та механізми протидії // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 85-93.

Невмержицький, Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні // Банків. справа. – 2008. – № 5. – С. 47-54.

Невмержицький, Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України. – 2008. – № 12. – С. 126-13.

Невмержицький, Є. Корупція як економічне явище // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 10-20.

Невмержицький, Є. Корупція як проблема культури суспільства // Вісник прокуратури. – 2008. – № 3. – С. 95-102.

Невмержицький, Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 11. – С. 77-83.

Невмержицький, Є. Політична корупція: сутність, зміст, механізми протидії // Право України. – 2008. – № 7. – С. 123-130.

Невмержицький, Є. Стан і проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства // Віче. – 2008. – № 17. – С. 18-20.

Нестеренко, В. "Шахтарський характер" і "справжні хазяї" краю // Сучасність. – 2009. – № 3/4. – С. 258-267.

Озерский, И.  К вопросу о борьбе с коррупцией // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 1. – С. 37-39.

Омельченко, С. Етапи розвитку корупції як негативного явища суспільства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. –  С. 72-73.

Омельченко, С. Правовий нігілізм як загроза ефективності системи правових заходів щодо протидії корупції в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 74-76.

Оробець, К. Вимагання хабара як кваліфікуюча ознака одержання хабара // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 129-131.

Осипова, Н. Особливості руйнівного характеру розширеного відтворення корупції // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 106-116.

Охотнікова, О.  Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-кономічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 6-8.

Оцел, В.  Стан корупції у правоохороннних органах (за результатами соціологічних досліджень) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 28-35.

Погорецький, М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю// Вісн. прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 53-59.

Полешко, А. Застосування та удосконалення антикорупційного законодавства України // Право України. – 2003. – № 6. – С. 153-155.

Порошенко, П.  Ответный удар: [интервью] / П. Порошенко; К.Панова,А. Смирнов  // Корреспондент. – 2005. – № 38. – С. 21-22.

 Правдіна, Я.  Школа і корупція.Чи сумісні вони? // Пані вчителька. – 2009. – № 8. – С. 26-27.

Предборський, В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально-економічних процесів // Формування ринков. відносин в Україні. – 2007. – № 2. – С. 23-27.

Предборський, В. Новітній суб'єкт елітного сектора вітчизняної економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 161-165.

Присяжнюк, В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 12-16.

Пришко, О. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 42-45.

Прісняков, В. Корупція як причина дестабілізації економіки // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 3-9.

Прохоренко, О. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби // Статистика України. – 2002. – № 4. – С. 42-45.

Прутська, О. Економічні аспекти боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – С. 8-10.

Пшонка, В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 22-25.

Романчук, О. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Універсум. – 2005. – № 7-10. – С. 7-11.

Рябенко, В. Головні питання боротьби з корупцією: забезпечення цілісної антикорупційної політики // Вісник прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 17-19.

Рябенко, В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 12-14.

Салтєвський, М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції // Право України. – 2002. – № 7. – С. 48-50.

Сервецький, І. Ознаки організованої злочинності та корупції в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 180-187.

Скрипник, А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 29-43.

Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. – № 42. – С. 8-9.

Сташис, В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 163-168.

Стоянов, М. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 15-18.

Стретович, В. М. Корупція та організована злочинність – реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – № 7-10. – С. 4-7.

Супруненко, А. Феномен корупції у форматі українського сьогодення: збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 120-131.

Сухоребрий, І.І. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів,одержанних злочинним шляхом // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2008. – № 6. – С. 129-136.

Ткач, В. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України / В. Ткач, Ю. Юрченко // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 3. – С. 6-16.

Ткач, В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 4. – С. 15-19.

Тодика, О. Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 4. – С. 86-93.

Томкіна, О. Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення // Право України. – 2009. – № 7. – С. 73-78.

Тручінскене, Д. Боротьба з корупцією // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 70-72.

Удовик, М. Боротьба з корупцією та хабарництвом // Наук. вісн. Нац.ї акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 106-111.

Філоненко, С. Корупція безсмертна? // Віче. – 2008. – № 13/14. – С. 8-10.

Фініков Т. Корупційний тиск у сфері вищої освіти: чинники і розвиток "середовища" протидії : збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 168-179.

Француз, А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 14-20.

Хайнеман, С. Коррупция в образовании – проблема самого образования или общества в целом? // Директор школи. Україна. – 2004. – № 3. – С. 3-11.

Хоменко, В. Про доступність і якість вищої освіти // Адвокат. – 2003. – № 4. – С. 8-10.

Хруслова, С. Деякі проблеми забезпечення боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 83-87.

Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004. – № 10. – С. 110-114.

Червякова, О.  Боротьба з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 37-42.

Чубенко, І. Протидія корупції як засіб захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник державної служби України. – 2004. – № 1. – С. 17-22.

Шаповалов, О. Соціально-психологічні передумови і первісні індикатори корупційної поведінки працівників міліції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. – № 6. – С. 214-222.

Шаповалова, А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України. – 2007. – № 2. – С. 102-105.

Шемчук, В. Рейдерство та корупція // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 11. – С. 13-18.

Шиманський, Ф. Корупція в середовищі державних службовців: норма життя чи патологія? // Юридич. вестн. – 2003. – № 2. – С. 128-132.

Яфонкін, А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців // Юридич. Україна. – 2009. – № 2. – С. 31-35.

Яцків, І. Деякі особливості поширення та протидії корупції // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 122-125.

 

Розділ 3. Міжнародний досвід боротьби з корупцією

 

Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: наук.-інформ. зб. / за заг. ред. : В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Нац. акад. СБУ, 2005. – 268 с.

Андрианов, В. Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность / В. Д. Андрианов. –М. : Волтерс Клувер, 2009. – 248 с.

Артемьев, А. М. Криминализация экономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М. : Щит-М, 2006. – 376 с.

Башмаков, И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти / И. С. Башмаков. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 152 с.

Болотов, С. В. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных взаимоотношений: монография / С. В. Болотов, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 127 с.

Голик, Ю. В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В. Голик, В. И. Карасев. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 329 с.

Голик, Ю. В. Преступность - планетарная проблема : к итогам XI конгр. ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю. В. Голик, А. И. Коробеев ; Ассоц. юридич. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 215 с.

Дзлиев, М. И. Предпринимателю : как избежать опасности. – М.: Экономика, 2006. – 349 с.

Добреньков, В. И. Коррупция: современные подходы к исследованию: учеб. пособ. для студ. вузов / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Социолог. фак. – М. : Академ. Проект: Альма Матер, 2009. – 207 с.

Константинов, А. Коррумпированная Россия / А.Константинов ; Агентство Журналист. Расследований. – М. : ОЛМА Медиа Групп: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 640 с.

Логинов, Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: методы использования электрон. финанс. технологий для легализации криминал. доходов и уклонения от уплаты налогов: учеб. пособ. для вузов / Е.Л. Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с.

Максимов, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ЮрИнфоР, 2008. – 255 с.

Мілер, В. Звичаєва корупція?: громадяни та уряд у посткомуністич. Європі / В. Мілер , О. Гределанд, Т. Кошечкіна; пер. з англ. Д. Скляренко. – К.: К.І.С., 2004. – 328 с.

Педреро, М. Коррупция. Клоака власти. Как и зачем нами манипулируют / М. Педреро ; пер. с исп. Г. Сахацкого. – М. : Столица-Принт, 2008. – 320 с.

Перкинс, Дж. Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции: пер. с англ. / Дж. Перкинс. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 445 с.

Політична корупція перехідної доби: скептич. погляд: пер. з англ. / ред. С. Коткін, А. Шайо. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.

Порта, Д . Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Д. дела Порта, А. Ванучі; пер. з англ. С. Кокізюк. – К. : К.І.С., 2006. – 302 с.

Проява, С. М.  Экономизация коррупции. Механизм противодействия: монография / С. М. Проява. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 159 с.

Роуз-Екерман, С. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни: монографія / С. Роуз–Екерман; ред. О. Телемко, пер. з англ. С. Кокізюк,  Р. Ткачук. – К.: К.І.С., 2004. – 296 с.

Сифакис, К. Мафия: энциклопедия / К. Сифакис; пер. с англ. М. Прохорова.– Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. – 616 с.

Экономическая безопасность и криминализация аграрного сектора экономики: учеб. пособие / В. В. Антонов [и др.]. – М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 2008. – 104 с.

Абазов, Р. Коррупция в Кыргызстане: культурное измерение // Гос. управление в переход. экономиках. – 2004. – № 2. – С. 44-46.

Андрианов, В. Административная реформа: мировой исторический опыт и российские реалии // Общество и экономика. – 2004. – № 7/8. – С. 57-102.

Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности // Общество и экономика. – 2008. – № 3-4. – С. 45-69.

Андрианов, В. Структура государственного управления: мировой опыт и российские реалии // Маркетинг. – 2002. – № 5. – С. 3-14.

Антонович, М. Як подолати корупцію / М. Антонович; О. Мережко // Дзеркало тижня. – 2006. – 28 жовт. (№41). – С. 15.

Аркуша, Л. Коррупция – элемент организованой преступной деятельности // Юридич. вестн. – 2000. – № 2.– С. 118-121.

Артемьев, А. М. Криминализация экономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М.: Щит. – М, 2006. – 376 с.

Ахметшин, Н. Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР // Государство и право. – 2008. – № 8 . – С. 56-63.

Барамзин, С. Зависимость уровня коррумпированности власти от степени освоения международных стандартов ИСО серии 9000 // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С. 76-79.

Барсукова, С. Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность // Обществ.  науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 36-47.

Барсукова, С. Ю. Механизм "политического ивестирования", или как и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь / С. Ю. Барсукова, В.И. Звягинцев // Полис. – 2006. – № 2. – С. 110-121.                                                                                                                                                                                                         

Біленчук, П. Д. Правові і управлінські засади моніторингу, контролю, аналізу фінансового сектору економіки: міжнародний і вітчизняний досвід / П. Д. Біленчук, М. Т. Задояний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 3. – С. 27-30.

Бітковене, Н. Корупція в Литві // Відкритий урок. – 2007. № 4. – С. 65-66.

Бова, А. Корупція у країнах з перехідною економікою : (за матеріалами TRANSPARENSY INTERNATIONAL) // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. № 6. – С. 18-27.

Богуш, Г. И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2004. – № 2. – С. 76-85.

Бочкарев, С. А. Коррупция как разновидность современного мошенничества // Право и политика. – 2008. – № 10 . – С. 2390-2392.

Бочкарев, С. А. О противодействии коррупции в Российской Федерации: новые подходы без инноваций // Право и политика. – 2008. – № 11 . – С. 2591-2594.

Буликар, Н.  Как в Англии обошлись с олигархами // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – № 16. – С. 20-21.

Буравлев, Ю. М. Коррупция в госаппарате. Правовые и организационные проблемы системного противодействия этому злу // Государство и право. – 2008. – № 11. – С. 98-103.

Веревкин, Л. П. Коррупция как явление в массовом сознании россиян // Энергия: экономика, техника, экология. – 2008. – № 9. – С. 67-72.

Галицкий, Е. Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти: (опыт эмпирического анализа) // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. –  С. 19-32.

Глинкина, С. П. Коррупция в России: причины, масштабы, качественные изминения // Восток. – 2000. – № 1. – С. 75-82.

Головенко, А. Богатые тоже прячут когда Россия снимет с себя ярлык "мирового лидера коррупции"? // Природа и человек XXI век. – 2009. – № 4 . – С. 10-13.

Головенко, А. Детки... на экспорт // Природа и человек. – 2006. –  № 7. – С. 20-21.

Головенко, А. Кто продаёт русских сирот?: правительство снимает последние барьеры на пути международной торговли детьми // Природа и человек. – 2007. – № 6. – С. 4-5.

Головенко, А. Президентские пожелания: почему послания главы государства Федеральному собранию никого ни к чему не обязывают? // Природа и человек. – 2007. – № 10. – С. 7-9.

Горбачева, Н. Источник коррупции // Родина. – 2009. – № 5. – С. 85-86.

Григорьев, Л. Коррупция как препятствие модернизации / Л. Григорьев, М. Овчинников // Вопр. экономики. – 2008. – № 2 . – С. 44-60.

Гуриев, С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 11-18.

Дегтярев, А. Российский бизнес в условиях "Экономики отката" / А. Дегтярев, Р. Маликов, В. Арапов // Общество и экономика. – 2009. – № 3. – С. 53-62.

Дубовик, О. Л. Новые подходы к проблемам коррупции / О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2008. – № 10. – С. 2558-2562.

Епифанова, Н. Исследование коррупции на основе методов экономической теории // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 33-44.

Еще раз о коррупции: из докл. о положении с коррупцией в мире-2004 Трансперенси Интернешнл // Общество и экономика. – 2004. – № 4. – С. 153-191.

Завгородній, В. Сучасний стан і правове регулювання участі громадських організацій у протидії корупції: досвід Рос. Федерації // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 183-186.

Казанцев, Н. М. К вопросу о совершенствовании антикоррупционной государственной политики // Экономика и право. – 2008. –  № 2. – С. 19-23.

Карапович, О. Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с корупцией // Междунар. публ. и частн. право. – 2008. – № 3. – С. 38-44.

Кимлацкий, О. А. О состоянии борьбы с коррупцией в Российской Федерации / О. А. Кимлацкий, И. Г. Мачульская // Экономика и право. – 2008. – № 2. – С. 3-15.

Ковач, А. Корупцію стримувати можна: з доп. голови Ради керуючих INTOSAI, президента Вищого аудитор. офісу Угорщини проф. Арпада Ковача // Трибуна. – 2006. – № 7-8. – С. 12-13.

Костенников, М. В. Административные запреты как средство противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации / М. В. Костенников, А. В. Куракин, Е. В. Трегубова // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 70-83.

Куліш, А. Досвід боротьби з корупцією в політиці Великої Британії // Право України. – 2005. – № 12. – С. 141-145.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы : (история и  современность) // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 35-48.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе правоохранительной службы Российской Федерации // Право и политика. – 2008. – № 6 . – С. 1373-1386.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в правоохранительной деятельности органов внутренних дел // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 39-48.

Куракин, А. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации : (опыт теор. анализа) // Право и политика. – 2003. – № 2. – С. 45-59.

Куракин, А. Предупреждение и пресечение коррупции в зарубежных государствах:  (на примере США, Канады, ФРГ, Франции, Испании, Португалии, Чехии) // Право и политика. – 2002. – № 6. – С. 52-60.

Куракин, А. В. Теоретические и практические проблемы реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы в органах внутренних дел (милиции) Российской Федерации // Право и политика. – 2007. – № 12. – С. 29-36.

Куракин, А. В. Этапы становления и развития учения об административно-правовых средствах предупреждения и пресечения корупции в системе государственной службы // Право и политика. – 2007. – № 11. – С. 38-43.

Лисенко, В. В. Зарубіжний досвід протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість / В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 12. – С. 3-6.

Лунеев, В. В. Коррупция в России // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 20-27.

Лунеев, В. В Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 5-18.

Маликов, Р. Институциональная коррупция в России: методология анализа // Общество и экономика. – 2005. – № 1. – С. 193-218.

Малько, А.  Основы антикоррупционной политики современной России // Право и политика. – 2003. – № 4. – С. 44-48.

Маркет, Х. Доноры в поисках правильного подхода к проблеме коррупции // Государственное управление в переходных экономиках. – 2004. – № 2. – С. 3-12.

Маркосян, Г. М. Взяточничество в России в начале 1920-х гг. // Вопр. истории. – 2009. – № 10. – С. 137-142.

Мацко, А. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 6. –  С. 23-27.

Мезенцева, Л. Індекс хабародавців за класифікацією організації TRANSPARENSY INTERNATIONAL // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. – № 6. – С. 36-47.

Минаков, П. А. Публичная власть и коррупция // Право и политика. – 2007. – № 3. – С. 5-12.

Михеев, В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 5. – С. 54-60.

Нарочницкая, Н. "Так это ж вы изобрели порох..." // Природа и человек. – 2006. – № 6. – С. 6-8.

Никитин, С. Теневая экономика и налогообложение / С. Никитин, М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 2. – С. 24-30.

Омельченко, С. Корупція з точки зору різних культур світу // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 3. – С. 54-57.

Осипов, О.  Коррупция - глобальный вызов // Эхо планеты. – 2004. – № 8. – С. 6-11.

Половинський, Л. В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержавних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 5. – С. 33-35.

Поляков, Ю. А. О социальной природе коррумпированности и перерождения элиты // Новая и новейшая история. – 2009. – № 2. – С. 80-91.

Прохожев, А. А. Первоочередные меры государственной политики в сфере противодействия коррупции // Экономика и право. – 2008. – № 2. – С. 16-18.

Пшонка, В. Міжнародна взаємодія щодо протидії корупції // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 5-9.

Резник, Б. Арсенал коррупции // Лит. газ. – 2005. – 2-8 марта (№ 9). – С. 3.

Римский, В. Л. Коррупция во взаимодействиях российских граждан с представителями органов власти // Обществ. науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 59-67.

Рогачев, С. В. Индекс коррумпированности по странам мира // География. – 2001. – № 14. – С. 3-6.

Руденко, С. Досвід європейських антикорупційних органів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 7. – С. 106-115.

Савченко, А. Досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах США // Міліція України. – 2002. – № 1 . – С. 24-25.

Сатаров, Г. Как измерять и контролировать коррупцию // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 4-10.

Сатаров, Г. Россия и коррупция: кто кого? // Эхо планеты. – 2002. – № 50. – С. 5-9.

Сатаров, Г. А. Установка респондентов и коррупции // Обществ. науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 48-58.

Сенаторов, А.  Как избавиться от коррупции? // Япония сегодня. – 2001. – № 7. – С.8–10 ; № 8. – С. 6-7.

Сидоров, А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор // Социс. – 2008. – № 2 . – С. 111-117.

Сикоев, Р. Две беды Афганистана: коррупция и наркотики // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 16-17.

Скворцов, Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования // Антикризис. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 15-24.

Спрощення дозвільної системи – крок до викорінення корупції та зниження цін на житло // Вісник центру : інформ. бюл. Міжнар. центру перспектив. дослідж. – 2007. – 4 черв. (№ 19).

Тогонидзе, Н. В. Политическая коррупция в России : (материалы "круглого стола") // Государство и право. – 2003. – № 3. – С. 105-116.

Усов, А. Б. Модельное исследование коррупции в трехуровневых системах управления // Экономика и математич. методы. – 2009. – № 2. – С. 66-73.

Хавронюк, М. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах європейських держав // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 124-128.

Хлонова, Н. В. Международный мониторинг коррупции // Право и политика. – 2008. – № 10 . – С. 2397-2399.

Четвериков, В. В. Административно-правовые меры противодействия коррупции в деятельности исполнительной власти // Право и политика. – 2008. – № 2 . – С. 303-308.

Шинальський, О. Світова спільнота об'єднується в боротьбі з корупцією // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 10-11.

 

Підготувала провідний бібліотекар Суржикова Т.А.

Поділитися:

Корупція – глобальний виклик


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

 

Корупція – глобальний виклик

 

Бібліографічний список

 

 Вінниця – 2009

 

 

 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття і сьогодні вона є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави. Корупція негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.

Даний бібліографічний список включає книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами.

В список включені документи з фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, видані за останні дев’ять років (2000 – 2009 рр.). Матеріал систематизовано за трьома розділами, в межах яких розміщено  в абетковому порядку.

 

Розділ.1 Нормативно-правові акти України по боротьбі з корупцією

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 1 груд. 2006 р. № 424-V // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266;  http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовт. 2006 р. № 252-V // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939; http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 9 лютого 2006 року № 3421-IV // Відом. Верхов. Ради Україи. – 2006. – № 22. – Ст. 199.

Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодав. акти. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 11 груд. 2000 р. // Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодав. акти. – Х., 2007.– С.16-77.

Мельник, М. І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2008. – 372 с.

«На шляху до доброчесності»: план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні на період до 2010 р.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 657-р // http://zakon.rada.gov.ua/

«На шляху до доброчесності»: Про Концепцію подолання корупції в Україні. Указ Президента України від 11 верес. 2006 р. № 742/2006 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540; http://zakon.rada.gov.ua/

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2006 р. № 1673 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 49. – Ст. 3257; http://zakon.rada.gov.ua/

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 рр.: розпорядж. Кабінету Міністрів України від 3 серп. 2005 р. № 315-р // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – Ст. 1951; http://zakon.rada.gov.ua/

 

Розділ 2. Корупція в Україні: сутність, поняття, заходи протидії

Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році: зб. матеріалів "круглих столів" / за заг. ред.  Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2008. – 110 с.

Государственное управление в переходных экономиках. – К.: Пекотор Принт, 2003. – 79 с.

Донецька мафія. Перезавантаження / ред. Б. Пенчук ; Фонд "Антикорупція"; Громадянська кампанія "ПОРА". – К. : Вид-во С. Пантюка, 2007. – 576 с.

Журавський, В. С.  Корупція в Україні – не політика / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К. : Фенікс, 2007. – 408 с.

 Корупція в Україні: думка молоді / ред.-упоряд. : Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич. – К. : Молодіж. альтернатива, 2007. – 45 с.

Костенко, О. М. Культура і закон у протидії злу : монографія / О. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

Кочкина, А.  Крымский Гамбит / А. Кочкина ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Изд-во С. Пантюка, 2006. – 496 с.

Кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні за 2007 р.: зб. кращих матеріалів Нац. конкурсу : (роботи, що були опублік. в період з 1 берез. 2006 р. по 31 лип. 2007 р. – К. : [б.в.], 2008. – 96 с.

Кривобоков, В. А. Коррупция вчера и сегодня : монография. – Х.: Фолио, 2001. – 205 с.

Кузин, С. Донецкая мафия : антология / С. Кузин ; Фонд "Антикоррупция". – К. : Полиграфкнига, 2006. – 304 с.

Мельник, М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 268 с.

Митці проти корупції: 23-26 черв. 2008 р. м. Вінниця / Прогресивні жінки ; Ліга розвитку мистецтва. – Вінниця : [б.в.], 2008. – 29 с.

Невмержицький, Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія / Є. В. Невмержицький ; Акад. прокуратури України. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні: аналіт. доп. та рек. / ред. І. Солоненко. – К. : К.І.С., 2006. – 38 с.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. семінару. 9 листоп. 2004 р. м. Харків / ред. В.В. Сташис. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

Прозорість і корупція в системі вищої освіти України.: зб. матеріалів конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – 308 с.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.: норматив.– правові акти, міжнар. док., комент. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

Сергієнко, О. І. Земля і право: як уберегтися від корупції? / О.Сергієнко. – К. : Ін-т громад. сусп-ва: ЛЕСТА, 2008. – 144 с.

Скрипник, А. В. Державне регулювання економіки : (податки, бюджет, корупція, вибори) : посіб. для вузів / А.В. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : Москаленко О.М., 2009. – 96 с.

Слуцька, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: навч. посіб. для студ. вузів / Т. І. Слуцька. – К. : КНТ, 2007. – 168 с.

Стан корупції в Україні : результати загальнонац. дослідж. 2007 р. : (скороч. версія). / Київ. міжнар. ін-т соціології. – К. : [б.в.], 2007. – 30 с.

Аванесов, В. Протидія корупції та бюрократії в освіті // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 8-11.

Авер'янов, А. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008. – № 5. – С. 29-36.

Антонюк , В. Б. Протидія виявам корупції та профілактика правопорушень у митній службі України заходами прокурорського нагляду // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 9-14.

Бандурка, О. М. Корупція: стратегія і тактика протидії // Наше право. – 2006. – № 3. – С. 5-8.

Бандурка, О. М. Формування громадської думки щодо державного управління у сфері боротьби із корупцією // Наше право. – 2004. – № 3. – С. 12-15.

Басараб, С. "...військового звання позбавити" // Військо України. – 2007. – № 8. –  С. 34-35.

Білецький, І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарствоі право. – 2006. – № 12. – С. 52-55.

Бова, А. Корупція у суспільстві, що трансформується : соціологічний аналіз // Політ. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 141-152.

Бойко, В. Лазаренко близький до реінкарнації // Політика і культура. –2004. – №12. – С. 18-20.

Бондаренко, І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. – 2005. – № 4. – С. 54-56.

Борисов, В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 2. – С. 168-173.

Брик, М. Т. Корупційна освіта або освітня корупція в Україні // Педагогіка толерантності. – 2005 / 2006. – № 4/1. – С. 249-253.

Бурковський, П. 100 млн. дол. річно – це ще не корупція // Політика і культура. – 2003. – № 4. – С. 20-22.

Верстюк, С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 66-74.

Виноградов, О. Аналіз впливу корупції на кадрові ресурси системи охорони здоров'я України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 91-98.

Винокуров, С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. № 6. – С. 3-6.

Війтєв, Ю. Корупція та ефективність боротьби з нею // Вісн. прокуратури. – 2001. № 2. – С. 98-101.

Віляйкене, Д. Корупція // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 64.

Волошин, В. В. Відмивання грошей та корупція – дві сторони однієї монети // Вісн. КНУ Шевченка. – 2002. – Вип. 21-24. – С. 66-68. – (Сер. «Міжнародні відносини»).

Высоцкий, Д. Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную деятельность // Підприємництво, господарствоі право. – 2003. – № 5. – С. 77-79.

Высоцкий, Д. Коррупция на пути развития инновационной деятельности в Украине // Підприємництво, господарствоі право. – 2003. – № 6.– С. 44-48.

Гаврилюк, М. Як запобігти "захворюванню" чиновників на корупцію ? // Вісн. прокуратури. – 2004. – № 7. – С. 16-21.

Гадойбоєв, С. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 36-43.

Галкін, О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін, або Як вирішити проблеми боротьби з корупцією в Україні // Вісн. прокуратури. – 2005. – № 8. – С. 8-12.

Гаращук, В. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2008. – № 3. – С. 254-265.

Гарник, М. Боротьба з організованою злочинністю: правові аспекти // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С. 3-6.

Гвоздецький, В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України. – 2007. – № 2. – С.105-108.

Гега, П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживання та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 34 -39.

Гінда, В. "Головне – сколотити капітал": розвиток корупції в Україні за часів нацист. окупації // День. – 2009. – 18 верес. – С. 8.

Головкін, О. Боротьба з корупцією – пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 3. – С. 80-84.

Горан, В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 4. – С. 14-17.

Горішняк, В. Армія, яку ми не знаємо // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 12-13.

Гочарук, Я. А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я. А. Гочарук, М. І. Флейчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 7-22.

Грудзур, О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2007. № 2. – С. 136-138.

Гудзь, Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 15-153.

Денисова, О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 5. – С. 17-20.

 Дерій, В. Аналіз основних причин корупції і розвиток громадського контролю щодо земельно-майнових стосунків на селі // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 14. – С. 8-10.

Длугопольський, О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико-методологічний та прикладний аспект // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 46-56.

Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.

Довідка про контрольно-інспекційну діяльність Головдержслужби України і здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції за 9 місяців 2008 р. // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 4. – С. 10-11.

Драган, О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2006. № 2. – С. 44-49.

Дульський, О. Від чіткого розмежування до ефективної взаємодії // Уряд. кур'єр. – 2005. – 9 верес.. – С. 6.

Дульський, О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією: шляхи подолання цього явища в Україні / О. Дульський, О. Макєєва // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 41-50.

Жилка, І. Антикорупційне законодавство порушують в Мінекоресурсів // Вісн. прокуратури. – 2003. № 7. – С. 19-22.

Жилка, І. П. Сучасний стан протидії корупції в митних органах // Митна справа. – 2009. – № 3. – С. 6-16.

Житар О. Як у Криму дотримуються вимоги законодавства про державну службу // Вісн. прокуратури. – 2007. – N2. – С. 43-45.

За корумпованістю ми серед лідерів // Вечір. Київ. – 2000. – 21 берез.

Заруба, П. Аналіз законодавства на корупційність: деякі аспекти / П. Заруба, С.Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 22-25.

Зеленецький, В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею // Право України. – 2001. – № 4. – С. 13-17.

Зубов, Ю. Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 70-73.

Зущик, Ю. И вновь продолжается бой // Корреспондент. – 2006. –  № 14. – С. 22-23.

Іваненко, І. В. Аналіз національного законодавства про боротьбу з бандитизмом // Вісн. Верхов. Суду України. – 2003. – № 6. – С. 45-47.

Йосифович, Д. Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією // Право України. – 2004. – № 6. – С. 61-63.

Йосифович, Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. – 2004. – № 8. – С. 79-81.

Кальман, О. Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 38-42.

Керея, І. Корупція як основна  причина  економічної  кризи // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 3. – С. 26-28.

Кипень, В. Викладачі, студенти і абітурієнти про ненормативні відносини і корупцію у вищих навчальних закладах : (соціол. зріз): зб. наук. пр. // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 18-32.

Киренко, С. Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 7. – С. 26-36.

Кисельова, Ю. Колишні й учорашні: боротьба з корупцією "колишніх" і "нинішніх" у ролі державного пріоритету // Час. – 2005. – 22-29 квіт. – С. 5.

Ковтуненко, С. Евгений Червоненко ломает коррупцию в Минтрансе // Столич. новости. – 2005. – 8/14 февр. (№ 5). – С. 3.

Конишев, Г. Проблеми боротьби з корупцією і практика застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією" правоохоронними і судовими органами // Адвокат. – 2004. – № 6. – С. 13-17.

Корж, І. Політична корупція та правова безпека України // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55-60.

Корнєв, М. Корупція через призму теорії девіантної поведінки : (морально-психол. аспект) // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 216-221.

Коррупция как составляющая бизнеса // Укр. туризм. – 2008. – № 1 . – С. 79.

Коруля, І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 56-62.

Костенко, О. Корупція в Україні у світі політичної кримінології // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 49-54.

Костенко, О. Як боротися з корупцією // Віче. – 2008. – № 18. – С. 48-49.

Косюта, М. Злочинність у "білих комірцях", або Як ефективніше протидіяти корупції // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 2. – С.47-51.

Кулаковський Л. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридич. журн.. – 2005. – № 6. – С. 96-97.

Куриленко, О. Корупція у сучасній Україні: аналіз феномену // Історія в шк. – 2007. – № 10. – С. 1-5.

Кушнарьов, С. В. Вітчизняні та зарубіжні підходи до моделювання корупції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. – № 6. – С. 86-92.

Лисенко, В. В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби: закони і законодавчі акти // Законодавство України : наук.–практ. комент. – 2003. – № 2. – С. 32-47.

Литовченко, Т. Все підвладне... владі // Роботодавець. – 2008. – № 2. – С. 5.

Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68-75.

Маматюк, Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією – елемент стратегії держави // Вісн. КНУ Шевченка:. - 2006. – Вип. 72-73. – С. 62-64. – (Сер. «Юридичні науки»).

Марахін, А. Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на сучасному етапі // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 19-23.

Медведько, О. Виступ на нараді при Президентові України з розгляду питання про стан протидії корупції в Україні 15 квітня 2008 року // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 3-6.

Медведько, О. "Люди мають відчути реально, що держава їх захищає": виступ на координац. нараді керівників правоохорон. органів України // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 7-16.

Мельник, М. Правоохоронні органи і політика в Україні // Дзеркало тижня. – 2004. – 12 черв. (№ 23). – С. 10.

Мельник, М. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення // Право України. – 2000. – № 3 . – С. 67-71.

Мельник, М. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридич. Україна. – 2003. – № 6. – С. 64-69.

Мельник, М. ЗМІ і влада в Україні: як подолати корупцію? // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 84-88.

Мельник, М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – №11. –  С. 126-130.

Мельник, М. Корупційні правопорушення : поняття та види // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 168-182.

Мельник, М. Корупція як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1 . – С. 63-68.

Мельник, М. Механізм корумпованих відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 105-109.

Мельник, М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями // Право України. – 2002. № 4. – С. 22-26.

Мельник, М. Фактори корупції в Україні // Право України. – 2002. – № 5. – С. 12-17.

Мельник, М. Чи потрібна у Кримінальному кодексі спеціальна стаття про відповідальність за корупцію // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2000. – № 4. – С. 211-221.

Мечем, М. Удар по корупції // Військо України. – 2004. – № 3/4. – С. 30-31.

Михайленко, О. Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57-62.

Мірошник, Ю. П. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2006. – № 4. – С. 153-160.

Мірошник, Ю. Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприяють її подоланню // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 51-56.

Мозговий, В. Всі - на фронт! Антикорупційний // Наука і суспільство. – 2008. – № 5/6. – С. 26-29.

Молдован, Е. Історичні аспекти розвитку корупції як суспільного явища // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 1. – С. 31-35.

Мошенець, О. В. Особливості взаємозв'язку інститутів лобізму, логролінгу та корупції в економіці України // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 27-30.

Невмержицький, Є. Державні органи в системі суб'єктів протидії корупції // Віче. – 2008. – № 20. – С. 2-4.

Невмержицький, Є. Економічна злочинність і корупція: взаємозв'язок та механізми протидії // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 85-93.

Невмержицький, Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні // Банків. справа. – 2008. – № 5. – С. 47-54.

Невмержицький, Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України. – 2008. – № 12. – С. 126-13.

Невмержицький, Є. Корупція як економічне явище // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 10-20.

Невмержицький, Є. Корупція як проблема культури суспільства // Вісник прокуратури. – 2008. – № 3. – С. 95-102.

Невмержицький, Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 11. – С. 77-83.

Невмержицький, Є. Політична корупція: сутність, зміст, механізми протидії // Право України. – 2008. – № 7. – С. 123-130.

Невмержицький, Є. Стан і проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства // Віче. – 2008. – № 17. – С. 18-20.

Нестеренко, В. "Шахтарський характер" і "справжні хазяї" краю // Сучасність. – 2009. – № 3/4. – С. 258-267.

Озерский, И.  К вопросу о борьбе с коррупцией // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 1. – С. 37-39.

Омельченко, С. Етапи розвитку корупції як негативного явища суспільства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. –  С. 72-73.

Омельченко, С. Правовий нігілізм як загроза ефективності системи правових заходів щодо протидії корупції в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 74-76.

Оробець, К. Вимагання хабара як кваліфікуюча ознака одержання хабара // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 129-131.

Осипова, Н. Особливості руйнівного характеру розширеного відтворення корупції // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 106-116.

Охотнікова, О.  Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-кономічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 6-8.

Оцел, В.  Стан корупції у правоохороннних органах (за результатами соціологічних досліджень) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 28-35.

Погорецький, М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю// Вісн. прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 53-59.

Полешко, А. Застосування та удосконалення антикорупційного законодавства України // Право України. – 2003. – № 6. – С. 153-155.

Порошенко, П.  Ответный удар: [интервью] / П. Порошенко; К.Панова,А. Смирнов  // Корреспондент. – 2005. – № 38. – С. 21-22.

 Правдіна, Я.  Школа і корупція.Чи сумісні вони? // Пані вчителька. – 2009. – № 8. – С. 26-27.

Предборський, В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально-економічних процесів // Формування ринков. відносин в Україні. – 2007. – № 2. – С. 23-27.

Предборський, В. Новітній суб'єкт елітного сектора вітчизняної економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 161-165.

Присяжнюк, В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 12-16.

Пришко, О. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 42-45.

Прісняков, В. Корупція як причина дестабілізації економіки // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 3-9.

Прохоренко, О. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби // Статистика України. – 2002. – № 4. – С. 42-45.

Прутська, О. Економічні аспекти боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – С. 8-10.

Пшонка, В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 22-25.

Романчук, О. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Універсум. – 2005. – № 7-10. – С. 7-11.

Рябенко, В. Головні питання боротьби з корупцією: забезпечення цілісної антикорупційної політики // Вісник прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 17-19.

Рябенко, В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 12-14.

Салтєвський, М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції // Право України. – 2002. – № 7. – С. 48-50.

Сервецький, І. Ознаки організованої злочинності та корупції в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 180-187.

Скрипник, А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 29-43.

Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. – № 42. – С. 8-9.

Сташис, В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 2 . – С. 163-168.

Стоянов, М. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 15-18.

Стретович, В. М. Корупція та організована злочинність – реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – № 7-10. – С. 4-7.

Супруненко, А. Феномен корупції у форматі українського сьогодення: збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. – С. 120-131.

Сухоребрий, І.І. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів,одержанних злочинним шляхом // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2008. – № 6. – С. 129-136.

Ткач, В. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України / В. Ткач, Ю. Юрченко // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 3. – С. 6-16.

Ткач, В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 4. – С. 15-19.

Тодика, О. Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 4. – С. 86-93.

Томкіна, О. Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення // Право України. – 2009. – № 7. – С. 73-78.

Тручінскене, Д. Боротьба з корупцією // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 70-72.

Удовик, М. Боротьба з корупцією та хабарництвом // Наук. вісн. Нац.ї акад. внутріш. справ України. – 2002. – № 5. – С. 106-111.

Філоненко, С. Корупція безсмертна? // Віче. – 2008. – № 13/14. – С. 8-10.

Фініков Т. Корупційний тиск у сфері вищої освіти: чинники і розвиток "середовища" протидії : збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 168-179.

Француз, А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 14-20.

Хайнеман, С. Коррупция в образовании – проблема самого образования или общества в целом? // Директор школи. Україна. – 2004. – № 3. – С. 3-11.

Хоменко, В. Про доступність і якість вищої освіти // Адвокат. – 2003. – № 4. – С. 8-10.

Хруслова, С. Деякі проблеми забезпечення боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 83-87.

Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004. – № 10. – С. 110-114.

Червякова, О.  Боротьба з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 37-42.

Чубенко, І. Протидія корупції як засіб захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник державної служби України. – 2004. – № 1. – С. 17-22.

Шаповалов, О. Соціально-психологічні передумови і первісні індикатори корупційної поведінки працівників міліції // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. – № 6. – С. 214-222.

Шаповалова, А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України. – 2007. – № 2. – С. 102-105.

Шемчук, В. Рейдерство та корупція // Вісн. прокуратури. – 2006. – № 11. – С. 13-18.

Шиманський, Ф. Корупція в середовищі державних службовців: норма життя чи патологія? // Юридич. вестн. – 2003. – № 2. – С. 128-132.

Яфонкін, А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців // Юридич. Україна. – 2009. – № 2. – С. 31-35.

Яцків, І. Деякі особливості поширення та протидії корупції // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 122-125.

 

Розділ 3. Міжнародний досвід боротьби з корупцією

 

Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: наук.-інформ. зб. / за заг. ред. : В. П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К. : Нац. акад. СБУ, 2005. – 268 с.

Андрианов, В. Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность / В. Д. Андрианов. –М. : Волтерс Клувер, 2009. – 248 с.

Артемьев, А. М. Криминализация экономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М. : Щит-М, 2006. – 376 с.

Башмаков, И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти / И. С. Башмаков. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 152 с.

Болотов, С. В. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных взаимоотношений: монография / С. В. Болотов, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 127 с.

Голик, Ю. В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В. Голик, В. И. Карасев. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 329 с.

Голик, Ю. В. Преступность - планетарная проблема : к итогам XI конгр. ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю. В. Голик, А. И. Коробеев ; Ассоц. юридич. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 215 с.

Дзлиев, М. И. Предпринимателю : как избежать опасности. – М.: Экономика, 2006. – 349 с.

Добреньков, В. И. Коррупция: современные подходы к исследованию: учеб. пособ. для студ. вузов / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Социолог. фак. – М. : Академ. Проект: Альма Матер, 2009. – 207 с.

Константинов, А. Коррумпированная Россия / А.Константинов ; Агентство Журналист. Расследований. – М. : ОЛМА Медиа Групп: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 640 с.

Логинов, Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: методы использования электрон. финанс. технологий для легализации криминал. доходов и уклонения от уплаты налогов: учеб. пособ. для вузов / Е.Л. Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с.

Максимов, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ЮрИнфоР, 2008. – 255 с.

Мілер, В. Звичаєва корупція?: громадяни та уряд у посткомуністич. Європі / В. Мілер , О. Гределанд, Т. Кошечкіна; пер. з англ. Д. Скляренко. – К.: К.І.С., 2004. – 328 с.

Педреро, М. Коррупция. Клоака власти. Как и зачем нами манипулируют / М. Педреро ; пер. с исп. Г. Сахацкого. – М. : Столица-Принт, 2008. – 320 с.

Перкинс, Дж. Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции: пер. с англ. / Дж. Перкинс. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 445 с.

Політична корупція перехідної доби: скептич. погляд: пер. з англ. / ред. С. Коткін, А. Шайо. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.

Порта, Д . Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Д. дела Порта, А. Ванучі; пер. з англ. С. Кокізюк. – К. : К.І.С., 2006. – 302 с.

Проява, С. М.  Экономизация коррупции. Механизм противодействия: монография / С. М. Проява. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 159 с.

Роуз-Екерман, С. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни: монографія / С. Роуз–Екерман; ред. О. Телемко, пер. з англ. С. Кокізюк,  Р. Ткачук. – К.: К.І.С., 2004. – 296 с.

Сифакис, К. Мафия: энциклопедия / К. Сифакис; пер. с англ. М. Прохорова.– Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. – 616 с.

Экономическая безопасность и криминализация аграрного сектора экономики: учеб. пособие / В. В. Антонов [и др.]. – М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 2008. – 104 с.

Абазов, Р. Коррупция в Кыргызстане: культурное измерение // Гос. управление в переход. экономиках. – 2004. – № 2. – С. 44-46.

Андрианов, В. Административная реформа: мировой исторический опыт и российские реалии // Общество и экономика. – 2004. – № 7/8. – С. 57-102.

Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности // Общество и экономика. – 2008. – № 3-4. – С. 45-69.

Андрианов, В. Структура государственного управления: мировой опыт и российские реалии // Маркетинг. – 2002. – № 5. – С. 3-14.

Антонович, М. Як подолати корупцію / М. Антонович; О. Мережко // Дзеркало тижня. – 2006. – 28 жовт. (№41). – С. 15.

Аркуша, Л. Коррупция – элемент организованой преступной деятельности // Юридич. вестн. – 2000. – № 2.– С. 118-121.

Артемьев, А. М. Криминализация экономической деятельности: учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М.: Щит. – М, 2006. – 376 с.

Ахметшин, Н. Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР // Государство и право. – 2008. – № 8 . – С. 56-63.

Барамзин, С. Зависимость уровня коррумпированности власти от степени освоения международных стандартов ИСО серии 9000 // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С. 76-79.

Барсукова, С. Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность // Обществ.  науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 36-47.

Барсукова, С. Ю. Механизм "политического ивестирования", или как и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь / С. Ю. Барсукова, В.И. Звягинцев // Полис. – 2006. – № 2. – С. 110-121.                                                                                                                                                                                                         

Біленчук, П. Д. Правові і управлінські засади моніторингу, контролю, аналізу фінансового сектору економіки: міжнародний і вітчизняний досвід / П. Д. Біленчук, М. Т. Задояний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 3. – С. 27-30.

Бітковене, Н. Корупція в Литві // Відкритий урок. – 2007. № 4. – С. 65-66.

Бова, А. Корупція у країнах з перехідною економікою : (за матеріалами TRANSPARENSY INTERNATIONAL) // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. № 6. – С. 18-27.

Богуш, Г. И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2004. – № 2. – С. 76-85.

Бочкарев, С. А. Коррупция как разновидность современного мошенничества // Право и политика. – 2008. – № 10 . – С. 2390-2392.

Бочкарев, С. А. О противодействии коррупции в Российской Федерации: новые подходы без инноваций // Право и политика. – 2008. – № 11 . – С. 2591-2594.

Буликар, Н.  Как в Англии обошлись с олигархами // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – № 16. – С. 20-21.

Буравлев, Ю. М. Коррупция в госаппарате. Правовые и организационные проблемы системного противодействия этому злу // Государство и право. – 2008. – № 11. – С. 98-103.

Веревкин, Л. П. Коррупция как явление в массовом сознании россиян // Энергия: экономика, техника, экология. – 2008. – № 9. – С. 67-72.

Галицкий, Е. Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти: (опыт эмпирического анализа) // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. –  С. 19-32.

Глинкина, С. П. Коррупция в России: причины, масштабы, качественные изминения // Восток. – 2000. – № 1. – С. 75-82.

Головенко, А. Богатые тоже прячут когда Россия снимет с себя ярлык "мирового лидера коррупции"? // Природа и человек XXI век. – 2009. – № 4 . – С. 10-13.

Головенко, А. Детки... на экспорт // Природа и человек. – 2006. –  № 7. – С. 20-21.

Головенко, А. Кто продаёт русских сирот?: правительство снимает последние барьеры на пути международной торговли детьми // Природа и человек. – 2007. – № 6. – С. 4-5.

Головенко, А. Президентские пожелания: почему послания главы государства Федеральному собранию никого ни к чему не обязывают? // Природа и человек. – 2007. – № 10. – С. 7-9.

Горбачева, Н. Источник коррупции // Родина. – 2009. – № 5. – С. 85-86.

Григорьев, Л. Коррупция как препятствие модернизации / Л. Григорьев, М. Овчинников // Вопр. экономики. – 2008. – № 2 . – С. 44-60.

Гуриев, С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 11-18.

Дегтярев, А. Российский бизнес в условиях "Экономики отката" / А. Дегтярев, Р. Маликов, В. Арапов // Общество и экономика. – 2009. – № 3. – С. 53-62.

Дубовик, О. Л. Новые подходы к проблемам коррупции / О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2008. – № 10. – С. 2558-2562.

Епифанова, Н. Исследование коррупции на основе методов экономической теории // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 33-44.

Еще раз о коррупции: из докл. о положении с коррупцией в мире-2004 Трансперенси Интернешнл // Общество и экономика. – 2004. – № 4. – С. 153-191.

Завгородній, В. Сучасний стан і правове регулювання участі громадських організацій у протидії корупції: досвід Рос. Федерації // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 183-186.

Казанцев, Н. М. К вопросу о совершенствовании антикоррупционной государственной политики // Экономика и право. – 2008. –  № 2. – С. 19-23.

Карапович, О. Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с корупцией // Междунар. публ. и частн. право. – 2008. – № 3. – С. 38-44.

Кимлацкий, О. А. О состоянии борьбы с коррупцией в Российской Федерации / О. А. Кимлацкий, И. Г. Мачульская // Экономика и право. – 2008. – № 2. – С. 3-15.

Ковач, А. Корупцію стримувати можна: з доп. голови Ради керуючих INTOSAI, президента Вищого аудитор. офісу Угорщини проф. Арпада Ковача // Трибуна. – 2006. – № 7-8. – С. 12-13.

Костенников, М. В. Административные запреты как средство противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации / М. В. Костенников, А. В. Куракин, Е. В. Трегубова // Право и политика. – 2009. – № 1. –  С. 70-83.

Куліш, А. Досвід боротьби з корупцією в політиці Великої Британії // Право України. – 2005. – № 12. – С. 141-145.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы : (история и  современность) // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 35-48.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе правоохранительной службы Российской Федерации // Право и политика. – 2008. – № 6 . – С. 1373-1386.

Куракин, А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в правоохранительной деятельности органов внутренних дел // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 39-48.

Куракин, А. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации : (опыт теор. анализа) // Право и политика. – 2003. – № 2. – С. 45-59.

Куракин, А. Предупреждение и пресечение коррупции в зарубежных государствах:  (на примере США, Канады, ФРГ, Франции, Испании, Португалии, Чехии) // Право и политика. – 2002. – № 6. – С. 52-60.

Куракин, А. В. Теоретические и практические проблемы реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы в органах внутренних дел (милиции) Российской Федерации // Право и политика. – 2007. – № 12. – С. 29-36.

Куракин, А. В. Этапы становления и развития учения об административно-правовых средствах предупреждения и пресечения корупции в системе государственной службы // Право и политика. – 2007. – № 11. – С. 38-43.

Лисенко, В. В. Зарубіжний досвід протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість / В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 12. – С. 3-6.

Лунеев, В. В. Коррупция в России // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 20-27.

Лунеев, В. В Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 5-18.

Маликов, Р. Институциональная коррупция в России: методология анализа // Общество и экономика. – 2005. – № 1. – С. 193-218.

Малько, А.  Основы антикоррупционной политики современной России // Право и политика. – 2003. – № 4. – С. 44-48.

Маркет, Х. Доноры в поисках правильного подхода к проблеме коррупции // Государственное управление в переходных экономиках. – 2004. – № 2. – С. 3-12.

Маркосян, Г. М. Взяточничество в России в начале 1920-х гг. // Вопр. истории. – 2009. – № 10. – С. 137-142.

Мацко, А. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 6. –  С. 23-27.

Мезенцева, Л. Індекс хабародавців за класифікацією організації TRANSPARENSY INTERNATIONAL // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2004. – № 6. – С. 36-47.

Минаков, П. А. Публичная власть и коррупция // Право и политика. – 2007. – № 3. – С. 5-12.

Михеев, В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 5. – С. 54-60.

Нарочницкая, Н. "Так это ж вы изобрели порох..." // Природа и человек. – 2006. – № 6. – С. 6-8.

Никитин, С. Теневая экономика и налогообложение / С. Никитин, М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2005. – № 2. – С. 24-30.

Омельченко, С. Корупція з точки зору різних культур світу // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 3. – С. 54-57.

Осипов, О.  Коррупция - глобальный вызов // Эхо планеты. – 2004. – № 8. – С. 6-11.

Половинський, Л. В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержавних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 5. – С. 33-35.

Поляков, Ю. А. О социальной природе коррумпированности и перерождения элиты // Новая и новейшая история. – 2009. – № 2. – С. 80-91.

Прохожев, А. А. Первоочередные меры государственной политики в сфере противодействия коррупции // Экономика и право. – 2008. – № 2. – С. 16-18.

Пшонка, В. Міжнародна взаємодія щодо протидії корупції // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 5-9.

Резник, Б. Арсенал коррупции // Лит. газ. – 2005. – 2-8 марта (№ 9). – С. 3.

Римский, В. Л. Коррупция во взаимодействиях российских граждан с представителями органов власти // Обществ. науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 59-67.

Рогачев, С. В. Индекс коррумпированности по странам мира // География. – 2001. – № 14. – С. 3-6.

Руденко, С. Досвід європейських антикорупційних органів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 7. – С. 106-115.

Савченко, А. Досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах США // Міліція України. – 2002. – № 1 . – С. 24-25.

Сатаров, Г. Как измерять и контролировать коррупцию // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 4-10.

Сатаров, Г. Россия и коррупция: кто кого? // Эхо планеты. – 2002. – № 50. – С. 5-9.

Сатаров, Г. А. Установка респондентов и коррупции // Обществ. науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 48-58.

Сенаторов, А.  Как избавиться от коррупции? // Япония сегодня. – 2001. – № 7. – С.8–10 ; № 8. – С. 6-7.

Сидоров, А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор // Социс. – 2008. – № 2 . – С. 111-117.

Сикоев, Р. Две беды Афганистана: коррупция и наркотики // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 16-17.

Скворцов, Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования // Антикризис. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 15-24.

Спрощення дозвільної системи – крок до викорінення корупції та зниження цін на житло // Вісник центру : інформ. бюл. Міжнар. центру перспектив. дослідж. – 2007. – 4 черв. (№ 19).

Тогонидзе, Н. В. Политическая коррупция в России : (материалы "круглого стола") // Государство и право. – 2003. – № 3. – С. 105-116.

Усов, А. Б. Модельное исследование коррупции в трехуровневых системах управления // Экономика и математич. методы. – 2009. – № 2. – С. 66-73.

Хавронюк, М. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах європейських держав // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 124-128.

Хлонова, Н. В. Международный мониторинг коррупции // Право и политика. – 2008. – № 10 . – С. 2397-2399.

Четвериков, В. В. Административно-правовые меры противодействия коррупции в деятельности исполнительной власти // Право и политика. – 2008. – № 2 . – С. 303-308.

Шинальський, О. Світова спільнота об'єднується в боротьбі з корупцією // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 10. – С. 10-11.

 

Підготувала провідний бібліотекар Суржикова Т.А.