Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України

Рік видання: 2014

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

О. Р. Копієвська

Трансформаційні процеси в культурі сучасної України

 

Монографія

 

Київ - 2014


УДК 008(477): 168.522 ББК 71.41(4Укр)

К 65

Рецензенти

Н. А. Жукова, доктор культурології, доцент, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

І. В. Петрова, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв

В. А. Бітаєв, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент НАМ України, начальник науково-організаційного управління Президії НАМ України

Рекомендовано до друку вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 5 від 27.05.2014)

 

Копієвська О. Р.

К 65 Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : моногра­фія. - К. : НАКККіМ, 2014. - 296 с.

ІББК 978-966-452-184-7

 

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Аналіз трансформаційних процесів у культурі здійснено за допомогою виокремлення моделей трансформації: політичної, інформаційної, економічної, суб’єктної, ціннісної, мистецької. На основі культурологічного аналізу в монографії виявлено нові зрізи розуміння глобального та локального, окреслено значущість глокального щодо перспектив розвитку локальної культури країни. У центрі дослідження — глокальний і локальний виміри культуротворення — проблема культуротворчої місії соціокультурних інститутів у сучасній Україні.

Для фахівців у галузі теорії й історії культури, культурології, антропології, викладачів і студентів.

УДК 008(477):168.522 ББК 71.41(4Укр)

ISBN 978-966-452-184-72

© Копієвська О. Р., 2014
© НАКККіМ, 2014 


    Завантажити (1,81 МБ) 

Поділитися:

Від автора 4

Розділ 1. Концептуальне осмислення трансформаційних процесів у культурі

 Моделі трансформаційних процесів: до постановки проблеми 7

 Глобальне, глокальне та локальне: до визначення понять        49

Розділ 2. Глобальність і глокальність у контексті проблеми культуротворення

 Вплив глобалізації на трансформацію картини світу: культуротворчий аспект  69

 Культурна матриця як основа культуротворення: європейський досвід    88

 Культурний ландшафт та архітектоніка: перспективи співпраці України та ЄС    111

Розділ 3. Локальні особливості сучасної української культури

 Традиція як основа збереження локальної культури в умовах глобалізації  120

 Ментальність як культурно-інтегральна ознака нації      130

 Культурна складова національного інтересу 142

 Культурні потреби людини в контексті трансформаційних процесів початку ХХІ століття         153

Розділ 4. Інституційні засади забезпечення функціонування сфери культури

 Стейкхолдери культурних трансформацій    162

 Роль громадянського суспільства в процесі формування культурного середовища    184

 Культуротворча місія соціокультурних інститутів: вітчизняна практика    204

 Культурно-мистецька освіта як основа формування національного культурного простору         235

Післямова  258

Список використаних джерел        261

Додаток 1. Статистична інформація кількісних показників по базових закладах культури за 1990-2013 роки   283

Додаток 2. Досвід європейських ВНЗ    284

Додаток 3. Проблеми, наслідки і рекомендації щодо забезпечення якості вищої культурно-мистецької освіти в Україні 287

Сучасний етап історичного розвитку України визначається інтенсивним руйнуванням старих основ соціокультурного життя, значними соціально-ціннісними змінами, перетворенням у політичній, економічній сферах. Реалії сьогодення актуалізують проблеми гуманізації суспільства, відродження національної духовності, а також питання загальнолюдського як певної універсалії, що містить у собі норми та принципи, якими керується людство, розбудовуючи своє майбутнє. Останні десятиліття дослідження проблем сучасної культури пов’язують з проблемою глобалізації, що широко представлена в теоретичному доробку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Це пов’язано з особливістю процесів, що відбуваються як в Україні, так і у світі, і характеризуються постіндустріальною інтернаціоналізацією суспільного життя, економічних, політичних, соціокультурних зв’язків між народами. Отже, у гуманітарному дискурсі культура постає як феномен глобально-цивілізаційних процесів. Не применшуючи ролі та значення аналізу глобалізаційних процесів, слід визнати, що акцентуація на глокальному й локальному вимірі відкриває нові аспекти розуміння проблем культуротворення.

Розглядаючи трансформаційні процеси в культурі України кінця ХХ — початку ХХІ ст. крізь призму глобального та глокального, а також локальних особливостей, слід враховувати проблему невідповідності між сталими стратегіями культуротворення й культурними реаліями сьогодення, що вимагають принципово інших підходів і наполегливо примушують утворювати адекватні практики задля забезпечення та реалізації культурних, творчих потреб людини, формування в кожному індивіді основ духовної, правової, політичної культури тощо. Це значною мірою обумовлює той спектр проблематики, який пов’язаний з питанням сприяння розвитку культури, що залишається однією з пріоритетних функцій держави, реалізація якої має бути науково обґрунтованою та відповідно підкріпленою юридично, організаційно, інституційно. На цьому шляху відкриваються значні перспективи для глибокого, усебічного аналізу глокальних і локальних особливостей розвитку культури сучасної України. 

Сьогодні очевидно, що дослідження трансформаційних процесів і пов’язаних з ними проблем у науці не тільки набувають якісно нових характеристик і підходів, а й потребують їх концептуалізації. Культурологія як міждисциплінарна галузь знань, значно виразніше, ніж будь-яка інша гуманітарна наука, здатна виконувати об’єднувальну функцію, допомагаючи іншим галузям виявляти й аналізувати як реальні проблеми, спричинені трансформаційними процесами, так і перспективи їх подолання.

Тривалий час теоретики пов’язували трансформаційні процеси в культурі із з’ясуванням ролі та функцій політичного устрою в становленні та розвитку держави, а також ролі еліт, що певною мірою обмежувало можливості цілісного вивчення цього явища. Зміни, що відбуваються в сучасній Україні, вимагають зосередитися й на інших моделях трансформації культури. Актуалізувалася потреба вирішити під час трансформаційних процесів проблему культуротворення в умовах глобального, глокального та локального.

Розгляд особливостей трансформаційних процесів у культурі сучасної Україні в контексті глобальних, глокальних і локальних вимірів значною мірою обумовив звернення до аналізу спектру трансформаційних проблем і досвіду їх вирішення, як теоретичного, так і практичного, у зарубіжних країнах.

Локальний контекст розвитку культури актуалізує питання збереження та передачі традицій від покоління до покоління й пов’язану з цим проблему ідентичності та національного інтересу. З огляду на те, що в Україні немає чіткого розуміння національних інтересів, їх постійних і змінних складових, постає нагальна потреба в осмисленні національного інтересу на теоретичному і практичному рівнях. В умовах необхідності відродження незалежної суверенної України виникає потреба вирішити проблему, пов’язану з визначенням дієвої ролі громадянського суспільства в сучасному культуротворчому процесі, що зосереджує увагу на дотичних проблемах — культурній функції держави, питанні культурних потреб громадян, а також їх взаємозалежності.

Дослідження культури України в контексті глобальних, глокальних і локальних вимірів вимагає окреслення низки проблем, які, з одного боку, є самодостатніми та самоцінними, з іншого — певним чином впливають на розуміння трансформаційних процесів, що відбуваються останнім часом, і специфіки глокального та локального контекстів. З огляду на це з’являється необхідність зосередити увагу на інституційних засадах забезпечення культурної функції держави та культуротворчої місії соціокультурних інститутів.

Саме це широке коло питань і є об’єктом аналізу в монографії «Трансформаційні процеси в культурі сучасної України».

Віддаючи належне всім науковцям, які досліджують складну проблему впливу глобального та локального на трансформаційні процеси, пропонуємо власний погляд на глобальний і глокальний контекст і локальні особливості трансформаційних процесів у культурі України кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам за уважне та неупереджене осмислення тексту монографії.

Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурі


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

О. Р. Копієвська

Трансформаційні процеси в культурі сучасної України

 

Монографія

 

Київ - 2014


УДК 008(477): 168.522 ББК 71.41(4Укр)

К 65

Рецензенти

Н. А. Жукова, доктор культурології, доцент, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

І. В. Петрова, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв

В. А. Бітаєв, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент НАМ України, начальник науково-організаційного управління Президії НАМ України

Рекомендовано до друку вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 5 від 27.05.2014)

 

Копієвська О. Р.

К 65 Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : моногра­фія. - К. : НАКККіМ, 2014. - 296 с.

ІББК 978-966-452-184-7

 

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Аналіз трансформаційних процесів у культурі здійснено за допомогою виокремлення моделей трансформації: політичної, інформаційної, економічної, суб’єктної, ціннісної, мистецької. На основі культурологічного аналізу в монографії виявлено нові зрізи розуміння глобального та локального, окреслено значущість глокального щодо перспектив розвитку локальної культури країни. У центрі дослідження — глокальний і локальний виміри культуротворення — проблема культуротворчої місії соціокультурних інститутів у сучасній Україні.

Для фахівців у галузі теорії й історії культури, культурології, антропології, викладачів і студентів.

УДК 008(477):168.522 ББК 71.41(4Укр)

ISBN 978-966-452-184-72

© Копієвська О. Р., 2014
© НАКККіМ, 2014 


    Завантажити (1,81 МБ)