Копієвська О. Р. Паркова індустрія

Рік видання: 2015

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

О. Р. Копієвська

Паркова індустрія

 

Підручник

 

Київ 2015


УДК 379.8(075.8) ББК 77.0 я 73 К 65

Рецензенти

Ю. С. Сабадаш, доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету

і. В. Петрова, доктор культурології, професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв

Т. Ю. Бєлофастова, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист№ 1/11-7502 від 28.05.2015)

 

Копієвська О. Р.

К 65 Паркова індустрія : підручник. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 208 с.

ІББК 978-966-452-187-8

 

У підручнику розглянуто паркову індустрію як важливу складову в процесі забезпечення культурних потреб людини; розкрито історичні передумови становлення світової та вітчизняної паркової культури, сучасний стан, тенденції розвитку; обґрунтовано дефініції паркової культури й охарактеризовано типологію парків як поліфункціональних соціокультурних установ, їх місце та роль у реалізації культурної функції держави. Проаналізовано соціально-культурні аспекти діяльності зарубіжних парків, виявлено й обґрунтовано умови підвищення ефективності вітчизняної паркової справи; визначено особливості та закономірності її функціонування; розкрито принципи, функції, напрями, технології та моделі культурно-просвітницької, дозвіллєвої, рекреаційно-оздоровчої, екологічної діяльності різних типів парків і рекреаційних зон.

Рекомендовано для освітянської практики учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі педагогіки й організації культурно-дозвіллєвої діяльності, а також фахівцям з паркової індустрії.

УДК 379.8(075.8) ББК 77.0 я 73

ІББК 978-966-452-187-8

© Копієвська О. Р., 2015

© Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015

 


    Завантажити (1,32 МБ) 

Поділитися:

Передмова 4

Парки як базові заклади культури: теоретико-історичні засади  7

 Паркова індустрія як теоретична категорія   8

 Стан наукових досліджень паркової діяльності      13

 Історичні тенденції розвитку паркової культури    26

 Типи паркових систем         31

Парки як центри забезпечення культурних потреб громадян        50

 Паркова культура як складова соціально-культурної системи     50

 Принципи організації паркової діяльності     63

 Зміст і функціональне спрямування паркового дозвілля 84

Сучасна паркова культура України: проблеми та перспективи     95

Пріоритетні напрями державно-правового регулювання паркової індустрії        105

Словник      129

Література 130

Додатки      139

Сучасна соціально-культурна ситуація характеризується значним ускладненням структури та змісту взаємовідносин людей, коли досить гостро постає питання про використання культурного потенціалу при активному долученні споживачів культурних послуг у соціально-культурну діяльність.

Необхідним є обґрунтування змістовної та структурної характеристики паркової індустрії; визначення місця й ролі парків у соціо- культурній сфері; окреслення соціально-педагогічних аспектів їх діяльності та тенденцій розвитку; визначення типологізації парків за їх фун­кціональним призначенням; вивчення принципів, функцій, напрямів, технології, моделей діяльності різних типів парків і рекреаційних зон.

У підручнику обґрунтовано компонентний склад соціокультурної, соціально-педагогічної діяльності зарубіжних парків, системи їх інфор­маційного, мєтодичного, організаційно-управлінського, матеріального, технічного забезпечення; проблемно-цільового, соціально та демогра­фічно диференційованого, осоБистісно орієнтованого підходу до ор­ганізації паркової діяльності серед різних груп населення.

Науковими дослідженнями встановлено ряд закономірностей:

  • парки, загалом паркова культура, — міцний духовний, соціальний та економічний фактор життєдіяльності суспільства, значущий індикатор способу часу, у якому задовольняються нові потреби;
  • парк є таким типом соціально-культурного закладу, який забезпечує відпочинок і розваги. Паркова діяльність послідовно розширює свої масштаби; незмінно зростає інтерес населення до парків; у галузі культурно-дозвіллєвої діяльності парки посідають одне з провідних місць і є лідерами в комерційному дозвіллі;
  • парки культури та відпочинку, як і інші їхні типи, поєднують у собі різні форми культурно-просвітницької, естетичної, художньої, екологічної, пізнавальної та розважальної діяльності, а парковий простір стає могутнім засобом виховання й навчання, пробудження інтересу, активізації фізичних і духовних сил людини;
  • посилилась тенденція пошуку активних, розвивальних форм дозвілля, а також диференціації паркової роботи з урахуванням інтересів і запитів різних верств населення;
  • запозичення зарубіжного досвіду стає цінним лише за умов розумного, реалістичного, зваженого підходу. Досвід культурно-дозвіллєвої діяльності кожної країни залежить від її економічного стану, політичної стабільності, соціальної політики, національних звичаїв, традицій, світосприймання та багатьох інших факторів.

Перед працівниками культури постає нагальна потреба пошуку нових форм і шляхів розвитку культури дозвілля, зокрема нетрадиційних джерел її фінансування. Назріла необхідність у дослідженні сучасного стану й основних напрямів, методів культурно-просвітницької, дозвіллєвої діяльності, її форм, особливостей роботи діючих типів парків і рекреаційних зон, організації паркового дозвілля всіх соціально-демографічних категорій населення. Широко висвітлено ці проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних учених. У такому аспекті вважаємо виправданим та актуальним порівняльний підхід, звернення до досвіду організації культурно-дозвіллєвої діяльності за кордоном і його осмислення з метою адаптації до конкретних соціальних, культурних, географічних умов і перспектив розвитку паркової галузі в Україні.

Пропоноване видання є першою спробою вивчити й узагальнити проблеми та перспективи вітчизняної паркової індустрії, а також проаналізувати соціально-культурні аспекти організації діяльності як у вітчизняних, так і зарубіжних парках.

На основі зібраного автором матеріалу в підручнику:

  •  проаналізовано ряд нормативно-правових актів, які регулюють питання вітчизняної паркової індустрії;
  •  систематизовано вітчизняні й зарубіжні дослідження з проблем паркової культури в контексті культурно-дозвіллєвої діяльності;
  •  розкрито місце та роль парків у сучасній державній культурній політиці;
  •  виявлено правові, організаційні, соціальні, культурологічні, педагогічні аспекти їх діяльності та тенденції розвитку;
  •  виявлено та обґрунтовано соціально-культурні умови підвищення ефективності діяльності вітчизняних парків.

У підручнику використано наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, законодавчі акти, матеріали громадських і державних установ (США, країн Західної Європи) у сфері організації дозвілля в парках і рекреаційних зонах, публікації в спеціальних бюлетенях і журналах («Parks and recreation», «Amusement Business»), документи, доповіді, звіти ЮНЕСКО, урядові постанови, програми розвитку дозвіллєвої діяльності в Україні.

Копієвська О. Паркова індустрія


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

О. Р. Копієвська

Паркова індустрія

 

Підручник

 

Київ 2015


УДК 379.8(075.8) ББК 77.0 я 73 К 65

Рецензенти

Ю. С. Сабадаш, доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету

і. В. Петрова, доктор культурології, професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв

Т. Ю. Бєлофастова, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист№ 1/11-7502 від 28.05.2015)

 

Копієвська О. Р.

К 65 Паркова індустрія : підручник. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 208 с.

ІББК 978-966-452-187-8

 

У підручнику розглянуто паркову індустрію як важливу складову в процесі забезпечення культурних потреб людини; розкрито історичні передумови становлення світової та вітчизняної паркової культури, сучасний стан, тенденції розвитку; обґрунтовано дефініції паркової культури й охарактеризовано типологію парків як поліфункціональних соціокультурних установ, їх місце та роль у реалізації культурної функції держави. Проаналізовано соціально-культурні аспекти діяльності зарубіжних парків, виявлено й обґрунтовано умови підвищення ефективності вітчизняної паркової справи; визначено особливості та закономірності її функціонування; розкрито принципи, функції, напрями, технології та моделі культурно-просвітницької, дозвіллєвої, рекреаційно-оздоровчої, екологічної діяльності різних типів парків і рекреаційних зон.

Рекомендовано для освітянської практики учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі педагогіки й організації культурно-дозвіллєвої діяльності, а також фахівцям з паркової індустрії.

УДК 379.8(075.8) ББК 77.0 я 73

ІББК 978-966-452-187-8

© Копієвська О. Р., 2015

© Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015

 


    Завантажити (1,32 МБ)