Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

Рік видання: 2011

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

(1996-2011 рр.)

Рекомендаційний список літератури

 

 

 

Вінниця, 2011

 

Конституція держави має бути такою,

 аби не порушувати Конституцію громадянина.

С. Лец

Термін «Конституція України» нині є досить поширеним не лише у конституційно-правовій, а й у інших юридичних і суспільно-політичних науках, а також у повсякденному вжитку. Між тим, термін «конституція» має досить давню історію, яка передувала набуттю ним свого теперішнього значення. Він виник задовго до зародження вчення про конституціоналізм і самого конституційного права, як галузі права і вживалася у різних значеннях в багатьох сферах суспільного життя.

Термін «конституція» застосовувався у давньоримському праві при кодифікації тогочасного законодавства. Також використовувався й за часів раннього середньовіччя у канонічному праві країн Західної Європи. До таких «конституцій» можна віднести Павійську Конституцію 1037 року Священної Римської імперії німецької нації та ін.

Сучасного значення термін «конституція» почав набувати лише в XVII ст., що ознаменувалося бурхливим розвитком конституційних ідей у Великій Британії, Франції та інших державах Західної Європи, а також у Північній Америці. Власне, сам термін «конституція» в XVIII ст. відродив Ш.Л. Монтеск’є, який вжив цей термін в назві однієї з глав всесвітньо відомого твору «Про дух законів» (1748 р.).

Нині в світі діє більше 200 конституцій, а також існує понад 300 конституцій суб’єктів федерацій і автономних утворень. А з 1 січня 2010 року набула чинності Лісабонська угода, яку іще іноді називають першою наднаціональною конституцією для Європейського Союзу. Цей важливий документ нині має установчий характер не лише щодо конституційного, а й щодо багатьох інших галузей публічного права Євросоюзу.

Конституції стали найважливішим здобутком національної політико-правової думки, втілили найкращі здобутки державотворення, а у ряді країн – нормативно закріпили перемоги у демократичних революціях, війнах за незалежність, національно-визвольних рухах тощо. У силу цього, для більшості зарубіжних країн день прийняття їх конституцій став найважливішим загальнонаціональним святом. Не є винятком із цього правила й Україна.

П’ятнадцята річниця з Дня прийняття Конституції України стала слушною нагодою звернутися до аналізу правової природи Основного Закону та проблем і перспектив його реалізації в політико-правових реаліях сьогодення. При цьому, особливу слід звернути увагу на проблеми законодавчого забезпечення реалізації конституційних положень у сфері прав і свобод людини, оскільки саме вони є найвищою соціальною цінністю в державі та визначають зміст і спрямування її діяльності.

До 15-ї річниці від Дня прийняття Конституції України відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування підготовлено віртуальний рекомендаційний список літератури «Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях (1996-2011 рр.)».

В списку подані основні документи, які з’являлися на теренах України за цей період. Охарактеризовані основні положення та принципи Конституції України.

Матеріал розміщено в хронологічному порядку.

 

Розділ 1. Основний Закон суверенної держави

(монографії, книги)

 

1996-2004 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 – 

     Кн. 1. : Документи, коментарі, статті. – 398 с.

     Кн. 2. Ч. 1 : Документи. Статті. – 1997. – 268 с.

Гетьман, В.П. Чи стане Україна соціальною державою? : бесіди про Конституцію / В.П. Гетьман, Ю.В. Килимник. – К. : [б. и.], 1996. – 22 с.

Гетьман, В.П. Як приймалась Конституція України : моногр. / В.П. Гетьман. – К. : [б. и.], 1996. – 126 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

Нор, В. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях : навч. посіб. з основних положень Конституції України / В. Нор, П. Стецюк. – Л. : Кальварія ; К. : Абрис, 1996. – 48 с.

Шлях до Конституції – шлях до злагоди: роздуми про Основний Закон незалежної держави / упоряд.: Р.В. Смаков, В.П. Шевченко ; відп. за вип. С.С. Шалинін. – К. : Телепресінформ, 1996. – 80 с.

Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства : зб. наук. пр. / ред. кол. В.Ф. Опришко [та ін.]. – К. : Книга, 1997. – Вип. 2. – 320 с.

Нова Конституція України : огляд, коментарі і текст Основного Закону. – 2-е вид., відкор. і доп. – К. : Наук. думка, 1997. – 155 с.

Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк ; отв. ред. М.В. Цвик. – Симферополь, 1997. – 295 с.

Лінецький, С.В. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : зб. норматив. актів / авт.-упоряд.: С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.

Тодыка, Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Фолио, 2000. – 152 с.

Конституція України – Основний закон держави і суспільства : навч. посібник. – Х., 2001. – 190 с.

Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2001. – 444 с.

Україна: права людини в перехідний період : моногр. / ред. В.І. Євінтов. – К. : Сфера, 2001. – 184 с.

Селіванов, В. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К. : Юридична думка, 2002. – 211 с.

Конституция України : наук.-практ. комент. / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін. ; ред. кол.: В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Х. : Право ; К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

Мучник, А.Г. Комментарий к Конституции Украины. – 2-е изд., исправ. и доп. – К. : Парламент. Изд-во, 2003. – Кн. 1. – 400 с.

Тодика, Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. – Х.: Факт, 2003. – 328 с.

Шаповал, В.М. Конституція і виконавча влада : закони і законодав. акти / В.М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

 

2005-2011 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 –  .

         Кн. 3. Ч. 10 : Стенограми. – 2006. – 416 с.

         Кн. 3. Ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 12 : Документи. Стенограми. – 2006. –344 с.

         Кн. 3. Ч. 13 : Документи. – 2006. – 474 с.

         Кн. 3. Ч. 14 : Документи. – 2006. – 440 с.

         Кн. 3 Ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.

         Кн. 3. Ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.

         Кн. 3. Ч. 18 : Стенограми. Документи. – 2006. – 480 с.

         Кн. 3. Ч. 19 : Стенограми. Документи. – 2006. – 496 с.

         Кн. 3. Ч. 20 : Стенограми. Документи. – 2006. – 472 с.

Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / ред. С.Б. Чехович. – К. : Ліра-К, 2005. – 96 с.

Конституція України : закони і законодав. акти. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 56 с. – (Закони України).

Скрипнюк, О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації : до десятої річниці прийняття Конституції України / О.В. Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005.– 168 с.

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні / за ред. І.О. Кресіної. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 304 с.

Євграфов, П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти : наук.-практ. посіб. / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с.

Кампо, В.М. Конституційна держава і місцеве самоврядування в політичній філософії України ХІХ-ХХ ст. / В.М. Кампо // Конституція і конституціоналізм в Україні : вибірк. пробл. – К., 2007. – С. 166-183.

Конституційне право України : навч. посіб. / О.В Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / упоряд. Є. О. Ковальчук. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 72 с.

Єзеров, А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : моногр. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – 240 с.

Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – 800 с.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – К. : Час Друку, 2008. – 270 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.2004). – Х.: Фоліо, 2008. – 58 с.

Рудик, П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузів / П.А. Рудик. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220 с.

Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства / за заг. ред. Н. В. Линник. – К.: Лікей, 2008. – 64 с.

Крусян, А.Р. Сучасний український конституціоналізм : моногр. / А.Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Стрижак, А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : аналіт. огляд та комент. / А.А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.

Томенко, М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : моногр. / М.В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 299 с. – Бібліогр.: с. 283-299. 

 

Розділ 2. Конституція України: етапи становлення

(публікації в періодичних виданнях)

 

Тацій, В.Й. Правові заходи охорони Конституції / В.Й. Тацій, Ю.М. Грошевий // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1995. – № 3. – С. 35-42.

Назаренко, С. До питання про конституційну реформу державної влади України / С. Назаренко // Право України. – 1996. – № 10. – С. 5-10.

Шаповал, В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С. 25­31.

Рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 р., 5 квітня 2001 р., 29 січня 2002 р., 24 березня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 1. – Ст. 151; 2001. – № 43. – Ст. 1933; 2002. – № 22. – Ст. 1068; 2005. – № 13. – Ст. 674.

Шаповал, В.М. Конституція України як форма адміністративного права // Право України. – 2000. – № 1. – С. 13­15.

Тацій, В. Проблеми реалізації Конституції України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 2. – С. 20-29.

Тодика, Ю. Конституція України як соціальна цінність // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4. – С. 46-54.

Сугоняко, О. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісн. Нац. Банку України. – 2000. – № 6. – С. 26-29.

Тодика, Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2000. – № 12. – С. 9-12.

Тацій, В.Я. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Право України. – 2001. – № 6. – С. 7.

Шаповал, В. П'ять років Конституції України : реалії і проблеми // Віче. – 2001. – № 6. – С. 13-23.

Костицький, В. Конституція України 1996 року – модель Української держави // Право України. – 2001. – № 8. – С. 16-20.

Хрісанова, С. Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право України. – 2002. – № 8. – С. 111-113.

Шаповал, В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. – 2002. – № 6. – С. 10-16.

Окрема думка судді // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 16. – Ст. 710. 

Юхимчук, А. Конституція України: крок вперед, два кроки назад // Трибуна. – 2002. – № 11/12. – С. 40-41.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 13-37.

Про внесення змін до Конституції України : [проект Закону України] // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 3-12.

Науменко, О. Українські конституції. Скільки їх було? // Самостійна Україна. – 2004. – 14–20 черв. – С. 4-5. 

Томенко, М. Конституція України як неосновний закон держави // Віче. – 2004. – № 7. – С. 37-38.

Погорілко, В.Ф. Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 12. – C. 23-32.

Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2006. – № 11. – С. 4-9.

Долежан, В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України. – 2007. – № 11. – С. 30-34.

Коліушко, І. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Вибори та демократія. – 2007. – № 3. – С. 36-46.

Лавринович, О. Час конституційної реформи пробив / О. Лавринович, Р. Зварич, О. Задорожній // Політика і час. – 2007. – № 1. – С. 16-19.

Тацій, В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 3-11.

Тищик, Б. Перша чинна конституція світу – історія прийняття (до 220 – річчя Конституції США) / Б. Тищик , О. Ригіна // Право України. – 2007 . – № 8. – С. 137-140.

Нагорняк, М. Стабільність Конституції та можливість її зміни (за концепції Томаша Масарика) // Право України. – 2007. – № 12. – С. 135-137.

Титова, Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України. – 2008 . – № 1. – С. 114-116.

Аванов, А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 3. – С. 11-15.

Мельниченко, В. Коригування Конституції: між бажаним і можливим // Народний депутат. – 2008. – № 4. – С. 70-74.

Грабовський, С. Конституційні пристрасті: депутати й політики не здатні створити новий і праведний закон для України // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 42-49.

Сліденко, І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юрид. журн. – 2008. – № 10. – С. 46-48.

Євграфова, Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України : (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України. – 2008. – № 12. – С. 36-43.

Покотило, О. Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи // Іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 54-64.

Дерев'янко, С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за референдумами за конституціями світу: порівняно-правовий аналіз // Вісн. Конституц. Суду України. – 2009. – № 2. – С. 92-102.

Мусіяка, В. Л. Конституція України. Як це було // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 2-7.

Нікольська, О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юрид. Україна. – 2009. – № 7. – С. 40-44.

Лізавенко, З. Реформування Конституції: як уникнути помилок? // Юрид. журн. – 2009. – № 9. – С. 133-135.

Історія української Конституції : уривок з книги Миколи Томенка «Історія української конституції» / М. Томенко // Голос України. – 2009. – 10 листоп. (№ 212). – С. 3.

Бесчастний, В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах // Віче. – 2009. – № 12. – С. 6-9.

Баранівський, В. Затвердження наших прав і свобод : 28 червня – день Конституції України // Народна Армія. – 2010. – 26 черв. – С. 5.

Федоренко, В. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юрид. вісн. – 2010. – № 4. – С. 14.

Бушанський, В. Декларація і Конституція. Ці речі змінюють людське життя і змушують думку чіплятися за них // Віче. – 2010. – № 13. – С. 15-17.

Теплюк, М. Проблемні питання введення в дію Конституції України // Віче. – 2010. – № 16. – С. 14-15.

Ющик, О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче. – 2010. – № 16. – С. 16-17.

Корнєєв, А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави : до 15-ї річниці прийняття Конституції України / А. Корнєєв, В. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2011. – № 1. – С. 4-19.

Ластовка, О.А. Конституційна реформа 2010 року: внесення змін та значення // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 13-15.

Лощихін, О.М. Зміни до Конституції України – перший крок до завершення конституційної реформи / О. М. Лощихін, О. А. Шульц // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 2. – С. 12-14.

 

Розділ 3. Держава без Конституції – влада без права

(наукова періодика України)

Ситник, В.О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї / В.О. Ситник // Наукові записки наУКМА. – К., 2003. – Т. 21: Юридичні науки. – С. 4-7 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/law/2003_21/01_sytnyk_vo.pdf

Євгеньєва, А. Внесення змін до Конституції України: правове забезпечення ролі громадськості // Наукові записки НаУКМА. – К., 2008. – Т. 77: Юридичні науки. – С. 17-22; http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2008_77/04_evgeneva_a.PDF

Бисага, Ю.М. Актуальні проблеми правового аналізу змісту Конституції України / Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 10-21 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_1/2_1-2009.pdf

КолісникВПравовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 58-66. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html 

Наливайко, Т.В. Права і свободи в Україні: конституційно-правовий механізм захисту / Т.В. Наливайко // Часопис Київського університету права (український науково-теоретичний часопис). – 2009. – № 2. – С. 49 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2009_2/49.pdf

Скрипнюк, О. Новітній конституційний процес в Україні (2005–2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 39-57. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html

Тацій, В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалазації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 6 (92). – С. 14-23 ;

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_6/3_6-2009.pdf

Кобрин, В. Конституційне право. Проект змін до Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів // Вісник Львівського університету. – Л., 2010. – Вип. 50. – С. 112-117. – (Серія Юрид.)  ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_50/112con50.pdf

Марченко, Р.В. Завершення Конституційного процесу в Україні кінця XX ст. «Конституційна ніч» (27-28 черв. 1996 р.) // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 2010. – лип.-серп. – 4 (72) ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2010_4/H-6.pdf

Прієшкіна, О.В. Основи конституційного ладу в системі Конституції України // Часопис Київсько університету права. – 2010. – № 4. – С. 93-96 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/93.pdf

Стельникович, А.С. Конституція України та практична ідея становленя соціально-правової держави // Наукові праці МАУП. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 157-161 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2010_2/pdf_files/157-161.pdf

Свірський, Б. Духовні (ідеологічні) основи Конституційного ладу України / Б. Свірський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3 (19). – С.31-34 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2010_3/05Svir.pdf

 

Терзі, О.С. Вплив Декларації про Державний суверенітет на розвиток Конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 3. – С. 124-128 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2010_3/NRO_2010_3%5C02%5C00_Terzi_Kovalova.pdf

Федоренко, В.Л. Конституція України: правова природа та законодавче забезпечення реалізації її положень в сфері прав людини // Вісник Луганського Державного університету внутрішніх справ імені І.О. Дідоренка. – 2010. – № 3 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/ 

 

Підготувала бібліограф І-ї категорії

відділу довідково-бібліографічного та

інформаційного обслуговування

Т.С. Продан

Поділитися:

Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

 

Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

(1996-2011 рр.)

Рекомендаційний список літератури

 

 

 

Вінниця, 2011

 

Конституція держави має бути такою,

 аби не порушувати Конституцію громадянина.

С. Лец

Термін «Конституція України» нині є досить поширеним не лише у конституційно-правовій, а й у інших юридичних і суспільно-політичних науках, а також у повсякденному вжитку. Між тим, термін «конституція» має досить давню історію, яка передувала набуттю ним свого теперішнього значення. Він виник задовго до зародження вчення про конституціоналізм і самого конституційного права, як галузі права і вживалася у різних значеннях в багатьох сферах суспільного життя.

Термін «конституція» застосовувався у давньоримському праві при кодифікації тогочасного законодавства. Також використовувався й за часів раннього середньовіччя у канонічному праві країн Західної Європи. До таких «конституцій» можна віднести Павійську Конституцію 1037 року Священної Римської імперії німецької нації та ін.

Сучасного значення термін «конституція» почав набувати лише в XVII ст., що ознаменувалося бурхливим розвитком конституційних ідей у Великій Британії, Франції та інших державах Західної Європи, а також у Північній Америці. Власне, сам термін «конституція» в XVIII ст. відродив Ш.Л. Монтеск’є, який вжив цей термін в назві однієї з глав всесвітньо відомого твору «Про дух законів» (1748 р.).

Нині в світі діє більше 200 конституцій, а також існує понад 300 конституцій суб’єктів федерацій і автономних утворень. А з 1 січня 2010 року набула чинності Лісабонська угода, яку іще іноді називають першою наднаціональною конституцією для Європейського Союзу. Цей важливий документ нині має установчий характер не лише щодо конституційного, а й щодо багатьох інших галузей публічного права Євросоюзу.

Конституції стали найважливішим здобутком національної політико-правової думки, втілили найкращі здобутки державотворення, а у ряді країн – нормативно закріпили перемоги у демократичних революціях, війнах за незалежність, національно-визвольних рухах тощо. У силу цього, для більшості зарубіжних країн день прийняття їх конституцій став найважливішим загальнонаціональним святом. Не є винятком із цього правила й Україна.

П’ятнадцята річниця з Дня прийняття Конституції України стала слушною нагодою звернутися до аналізу правової природи Основного Закону та проблем і перспектив його реалізації в політико-правових реаліях сьогодення. При цьому, особливу слід звернути увагу на проблеми законодавчого забезпечення реалізації конституційних положень у сфері прав і свобод людини, оскільки саме вони є найвищою соціальною цінністю в державі та визначають зміст і спрямування її діяльності.

До 15-ї річниці від Дня прийняття Конституції України відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування підготовлено віртуальний рекомендаційний список літератури «Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях (1996-2011 рр.)».

В списку подані основні документи, які з’являлися на теренах України за цей період. Охарактеризовані основні положення та принципи Конституції України.

Матеріал розміщено в хронологічному порядку.

 

Розділ 1. Основний Закон суверенної держави

(монографії, книги)

 

1996-2004 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 – 

     Кн. 1. : Документи, коментарі, статті. – 398 с.

     Кн. 2. Ч. 1 : Документи. Статті. – 1997. – 268 с.

Гетьман, В.П. Чи стане Україна соціальною державою? : бесіди про Конституцію / В.П. Гетьман, Ю.В. Килимник. – К. : [б. и.], 1996. – 22 с.

Гетьман, В.П. Як приймалась Конституція України : моногр. / В.П. Гетьман. – К. : [б. и.], 1996. – 126 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

Нор, В. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях : навч. посіб. з основних положень Конституції України / В. Нор, П. Стецюк. – Л. : Кальварія ; К. : Абрис, 1996. – 48 с.

Шлях до Конституції – шлях до злагоди: роздуми про Основний Закон незалежної держави / упоряд.: Р.В. Смаков, В.П. Шевченко ; відп. за вип. С.С. Шалинін. – К. : Телепресінформ, 1996. – 80 с.

Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства : зб. наук. пр. / ред. кол. В.Ф. Опришко [та ін.]. – К. : Книга, 1997. – Вип. 2. – 320 с.

Нова Конституція України : огляд, коментарі і текст Основного Закону. – 2-е вид., відкор. і доп. – К. : Наук. думка, 1997. – 155 с.

Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк ; отв. ред. М.В. Цвик. – Симферополь, 1997. – 295 с.

Лінецький, С.В. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : зб. норматив. актів / авт.-упоряд.: С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.

Тодыка, Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Фолио, 2000. – 152 с.

Конституція України – Основний закон держави і суспільства : навч. посібник. – Х., 2001. – 190 с.

Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2001. – 444 с.

Україна: права людини в перехідний період : моногр. / ред. В.І. Євінтов. – К. : Сфера, 2001. – 184 с.

Селіванов, В. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К. : Юридична думка, 2002. – 211 с.

Конституция України : наук.-практ. комент. / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін. ; ред. кол.: В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Х. : Право ; К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

Мучник, А.Г. Комментарий к Конституции Украины. – 2-е изд., исправ. и доп. – К. : Парламент. Изд-во, 2003. – Кн. 1. – 400 с.

Тодика, Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. – Х.: Факт, 2003. – 328 с.

Шаповал, В.М. Конституція і виконавча влада : закони і законодав. акти / В.М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

 

2005-2011 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 –  .

         Кн. 3. Ч. 10 : Стенограми. – 2006. – 416 с.

         Кн. 3. Ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 12 : Документи. Стенограми. – 2006. –344 с.

         Кн. 3. Ч. 13 : Документи. – 2006. – 474 с.

         Кн. 3. Ч. 14 : Документи. – 2006. – 440 с.

         Кн. 3 Ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.

         Кн. 3. Ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.

         Кн. 3. Ч. 18 : Стенограми. Документи. – 2006. – 480 с.

         Кн. 3. Ч. 19 : Стенограми. Документи. – 2006. – 496 с.

         Кн. 3. Ч. 20 : Стенограми. Документи. – 2006. – 472 с.

Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / ред. С.Б. Чехович. – К. : Ліра-К, 2005. – 96 с.

Конституція України : закони і законодав. акти. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 56 с. – (Закони України).

Скрипнюк, О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації : до десятої річниці прийняття Конституції України / О.В. Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005.– 168 с.

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні / за ред. І.О. Кресіної. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 304 с.

Євграфов, П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти : наук.-практ. посіб. / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с.

Кампо, В.М. Конституційна держава і місцеве самоврядування в політичній філософії України ХІХ-ХХ ст. / В.М. Кампо // Конституція і конституціоналізм в Україні : вибірк. пробл. – К., 2007. – С. 166-183.

Конституційне право України : навч. посіб. / О.В Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / упоряд. Є. О. Ковальчук. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 72 с.

Єзеров, А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : моногр. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – 240 с.

Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – 800 с.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – К. : Час Друку, 2008. – 270 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.2004). – Х.: Фоліо, 2008. – 58 с.

Рудик, П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузів / П.А. Рудик. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220 с.

Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства / за заг. ред. Н. В. Линник. – К.: Лікей, 2008. – 64 с.

Крусян, А.Р. Сучасний український конституціоналізм : моногр. / А.Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Стрижак, А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : аналіт. огляд та комент. / А.А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.

Томенко, М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : моногр. / М.В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 299 с. – Бібліогр.: с. 283-299. 

 

Розділ 2. Конституція України: етапи становлення

(публікації в періодичних виданнях)

 

Тацій, В.Й. Правові заходи охорони Конституції / В.Й. Тацій, Ю.М. Грошевий // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1995. – № 3. – С. 35-42.

Назаренко, С. До питання про конституційну реформу державної влади України / С. Назаренко // Право України. – 1996. – № 10. – С. 5-10.

Шаповал, В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С. 25­31.

Рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 р., 5 квітня 2001 р., 29 січня 2002 р., 24 березня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 1. – Ст. 151; 2001. – № 43. – Ст. 1933; 2002. – № 22. – Ст. 1068; 2005. – № 13. – Ст. 674.

Шаповал, В.М. Конституція України як форма адміністративного права // Право України. – 2000. – № 1. – С. 13­15.

Тацій, В. Проблеми реалізації Конституції України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 2. – С. 20-29.

Тодика, Ю. Конституція України як соціальна цінність // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4. – С. 46-54.

Сугоняко, О. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісн. Нац. Банку України. – 2000. – № 6. – С. 26-29.

Тодика, Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2000. – № 12. – С. 9-12.

Тацій, В.Я. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Право України. – 2001. – № 6. – С. 7.

Шаповал, В. П'ять років Конституції України : реалії і проблеми // Віче. – 2001. – № 6. – С. 13-23.

Костицький, В. Конституція України 1996 року – модель Української держави // Право України. – 2001. – № 8. – С. 16-20.

Хрісанова, С. Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право України. – 2002. – № 8. – С. 111-113.

Шаповал, В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. – 2002. – № 6. – С. 10-16.

Окрема думка судді // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 16. – Ст. 710. 

Юхимчук, А. Конституція України: крок вперед, два кроки назад // Трибуна. – 2002. – № 11/12. – С. 40-41.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 13-37.

Про внесення змін до Конституції України : [проект Закону України] // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 3-12.

Науменко, О. Українські конституції. Скільки їх було? // Самостійна Україна. – 2004. – 14–20 черв. – С. 4-5. 

Томенко, М. Конституція України як неосновний закон держави // Віче. – 2004. – № 7. – С. 37-38.

Погорілко, В.Ф. Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 12. – C. 23-32.

Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2006. – № 11. – С. 4-9.

Долежан, В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України. – 2007. – № 11. – С. 30-34.

Коліушко, І. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Вибори та демократія. – 2007. – № 3. – С. 36-46.

Лавринович, О. Час конституційної реформи пробив / О. Лавринович, Р. Зварич, О. Задорожній // Політика і час. – 2007. – № 1. – С. 16-19.

Тацій, В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 3-11.

Тищик, Б. Перша чинна конституція світу – історія прийняття (до 220 – річчя Конституції США) / Б. Тищик , О. Ригіна // Право України. – 2007 . – № 8. – С. 137-140.

Нагорняк, М. Стабільність Конституції та можливість її зміни (за концепції Томаша Масарика) // Право України. – 2007. – № 12. – С. 135-137.

Титова, Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України. – 2008 . – № 1. – С. 114-116.

Аванов, А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 3. – С. 11-15.

Мельниченко, В. Коригування Конституції: між бажаним і можливим // Народний депутат. – 2008. – № 4. – С. 70-74.

Грабовський, С. Конституційні пристрасті: депутати й політики не здатні створити новий і праведний закон для України // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 42-49.

Сліденко, І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юрид. журн. – 2008. – № 10. – С. 46-48.

Євграфова, Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України : (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України. – 2008. – № 12. – С. 36-43.

Покотило, О. Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи // Іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 54-64.

Дерев'янко, С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за референдумами за конституціями світу: порівняно-правовий аналіз // Вісн. Конституц. Суду України. – 2009. – № 2. – С. 92-102.

Мусіяка, В. Л. Конституція України. Як це було // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 2-7.

Нікольська, О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юрид. Україна. – 2009. – № 7. – С. 40-44.

Лізавенко, З. Реформування Конституції: як уникнути помилок? // Юрид. журн. – 2009. – № 9. – С. 133-135.

Історія української Конституції : уривок з книги Миколи Томенка «Історія української конституції» / М. Томенко // Голос України. – 2009. – 10 листоп. (№ 212). – С. 3.

Бесчастний, В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах // Віче. – 2009. – № 12. – С. 6-9.

Баранівський, В. Затвердження наших прав і свобод : 28 червня – день Конституції України // Народна Армія. – 2010. – 26 черв. – С. 5.

Федоренко, В. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юрид. вісн. – 2010. – № 4. – С. 14.

Бушанський, В. Декларація і Конституція. Ці речі змінюють людське життя і змушують думку чіплятися за них // Віче. – 2010. – № 13. – С. 15-17.

Теплюк, М. Проблемні питання введення в дію Конституції України // Віче. – 2010. – № 16. – С. 14-15.

Ющик, О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче. – 2010. – № 16. – С. 16-17.

Корнєєв, А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави : до 15-ї річниці прийняття Конституції України / А. Корнєєв, В. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2011. – № 1. – С. 4-19.

Ластовка, О.А. Конституційна реформа 2010 року: внесення змін та значення // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 13-15.

Лощихін, О.М. Зміни до Конституції України – перший крок до завершення конституційної реформи / О. М. Лощихін, О. А. Шульц // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 2. – С. 12-14.

 

Розділ 3. Держава без Конституції – влада без права

(наукова періодика України)

Ситник, В.О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї / В.О. Ситник // Наукові записки наУКМА. – К., 2003. – Т. 21: Юридичні науки. – С. 4-7 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/law/2003_21/01_sytnyk_vo.pdf

Євгеньєва, А. Внесення змін до Конституції України: правове забезпечення ролі громадськості // Наукові записки НаУКМА. – К., 2008. – Т. 77: Юридичні науки. – С. 17-22; http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2008_77/04_evgeneva_a.PDF

Бисага, Ю.М. Актуальні проблеми правового аналізу змісту Конституції України / Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 10-21 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_1/2_1-2009.pdf

КолісникВПравовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 58-66. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html 

Наливайко, Т.В. Права і свободи в Україні: конституційно-правовий механізм захисту / Т.В. Наливайко // Часопис Київського університету права (український науково-теоретичний часопис). – 2009. – № 2. – С. 49 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2009_2/49.pdf

Скрипнюк, О. Новітній конституційний процес в Україні (2005–2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 39-57. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html

Тацій, В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалазації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 6 (92). – С. 14-23 ;

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_6/3_6-2009.pdf

Кобрин, В. Конституційне право. Проект змін до Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів // Вісник Львівського університету. – Л., 2010. – Вип. 50. – С. 112-117. – (Серія Юрид.)  ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_50/112con50.pdf

Марченко, Р.В. Завершення Конституційного процесу в Україні кінця XX ст. «Конституційна ніч» (27-28 черв. 1996 р.) // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 2010. – лип.-серп. – 4 (72) ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2010_4/H-6.pdf

Прієшкіна, О.В. Основи конституційного ладу в системі Конституції України // Часопис Київсько університету права. – 2010. – № 4. – С. 93-96 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/93.pdf

Стельникович, А.С. Конституція України та практична ідея становленя соціально-правової держави // Наукові праці МАУП. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 157-161 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2010_2/pdf_files/157-161.pdf

Свірський, Б. Духовні (ідеологічні) основи Конституційного ладу України / Б. Свірський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3 (19). – С.31-34 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2010_3/05Svir.pdf

 

Терзі, О.С. Вплив Декларації про Державний суверенітет на розвиток Конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 3. – С. 124-128 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2010_3/NRO_2010_3%5C02%5C00_Terzi_Kovalova.pdf

Федоренко, В.Л. Конституція України: правова природа та законодавче забезпечення реалізації її положень в сфері прав людини // Вісник Луганського Державного університету внутрішніх справ імені І.О. Дідоренка. – 2010. – № 3 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/ 

 

Підготувала бібліограф І-ї категорії

відділу довідково-бібліографічного та

інформаційного обслуговування

Т.С. Продан