Конкурентоздатність підприємств та галузей

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

 

Конкурентоздатність підприємств та галузей

(Попереджувальна бібліографічна довідка)

 

 

Вінниця 2001


Входження України у світовий економічний простір, ринкові відносини, створення сприятливого інвестиційного клімату, економічна безпека держави і добробут громадян – всі ці проблеми мають пряме відношення до питання конкурентоздатності української економіки.

Конкурентоспроможність забезпечує стійке становище виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках і є дуже важливою для первинних ланок економіки – національних підприємств. Стратегія кожного підприємства визначається умовами виробництва у конкретній галузі, її структурою і позицією підприємства в ній. А якість вироблюваної продукції – це та умова, за якої громадяни підтримують національного товаровиробника. Враховуючи новизну і актуальність цієї теми, Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва підготувала попереджувальну бібліографічну довідку "Конкурентноздатність підприємств та галузей". До довідки включені переважно статті з періодичних видань, а також книги цієї тематики за останніх три роки. Поданий матеріал стосується як України, так і зарубіжжя, враховуючи глобальність законів розвитку економіки. Наприкінці довідки подано інформацію про конкурентоздатну продукцію місцевих товаровиробників.

Видання можна отримати безпосередньо в бібліотеці або замовити по МБА (копії статей з періодики висилаються за відповідну плату).

Література систематизована за розділами, в межах яких матеріал розміщено в алфавітній послідовності. Підбір літератури закінчено у серпні 2001 року.

Довідка розрахована на наукових працівників, спеціалістів різних галузей народного господарства, студентів та всіх, хто цікавиться цією проблемою.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Альперин Л. Проблемы создания конкурентоспособного предприятия ХХІ века: [Міжнар. конф. «ТQM-2000»] // Стандарты и качество. – 2000. – № 7. – С. 50-54.

Барабанов В. Применение CALS-технологий для электронного описания систем качества предприятий: [Інформ. забезп. конкуренто -здатності] / В. Барабанов, Н. Херсонский , С. Карасев // Стандарты и качество. – 2001. – № 3. – С. 66-70.

Бараш Г. Управление производственными издержками для получения конкурентных преимуществ // Персонал. – 1999. – №4. – С. 33-37.

Білоконний П.Г. Управління конкурентоспроможністю: Конспект лекцій. – Вінниця: ВІРЕУ, 2000. – 188 с.

Брикса А. Н. Программа – повышение способности конкури-ровать // ЭКО. – 2000. – № 1. – С. 141-143.

Жаліло Я.А., Кияк А.Т. Конкуренція і джерела конкурентоспро -можності // Наук. вісті. – 2000. – № 2. – С. 123-133.

Заболотний В.М. Реструктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств: сутність і підходи // Держ. інформ. бюл. про приватиз. – 2000. – № 2. – С. 71-72.

Захарченко В.И. Конкурентоспособность национальной эконо-мики // Машиностроитель. – 2000. – № 4. – С. 2.

Калита П.Я. Украинская национальная награда по качеству в мировой системе наград: [Укр. товари виходять на світ. рівень] // Стандарты и качество. – 1999. – № 6. – С. 57-59.

Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 27-33.

Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 45-60.

Короткий Ю. Товарная конкурентоспособность и ее количественное представление: (Для технич. слож. изделий) // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17-26.

Лазоренко Т. Економічні концепції формування якості продукції та праці // Економіст. – 1999. – № 7. – С. 60-61.

Лазоренко Т. Нові аспекти в економіко-математичному моделю-ванні якості конкурентоспроможної продукції // Економіст. – 1999. – № 9. – С. 24-25.

Либерман А.Е. Основные факторы конкурентоспособности промышленного оборудования // Машиностроитель. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6 . – С. 26-27.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Способы оценки конкурен-тного потенциала предприятия и условия его повышения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 7. – С. 23-25.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Конкурентоспособная система управления предприятием // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 22-23.

Миляева Л.Г. Оценка конкурентоспособности кадров // ЭКО. – 2000. – № 3. – С. 172-177.

Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корот. курс лекцій. – К., МАУП, 2000. – 128 с.

Сабецкая Г.Р. Система показателей конкурентоспособности потребительских товаров // ЭКО. - 2000. - № 4. - С. 87-92.

Синько В.И., Рубцов П.А. Средства информационного обеспечения конкурентоспособности // Машиностроитель. – 2000. – № 2. – С. 37-43.

Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху // Економіка України. – 2000. – № 6. – C.16-24.

Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки // Маркетинг и реклама. – 1999. – № 5. – С. 31-33.

Сутин Р.Я. Самооценка системы качества предприятия // Машино-строитель. – 2001. – № 4. – С. 16-18.

Урванова Т.А. Исследование факторов конкурентоспособности продукции // Маркетинг и реклама. – 1999. – № 7/8. – С. 48-51.

Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью // Стан-дарты и качество. – 2000. – № 10. – С. 10-13.

Шаборкина Л.В., Клюева Т.А. Уровень конкурентоспособности новой продукции и управление нововведениями // Стандарты и качество. – 1999. – № 1. – С. 51-52.

МАШИНОБУДУВАННЯ

Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машино-строительных предприятий // Машиностроитель. – 2000. – № 12. – С. 27-29.

Воронов А.А. Оценка состояния и перспектив развития конкурен-тоспособности машиностроительного производства // Машиностро -итель. – 2000. – № 7. – С. 25-27.

Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий // Машиностроитель. – 1999. – № 11. – С. 13-17.

Захарченко В.И. Оценка конкурентоспособности продукции станкостроения СНГ // Машиностроитель. – 2000. – № 1. – С. 18-20.

Захарченко В.И. Стратегия структурных преобразований в машиностроении: [Вип. конкурентоздат. продукції] // Машиностро -итель. – 2000. – № 7. – С. 2-5.

Иванов А.С. Семинар "Конструирование конкурентоспособных машин"// Вестник машиностроения. – 1999. – № 10. – С. 61- 62

Корниенко А.А., Митин Г.П. Оценка конкурентоспособности систем ЧПУ // Вестн. машиностоения. – 2000. – № 2. – С. 61-63.

Кукушкин В.П., Стативко С.В. Актуальные вопросы стандартизации и сертификации в энергомашиностроении Украины // Технол. системы. – 2001. – № 2. – С. 34-36.

Кутин А.А., Ползунова Н.Н. Модель взаимосвязи конку-рентоспособности станкостроительной продукции и методов управле-ния предприятием // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 2. – С. 41-44.

Мелешин С.П. Система управления качеством в условиях рынка: [Конкурентоздатність продукції енергомашинобуд.] // ЭКО. – 2000. – № 3. – С. 117-124.

Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентноспроможності підприємства: проблеми і складові успіху: [Новокраматор. машинобуд. з-д] // Економіка України. – 2000. – № 6. – C. 16-24.

Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделий машиностроения // Машино-строитель. – 2000. – № 5. – С. 2-12.

Автомобілебудування

Асатрян Р.С. Современное состояние и задачи повышения конкурентоспособности российских автомобилей // Автомоб. пром-сть. – 1999. – № 12. – С.1-4.

Гоголєв Л. ЛАЗ -новий клас: [Новий укр. автобус] // Сигнал. – 2000. – № 1. – С. 22-23.

Мишин С. "Мордой" об стенку: (Крэш-тесты на ВАЗе соответ-ствуют европейскому уровню ) // За рулем. – 2001. – № 7. – С. 56-57.

Нємий С.В. Сертифікація автобусів ЛАЗ: проблеми та перспективи // Технол. системы. – 2001. – № 2. – С. 28-30.

Новсаков И.В. К вопросу оценки конкурентоспособности про-дукции автомобилестроения на стадии проектирования (на примере легковых автомобилей) // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 11. – С. 59-61.

Пашков В.И. Автомобильная промышленность России, Украины и Белоруссии // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 1-4.

Сапожников Л. «Таврия» возвращается. Следом идет Л-1300: [СП "АвтоЗАЗ-Деу" розширює ринки збуту] // За рулем. – 2001. – № 6. – С. 80-81.

Семенов Г. Розвиток виробництва легкових автомобілів в Україні // Економіка України. – 2000. – № 12. – C. 76-80.

Уварова Т. Обеспечение конкурентоспособности как локальная функция управления предприятием: [В автомобілебуд.] // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1999. – № 4. – С. 49-50.

Фасхиев Х. А. Анализ методов оценки конкурентоспособности автомобилей // Машиностроитель. – 2001. – № 5. – С. 17-25.

Фасхиев Х.А. Качество – основа выживания автомобильной промышленности // Стандарты и качество. – 2001. – № 4. – С. 66-68.

Фасхиев Х.А. Оценка конкурентоспособности автомобиля // Автомоб. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 2-7.

Фасхиев Х.А. Стадия разработки автомобиля. Моделирование конкурентоспособности // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 1-6.

Федоров В.В., Сахно В.П. Трьохвимірна шумова характе-ристика як гарант підвищення рівня сертифікації автотранспортних засобів // Автошляховик України. – 2000. – № 1. – С. 10-11.

Шалдыкин В.П. Управлять качеством нужно учиться // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 8. – С. 1-6.

Шеенков С.Н., Юдин В.Н. ЛиАЗ и ЛиАЗы накануне ХХІ века // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 6.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Главаті О.Л. Перспективи виробництва мастил в Україні: [Конкурентноспроможність вітчизн. виробника] / О.Л. Главаті, Г.Г. Бурлака, Л.О. Главаті // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 4. – С. 19-22.

Головатый С. Состояние рынка порошковых красок на Укра-ине: [Конкуренція на ринку] // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 2000. – № 10/11. – С. 16.

Иванов М. Одежка для мыла: [Упаковка – інструмент підвищ. конкурентоздатності миюч. засобів] // Мир упаковки. – 2001. – № 2. – С. 36-39.

Ковалев В.М. Тенденции развития порошкообразных СМС в Украине: [Якість, конкуретоздатність] // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 4. – С. 15-18.

Кривошей В.Н. Тенденции в области производства моющих, чистящих средств и продуктов личной гигиены в Украине: [Чи конкурентоздат. вітчизн. продукція] // Хім. пром-сть України. – 2001. – № 1. – С. 3-9.

Меньшиков В.В. Роль отраслевой науки в повышении конку-рентоспособности лакокрасочной продукции // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 1999. – № 2/3. – С. 3-6.

Путилов А.В., Меньшиков В.В. Значение "пэйнт-технологий" в насыщении рынка отечественной конкурентоспособной продукцией // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 1999. – № 7/8. – С. 3-6.

Федоренко Н.П. Гофрокартон – это материал природы: [Конку-рентоздат. екологіч. матеріал для упаковки та ін.] // Мир упаковки. – 2000. – № 4. – С. 24-26.

Хорольський М.С., Гуляєв В.В. Метрологічне забезпечення виробництва гумотехнічних виробів: [Підвищ. якості та конку-рентоспроможності] // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 3. – С. 61-63.

Шеваленко Н.В. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида: [Вітчизн. продукція на рівні зарубіж. аналогів] / Н.В. Шеваленко, В.И. Залесский, К.И. Колесник // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 4. – С. 84-88.

Шуранов А.Ю. Кооперация как альтернатива конкуренции // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 2000. – № 9. – С. 5-10.

ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ

Быстров В.А. Комплекс "Упак-прогресс" для предприятий, пере-ходящих на выпуск конкурентноспособной продукции / В.А. Быстров, Н.Н. Дубинин, Р.В. Самойлов // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

Великий Ю. Взаємовигідні відносини виробників та перероб-ників молока – основа конкурентоспроможності продукції // Тварин-ництво України. – 2000. – № 7-8 . – C. 8.

Васильченко А. Состояние и тенденции развития хлебопечения в Украине: [Конкурентоздатність галузі] // Хлебопродукты. – 2001. – № 2. – С. 8-11.

Ветрова Е.Н. Организация и управление затратами логисти-ческой системы как фактор повышения конкурентоспособности пред-приятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 4. – С. 26-2.

Громов О. "Я пью горькое пиво, улыбаясь глубиной души: [Укр. пиво – конкурентоспромож. продукт] // Мир упаковки. – 2001. – № 3. – С. 26-28.

Кравченко М.Д. Дії скоординовані, погоджені: [Високоякіс. продукція ЗАТ "Укрпиво"] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 4-6.

Лизько Н. Н. Андрианов С. А. Продукты ХХІ века. Анализ ситу-ации и перспективы развития рынка: [Вип. біфідопродуктів] // Молоч. пром-сть. – 2001. – №6. – С.26-27.

Магомедов М.Д. Оптимизация ассортимента продукции – предпосылка повышения конкурентоспособности // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 42-43.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2001. - № 7. – С. 25-29.

Мартинюк А. Більшість експонентів – вітчизняні виробники: [Конкурентоздатність харч. упаковки] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 28-29.

Мних О.Б., Гаврилюк О.Г. Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України: [Конкурентоздатність вітчизн. вироб-ників] // Наук. вісті. – 2000. – № 2. – С. 134-139.

Назарова Л. Конкурентоспроможність окремих видів ковбас // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 18-19.

Пархоменко М.П. Чи має конкурентів український хліб: [Інтерв'ю з ген. дир. АТ "Київхліб"] / Бесіду вів В. Гончаренко // Зерно і хліб. – 1999. – № 4. – С. 3-5.

Пильник Л. Наукове забезпечення і конкурентоспроможність харчової продукції // Харч. і переоб. пром-сть. – 2000. – № 5/6. – С.10-11.

Рішняк І. Пріоритети компанії незмінні: [ДАК "Хліб України" – конкурентоздатний суб'єкт господарювання] // Зерно і хліб. – 2001. – № 1. – С. 3-5.

Cизенко Е.И. Проблемы комплексной переработки сельскохозяйственного сырья и создания продуктов питания нового поколения [що витримають конкуренцію на ринку] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 11. – С. 9-15.

Степаненко С. Про визначення рівня конкурентоспроможності переробних підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 56-60.

Харитонов В.Д. Проблемы и перспективы молочной промыш-ленности ХХІ века: [Вип. конкурентоздат. продукції] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 11. – С. 16-18.

Черняк Е. Что у нас с мясом?: [Конкурент. ситуація у галузі] // Мир упаковки. – 2001. – № 4. – С. 30-34.

ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Афанасьєв І. Одяг від "Трембіти" – це стиль нового покоління менеджерів // Персонал. – 2001. – № 4. – C. 74-75.

Великий Ю. В. Конкурентоспособность продукции – основа развития предприятия // Кожевен.-обув. пром-сть. – 1999. – № 2. – С. 13-14.

Гурєєв В. Хай буде товарів багато і різних: [Вітчизн. конку-рентоздат. продукція] // Лег. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 10.

Иванова Ю.В. Современная ситуация в области создания кожга-лантерейных изделий: [Створення товарів високої якості] // Кожевен.-обув. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 39-40.

Іспірян Г.І., Нгуен А.К. Методологічний підхід і методика визначення конкурентної позиції фірми на ринку // Лег. пром-сть – 1999. – № 1/2. – С. 66-67.

Пан Л. Шляхи виходу легкої промисловості з кризового станови-ща: [Створення конкурентоспромож. вир-в] // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 10. – С. 82-84.

Производство обуви в ХХІ веке / Підг. Я.М. Пустильник і Б.Я. Краснов // Кожевен.-обув. пром-сть. – 1999. – № 1. – С. 11-13.

Романюк Л. "Аніспром": новий шлях трикотажу: [Про укр. фірму вир-ва трико-тажу ] // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 48-49.

Савченко О.П. Розрахунок місткості регіонального ринку взуття // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 1. – С. 23-26.

Софронюк Г.И. Реформирование организационной структуры предприятия: [У взут. галузі] // ЭКО. – 2000. – № 2. – С. 118-122.

Хаустова Є. Деякі особливості системи стратегічного управління на підприємствах швейної галузі // Економіст. – 2001. – № 3 . – С. 52-53.

Хаустова Є. Підвищення гнучкості виробничо-збутової діяль-ності швейних підприємств // Економіст. – 2001. – № 4 . – С. 49-51.

Хоменко В. Одяг від фірми "Кремтекс" // Лег. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 12-13.

Цветков Л.А. Состояние рынка одежды и обуви для детей школьного возраста и перспективы его развития // Кожевен.-обув. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 4-7.

Черній Ю. Сучасний стан галузі: [Лег. пром-сть України] // Лег. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 3-4.

Шолохов В. Пора в Европу: Обувная промышленность Украины // ММ. Деньги и технологии. – 2001. – № 5. – С. 36-38.

Якушева В. Фірма "Рітер" готова допомогти випускати конку-рентоспроможну пряжу з льоноволокна // Лег. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 15-16.

ТРАНСПОРТ

Аксенов И.М. Особенности реструктуризации в современных условиях: [Підвищ. конкурентоздатності залізниць] // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 1. – С. 7-11.

Аксенов И.М. Повышение конкурентоспособности железно-дорожного транспорта: (За матеріалами конф. "Пробл. економіки трансп.") // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 2. – С. 2-6.

Андрусенко С.І. Фірмове обслуговування і його задачі на ринку автотранспортних засобів та сервісу // Автошляховик України. – 2000. – № 1. – С. 15-18.

Ахполов И. Сквозной тариф – инструмент конкурентоспо -собности // Автомоб. трансп. – 2000. – № 4. – С. 40-41.

Баришпол А.І. Водопроникні аеродромні (дорожні) покриття // Буд-во України. – 2000. – № 6. – С. 8-12.

Васадзе Т.Ш. Оптимізація процесів формування системи якості в автосервісі: нормативні і ринкові аспекти / Т.Ш. Васадзе, І.П. Лобода, А.В.Курніков // Автошляховик України. – 2000. – № 4. – С. 8-11.

Васадзе Т.Ш. Оптимізація процесів формування системи якості в автосервісі: організаційна та інформаційна складові / Т.Ш.Васадзе, А.В. Курніков, І.П. Лобода // Автошляховик України. – 2001. – № 1. – С. 4-8.

Верлока В.С. О повышении конкурентоспособности железных дорог // Залізн. трансп. України. – 2000. – № 5/6. – С. 68-72.

Нікульшин С.В. Організаційні принципи "фірмового" авто-сервісу // Автошляховик України. – 2001. – № 1. – С. 8-10.

Олійник В.Б. Організація пасажирських перевезень на Південно-Західній залізниці в умовах перехідного періоду // Залізн. трансп. України. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

Райбичев О.Й., Мацак В.О. Легкий тролейбус: його вага і первага // Міськ. госп-во України. – 2001. – № 2. – С. 42-45.

Форнальчик Є.Ю. Інформаційно-технологічна структура комп'ю-теризованих засобів діагностування автомобілів // Автошляховик України. – 2000. – № 4. – С. 12-14.

КОНКУРЕНТОЗДАТНІ ТОВАРИ З ВІННИЧЧИНИ

Бабій В. Продукція "Агромашу" знаходить місце на ринку // Прапор перемоги. – 2001. – 10 берез.

Безуглий Ю. Виробляють в Тульчині, продають в Америці: [Про роботу ВАТ "Тульчин. швейн. ф-ка"] // Панорама. – 2001. – 4 квіт.

Безуглий Ю. За європейськими стандартами [працює Вінниц. швейн. ф-ка "Динамо"] // Панорама. – 2001. – 7 лют.

Білей Н. Чому німці люблять костюми вінницької "Володарки" // Україна і світ сьогодні. – 1999. – 20-26 листоп. – С. 7.

Брендуляк В. Сир, який розсмакували в Криму: [Про роботу ВАТ "Ямпіл. масло-сирз-ду"] // Подолія. – 2001. – 22 трав.

Брендуляк В. Ямпільські лічильники знає вся Європа: [Про продукцію Ямпіл. приладобуд. з-ду] // Подолія. – 2001. – 31 лип.

Будюк В. Дотримання вимог стандартів – запорука конку-рентоспроможності продукції [плодоовоч. консервів в обл.] // Новини Вінниччини. – 2001. – 26 квіт. – С. 12.

"Вінничанкою" зацікавились бельгійці: [Про продукцію швейн. ф-ки] // Подолія. – 2001. – 1 січ.

Вінницький мільйонер під австрійськими крилами: [Про спіл. укр.-австр. п-во "Поділля-ОБСТ" по вип. фрукт. та овоч. соків] // Панорама. – 2001. – 10 лют.

Вінницькі гірки – нарозхват: [З-д "Аналог" розширює вир-во атракціонів нового покоління] // Панорама. – 2001. – 7 лип.

Гайсинський консервний: висока якість, світові стандарти / Кор. Ю. Ковч, Є. Таранюк // Вінниччна. – 2001. – 6 берез.

Гораш В. Жмеринська установка по виробництву соєвого молока, яка дешевша у десять разів подібного канадського обладнання, користується попитом по всій Україні, окрім Вінницької обл. // Новини Вінниччини. – 2001. – 17 трав. – С. 12.

Гораш В. За європейськими стандартами працює "Поділля – ОБСТ", унікальне переробне підприємство, яке випускає концен-тровані фруктові соки без консервантів // Новини Вінниччини. – 2001. – 29 берез. – С. 12.

Гребенюк А. "П'ятірка" від бельгійців: [Про ВАТ "Вінниц. пив. з-д"] // Панорама. – 2000. – 9 верес.

Громовий О. "Володарка" одягає французів // Голос підприємця. – 2001. – 20 черв.– С. 2.

Гунько Н. Продукцію найвищої проби [виготовляють на ВАТ "Вінницяхліб"] // Панорама. – 2001. – 31 січ.

Зеленюк В. Обладнання з Бара поїхало до Росії: [Експорт виробів ВАТ "Бар. маш. з-д"] // Вінниччина. – 2000. – 26 трав. – С. 1. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця").

Ільчук Я. Краще і дешевше західних фірм: [Голова правл. ВАТ АТЕКО "Турбів. маш.-буд. з-д" про комун. техніку вир-ва ВАТ] // Панорама. – 1999. – 22 верес.

Коваленко О. Міцний цвяшок у будові Сабарова: [Про роботу вироб. фірми "Авіс"] // Вінниц. газ. – 2001. – 31 трав.

Коваленко О. Світовий ринок визнає тільки найкращих: [Про з-д "Кристал"] //Вінниц. газ. – 2001. – 5 січ.

Конспельнюк А. "Nemiroff" – продукція особлива: [Про успіхи відомої у світі фірми розповідає викон. дир. Немирів. лікеро-горілч. з-ду] / Кор. О. Галіза // Подолія. – 2000. – 27 квіт.

Корделюк О. Бершадський спирт – найкращий в Україні // Вінниц. відом. – 2001. – 22 лют. – С. 6.

Кравчук С. У постійному пошуку: [Про роботу ВАТ "Вінницям'ясо"] // Вінниц. газ. – 2001. – 6 черв.

Лідер діамантового виробництва. А чи надовго?: [Про держ. п-во "Кристал"] Вінниччина. – 2001. – 23 січ.

Мізяківський О. Від США до Китаю [відома техніка вінниц. об-ня "Геосистема"] //Армія України. – 2000. – 22 черв. – С. 10.

Ніколаєнко Я. Прикраси на всі смаки: [Про роботу вінниц. з-ду "Кристал"] //Ро-бітн. газ. – 2001. – 29 трав. – С. 7.

Райчик А. Секрети успіху "Авіса": [Про діяльн. п-ва харч. пром-сті у Вінниці] // ДТП. – 2001. – 24 берез. – С. 3.

Рекрут Я. Зростає попит на гідронасоси вінничан: [ВАТ "Вінниц. з-д трактор. агрегатів" розширює ринки збуту гідронасосів до с.-г. машин] // Робітн. газ. – 2001. – 22 черв.

Рекрут Я. Краща за німецький варіант: [На Турбів. машинобуд. з-ді Липовец. р-ну створено сміттєзбир. машину нового покоління] // Робітн. газ. – 2001. – 16 трав.

Рекрут Я. Наш Немирів знаний у всьому світі: [Про лікеро-горілч. з-д] // Робітн. газ. – 2001. – 3 лип. – С. 2.

Тимчишин В. Закордонні обрії "Лілеї": [Про Хмільниц. швейн. ф-ку] // Панорама. – 2001. – 29 серп.

Товар Вінницький – якість світова: [Про вироби наук. вироб. об-ня "Форт" на вист. в Абу-Дабі] // Подолія. – 2001. – 30 берез. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця".).

Чебан О. "Маяку" конкуренція не страшна: [Успіхи та пробл. Вінниц. з-ду] // Вінниц. газ. – 2000. – 1 квіт. – С. 10.

Чебан О. Євростиль фабрики "Володарка" // Уряд. кур'єр. – 2001. – 2 берез. – С. 5.

Чебан О. У 60 країн світу [відправляє свою продукцію Вінниц. підшипник. з-д] // Уряд. кур'єр. – 1999. – 21 груд. – С. 7.

Поділитися:

Конкурентоздатність підприємств та галузей


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

 

Конкурентоздатність підприємств та галузей

(Попереджувальна бібліографічна довідка)

 

 

Вінниця 2001


Входження України у світовий економічний простір, ринкові відносини, створення сприятливого інвестиційного клімату, економічна безпека держави і добробут громадян – всі ці проблеми мають пряме відношення до питання конкурентоздатності української економіки.

Конкурентоспроможність забезпечує стійке становище виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках і є дуже важливою для первинних ланок економіки – національних підприємств. Стратегія кожного підприємства визначається умовами виробництва у конкретній галузі, її структурою і позицією підприємства в ній. А якість вироблюваної продукції – це та умова, за якої громадяни підтримують національного товаровиробника. Враховуючи новизну і актуальність цієї теми, Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва підготувала попереджувальну бібліографічну довідку "Конкурентноздатність підприємств та галузей". До довідки включені переважно статті з періодичних видань, а також книги цієї тематики за останніх три роки. Поданий матеріал стосується як України, так і зарубіжжя, враховуючи глобальність законів розвитку економіки. Наприкінці довідки подано інформацію про конкурентоздатну продукцію місцевих товаровиробників.

Видання можна отримати безпосередньо в бібліотеці або замовити по МБА (копії статей з періодики висилаються за відповідну плату).

Література систематизована за розділами, в межах яких матеріал розміщено в алфавітній послідовності. Підбір літератури закінчено у серпні 2001 року.

Довідка розрахована на наукових працівників, спеціалістів різних галузей народного господарства, студентів та всіх, хто цікавиться цією проблемою.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Альперин Л. Проблемы создания конкурентоспособного предприятия ХХІ века: [Міжнар. конф. «ТQM-2000»] // Стандарты и качество. – 2000. – № 7. – С. 50-54.

Барабанов В. Применение CALS-технологий для электронного описания систем качества предприятий: [Інформ. забезп. конкуренто -здатності] / В. Барабанов, Н. Херсонский , С. Карасев // Стандарты и качество. – 2001. – № 3. – С. 66-70.

Бараш Г. Управление производственными издержками для получения конкурентных преимуществ // Персонал. – 1999. – №4. – С. 33-37.

Білоконний П.Г. Управління конкурентоспроможністю: Конспект лекцій. – Вінниця: ВІРЕУ, 2000. – 188 с.

Брикса А. Н. Программа – повышение способности конкури-ровать // ЭКО. – 2000. – № 1. – С. 141-143.

Жаліло Я.А., Кияк А.Т. Конкуренція і джерела конкурентоспро -можності // Наук. вісті. – 2000. – № 2. – С. 123-133.

Заболотний В.М. Реструктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств: сутність і підходи // Держ. інформ. бюл. про приватиз. – 2000. – № 2. – С. 71-72.

Захарченко В.И. Конкурентоспособность национальной эконо-мики // Машиностроитель. – 2000. – № 4. – С. 2.

Калита П.Я. Украинская национальная награда по качеству в мировой системе наград: [Укр. товари виходять на світ. рівень] // Стандарты и качество. – 1999. – № 6. – С. 57-59.

Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 27-33.

Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 45-60.

Короткий Ю. Товарная конкурентоспособность и ее количественное представление: (Для технич. слож. изделий) // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17-26.

Лазоренко Т. Економічні концепції формування якості продукції та праці // Економіст. – 1999. – № 7. – С. 60-61.

Лазоренко Т. Нові аспекти в економіко-математичному моделю-ванні якості конкурентоспроможної продукції // Економіст. – 1999. – № 9. – С. 24-25.

Либерман А.Е. Основные факторы конкурентоспособности промышленного оборудования // Машиностроитель. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6 . – С. 26-27.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Способы оценки конкурен-тного потенциала предприятия и условия его повышения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 7. – С. 23-25.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Конкурентоспособная система управления предприятием // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 22-23.

Миляева Л.Г. Оценка конкурентоспособности кадров // ЭКО. – 2000. – № 3. – С. 172-177.

Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корот. курс лекцій. – К., МАУП, 2000. – 128 с.

Сабецкая Г.Р. Система показателей конкурентоспособности потребительских товаров // ЭКО. - 2000. - № 4. - С. 87-92.

Синько В.И., Рубцов П.А. Средства информационного обеспечения конкурентоспособности // Машиностроитель. – 2000. – № 2. – С. 37-43.

Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху // Економіка України. – 2000. – № 6. – C.16-24.

Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки // Маркетинг и реклама. – 1999. – № 5. – С. 31-33.

Сутин Р.Я. Самооценка системы качества предприятия // Машино-строитель. – 2001. – № 4. – С. 16-18.

Урванова Т.А. Исследование факторов конкурентоспособности продукции // Маркетинг и реклама. – 1999. – № 7/8. – С. 48-51.

Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью // Стан-дарты и качество. – 2000. – № 10. – С. 10-13.

Шаборкина Л.В., Клюева Т.А. Уровень конкурентоспособности новой продукции и управление нововведениями // Стандарты и качество. – 1999. – № 1. – С. 51-52.

МАШИНОБУДУВАННЯ

Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машино-строительных предприятий // Машиностроитель. – 2000. – № 12. – С. 27-29.

Воронов А.А. Оценка состояния и перспектив развития конкурен-тоспособности машиностроительного производства // Машиностро -итель. – 2000. – № 7. – С. 25-27.

Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий // Машиностроитель. – 1999. – № 11. – С. 13-17.

Захарченко В.И. Оценка конкурентоспособности продукции станкостроения СНГ // Машиностроитель. – 2000. – № 1. – С. 18-20.

Захарченко В.И. Стратегия структурных преобразований в машиностроении: [Вип. конкурентоздат. продукції] // Машиностро -итель. – 2000. – № 7. – С. 2-5.

Иванов А.С. Семинар "Конструирование конкурентоспособных машин"// Вестник машиностроения. – 1999. – № 10. – С. 61- 62

Корниенко А.А., Митин Г.П. Оценка конкурентоспособности систем ЧПУ // Вестн. машиностоения. – 2000. – № 2. – С. 61-63.

Кукушкин В.П., Стативко С.В. Актуальные вопросы стандартизации и сертификации в энергомашиностроении Украины // Технол. системы. – 2001. – № 2. – С. 34-36.

Кутин А.А., Ползунова Н.Н. Модель взаимосвязи конку-рентоспособности станкостроительной продукции и методов управле-ния предприятием // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 2. – С. 41-44.

Мелешин С.П. Система управления качеством в условиях рынка: [Конкурентоздатність продукції енергомашинобуд.] // ЭКО. – 2000. – № 3. – С. 117-124.

Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентноспроможності підприємства: проблеми і складові успіху: [Новокраматор. машинобуд. з-д] // Економіка України. – 2000. – № 6. – C. 16-24.

Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделий машиностроения // Машино-строитель. – 2000. – № 5. – С. 2-12.

Автомобілебудування

Асатрян Р.С. Современное состояние и задачи повышения конкурентоспособности российских автомобилей // Автомоб. пром-сть. – 1999. – № 12. – С.1-4.

Гоголєв Л. ЛАЗ -новий клас: [Новий укр. автобус] // Сигнал. – 2000. – № 1. – С. 22-23.

Мишин С. "Мордой" об стенку: (Крэш-тесты на ВАЗе соответ-ствуют европейскому уровню ) // За рулем. – 2001. – № 7. – С. 56-57.

Нємий С.В. Сертифікація автобусів ЛАЗ: проблеми та перспективи // Технол. системы. – 2001. – № 2. – С. 28-30.

Новсаков И.В. К вопросу оценки конкурентоспособности про-дукции автомобилестроения на стадии проектирования (на примере легковых автомобилей) // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 11. – С. 59-61.

Пашков В.И. Автомобильная промышленность России, Украины и Белоруссии // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 1-4.

Сапожников Л. «Таврия» возвращается. Следом идет Л-1300: [СП "АвтоЗАЗ-Деу" розширює ринки збуту] // За рулем. – 2001. – № 6. – С. 80-81.

Семенов Г. Розвиток виробництва легкових автомобілів в Україні // Економіка України. – 2000. – № 12. – C. 76-80.

Уварова Т. Обеспечение конкурентоспособности как локальная функция управления предприятием: [В автомобілебуд.] // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1999. – № 4. – С. 49-50.

Фасхиев Х. А. Анализ методов оценки конкурентоспособности автомобилей // Машиностроитель. – 2001. – № 5. – С. 17-25.

Фасхиев Х.А. Качество – основа выживания автомобильной промышленности // Стандарты и качество. – 2001. – № 4. – С. 66-68.

Фасхиев Х.А. Оценка конкурентоспособности автомобиля // Автомоб. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 2-7.

Фасхиев Х.А. Стадия разработки автомобиля. Моделирование конкурентоспособности // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 1-6.

Федоров В.В., Сахно В.П. Трьохвимірна шумова характе-ристика як гарант підвищення рівня сертифікації автотранспортних засобів // Автошляховик України. – 2000. – № 1. – С. 10-11.

Шалдыкин В.П. Управлять качеством нужно учиться // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 8. – С. 1-6.

Шеенков С.Н., Юдин В.Н. ЛиАЗ и ЛиАЗы накануне ХХІ века // Автомоб. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 6.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Главаті О.Л. Перспективи виробництва мастил в Україні: [Конкурентноспроможність вітчизн. виробника] / О.Л. Главаті, Г.Г. Бурлака, Л.О. Главаті // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 4. – С. 19-22.

Головатый С. Состояние рынка порошковых красок на Укра-ине: [Конкуренція на ринку] // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 2000. – № 10/11. – С. 16.

Иванов М. Одежка для мыла: [Упаковка – інструмент підвищ. конкурентоздатності миюч. засобів] // Мир упаковки. – 2001. – № 2. – С. 36-39.

Ковалев В.М. Тенденции развития порошкообразных СМС в Украине: [Якість, конкуретоздатність] // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 4. – С. 15-18.

Кривошей В.Н. Тенденции в области производства моющих, чистящих средств и продуктов личной гигиены в Украине: [Чи конкурентоздат. вітчизн. продукція] // Хім. пром-сть України. – 2001. – № 1. – С. 3-9.

Меньшиков В.В. Роль отраслевой науки в повышении конку-рентоспособности лакокрасочной продукции // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 1999. – № 2/3. – С. 3-6.

Путилов А.В., Меньшиков В.В. Значение "пэйнт-технологий" в насыщении рынка отечественной конкурентоспособной продукцией // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 1999. – № 7/8. – С. 3-6.

Федоренко Н.П. Гофрокартон – это материал природы: [Конку-рентоздат. екологіч. матеріал для упаковки та ін.] // Мир упаковки. – 2000. – № 4. – С. 24-26.

Хорольський М.С., Гуляєв В.В. Метрологічне забезпечення виробництва гумотехнічних виробів: [Підвищ. якості та конку-рентоспроможності] // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 3. – С. 61-63.

Шеваленко Н.В. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида: [Вітчизн. продукція на рівні зарубіж. аналогів] / Н.В. Шеваленко, В.И. Залесский, К.И. Колесник // Хім. пром-сть України. – 2000. – № 4. – С. 84-88.

Шуранов А.Ю. Кооперация как альтернатива конкуренции // Лакокрасоч. материалы и их применение. – 2000. – № 9. – С. 5-10.

ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ

Быстров В.А. Комплекс "Упак-прогресс" для предприятий, пере-ходящих на выпуск конкурентноспособной продукции / В.А. Быстров, Н.Н. Дубинин, Р.В. Самойлов // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

Великий Ю. Взаємовигідні відносини виробників та перероб-ників молока – основа конкурентоспроможності продукції // Тварин-ництво України. – 2000. – № 7-8 . – C. 8.

Васильченко А. Состояние и тенденции развития хлебопечения в Украине: [Конкурентоздатність галузі] // Хлебопродукты. – 2001. – № 2. – С. 8-11.

Ветрова Е.Н. Организация и управление затратами логисти-ческой системы как фактор повышения конкурентоспособности пред-приятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 4. – С. 26-2.

Громов О. "Я пью горькое пиво, улыбаясь глубиной души: [Укр. пиво – конкурентоспромож. продукт] // Мир упаковки. – 2001. – № 3. – С. 26-28.

Кравченко М.Д. Дії скоординовані, погоджені: [Високоякіс. продукція ЗАТ "Укрпиво"] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 4-6.

Лизько Н. Н. Андрианов С. А. Продукты ХХІ века. Анализ ситу-ации и перспективы развития рынка: [Вип. біфідопродуктів] // Молоч. пром-сть. – 2001. – №6. – С.26-27.

Магомедов М.Д. Оптимизация ассортимента продукции – предпосылка повышения конкурентоспособности // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 42-43.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2001. - № 7. – С. 25-29.

Мартинюк А. Більшість експонентів – вітчизняні виробники: [Конкурентоздатність харч. упаковки] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 28-29.

Мних О.Б., Гаврилюк О.Г. Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України: [Конкурентоздатність вітчизн. вироб-ників] // Наук. вісті. – 2000. – № 2. – С. 134-139.

Назарова Л. Конкурентоспроможність окремих видів ковбас // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 18-19.

Пархоменко М.П. Чи має конкурентів український хліб: [Інтерв'ю з ген. дир. АТ "Київхліб"] / Бесіду вів В. Гончаренко // Зерно і хліб. – 1999. – № 4. – С. 3-5.

Пильник Л. Наукове забезпечення і конкурентоспроможність харчової продукції // Харч. і переоб. пром-сть. – 2000. – № 5/6. – С.10-11.

Рішняк І. Пріоритети компанії незмінні: [ДАК "Хліб України" – конкурентоздатний суб'єкт господарювання] // Зерно і хліб. – 2001. – № 1. – С. 3-5.

Cизенко Е.И. Проблемы комплексной переработки сельскохозяйственного сырья и создания продуктов питания нового поколения [що витримають конкуренцію на ринку] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 11. – С. 9-15.

Степаненко С. Про визначення рівня конкурентоспроможності переробних підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 56-60.

Харитонов В.Д. Проблемы и перспективы молочной промыш-ленности ХХІ века: [Вип. конкурентоздат. продукції] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 11. – С. 16-18.

Черняк Е. Что у нас с мясом?: [Конкурент. ситуація у галузі] // Мир упаковки. – 2001. – № 4. – С. 30-34.

ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Афанасьєв І. Одяг від "Трембіти" – це стиль нового покоління менеджерів // Персонал. – 2001. – № 4. – C. 74-75.

Великий Ю. В. Конкурентоспособность продукции – основа развития предприятия // Кожевен.-обув. пром-сть. – 1999. – № 2. – С. 13-14.

Гурєєв В. Хай буде товарів багато і різних: [Вітчизн. конку-рентоздат. продукція] // Лег. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 10.

Иванова Ю.В. Современная ситуация в области создания кожга-лантерейных изделий: [Створення товарів високої якості] // Кожевен.-обув. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 39-40.

Іспірян Г.І., Нгуен А.К. Методологічний підхід і методика визначення конкурентної позиції фірми на ринку // Лег. пром-сть – 1999. – № 1/2. – С. 66-67.

Пан Л. Шляхи виходу легкої промисловості з кризового станови-ща: [Створення конкурентоспромож. вир-в] // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 10. – С. 82-84.

Производство обуви в ХХІ веке / Підг. Я.М. Пустильник і Б.Я. Краснов // Кожевен.-обув. пром-сть. – 1999. – № 1. – С. 11-13.

Романюк Л. "Аніспром": новий шлях трикотажу: [Про укр. фірму вир-ва трико-тажу ] // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 48-49.

Савченко О.П. Розрахунок місткості регіонального ринку взуття // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 1. – С. 23-26.

Софронюк Г.И. Реформирование организационной структуры предприятия: [У взут. галузі] // ЭКО. – 2000. – № 2. – С. 118-122.

Хаустова Є. Деякі особливості системи стратегічного управління на підприємствах швейної галузі // Економіст. – 2001. – № 3 . – С. 52-53.

Хаустова Є. Підвищення гнучкості виробничо-збутової діяль-ності швейних підприємств // Економіст. – 2001. – № 4 . – С. 49-51.

Хоменко В. Одяг від фірми "Кремтекс" // Лег. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 12-13.

Цветков Л.А. Состояние рынка одежды и обуви для детей школьного возраста и перспективы его развития // Кожевен.-обув. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 4-7.

Черній Ю. Сучасний стан галузі: [Лег. пром-сть України] // Лег. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 3-4.

Шолохов В. Пора в Европу: Обувная промышленность Украины // ММ. Деньги и технологии. – 2001. – № 5. – С. 36-38.

Якушева В. Фірма "Рітер" готова допомогти випускати конку-рентоспроможну пряжу з льоноволокна // Лег. пром-сть. – 1999. – № 3. – С. 15-16.

ТРАНСПОРТ

Аксенов И.М. Особенности реструктуризации в современных условиях: [Підвищ. конкурентоздатності залізниць] // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 1. – С. 7-11.

Аксенов И.М. Повышение конкурентоспособности железно-дорожного транспорта: (За матеріалами конф. "Пробл. економіки трансп.") // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 2. – С. 2-6.

Андрусенко С.І. Фірмове обслуговування і його задачі на ринку автотранспортних засобів та сервісу // Автошляховик України. – 2000. – № 1. – С. 15-18.

Ахполов И. Сквозной тариф – инструмент конкурентоспо -собности // Автомоб. трансп. – 2000. – № 4. – С. 40-41.

Баришпол А.І. Водопроникні аеродромні (дорожні) покриття // Буд-во України. – 2000. – № 6. – С. 8-12.

Васадзе Т.Ш. Оптимізація процесів формування системи якості в автосервісі: нормативні і ринкові аспекти / Т.Ш. Васадзе, І.П. Лобода, А.В.Курніков // Автошляховик України. – 2000. – № 4. – С. 8-11.

Васадзе Т.Ш. Оптимізація процесів формування системи якості в автосервісі: організаційна та інформаційна складові / Т.Ш.Васадзе, А.В. Курніков, І.П. Лобода // Автошляховик України. – 2001. – № 1. – С. 4-8.

Верлока В.С. О повышении конкурентоспособности железных дорог // Залізн. трансп. України. – 2000. – № 5/6. – С. 68-72.

Нікульшин С.В. Організаційні принципи "фірмового" авто-сервісу // Автошляховик України. – 2001. – № 1. – С. 8-10.

Олійник В.Б. Організація пасажирських перевезень на Південно-Західній залізниці в умовах перехідного періоду // Залізн. трансп. України. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

Райбичев О.Й., Мацак В.О. Легкий тролейбус: його вага і первага // Міськ. госп-во України. – 2001. – № 2. – С. 42-45.

Форнальчик Є.Ю. Інформаційно-технологічна структура комп'ю-теризованих засобів діагностування автомобілів // Автошляховик України. – 2000. – № 4. – С. 12-14.

КОНКУРЕНТОЗДАТНІ ТОВАРИ З ВІННИЧЧИНИ

Бабій В. Продукція "Агромашу" знаходить місце на ринку // Прапор перемоги. – 2001. – 10 берез.

Безуглий Ю. Виробляють в Тульчині, продають в Америці: [Про роботу ВАТ "Тульчин. швейн. ф-ка"] // Панорама. – 2001. – 4 квіт.

Безуглий Ю. За європейськими стандартами [працює Вінниц. швейн. ф-ка "Динамо"] // Панорама. – 2001. – 7 лют.

Білей Н. Чому німці люблять костюми вінницької "Володарки" // Україна і світ сьогодні. – 1999. – 20-26 листоп. – С. 7.

Брендуляк В. Сир, який розсмакували в Криму: [Про роботу ВАТ "Ямпіл. масло-сирз-ду"] // Подолія. – 2001. – 22 трав.

Брендуляк В. Ямпільські лічильники знає вся Європа: [Про продукцію Ямпіл. приладобуд. з-ду] // Подолія. – 2001. – 31 лип.

Будюк В. Дотримання вимог стандартів – запорука конку-рентоспроможності продукції [плодоовоч. консервів в обл.] // Новини Вінниччини. – 2001. – 26 квіт. – С. 12.

"Вінничанкою" зацікавились бельгійці: [Про продукцію швейн. ф-ки] // Подолія. – 2001. – 1 січ.

Вінницький мільйонер під австрійськими крилами: [Про спіл. укр.-австр. п-во "Поділля-ОБСТ" по вип. фрукт. та овоч. соків] // Панорама. – 2001. – 10 лют.

Вінницькі гірки – нарозхват: [З-д "Аналог" розширює вир-во атракціонів нового покоління] // Панорама. – 2001. – 7 лип.

Гайсинський консервний: висока якість, світові стандарти / Кор. Ю. Ковч, Є. Таранюк // Вінниччна. – 2001. – 6 берез.

Гораш В. Жмеринська установка по виробництву соєвого молока, яка дешевша у десять разів подібного канадського обладнання, користується попитом по всій Україні, окрім Вінницької обл. // Новини Вінниччини. – 2001. – 17 трав. – С. 12.

Гораш В. За європейськими стандартами працює "Поділля – ОБСТ", унікальне переробне підприємство, яке випускає концен-тровані фруктові соки без консервантів // Новини Вінниччини. – 2001. – 29 берез. – С. 12.

Гребенюк А. "П'ятірка" від бельгійців: [Про ВАТ "Вінниц. пив. з-д"] // Панорама. – 2000. – 9 верес.

Громовий О. "Володарка" одягає французів // Голос підприємця. – 2001. – 20 черв.– С. 2.

Гунько Н. Продукцію найвищої проби [виготовляють на ВАТ "Вінницяхліб"] // Панорама. – 2001. – 31 січ.

Зеленюк В. Обладнання з Бара поїхало до Росії: [Експорт виробів ВАТ "Бар. маш. з-д"] // Вінниччина. – 2000. – 26 трав. – С. 1. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця").

Ільчук Я. Краще і дешевше західних фірм: [Голова правл. ВАТ АТЕКО "Турбів. маш.-буд. з-д" про комун. техніку вир-ва ВАТ] // Панорама. – 1999. – 22 верес.

Коваленко О. Міцний цвяшок у будові Сабарова: [Про роботу вироб. фірми "Авіс"] // Вінниц. газ. – 2001. – 31 трав.

Коваленко О. Світовий ринок визнає тільки найкращих: [Про з-д "Кристал"] //Вінниц. газ. – 2001. – 5 січ.

Конспельнюк А. "Nemiroff" – продукція особлива: [Про успіхи відомої у світі фірми розповідає викон. дир. Немирів. лікеро-горілч. з-ду] / Кор. О. Галіза // Подолія. – 2000. – 27 квіт.

Корделюк О. Бершадський спирт – найкращий в Україні // Вінниц. відом. – 2001. – 22 лют. – С. 6.

Кравчук С. У постійному пошуку: [Про роботу ВАТ "Вінницям'ясо"] // Вінниц. газ. – 2001. – 6 черв.

Лідер діамантового виробництва. А чи надовго?: [Про держ. п-во "Кристал"] Вінниччина. – 2001. – 23 січ.

Мізяківський О. Від США до Китаю [відома техніка вінниц. об-ня "Геосистема"] //Армія України. – 2000. – 22 черв. – С. 10.

Ніколаєнко Я. Прикраси на всі смаки: [Про роботу вінниц. з-ду "Кристал"] //Ро-бітн. газ. – 2001. – 29 трав. – С. 7.

Райчик А. Секрети успіху "Авіса": [Про діяльн. п-ва харч. пром-сті у Вінниці] // ДТП. – 2001. – 24 берез. – С. 3.

Рекрут Я. Зростає попит на гідронасоси вінничан: [ВАТ "Вінниц. з-д трактор. агрегатів" розширює ринки збуту гідронасосів до с.-г. машин] // Робітн. газ. – 2001. – 22 черв.

Рекрут Я. Краща за німецький варіант: [На Турбів. машинобуд. з-ді Липовец. р-ну створено сміттєзбир. машину нового покоління] // Робітн. газ. – 2001. – 16 трав.

Рекрут Я. Наш Немирів знаний у всьому світі: [Про лікеро-горілч. з-д] // Робітн. газ. – 2001. – 3 лип. – С. 2.

Тимчишин В. Закордонні обрії "Лілеї": [Про Хмільниц. швейн. ф-ку] // Панорама. – 2001. – 29 серп.

Товар Вінницький – якість світова: [Про вироби наук. вироб. об-ня "Форт" на вист. в Абу-Дабі] // Подолія. – 2001. – 30 берез. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця".).

Чебан О. "Маяку" конкуренція не страшна: [Успіхи та пробл. Вінниц. з-ду] // Вінниц. газ. – 2000. – 1 квіт. – С. 10.

Чебан О. Євростиль фабрики "Володарка" // Уряд. кур'єр. – 2001. – 2 берез. – С. 5.

Чебан О. У 60 країн світу [відправляє свою продукцію Вінниц. підшипник. з-д] // Уряд. кур'єр. – 1999. – 21 груд. – С. 7.