Історія магдебурзького права в Україні

Рік видання: 2003

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

  

 Історія магдебурзького права в Україні

(Бібліографічний покажчик)

 

 Вінниця, 2003

 

91.9:63

І 90

        

Історія магдебурзького права в Україні:  Бібліографічний покажчик /Уклад. О. Подзолкіна; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва; Передм. В.С. Мазурик. – 2003. – 9 с.

  

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Від упорядника

Право в певному сенсі є самостійною сферою суспільної свідомості, а відтак окремою цариною історичної дійсності, яка  ставить перед істориками низку непростих питань: про авторитет закону в суспільстві, його співвідношення з мораллю і релігією, про те, які людські цінності відображає і підтримує закон у ту чи іншу епоху. Дослідження такого плану збагачують наші знання про людину певної епохи в різних сферах її життя, про нашу історію загалом.

Міста в правовому сенсі є витвором середньовіччя. Раніше вони виконували торговельні та господарські функції, і лише отримавши самоврядування, оформивши свій правовий статус, міста стають саме такими, якими ми звикли їх бачити. Водночас їх роль помітно зростає. Тому дослідження міського права – один із важливих елементів формування об’єктивних історичних знань щодо певної доби.

Особливе значення має дослідження німецького права, зокрема магдебурзького, на теренах міст і містечок, що тепер становлять Вінницьку область.

Бібліографічний  покажчик присвячено одній із сторінок доби середньовічного міського права, за яким міста частково звільнялись від центральної адміністрації та створювали органи місцевого самоврядування.

Видання включає книги, публікації журнальної та газетної періодики українською, російською, польською, німецькою мовами. На повноту інформації покажчик не претендує.

При підготовці покажчика використовувались фонди Вінницької обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, Державного архіву Вінницької області, Вінницького краєзнавчого музею. Матеріал у покажчику систематизовано у два розділи, в межах розділів розміщений в абетковому порядку. До першого розділу увійшли матеріали про розповсюдження магдебурзького права на території України. До другого - матеріали про магдебурзьке право у місті Вінниці та навколишніх містах і селах, що тепер становлять Вінницьку область.

Бібліографічне видання адресується в першу чергу працівникам органів місцевого самоврядування, історикам, правознавцям, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією і розвитком місцевого самоврядування.

Підбір матеріалу до покажчика закінчено у травні 2003 року.

 

Магдебурзьке право: історія, час

"Повітря міста робить людину вільною". Шкільні підручники середньовічної історії традиційно акцентували нашу увагу на унітарному значенні цього афоризму - втік селянин від кріпаччини, заховався у місті, прожив у ньому один рік та один день і отримав імунітет. Вже ніхто після цього не міг примусити його відпрацьовувати панщину чи платити оброк - від кріпосної залежності не залишалось і сліду. Все це вірно, проте, як на мене, значення приведеної вище сентенції дещо глибше. В ній явно проглядає образ міста - фортеці, яке зверхньо і трохи насмішкувато розглядає із своїх високих мурів та башт феодальну лицарську кінноту та піших ландскнехтів, які товпляться біля його підніжжя, марно прагнучи розбити тараном ковані ворота і вдертись на міські вулиці. Що ж, історія дійсно знає чимало подібних ситуацій - хоча б ту, коли фландрійські городяни з міста Куртре впень розгромили французьке лицарське військо короля Філіппа Красивого і розвішали па знак перемоги різні атрибути переможених вояків на дзвіницях міських церков.

І все ж, не в цьому полягає основне значення середньовічної міської культури для світової цивілізації. Головне, чого досягли тоді міста, це те, що, звільнившись з-під влади світських і духовних сеньйорів, вони зуміли отримати привілеї керуватись специфічним міським правом на власній території. Іншими словами, міста перетворились на вільні від феодального права острівці серед розбурханого моря королівств, князівств, герцогств і курфюрств, якими щедро був заповнений у часи середньовіччя європейський континент.

Передувала цьому складна і протирічлива епоха комунальних революцій, в ході яких міські громади самоідентифіковувались, виходили з-під феодальної юрисдикції і придумували власні правила гри. Наприкінці XII століття громада німецького міста Магдебурга отримала привілей на самоуправління. І хоча існувало чимало різних варіантів міського права (лише в Німеччині їх нараховувалось шість), саме магдебурзьке право одержало найбільшого поширення. Основними атрибутами міст на магдебурзькому праві були виборні магістрат і трибунал, ратуша та інші "вольності" і привілеї, близькі, в сучасному розумінні, до демократичних цінностей.

З часом магдебурзьке або, як його частіше тут називали, "німецьке" право розповсюджується на території України. Видатний історик Олександра Єфименко стверджувала, що тим самим українським містам "надавалось широке право самоуправління. Дія на території міст всіх інших прав - польських, литовських і руських - та всіх звичаїв, що були б "на переказі" магдебурзькому праву, скасовувалась. Скасовувалась і вся влада, крім власної виборної та влади верховної, великокнязівської. Органи державної влади не мали права втручатись в життя міста навіть з фіскальною метою". До цього треба ще додати, що чималою самостійністю користувались міські суди, а за судом великокнязівським залишались лише апеляційні функції.

Магдебурзьке право на Україні почало поширюватись з середини XIV століття, і процес цей затягнувся на декілька сотень років. При цьому "українська магдебургія" мала чимало відмінностей від німецького оригіналу. Міські магістрати складались з двох колегій - ради та лави, перша з яких з бурмистром на чолі займалась питаннями виконавчої влади, а друга, під орудою війта, правила суд. Міська влада обиралась щорічно у спеціально призначений для цього день. Детально обумовлювались терміни повноважень членів міського самоуправління, визначався віковий ценз - від 25 до 90 років. В одному з документів XVI століття містяться критерії, яким повинні відповідати кандидати у "радці": мають вони бути "не багаті і не бідні, але середнього достатку... повинні бути закононародженими, вдома завжди проживати, мати добре ім'я, бути богобоязкими, справедливими та правдивими..." Відзначимо і демократичність середньовічної міської влади, яка прагнула не допускати олігархизації. Так, один з привілеїв середини XVI століття забороняв обиратись бурмистром "сину після батька".

Вінниця одержала магдебурзьке право, з огляду на воєводський статус міста, досить пізно - в середині XVII століття. Про причини такої ситуації написано чимало статей, видане фундаментальне дослідження Валентина Отамановського. Саме Отамановський приводить у своїй книзі текст гак званої тілесної присяги вінницьких городян Тишка Тийненка, Парфена Омеляновича та Івана Ушкала, яка відбулась 26 травня 1640 року у Варшаві. За кілька днів королівським привілеєм Вінниця отримала право на самоуправління.

В одній із статей довелось прочитати, що міське право відобразило основну ціннісну орієнтацію середньовічного суспільства - право на власність. Це вірно, проте неповно. Адже в першу чергу магдебурзьке право стало своєрідним символом права па свободу, і в цьому його значення із століттями, які минули, аж ніяк не зменшилось.

В.С.Мазурик, викладач історії  держави і права Вінницького інституту МАУП

 

З історії магдебурзького права

Гроицкий Б. Порядки и статьи права магдебургского и императорского. - Краков, 1562. - 582 с. - (Пол. мовою).

Право магдебургское // Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А и Эфрона И.А. - С.Пб., 1898. - Т'. XXIV, кн. 1.- С. 890-896.

Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследование / Отв. ред. В.М. Коруцкий. - М.: Наука, 1985. - 270 с.

*  *   *

в Україні

Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIІI століть // Право України. - 2000. - № 4. - С. 110-114.

Гошко Т. Історіографічні проблеми магдебурзького права в Україні // Україна в минулому. - К.; Л., 1993. - Вип. 4. - С. 40-64.

Гошко Т. Львівська магдебургія через призму окремих рукописних джерел (XIV-XVIIІ ст.) // Україна в минулому. - К.; Л., 1992. - Вип. 2. - С. 27-49.

Гошко Т. Магдебурзьке право в Україні: історіографія проблеми // Матеріали засідань історичної та археографічної комісії НТШ у Львові (лют. 1992 р. - жовт. 1993р.). -Л., 1994.-С. 16-19.

Делімарський Р. Запровадження магдебурзького права в Києві (кінець XV - поч. XVI ст.) // Пам'ять століть. -1997.-№ 4.-С. 99-105.

Делімарський Р. Самоврядування Києва за магдебурзьким правом у XV-XIX ст. // Пам'ять століть. -1999.-№2.-С. 16-35.

[Дорошенко Д.І.] Doroschenko D. Das deutsche Geschichte, Recht in der Ukraine. Zeitschrift fur osteuropasche Geschichte. - 1931.-№4.-S. 502-518. - (Нім. мовою).

Збітнєв Ю. Соціополіси: вільні міста, ідеологія цивілізаційного, прорив для лідерів самоврядування // Перехід IV: Журнал нової еліти. - 2001. - Вип. 9. - № 2. - Із змісту: [Про особливий прав. статус, який надавало магдебур. право]. - С. 3-7.

Історія держави та права України: Навч. посіб. - К., 1997. - 240 с. - Із змісту: [Про магдебур. право в Україні]. - С. 106-137.

Карбовський О.В. Кам'янецьке староство у XVI ст. // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. - Хмельниц.: Доля, 1995. - Із змісту: [Про магдебур. право]. - С. 93-97.

Карліна О. Магдебурзьке право в містах України XV-XVIII ст. // Розбудова держави. - 2002. - № 1/4. -С. 8-17.

Кистяковский А. Права, по которым судится малороссийский народ // Университет. изв. - К., 1876. -№6,8, 12.

Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII ст. магдебурзького права // Право України. -1996.- №9.-С. 82-84.

Климовський С.І. До питання про "обмеженість" магдебурзького права середньовічного Києва // Укр. іст. журн. - 1997. - № 4. - С. 76-81. - Бібліогр.: с. 81.

Кобилецький М. Апарат управління міста Львова за магдебурзьким правом // Підприємництво, госп-во і право. - 2002. - № 7. - С. 117-120. - Бібліогр.: с. 120.

Кобилецький М. Магдебурзьке право у Дрогобичі // Підприємництво, госп-во і право. - 2002. - № 2. -С. 71-73. - Бібліогр.: с. 73.

Ковальова С. Судові чиновники в українських судах XIV-XVI століть // Юрид. вісн. - 2000. - № І. - С. 110-117. -Бібліогр.: с. 117.

Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в Києві: Історія і сучасність // Віче. - 1999. - № 5. -Г. 133-141.

Кулиш П. Отпадение Малороссии от Польщи. - Т. 1. - М.: Университет. типогр. - 1888. - 283 с. Із змісту: [Використ. закону тільки для збереження пап. гідності і вживання його як предмет інтриг]. — С. 275.

Магдебурзьке право // Довідник з історії України: В 3 т. - К., 1995. - Т. 2 -С. 191-192.

Магдебурзьке право // Юридичний словник-довідник. - К, 1996.-С. 231.

Магдебурзьке право в Україні // Українське державотворення: Слов.-довід. - К., 1997. - С. 275-277'.

Макаров А. "Дні Магдебургії" в старому Києві: [Хроніка Х1Х-ХХ ст. Є герби Києва кінця XV та поч. XIX ст.] // Хроніка-2000. - 1997. - № 17/18. - С. 91.

Мамутов В., Знаменський Г. Від Руської Правди і магдебурзького права // Віче. - 1992. - № 6.- С. 12-23.

Музичеико П.П. Магдебурзьке право в Україні // Юридична термінологія: Довід. - К.: Юрінком Інтер, 1998.-С. 81-82.

Нові монети та медалі України: 500-річчя магдебурзького права Києва // Нумізматика і філаристика. -1999.-№4. -С. 6-7.

Панасюк Л. До 500-річчя магдебурзького права у Києві // Вісті з України. - 1997. - 30 жовт. - С. 2.

Піч Р. Магдебурзьке право в Україні: [До 500-річчя набуття магдебур. права в Києві] // Закон і бізнес. - 1997. -8 жовт. С. 6.

Прокопович В. Під золотою корогвою: [Про магдебур. право в Києві] // Хроніка-2000. - 1998. -Вин. 27/28.-С. 121-140.

Сас П.М. Городское самоуправление на Магдебургском праве //Феодальные города Украины в конце XV 60-х годах XVI в.в. / АН УССР. Ин-т истории; Отв. ред. В.Л. Смолий. - К.: Наук. думка, 1989. - С. 173-187.

Слабченко М.Е. Опыты по исторіи права Малоросіи XVII и XVIII в.в. - О.: Типогр. Акціонер. Южно-Рус. об-ва  Печат. Дъма. - 1911.-293с.

Степанков      B.C.      Богдан     Хмельницький      і формування державних інституцій у Поділлі на початковому стані національної революції (1648-1649 pp.) // Матеріали ІХ-ої Поділ. іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 160-164.

Тарановский Ф. Обзор памятников магдебургского права западнорусских городов литовской эпохи // Варшав. университет. изв. - 1897. - № VII- IX. - [б. с.].

Унікальний пам'ятник [магдебур. праву у Києві (1802 р.)] // Юрид. вісн. України. - 1997. - 2/15 січ. - С. 15.

Усенко І.Б. Магдебурзьке право // Юридична енциклопедія. - К.: Укр. енцикл., 2001. - Т. 3. - С. 542-544.

Щербина В. Київ у документах магдебурзького права //Пам'ять століть. - 1999. - № 2. - С. 54-79.

*   *   *

на Вінниччині

Антонович В.Б. Монографія по історії Западной й Юго-Западной Росіи. - К., 1885. - Т. 1 - 351 с. Із змісту: [Про магдебур. право міст і містечок, що тепер утворюють Вінниц. обл.]. - [Барок]. - С. 158; [Хмільник]. - С. 164; [Брацлав]. - С. 165; [Гайсин]. - С. 168; [Про судочинство у Вінниц. магістраті]. - С. 176; [Про звільнення м. Вінниці від мита (у 1558 році)]. - С. 181; [Про торгов. пільги м. Шаргорода]. - С. 183.

Архивъ Юго-Западной России: Ч. 1-VII1 / Изд. Врем. Комис. для разбора древних актов. - К., 1859-1914. -Ч. VIII, T.V. - 1907. - Із змісту: [Про надання королів, листом від 5.V. 1638 Я. Одривольському Вінниц. староства, а м. Вінниці статусу автоном. громади-магдебургії з 14.V.1638]. -С. 451-453.

Архивъ Юго-Западной России: Ч.У (акти о городах) (1432-1798). - К.: Университет. типогр., 1869. -Т.1 -637 с. - Із змісту: [Про торгов. переваги і пільги в насел. пунктах Барок, Вербовець, Копайгород, Лисянка, Сальниця]. - С. 36-37; [Про грамоту заснування м. Літин, ярмарків і торгів у ньому]. - С. 80; [Про опіку над майном і сиротами (розпорядж.) в м. Вінниці]. - С. 419; [Про ярмарки і торгівлю в с. Махнівка (Комсомольську). - С. 515; [Прошеніє магістрату і міщан м. Гайсина гайсин. старості]. - С. 527; [Грамота короля Станіслава Августа, що містить визнання м. Брацлава вільним містом]. - С. 529; [Дарувал. запис, виданий магістратом м. Сальниці на землі, що йому належать]. - С. 587.

Батюшков П.Н. Подолія: историческое описание. -С.Пб. - 1891. - Із змісту: [Про надання магдебур. права місту Вінниці]. - С. 89.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніцип. право): Навч. посіб. - К.: Атіка, 2000. - 304 с. - Із змісту: [Про надання Вінниці магдебур. права]. - С. 19.

Владимирский-Буданов М. Немецкое право в Польше и Литве // Журн. М-ва нар. просв. - 1868. -Ч. 139. - Отд. II. - авг., дек. — Із змісту: [Про вінниц. міськ. уряд — війтівство та бурмистрів). - С. 772-773, 794-795.

Воловик В.П. Зміни в правовому становими Вінниці у 30-х-40-х роках XVII ст. за працями В.Д. Отамановського // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 157-160.

Вінннця: Іст. нарис. - Вінниця: Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці].-С. 49-51.

Газін В.В. Поділля у внутрішньому і зовнішньому житті української держави в кінці 50-х - першій половині 60-х pp. XVII ст. // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995. -С. 164-167.

Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні XVI - поч. XVII ст. - Л.: Афіша, 2002. - 255 с. -Із змісту: [Про магдебур. право м. Вінниці). - С. 168.

Дідур Г.М. Місцеве самоврядування - історія, час // Піщан. вісті. - 2001. - 4 груд.

Мазурик B.C., Пилипенко Т.І. Політико-правовий статус міст Східного Поділля в другій половині XVII - на початку XVIII ст. // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. -Хмельниц.: Доля, 1995. -С. 113-115.

Марочкін В.П. Значимість "обволання" і роль "кликуна" у суспільно-політичному житті міст України XV-XVII ст. // Арх. України. - 1991. - № 1. - С. 71-74. - Із змісту: [У Вінниці]. - С. 71-72.

Михайліна П.В. З історії соціально-економічного життя українських міст (кінець XVI - перша половина XVI! ст.) // Укр. іст. журн. - 1969. - № 11. - С. 66-73. - Із змісту: [Скарги селян деяких сіл Вінниц. обл. про пограбування       шляхет.       збройними       загонами]. [Черемошне]. - С. 67; [Глинськ]. - С. 68; [Махнівка]. -С. 72; [Янівці].-С. 72.

Новицький І. Очеркі исторіи крестьянскаго сословія Юго-Западной Росіи в XV-XVII в.в. - К.: Университет, типогр. І. Завадзкаго. 1876. - 161 c. - Із змісту: (Про Магдебург, право у містах: Вінниця, Бар, Ялтушків, Літин, Шаргород].-С. 36-37.

Отамановський В.Д. [Шлях до надання Вінниці магдебурзького права XVII ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях.: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 6, § 1. - С. 293-299.

Огамановськпіі В.Д. Устрій м. Вінниці в 1638 р. до кінця XVII ст.: [Магдебур. право у Вінниці] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 7, § 3. - С. 369-379.

Отамановський В.Д. [Війти та бурмистри 1638-1645 pp.] //Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993.- Розд. 7, §3.- С. 379-381.

Отамановський В.Д. [Функції та компетенції міського уряду] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993.-Розд. 7, § 3 - С. 381-386.

Отамановськнй В.Д. [Міський уряд та старости] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 7, § 3 -С. 386-388.

Отамановський В. Развитие городского строя на Украине в XIV-XVIII вв. и магдебургское право // Вопр. истории. - 1958. -№ 3. - Із змісту: [Вінниця]. - С. 125.

Очерк истории местного самоуправления в Подолии //Подол. хозяин. - 1915.- №9/10. – С. 11.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля / Худож. Г. Мельник; Пепедм. Л. Шпильової. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. - 144 с. - Із змісту: [Магдебур. право у Вінниці та ін. містах Поділля]. - С. 17-20, 47-48.

Трубчанінов С.В. Документи головного архіву давніх актів у Варшаві - важливе джерело для вивчення історії Поділля XV-XVIII ст. // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 173-174.

Труды Подольского церковного историко-археологического общества (бывашаго Историко-статистического Комитета). - Вып. 10 / Под ред. Есъцинского и П. Яворовскаго. - 1904. - 108 с. - Із змісту: [Про надходж. у Вінниц. канцелярію протестів від священиків]. - С. 336; [Про цехові устрої на Вінниччині: шевський, гончарський, ткацький та ін. цехи - [м. Янів]. -С. 445- 448; [м. Шаргород]. - С. 451; [м. Теплик]. - С. 452; [м. Зіньков]. - С. 452.

Хто керував Вінницею?: З історії міста над Бугом [XVIII ст.] // Вінниц. газ. - 1994. - 10 лют.

Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym I statystycznym opisana. T. 1-3. - Warszawa, 1843-1846. - T. 2. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці]. - С. 1364-1365.

Halban A. Żur Geschichte des deutsches Rechtes in Podolien, Wolnynien und der Ukraine. - Berlin, 1896. - Із змісту: [Про падання магдебур. права м. Вінниці]. - С. 13.

Porządek sadów y spraw mieyskich prawa Magdeburskiego / B. Groicki. - Przemyszl, 1760. - Із змісту: [Про магдебур. право на Поділлі]. - С. 10, 12, 155.

Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej: Opis geograficzno-historyczny wszystkich mlast, mlasteczek, wsi, przysioŁkow, futorów. - Krakowie, czcionkami drucarny "Czasu", 1902. - 344 s. - Із змісту: [Про магдебур. право в містах і містечках Вінниц. обл.]. - [Бар]. - С. 30; [Барок]. -С. 57; [Копайгород]. - С. 143; [Шаргород]. - С. 293.

Roeppel R. Uber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechtes... ostwarts der Weichsel. - Breslau, 1857. -301 s. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці].- С. 279

ГЕРБИ ПОДІЛЬСЬКИХ МІСТ

(нині міст і сіл Вінницької області), яким було надано магдебурзьке право

 

 

 
 

Історія магдебурзького права в Україні

 (Бібліографічний покажчик)

 

 

Укладач О. Подзолкіна

Редактор М. Спиця

Консультант-бібліограф Г. Авраменко

Комп'ютерний набір О. Подзолкіна

Комп'ютерна верстка Н. Дорошенко

Тиражування   Г. Стратієнко Відповідальний за випуск В. Циганюк

 

Підписано до друку 20. 08.2003. Умови, друк. арк. 0,5. Тираж 80 прим. Формат 60 x 84/16. Папір офсетний.

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Поділитися:

Історія магдебурзького права в Україні


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

  

 Історія магдебурзького права в Україні

(Бібліографічний покажчик)

 

 Вінниця, 2003

 

91.9:63

І 90

        

Історія магдебурзького права в Україні:  Бібліографічний покажчик /Уклад. О. Подзолкіна; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва; Передм. В.С. Мазурик. – 2003. – 9 с.

  

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Від упорядника

Право в певному сенсі є самостійною сферою суспільної свідомості, а відтак окремою цариною історичної дійсності, яка  ставить перед істориками низку непростих питань: про авторитет закону в суспільстві, його співвідношення з мораллю і релігією, про те, які людські цінності відображає і підтримує закон у ту чи іншу епоху. Дослідження такого плану збагачують наші знання про людину певної епохи в різних сферах її життя, про нашу історію загалом.

Міста в правовому сенсі є витвором середньовіччя. Раніше вони виконували торговельні та господарські функції, і лише отримавши самоврядування, оформивши свій правовий статус, міста стають саме такими, якими ми звикли їх бачити. Водночас їх роль помітно зростає. Тому дослідження міського права – один із важливих елементів формування об’єктивних історичних знань щодо певної доби.

Особливе значення має дослідження німецького права, зокрема магдебурзького, на теренах міст і містечок, що тепер становлять Вінницьку область.

Бібліографічний  покажчик присвячено одній із сторінок доби середньовічного міського права, за яким міста частково звільнялись від центральної адміністрації та створювали органи місцевого самоврядування.

Видання включає книги, публікації журнальної та газетної періодики українською, російською, польською, німецькою мовами. На повноту інформації покажчик не претендує.

При підготовці покажчика використовувались фонди Вінницької обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, Державного архіву Вінницької області, Вінницького краєзнавчого музею. Матеріал у покажчику систематизовано у два розділи, в межах розділів розміщений в абетковому порядку. До першого розділу увійшли матеріали про розповсюдження магдебурзького права на території України. До другого - матеріали про магдебурзьке право у місті Вінниці та навколишніх містах і селах, що тепер становлять Вінницьку область.

Бібліографічне видання адресується в першу чергу працівникам органів місцевого самоврядування, історикам, правознавцям, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією і розвитком місцевого самоврядування.

Підбір матеріалу до покажчика закінчено у травні 2003 року.

 

Магдебурзьке право: історія, час

"Повітря міста робить людину вільною". Шкільні підручники середньовічної історії традиційно акцентували нашу увагу на унітарному значенні цього афоризму - втік селянин від кріпаччини, заховався у місті, прожив у ньому один рік та один день і отримав імунітет. Вже ніхто після цього не міг примусити його відпрацьовувати панщину чи платити оброк - від кріпосної залежності не залишалось і сліду. Все це вірно, проте, як на мене, значення приведеної вище сентенції дещо глибше. В ній явно проглядає образ міста - фортеці, яке зверхньо і трохи насмішкувато розглядає із своїх високих мурів та башт феодальну лицарську кінноту та піших ландскнехтів, які товпляться біля його підніжжя, марно прагнучи розбити тараном ковані ворота і вдертись на міські вулиці. Що ж, історія дійсно знає чимало подібних ситуацій - хоча б ту, коли фландрійські городяни з міста Куртре впень розгромили французьке лицарське військо короля Філіппа Красивого і розвішали па знак перемоги різні атрибути переможених вояків на дзвіницях міських церков.

І все ж, не в цьому полягає основне значення середньовічної міської культури для світової цивілізації. Головне, чого досягли тоді міста, це те, що, звільнившись з-під влади світських і духовних сеньйорів, вони зуміли отримати привілеї керуватись специфічним міським правом на власній території. Іншими словами, міста перетворились на вільні від феодального права острівці серед розбурханого моря королівств, князівств, герцогств і курфюрств, якими щедро був заповнений у часи середньовіччя європейський континент.

Передувала цьому складна і протирічлива епоха комунальних революцій, в ході яких міські громади самоідентифіковувались, виходили з-під феодальної юрисдикції і придумували власні правила гри. Наприкінці XII століття громада німецького міста Магдебурга отримала привілей на самоуправління. І хоча існувало чимало різних варіантів міського права (лише в Німеччині їх нараховувалось шість), саме магдебурзьке право одержало найбільшого поширення. Основними атрибутами міст на магдебурзькому праві були виборні магістрат і трибунал, ратуша та інші "вольності" і привілеї, близькі, в сучасному розумінні, до демократичних цінностей.

З часом магдебурзьке або, як його частіше тут називали, "німецьке" право розповсюджується на території України. Видатний історик Олександра Єфименко стверджувала, що тим самим українським містам "надавалось широке право самоуправління. Дія на території міст всіх інших прав - польських, литовських і руських - та всіх звичаїв, що були б "на переказі" магдебурзькому праву, скасовувалась. Скасовувалась і вся влада, крім власної виборної та влади верховної, великокнязівської. Органи державної влади не мали права втручатись в життя міста навіть з фіскальною метою". До цього треба ще додати, що чималою самостійністю користувались міські суди, а за судом великокнязівським залишались лише апеляційні функції.

Магдебурзьке право на Україні почало поширюватись з середини XIV століття, і процес цей затягнувся на декілька сотень років. При цьому "українська магдебургія" мала чимало відмінностей від німецького оригіналу. Міські магістрати складались з двох колегій - ради та лави, перша з яких з бурмистром на чолі займалась питаннями виконавчої влади, а друга, під орудою війта, правила суд. Міська влада обиралась щорічно у спеціально призначений для цього день. Детально обумовлювались терміни повноважень членів міського самоуправління, визначався віковий ценз - від 25 до 90 років. В одному з документів XVI століття містяться критерії, яким повинні відповідати кандидати у "радці": мають вони бути "не багаті і не бідні, але середнього достатку... повинні бути закононародженими, вдома завжди проживати, мати добре ім'я, бути богобоязкими, справедливими та правдивими..." Відзначимо і демократичність середньовічної міської влади, яка прагнула не допускати олігархизації. Так, один з привілеїв середини XVI століття забороняв обиратись бурмистром "сину після батька".

Вінниця одержала магдебурзьке право, з огляду на воєводський статус міста, досить пізно - в середині XVII століття. Про причини такої ситуації написано чимало статей, видане фундаментальне дослідження Валентина Отамановського. Саме Отамановський приводить у своїй книзі текст гак званої тілесної присяги вінницьких городян Тишка Тийненка, Парфена Омеляновича та Івана Ушкала, яка відбулась 26 травня 1640 року у Варшаві. За кілька днів королівським привілеєм Вінниця отримала право на самоуправління.

В одній із статей довелось прочитати, що міське право відобразило основну ціннісну орієнтацію середньовічного суспільства - право на власність. Це вірно, проте неповно. Адже в першу чергу магдебурзьке право стало своєрідним символом права па свободу, і в цьому його значення із століттями, які минули, аж ніяк не зменшилось.

В.С.Мазурик, викладач історії  держави і права Вінницького інституту МАУП

 

З історії магдебурзького права

Гроицкий Б. Порядки и статьи права магдебургского и императорского. - Краков, 1562. - 582 с. - (Пол. мовою).

Право магдебургское // Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А и Эфрона И.А. - С.Пб., 1898. - Т'. XXIV, кн. 1.- С. 890-896.

Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследование / Отв. ред. В.М. Коруцкий. - М.: Наука, 1985. - 270 с.

*  *   *

в Україні

Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIІI століть // Право України. - 2000. - № 4. - С. 110-114.

Гошко Т. Історіографічні проблеми магдебурзького права в Україні // Україна в минулому. - К.; Л., 1993. - Вип. 4. - С. 40-64.

Гошко Т. Львівська магдебургія через призму окремих рукописних джерел (XIV-XVIIІ ст.) // Україна в минулому. - К.; Л., 1992. - Вип. 2. - С. 27-49.

Гошко Т. Магдебурзьке право в Україні: історіографія проблеми // Матеріали засідань історичної та археографічної комісії НТШ у Львові (лют. 1992 р. - жовт. 1993р.). -Л., 1994.-С. 16-19.

Делімарський Р. Запровадження магдебурзького права в Києві (кінець XV - поч. XVI ст.) // Пам'ять століть. -1997.-№ 4.-С. 99-105.

Делімарський Р. Самоврядування Києва за магдебурзьким правом у XV-XIX ст. // Пам'ять століть. -1999.-№2.-С. 16-35.

[Дорошенко Д.І.] Doroschenko D. Das deutsche Geschichte, Recht in der Ukraine. Zeitschrift fur osteuropasche Geschichte. - 1931.-№4.-S. 502-518. - (Нім. мовою).

Збітнєв Ю. Соціополіси: вільні міста, ідеологія цивілізаційного, прорив для лідерів самоврядування // Перехід IV: Журнал нової еліти. - 2001. - Вип. 9. - № 2. - Із змісту: [Про особливий прав. статус, який надавало магдебур. право]. - С. 3-7.

Історія держави та права України: Навч. посіб. - К., 1997. - 240 с. - Із змісту: [Про магдебур. право в Україні]. - С. 106-137.

Карбовський О.В. Кам'янецьке староство у XVI ст. // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. - Хмельниц.: Доля, 1995. - Із змісту: [Про магдебур. право]. - С. 93-97.

Карліна О. Магдебурзьке право в містах України XV-XVIII ст. // Розбудова держави. - 2002. - № 1/4. -С. 8-17.

Кистяковский А. Права, по которым судится малороссийский народ // Университет. изв. - К., 1876. -№6,8, 12.

Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII ст. магдебурзького права // Право України. -1996.- №9.-С. 82-84.

Климовський С.І. До питання про "обмеженість" магдебурзького права середньовічного Києва // Укр. іст. журн. - 1997. - № 4. - С. 76-81. - Бібліогр.: с. 81.

Кобилецький М. Апарат управління міста Львова за магдебурзьким правом // Підприємництво, госп-во і право. - 2002. - № 7. - С. 117-120. - Бібліогр.: с. 120.

Кобилецький М. Магдебурзьке право у Дрогобичі // Підприємництво, госп-во і право. - 2002. - № 2. -С. 71-73. - Бібліогр.: с. 73.

Ковальова С. Судові чиновники в українських судах XIV-XVI століть // Юрид. вісн. - 2000. - № І. - С. 110-117. -Бібліогр.: с. 117.

Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в Києві: Історія і сучасність // Віче. - 1999. - № 5. -Г. 133-141.

Кулиш П. Отпадение Малороссии от Польщи. - Т. 1. - М.: Университет. типогр. - 1888. - 283 с. Із змісту: [Використ. закону тільки для збереження пап. гідності і вживання його як предмет інтриг]. — С. 275.

Магдебурзьке право // Довідник з історії України: В 3 т. - К., 1995. - Т. 2 -С. 191-192.

Магдебурзьке право // Юридичний словник-довідник. - К, 1996.-С. 231.

Магдебурзьке право в Україні // Українське державотворення: Слов.-довід. - К., 1997. - С. 275-277'.

Макаров А. "Дні Магдебургії" в старому Києві: [Хроніка Х1Х-ХХ ст. Є герби Києва кінця XV та поч. XIX ст.] // Хроніка-2000. - 1997. - № 17/18. - С. 91.

Мамутов В., Знаменський Г. Від Руської Правди і магдебурзького права // Віче. - 1992. - № 6.- С. 12-23.

Музичеико П.П. Магдебурзьке право в Україні // Юридична термінологія: Довід. - К.: Юрінком Інтер, 1998.-С. 81-82.

Нові монети та медалі України: 500-річчя магдебурзького права Києва // Нумізматика і філаристика. -1999.-№4. -С. 6-7.

Панасюк Л. До 500-річчя магдебурзького права у Києві // Вісті з України. - 1997. - 30 жовт. - С. 2.

Піч Р. Магдебурзьке право в Україні: [До 500-річчя набуття магдебур. права в Києві] // Закон і бізнес. - 1997. -8 жовт. С. 6.

Прокопович В. Під золотою корогвою: [Про магдебур. право в Києві] // Хроніка-2000. - 1998. -Вин. 27/28.-С. 121-140.

Сас П.М. Городское самоуправление на Магдебургском праве //Феодальные города Украины в конце XV 60-х годах XVI в.в. / АН УССР. Ин-т истории; Отв. ред. В.Л. Смолий. - К.: Наук. думка, 1989. - С. 173-187.

Слабченко М.Е. Опыты по исторіи права Малоросіи XVII и XVIII в.в. - О.: Типогр. Акціонер. Южно-Рус. об-ва  Печат. Дъма. - 1911.-293с.

Степанков      B.C.      Богдан     Хмельницький      і формування державних інституцій у Поділлі на початковому стані національної революції (1648-1649 pp.) // Матеріали ІХ-ої Поділ. іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 160-164.

Тарановский Ф. Обзор памятников магдебургского права западнорусских городов литовской эпохи // Варшав. университет. изв. - 1897. - № VII- IX. - [б. с.].

Унікальний пам'ятник [магдебур. праву у Києві (1802 р.)] // Юрид. вісн. України. - 1997. - 2/15 січ. - С. 15.

Усенко І.Б. Магдебурзьке право // Юридична енциклопедія. - К.: Укр. енцикл., 2001. - Т. 3. - С. 542-544.

Щербина В. Київ у документах магдебурзького права //Пам'ять століть. - 1999. - № 2. - С. 54-79.

*   *   *

на Вінниччині

Антонович В.Б. Монографія по історії Западной й Юго-Западной Росіи. - К., 1885. - Т. 1 - 351 с. Із змісту: [Про магдебур. право міст і містечок, що тепер утворюють Вінниц. обл.]. - [Барок]. - С. 158; [Хмільник]. - С. 164; [Брацлав]. - С. 165; [Гайсин]. - С. 168; [Про судочинство у Вінниц. магістраті]. - С. 176; [Про звільнення м. Вінниці від мита (у 1558 році)]. - С. 181; [Про торгов. пільги м. Шаргорода]. - С. 183.

Архивъ Юго-Западной России: Ч. 1-VII1 / Изд. Врем. Комис. для разбора древних актов. - К., 1859-1914. -Ч. VIII, T.V. - 1907. - Із змісту: [Про надання королів, листом від 5.V. 1638 Я. Одривольському Вінниц. староства, а м. Вінниці статусу автоном. громади-магдебургії з 14.V.1638]. -С. 451-453.

Архивъ Юго-Западной России: Ч.У (акти о городах) (1432-1798). - К.: Университет. типогр., 1869. -Т.1 -637 с. - Із змісту: [Про торгов. переваги і пільги в насел. пунктах Барок, Вербовець, Копайгород, Лисянка, Сальниця]. - С. 36-37; [Про грамоту заснування м. Літин, ярмарків і торгів у ньому]. - С. 80; [Про опіку над майном і сиротами (розпорядж.) в м. Вінниці]. - С. 419; [Про ярмарки і торгівлю в с. Махнівка (Комсомольську). - С. 515; [Прошеніє магістрату і міщан м. Гайсина гайсин. старості]. - С. 527; [Грамота короля Станіслава Августа, що містить визнання м. Брацлава вільним містом]. - С. 529; [Дарувал. запис, виданий магістратом м. Сальниці на землі, що йому належать]. - С. 587.

Батюшков П.Н. Подолія: историческое описание. -С.Пб. - 1891. - Із змісту: [Про надання магдебур. права місту Вінниці]. - С. 89.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніцип. право): Навч. посіб. - К.: Атіка, 2000. - 304 с. - Із змісту: [Про надання Вінниці магдебур. права]. - С. 19.

Владимирский-Буданов М. Немецкое право в Польше и Литве // Журн. М-ва нар. просв. - 1868. -Ч. 139. - Отд. II. - авг., дек. — Із змісту: [Про вінниц. міськ. уряд — війтівство та бурмистрів). - С. 772-773, 794-795.

Воловик В.П. Зміни в правовому становими Вінниці у 30-х-40-х роках XVII ст. за працями В.Д. Отамановського // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 157-160.

Вінннця: Іст. нарис. - Вінниця: Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці].-С. 49-51.

Газін В.В. Поділля у внутрішньому і зовнішньому житті української держави в кінці 50-х - першій половині 60-х pp. XVII ст. // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995. -С. 164-167.

Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні XVI - поч. XVII ст. - Л.: Афіша, 2002. - 255 с. -Із змісту: [Про магдебур. право м. Вінниці). - С. 168.

Дідур Г.М. Місцеве самоврядування - історія, час // Піщан. вісті. - 2001. - 4 груд.

Мазурик B.C., Пилипенко Т.І. Політико-правовий статус міст Східного Поділля в другій половині XVII - на початку XVIII ст. // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. -Хмельниц.: Доля, 1995. -С. 113-115.

Марочкін В.П. Значимість "обволання" і роль "кликуна" у суспільно-політичному житті міст України XV-XVII ст. // Арх. України. - 1991. - № 1. - С. 71-74. - Із змісту: [У Вінниці]. - С. 71-72.

Михайліна П.В. З історії соціально-економічного життя українських міст (кінець XVI - перша половина XVI! ст.) // Укр. іст. журн. - 1969. - № 11. - С. 66-73. - Із змісту: [Скарги селян деяких сіл Вінниц. обл. про пограбування       шляхет.       збройними       загонами]. [Черемошне]. - С. 67; [Глинськ]. - С. 68; [Махнівка]. -С. 72; [Янівці].-С. 72.

Новицький І. Очеркі исторіи крестьянскаго сословія Юго-Западной Росіи в XV-XVII в.в. - К.: Университет, типогр. І. Завадзкаго. 1876. - 161 c. - Із змісту: (Про Магдебург, право у містах: Вінниця, Бар, Ялтушків, Літин, Шаргород].-С. 36-37.

Отамановський В.Д. [Шлях до надання Вінниці магдебурзького права XVII ст.] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях.: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 6, § 1. - С. 293-299.

Огамановськпіі В.Д. Устрій м. Вінниці в 1638 р. до кінця XVII ст.: [Магдебур. право у Вінниці] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 7, § 3. - С. 369-379.

Отамановський В.Д. [Війти та бурмистри 1638-1645 pp.] //Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993.- Розд. 7, §3.- С. 379-381.

Отамановський В.Д. [Функції та компетенції міського уряду] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993.-Розд. 7, § 3 - С. 381-386.

Отамановськнй В.Д. [Міський уряд та старости] // Отамановський В.Д. Вінниця в XIV-XVII століттях: Іст. дослідж. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. - Розд. 7, § 3 -С. 386-388.

Отамановський В. Развитие городского строя на Украине в XIV-XVIII вв. и магдебургское право // Вопр. истории. - 1958. -№ 3. - Із змісту: [Вінниця]. - С. 125.

Очерк истории местного самоуправления в Подолии //Подол. хозяин. - 1915.- №9/10. – С. 11.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля / Худож. Г. Мельник; Пепедм. Л. Шпильової. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. - 144 с. - Із змісту: [Магдебур. право у Вінниці та ін. містах Поділля]. - С. 17-20, 47-48.

Трубчанінов С.В. Документи головного архіву давніх актів у Варшаві - важливе джерело для вивчення історії Поділля XV-XVIII ст. // Матеріали ІХ-ої Поділ, іст.-краєзн. конф. - Кам'янець-Поділ., 1995.-С. 173-174.

Труды Подольского церковного историко-археологического общества (бывашаго Историко-статистического Комитета). - Вып. 10 / Под ред. Есъцинского и П. Яворовскаго. - 1904. - 108 с. - Із змісту: [Про надходж. у Вінниц. канцелярію протестів від священиків]. - С. 336; [Про цехові устрої на Вінниччині: шевський, гончарський, ткацький та ін. цехи - [м. Янів]. -С. 445- 448; [м. Шаргород]. - С. 451; [м. Теплик]. - С. 452; [м. Зіньков]. - С. 452.

Хто керував Вінницею?: З історії міста над Бугом [XVIII ст.] // Вінниц. газ. - 1994. - 10 лют.

Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym I statystycznym opisana. T. 1-3. - Warszawa, 1843-1846. - T. 2. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці]. - С. 1364-1365.

Halban A. Żur Geschichte des deutsches Rechtes in Podolien, Wolnynien und der Ukraine. - Berlin, 1896. - Із змісту: [Про падання магдебур. права м. Вінниці]. - С. 13.

Porządek sadów y spraw mieyskich prawa Magdeburskiego / B. Groicki. - Przemyszl, 1760. - Із змісту: [Про магдебур. право на Поділлі]. - С. 10, 12, 155.

Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej: Opis geograficzno-historyczny wszystkich mlast, mlasteczek, wsi, przysioŁkow, futorów. - Krakowie, czcionkami drucarny "Czasu", 1902. - 344 s. - Із змісту: [Про магдебур. право в містах і містечках Вінниц. обл.]. - [Бар]. - С. 30; [Барок]. -С. 57; [Копайгород]. - С. 143; [Шаргород]. - С. 293.

Roeppel R. Uber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechtes... ostwarts der Weichsel. - Breslau, 1857. -301 s. - Із змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці].- С. 279

ГЕРБИ ПОДІЛЬСЬКИХ МІСТ

(нині міст і сіл Вінницької області), яким було надано магдебурзьке право

 

 

 
 

Історія магдебурзького права в Україні

 (Бібліографічний покажчик)

 

 

Укладач О. Подзолкіна

Редактор М. Спиця

Консультант-бібліограф Г. Авраменко

Комп'ютерний набір О. Подзолкіна

Комп'ютерна верстка Н. Дорошенко

Тиражування   Г. Стратієнко Відповідальний за випуск В. Циганюк

 

Підписано до друку 20. 08.2003. Умови, друк. арк. 0,5. Тираж 80 прим. Формат 60 x 84/16. Папір офсетний.

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 21100, Вінниця, вул. Соборна, 73