Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Рік видання: 2004

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

До 100-річчя

Вінницької ОУНБ

ім. К.А.Тімірязєва

І нформаційний

Р есурс

Б ібліотеки

І нновації

С успільство

 

 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

 

Вінниця, 2004

 

 

ББК 78.36

І-74

 

Автор проекту, керівник авторського колективу –

Циганюк В.Ф. – директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Редакційна група та упорядники:

Спиця М.Г., провідний редактор Бібліотеки – координатор проекту, головний редактор видання

Авраменко Г.М., завідуюча відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

Кізян О.І., головний бібліограф відділу довідково- бібліографічного та інформаційного обслуговування

Технічне забезпечення:

Cпиця Н.В., завідуюча редакційно-видавничим сектором – комп'ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет

Дорошенко Н.В., бібліотекар сектору – комп'ютерний набір

Березюк С.М., інженер-програміст – фотоматеріали

 

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. / Упоряд.: М.Спиця, Г.Авраменко, О.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 196 с.

Дане видання – перша спроба систематизованого аналітичного огляду інформаційного ресурсу Головної книгозбірні Вінниччини, який включає різні документи на традиційних та електронних носіях, аудіовізуальні матеріали, довідково-пошуковий апарат.

Ця збірка допоможе користувачам, бібліотекарям області, широкому загалу громадськості краю зорієнтуватися в унікальному книжковому багатстві, зібраному багатьма поколіннями її працівників за майже столітню історію, розкрити можливості доступу не лише до власного ресурсу, але й до світових інформаційних ресурсів за допомогою Інтернет.

Матеріали про інформаційний потенціал кожного структурного підрозділу подані в логічній послідовності.

В довіднику представлена інформація про ресурс Бібліотеки станом на 1 січня 2004 року.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Поділитися:

 

"НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."

В.Ф.Циганюк, директор бібліотеки

тел.: (0432) 32-20-34

Ця влучна фраза неза-бутньої Співачки Досвітніх Вогнів Лесі Українки вражає сучасників своєю філософ-ською незаперечністю.

В Україні сьогодні немає жодної людини, яка б не відчувала свіжого подиху нової доби. І не лише календарної – нове століття, нове тисячоліття. Рельєф нової доби відчувається у всьому: зміні соціально-еконо -мічних, політичних і, врешті-решт, моральних взаємовідно -син. Межа століть позначилася також активним входженням України в інформаційне суспіль-ство та визначенням у цьому процесі ролі і місця бібліотек.

Якщо розглядати бібліотеку як соціальний інститут, то вона виконує функцію посередника в процесі донесення соціально значимої інформації до споживача. Сьогодні її користувач різко підвищив вимоги до якості обслуговування, значно урізноманітнив і розширив свої інформаційні запити, відповіді на які нерідко виходять далеко за межі можливостей наявних ресурсів окремої бібліотеки. Тому стратегія накопичення власного документного фонду доповнюється стратегією доступу до сукупного інформаційного ресурсу книгозбірень світу та акумульованих в них знань.

Із запровадженням досвіду до світової мережі Інтернет через нашу Бібліотеку проблема забезпечення читача вичерпною інформацією, де б вона не була зосереджена, стає набагато простішою, хоч ми при цьому ні в якому разі не виключаємо власний інформаційний ресурс, в якому зібраний безцінний досвід і знання, накопичені людством.

Згідно з "Концепцією розвитку Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року" одним з пріоритетних напрямів її діяльності є тісна взаємодія Бібліотеки з владними структурами міста та області – "Бібліотека – влада", яка полягає в інформаційно-бібліотечному забезпеченні їх діяльності, спрямованої на реалізацію державних і обласних цільових програм.

Уже кілька років підряд фахівці бібліотечної справи працюють над проблемою якості "Бібліотека – користувач". На її вирішення спрямовані структурні зміни, що відбуваються в Бібліотеці. Відкриваються нові служби. Одна з них – Служба управління фондом – несе безпосередню відповідальність за стан інформаційного ресурсу Бібліотеки на тради-ційних носіях. Служба інформаційно-бібліотечного сервісу забезпечує створення власного інформаційного ресурсу на електронних носіях, надає можливість широкого доступу користувачів до світових інформа-ційних ресурсів. Цьому сприяє її успішна проектна діяльність, на виграні гранти якої закладено фундамент комп'ютеризації Бібліотеки.

Організовуються нові відділи, які пропонують читачам і якісно нові послуги. Так, відділ літератури та інформації з питань економіки і права з його "Інтернет-центром" надав своїм читачам безмежні можливості в одержанні необхідної інформації, зосередженої в глобальній мережі. Відділ рідкісних і цінних видань відкрив таїну сконцентрованої в стародру-ках мудрості багатьох поколінь. Відділ попереднього замовлення та видачі літератури, що робить свої перші кроки, надає шанувальникам художнього слова право користуватися книгами Бібліотеки вдома. Немало нового в діяльності відділів довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування, літератури та інформації з питань краєзнавства, що працюють над створенням власних електронних баз даних та активно використовують новітні технології в обслуговуванні користувачів. Відділ літератури іноземними мовами нещодавно відкрив для читачів Інформаційний центр "Вікно в Америку", на базі якого працюють Бізнес-гурток англійською мовою та Клуб спілкування англій-ською мовою. Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства наблизив частину свого інформаційного ресурсу безпосе-редньо до фахівців, відкривши в приміщенні Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Кабінет аграрної інформації. В більшості з них створені комфортні умови для роботи читачів, облаштовані затишні читальні зали, є відповідне технічне оснащення.

Для якнайширшого ознайомлення користувачів з інформаційним ресурсом Бібліотеки, її можливостями використання ресурсів інших книгозбірень проводяться різноманітні творчі акції.

Пошуку шляхів вирішення проблеми якості "Бібліотека – користувач", піднесенню іміджу обласної книгозбірні сприяли численні інформаційні "Бібліозустрічі", що проводить Бібліотека з різними категоріями наявних і потенційних користувачів – від учнів та студентів до представників владних структур як районного, так і обласного рівнів.

Третій напрям, над яким працює Головна книгозбірня області, полягає у вирішенні проблеми "Бібліотека – бібліотекар". Сьогодні ще не всі до кінця усвідомили, наскільки серйозні корективи внесе нинішня епоха інформатизації в погляди суспільства на місію, характер і зміст праці бібліотекаря, на його соціальну роль. Але коло тих проблем, яке постає нині перед бібліотеками, висуває і перед їх працівниками підвищені вимоги до професійного, інтелектуального, культурного рівнів, до необхідності знань комп'ютерної техніки, іноземних мов. Саме на це спрямована система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників як Вінницької обласної наукової бібліотеки, так і фахівців районних та сільських книгозбірень області, які потребують нині особливої уваги і підтримки.

За останній період з об'єктивних причин, що склалися в суспільстві, значно збідніли інформаційні ресурси районних, а особливо сільських бібліотек, читачі яких відчувають гостру нестачу літератури для навчання, професійної та наукової діяльності, дозвілля. З погляду сучасника сільська бібліотека, маючи бібліотечні фонди, які практично не поповнюються новими виданнями, втрачає своє першозавдання бути регіональним центром інформації. Як писала Ліна Костенко: "Ще назва є, а річки вже немає". Отак і з сільськими бібліотеками, які сьогодні не можуть повноцінно виконувати функцію скарбниць сучасних знань та інформації, вирішувати проблему забезпечення доступу до інформації для всіх категорій населення.

Наприкінці минулого тисячоліття стало зрозумілим, що далі миритися з подібним станом матеріального забезпечення культури в цілому, а бібліотек зокрема, уже неможливо. Тому чимало зусиль докладалося фахівцями Бібліотеки для того, щоб залучити бібліотечних працівників регіону до більш активного використання в своїй роботі ресурсів обласних бібліотек.

Особливо взаємокорисними стали інформаційні зустрічі з колегами сільських, міських та районних бібліотек, на яких відбувався не лише обмін думками про наявні проблеми, але й вироблялися шляхи подолання кризового стану бібліотек регіону. В інформаційних зустрічах взяли участь біля 1,5 тис. , бібліотечних працівників області. В цих умовах, безперечно, потрібна підтримка влади, але бібліотекарі й самі повинні постійно і цілеспрямовано демонструвати важливість і вагомість своєї діяльності для суспільства.

Обов'язковою складовою кожної такої зустрічі була організація переглядів значної кількості документів з інформаційних ресурсів трьох обласних книгозбірень: ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, обласної бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я.Франка.

Розповсюдженню знань про інформаційний ресурс Бібліотеки, особливо краєзнавчої тематики, сприяє і її видавнича діяльність, яка останнім часом, з створенням сектору редакційно-видавничої роботи, вийшла на якісно новий рівень, урізноманітнилась видова структура видань, значно поглибився їх зміст, поліпшилося поліграфічне виконання.

У липні 2002 року рішенням 3-ої сесії обласної Ради 4-го скликання була затверджена обласна Програма розвитку культури на 2003-2004 рр., яка спрямована на реалізацію державної політики в галузі культури на Вінниччині і подальшого її розвитку, підвищення ролі у формуванні демократичного громадянського суспільства. Досить об'ємно у цьому документі представлено новітні завдання і шляхи розвитку бібліотечної справи нашого регіону. Дана Програма рішенням владних структур набула продовження до 2007 року.

Об'єднавши зусилля реально мислячих працівників у владних структурах, державних діячів, науковців, письменників й інших представників творчої інтелігенції, підкріпивши своє бачення ролі бібліотек як регіональних центрів інформації, саме на Вінниччині у листопаді 2002 року була проведена регіональна науково-практична конференція "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації". Провідними на ній були доповіді заступника голови облдержадміністрації "Бібліотека і влада: грані співпраці" та заступника голови обласної Ради "Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення".

На конференції виступило понад 30 її учасників, близько 100 подали свої пропозиції і уточнення щодо шляхів виходу бібліотечної справи з кризового стану. Рекомендації конференції стали своєрідною науковою концепцією подальшої спільної діяльності владних структур і бібліотек.

Не менш важливою для поліпшення діяльності бібліотек є і обласна Програма поповнення бібліотечних фондів на 2003-2005 рр., затверджена рішенням 4-ої сесії обласної Ради 4-го скликання у листопаді 2002 року. В ній визначені конкретні завдання щодо збере-ження та поповнення бібліотечних фондів, зміцнення матеріально -технічної бази бібліотек, виходячи із міжнародних та загальнодержавних нормативів, подані конкретні розрахунки на придбання бібліотеками книжкової продукції та періодичних видань.

У 2003 році провідними фахівцями Бібліотеки розроблено "Концепцію розвитку Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року".

В ній передбачені стратегічні цілі та пріоритетні напрями роботи на перспективу. Оголошений 2003 рік – Роком культури в Україні, сприяв позитивним зрушенням діяльності закладів культури, в тому числі й бібліотек.

Великі сподівання на радикальні зміни в національній культурі бібліотечні працівники покладають на прийняття нового Кодексу законів України про культуру, який внесено на розгляд Верховної Ради України.

Таким чином, пошук шляхів вирішення триєдиного завдання ОУНБ "Бібліотека – влада", "Бібліотека – користувач", "Бібліотека – бібліотекар" став суттю і нашого видання "Інформаційні ресурси Бібліотеки. Інновації. Суспільство", авторами якого є досвідчені її фахівці. Його мета – розкрити перед користувачами зміст унікального інформаційного ресурсу, яким вони в повній мірі можуть скористатися в обласній Бібліотеці для наукової, виробничої діяльності, навчання та дозвілля. Адже просто сказати, що тут нараховується майже 900 тис. документів, півмільйона з яких – книги, більше 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, а щорічна передплата сягає до 1 тис. назв періодичних видань, – це лише кількісна характеристика. Користувач повинен знати і якісний склад фонду, орієнтуватися, як і в якому структурному підрозділі Бібліотеки конкретно він може отримати необхідну йому інформацію як на традиційних, так і на електронних носіях.

Книга розрахована і на бібліотекаря-професіонала, який, ознайомившись з наявним інформаційним ресурсом обласної Бібліотеки, безперечно використає отримані знання в своїй практичній роботі.

Ця книга є свого роду інформаційним путівником по величезному безцінному фонду "Тімірязєвки", яка готується до свого вікового ювілею.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

П.І.Цимбалюк, заступник директора Бібліотеки

тел.: (0432) 35-17-04

Рівень наукового та інтелектуального потенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури, становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційної системи, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації як вітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значу-щістю не уступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним.

Перед нашою країною постає завдання – творення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів, а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

Проблема створення та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек є однією з ключових не лише в нашій країні, а й у цілому світі.

Вагоме місце у цьому процесі належить ОУНБ – установам, які містять значний потенціал документних фондів, в тому числі наукових видань. Вони поступово перетворюються, в свого роду, регіональні національні бібліотеки, які сприяють національному відродженню, соціально -економічному і культурному розвитку своїх регіонів.

Враховуючи те, що у бібліотечних фондах зосереджується значний інформаційний потенціал суспільства, всі духовні багатства, накопичені людством, якість і обсяги роботи будь-якої бібліотеки в значній мірі залежать від підбору книг, журналів та інших документів у її фонді. Саме бібліотечні фонди є основою роботи будь-якої бібліотеки. Саме вони визначають зміст, повноту і якість задоволення та розвитку інформа-ційних потреб користувачів.

Основними завданнями ОУНБ як регіональних центрів інформації, депозитаріїв краєзнавчої літератури, є накопичення, збереження і розповсюдження знань, зосереджених у паперовому винаході людства, створення ними потужного інформаційного ресурсу, що включає макси-мальне охоплення національного документного потоку, диферен-ційований відбір найцінніших зразків світової класичної й сучасної літератури, вичерпну повноту надходження обов'язкового місцевого примірника документів та краєзнавчої літератури.

Що таке інформаційні ресурси взагалі і що собою являє інформаційний ресурс ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва?

В широкому розумінні інформаційні ресурси – це будь-яка зафіксо-вана на традиційних чи електронних носіях інформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

· опубліковані і неопубліковані документи;

· повнотекстові бази даних;

· бібліографічна продукція;

· довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотек, в тому числі каталоги і бібліотечні картотеки, електронні бази даних (ЕБД);

· фактографічні бази даних;

· оглядово-аналітична продукція;

· послуги, пропоновані на інформаційному ринку;

· комп'ютерні мережі зв'язку;

· програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж;

· і, насамкінець, це установи, в т.ч. бібліотеки, які створюють інформа-ційну продукцію, накопичують і використовують інформаційні ресурси.

Інформаційний потенціал обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва формувався протягом майже століття.

На початку свого існування її фонд налічував трохи більше 6 тис. примірників книг. В 1930 році до книгозбірні приєднано Вінницьку філію Всенародної бібліотеки ВУАН як її науковий відділ, що розміщувався в "Мурах". В результаті фонд Бібліотеки поповнився рідкісними виданнями, зокрема з україніки і краєзнавства, зібраними свого часу В.Д.Отамановським та його помічниками. У 1940 році фонд "Тімірязєвки" становив уже понад 400 тис. видань. Війна завдала великої шкоди Бібліотеці, її інформаційному потенціалу. Залишаючи Вінницю у 1944 році, окупанти спалили приміщення Бібліотеки, були знищені каталоги, картотеки і понад 300 тис. книг. Варто відзначити самовідданість працівника бібліотеки Н.О.Борщевської, яка, ризикуючи власним життям, зуміла зберегти в підземних сховищах "Мурів" цінні видання "Тімірязєвки".

Після визволення міста, фонди Бібліотеки поповнилися надход-женнями з Держлітфонду і бібліотек колишнього СРСР (загалом 84 тис. прим.). В 1944-1949 рр. вона отримувала обов'язковий безкоштовний союзний примірник всіх цінних видань.

У 1946 році створюється обласний бібліотечний колектор, який на той час був основним джерелом поповнення фондів бібліотек. Проте, досягти довоєнного рівня кількісного складу фонду Бібліотеці вдалося лише у 60-х роках.

У 1966 році із спецфонду повернуто більше 5 тис. книг, а в 1989 році – ще понад 1 тис. видань, які раніше з ідеологічних міркувань були заборонені. В цей же період Бібліотека поновлює свої фонди на основі Зведеного тематико-типологічного плану, який будується відповідно до економічного і культурного профілю області та запитів і потреб користувачів. Здійснюється комплектування переважно за тематичними планами видавництв. У 1960-1980 роки спостерігається розквіт книговидавничої справи, що виражається у досить широкому репертуарі випуску книг, помірних цінах. Достатнє на той час державне фінансування дає змогу Бібліотеці отримувати в середньому щорічно понад 40 тис. нових видань, з них більше 30 тис. книг.

З 1989 року в Бібліотеку почав надходити Всесоюзний обов'язковий примірник документів (понад 6 тис. одиниць щорічно).

З 1993 року відбувається помітний спад надходжень книжкової продукції до Бібліотеки. Порушена система книгопостачання викликана кризою книговидавничої справи. Особливо в складному стані опинилася українська книга, а відтак, і бібліотеки. Вагомою причиною зменшення обсягу нових надходжень стало, поряд з обмеженим фінансуванням, різке зростання цін на книги. Ці негативні процеси спонукали бібліотеки активно займатися пошуком додаткових позабюджетних джерел комплектування. Ефективному поповненню фонду обласної наукової книгозбірні, як й інших бібліотечних установ, сприяло проведення обласного конкурсу "Подаруй бібліотеці книгу!", який триває вже 5 років.

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки різних організацій, установ місцевого значення, політичних партій, депутатів, авторів, користувачів бібліотеки і приватних осіб. Такі дарунки збагачують фонд не лише дублетними, але й єдиними, часто дуже цінними виданнями. Серед них можна назвати шеститомник "Золота книга української еліти", подарований корпорацією "Прем'єр-фінанс" (голова В.Продиус).

Постійно передають до Бібліотеки свої наукові праці науковці-земляки В.Перкун, В.Васильєв, І.Денисик. Цінні довідкові видання "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини", "Спортивні таланти Поділля" подарував Бібліотеці їх автор І.Лозовський. Збагатила фонди не лише "Тімірязєвки", а й бібліотек області Вінницька обласна організація

Національної спілки письменників України, подарувавши книгозбірням більше 2 тис. примірників творів місцевих авторів. Протягом останніх п'ятнадцяти років Бібліотека формує колекцію витворів мистецтва (картини, малюнки, батік, металеві скульптури), які експонують в її залах митці Вінниччини і за традицією дарують їй окремі зразки.

В останні роки фонд бібліотеки поповнився дарунками користувачів та друзів "Тімірязєвки".

Цілі бібліотечки надійшли від В.Пенчилова, Б.Буяльського, Н.Марковської, В.Філімонова, А.Бортняка, Л.Головатюка, В.Чернія, Н.Гнатюк, М.Мельника та багатьох інших.

Прикметою часу стало тісне співробітництво бібліотечних установ з різноманітними міжнародними фондами та організаціями.

В результаті активної проектної діяльності та інших форм співпраці до бібліотеки надійшло цілий ряд цінних книг, журналів та документів на нетрадиційних носіях інформації.

Понад 1,5 тис. видань подаровано бібліотеці Українсько-американським доброчинним фондом "Сейбр-Світло". Значні надходження були від Британської ради, зокрема "Бібліотека тисячоліття"("Міllennium Library"), Гете-інституту, фонду "Євразія", Посольства США в Україні.

Одним із вагомих джерел поповнення фонду став Мегапроект Міжнародного фонду "Відродження" "Пушкінська бібліотека", за яким протягом 2000-2002 рр. отримано майже 2,5 тис. примірників на різних носіях інформації.

За останні два роки спостерігається тенденція щодо поліпшення становища як у книговидавничій справі нашої держави, так і в поповненні фондів Бібліотеки новою українською книжковою продукцією.

Розширився репертуар української книги, поліпшилося її поліграфічне оформлення. Започатковано цілий ряд серій, зокрема: "Особистість і доба", "Національні святині України"(присвячена 2000-літтю Різдва Христового), "Пам'ятки історичної думки України", " Україна крізь віки", "Класики української літератури", " Бібліотека українця" та ін.

Веління сучасної доби – більш якісне і вичерпне формування фондів обов'язковим місцевим примірником документів та літератури з питань краєзнавства. На Вінниччині діє біля 50 видавництв та видавничих організацій, більшість з яких розуміють значення обласної наукової бібліотеки як депозитарію краєзнавчої літератури і центру регіональної інформації, тому відповідально ставляться до постачання їй обов'язкових примірників з виданої ними книжкової продукції та періодичних видань. Надійними партнерами є ДП ВАТ "Картографія", видавництва "Тезис", "Універсум", "Нова книга", ПП "О.Власюк", ВАТ "Вінницька обласна друкарня". Щорічно до фонду Бібліотеки надходить понад 300 примір-ників місцевих видань.

За період з кінця 40-х років минулого століття і до сьогоднішнього дня до фонду бібліотеки надійшло 2 млн. 368,2 тис. прим. документів на різних носіях інформації, враховуючи й ті видання, що не загинули під час воєнного лихоліття.

Варто зазначити, що комплектування – це не лише процес попов-нення, але й процес звільнення фонду від застарілої і зношеної літератури, якому також приділяється значна увага.

Обласна книгозбірня впродовж всього свого існування займалася не лише формуванням власного фонду, але й надавала значну допомогу іншим бібліотекам та установам Вінниччини. Понад 300 тис. видань передано Вінницькій центральній міській бібліотеці ім. І.Бевза та обласній бібліотеці для юнацтва до їх відкриття.

В кінці 70-х років бібліотека володіла потужним фондом патентної літератури в кількості 480 тис. документів, який у 1980 році повністю передала новоствореному Вінницькому центру науково-технічної та економічної інформації.

З часів заснування Бібліотеки процес формування фонду здійсню-вався на принципах науковості, систематичності, планомірності і зумовив створення унікальної за змістом системи універсальних фондів.

Цьому сприяли і наукові дослідження та вивчення фонду. Ось теми лише окремих з них: повнота забезпечення фондів Бібліотеки та книгозбірень області краєзнавчою літературою, ефективність вико-ристання періодичних видань, стан збереження бібліотеками Віннич-чини книг "Бібліотечної серії", тощо.

В Бібліотеці зосереджені як сучасні видання, що відображають останні досягнення вітчизняної і світової науки, техніки і культури, так і безцінні для сьогоднішніх і прийдешніх поколінь рідкісні видання XV-XIX століть.

Помітно збагатилася і видова структура фондів за рахунок нетради-ційних носіїв інформації: електронних, мікроносіїв, кінофотофо -нодокументів, неопублікованих матеріалів.

Сьогодні в "Тімірязєвці" склалася досить чітка структура інформацій -ного ресурсу Бібліотеки. В її основі – документний ресурс відділу зберігання основного фонду, який доповнюється гнучкою системою взаємопов'язаних з ним підсобних фондів відділів обслуговування читачів, створених за функціональними або галузевими ознаками.

Новий імпульс в процесі формування інформаційного ресурсу внесли Державна і регіональна програми поповнення бібліотечних фондів, в яких передбачені нормативи на придбання документів на різних носіях інформації, заходи щодо технічного оснащення бібліотек, система збереження бібліотечних фондів.

На виконання Державної програми збереження бібліотечних і архівних фондів у Бібліотеці створено відділ рідкісних і цінних видань, який нині налічує понад 60 тис. примірників.

На початок 2004 року фонд Бібліотеки нараховує майже 900 тис. примірників документів, з них: біля 500 тис. книг, понад 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, 27 тис. нотних видань, 2 тис. карт, 5,4 тис. альбомів, 5 тис. неопублікованих матеріалів, більше 8,5 тис. кінофотофоно -документів, серед яких платівки, аудіо- і відеокасети, CD, компакт-диски. Щорічно фонд поповнюється 18-19 тис. нових надходжень документів різних видів і типів. Лише періодичних видань Бібліотека отримує в межах 1000 назв, з них: понад 700 назв журналів та 300 – газет.

За типовими ознаками Бібліотека одержує більше 30% наукових видань, 20% – навчальної, по 15% – літератури виробничого змісту та довідкової, 17% – художньої, 3% – науково-популярної.

Досить широка мовна палітра наявного фонду. У Бібліотеці представ-лена література 42-ма мовами світу на традиційних та електронних носіях, серед яких переважають документи українською, російською, англійською, польською, німецькою.

Універсальний фонд Бібліотеки і за своїм змістом. Мабуть немає галузі знання, яка б не була представлена у документному фонді бібліотеки. Найбільша питома вага, в межах 23%, – суспільно-політичної літератури, 16% – документи природничої тематики та з питань сільського і лісового господарства, 20% – з питань техніки та переробної промисловості, 38% – гуманітарного профілю – це довідкові, енцикло-педичні видання, документознавство, фізкультура і спорт, бібліотечна справа, мистецтвознавство, мовознавство, художня література.

Обласна наукова бібліотека, як методичний і координаційний центр регіону, сприяє формуванню фондів бібліотек Вінниччини шляхом надання рекомендацій бібліотечним працівникам щодо удосконалення технологічних процесів, створення ядра фонду та репертуару передплати періодичних видань у відповідності до сучасних вимог та інформаційних запитів користувачів. Сприяє також професійному зросту бібліотечних працівників та надає безпосередню допомогу у поповненні фондів документами на різних носіях інформації.

Виробилася система вивчення якісного складу фондів бібліотек області, результати якого надсилаються у видавничі організації та республіканські методичні центри для формування репертуару "Бібліотечної серії" та інших соціально значущих видань. Таким чином фахівці ОУНБ намагаються впливати на видавничу політику нашої держави.

Крім відділу зберігання основного фонду, підсобні галузеві фонди зберігаються в таких структурних підрозділах:

· Відділ рідкісних і цінних видань;

· Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства;

· Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук із сектором журнальної періодики;

· Сектор газетної періодики;

· Відділ літератури та інформації з питань економіки і права;

· Відділ літератури та інформації виробничого профілю;

· Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства;

· Відділ літератури та інформації з питань мистецтв;

· Відділ літератури іноземними мовами;

· Відділ попереднього замовлення і видачі літератури;

· Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі;

· Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування;

· Сектор обмінно-резервного фонду.

Орієнтуватися у морі друкованої продукції, інших носіїв інформації Бібліотеки покликаний розгалуджений довідково-бібліографічний апарат, довідково-пошукові системи. Це – система каталогів і картотек, фонд довід-кових і бібліографічних видань, фонд виконаних довідок, в т. ч. віртуальних.

Довідково-бібліографічний апарат Бібліотеки має також свою непросту історію.Неодноразово мінялися системи класифікації, що спонукало до великої роботи з упорядкування як фондів, так і каталогів та картотек. У 1967 році Вінницька ОУНБ першою серед бібліотек колишнього Союзу запровадила в свою діяльність нову бібліотечно -бібліографічну класифікаційну систему – ББК, за якою було здійснено перебудову каталогів і картотек та розстановку фондів. Із відповідними змінами і доповненнями вона діє і дотепер.

Система каталогів і картотек Бібліотеки включає:

Основні каталоги і картотеки:

· генеральний службовий абетковий каталог;

· читацький абетковий каталог;

· систематичний каталог (виконує функції службового і читацького);

· абетковий каталог періодичних видань;

· систематична картотека статей;

Каталоги і картотеки окремих фондів і частин фонду:

· генеральний абетковий каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог рідкісних і цінних видань;

· абетковий каталог картографічних видань;

· систематичний каталог нових надходжень;

· картотека вокальних творів;

· систематичний каталог грамплатівок;

· абетковий каталог грамплатівок;

· абетковий каталог нотних видань;

· систематичний каталог нотних видань;

· картотека назв творів художньої літератури;

· систематичний каталог з питань бібліотекознавства і бібліографо -знавства;

· хронологічний каталог місцевих видань;

· абеткова картотека п'єс;

· абетковий і систематичний каталоги кінофотофонодокументів;

· абеткові каталоги обмінного і резервного фондів.

Зведені каталоги:

· зведений каталог краєзнавчої літератури;

· зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці (друкований і в електронному вигляді).

Процес інформатизації суспільства, впровадження нових інформа-ційних технологій проникає в усі сфери суспільного життя, в тому числі і в діяльність бібліотек.

Тому, починаючи з 2000 року, створюються власні електронні бази даних:

ЕБД "Комплектатор" (індивідуальний облік документів), "Книга" (електронний каталог книжкової продукції), "Аналітика" (електронна картотека статей), "Краєзнавча книга" , "Краєзнавча аналітика", "Іноземна книга", "Іноземна аналітика", "Рідкісна і цінна книга".

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – засновник і активний учасник Центрального українського корпоративного каталогу (ЦУКК).

Технологічні зміни багатьох бібліотечних процесів вплинули і на зміст роботи відділу формування фонду, обробки літератури та організації каталогів (зав. – Олексієнко Л.Г.). Основною функцією цього структурного підрозділу є здійснення науково-обгрунтованого, планомірного і систе-матичного формування фонду Бібліотеки документами на різних носіях інформації у відповідності до її статусу та інформаційних потреб користу-вачів, а також відображення його у довідково-бібліографічному апараті.

Для повноцінного і якісного формування фонду проводиться вив-чення національного документного потоку з метою придбання необхід-них видань, а також відбір найцінніших документів, що вийшли в інших країнах. З цією метою налагоджуються зв'язки з видавництвами, книгарнями, фірмами не лише м. Вінниці, а й інших міст України, через які замовляються необхідні документи. Використовуються прайси, рекламні повідомлення, сайти видавничих і книготорговельних організацій, а також безпосередні зв'язки – ярмарки, зустрічі, відвідування, спілкування за допомогою телекомунікацій.

Важлива ділянка роботи відділу – наукова обробка документів: бібліографічний опис, індексування, предметизація та технічна обробка, основне завдання якої – приведення довідково-бібліографічного апарату у відповідність до наявного інформаційного ресурсу та створення власних баз даних. Адже чим лаконічніше і правильніше охаракте-ризований документ, тим коротший шлях його пошуку.

Створення такого потужного ресурсу установи було б неможливим без самовідданої праці фахівців бібліотеки багатьох поколінь. Важко назвати всіх, хто був причетний до розбудови, становлення Бібліотеки та формування її інформаційного потенціалу. Але є імена, які неможливо не згадати сьогодні. Це працівники, які зробили неоціненний внесок в усі сфери діяльності бібліотеки і особливо у формування, збереження фонду та створення ДБА.

В першу чергу, це: Герой Радянського Союзу, колишній директор бібліотеки І.М.Філіповський, колишній заступник директора Г.К.Смагло, Н.О.Борщевська, Л.С.Будник, М.М.Гончарова, І.І.Костюкова, Є.М.Маковійчук, О.С.Пахмуренкова, В.Ф.Погуть. Наступне покоління, яке і до цього часу опікується здобутками і проблемами бібліотеки, – колишній її директор, заслужений працівник культури України А.Й.Лучко, Р.І.Дьяконова, С.Г.Івахова, В.В.Лучко, Н.В.Мельник, Г.Г.Подруцька, М.М.Слюсарчук, Л.М.Тимощук, С.І.Філіповська, Л.В.Зубалій, Л.М.Шпильова, М.С.Шлеймович .

Сучасна плеяда фахівців – це директор бібліотеки, заслужений пра-цівник культури України В.Ф.Циганюк, Г.М.Авраменко, Н.М.Барашивець, Л.А.Бойко, Є.І.Борачук, Л.В.Введенська, Т.В.Герасимова, Т.Ф.Гуменюк, М.Ю.Карягіна, О.І.Кізян, О.Б.Когут, Н.С.Михайленко, Т.І.Лятавська, О.Г.Ніколаєць, Л.Г.Олексієнко, Т.О.Пісна, Н.П.Ревус, Л.Б.Сеник, А.В.Сенкевич, В.Я.Середюк, М.Г.Спиця, А.С.Якущенко.

Особливої шани заслуговує великий ентузіаст бібліотечної справи, фахівець високого рівня – головний бібліотекар Л.Д.Чернецька, яка уже понад 30 років займається формуванням і організацією фондів як обласної наукової бібліотеки, так і книгозбірень Вінниччини. Більше 25 років очолювала вона відділ комплектування літератури ОУНБ, а з 2000 року – керівник новоствореної служби управління фондом бібліотеки (СУФ). Людмила Дмитрівна – організатор багатьох наукових вивчень і досліджень, учасник розробки галузевих програм, інших документів, що стосуються формування бібліотечних фондів. Вона пере-дає свої знання і досвід молодим спеціалістам. Відзначена Подякою Кабінету Міністрів України, Пам'ятним знаком Міністерства культури і мистецтв України "За багаторічну плідну працю в галузі культури".

Вагомий внесок у формування електронних ресурсів бібліотеки зробила головний бібліотекар, керівник служби інформаційно-бібліотеч -ного сервісу (СІБС) – Н.І.Морозова. Завдяки значній проектній діяльності служби було створено WEB-сайти LEAP "Інтернет – місце для читачів публічних бібліотек", "Електронне урядування – громадський доступ до місцевого уряду", а також "Вінницький регіональний інформаційний портал".

В усі часи одним з провідних напрямків наукової роботи Бібліотеки була її видавнича діяльність. За період функціонування установи сформувався значний пласт власних видань, особливе місце серед яких займають краєзнавчі матеріали інформаційного, бібліографічного, методичного, довідкового, аналітичного характеру. Є традиційні щорічники ("Література про Вінницьку область", "Знаменні і пам'ятні дати"), серійні ("Наші видатні земляки", "Вчені нашого краю"), а також матеріали актуальної тематики, приурочені до ювілеїв, знаменних і пам'ятних дат, подій, свят.

Відомості про інформаційні ресурси Бібліотеки представлені у бібліографічних покажчиках, списках, буклетах, довідниках, які готують структурні підрозділи Бібліотеки за своїм профілем спільно із сектором редакційно-видавничої роботи (зав. – Спиця Н.В.).

Слід акцентувати увагу на тому, що якими б цінними не були інформаційні ресурси бібліотеки, вони можуть просто перетворитися у сховище книг та інших документів, якщо не будуть доступні широкому загалу користувачів.

Першими зустрічають відвідувачів бібліотеки – працівники сектору реєстрації користувачів та єдиного статистичного обліку (зав. – Черняєва В.В.). Їх функціональні обов'язки пов'язані із записом користу-вачів до Бібліотеки, обліком основних показників роботи, підготовкою зведених статистичних даних, вивченням та аналізом якісного складу читачів та наданням їм рекламно-інформаційних послуг про діяльність бібліотеки, правила користування, її інформаційний ресурс. У секторі ведеться ЕБД "Читач".

Щорічно користуються інформаційними ресурсами Бібліотеки біля 38 тис.мешканців м.Вінниці та області (серед них майже 2 тис. Інтернет-користувачів), які опрацьовують понад 800 тис. документів на різних носіях інформації.

 

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ

Н.І.Морозова, керівник служби СІБС

тел.: (0432) 35-17-04

Сьогодні в усьому світі йде процес переходу до нової соціально -економічної формації, що умовно називають інформаційним сус-пільством. Це поняття "інформа-ційне суспільство" міцно ввійшло не тільки в лексикон фахівців ін-формаційної галузі, але й в ужи-ток політиків, економістів, учених, бібліотечних працівників. Інфор-маційні технології стають базо-вими, і рівень їхнього розвитку в значній мірі визначає рівень розвитку країни в цілому.

"Бібліотеки входять в інформаційне суспільство, і бібліотеки сприяють прискоренню перетворення суспільства в інформаційне – ось одна з головних тенденцій розвитку бібліотечної справи сьогодні" (з виступу Президента Асоціації ЕБНІТ Я.Л.Шрайберга на Міжнародній науково-практичній конференції "Крим-2003" "Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові форми співробітництва").

Бібліотеки і бібліотечно-інформаційні технології досить активно впливають на реалізацію інформаційних процесів:

· формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору як частини світової інформаційної інфраструктури;

· інтенсивний розвиток нових і високих технологій, орієнтованих на масове використання сучасних інформаційних технологій;

· створення і розвиток ринку інформації і задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах;

· підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного обміну за рахунок поширення регіональної, національної і міжнародної інформа-ційної взаємодії;

· створення системи забезпечення прав громадян і соціальних інсти-тутів на вільне одержання, розповсюдження і використання інформації.

Соціальна місія сучасної бібліотеки – надання користувачеві доку-мента. Тому головним завданням регіональних ОУНБ повинно стати формування, збереження і забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що задовольняють суспільні, наукові, професійні і навчальні потреби жителів регіону.

Досить істотно змінило ресурсний потенціал бібліотеки використання високих технологій. Новий підхід до формування фонду – "від володіння до можливості доступу" – дозволяє, використовуючи засоби Інтернет і електронної пошти, виконувати різні за рівнем читацькі запити. Високі технології не тільки кардинально змінили склад інформаційних ресурсів, але і зробили обслуговування універсальним, підвищили рівень його комфортності, якість. Інформація, інформаційні технології та послуги – телекомунікації, телебачення, комп'ютерні науки і технології зростають більш швидкими темпами і починають домінувати в культурі.

Формування регіональних інформаційних ресурсів розпочиналось в книгозбірнях – найдавніших суспільних інститутах, що здійснюють кумуляцію, збереження і використання документованих знань. Такий підхід дав змогу у стислі строки з незначними витратами досягнути вагомих результатів, оскільки забезпечив включення накопичених упродовж століть бібліотечних фондів у нову інформаційну інфра-структуру суспільства. В результаті – ОУНБ стали потужними регіональ -ними інформаційними центрами.

В своєрідний Регіональний національний центр інформації перетво-рюється поступово й Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, яка, маючи найбагатші в області документні ресурси, активно формує власні електронні бази даних, на сконцентровану в яких інформацію попит у користувачів досить високий і постійно зростає.

Цілі і мотиви звертання користувачів у Бібліотеку різні. Так, студенти юридичних, економічних, технічних вузів приходять часто працювати зі списками документів, що містять постанови і розпорядження Уряду України за визначений період часу. Читачам, що мають вищу освіту, часто потрібна фактографічна та довідкова інформація. Однак, значна більшість користувачів правових БД віддає перевагу пошуку за ключовими словами, оскільки вони мають про документ досить приблизні, часто емоційні уяви. Бібліотека надає різні послуги, але розглянемо, насамперед, обслуговування Інтернет-ресурсами .

Законодавчі та правові Інтернет-ресурси:

http://www.president.gov.ua/

Інтернет-представництво Президента України

Сайт містить інформацію про Президента України, державну владу, тексти офіційних документів. Представлені такі сервіси, як „Запитання,

листи", громадська приймальня, форуми, зворотній зв'язок. Відвідувач сайту може побачити матеріали першої Інтернет-конференції Президента України, звернутися до сайту Росії в Україні, ознайомитися з роботою прес-центру Адміністрації Президента, прочитати стенограми виступів.

http://www.rada.kiev.ua/  

Сайт Верховної Ради України

Законодавство України;

Законопроекти;

Веб-сторінки комітетів;

Інформаційний сервер Верховної Ради;

Веб-сторінки депутатських фракцій і груп;

http://www.legality.kiev.ua/ilp/ilp.home  

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

Сайт містить тексти законопроектів і проектів постанов Верховної Ради України 4-го скликання, а також коментарі до цих проектів. Коментарі створюються експертами Інституту і складаються з історії питання, що розглядається, короткого викладу сутності проекту, висвітлення позитивних і негативних його аспектів, а також зауважень експертів Інституту.

http://www.zakon.gov.ua/

"Законопроекти України"

Сайт був першим, котрий дав можливість усім зацікавленим грома-дянам знайомитися з текстами законопроектів, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України, і одержувати іншу актуальну інформацію про діяльність парламенту. Створена на сайті система коментування дозволяє кожному взяти участь в обговоренні законопроектів, залишити свої побажання до них, ознайомитися з пропозиціями інших відвідувачів.

http://www.kmu.gov.ua/control/

"Урядовий портал".

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Подано матеріали про уряд України та його діяльність. Представлено довідник урядових установ та організацій, електронне урядування, базу документів „Нормативно-правова база", роботу прес-центру. Велика частина порталу присвячена темі „Європейський вибір": Огляд європейської преси, календар подій, спільні органи, правова база співпраці, спільна стратегія ЄС щодо України, все про ЄС. Інтернет-ресурси: короткий путівник по сайтах Європейського Союзу, євро – грошова одиниця

12 країн-членів ЄС. Все, що необхідно знати про євро. Офіс офіційних публікацій ЄС. Містить останні новини ЄС, інформацію про установи ЄС, публікації, висвітлюється політика ЄС в різних сферах життя країн ЄС. Представництво України при Європейському Союзі тощо. На порталі подано такі сервіси, як передплата, гаряча лінія, поштова скринька, урядові вакансії.

З інформацією про інші державні установи, які були представлені в Інтернет, можна ознайомитися за списком електронних адрес на Регіональному інформаційному порталі, створеному Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – http://irp.vn.ua/

Електронні журнали та газети України, що представлені в Інтернет

Сайти, які містять електронні адреси:

http://rada.kiev.ua/LIBRARY/mark6.htm  

http://www.ukrop.com/ua/directory/nation/smi/np1?cur=201-00-0-0-00-00-001-  

http://elvisti.com.ua/e-about.shtml  

http://www.brama.com/ukraine/sprav.html  

http://mass-media-ww.kiev.ua/eur/ua/kiev/iternt/intrkiy–ea002.asp  

http://www.meta.ua/ua/topics.asp?t=83&rgn=44&st=1  

Регіональні газети

http://www.news.vin.com.ua  

Економічні та соціальні ресурси Інтернет

http://www.finance.com.ua/

Український фінансовий портал. Таблиці, графіки і огляди по валютному, грошовому і фондовому ринках України та зарубіжжя. Конвертор валют і система пошуку по Інтернет-ресурсах банків України.

http://www.ukrbiz.net/  

Портал надає широкий спектр послуг для ведення бізнесу. На сайті: інтерактивна база даних кампаній і підприємств України, прайс-листи, прес-релізи, новини, дошка оголошень, бібліотека, безкоштовний хостінг і пошта.

http://www.ukrbusiness.com.ua/  

Бізнес-портал: огляд преси, новини, веб-ресурси, електронна комерція.

http://www.ukrindustrial.com/  

Україна – промислова. Розділи серверу: прайси промислової продук-ції, ринок будівельних матеріалів та оснащення, каталог промислових підприємств України, бази даних по промислових товарах, програма «Неліквіди підприємств України», дошка оголошень.

Веб-сайт Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

https://library.vn.ua/

Веб-сайт Бібліотеки існує з 1998 року і по праву є одним з найпотуж-ніших серед бібліотек України. Щоденно інформацією сайту користуються від 80 до 200 відвідувачів.

Веб-сайт розрахований на користувачів різних категорій.

На головній сторінці можна дізнатись про сьогодення Бібліотеки. Події, які відбуваються в ній, часто супроводжуються добірками фотогра-фій, розширеними текстами та зовнішніми посиланнями. Є тут оголо-шення, адреса Бібліотеки тощо.

Основні розділи сайту:

· Про Бібліотеку – подана історія Бібліотеки та хроніка основних подій за майже віковий період;

· Адміністрація – представлена інформація про директора Біблі-отеки, Циганюка Василя Федоровича, розкрита її структура;

· Нормативні документи – у цьому розділі користувачі можуть ознайомитись з Статутом Бібліотеки та Концепцією її розвитку до 2010 р.;

· Структурні підрозділи – список відділів, служб та секторів Бібліо-теки. Розділ може бути корисний і її читачам, так як тут представлена інформація про їх розміщення, телефони та літературу, яку можна отримати у відділах обслуговування;

· Календар заходів – у розділі представлена щомісячна інформація про заплановані заходи Бібліотеки та її діяльність;

· Читачеві – ряд документів, які описують процедуру запису та правила користування Бібліотекою – незамінний інструмент для всіх читачів Бібліотеки;

· Наші видання – у розділі представлена велика колекція повнотексто -вих видань Бібліотеки: бібліографічних покажчиків, календарів знамен-них і пам'ятних дат, довідників, буклетів про видатних людей Вінниччини, матеріалів наукових конференцій бібліотечних працівників тощо. Даний розділ користується великою популярністю серед відвідувачів сайту.

· Віртуальні виставки – у розділі подані тематичні добірки бібліогра -фічних матеріалів, тематичних виставок, фоторяд та списки електронних адрес за темами;

· Веб-проекти – добірка посилань на веб-сайти, які створено зусил-лями працівників Бібліотеки;

· Гостьова книга – тут кожен користувач може залишити свої побажан-ня чи коментарі стосовно роботи нашого веб-сайту чи Бібліотеки загалом;

· Ресурси Інтернет – добірка посилань на сайти інших бібліотек України, електронних видань Інтернет тощо.

Також на сайті можна отримати он-лайн-довідку, консультацію з обраної теми, або дізнатися, чи є необхідна книга у фондах Бібліотеки.

Веб-сайт Бібліотеки постійно розвивається, надаючи користувачам все більше і більше інформації та сервісів.

Вінницький регіональний портал

http://irp.vn.ua/

Вінницький регіональний портал створено у 2000 році за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" для надання доступу до регіональної інформації якомога більшій кількості користувачів як у Бібліотеці, так і за її межами. На сьогоднішній день на порталі розміщено близько 500 повнотекстових статей з історії та географії, релігії та культури, освіти та медицини.

Досить повно представлено органи місцевої влади обласного, міського та районного підпорядкування: всі управління при Вінницький обласній державній адміністрації, місто Вінницю, всі райони області. Кожен район подано на порталі за такою схемою: Загальна довідка про район; Історична довідка; Структура управління районом; Економічна географія району; Транспортні зв'язки; Засоби масової інформації; Екологія; Релігія; Освіта; Культура; Медицина; Туризм, готелі, пам'ятки культури.

На порталі ведеться стрічка новин, яка щоденно оновлюється. У створенні новин Бібліотека активно співпрацює з управлінням внутріш-ньої політики облдержадміністрації, управлінням фізичної культури та спорту, управлінням соціального захисту населення, управлінням з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобиль -ської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.

Якщо користувач не знайшов на порталі інформації, яка його цікавить, він може у розділі «веб-ресурси» знайти посилання на інші регіональні сайти. На сьогодні у цьому розділі описано 265 регіональних сайтів.

Крім інформаційних, слід відзначити і сервісні функції порталу.

Сервіси, які пропонуються користувачам: інтерактивні опитування; контактна форма; відправка електронної пошти; система спілкування (чати); обговорення будь-яких тем за допомогою системи форумів; курси валют; погода; відправки SMS-повідомлень.

Зараз сайт щоденно відвідує близько 40 чоловік, але популярність його постійно зростає.

Локальні бази даних

При пошуку інформації з українського законодавства, використову -ється БД "Ліга: Закон", що встановлена на двох комп'ютерах у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування і літератури та інформації з питань економіки і права. Вона постійно поповнюється новими документами за допомогою електронної пошти. Представлені в Бібліотеці правові інформаційні бази мають свої особливості використання. При роботі користувачів з ними перевагою є наявність розвинутої системи пошуку документів за будь-якими реквізитами.

До особливостей бази можна віднести: пошук по ситуації; пошук за джерелами опублікування; наявність проектів законів; велика кількість посилань у документах; коментарі в тексті, пошук по всіх базах.

Особливу групу складають запити з економічних, соціально -політичних проблем, капітальних вкладень, інвестицій, з реєстрації підприємств малого і середнього бізнесу. Джерелом виконання таких запитів служать БД „Бізнес-провідник", ресурси Інтернет, сайт міської мерії http://www.city.vin.com.ua/uk/main/business  і портал Вінницької ОУНБ http://irp.vn.ua/

Комп'ютерна довідкова система "Бізнес-провідник" Вінницької області"

Розробка, авторське право – Чернилевський Г.І. Україна, Вінниця, 2001-2003 рр.

master–of–storm@hotmail.com  

Програма містить дані про підприємства м.Вінниці та Вінницької області.

Результати пошуку виводяться у вигляді карток, таблиць, де вказуються назва організації, її керівники, адреса, контактні телефони, дні роботи, річний обіг коштів, рік заснування, чисельність працюючих, а також продукція і послуги.

Класифікатор видів діяльності і запатентовані технології надано Вінницьким відділенням "КОМПАСС".

Аналіз роботи свідчить про тенденції росту популярності комп'ютерних інформаційних систем, завдяки оперативності пошуку, повноті інформації, відкритості, вірогідності і доступності її для користувачів. Комп'ютерні програми дозволяють працювати в режимі он-лайн. Практично всі системи дають можливість зберегти інформацію на дискетах або роздруковувати її на принтері. Так, на сайті нашої Бібліотеки був відкритий новий сервіс для віддалених користувачів "Електронна довідка" https://library.vn.ua/for-users/spravka-search

Особливістю роботи СІБС є комплексний характер обслуговування, що виражається не тільки в інформаційному обслуговуванні за допомогою комп'ютерних технологій, але й у наданні користувачам кваліфікованої консультації. Треба визнати також і той факт, що запити читачів багато в чому змінилися. Користувачі приходять у Бібліотеку часто

і за юридичною допомогою, іноді не маючи іншої можливості одержати її безкоштовно. Останнім часом Бібліотека активно співробітничає з юридичною клінікою МАУП, члени якої консультують безкоштовно і користувачів Бібліотеки.

Корпоративні регіональні ресурси (проекти)

Проект "Створення регіональних інформаційних порталів на базі публічних бібліотек" сприятиме створенню єдиного інформаційного продукту на базі ліцензійного програмного забезпечення і надалі буде інтегрованим в єдину інформаційну мережу України.

Адреса порталу: http://irp.vn.ua/

Структура першого рівня порталу: Культура; Медицина та здоров'я; Освіта і наука; Преса та ЗМІ; Природа та екологія; Подорожі & транспорт; Робота і бізнес; Соціальний захист; Суспільство і держава; Товари і послуги; Туризм; Шлюб і сім'я; Хобі, відпочинок.

Новий проект ОУНБ "Створення Регіонального корпоративного каталогу" буде сприяти об'єднанню інформаційних ресурсів бібліотек Вінницького регіону на базі регіональної телекомунікаційної мережі у рамках єдиного програмного продукту ІРБІС. Він сприятиме створенню логічної мережі, яка об'єднуватиме бібліотеки регіону на гармонізацію правил їхньої взаємодії при створенні і використанні загальних ресурсів на основі використання стандартів відкритих систем.

Діючий проект "Створення Центрального українського корпоративного каталогу" (ЦУКК) існує більше 3 років і дає можливість надавати демократичний доступ читачам в режимі он-лайн до аналі-тичної картотеки статей з українських журналів. Зараз до нього є доступ в локальній мережі Бібліотеки, а надалі він буде представлений на веб-сайті ОУНБ. Проект працює на програмному забезпеченні ІРБІС.

БД "Електронний каталог"

Протягом чотирьох років створюється електронний каталог та електронна картотека статей. Зараз їх бази даних містять понад 95 тис. записів, зокрема: БД "Аналітика" – 62899; БД "Книга" – 11546; БД "Комплектатор" – 12934; БД "Краєзнавча книга" – 1059; БД "Краєзнавча аналітика" – 1564; БД "Іноземна книга" – 662; БД "Іноземна аналітика" – 984; БД "Рідкісна і цінна книга" – 3148.

Проект Інформаційний центр "Вікно в Америку" . На базі відділу літе-ратури іноземними мовами було відкрито інформаційне обслуговування користувачів книжковими та спеціальними фондами, журналами за такими інформаційними блоками: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення іноземної мови. Зараз центр має унікальний фонд, представлений на CD-ROM та DVD, на відео- та аудіокасетах.

DVD – колекцію представлено за такими темами: Історія (13); Детектив (1); Комедія (12); Мюзикли (2); Фільм-жах (1); Мультиплікаційні фільми (3); Мелодрама (3); Бойовик (3); Фантастика (2); Містика (1); Драма (16).

В колекцію ввійшли найбільш цікаві кінофільми: кінокомедії, мюзикли, фантастика, мультиплікаційні фільми. Найбільшу увагу привертає картина Patriot (Патріот), яка була визнана найкращим фільмом і номінована Оскаром у 1995 році. Жанр мелодрами представлено одним із найбільш популярних і улюблених американських фільмів "Casablanca" (Касабланка), який став переможцем трьох академічних нагород і був визнаним найкращою голлівудською картиною усіх часів.

Окрім DVD-колекції, Інформаційний центр "Вікно в Америку" пропонує і відеоколекцію американських фільмів різного жанру: Історичні фільми (34); Наукова драма (1); Документальний фільм про американські смаки; Мелодрама (2); Комедія (2); Фантастична фільм "Star Wars" (Зіркові Війни).

Характеризуючи історичні фільми, важко виділити серед них най-кращі, тому що кожна історична подія має свою особливість. Та все ж варто зосередити увагу на серії відеокасет Freedom (A History of US)/(Свобода/Історія США), що представлена глядачеві Ф.Кюнхардтом III, Н.Сейнер та П.Кюнхардтом. Дана серія включає вісім відеокасет, кожна з яких складається з 2-х епізодів. Кожен епізод, в свою чергу, це певний історичний період в житті американців: як все починалося і до подій сього-дення, не обминаючи і страшний теракт, що стався 11 вересня 2001 року.

Наукова драма

"Race for the Super bomb" (Гонитва за супербомбою ). Цей визначний фільм Т.Отта демонструє боротьбу за створення зброї, яка могла б спасти світ від руйнівної війни, а чи спонукати до його знищення.

Документальний фільм про американські смаки

"United Tastes of America" (Поєднання смаків жителів Америки). Присвятивши своє життя вивченню різних кухонь світу і зібравши різні рецепти з приготування їжі, Д.Хафнер подає про це цікаву інформацію у фільмі Д.Пресвіла, К.Фарел та Н.Колтона "Поєднання смаків жителів Америки".

CD-ROM колекція: Історія (6); Суспільно-політичні CD-ROM (2); Енциклопедії (5); Освіта (5).

Історія США неможлива без людей, які творили, підтримували, вдосконалювали цю країну. Це, власне, Президенти Америки, які були невід'ємною частиною Сполучених Штатів, її історичного минулого та сьогодення.

Диск "USA Presidents" (Президенти США) – це повна, вичерпна інформація про всіх Президентів країни (портрети і біографії, запис голосів Президентів XX століття від Теодора Рузвельта до Біла Клінтона, символи Президентів). Окрім цього, подані портрети і біографічні дані перших леді – дружин Президентів.

Диск "American Vista Atlas" (Американський атлас) презентує цікаву та пізнавальну інформацію про США. Даний CD-ROM включає: політичні, топографічні і тематичні карти для кожного штату; більше, ніж 600 кольорових фотознімків, на яких зображені пейзажі та люди Америки; приклади регіональних діалектів; багатство історичної інформації, включаючи документи, карти та музику, іншу корисну інформацію.

"2003 Grolier Multimedia Encyclopaedia" (Мультимедійна енциклопедія) – це CD-ROM, на якому представлені статті трьох рівнів складності, атлас, словник, тезаурус та багато іншої корисної інформації пізнавального та навчального характеру.

Освіта була, є і буде важливим аспектом в житті кожної людини. На сучасному етапі розвитку суспільства значну роль відіграє міжнародна освіта. Але для того, щоб навчатися за кордоном потрібно знати мову тієї країни, де є бажання навчатися. Тому вивчення іноземної мови – це дійсно дуже необхідно в час розвитку тісних відносин із зарубіжними країнами.

CD-ROM "How to Prepare for the TOEFL" (Як підготуватись до TOEFL) – це один з найкращих варіантів вдосконалити свої навики з англійської мови та отримати можливість поїздки в США на навчання. Як відомо, є спеціальний екзамен TOEFL, який складають всі бажаючі потрапити в Америку. Даний CD-ROM якраз і включає питання та відповіді про екзамен TOEFL, практичні вправи та вісім видів тестів подібних до тих, які мають місце при складанні цього екзамену.

Проект "Пушкінська бібліотека" , який було фінансовано Міжнародним фондом "Відродження", представництво Дж. Сороса в Україні. В рамках проекту було отримано на 15 CD-ROM – енциклопедії, довідники та словники за такою тематикою: історія, мистецтво, освіта.

Наприклад, електронна енциклопедія "Світ навколо нас". Містить 10 млн. слів, понад 7 тис. статей та 6 тис. ілюстрацій, 3 тис. біографій, а також 600 географічних та історичних карт. Видання доповнює електрон-ний пошук за ключовими словами, повнотекстовий пошук. Представлено понад 4 тис., фотографій, на яких можна побачити пам'ятники культури, архітектурні споруди давнього світу та середньовіччя. Перед вами постає дивовижний світ живого – від мікроскопічних істот до людини, а також створені людиною роботи та зроблені нею відкриття.

CD-ROM "Енциклопедія російського кіномистецтва 97". Структура диску – історія кіно, кіностудії, фільми, музика, актори, оператори, режисери та композитори. В цьому електронному виданні зібрано понад 4200 статей про вітчизняні фільми, що були зняті в період з 1908 по 1996 рр., 550 біографій і фільмографій російських акторів, режисерів, художників і композиторів. Користувач зможе проглянути 54 кінофраг-менти популярних картин і монтажні листи до них, прослухати 35 звукових фрагментів, перечитати статті з історії кіно. Для комфортної роботи з диском є спеціальна система пошуку.

Путівники "Петергоф" та "Московский Кремль" на лазерних дисках.

Вперше наш користувач матиме змогу побачити палацо-парковий ансамбль Петергоф – резиденцію імператора Петра І, яку було створено за зразком Версалю. Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. російські та європейські архітектори, скульптори і художники створювали всі ці чудові споруди, фонтани. Бароко, класицизм, ампір переплетені в прекрасних і неповторних фасадах та інтер'єрах палаців, що знаходяться на березі Фінської затоки. Путівник містить понад 300 слайдів, 40 хвилин відеосю-жетів, біографій всіх тих, хто будував ці ансамблі, інтерактивні карти парків і плани палаців, а також спеціальні екскурсії.

Колекція українських видань на CD

Електронний журнал "Зібрання законодавства України" . Матеріали подано на базі довідкової системи „Omega". Він містить понад 30 тис. нормативно-правових актів вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Є аналітичний покажчик – зручний інструмент для огляду та аналізу змін до законодавства, зроблена систематизація законодавства за галузями.

Електронний каталог на CD "Каталог кириличних стародруків. Друкарня Михайла Сльози". Його було видано за підтримки Міжна-родного фонду "Відродження" на базі Української академії друкарства та Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника.

Лазерний диск "Вільям Шекспір в українських перекладах" – проект, який було здійснено Науковою бібліотекою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" спільно з Міністерством культури і мистецтв України, та Британською Радою в Україні. Даний проект став логічним продовженням проекту "Бібліотека тисячоліття". Цей диск є унікальним виданням і містить тексти відомих творів В.Шекспіра – від виконаних майже сторіччя тому П.Кулішем до раритетних перекладів таких митців української діаспори, як Т.Осьмачка, Ю.Клен, В.Барка. Окрім художніх текстів представлені й численні літературно-критичні розвідки, присвячені історії перекладів В.Шекспіра

в Україні. Користувачі матимуть змогу ознайомитися і з науковими матеріалами, у центрі яких перебуватимуть життя і творчість геніального драматурга, зокрема розвідка одного з перших українських дослідників шекспіріани М.Стороженка. Диск містить багаті і колоритні ілюстрації, переважна більшість яких на традиційних носіях важкодоступна пересіч-ному користувачеві. Так, наприклад, чимало ілюстрацій запозичено з видань творів Шекспіра, здійсненого на початку ХХ століття видавниц-твом Брокгауза та Ефрона.

Електронний підручник "Історія України" . Його розроблено як мультимедійну навчальну програму з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів: курс історії України, хронологія, де стисло подано історію України у вигляді дат, подій та їх наслідків; персоналії, історичні документи, які мали вирішальний вплив на історію ("Руська правда", літописи, Універсали тощо); література до курсу. Крім того є посилання на сайт підтримки www.agg.com.ua.

Інформація стала одним з найбільш значимих ресурсів людського співтовариства. Збереження, раціональне використання і розвиток цього стратегічного ресурсу є завданням величезного значення для будь-якого суспільства і держави. У той же час гігантські обсяги вже накопи-ченої інформації, безупинний її ріст, різнорідний і роз'єднаний за багатьма ознаками характер збереження і розповсюдження, відсутність уніфікованого доступу до неї створюють певні проблеми її ефективного використання.

Усвідомлення зазначених проблем, а також якісні зміни в галузі розвитку сучасних інформаційних технологій і засобів передачі даних призвели до необхідності пошуку нових підходів і рішень проблем створення сховищ інформаційних ресурсів, їхньої організації, засобів доступу до них користувачів. В узагальненому вигляді такі підходи сьогодні стали трактувати, як створення "цифрових" або "електронних" бібліотек.

У нашій Бібліотеці планується створити спеціальний відділ обслуго-вування – медіатеку, де будуть представлені всі електронні ресурси, Інтернет, відео та телебачення. Читач матиме можливість отримати будь-яку інформацію одразу в одному спеціалізованому місці або в режимі он-лайн. Таким чином, на зміну інформаційному обслуговуванню на друкованих носіях, приходить нове обслуговування користувачів, засноване на електронному представленні найрізноманітнішої інфор-мації, що тиражується у необмеженій кількості і є оперативно доступною по глобальних комп'ютерних мережах незалежно від часу звертання до неї і місцезнаходження користувачів.

 ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ

Т. В. Герасимова, головний бібліотекар

тел.: (0432) 35-23-82

Відділ зберігання основного фонду розпочав свою діяльність разом із заснуванням Бібліотеки у 1907 році. Основними його функціями завжди були організація і збереження єдиного фонду Бібліотеки та формування з накопичених документних ресурсів Бібліотеки мобільних підсобних фондів для галузевих відділів обслуговування читачів, яким на тимчасове користу-вання передавалася найбільш актуальна література за їх профілем.

На сьогодні з єдиного інформацій -ного ресурсу Бібліотеки, що становить близько 900 тис. примірників документів, у галузеві відділи передано біля 35 відсотків видань, півмільйонний же фонд залишається у відділі зберігання основного фонду.

В ряду інших підрозділів фондоутримувачів, цей відділ займає особливе місце не лише за обсягом інформаційного ресурсу, але й за характером джерел інформації: різних типів і видів, з усіх галузей знань, багатої мовної палітри, великої хронологічної глибини (книги – з 1941 по 2003 р., журнали – з 1902 по 2003 р.). У зв'язку зі створенням у 2000 році відділу рідкісної і цінної книги, йому були передані документи до 1941року видання.

Особливістю відділу зберігання основного фонду є й те, що накопичена в ньому інформація не користується повсякденним попитом, але при цьому не втратила своєї історичної і наукової цінності та є невичерпним джерелом для науковців, істориків, політиків, дослідників. Окрім ретрови-дань, саме в цьому відділі, зазвичай, зберігається нова література, що надходить у Бібліотеку в єдиному примірнику.

Оскільки відділ не працює безпосередньо з користувачем, будь-яке видання з його фонду користувач може отримати для опрацювання через відповідні галузеві відділи обслуговування.

Інформаційний ресурс відділу – це багатотомні академічні видання діячів вітчизняної та зарубіжної науки, культури, літератури, збірники наукових праць та досліджень, вчені записки науково-дослідних установ, серійні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, журнальна періодика.

У фонді відділу зосереджена основна частина літератури повоєнного періоду: суспільно-політичної, природничо-наукової та виробничої тематики, книги з питань історії, філософії, релігії, мовознавства, літературознавства, мистецтва, біля 45 відсотків видань художньої літератури. Вийшовши друком у 50-60-і роки ХХ століття, певна кількість видань не перевидавалась і є бібліографічною рідкістю.

Природничі науки відділу представлені літературою з математики, фізики, хімії, астрономії, геології, палеонтології, біології та зоології. Найбільш вагомою частиною природничих зібрань є фундаментальні видання класиків світової та вітчизняної науки, відкриття яких були основоположними не тільки для свого часу, але й для наступних поколінь – Декарта, Ньютона, Ампера, Фарадея, Максвелла, Лобачевського, Менделєєва. У фонді відділу зберігаються академічні видання російського вченого-енциклопедиста М.Ломоносова "Полное собрание сочинений" в 11-ти томах (М., 1950-1983), в якому зібрані його праці з фізики, хімії, астрономії, мінералогії, географії, філології; біолога І.Мечнікова "Собрание сочинений" в 16-ти томах (М., 1955-1964), натуралістів Ч.Дарвіна "Сочинения" в 9-ти томах (М., 1951-1959) з його знаменитою працею "Походження видів" та І.Мічуріна "Сочинения" в 4-х томах (М., 1948), винахідника періодичної системи елементів Д.Менделєєва "Сочинения" в 24-х томах (М., 1954), автора теорії відносності А.Ейнштейна "Собрание научных трудов" в 4-х томах (М., 1965-1967), роботи з ядерної фізики І.Курчатова "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1982-1984), О.Ландау "Собрание трудов" в 2-х томах (М., 1969).

Видавнича серія "Класики науки", засновником якої був відомий учений академік АН СРСР С.Вавилов, знайомить з працями найбільш видатних представників природничих наук всіх часів та народів. В цій серії вийшли з друку "Всеобщая арифметика или книга об арифметических синтезе и анализе" (М., 1948) І.Ньютона, "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1971-1974) з математики французького вченого Л.Пуанкаре, маловідомі широкому загалу природознавчі праці видатного німецького поета Й.Гете "Избранные сочинения по естествознанию. Образование и преобразование органических существ" (М., 1957), "Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов" (М., 1972) Е.Резерфорда, "Научные труды" в 2-х томах (М., 1971-1972) з атомної фізики італійського вченого Е.Фермі, "Экспери -ментальные исследования по электричеству" М.Фарадея (М., 1947).

У відділі зберігаються праці видатних учених ХІХ-ХХ століть К.Бера, М.Зелінського, Д.Гіббса, В.Вернадського, О.Ляпунова, О.Маркова, П.Чебишева, К.Тімірязєва. Ім'я останнього було присвоєно Гоголівській публічній бібліотеці – нині Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва. "Вибрані праці" в 4-х томах цього відомого в науко-вому світі ученого-ботаніка українською та російською мовами, окремі роботи: "Життя рослин" (К., 1953), "Избранные работы по хлорофилу и усвоение света растениями" (М., 1948) займають почесне місце серед зібрань природничих наук відділу.

Науково-біографічна серія знайомить читача з життям та діяльністю класиків світової науки: математика античного світу Архімеда, астрономів Дж. Бруно, Г.Галілея, вченого-енциклопедиста М.Ломоносова, математиків ХVІІІ-ХІХ ст. Г.Монжа, Д.Бернуллі, В.Вольтерро, Х.Гольдбаха, С.Ковалевської, давньоіндійського математика, астронома Аріабхата, французького вченого, математика, фізика ХVІІІ ст. Рене Декарта, натураліста ХVІІІ ст. К.Ліннея, російського мікробіолога Н.Красильнікова.

Надзвичайно важливими є оглядові матеріали, що присвячені розвитку окремих галузей природничих наук або напрямків в історії розвитку фізики, математики, географії. Найбільш цікаві з них: "История математики с древнейших времен до начала ХІХ столетия" в 3-х томах (М., 1969-1972) та "История отечественной математики" в 4-х томах (М., 1967-1970).

Питання історії розвитку світової біологічної науки протягом 2,5 тис. років висвітлені в книгах В.Лункевича "От Гераклита до Дарвина" в 2-х томах (М., 1960) та "Истории биологии от начала ХV века до наших дней" (М., 1975). Це біологія античного світу, середніх віків, епохи Відродження, ХVІІ-ХVІІІ віків. Монографія "Жизнь животных" в 6-ти томах (М., 1968-1971) присвячена опису тваринного світу, його будови, розвитку та значення для практичної діяльності людини.

Видання АН СРСР "Основи палеонтологии" в 15-ти томах (М., 1959-1964) буде цікава для геологів та палеонтологів багатим історичним матеріалом про будову земної поверхні.

"Астрономический календарь" , що зберігається у відділі з 1944 по 1986 рік, містить статті про розвиток астрономії та астрономічних спостережень за період більше сорока років.

Ряд видань відділу висвітлюють розвиток природничих наук в Україні. Історії розвитку фізико-математичних дисциплін присвячена робота "Очерки по истории математики и физики на Украине" (К., 1978). Монографія "Развитие биологии на Украине" в 3-х томах (К., 1984-1985) – перша в історично-науковій літературі праця про основні етапи розвитку біологічних наук нашої держави, що були закладені в давні часи, періоди накопичення біологічних знань, їх диференціація за окремими дисциплінами в ХVІІІ-ХІХ ст., тенденції розвитку біології України 80-х років ХХ ст.

Багаті інформацією видання АН України "Фауна України" в 40-ка томах (К., 1956-1981) та "Флора України" в 9-ти томах.

Довідкова література відділу вміщує суттєві матеріали з усіх галузей природничих наук та практичної діяльності: "Математическая энциклопедия" в 6-ти томах (М., 1977-1984) – довідкове видання з усіх розділів математики: арифметики, алгебри, геометрії, тригонометрії. "Краткая химическая энциклопедия" в 5-ти томах (М., 1961-1967), "Физический энциклопедический словарь" (М.,1983), "Биологи -ческий энциклопедический словарь" (М., 1986), "Географічна енциклопедія України" (К., 1989-1993) в 3-х томах – видання, що користуються незмінним попитом користувачів.

Основу літератури з питань медицини та охорони здоров'я відділу складають зібрання творів відомих учених-медиків: І.Павлова, М.Пирогова, Д.Заболотного, М.Бурденка, О.Богомольця, Е.Коха, М.Семашка, С.Спасокукоцького, О.Шалімова.

Серед великої кількості цих видань привертає увагу енциклопедична праця мислителя, вченого, медика середньовіччя Абу Алі Ібн Сіна, відомого в Європі як Авіценна "Канон врачебной науки" в 5-ти томах, 6 кн. (Ташкент, 1961-1980). Написаний в 1012-1024 роках, він був джере-лом медичних знань в країнах Європи протягом шести віків, формував мислення багатьох поколінь лікарів.

Не втратили свого значення до наших часів праці класика світової медицини, видатного хірурга М.І.Пирогова. Його праці з військово-польової хірургії відомі далеко за межами країни. "Собрание сочинений" в 8-ми томах (М., 1957-1960) – це зібрання праць автора з топогра-фічної анатомії людини, схеми проведення хірургічних операцій. Останні роки життя М.Пирогов провів у садибі "Вишня", що недалеко від Вінниці, тут відкрито його меморіальний музей.

В "Избранных трудах" у 2-х томах (К., 1956-1957), засновника епідеміологічної науки в Україні Д. Заболотного, уродженця Крижопіль -ського району Вінницької області, описані результати власних досліджень смертельних на той час інфекційних хвороб холери, чуми, дифтерії.

Незмінним попитом користуються роботи фізіолога І.Павлова "Избранные труды" (М., 1951) про діяльність вищої нервової системи, "Атлас анатомии человека" в 3-х томах (М., 1963) Р.Синельникова, "Энциклопедический словарь медицинских терминов" в 3-х томах (М., 1982-1984).

Тематика суспільно-політичної літератури відділу різноманітна, але її основу складають книги з питань історії політичних партій та партійного будівництва, міжнародних рухів, національно-визвольної боротьби народів світу, військово-патріотична та мемуарна література, книги з всесвітньої та вітчизняної історії, філософії, релігії.

Серед них – твори засновників теорії марксизму-ленінізму, документи партійних з'їздів, пленумів, конференцій повоєнних років, праці діячів КПРС, КП України та компартій колишніх союзних республік і країн зарубіжжя.

Зміни в політичному та економічному житті країни обумовили зниження попиту на окрему літературу даної тематики, але вона не втратила своєї значущості для дослідників історії нашої держави.

З цієї точки зору інтерес представляють твори К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна. Відділ зберігає 2-е видання творів К.Маркса та Ф.Енгельса в 50-ти томах, 4-е видання творів В.Леніна в 45-ти томах та 5-е видання "Повне зібрання творів В.Леніна" в 55-ти томах українською та росій-ською мовами.

Праця К.Маркса – "Капитал", робота Ф.Енгельса "Походження сім'ї, приватної власності та держави" не втрачають свого значення для розуміння закономірностей світового розвитку суспільства.

Окреме місце у фонді суспільно-політичної тематики займають праці керівників радянської держави періоду 1917-1990 років: Й.Сталіна, М.Хрущова, Л.Брежнєва, М.Горбачова. З їх іменами пов'язана ціла епоха в житті нашої держави та багатьох країн світу. Твори Й.Сталіна представ-лені виданням його доповідей, промов та виступів на партійних з'їздах, конференціях, пленумах, зборах колективів – "Сочинения" в 16-ти томах (М., 1954-1955). У відділі зберігаються перші 13 томів. Крім цього, є окремі збірники його виступів з питань партійного, господарського та військового будівництва в СРСР, такі як "Экономические проблемы социализма в СССР" (М., 1950), "Национальный вопрос и ленинизм" (М., 1950), "Политический отчет ЦК КП ХVІІ съезду ВКП(б)" (М., 1950), "Питання ленінізму" (К., 1953).

Продовжує перелік зібрань творів політичних діячів епохи соціалізму п'ятитомне (М., 1962-1964) та семитомне (М., 1963-1964) зібрання промов і документів М.Хрущова, присвячених проблемам розвитку народного господарства, сільськогосподарського виробництва та ідеї побудови комунізму в СРСР.

Дослідники епохи застою мають можливість звернутися до праць Л.Брежнєва, О.Косигіна, Д.Устинова, К.Черненка, М.Суслова, В.Щербицького та ін.

Внутрішнє та міжнародне життя колишнього Союзу в часи перебу-дови відображено в промовах його керівника М.Горбачова. У відділі є його "Избранные речи и статьи" в 7-ми томах (М., 1987-1990) та "Вибрані промови і статті" в 2-х томах (К., 1987-1988).

Багатими носіями інформації є державні та партійні документи: конституції СРСР та Української РСР, програми та статути КПРС і союзних республік, матеріали партійних з'їздів, конференцій, пленумів з 1946 по 1986 роки.

Період партійного будівництва висвітлюється у виданні "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій, пленумів" в 13-ти томах (К., 1970-1984), "Справочнике партийного работника" в 25-ти випусках (М., 1959-1985).

Історія партійного будівництва змістовно відображена у фундамен-тальних виданнях "ВКП(б) в резолюціях та рішеннях з'їздів та конференцій" в 2-х частинах (К., 1949-1950), "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК" в 14-ти томах (К., 1983-1987). В першому виданні матеріали охоплюють період з 1898 по 1939 роки, у другому – з 1898 по 1987 роки.

Глибокою деталізацією викладення ходу проведення партійних пленумів, виступів їх учасників відзначаються численні "Стенографічні звіти…".

Основні етапи історичного розвитку КП України та її обласних органі-зацій, в т.ч. Вінницької, відображені у "Нарисах історії Комуністичної партії України" (К., 1971).

Оглянути історичний шлях ВЛКСМ та ЛКСМ України допоможуть збірники "Документи ЦК ВЛКСМ" (М., 1968-1981) та "ЛКСМ України в рішеннях з'їздів та конференцій" (К., 1966), що охоплює період з 1919 по 1966 р., та "Історія ЛКСМ України" (К., 1968), піонерський рух висвіт-лений в книзі "Піонерія України" (К., 1979).

Чимало різного роду видань розкривають діяльність профспілок в епоху соціалізму.

Всі ці видання є багатим дослідницьким матеріалом для вивчення історії розвитку суспільства.

Розділ економічних наук у відділі представлений літературою про історію виникнення і розвиток світової економічної думки, економічні закони розвитку суспільства, працями видатних економістів – представ-ників різних шкіл, напрямів та течій: "История экономической мысли" в 3-х томах (М., 1961-1970), Каратаєв Н., Степанов І. "История эконо-мических учений Западной Европы и России" (М., 1959), "История русской экономической мысли" в 4-х томах (М., 1961-1970),

Мендельсон Л. "Теория и история экономических кризисов и циклов" в 4-х томах (М., 1956-1964), Т. Кампанелла "Город солнца" (М., 1947), Т.Мор "Утопия" (М., 1978), К.Сен-Сімон "Изложения учения" (М., 1997), Ш.Фур'є "Избранные сочинения" в 4-х томах (М., 1951-1954), Д.Рікардо "Сочинения" в 4-х томах (М., 1955-1958), Ф.Кєне "Избранные экономические произведения" (М., 1960).

Різноманітна інформація про економічні перетворення, що відбувалися в народному господарстві Радянського Союзу та окремих його республік періоду побудови економічної бази соціалізму та комунізму, вміщена в ряді видань відділу: "История социалистической экономики СССР" в 7-ми томах (М., 1976-1980), "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия" в 4-х томах (М., 1972-1980). Щорічники "Народное хозяйство СССР" (М., 1979-1984) подають основні показники економічного та соціального розвитку країни за період з 1948 по 1983 роки.

Дослідники соціально-економічного та культурного розвитку України знайдуть вичерпну інформацію про розвиток її народного господарства в цілому та окремих галузей промисловості, сільськогосподарського виробництва, транспорту і зв'язку, освіти і культури за 1922-1985 роки на сторінках видань: "Народне господарство РСР. Енциклопедія" в 4-х томах (К., 1969-1972), в статистичних щорічниках "Народне господар-ство України" (К., 1958-1985), статистичних довідниках "Українська РСР в цифрах" (К., 1962-1985) та ін.

В розділі "Історія" помітне місце займають багатотомні колективні праці, що вміщують фактичні матеріали з розвитку історичної науки, історії людства, історії окремих держав.

Безперечний інтерес для зацікавленого читача представляють "Всемирная история" в 13-ти томах (М., 1955-1983), Соловйов С. "История России з древнейших времен" в 15-ти томах (М., 1959-1966), Ключевський В. "Сочинения" в 8-ми томах (М., 1956-1959), "Советская историческая энциклопедия" в 16-ти томах (М., 1961-1976) та "Історія Української РСР" у 8-ми томах (К., 1977-1979). І хоч всі матеріали останнього видання подані в світлі панівної на той час ідеології і потребують глибокого переосмислення, історики знайдуть для себе немало корисного.

Своєрідним літописом політичного, економічного та культурного життя України є "Історія міст і сіл Української РСР" у 27-ми томах (К., 1967-1973). Фундаментальне видання Академії наук України вміщує матеріали про часи заснування населених пунктів, первинні поселення на території України, розповідає про історичні пам'ятки, здобутки в розвитку науки та культури областей нашої держави. Видання ілюстро-ване фотодокументами Центрального державного архіву України. Окремий том присвячений містам та селам Вінницької області.

Останнім часом фонд відділу поповнився цінним виданням "Україна крізь віки" в 15-ти томах (К., 1998-1999), що з нових позицій розкриває історичні події, які відбувалися на території України від найдавніших часів до кінця ХХ століття.

Сучасний стан формування фонду відділу пов'язаний з процесами національного відродження України. Розбудова Української держави створила передумови для випуску національної книги, що висвітлює історію України: В.Литвин "Ілюстрована Україна" (К., 2001), "Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001 рр." (К., 2001), "Все про Україну" в 2-х томах (К., 1998), "Нариси з історії дипломатії України" (К., 2001), "Історія русів" (К., 2001), "Герби міст України: XIV – 1 пол. ХХ ст." (К., 2001), "Історія української культури" в 5-ти томах (К., 2001).

Протягом останніх років фонд відділу збагатився творами видатних знавців та дослідників української історії: М.Костомарова, О.Ефіменко, В.Антоновича, Б.Грінченка, Д.Яворницького, Д.Багалія, М.Аркаса, М.Драгоманова, В.Винниченка, О.Кониського. Роботи цих авторів ліквідовують прогалини в історіографії України.

Чимало невідомих матеріалів про діяльність діячів української держави містить "Енциклопедія українознавства" (К.,1994). Для істориків, культурологів, мистецтвознавців буде цікавою фундаментальна праця Ю.Шилова "Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. н.е." (К., 2002).

Для науковців, які досліджують історію України 1917-1940 рр., корис-ними стануть журнали, що висвітлюють багатий спектр ідей, поглядів, подій періоду революційних перетворень в житті українського народу, з атмосферою політичного, соціально-економічного і духовного життя суспільства. Лише один перелік назв журналів дає уяву про різнома-нітність процесів тих часів. Це політичні зміни в житті країни: "Більшовик України" (1926-1934 рр.), "Молодий більшовик" (1925-1940 рр.), "Життя і революція" (1925-1934 рр.), "Літопис революції" (1922-1927 рр.), "Революційне право" (1931-1939 рр.), "Червоний шлях" (1926-1934 рр.); економічні проблеми: "Господарство України" (1929-1933 рр.); соціальний та культурний розвиток: "Безвірник" (1928-1935 рр.), "Молодняк" (1927-1937 рр.), "Красный библиотекарь" (1923-1941 рр.), "Радянська література" (1933-1941 рр.), "Україна" (1924-1932 рр.).

Різноманітні питання вітчизняної історії розкриває "Український історичний журнал" (1957-1961). Історичні матеріали, різні дослідницькі та наукові роботи з історії читач знайде і в періодичних джерелах відділу: "Вопросы истории" (1946-1959) висвітлює теоретичні питання всесвітньої історії, "Вестник древней истории" (1946-1962) подає матеріали з історії епох античності. Цікаві статті з історичної етнографії вміщені в журналі "Советская этнография" (1946-1970).

Філософія – візитна картка цивілізації і культури. Це та колиска, з якої виросли і наука, і культура, і мораль, і право, і мистецтво. Розділ філософських наук у відділі представлений літературою з історії філософії, соціології, психології, логіки. Особливе місце займають твори видатних представників світової філософської думки від Сократа, Платона, Арістотеля до Ф.Бекона, Р.Декарта, К.Гельвеція, І.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха, Ф.Ніцше; українських – від Григорія Сковороди до Т.Шевченка, І.Франка, М.Костомарова, М.Драгоманова. У фонді представлені "Сочинения" Арістотеля в 4-х томах (М., 1976-1983), "Избранные сочинения" Ж.-Ж.Руссо в 4-х томах (М., 1961), "Сочине-ния" Г.Лейбніца в 4-х томах (М., 1982-1989), трактат "О природе вещей" Т.Лукреція в 2-х томах (М., 1946-1947), збірник Г.Гегеля "Работы разных лет" в 2-х томах (М., 1972-1973), "Сочинения" Ф.Ніцше в 2-х томах (М., 1990).

Протягом останніх років фонд відділу поповнився рядом книг, в яких без ідеологічної заангажованості на системній основі осмислюється історія розвитку філософської думки.

Так, "Всемирная энциклопедия. Философия" (М., 2001) розкриває як класичну філософію Сходу та Заходу, так і новітні тенденції розвитку філософії; роздуми про питання, яким присвячені знамениті "Опыты" М.Монтеня в 3-х томах (М., 1992), французького філософа епохи Відрод-ження. Австралійський філософ Д.Пасмор в книзі "Сто лет филосо-фии" (М., 1998) подає огляд філософських концепцій ХІХ-ХХ століть. Надзвичайно цікаві книги "Беседы и суждения Конфуция" (С.Пб., 1999) – представника філософії Давнього Китаю та французького філософа-ідеаліста А.Бергсона "Творческая эволюция. Материал и память" (Мн., 1999).

Унікальний огляд історії російської філософської думки в усьому розмаїтті шкіл та напрямів представлений книгою "Философы России ХІХ-ХХ столетия" (М., 1999), окремий розділ якої присвячений новим ідеям, що відображають нагальні проблеми філософії сучасності.

М.Бердяєв у своїй праці "Философия свободы. Смысл творчес-тва" (М., 1989) при вирішенні філософських проблем ставить в центр людину та її творчість, відстоюючи первинність духовних цінностей.

У фонді відділу є такі книги, що простежують розвиток української філософської думки: антологія в 2-х томах "Українські гуманісти епохи Відродження" (К., 1995); "Історія філософії права" П.Юркевича (К., 2000). В.Горський у своїй книзі "Історія української філософії" (К., 1997) розглядає історію української філософії від дня її зародження до кінця ХХ століття та філософські погляди І.Вишенського, Г.Кониського, Г.Сковороди, Т.Шевченка, В.Вернадського, М.Грушевського, В.Винниченка, Д.Чижевського.

Одне з провідних місць в системі наук про людину займає психологія. Протягом останнього часу фонд відділу отримав цілу низку книг з питань загальної, інженерної, космічної та соціальної психології, збагатився працями відомих вітчизняних та зарубіжних психологів: В.Бехтерєва, Л.Виготського, М.Єнікеєва, О.Лазурського, К.Ізарда, Д.Карнегі, Г.Лебона, Г.Тарда, З.Фрейда.

"Большой толковый психологический словарь" А.Реббера в 2-х томах (М., 2001) охоплює основні терміни та поняття психології та психіатрії. Висвітленню світової психологічної думки ХІХ-ХХ ст. присвячено роботи відомого українського психолога В.Роменця "Історія психології ХІХ  початку ХХ століття" (К., 1990). В серії "Памятники психологи -ческой мысли" вийшли книги В.Бехтерєва "Объективная психология" (М., 1991), М.Кердуела "Психология. Словарь-справочник" (М., 2000), О.Лазурського "Избранные труды по психологии" (М., 1997).

Інформація про життя і діяльність п'ятиста психологів світового рівня, розвиток світової психологічної науки з 1850 року до наших днів вміщена в біобібліографічному словнику "Психология" (М., 1999). Біографічні нариси про діяльність видатних психологів ХІХ-ХХ століття Вундта, Юнга, Фрейда вміщені в книзі "Великие психологи" (Ростов н/Д., 2000).

Є у фонді відділу книги відомого австрійського вченого-психолога, засновника теорії психоаналізу З.Фрейда: "Введение в психоанализ" (М., 1989), "Психология бессознательного" (М., 1990), "По ту сторону принципа наслаждения" (М., 1999),  психоанализе" (М., 1999). Після багатьох років замовчування у фонді відділу з'явилася праця французьких психологів Г.Лебона і Г.Тарда – засновників соціаль-ної психології як самостійної науки: "Психология толп" (М., 1999).

Відродження української культури посилило інтерес до літератури з питань релігії – цього важливого феномена духовного життя людини. У відділі значно розширилося коло видань про національні релігії світу (християнство, буддизм, іслам), нетрадиційні релігії або культи.

Найбільш важливі проблеми загальної історії релігії, її сутності, місця і ролі в системі духовної і матеріальної культури світу зібрані у таких виданнях, як "Народы и религии мира" (М., 1999), Баукер Д. "Религии мира" (Лондон; М., 2000), Малерб М. "Религии человечества" (М., 1997), Рінекер Ф., Майер Г. "Библейская энциклопедия Брокгауза" (Б.м., 1999), "Религии народов современной России. Словарь" (М., 1998), "Энциклопедия православной святости" в 2-х томах (М., 1997), Блаватська О. "Тайная доктрина" в 4-х томах (М., 1992), "Будда. Конфуций. Франциск Ассизский. Савонаролла" (М., 1995).

Розвиток релігійної думки в Україні представлений в серії книг: "Історія релігій в Україні" (К., 1999), Павлов С. "Географія релігій" (К., 1999), Любащенко В. "Історія протестантизму в Україні" (Л., 1999), Ісіченко І. "Загальна церковна історія" (Х., 2001), Жуковський А. "Петро Могила й питання єдності церков" (К., 1997), Степовик Д. "Історія української ікони Х-ХХ століть" (К., 1996).

Безцінним для істориків є чималий пласт видань воєнної тематики: "Советская военная энциклопедия" в 8-ми томах (М., 1976-1980), "История войн и военного искусства" (М., 1970), "Хрестоматия по русской военной истории" (М., 1947). Ця тематика охоплює своїми виданнями воєнні події, починаючи з Київської Русі до Першої світової війни.

Частина фонду відображає періоди громадянської та Великої Вітчизняної воєн: "Українська РСР в період громадянської війни" 1917-1920 рр. в 3-х томах (К., 1967-1969), Стахів М. "Україна в добі Директорії УНР" в 7-ми томах (Б. м., 1962-1966), "История Великой Отечес-твенной войны Советского Союза 1941-1945 гг." в 6-ти томах (М., 1960-1965), "Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радян-ського Союзу 1941-1945 рр." в 3-х томах (К., 1967-1969), де подаються важливі аспекти з історії України в період Великої Вітчизняної війни.

Великою цінністю і рідкістю для істориків є восьмитомне видання "Сообщения Советского Информбюро" (М., 1944-1945). В ньому вміщені всі радіоповідомлення про хід воєнних операцій з червня 1941 по травень 1945 рр. 6-й том цього видання включає інформацію про визволення міст і сіл України, в т.ч. Вінницької області.

Високий читацький попит серед ветеранів мають воєнні мемуари, яких у відділі зберігається чимало. Це, в основному, спогади полководців, під командуванням яких було виграно ІІ світову війну і здобуто нелегку перемогу радянського народу над німецьким фашизмом, зокрема мемуари Г.Жукова "Воспоминания и размышления" в 3-х томах (М., 1990), С.Штеменка "Генеральный штаб в годы войны" (М., 1989), І.Баграмяна "Так начиналась война" (М., 1988), О.Василевського "Дело всей жизни" (М., 1978), К.Мерецкова "На службе народа" (М., 1984).

Зацікавлений читач має можливість ознайомитися також з мемуарами М.Ватутіна, І.Конєва, Р.Малиновського, К.Рокосовського, І.Якубовського, А.Гречка, В.Чуйкова та багатьох інших полководців Великої Вітчизняної війни.

Фонд відділу може запропонувати читачам видання зарубіжних авторів, що по-своєму висвітлювали події ІІ світової війни. Деякі з них: Манштейн Е. "Утерянные победы" (М., 1999), Ліддел Гарт "Вторая мировая война" (М., 1999), Тіпельскірх К. "История второй мировой войны" (М., 2001).

Вражаючими документами сучасності є книги про війну в Афганістані: О.Боровик "Афганістан" (М., 1990), "Война в Афганистане" (М., 1991).

Своєрідним увічненням пам'яті загиблих в Афганістані синів і дочок України є видання "Чорні тюльпани" (К., 1999) і три книги спогадів про воїнів-інтернаціоналістів з Вінниччини військового журналіста – нашого земляка А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998), "Ми пройшли Афган" (Вінниця, 1999), "Повірка, або "Афганці Вінниці" (Вінниця, 2002).

До важливих сфер людських знань, потрібних кожній людині, нале-жить мовознавство. Фонд відділу укомплектований творами видатних мовознавців вітчизняної науки ХІХ-ХХ століть: В.Виноградова, С.Обнорського, Л.Булаховського, І.Білодіда, Г.Винокура, О.Потебні, які відіграли важливу роль у дослідженні історії української літературної мови.

До цього часу зберігає наукову цінність і актуальність ґрунтовне видання Л.Булаховського "Вибрані твори" в 5-ти томах (К., 1975-1983), яке розкриває питання походження української мови, її граматики, лексикології, історії розвитку слов'янських мов.

З ім'ям О.Потебні пов'язані видатні досягнення загальнослов'янської і, зокрема, української та російської філології в другій пол. ХІХ ст. Його класична праця "Из записок по русской грамматике" в 4-х томах (М., 1958-1985) присвячена таким ділянкам лінгвістичної науки, як описова й історична фонетика, теоретична і порівняльно-історична морфологія, діалектологія, етимологія, мова художньої літератури, мова і нація, співвідношення мови і мислення. Літературні, етнографічні та фольклористичні дослідження О.Потебні цінні і для сучасної науки.

Питання культури мовлення у зв'язку з загальною культурою людини, проблеми відродження та розвитку кращих традицій української мовленнєвої поведінки розкриваються в цілій низці видань відділу. Серед них: Бабич Н. "Основи культури мовлення" (Л., 1990); Дороніна М. "Культура спілкування ділових людей" (К., 1997); Галушко В. "Діловий протокол та ведення переговорів" (Вінниця, 2002); Шевчук С. "Українське ділове мовлення" (К., 1997).

Не можна обминути увагою республіканський міжвідомчий збірник "Культура слова", що був заснований АН України та Інститутом мовознавства ім. О.Потебні в 1967 році. У різних його випусках аналізуються сучасні функціональні стилі української літературної мови та її лексичні категорії, приділяється увага правильному вживанню слів і граматичних форм, розглядаються питання теорії і практики перекладу, правопису, вимови. Частина матеріалу аналізує творчу спадщину відомих письменників, мовознавців України і зарубіжжя.

Матеріали п'яти Міжнародних наукових конференцій з питань мовознавства, що відбулися у Києві в 1993-1998 роках, вміщені у збірни-ках під загальною назвою "Язык и культура".

Окрему групу видань з мовознавства становлять енциклопедії, словники, довідники, які користуються незмінною популярністю у читачів: "Українська мова. Енциклопедія" (К., 2000), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х книгах (К., 1993), "Обернений частотний словник сучасної української художньої прози" (К., 1998), "Етимологічний словник української мови" в 7-ми томах (К., 1982), "Словник труднощів української мови" (К., 1989), "Словник-довідник з культури української мови" (Л., 1996), Янко М. "Топонімічний словник України" (К., 1998), Редько Ю. "Довідник українських прізвищ" (К., 1968), Юрченко І., Івченко А. "Словник стійких народних порівнянь" (Х., 1993).

Є у відділі спеціальні видання: "Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки" (К., 1994), "Російсько -український словник наукової термінології: Математика, фізика, техніка, науки про землю та космос" (К., 1998). "Словник української мови" за редакцією Б.Грінченка в 4-х томах (К., 1996-1998) продовжує список лексикографічних пам'яток відділу. У словнику, що містить до 70 тис. слів, подано лексику як літературної, так і народнорозмовної української мови ХІХ ст. та фольклору з перекладом на російську мову. Це перше в українській лексикографії і широко відоме в світі велике зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови. Словники розраховані на наукових працівників, письменників, викладачів вузів, редакторів, фахівців комп'ютерної лінгвістики, мовознавців, студентів -філологів, всіх, хто вивчає питання розвитку мови та її культури.

Фонд відділу налічує певну кількість підручників нової генерації з мовознавства, зорієнтованих на цінності вітчизняної і світової культури: "Сучасна українська мова" (К., 2001), Горпинич В. "Сучасна україн-ська літературна мова" (К., 1999), Пономарів О. "Культура слова" (К., 2001), Буяльський Б., Оверчук А. "Як ми спілкуємося" (Вінниця, 2001), Паламар Л. "Мова ділових паперів" (К., 1996). Підручники розглядають питання фонетики, лексикології, фразеології, словотвору сучасної української літературної мови. Крім викладачів-філологів та студентів, вони можуть бути використані науковцями, лекторами, журналістами та широким загалом читачів, які не байдужі до рідної мови.

Літературознавство у відділі представлено зібранням наукових досліджень спадщини письменників вітчизняної і зарубіжної літератури, монографіями з історії розвитку літературних напрямів та шкіл, критичними нарисами про творчість окремих митців слова.

Значний вклад в літературознавчий процес внесли вчені України.

Одним з відомих українських літературознавців є О.Білецький. "Зібрання праць" в 5-ти томах (К., 1965) розкривають глибину його наукової спадщини в галузі світової і вітчизняної літератури та літера-турної критики. В зібранні містяться праці автора, які є важливим підґрунтям для літературознавців у їх науковій та викладацькій діяльності.

Своєрідність літературного аналізу та манера викладу матеріалу обумовлює довгострокове використання праць О.Білецького науков-цями, знавцями мови і літератури.

Помітний слід в історії української культури залишив видатний український вчений, громадський і культурний діяч М.Драгоманов. Його "Літературно-публіцистичні праці" в 2-х томах (К., 1970) містять оглядові статті про розвиток українського письменства і, попри уперед-жене ставлення до його діяльності, знаходять свого читача.

Фундаментальна праця Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН України "Історія української літератури" у 8-ми томах (К., 1967) розкриває своєрідність української літератури, висвітлює життя та твор-чість видатних українських письменників: Г.Сковороди, І.Котляревського, Є.Гребінки, Л.Глібова, Т.Шевченка, П.Куліша, І.Франка, С.Руданського, М.Вовчка, А.Свидницького, Олени Пчілки, М.Старицького, Л.Українки, М.Коцюбинського.

Окремий розділ присвячений творчості письменників радянського періоду: П.Тичини, М.Рильського, М.Куліша, В.Сосюри, М.Стельмаха. Багатотомна праця і донині користується попитом не лише у науковців, але й студентів філологічних факультетів вузів.

Серед численних книг цієї тематики, що зберігаються у відділі, особливе місце займають "Матеріали до вивчення історії української літератури" в 5-ти томах (К., 1959). Вони складаються з літературно -критичних статей, архівних документів, в яких розглядаються факти і явища з історії української літератури від давнини до початку ХХ століття.

У збірнику вміщені ґрунтовні статті О.Білецького, П.Житецького, І.Франка, М.Гудзія про розвиток літератури Київської Русі ХІ-ХІІІ ст., становлення Києво-Могилянської Академії.

Заслуговує на увагу і міжвідомчий республіканський збірник "Українське літературознавство" (К.; Л., 1964-1986) видавництва Львівського університету. Більшість статей збірника стосуються різних питань становлення і розвитку української літератури. Збірник піднімає також питання психології творчості та художньої майстерності окремих письменників (В.Стефаника, М.Коцюбинського, П.Мирного та ін.), містить публікації листів письменників. Безперечно, викладачі вузів, аспіранти, студенти, історики, літературознавці, всі, хто займається вивченням історії класичної та сучасної української літератури, знайдуть багато корисного на сторінках збірника.

Великий пласт, що сягає ста тисяч видань, складає у відділі художня література – книги і літературно-художні часописи. У всій своїй повноті, у всьому своєму багатстві представлена тут українська, російська і світова художня література.

Зібрані разом, творіння класиків літератури дають можливість проникнути в глибини їх творчості, відновити історію видання творів, осмислити значення цих книг для тієї епохи, що їх породила, і для дня нинішнього.

За майже віковий відрізок часу зусиллями багатьох поколінь бібліотечних працівників зібрано тут найкращі зразки творів всесвітньо відомих класиків – від повного зібрання їх літературних праць до окремих невеликих видань.

Відділ нині зберігає унікальний фонд багатотомних академічних видань, перші томи яких побачили світ напередодні війни, а останні, невдовзі по війні були завершені. Це: "Полное собрание сочинений" Л.Толстого в 90-та томах (М., 1935-1958), "Полное собрание сочинений" О.Пушкіна в 16-ти томах (М., 1937-1949), "Повне зібрання творів" Т.Шевченка в 10-ти томах (К., 1939-1963), "Полное собрание сочинений" А.Чехова в 20-ти томах (М., 1944-1951). Названі видання зберігаються у відділі і є його гордістю.

Знищені у роки війни, бібліотечні фонди вже в 50-60-і роки відновлю-валися небувалими темпами. Свідченням тому є велика кількість багатотомних видань українських класиків, які має відділ зберігання основного фонду: "Твори" Є.Гребінки в 5-ти томах (К., 1951-1957), "Твори" П.Мирного в 5-ти томах (К., 1954-1955), "Твори" І.Франка в 10-ти томах (К., 1956-1959), "Зібрання творів" П.Грабовського в 3-х томах (К., 1959-1960), "Твори" М.Коцюбинського у 10-ти томах (К., 1956-1959), "Твори" Л.Українки у 10-ти томах (К., 1963-1965), "Твори" М.Старицького у 8-ми томах (К., 1963-1965), "Твори" Марка Вовчка в 7-ми томах (К., 1964-1967).

Є у відділі багато академічних видань зарубіжних авторів, що вийшли в ті ж роки. Це і "Собрание сочинений" Е.Золя в 26-ти томах, "Собрание сочинений" Ч.Діккенса в 30-ти томах, "Собрание сочинений" В.Скотта в 20-ти томах. Цей список продовжують багатотомні твори Д.Лондона (14 т.), Д.Голсуорсі (16 т.), Г.Гейне (10 т.), Ф.Стендаля (15 т.), Г.Манна (8 т.).

Видання класичних творів 50-60 років ХХ ст. цікаві своїми ґрунтовними передмовами, науково-аналітичними статтями про творчий та життєвий шлях представників різних літературних напрямків.

Надзвичайно цінним інформаційним ресурсом відділу є художня література, що вийшла у серіях: "Библиотека всемирной литературы", "Бібліотека української літератури", "Библиотека классики", "Литера-турные памятники", "Литературное наследство", "Жизнь замечательных людей", "Сто великих".

"Библиотека всемирной литературы" ("БВЛ") знайомить читача з перлинами світової літературної спадщини багатьох століть. В її 200-х томах зібрані біля 26 тисяч пам'яток світової культури. До того ж, "БВЛ" досить оригінально і яскраво ілюстрована. В її книгах широко використані кращі зразки вітчизняного і зарубіжного образотворчого мистецтва різних жанрів. У відділі зберігається повний комплект цього безцінного видання.

З 1982 по 1997 рік відділ активно поповнювався виданнями з багатотомної академічної "Бібліотеки української літератури", яка ввібрала в себе золотий фонд майстрів художнього слова України різних періодів.

Особливістю і цінністю цього видання є те, що поряд з іменами відомих класиків української літератури, в окремих його випусках друку-ються історіографічні, полемічні, паломницькі твори невідомих багатьом Герасима Смотрицького, клірика Острозького, Івана Вишенського, Даміана Наливайка. Звільнена від церковних догм, світська література ХVІІІ ст. представлена тут творами Ф.Прокоповича, Г.Кониського, С.Величка, І.Некрашевича. "Бібліотека..." містить також праці тих, що раніше замовчувалися або хибно трактувалися в літературі. Це дослід-ницькі роботи пам'яток давньої літератури В.Крекотеня, О.Мишанича, В.Микитася тощо.

Любителі художнього слова по праву оцінять ті окремі видання, що останнім часом надійшли до відділу зберігання з "Пушкинской библиотеки". Їх у відділі небагато, але кожна книга цієї серії – шедевр літературної майстерності, художнього оздоблення і поліграфічного виконання.

Носіями різноманітної і захоплюючої інформації є видання серії "Сто великих". З цієї серії відділ одержав "Сто великих чудес света" (М., 2000), "Сто великих дворцов мира" (М., 2001), "Сто великих катастроф" (М., 2002). Названі видання підготовлені одним автором – Н.Іоніною, яка лише назвами своїх збірок вже інтригує читача і, безперечно, не розчаровує тих, хто їх прочитав.

У відділі зберігаються також книги М.Непомнящого "Сто загадок истории" (М., 2002) і "Сто великих тайн" (М., 2003), І.Мусського "Сто великих заговоров" і "Сто великих диктаторов" (М., 2002), Д.Саміна "Сто великих памятников" (М., 2001), І.Семашка "Сто великих женщин" (М., 2002).

Видання книг серії "Сто великих" продовжується, що обіцяє знайом-ство з цілим світом цікавого і загадкового.

Назване з розділу художньої літератури, – невеличка частка скарбів, які має відділ. Ще сотні світового рівня літературних імен, тисячі їх безсмертних творінь очікують зустрічі зі своїм читачем.

Окрім художньої книги, зберігається у відділі великий масив літературно-художніх журналів. Це – своєрідний літопис часу, жива історія сучасності.

Давно знайомими назвами представлені у відділі російські часописи: "Новый мир" (1943-1959), "Октябрь" (1943-1985), "Звезда" (1957-1979), "Наш современник" (1956-1979), "Аврора" (1973-1994), "Знамя" (1975-1979). Нерідко саме журнали давали путівку в життя новим творам багатьох поетів, письменників, публіцистів, відкривали нові імена в літературі.

Українські часописи представлені у відділі назвами: "Дніпро" (1944-1969), "Вітчизна" (1946-1959), "Прапор" (1956-1974), "Жовтень" (1951-1959). В різні періоди на їх сторінках друкувалися твори М.Рильського, В.Сосюри, О.Вишні, А.Малишка, М.Стельмаха, Г.Тютюнника, подавалися переклади творів зарубіжних авторів.

Не можна не назвати й ті популярні журнали, які завоювали незмінну любов читацької аудиторії. З них: "Україна" (1943-1974), "Огонек" (1942-1984), молодіжні часописи: російський – "Смена" (1943-1989) та український – "Зміна" (1953-1965).

Літературний процес ХХ століття не можна уявити в усій його повноті і розмаїтті без цілої плеяди видатних письменників, творчість яких в роки тоталітаризму довгий час замовчували, яким перешкоджали творити, переслідували, а то й фізично знищували. Серед них:

Б.Антоненко-Давидович, В.Підмогильний, Є.Плужник, В.Свідзинський, М.Хвильовий, І.Багряний, В.Винниченко, М.Вороний, Є.Сверстюк, В.Стус, І.Світличний, В.Симоненко, М.Драй-Хмара, М.Зеров, М.Руденко, Б.Лепкий, О.Теліга і ще, і ще...

За творами кожного з цих авторів – трагічна доля талановитої особис-тості. Сьогодні їх літературна спадщина досить повно представлена у Бібліотеці, зокрема у відділах обслуговування.

У відділі зберігання є ряд цінних видань, в яких подаються узагаль-нені матеріали про письменників України, – безневинних жертв тоталітарного режиму.

Одним з перших до цієї теми звернувся М.Жулинський у книзі "Із забуття – в безсмертя" (К., 1999). Ціла плеяда письменників України – жертв сталінських репресій вперше поіменно представлена в книзі "...З порога смерті..." (К., 1991). Матеріали про письменників, вчених, просвітителів І.Огієнка, І.Крип'якевича, М.Драгоманова, В.Охрамовича та ін. вміщені в книзі В.Качана "І воскресне ім'я твоє... Повертаючись з небуття" (К., 1993). Книга українського історика Ю.Шаповала "Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії" (К., 2001) на основі архівних джерел веде мову про трагічну долю М.Скрипника, Л.Курбаса, С.Міхоелса та ін.

Є у відділі і навчальний посібник "Гроно нездоланних співців" (К., 1997), до якого увійшли літературні портрети 25 реабілітованих письменників, твори яких нині включені до шкільних програм.

Продовжують тему літературних імен, повернутих на Батьківщину, російські видання: Соколов А. "Судьбы русской литературной эмиграции 1920 годов" (М., 1991) та енциклопедичний біографічний словник "Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века" (М., 1997). На його сторінках – чотириста біографій діячів російського зарубіжжя, які зробили вагомий внесок у скарбницю світової культури: І.Бунін, О.Купрін, А.Ремізов, М.Цветаєва, З.Гіппіус, В.Ходасевич, І.Шмельов та ін.

Оригінальною частиною фонду є колекція мініатюрних видань – творів друку, розміри яких не перевищують 100х100 мм. Зібрання мініатюр налічує близько 400 примірників. У міні-форматі зберігаються книги українських, російських та зарубіжних класиків літератури: О.Пушкіна, М.Лермонтова, М.Гоголя, Т.Шевченка, О.Гончара, Р.Кіплінга, Е.Золя. Чудове поліграфічне виконання міні-книги І.Котляревського "Енеїда" (К., 1994). В цій колекції є "Гетьмани України" (К., 1995), "Народна лірика" (К., 1982), "Народні повір'я" (К., 2000), А.Бадалова "Путешествие в мир микрокниг" (М., 1991), "Миниатюрные книги СССР" (М., 1989). Користувачам бібліотеки відділ може запропонувати широкий вибір інших видань міні-книжок.

Колекція книг з автографами збиралася протягом всього існування Бібліотеки. Ці книги свого часу були подаровані Бібліотеці відомими вітчизняними та зарубіжними літературними діячами, письменниками -земляками. Чимало книг (біля 400 прим.) з автографами відомих літераторів надійшло у фонд в складі книжкового зібрання нашого зем-ляка К.Кисільова. В дарунку бібліофіла книги з автографами М.Шагінян, К.Симонова, М.Горького, Ю.Семенова, І.Вільде, Ч.Айтматова, І.Ільїнського, В.Шкловського, Л.Леонова, К.Ваншенкіна, О.Фадєєва, О.Твардовського. Дарчі написи авторів стоять на книгах М.Бажана, О.Гончара, П.Панча, А.Малишка – українських письменників, чия творчість набула світового значення. Окрім колекції К.Кисільова, у відділі є багато інших видань з автографами їх авторів. Серед них – видання Ю.Андруховича, О.Бродецького, Л.Костенко, М.Вінграновського, Д.Дереча, В.Лазаренка, А.Гарматюка, М.Студецького, С.Стехова, Г.Усача, Н.Гнатюк, О.Кундзіча та ін.

Особливе місце серед видань відділу займає картографічна продук-ція – карти, атласи, плани міст, транспортні схеми, туристичні маршрути.

До послуг користувачів Бібліотеки широкий спектр загальних, фізичних, фізико-географічних, політичних, політико-адміністративних, соціально-економічних, навчальних карт та атласів: "Атлас світу" (К., 2001), "Європа. Фізична карта" (К., 1989), "Атлас России" (М., 2001), "Україна. Загальногеографічна карта" (К., 2002), "Україна. Політико-адміністративна карта" (К., 2001). "Гидрохими -ческий атлас СССР" (М., 1990) цікавий розділом "Поверхностные воды Украины".

Ряд кліматичних атласів містять інформацію щодо температурного режиму в різних регіонах нашої планети, історичні карти розповідають про країни стародавнього світу. Є навчальні карти на допомогу засво-єнню шкільних програм з історії, географії, економіки.

Відділ зберігання має у фонді фундаментальні видання атласів, що поєднують в собі науковість, високий рівень поліграфічного виконання, вичерпність інформації. Для прикладу, "Атлас мира" (М., 1954) складається з 283 карт материків, океанів, окремих частин та країн світу. Атлас носить довідковий характер, має покажчик вміщених у ньому географічних назв. "Учебный атлас мира" (М., 1967) містить 157 карт земної кулі.

Першою в Україні лінгвогеографічною працею, що охоплює територію поширення української мови, а також переселенські говірки за межами нашої держави, є "Атлас української мови" в 3-х томах (К., 1984-2001). В ньому відбито стан українських говорів 40-70 років ХХ ст. на всіх рівнях мовної структури. Розрахований на мовознавців, фольклористів, викладачів вузів.

Відділ зберігає також мініатюрні атласи (розміром до 90 мм), які присвячені зарубіжним країнам: "Географический атлас стран Азии" (М., 1984), "Географический атлас Америки" (М., 1985), "Географи -ческий атлас Западной Европы" (М., 1985), "Географический атлас Австралии, Океании и Антарктиды" (М., 1987). В серии "Государства и территории" вийшли міні-атласи Америки та Африки.

Найбільш змістовно в картографічних виданнях представлена територія України, її області, міста, населені пункти. Відділ отримує цікаві за змістом та поліграфічним оформленням видання України та Вінницького ДНВП "Картографія". Це – плани міст, путівники, туристичні маршрути, транспортні схеми: "Україна. Європа. Атлас автомо-більних шляхів" (К., 2002), "Київ. Карта для автомобіліста" (К., 2002), "Крим. Туристична карта" (К., 2002).

В серії "Міста України" представлені плани-схеми всіх обласних центрів та населених пунктів нашої держави з детальною інформацією про розташування вулиць, транспортне сполучення, розміщення об'єктів комунального господарства.

Перелік виданих карт, атласів більш як за десятиріччя, можна знайти в "Картографической летописи" (1983-1991). Крім інформації про карти та атласи, в ній подані покажчики географічних назв, імен складачів карт, редакторів та художників. "Картографическая летопись" корисна працівникам поліграфічних фабрик, видавництв та друкарень.

Різноманітні за тематикою та призначенням карти та атласи дають можливість простежити розвиток картографії, що залишила нам матеріали, які відображають характерні риси історичного, економічного та культурного розвитку країн світу в різні періоди.

Наукова діяльність, теоретичні дослідження, складання підручників, ретроспективне поповнення та формування фондів бібліотек неможливе без бібліографії, що є своєрідним ключем до знань.

Фонд відділу містить ряд ретроспективних бібліографічних видань, з яких немало цінних. "Книжная летопись" (1943-2000) дає вичерпну інформацію про книги та брошури, що вийшли друком на території колишнього Союзу. З 1945 по1986 рр. відділ зберігає "Ежегодник книги СССР". Статті, документи, художні твори, рецензії, що були надруковані на сторінках газет та журналів, подані в "Летописи газетных статей" (1943-1999), "Летописи журнальных статей" (1946-1999), "Летописи рецензий" (1946-1990). Унікальною є "Летопись изобразительного искусства Великой Отечественной войны", окремі випуски якої за 1942-1944 роки зберігаються у відділі.

Національна бібліографія України представлена літописами Книжко-вої палати України, які в різні роки виходили під різними назвами, зокрема: "Літопис друку УРСР. Книги" (1946-1953), "Літопис друку УРСР. Газетні статті" (1944, 1946-1947, 1949-1953), "Літопис друку УРСР. Журнальні статті" (1942-1944, 1948-1950, 1953). "Літопис книг", "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей","Літопис рецензій" (до 1991 року).

Інформація про видання образотворчого мистецтва як України, так і народів колишнього Союзу, зосереджена в цілому ряді літописів: "Летопись изобразительного искусства" (1946-1965), "Літопис образотворчого мистецтва" (1954-1965), "Літопис образотворчих видань" (1978-1987), "Літопис друкованих творів образотворчого мистецтва" (1968-1977 ). Всі літописи з 1991 року знаходяться відпо-відно у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслугову -вання, літератури та інформації з питань мистецтв.

Серед ретроспективних видань відділу привертає увагу "Библиография советской библиографии" , випуски якого зберігаються з 1946 по 1998 рік. У фонді відділу представлені також тематичні бібліографічні покажчики за багато років.

Величезний масив літератури, що зберігається у відділі, знаходиться у постійному русі. Цінні видання відбираються і залишаються тут назавжди, ті ж, що вийшли у світ з тимчасовою місією, мають коротке життя і списуються, як списуються і фізично зношені. Реставровані повер-таються до читача. Відділи обслуговування час від часу переглядають свої ресурси, і видання, що активно не використовуються, повертають до відділу основного зберігання, від нього ж постійно отримують нову літературу.

У відділі зберігається основна частина архівних документів самої Бібліотеки: плани і звіти про її діяльність, накази і розпорядження дирекції, що стосуються розвитку Бібліотеки, її структурних змін, фінансо-вих і кадрових питань, власні друковані видання всіх структурних підроз-ділів ОУНБ, – все те, що є предметом глибокого вивчення для створення ще однієї колективної праці – історії Бібліотеки за її віковий період.

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ

Л.Б.Сеник, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

З перших років існування Бібліотека поповнювалася раритетами і книгами, які нині є пам'ятками друку та писемності. Протягом багатьох років рідкісний і цінний фонд формувався з різних джерел – це і нові надходження, і передані в дар власниками колекції книг, і придбані в букіністичних магазинах, і ті, що надійшли з обмінних фондів інших бібліотек та установ.

Шлях довжиною в століття сформу-вав той фонд рідкісних і цінних видань, який Бібліотека має сьогодні, а це – близько 60 тис. книг, альбомів репро-дукцій, періодичних видань, нот та ін.

Ціною великих зусиль працівникам Бібліотеки вдалося, незважаючи на лихоліття Великої Вітчизняної війни, зберегти надзвичайно цінні книжкові фонди, які під час німецько-фашистської окупації були перенесені в "Мури" (нині приміщення обласного архіву). На жаль, не вдалося зберегти каталоги і картотеки, які були спалені окупантами разом з центральним приміщенням Бібліотеки в 1944 році. Лише 1958 року у книгосховищі відбудованої Бібліотеки було виділено рідкісні та особливо цінні видання, розпочато створення довідково-бібліогра -фічного апарату на ці книги.

В наш час спостерігається зростання ролі стародруків, рідкісних і цінних книг у розвитку національної культури, науки, освіти. Виходячи з цього, у 2000 році в бібліотеці розпочалося відокремлення відповідних документів з відділу зберігання основного фонду, проводився відбір профільних видань з інших структурних підрозділів з метою створення самостійного відділу рідкісної і цінної книги.

Основними його завданнями є забезпечення оптимальних умов зберігання та використання документів, всебічне розкриття історико-культурного значення книжкових зібрань, організація інформаційно -бібліографічного обслуговування користувачів.

Фонд рідкісних і цінних видань Бібліотеки сьогодні є зібранням друкованих, рукописних та інших видів документів українською, росій-ською та багатьма іноземними мовами і охоплює всі галузі знань.

Серед пам'яток друку – інкунабули і палеотипи, книги кирилівського шрифту XVI-XVIII ст., книги "гражданського" шрифту XVIII- першої чверті ХІХ ст., прижиттєві і рідкісні видання творів класиків української, росій-ської та світової науки, літератури і мистецтва, політичних і громадських діячів, українські та російські видання 1917 року, періоду громадянської війни 1918-1920 рр., рідкісні періодичні видання, альманахи і збірники XVIII-XX ст., цінні видання ХХ- поч. ХХІ ст.

За хронологією зібрання відкриває одна з найвідоміших інкунабул -велетнів – "Книга хронік" (Нюрнберг, 1493), ілюстрована численними гравюрами із зображенням біблейських і середньовічних міст, портре-тами історичних діячів від початку світу.

У відділі є зібрання книг кирилівського і латинського шрифтів. Палеотипи (іноземні книги першої пол. ХVI ст.) представлені творами К.Горація Флакка (Венеція, 1519), Альфонса де Кастро (Лейден, 1546).

Серед рідкісних іноземних книг другої половини XVI-XVII cт. – "Порядки і статті права Магдебурзького і імператорського" Б.Гроїцького (Краків, 1562), "Торгова книга" Д.Манцоні (Венеція, 1574), "Трактати" Й.Ботері (Урсель, 1602), "Шість книг небесної фізіогномії" І.Баптісти (Неаполь, 1603), "Коротка історія північних народів" О.Магнуса (Лейден, 1645), "Історія кардинала герцога де Рішельє" (Париж, 1660), "Загальний покажчик назв рослин" (з цитатами класи-чних авторів, починаючи з Гіппократа) Меленція Хрістіана (Берлін, 1682), "Найвизначніші родини Галії" Ф.Спенсера (Франкфурт-на-Майні, 1689), твори І.Гардані (Лейден, 1663), Б.Каспара (Нюрнберг, 1628, 1679).

Особливо цінними є "Опис Європейської Сарматії" О.Гвагніні (Спіра, 1581), виданий латинською мовою, який містить герб і опис Поділля та "Опис земної кулі" А.Абрагама (Антверпен, 1595) – географічний атлас латинською мовою, виданий фірмою Плантенів, де позначена Подолія і подається її опис.

У фонді рідкісних і цінних видань зібрані стародруки, що мають історико-культурну цінність – видання античних та середньовічних пам'яток як наукових, так і художніх – Вергілієва "Енеїда" (Краків, 1590), твори Арістотеля (1597) грецькою та латинською мовами, Промови та Листи до друзів Цицерона (Париж, 1684, 1685).

Неперевершеними шедеврами поліграфічного мистецтва є "ельзевіри" (видання знаменитої голландської династії кінця XVI – поч. XVIII ст.) – "Хронологія римських подій" Є.Убона (1619), твори П.Вергілія Марона (Лейден, 1636), "Коментарі двадцяти п'яти книг на юридичні теми" А.Перезія (Амстердам, 1669), "Твори Вуатюра" (Амстердам, 1679).

Одними з найцінніших пам'яток українського книгодрукування, що зберігаються у фонді відділу, є кириличні видання старих друкарень у Києві (лаврська), Львові (друкарня братства, з 1790 – Ставропігійського інституту), Почаєві (Успенського монастиря). До них належать: "Тріодіон..." (Почаїв, 1744), "Тріодь пісна" (Л., 1753), "Тріодіон цвітний" (Почаїв, 1768), "Літургікон або Служебник..." (Почаїв, 1778).

Перлиною кириличного друку є "Арифметика" Л.Магницького (1703), названа М.В.Ломоносовим "вратами учености", яка була видана за наказом Петра І і являла собою енциклопедію знань того часу з питань арифметики, геометрії, тригонометрії. Тут вперше застосовані арабські цифри.

Заслуговують на увагу іноземні видання ХVIII ст. – "Трактати морської і комерційної справи" Ч.Моллі в 3-х ч. (Лондон, 1707), "Благочестиві вправи на всі дні..." Дж.Круїзе (Венеція, 1725), "Роздуми з друзями" Горація (Амстердам,1728), "Походження слов'ян" Д.Христофора (1745), "Генеральна конфедерація" (Варшава, 1764), "Зібрання творів Вольтера". Т. 2. (1785), "Повне зібрання творів Гомера". Т. 1. (Париж, 1786), "Поезії Петрарки" . Ч. 1. (Парма, 1790).

У зібранні книг "гражданського" шрифту (модернізованого виду кирилиці XVIII – першої чверті ХІХ ст.) представлені видання друкарень Імператорської Академії наук (С.Пб.), Московського університету, Морського Шляхетного Кадетського Корпусу та Морської друкарні (С.Пб.). Серед них – "Россійская грамматика" М.Ломоносова (С.Пб., 1755), "Метафи-зика" Х.Баумейстера (М., 1764), "Указы… Екатерины Алексеевны… и Петра Втораго... с 1725 по 1730 гг." (С.Пб., 1777), "Книга Уставъ морскій" (російською та голландською мовами) (С.Пб., 1785), "Исторія Россійская" М.Щербатова (С.Пб., 1786-...), "Родословная книга Князей и Дворян Россійских и выезжих…" Ч. ІІ. (т. зв. "Бархатная книга") (М., 1787), "Устав Военнаго Флота по Высочайшему повеленію Государя Императора Павла Перваго" (С.Пб., 1797), "Русская летопись по Никонову списку". Ч. 1, 5, 6, 7. (С.Пб., 1788, 1792), "Регламент Благочес -тивейшаго Государя Петра Великаго... о управленіи Адмиралтей -ства и Верфи..." (С.Пб., 1795), "Полное собраніе сочиненій" М.Ломоносова. Ч. 1, 2; 4, 6. (С.Пб., 1803-1804), "Опыт морской практики" у 2-х ч. П.Гамалеї (С.Пб., 1804), "Основанія геометріи" С.Гур'єва (С.Пб., 1811), твори І.Богдановича (М., 1818, 1819).

Варто відмітити видання, які вважаються бібліографічною рідкістю, а саме: "Объявленіе розыскного дела и суда… на царевича Алексея Петровича…" (С.Пб., 1718), "Историческое описаніе города Пскова…" Ч. 1-6. (С.Пб., 1790), "Сравнительный словарь всех языков и наречій" в 4-х ч. (С.Пб., 1790-1791), "Краткое землеописаніе Россійскаго Государства" (С.Пб., 1793), "Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссийския Имперіи, начатый в 1797 г." в 3-х ч. (1797-1799), "Опыт россійской библіографіи" В.Сопікова в 4-х ч. (1813-1814).

Біля 60 видань творів великого українського поета Т.Г.Шевченка становлять колекцію Шевченкіани. ЇЇ окрасою є прижиттєві та рідкісні видання, такі як "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки" (Лейпціг, 1859), "Кобзарь" (С.Пб., 1860), "Кобзар: З додатком споминок про Шевченка писателів Тургенєва і Полонського" (Прага, 1876), "Маленький Кобзар" (Кам'янець-Поділ., 1919), "Історичні поеми" (Коломия, 1914) та ін.

Серед прижиттєвих та рідкісних видань творів класиків української літератури – книги М.М.Коцюбинського "Для загального добра" (Чернігів, 1904), "Дебют" (С.Пб.;Л., 1911), П.О.Куліша (в т. ч. "Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад". Ч. 2, 3 (К., 1918), І.С.Нечуя-Левицького "Новина" (К., 1918), І.Я.Франка "Коваль Бассім" (Л., 1911), "Давнє й нове. Мій ізмарагд" (Л., 1911), "К свету" (М., 1905), В.С.Стефаника "Дорога" (Л., 1917), "Вибрані твори" (1927), "Рассказы" (М.;Л., 1930), О.Ю.Кобилянської "Юда" (К., 1917)), М.Грушевського "З старих карток", "Sub divo" (К., 1918), С.Руданського "Співомовки" (К., 1918).

Цікавими є прижиттєві видання російських письменників: твори О.С.Пушкіна, "Последнія песни" М.Некрасова (С.Пб., 1877), "Стихи о Россіи" О.Блока (Петроград, 1915), "Петербург" А.Бєлого (Петроград, 1916) та ін.

Окрему групу пам'яток складають книги релігійного змісту. Це, крім зазначених вище, українські видання – "Молитвослов" (Почаїв, 1873), "Біблія" (англ. мовою) (Лондон, 1611), "Євангеліє" (1780), "Євангеліє слов'янське" (1843), "Требник" (К., 1901), "Господа нашого Іісуса Христа Святе Євангеліє від Матфея" (слов'янською й українською мовами) (М., 1906), "Краткая Церковная Россійская Исторія" митрополита Платона (М., 1823), "Словарь историческій о бывшихъ в Россіи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россійской церкви" Т. 1. (С.Пб., 1827), "Неисходимый індиктіон или пасхалія зрячая…" (М., 1799), "Библейская исторія при свете новейшихъ изследованій и открытій. Новый завет" А.П.Лопухина (С.Пб., 1895), "Книга житія святих на три місяці других: грудень, січень, лютий..." (М., 1840).

У фонді рідкісних і цінних видань зберігаються фрагменти бібліотек навчальних закладів, про що свідчать печатки і штампи на виданнях: "Фундаментальная библиотека Немировской гимназии", "Ученическая библиотека Немировской гимназии", "Библиотека Винницкого Реального Училища Подольской губернии", "Biblioteka Tulczynska", а також фрагменти власних зібрань з екслібрисами: "Изъ книгъ графа Григорья Сергеевича Строганова", "Изъ книгъ Н.Н.Небученова", "Exlibris Alexandra Russanovskago", "Exlibris Adolf Perlovski" та особистих бібліотек графа Л.П.Гейдена, В.П.Дезіна, К.Подвисоцького, книги з автографами (дарчими та пам'ятними написами, маргіналіями) С.Потоцької, Й. де Вітте, С.Стемповського та ін.

Значну частину рідкісного і цінного фонду складають книги, що побачили світ в друкарнях таких відомих видавців, як Брокгауз та Ефрон, Вольф, Глазунов, Мамонтов, Маркс, Павленков, Плавильщиков, Ситін, Сойкін та книги, які вийшли у видавництвах "АCADEMIA" (Москва), "Вік", "Дзвін", "Час", "Сяйво", "УАН" (Київ), "Рух", "Просвіта" (Львів), "Сіяч" (Черкаси) та ін.

Велику цінність мають рукописні документи. Вони представлені у фонді відділу книгами "Путешествие изъ С.Петербурга въ Москву" О.М.Радищева (список з друкованого видання 1790 р., яке було спалене за наказом Катерини ІІ), "Загальна історія землі і її частин" (1710), "Русская исторія. Лекціи" Соловйова (М., 1848).

Одним з найцікавіших є зібрання видань, які відрізняються художнім оформленням і поліграфічним виконанням, у т. ч. ілюстровані видання, мініатюрні та книги-велетні, факсимільні видання пам'яток друку та писемності, а також незвичайні зразки палітурного мистецтва. До таких видань належать "Святе письмо вітхого і нового заповіту" (1873-1874) з 230 малюнками Г.Доре, "Новий трактат з історії і археології. Геральдика" Т. 1. (Париж, 1845), "Потерянный рай и Возвращенный рай» Дж.Мільтона (С.Пб., 1895) з 50 мал. Г.Доре, "Мертвыя души" М.Гоголя (М., 1900), ілюстроване найвідомішими художниками того часу, "Материалы для русской иконографии" в 6-ти кн. (С.Пб., 1884), "Біблійні жінки" (Париж, 1846), "Героїні творів Байрона" (Лондон, 1836), "Зібрання творів Вольтера" Т. 2. (Б. м., 1785) з гравюрами Моро, а також книги для дітей: "Казки" Ш.Перро (Париж, 1867) з мал. Г.Доре, "Легковажність мадемуазель Люсі" (Париж, 1892), "Іграшки. Історія. Виробництво." (Париж, б. р.).

Зразком мініатюрних видань є так звана "Дорожня бібліотека". Це 63 книжечки кращих зразків класичної літератури англійською та фран-цузькою мовами, виданими в першій половині ХІХ ст., що зберігаються в спеціальному, обтягнутому шкірою, ящику.

Унікальними за оформленням є книги із золотими обрізами і металевими прикрасами на оправі, косинцями та застібками.

Основною метою формування фонду відділу є найбільш повне зібрання документів – пам'яток писемності. Частково це досягається шляхом комплектування фонду рідкісних і цінних видань факсимільними та репринтними виданнями, такими як "Остромирове Євангеліє" 1056-1057 рр. (2-е фотолітографічне видання) (С.Пб., 1889), "Кодекс Вишеславський" 1085 р. (Прага, 1970), "Четвероевангелие царя Ивана Александра" (Софія, 1980), "Житие Александра Невского. Текст и миниатюры Лицевого летописного свода ХVI в." (С.Пб., 1992), "Киевская Псалтирь" 1397 р. (М., 1978), "Жития Кирилла и Мефодия" – рукопис ХІІ-ХV ст. (М., 1986), "Сказание о Борисе и Глебе" – факсимільне відтворення житейних повістей з Сильвестров -ського збірника (2-га пол. XIV ст.) (М., 1985), "История искусств" П.Гнедича в 3-х томах (Красноярськ, 1994) та ін. Факсимільні і репринтні видання дають змогу задовольнити запити користувачів на книги з обмеженою видачею, або ті, що за якихось причин не видаються.

Останнім часом до бібліотеки надходять нові видання, які, по праву, вважаються цінними і поповнюють фонд відділу рідкісних і цінних видань. Такими є деякі книги, що надійшли по Мегапроекту "Пушкінська бібліотека" , а саме: "История ХХ века: Люди. События. Факты." (М., 1999), "Жизнь Иисуса Христа" Ф.В.Фаррара в 2-х т. (М., 1999), "Русские святые" (С.Пб., 2000), "Энциклопедия символов, знаков, эмблем" (М., 2000), "500 шедевров" (М., 1997) та ін.

Важливою складовою частиною інформаційного ресурсу відділу є підсобний фонд. Він включає наукові, бібліографічні, методичні та інструктивні матеріали, довідкові видання з історії друку та писемності, каталоги, списки рідкісних і цінних видань і рукописів, описи державних і приватних зібрань, призначені для інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, а також для працівників відділу в їх науковій і практичній роботі. Серед них – "Русскія книжныя редкости" Н.Б. (М. 1902), "Редкия русскія книги и летучія изданія XVIII века" (М., 1905) – факсимільне видання 1989 р., "Исторія книги в Россіи" С.Ф.Либровича (М., 1913, 1914), "Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI-XVIII вв." Х.Титова (К., 1924), "Запрещенная книга в России 1825-1904" Л.М.Добровольского (М., 1962), "Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв." (М., 1976), "Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні" в 3-х томах Я.Запаска, Я.Ісаєвича (К., 1984), "Общество и книга от Гутенберга до Интернета" (М., 2001) та ін.

У фонді рідкісних і цінних видань зберігається біля 11 тис. журналів. Основну частину складають російські видання, такі як "Вестникъ знанія", "Вестникъ Европы", "Дело", "Историческій вестник", "Москвитянинъ", "Отечественныя записки", "Русская старина", "Современникъ" тощо.

Українська періодика представлена такими журналами, як "Вера и разумъ" (Х., 1886-1887) – богословсько-філософський журнал Харківської духовної семінарії, "Вестникъ опытной физики и элементарной математики" (О., 1886-1916), "Дзвін" (К., 1913-1914) – літературний науково-артистичний журнал-місячник, "Экономическая жизнь Подолии" (Кам'янець-Поділ., 1914, 1915, № 1 1918), "Земля" (Вінниця, 1918, № 1, 2) – вісник Подільського губернського земельного комітету, "Кіевская старина" (К., 1882-1906) – літературно-мистецький місячник, "Україна" (К., 1907, 1914, 1917), "Хозяйство Подоліи" (Вінниця, 1922, № 1), "Червоний шлях" (Х., 1923-1936) та ін.

Особливо цінними є номери суспільно-політичного та науково-літературного щомісячного часопису "Основа" (С.Пб., 1861-1862), який мав вагомий вплив на культурно-літературний процес і національно -визвольний рух в Україні того часу; український альманах "Рада." Ч.1 (К., 1883) з автографом М.Старицького; збірник "Кіевлянинъ" (К., 1840), виданий М.Максимовичем.

Доступу користувачів до документних ресурсів відділу сприятиме електронна база даних "Рідкісна і цінна книга", створення якої розпочато у 2001 році. На сьогодні в базі даних відображено більше 3 тис. найцінніших книг. Ведеться підготовка окремих видань до створення повнотекстових електронних варіантів.

Організація спеціалізованого відділу відкриває нові перспективи для вичення та дослідження рідкісного і цінного фонду Бібліотеки. Після завершення відбору документів, діяльність відділу беде зосереджена на:

· створенні повноцінного довідково-бібліографічного апарату відділу;

· організації колекцій пам'яток писемності та друку;

· складанні бібліографічних посібників, в т. ч. каталогів окремих зібрань Бібліотеки;

· виявленні видань для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА

О. Г. Ніколаєць, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

Дедалі вагомішу роль у суспільно -політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявляти, збирати, зберігати і надавати у користування читачам всі інформаційні ресурси, які пов'язані з рідним краєм і є основою краєзнавчої роботи обласної біблі-отеки як провідного центру біблі-отечного краєзнавства в регіоні.

Краєзнавчий фонд ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва налічує біля 10 тисяч примірників книг, брошур, періодичних, рукописних, картогра-фічних, нотних та інших видань. Це документи, безпосередньо пов'язані змістом з Вінниччиною (незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості); чи опубліковані на території нашого краю (незалежно від змісту, виду, способу видання, мови, в т. ч. малотиражні, відомчі та ін.). Краєзнавчі фонди унікальні за своєю сутністю. Маючи історичну, культурну та джерелознавчу цінність, вони ніколи морально не застарівають, а тому підлягають постійному зберіганню.

Основним структурним підрозділом, який організовує, координує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу в Бібліотеці, є відділ літератури та інформації з питань краєзнавства, створений у 1981 році. У ньому зібрано більше 4 тис. краєзнавчих документів, які найактивніше використовуються читачами.

Формування краєзнавчого ресурсу здійснюється з різних джерел: через книжкові магазини, книгорозповсюджуючі фірми, організації, що займаються розповсюдженням періодики, книжкові ярмарки, шляхом книгообміну та ін. Налагоджені ділові стосунки з місцевими видавниц-твами, поліграфічними підприємствами: ВАТ „Вінницька обласна друкарня", Вінницьке державне НВП "Картографія", "Нова книга", "Універсум". Це, в певній мірі, сприяє позитивному вирішенню питання місцевого обов'язкового примірника. Немало краєзнавчих документів надходить в дар від авторів та читачів Бібліотеки. У формування краєзнавчого фонду, яким Бібліотека може сьогодні гордитися, внесли вклад багато поколінь її співробітників.

Фонд краєзнавчих документів універсальний.

Для вивчення багатої на події історії нашого краю особливий інтерес представляють книги: Н.Молчановського "Очеркь ізвестій о Подольськой земле до 1434 года" (К., 1885), Григор'єва-Наша "Поділля. Географічно-історичний нарис" (Кам'янець-Поділ., 1918), П.Батюшкова "Подолія" (С.Пб., 1891), "Подольские архипастыри" (Кам'янець-Поділ., 1895), Є.Сіцінського "Нариси історії Поділля" (Вінниця, 1927), Н.Яворовського "Исторія гражданской и церковной жизни Подоліи" (Кам'янець-Поділ., 1912), М.Грушевського "Южнорус -скіе господарскіе замки" (К., 1890), "Живописная Россія Отечество наше вь его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономи-ческомъ и бытовомъ значеніи" за редакцією П.Семенова (М., 1897). Для тих, хто вивчає історію населених пунктів, корисним буде видання Подільського єпархіального історико-статистичного комітету "Приходы и церкви Подольской епархіи" вип. 9-й за редакцією Є.Сіцінського (Кам'янець-Поділ., 1901). Унікальною також є книга О.Бирулі "Архітек-турна історія Вінниці" (Вінниця, 1930).

Користуються підвищеним попитом видання, що висвітлюють історію краю, написані нашими сучасниками, зокрема колективом авторів – "Нариси історії Поділля" (Хмельницький, 1990) і "Нариси історії Поділля" Л.Громової та А.Пономаренка (Вінниця, 2002), "Вінниця: Історичний нарис" (Вінниця, 1964), "Вивчай історію свого краю" (Вінниця, 1964), видання нашого земляка-історика А.Зінченка "Наш край – Поділля" (Вінниця, 1992) та навчальний посібник "Поділля" (К., 1998). Об'ємну і цінну інформацію містить фундаментальне видання "Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область" (К., 1972), а невеличка книга Д.Малакова "По Брацлавщине" (М., 1982) є своєрідним змістовним путівником по області. Для науковців, істориків представляє цінність книга В.Отамановського "Вінниця в ХІV-ХVІІ століттях" (Вінниця, 1993) з серії "Історична бібліотека Поділля".

Відомості про герби міст і містечок Поділля, можна знайти в книзі вінницького історика Ю.Савчука "Міська геральдика Поділля" (Вінниця, 1995).

Документи відділу висвітлюють і окремі сторінки історії нашого краю. Так, повстанський рух на Поділлі в 20-х роках відтворює книга К.Завальнюка "Лицарі волі" (Вінниця, 2000) та С.Олійника "Українська Галицька армія на Поділлі" (Кам'янець-Поділ., 2001). Про політичні репресії на Вінниччині в період тоталітаризму можна отримати інформацію з таких видань, як "Вінницький мартиролог. Книга пам'яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20-50-і рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 2001), "Жертва і свідок більшовицького раю" Б.Буяльського, О.Трачука (Вінниця, 2000), "Політичні репресії на Поділлі (20-30-х рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 1999), "Червоні жорна" (Вінниця, 1994), де вміщені спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій та ін.

Період голодомору на терені нашої області висвітлюють книги: "33-й: голод. Народна Книга – Меморіал" (К., 1991), І.Шульги "Голод на Поділлі" (Вінниця, 1993), Ф.Винокурової, Р.Подкура "Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Документи і матеріали" (Вінниця, 1998), М.Дороша "Зламані колоски" (Вінниця, 2003). Вагомий вклад у розкриття теми голодомору вніс бібліографічний покажчик "Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр." (Вінниця, 2003), підготовлений працівниками відділу у співпраці з Державним архівом Вінницької області.

Матеріали про події Великої Вітчизняної війні є практично в кожному виданні, яке описує історію нашого краю, а хроніка тих подій добре подана в книзі "Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." (К., 1965) та збірнику документів і матеріалів "Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)" (О., 1971). Путівник "Партизанськими стежками Вінниччини" (О., 1975) розповідає про підпільні організації і групи, партизанські загони і з'єднання, що діяли на території області, а ті, кого цікавлять матеріали про ставку Гітлера під Вінницею, можуть звернутись до книги І.Безуглого "Тайны Вервольфа", виданої у Львові в 1962 році та перевиданої у Хмельницькому 1996 року. Доповнять тему книги І.Загороднього "Руїни "Вервольфу" свідчать" (Вінниця, 2002) та Л.Белозерової "Вервольф – роковая тайна Гитлера?" (Вінниця, 1996).

Своєрідним друкованим монументом всім загиблим, померлим від ран, всім, хто пропав безвісти – воїнам, партизанам і підпільникам, а також іншим учасникам воєнного лихоліття, стала "Книга Пам'яті України", а в її рамках – "Книга Пам'яті Вінниччини" (К., 1994-1997). Таких томів тільки по Вінницькій області видано дев'ять. Історико-меморі -альний серіал "Книга Пам'яті України" завершився випуском двох томів "Книга Скорботи України. Вінницька область" (Вінниця, 2001-2002), де вшановано пам'ять цивільних громадян, що загинули в роки війни.

Пам'яті полеглих в Афганістані присвячено книги: Н.Лисиці "В пекельному небі Афганістану" (Вінниця, 1999), А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998) та "Повірка, або "Афганці" Вінниці" у 2-х томах (Вінниця, 2002), В.Синицького "Їх поріднив Афганістан" (Монастирище, 2002).

Про вінничан – ліквідаторів чорнобильської катастрофи розповість книга пам'яті "Вінничани в Чорнобилі" (Вінниця, 2001).

Є ряд книг з історії населених пунктів області, написаних науковцями, краєзнавцями на основі архівних документів та матеріалів відділу. Вони різні за об'ємом, якістю видання, але всі – безцінні для тих, хто хоче знати історію свого села, селища чи міста.

У відділі зберігаються книги з історії Барського, Хмільницького, Чечельницького районів, окремих населених пунктів: Буші, Бару, Іванова, Байківки, Жданівки, Луки-Мелешківської, Ладижина, Немирова, Оратова, Старої Прилуки, Стрижавки, Чечельника, Чемерис-Волоських (нині Журавлівка), Ямполя.

Поділля – унікальний край з точки зору археології, він багатий на старожитності, тут чимало рукотворних курганів, земляних городищ, валів. Про все це читач дізнається з книг: І.Зайця "Трипільська культура на Поділлі" (Вінниця, 2001) "Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV-III тис. до н. е." (Вінниця, 1995), С.Гальчака "Археологічні культури Поділля" (Вінниця, 1998). Переглянувши буклет Вінницького краєзнавчого музею "Древнє золото Поділля" (Вінниця, 1990), можна побачити фото ювелірних виробів з сармат-ського поховання, що було відкрите біля с.Пороги Ямпільського району.

Поділля – споконвічна українська земля, по якій проходила межа між світом слов'ян і тюрків, католицизмом і православ'ям – теми, над вивченням яких працювали історики, етнографи і їх дослідження вилились в серйозні наукові праці, які збагачують краєзнавчий фонд. Це: "Поділля: Історико-етнографічне дослідження" (К., 1994), "Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ-ХХ ст." Т.Косміної (К., 1980), двотомник О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1991).

Збірник "Пісні Поділля" (К., 1976) у записах Н.Присяжнюк включає понад 4 тисячі пісень, колядок, щедрівок – найбільш характерних зразків традиційної народно-пісенної творчості, що побутували в с.Погребищі протягом 1920-1970-х років. "Пісні Явдохи Зуїхи" (К., 1995) – є записом пісенного репертуару співачки з Поділля, зробленим відомим фолькло-ристом-аматором з Вінниччини, учителем Гнатом Танцюрою. Видатною фольклорною пам'яткою неповторного народного українського весілля є унікальна праця цього ж автора "Весілля в селі Зятківцях" (К., 1998), яка містить понад 800 пісень, півтори сотні танцювальних мелодій, народні ігри. Кращі зразки подільських народних легенд та переказів побутового й історико-героїчного змісту, записані в 1945-1987 роках у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях вміщені в регіональ -ному збірнику "Євшан-зілля. Легенди та перекази Поділля" (Л., 1992). Представлені у фонді відділу книги і про багатьох інших майстрів народ-ного мистецтва рідного краю.

Помітним внеском у скарбницю Поділлєзнавства став збірник наукових праць "Подільська старовина" , що вийшов у світ в 1993 році зусиллями Вінницького обласного краєзнавчого музею на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського до 100-ліття від дня його народження, та збірники під такою ж назвою, що вийшли у Вінниці в 1998 та 2003 роках.

Опрацьовані розвідки краєзнавців збагатили фонд відділу новими виданнями з історії окремих підприємств, галузей народного госпо-дарства. Це книги Л.Степового "Винницкий инструментальный завод" (Хмельницький, 1996), „Винницкий масложиркомбинат" (Вінниця, 1995), "Могилев-Подольський машиностроительный завод" (Вінниця, 1997), І.Сухореброго, Ф.Шевчука "Хто живе й працює для століть" (Нариси з історії Бершадського держлісгоспу) (Вінниця, 2002), І.Бондарчука та ін. "Флагман м'ясної індустрії України" (До 70-річчя з дня заснування Вінницького м'ясокомбінату") (Вінниця, 2000), С.Машталера "Літопис ветеринарної медицини Вінниччини" (Вінниця, 2001) та ін.

Заслуговують на увагу "Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського Серія: "Історія" (5 випусків), які вміщують ґрунтовні матеріали з історії нашого краю. З книги Л.Баженова „Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст." (Кам'янець-Поділ., 1993) можна дізнатись про тих, хто досліджував його.

Багата історія нашого краю, та не менш багатою є і його природа. Підтвердженням тому є чимало видань різних поколінь науковців Поділля. У відділі представлені книги В.Гульдмана "Подольская губернія" (Кам'янець-Поділ., 1889), С.Городецького "Спроби фізико-географічної районізації Поділля" (Кам'янець-Поділ., 1924), "Матеріали по изследованію почвъ и грунтовъ Подольской губерній" за редакцією А.Набоких (О., 1916), "Червона книга Вінницької області" (Вінниця, 1994); ряд агрокліматичних довідників Вінниччини. Унікальними є видання, створеного у 1924 році при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки ВУАН, Кабінету виучування Поділля – науково-методичного центру систематичних досліджень історії, природи, культури, побуту і господарства краю.

У фондах відділу є ряд видань "Кабінету...": "Вінниця, її околиці та Вінницька округа" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927), О.Савостіянова "Дика рослинність Поділля" (Вінниця, 1925), Л.Данилова "Клімат Поділля" (Вінниця, 1924), О.Бирулі "Ріка Бог та її сточище" (Вінниця, 1928), В.Храневича "Нариси фавни Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Ссавці Поділля" (Вінниця, 1925), "Птахи Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Минуле фавни Поділля" (Вінниця, 1926). З'явилося багато сучасних видань, що описують природу регіону. Зокрема, Г.Денисика "Природнича географія Поділля" (Вінниця, 1998) та "Вінниччина – край зелених дібров і золотих нив" (Вінниця, 1995), Г.Денисика, В.Любченка "Простори Вінниччини" (Вінниця, 1999) та "Заповідне Поділля" (Вінниця, 2001), "Каталог річок Вінницької області" (Вінниця, 2000), "Ставки Вінницької області" (Вінниця, 2001).

Актуальні питання природознавства відображені у виданнях Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського "Наукові записки. Серія: Географія" . Не втратив своєї цінності і бібліографічний покажчик "Природа і природні багатства Вінниччини" (Вінниця, 1983), підготовлений працівниками Бібліотеки Г.Авраменко, М.Кержнер.

Тим, хто вивчає економіку краю, динаміку її розвитку знадобляться видання, які характеризують роботу Подільського Губернського Земства, Вінницького, Гайсинського, Могилів-Подільського, Ямпільського Повітових Земств.

У відділі чимало документальної інформації з питань промислового та сільськогосподарського виробництва краю, статистичні довідники за багато довоєнних і повоєнних років, періоду розбудови незалежної України. Цінними є: щорічне видання "Про соціально-економічне становище області" , "Статистичний щорічник Вінниччини" обласного статистичного управління, "Населення і господарство Вінницької області" (Вінниця, 1995) – книга, яка підготовлена науковцями ВДПУ ім. М.Коцюбинського, та атлас Вінницької області.

Інформацію про культурне життя Вінниччини можна отримати з матеріалів наукових конференцій "Перехід до ринку і проблеми розвитку духовності на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "Сучасна українська етнополітика і основні напрями розвитку національно -культурних об'єднань на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "125 років державотворчій діяльності "Просвіти" (Печера-Вінниця, 1993). "Сільська бібліотека: Проблеми і перспективи" (Вінниця, 1994), "Бібліотека на рубежі ХХІ століття" (Вінниця, 1999), "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансфор-мації" (Вінниця, 2002).

Цікавими є путівники по музеях Вінниччини: "Національний музей-садиба М.І.Пирогова" (Вінниця, 2000), "Музей-садиба Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 1997), "Історія музею в документах і спогадах" (Про Вінницький обласний краєзнавчий музей) (Вінниця, 1998).

Про історію обласного радіо можна дізнатись з книги "Обласне радіо – 70 років" (Вінниця, 2002), відомості про спортивні таланти краю висвітлені в книгах Я.Кулика "Вінниччина спортивна" (Вінниця, 1996), І.Лозовського "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини" (Вінниця, 2001), "Спортивні таланти Поділля" (Вінниця, 2002).

Матеріали з історії освіти відображені в книзі "Начальное народное образование в Подольской губернии" (Кам'янець-Поділ., 1910), про сучасні освітні заклади розповість "Довідник навчальних закладів Вінницької області" (Вінниця, 2002) та довідник "Навчальні заклади Поділля" (Вінниця, 1999). Є нариси про окремі навчальні заклади, зокрема: "Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1994), "Вінницький державний педагогічний інститут" (Вінниця, 1997) та "90 років Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 2002), "Вінницький медичний коледж ім. академіка Д.К.Заболотного" (Вінниця, 2001).

Останнім часом відділ поповнився нарисами з історії медичних закладів: "На рубежі сторіччя: Матеріали з історії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1997), "На перехрестях часу. Нариси з історії 2-ої клінічної лікарні м.Вінниці" (Вінниця, 2001).

У відділі широко представлені видання про літературне життя Вінниччини, його історію та сьогодення. Вперше узагальнені відомості про найбільш відомих митців слова зібрані у хрестоматії з літератури рідного краю "Подільські криниці" (Вінниця, 1994, 2001). Вийшло вже два випуски цього видання, упорядником яких є А.М.Подолинний.

Перший випуск складається з двох розділів. Перший – присвячений фольклористам: А.Димінському, С.Тобілевичу, С.Килимнику, Н.Присяжнюк , Г.Танцюрі, О.Воропаю, М.Руденко, В.Вовкодаву; в другому розділі подаються короткі біобібліографічні відомості про багатьох письменників краю та окремі їх твори. Назвемо лише деякі з них: М.Вовчок, С.Руданський, А.Свидницький, М.Старицький, Д.Маркович, М.Коцюбинський, В.Свідзинський, що представляють українську літера-туру ХІХ ст. Серед плеяди літературних імен ХХ ст. автор згадує Г.Журбу, М.Годованця, Я.Качуру, М.Трублаїні, М.Стельмаха, Я.Шпорту, В.Стуса.

У другій книзі "Подільських криниць"зібрана інформація про таких письменників ХХ століття, як: Олена Пчілка, Л.Мосендз, А.М'ястківський, Є.Гуцало, В.Забаштанський, Г.Чубач, М.Рябий, А.Бортняк та ін. Видання надзвичайно цінне для тих, хто досліджує та захоплюється художнім словом свого краю.

Вдалим доповненням хрестоматії став літературний біобібліогра -фічний словник Вінниччини "З-над Божої ріки" за редакцією А.Подолинного (Вінниця, 1998, 2001). Останній містить 697 біографій письменників, літературознавців, етнографів, фольклористів та ін., які представляють давню, нову та новітню українську літературу краю, а також про тих, хто творив іншими мовами.

Тісно переплітається з цим виданням ювілейний довідник "Письмен -ники Вінниччини" (Вінниця, 2001), де також коротко подані біографії та відомості про творчість усіх сучасних професійних письменників краю.

Досить широко представлена у відділі література про життя і діяльність письменників-земляків, їх творчі доробки.

Своєрідним дарунком любителям поезії стала краєзнавча антологія ХХ століття "Сто поетів Вінниччини за сто років" А.Подолинного (К., 2003).

Подією у літературному житті краю був вихід двох випусків літератур -но-художніх та історико-краєзнавчих альманахів "Вінницький альбом" (Вінниця, 1998, 2000). Творчість молодих поетів Вінниччини представлена в збірці "Благовіст" (Вінниця, 1992) та літературно-публіцистичний журнал "Паросток" (Вінниця, 2000).

У відділі зосереджено багато літературних дарунків вінницьких авторів з автографами та щирими словами вдячності обласній книгозбірні, її працівникам: А.Бортняка, І.Волошенюка, С.Гальчака, А.Гарматюка, Н.Гнатюк, А.Гудими, М.Каменюка, В. Кобця, А.Лисого, М.Потупейка, А.Подолинного, В.Сторожук, Г.Чубач, Т. Яковено та ін.

Немалу цінність для зацікавленого читача представляють довідник "Художники Вінниччини" (Вінниця, 2001), в якому йдеться про членів Національної Спілки художників України 1976-2001 рр., та збірка творів самодіяльних композиторів Вінниччини "Надбужанський спів" (Вінниця, 1996).

Вже два роки поспіль виходять з друку книги "Хто є хто на Вінниччині" (К., 2001, 2002). Це довідково – біографічне видання, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

Історії церкви на Поділлі присвятив свою книгу: "Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) Єпархії" (Вінниця, 1995) відомий науковець А.Лисий. Цю тему доповнюють праці С.Таранця "Старообрядчество Подолии" (К., 2000) і "Куреневское тримо-настырье: история русского старообрядческого центра в Украине" (К., 1999).

Великий потенціал краєзнавчої наукової інформації зосереджено в матеріалах республіканських науково-практичних конференцій, зокрема: "Духовні витоки Поділля: Творці історії краю" (Хмельницький, 1994), "Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження" (Хмельницький, 1995), "Поділля в контексті Української історії" (Вінниця, 2001) та матеріалах дев'ятнадцяти обласних історико-краєзнавчих конференцій і трьох міських.

Любителі-краєзнавці почерпнуть багато нової і корисної інформації з книг Л.Баженова "Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія" (Хмельницький, 1995) та В.Прокопчука "Краєзнав -ство на Поділлі: історія і сучасність" (К., 1995), де висвітлюється період зародження, становлення і розвитку історико-краєзнавчого дослідництва на Поділлі.

У фондах відділу є унікальна книга "Часописи Поділля" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927-1928), яку видав Кабінет виучування Поділля. Вона містить матеріали з історії друку та бібліографії Поділля.

Серед масиву краєзнавчих документів є кілька рідкісних періодичних видань. Серед них надзвичайно цінними є перші газети і журнали, що виходили на Поділлі в кінці ХІХ початку ХХ ст., – "Справочний Листокь Подольскаго Общества Сельськаго Хозяйства і сельськогохо -зяйственной промышленности", "Экономическая жизнь Подолии" , "Червоне Поділля" , "Подольський хозяин""Хозяйство Подолии" , "Экономический листок""Подольскія губернскія ведомости ", "Подольскія епархіальныя ведомости" , "Винницкая жизнь""Винницкая почта""Вісті" , "Життя Поділля" , "Подолія" , "Подольский край""Подолянин", "Свободный голос", "Слово Подолії" та ін.

Тут же читач може ознайомитися з сучасною місцевою періодикою. Відділ отримує і зберігає протягом поточного року всі обласні газети, які опісля передаються в сектор газетної періодики.

З неопублікованих документів, що є у відділі, особливий інтерес становлять зібрання спогадів очевидців голодомору 1932-1933 рр. на Вінниччині. Зберігаються у відділі і матеріали виборчих кампаній (плакати, буклети, листівки з біографіями кандидатів у депутати і т. ін.).

Відділ спрямовує свою діяльність на створення фактографічної регіональної інформації з питань освіти, охорони здоров'я, правопо-рядку, соціального захисту, комунального обслуговування і т. п. Велике значення в задоволенні таких запитів користувачів має формування тематичних папок ("Досьє").

Створено банк найбільш актуальних і часто запитуваних виконаних бібліографічних та фактографічних довідок.

Слід відмітити, що певна частина документів, в яких містяться краєзнавчі матеріали, знаходиться у відділах Бібліотеки: основного зберігання літератури, літератури та інформації з питань мистецтв, рідкісної і цінної книги, в секторі газетної періодики та інших підрозділах. Певна частка краєзнавчої літератури зберігається також в інших бібліотеках та архівах України.

Єдиним інструментом, що об'єднує краєзнавчий фонд незалежно від місця знаходження документа, є зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК). Він є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки. В ньому відображено оприлюднені матеріали про край, ведеться він з 1956 року, налічує біля 200 тис. карток і складається з трьох частин: систематичної, топографічної, біобібліографічної.

У систематичній – збираються записи всіх видів документів загального змісту, в яких всебічно висвітлюється економічне, політичне життя області, її історія, культурний розвиток, природні умови та ресурси і т. ін.

Топографічна – вміщує матеріали про життєдіяльність районів та окремо кожного населеного пункту області.

Унікальною є біобібліографічна частина каталогу. Тут читач може отримати інформацію про видатних людей, які народилися в області, або чиє життя і діяльність пов'язані з нашим краєм.

Крім зведеного, ведеться хронологічний каталог місцевих видань, ряд тематичних картотек. Оперативну інформацію про край надає картотека "Література про Вінницьку область за ... рік", де представлені нові книги та матеріали з періодичних видань за поточний рік.

Складовими частинами електронного каталогу , який з 2000 р.створюється в Бібліотеці, є бази даних "Краєзнавча книга" і "Краєзнавча аналітика" .

В Бібліотеці виробилася певна система підготовки і видання посібників краєзнавчої бібліографії, у створенні якої беруть участь фахівці різних структурних підрозділів. Ці наукові доробки є вагомим доповненням регіонального інформаційного ресурсу і складовою частиною національної бібліографії.

З 1957 р. виходить щорічний бібліографічний покажчик "Література про Вінницьку область за ... рік", календар "Знаменні і пам'ятні дати ... року" – з 1962 року. З початку 80-х рр. традиційним стало видання покажчиків, буклетів серії "Наші видатні земляки". в цій серії вийшли такі випуски: "Марко Вовчок і Вінниччина" (1983), "Степан Руданський" (1983), "А.П.Свидницький" (1984), "Михайло Стельмах і Вінниччина" (1987), "Тарас Шевченко і Вінниччина" (1991, 2004), "Імена, повернуті на Батьківщину" (1998), "Борис Хоменко – письменник, літературознавець" (2003), а також ювілейні буклети про вченого економіста С.Струмиліна, поета Тора Неве Ланге, художника О.Новаківського, поета, художника В.Хмелюка, першого гітариста Європи М.Соколовського, архітектора ХІХ століття В.Городецького, майстра мініатюри М.Маслюка і багатьох інших, чиє життя було яскравим і творчий доробок вагомим.

Серед тематичних бібліографічних покажчиків в інформаційному краєзнавчому ресурсі можна назвати такі актуальні видання: "Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945)" (1984), "Памятники истории и культуры Винницкой области" (1986), "Пироговський меморіал у Вінниці" (1997), "Науково-педагогічна діяльність М.І.Пирогова" (1997), "Гіркий був келих життьовий..." (2001), "Трагедія голодомору на Вінниччині. 1932-1933 рр." (2003) та ін.

У 2000 році побачив світ хронологічний довідник, підготовлений М.Шлеймович "Вінниччина в датах". Це унікальне видання, яке в порядку хронології розповідає про події, що відбулися на теренах області, та славних людей краю.

Більшість із цих видань представлено в електронному вигляді на сайті Бібліотеки. Тут же подається інформація про регіон, його культуру і мистецтво. На окремому сайті "Вінниччина: інформаційний портрет регіону" , який зараз є інтегрованою частиною "Вінницького регіональ -ного порталу", зосереджена загальна інформація про регіон та по кож-ному з 27 районів зокрема, яка постійно поповнюється і удосконалюється.

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК

А.С.Якущенко, зав.відділом

тел.: (0432) 32-05-78

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук – один з провідних відділів бібліотеки.

Інформативна цінність відділу забезпечується виданнями науково-природничої, суспільно- політичної і філологічної тематики, художньої літератури (загальним обсягом до 45 тис. прим.), різноманітним і багатим репертуаром журналів (близько 500 назв).

Підсобний фонд відділу є складовою частиною загальнобіб -ліотечного фонду. Його основна ознака – актуальність, інформатив -ність, динамічність, високий попит користувачів.

При комплектуванні враховуються потреби різних категорій читачів. Поряд з науковими працями, монографіями, серйозними дослід-жен нями представлена науково-популярна, навчально-методична література, українська і світова художня класика, а також розважальні видання.

Безпосередньо біля кафедри обслуговування зосереджено енцикло-педичні, універсальні, галузеві, довідкові видання, словники, багатотомні монографічні праці, нові періодичні часописи.

До послуг користувачів "Большая советская энциклопедия" (М., 1970-1978), "Українська радянська енциклопедія" (К., 1977-1985), "Советская историческая энциклопедия" (М., 1961-1976), "Физический энциклопедический словарь" (М., 1960), "Химическая энциклопедия" (М., 1988).

Попитом користуються нові українські довідкові видання "Довідник з історії України" (К., 2002), "Українська літературна енциклопедія" (К., 1988-), "Українське козацтво. Мала енциклопедія" (К., 2001), "Енциклопедія українознавства" (Л., 1993- ), багатотомний інформа-ційно-іміджевий альманах "Золота книга української еліти" (К., 2001).

Інформаційно-довідкову функцію виконують і такі багатотомні видання: "Історія міст і сіл України" (К., 1967-1974), "История всемирной литературы" (М., 1983-1984), "Всемирная история" (М., 1955-1983) "Жизнь растений" (М., 1974-1982), "Жизнь животных" (М.,1987-1989).

Варто сказати, що в цьому відділі Бібліотеки найбільш повно пред-ставлені довідкові видання з гуманітарних наук.

За останні роки значно поповнився такий специфічний вид літератури, як "цитатні словники". Розширилася тематика і обсяг видань. Серед найбільш цікавих: "Словарь библейских крылатых слов и выражений" (С.Пб., 2000), "Мудрость тысячелетий. Энциклопедия" (М., 2000), "Остроумие мира. Энциклопедия" (М., 2000), "Афоризмы лауреатов Нобелевской премии по литературе" (Мн., 2000), Душенко К. "Универсальный цитатник политика и журналиста: 6000 цитат в политике, правосудии и журналистике" (М., 2003).

Українська афористика за часів незалежності теж поповнилася новими доробками: "Українська афористика Х-ХХ ст." (К., 2001), "Тисяча цитат з українського письменства: Збірник" (К., 2001).

Невід'ємною складовою частиною фонду відділу є література з природознавства. Це – наукові, навчальні та науково-популярні видання.

Серед наукових видань заслуговує на увагу книга В.Найдиша "Концеп-ции современного естествознания " (М.,1999), в якій розкрита широка панорама історії природознавства, сучасна науково-природнича картина світу.

Монографія Ю.Павленка "Природознавство до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах" (К., 2001) знайомить з аналізом історичного процесу виникнення і багатовікового розвитку цієї науки.

Різноманітні підручники з базових природознавчих дисциплін: мате-матики, фізики, хімії, географії, біології зорієнтовані на фундаментальну підготовку спеціалістів, зокрема: Васильченко І. "Вища математика для економістів" (К., 2001), Яковенко О. "Біохімія" (Суми, 2002), Бушок Г. "Курс фізики" в 2-х книгах (К., 2001), "Геологія" (К., 2003), Половина І. "Фізична географія Європи" (К., 1998), Гродзинський Д. "Радіобіо -логія" (К., 2001) та ін.

Унікальними вітчизняними виданнями є "Географічна енцикло-педія України" (К., 1989) в 3-х томах та "Червона книга України" (К.,1994) в 2-х томах.

Країнознавчі видання представляють довідники: "Все про світ: Країни. Прапори. Герби" (К., 2001), "Весь мир" (М., 2001) з різнобічними відомостями про країни світу, "Самые красивые города Европы" (М., 2001), "Малая энциклопедия городов" (М., 2001) з найпривабли -вішими метрополіями континенту.

Як одна з фундаментальних наук природознавства, екологія відобра-жена у фонді науковою літературою. Зокрема книгою відомого амери-канського вченого А.Гора "Екологія і людський дух" (К.,2001), в якій він розкриває своє бачення можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі. До проблеми екологічної безпеки на планеті звертається А.Толстоухов у книзі "Екобезпечний розвиток і пошук стратегем" (К.,2001). Допоможе зорієнтуватися в сучасних екологічних проблемах видання В.Крисаченка "Екологія. Культура. Політика" (К.,2001).

Серед книг, які сприяють формуванню наукового світобачення: Мороз І. "Історія біосфери" (К., 1996) в 2-х томах, збірник наукових праць "Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского" (Л., 1989).

Теоретична спадщина В.Вернадського представлена його працями: "Биосфера и ноосфера" (М., 1989), "Философские мысли натура-листа" (М., 1988).

В серії "dtv – atlas" вийшла книга Гайнгріха Д. "Екологія" (К.,2001). Завдяки своїй універсальності, інформаційній насиченості, компактності викладення, атлас став популярним не лише в Німеччині, а й в усьому світі.

Знання сучасних фундаментальних наукових положень екології систематизують і удосконалюють навчальні посібники. Серед них слід відмітити книги, написані Г.Білявським, В.Джигиреєм, В.Кучерявим, В.Чайкою. Автори характеризують екологічну ситуацію в Україні, розглядають правові аспекти екологічних відносин.

За Мегапроектом "Пушкинская библиотека" відділ отримав навчаль-ний посібник "Экология и безопасность жизнедеятельности" (М., 2000), в якому детально викладені основні аспекти глобальних екологічних проблем другої половини ХХ ст. з використанням математич -них моделей.

Наукові і практичні досягнення в новій галузі знань – безпека життєдіяльності – представлені в навчальних посібниках Ю.Чирви "Безпека життєдіяльності" (К.,2001), "Безпека життєдіяльності" (К., 2003) за редакцією В.Цапка, "Безопасность жизнедеятельности" (М., 2001) за редакцією С.Бєлова.

Класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження висвітлено у підручнику М.Стеблова "Цивільна оборона" (К., 2003).

Література з питань медицини в інформаційному ресурсі відділу представлена вибірково, з огляду на функціонування в місті двох наукових спеціалізованих медичних бібліотек.

Серед літератури медичного змісту слід назвати книгу Гіппократа "Клятва. Закон о враче. Наставления" (М.,1998).

Етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів подає наш земляк, вчений С.Верхратський у книзі "Історія медицини" (К., 1991).

Повернені імена лікарів українського Відродження користувачі знай-дуть у двотомному біобібліографічному довіднику П.Пундія "Українські лікарі" (Л.; Чикаго, 1994), який надійшов до наших фондів від Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Навчальна література представлена у фонді різноманітними підруч-никами для вищої школи з різних галузей медицини: "Загальна гігієна" (К., 2001), "Психотерапия" (С.Пб., 2000), Фещенко Ю. "Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу" (К.,2002) та ін.

Відділ отримує чимало науково-популярних видань, які піднімають питання профілактики та зміцнення здоров'я людини. Про наукові основи життя видатний вчений, відомий хірург, кібернетик М.Амосов розповідає у своїй праці "Энциклопедия Н.Амосова. Алгоритмы здоровья" (Донецьк, 2002).

Провідні оздоровчі системи представляють в своїх книгах П.Брегг, Г.Шелтон, Л.Армстронг, С.Кнейп, Г.Шаталова, Г.Малахов та ін.

Великим попитом у читачів користуються видання серій "Исцели себя сам", "Зеленая аптека", "Физическая реабилитация".

Не бракує у фонді довідкової літератури з фітотерапії, історії і практики народної медицини. В унікальній книзі Є.Товстухи "Українська народна медицина" (К., 1994) вперше осмислюється ця тема в синтезі наукового, мистецького і духовного начал.

Узагальнюють досягнення сучасної світової медичної науки енцикло-педії: Червяк П. "Медична енциклопедія" (К., 2001), "Энциклопеди -ческий справочник медицины и здоровья" (М., 2002), "Компедиум 2000/2001 – лекарственные препараты" (К., 2000).

Вагомою складовою інформаційного ресурсу відділу є література суспільно-політичного циклу.

Значне місце в ньому займає розділ з соціології. Останніми роками він інтенсивно поповнюється новими світовими надбаннями в цій галузі знань.

У відділ надійшли праці відомих зарубіжних соціологів М.Вебера, Е.Гіденса, К.Девіса, П.Сорокіна та інших, що вийшли як окремими виданнями, так і в хрестоматійному варіанті, викладеному в науково-популярній формі.

У збірнику одного з провідних західних соціологів ХІХ-ХХ ст. М.Вебера "Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика." (К., 1998) блискуче досліджений феномен соціологічного знання. У виданні творів видатного мислителя-соціолога ХХ ст. Р.Арона "Этапы развития соци-ологической мысли" (М., 1992) висвітлюються проблеми соціальної рівності, диктатури, демократії та інші злободенні теми. Змісту соціологіч -ного знання, його місцю в науках про людину і ролі в суспільстві присвячена книга Е.Дюркгейма "Социология. Её предмет, метод, предназначение" (М., 1995).

Бурхливий розвиток соціології впродовж останніх десяти років спонукав до виходу наукових праць і вітчизняних соціологів. Спроба осмислення соціокультурного розвитку людства і, зокрема, України – тема колективної монографії вчених Національної Академії Наук України Ю.Пахомова, С.Кримського, Ю.Павленка "Пути и перепутья современных цивилизаций" (К., 1998). Дослідженню структури політичної системи з використанням численних зарубіжних та вітчизняних наукових джерел присвячене видання В.Матвієнко у 2-х книгах "Прогнос -тика" (К., 2000) і "Соціальні технології" (К., 2001), які вийшли у видавництві "Українські пропілеї". Монографія академіка Г.Щокіна "Социальная теория и кадровая политика" (К., 2000) піднімає проблеми управління людськими ресурсами з погляду соціальних наук і культурно-історичного підходу.

Заслуговують на увагу наукові праці професора Київського Національ -ного університету ім. Тараса Шевченка, президента Української асоціації паблік рілейшнз Г.Почепцова, автора більш як 20 книг. Деякі з них представлені у фонді відділу: "Имиджелогия" (М.; К., 2000); "Информа -ционные войны" (М; К., 2001); "Коммуникативные технологии ХХ века" (М.; К., 1992); "Психологические войны" (М.; К., 2000); "Семиотика" (М., 2002).

PR-технології – сьогодні центральна тема багатьох видань, які активно використовують читачі. В серії "Современные консалтинговые техноло-гии" вийшла книга Д.Ньюсома "Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз" (М., 2001), що є класичним підручником з узагальненим досвідом PR- діяльності, і який витримав за кордоном більше сотні видань. До найкращих вітчизняних навчальних посібників відноситься книга В.Королька "Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика" (К., 2001) з повним відображенням сучасних досягнень, теорії і практики цивілізованих зв'язків з громадськістю, науково-популяр -не дослідження М.Поплавського "Азбука Паблік Рілейшнз – 97" (К., 1997).

Нова книга відомого професора, політолога Д.Ольшанського "Полити-ческий PR" (С.Пб., 2003) розкриває механізми політичної PR-діяльності.

Одне з кращих довідкових видань, що є у фонді відділу – "Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики" (М., 2000) Е.Пашенцева, де використані останні довідкові та аналітичні матеріали з бізнес – PR в країнах Західної Європи.

Різноманітні галузі соціальних знань представляє така література: "Социология культуры" (Л., 2002), В.Радаєв "Экономическая соци-ология" (М., 2000), В.Кузнєцов "Социология безопасности" (М., 2003).

Із загальним станом соціологічної науки в світі і Україні допоможуть ознайомитися підручники для вищої школи, навчальні посібники, слов-ники-довідники. Серед підручників користуються попитом "Соціологія" (К., 2002) за редакцією В.Городяненка, "Соціологія" (К., 2003) за редакцією С.Макеєва, а також словники-довідники: "Социология. А-Я" (М., 2000) англійських вчених-соціологів Т.Лоусона і Д.Геррода, що подає всі основні терміни російською і англійською мовами, "Соціологія" (К., 1998), підготовлений провідними вітчизняними соціологами.

Значну частину інформаційного ресурсу відділу становить література історичної тематики.

Ґрунтовні наукові праці, навчальна, науково-популярна та художня історична література допоможуть зрозуміти минуле і сучасне, побачити перспективи майбутнього.

Серед книг, присвячених становленню історії як науки великий інтерес становить збірник видатного англійського історика А.Тойнбі "Постижение истории" (М., 1991). Цінний історичний матеріал містить ряд досліджень вчених радянського періоду: "История Киевской Руси" (М.; Л., 1948) в 2-х томах, "Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст." (К., 1948), Голобуцький В. "Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775" (К., 1961), "Історія Української РСР" (К., 1977-1979) у 8-ми томах, 10-ти книгах.

Матеріали "Всемирной истории" в 10-ти томах, підготовленої АН СРСР в 50-ті роки, були взяті за основу при створенні сучасного видання "Всемирной истории" (М., 2000) в 24-х томах.

Прадавня історія представлена у фонді першоджерелами Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полібія, Плутарха, які є безцінним матеріалом для спеціалістів-істориків.

Події всесвітньої історії та Давньої Русі до кінця XIII ст. відображає епопея "Літопис руський" (К., 1989).

За останнє десятиріччя ресурс відділу поповнився новими працями сучасних істориків: "Історія Візантії" (К., 2002) Г.Острогорського є фундаментальною працею в царині візантиністики, що найглибше відтво-рює розвиток держави від найдавніших часів до її занепаду.

В монографії Ю.Павленка "История мировой цивилизации" (К., 2002) вперше у вітчизняній філософсько-історичній думці осмислюється шлях людства. Книга С.Кара-Мурзи "Советская цивилизация" (М., 2000) в 2-х томах подає нові знання про радянський період нашої історії.

У цінному виданні британського історика Е.Хобсбаума синтезовано великий і різноплановий енциклопедичний матеріал: "Век Революции. Европа 1789-1848""Век Капитала 1848-1875""Век Империи 1875-1914" (Ростов н/Д., 1999).

Останніми роками фонд відділу поповнився працями українських вчених, що були заборонені тоталітарним режимом, спадщиною істориків української діаспори, а також репресованих авторів.

Це повне зібрання творів академіка М.Грушевського "Історія України-Руси " (К., 1991- ) в 11-ти томах, 12-ти книгах, праці М.Максимовича, М.Костомарова, В.Антоновича, П.Куліша, М.Драгоманова., В.Винниченка, І.Огієнка, С.Петлюри та ін.

Сучасна українська академічна історична наука представлена у фонді дослідженнями Д.Яворницького, В.Наулка, В.Сарбея, В.Смолія, П.Толочка, В.Косика.

Заслуговують на увагу наукові доробки українських вчених: В.Сергійчука "Неусвідомлення України" (Л., 2002), О.Оглоблина "Гетьман Іван Мазепа і його доба" (Нью-Йорк; Торонто, 2001), Б.Сушинського "Гетьман Виговський: погляд з ХХІ ст." (Л., 2002); "Гетьман Мазепа: повернення до Батурина" (Коломия, 2001).

Особливе місце в інформаційному ресурсі відділу посідають ґрунтовні наукові видання, присвячені одній з найбільш драматичних і закритих сторінок історії України – голодомору 1932-1933 років. Велику наукову цінність становлять книги: "Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів " (К., 1990), "33-й: голод. Народна Книга-Меморіал" (К., 1991), "Колективізація і голод на Україні. 1929-1933". Збірник документів і матеріалів (К., 1992), "Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу". Матеріали Всеукра-їнської наукової конференції (К., 2003), "Злочин" (Мельбурн; К., 2003) за редакцією П.Кардаша.

Праця "Репресоване краєзнавство" (К., 1991) подає інформацію про долі академіків М.Грушевського, М.Яворського, А.Кримського, відомих дослідників-краєзнавців С.Таранушенка, М.Рудинського, Ю.Сіцінського та багатьох інших.

Крім монографій, історичних досліджень, наукових збірників, фонд відділу поповнюється і науково-популярними виданнями. Найбільш цікаві з них вийшли в серіях "Національні святині України" (1997р.), "Історія України в прозових творах та документах"( 1993р.).

Неупереджений, об'єктивний, позбавлений політизованості виклад подій, величезний фактичний матеріал подано у 15-томному виданні серії "Україна крізь віки"(К., 1998-2000).

З 2002 року Видавничим Домом "Альтернативи" започаткована серія "Особистість і доба", яка створена на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел з вичерпною бібліографією використаних матеріалів. З цієї серії відділ отримав книги П.Толочка "Ярослав Мудрий" (К., 2002), М.Котляра "Данило Галицький" (К., 2002), В.Смолія "Богдан Хмельницький" (К., 2003).

Найновіші навчальні посібники, підручники з викладенням матеріалу на основі першоджерел, що є запорукою наукової об'єктивності, допомо-жуть зорієнтуватись у книжковому морі історичної літератури. Серед них: Залізняк Л. "Первісна історія України" (К., 1999), "Новітня історія України (1900-2000)" (К., 2000), "Політична історія України" (К.,2001) за редакцією В.Танцюри.

Література з палеографії, геральдики, сфрагістики, нумізматики тощо наповнює розділ допоміжних історичних дисциплін. Унікальним в ньому є тритомне монографічне видання "Нагороди України. Історія. Факти. Документи" (К., 1996).

Посідає належне місце в інформаційному ресурсі і література етно-графічної тематики. Їй присвячені найбільш змістовні видання останніх років: Лозко Г. "Етнографія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект" (К., 2001), Степико М. "Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. Філософсько-методичний аналіз" (К., 1998).

У фонді є книги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні часи давали різне наукове обгрунтування етнічної історії народів світу. Зокрема, це праці Л.Нідерле, О.Афанасьєва, М.Драгоманова, Ф.Вовка та ін.

Видатним дослідженням можна назвати широко відому монографію "Этнография восточных славян" (М.,1987) за редакцією Ю.Бромлея.

Унікальне наукове підтвердження теорії про виникнення Русі, як своєрідного етнологічного сполучення між Сходом і Заходом, подає Л.Гумільов в книзі "Этногенез и биосфера Земли" (М., 2001), вислов-люючи незвичний, своєрідний, парадоксальний погляд на світову історію.

Монографія "Украинцы" (М., 2000) – одна з книг серії "Народы и культуры" – перша спроба повного академічного опису українців як етнічної спільноти. Відтворює складні процеси етнічного розвитку і фундаментальне академічне дослідження "Етнічна історія давньої України" (К., 2000) з використанням величезної археологічної, антропо-логічної і писемної джерельної бази.

За роки незалежності України з'явилося ряд книг, які не могли бути видані за часів тоталітарного режиму з ідеологічних причин. Зокрема, це історико-етнографічна монографія у двох книгах за редакцією А.Пономарьова "Українці" (К., 1999), збірник "Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність" (К., 2001), унікальне видання "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (К., 1996).

Особливе місце займають підручники та навчальні посібники з народознавства, українознавства. Допоможе у вивченні і засвоєнні знань з теорії етносу підручник А.Садохіна "Этнология" (М., 2000), посібник "Українознавство" (К., 1994). Огляд основних етнографічних концепцій пропонують навчальні посібники А.Пономарьова "Українська етно-графія" (К.,1994), С.Лурьє "Историческая этнография" (М., 1997) та ін.

Розділ суміжних з етнографією дисциплін наповнює література з етнолінгвістики, етносоціології, етногеографії, етнопедагогіки, етнопсихології.

Багатий звичаєвий світ українства предстає в двотомнику О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1993), С.Килимника "Український рік у народних звичаях в історичному освітленні" (К., 1994) у 2-х книгах, О.Курочкіна "Українські новорічні обряди: "Коза" і "Меланка" (Опішне, 1995), "Українці і народні вірування, повір'я, демонологія" (К., 1991).

Стали енциклопедичними посібниками з народної духовної культури фольклорно-етнографічні дослідження П.Чубинського, однієї з найколо-ритніших постатей серед вітчизняних дослідників. "Мудрість віків" (К., 1995) увібрала в себе незначну частину творчої спадщини видатного вченого: міфологію, вірування, народний календар, загадки, звичаї, обрядовість.

Ґрунтовні описи свят і обрядів подає В.Скуратівський в своїх нарисах-дослідженнях: "Місяцелік. Український народний календар" (К., 1993), "Святвечір" в 2-х книгах (К., 1994), "Дідух. Свята українського народу" (К., 1995).

Цілісна традиційна картина світу представлена в історико-етногра -фічному довіднику "Народы мира" (К., 1988). Підсумок більш як століт-нього вивчення слов'янського фольклору підводить етнолінгвістичний словник "Славянские древности" (М., 1995) за редакцією М.Толстого.

Починаючи з 90-х років ХХ ст., активно поповнюється розділ фонду "Політика. Політичні науки".

Відділ літератури та інформації з питань гуманітарних наук може запропонувати широке коло видань з політології.

Серед книг світової наукової думки "Антология мировой полити-ческой мысли" у 5-ти томах (М., 1997), "Аналіз політики" (К., 1998) Д.Веймера, Е.Вайнінга, "Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера" (К., 2002).

Дві антології: "Націоналізм" (К., 2000), "Лібералізм" (К., 2002) із серії "Політичні ідеології" надійшли в дар від видавництва "Смолоскип".

Активно сьогодні досліджується й історія політичної думки України. Серед наукових доробок вітчизняних вчених заслуговує на увагу колек-тивна монографія "Стратегії розвитку України: теорія і практика" (К., 2002) за редакцією О.Власика, видання Адміністрації Президента України та Національного інституту стратегічних досліджень. Колективна монографія викладачів МАУП "Україна на зламі тисячоліть: історич-ний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи" (К., 2000) торка-ється глобальних проблем людства та, враховуючи досягнення сучасної наукової думки, досліджує актуальні проблеми розвитку незалежної України.

Сучасний український політикум відображений у фонді книгами Л.Кучми, Л.Кравчука, В.Литвина, В.Чорновола.

Епоха посттоталітаризму заявила про себе виникненням різноманіт -них політичних партій. Це зумовило появу довідників: "Партії та політики" (К., 2002); "Право вибору: список політичних партій та виборчих блоків" (К., 2002), М.Дюверже "Политические партии" (М., 2000).

Узагальнюючий досвід проведення виборчих кампаній в різних країнах подає відомий політолог Г.Почепцов у книзі "Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ в." (К., 1999), яка буде в нагоді іміджмейкерам, політичним консультантам, спеціалістам РR-технологій.

Фонд відділу комплектується також літературою, яка досліджує різні аспекти політики: політичну історію, політичну психологію, політичну антропологію, політичну географію, теорію міжнародної політики.

Всі ці питання висвітлюють не лише наукові праці, а й навчальні посібники для інститутів і університетів з фундаментальним викладом матеріалу, інформаційною повнотою та узагальненнями: "Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку" (К., 2002), "Політологія" (К., 2001) за редакцією О.Бабкіної, "Політологія" (К., 2000) в 2-х книгах за редакцією А.Колодія.

Наприкінці ХХ ст. в Україні почала формуватися нова галузь – культурологія. Згодом, відповідно, був сформований розділ бібліотечного фонду – історія та теорія культури.

Останнім часом відділ отримав цікаві дослідження з історії світової і української культури.

Унікальне п'ятитомне видання НАН України "Історія української культури" (К., 2001) вперше глибоко розкриває багатовікову історію української культури, її самобутність і внесок у світову культурну спадщину. Ця тема представлена книгами: "Історія української та зарубіжної культури" (К.,1999), "Нарис історії української культури" (К., 1998) М.Поповича.

Історія світової культури ґрунтовно досліджена у виданнях: "История мировой культуры. Наследие Запада" (М., 1998), "Історія світової культури. Культурні регіони" (К., 2000).

Зрозуміти феномен культури допоможуть фундаментальні книги російських вчених: "Культурология. История мировой культуры" (М., 1998), що надійшла в Бібліотеку за Мегапроектом "Пушкинская библиотека"; "Мировая культура. Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет" (М., 2000) А.Зайцева та "Мировая куль-тура. Средневековье" А.Порьяза (М., 2001). Кожне з цих видань висвіт-лює різні аспекти цивілізацій минулого: історію, релігію, науку, економіку, мистецтво, повсякденне життя.

Теоретичний виклад цієї науки представлений у фонді працями західних вчених і філософів, в яких, по суті, зароджувалась і розвивалась культурологічна проблематика. Серед них з серії "Мыслители ХХ в." до відділу надійшли праці А.Камю "Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство" (М., 1990) та К.Ясперса "Смысл и назначение истории" (М., 1991). Є у відділі наукові праці Ф.Ніцше "По той бік добра і зла. Генеологія моралі" (Л., 2002) та О.Шпенглера "Закат Европы" (Мн., 1999).

Серед вітчизняних культурологічних видань викликає інтерес у корис-тувачів книга Л.Губерського "Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз" (К., 2002).

Вийшло друком чимало підручників, навчальних посібників, методич-них матеріалів, довідкових видань, які містять різноманітні матеріали з питань культурології. Серед них: В.Гриценко "Людина і культура" (К., 2000), В.Бокань "Культурологія" (К., 2000), О.Скворцова "Теория и история культуры" (М., 1999).

Культура – це відкрита книга, яка кожен день доповнюється новими сторінками, і такою книгою можна вважати "Хронику мировой куль-туры" (М., 2001) – довідкове видання, яке містить інформацію про основні події і явища світової культури.

Розділ "Освіта. Педагогічна наука" входить складовою частиною до інформаційного ресурсу читального залу.

Класику світової педагогічної думки представляє творча спадщина Я.Коменського (Чехія), Ж.-Ж.Руссо (Франція), Я.Корчака (Польща), І.Песталоцці (Швейцарія).

Розбудова незалежної Української держави створила сприятливі умови для відновлення і розвитку української педагогіки, національної системи освіти й виховання дітей. Першим кроком на шляху реформування освітньої системи стала державна національна програма "Освіта".

Тому, вихід тритомника "Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття" (К., 2003) у видавництві "Навчальна книга" – свідчення державної підтримки інтелекту, яка має бути провідним принципом нашої внутрішньої політики.

Входять до скарбниці світової культури і є предметом національної гордості українців "Вибрані твори" В.Сухомлинського (К., 1996) у 5-ти томах, "Педагогические сочинения" А.Макаренка (М., 1984) у 8-ми томах, "Избранные педагогические сочинения" К.Ушинського (М., 1974) в 2-х томах.

До найкращих історіографічних досягнень українського народу належить монографія С.Сірополка "Історія освіти в Україні" (К., 2001), яка висвіт-лює питання розвитку освіти від початків історії до недавнього минулого.

Серед книг, присвячених системі поширення знань, виділяється монографія В.Кушерця "Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій" (К., 2002).

Педагогам ХХІ століття пропонуються "Дидактические технологии в высшей школе" (М., 2002) Д.Чернілевського, оригінальний творчий посібник А.Хуторського "Современная дидактика" (С.Пб., 2001).

У фонді відділу чимало різноманітних сучасних підручників для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: "Історія національ -ної освіти і педагогічної думки в Україні" (К., 2003), А.Алексюка "Педа-гогіка вищої школи України" (К, 1998).

Питання новітніх освітніх технологій порушують майже всі сучасні видання: Волкова Н. "Педагогіка" (К., 2001); Кларін М. "Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии" (Рига, 1998), Селевко Г. "Современные образовательные технологии" (М., 1998), Фіцула Н. "Педагогіка" (К., 2002).

Фонд поповнився кращими зразками зарубіжної педагогічної думки, перекладеними українською мовою. Серед них – класичний підручник для багатьох поколінь студентів Заходу відомого американського філософа і педагога Д.Д'юі "Демократія і освіта" (Л., 2003), книги М.Генсона "Керування освітою та організаційна поведінка" (Л., 2003) та Т.Серджіованні "Керування освітою і шкільне врядування" (Л., 2002).

В інформаційний ресурс відділу входять книги з релігієзнавства, порів-няно молодої і водночас однієї з найдавніших галузей гуманітарної науки.

Релігієзнавство, як знання про релігію, окреслюється в працях захід-них дослідників Т. де Шардена "Феномен человека" (М., 1987), Дж. Фрезера "Золотая ветвь. Исследование магии и религии" (М., 1983), А.Швейцера "Благоговение перед жизнью" (М., 1992), Д.Юма "Трак-тат о человеческой природе" (М., 1995) в 3-х томах. Особливу увагу привертає видання Мегапроекту "Пушкинская библиотека" німецько-американського мислителя, філософа культури П.Тілліха "Системати -ческая теология" (М.; С.Пб., 2000) в 3-х томах.

Серед доробок релігієзнавців тоталітарного періоду заслуговують на увагу книги Л.Васильєва "История религий Востока" (М., 1983), Б.Рибакова "Язычество Древней Руси" (М., 1988), С.Токарева "Рели-гия в истории народов мира" (М., 1986).

Останніми роками виходять релігієзнавчі дослідження, підручники, які докорінно відрізняються за змістом і структурою від видань минулих років: "Академічне релігієзнавство" (К., 2000), "Історія релігії в Україні" (К., 1999), С.Павлов "Географія релігій" (К.,1999).

У фондах відділу є кілька видань Біблії українською і російською мовами.

Релігійна думка різних народів і різних часів, включаючи найновіші релігійні вчення, представлена в книзі "Всемирное писание: Сравни-тельная антология священных текстов" (М., 1995).

Прагнення людини пояснити феномен релігії реалізується в богослов'ї, про що йдеться в книгах Іоана Златоуста "Избранные поучения" (М., 2002), Іоана Кронштатського "Моя жизнь во Христе" (М., 2002), Ігнатія Брянчанінова "Полное собрание творений святителя" (С.Пб., 2001) в 2-х томах, Блаженого Августина "Творения" (С.Пб., 1998) в 2-х томах, Ж.Кальвіна "Наставление в христианской вере" (М., 1998) в 3-х томах.

Збагатився фонд відділу енциклопедичними і довідковими виданнями: "Библейская энциклопедия" (М., 1990); "Полный православный богословский энциклопедический словарь" (М., 1992). В 1993 р. у фонді з'явилася нова фундаментальна тритомна енциклопедія "Хрис-тианство" (М.,1993-1995), в яку ввійшли фрагменти статей з "Энцикло-педического словаря" Брокгауза – Ефрона, "Православной богословской энциклопедии", "Нового Энциклопедического словаря", які видавались на початку ХХ ст.

Література з езотеричної філософії, окультизму і релігійно-міфоло -гічних систем також є у фонді відділу. Після багатьох років забуття повер-нена читачам спадщина видатного теософа і письменниці О.Блаватської "Тайная доктрина.Синтез науки, религии и философии" (М., 1999) в 3-х томах.

В серії "Антология мудрости" вийшли "Книга притч Соломона" (М., 2001), "Книга оракулов. Пророчество Пифий и Сивилл" (М., 2002).

Останніми роками фонд активно поповнюється прогресивними надбаннями світової і національної філософської думки.

Філософська спадщина України представлена у фонді творчим доробком Г.Сковороди. Поезії, байки, притчі, філософські трактати і діалоги, переклади і листи видатного письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства входять в «Повне зібрання творів» Г.Сковороди (К., 1994) в 2-х томах.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. виходять наукові дослідження, в яких аналізуються окремі періоди розвитку української філософії у загальному руслі світової філософської культури: Кониський П. "Філософські твори" (К.,1990) в 2-х томах, тритомник філософських праць (К., 1979) Ф.Прокоповича; Юркевич П. "Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник" (К., 2000), Яворський С. "Філософські твори" (К., 1992) в 3-х томах.

До кращих здобутків європейської філософії належить унікальне тритомне видання "Антология мировой философии" (Мн.; М., 2001), в якому зібрані перлини філософської думки античних мислителів, письменників, поетів, вчених і державних діячів, народів Стародавнього Сходу, європейської філософської думки епохи Відродження.

В серії "Антология мысли" представлені: Ільїн І. "Путь к очевид-ности" (М., 1998), Камю А. "Изнанка и лицо" (М., 1998), Кастанеда К. "Активная сторона бесконечности. Колесо времени" (М., 2002), Конфуций "Уроки мудрости" (М., 1998), Спиноза Б. "Об усовершен -ствовании разума" (М., 1998).

В серії "Библиотека этической мысли" привертають увагу видання: Бердяєв М.  назначении человека" (М., 1993), Кант І. "Лекции по этике" (М., 2000), К'єркегор С. "Страх и трепет" (М., 1993).

Російським Християнським гуманітарним інститутом (м.Санкт-Петер -бург) здійснюється довгостроковий науково-дослідницький і видавничий проект "Русский путь". Він представляє собою серію книг, пов'язаних однією тематикою і однією ідеєю. Кожна з книг серії (філософської, літературної, політичної та ін.) присвячена долі та творчості діяча історії та культури: "Бердяев Н.А.: pro et contra" (С.Пб., 1994), "Гумилёв Н.С.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Толстой Л.Н.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Пётр Великий: pro et contra" (С.Пб., 2001).

У фонді є ряд книг, які розкривають філософію історії, філософію політики, філософію права тощо.

Для студентів підготовлені і видані вперше підручники, курси лекцій з історії української філософської думки. Серед них: "Нариси з історії філософії на Україні" (К., 1991) за редакцією І.Огородника, "Розвиток філософської думки в Україні" (Л., 1991), Ю.Федіва "Історія української філософії" (К., 1994). Під керівництвом М.Тарасенка вийшли з друку перша хрестоматія "Історія філософії України" (К., 1993) та одноіменний підручник (К., 1994), які є результатом комплексного дослідження вчених інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України та Національного університету імені Тараса Шевченка. Значним допов-ненням до цього є курс лекцій В.Горського "Історія української філо-софії" (К., 1996) та навчальний посібник І.Огородника і М.Русина "Укра-їнська філософія в іменах" (К., 1997).

Видання словникової літератури поповнились першим українським "Філософським енциклопедичним словником" (К., 2002). Крім систе-матичного викладу філософських знань з позицій сьогодення, він містить також відомості про творчість визначних філософів минулого і сучасності.

Інтелектуальним бестселером стало двотомне видання П.Таранова "120 философов:Жизнь. Судьба. Учение" (Сімферополь, 1996). Книга зорієнтована на широке коло читачів.

З філософією тісно пов'язана психологія. Література з цієї теми також наповнює інформаційний ресурс відділу.

Світова психологічна думка представлена монографіями таких видатних вчених, як Фрейд, Алдер, Юнг, Фромм, Хорні, Айзенк, Маслоу, Роджерс. Більшість цих книг та багато інших вийшли в світ російською мовою в серії "Мастера психологии": Ізард Е. "Психология эмоций" (С.Пб., 2000), Грінберг Дж. "Управление стрессом" (С.Пб., 2002), Квін В. "Прикладная психология" (С.Пб., 2000), Мілгран С. "Эксперимент в социальной психологии" (С.Пб., 2000), Х'єлл Л. "Теории личности" (С.Пб., 2000). Книги легко читаються, не перевантажені термінами.

Радянська психологічна наука відображена у фонді важливими монографічними дослідженнями Б.Ананьєва, А.Петровського, М.Ярошевського та інших вчених.

Безперечними є здобутки і вітчизняної психології. Саме в Україні працювали славнозвісні вчені: Л.Виготський, Г.Костюк, О.Леонтьєв, Л.Божович, П.Гальперін, О.Запорожець, О.Лурія, С.Рубінштейн і їх наукова спадщина збережена у фонді для сучасників і майбутніх поколінь.

До фонду почала надходити література з фундаментальної, експери-ментальної і прикладної психології. Одному з напрямків практичної

психології – нейро-лінгвістичному програмуванню (НЛП) – присвячена книга американських вчених-психологів Л.Деркса і Я.Холландера "Сущность НЛП. Ключи к личностному развитию" (М., 2000), навчально-методичний посібник С.Ковальова "Введение в современное НЛП" (М., 2002).

За останні роки з'явилась велика кількість підручників, навчальних посібників, словників, які деякою мірою компенсують брак навчальної літератури з психології в Україні.

У 1997 році побачила світ фундаментальна праця, рекомендована як підручник вищої школи: "Основи психології" за редакцією академіків О.Киричука та В.Роменця. Узагальнюючи історичний рух світової психологічної думки, автори вдало поєднують філософсько-психоло -гічний та культурологічний підходи до наукового пояснення сутності психологічних проблем людського життя.

В серії "Учебник нового века" вийшли в світ підручники, розраховані на викладачів та студентів непсихологічних спеціальностей: "Психоло -гия: Учебник для технических вузов" (С.Пб., 2000), "Психология: Учебник для гуманитарных вузов" (С.Пб., 2000), "Психология: Учебник для экономических вузов" (С.Пб.,2001).

У фонді є сучасні підручники з різних галузей психологічної науки: Бедь В. "Юридична психологія" (Л.,2000), Берн Ш. "Гендерная психология" (М., 2002), "Основи практичної психології" (К.,1999), Петровський А. "Теоретическая психология" (М., 2001).

Серед науково-популярних видань психологічної тематики переважає література з психотерапевтичної і психоаналітичної проблематики, публікації, присвячені питанням психології освіти і "психології для всіх".

Різноманітна тематика книг серії "Сам себе психолог" – уроки психологічного захисту, практика вирішення конфліктів, психологія добробуту, техніка розвитку інтелекту і т. д.

В книгах серії "Библиотека занимательной психологии" – "В лаби-ринтах психологии личности" (Х., 1997), "Друзья и враги человека: зоопсихология" (Х., 1999), "Похитители разума" (Х., 1998), "По обе стороны закона. Криминальная психология" (Х., 1999) – використані численні дослідження юристів, психіатрів, психологів, соціологів.

Багата фактографічна інформація з різних галузей психології зосе-реджена в "Большом толковом психологическом словаре" (М., 2000) в 2-х томах відомого американського психолога А.Ребера. Останні відкриття у психоаналізі, психофізіології, психотерапії подає науковий "Психологический словарь" (Ростов-н/Д., 2003).

Мовознавча наука представлена у фонді багатотомними роботами І.Білодіда, Л.Булаховського, монографіями О.Білецького, М.Жовтобрюха, О.Потебні, В.Виноградова, О.Реформатського.

Книга Ю.Левицького "Мови світу" (Л., 1998) стала помітним науковим доробком, який вперше подає мовну картину світу в усій її різноманітності і духовному багатстві. Новий оригінальний погляд на витоки і нерозгадані таємниці історії слов'янської писемності пропонує В.Чудінов у книзі "Загадки славянской письменности" (М., 2002). Свою концепцію вітчизняної історії першого тисячоліття н.е. викладає М.Брайчевський в книзі "Походження слов'янської писемності" (К., 2002).

Засвоєнню мовознавчих дисциплін сприяють матеріали різних підручників: Кочерган М. "Загальне мовознавство" (К., 1999), Карпенко Ю. "Вступ до мовознавства" (К., 1991). Значне місце в них посідає розділ про методи дослідження мови, який в попередніх українських посібниках був відсутній.

Цікаво викладено основне коло проблем загального мовознавства в навчальному посібнику О.Білецького "Про мову і мовознавство" (К., 1996).

У добу творення незалежної України питання культури мови набуло особливої ваги. Одна з перших розвідок в лінгвокультурології – книга Р.Кіся "Мова, думка і культурна реальність: від О.Потебні до гіпотези мовного релятивізму" (Л., 2002). Автор подає унікальні матеріали про зв'язок мови і ментальності, мови і культури народу.

Книга С.Богдан "Мовний етикет українців: традиції і сучасність" (К., 1998) – це запрошення до царини мовного етикету, цілющого і благодатного джерела.

Фонд відділу поповнився новими розвідками в галузі української ділової мови. "Українська ділова мова: практичний посібник на щодень" (Х., 2003), С.Глущик "Сучасні ділові папери" (К., 2002), С.Шевчук "Українське ділове мовлення" (К., 2000), С.Тугаєнко-Сєряк "Довідник службовця" (К., 2000) – всі ці книги зорієнтовані на допомогу у підготовці тексту лекцій, доповідей, виступів, написанні статей чи монографій, складанні наказу, службового листа, звіту тощо.

До послуг читачів – різноманітні лінгвістичні словники, довідники, енциклопедії: 4-томний "Словарь української мови" Б.Грінченка (К., 1996), "Словник староукраїнської мови XIV-XV ст." (К., 1997) в 2-х томах, 11-томне академічне видання "Словника української мови" (К., 1970-1980), 4 томи із семитомного "Етимологічного словника української мови" (К., 1982- ).

Продовжують ряд видання останніх років: "Словник синонімів української мови" (К., 2001) в 2-х томах, "Фразеологічний словник української мови" (К., 1993) в 2-х томах, "Словник антонімів" (К., 1999), "Орфоепічний словник української мови" (К., 2001) в 2-х томах,

Російсько-український словник наукової термінології:

· Суспільні науки (К., 1994).

· Біологія, хімія, медицина (К., 1996).

· Математика, фізика, техніка, науки про Землю та Космос (К., 1998).

У фонді зібрані напрацювання з теорії, історії фольклору, фольклорна критика.

За Мегапроектом "Пушкинская библиотека" отримано 3 томи із чотиритомника французького філософа, етнографа і соціолога, дослідника міфології і фольклору К.Леві-Строса "Мифологики" (М., 2000): т. 1. "Сырое и приготовленное" ; т. 2. "От меда к пеплу"; т. 3. "Проис-хождение застольных обычаев".

Українська фольклористика як наука існує майже два століття. За цей час українськими вченими підготовлено і видано багато наукових розвідок, досліджень. Унікальна академічна серія "Українська народна творчість" (заснов. 1961 р.) у відділі представлена виданнями: "Історичні пісні" (К., 1961), "Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року" (К., 1963 р.), "Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року" (К., 1965), "Коломийки" (К., 1969).

Утвердження української фольклористики як науки можна прослідку -вати на фундаментальних фольклорних дослідженнях від О.Потебні, М.Драгоманова, І.Франка до сформованої когорти українських фолькло-ристів другої половини ХХ ст.: А.Свидницького, Г.Нудьги, М.Грицая, С.Мишанича, А.Подолинного, наукові доробки яких є в інформаційному ресурсі відділу.

Не втрачають наукової цінності праці М.Костомарова, зокрема його "Слов'янська міфологія" , перевидана в 1994 р.

Думою про красу, силу і славу української пісні можна назвати двотомну працю вченого-філолога, літературознавця, фольклориста Г.Нудьги "Українська дума і пісня в світі" (Л., 1997). Не має аналогів в сучасному українському друкуванні "Історія України в народних думах та піснях" Григор'єва-Наша (К., 1993) як за своєю побудовою, унікальним художнім оформленням, так і зібраним безцінним історичним матеріалом.

Збірка статей, розвідок, нарисів Р.Кирчіва "Із фольклорних регіонів України" (Л., 2002) торкається ще мало дослідженої проблеми фоль-клорної географії України, усної народної словесності низки етногра-фічних районів України.

Письменник, літературознавець і фольклорист М.Дмитренко – автор книг "Збирачі народних перлин" (К., 1989), "Українська фолькло-ристика: історія, теорія, практика" (К., 2001), упорядник збірників фольклору "Лицарі волі: легенди і перекази", "Українські міфи: демонологія, легенди, повір'я" (всі – 1992 р.).

В діаспорі (США) в 1985 році до 120-річчя першого видання вийшов комплект – фотонабірна збірка Матвія Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше", яка належить до найвидатніших праць з українського фольклору. У роки незалежної України продовжують видаватися підручники з усної народної творчості. Один з прикладів – книга М.Лановик "Українська народна творчість" (К., 2001) з новою періодизацією фольклору та класифікацією жанрів.

Широко представлена у фонді література з міфології України та народів світу. В їх числі праця визначного вченого-фольклориста і етно-графа, літературознавця і мовознавця В.Гнатюка "Нарис української міфології" (К., 2000), енциклопедичний довідник В.Войтовича "Укра-їнська міфологія" (К., 2002).

Багато цікавих і різноманітних відомостей зібрано в унікальному двотомному виданні "Мифы народов мира" (М., 1978), "Славянской мифологии" (М., 2002), "Словнику античної міфології" (К., 1989) О.Пономаріва та ін. Енциклопедії "Мифология Британских островов" (М., 2003) і "Египетская мифология" (М., 2003) дають уявлення про міфологічний ландшафт Європи і стародавнього Єгипту.

Значний інформаційний потенціал зосереджено у розділах фонду "Філологічні науки. Художня література".

Історико-теоретичний курс світової літератури гідно представлений працями провідних літературознавців: М.Гаспаров "Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика" (С.Пб., 2000), М.Бахтін "Эпос и роман" (М., 2000), М.Храпченко "Познание литературы и искусства" (М., 1987), Н.Жоріс "Європа метафізики і картоплі" (К., 2002).

Підручники для студентів університетів та вищих навчальних закладів гуманітарного профілю подають конкретно-історичний аналіз розвитку літератури, детально висвітлюють творчість найвидатніших письмен-ників: Б.Тураєв "Египетская литература" (С.Пб., 2000), Г.Підлісна "Антична література" (К., 1992), Г.Денісова "Історія американської літератури ХХ ст." (К., 2002), Д.Наливайко "Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму" (К., 1997). Методичні посібники для викладачів пропонує книжкова серія "Скарбниця словесника": Ю.Султанов "У світі античної літератури" (Х., 2002), О.Ніколенко "Бароко. Класицизм. Просвітництво" (Х., 2003), З.Кирилюк "Література Середньовіччя" (Х., 2003).

Допоможуть зрозуміти багатовіковий історико-літературний процес нариси про життя і творчість письменників: К.Давід "Франц Кафка" (Х., 1998), Р.Мартон "Эрих Мария Ремарк: Береги себя, мой ангел" (М., 2001), Р.Грибанов "Эрнест Хемингуэй" (Ростов н/Д., 1998). Століття Російського Ренесансу – у тритомнику І.Гаріна "Серебряный век" (М., 1999) з описом життя, психологічними портретами, аналізом творчої спадщини видатних його представників.

Системний, комплексний, текстологічний підхід відрізняють літера-турознавчі видання Мегапроекту "Пушкинская библиотека": Ю.Тинянов "Литературная эволюция" (М., 2002), І.Еккерман "Разговоры с Гёте в последние годы его жизни" (Калінінград, 1999), Н.Шубнікова-Гусєва "Поэмы Есенина: От "Пророка" до "Черного человека": Творческая история, судьба, контекст и интерпретация" (М., 2001), І.Єрмаков "Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский" (М., 1999). Відділ отримав тексти О.Пушкіна, прокоментовані видатними пушкіністами, спогади, нариси, дослідження.

Широке наукове вивчення історії української літератури зумовило вихід капітальних праць. До фонду надійшли "Історія українського письменства" С.Єфремова (К., 1995), "Історія української літера-тури" М.Грушевського (К., 1995) в 6-ти томах, 9-ти книгах, "Українське письменство" М.Зерова (К., 2003).

Серед видань історико-літературного характеру – книги О.Мишанича "На переломі" (К.,2002), Є.Сверстюка "На святі надій" (К., 1999), О.Сліпушко "Софія Київська. Українська література середньовіччя і доба Київської Русі" (К., 2002).

Значно поповнили науковий доробок вітчизняних літературознавців праці Соломії Павличко: монографії "Дискурс модернізму в україн-ській літературі" (К., 1999), "Націоналізм. Сексуальність. Орієнта-лізм. Складний світ А.Кримського" (К., 2001), статті з теорії зарубіжної літератури, зокрема американської та англійської.

У зв'язку з переосмисленням сьогодні всієї історії художньої словес-ності, фонд поповнився сучасними дослідженнями, які висвітлюють несподівані аспекти життя та творчості багатьох письменників. Літературний проект "Текст + контекст" пропонує читачам цікаві книги з використанням досі майже невідомих фактів: "Три долі: М.Вовчок в українській, російській та французській літературі" (К., 2002), "Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко. Фрагменти творчості і контексти" (К., 2002), "Здолавши півшляху життя земного. "Божественна Комедія" Данте та її українське відлуння" (К., 2001).

Допоможуть по-новому прочитати і зрозуміти історію національного красного письменства книги Т.Гундерової "Femina Melancholica. Стать і культура в гендерній утопії О.Кобилянської" (К., 2002), В.Неборака

"Перечитана "Енеїда" (Л., 2001), В.Шевчука "Personae verbum" (Слово іпостасне) (К., 2001), Л.Ушкалов "Українське барокове мислення. Сім етюдів про Г.Сковороду" (К., 2001).

За останнє десятиліття фонди поповнились і літературознавчими розвідками вчених української діаспори: Г.Грабович "Шевченко, якого не знаємо" (К., 2000), Л.Луців "Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість" (Нью-Йорк, 1967), О.Теліга "Збірник" (Детройт-Нью -Йорк-Париж, 1977), Б.Стебельський "Ідеї і творчість" (Торонто, 1991).

Крім вищезгаданих праць, фонд відділу містить багато навчальної та методичної літератури.

До підручників ХХІ ст. належать книги серій "Альма матер", "Трансфор -мація гуманітарної освіти в Україні". Навчальний посібник "Біблія і українська література" (К., 1998) – перше фундаментальне дослід-ження впливу Біблії на українську літературу.

Користуються популярністю серед учнівської молоді книги, складені за новою, ефективною навчальною технологією, побудованою на принципі "паралельного навчання", які вміщують біографію письменника з його вибраними творами, а потім інтерпретації. Це книги серії "Літера-турна крамниця": В.Стус "Поезія" (Х., 2000), М.Куліш "Мина Мазайло" (Х., 2001), В.Барка "Жовтий князь" (Х., 1999); серії "Усе для школи": "Ліна Костенко" (К., 2001), "Іван Багряний" (К., 2001) та ін.

Значну частину фонду складають видання світової та вітчизняної художньої літератури. У фонді достатньо широко представлені поетичні та прозові антології, тематичні збірки, зібрання творів і окремі видання різних авторів українською та російською мовами.

Літературу Стародавнього Сходу представляють академічні видання з науковим коментарем, гарним художнім оформленням. Збірка "На ріках Вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини" (К., 1991) включає поетичні та прозові твори в перекладах класиків української літератури І.Франка, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Лесі Українки.

У розділі античної літератури є видання Овідія, Софокла, Евріпіда, Лукіана, Езопа, Апулея, Таціта та ін.

Окрасою інформаційного ресурсу відділу є видання серій "Литератур -ные памятники", "Библиотека мировой литературы", "Библиотека драма-турга", які охоплюють всі історичні періоди, літературні напрямки, течії, жанри. Серед творів і авторів – "Песнь о Нибелунгах", "Песнь о Роланде" , поетичні і прозові доробки Ш.Бодлера, А.Рембо, М.Метерлінка, К.Гамсуна, Г.Ібсена, Е.Йонеску.

Широким колом авторів різних літературних напрямків представлена у фонді художня література ХХ ст.: А.Кобо і А.Рюнеске, Ф.Кафка і П.Сартр, С.Фіцджеральд, М.Пруст і Дж.Джойс, К.Ліспектор і Х.Муракамі.

Нова серія видань "Библиотека журнала "Иностранная литература" дає уявлення про літературу кінця ХХ ст.

Зростає кількість видань світової літератури в перекладі українською мовою. Протягом останніх років започатковані нові серії видань "Бібліотека світової літератури", "Зарубіжна класика", "Зарубіжна проза ХХ ст.". В цих серіях вже вийшли з друку і надійшли у фонд твори А.Гофмана, А.Стендаля, Ш.Бронте, С.Моема, М.Фріша.

У фонді є видання, які представляють популярні жанри наукової фантастики, фентезі, детектив, психологічний трилер.

Розділ російської художньої літератури знайомить з її розвитком протягом багатьох століть. Давньоруська література представлена у фонді фундаментальним 15-томним виданням "Памятники литера-туры Древней Руси ХІ-XVIIвв.". XVIII-XIX ст. відображено відомими і маловідомими широкому загалу авторами: О.Пушкін і Л.Толстой, Д.Давидов і М.Гейнце, Ф.Достоєвський і О.Гончаров, Я.Полонський і С.Надсон, Ертель і Теффі.

Історична епоха ХХ ст. знайшла своє відображення у літературі, яка в достатньому обсязі є у фонді відділу. Це зібрання творів В.Маяковського, С.Єсеніна, М.Мережковського, З.Гіппіус, збірки поезій М.Цвєтаєвої, А.Ахматової, О.Мандельштама, І.Ходасевича.

Широкому загалу читачів повернені імена і твори А.Платонова, О.Солженіцина, В.Аксьонова, В.Набокова, Д.Хармса, М.Булгакова, Б.Пастернака, С.Довлатова, Й.Бродського.

Розділ української класичної літератури містить художні, публіцистичні твори, статті, щоденники, листи.

Славетні сторінки історії України відображені у фонді прадавніми літературними пам'ятками: "Велесова книга" (К., 2001), "Повість минулих літ" (К., 1990), "Слово о полку Ігоревім" (К., 1989).

Серед серійних видань минулих літ, які не втратили свого значення і виходять до сьогодні – багатотомна "Бібліотека української літератури", яка представляє твори української класичної прози, поезію відомих майстрів слова, творчу спадщину митців драматургії: І.Котляревського, М.Коцюбинського, П.Куліша, Л.Українки, М.Кропивницького, Г.Квітки-Основ'яненка, І.Карпенка-Карого, М.Старицького, М.Стельмаха, О.Довженка, О.Гончара. Останні видання серії – недруковані досі твори Б.Антоненка-Давидовича, Л.Старицької-Черняхівської, О.Кониського.

Історичну тематику продовжує бібліотечна серія "Україна духовна", в межах якої видається різногалузева література. Книги серії "Україн-

ський історичний роман" ввійшли до цієї бібліотечки і є безцінним джерелом пізнання історії нашої держави. Серед них – Р.Іванченко "Зрада, або Як стати володарем" (К., 1996), В.Кулаковський "Максим Кривоніс. Северин Наливайко" (К., 1998), М.Лазорський "Гетьман Кирило Розумовський" (К., 1996).

Останнім часом у відділ надходить художня література за Національ -ною програмою випуску соціально значущих видань. Привертають увагу роман Ю.Хорунжого "Вірую" (К., 2002), головний герой якого – історик і державний діяч М.Грушевський, двотомник "Листок з вирію" (К., 2001) – поезія української діаспори – виданий до 10-ї річниці незалежності України, публіцистичні есе Я.Гояна "Присвята" (К., 2001), вірші, май-стерні поетичні переклади М.Вороного "У сяйві мрій" (К.,2002), перше видання творів М.Славінського "Заховаю в серці Україну" (К., 2002) та ін.

Фонд української художньої літератури за останні роки зазнав значних змін. Повернуто із спецфондів на полиці десятки книг письменників та майстрів перекладацької справи. Серед них – О.Олесь, О.Ольжич, Б.Лепкий, Б.-І.Антонич, І.Багряний, Т.Осьмачка, Є.Маланюк.

Отримано цілу низку книжок українських поетів, репресованих тоталітарним режимом: О.Бердника, І.Світличного, В.Стуса та ін.

Твори українських письменників, що живуть поза межами України, повертаються до читачів у серії "Нашого цвіту – по всьому світу".

Художні видання, які відтворюють сучасний літературний процес, представлені у фонді романами П.Загребельного "Роксолана" (Х., 2001), "Первоміст" (Х., 2002), "Брухт" (Х., 2002), віршами і поемами Б.Олійника "Стою на землі" (К., 2003), творчою спадщиною Л.Костенко, вибраними творами В.Крищенка та ін.

Неперевершені враження справляють тематичні збірники "Україно, нене моя. Сповідь: поезія, писанки" (К., 1993), "Найдорожчий скарб" (К., 1990) – із класичної і сучасної поезії, присвяченої українській мові.

Активно видаються в сучасних умовах антології, хрестоматії, які включають кращі літературно-художні тексти навчального характеру.

"Приватна колекція" (К., 2002) – авторська антологія вибраної прози та есеїстики українських літераторів 80-90 рр. ХХ ст. Це своєрідна картина естетичних та філософських пошуків сучасного покоління прозаїків.

Різновидом хрестоматій є видання серії "Шкільна бібліотека", яка містить маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі твори українських письменників: "Шляхи сповідань. Українська література кінця ХVІІІ – початку ХХ ст." (К., 2003), "Чудові пересмішники. Сатиричні твори класиків української літератури" (К., 2002), "Великий Каменяр. Проза та драматургія І.Франка " (К., 2003).

 

СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ

при відділі літератури та інформації з гуманітарних наук

Бойко Л.А., бібліотекар першої категорії

тел.: (0432) 32-05-78

Органічно доповнюють інформацій -ний ресурс відділу часописи гуманітар -ної та природничої тематики, що зосе-реджені в секторі журнальної періодики, який є структурним підрозділом відділу літератури та інформації з гуманітарних наук.

Фундаментальну основу інформа-ційного потенціалу сектору журнальної періодики складають часописи з гумані-тарних та природничих наук, кількість яких досягає 50 тис. примірників.

Тут є загальнонаукові, галузеві та науково-популярні журнали – теоре-тичні, практичні, публіцистичні, методичні та ін. Наукову цінність мають

видання, засновані на початку минулого століття та започатковані нашими сучасниками.

Загальнонаукові журнали "Вісник Національної Академії наук України" (засн. 1928 р.), "Вестник РАН" (засн. 1931 р.) висвітлюють головні питання наукового життя в Україні та за рубежем, наукові погляди на історичні події, відкриття, проблеми суспільства. Новий резонанс у науковому світі дали часописи "Наука та наукознавство" (засн. в Україні 1993 р.) та "Науковедение" (засн. в Росії 1999 р.). Вони досліджують історію науки, політику суспільства в галузі науки, логіку та методологію, інші загальнонаукові питання. В 1997 році вперше вийшов у світ "Бюлетень ВАК України" . У секторі зібрані всі його випуски за ці роки разом з додатком-журналом "Науковий світ". Тільки із цих видань читач може одержати докладну й достовірну інформацію про атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації (захист дисертацій наукового ступеня).

Окремий інформаційний блок становлять галузеві наукові журнали, в т. ч. ті, що видаються вищими навчальними закладами. У 2002 році бібліотека збагатилася виданнями Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська Академія" за різними серіями. Вдалося зберегти передплату на більшість цінних наукових видань Росії, в т. ч. Московського університету (майже за всіма серіями), а також журнал "Альма матер" Російського університету дружби народів (до 1991 р. – "Вестник высшей школы").

Серед журнальних видань найбільш об'ємний розділ суспільно -політичної тематики. Найдавніший з вітчизняних філософських жур-налів – "Філософська думка" (до 1991 р. – "Філософська і соціологіч на думка") виходить з 1927 року. Це видання було і залишається популяризатором філософської науки в Україні. Тут друкуються матеріали з історії вітчизняної та світової філософії, питання філософії як науки за аспектами політики, культури, права, освіти, історії, соціології. Не втрачають своєї престижності відомі у світі російські журнали "Вопросы философии" , "Философские науки".

В сучасних умовах постійно зростає потреба в соціально-психологічних знаннях. Вони необхідні політикам, лідерам різного рангу, кожному громадянину. На наукове дослідження цих проблем зорієнтований журнал "Соціальна психологія" , започаткований у 2003 році Українським центром політичного менеджменту спільно з Національним універси-тетом ім. М.Драгоманова. Питання психології та соціології розкривають часописи "Практична психологія та соціальна робота", "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", "Социологические исследования" та ін.

У зв'язку з кардинальними змінами, що відбулися останнім часом в суспільстві, переосмисленням історії України в контексті нової політичної ситуації підвищився інтерес читачів до історичної теми та видань, що її висвітлюють. "Український історичний журнал" досліджує маловідомі сторінки нашої історії, проблеми нового часу. Не втратив цінності і російський журнал "Вопросы истории" , де часто висвітлюється українська минувшина. Науковий історико-філологічний журнал "Київська старовина" привертає увагу не тільки оригінальним змістом, він ще має й цікаву історію свого існування. Започаткований в 1882 році як науково-популярний та літературний, журнал видавався до 1906 року під назвою "Киевская старина" . Відновлений у 1992 році, став відомий історикам, науковцям сучасними публікаціями, новими науковими розвідками. Продовжує програму названого часопису порівняно нове видання – "Пам'ять століть" (засн. 1996 р.). Цей журнал теж подає архівні матеріали, теоретичні дослідження, залучаючи наукову громадськість та зарубіжних істориків. "Пам'ять століть" рекомендо -вано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.

Тим, хто глибоко вивчає історичну основу України, її культуру, етнографію допоможе журнал "Пам'ятки України: історія та культура" (з 1969 по 1988 рр. – "Пам'ятники України"). У 2000 р. це

видання набуло статусу наукового. Розширює кругозір на історичність України також видання "Народна творчість та етнографія" (засн. 1925 р.). Культурологічний альманах "Хроніка 2000" цікавий тим, що тут друкуються українознавчі матеріали, які важко знайти в інших джерелах: історичне бачення України в галузі культури і мистецтва, духовний світ українців, Україна між Сходом і Заходом. Тематичні випуски "Хроніки 2000" присвячуються різним країнам, окремим регіонам України, їх історичній, культурно-мистецькій спадщині.

Відповіді на сучасні політичні питання читач знайде у часописах "Політика і час", "Розбудова держави", "Людина і політика", "Визвольний шлях", "Політика і культура" та ін. Серед представників влади, політиків, громадськості авторитетним став теоретичний громадсько-політичний журнал "Віче", заснований Верховною Радою України. Він подає нагальні питання українського парламентаризму, суспільних трансформацій, місцевого самоврядування, тощо.

Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України започаткували у 2003 році нове видання – «Політичний менеджмент» . Тут друкуються статті з питань теорії і методології політичних досліджень, державного управління і місцевого самоврядування, етнонаціональної політики, конфліктології з глибоким аналізом та прогнозуванням політичного розвитку суспільства.

На сторінках львівського журнального видання "Універсум" – критичні оцінки й судження про політику, культуру, соціологію, минуле і сучасне України.

Сьогодні недостатньо користуватись тільки вітчизняними джерелами інформації, особливо з політичних питань. Поціновуються також ті, що виходять в Росії: "Эхо планеты", "Новое время", "Огонек", "Латинская Америка", "Восток", "Азия и Африка сегодня", "Современная Европа".

В інформаційному ресурсі сектору журнальної періодики широко представлені часописи природничої тематики. Бібліотека багато років передплачує і зберігає наукові журнали з фізики, математики, хімії, біології, географії, природознавства. Науково-популярний рівень даної тематики забезпечують часописи "Наука и жизнь", "Квант", "Химия и жизнь", "Природа и человек", "Здоровье", "Будь здоров", "Будьмо здорові" .

За останні роки сектор значно поповнився виданнями з питань екології. "Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумов-ного (обов'язкового) відселення" дає відповіді на різні питання, пов'язані з чорнобильською подією: радіаційний стан, ситуація в країні по забрудненню навколишнього середовища, реабілітація Чорнобильської зони. Науково-популярний журнал Всеукраїнської екологічної ліги "Екологічний вісник" порушує питання екологічної освіти в Україні, правові і медичні аспекти екології, громадський екологічний рух .

Екологічну безпеку людини і навколишнього середовища захищають міжнародні журнали "Экос", "Экология – XXI век""Экология и жизнь", які надходять з Росії.

Фактори ризику сьогодні зросли не тільки в екологічній, але й в інших сферах життєдіяльності людини. Важливу інформаційну функцію в питаннях безпеки життя виконують всеукраїнські часописи "Екологія довкілля та безпека життєдіяльності" , "Безпека життєдіяль -ності" та російський журнал "Основы безопасности жизни".

Видання Міністерства надзвичайних ситуацій України "Надзвичайна ситуація" інформує населення про заходи по зменшенню ризику у випадках природних катастроф, техногенних аварій, пожеж, а також про рятувальні роботи та уміння виживати в екстремальних умовах. Журнал здобув не тільки вітчизняне, але й міжнародне визнання.

Український реферативний журнал "Джерело" (Сер. "Природничі науки. Медицина") – інформаційне видання, призначене для оператив-ного відображення змісту друкованих наукових видань з природничих дисциплін. Тут реферуються монографії, збірники наукових праць, посібники для вузів, автореферати дисертацій, інші видання.

Проблеми різних аспектів національної безпеки держави вивчає часопис Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова "Національна безпека і оборона" .

Зростанню спортивного престижу держави, зміцненню здоров'я спортсменів, громадян України сприяють вітчизняні та зарубіжні видан-ня "Команда", "Футбол-интер", "Боевое искусство планеты", "Физкультура и спорт" та ін.

Військово-патріотична тематика відображається на сторінках журна-лів "Військово-історичний альманах", "Военные знания", "Военно-исторический журнал". Грунтовні і глибоко наукові статті відомих і невідомих авторів створили журналу "Військо України" високий світовий імідж. Більшість його публікацій присвячено побудові українських Збройних сил. Поряд з цим висвітлюються питання миротворчості, військового співробітництва, історії нашого війська. Для сильних і мужніх, в т. ч. військовослужбовців, професіоналів спецзагонів призначено журнал "Солдат удачи".

До релігії сьогодні звертаються не тільки люди похилого віку. Релігієзнавчі знання здобувають в навчальних закладах. Допомагають у цьому журнали "Людина і світ", "Наука и религия" . Високу духовну позицію займає Всеукраїнський православний журнал для віруючих і невіруючих "Спасите наши души". Богословський науковий журнал "Альфа и омега" адресується служителям Церкви, релігієзнавцям, історикам.

Інформаційний ресурс останнім часом збагатився педагогічними

періодичними виданнями. Вчителі кожного фаху мають українські і російські видання, а історики, мовники, викладачі зарубіжної літератури – по декілька. Корисними помічниками всім педагогам є журнали "Педагогіка і психологія", "Педагогіка толерантності" . Керівникам школи адресуються часописи "Директор школи. Україна", "Директор школи, ліцею, гімназії", "Відкритий урок" (розробки, технології, досвід). Окрім широкого спектру вітчизняних часописів педагогічної тематики представлені відповідні російські видання "Завуч", "Школьные технологии", "Лицейское и гимназическое образование" .

Освітянську політику в державі розкривають часописи "Освіта і управління", "Шлях освіти", "Вища освіта в Україні", "Вища школа", а також журнал з анотованими науковими статтями мовою оригіналу "Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія" .

У фонді сектору є цінне видання – науково-публіцистичний журнал-дайджест з питань мовної політики, філологічної освіти й українознавства в контексті національної безпеки та діяльності засобів масової інфор-мації – "Урок української" .

Літературно-художні та літературознавчі часописи не втратили свого значення у формуванні літературного середовища. Розширився їх тема-тичний, жанровий діапазон. Ядро вітчизняної художньо-публіцистичної журнальної літератури в Україні складають журнали "Дніпро", "Київ", "Вітчизна", "Радуга", "Березіль", "Дзвін". Останні два трансформо -вані з колишніх журналів "Прапор" (до 1991 р.) та "Жовтень" (до 1990 р.). До сектору журнальної періодики надходять і російськомовні міжнарод-ні літературно-художні видання "Хрещатик" (засн. благодійним Фондом С.Параджанова) і "Ренессанс" (Київського молодіжного центру "Поэзия").

Сектор передплачує понад 30 назв сучасних літературно-художніх та літературознавчих українських і російських журналів, зберігає й ті, які протягом десятків років надходили раніше. Авторитетними залишаються в читацькому колі журнали "Новый мир", "Октябрь", "Нева", "Москва", "Литературная учеба", "Новое литературное обозрение" та ін.

Художні твори далекого зарубіжжя в основному представлені у журналах "Всесвіт", "Иностранная литература" . Фантастику, детективи, пригоди пропонують періодичні видання "Если", "Смена", "Чудеса и приключения" .

Допитливий читач має можливість дізнатися більш детально про репертуар щорічної передплати Бібліотекою журналів у "Зведеному каталозі періодичних виданьпередплачених бібліотеками м.Вінниці на ... рік", який видається ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва понад чверть століття.

СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ

В.М.Коцюбська, зав. сектором

тел.: (0432) 35-23-82

В останні роки різко зросло зна-чення оперативної преси, а, відповідно, і попит читачів на неї, що викликано високою інформативністю матеріалів про поточні події суспільно-політичного, культурного та економічного життя різних регіонів Вінниччини, України, світу.

У секторі зосереджений найбільший в області інформаційний ресурс газет-ної періодики різних років видання, різного читацького призначення та різноманітної тематики. Щорічно він отримує понад 200 назв українських і російських газетних видань.

Особлива цінність ресурсу сектору

в тому, що тут зібрано унікальний фонд газет Вінниччини (обласних, районних, міських, приватних, вузівських, колгоспних і заводських

багатотиражок і т. ін.) з початку їх заснування, що є невичерпним джерелом для наукових досліджень з історії краю. Інші регіональні видання представлені вибірково. Безцінним також є сформований і збережений зусиллями всіх поколінь працівників бібліотеки газетний ретрофонд. На жаль, видання періоду Великої Вітчизняної війни у фонді Бібліотеки відсутні.

Найстаріші часописи, що зберігаються у секторі – це "Киевлянин" (1896) та "Неделя" , датована 1894 роком, а також окремі випуски газет Поділля довоєнного періоду: "Беднота" (1919-1921), "Безбожник" (1923, 1924, 1937, 1938), "Большевик" (1919), "Бюлетень Вінницького повітового Військового ревкому" (1920), "Бюллетень Винницкой товарной биржи" (1923-1926), "Життя Поділля" (1918, 1919), "Подільська воля" (1917).

Заснована у вересні 1917 року, газета облради "Вінниччина" , яка є у фондах сектору, пройшла цікавий історичний шлях, який прослідковується як в її публікаціях, так і назвах – "Боротьба" (1917), "Набат" (1918), "Подольский коммунист" (1919), "Вісти" (1920-1923), "Червоний край"

(1924-1930), "Більшовицька правда" (1932-1941), "Вінницька правда" (1944-1991), а з жовтня 1991 року її сьогоднішня назва –"Вінниччина" . Слід зазначити, що виходить вона з досить цікавими додатками: "Хочу все знати", "Земля. Садиба. Господар", "Зцілитель" .

У секторі зібрані майже всі випуски обласної молодіжної газети "Панорама" , що бере свій початок з далеких 20-х років, і яка також в різні періоди виходила за різними назвами. З квітня 1920 року, одночасно з публікаціями в газеті "Вісти" тематичних підбірок "Сторінки молоді", у Вінниці починає виходити часопис "Молодий більшовик" . З 1921 року – це газета "Червона молодь" (зберігається у фонді). З жовтня 1921 по грудень 1923 року вона продовжила виходити як "Молодий незаможник" (зберігається за 1922-1923 рр.). В 1932 році, у зв`язку з утворенням Вінницької області, була відновлена її попередня назва – "Молодий більшовик" (є у фондах за 1932-1939 рр.). З 1 грудня 1958 року випуск обласної молодіжної газети відновлюється під назвою "Ленінське плем`я" (зберігається з 1959 - березень1963 року). З квітня 1963 року –"Комсомольське плем`я". Сучасна її назва – з 1991 року (відтоді і зберігається у секторі). Змінювалися часи і назви газети, проте завжди вона була органічно пов'язана з молодіжним життям краю. Додатком до неї є видання "Країна знань".

Найстарішою газетою на Вінниччині є "Подолія" , яка виходила в 1905-1917 роках. У фонді відділу представлена за 1907, 1909, 1911-1914 рр. Як обласна вечірня газета, "Подолія" розпочала нове життя з грудня 1991 року, і до сьогоднішнього дня цей популярний для багатьох вінничан часопис зберігається у секторі разом з додатком "Хазяїн" .

Перший часопис міста над Бугом – "Вінницька газета" започатко -вана 19 серпня 1906 року. Її засновником був музичний діяч А.Мазаракій. Проте проіснувала недовго.У січні 1993 року відновлена як часопис соціального захисту вінничан. З цього періоду і зберігається у фонді сектору, користуючись великим попитом у читачів.

Сьогоднішня газетна палітра Вінниччини надзвичайно різноманітна як за репертуаром, так і за тематикою, об'ємом, періодичністю виходу в світ. Особливо цей процес активізувався з часу здобуття Україною незалежності. На терені області і міста виходить понад 80 назв газет. Більшість із них Бібліотека передплачує і постійно зберігає з початку їх заснування як цінне джерело документальної пам'яті Вінниччини.

Це: "Вінницький економіст", "Дев'ятий вал", "Тумба", "ДТП", "Здоров'я. Події. Час", "Подільська зоря", "Медицина Вінниччини", "Крила України", "Слово педагога", "Сім'я", "Ладижинська газета", "Независимый курьер", "Південний Буг". Є ряд газет на допомогу

сучасному місцевому бізнесу "Ділові зв'язки", "Подільська агробіржа", "Подільський телеграф", "Голос підприємця" . Великим попитом у читачів користуються тижневики "РІА", "Вінницькі відомості" , "Новини Вінниччини", "33-й канал" з його додатками "Молодіжна газета" та "Подільська порадниця" , який має найвищий рейтинг серед місцевих газет і найбільший тираж.

Цінним інформаційним джерелом сектору газетної періодики є ретрофонд районних газет, по-справжньому унікальний фонд для наукових працівників, викладачів, краєзнавців, студентів. Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва єдина бібліотека в області, яка передплачує і зберігає всі районні газети, починаючи з післявоєнних років і дотепер. Багато з них змінювали свої назви, мали прогалини у виході. Їх історію і наявність в ресурсі сектору можна прослідкувати за поданою нижче інформацією.

Барський район – газета "Нове життя" (1944-1948), "Радянський прапор" (1956-1961), «Червоний промінь» (1963-1991), "Подільський край" (з 1991).

Бершадський район – газета "Соціалістичний шлях" (1944-1962), "Вогні комунізму" (1962-ІХ.1991), "Бершадський край" (з IX.1991).

Вінницький район – газета "Сталінським шляхом" (1945-1955), "Шлях комунізму" (1956-IV.1962), "Колос" (1962- II.1963), "Колгоспна зоря" (IV.1965-1989), "Подільська зоря" (з 1990).

Гайсинський район – газета "Радянське село" (1944-1962), "Трибуна праці" (з 1963).

Жмеринський район – газета "За соціалістичну перемогу" (1944-1949), "Комуніст" (1956-1962), "Нові горизонти" (1962-1999), "Жмеринський меридіан" (з 2000).

Іллінецький район – газета "Прапор перемоги" (1944-1962), "Трудова слава" (з 1966).

Калинівський район – газета "Колгоспна правда" (1944-1949), "Прапор комунізму" (1956-1962), "Прапор перемоги" (з 1963).

Козятинський район – газета "Колективна праця" (1946-1962), "Жовтневі зорі" (1962-1991), "Вісник Козятинщини" (з 1992).

Крижопільський район – газета "Шляхом Леніна" (1945-1962), "Сільські новини" (1962-1963, з 1966).

Літинський район – газета "Колективіст" (1944-1946), "Радянське життя" (1956-1962, 1966-ІІІ.1992), "Літинський вісник» (з IV.1992).

Липовецький район – газета "Колгоспне село" (1944-1961), "Нове життя" (1962-VІ.1998), "Липовецькі вісті" (з VI.1998).

Могилів-Подільський район – газета "Наддністрянська зірка"

(1944-1949), "Вперед до комунізму" (1956-1962), "Наддністрянська правда" (1962-IХ.1991), "Слово Придністров'я" (з IX.1991).

Мурованокуриловецький район – газета "Наша перемога" (1944-1949), "Маяк комунізму" (1956-1991), "Наше Придністров'я" (з 1992).

Немирівський район – газета "Зоря" (1944-1948), "Радянський патріот" (1956-1962), "Колгоспні вісті" (1963-1989), "Прибузькі новини" (з 1990).

Оратівський район – газета "Ленінським шляхом" (1945-1962, 1980-1991), "Рідний край" (з 1992).

Піщанський район – газета "Сталінська правда" (1944-1956), "Під прапором Леніна" (1960-1991), "Піщанські вісті" (з 1992).

Погребищенський район – газета "Сталінський шлях" (1944-1949), "За перемогу комунізму" (1956-1962), "Колос" (з 1963).

Теплицький район – газета "Перемога" (1947-1949), "Радянська правда" (1956-1962), "Зірка" (1967-1989), "Прапор Жовтня" (1990-Х.1992), "Вісті Тепличчини" (з X.1992).

Тиврівський район – газета "Шлях Ілліча" (1946-1949), "Прапор Ілліча" (1956-1962), "Маяк" (1965-1992).

Томашпільський район – газета "Сталінський шлях" (1945-1949), "Шляхом комунізму" (1956-1990), "Томашпільський вісник" (з 1991).

Тростянецький район – газета "Сталінська правда" (1946-1949), "Прапор ленінізму" (1956-1961), "Ленінським шляхом" (1965-Х.1991), "Тростянецькі вісті" (з X.1991).

Тульчинський район – газета "Червона Тульчинщина" (1944-1949), "Комуністичним шляхом" (1960-ІV.1962), "Зоря комунізму" (IV.1962-ХІ.1990), "Тульчинський край" (з XII.1990).

Хмільницький район – газета "Прапор перемоги" (1944-1949), "Прапор Сталіна" (І-VIII.1956), "Хмільницька зоря" (VIII.1956-1962), "Червоний прапор" (1962-1991), "Життєві обрії" (з 1992).

Чернівецький район – газета "Колгоспна правда" (1945-ІІІ.1949), "Зоря комунізму" (1960-1962), "Чернівецька зоря" (з X.2001).

Чечельницький район – газета "Колгоспник" (1945-1989), "Слово правди" (1990-ІХ.1991), "Чечельницький вісник" (з IX.1991).

Шаргородський район – газета "За перемогу" (1944-1949), "За комунізм" (1956-IV.1962), "Комунар" (1965-1991), "Шаргородщина" (з 1992).

Ямпільський район"Наддністрянський колективіст" (1944-1962), "Слово хлібороба" (1965-1989), "Ямпільські вісті" (з 1990).

Основу газетного інформаційного ресурсу сектору складають україн-ські часописи. Сьогодні продовжує видаватися ряд всеукраїнських газет, які беруть свій початок в різні історичні періоди. Хронологічно їх розпо-

чинає газета "Демократична Україна" , започаткована як орган ЦК Компартії України у червні 1918 року під назвою "Комуніст" (1919 - 1939), до 1990 року мала назву "Радянська Україна", представлена у фонді з 1944 по 1990 рр. В 1991 році почала виходити під сучасною назвою, і до сьогоднішнього дня зберігається у секторі. Тепер – це всеукраїнська газета, яка інформує про події в державі і світі, піднімає проблеми моралі, духовності і культури.

До офіційних видань колишньої радянської України належить і газета "Правда Украины" , яка була заснована у січні 1938 року як орган Центрального комітету Компартії України, Верховної Ради і Ради Міністрів Української РСР. Сектор газетної періодики зберігає часопис з 1945 року. однак, в останні роки він виходить несистематично. Видається російською мовою.

Є у фонді сектору видання з надзвичайно цікавою історією – "Робіт-нича газета", творцем і першим редактором якої був видатний держав-ний, політичний діяч, письменник, глава першого Уряду УНР В.Винниченко. Певний час (1960-1962 р.р.) газета була органом профспілок України. Зберігається з 1919 року по сьогоднішній день, за винятком воєнних років.

Багато років поспіль в Україні виходить часопис, шанований як молоддю, так і людьми старшого віку. Назва його – "Молодь України", яка була заснована у 1925 році в Харкові як "Комсомолець України" (1930-1939). За теперішньою назвою – "Молодь України" у секторі зберіга-ється з квітня 1944 року. Сьогодні – це незалежна загальнополітична газета.

Серед численних періодичних видань України особливе місце належить газеті "Культура і життя", яка почала виходити в Харкові під назвами: "Література. Наука. Мистецтво" (1923-1924), "Культура і побут" (1924-1928), "Література і мистецтво" (1929-1930), "Радянське мистецтво" (1944-1954), "Радянська культура" (1955- 1964), з 1965 року – сучасна назва. У фонді сектору представлена з 1966 року. З 1994 року засновником її є Міністерство культури і мистецтв України і Центральний комітет профспілки працівників культури. Історія "Культури і життя" – цікавий, живий і розмаїтий літопис становлення і розвитку української національної культури та мистецтва протягом багатьох десятиліть. На газетних шпальтах увічнені здобутки вітчизняних та зарубіжних митців і аматорів, великих і малих творчих колективів, відбиті непрості їх шукання на шляхах до високої духовності. Сьогодні на її сторінках піднімається широке коло проблем розвитку національної культури, в тому числі і бібліотечної справи.

Із здобуттям незалежності, в Україні побачили світ ряд цікавих і змістовних часописів. Одним з таких є офіційна газета центральних

органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр", заснована у жовтні 1990 року. Спочатку вона виходила як тижневик, потім тричі на тиждень, а з вересня 1999 року увійшла до малочисельного в Україні сімейства щоденних періодичних видань. Провідна тема публікацій – державо-творча, питання розвитку України як незалежної держави, утвердження її в колі країн і народів світу, тема консолідації українського суспільства, зміцнення його духовних основ. Це видання найбільш оперативно інформує читачів про новоприйняті укази Президента України, закони, прийняті Верховною Радою та постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, виділивши їх в окремий додаток "Орієнтир" .

З початку заснування у секторі зберігається "Голос України", що народився в бурхливому 1991 році. Сьогодні – це авторитетне видання, яке висвітлює багатогранну законодавчу роботу Верховної Ради України, забезпечує оперативне оприлюднення найновіших законів України та постійний діалог народних обранців з виборцями. Газета виходить українською та російською мовами і користується попитом у читачів. Згідно з відповідним указом Президента, нормативні документи, опублі-ковані в "Урядовому кур'єрі" та "Голосі України" вважаються офіційними.

У секторі є ряд загальноукраїнських видань, які з'явилися в період незалежності, і передплачуються Бібліотекою й сьогодні, зокрема: "Дзеркало тижня" ( з 1995 р.), "Сегодня" ( 1999 р.), "День" (з 1991 р.), "Киевские ведомости " (з 1993 р.), "Самостійна Україна" (з 1991 р.), "Українське слово" ( з 1992 р.), "2000" (з 2004 р.),"Україна молода" (з 1992 р.) та ін.

Значну частину фонду сектору складають газети, які видавалися в Росії за радянських часів і поширювалися на території колишнього СРСР, в тому числі і в Україні. Деякі з них і сьогодні поповнюють інформаційний ресурс сектору. Серед видань того часу зберігаються газети: "Правда" (фотокопія першого випуску, деякі випуски 1917, 1919, повні комплекти 1920-1939, квітень 1944- жовтень 1996 рр.); "Известия" – з 1946 по 2001 рр.; з 1950 до 2000 року – "Труд"; "Комсомольская правда" представлена у секторі за 1927-1939, 1944-2001 рр.; щотижневе видання Спілки журналістів СРСР "За рубежом" сектор отримував і зберігає з 1967 по 2000 рр.; часопис «Советская культура", що був заснований у листопаді 1929 року, до Бібліотеки почав надходити і зберігається з серпня 1953 по 1993 рр.; "Аргументы и факты" – з 1985 по 1995 рр. Сьогодні сектор продовжує отримувати газети "Аргументы и факты в Украине" (з 1996 р.), "Известия. Украина" , "Комсомольская правда в Украине" (з 2002 р.), в яких поряд з матеріалами московських випусків, подається інформація по Україні. З 2001 року ТОВ "Украинское издатель-

ство газеты "Труд", окрім власних, використовує також матеріали і фотографії московського випуску газети "Труд" .

Продовжують поповнювати інформаційний ресурс сектору і такі російські газети, як: "Советская Россия" (з 1956 - по сьогоднішній день), "Московский комсомолец" (з 2001 р.), "Московские новости" (з 1990 р.), "Независимая газета" (з 1991р.).

Поряд з багатогалузевими виданнями значну частину інформаційного ресурсу сектору становлять спеціалізовані часописи, які систематично висвітлюють окремі проблеми економіки, права, освіти, медицини, фізкультури, спорту та ін. і адресовані окремим категоріям читачів.

Сектор газетної періодики отримує і зберігає ряд економічних видань українською і російською мовами, насамперед, це: "Бизнес" (з 1993 р.), "Баланс" (з 1997 р.), "Відомості приватизації" (з 1994 р.), "Все про бухгалтерський облік" (з 1994 р.), "Галицькі контракти" (з 1992р.), "Деловая Украина" (з 1992 р), "Податки та бухгалтерський облік" (з1998 р.), "Праця і зарплата" (з 1993), "Україна-бізнес" (з 1991 р.), "Українська інвестиційна газета" (з 1995 р.), "Финансовая консультация" (з 2004 р.), "Цінні папери України" (з 1999 р.), "Частный предприниматель" (з 2004 р.).

Найбільшим попитом у читачів користуються такі видання:

"Все про бухгалтерський облік" – відрізняється різноманітними рубриками, в яких читач може знайти інформацію, що відповідає його спеціалізації. Особливою увагою користуються рубрики: "Нормативні документи", "Новини законодавства", "Первинні документи", "Юридичний блокнот", "Історія податкових перевірок", "Питання-відповідь", "Супер-таблиця", "Як зробити бізнес ефективнішим";

"Галицькі контракти" – діловий тижневик подає оперативну інформацію про головні події ділового життя, про зміни в політичній та фінансовій сферах, огляди ринків, практику підприємництва, менед-жмент, маркетинг, стиль життя ділової людини;

"Дебет-кредит" – бухгалтерський тижневик, додаток до "Галицьких контрактів", завжди містить актуальні законодавчі новини, матеріали про бухгалтерський і податковий облік, юридичні аспекти бухгалтерської діяльності, професійні коментарі і консультації аудиторів, представників податкової адміністрації.

Головною тематикою газети "Деловая Украина" є матеріали про бізнес і владу, приватизацію, податкову політику, практику підприємництва, налагодження контактів з діловими партнерами. На її сторінках постійно друкуються консультації спеціалістів з фінансових та правових питань.

Фінансово-економічний тижневик "Українська інвестиційна

газета" складається з окремих блоків:

  • "Аналітичний блок" представляє новини і аналіз проблемних питань економіки, політики, бізнесу в Україні і світі, державну економічну політику, розподіл власності, інвестування, менеджмент, маркетинг, управління підприємством;
  • "Фінанси і компанії " - огляд фінансових ринків, новини компаній і банків, експертні оцінки та прогнози;
  • "База даних" подає інформацію про рейтинги, індекси, котировки, процентні ставки, приватизацію;
  • "Тематичні доповнення" Банки України; Нафторинок; Авторинок; Страховий ринок; Фондовий ринок та ін;
  • "Нормативна база" цікава своїми публікаціями нових законодавчих і нормативних актів у галузі економіки і фінансів.

У кожному номері популярної у колі читачів газети "Праця і зарплата" подаються роз'яснення і консультації фахівців міністерств і відомств з питань оплати праці, трудового законодавства, пенсійного забезпечення, соціального страхування, державної служби, бухгал-терського обліку, оподаткування доходів.

Значною увагою у спеціалістів користуються юридичні видання, якими, досить активно в останні роки поповнюється інформаційний ресурс сектору. Це: "Закон і бізнес" (з 1992 р.) , "Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної і судової практики" (з 1995 р.), "Іменем закону" (з 1991 р.), "Митна газета" (з 1997 р.), "Юридическая практика" (з 2004 р.), "Юридичний вісник України" ( з 1997 р.).

Часопис "Закон і бізнес" буде корисним адвокатам, суддям, прокурорам, податківцям, митникам, працівникам юстиції, виконавчої служби, МВС, нотаріусам. Тут подаються судові рішення резонансних справ та коментарі до них, матеріали громадських експертиз, експертизи проектів, тексти законів та урядових постанов. У додатку публікуються документи міністерств і відомств, дайджести матеріалів інших відомчих видань. В загальнодержавному правовому тижневику "Іменем закону" та його додатках "Київ, Володимирська, 15", "Поліс-центр. Юридична консультація" друкуються матеріали з проблем боротьби зі злочинністю та правової освіти населення. "Юридическая практика"періодичне видання, яке знайомить з особливостями юридичної професії в Україні та світі. Лише в цій газеті можна знайти інформацію про юридичні фірми та ринок юридичних послуг, роботу юридичних служб підприємств та юрисконсультів, діяльність судів, прокуратури, Міністерства юстиції та інших державних органів, ексклю-

зивні тематичні добірки з різних правових питань.

У газетному ресурсі сектору провідне місце займають педагогічні часописи. Протягом багатьох років сформувався потужний пласт освітян-ських газет на допомогу вчителям, учням, батькам. Більшість з них побачили світ в останні кілька років. Серед них: "Освіта України" (з 1996 р.), "Управління освітою" (з 2002 р.), "Последний звонок" (з 2001 р.), "Все для вчителя" ( з 1997 р.) ,"Позакласний час" (з 1998 р.), "Розкажіть онуку" (з 1996 р.) та ін.

Орган Міністерства освіти УРСР газета «Радянська освіта» побачила світ у березні 1940 року, а до Бібліотеки почала надходити з 1945 року. В 1991 році газета змінила свою назву і зараз виходить як "Освіта" . В ній висвітлюються питання дошкільної, середньої, вищої та професійної освіти в державі.

Вагомий внесок до сучасної педагогічної літератури зробило київське видавництво "Перше вересня", розпочавши, вперше в Україні, видання часописів для вчителів-предметників з навчальним матеріалом, що грунтується на новітніх методичних розробках. У вересні 1996 року першими побачили світ такі тематичні газети: "Зарубіжна література", "Українська мова та література", "Історія України".

Особливо актуальним для педагогів та учнів сучасної школи є тижневик "Українська мова та література" , який подає цінний матеріал про шляхи розвитку української мови та літератури, біографічні відомості письменників, творчість яких включена для вивчення за шкільною програмою, методичні рекомендації вчителям до проведення уроків.

Нова шкільна програма пропонує до вивчення змістовний і значущий матеріал зі спадщини західноєвропейських письменників. Значною мірою видання "Зарубіжна література" спрощує добір критичних статей про творчість письменників та, власне, і текстів, оскільки видання вміщує як біографічно-літературознавчі матеріали, так і переклади текстів українською мовою з оригіналів.

Газета "Історія України" висвітлює історію України з найдавніших часів до наших днів. Викладання історії України, як і викладання рідної літератури, ускладнене "білими плямами", що рясно вкрили інформа-ційний простір за часів радянського режиму. Автори видання "Історія України" намагаються заповнити утворені прогалини.

Новою у сучасній школі є дисципліна "Краєзнавство та шкільний туризм". Корисним порадником викладачам цього предмету стала газета "Краєзнавство. Географія. Туризм", започаткована у вересні 1996 року. Цікаві історичні й природничі розвідки, вміщені в ній, дозволяють краще пізнати рідний край. Крім того, газета подає туристичні маршрути по

Україні та інших місцях.

З вересня 1997 року виходять щотижневі газети "Директор школи" та "Шкільний світ". На сторінках газети "Директор школи" друкуються найновіші інструкції та накази, цінні методичні поради на кожен день, нові педагогічні технології, новини освітянського життя з усього світу, психологічні тести. Газета "Шкільний світ" розрахована на учнів та їх батьків, класних керівників та психологів, вчених та практиків – усіх, хто цікавиться новинами освіти та надає перевагу нетрадиційному погляду на педагогічні та навколо педагогічні проблеми.

З часу виходу ( вересень 1998 року) сектор отримує видання "Фізика" та "Математика". На шпальтах газети "Математика" знаходять своє відображення сучасні ідеї і методи викладання математики у закладах освіти, розробки уроків, навчальні програми та орієнтоване планування курсу математики. Тижневик "Фізика" забезпечує вчителів інформацією про новини фізики й астрономії, методиками їх викладання, надає допомогу з усіх напрямків діяльності освітян.

Тижневики "Завуч" та "Хімія і біологія" почали виходити з жовтня 1998 року. Газета "Завуч" друкує поради, методичні рекомендації, нові документи для завучів середніх навчальних закладів, організовує "круглі столи" з проблем сучасного уроку, організації виховного процесу, збереження здоров'я учнів. "Завуч" запрошує до розмови вчених, які мають цікаві розробки для практиків, розповідає про нові педагогічні знахідки завучів різних шкіл. Щотижнева газета "Хімія і біологія" видавничого підприємства "Перше вересня" чергує тижневі випуски з біології та хімії. На її сторінках друкуються цікаві знахідки, відкриття, нові методики, які дадуть змогу, не виходячи за рамки шкільної програми, розширити і прикрасити матеріал уроку, зацікавити учнів, залучити їх до пізнавальної і дослідницької роботи.

З січня 1999 року почали виходити тижневики "Початкова освіта" та "Інформатика" . Газета "Початкова освіта" допомагає зорієнту-ватися у морі дитячої і методичної літератури, подає зразки календарно -тематичних планів, завдання для контрольних робіт. На сторінках газети "Інформатика" друкуються статті, присвячені проблемам викладання інформатики, інформатизації навчального процесу та конкретні мате-ріали для уроків відповідно до чинних програм.

З кожним роком сімейство шкільних газет українського видавництва "Перше вересня" поповнюється новими актуальними часописами.

Інформаційний ресурс газет педагогічної тематики значно збагачують російські видання. Сектор отримує "Учительскую газету". Видав-ничий дім "Первое сентября" випускає предметно-методичні газети:

"Библиотека в школе", "Биология", "География", "Дошкольное образование", "Информатика", "Искусство", "История", Литература", "Математика", "Начальная школа", "Английский язык", "Немецкий язык", "Русский язык", "Управление школой", "Физика", "Химия", "Школьный психолог ", які, поряд з українськими, користуються попитом у педагогічних колах міста та області.

Військова тематика відображається на шпальтах нових українських газет: "Армія України" (з 1993 р.), "Крила України" (з 1999 р.), "Народна Армія" (з 1993 р.), "Прикордонник України" (з 1993 р.) та російській – "Красная звезда".

В газеті "Армія України" висвітлюється життя Збройних сил України. Газета "Крила України" відображає на своїх сторінках історію, життєді-яльність та перспективи розвитку Військово-Повітряних сил нашої держави. Газета "Красная звезда" є центральним органом Міністерства оборони Російської Федерації. Вона виходить з 1924 року, у фонді сектору зберігається з 1932 по сьогоднішній день, окрім воєнних років.

Періодичні видання з питань охорони здоров'я та медицини пред-ставлені українськими та російськими газетами: "Валеологія" ( з 2000 р.), "Ваше здоров'я" ( з 1992 р.), "Медична газета" ( з1995 р.), "Здоров'я України XXI сторіччя" (з 2003 р.), "Здоров'я на Вінниччині" (з 1999 р.), "Медицина Вінниччини" (1995 р.), "А и Ф. Здоровье" ( з 1994 р.), "Здоровье детей" (дод. до газети "Первое сентября") (з 1993 р.), "Медицинская газета" (з 1990 р.).

Нове цікаве видання, яке містить інформацію про здоров'я, причини хвороб, як не хворіти в ХХІ столітті – газета "Валеологія" . До речі, предмет "валеологія" входить нині до шкільної програми, що значно збільшує читацьке коло цього видання.

Спортивні газети завжди були і залишаються у центрі уваги читачів, небайдужих до останніх спортивних подій. З новинами українського, російського і світового спорту, репортажами з місць проведення змагань, оглядами спортивних подій у регіонах, фоторепортажами, інтерв'ю, коментарями фахівців, оглядами європейських футбольних чемпіонатів можна ознайомитися в спортивних газетах, які зберігаються у секторі за такі роки: "Команда" (з 1997 р.); "Радянський спорт" (1950- березень1965рр.); "Спортивна газета" (квітень 1965- квітень 2002 рр.); "Советский спорт" (з 1946 р.); "Український футбол" (з 1992 р.); "Футбол" (укр. видання, з липня 1997 р.); "Футбол" (рос. видання, 1962-1999 рр.); "Футбол Поділля" (1994 - вересень1998 рр.).

Яскраві, захоплюючі, пізнавальні – це лише декілька слів, які можна сказати про молодіжні видання, додатки до російської газети "Аргу-менты и факты в Украине": "А и Ф. Любовь", "А и Ф. Суперзвезды",

"А и Ф. Твой курс", "А и Ф. Я молодой", "А и Ф. Я хочу все узнать", а також – "Собеседник", "Super Speеd Украина".

Українські газети "Порадниця", "Петровна" , російські видання "А и Ф. Дочки – матери", "А и Ф. Семейный совет", "Семья" пропо-нуються тим, хто потребує цікавих і корисних порад з найрізноманітніших питань – здоров`я, виховання дітей, стосунків у родині, ведення домаш-нього господарства, кулінарії, косметики, придбання товарів, консуль-тацій юриста, психолога, лікаря.

Читацький інтерес до літературознавчих часописів був і залишається стабільним. Провідна газета письменників України "Літературна Україна" була заснована у березні 1927 року під назвою "Літературна газета" . Це чи не єдине видання культурологічного спрямування в Україні, яке ще в часи тоталітарного режиму боролося за український суверенітет, за розширення інформаційних та духовних обріїв. Збері-гається в бібліотеці з початку заснування.

Російське видання "Литературная газета" було засноване О.Пушкіним в 1830 році, потім відновлене в 1929 році, а з 1930 року і по сьогодні надходить до Бібліотеки. Події в літературному і політичному житті Росії обговорюють і коментують письменники, академіки, мис-тецтвознавці у рубриці "События и мнения". Молоді автори теж мають свою постійну сторінку. Рубрика "Книжный ряд" знайомить читачів з книжковими новинками, подає короткі рецензії на них.

Газету "Друг читача" бібліотека отримувала з 1961 по 1993 р. Гідним її спадкоємцем стала газета "Книжник – review", яка почала виходити з серпня 2000 року. Вона знайомить широке коло любителів книги з новинками, виданими в Україні. Тут друкуються огляди літера-турних журналів, рецензії на нові книги, каталог "Книга – поштою".

Завжди користувалося і користується увагою читачів відоме багатьом "Книжное обозрение". Видання відслідковує всі книжкові новинки численних російських видавництв. Рубрика "Книга номера" представляє нову книгу, до якої додається змістовна рецензія. На сторінках газети діють клуби "Детлит", "Интернет", "Слова и звуки", "Деловая литература".

З публікаціями рекламно – інформаційних матеріалів від юридичних та приватних осіб читач може ознайомитися на шпальтах рекламних видань "Aviso", "Експрес-об`ява" , "Навчання сьогодні" , "Нова робота", "RIA", які передплачує Бібліотека.

Більш детальну інформацію про передплату газетних видань не лише Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, а й іншими бібліотеками міста можна отримати з щорічного "Зведеного каталогу періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на .... рік".

 ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Т.О. Пісна, зав. відділом

тел.: (0432) 32-16-24

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права (ЕП) розпочав свою діяльність з вересня 2001 року. Створення його як самостійного структурного підрозділу Бібліотеки було викликане значним збільшенням попиту читачів на економічну і правову інформацію.

Основний ресурс відділу – це книги, журнали за останні 10-15 років, що вихо-дили в Україні та Росії.

Підсобний фонд відділу складають видання попередніх років, які й сьогодні часто запитуються науковцями та студентами.

Нині до послуг читачів пропонується понад 23 тис. документів. Це наукові монографії провідних україн-ських та зарубіжних вчених у галузі економіки і права, в тому числі наших земляків, наукові доробки та збірники праць відомих економістів і правознавців, література виробничого характеру, підручники, навчальні посібники, довідкові та науково-популярні видання. Щорічно до відділу надходить понад 135 назв наукових, науково-виробничих, популярних журналів з питань економіки і права.

Більше половини складу інформаційного ресурсу відділу становлять видання з економічних наук.

Останнім часом в Україні з'явилося ряд нових наукових видань з економічної теорії та історії економічної думки зарубіжних авторів, перекладених українською мовою. Зокрема, у фонді відділу представ-лена цінна книга М.Блауга "Економічна теорія в ретроспективі" (К., 2001). В ній розкривається розвиток економічної думки від Адама Сміта до Джона Кейнса. Найпопулярнішою книгою в світі економіки є праця аме-риканських вчених П.Самуельсона і В.Нордхауса "Экономика" (М., 1997). Продовжує цей класичний підручник видання їх співвітчизників С.Фішера, Р.Дорнбуша, Р.Шмалензі – "Экономика" (М., 1993), яке вміщує звід знань з сучасної ринкової економіки.

Хрестоматія в 3-х томах "Бакалавр экономики" (М., 1999), підготов-лена Російською економічною академією ім. Г.Плеханова, показує рівень діяльності спеціаліста через розкриття основних фінансових дисциплін. Монографія "Экономическая наука от Аристотеля до наших дней" професора С.Мартиновського аналізує основні економічні школи в істо-ричному аспекті.

Актуальною серед користувачів бібліотеки є література з дисциплін "Економічна та соціальна географія", "Розміщення продуктивних сил", "Регіональна економіка", "Економіка районів", "Управління регіональним розвитком", де розкривається природно-ресурсний потенціал регіонів, соціально-економічні передумови розвитку, спеціалізації функці-онально-галузевої та територіальної структури.

Економічна теорія у вузах представлена базовими дисциплінами, серед яких провідне місце займають політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. У відділі є широкий вибір підручників з названих дисциплін: "Політична економія" (К., 2003) за редакцією Г.Оганяна, "Економічна теорія" (К., 2003) за редакцією В.Предборського, В.Чепінога "Основи економічної теорії" (К., 2003), В.Базилевич "Макроекономіка" (К., 2002), І.Радіонова "Макроекономіка та економічна політика" (К., 1996), М.Небава "Макроекономіка" (Вінниця, 2000), "Мікроеконо -міка і макроекономіка" (К., 1998) за редакцією С.Будаговської, Р.Дорнбуш, С.Фішер "Макроекономіка" (К., 1996), О.Ястремський "Основи мікроеко-но міки" (К., 1998), Р.Піндайк "Мікроекономіка" (К., 1996), К.Макконнелл, С.Брю "Экономикс: принципы и политика " в 2-х томах (М., 1992).

В останні роки в нашій літературі замість поняття "управління" почали вживати новий термін "менеджмент", який зародився у США в 30-х роках, тобто у роки активного формування ринкової економіки. Функції, пробле-ми менеджменту, управління трудовими і фінансовими ресурсами, управління за умов ризику висвітлено в книгах М.Мескона "Основы менеджмента" (М., 1992), С.Робінса "Основи менеджменту" (К., 2002), "Менеджмент" (К., 2002) за редакцією Й.Завадського, О.Рудінської "Менеджмент" (К., 2002), А.Шегди "Менеджмент" (К.,2002), А.Кредісова "Менеджмент для керівників" (К.,1999). Унікальним бестселером можна назвати книгу відомого американського менеджера Лі Якокка "Карьера менеджера" (М.,1995), де автор розповідає, як він, завдяки власним якостям менеджера, досяг світового визнання і став одним із знаменитих людей ділових кіл Америки.

У фонді відділу знаходиться ряд книжкових серій, які можуть заціка-вити читача, а саме: "Бібліотечка малого бізнесу", "Усе про менеджмент", "Бібліотека фінансиста", "Теория и практика менеджмента", "Маркетинг для профессионалов".

Постійним читацьким попитом користуються також книги з історії менеджменту: "История менеджмента" (М.,1997), енциклопедія "Классики менеджмента" (С.Пб., 2001), "Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики" (М.,1996) відомого вченого, професора Дж. Дункана, в якій автор висвітлює історію зародження і розвитку пред-ставництв та шкіл класичного менеджменту. А в "Історії вчень менед-жменту" (К., 2001) А.Кредісова, поряд з висвітленням зарубіжного управлінського досвіду основних шкіл та теорій менеджменту, значна увага приділяється історії розвитку української управлінської думки з часів Київської Русі до кінця ХХ століття.

Розглянути ключові питання організації управлінського процесу – планування і регламентації роботи апарату управління, здійснення оперативного управління, документаційного забезпечення менед-жменту, інвестиційного й інноваційного менеджменту допоможуть наявні у фонді відділу видання: Фатхундінов Р. "Инновационный менед-жмент" (М.,1998), "Управление персоналом организации" (М.,2002) за редакцією А.Кибанова; Мурашко М. "Менеджмент персоналу" (К., 2002), Виноградський М. "Організація праці менеджера" (К., 2002), книги В.Нємцова "Менеджмент організацій" (К., 2001) та "Страте-гічний менеджмент" (К., 2002) і багато інших.

Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг, відповідно зростає і популярність спеціальності "маркетинг".

Навчальна література з маркетингу представлена у відділі числен-ними роботами зарубіжних та вітчизняних авторів: Ф.Котлер, Г.Армстронг, Б.Берман, Дж.Аванс, Е.Дихтль, Ж.-Ж.Ламбен, В.Герасимчук, І.Герчикова, П.Зав'ялов, А.Мазаракі, Р.Ноздрьова, роботи яких добре відомі україн-ському читачеві, активно використовуються в підготовці фахівців з марке-тингу та практичній діяльності маркетологів.

Складовою частиною фонду, що тісно пов'язаний з маркетингом, є розділ реклами. Про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забез-печити її просування на ринку і провести рекламну кампанію, читачі можуть знайти відповідь у такій літературі: Джефкінс Ф. "Реклама" (К., 2001), Уэллс У. "Реклама: принципы и практика" (С.Пб., 2001), Ученова В. "История рекламы" (С.Пб., 2002), Уткін Е. "Рекламное дело" (М., 1999), Лук'янець Т. "Рекламний менеджмент" (К., 1998).

Про підприємництво як форму господарювання, стратегічний розви-ток і формування інвестиційних ресурсів фірми, підприємства, організа-

цію і регулювання підприємницької діяльності, успіх, культуру та ефектив-ність підприємництва інформує користувача така література: Варналій З. "Основи підприємництва" (К., 2002), Покропивний С. "Підприємниц -тво: стратегія, організація, ефективність" (К., 1998), Сизоненко В. "Підприємництво" (К., 1999), Бусигін А. "Предпринимательство" (М., 2000), "Предпринимательство" (М., 2001) за редакцією В. Горфінкеля. Окремої уваги заслуговує книга "Розвиток підприємництва в Україні" (К., 2003), що підготовлена Головним управлінням з питань економічної політики Адміністрації Президента України під керівництвом доктора економічних наук П.Гайдуцького.

Принципи організації і ведення бухгалтерського обліку, формування бухгалтерської звітності, економічний зміст балансового узагальнення, фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та уміння приймати обґрунтовані фінансові, економічні й управлінські рішення висвітлені у виданнях: Велш Г. "Основи фінансового обліку" (К., 1997), Грабова Н. "Теорія бухгалтерського обліку" (К., 1999), Завгородній В. "Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка" (К., 1995), Івахненков С. "Інформаційні технології в організації бухгал-терського обліку" (К., 2003), Кужельний М. "Теорія бухгалтерського обліку" (К., 2001), Пушкар М. "Управлінський облік" (Т., 1995) і "Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти)" (Т., 1999), Сопко В. "Бухгалтерський облік у підприємництві" (К., 1995) та багато інших.

Про приватизацію та оренду, про спільні підприємства, акціонерні товариства, формування і використання капіталу, емісію та обіг цінних паперів, зовнішньоекономічні операції читачі можуть знайти відповідь у літературі: Адамс Р. "Основы аудита" (М., 1995), Аренс Е. "Аудит" (М., 1995), Білуха М. "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту" (К., 1994) та "Курс аудиту" (К., 1998), Усач Б. "Аудит" (К., 2003).

Широким попитом у відділі користується література з питань функці-онування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи приділяється в книгах: "Гроші та кредит" (Т., 2000) за редакцією професора Б.Івасіва, "Гроші та кредит" (К., 2001) за редакцією М.Савлука, "Теорія грошей" А.Гальчинського (К., 1998), "Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків" Ф.Мишкіна (К., 1998), "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика" Е.Долана, К.Кемпбелла (М.; Л., 1991).

Сьогодні у світі нараховується понад двісті самостійних країн, певним чином пов'язаних найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що вимагає зіставлення або узгодження їхніх дій, прийняття спільних рішень. Спеціальні знання у сфері міжнародної економіки та міжнарод-но-економічних відносин (МЕВ) висвітлено в підручнику нового покоління "Міжнародна економіка" (К., 2003). В його основу покладено курс лекцій, які читають автори студентам Інституту міжнародних відносин доктори економічних наук, професори А.Румянцев, В.Савчук.

Про взаємодію міжнародних ринків: товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили, про аналіз процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації економічного життя користувачі знайдуть у підручниках: Савельєв Є. "Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів" (Т., 2002), "Мировая экономика" (М., 2000) за редакцією А.Булатова, "Международная экономика. Теория и политика" (М., 1997), П.Кругмана, М.Обстфельда "Междуна -родные валютно-кредитные и финансовые отношения" (М., 2000), за редакцією професора АН Росії Л.Красавіної, "Міжнародні економічні відносини" (К., 2002) В.Козика, "Світова економіка" (К., 2001) за редакцією доктора економічних наук А.Філіпенка.

Трансформаційні процеси інтеграції України в Європейський Союз висвітлені в наукових нарисах Є.Савельєва "Європейська інтеграція і маркетинг" (К., 2003).

Стрижневою проблемою вітчизняної економічної науки є нині концеп-туальна розробка цивілізаційної моделі, в рамках якої розвиватиметься українська економіка у XXI столітті. Ця тематика представлена такими книгами, що вийшли в останні роки: "Державні фінанси України" (К., 2002) за редакцією доктора економічних наук, професора О.Василика, Ю.Пасічник "Бюджетна система України та зарубіжних країн" (К., 2002), "Державне регулювання економіки" (К., 2000) за редакцією академіка АН вищої школи України І.Михасюка, "Національний банк і грошово-кредитна політика" (Т., 2002) Б.Адамика, монографія Л.Борщ "Інвес-тиції в Україні: стан, проблеми, перспективи" (К., 2002), колективна праця "Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячо-літь" (К., 2002) за редакцією доктора економічних наук А.Філіпенка.

Для підготовки спеціалістів, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми підвищення ефективності праці та гармоні-зації соціально-трудових відносин, до інформаційного ресурсу відділу надійшли навчальні посібники Богиня Д., Грішнова О. "Основи економіки праці" (К., 2002), Завінковська Г. "Економіка праці" (К., 2003), Азарова А. "Основи економіки праці" (Вінниця, 2002), Дячун О. "Організація, нормування та оплата праці" (К., 2001), Абрамов В. "Нормування праці" (К., 1995), Рофе О. "Организация и нормирование труда" (М., 2001).

У фонді відділу окремим розділом представлена література з охорони праці. Серед читачів особливим попитом користуються видання "Основи охорони праці" (Л., 2002) В.Жидецького, "Основи охорони праці" (К.; Л., 2003) М.Гандзюка, "Охорона праці" (К., 2003) Є.Геврик, "Системи управління охороною праці" (Л., 2002) Г.Гогіташвілі, "Охорона праці в робочій професії" (Вінниця, 2001) О.Кобилянського, де викладені основні соціально-економічні, правові та організаційні питання охорони праці на виробництві, сучасні вимоги виробничої санітарії, техніки безпеки, а також способи та засоби пожежогасіння.

Питання формування та використання ресурсів підприємства – персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів, інноваційних процесів – все це висвітлено в ряді підручників з однойменною назвою "Економіка підприємства" таких вчених-економістів: С.Покропивного (К., 2001), А.Шегди (К., 2002), Л.Доленка (О.,2001), І.Бойчика (К., 2002), К.Раіцького (М., 1999).

Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації, канали надход-ження грошових коштів, порядок їх зберігання і витрачання, формування та розподілу, організація оборотних засобів і кредитування підприємства розглядається у відповідній літературі відділу: Філімоненков О. "Фінанси підприємств " (К., 2002), "Фінанси підприємств " (К., 2000) за редакцією А.Поддєрьогіна, "Фінанси підприємств " (К., 2002) за редакцією Г.Кірейцева , "Фінансова діяльність підприємства" (К., 2003) О.Бандурки, "Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями " (К., 2002) В.Федосова, "Фінансовий ринок" (К., 2002) В.Шелудька.

Науковий та практичний інтерес становлять статистичні щорічники України, в яких пропонується широкий вибір актуальних показників про соціально-економічний стан держави у порівнянні з попередніми роками. Інформацію розподілено за основними галузями економіки та сферами суспільно-політичного життя.

Не менш важливою складовою частиною інформаційного ресурсу відділу є правова література.

З історії вчень про державу і право у фонді відділу зберігаються фундаментальні праці: Платона "Государство. Законы. Политика" (М., 1998), Цицерона "Про державу; Про закони; Про природу богів" (К., 1998), Антология мировой правовой мысли" (М.,1999) в 5-ти томах, Себайна Дж., Торсона Т. "Історія політичної думки" (К., 1997), Мірошниченка М. "Історія вчень про державу і право" (К., 2001), Шульженка Ф. "Історія вчень про державу і право" (К., 1997).

У відділ надійшло і ряд підручників з історії держави і права України, підготовлених відомими вченими-правознавцями В.Гончаренком, О.Копиленком, П.Музиченком, А.Рогожиним, В.Тацієм, А.Чайковським; з історії держави і права зарубіжних країн – О.Шевченком, В.Макарчуком, М.Крашенінниковим, О.Жидковим.

З'явилося чимало навчальної юридичної літератури з питань теорії держави і права, що широко представлена у фонді відділу підручниками: Кельман М. "Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, теста-ми)" (К., 2002), Колодій А., Копєйчиков В. "Теорія держави і права" (К., 1995), Котюк В. "Основи держави і права" (К., 2001), Скакун О. "Теорія держави і права" (Х., 2001), Венгеров А. "Теория государства и права" (М., 2002), "Правознавство" (К., 2001) за редакцією В.Копейчикова.

Останніми роками фонд відділу поповнився книгами нової галузі юридичної науки – деонтології, зорієнтованими на спеціалістів-юристів та студентів юридичних факультетів. Це, зокрема: Біленчук П. "Правова деонтологія" (К., 1999), Гусарєв С. "Юридична деонтологія" (К., 1997), Сливка С. "Юридична деонтологія" (Л., 1996), "Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения" (М., 2001) за редакцією Л.Воскобитова.

Конституційне право зарубіжних країн представлене у відділі рядом популярних навчальних посібників: Шаповал В. "Конституційне право зарубіжних країн" (К., 1997), Ріяка В. "Конституційне право зарубіж-них країн" (К., 2002), Арановський К. "Государственное право зарубеж-ных стран" (М., 1999), Чиркин В. "Конституционное право зарубеж-ных стран" (М., 1997), а також збірниками з Мегапроекту "Пушкинская библиотека" "Конституции государств Европы" в 3-х томах (М., 2001), "Конституции государств Европейского Союза" (М., 1997).

Довідник "Державний лад країн світу" (К.,1999) В.Шаповала не має аналогів у сучасній суспільно-політичній і юридичній літературі. Завдяки доступності викладених у ньому матеріалів, він використовується як державними службовцями, науковцями та студентами, так і широким загалом тих, хто цікавиться вченням про державу і право. Своєрідним його доповненням є енциклопедичний словник "Правовые системы стран мира" (М.,2000), де подається коротка характеристика конститу-ційного ладу кожної країни, основні етапи становлення сучасної системи права, судової системи, основних законодавчих актів з різних галузей цивільного, торгового, трудового, кримінального права, соціального забезпечення, процесуального законодавства.

В галузі міжнародного права широким попитом у читачів користується література таких авторів: Буткевич В. "Міжнародне право. Основи теорії" (К., 2002), Анцелевиц Г. "Міжнародне право" (К., 2003), Дмитрієв А. "Міжнародне публічне право" (К., 2001), Кернз В. "Вступ до права Європейського Союзу" (К., 2002), Дженіс М. "Європейське право у галузі прав людини. Джерела і практика застосування" (К., 1997), Маланчук П. "Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом" (Х., 2000).

Однією з найвидатніших постатей в українській та російській науці з міжнародного права вважається В. Грабар (1865-1956), автор більше 150 наукових праць в цій галузі, якому присвячена монографія К.Савчука "Міжнародно-правові погляди академіка В.Е.Грабаря" (К., 2003).

Офіційні міжнародні документи оприлюднюються у виданнях: "Збірка договорів Ради Європи" (К., 2000), що подає тексти усіх конвенцій і договорів Ради Європи та "Права человека. Сборник международных документов" (М., 1998), куди ввійшли міжнародні договори, документи з прав людини, соціальних прав жінок і дітей та правовий захист жертв війни.

Сьогодні активно формується законодавча та нормативно – правова база, яка є основою для розбудови в нашій державі громадянського суспільства. Розвиваються і удосконалюються всі галузі національного права, такі як: конституційне, цивільне, трудове, кримінальне, господар-ське, екологічне, муніципальне, фінансове. В інформаційному ресурсі відділу широко представлені документи, в яких подаються тексти законів, прийнятих Верховною Радою України, указів Президента України, поста-нов Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомств. Тексти діючих офіційних документів у повному обсязі знаходяться також у відділі довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування (див. інформаційний ресурс цього відділу).

До більшості законодавчих актів у відділі користувачам пропонуються науково-практичні коментарі.Серед них: "Цивільний кодекс України: коментар" (Х.,2003), "Житловий кодекс України з постатейними матеріалами" (К.,2001), "Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами" (К.,2002), "Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матері-алами" (К.,2001) за редакцією Е.Демського, "Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України" (К.,2002) за редакцією С.Яценка, "Науково-практичний коментар до Кримінально-проце -суального кодексу України" Тертишника В. (К.,2002).

У відділі є достатньо навчальної літератури з різних галузей права: "Цивільне право України" у 2-х книгах (К., 2002) за редакцією О.Дзери, Фрицький О. "Конституційне право України" (К., 2002), Орлюк О. "Фінансове право" (К., 2003), Колпаков В. "Адміністративне право України" (К., 2003), "Кримінальне право України. Загальна та особлива частина" (К., 2002) за редакцією М.Бажанова, Щербина В. "Господарське право" (К., 2003), Галянтич М. "Житлове право України" (К., 2002), В.Андрейцев "Право екологічної безпеки" (К., 2002), Вінник О. "Акціонерне право" (К., 2000) і т.д.

З криміналістики найбільш запитуваними виданнями є: "Криміналіс -тика" (К., 2001) за редакцією В.Гончаренка, "Криміналістика" (К., 2001) за редакцією В.Шепітька та ще ряд підручників відомих криміналістів: П.Біленчука, М.Салтевського, А.Андреєва, М.Яблокова. Широким попи-том користуються монографії П.Біленчука "Процесуальні та криміна-лістичні проблеми дослідження обвинувачуваного" (К., 1999) та В.Навроцького "Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфі-кації" (К., 1999). Заслуговують на увагу спеціалістів-криміналістів і книги О.Дубового "Криміналістичне дослідження слідів рук" (К., 2000), А.Михайленка "Расследование преступлений: законность и обеспе-чение прав граждан" (К., 1999).

Розділ кримінології наповнюють такі актуальні видання: "Курс кримінології" у 2-х книгах (К., 2001) за редакцією Я.Кондратьєва та О.Джужі, "Криминология" Г. Шнайдера (М., 1994), "Криминология" Д. Шеллі (С.Пб., 2003).

Для роботи працівникам міліції та слідчим стануть у нагоді книги М.Камлика "Судова бухгалтерія" (К., 2001), М.Білухи "Судово-бухгалтерська експертиза" (К., 1992), Т.Дмитренко "Судебная (правовая) бухгалтерия " (М., 1999). Матеріали про статистичний облік і звітність у правоохоронних органах, судах та інших юридичних установах можна знайти в книгах "Правова статистика " (К., 2000) за редакцією О.Джужі та "Правовая статистика" (М., 1999) Л.Сав'юка.

Довідники М.Лядецького "Типові контракти, статути" (К., 2003), "Офіційні типові форми договорів", укладені Р.Стефаником та М.Стефанчуком (К., 2003), "Терміни і поняття в законодавстві України" (Х., 2003) надають інформацію читачам, як правильно скласти договір або статут підприємства, трудову угоду, позов до суду та ін.

Для розкриття інформаційного ресурсу у відділі ведеться відповідний довідково-бібліографічний апарат. Це складові частини загальнобіблі -отечного каталогу та систематичної картотеки статей розділи "Економіка. Економічні науки" та "Право. Юридичні науки".

Достатньо укомплектований довідково-бібліографічний фонд відділу – це "Юридична енциклопедія" в 6-ти томах (К.,1998-2002), "Законодав -ство України. Каталог" в 3-х томах (К.,2001), "Економічна енциклопе -дія" в 3-х томах (К.,2000), "Словник сучасної економіки Макміллана" (К.,2000), "Юридичний словник-довідник " (К.,1996), "Словник законо-давчих термінів" (К.,2000), "Фінансовий словник" (1997), "Економіч -ний словник-довідник " (К.,1995), "Толковый юридический словарь: бизнес и право" (М.,1998), "Словарь по экономике и праву" (М.,1999), "Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый словарь" (М.,1996) та багато інших видань.

У читальному залі відділу широко представлені періодичні видання. Великим попитом користуються такі з них: "Економіка України", "Фінанси України", "Економіст", "Менеджмент і менеджер", "Вісник НБУ", "Банківська справа", "Адвокат", "Відомості Верховної Ради України", "Вісник Академії правових наук України", "Вісник УАДУ при Президен-тові України" , "Підприємництво, господарство і право", "Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України", "Право України", "Юридичний журнал" та "Юридична Україна". В інформаційному ресурсі вагоме місце займають галузеві журнали з Росії: "Вопросы экономики", "Российский экономический журнал", "Экономист", "ЭКО", "Деньги и кредит", "Мировая экономика и международные отношения", "Риск", "Главбух". А такі журнали, як "Маркетинг в России и за рубежом" та "Менеджмент в России и за рубежом", "Босс", "Оffice" мають архіви повних текстів в електронному вигляді.

Бібліотечне обслуговування відвідувачів у відділі здійснюється з використанням друкованих та електронних носіїв інформації.

Зростаючі потреби користувачів у правовій інформації та великі можливості комп'ютерних технологій сприяли активізації використання електронних правових баз даних відділу. Це: "Бізнес-провідник " (комп'ютерна довідкова система Вінницької області) та "Ліга: Закон".

БД "Ліга: Закон" – це сучасна інформаційно-довідкова пошукова система, призначена для оперативного доступу до актуальної правової, довідкової і ділової інформації, а також для її професійної обробки й аналізу, яка орієнтована на допомогу державним установам і відом-ствам, місцевим органам влади, юридичним, навчальним закладам, бібліотекам, широкому загалу спеціалістів та населенню.

Система містить:

· Нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України;

· Документи міністерств і відомств, які пройшли реєстрацію в Міністер-стві юстиції;

· Кодекси України;

· Міжнародні угоди, які діють в Україні.

Всі нормативні документи знаходяться в контрольному стані. До них вносяться оперативно зміни і доповнення.

Одне з найважливіших завдань бібліотек у сучасному світі – забезпе-чення вільного, необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел. Сучасна бібліотека – це не тільки книгозбірня, але й своєрідний "електронний архів", який відкриває громадянам доступ до інформації і на традиційних носіях, і в електронному вигляді.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

О. І. Кізян, головний бібліограф

тел.: (0432) 35-11-04

Задоволення інформаційних потреб органів місцевого самовряду -вання та місцевої виконавчої влади є пріоритетним напрямом діяльності ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Маючи потужний універсальний інформаційний ресурс, Бібліотека виконує найрізноманітніші запити працівників місцевої влади.

До їх послуг законодавчі матеріали Верховної Ради України, укази Президента, постанови та розпоряд-ження Кабінету Міністрів, нормативні акти міністерств та відомств як на традиційних носіях, так і в електрон-ному вигляді, що зосереджені у відділах літератури та інформації з питань економіки і права, довідково-біблі -ографічного та інформаційного обслуговування.

Широкий спектр книг та періодичних видань, в яких висвітлюються злободенні питання розбудови Української держави, реформування політичної системи та становлення нових демократичних інститутів публічної влади, формування громадянського суспільства, утвердження нових принципів економічної системи, що базується на ринкових відно-синах та розвитку підприємництва, соціального захисту, діяльності полі-тичних партій, громадських організацій, релігійної ситуації в Україні, охорони здоров'я, розвитку культури, мистецтва представлений у відділах літератури та інформації з питань економіки і права, гуманітарних наук, мистецтв.

Актуальні матеріали з проблем реформування агропромислового комплексу, земельних відносин знаходяться у відділі літератури та інформації з питань сільського господарства.

Унікальна інформація з історії Вінниччини, розвитку науки, культури, мови, літератури, народної творчості та мистецтва нашого краю зберіга-ється у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства.

Однак, в інформаційному ресурсі Бібліотеки виокремлюються доку-менти (книги, періодичні видання, електронні БД), які безпосередньо стосуються організації роботи органів місцевої влади і висвітлюють різні аспекти їх багатогранної діяльності. Зокрема:

· законодавчого забезпечення діяльності місцевого самоврядування в Україні;

· становлення і розвитку відкритості місцевої влади;

· співвідношення та взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування;

· підтримки місцевого самоврядування з боку державної влади;

· розподілу функцій і повноважень між органами різних рівнів вико-навчої влади і місцевого самоврядування;

· забезпечення організаційно-правової, матеріальної та фінансово -економічної самостійності місцевого самоврядування;

· ролі і місця територіальної громади як первинного суб'єкта місце-вого самоврядування;

· включення жителів-членів територіальних громад у процес прий-няття громадсько значущих рішень, тощо.

Починаючи з ухвалення в 1996 році Конституції України, Законів "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 р.), "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" (1997 р.), "Про місцеві державні адміністрації" (1999 р.), почався бурхливий процес його законодавчого оформлення як самостійного інституту публічної влади, однієї із засад конституційного ладу нашої держави. Наслідком цієї нормотворчої діяльності стала поява нової галузі – Муніципальне право.

Книги "Муніципальне право України" за редакцією В.Погорілка (К., 2001) та В.Кравченка "Муніципальне право України" (К., 2003), що вийшла у світ за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", дають тлумачення основних термінів і понять муніципального права з урахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики місцевого самоврядування, визначають систему норм, якою регулюються суспільні відносини з питань функціонування місцевого самоврядування.

Чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність органів місцевої влади в Україні, зібрані в окремих випусках загальнодер -жавного періодичного видання "Бюлетень законодавства і юридич-ної практики України" (виходить 12 разів на місяць, заснований в 1992 році). Це збірники: "Місцеве самоврядування в Україні" (2002, № 10), "Державна та комунальна власність в Україні" (2002, № 5), "Державна служба в Україні" (2002, № 1), інших документах, які широко представлені в інформаційному ресурсі відділів літератури та інформації з питань економіки і права, довідково-бібліографічного та інформацій -ного обслуговування Бібліотеки. Діючі законодавчі акти, що регламен-тують роботу органів місцевої влади, відображені і в електронній БД "Ліга: Закон".

В Бібліотеці зібрано цілий ряд нових видань, де йдеться про розвиток системи місцевого самоврядування в Україні в рамках адміністративної реформи, що триває в нашій державі, і є одним з найважливіших напрямів державної політики сьогодні.

Зокрема, це книги: Біленчук П. "Місцеве самоврядування в Україні" (К., 2000), Григор'єв В. "Местное самоуправление" (О., 2001), "Деякі порівняльні аспекти становлення місцевого самоврядування" (К., 2003), Кампо В. "Місцеве самоврядування в Україні" (К., 2000), Копань О. "Правові проблеми організації самоврядування в Україні" (К., 2001), Куйбіда В. "Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні" (Л., 2001), Панейко Ю. "Теоретичні основи самоврядування" (Л., 2002), "Питання відкритості влади" (К.,1998), Пухтинський М. "Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи" (К.,2002), "Розвиток місцевого самоврядування в Україні" (К., 2003), Шара Л. "Кращий досвід громадських слухань в Україні" (К., 2002) та ін.

Навчальні посібники Колодія А., Олійника А. "Державне будівництво і місцеве самоврядування" (К., 2000) та Ярмиша О. "Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні" (Х., 2002) значну увагу приділяють загальнотеоретичним і практичним аспектам органі-зації місцевого самоврядування в Україні, а також діяльності посадових осіб, зокрема голів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, та формам і методам їх роботи. Тут зосереджені також матеріали про діяльність органів самоорганізації населення.

В монографії "Органи державної влади України" за редакцією В.Погорілка (К., 2002), навчальних посібниках "Державне управління" (К., 2003), Малиновського В. "Державне управління" (К., 2003) поряд з дослідженням проблем загальної теорії та історії державного управління, суттєве місце відводиться висвітленню правового статусу, компетенцій, повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Цікава і корисна інформація для працівників місцевої виконавчої влади вміщена в книзі "Виконавча влада і адміністративне право" (К., 2002), яка є черговою публікацією в серії наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні". В ній висвітлюються науково-теоре -тичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади, її правове регулювання в Україні в цілому, а також питання діяльності місцевої влади в контексті децентралізації державної влади.

У розділі цієї книги "Людина і виконавча влада: становлення нового типу взаємовідносин" йдеться про запровадження в Україні такого правового режиму взаємостосунків між органами держави і громадя-нами, за якими кожній людині було б гарантовано як реальне додер-жання належних їй прав і свобод, так і надійний правовий захист у разі їх порушення.

Серед періодичних видань, в яких досить змістовно і вичерпно висвітлюється вищезазначена проблематика, слід назвати часописи: "Збірник наукових праць Української Академії державного управ-ління (УАДУ) при Президентові України" та "Вісник Української Академії державного управління (УАДУ) при Президентові України" , в яких представлені результати наукових досліджень, науково-практичні погляди, підсумки науково-практичних конференцій у сфері державної регіональної політики, місцевого самоврядування, державного управ-ління, державної служби.

Провідне місце в публікаціях цих періодичних видань належить висвітленню кадрових питань органів місцевої влади. Так, окремий розділ "Збірника наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України" (2000, вип. 2, ч. 3) включає публікації: Амосов О. "Концептуальні положення щодо філософії реформи підготовки сучасного управлінця" (с. 3-8), Василевська Т. "Довіра населення до влади: етичний вимір" (с.18-22); Дубенко С. "Ефективна кадрова політика – ключове завдання посилення дієздатності держави" (с. 50-54), Олуйко В. "Успіх реформ вирішують кадри" (с. 87-91), Плотницька І. "Проблеми мовленнєвого етикету в державній службі" (с. 104-108), Уткін Є. "У пошуках ефективних підходів оновлення управлінської еліти" (с. 139-145) та ін.

В постійній рубриці науково-практичного журналу "Управління сучас-ним містом" – "Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів" також подаються статті про кадрове забезпечення органів місцевої влади, підвищення їх кваліфікації, морально-етичні аспекти діяльності місцевих службовців і політиків.

Разом з тим, цей журнал, заснований у 2001 році Українською Академією державного управління при Президентові України, вміщує багато іншої актуальної інформації для працівників органів місцевої влади, яка зосереджується в тематичних розділах "Регіональне і галузе-ве управління", "Місцеве самоврядування", "Муніципальний менеджмент".

Майже кожний номер теоретичного і громадсько-політичного журна-лу "Віче", засновником якого є Верховна Рада України, подає публікації з актуальних питань становлення та розвитку місцевого самовряду -вання. Наприклад, лише у 2003 році були надруковані такі проблемні матеріали:

Барик Р. Сільський голова – усьому голова // Віче. – 2003. – № 9. – C. 18-20.

Брус В. Через відродження міст і сіл – до відродження держави // Віче. – 2003. – № 9. – C. 15-18.

Гавриш С. Потрібно законодавчо закріпити виборність усіх інститутів влади, пов'язаних з життям територіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 9-10.

Граб В. Конституційна реформа: проблеми правових засад місцевого самоврядування // Віче. – 2003. – № 6. – C. 11-19.

Гусак В. Коли громада не осторонь // Віче. – 2003. – № 9. – C. 20-22.

Жукінський А. Місцевий бюджет: уроки відповідальності // Віче. –2003. – № 6. – C. 42-45.

Жукінський А. Немає самостійності без фінансової незалежності // Віче. – 2003. – № 3. – C. 60-62.

Задорожний О. На жаль, загальної думки і позиції щодо самовряду -вання у Верховній Раді немає // Віче. – 2003. – № 9. – C. 10-11.

Ключковський Ю. Діяти в межах повноважень // Віче. – 2003. – № 5. – C. 24.

Круць М. Як визначити межі інтересів // Віче. – 2003. – № 5. – C. 25-26.

Курас І. П'ять моментів істини // Віче. – 2003. – № 5. – C. 1.

Литвин В. Місцеве самоврядування має стати органічною і невід'єм-ною складовою державної регіональної політики // Віче. – 2003. – № 5. – C. 3-4.

Матвієнко А. Об'єднання територіальних громад сьогодні стає мож-ливим // Віче. – 2003. – № 5. – C. 7-9.

Мацелюх Р. Інструмент співпраці – Асоціація сільських та селищних рад / Розмову із головою Асоціації, Великобірківським селищним головою Тернопільського району вела Н.Музика // Віче. – 2003. – № 6. – C. 53-54.

Окіпний Б. Соціальна інфраструктура на селі – наш пріоритет // Віче. – 2003. – № 6. – C. 55-57.

Омельченко О. Ми не виконуємо власних законів стосовно місцевого самоврядування // Віче. – 2003. – № 5. – C. 10-11.

Онищук А. Конфліктні ситуації у форматі "центр – регіони" // Віче. – 2003. – № 3. – C. 51-53.

Плютинський В. Не треба плакатись, що немає грошей, треба їх шукати // Віче. – 2003. – № 9. – C. 11-12.

Прогнімак О. Асоціації, інші добровільні об'єднання – опора тери-торіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 43-45.

Раханський А. Самостійно формувати місцеві бюджети // Віче. – 2003. – № 5. – C. 25.

Санченко А. Партнерство – запорука сталого розвитку територіальних громад // Віче. – 2003. – № 6. – C. 65-66.

Семенюк В. Самоврядування нині нагадує автомобіль без двигуна і бензобаку // Віче. – 2003. – № 5. – C. 22-23.

Семенюк В. Щоб успішно будувати тоталітарну державу, досить територіальні громади позбавити коштів // Віче. – 2003. – № 9. – C. 12-13.

Сірецький В. Місцеве самоврядування прямує до фінансової незалежності // Віче. – 2003. – № 9. – C. 33-36.

Слиш В. Треба прийняти два закони – про місцеве самоврядування і про державні адміністрації // Віче. – 2003. – № 5. – C. 1-3.

Сташевський С. Працювати повинні не вертикалі, а органи само-врядування всіх рівнів // Віче. – 2003. – № 9. – C. 14.

Тихонов В. Прагнемо до конструктивної роботи з усіма органами державної влади // Віче. – 2003. – № 5. – C. 15-16.

Тихонов В. Час символів і символ часу // Віче. – 2003. – № 8. – C. 46-51.

Шкутяк З. Івано-Франківськ: що дає діалог між владою і громадою // Віче. – 2003. – № 9. – C. 37-42.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, як зазначається в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", є територіальна громада села, селища, міста. Тому, майже в кожній книзі з питань місцевого самоврядування є розділ, присвячений організації територіальних громад в Україні, бага-то статей щодо подальшого їх розвитку вміщують періодичні видання:

Бабаєв В. Формування територіальної громади в місті: організаційні та правові аспекти // Управління сучасним містом. – 2003. – № 46. – С. 85-89.

Батанов О. Конституційно-правовий статус територіальної громади: Монографія.–К.: ІнЮре, 2003.–512 с.

Батанов О. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини: (проблеми теорії та практики) // Право України. – 2001. – № 2. – C. 43-46.

Гавриш С. Потрібно законодавчо закріпити виборність усіх інститутів влади, пов'язаних з життям територіальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 9-10.

Голікова Т. Інституціоналізація української територіальної громади як носія корпоративних інтересів // Економіка України. – 2002. – № 12. – C. 43-50.

Данількевич М. Статут територіальної громади міста – нове явище у праві України // Право України. – 2002. – № 4. – С.27-29.

Козачук М. Правові аспекти статуту територіальних громад // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові Укра-їни. – 2001. – № 2, ч. 2. – C. 13-15.

Некряч А. Статут територіальної громади – правовий простір розши-рення демократії на місцевому рівні // Трибуна. – 2002. – № 56. – C. 34-35.

Орлатий М.К. Статут сільської територіальної громади як основа са-моврядування // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 109-113.

Первомайський О. Питання участі у відносинах комунальної влас-ності територіальних громад районів у містах // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 6. – С. 18-21.

Прогнімак О. Асоціації, інші добровільні об'єднання – опора терито-ріальних громад // Віче. – 2003. – № 9. – C. 43-45.

Санченко А. Партнерство – запорука сталого розвитку територіальних громад // Віче. – 2003. – № 6. – C. 65-66.

Саханенко С. Міська територіальна громада: проблеми дефініції // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – № 2. – С. 365-373.

Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності тери-торіальної громади // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С.20-24.

Документи з історії та розвитку органів місцевої влади на Вінниччині, про діяльність обласної, районних, сільських, селищних, міських голів представлені у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства. Це книги, що вийшли за останні роки у вінницьких видавництвах, та публікації в періодичних виданнях. Представляємо деякі з них:

Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ століття: Монографія. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2001. – 192 с.

Місцеве самоврядування Вінниччини в розвитку демократичного суспільства. – Вінниця: Логос, 2003. – 148 с.

Місцеве самоврядування: Становлення, розвиток, проблеми / Він-ниц. облрада, Вінниц. облдержадм. – Вінниця: Логос, 2001. – 272 с.

* * *

Будуємо Вінницький дім разом: Влада-люди: [В містах і селах Він-ниччини продовжуються зустрічі керівництва обл. з жителями терит. громад з пробл. соц.-екон. розв.] // Сіл. вісті Вінниччини.–2003. – 22 берез.

Влада прийшла до людей: [Про зустрічі керівників обл. з громадянами міст і сіл Вінниччини] // Подолія. –2003. –25 берез.

Гриньов О. Люди, свідомі свого призначення: [Пробл. сьогодення села] // Віче. – 2003. – № 3. – C. 42-43.

Дончик Т. Партнери: [Про Обухів. сіл. голову В.А.Францішко і роботу сільради] // Віче. – 2003. – № 3. – С.48-50.

Дончик Т. У всіх на виду: Із спіл. засід. президії облради та координац. ради // Вінниччина. – 2003. – 25 лип.

Зінько Ю. Адміністративний апарат та органи місцевого само-врядування на Поділлі в другій половині ХІХ століття // Вінницький дер-жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наук. зап. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 267-268. – (Сер. Історія).

Зінько Ю. Роль з'їздів рад у системі місцевих органів влади на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. / Ю.А.Зінько, Н.П.Кузьмінець // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: Наук. зап. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С.73-76. – (Сер. Історія).

Іванов Ю. Місцева влада у пошуках власних шляхів: [Про міжнар. наук.-практ конф. "Шляхи посилення дієздатності місцевого самовря-дування в Україні у контексті політичної реформи з урахуванням європей-ського та світового досвіду", яка проводилась у Вінниці, розповідає голова облради] / Зап. О.Коваленко // Вінниц. газ. –2003. – 15 трав.

Іванов Ю. Самодостатність – головна підвалина демократії: Бесіда з головою Вінниц. облради / Зап. П.Гордійчук // Подолія. – 2003. – 28 трав.

Іванов Ю. У свідки кличмо совість // Віче. – 2003. – № 3. – С. 38-42.

Іванов Ю. "Щоб жити в кращому селі, селищі, місті, не обов'язково переїжджати...": [У Стрижавці Вінниц. р-ну відбулося виїзне спіл. засід. координац. ради з питань місцев. самоврядування при голові облради та колегії при голові облдержадм.] // Вінниччина. – 2003. – 30 трав.

Кириленко Г. Без фундаменту дах не перебудуєш: [Голова Оратів. район. ради про хід бюджет. реформи] // Віче. – 2003. – № 5. – С. 12.

Кириленко Г. Усе починається з міжбюджетних відносин: [Роздуми голови Оратів. райради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 44-45.

Коцемир В. Професійно-кваліфікаційна характеристика, посадова інструкція як основа роботи з державними службовцями // Вісн. Україн-ської Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 376-383.

Литвинов В. Сьогодні і завтра Стрижавки: [Про прогр. розв. терит. громади смт Стрижавки Вінниц. р-ну] // Подолія. – 2003. – 29 лип.

Мельничук І. Фонди Державного архіву Вінницької області про діяль-ність органів місцевого самоврядування на Поділлі у ХІХ ст. // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наук. зап. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 36-39. – (Сер. Історія).

Мрачковська О. Жінка з характером: [Про сіл. голову М.Захарук с.Черепашинці Калинів. р-ну і роботу сільради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 50-51.

Онищук А. Конфліктні ситуації у форматі "центр-регіони": [Роздуми голови Могилів-Поділ. райради] // Віче. – 2003. – № 3. – С. 51-52.

Сокур В. Територіальні громади є. А їх юридичний статус?: [Ст. голови Ленін. райради Вінниц. обл.] // Вінниччина. – 2003. – 10 черв.

Татусяк С. Співробітництво на основі розподілу повноважень: Кон-цепція реформування місцев. самоврядування в контексті конституц. реформи // Подолія. – 2003. – 14 трав.

Татусяк С. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення // Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації. Тези регіон. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2002 р.). – Вінниця, 2002. – С. 12-14.

Усатюк В. Теоретично – кінь, а практично – не везе...: Що гальмує розв. терит. громад // Подолія. – 2003. – 9 квіт.

У ресурсі Бібліотеки зібрана багата інформація про досвід організації місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Цій тематиці присвячені книги: "Децентрализация: эксперименты и реформы. Т.1. Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе" (Будапешт, 2003), "Разработка новых правил в старых условиях. Т.3. Органы местного самоуправления в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии" (Будапешт, 2001), "Узагальнення поль-ського досвіду місцевого самоврядування в Україні" (К., 2001). Дане питання систематично висвітлюється і на сторінках багатьох періодичних видань. Пропонуємо останні найбільш важливі публікації:

Еремин В.В. Мексиканский опыт муниципализма // Латин. Америка. – 2000. – № 3. – С. 76-87.

Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50.

Калашніков В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юрид. вестн. – 2002. – № 2. – C. 107-112.

Козюра І. Формування регіональних самоврядних структур Централ-ьної Канади // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – C. 193-198.

Мішина Н. Організаційна форма місцевого самоврядування "рада – голова" в Україні та в США // Юрид. вестн. – 2001. – № 1. – С. 124-127.

Недашківський С. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи // Збірник наукових праць Української Академії держав-ного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 246-256.

Ткач Д. Місцеві органи самоврядування в Угорській Республіці: вибори, функціонування, фінансування (досвід посттоталітарної доби) // Людина і політика. – 2003. – № 2. – C. 135-144.

Ткач Д. Політико-правові аспекти місцевого самоврядування в Угор-ській Республіці // Людина і політика. – 2002. – № 6. – C. 133-146.

Фліс Т. Регіональне самоврядування в Польщі // Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – C. 57-62.

Фрицький Ю. Повернення гміни: Польська реформа самовряду -вання і громадські організації // Віче. – 2002. – № 6. – C. 34-39.

Проблеми регіональної політики, економічного розвитку регіонів, питання регіональної політики в контексті адміністративної реформи набули сьогодні в Україні особливого значення. У фондах Бібліотеки належним чином зібрані документи з цієї теми. Це, зокрема, книги: Блейклі Е. "Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика" (Л., 2002), "Державне регулювання економіки" (К., 2000), Єпіфанов А. "Регіональна економіка" (К., 1999), Симоненко В. "Регионы Украины: проблемы развития" (К., 1998), Сухорівський Б. "Регіональна стратегія економічного розвитку України" (К., 2000), Чернюк Л. "Економіка регіонів (областей) України" (К., 2002), "Управління регіональним розвитком" (К., 2000).

За сприяння Національного фонду підтримки демократії, в 2003 р. вийшла книга "Регіональний портрет України" , в якій подано зведений аналіз досліджень, проведених у 24 областях України ( в тому числі Вінницькій області), м.Києві та Автономній Республіці Крим за такими галузями: динаміка розвитку політичних партій та їхня участь у формуванні місцевих і регіональних органів влади; специфіка виборчих процесів регіону; наявність регіональних лідерів та їх роль у розвитку регіону; стан економічного розвитку регіону; забезпеченість населення соціальними послугами; рівень і динаміка безробіття; наявність та ефективність соціальних програм; діяльність ЗМІ регіону; розвиток третього сектора та становлення принципів громадянського суспільства в регіоні; стан забезпечення прав національних меншин і народів. В кінці подаються загальні висновки і перспективи розвитку регіону. Укладачі видання – експерти, науковці, які проживають у різних облас-тях держави. В книзі використані офіційні матеріали, розміщені на сайтах обласних державних адміністрацій та Центральної виборчої комісії.

Багато цінної статистичної інформації для державних службовців різних рівнів зібрано і у нещодавно виданому "Економічному довіднику державного службовця" (К., 2003), за сприяння голови Вінницької обласної державної адміністрації В.Ф.Коцемира. Це науково-аналітична розробка, підготовлена науковцями Української Академії державного управління при Президентові України, на основі офіційних матеріалів Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Міністерства аграрної політики України та інших відомств. Кожний розділ довідника містить статистичну інформацію про склад працівників державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування, ринкову трансформацію економіки України, стан, динаміку, темпи та загальні тенденції розвитку трудового потенціалу, добробуту населення та соціальної інфраструк -тури населених пунктів. Показники наводяться, в основному, за 1990-2001 роки, в тому числі і по регіонах.

Значним доповненням до цих видань є електронна база даних "Інформаційний портрет регіону" (ІПР), що створена у 2000 році завдяки виграному Бібліотекою проекту „Вінниччина: інформаційний портрет регіону "ВІННІПР 2000", при підтримці Міжнародного фонду "Відродження". Нині ця база даних ввійшла складовою частиною у "Вінницький регіональний портал", в якому інформація подається як загальна, так і по 27 районах області. Відомості про регіон, його культуру і мистецтво різнобічно представлені також на сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Першим комплексним дослідженням проблем функціонування місцевих бюджетів в незалежній Україні є монографія О.Кирилюка "Місцеві бюджети України" (К., 2000). В книзі розглядається еволюція місцевих бюджетів у контексті становлення інституту місцевого самовря-дування, їх місце у бюджетній системі України та значення у соціально-економічному житті суспільства. Узагальнена також практика форму-вання дохідної частини місцевих бюджетів, використання бюджетних коштів, справляння місцевих податків та зборів, організації міжбюд-жетних відносин. Обгрунтована і низка пропозицій, спрямованих на піднесення ролі місцевих бюджетів як фінансової основи діяльності органів місцевого самоврядування.

Унікальний за своїм змістом збірник "Місцеві податки і непо-даткові платежі" у 2-х ч. (К., 2000) містить документи, що регла-ментують сплату місцевих податків, зборів, неподаткових платежів, а також умови та порядок одержання спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Мета видання – комплексно висвітлити всі місцеві податки, податкові і неподаткові платежі та збори, які встановлені чинним законодавством України та іншими норма-тивними документами. Видання буде корисним також і для працівників органів місцевої влади.

Виважена інноваційно-інвестиційна політика регіонального роз-витку сьогодні є однією з найважливіших передумов забезпечення економічної безпеки України. В книзі Стеченка В. "Інноваційні форми регіонального розвитку" (К., 2002) висвітлюється сутність, науково-методичні засади створення та організаційно-економічний механізм управління функціонуванням інноваційних форм регіонального розвитку: спеціальні (вільні) економічні зони, спільні підприємства, фінансово -промислові групи.

Починаючи з 1996 року, Бібліотекою передплачується і активно використовується щоквартальний науково-практичний журнал "Регі-ональна економіка" , в якому висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної регі-ональної політики в Україні, проблеми соціально-економічного життя регіонів. Часопис включає відповідні офіційні матеріали, ділову інфор-мацію, рецензії. Матеріал розміщений за розділами: "Реформування економіки: регіональні аспекти", "Проблеми територіального розвитку", "Фінанси і банківська справа", "Регіональні проблеми природоко -ристування", "Зарубіжний досвід", "Наукові повідомлення". Цінним є те, що в кінці кожного номера подається перелік публікацій з короткими, але змістовними анотаціями як українською, так і англійською мовами.

Інформаційний ресурс Бібліотеки, це не щось стале і незмінне, він постійно поповнюється, змінюється, удосконалюється. Лише постійні користувачі в змозі прослідкувати за новим документним потоком до ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ

С. Ф. Коваль, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

Одним з основних утримувачів інформаційного ресурсу з питань техніки в регіоні є відділ літератури та інформації виробничого профілю Бібліотеки, створений в 1967 році.

На сьогодні фонд відділу налічує більше 60 тисяч документів з різних галузей промисловості відповідно до техніко-економічного профілю області.

Основою фонду є енциклопедії, словники, довідники. З цих видань за попередні роки у відділі представлені: "Большая советская энцикло-педия", "Украинская советская энциклопедия", "Энциклопедия полимеров" в 3-х томах (М., 1972-1977), довідники "Вибрации в технике" в 6-ти томах (М., 1978-1981), "Сварка в машиностроении" в 4-х томах (М., 1978-1979), "Справочник металлиста" в 5-ти томах (М., 1976-1977), "Справочник радиолокации" в 4-х томах (М., 1976-1978), "Справочник по электропотреблению в промышленности" (М., 1978) та ін.

За останні роки інформаційній потенціал відділу збагатився новими сучасними енциклопедичними виданнями – "Універсальний словник–енциклопедія" (К., 1999), "Новейшая энциклопедия Интернет" (М.,2002), "Новейшая энциклопедия персонального компьютера" (М., 2002), "Энциклопедия компьютерных игр" в 9-ти томах (С.Пб., 1995-1996), "Энциклопедия мобильной связи" в 2-х томах (С.Пб., 2001), "Ядерная энциклопедия" (М., 1996), "Большой толковый словарь компьютерных терминов" (М., 1999), "Энциклопедия радиолюби -теля" (С.Пб., 2001) тощо.

У фонді є певна кількість книг, що виходили у світ в серіях: "Высшее образование", "В помощь радиолюбителю", "Микропроцессоры", "Разра-ботка САПР", "Наука – производству".

Досить популярними у користувачів є книги, що надійшли до відділу за Мегапроектом "Пушкинская библиотека" – "Новый политехни -ческий словарь" (М., 2000), "Быстро и легко осваиваем работу на компьютере" (М., 2002), "Информатика для юриста" (С.Пб.,2001) та ін.

У 2001 році відділ отримав унікальне видання "Информатика" (М.,2000) за редакцією Н. Макарової, яке визнано переможцем конкурсу "Лучшие книги года", запровадженого Асоціацією книговидавців Росії. Ця книга поєднує в собі підручник, хрестоматію і довідник, що дозволяє формувати у читача вміння цілеспрямовано працювати з інформацією. Подібних цій книзі видань в Україні немає.

Унікальною є також книга Б.Малиновського "Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні(К.,2001). Вона присвячена 100-річчю від дня народження академіка С.Лебедєва, під керівництвом якого була створена перша в Європі ЕОМ "МЭСМ". В ній читач знайде відомості про секретні матеріали, що були відомі до цього часу лише фахівцям, та про вчених, які працювали в цій галузі: В.Глушкова, О.Щукарьова, П.Хрущова, З.Рабіновича та ін.

Найбільший розділ фонду "Комп'ютери (електронно-обчислювальні машини)" систематично поповнюється найсучаснішою літературою, інте-рес користувачів до якої постійно зростає. Серед книг даної теми можна назвати: Біленький Ю., Власенко С. "Microsoft Word 2000" (С.Пб., 1999), Михайленко В. та ін. "Інженерна графіка" (К.; Л., 2002), Симонович С. та ін. "Internet: Лаборатория мастера. Робота в сети без проблем" (М., 2001), Вєтров С. "Официальный и неофициальный Adobe Photoshop 6.0." (М., 2001), "Проектирование баз данных на SОL Server 2000" Л.Девідсона (М., 2003) тощо.

Самостійне освоєння комп'ютера користувачі здійснюють за допомо-гою таких видань, як: Левин А. "Самоучитель работы на компью-тере" (С.Пб., 2002), Жадан А. "Самоучитель HTML 4" (К., 2001), Шапошников А., Груднєва С. "Самоучитель работы на персональном компьютере" (М., 2002).

У фонді відділу широко представлені книги з автомобілебудування, технічного обслуговування і ремонту автомобілів різних марок. Активно використовуються видання: "Автомобили ВАЗ 2108-2109 и их модифи-кации. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию" (М., 2001), "Ieep Cherokee вып. 1984-1991 гг. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" (М., 2002), "BMW, серия 3, вып. 1983-1990 гг. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей" (М., 2002), "Автомобили" Б.Лабана (М., 2002), інші книги про вітчизняні та зару-біжні автомобілі.

Особливої уваги заслуговують книги з енергетики, машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, харчової і переробної промисло-вості, з них: монографії – "Инфракрасная термография. Основы, техника, применение" Ж.Госсорга, (М., 1988), "Технология процессов обработки металлов давлением" за редакцією П.Полухіна (М., 1988); виробнича література – "Рентгеновские трубки технического назначения" С.Іванова, Г.Щукіна (Л., 1989), "Строение и проекти-рование тканей" О.Кутепова (М., 1988), "Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств" Н.Попова (М., 1991), "Строительные материалы, изделия и конструкции" І.Наназашвілі (М., 1990), „Справочная книжка энергетика" А.Смирнова, К.Антипова (М., 1987), словник – "Цифрові технології в поліграфії" (К., 2003) та ін.

Відділ має у своєму фонді ряд книг, які можуть знадобитися кожному, оскільки містять у собі величезний об'єм наукової та практичної інфор-мації, пов'язаної з нашим життям та побутом. Зокрема: "Энциклопедия домашнего хозяйства" в 3-х томах (М., 1993), "Энциклопедия забытых рецептов" (М., 1994), "Энциклопедия семейной жизни" в 2-х томах (Донецьк, 1994), "Энциклопедия домашнего умельца" (Донецьк, 1995), "Энциклопедия домашнего быта" (Донецьк, 1998), "Энциклопедия досуга" (Ростов-н /Д.,1996).

У відділі багата палітра видань для тих, хто хоче оволодіти секретами кулінарного мистецтва. В них багатовікова історія приготування їжі, особливості національних кухонь народів світу, технологія приготування і рецептура найбільш популярних і традиційних страв, естетичні вимоги до їх оформлення.

Добре представлена тут література з української кухні. В її складі: Доцяк В. "Українська кухня: Технологія приготування страв" (К., 1995), Карсєкіна В., Скрипка Л. "Страви української кухні" (К., 1993). Цінною є книга, що надійшла з українсько-американського фонду „Сейбр-Світло" "Українські страви" З.Терлецької. Вийшла вона в Нью-Йорку у 1990 році за сприяння "Союзу українок Америки". В ній зібрані рецепти страв, що в кінці ХІХ і першій половині ХХ ст. були надзвичайно популярними по всій Україні.

Найвибагливіший читач знайде у відділі рецепти страв не лише україн-ської кухні, а й багатьох народів світу: Єроніна Е., Аваєва М. "Молдавская кухня" (Кишинів, 1990), Ковальова М. "Рассказы о русской кухне" (М., 1994), Туригіна В. "Блюда разных стран" (Краснодар, 1992), Фрідріха Е. "Блюда к пиву" (М., 2002).

Любителям шиття, в'язання, інших видів домашнього майстрування у відділі зібрано ряд цікавих і корисних видань. "Полная энциклопедия женских рукоделий" в 4-х томах (М., 1993-1994) стане у пригоді кожній господині. Не менш цікавою і популярною серед читачів є "Иллюстри -рованная энциклопедия моды" (Прага, 1988), в якій прослідковується історія одягу з найдавніших і до часів нинішніх.

У відділі є цікаві видання провідних іноземних вчених, дослідників, фахівців в різних галузях техніки, наприклад "Фотография. Шаг за шагом" М. Ленгфоорда (М., 1989), "Цифровая кинематография" Б.Лью (Мн., 1998), "Возобновляемые источники энергии" Дж.Твайделла, А.Уейра (М., 1990).

Підручники завжди складали вагому частку фонду відділу. Останнім часом його фонд помітно поповнився україномовними навчальними посібниками: Бабич Б., Лущик В. "Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів" (К., 2001), Васильєва Л. та ін. "Напів-провідникові прилади" (К., 2003), Збожна О. "Основи технології" (К., 2002), Кіницький Я. "Теорія механізмів і машин" (К., 2002), Лудченко О. "Технічне обслуговування і ремонт автомобілів" (К., 2003).

Відділ має багатий фонд журнальної періодики, який складає 11 тис. примірників. Хронологічна глибина його – з 1970-х рр. На сьогодні відділ передплачує 160 назв журналів. Головне місце серед них посідають журнали наукового змісту: "Наукові вісті", "Вісник. Радіофізика та електроніка", "Системні дослідження та інформаційні технології", "Джерело. Український реферативний журнал. Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство".

У фонді відділу переважають журнали виробничої тематики. Призна-чені вони для фахівців різних галузей промисловості. Це, передусім: "Будівництво України", "Легка промисловість", "Ринок інсталяцій", "Автоматика. Связь. Информатика", "Изобретатель и рациона-лизатор", "Инженер", "Энергетика и электрификация" та інші.

Харчова та переробна промисловість – провідний напрямок промис-ловості Вінниччини. Відповідно журнали цієї тематики представлені у відділі досить широко: "Зерно і хліб", "Харчова і переробна промис-ловість", "Молочная промышленность", "Масло-жировая про-мышленность", "Мясное дело", "Питание и общество", "Упаковка", "Хлебопродукты", "Хранение и переработка сельхозсырья" .

Значну частину журнального фонду складають видання з комп'ютер-них технологій: "Компьютер Пресс", "Мир ПК", "Домашний ПК",

"Internet UA", "Комп'ютер у школі та сім'ї", "Компьютеры + Программы", "Вы и Ваш компьютер", "Chip". Це журнали для програмістів, адміністраторів мереж, професіоналів і початківців, для всіх, кого цікавить ноу-хау в комп'ютерних технологіях.

Найбільш оперативна, дійова інформація про нові інформаційні технології, розвиток українського ІТ-ринку користувач знаходить в газетах "Компьютерное образование", "Computer World", "Компьютерра", "HOTLINE".

На допомогу технічній творчості відділ пропонує користувачам журнали: "Авиация и космонавтика", "За рулем", "Моделист -конструктор", "Левша", "Радио", "Радіоаматор", "Радиомир", "Техника-молодежи", "Сам".

Новини архітектури, інтер'єру, стилю користувач знайде в журналах "Современный дом", "Стиль и дом", "Salon", "Official", "Дом".

Складовою інформаційного ресурсу відділу є довідково-бібліогра -фічний апарат (ДБА), за допомогою якого читач може знайти необхідну йому інформацію.

Він включає:

· Частину "3. Техніка. Технічні науки" загального систематичного каталогу Бібліотеки та відповідного розділу систематичної картотеки статей;

· електронні бази даних "Книга""Аналітика" , які містять описи книг і статей з журналів з 2000 р., в тому числі і виробничого профілю.

Працівники відділу готують друковані бібліографічні списки, поперед-жувальні бібліографічні довідки. Окремі з них: "Конкурентоздатність підприємств та галузей", "Нетрадиційні джерела енергії", "Харчові технології та продукти ХХІ століття" . В серії "Наші видатні земляки" вийшли з друку буклети, присвячені вченим, уродженцям Вінниччини – А.П.Філіпову та Г.І.Будкеру.

Вже багато років відділ спільно з відділами літератури та інформації з питань сільського господарства, економіки і права видає поточний бібліографічний список "Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогоспо -дарської продукції" .

Основним своїм завданням працівники відділу вважають форму-вання такого інформаційного ресурсу, який би максимально відповідав потребам і запитам користувачів, та створення умов для оперативного отримання необхідної їм інформації.

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В. Я. Середюк, зав. відділом

тел.: (0432) 32-08-55

На сучасному етапі аграрних пе-ретворень в Україні великої акту-альності набуває створення інфор-маційного середовища, сприятли-вого для ефективної діяльності виробників сільськогос-подарської продукції. Бібліотекам, поряд з інформаційно-консультаційною службою (ІКВС) сільського госпо-дарства, належить вирішальна роль у забезпеченні усіх ланок АПК ін-формацією, яка допоможе їм в оволодінні механізмом ринкових відносин, ознайомленні з передо-вими вітчизняними та зарубіжними технологіями.

35 років у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва функціонує відділ літератури та інформації з питань сільського господарства. Весь цей період відділ працює над створенням і удосконаленням системи довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування наукових працівників, організаторів, спеціалістів сіль-ського господарства області, студентів, власників присадибних господарств.

У книжковому фонді відділу зосереджено понад 40 тисяч видань – це твори класиків сільськогосподарської науки, праці провідних вчених, в тому числі наших земляків, збірники наукових праць сільськогос -подарських науково-дослідних станцій, інститутів, література виробничого характеру, навчальні посібники, довідкова література, науково-популярні видання. У відділ щорічно надходить понад 100 назв наукових, науково-виробничих, популярних журналів з усіх галузей сільського господарства, що виходять на території України та Росії.

Книжковий фонд відділу містить також колекцію книг з автографами. Тут є видання відомого вченого, академіка Анатолія Олександровича Бабича, ім'я і наукові праці якого добре відомі в Україні та далеко за її межами. Наш видатний земляк двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). Академік А.Бабич є автором понад 860 наукових праць, у тому числі монографій "Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси" (К., 1996), "Кормові і білкові ресурси світу" (К., 1995), "Сучасне виробництво і використання сої" (К., 1993), "Проблема білка і вирощування зернобобових" (К., 1993), "Соя для здоров'я і життя на планеті Земля" (К., 1998), "Кормові і лікарські рослини у ХХ-ХХІ століттях" (К., 1996), "Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть" (К., 2000). Книги мають енциклопедичний характер. Вони подають систематизовані відомості про земельні, продовольчі і кормові ресурси Землі наприкінці ХХ століття, проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами. Характеризуються сучасні системи земле-робства, показано шляхи збереження ґрунтів для майбутніх поколінь. Наведені дані світового ринку продовольчих і кормових ресурсів.

З ім'ям А.Бабича пов'язане становлення Інституту кормів УААН, розвиток нових ключових напрямків аграрної науки, створення наукової школи, у складі якої понад 50 докторів і кандидатів наук, аспірантів і докторантів, книги та наукові статті яких також користуються великою популярністю у читачів. Наприклад, такі наукові видання: "Основи тех-нологій виробництва продукції тваринництва" за редакцією М.Кулика, Т.Засухи (К., 1996), "Мінеральне живлення тварин" за редакцією Г.Кліценка та ін. (К., 2001), "Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу" за редакцією М.Кулика та ін. (Вінниця, 1996), монографії А.Побережної "Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними" (К., 2001), Т.Засухи "Нові дисперсні мінерали у тваринництві" (Вінниця, 1997), Л.Подобєда "Основы эффективного кормления дойных коров" (О., 2000).

У фонді відділу широко представлені книги з питань аграрної рефор-ми. Великою популярністю у читачів користуються п'ять випусків інфор-маційно-аналітичного збірника "Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку" за редакцією П.Саблука (К., 2000, 2002 та ін.). Видання спрямовані на посилення інформаційної підтримки діяльності органів державного та господарського управління.

Актуальним є видання "Організаційно-економічні проблеми роз-витку АПК" в 4-х книгах (К., 2001), зокрема: "Соціально-економічні проблеми села", "Організація виробництва та земельні відносини", "Фінанси і фінансова інфраструктура АПК", "Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК".

На особливу увагу заслуговують збірники наукових праць "Інформа -ційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробниц-тві" у трьох випусках (К., 1999, 2000). Зокрема, у третьому збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції "Особливості функціонування систем сільськогосподарського дорадництва у світі та досвід їх впровадження в країнах з перехідною економікою", яка відбулася за участю Вінницького державного аграрного університету.

Великий інтерес представляє колективна монографія "Ринкова трансформація економіки АПК" в 2-х книгах за редакцією П.Саблука, В.Амбросова (К., 2002). В першій книзі "Соціально-економічні пробле-ми розвитку села" висвітлені питання аграрної політики, менеджменту, земельно-майнових відносин, розвитку підприємництва на селі, підго-товки кадрів, поліпшення демографічної ситуації і науково-консульта -ційного та інформаційного забезпечення агропромислового вироб-ництва. Друга книга "Підвищення ефективності сільськогосподар -ського виробництва" охоплює проблеми організації виробництва в реформованих підприємствах АПК, в ній розкриваються також перспек-тивні форми господарювання, запропоновані шляхи підвищення ефек-тивності використання виробничого потенціалу.

Постійно запитуються користувачами книги серії "Бібліотека фермера": "Господарі землі" П.Сміта і П.Томсона (Лондон, 1994) – посібник для тих, кого цікавлять нові ідеї у сільському господарстві, "Настільна книга сільського господаря (фермера)" за редакцією М.Молоцького, О.Денисика (К., 1995); "Кооперативи: принципи і практика" професора універси-тету штату Вісконсис США А.Марвіна Шаарса в перекладі з англійської (К., 1994), книга рекомендацій американської Корпорації сприяння фер-мерському рухові "Як підготувати успішний бізнес-план" (К., 1994); "Бухгалтерія у фермерському господарстві" М.Дем'яненка (К., 1997); "Золотая книга фермера" С.Хворостухіна (М., 2002).

Фонд відділу містить великий масив довідкової літератури, яка слу-жить для швидкого одержання відомостей наукового, виробничого та пізнавального характеру. Уся довідкова література розподіляється на три групи: енциклопедії, виробничі довідники та словники.

Прикладом загальних енциклопедій є "Українська сільськогос -подарська енциклопедія" в 3-х томах за редакцією В.Пересипкіна та ін. (К.,1970-1972), "Сельскохозяйственная энциклопедия" в 6-ти томах (М.,1969-1975); галузевих: "Ветеринарная энциклопедия" в 6-ти томах (М., 1968-1976), "Лесная энциклопедия" в 2-х томах (М., 1985-1986), "Современная энциклопедия животновода" В.Булгакова (Донецьк, 2001), "Энциклопедия огородника" С.Тимофєєва (М., 1999), "Энциклопедия садовода" Т.Міганова ( М., 1999).

Виробничі довідники складають найпоширенішу за кількістю групу довідкової літератури. Вони є різними за змістом: довідники-супутники, тематичні, нормативні, рецептурні. Наприклад:

· довідники-супутники: "Довідник зооінженера" за редакцією М.Машкіна

(К., 1989), "Справочник агронома по метеорологии" Н.Цупенка (К., 1990), "Довідник сільського інженера" за редакцією В.Гречкосія (К.,1988);

· тематичні: "Довідник по землеробству" Л.Фоменка (Л., 1987), "Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку" В.Ільченка та ін. (К.,1987), "Довідник з технології та менеджменту в тварин-ництві" за редакцією Ю.Рубана (Х., 2002);

· нормативні: "Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи" за редакцією В.Гревцова та ін. ( К., 1991), "Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай" Ф.Мосіюка та ін. (К., 1989);

· рецептурні: "Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики" за редакцією І.Мозкова (М., 1988) та ін.

Важливою частиною довідкової літератури є словники, які розподіля -ються на тлумачні (термінологічні), мовні та біографічні. Зокрема:

· тлумачні словники: "Сельскохозяйственный энциклопедический словарь" за редакцією Н.Голишина та ін. (М.,1989), "Словник-довідник фінансиста АПК" за редакцією П.Саблука, М.Дем'яненка (К.,1997), "Ветеринарный энциклопедический словарь" (М.,1981);

· мовні: "Російсько-український сільськогосподарський словник" за редакцією М.Бойко та ін. (К., 1963), "Англо-русский сельскохозяй -ственный словарь" за редакцією В.Козловського, Н.Ракипова (М.,1983), "Русско-англо-немецко-французский фитопатологический словарь-справочник" Г.Дьякова (М., 1969).

Прикладом біобібліографічних словників є видання "Вчені селекціо-нери у тваринництві" в 2-х книгах (К.,1997, 1999) з серії "Українські вчені-аграрії ХХ століття" , що вміщують стислі відомості про вчених України, які успішно працювали або працюють у галузі тваринництва.

У книжковому фонді відділу зосереджено багато навчальних посіб-ників, зокрема, таких серій: "Бібліотека аграрних наук", "Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведе-ний", "Экономическое образование", "Высшее образование", "Вища освіта ХХІ століття". Найбільшою популярністю у студентів користуються такі підручники: "Землеробство" за редакцією М.Кравченка (К., 2002), "Охорона ґрунтів" О.Шикули та ін. (К., 2001), "Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування" П.Сисоліна та ін. (К., 2001), "Правова основа та практичне насін-ництво" О.Царенка та ін. (Суми, 2001), "Овочівництво і плодівництво" О.Барабаша та ін. (К., 2000), "Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини" Ю.Рубана (Х., 2002), "Використання коней в умовах реформованого сільськогосподарського підприємства" В.Судай (Вінниця, 2001), "Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах" за редакцією С.Азізова (К., 2001), "Економіка аграрних підприємств" В.Андрійчука (К., 2002), "Предпринимательство в АПК" за редакцією С.Грядова (М., 1997), "Агромаркетинг и консалтинг" за редакцією Ю.Ципкіна (М., 2000), "Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК" Г.Савицької (Мн., 2002), "Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології" О.Царенка та ін. (Суми, 2000), "Менеджмент в АПК" за редакцією Ю.Корольова (М., 2000), "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах" за редакцією М.Огійчука (К., 2003), "Практика антикризисного управления предприятиями АПК" І.Гуськова, В.Давидова (М., 1999), "Організація біржової діяль-ності в агропромисловому комплексі" Б.Дмитрука (К., 2001).

Нещодавно фонд відділу поповнився такими популярними книгами, як "Большая книга садовода и огородника" за редакцією О.Ганічкіної (М., 2001), "Каталог сортів картоплі та пошкодження бульб" О.Рахманова (К., 2002), "Приусадебное хозяйство" А.Осадчого (Донецьк, 1998), "Організація пасіки" Г.Приймака (К., 2000). Книги в перекладі з англійської: "Все об овощах" (М., 2001), "Все о декоратив -ных деревьях и кустарниках" (М., 2001), "Все о цветах в вашем саду" (М., 1995), "Все о розах" (М., 2002), "Все о комнатных растениях" Д.Хессайона (М., 2002), "Здоровые овощи" Д.Міттлайдера (Заокськ, 1993), "Ландшафтные работы" у перекладі з англійської У.Сапциної (М., 2001).

Є у відділі цікаві видання з любительського садівництва, городниц-тва, квітництва, лікарських рослин, фітодизайну, присадибного тварин-ництва, бджільництва, птахівництва, хутрового звірівництва тощо.

З метою популяризації цієї літератури на базі відділу створено клуб "Садівник". Впродовж десяти років, коли закінчуються осінні роботи, двічі на місяць приходять на засідання клубу усі ті, хто пристрасно любить свої садово-городні ділянки й творить на них чудеса. Члени клубу діляться досвідом, черпають новинки з книг, журналів, газет.

У фонді відділу знайдуть для себе унікальні періодичні видання наукові працівники, організатори та спеціалісти сільськогосподарського виробництва, викладачі, студенти, фермери, власники присадибних господарств.

Орієнтиром у морі наукової та науково-виробничої аграрної інформа-ції є такі періодичні видання:

· українські універсальні сільськогосподарські журнали: "Вісник аграрної науки", "Пропозиція", Агросвіт", "Агро Перспектива" , науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок "Аграрна наука – виробництву" та ін.;

· російські журнали: "Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук", "Известия Тимирязевской сельскохозяй -ственной академии", "Аграрная наука", "Достижения науки и техники АПК", "Вестник Российской академии сельскохозяй -ственных наук", "Международный сельскохозяйственный журнал", "Новое сельское хозяйство", "Азбука агробизнеса", "Аграрный журнал", "Агро ХХІ".

Суттєвий інтерес становлять галузеві журнали:

· українські: "Економіка АПК", "Бухгалтерія в сільському госпо-дарстві", "Землевпорядний вісник", "Землевпорядкування", "Физиоло-гия и биохимия культурных растений", "Цитология и генетика", "Цукрові буряки", "Тваринництво України", "Техніка АПК", "Обладнан -ня та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання" ;

· російські: "Вестник Московского университета" серії: "Почвове -дение", "Земледелие", "Вестник семеноводства в СНГ", "Селекция и семеноводство", "Зерновое хозяйство", "Картофель и овощи", "Защита и карантин растений", "Зоотехния", "Наше племенное дело", "Молочное и мясное скотоводство", "Коневодство и конный спорт", "Овцы, козы, шерстяное дело", "Свиноводство", "Птице-водство", "Ветеринария", "Техника и оборудование для села" .

Редакції цих видань вбачають своє завдання у широкому об'ємному показі результатів дослідницької діяльності наукових установ, у сприянні розвитку їх відносин з виробничниками за сучасних економічних і соціальних умов.

На сторінках популярних журналів висвітлюються актуальні питання з присадибного господарства, подається інформація про кімнатні тварини, рослини тощо. Великою популярністю у читачів користуються такі журнали: "Дім, сад, город", "Приусадебное хозяйство", "Мой прекрасный сад", "Огородник", "Флора", "Цветоводство", "Квіти України", "Кролиководство и звероводство", "Пчеловодство", "Україн-ський пасічник", "Пасіка", "Аквариум", "Кот и пес", "Друг". Користу-вачі відділу постійно читають газети: "Зелений календар", "Ваши 6 соток", "Фазенда", "Дачники: ваш дом, сад и огород", "Пасека России", "Земля-кормилица", "Академия садовода", "Сільський час" та ін.

Розкриття фонду відділу забезпечує довідково-бібліографічний апарат: частини загального систематичного каталогу Бібліотеки та систематичної картотеки статей (СКС) "Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки", де виділено рубрики актуальної тематики, наприклад:

· Ринок АПК;

· Маркетинг у сільському господарстві;

· Менеджмент у сільському господарстві;

· Агробізнес;

· Біржі. Біржова діяльність;

· Підприємницька діяльність;

· Приватизація у сільському господарстві;

· Податкова політика;

· Зовнішньоекономічні зв'язки АПК;

· Лізинг;

· Інвестиції в АПК та ін.

З 2000 року публікації з журналів, збірників сільськогосподарської тематики представлені в електронній базі даних (ЕБД) "Аналітика" . Книги цієї тематики відображені в ЕБД "Книга".

З 2003 року почали отримувати систематичний покажчик іноземної літератури "Сельское хозяйство" , який є органом поточної бібліо-графічної інформації про зарубіжну літературу з питань сільського господарства.

Працівники відділу щоквартально готують поточні бібліографічні списки "Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції" , які надсилаються в центральні районні бібліотеки для інформування спеціалістів сільського господарства регіонів області. Останнім часом був виданий бібліографічний покажчик "Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми" . Мета даного видання – надати інформацію працівникам обласного та районних сільгоспуправлінь, керівникам, спеціалістам агропромислового комплексу, сільськогосподарським товаровиробникам, усім, кого цікав-лять питання реформування АПК. У 2001 році до 65-річчя з дня народ-ження академіка А.Бабича видали буклет "Велет науки" із серії "Наші видатні земляки"

Багаторічні творчі зв'язки підтримують працівники відділу з аграр-ними науковими установами області, сільськогосподарськими органі-заціями, спільно з якими проводять презентації наукових видань, Дні інформації, Дні спеціаліста.

З метою удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування державних службовців АПК та безпосереднього наближення інформаційного ресурсу відділу, у 2003 році в приміщенні Головного управління сільського господарства і продовольства обл-держадміністрації створено кабінет аграрної інформації. Тут зосе-реджено понад 1500 прим. книг та журналів актуальної тематики з різних галузей сільського господарства. Працівники постійно працюють над поповненням, удосконаленням та розширенням інформаційного потенціалу відділу, якнайповнішого донесення його до користувачів.

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ

А. В. Сенкевич, зав. відділом

тел.: (0432) 35-20-06

Відділ літератури та інформації з питань мистецтв cтворено у 1964 році як відділ музично-театральної літератури. У 1980 році фонди відділу поповнилися літературою з образо-творчого та кіномистецтва і він отри-мав нову назву – "Відділ мистецтв", сучасна назва – з 2001 року.

Сьогодні відділ – це комплекс приміщень з світлим і просторим читальним залом, обладнаним сучасною відеоапаратурою фірми "Akai", "LG Elektronics", звукозапи -суючою апаратурою фірм: "Радіотехніка", "Sony", музичним центром "Samsung", персональним комп'ютером "Samsung".

За період свого існування у відділі сформовано значний інформа-ційний ресурс з питань культури і мистецтв, який нині налічує майже 50 тис. одиниць фонду. Це:

· книги з естетики, історії та теорії культури;

· книги та альбоми з різних галузей мистецтва (понад 10 тис.);

· нотні видання (понад 30 тис.);

· унікальна колекція грамплатівок (понад 6 тис.);

· аудіокасети (700 одиниць);

· компактдиски (30 одиниць);

· відеокасети (85 одиниць).

Щорічно відділ передплачує біля 70 назв періодичних видань. Добре представлені довідкові видання з різних галузей мистецтва.

В окремий великий комплекс можна виділити книги з історії і теорії музики, про життя і творчість вітчизняних і зарубіжних композиторів, музичні та нотні видання, аудіо- і відеозаписи.

Особливу популярність у користувачів має колекція аудіокасет "Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX вв.", де зібрані якісно записані шедеври світової музики у виконанні найкра-щих музичних колективів, вокалістів, інструменталістів. Досить широко представлені нотні видання. Це: клавіри опер та балетів, оркестрові пар-титури, репертуар для різних музичних інструментів, збірки пісень і вокаль-них творів, сценічна і кіномузика, музичні твори для дітей. Є декілька повних зібрань творів видатних композиторів, зокрема М.Лисенка у 20-ти томах (К., 1950-1959), Л.Ревуцького в 11-ти томах (К., 1981-1985), Д.Шостаковича у 42-х томах (М., 1987) та ін. Цінним є також 11-томне видання "Українські народні мелодії" (Торонто; Нью-Йорк, 1967-1996), підготовлене українською діаспорою Канади, США та ін.

Чимала частина фонду – матеріали з образотворчого мистецтва та архітектури, які включають в себе різноманітні види видань: книги, альбо-ми, ізовидання (репродукції, набори листівок), а також відеофільми. В цих виданнях можна знайти відомості з історії вітчизняного та світового мистецтва, інформацію з будь-якого напрямку даної галузі, матеріали про архітекторів, живописців, графіків та інших митців. До уваги читачів, перш за все, багатотомні праці з історії мистецтв: "Всеобщая история искусств" у 5-ти томах (М., 1956-1966), "Історія українського мистецтва" у 5-ти томах (К., 1966-1968), "Искусство стран и народов мира" у 5-ти томах (М., 1962-1981), "Всеобщая история архитектуры" у 12-ти томах (М., 1970-1977).

Багатий ілюстративний матеріал вміщують альбоми, присвячені творчості окремих художників, дослідженню окремих течій і стилів у мистецтві. Серед таких видань декілька цінних і цікавих серій: "Мастера живописи", куди увійшли альбоми про великих живописців минулого; "Картинная галерея", яка об`єднала в собі книги про художників імпре-сіонізму і постімпресіонізму. В серії "Музеи мира" представлені колекції найвидатніших музеїв і галерей світу. Нова серія видавництва "Белый город" "Сто великих картин" демонструє новий підхід до творчості худож-ника. Користуються популярністю книги серій "Жизнь в искусстве" та "Майстри світового мистецтва"; художникам-початківцям адресовано нову серію "Энциклопедия художника".

Гордістю відділу є такі альбоми з вітчизняного мистецтва, як "Історія української ікони X-XХ століть" Д.Степовика (К., 1996); виданий до 2000-річчя Різдва Христового чудовий альбом "Храми України" (К., 2000); присвячені українському мистецтву минулого століття досить змістовні і гарно оформлені видання "Мистецтво України ХХ століття " (К., 1998), "Український авангард 1910-1930 років" (К., 1996).

Підвищеним попитом користуються унікальні альбоми, видані у

Німеччині: "Романское искусство " (Кельн, 2001) і "Готика " (Кельн, 1998); книги "Фовизм" (Париж, 1995), "Сюрреалізм" (Париж, 1995), "Арт-брют" (Париж, 1995), які видав відомий сучасний книговидавець Франції А.Скира.

Нещодавно фонд відділу поповнився унікальним зібранням відео-фільмів з питань мистецтва і літератури. Це фільми з архітектури, деко-ративно-ужиткового та різних стилів образотворчого мистецтва, відеома-теріали про окремих художників, композиторів, письменників. Відеоко-лекція плідно використовується у популяризаторській, просвітницькій діяльності відділу: на засіданнях літературно-мистецького клубу "Відкрита сторінка", при проведенні днів інформації, днів фахівця, мистецьких годин.

Література з питань театрального мистецтва і кіномистецтва – ще один великий розділ фонду відділу. Тут зібрані видання з історії драматичного, оперного, балетного, естрадного театру різних країн; книги про вітчизняне і світове кіномистецтво, а також матеріали про театральних і кінодіячів. Серед найцінніших – книга Ю.Станішевського "Національна опера України" (К., 2002), де прослідковується 200-річна історія Національного академічного театру опери та балету ім. Т.Г.Шевченка; вперше опублікована теоретична спадщина режисера і мислителя, основоположника українського модерного театру ХХ ст. Леся Курбаса "Філософія театру" (К., 2001); фундаментальне видання "Иллюс-трированная история мирового театра" (М., 1999), де можна знайти відомості з історії театру, починаючи із святкових вистав Давнього Єгипту до театральних пошуків кінця ХХ ст.; нове видання з історії світового кіно "Краткая история киноискусства" Р.Юренєва (М.,1997) і чудовий двотомник вінницького видавництва "Аквілон" – "Всего 33. Звезды мировой режиссуры" А.Плахова (Вінниця, 1999).

З метою розширення кола читачів та популяризації кіномистецтва відділ почав комплектувати відеотеку художніх фільмів. Серед них – літературні екранізації, фестивальні фільми, кращі зразки жанрового кіно: "Война и мир" С.Бондарчука, "Тіні забутих предків" С.Параджанова, "Список Шиндлера" С.Спілберга, "Вальмон" М.Формана та інші.

Для оперативного задоволення інформаційних запитів користувачів з різних галузей мистецтва у відділі існує фонд довідкових видань, який включає багатотомні і однотомні енциклопедії, словники, довідники, календарі, літописи нот та образотворчих видань, каталоги виставок.

Серед мистецтвознавчих довідкових видань заслуговують на увагу такі: біографічні довідники "Мистецтво України" (К,1997), "Митці України" (К.,1992); словник у 2-х томах "Декоративно-ужиткове мистецтво "(Л., 2000); отримані за Мегапроектом "Пушкинская библи-отека" "Словарь христианского искусства" (Челябинськ, 2000), серія енциклопедій "Пейзаж" (М., 2002), "Импрессионизм" (М., 2001), "Музыка" (М., 2002), "Театр" (М., 2002) та інші.

Відділ одержує 50 назв журналів та 12 назв газет, які представляють досить широкий спектр з питань культури та мистецтва – від загально-мистецьких і культурологічних видань: "Мистецтво та освіта", "Українська культура", "Искусство", "Искусство и образование", "Новый мир искусства" до журналів і газет з окремих галузей мистец-тва, таких як: "Образотворче мистецтво", "Народне мистец-тво","Український театр", "Фотомагазин", "Архітектура і престиж", "Музыка и время", "Кіно-коло", "Искусство кино" тощо.

Відділ має численні видання, в яких представлена творчість наших ви-датних земляків. Це – альбоми репродукцій картин художників В.Тропініна, Ф.Коновалюка, О.Новаківського, В.Хмелюка, Н.Альтмана, В.Шпаковського; зібрання хорових творів П.Ніщинського, М.Леонтовича, Р.Скалецького; пісень самодіяльних композиторів Вінниччини К.Семенова, В.Папаїки, В.Газінського, Р.Мархлевського, В.Ткаченка та ін.; народнопісенних творів фольклористів Г.Танцюри та Н.Присяжнюк. Життю і діяльності багатьох з них присвячено чимало цінних видань, зокрема, дослідницькі матері-али Академії Художеств СРСР "Василий Андреевич Тропинин" (М., 1982), А.Ашинської "В.А.Тропинин" (М., 1976), В.Овсійчука "Олекса Новаківський" (Л., 1998). В серії "Творчі портрети українських композиторів" вийшла монографія Л.Пархоменка "Петро Ніщинський" (К., 1989). Книга місцевого мистецтвознавця А.Завальнюка "Микола Леонтович" (Вінниця, 2002) включає матеріали досліджень та документи, листи відомого композитора.

Безцінними є фонограми із записами вокальних творів на слова поетів-земляків С.Руданського, В.Юхимовича, В.Стуса, В.Самійленка, С.Литвина, В.Діденка.

Увійшла в практику роботи відділу підготовка власних видань: букле-тів, списків, покажчиків краєзнавчого змісту з різних питань мистецтва. За останні роки вийшло кілька ювілейних буклетів про митців-земляків: "Ф.Коновалюк – талановитий майстер пензля", "В.А.Тропінін", "Художник яскравого таланту" (О.Новаківський), "Відданий меті" (композитор П.Ніщинський), "Архітектор століття" (В.Городецький).

Успіх роботи відділу залежить не тільки від вдало укомплектованого  фонду, а й від добре організованого довідково-бібліографічного апарату (ДБА).

У відділі існує розгалужена система каталогів і картотек на традицій-них носіях, а також електронна картотека журнальних статей з питань мистецтва, яка ведеться з 2001 року.

До послуг читачів:

· Каталоги:

- абетковий та систематичний каталоги нотних видань;

- абетковий та систематичний каталоги грамзаписів;

- систематичний каталог книг;

- абетковий каталог відеокасет.

· Картотеки:

- вокальних творів;

- систематична картотека статей;

- п'єс ;

- тематично-жанрова.

Бібліографи відділу постійно редагують і поновлюють ДБА (як карт-ковий так і електронний).

Досить потужний інформаційний потенціал відділу відкриває великі можливості для популяризації мистецтвознавчих знань; для організації виставкової та масової роботи. Основні цикли книжково-ілюстративних виставок: "Силуети культурних епох", "Постаті у мистецтві", "Подорож за жанрами мистецтва", "Обговорюється фільм" немало сприяли набли-женню книги та інформації до користувача. А влаштування виставок творів вінницьких художників в читальному залі відділу, презентації яких завжди викликають масовий інтерес вінничан, збагатили бібліотеку цінною колекцією з 44 творів живопису, графіки, скульптури. Це – дар місцевих митців в знак подяки за надання залу для експозиції їх робіт. Даровані праці експонуються не лише у відділі літератури та інформації з питань мистецтв, а й прикрашають інші підрозділи бібліотеки.

Великий творчий потенціал професійних мистецтвознавців, музи-кантів, артистів, художників, науковців-літературознавців, шануваль-ників мистецтва об'єднав навколо себе літературно-мистецький клуб "Відкрита сторінка", який функціонує при відділі 18 років. Кожну його сторінку живлять власні інформаційні ресурси, на їх основі на засіданнях клубу розглянуто сотні різноманітних тем. У 2001 році про його історію, сьогодення, про безкорисну творчу працю, активістів-організаторів видано брошуру "15 років з клубом "Відкрита сторінка".

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

О. О. Подзолкіна, зав. відділом

тел.: (0432) 32-08-55

Відділ літератури іноземними мо-вами як самостійний структурний під-розділ розпочав свою діяльність в 1972 р. Сьогодні він має світле, про-сторе приміщення, в якому зосе-реджено понад 7 тисяч видань 40 мо-вами світу: від мови міжнародного спілкування – англійської до рідкіс-ної – хінді. В цілому, фонд Бібліоте-ки іноземними мовами становить 25 тисяч видань, більша частина яких знаходиться у відділах рідкісних і цінних книг та зберігання основного фонду.

Мовна палітра фонду досить різноманітна: видання англійською мовою (4561), німецькою (883), польською (386), французькою (246) та іншими мовами країн світу (924).

Фонд відділу багатогалузевий, проте основу його складають видання з мовознавства (3550) та суспільно-політичної тематики (1306). Галузеві книги відділу літератури іноземними мовами майже на 100 відсотків укомплектовані літературою на мові оригіналу, виданою у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, Німеччині і Польщі.

Невелика кількість видань науково-природничої тематики, з питань історії, економіки, філософії, релігії, психології, методики викладання іноземних мов, літературознавства, а також художня література.

Документний ресурс відділу формується не лише за бюджетні кошти через вітчизняні книгорозповсюджуючі організації та магазини, а й за допомогою багатьох доброчинних фондів: Британська Рада, Сейбр-Світло, Фонд "Відродження", Гете-Інститут, Посольство Республіки Франції, Корпус Миру тощо. Журнали та газети видавництв України, Росії, США надходять у відділ за державні кошти.

Важливу основу інформаційного ресурсу відділу складають енциклопедії.

Постійних прихильників серед читачів має енциклопедія "World Book" у 22-х томах, видана протягом 1992-1994 рр. у США. Вона представ-

лена у відділі в друкованому та електронному варіантах («World Book Online», «World Book Multimedia Encyclopedia»). Це найкраще довідкове видання, що розкриває різноманітні сфери суспільного життя багатьох країн світу, їх історичне минуле і сьогодення. Додатковими є ще три томи: "The World Book Health & Medical Annual", "The World Book Science Year", "Events of 1993". Книги ілюстровані і вміщують аналітичні статті.

У 2002 році відділ отримав цінний дарунок від приватних осіб Івана та Марії Яремко з Торонто (Канада) – "Encyclopedia of Ukraine" (Tоронто, 1984-1993). Це країнознавча "Енциклопедія про Україну" у 6-ти томах, 7-ми книгах, що містить відомості про міста і села України, українців, українських емігрантів. У стислих інформаційних статтях відображається історія, економіка, наука, мистецтво, література України та української діаспори. Енциклопедія ілюстрована чорно-білими фотографіями. З кольоровими ілюстраціями, вичерпною бібліографією подаються матеріали про Тараса Шевченка ( т. 4-й, с. 646-656).

"Lexicon Fremdsprachiger Schriftsteller" (Лейпціг, 1977) – світова літературна енциклопедія німецькою мовою. В 3-х її томах подається понад 7 тисяч статей про історичний розвиток світової літератури, починаючи з часів зародження і до 80-х років ХХ століття. Є багато матеріалів про письменників. Особлива увага приділяється тим з них, у працях яких домінує гуманістичний погляд на життя. Оскільки інформація подається в історичному розрізі, є змога збагатитись літературознав -чими, літературно-історичними та історичними знаннями.

В десятитомній технічній енциклопедії чеською мовою "Tehnicka Enciklopedija" (Загреб, 1978) подаються фундаментальні дослідження з різноманітних питань техніки.

"The Children's Encyclopedia" (Лондон, 1950-1955) – "Дитяча енциклопедія" англійською мовою за редакцією Артура Мі включає інформацію за темами: Земля та її сусіди, Чоловік і Жінка, Розповіді, Тваринний світ, Історія, Знайомі речі, Дива, Мистецтво, Ми, Рослинний світ, Країни, Малюнковий Атлас, Поезія, Література, Ідеї, Біблія, Шкільні предмети. Проте, відділ отримав таке цінне видання не в повному обсязі (лише 2, 4, 5, 8 і 9-й томи). Привертає увагу висока якість його полігра-фічного оформлення, ґрунтовне і доступне пояснення тих явищ, які починають цікавити дитину в процесі пізнання оточуючого світу.

Інформаційний ресурс відділу укомплектований енциклопедичними та тлумачними словниками і довідниками. Багато енциклопедичних відомостей про США пропонує англо-російський лінгвокраїнознавчий словник "Американа" (Смоленськ, 1999). Це перше двомовне видання, до якого входить більше 20 тис. статей з історії, державного, економічного та соціального устрою, з питань літератури та мистецтва, а також з повсякденного життя країни. Окрім того, в ньому наводяться дані про американців, внесок яких в історію і культуру своєї країни досить вагомий.

Цінним лінгвокраїнознавчим словником для шанувальників німець-кої культури, літератури, історії є книга Д.Мальцевої "Германия: страна и язык" (М., 2001).

Історія та розвиток англійської мови в Америці добре розкриті в словнику англійської мови "The American Heritage Dictionary of the English Language" (Нью-Йорк, 1969), підготовленого кращими лінгвіс-тами Америки. Від мови Шекспіра до мови сучасної Америки прослідко -вуються зміни значення, написання та вимови окремих слів.

Увагу користувачів відділу привертає "Webster`s New Twentieth Century Dictionary of the English Language" (Нью-Йорк, 1993) ("Вебстер-ський словник англійської мови XX століття"). Він вміщує багато інформа-ції з питань мистецтва, науки і літератури.

Серед тлумачних словників, зосереджених в інформаційному ресурсі відділу, можна виділити "BBC English Dictionary" (Лондон, 1992) – унікальний тлумачний словник з англійської мови (мова Бі-Бі-Сі). До нього включена інформація про країни, столиці та політичних лідерів сучасного світу. Німецький тлумачно-енциклопедичний словник "Handlexikon in Zwei Banden" (Лейпціг, 1982) складається з чотирьох томів. У ньому вміщено інформацію з науково-природничих наук, історії, політики й економіки. Додатком до словника є політико-теоретичні та фізично-політичні карти, а також схеми. Іншим німецьким тлумачно-енциклопедичним словником, що користується популярністю у читачів, є "Meyers Universal Lexiсon" в чотирьох томах (Лейпціг, 1978).

З галузевих словників заслуговують на увагу користувачів такі видання: G.Durozoi, A.Roussel "Dictionare de Philosophie" (Париж, 1999) (Г.Дурозой, А.Роуссел "Філософський словник"), що вміщує більше тисячі визначень і понять французькою мовою.

Словник медичної термінології Д.Георгі, Д.Арнаутов "Медицинская терминология" (Софія, 1979) забезпечує адекватний переклад латин-ських термінів на російську, англійську, французьку мови, подає тлума-чення визначених термінів, пояснює етимологію латинських термінів і дає деякі морфологічні повідомлення про них.

J.Shafritz "Dictionary of 20 th Century World Politics" (Нью-Йорк, 1993) (Дж.Шефрітз "Словник політичних термінів і подій ХХ століття").

Біографії лідерів у галузі економіки Великобританії періоду 1860-1980 рр. містить словник "Dictionary of Business Biography" (Лондон, 1985).

У фонді відділу зібрано чимало довідкових видань різноманітної тематики. Всебічну інформацію про історичні, економічні, культурні і

політичні та інші сторони життя США й країн світу вміщено у "The World Almanac and Book of Facts" (Mехвех, 1999) ("Всесвітній альманах або книга фактів") англійською мовою. У ньому серед даних про держави світу представлені також відомості про Україну.

Довідник французькою мовою M.Fremy"Quid 2001" (Париж, 2002) (М.Фремі „Події 2001 року") несе інформацію про найвизначніші події в світі. Матеріал розміщено за рубриками: архітектура, історія, катастрофи, література, релігія, сільське господарство та ін.

Для всіх, кого цікавлять проблеми навколишнього середовища, питання забезпечення його охорони, будуть корисними такі видання:

W.Cunningham, В.Saigo "Woodworth Environmental Science: A Global Concern" (Дубук, 1995) (В.Каннінгем, Б.Сейго "Охорона навколиш-нього середовища: Глобальний підхід"). Книга складається з п'яти частин, що відображають основні категорії науки про навколишнє середовище. Вона ілюстрована кольоровими фотографіями, забезпечена схемами, графіками, таблицями. Бібліотека отримала її за сприяння фонду "Сейбр-Світло". Про природні катастрофи та пристосування людини до ризику, який постійно її супроводжує в надзвичайних ситуаціях, йдеться у книзі J.Burton, R.Kates "The Environment as Haza" (Нью-Йорк; Лондон, 1993) (Дж.Бертон, Р.Кейтц "Навколишнє середовище як ризик").

У галузі країнознавства пропонуються змістовні видання, виконані на високому поліграфічному рівні: K.Harris, L.Harris "Australia" (Miчіган, 1963) (К.Герріс, Л.Герріс "Австралія"); R.Falk "Spotlight on the USA" (Оксфорд, 1993) (Р.Фолк "Навколо США"); P.Ross "Mexico" (Miчіган, 1963) (П.Росс "Мексика"); "Britain 2001" (Лондон, 2000) ("Британія 2001"). У виданні "Spotlight on Britain" S.Sheerin (Оксфорд, 1989) (С.Шірін "Британія в центрі уваги") в стислій формі розповідається про історію, географію, економіку, політичне та соціальне життя Великої Британії, її столицю – Лондон, окремі регіони та географічні складові: Англію, Шотландію, Уельс, Північну Ірландію.

Певну частину фонду репрезентують видання з історії Великої Британії, Німеччини, США і Польщі. Є кілька книг з історії України. Одна з них – "The Great Famine in Ukraine: the Unknown Holocaust" (Нью-Йорк,1983) ("Великий голодомор в Україні: невідомий холокост") – про голодомор 1932-1933 років, видана до 50-річчя тих страшних і гірких подій.

У відділі є кілька унікальних видань зарубіжних авторів з історії Вінниччини.

Метою праці колективу Українського історичного товариства у США за редакцією І.Каменецького "The Tragedy of Vinnytsa: Materials on Stalin's Policy of Extermination (Ukraine During the Great Purge 1936-1938)" (Торонто; Нью-Йорк, 1989) ("Трагедія Вінниці: Матеріали про сталінську політику винищення народу в Україні під час "великої чистки" 1936-1938 рр".) є розкриття масових сталінських репресій у м.Вінниці та Вінницькій області. Книга включає документи німецького уряду 1943-1944 років. Перші свідоцтва про масові страти у Вінниці в 1937 та 1938 рр. описано у книзі "Amtliches Material zum Massenmord von Vinniza" (Берлін, 1944) "Офіційні матеріали про масові вбивства у Вінниці". В основу книги A.Dragan "Vinnytsia: A Forgotten Holocaust" (Джерсі, 1986) (А.Драган "Вінниця: Забутий холокост") лягли власні враження від поба-ченого під час розкопок масових поховань жертв сталінських репресій у Вінниці в 1943 році.

Ці наукові видання безперечно збагатили краєзнавчий інформацій -ний ресурс Бібліотеки.

Спостерігається тенденція, коли викладачі і студенти все частіше звертаються до зарубіжних видань з питань економіки мовами оригіна-лу, яка представлена у відділі виданнями, що вийшли в зарубіжних видавництвах. До їх послуг – наукові та науково-популярні книги зарубіж-них вчених-економістів з менеджменту, маркетингу, мікро- та макроеко-номіки, бізнесу, рекламної справи.

Видання з економіки США E.Mansfield., N.Behravesh "Economics USA" (Нью-Йорк; Лондон, 1998) (Е.Менсфілд, Н.Бегревеш "Економіка США") знайомить з питаннями визначення поняття економіки в цілому, націо-нального доходу, ринку і цін, фінансової та банківської справи, основ-ними аспектами діяльності комерційної фірми, міжнародної економіки.

Матеріал в книзі W.Griffin "Management" (Бостон, 1990) (В.Гріффін "Менеджмент") подано як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вміщує він багато різноманітних схем та формул. На застосуванні макро-економічної теорії в практичну економіку зроблено акцент у навчальному посібнику R.Dornbusch, S.Fischer "Macroeconomics" (Нью-Йорк, 1990) (Р.Дорнбуш, С.Фішер "Макроекономіка"). У популярному підручнику з маркетингу W.Starton "Fundamentals of Marketing" (Нью-Йорк, 1991) (В.Стартон "Основи маркетингу"), який розрахований на бізнесменів -початківців вдало поєднуються теоретичні положення та приклади їх практичного застосування у реальному житті.

Книга M.Hill "International Business" (Бостон, 1994) (М.Гілл "Міжнарод -ний бізнес") розрахована на студентів, що вперше знайомляться з курсом міжнародного бізнесу як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях. Автор застосовує метод "вкраплень" у текст цікавих історій. Підручник всебічний і сучасний, зберігає цілісність і логічну послідовність викладу, зосереджує увагу на управлінських наслідках вивченого.

Не втратили своєї актуальності і книги – D.Colander "Economics" (Бостон, 1994) (Д.Коландер "Економікс"), "Marketing. Management" (Чикаго, 1995) ("Маркетинг. Менеджмент").

Певну частину інформаційного ресурсу відділу складають навчальні посібники з методики викладання англійської, німецької, французької та інших мов. Більш авторитетними серед викладачів є підручники мовою оригіналу, невелика кількість яких є у відділі:

J.Richards "Approaches and Methods in Language Teaching" (Кембридж, 1998) (Дж.Річардс. "Підходи і методи у вивченні мови").

"Modern English Teacher" (Оксфорд, 2001) ("Сучасний вчитель англій-ської мови"; "Task for teacher education" (Лондон, 1998) ("Завдання для освіти вчителя"); "Teaching English as a Second or Foreign Language" (Бостон, 1991) ("Вивчення англійської як другої іноземної мови").

Не менш актуальними з методики викладання іноземних мов є книги українських і російських видавництв. Книги з перекладу, граматики, адап-товані видання та підручники подають інформацію, яка відповідає вимо-гам навчальних програм вищих та середніх навчальних закладів України.

Найбільш змістовним підручником, що враховує сучасні вітчизняні і зарубіжні дослідження з методики викладання мов, є книга "Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (К., 1999), в якій дається короткий аналіз понять і визначень методичних категорій, описується сучасний стан вивчення проблеми. "Английский язык: Сце-нарии школьных праздников и постановок" (М., 2003) містить матері-али для позакласної роботи в школах з поглибленим вивченням англій-ської мови. Залишаються популярними у читачів і книги – О.Вишневського "Діяльність учнів на уроці іноземної мови" (К., 1989), І.Зимньої "Психология обучения иностранным языкам в школе" (М., 1991), "Методика интенсивного обучения иностранным языкам" (К., 1988), Є.Пассова "Урок иностранного языка" (М., 1988), "Настольная книга преподавателя иностранного языка" (Мн., 1996).

Нещодавно до фонду надійшли самовчителі з іспанської, італійської, португальської і польської мов, які видані вітчизняними видавництвами, що вдало доповнюються книгами з Великої Британії, Канади та США.

Матеріали з методики викладання іноземних мов друкуються і на сторінках журналів та газет.

З 1995 року до відділу надходить науково-методичний журнал "Іно-земні мови" (періодичність 4 рази на рік), заснований Київським Націо-нальним лінгвістичним університетом. В його випусках подається в пов-ному об'ємі методика навчання іноземних мов в середніх та вищих навчальних закладах, пропонуються консультації, рецензії, огляди, наво-дяться розробки уроків за різними темами. Редакція журналу постійно  інформує читача про міжнародні конкурси, олімпіади. Є матеріали не лише англійською, а й французькою, італійською, німецькою мовами. Подібні теми представляє російський часопис "Иностранные языки в школе". В бібліотеку став надходити з 1948 року і з цього ж таки періоду зберігається у фонді відділу. В ньому розробляються теоретичні та прак-тичні питання з вивчення іноземних мов. Велика увага приділяється публікаціям країнознавчого змісту. В розділі "Інформуємо читача" можна отримати інформацію про проведені конференції, семінари з проблем викладання іноземних мов.

В інформаційному ресурсі відділу, як уже зазначалося, найбільше видань з мовознавства, оскільки знання іноземних мов викликане гострими потребами суспільства. У цій галузі знань відділ може запропо-нувати читачам як праці зарубіжних авторів, так і вітчизняних мовознав-ців, зокрема вінничан. Для прикладу можна назвати такі видання: A.Embrej "Practical English Grammar" (Торонто, 1996) (А.Ембрей "Практична англійська граматика"); A.Longman "Advanced Grammar" (Каліфорнія, 1990); (А.Лонгман "Удосконалений курс граматики"); G.Delahunty "Language, Grammar, Communication" (Нью-Йорк, 1994) (Д.Делахунті "Мова, граматика, комунікації"); "Student"s Book New Headway" (Оксфорд, 2002); "Англійська мова для повсякденного спілку-вання" (К., 1999); Качалова К. "Практическая грамматика англий-ского языка" (К., 1995); Кобрінська Т. "Підручник англійської мови для студентів економічної спеціальності ". (Хмельницький, 1998); Корунець І. "Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)" (Вінниця, 2001); Погарська Т. "Англійська мова: плани-конспекти уроків" (Х., 2001); "Практический курс английского языка" (М., 2003).

Для зацікавлених користувачів відділ може запропонувати і ряд видань з літературознавчої тематики: "The American Tradition in Literature" (Нью-Йорк, 1994) ("Американська традиція в літературі"); "Deutse Literatur in Schlaglichtern" (Манхайм, 1990) ("Німецька літера-тура у розгляді"); D.Kessler "Die Deutschen Literaturen Siebenburgens, des Banates und des Buchenlandes" (Кельн, 1997) (Д.Кесслер "Німецька література Трансильванії, Баната і Бухенських земель"); "Kurze Geschichte der Deutschen Literatur" (Берлін, 1981) ("Коротка історія німецької літератури"); "The Norton Book of American Autobiography" (Нью-Йорк, 1999) ("Нортонська книга автобіографій американців"); "Twentieth Century Authors" (Нью-Йорк, 1992) ("Письменники ХХ сто-ліття"); D.Cyzevskyij "A History of Ukrainian Literature" (Нью-Йорк, 1997) (Д.Чижевський "Історія української літератури").

У відділі зібрані добірки художньої літератури мовами оригіналу: англійською, польською, німецькою, французькою. Ці книги в основному подаровані різними благодійними фондами та отримані з книгообмінного фонду Національної парламентської бібліотеки України. Читачі можуть користуватися ними в більш повному об'ємі через відділ попереднього замовлення і видачі літератури.

Великою цінністю відділу і чудовим доповненням його фонду є "Бібліотека тисячоліття" (Millennium Library) (Лондон, 1992-2000). Це дарунок уряду Сполученого Королівства Британії вінницьким шанувальникам книги. "Бібліотека тисячоліття" – всесвітньовідома серія книжок, до якої входять найвизначніші твори світової літератури, написані або перекладені англійською мовою. 126 авторів різних країн і народів світу представляють в ній свою творчість. В добірку включені видання від Біблії, Марка Аврелія і Платона до Чосера, Шекспіра, Діккенса. Це – твори Даніеля Дефо, Джорджа Оруела, Генрі Джеймса, Фіцджеральда, Едгара По, всесвітньовідоми х класиків французької літератури – Флобера, Гюго, Сімона де Бовуара, російської – Толстого, Тургенєва, Пастернака, Набокова та багатьох інших. У серію ввійшло понад 300 найрізноманіт -ніших літературних творінь художньої прози, поезії, драматургії, інших жан-рів у супроводі фундаментальних критичних статей провідних науковців.

Неймовірні пригоди, вражаючі почуття відображені в художніх книгах таких серій: "Folio" – французькою мовою, "Fontana" і "Penguin Classics" – англійською.

Історична тематика в художньому фонді іноземного відділу відобра-жена в творчості Генріха Сенкевича. Особливою популярністю користу-ються такі його твори, як: "Ogniem i mieczem" (Варшава, 1970), "Potop" (Варшава, 1970) та ін.

У фондах відділу є книги з питань релігії, філософії, психології. Ось деякі з них:

"The Three Religion of China" (Лондон, 1929) ("Три релігії Китаю"); "Christliche Ikonographie in Stichworten" (Берлін, 1991) ("Християнська іконографія"); "The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ" (Лондон, 1948) ("Новий Заповіт нашого Господа і Спасителя Іісуса Христа"); "The New English Bible: New Testament" (Оксфорд, 1961) ("Нова англійська Біблія: Новий заповіт"); "Millennium of Christianity in Ukraine 988-1988" (Вінніпег, 1981) ("Тисячоліття християнства в Україні 988-1988").

Філософські знання представлені працями Платона, Сократа, класи-ками західної філософії. Цінними є:

F.Nietzsche "Beyond Good and Evil" (Лондон, 1990) (Ф.Ніцше "За межами добра і зла"); Platon "The Symposium" (Лондон, 1951) (Платон "Симпозіум"); Platon "The Last days of Socrates" (Лондон, 1954) (Платон "Останні дні Сократа"); Montesquieu "Persian Letters" (Лондон, 1973) (Монтеск'є "Персидські листи"); W.Walsh "An Introduction to Philosophy of History" (Лондон, 1958) (В.Уолш "Вступ в історію філософії"); Marcus Aurelius "Meditations" (Лондон, 1964) (Маркус Ауреліус "Медитації"); "Socrates to Sartre A History of Philosophy" (Нью-Йорк, 1993) ("Від Сократа до Сартра: історія філософії"); "Classis of Western Philosophy" (Кембридж, 1990) ("Класика західної філософії"); B.Laney "Psychology an Introduction" (Дубук, 1995) (Б.Лейні "Знайомство з філософією").

У відділі є ряд видань з психології:

"Psychologia" (Варшава, 1975) ("Психологія"); "Principles of Psychology Today" (Нью-Йорк, 1987) ("Принципи сучасної психології"); "Psychology for Social Workers and Counsellors" (Лондон, 1979) ("Психологія соціальних робітників і радників").

Для тих, хто цікавиться дитячою психологією, відділ пропонує книгу D.Papalia "A Child's World" (Нью-Йорк, 1990) (Д.Папалія "Світ дитинства").

Книжковий фонд відділу вдало доповнюють періодичні видання. В межах кожного року він отримує відповідно 20-25 назв журналів і 10-15 назв газет, з них декілька видань мовами оригіналу: "Time", "The Economist", "News Week", "National Geographic", "Rolling Stone". Можна назвати кілька видань України англійською мовою: "National Security and Defence", "Kyiv Post", "Time and Politics", "Welcome to Ukraine". Найновішу інформацію з питань економіки, політики, суспільного життя в цілому можна отримати саме на сторінках цих періодичних видань.

Особливий інтерес серед жінок, молоді викликають іноземні журнали мод: "Burda Moden", "Verena", "Butique", "Sabrina", "Sandra", "Diana Moden".

Успіх роботи відділу літератури іноземними мовами залежить не тільки від повноти укомплектованості фонду, а й від добре організованого довідково-бібліографічного апарату (ДБА).

У відділі існує система каталогів і картотек на традиційних носіях. До послуг читачів – систематичний та абетковий каталоги літератури іноземними мовами, що зберігається у відділі, та картотеки: розмовних тем, методики викладання іноземних мов, країнознавча (Україна, Великобританія, США, Німеччина).

Абетковий каталог ведеться за мовами в їх абетковому порядку: ан-глійська, болгарська, іспанська, італійська, німецька, польська, румун-ська, французька, шведська... Всередині кожного розділу картки абетко-вого каталогу розміщені за латинською абеткою.

Систематичний каталог допомагає читачеві при пошуку літератури іноземними мовами з певної теми, галузі чи проблеми. Картки в ньому групуються за індексами бібліотечно-бібліографічної класифікації. Розстановка карток в систематичному каталозі ведеться за латинською абеткою без розподілу за мовами.

Поряд з традиційною систематичною картотекою статей, починаючи з 2001 р., у відділі ведеться електронна база даних "Аналітика" , де відображаються матеріали з періодичних видань. Стрімкий розвиток суспільства вимагає постійного запровадження інновацій. Це стосується усіх сфер діяльності, з якими стикається людина. Бібліотека як потужний інформаційний заклад не стоїть осторонь даного питання.

Відділ преси, освіти та культури Посольства США у Києві підтримує низку інформаційних центрів у різних регіонах України, зокрема – центр інформаційних ресурсів Посольства США та Американську бібліотеку в Києві, а також центри "Вікно в Америку" в 11 областях України, які створено на основі партнерства між американським урядом та українськими обласними бібліотеками. Їх мета – інформування громадян України про Сполучені Штати Америки.

З 1-го вересня 2003 року у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва на базі відділу літератури іноземними мовами розпочав свою діяльність Інформаційний центр "Вікно в Америку".

В зв'язку з цим уряд Сполучених Штатів Америки виділив кошти для придбання колекції книг, баз даних на компакт-дисках і відеоколекції документальних і класичних американських фільмів. Користувачам пропонуються матеріали з п'яти основних інформаційних блоків: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення англійської мови. До послуг читачів є й художня література.

На базі Інформаційного центру "Вікно в Америку" активно розгорнули роботу "Бізнес-гурток англійською мовою" і "Клуб спілкування англійською мовою".

Бізнес-гурток функціонує для всіх бажаючих, хто цікавиться світом економіки та бізнесу, хоче навчитися вести ділові переговори англійською мовою з іноземними партнерами, опанувати методику бізнес-листування.

Клуб спілкування англійською мовою об'єднує тих, хто прагне вдоско-налити свої знання з мови міжнародного спілкування.

В Інформаційному центрі "Вікно в Америку" можна скористатися послугами баз даних EBSCO – одного із найбільших у світі агентств, що надає можливість пошуку повнотекстових, ліцензійних спеціалізованих матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, технічної, сільськогос -подарської і медичної тематики.

 

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Г. М. Авраменко, зав. відділом

тел.: (0432) 35-11-04

З часу заснування Бібліотеки розпочинається її бібліографічна діяльність. Вагомим підтвердженням тому є складений у 1909 році фунда-ментальний друкований "Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя" (Вінниця, 1909), в якому вміщено біля шести тисяч описів книг. Приєднання в 1930 році до Бібліотеки Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН, сприяло підготовці та випуску ряду унікальних бібліографічних посібників з краєзнавства. Як самостійний струк-турний підрозділ, бібліографічний відділ почав своє функціонування з 1944 року. Його розвиток тісно пов'язаний з розбудовою Бібліотеки. Чимало цікавих сторінок вписано ним в її історію, завдячуючи наполегливій праці багатьох поколінь бібліографів. На сьогодні – це один з провідних структурних підрозділів Бібліотеки, який бере участь у створенні інформаційного продукту та забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційний ресурс відділу – це сукупність його довідково -інформаційного фонду із необхідним довідково-пошуковим апаратом на фонд Бібліотеки і відповідними технічними засобами зберігання, обробки і передачі інформації.

Склад інформаційного ресурсу відділу поділяється на:

· первинні документи на паперових носіях (офіційні видання, енциклопедії, довідники, словники);

· оперативні джерела інформації (газети, журнали);

· вторинні бібліографічні ресурси (літописи, бібліографічні покаж-чики, реферативні журнали);

· довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА), в т.ч. традиційні карткові, електронні каталоги, бібліографічні, фактографічні картотеки, власні електронні бази даних (ЕБД);

· повнотекстові електронні бази даних (електронна правова біблі-отека "Ліга: Закон", інші ЕБД, придбані на інформаційному ринку);

· комп'ютерні мережі зв'язку (електронна пошта).

Провідною частиною довідково-інформаційного фонду відділу є база офіційних нормативно-правових документів, представлених з часу пер-шого виходу їх у світ.

З 2000 року відділ отримує дві серії видання "Зібрання законодавства України ": "Звід законів України"; "Звід постанов Кабінету Міністрів України".

До "Зводу законів України" включаються чинні закони України, які були прийняті з 1990 року і оприлюднені офіційними друкованими виданнями. Крім того, наводяться постанови Верховної Ради України, що стосуються введення в дію відповідних законів. До "Зводу..." не включаються:

· акти про визнання раніше виданих актів такими, що втратили чинність;

· акти про зміни та доповнення до раніше виданих актів.

У "Зводі..." акти розміщуються за хронологічною ознакою і познача-ються номером статті. Наприкінці тексту кожного документа наводяться відомості про джерело його офіційного опублікування. Їх тексти пода-ються зі змінами і доповненнями, внесеними наступним законодав -ством; вони постійно знаходяться в контрольному стані шляхом використання спеціальних роз'ємних тек, в які постійно вносяться аркуші зі змінами. Виходять щомісячно.

"Звід постанов Кабінету Міністрів України" є першим система-тизованим виданням рішень Уряду, що виходить з Дня проголошення незалежності України. Він охоплює чинні постанови з 24 серпня 1991 року. До видання включаються акти, що носять загальнонормативний харак-тер. Тексти постанов наводяться зі змінами і доповненнями, внесеними наступним законодавством. Побудова цієї серії аналогічна "Зводу зако-нів України" – роз'ємні теки з постійною підтримкою видання в контроль-ному стані. Виходить щомісячно.

Починаючи з 1999 року, відділ отримує передплатне видання "Кодекси України", яке також за технологічним рішенням базується за принципом замінити (вставити, вилучити) аркуш. Це видання виходить двічі на місяць.

До ряду кодексів України є коментарі, зокрема до Кримінального (загальна і особлива частини), Кримінально-процесуального, Кодексу про працю та ін. До послуг користувачів – також юридичний журнал "Законодавство України: науково-практичні коментарі" .

З 1997 по 2002 роки до відділу надходить "Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України" , який двічі на місяць видає

Український інформаційно-правовий центр. Тексти документів поточного прийняття, що включаються до нього, відповідають офіційним. Це різноманітні відомчі накази, інструкції, положення. Кожне видання має допоміжний апарат – покажчик актів за галузями законодавства.

З 1997 року відділ одержує "Офіційний вісник України", який включає документи, внесені до Єдиного державного реєстру:

· Закони України;

· Постанови Верховної Ради України;

· Укази і розпорядження Президента України;

· Нормативно-правові акти Національного банку України;

· Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України.

Здійснити оперативний пошук необхідної інформації в цих збірниках допоможе унікальне довідкове тритомне видання "Законодавство України: Каталог-2002". У ньому подається картотека нормативно -правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої і судової влади України, прийнятих і оприлюднених за одинадцятирічний період станом на 1 червня 2002 року. Акти, що включені до каталогу, носять загально-обов'язковий характер. Наводиться інформація про міжнародні договори України, стороною або учасницею яких є Україна.

Картотека містить також відомості про документи, які втратили чинність протягом вказаного вище періоду. Вона має два рівні: акти згруповані за органом, що їх прийняв, і за видами. Акти розміщуються за хронологічною ознакою та позначаються номером статті. Якщо до акта були прийняті зміни, то також наводиться відповідна інформація.

Мета довідкового тому до видання – допомогти користувачам в опрацюванні нормативного регулювання конкретних питань, проведенні довідково-пошукових операцій та власного упорядкування законодавчого масиву. За останні одинадцять років в Україні такий довідник видано вперше.

Разом з тим, у відділі зберігаються тексти загальносоюзних і україн-ських законодавчих актів, які були прийняті до 1990 року.

Наступний блок інформаційного ресурсу відділу – енциклопедії, енци-клопедичні видання, довідники. Із фундаментальних видань попередніх років цей блок представляють – "Большая советская энциклопедия" (БСЭ), "Українська радянська енциклопедія" (УРЕ), "Советская историческая энциклопедия " в 15-ти томах (М., 1961-1974), "Краткая литературная энциклопедия " в 9-ти томах (М., 1962-1968), "История всемирной литературы" у 8-ми томах (М., 1983-1994), "Педагоги -ческая энциклопедия" в 4-х томах (М., 1964), а також "Географічна енциклопедія України" в 3-х томах (К.,1989-1993), "Енциклопедія українознавства " (незакінчена, є 6 томів. К.; Л., 1993-1996), "Українська літературна енциклопедія" (незакінчена, є 3 томи. К., 1988, 1990, 1995), "Юридична енциклопедія" (незакінчена, є 4 томи. К., 1998-2002), а також ряд енциклопедичних словників, довідників.

За останні роки інформаційний потенціал відділу збагатився новими сучасними енциклопедичними виданнями, зокрема українськими. Серед них: перший том багатотомної "Енциклопедії сучасної України" (К., 2001), два випуски універсального словника-енциклопедії "УСЕ" (К., 1999, 2003), "Українська міфологія" В.Войтовича (К., 2002), "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (К.,1996), енциклопедія "Українське козацтво" (К., 2002). З сучасного погляду викладено матеріали у виданнях "Довід-ник з історії України" (К., 2002), дитячій енциклопедії "Україна" (Х., 2003). Унікальне подарункове видання "Герби міст України (ХIV- I пол. ХХ ст.)" (К., 2001) відображає розвиток української міської геральдики за багато століть. Книга містить близько 450 зображень гербів міст і містечок України. Вони дають уявлення про економіку та юридичний статус міст, зокрема про початки і розвиток міського самоврядування.

Цікаву інформацію для читачів подано у двотомній "Славянской энциклопедии" (М., 2002), "Краткой энциклопедии славянской мифологии" Н.Шапарової (М.,2001), у двотомнику "Мифы народов мира"(М.,1980,1982), в "Словаре мифов" за редакцією П.Бентлі (М.,2000), в кількох випусках "Книги рекордов Гиннесса" , "Большой энциклопедии знатоков" (М.,2002), "Книге эрудита" (М.,2001), "Книзі рекордів України" (Т., 2002). У восьмитомній "Оксфордской иллюс-трированой энциклопедии "(М., 2000, 2001) матеріали представлені окремими томами за темами: Всесвітня історія; Мистецтво; Народи і культура; Всесвіт; Винаходи і технології; Світ природи; Фізичний світ. Доповнюють дане видання енциклопедії подій, відкриттів, знань, міст, країн із серії "Малая энциклопедия".

Значно поповнився ресурс відділу матеріалами країнознавчої тема-тики. У 2002 році вперше отримано фундаментальний російський довід-ник "Страны мира сегодня" (М., 2002). Це п'ять томів (за назвами конти-нентів) в роз'ємних теках. До видання систематично надходять зміни, доповнення і це підтримує його в робочому стані. Найновіші енциклопе -дичні довідники "Все про світ: Країни, прапори, герби" (К., 2001), "Страны мира" (М., 2002), "Країни світу" (К., 1999), "Все страны мира" (М., 2002), "Весь мир" (М., 2001), "Все столицы мира" (М., 2001) та ін. дають можливість користувачам одержувати оперативну інформа-цію про будь-яку країну світу.

З початком розбудови Української держави для користувачів вперше стала доступною інформація типу "хто є хто". З нею можна ознайомитися за допомогою збірників: "Хто є хто в Україні" (К., 1997), "Офіційна Україна сьогодні" (К., 2000), "100 видатних імен України" (К., 1999), "Державні, політичні та громадські діячі України" (К., 2002), "Міністри освіти України" (К., 2002), "Хто є хто в українських мас-медіа" (К.,1997), "Українська журналістика в іменах" (Л.,1995), "Хто є хто. Партії та політики ХХІ століття" (К.,2002), "Новітня історія України. Портрети сучасниць" (незакінчена, є 1-й том) (К., 2003), "Хто є хто в економіці, культурі,науці. Київ та регіони" (К.,2002-2003), "Україна медична. Лікар ІІІ тисячоліття" (незакінчена, є 1-й том) (К., 2003), "Кто есть кто в военной истории" (Лондон, 2000), "Лауре-ати Нобелівської премії" (К., 2001) та ін. Багато цікавого про видатних діячів людства можна дізнатися із збірників серії "Сто великих..." та книги "2000 великих людей" (Х., 2001).

Особливе місце в цьому блоці довідкових видань належить шеститом-ному альманаху "Золота книга української еліти" (К., 2001), де представлені відомості про діячів нашої держави від минулих століть до сьогодення. Разом з тим, у першому альманаху подана сучасна інфор-мація про області та обласні центри України. Довідковий том дає змогу швидко зорієнтуватися у всьому виданні.

У відділі налічується значна кількість довідкової літератури з питань мовознавства, літературознавства. Інститутом мовознавства імені О.Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України вперше підготов-лено унікальне видання енциклопедичного характеру –"Українська мова" (К.,2000). В ньому на основі досягнень сучасного мовознавства подано широкий спектр відомостей про українську мову та українське мовознавство. Книга містить майже 1800 статей та ілюстративний мате-ріал. В енциклопедичному довіднику Ю.-М.Левицького "Мови світу" (Л., 1998) зібрано і систематизовано відомості про всі мови світу, які існували раніше і функціонують сьогодні та їх розповсюдження на Землі.

Вагоме місце в інформаційному ресурсі відділу займають словники. Із здобуттям незалежності в Україні розпочався активний процес підготовки та видання різноманітних тлумачних, термінологічних та лінгвістичних словників української мови. Це: "Новий тлумачний словник української мови" у 3-х томах (К.,2001), "Великий тлумачний словник сучасної української мови" (К., 2001), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х книгах (К., 1993), "Словник синонімів української мови" в 2-х томах (К., 2001), "Словник наголосів" С.Головащука (К., 2003), "Словник іншомовних слів" (К., 2000) та ін.

Не втрачає своєї цінності і свого читача фундаментальний "Словник української мови" в 11-ти томах (К.,1970-1980).

Російська мова представлена такими словниками: В.Даль "Толковый словарь живого великорусского языка" в 4-х томах (М.,1978-1980), С.Ожегов "Словарь русского языка" (М.,1978), "Словарь русского языка" в 4-х томах (М.,1981-1984), "Большой толковый словарь ино-странных слов" в 4-х томах (Ростов-н/Д., 1995), "Современный сло-варь иностранных слов" (М.,2000). У фонді відділу широко представ-лені перекладні словники: термінологічні галузеві та універсальні.

З літературознавчих довідкових видань останніх років, які користу-ються постійним попитом читачів відділу, можна назвати: енциклопе -дичний довідник "Шевченківські лауреати.1962-2001" М.Лабінського (К., 2001), довідник "Українська література у портретах і довідках" (К., 2000), "Літературознавчий словник-довідник" (К.,1997), біографічний словник "Русские писатели 20 века" (М., 2000), "Энци-клопедия мировой литературы" (С.Пб.,2000), "Энциклопедия лите-ратурных произведений" (М., 1998), "Литературная энциклопедия терминов и понятий" (М., 2001), "Энциклопедия литературных героев" (М., 1999), "Большая энциклопедия литературных героев" в 4-х томах (М., 2001).

Філософська тематика розкрита такими виданнями, як: "Філософ -ський енциклопедичний словник" (К., 2002). Це перше видання такого типу, завданням якого є систематичний виклад українською мовою філософських знань на сучасному рівні їх розвитку, знайомство україн-ського читача з найважливішими явищами, подіями і періодами істо-рико-філософського процесу, з визначними мислителями минулого і творчістю сучасних філософів. Енциклопедичний словник П.Алексеєва "Философы России ХІХ-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды" (М., 2002) вміщує більше 2300 персоналій російських філософів. Він розкриває значний пласт духовного світу країни останніх двох століть.

Біографії філософів світу подають видання: універсальний аналітичний двотомний довідник з історії філософії П.Таранова "120 философов" (Сімф.; Миколаїв, 2002) та короткий біографічний словник "Философы" (М., 2002).

Оперативну інформацію про актуальні події, що відбуваються в Україні та світі, користувачі отримують з періодичних видань, зокрема республі-канських газет: "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Літературна Україна", "Аргументы и факты. Украина", "Дзеркало тижня" та обласних. Журнали, що отримує відділ ("Мир библиографии", "Библи-ография", "Бібліотечна планета", "Вісник Книжкової палати", "Бібліотечний вісник") носять, в основному, професійний характер і розраховані, здебільшого, на бібліотечних працівників, студентів.

В 90-х роках Книжкова палата України розпочала видавати українські

реферативні журнали (РЖ). У відділі зберігається з початку заснування, щомісячник РЖ "Політика. Політичні науки". РЖ "Економіка. Економічні науки" надходить до відділу літератури та інформації з питань економіки та права.

Довідковий фонд значною мірою доповнюють бібліографічні видання останніх років: покажчики, списки літератури з різних галузей знань. Ця частина фонду відділу зосереджує найбільш актуальні та запитувані користувачами матеріали. Ретрофонд цих видань знаходиться у відділі зберігання основного фонду.

Універсальними бібліографічними покажчиками є літописи – дер-жавний реєстр творів друку України. Це "Літопис книг" (виходить щомі-сячно), "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей" (виходять двічі на місяць), "Літопис авторефератів, дисертацій" (періодичність – двічі на рік). Ці видання зберігаються в бібліотеці з часу виходу їх у світ, а у відділі – за останні 10 років. Окрім цих видань Книжкової палати України, про сигнальний примірник виходу з друку нових книг користувачів інформує бібліографічний покажчик "Нові видання Укра-їни" (36 вип. за рік).

З метою створення національного бібліографічного репертуару крупними бібліотеками України, здійснена значна робота по підготовці друкованих каталогів української книги. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, як бібліотечна установа загальнодержавного значення, здійснює з 1996 року видання ретроспективної національної бібліографії. У відділ надійшли три випуски бібліографічного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917." Вони містять бібліографічний опис видань ( літери А-В), які вийшли українською та російською мовами в Україні. Нею протягом 1996-2001 років підготовлено чотири випуски видання "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" . У перший випуск (К., 1996) включено літературу з 1798 по 1885 рік. За основу взято 1798 рік, коли було надруковано "Енеїду" І.Котляревського, – першу книгу українською мовою граждан-ським шрифтом. Саме від цієї дати починається відлік друкованої книги нової доби української літератури. Другий випуск (К., 1998) містить книги українською мовою з 1886-1900 рр. До третього випуску (К.,1999) увійшли видання українською мовою, що вийшли з друку за період з 1901 по 1910 рік, де б вони не видавалися, та які зберігаються у фондах НБУ ім. В.І.Вернадського. Четвертий випуск (К., 2001) включає книги, альманахи, збірники, навчальні посібники, довідкові видання, передруки та відбитки за 1911-1916 рр. Виданням каталогу Л.М.Дениска "Релігійні православні періодичні видання ХІХ- початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського" (К., 2001) вперше розкривається зміст фонду релігійної періодики у фондах цієї бібліотеки.

Національною парламентською бібліотекою України підготовлено універсальний за змістом бібліографічний покажчик "Україномовна книга. 1808-1923" (К., 1996), що інформує про видання українською мовою, наявні у фонді НПБ України та каталог "Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки України. 1816-1923" (К., 1999) Вона видала два випуски "Друкованого зведе-ного каталогу україномовної книги державних бібліотек та музеїв України" , які охоплюють період: випуск перший 1808-1900 рр. (К., 1999); другий – 1901-1910 рр. (К., 2003). Є кілька подібних видань, підго-товлених іншими науковими бібліотеками України.

Однією з найяскравіших сторінок в історії української культури і, зокрема книгодрукування, є діяьність численних культурно-освітніх товариств "Просвіта". У ресурсі відділу є кілька бібліографічних видань, які розкривають їх багатогранну видавничу працю: "Видання "Просвіт" Галичини: книги та аркушева продукція (1868-1939)" (К., 1996), "Видання "Просвіт" Наддністрянської України (1906-1922 рр.)" (К., 1999), "Товариство "Просвіта" у Львові: Покажчик видань 1868-1939" (Л., 1996).

Історична тематика представлена фундаментальними бібліографіч -ними щорічниками "Історія Української РСР", "Історія України", які видає Державна історична бібліотека України. У відділі зберігаються вони з 1969 по 1999 рр., останнім часом виходять нерегулярно. Цій же темі присвячена популярна бібліографічна енциклопедія "Україна: минуле і сучасність" (К.,1999), анотований бібліографічний довідник у 2-х томах "Україна: Історія. Народознавство" (Рівне,1994).

Для дослідників окремих регіонів України будуть цінними,отримані останнім часом бібліографічні покажчики, присвячені історії окремих населених пунктів: "Одвічні джерела: Острогу-900" (Рівне,2000), "Харків ХХ століття" (Х.,2003), з попередніх років є покажчики, присвячені Києву та ін.

Ряд бібліографічних покажчиків розкривають тему голодомору в Укра-їні. Зокрема, Одеською державною науковою бібліотекою ім. М.Горького разом з Інститутом історії України та Фундацією українознав чих студій Австралії складено науково-допоміжний покажчик "Голодомор в Україні 1932-1933 рр." (О.; Л., 2001), який дає змогу читачам зорієнтуватися у величезному масиві матеріалів, що висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України ХХ ст. Він охоплює понад шість тисяч назв публіка-цій про голодомор, виданих в багатьох країнах світу впродовж 1932-2000 рр. Розділ "Література про голодомор в окремих областях" подає і матеріали по Вінницькій області. Значно розширює інформацію про ці події в області бібліографічний покажчик "Трагедія голодомору на Вінниччині. 1932-1933 рр." (Вінниця, 2003).

Популярністю серед читачів користуються науково-бібліографічні покажчики Книжкової палати України з серії "Етноси України". Це: "Німці в Україні" (К., 1998), "Турки в Україні" (К., 1997) "Євреї в Україні" (К., 1999) та ін.

Багато бібліографічних видань носять біобібліографічний характер. У відділі сформовано ядро фундаментальних персональних бібліогра -фічних покажчиків, присвячених життю і діяльності видатних вчених в різних галузях знань, письменників, діячів культури і мистецтва. Серед них такі імена: М.Вавилов, М.Голубець, Д.Менделєєв, С.Струмилін, Б.Патон, Т.Шевченко, І.Франко, І.Котляревський, А.Кримський, Л.Українка, М.Рильський, Д.Павличко, В.Винниченко, В.Свідзинський, О.Пушкін, М.Лермонтов, О.Островський, А.Чехов, Л.Толстой, І.Тургенєв, К.Чуковський, У.Шекспір, П.Меріме, Й.Гете, П.Бомарше. О.де Бальзак, Е.Золя тощо. У фонді зібрана значна кількість персональних бібліографічних покажчиків серії "Біобібліографія вчених Української РСР".

Фундаментальний біобібліографічний покажчик "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. 1834-1990" (Л., 1993) подає твори видавців альманаху "Русалка Дністровая" – першої книги народною мовою на західноукраїнських землях, – літературу про їх діяльність та про сам альманах.

Надзвичайно цінною серед новинок відділу є популярна біобібліогра -фічна енциклопедія "Творцы мировой науки от античности до ХХ века" (М.,2001). Вона містить біобібліографічні довідки про видатних учених світу, які творили в фундаментальних галузях науки – математиці, фізиці, астрономії, хімії, біології.

Заслуговують на увагу бібліографічні покажчики, які висвітлюють життєвий і науковий шлях українських істориків О.Апанович (К.,1999), Б.Якимовича (Л.,2002), видатних зодчих України П.Альошина (К.,2000), Й.Каракіса (К.,2002), вченого-економіста С.Злупка (Л.,2000), діячів культури, бібліотекознавців, бібліографознавців М.Жулинського (К., 2000), О.Довгополої (К., 2001), В.Циганюка (Вінниця, 2003), В.Бабича (К., 2002), М.Ясинського (К, 1995) та ін.

Окрему частину інформаційного ресурсу відділу складають біобібліогра -фічні покажчики, підготовлені Національною парламентською бібліоте-кою України. Серію біобібліографічних нарисів "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління", започатковану в 2002 році і наявну у фонді відділу, представляють видання про людей покоління шістдесятників – як дисидентів, котрі зазнали таборів та репресій, так і "тихих книжників", що чинили системі внутрішній опір, пішовши у "самоеміграцію", і здатних витворити цілісний портрет епохи в усіх її розмаїтих виявах. Відкриває серію видання "Валерій Шевчук: "Мав дерзновення бути самим собою" (К., 2002). Продовжують її нариси про такі яскраві особистості, як "Ліна Костенко: "Я вибрала Долю собі сама" (К., 2002), "Іван Світличний: "... Бо вірую" (К., 2002), "Євген Сверстюк: "Це – вибір" (К., 2002), "Лесь Танюк: "Вітру не буде – треба гребти руками" (К., 2003).

До 280-річчя від дня народження Національною парламентською бібліотекою України підготовлена фундаментальна бібліографічна праця "Григорій Сковорода. 1722-1794" (К., 2002), яка хронологічно охоплює видання за 1806-2002 роки українською та іноземними мовами і включає матеріали, які з кон'юнктурних міркувань радянських ідеологів свідомо замовчувалися і сьогодні потребують введення в науковий обіг.

Цінними для читача, особливо фахового, вченого, дослідника, викладача, вчителя є систематичні бібліографічні покажчики змісту журналів "Слово і час" (1990-1999) (К., 2002), "Листи до приятелів". Книжки 1-176 (1953-1968) (К., 2002), "Бібліологічні вісті" (1923-1930) (К.,1996) та збірника "Наука і культура. Україна": Вип.1-31 (1966-2002) (К., 2003), підготовлених фахівцями Національної парламентської бібліотеки України.

Бібліографами відділу проводяться наукові розвідки, в результаті яких з'являються власні бібліографічні покажчики з актуальної тематики. Це: "Імена, повернуті на Батьківщину" (1998), "Мова – невмирущий скарб народу" (2000), "Гіркий був келих життьовий..." (2001), "Місце-ве самоврядування: Історія і сучасність" (2002), "Борис Хоменко – письменник, літературознавець" (2003), "Тарас Шевченко і Вінниччина" (2004) та багато інших. Всі вони в електронному вигляді представлені на сайті бібліотеки.

У відділі зберігаються календарі знаменних і пам'ятних дат, зокрема, щорічник "Календар знаменних і пам'ятних дат" з квартальними випусками, які готують Національна парламентська бібліотека та Книж-кова палата України. До окремих дат тут подається змістовний довідко-вий матеріал з переліком літератури. З 1995 року відділ отримує науково-популярний альманах-щорічник "Історичний календар", на сторінках якого вміщуються статті до ювілеїв видатних історичних постатей України, героїчних та трагічних сторінок історії українського народу. Багатоілю -стрований матеріал пропонується в російському щорічнику "Знамена -тельные даты. Календарь" для працівників бібліотек, любителів книги, науки і словесності. Він містить широку і різнобічну інформацію з різних галузей знань, маючи характерні риси енциклопедії і бібліогра -фічного покажчика, навчального посібника і книги для читання.

Зорієнтуватися в потужному інформаційному ресурсі бібліотеки, знайти необхідну книгу, періодичне, інформаційне видання, надати інформацію з певної тематики користувачам покликаний відділ довід-ково-бібліографічного та інформаційного обслуговування. Він є орієн-тиром, посередником між користувачем та інформаційним ресурсом бібліотеки в цілому.

Тут зосереджено основний склад довідково-бібліографічного апарату бібліотеки – традиційна карткова система каталогів і картотек. У відділі довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування знахо-дяться абетковий читацький каталог, розділи систематичного каталогу і систематичної картотеки статей (СКС) суспільно-політичної, природ-ничо-наукової, гуманітарної тематики, педагогіки, релігієзнавства, філософії, психології. У галузевих відділах бібліотеки (літератури та інформації виробничого профілю; з питань сільського господарства; з питань економіки та права; з питань мистецтв; з питань краєзнавства) користувачі мають змогу працювати з відповідними розділами систематичного каталогу і СКС за їх профілем.

Читацький абетковий каталог інформує про документальний фонд бібліотеки з 1960 року, окремо про книги, видані українською та росій-ською мовами.

До абеткового каталогу користувач може звертатися, коли потрібно з'ясувати: чи є в бібліотеці певна книга, автор і назва якої йому відомі, які саме твори того чи іншого автора є у фонді.

Про періодичні видання, що передплачує бібліотека, конкретні їх назви і період зберігання користувач дізнається з абеткового каталогу періодичних видань. Про поточну передплату газет та журналів найбіль-шими бібліотеками міста (обласними, науковими, вузівськими та біб-ліотеками Вінницької міської ЦБС) користувача проінформує щорічний друкований "Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці" , який є у кожному відділі обслуговування бібліотеки.

Якщо користувач не пам'ятає автора художніх творів, що виходили окремими виданнями або друкувались в періодичних виданнях, збірни-ках творів і є у фонді бібліотеки, йому допоможе абеткова картотека назв творів художньої літератури.

До систематичного каталогу користувачам слід звертатися, коли потрібно з'ясувати, яка література з певної галузі знання, теми, питання, проблеми є у бібліотеці. Картки з бібліографічними описами книг в ньому групуються відповідно до індексів бібліотечно-бібліографічної класифі-кації (ББК). Зміст кожного ящика каталогу розкривається за допомогою етикеток, на яких проставлені індекси і найменування розділів та порядковий номер ящика.

Про нові надходження до бібліотеки за останні три місяці повідомляє систематичний каталог нових надходжень .

Доповнює систематичний каталог традиційна систематична карто-тека статей, яка будується аналогічно йому. Основу її складають мате-ріали з періодичних видань до 2000 року (журнали) і матеріали з газет за останні роки.

Нові матеріали з журналів, починаючи з 2001 р., відображаються в електронному вигляді.

До послуг користувачів у відділі також ведуться традиційні картотеки: картотека знаменних і пам'ятних дат, фактографічна картотека, картотека афоризмів.

Поряд з традиційними джерелами інформації, відділ має можливість забезпечувати користувачів інформацією на електронних носіях.

Користувачі бібліотеки мають доступ до електронного каталогу книг (ЕБД "Книга"), електронної картотеки статей (ЕБД "Аналітика").

ЕБД "Книга" складається з бібліографічних записів як нових книг, що надходять до бібліотеки, так і документів ретрофонду.

ЕБД "Аналітика" складається з бібліографічних записів статей і мате-ріалів із збірників, журналів, продовжуваних видань. Ведеться з 2000 р.

Надзвичайно велику юридичну інформацію користувачам відділу надає електронна повнотекстова база "Ліга: Закон" – найповніша ЕБД в Україні, що відображає законодавчі та нормативні документи. Ця правова бібліотека складається з окремих, об'єднаних однією програмою ЕБД "Закон", "Податки в Україні", "Кодекси", "Міжнародні угоди", "Різне". ЕБД вміщує нові тексти всіх діючих на даний момент законодавчих актів України в актуальному стані. При цьому користувач має можливість використовувати роздрук як повного документа в цілому, так і окремих його частин.

У відділі користувачам представлені також ЕБД краєзнавчої тематики:

· "Культура та мистецтво Вінниччини" (культурно-освітні установи та пам'ятки культури на Вінниччині);

· "Поділля інкогніта" (про загадки Подільського краю);

· "Вінницький регіональний портал" (інформація про Вінницький регіон);

· "Бізнес-Провідник: Комп'ютерна довідкова система. Вінницька область" .

Перспективи та напрями подальшого розвитку інформаційного ресур-су відділу – його удосконалення з метою досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних запитів широкого кола користувачів Бібліо-теки, впровадження нових інформаційних технологій, кооперація й тісна співпраця з іншими бібліотеками регіону та України для створення спіль-ними зусиллями автоматизованого інформаційно-пошукового апарату.

 

ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ

Л. В. Введенська, зав. відділом

тел.: (0432) 32-26-76

З жовтня 2003 року розпочав свою роботу відділ попереднього замов-лення і видачі літератури, основними завданнями якого є формування фонду та популяризація художніх творів української та кращих зразків світової літератури і організація доступу до неї користувачів шляхом видачі додому на період, обумовлений правилами користування відділом. На сьогодні до послуг читачів сформо-вано поки що невелике ядро фонду, в якому представлені твори класиків української та світової літератури, а також сучасних авторів.

Серед перших видань відділу заслуговують на увагу твори україн-ського філософа-мислителя, письменника ХVIII ст. Г.Сковороди, зокрема його двотомник, підготовлений Українським науковим інститутом літе-ратури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, що вийшов у серії "Гарвардська бібліотека давнього українського письменства" в 1994 році.

Творчий доробок зачинателя нової української літератури І.Котляревського представлений виданнями: "Твори" у 2-х томах (К.,1969) та поема "Енеїда" різних років виходу у світ.

Читачам у відділі пропонуються книги серії "Бібліотека української літератури", видавництва "Наукова думка". До неї увійшли кращі твори українського письменства ХІХ- початку ХХ століть: І.Франка, С.Руданського, Л.Українки, А.Свидницького, П.Куліша, та ін. Із збірок цієї серії у фонд надійшли: "Українська література ХІV- XVІ століть" (К., 1988), "Українська література XVІІІ століття" ( К., 1983) та "Українські поети-романтики" ( К., 1987). Продовжує серію "Україн-ська новітня література", яку репрезентують автори: І. Ле, П.Панч, М.Вороний, М.Хвильовий, О.Гончар, Ю.Смолич та інші письменники.

Підсумком усього найкращого, що зробило українське письменство нашого часу, є унікальна серія "Українська література ХХ століття". У ній вдало поєднана в одне мистецьке явище творчість усіх письмен-ників, які працювали як на рідній землі, так і за її межами в найрізнома -нітніших культурних осередках. У фондах відділу з цієї серії є твори В.Винниченка, О.Довженка, І.Світличного, В.Шевчука, І.Багряного, Б.Лепкого.

На книжкових полицях відділу є збірки М.Кропивницького, С.Руданського, М.Стельмаха із серії "Бібліотека української класики "Дніпро".

За роки незалежності у найширшого загалу читачів набули популяр-ності художні твори, в яких висвітлюється історичне минуле нашої дер-жави. Цю тему досить повно розкривають серії "Український історичний роман" та "Історія України в романах", де знайшли відображення найважливіші події життя українського народу, визвольного руху і розвитку духовної культури. Це твори П.Загребельного, Д.Міщенка, Р.Самбука, Д.Гуменюк, О.Лупія, В.Чемериса, І.Корбача, Р.Іваничука та ін.

На особливу увагу заслуговують твори талановитих письменників: М.Хвильового, В.Винниченка, У.Самчука, О.Ольжича, І.Багряного, Т.Осьмачки, В.Барки, Б.Лепкого, О.Олеся та інших, імена яких надовго були викреслені з історії української літератури і повернулися до нас в останні роки.

Відповідне місце у фонді займають художні твори письменників -земляків та окремі збірники краєзнавчої тематики. Серед них цінне видання "Євшан – зілля. Легенди та перекази Поділля" (Л., 1992).

У відділі широко представлені твори нашого славетного земляка-шістдесятника, поета-борця В.Стуса, який сприяв входженню української літератури до всесвітньої літературної орбіти. Це "Твори" у 4-х томах, 6-ти книгах (Л., 1994-1997), "Вибране" (Донецьк, 1998), збірки: "Вікна в поза простір" (К., 1992), "Золотокоса красуня" (К., 1992), "Вечір. Зламана віть" (К., 1999), "Листи до сина" (Івано-Франківськ, 2001), "Палімпсести" (К., 2003).

Читачам пропонується роман М.Мельника у чотирьох книгах "У диких заростях малини", що друкувався протягом 1992, 1997, 1999 років. Автор – народний депутат України, в минулому губернатор області, засвідчує активну життєву позицію, глибоке розуміння болючих проблем нинішньої української дійсності і причин, що їх породили.

Нову книгу В.Кузьменка "Чорно-біла прогулянка з переходом у сіре" (Вінниця, 2002) складають короткі прозаїчні твори – есе та новели, де автор намагається пізнати вічні філософські категорії.

До уваги любителів поезії – антологія ХХ століття "Сто поетів Вінниччини за сто років" ( К., 2003), яка містить кращі зразки творчості поетів-земляків.

Є також окремі збірки поезій Н.Гнатюк, Г.Чубач, М.Дажури.

У книжковому фонді відділу зосереджені кращі надбання світової літератури, яскравим прикладом яких може служити серія "Библиотека всемирной литературы". Із серії "Библиотека классики. Русская литера-тура" у фонді зібрані твори найвидатніших письменників російської літератури Ф.Достоєвського, І.Тургенєва, М.Гоголя, О.Пушкіна, М.Нєкрасова, М.Салтикова-Щедріна та ін. Цікавою серією, що представляє російську літературу, є "Классики и современники", до якої увійшли історична проза та драматургія, вірші і поеми, лірична поезія. Чималу частку фонду складають твори відомих російських письменників ХХ ст.: М.Шолохова, О.Толстого, К. Симонова, А.Іванова, П.Проскуріна, історичні романи В.Шишкова, І.Єфрємова, В.Пікуля, поезії А.Ахматової, О.Блока, Р.Рождественського, Є.Євтушенка.

В шеститомник "Литература русского зарубежья" (М., 1991-1996) увійшли твори письменників, що жили за межами Росії і повернулися до читачів у новому баченні. Це М.Алданов, І.Бунін, Д.Мережковський, Н.Теффі, М.Цвєтаєва, О.Мандельштам, В.Набоков, Б.Пастернак та ін.

У відділі зосереджені багатотомні видання корифеїв зарубіжної літератури Оноре де Бальзака, А. Дюма, В.Гюго, Е. Золя, Б.Шоу, Дж.Лондона, С.Цвейга, Е.Ожешко, Г.Сенкевича, Л.Фейхтвангера, А.Моруа, Дж.Стейнбека, У.Фолкнера та ін.

Фонд відділу поповнився літературно-художніми виданнями сучасних зарубіжних авторів. Бразильський письменник Пауло Коельо – один з найпопулярніших авторів сучасності. З його творів у відділі є – "Алхімік" (К., 2003), "Одиннадцать минут"(К., 2003), "Книга воина света" (К.,2003), "Пятая гора" (К.,2003).

Х.Муракамі – класик сучасної японської літератури. Автор популярних в усьому світі романів "Слушай песню ветра. Пинбол 1973" (М., 2003), "Дэнс, Дэнс, Дэнс" (С.Пб.,2003), "Призраки Лексингтона" (М.,2003) представляють письменника як майстра роману, короткої прози, де вдало поєднуються напружена фабула і тонка лірична розповідь.

Річард Бах – знаменитий американський письменник, потомок Йогана Себастьяна Баха написав цілий ряд книг: "Мост через вечность" (К., 2003), "Чайка по имени Джонатан Левингстон" (К., 2003), "Единственная" (К., 2003) та інші, які знайшли свого читача як у світі, так і в Україні.

Любителям розважального читання відділ пропонує пригоди, дете-ктиви, фантастику, любовні романи, що виходять в серіях: "Мир приклю-чений", "Из копилки детектива", "Черный квадрат", "Золотая библиотека фантастики", "Шарм", "Очарование" та ін.

Відділ передплачує літературно-художні журнали "Дніпро", "Вітчизна", "Всесвіт", "Радуга", "Новый мир", "Нева", "Иностран -ная литература", "Караван историй", "Женский журнал".

Інформаційний ресурс відділу розкриває систематичний каталог.

Сьогодні фонд відділу нараховує біля 3,5 тисяч примірників видань. В майбутньому передбачається поповнювати його як за рахунок бюджет-них асигнувань, так і за рахунок додатковмх платних послуг з тим, щоб дати користувачам можливість отримати твори найцікавіших авторів – майстрів художньої прози та поезії.

Крім видань , що знаходяться у відділі, читачі за попереднім замовленням можуть отримати художню літературу з відділу зберігання основного фонду.

В структуру відділу входить сектор міжбібліотечного абонемента (МБА), діяльність якого спрямована на забезпечення користувачів бібліотек області документами із фонду Бібліотеки, а також надання їм доступу до інформаційних ресурсів інших бібліотек. Сектор є коорди-наційним центром МБА у межах області. Він, за замовленнями читачів інших бібліотек регіону, надсилає їз свого фонду оригінали документів на тимчасове користування та копії окремих матеріалів за відповідну плату. У разі відсутності необхідних матеріалів у ресурсі Біліотеки, замовлення перенаправляються в крупні бібліотеки України. При цьому вико-ристовуються електронні системи, забезпечується швидкий доступ до інформації та пошук її в електронних каталогах інших бібліотек через Інтернет, передача повідомлень електронними каналами (E-mail ).

МБА є каналом, який забезпечує функціонування загального інформа-ційного й науково-технічного простору та реалізацію ідеї відкритого суспільства щодо загального доступу до світових інформаційних ресурсів.

 

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ

Т. М. Марченко, зав. відділом

тел.: (0432) 35-71-70

Методична служба Бібліотеки має шістдесятирічну історію. Ще в 1944 році, після звільнення Вінницької області від фашистських окупантів, в тісному приміщенні "Мурів" розпочав фун-кціонувати методичний кабінет, а в 1946 році було налагоджено роботу новоствореного методичного відділу. Протягом всіх цих років бібліотекарі -методисти Головної книгозбірні області спрямовували свою різноманітну діяль-ність на забезпечення розвитку біблі-отек Вінниччини.

Продовжуючи кращі традиції методичної служби "Тімірязєвки", нинішній відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі вирішує завдання якісно зміненого змісту і організації методичної роботи в контексті сучасних вимог.

Орієнтуючись на конкретні потреби бібліотечного персоналу, викону-ючи роль науково-методичного, організаційного, навчального і коор-динаційного центру для 2167 бібліотек всіх систем і відомств області, відділ сприяє їх збереженню і розвитку. Аналіз діяльності бібліотек, запити бібліотечних працівників краю допомогли виявити ті напрямки бібліотечної практики, які нині в першу чергу вимагають серйозного методичного забезпечення:

· адаптація діяльності методичної служби області та діяльності всіх бібліотек регіону до радикальних змін зовнішнього середовища;

· бібліотека – місцевий центр інформації, створення власного інформаційного ресурсу та вирішення проблеми доступу для всіх категорій населення до світової мережі Інтернет;

· професійний та інтелектуальний розвиток бібліотечного персоналу книгозбірень області.

У відповідності до цих напрямків відділ виявляє і організовує впро-вадження необхідного передового досвіду діяльності бібліотечної спільноти, нових форм і кращих методів роботи, готує до випуску методичні матеріали. Бібліотечні працівники області можуть отримати у відділі консультації з різних напрямків роботи бібліотек, рекомендації щодо проведення семінарів, пакети нормативних документів та скористатися фондом відділу для вирішення питань з організації бібліотечного обслуговування.

Інформаційний ресурс відділу, що є теоретичною базою діяльності бібліотек Вінниччини, складають біля 1,5 тис. примірників видань (книги, брошури, журнали) з бібліотечної справи і бібліографії, історії книги і книгознавства, документознавства та інформатики, автоматизації бібліотечних процесів, а також методичні матеріали вітчизняних та бібліотек країн колишнього Союзу і зарубіжжя.

Важливою його частиною є збірники законодавчих документів: "Законодавство – бібліотекам України" (К., 2000, 2002), "Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформатизації, видавничої та бібліотечної справи" (К., 2000), "Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комуніка -ційних технологій" (К., 2002), "Информационно-библиотечная сфера, международные акты и рекомендации" (М., 2001), "Норма-тивно-правовое обеспечение деятельности общественно -профессиональных библиотечных организаций в зарубежных странах" (М., 2003), додаток до журналу "Библиотека" – збірник із 10 частин "Библиотека и закон" (М., 1996-).

Є у відділі довідкові професійні видання: "Бібліотечна Україна" (К., 1996), путівники по бібліотеках України і Росії.

Вперше в історії бібліотечної справи краю вийшов довідник "Віннич-чина бібліотечна" (Вінниця, 2003), підготовлений ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. Ця колективна праця бібліотекарів області відобразила сторінки станов-лення, розвитку бібліотечної мережі регіону.

Бібліотечна справа – це, перш за все, особистості. Максимально повну інформацію про діячів бібліотечно-інформаційної спільноти намагається подати Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії у довіднику "Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ" (М., 2001).Він допоможе дізнатись про найбільш яскраві особис-тості бібліотечної галузі, забезпечить спеціалістів контактною інформа-цією для ділового спілкування і пошуку партнерів у вирішенні загальних проблем. Україна представлена у довіднику вченими, керівниками та провідними фахівцями найбільших бібліотек окремих областей.

Фонд відділу поповнився новими фундаментальними довідковими виданнями серії "Библиотека". З них: "Справочник библиотекаря" за редакцією А.Ванеєва і В.Мінкіної (С.Пб., 2001), який максимально врахо-вує практичні потреби працівників загальнодоступних бібліотек, "Спра-вочник библиографа" за редакцією А.Ванеєва (С.Пб., 2003) – видання, що відображає місце бібліографії в системі інформаційно-комунікаційної діяльності та всі основні процеси бібліографування і бібліографічного обслуговування, "Краткий справочник школьного библиотекаря" під загальною редакцією Г.Позднякової (С.Пб., 2001).

До цієї ж серії належить надзвичайно цінна книга Б.Володіна "Все-мирная история библиотек" (С.Пб., 2002) та ряд навчальних посібни-ків: "Управление библиотекой" (С.Пб., 2003), "Библиографоведение" Г.Діомідова (С.Пб., 2002), "Библиографическая деятельность библиотеки" Д.Короткова (С.Пб., 2003), практичний посібник для керівників бібліотек різних типів, працівників науково-методичних і мар-кетингових служб бібліотек "Инновации в библиотеках" О.Качанової (С.Пб., 2003).

Систему організації, функціонування публічної бібліотеки в нинішніх соціокультурних умовах представлено у виданнях серії "Современная библиотека" 2001 року Московського державного університету культури і мистецтв. Це, зокрема, навчальні посібники: В.Терьохін "Библиотеч -ный фонд", І.Суслова "Менеджер библиотеки" , Г.Алтухова "Речевая культура библиотекаря" , Л.Альошин "Автоматизация в библиотеке" , М.Дворкіна "Информационное обслуживание: социокультурный подход".

В названій книзі доктора педагогічних наук М.Дворкіної подається теорія інформаційного обслуговування, яке розглядається як цілісна система і як діяльність по задоволенню інформаційних потреб корис-тувачів через представлення інформаційних послуг, як феномен культури і комунікації, як механізм доступу користувачів до інформації і розпов-сюдження знань.

Бібліотеки сьогодні зазнають великих труднощів через відсутність коштів. Особливо в складних умовах функціонує більшість сільських бібліотек, але саме сільська бібліотека зараз, як ніколи, стає інформа-ційним, соціолізуючим, дозвіллєвим, просвітницьким центром, місцем спілкування жителів села. У книзі Ю.Мелентьєвої "Сельская библио-тека: проблеми развития и перспективы" (М., 2003) представлено історичний і сучасний аналітичний огляд місця бібліотеки в соціокуль -турному просторі села, виділені перспективні напрямки роботи, най-більш ефективні методи бібліотечного обслуговування користувачів. Автор прагне привернути увагу сільських бібліотекарів до основних груп користувачів, їх інформаційних, освітніх, самоосвітніх та інших читацьких потреб, до бібліотечного краєзнавства.

Фахівці бібліотечної справи можуть скористатися також змістовними рекомендаціями з актуальних питань краєзнавчої роботи бібліотек, таких як формування краєзнавчих фондів і організація довідково-бібліогра -фічного апарату, підготовки краєзнавчих бібліографічних покажчиків, застосування нових інформаційних технологій у краєзнавчій діяльності книгозбірень, які вміщенні в методичному посібнику "Краєзнавча діяльність бібліотек" (К., 2002), підготовленому Державною історич-ною бібліотекою України.

З 1992 року у відділі зберігається щоквартальне видання "Календар знаменних і пам'ятних дат" Національної парламентської бібліотеки України та Книжкової палати України, яке містить довідки та рекомен-даційні списки літератури до ювілейних і пам'ятних дат. Є тут і щорічні видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва "Знаменні і пам'ятні дати...", які досить популярні не лише серед бібліотечної громадськості міста та області, але й серед інших галузей культури, працівників органів влади, навчальних закладів, засобів масової інформації. Додатками до цих щорічників виходить серія буклетів з добірками та списками літератури про визначні події чи діячів краю.

З 2000 року наші працівники Бібліотеки є постійними учасниками Кримської Міжнародної конференції "Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові форми співробітництва" . Представлені у фонді відділу матеріали конференції характеризують основні результати вдоскона-лення бібліотечно-інформаційної діяльності світового бібліотечного співтовариства, аналізують щорічні результати і перспективи цих явищ.

Матеріали міжнародної конференції "Консолідація. Ініціатива. Творчість" (Кіровоград, 1999) висвітлюють практичні здобутки бібліотек у напрямках комплектування фондів, застосування Інтернет технологій, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, бібліотечний менеджмент і маркетинг. До збірника "Регіональна бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" (Рівне, 2002) увійшли матеріали науково-практичної конференції, в яких автори висвітлюють питання мар-кетингової, проектної діяльності книгозбірень, автоматизації бібліотеч -них процесів, особливості стану та комплектування фондів, деякі аспекти роботи з читачами. Документи Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Бібліотека на рубежі ХХІ століття" (Вінниця, 1999) та "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації" (Вінниця, 2002) будуть корисними працівникам органів управління бібліотечною справою, бібліотечним працівникам, науковцям, вчителям, студентам. Крім того, у фонді знаходяться матері-али інших науково-практичних конференцій та збірники наукових статей  з різних питань бібліотечної справи.

У відділі зосереджено чимало видань аналітичного спрямування. Прикладом таких документів можуть слугувати випуски інформаційно -аналітичних бюлетенів, щорічних статистичних збірників "Бібліотечна Україна в цифрах" , "Збірник робіт переможців другого конкурсу на кращу науково-дослідну роботу серед обласних універсальних наукових бібліотек України" (К., 2003), "Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства" (К., 1999), виданих Міністерством культури і мистецтв України та Національною парламентською бібліотекою України, а також щорічні видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва "Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах".

Для працівників бібліотек, які зацікавлені в проведенні соціологічних досліджень власними силами, пропонується використати посібник "Социологические исследования в библиотеках" І.Васильєва. (С.Пб., 2001) і методичні поради "Організація соціологічних дослід-жень у бібліотеках" (К., 1995).

В практику роботи бібліотек за останні часи введено багато нових понять і методик, серед них маркетинг, фандрайзинг, реклама. З цих напрямків у фонді представлені: посібник В.Клюєва і О.Яструбової "Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности" (М., 2001), що розкриває зміст і цілі маркетингової діяльності в контексті управління бібліотекою, характерні риси марке-тинга бібліотечно-інформаційних послуг і продуктів, види маркетинга, які активно використовуються в сучасній бібліотечно-інформаційній практиці.

Науково-методичні рекомендації О.Башун "Фандрейзинг або мис-тецтво збирання коштів" (Донецьк, 1998) корисні для бібліотекарів -практиків тим, що подають методику збирання коштів, розкривають теоретичні питання фандрейзингу та досвід роботи бібліотек України і США.

Бібліотечна реклама, основні вимоги до неї, фірмовий стиль біблі-отеки, організація внутрібібліотечного простору формування образу затишної, зручної, яскравої, улюбленої читачами бібліотеки – теми книги С.Матліної "Привлекательная библиотека, или Что может реклама" (М., 2000).

Не можна пізнати бібліотечного сьогодення, не звернувши увагу на книгу Ю.Дремер "Современная концепция подготовки специалиста -библиотерапевта" (М., 2003), де представлено глибокий і різносто-ронній аналіз бібліотерапії як науки і сфери практичної діяльності, що виникла у відповідності до суспільних потреб, оригінальна концепція підготовки бібліотерапевтів і детально розроблена система їх безпе-рервної освіти.

Постійне збільшення інформації у всіх галузях людської діяльності, потреба у користувачів оперативно, повно і якісно отримувати документні і електронні першоджерела, стимулювали проникнення комп'ютерів і пов'язаних з ними засобів і технологій в практику бібліотечно-інфор -маційної роботи.

В учбово-практичному посібнику Я.Шрайберга "Основные положе-ния и принципы разработки автоматизированных библиотечно -информационных систем и сетей" (М., 2001) виділені основні суб'єкти, що характеризують систему автоматизації бібліотечно-інформаційної сфери. Ряд видань у фонді відділу присвячені проблемам електронних бібліотек. Серед них: "Библиотечные компьютерные сети: России и Запада" А.Земскова (М., 2003), "Электронные библиотеки" Я.Шрайберга (М., 2001), "Электронные библиотеки" В.Армса (М., 2002). Цінність праці В.Армса в тому, що вона дає всебічне представлення технічних і технологічних рішень в області створення і використання інформаційних ресурсів в електронній формі, називає ряд переваг електронних бібліотек, аналізує глибокі зміни у видавничій і бібліотечній справі.

Велику практичну значимість містить в собі книга директора ЦБС "Киевская" м.Москви І.Міхнової "Бибилиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения" . 10 розділів книги – 10 тих ознак, присутність яких дає право вважати бібліотеку інформа-ційним центром.

У виданні Міністерства культури і мистецтв України та Національної парламентської бібліотеки України "Матеріали на допомогу ство-ренню на базі ЦБС Публічних центрів регіональних інформацій" (К., 2000) розглянуті питання: завдання центру, зміст його діяльності, організація функціонування, методика інформування владних структур, органів місцевого самоврядування та населення, а також подано орієнтовні програми заходів на допомогу підвищенню кваліфікації по створенню на базі бібліотек публічних центрів регіональних інформацій.

Анонсовані видання 1998-2003 рр. – лише маленька краплина всіх матеріалів з бібліотечної справи, що зберігаються у відділі. Не слід забувати про документи 1970-1996 рр., які і сьогодні залишаються актуальними щодо розвитку традиційних бібліотечних технологій, організації обслуговування користувачів, популяризації книги, а також про всі матеріали з досвіду роботи бібліотек області та сценарії заходів, що готували і проводили бібліотечні фахівці.

Найбільш актуальними джерелами у постійній фаховій освіті біблі-отечного персоналу є періодичні професійні видання.

У 1993 році Національна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського НАН України розпочала випуск журналу "Бібліотечний вісник" (всі номери з 1993 р. зберігаються у фонді відділу). Дане видання ставило за мету стати спадкоємцем "Бібліотечних вістей" 20-30 рр. Останнім часом більшість статей часопису носять академічний, науково-дослід -ницький характер і представляють інтерес для бібліотечного персоналу наукових бібліотек.

"Бібліотечна планета" (з 1998 р.) – видання Національної парла-ментської бібліотеки України. Живе обговорення у бібліотечних фахівців викликають його рубрики "Сучасна доба бібліотекознавства", "Увага, досвід!", "Бібліотека в соціальному контексті", "Грані бібліотечної освіти", "Книжкові скарби України", "Конференції. Семінари. Читання", "Сторінка методиста".

У 2003 році українська бібліотечна спільнота отримала ще одне про-фесійне видання – інформаційний щоквартальний журнал "Бібліотеч -ний форум України" (засновник – ТОВ "Ідея"). Редакційна колегія нового часопису ставить перед собою завдання – сприяння ініціативи знизу, об'єднання зусиль для розробки пропозицій, рекомендацій, для прий-няття законодавчих актів, активізації процесів стандартизації та інших проблем бібліотечної сфери. На сьогоднішній день до фонду відділу надійшло 2 номери журналу.

В ресурсі відділу зберігаються випуски інформаційних листків Укра-їнської бібліотечної асоціації "Бібліотекар України" за 2002-2003 рр. Тут подано матеріали, які висвітлюють бібліотечні події в Україні і країнах СНГ, а також нові книги на допомогу бібліотекарю.

Привернуть увагу фахівців бібліотечної справи і рубрики щомісячного науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати" (з 1997 р.). Багато цінного для впровадження в практику своєї роботи знайдуть не тільки шкільні бібліотекарі, а й фахівці публічних бібліотек у щомісячному освітянському журналі "Шкільна бібліотека" (засновник – ТОВ "Редакція газети "Позакласний час", видавець – ТОВ "Допоможіть дитині") та часописі шкільної бібліотечної асоціації Росії "Школьная библиотека" .

Не втрачає своєї популярності найстаріший професійний часопис "Библиотека" . Заснований ще в 1910 році, він виходив під різними назвами: спочатку "Библиотекарь" , з 1923 року – "Красный библи-отекарь" , з 1942 року – "Библиотекарь" , сучасна назва – з 1992 року. Зберігається у фонді Бібліотеки з 1948 року .

Окрім найстарішого журналу "Библиотека", російське видавництво

"Либерия – Библинформ" випускає більше 15 назв видань для бібліотеч -них фахівців-практиків. У відділі з цих видань можна ознайомитися з журналом-збірником сценаріїв для бібліотек "Читаем, учимся, игра-ем..." (з 1998 р.). Є тут і газети: "Библиотечная газета", "Библиотеч -ная столица" ( з 2003 р.).

Варта уваги видавнича програма журналу "Библиотека" для села – "Библио-поле" . В розділах журналу вміщено матеріали колег з різних регіонів Росії, які діляться своїм досвідом роботи; тут представлено необхідну інформацію для бібліотечного спеціаліста, розкривається проблема вирішення сучасного бібліотечно-інформаційного обслугову -вання жителів села. В розділі "На миру" цього журналу можна ознайо-митися з виступами керівників різних рівнів владних структур Росії (від голів сільських адміністрацій до губернаторів країв, областей та президентів республік) про роль і місце бібліотек в суспільному житті їх регіонів.

Зберігається у фонді відділу науково-практичний журнал "Библиоте -коведение" (з 1973 р.). Нині часопис, який видає Російська державна бібліотека, займає особливе місце серед професійних бібліотечних видань не тільки Росії, але й всього світу. У нього своє неповторне обличчя, свій стиль, прекрасне поліграфічне оформлення. На його сторінках розкриваються проблеми і протиріччя бібліотечної теорії і практики, висвітлюються перспективні програми розвитку бібліотечної справи, відбувається знайомство читачів зі станом світової бібліотечної науки і практики.

Збірник "Научно-технические библиотеки" (з 1970 р.) у своїх публікаціях відображає всю палітру теорії і практики бібліотечної діяльності. На його сторінках широко висвітлюється робота Міжнародних Кримських конференцій, починаючи з першої – "Крим-94".

Крім того, у 2002-2003 рр. репертуар періодичних професійних видань фонду відділу поповнився журналами "Бібліятэчны свет", "Библи-отечное дъело" (білоруські видання), "Новая библиотека", "Весник Библиотечной Ассамблеи Евразии", "Библиотека в эпоху перемен" (дайджест).

До послуг користувачів в наявності довідково-бібліографічний апарат: систематична картотека літератури з бібліотечної справи і бібліографії, картотека мережі бібліотек області, картотека кадрів бібліотечних працівників.

Будемо раді, якщо дана інформація пробудить у бібліотечних спеці-алістів, студентів, науковців та інших категорій користувачів бажання завітати до нашого відділу.

 

СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ

Л. С. Стрючкова, зав. сектором

тел.: (0432) 32-36-50

Обласний обмінно-резервний фонд було організовано в 1961 році з метою упорядкування та оновлення основ-ного ядра фонду обласної наукової бібліотеки, а також для організації документообміну між бібліотеками різних систем і відомств. Довгий час він функціонував при відділі комплек-тування літератури обласної наукової бібліотеки. Як самостійний струк-турний підрозділ Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, сектор обмінно-резервного фонду (ОРФ) було створено у 2000 році. Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ОРФ на баланс Бібліотеки – фондоутримувача не береться.

Діяльність сектору ОРФ спрямована на доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів обласної бібліотеки та бібліотек області, звільнення їх від документів, які не використовуються, що, до певної міри, сприяє постійній підтримці якісного стану основного та підсобного фондів ОУНБ та бібліотек регіону.

Фонд сектору налічує понад 30 тис. документів. Він універсальний за змістом, різноманітний за тематичними та хронологічними характерис -тиками (ретрофонд, нові надходження) і представлений книгами, брошурами, альбомами, журналами, платівками тощо. До обмінного фонду приймаються документи за всіма основними видами, з усіх галузей знань, що не втратили наукового, виробничого, історичного і культурного значення, фізично придатні для подальшого використання. Не передаються документи, які включені до Державного реєстру національного культурного надбання.

ОРФ, через своє функціональне призначення та умови поповнення, піддається постійній зміні і є найбільш мобільним фондом у Бібліотеці.

Основними джерелами формування ОРФ є:

· Структурні підрозділи ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва;

· Національна парламентська бібліотека України;

· Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського;

· Центр інформатики Міністерства культури та мистецтв України;

· Обласні бібліотеки України;

· Бібліотеки інших систем та відомств області та України;

· Гуманітарна та благодійна допомога, дарунки від авторів та приват-них осіб тощо;

· Спеціально закуплені видання для обміну та комплектування біблі-отек області.

Всі нові документи, одержані сектором, в першу чергу відбираються і передаються до відділу зберігання основного фонду Бібліотеки. За останні чотири роки до нього було передано понад 6,5 тис. прим. документів.

У зв'язку з тим, що в умовах незадовільного фінансування біблі-отечних закладів в країні було розлагоджено систему державного книгопостачання, працівники сектору з року в рік все більше уваги при-діляють формуванню фондів бібліотек свого регіону: районних, сільських, навчальних закладів тощо.

На виконання Указу Президента України від 09.11.2000 р. № 1217 та з метою державної підтримки видавничої справи, реалізації інформа-ційних, освітніх, культурних запитів суспільства була розроблена Наці-ональна програма випуску соціально значущих видань, що сприяло значному поповненню фондів бібліотек.

Серед документів, що надійшли до ОРФ завдяки цій програмі, варто виділити наступні:

· З питань історії та історичних наук: "Велика Скіфія-Оукраїна " В.Петрука (К., 2001). Свою працю автор присвятив 10-й річниці незалеж-ності України. Книга висвітлює історико-географічну інтерпретацію даних IV книги "Історії" великого давньогрецького історика-мандрівника Геродота, який побував у Скіфії в середині V ст. до н.е. і залишив світові невмирущий образ стародавньої України; збірник наукових праць "Галицько-Волинська держава ХІІ-ХІV ст." в 2-х кн. Кн. 1 (Л., 2002), "Чотирнадцять столиць України" М.Вінграновського (К., 2002), "Герби міст України (ХІV-I пол. ХХ ст.)" А.Гречила, Ю.Савчука та ін. (К., 2001). Це унікальне видання відображає розвиток української міської геральдики, містить близько 450 зображень гербів міст, містечок та сіл України, більша частина з яких публікується вперше.

Добі Козаччини – славній сторінці в житті нашої держави – присвячені книги: "Гомін, гомін по діброві: історичні розповіді про запорозьких козаків" В.Голобуцького (Д., 2003), "Історія України в особах:

Козаччина" (К., 2003), "Хмельниччина (1648-1657 рр.). Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького" В.Чуприни, З.Чуприни (Л., 2003), "Вольності запорозьких козаків" Д.Яворницького (Д., 2002). До ОРФ надійшов перший том "Суспільно-політичні твори (1894-1907)" (Л., 2002) 50-томного видання творів М.Грушевського, видатного українського історика, державного і громадського діяча.

У науково-популярному виданні В.Литвина, В.Смолія та М.Шпакуватого "Ілюстрована історія України" (К., 2001) йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу україн-ського народу за свої права, утвердження своєї культури та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення напри-кінці ХХ ст.

Сектор ОРФ одержав і передав обласній бібліотеці та бібліотекам області перший том шеститомного видання "Політична історія України ХХ ст." (К., 2002).

Про трагічні сторінки з історії українського народу як у загаль-ноукраїнському значенні, так і регіональних аспектах, йдеться у книжці "Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 рр." (К., 2003).

Видавництво "Веселка" в серії "Історична бібліотека для дітей "Золоті ворота" видало книги "Історія русів" (К., 2001) та Д.Яворницького "Із української старовини" (К., 2001).

Книга "Україна: третій шанс" В.Кузнєцова і Д.Табачника (К., 2002) побудована на основі кінодокументів та бесід з дійовими особами новітньої історії.

До 10-ї річниці незалежності України сектор одержав цікаві за змістом і якісні за поліграфічним оформленням видання: "Україна. Віхи історії" (К., 2001), "Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)" (К., 2001). "Світ відкриває Україну" М.Сороки (К., 2001) – це збірник статей, документів, коментарів про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. ХХ ст. Київське видавництво "Спалах" представило бібліотекам свою фотокнигу "Україна, 10 років поступу" (К., 2001).

Етнологам, етнографам, краєзнавцям стануть в нагоді етнологічні нариси В.Мисика "Каша – мати наша" (К., 2002). Досліджуючи звичаї, ритуали, міфологічні та фольклорні джерела, автор засвідчує, що для українців каша – це не тільки національна страва, а й своєрідна духовна субстанція, з космічних високостей послана нашому хліборобському родові.

Історії столиці нашої держави видавництво "Мистецтво" присвятило фотоальбом "Святий Київ" (К., 2001). В цьому ж видавництві також побачило світ монументальне видання – альбом З.Васіної "Український літопис вбрання" Т.1. (К.,2003), яку одержав ОРФ, з подальшою його передачею у фонд обласної бібліотеки і бібліотек області. Ця мистецтво -знавча праця української художниці, що охоплює період понад десять тисяч років, є унікальним поєднанням науково-художніх досліджень історії одягу племен і народів, які проживали на теренах сучасної України з доби пізнього палеоліту до часів Київської Русі.

Окремою сторінкою історії життя нашої країни є аварія на Чорнобиль -ській АЕС. Цій темі присвячені фотокнига журналіста М.Загреби "Пропусти Чорнобиль крізь серце" (К., 2002) та книга-альбом І.Костіна "Чорнобиль: сповідь репортера" (К., 2002), в якій автори своїми відвертими фотодокументами засвідчують безприкладний героїзм, громадянську мужність і християнське милосердя людей, що врятували планету від загибелі. У виданні "Чорнобиль  поруч" (К., 2000) використано поезії Ліни Костенко, Світлани Йовенко, Бориса Олійника, Івана Драча та ін., твори народної художниці України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка – Марії Приймаченко.

· З питань держави і права, юридичних наук в обмінно-резервному фонді є: "Популярна юридична енциклопедія" (К., 2002), книга В.Шаповала "Державний лад країн світу" (К., 1999), "Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні" (К., 2001). Це науково-практичне видання підготовлене з ініціативи Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

· З питань філософії – "Філософська думка в Україні" (К., 2002).

· З питань культури, науки, освіти – "Культура і особистість" А.Могильного (К., 2002).

· З питань філологічних наук: енциклопедія "Українська мова" (К., 2000), "Кореневий гніздовий словник української мови" Є.Карпіловської (К., 2002), "Російсько-український словник сталих виразів" Г.Виргана, М.Пилинської (Х., 2000), "Українська міфологія" В.Войтовича (К., 2002) – унікальне видання з своєрідним поглядом на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність; історико-літературне видання східнослов'янського епосу "Українські билини" (К., 2003), "Збірка українських приказок та прислів'їв": Репринтне відтво-рення видання 1929 р. А.Багмета та ін. (К., 2002); збірник колискових пісень, забавлянок, веснянок, колядок та щедрівок, скоромовок, коломи-йок "Благослови, мати!" (К., 2001), "Спрага" І.Дзюби (К., 2001) та "З когорти одержимих" Л.Бойка (К., 2003). Це видання – найповніше на сьогодні монографічне дослідження життя і творчості видатного україн-ського письменника та громадського діяча, духовного лідера і наставника "шістдесятників" Б. Антоненка-Давидовича.

ОРФ одержав перші п'ять томів "Повного зібрання творів" Т.Шевченка у 12-ти томах (К., 2001-2003); книгу "Жовтий князь" В.Барки (К., 2003) про голодомор 1933 р. в Україні, який довелося пережити авторові; поезії М.Вороного "У сяйві мрій" (К., 2002), "Твори" О.Гончара у 12-ти томах. Т.1, 2 (К., 2001-2002) та його ж "Щоденники" у 3-х томах. Т.1, 2 (К., 2002); книгу "Присвята" Я.Гояна (К., 2001); вірші та поеми Б.Олійника "Стою на землі" (К., 2003); повісті, новели, оповідання В.Яворівського "Перед тим, як жити" (К., 2001), "Українська класична драматургія" (Дн., 2003); збірку "Українські козацькі пісні" (О., 2003); вибрані твори у 3-х томах Л.Танюка "Слово. Театр. Життя" (К., 2003).

В останні роки в сектор надійшло ряд видань зарубіжних авторів в перекладі української мовою: поеми Дж.Байрона "Дон Жуан"(Х., 2001) і А.Данте "Божественна комедія" (Х., 2001), новели Дж.Боккаччо "Декамерон" (Дн., 2000) і роман Г.Гессе "Гра в бісер" (Х., 2001).

Ресурси обмінно-резервного фонду поповнилися також виданнями з питань мистецтва. Зокрема, надійшов історичний нарис Ф.Уманцева "Мистецтво давньої України" (К., 2002), книги В.Овсійчука "Класицизм і романтизм в українському мистецтві" (К., 2001) та "Оповідь про ікону" (Л., 2000), навчально-методичний посібник А.Гурської "Мова та граматика українського орнаменту" (К., 2003), фотокнига "Катерина Білокур" (К., 2001) та збірник спогадів, есе, розвідок "Катерина Білокур очима сучасників" (К., 2000). Носієм цінної інформації є альбом "Національний музей Тараса Шевченка" (К., 2002), в якому представлено значну частину мистецької колекції творів Т.Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в музеї. Музичний світ зацікавлять книги, що надійшли з сектору в обласну бібліотеку та окремі бібліотеки Вінниччини: "Микола Лисенко у спогадах сучасників" в 2-х томах. Т. 1. (К., 2003), О.Бенч "Павло Муравський: Феномен одного життя" (К., 2002), "Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Шевченка: Історія і сучасність" Ю.Станішевського (К., 2002). В цьому науково-популярному виданні розповідається про історичний шлях Національної опери України від перших музичних спектаклів у Києві на початку ХІХ ст. і до сучасних досягнень столичного театру опери і балету ім. Т.Шевченка, відомого сьогодні в Європі й у всьому світі.

2000-річчю Різдва Христового присвячено ряд цінних альбомів:

"Храми України" (К., 2000). Це видання розповідає про тисячолітню історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітек-турно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів;

"Слово про Михайлівський Золотоверхий" (К., 2003). У фотоальбомі вся історія Михайлівського Золотоверхого собору і монастиря в ілюстра-ціях – історія його побудови в ХІІ ст., руйнування в 30-ті роки ХХ ст., а також відновлення напередодні ХХІ ст. Михайлівський Золотоверхий завжди був і залишається святинею християнського православного світу; "Собор Святої Софії в Києві" (К., 2001) – книга-альбом про Софіївський собор, внесений до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.

З Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського сектор одер-жав і передав до фонду відділу рідкісних і цінних видань: "Катехизис Петра Могили: Оригінал 1645 р." (К., 1996), "Сьвяте Письмо Старого і Нового завіту" (К.; Відень, 2000), "Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик" (К., 2001). Ця книга підготовлена до друку НАН України, Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського, Інститутом української мови, Українським мовно-інформаційним фондом з присвя-тою 10-річчю незалежності України та 440-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія.

Є у секторі ряд довідкових та енциклопедичних видань, підготовлених за Національною програмою соціально значущих видань:

"Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923. Вип. 2. 1901-1910" (К., 2003). Цей документ – складова національного бібліографічного репертуару, своєрідний путівник по найціннішій частині фонду провідних бібліотек і низки музеїв нашої держави і адресований всім, хто цікавиться історією вітчизняної культури, друкарської справи, науковим працівникам, культу-рологам, історикам, краєзнавцям, працівникам інформаційних служб, бібліотекарям.

"Україна. Енциклопедія для дітей середнього шкільного віку" (Х., 2003), яка є першою, за часів незалежності, спробою створити в Україні видання для дітей, що містить досить повну і різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Вісім розділів книги, що супроводжуються понад 200 ілюстраціями, цікаво і док-ладно розповідають про історію, звичаї і традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

Наказом Міністерства культури і мистецтв України "Про "Українську бібліотечну серію" від 02.10.01 р. № 617 була розроблена галузева програма з метою формування ядра фонду публічних бібліотек, яка сприяє їх якісному і планомірному поповненню, гарантованому забезпе-

ченню кращими творами української національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями широкого попиту з різних галузей знань.

Завдяки "Українській бібліотечній серії", у фонди обласної бібліотеки і бібліотек області надійшли з видавничого дому "Альтернативи" з серії "Особистість і доба" такі книги:

· біографічні нариси "Данило Галицький" М.Котляра (К., 2002), "Богдан Хмельницький" В.Смолія, В.Степанкова (К., 2003), "Ярослав Мудрий" П.Толочка (К., 2002);

· книги історичної тематики: Котляр М. "Полководці Давньої Русі" (К., 1996), Котляр М., Кульчицький С. "Шляхами віків" – довідник з історії України (К., 1993), "Безсмертя. Книга Пам'яті України 1941-1945" (К., 2000) та навчальний посібник "Історія світової культури. Куль-турні регіони" (К., 2000).

Є цікаві видання з філології: "Знайомі незнайомці" А.Коваля (К., 2001), в якому йдеться про походження назв поселень України та "Спочатку було Слово" цього ж автора (К., 2001) про крилаті вислови біблійного походження в українській мові, "Культура мови на щодень" Н.Дзюбишиної-Мельник та ін. (К., 2000), "Тлумачний словник – мінімум української мови" Л.Ващенка і О.Єфімова (К., 2000), "Словник анто-німів української мови" Л.Полюги (К., 2000), довідник "Українська літе-ратура у портретах і довідках Давня література – література ХІХ ст." (К., 2000) та навчальний посібник Л.Левчук і О.Оніщенко "Осно-ви естетики" (К., 2000);

· довідкові видання: "100 видатних імен України" (К., 1999) і "100 сучасників: роздуми про Україну" (К., 2002) І.Шарова; "Країни світу" (К., 2001) В.Юрківського.

· Не можна не згадати про видання, закуплені за кошти Міжнародного фонду "Відродження" згідно з проектом "Розповсюдження через бібліотеки України книжок, виданих за підтримки програми МФВ "Проект перекладів", які отримав ОРФ з Національної парламентської бібліотеки України і передав до основного фонду обласної бібліотеки, а саме:

· з питань соціології: К.Вайс "Оцінювання. Методи дослідницьких програм та політики" (К., 2000); С.Павличко "Фемінізм" (К., 2002);

· з історії: Г.Куромія "Свобода і терор у Донбасі" (К., 2002); А.Тейлор "Габсбурзька монархія (1809-1918)" (Л., 2002);

· з питань економіки: "Економічний розвиток і державна політи-ка" (К., 2001); "Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика" (К., 2000); А.Сміт "Добробут націй" (К., 2001); практичний посібник "Аналіз вигід і витрат" (К., 1999); Е.Блейклі "Планування

місцевого економічного розвитку" (Л., 2002);

· з питань політичних наук: Д.Веймер, Е.Вайнінг "Аналіз політики: Концепції і практика" (К., 1998); Л.Пал "Аналіз державної політики" (К., 1999); Р.Патнам "Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії" (К., 2001);

· з питань правознавства – Г.Берман "Право і революція" (К., 2000);

· з питань культури, науки та освіти: М.Генсон "Керування освітою та організаційна поведінка" (Л., 2002); М.Еппл "Культурна політика і освіта" (К., 2002); антологія "Ідея Університету" (Л., 2002);

· з питань філології: Р.Кісь "Мова, думка і культурна реальність" (Л., 2002); М.Зеров "Українське письменство" (К., 2003); В.Моринець "Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща" (К., 2002); К.Чапек "Бесіди з Т.Г.Масариком" (Л., 2001);

· з питань філософії: Б.Вальденфельс "Вступ до феноменології" (К., 2002); "Мислителі німецького Романтизму" (Івано-Франківськ, 2003); Ф.Ніцше "По той бік добра і зла. Генеалогія моралі" (Л., 2002); В. Беньямін "Вибране" (Л., 2002).

Одним із джерел надходження літератури до ОРФ з подальшим роз-поділом її в бібліотеки області є українсько-американський благодій-ний фонд "Сейбр-Світло", з яким сектор співпрацює на взаємовигідних умовах. У 2003 р. ОРФ поповнився з цього фонду оновленими й удоскона-леними виданнями навчального посібника з анатомії та фізіології "Лю-дина" (Л., 2002) та порадника "Мати і дитина" Е.Фенвік (Л., 2002). Ці книги перекладені українськими медиками і видані у Словаччині коштом жертводавця і патріота України добродія Григорія Малиновського (США).

В рамках спільного проекту з американськими фондами "Сейбр-Світло", В.Доннера та Джеймстауна було видано унікальний альбом картин харківського художника Н.Гетмана "Гулаг" (Вашингтон, 2001), який також отримала Бібліотека. Без сумніву, колекція картин Н.Гетмана, яка представлена цим виданням, є єдиним візуальним аналогом творів Олександра Солженіцина.

Слід звернути увагу ще на одне унікальне видання, яке одержав у 2003 р. сектор і передав у фонди обласної бібліотеки та декількох біблі-отек області, – "Злочин" П.Кардаша (К.; Мельбурн, 2003). Книга своїм змістом бентежить душу читача. "Злочин" – це правда про геноцид українців, яку ніхто вже не викреслить зі світової історії.

Функція ОРФ з доукомплектування основних фондів очевидна та всім зрозуміла. Ймовірно, менш звичною здається його історико-культурна місія. Література з обмінно-резервного фонду може бути потрібною при відкритті чи оновленні фондів музейних бібліотек та інших спеціалі-зованих бібліотек, реконструкції бібліотек. Протягом останніх років з ОРФ були передані цікаві видання до обласних краєзнавчого та художнього музеїв. Поряд з цим, слід виділити його гуманітарну спрямованість, тому що він є каналом безкоштовної передачі літератури установам, які хронічно не мають коштів на комплектування своїх бібліотек, чи потер-пілим з різних причин. Це установи народної освіти (дитячі садки, школи, школи-інтернати, інші середні та вищі навчальні заклади), соціального захисту (приюти, дитячі будинки, установи та асоціація інвалідів), культурно-просвітницькі (музеї, клуби), охорони здоров'я (лікарні, інтернати), військові частини, тюрми, колонії. Так, за останній час з ОРФ була надана допомога дитячому будинку "Гніздечко" у м.Вінниці, школам-інтернатам області, де живуть і навчаються діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, діти з різними фізичними вадами. Завдяки цій допомозі, діти мають необхідні для навчання посібники: ілюстрований захоплюючий атлас світу "Географія для допитливих" (К., 2000), хрестоматію "Рідне слово: Українська дитяча література" у 2-х кн. (К., 1999), "Німецькі прислів'я та приказки" (Дн., 2000), "Твір з української мови та літератури" Г.Золотухіна (К., 1997), "Казки" Г.Андерсена (К., 1999), "Білосніжка та семеро гномів" (К., 1997), "Івасик-Телесик" (К., 1997), "Золотий павучок" І.Малковича (К., 1997) та ін. Передані також книги бібліотекам Вінницького обласного центру реабілітації особливої дитини "Промінь", Вінницького обласного відді-лення фонду України по соціальному захисту інвалідів, дитячому сана-торію "Лісова пісня" (Козятинський р-н), обласному фонду "Вітчизна і ветерани", Вінницькій Духовній Семінарії та ін. Кожний рік працівники сектору ОРФ відправляють літературу в Республіканську бібліотеку Придністровської Молдавської Республіки, яка обслуговує українське населення.

З обласного обмінно-резервного фонду систематично передається література бібліотекам Тульчинського училища культури, Вінницького училища культури і мистецтв, Чернятинського аграрного технікуму. У 2003 році шкільним бібліотекам області через ОРФ були передані кілька видань: Д.Гудинг, Д.Леннокс "Христианство: опиум или истина?" в 2-х томах (Мн., 2001) і антологія ХХ ст. "Сто поетів Він-ниччини за сто років" (К., 2003). Ця книга побачила світ завдяки фінан-совій підтримці меценатів, членів "Вінницького земляцтва" в м.Києві.

Серед реалізованих документів переважають видання краєзнавчого змісту, місцевих авторів, а саме: Абрамов А. "Полководцы и подвиги"

(Вінниця, 2000), Бортняк А. "Одинадцята заповідь" (Вінниця, 2001), Заєць І. "Трипільська культура на Поділлі" (Вінниця, 2001), "Подільські криниці", вип. 2 (Вінниця, 2001), Стельмах Я. "Голодний, злий і дуже небезпечний" (К., 2000), енциклопедичний довідник "Шев-ченківські лауреати. 1962-2001" (К., 2001), Шлапак Б. "Два крила" (К., 1998), Завальнюк А. "Микола Леонтович. Дослідження, докумен-ти, листи" (Вінниця, 2003), довідник "Вінниччина бібліотечна" (Вінниця, 2003), бібліографічний покажчик "Гіркий був келих життьо-вий" (Вінниця, 2001).

Ретрофонд сектору являє собою значне зібрання видань, універс-альних за змістом і різноманітних за тематичними та хронологічними характеристиками.

У фонді сектору зберігаються праці класиків марксизму-ленінізму К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна, Й.Сталіна, видання, які відображають цілу епоху в житті нашої держави.

Історична тематика представлена фундаментальними виданнями: "История России с древнейших времен" в 15-ти книгах С.Соловйова (М., 1960-1966), "Документы внешней политики СССР. 1917-1938" в 21-му томі (М., 1957-1977), М.Грушевського "Історія" в 6-ти томах 9-ти книгах (К., 1993), яка видана в серії "Літературні пам'ятки України", літературою з історії війн різних періодів: О.Суворов "Материалы по истории русской армии" тт. 2, 3, 4 (М., 1951-1953),"История второй мировой войны. 1939-1945" в 12-ти томах (М., 1973-1982), "Украинская ССР в Великой Отечественой войне Советского Союза" в 3-х томах (К., 1975), "История гражданской войны в СССР" в 5-ти томах, тт. 3, 4 ,5 (М., 1960), "Історія міст і сіл України" в 26-ти томах (К., 1967-1974).

Є у фонді сектору зберігаються історичні документи і матеріали Комуністичної партії, уряду СРСР: "Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза" (М., 1956-1963), "Материалы съездов КПСС" (М., 1959-1986), "Решения партии и правительства по хозяйствен -ным вопросам. 1917-1967 гг." в 16-ти томах (М., 1967-1988), "КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК" в 14-ти томах (К., 1978-1985), "КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК" в 15-ти томах (М., 1983-1989), "Комуніс -тична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів і конференцій. 1918-1956" (К., 1958), "Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК" в 2-х томах (К., 1976-1977), "Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1970" в 3-х томах (М., 1968-1971).

З питань економіки Радянського Союзу: "История социалистичес -кой экономики СССР" в 7-ми томах, тт. 3, 6, 7 (М., 1977-1980), "Статис-тичними щорічниками "Народное хозяйство СССР" (М., 1961-1983), "Народное хозяйство Украинской ССР" (К., 1977-1985), "Народне господарство Української РСР" (К., 1985-1987). Сектор пропонує для доукомплектування видання "СССР. Административно-территори -альное деление союзних республик" (М., 1962, 1963, 1971, 1974, 1987).

На полицях фонду зберігаються праці вчених К.Тімірязєва "Изранные сочинения" в 4-х томах, тт. 1, 2, 4 (М., 1948-1949), "Растения и солнечная энергия" (М., 1918), І.Мічуріна "Сочинения" в 4-х томах (М., 1948).

Зібрані окремі книги серії "Жизнь замечательных людей", матеріали "Пушкініани" – серійне видання "Пушкин. Исследования и матери-алы", т. 9 (М., 1979) та "Пушкин и русская культура" (М., 1967), "А.С.Пушкин. 1799-1949. Материалы юбилейных торжеств" (М.; Л., 1951), "Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах" (М., 1972).

Мистецтву книгодруку присвячені видання: "400 лет русского книгопечатания. 1564-1964" в 2-х книгах (М., 1964) та "Мистецька спадщина Івана Федорова" Я. Запаска (К., 1974). Цікаві за змістом і оформленням мистецтвознавчі книги "Репин", т. 1 (М.; Л., 1948) з серії "Художественное наследство", В.Садовень "Русские художники -баталисты XVIII-XIX веков" (М., 1955).

Розділ енциклопедичних та довідкових видань представлений окремими томами (тт. 2, 4) "Большой Энциклопедіи" (С.Пб., 1900-1904), "Малого энциклопедического словаря" Ф.Брокгауза та І.Ефрона (С.Пб., 1907-1909), "Энциклопедический словарь" в 3-х томах (М., 1953-1955), "Дипломатический словарь" в 2-х томах, т. 2 (М., 1950), "Юридический словарь" (М., 1953), "Большая Советская Энцикло-педия" в 30-ти томах (М., 1970-1978), "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия" , т. 3 (М., 1979), "Енциклопедія народного господарства Української РСР" у 3-х томах (К., 1969-1971), "Колго-спна виробнича енциклопедія" в 2-х томах (К., 1950) та її друге пере-роблене і доповнене видання (К., 1956), "Ветеринарный энциклопеди -ческий словарь" в 2-х томах, т. 2 (М., 1950), "Краткий политехничес -кий словарь" (М., 1955).

Діяльність сектору ОРФ Бібліотеки є і надалі залишається невід'єм-ною і вагомою частиною сучасного процесу формування та поліпшення якісного складу діючих фондів книгозбірень області.

Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)

О. Бондар, представник IATP

тел.: (0432) 35-23-94

Вже третій рік у Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва діє прог-рама IATP (Програма розши-рення доступу та навчань в Інтер-нет), яка є проектом Бюро в спра-вах освіти та культури (ЕСА) Держ-департаменту США, що фінан-сується в рамках Акту на підтрим-ку свободи (FSA) та адміністру -ється Радою міжнародних науко-вих досліджень і обмінів (IREX).

IREX є провідною некомерційною організацією Сполучених Штатів Америки, яка розробляє і впроваджує програми в сфері вищої освіти та розвитку Інтернет, займається питаннями підтримки незалежних засобів масової інформації та правового громадянського суспільства як в США, так і в Європі, країнах колишнього СРСР, на Близькому Сході в Азії.

З дня свого заснування у 1968 році IREX виконує роль базової організації для учбових закладів, урядових інститутів, корпоративного сектора з питань міжнародної політики, підприємництва, розвитку економіки та соціальної сфери. За період свого існування IREX надав підтримку більше, ніж п'ятнадцяти тисячам студентів, вчених, політичних діячів, підприємців, журналістів та представників інших професій.

Мета IATP полягає у сприянні розвитку та підтримці демократії, публічно-приватного партнерства у суспільстві шляхом приєднання Євразії до глобальної інформаційної структури. IATP надає унікальну можливість стипендіатам програм обміну уряду США та іншій цільовій аудиторії отримати безкоштовний і вільний доступ до інформаційних ресурсів Інтернет, що сприяє обміну інформацією, побудові локальних мереж, комунікацій та співробітництву з американськими і євразійськими партнерами. Мережа ІАТР-центрів діє у 25 містах України. ІАТР ставить за мету надати своїм користувачам можливість розміщувати інформацію в Інтернеті, розвивати Інтернет-ресурси, отримувати корисну інформацію та створювати життєздатні некомерційні Інтернет-мережі. Пропонуючи ряд послуг, ІАТР підтримує ініціативи приватних осіб та інституцій, допомагає творчо використовувати засоби Інтернету для освіти та професійного розвитку. Компонентом IATP в Україні є ініціатива "Мережа громадянської освіти", головною метою якої є сприяння розвитку громадянської освіти через Інтернет-технології; детальна інформація про це доступна на веб-сайті – http://iatp.org.ua/cen/  

У Вінницькому IATP-центрі регулярно проводяться тематичні Інтернет-конференції, навчальні тренінги "Основи комп'ютерної грамотності", "Робота в Інтернет", "Веб-дизайн" та різноманітні семінари, пов'язані з Інтернет.

Докладна та найсвіжіша інформація про проект на веб-сайті http://iatp.org.ua  

 

ЗМІСТ

"НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..." (авт. В.Ф.Циганюк) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (авт. П.І.Цимбалюк)

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ (авт. Н.І.Морозова)

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (авт. Т.В.Герасимова)

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ (авт. Л.Б.Сеник)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА (авт. О.Г.Ніколаєць)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (авт. А.С.Якущенко)

СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ (авт. Л.А.Бойко)

СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ (авт. В.М.Коцюбська)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА (авт. Т.О.Пісна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (авт. О.І.Кізян)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ (авт. С.Ф.Коваль)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (авт. В.Я.Середюк)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ (авт. А.В.Сенкевич)

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (авт. О.О.Подзолкіна) 

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (авт. Г.М.Авраменко)

ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ (авт. Л.В.Введенська) 

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ (авт. Т.М.Марченко) 

СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ (авт. Л.С.Стрючкова) 

Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (IATP) (авт. О.Бондар)

 

 

 

 

Інформаційний ресурс Бібліотеки.

Інновації.

Суспільство

Довідково-інформаційне видання

Підписано до друку 04.2004. Формат 60х84/16

Папір офсет. Друк офсет. Умовн. друк. арк. 12,25. Тираж 1200 прим.

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

Тел.: (0432) 32-20-34, 35-51-97, 35-11-04

Факс: (0432) 35-16-85

E-mail: inform@library.vinnitsa.com  

http//www.library.vinnitsa.com  

Друк ТОВ "Меркьюрі-Поділля"

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

тел.: (0432) 52-08-02 

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство


Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

До 100-річчя

Вінницької ОУНБ

ім. К.А.Тімірязєва

І нформаційний

Р есурс

Б ібліотеки

І нновації

С успільство

 

 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

 

Вінниця, 2004

 

 

ББК 78.36

І-74

 

Автор проекту, керівник авторського колективу –

Циганюк В.Ф. – директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Редакційна група та упорядники:

Спиця М.Г., провідний редактор Бібліотеки – координатор проекту, головний редактор видання

Авраменко Г.М., завідуюча відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

Кізян О.І., головний бібліограф відділу довідково- бібліографічного та інформаційного обслуговування

Технічне забезпечення:

Cпиця Н.В., завідуюча редакційно-видавничим сектором – комп'ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет

Дорошенко Н.В., бібліотекар сектору – комп'ютерний набір

Березюк С.М., інженер-програміст – фотоматеріали

 

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. / Упоряд.: М.Спиця, Г.Авраменко, О.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 196 с.

Дане видання – перша спроба систематизованого аналітичного огляду інформаційного ресурсу Головної книгозбірні Вінниччини, який включає різні документи на традиційних та електронних носіях, аудіовізуальні матеріали, довідково-пошуковий апарат.

Ця збірка допоможе користувачам, бібліотекарям області, широкому загалу громадськості краю зорієнтуватися в унікальному книжковому багатстві, зібраному багатьма поколіннями її працівників за майже столітню історію, розкрити можливості доступу не лише до власного ресурсу, але й до світових інформаційних ресурсів за допомогою Інтернет.

Матеріали про інформаційний потенціал кожного структурного підрозділу подані в логічній послідовності.

В довіднику представлена інформація про ресурс Бібліотеки станом на 1 січня 2004 року.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва