Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Рік видання: 2004

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

До 100-річчя

Вінницької ОУНБ

ім. К.А.Тімірязєва

І нформаційний

Р есурс

Б ібліотеки

І нновації

С успільство

 

 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

 

Вінниця, 2004

 

 

ББК 78.36

І-74

 

Автор проекту, керівник авторського колективу –

Циганюк В.Ф. – директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Редакційна група та упорядники:

Спиця М.Г., провідний редактор Бібліотеки – координатор проекту, головний редактор видання

Авраменко Г.М., завідуюча відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

Кізян О.І., головний бібліограф відділу довідково- бібліографічного та інформаційного обслуговування

Технічне забезпечення:

Cпиця Н.В., завідуюча редакційно-видавничим сектором – комп'ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет

Дорошенко Н.В., бібліотекар сектору – комп'ютерний набір

Березюк С.М., інженер-програміст – фотоматеріали

 

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. / Упоряд.: М.Спиця, Г.Авраменко, О.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 196 с.

Дане видання – перша спроба систематизованого аналітичного огляду інформаційного ресурсу Головної книгозбірні Вінниччини, який включає різні документи на традиційних та електронних носіях, аудіовізуальні матеріали, довідково-пошуковий апарат.

Ця збірка допоможе користувачам, бібліотекарям області, широкому загалу громадськості краю зорієнтуватися в унікальному книжковому багатстві, зібраному багатьма поколіннями її працівників за майже столітню історію, розкрити можливості доступу не лише до власного ресурсу, але й до світових інформаційних ресурсів за допомогою Інтернет.

Матеріали про інформаційний потенціал кожного структурного підрозділу подані в логічній послідовності.

В довіднику представлена інформація про ресурс Бібліотеки станом на 1 січня 2004 року.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Поділитися:

 

"НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."

В.Ф.Циганюк, директор бібліотеки

тел.: (0432) 32-20-34

Ця влучна фраза неза-бутньої Співачки Досвітніх Вогнів Лесі Українки вражає сучасників своєю філософ-ською незаперечністю.

В Україні сьогодні немає жодної людини, яка б не відчувала свіжого подиху нової доби. І не лише календарної – нове століття, нове тисячоліття. Рельєф нової доби відчувається у всьому: зміні соціально-еконо -мічних, політичних і, врешті-решт, моральних взаємовідно -син. Межа століть позначилася також активним входженням України в інформаційне суспіль-ство та визначенням у цьому процесі ролі і місця бібліотек.

Якщо розглядати бібліотеку як соціальний інститут, то вона виконує функцію посередника в процесі донесення соціально значимої інформації до споживача. Сьогодні її користувач різко підвищив вимоги до якості обслуговування, значно урізноманітнив і розширив свої інформаційні запити, відповіді на які нерідко виходять далеко за межі можливостей наявних ресурсів окремої бібліотеки. Тому стратегія накопичення власного документного фонду доповнюється стратегією доступу до сукупного інформаційного ресурсу книгозбірень світу та акумульованих в них знань.

Із запровадженням досвіду до світової мережі Інтернет через нашу Бібліотеку проблема забезпечення читача вичерпною інформацією, де б вона не була зосереджена, стає набагато простішою, хоч ми при цьому ні в якому разі не виключаємо власний інформаційний ресурс, в якому зібраний безцінний досвід і знання, накопичені людством.

Згідно з "Концепцією розвитку Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року" одним з пріоритетних напрямів її діяльності є тісна взаємодія Бібліотеки з владними структурами міста та області – "Бібліотека – влада", яка полягає в інформаційно-бібліотечному забезпеченні їх діяльності, спрямованої на реалізацію державних і обласних цільових програм.

Уже кілька років підряд фахівці бібліотечної справи працюють над проблемою якості "Бібліотека – користувач". На її вирішення спрямовані структурні зміни, що відбуваються в Бібліотеці. Відкриваються нові служби. Одна з них – Служба управління фондом – несе безпосередню відповідальність за стан інформаційного ресурсу Бібліотеки на тради-ційних носіях. Служба інформаційно-бібліотечного сервісу забезпечує створення власного інформаційного ресурсу на електронних носіях, надає можливість широкого доступу користувачів до світових інформа-ційних ресурсів. Цьому сприяє її успішна проектна діяльність, на виграні гранти якої закладено фундамент комп'ютеризації Бібліотеки.

Організовуються нові відділи, які пропонують читачам і якісно нові послуги. Так, відділ літератури та інформації з питань економіки і права з його "Інтернет-центром" надав своїм читачам безмежні можливості в одержанні необхідної інформації, зосередженої в глобальній мережі. Відділ рідкісних і цінних видань відкрив таїну сконцентрованої в стародру-ках мудрості багатьох поколінь. Відділ попереднього замовлення та видачі літератури, що робить свої перші кроки, надає шанувальникам художнього слова право користуватися книгами Бібліотеки вдома. Немало нового в діяльності відділів довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування, літератури та інформації з питань краєзнавства, що працюють над створенням власних електронних баз даних та активно використовують новітні технології в обслуговуванні користувачів. Відділ літератури іноземними мовами нещодавно відкрив для читачів Інформаційний центр "Вікно в Америку", на базі якого працюють Бізнес-гурток англійською мовою та Клуб спілкування англій-ською мовою. Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства наблизив частину свого інформаційного ресурсу безпосе-редньо до фахівців, відкривши в приміщенні Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Кабінет аграрної інформації. В більшості з них створені комфортні умови для роботи читачів, облаштовані затишні читальні зали, є відповідне технічне оснащення.

Для якнайширшого ознайомлення користувачів з інформаційним ресурсом Бібліотеки, її можливостями використання ресурсів інших книгозбірень проводяться різноманітні творчі акції.

Пошуку шляхів вирішення проблеми якості "Бібліотека – користувач", піднесенню іміджу обласної книгозбірні сприяли численні інформаційні "Бібліозустрічі", що проводить Бібліотека з різними категоріями наявних і потенційних користувачів – від учнів та студентів до представників владних структур як районного, так і обласного рівнів.

Третій напрям, над яким працює Головна книгозбірня області, полягає у вирішенні проблеми "Бібліотека – бібліотекар". Сьогодні ще не всі до кінця усвідомили, наскільки серйозні корективи внесе нинішня епоха інформатизації в погляди суспільства на місію, характер і зміст праці бібліотекаря, на його соціальну роль. Але коло тих проблем, яке постає нині перед бібліотеками, висуває і перед їх працівниками підвищені вимоги до професійного, інтелектуального, культурного рівнів, до необхідності знань комп'ютерної техніки, іноземних мов. Саме на це спрямована система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників як Вінницької обласної наукової бібліотеки, так і фахівців районних та сільських книгозбірень області, які потребують нині особливої уваги і підтримки.

За останній період з об'єктивних причин, що склалися в суспільстві, значно збідніли інформаційні ресурси районних, а особливо сільських бібліотек, читачі яких відчувають гостру нестачу літератури для навчання, професійної та наукової діяльності, дозвілля. З погляду сучасника сільська бібліотека, маючи бібліотечні фонди, які практично не поповнюються новими виданнями, втрачає своє першозавдання бути регіональним центром інформації. Як писала Ліна Костенко: "Ще назва є, а річки вже немає". Отак і з сільськими бібліотеками, які сьогодні не можуть повноцінно виконувати функцію скарбниць сучасних знань та інформації, вирішувати проблему забезпечення доступу до інформації для всіх категорій населення.

Наприкінці минулого тисячоліття стало зрозумілим, що далі миритися з подібним станом матеріального забезпечення культури в цілому, а бібліотек зокрема, уже неможливо. Тому чимало зусиль докладалося фахівцями Бібліотеки для того, щоб залучити бібліотечних працівників регіону до більш активного використання в своїй роботі ресурсів обласних бібліотек.

Особливо взаємокорисними стали інформаційні зустрічі з колегами сільських, міських та районних бібліотек, на яких відбувався не лише обмін думками про наявні проблеми, але й вироблялися шляхи подолання кризового стану бібліотек регіону. В інформаційних зустрічах взяли участь біля 1,5 тис. , бібліотечних працівників області. В цих умовах, безперечно, потрібна підтримка влади, але бібліотекарі й самі повинні постійно і цілеспрямовано демонструвати важливість і вагомість своєї діяльності для суспільства.

Обов'язковою складовою кожної такої зустрічі була організація переглядів значної кількості документів з інформаційних ресурсів трьох обласних книгозбірень: ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, обласної бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я.Франка.

Розповсюдженню знань про інформаційний ресурс Бібліотеки, особливо краєзнавчої тематики, сприяє і її видавнича діяльність, яка останнім часом, з створенням сектору редакційно-видавничої роботи, вийшла на якісно новий рівень, урізноманітнилась видова структура видань, значно поглибився їх зміст, поліпшилося поліграфічне виконання.

У липні 2002 року рішенням 3-ої сесії обласної Ради 4-го скликання була затверджена обласна Програма розвитку культури на 2003-2004 рр., яка спрямована на реалізацію державної політики в галузі культури на Вінниччині і подальшого її розвитку, підвищення ролі у формуванні демократичного громадянського суспільства. Досить об'ємно у цьому документі представлено новітні завдання і шляхи розвитку бібліотечної справи нашого регіону. Дана Програма рішенням владних структур набула продовження до 2007 року.

Об'єднавши зусилля реально мислячих працівників у владних структурах, державних діячів, науковців, письменників й інших представників творчої інтелігенції, підкріпивши своє бачення ролі бібліотек як регіональних центрів інформації, саме на Вінниччині у листопаді 2002 року була проведена регіональна науково-практична конференція "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації". Провідними на ній були доповіді заступника голови облдержадміністрації "Бібліотека і влада: грані співпраці" та заступника голови обласної Ради "Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення".

На конференції виступило понад 30 її учасників, близько 100 подали свої пропозиції і уточнення щодо шляхів виходу бібліотечної справи з кризового стану. Рекомендації конференції стали своєрідною науковою концепцією подальшої спільної діяльності владних структур і бібліотек.

Не менш важливою для поліпшення діяльності бібліотек є і обласна Програма поповнення бібліотечних фондів на 2003-2005 рр., затверджена рішенням 4-ої сесії обласної Ради 4-го скликання у листопаді 2002 року. В ній визначені конкретні завдання щодо збере-ження та поповнення бібліотечних фондів, зміцнення матеріально -технічної бази бібліотек, виходячи із міжнародних та загальнодержавних нормативів, подані конкретні розрахунки на придбання бібліотеками книжкової продукції та періодичних видань.

У 2003 році провідними фахівцями Бібліотеки розроблено "Концепцію розвитку Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року".

В ній передбачені стратегічні цілі та пріоритетні напрями роботи на перспективу. Оголошений 2003 рік – Роком культури в Україні, сприяв позитивним зрушенням діяльності закладів культури, в тому числі й бібліотек.

Великі сподівання на радикальні зміни в національній культурі бібліотечні працівники покладають на прийняття нового Кодексу законів України про культуру, який внесено на розгляд Верховної Ради України.

Таким чином, пошук шляхів вирішення триєдиного завдання ОУНБ "Бібліотека – влада", "Бібліотека – користувач", "Бібліотека – бібліотекар" став суттю і нашого видання "Інформаційні ресурси Бібліотеки. Інновації. Суспільство", авторами якого є досвідчені її фахівці. Його мета – розкрити перед користувачами зміст унікального інформаційного ресурсу, яким вони в повній мірі можуть скористатися в обласній Бібліотеці для наукової, виробничої діяльності, навчання та дозвілля. Адже просто сказати, що тут нараховується майже 900 тис. документів, півмільйона з яких – книги, більше 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, а щорічна передплата сягає до 1 тис. назв періодичних видань, – це лише кількісна характеристика. Користувач повинен знати і якісний склад фонду, орієнтуватися, як і в якому структурному підрозділі Бібліотеки конкретно він може отримати необхідну йому інформацію як на традиційних, так і на електронних носіях.

Книга розрахована і на бібліотекаря-професіонала, який, ознайомившись з наявним інформаційним ресурсом обласної Бібліотеки, безперечно використає отримані знання в своїй практичній роботі.

Ця книга є свого роду інформаційним путівником по величезному безцінному фонду "Тімірязєвки", яка готується до свого вікового ювілею.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

П.І.Цимбалюк, заступник директора Бібліотеки

тел.: (0432) 35-17-04

Рівень наукового та інтелектуального потенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури, становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційної системи, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації як вітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значу-щістю не уступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним.

Перед нашою країною постає завдання – творення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів, а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

Проблема створення та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек є однією з ключових не лише в нашій країні, а й у цілому світі.

Вагоме місце у цьому процесі належить ОУНБ – установам, які містять значний потенціал документних фондів, в тому числі наукових видань. Вони поступово перетворюються, в свого роду, регіональні національні бібліотеки, які сприяють національному відродженню, соціально -економічному і культурному розвитку своїх регіонів.

Враховуючи те, що у бібліотечних фондах зосереджується значний інформаційний потенціал суспільства, всі духовні багатства, накопичені людством, якість і обсяги роботи будь-якої бібліотеки в значній мірі залежать від підбору книг, журналів та інших документів у її фонді. Саме бібліотечні фонди є основою роботи будь-якої бібліотеки. Саме вони визначають зміст, повноту і якість задоволення та розвитку інформа-ційних потреб користувачів.

Основними завданнями ОУНБ як регіональних центрів інформації, депозитаріїв краєзнавчої літератури, є накопичення, збереження і розповсюдження знань, зосереджених у паперовому винаході людства, створення ними потужного інформаційного ресурсу, що включає макси-мальне охоплення національного документного потоку, диферен-ційований відбір найцінніших зразків світової класичної й сучасної літератури, вичерпну повноту надходження обов'язкового місцевого примірника документів та краєзнавчої літератури.

Що таке інформаційні ресурси взагалі і що собою являє інформаційний ресурс ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва?

В широкому розумінні інформаційні ресурси – це будь-яка зафіксо-вана на традиційних чи електронних носіях інформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

· опубліковані і неопубліковані документи;

· повнотекстові бази даних;

· бібліографічна продукція;

· довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотек, в тому числі каталоги і бібліотечні картотеки, електронні бази даних (ЕБД);

· фактографічні бази даних;

· оглядово-аналітична продукція;

· послуги, пропоновані на інформаційному ринку;

· комп'ютерні мережі зв'язку;

· програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж;

· і, насамкінець, це установи, в т.ч. бібліотеки, які створюють інформа-ційну продукцію, накопичують і використовують інформаційні ресурси.

Інформаційний потенціал обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва формувався протягом майже століття.

На початку свого існування її фонд налічував трохи більше 6 тис. примірників книг. В 1930 році до книгозбірні приєднано Вінницьку філію Всенародної бібліотеки ВУАН як її науковий відділ, що розміщувався в "Мурах". В результаті фонд Бібліотеки поповнився рідкісними виданнями, зокрема з україніки і краєзнавства, зібраними свого часу В.Д.Отамановським та його помічниками. У 1940 році фонд "Тімірязєвки" становив уже понад 400 тис. видань. Війна завдала великої шкоди Бібліотеці, її інформаційному потенціалу. Залишаючи Вінницю у 1944 році, окупанти спалили приміщення Бібліотеки, були знищені каталоги, картотеки і понад 300 тис. книг. Варто відзначити самовідданість працівника бібліотеки Н.О.Борщевської, яка, ризикуючи власним життям, зуміла зберегти в підземних сховищах "Мурів" цінні видання "Тімірязєвки".

Після визволення міста, фонди Бібліотеки поповнилися надход-женнями з Держлітфонду і бібліотек колишнього СРСР (загалом 84 тис. прим.). В 1944-1949 рр. вона отримувала обов'язковий безкоштовний союзний примірник всіх цінних видань.

У 1946 році створюється обласний бібліотечний колектор, який на той час був основним джерелом поповнення фондів бібліотек. Проте, досягти довоєнного рівня кількісного складу фонду Бібліотеці вдалося лише у 60-х роках.

У 1966 році із спецфонду повернуто більше 5 тис. книг, а в 1989 році – ще понад 1 тис. видань, які раніше з ідеологічних міркувань були заборонені. В цей же період Бібліотека поновлює свої фонди на основі Зведеного тематико-типологічного плану, який будується відповідно до економічного і культурного профілю області та запитів і потреб користувачів. Здійснюється комплектування переважно за тематичними планами видавництв. У 1960-1980 роки спостерігається розквіт книговидавничої справи, що виражається у досить широкому репертуарі випуску книг, помірних цінах. Достатнє на той час державне фінансування дає змогу Бібліотеці отримувати в середньому щорічно понад 40 тис. нових видань, з них більше 30 тис. книг.

З 1989 року в Бібліотеку почав надходити Всесоюзний обов'язковий примірник документів (понад 6 тис. одиниць щорічно).

З 1993 року відбувається помітний спад надходжень книжкової продукції до Бібліотеки. Порушена система книгопостачання викликана кризою книговидавничої справи. Особливо в складному стані опинилася українська книга, а відтак, і бібліотеки. Вагомою причиною зменшення обсягу нових надходжень стало, поряд з обмеженим фінансуванням, різке зростання цін на книги. Ці негативні процеси спонукали бібліотеки активно займатися пошуком додаткових позабюджетних джерел комплектування. Ефективному поповненню фонду обласної наукової книгозбірні, як й інших бібліотечних установ, сприяло проведення обласного конкурсу "Подаруй бібліотеці книгу!", який триває вже 5 років.

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки різних організацій, установ місцевого значення, політичних партій, депутатів, авторів, користувачів бібліотеки і приватних осіб. Такі дарунки збагачують фонд не лише дублетними, але й єдиними, часто дуже цінними виданнями. Серед них можна назвати шеститомник "Золота книга української еліти", подарований корпорацією "Прем'єр-фінанс" (голова В.Продиус).

Постійно передають до Бібліотеки свої наукові праці науковці-земляки В.Перкун, В.Васильєв, І.Денисик. Цінні довідкові видання "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини", "Спортивні таланти Поділля" подарував Бібліотеці їх автор І.Лозовський. Збагатила фонди не лише "Тімірязєвки", а й бібліотек області Вінницька обласна організація

Національної спілки письменників України, подарувавши книгозбірням більше 2 тис. примірників творів місцевих авторів. Протягом останніх п'ятнадцяти років Бібліотека формує колекцію витворів мистецтва (картини, малюнки, батік, металеві скульптури), які експонують в її залах митці Вінниччини і за традицією дарують їй окремі зразки.

В останні роки фонд бібліотеки поповнився дарунками користувачів та друзів "Тімірязєвки".

Цілі бібліотечки надійшли від В.Пенчилова, Б.Буяльського, Н.Марковської, В.Філімонова, А.Бортняка, Л.Головатюка, В.Чернія, Н.Гнатюк, М.Мельника та багатьох інших.

Прикметою часу стало тісне співробітництво бібліотечних установ з різноманітними міжнародними фондами та організаціями.

В результаті активної проектної діяльності та інших форм співпраці до бібліотеки надійшло цілий ряд цінних книг, журналів та документів на нетрадиційних носіях інформації.

Понад 1,5 тис. видань подаровано бібліотеці Українсько-американським доброчинним фондом "Сейбр-Світло". Значні надходження були від Британської ради, зокрема "Бібліотека тисячоліття"("Міllennium Library"), Гете-інституту, фонду "Євразія", Посольства США в Україні.

Одним із вагомих джерел поповнення фонду став Мегапроект Міжнародного фонду "Відродження" "Пушкінська бібліотека", за яким протягом 2000-2002 рр. отримано майже 2,5 тис. примірників на різних носіях інформації.

За останні два роки спостерігається тенденція щодо поліпшення становища як у книговидавничій справі нашої держави, так і в поповненні фондів Бібліотеки новою українською книжковою продукцією.

Розширився репертуар української книги, поліпшилося її поліграфічне оформлення. Започатковано цілий ряд серій, зокрема: "Особистість і доба", "Національні святині України"(присвячена 2000-літтю Різдва Христового), "Пам'ятки історичної думки України", " Україна крізь віки", "Класики української літератури", " Бібліотека українця" та ін.

Веління сучасної доби – більш якісне і вичерпне формування фондів обов'язковим місцевим примірником документів та літератури з питань краєзнавства. На Вінниччині діє біля 50 видавництв та видавничих організацій, більшість з яких розуміють значення обласної наукової бібліотеки як депозитарію краєзнавчої літератури і центру регіональної інформації, тому відповідально ставляться до постачання їй обов'язкових примірників з виданої ними книжкової продукції та періодичних видань. Надійними партнерами є ДП ВАТ "Картографія", видавництва "Тезис", "Універсум", "Нова книга", ПП "О.Власюк", ВАТ "Вінницька обласна друкарня". Щорічно до фонду Бібліотеки надходить понад 300 примір-ників місцевих видань.

За період з кінця 40-х років минулого століття і до сьогоднішнього дня до фонду бібліотеки надійшло 2 млн. 368,2 тис. прим. документів на різних носіях інформації, враховуючи й ті видання, що не загинули під час воєнного лихоліття.

Варто зазначити, що комплектування – це не лише процес попов-нення, але й процес звільнення фонду від застарілої і зношеної літератури, якому також приділяється значна увага.

Обласна книгозбірня впродовж всього свого існування займалася не лише формуванням власного фонду, але й надавала значну допомогу іншим бібліотекам та установам Вінниччини. Понад 300 тис. видань передано Вінницькій центральній міській бібліотеці ім. І.Бевза та обласній бібліотеці для юнацтва до їх відкриття.

В кінці 70-х років бібліотека володіла потужним фондом патентної літератури в кількості 480 тис. документів, який у 1980 році повністю передала новоствореному Вінницькому центру науково-технічної та економічної інформації.

З часів заснування Бібліотеки процес формування фонду здійсню-вався на принципах науковості, систематичності, планомірності і зумовив створення унікальної за змістом системи універсальних фондів.

Цьому сприяли і наукові дослідження та вивчення фонду. Ось теми лише окремих з них: повнота забезпечення фондів Бібліотеки та книгозбірень області краєзнавчою літературою, ефективність вико-ристання періодичних видань, стан збереження бібліотеками Віннич-чини книг "Бібліотечної серії", тощо.

В Бібліотеці зосереджені як сучасні видання, що відображають останні досягнення вітчизняної і світової науки, техніки і культури, так і безцінні для сьогоднішніх і прийдешніх поколінь рідкісні видання XV-XIX століть.

Помітно збагатилася і видова структура фондів за рахунок нетради-ційних носіїв інформації: електронних, мікроносіїв, кінофотофо -нодокументів, неопублікованих матеріалів.

Сьогодні в "Тімірязєвці" склалася досить чітка структура інформацій -ного ресурсу Бібліотеки. В її основі – документний ресурс відділу зберігання основного фонду, який доповнюється гнучкою системою взаємопов'язаних з ним підсобних фондів відділів обслуговування читачів, створених за функціональними або галузевими ознаками.

Новий імпульс в процесі формування інформаційного ресурсу внесли Державна і регіональна програми поповнення бібліотечних фондів, в яких передбачені нормативи на придбання документів на різних носіях інформації, заходи щодо технічного оснащення бібліотек, система збереження бібліотечних фондів.

На виконання Державної програми збереження бібліотечних і архівних фондів у Бібліотеці створено відділ рідкісних і цінних видань, який нині налічує понад 60 тис. примірників.

На початок 2004 року фонд Бібліотеки нараховує майже 900 тис. примірників документів, з них: біля 500 тис. книг, понад 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, 27 тис. нотних видань, 2 тис. карт, 5,4 тис. альбомів, 5 тис. неопублікованих матеріалів, більше 8,5 тис. кінофотофоно -документів, серед яких платівки, аудіо- і відеокасети, CD, компакт-диски. Щорічно фонд поповнюється 18-19 тис. нових надходжень документів різних видів і типів. Лише періодичних видань Бібліотека отримує в межах 1000 назв, з них: понад 700 назв журналів та 300 – газет.

За типовими ознаками Бібліотека одержує більше 30% наукових видань, 20% – навчальної, по 15% – літератури виробничого змісту та довідкової, 17% – художньої, 3% – науково-популярної.

Досить широка мовна палітра наявного фонду. У Бібліотеці представ-лена література 42-ма мовами світу на традиційних та електронних носіях, серед яких переважають документи українською, російською, англійською, польською, німецькою.

Універсальний фонд Бібліотеки і за своїм змістом. Мабуть немає галузі знання, яка б не була представлена у документному фонді бібліотеки. Найбільша питома вага, в межах 23%, – суспільно-політичної літератури, 16% – документи природничої тематики та з питань сільського і лісового господарства, 20% – з питань техніки та переробної промисловості, 38% – гуманітарного профілю – це довідкові, енцикло-педичні видання, документознавство, фізкультура і спорт, бібліотечна справа, мистецтвознавство, мовознавство, художня література.

Обласна наукова бібліотека, як методичний і координаційний центр регіону, сприяє формуванню фондів бібліотек Вінниччини шляхом надання рекомендацій бібліотечним працівникам щодо удосконалення технологічних процесів, створення ядра фонду та репертуару передплати періодичних видань у відповідності до сучасних вимог та інформаційних запитів користувачів. Сприяє також професійному зросту бібліотечних працівників та надає безпосередню допомогу у поповненні фондів документами на різних носіях інформації.

Виробилася система вивчення якісного складу фондів бібліотек області, результати якого надсилаються у видавничі організації та республіканські методичні центри для формування репертуару "Бібліотечної серії" та інших соціально значущих видань. Таким чином фахівці ОУНБ намагаються впливати на видавничу політику нашої держави.

Крім відділу зберігання основного фонду, підсобні галузеві фонди зберігаються в таких структурних підрозділах:

· Відділ рідкісних і цінних видань;

· Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства;

· Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук із сектором журнальної періодики;

· Сектор газетної періодики;

· Відділ літератури та інформації з питань економіки і права;

· Відділ літератури та інформації виробничого профілю;

· Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства;

· Відділ літератури та інформації з питань мистецтв;

· Відділ літератури іноземними мовами;

· Відділ попереднього замовлення і видачі літератури;

· Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі;

· Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування;

· Сектор обмінно-резервного фонду.

Орієнтуватися у морі друкованої продукції, інших носіїв інформації Бібліотеки покликаний розгалуджений довідково-бібліографічний апарат, довідково-пошукові системи. Це – система каталогів і картотек, фонд довід-кових і бібліографічних видань, фонд виконаних довідок, в т. ч. віртуальних.

Довідково-бібліографічний апарат Бібліотеки має також свою непросту історію.Неодноразово мінялися системи класифікації, що спонукало до великої роботи з упорядкування як фондів, так і каталогів та картотек. У 1967 році Вінницька ОУНБ першою серед бібліотек колишнього Союзу запровадила в свою діяльність нову бібліотечно -бібліографічну класифікаційну систему – ББК, за якою було здійснено перебудову каталогів і картотек та розстановку фондів. Із відповідними змінами і доповненнями вона діє і дотепер.

Система каталогів і картотек Бібліотеки включає:

Основні каталоги і картотеки:

· генеральний службовий абетковий каталог;

· читацький абетковий каталог;

· систематичний каталог (виконує функції службового і читацького);

· абетковий каталог періодичних видань;

· систематична картотека статей;

Каталоги і картотеки окремих фондів і частин фонду:

· генеральний абетковий каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог рідкісних і цінних видань;

· абетковий каталог картографічних видань;

· систематичний каталог нових надходжень;

· картотека вокальних творів;

· систематичний каталог грамплатівок;

· абетковий каталог грамплатівок;

· абетковий каталог нотних видань;

· систематичний каталог нотних видань;

· картотека назв творів художньої літератури;

· систематичний каталог з питань бібліотекознавства і бібліографо -знавства;

· хронологічний каталог місцевих видань;

· абеткова картотека п'єс;

· абетковий і систематичний каталоги кінофотофонодокументів;

· абеткові каталоги обмінного і резервного фондів.

Зведені каталоги:

· зведений каталог краєзнавчої літератури;

· зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці (друкований і в електронному вигляді).

Процес інформатизації суспільства, впровадження нових інформа-ційних технологій проникає в усі сфери суспільного життя, в тому числі і в діяльність бібліотек.

Тому, починаючи з 2000 року, створюються власні електронні бази даних:

ЕБД "Комплектатор" (індивідуальний облік документів), "Книга" (електронний каталог книжкової продукції), "Аналітика" (електронна картотека статей), "Краєзнавча книга" , "Краєзнавча аналітика", "Іноземна книга", "Іноземна аналітика", "Рідкісна і цінна книга".

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – засновник і активний учасник Центрального українського корпоративного каталогу (ЦУКК).

Технологічні зміни багатьох бібліотечних процесів вплинули і на зміст роботи відділу формування фонду, обробки літератури та організації каталогів (зав. – Олексієнко Л.Г.). Основною функцією цього структурного підрозділу є здійснення науково-обгрунтованого, планомірного і систе-матичного формування фонду Бібліотеки документами на різних носіях інформації у відповідності до її статусу та інформаційних потреб користу-вачів, а також відображення його у довідково-бібліографічному апараті.

Для повноцінного і якісного формування фонду проводиться вив-чення національного документного потоку з метою придбання необхід-них видань, а також відбір найцінніших документів, що вийшли в інших країнах. З цією метою налагоджуються зв'язки з видавництвами, книгарнями, фірмами не лише м. Вінниці, а й інших міст України, через які замовляються необхідні документи. Використовуються прайси, рекламні повідомлення, сайти видавничих і книготорговельних організацій, а також безпосередні зв'язки – ярмарки, зустрічі, відвідування, спілкування за допомогою телекомунікацій.

Важлива ділянка роботи відділу – наукова обробка документів: бібліографічний опис, індексування, предметизація та технічна обробка, основне завдання якої – приведення довідково-бібліографічного апарату у відповідність до наявного інформаційного ресурсу та створення власних баз даних. Адже чим лаконічніше і правильніше охаракте-ризований документ, тим коротший шлях його пошуку.

Створення такого потужного ресурсу установи було б неможливим без самовідданої праці фахівців бібліотеки багатьох поколінь. Важко назвати всіх, хто був причетний до розбудови, становлення Бібліотеки та формування її інформаційного потенціалу. Але є імена, які неможливо не згадати сьогодні. Це працівники, які зробили неоціненний внесок в усі сфери діяльності бібліотеки і особливо у формування, збереження фонду та створення ДБА.

В першу чергу, це: Герой Радянського Союзу, колишній директор бібліотеки І.М.Філіповський, колишній заступник директора Г.К.Смагло, Н.О.Борщевська, Л.С.Будник, М.М.Гончарова, І.І.Костюкова, Є.М.Маковійчук, О.С.Пахмуренкова, В.Ф.Погуть. Наступне покоління, яке і до цього часу опікується здобутками і проблемами бібліотеки, – колишній її директор, заслужений працівник культури України А.Й.Лучко, Р.І.Дьяконова, С.Г.Івахова, В.В.Лучко, Н.В.Мельник, Г.Г.Подруцька, М.М.Слюсарчук, Л.М.Тимощук, С.І.Філіповська, Л.В.Зубалій, Л.М.Шпильова, М.С.Шлеймович .

Сучасна плеяда фахівців – це директор бібліотеки, заслужений пра-цівник культури України В.Ф.Циганюк, Г.М.Авраменко, Н.М.Барашивець, Л.А.Бойко, Є.І.Борачук, Л.В.Введенська, Т.В.Герасимова, Т.Ф.Гуменюк, М.Ю.Карягіна, О.І.Кізян, О.Б.Когут, Н.С.Михайленко, Т.І.Лятавська, О.Г.Ніколаєць, Л.Г.Олексієнко, Т.О.Пісна, Н.П.Ревус, Л.Б.Сеник, А.В.Сенкевич, В.Я.Середюк, М.Г.Спиця, А.С.Якущенко.

Особливої шани заслуговує великий ентузіаст бібліотечної справи, фахівець високого рівня – головний бібліотекар Л.Д.Чернецька, яка уже понад 30 років займається формуванням і організацією фондів як обласної наукової бібліотеки, так і книгозбірень Вінниччини. Більше 25 років очолювала вона відділ комплектування літератури ОУНБ, а з 2000 року – керівник новоствореної служби управління фондом бібліотеки (СУФ). Людмила Дмитрівна – організатор багатьох наукових вивчень і досліджень, учасник розробки галузевих програм, інших документів, що стосуються формування бібліотечних фондів. Вона пере-дає свої знання і досвід молодим спеціалістам. Відзначена Подякою Кабінету Міністрів України, Пам'ятним знаком Міністерства культури і мистецтв України "За багаторічну плідну працю в галузі культури".

Вагомий внесок у формування електронних ресурсів бібліотеки зробила головний бібліотекар, керівник служби інформаційно-бібліотеч -ного сервісу (СІБС) – Н.І.Морозова. Завдяки значній проектній діяльності служби було створено WEB-сайти LEAP "Інтернет – місце для читачів публічних бібліотек", "Електронне урядування – громадський доступ до місцевого уряду", а також "Вінницький регіональний інформаційний портал".

В усі часи одним з провідних напрямків наукової роботи Бібліотеки була її видавнича діяльність. За період функціонування установи сформувався значний пласт власних видань, особливе місце серед яких займають краєзнавчі матеріали інформаційного, бібліографічного, методичного, довідкового, аналітичного характеру. Є традиційні щорічники ("Література про Вінницьку область", "Знаменні і пам'ятні дати"), серійні ("Наші видатні земляки", "Вчені нашого краю"), а також матеріали актуальної тематики, приурочені до ювілеїв, знаменних і пам'ятних дат, подій, свят.

Відомості про інформаційні ресурси Бібліотеки представлені у бібліографічних покажчиках, списках, буклетах, довідниках, які готують структурні підрозділи Бібліотеки за своїм профілем спільно із сектором редакційно-видавничої роботи (зав. – Спиця Н.В.).

Слід акцентувати увагу на тому, що якими б цінними не були інформаційні ресурси бібліотеки, вони можуть просто перетворитися у сховище книг та інших документів, якщо не будуть доступні широкому загалу користувачів.

Першими зустрічають відвідувачів бібліотеки – працівники сектору реєстрації користувачів та єдиного статистичного обліку (зав. – Черняєва В.В.). Їх функціональні обов'язки пов'язані із записом користу-вачів до Бібліотеки, обліком основних показників роботи, підготовкою зведених статистичних даних, вивченням та аналізом якісного складу читачів та наданням їм рекламно-інформаційних послуг про діяльність бібліотеки, правила користування, її інформаційний ресурс. У секторі ведеться ЕБД "Читач".

Щорічно користуються інформаційними ресурсами Бібліотеки біля 38 тис.мешканців м.Вінниці та області (серед них майже 2 тис. Інтернет-користувачів), які опрацьовують понад 800 тис. документів на різних носіях інформації.

 

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ

Н.І.Морозова, керівник служби СІБС

тел.: (0432) 35-17-04

Сьогодні в усьому світі йде процес переходу до нової соціально -економічної формації, що умовно називають інформаційним сус-пільством. Це поняття "інформа-ційне суспільство" міцно ввійшло не тільки в лексикон фахівців ін-формаційної галузі, але й в ужи-ток політиків, економістів, учених, бібліотечних працівників. Інфор-маційні технології стають базо-вими, і рівень їхнього розвитку в значній мірі визначає рівень розвитку країни в цілому.

"Бібліотеки входять в інформаційне суспільство, і бібліотеки сприяють прискоренню перетворення суспільства в інформаційне – ось одна з головних тенденцій розвитку бібліотечної справи сьогодні" (з виступу Президента Асоціації ЕБНІТ Я.Л.Шрайберга на Міжнародній науково-практичній конференції "Крим-2003" "Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові форми співробітництва").

Бібліотеки і бібліотечно-інформаційні технології досить активно впливають на реалізацію інформаційних процесів:

· формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору як частини світової інформаційної інфраструктури;

· інтенсивний розвиток нових і високих технологій, орієнтованих на масове використання сучасних інформаційних технологій;

· створення і розвиток ринку інформації і задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах;

· підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного обміну за рахунок поширення регіональної, національної і міжнародної інформа-ційної взаємодії;

· створення системи забезпечення прав громадян і соціальних інсти-тутів на вільне одержання, розповсюдження і використання інформації.

Соціальна місія сучасної бібліотеки – надання користувачеві доку-мента. Тому головним завданням регіональних ОУНБ повинно стати формування, збереження і забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що задовольняють суспільні, наукові, професійні і навчальні потреби жителів регіону.

Досить істотно змінило ресурсний потенціал бібліотеки використання високих технологій. Новий підхід до формування фонду – "від володіння до можливості доступу" – дозволяє, використовуючи засоби Інтернет і електронної пошти, виконувати різні за рівнем читацькі запити. Високі технології не тільки кардинально змінили склад інформаційних ресурсів, але і зробили обслуговування універсальним, підвищили рівень його комфортності, якість. Інформація, інформаційні технології та послуги – телекомунікації, телебачення, комп'ютерні науки і технології зростають більш швидкими темпами і починають домінувати в культурі.

Формування регіональних інформаційних ресурсів розпочиналось в книгозбірнях – найдавніших суспільних інститутах, що здійснюють кумуляцію, збереження і використання документованих знань. Такий підхід дав змогу у стислі строки з незначними витратами досягнути вагомих результатів, оскільки забезпечив включення накопичених упродовж століть бібліотечних фондів у нову інформаційну інфра-структуру суспільства. В результаті – ОУНБ стали потужними регіональ -ними інформаційними центрами.

В своєрідний Регіональний національний центр інформації перетво-рюється поступово й Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, яка, маючи найбагатші в області документні ресурси, активно формує власні електронні бази даних, на сконцентровану в яких інформацію попит у користувачів досить високий і постійно зростає.

Цілі і мотиви звертання користувачів у Бібліотеку різні. Так, студенти юридичних, економічних, технічних вузів приходять часто працювати зі списками документів, що містять постанови і розпорядження Уряду України за визначений період часу. Читачам, що мають вищу освіту, часто потрібна фактографічна та довідкова інформація. Однак, значна більшість користувачів правових БД віддає перевагу пошуку за ключовими словами, оскільки вони мають про документ досить приблизні, часто емоційні уяви. Бібліотека надає різні послуги, але розглянемо, насамперед, обслуговування Інтернет-ресурсами .

Законодавчі та правові Інтернет-ресурси:

http://www.president.gov.ua/

Інтернет-представництво Президента України

Сайт містить інформацію про Президента України, державну владу, тексти офіційних документів. Представлені такі сервіси, як „Запитання,

листи", громадська приймальня, форуми, зворотній зв'язок. Відвідувач сайту може побачити матеріали першої Інтернет-конференції Президента України, звернутися до сайту Росії в Україні, ознайомитися з роботою прес-центру Адміністрації Президента, прочитати стенограми виступів.

http://www.rada.kiev.ua/  

Сайт Верховної Ради України

Законодавство України;

Законопроекти;

Веб-сторінки комітетів;

Інформаційний сервер Верховної Ради;

Веб-сторінки депутатських фракцій і груп;

http://www.legality.kiev.ua/ilp/ilp.home  

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

Сайт містить тексти законопроектів і проектів постанов Верховної Ради України 4-го скликання, а також коментарі до цих проектів. Коментарі створюються експертами Інституту і складаються з історії питання, що розглядається, короткого викладу сутності проекту, висвітлення позитивних і негативних його аспектів, а також зауважень експертів Інституту.

http://www.zakon.gov.ua/

"Законопроекти України"

Сайт був першим, котрий дав можливість усім зацікавленим грома-дянам знайомитися з текстами законопроектів, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України, і одержувати іншу актуальну інформацію про діяльність парламенту. Створена на сайті система коментування дозволяє кожному взяти участь в обговоренні законопроектів, залишити свої побажання до них, ознайомитися з пропозиціями інших відвідувачів.

http://www.kmu.gov.ua/control/

"Урядовий портал".

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Подано матеріали про уряд України та його діяльність. Представлено довідник урядових установ та організацій, електронне урядування, базу документів „Нормативно-правова база", роботу прес-центру. Велика частина порталу присвячена темі „Європейський вибір": Огляд європейської преси, календар подій, спільні органи, правова база співпраці, спільна стратегія ЄС щодо України, все про ЄС. Інтернет-ресурси: короткий путівник по сайтах Європейського Союзу, євро – грошова одиниця

12 країн-членів ЄС. Все, що необхідно знати про євро. Офіс офіційних публікацій ЄС. Містить останні новини ЄС, інформацію про установи ЄС, публікації, висвітлюється політика ЄС в різних сферах життя країн ЄС. Представництво України при Європейському Союзі тощо. На порталі подано такі сервіси, як передплата, гаряча лінія, поштова скринька, урядові вакансії.

З інформацією про інші державні установи, які були представлені в Інтернет, можна ознайомитися за списком електронних адрес на Регіональному інформаційному порталі, створеному Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – http://irp.vn.ua/

Електронні журнали та газети України, що представлені в Інтернет

Сайти, які містять електронні адреси:

http://rada.kiev.ua/LIBRARY/mark6.htm  

http://www.ukrop.com/ua/directory/nation/smi/np1?cur=201-00-0-0-00-00-001-  

http://elvisti.com.ua/e-about.shtml  

http://www.brama.com/ukraine/sprav.html  

http://mass-media-ww.kiev.ua/eur/ua/kiev/iternt/intrkiy–ea002.asp  

http://www.meta.ua/ua/topics.asp?t=83&rgn=44&st=1  

Регіональні газети

http://www.news.vin.com.ua  

Економічні та соціальні ресурси Інтернет

http://www.finance.com.ua/

Український фінансовий портал. Таблиці, графіки і огляди по валютному, грошовому і фондовому ринках України та зарубіжжя. Конвертор валют і система пошуку по Інтернет-ресурсах банків України.

http://www.ukrbiz.net/  

Портал надає широкий спектр послуг для ведення бізнесу. На сайті: інтерактивна база даних кампаній і підприємств України, прайс-листи, прес-релізи, новини, дошка оголошень, бібліотека, безкоштовний хостінг і пошта.

http://www.ukrbusiness.com.ua/  

Бізнес-портал: огляд преси, новини, веб-ресурси, електронна комерція.

http://www.ukrindustrial.com/  

Україна – промислова. Розділи серверу: прайси промислової продук-ції, ринок будівельних матеріалів та оснащення, каталог промислових підприємств України, бази даних по промислових товарах, програма «Неліквіди підприємств України», дошка оголошень.

Веб-сайт Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

https://library.vn.ua/

Веб-сайт Бібліотеки існує з 1998 року і по праву є одним з найпотуж-ніших серед бібліотек України. Щоденно інформацією сайту користуються від 80 до 200 відвідувачів.

Веб-сайт розрахований на користувачів різних категорій.

На головній сторінці можна дізнатись про сьогодення Бібліотеки. Події, які відбуваються в ній, часто супроводжуються добірками фотогра-фій, розширеними текстами та зовнішніми посиланнями. Є тут оголо-шення, адреса Бібліотеки тощо.

Основні розділи сайту:

· Про Бібліотеку – подана історія Бібліотеки та хроніка основних подій за майже віковий період;

· Адміністрація – представлена інформація про директора Біблі-отеки, Циганюка Василя Федоровича, розкрита її структура;

· Нормативні документи – у цьому розділі користувачі можуть ознайомитись з Статутом Бібліотеки та Концепцією її розвитку до 2010 р.;

· Структурні підрозділи – список відділів, служб та секторів Бібліо-теки. Розділ може бути корисний і її читачам, так як тут представлена інформація про їх розміщення, телефони та літературу, яку можна отримати у відділах обслуговування;

· Календар заходів – у розділі представлена щомісячна інформація про заплановані заходи Бібліотеки та її діяльність;

· Читачеві – ряд документів, які описують процедуру запису та правила користування Бібліотекою – незамінний інструмент для всіх читачів Бібліотеки;

· Наші видання – у розділі представлена велика колекція повнотексто -вих видань Бібліотеки: бібліографічних покажчиків, календарів знамен-них і пам'ятних дат, довідників, буклетів про видатних людей Вінниччини, матеріалів наукових конференцій бібліотечних працівників тощо. Даний розділ користується великою популярністю серед відвідувачів сайту.

· Віртуальні виставки – у розділі подані тематичні добірки бібліогра -фічних матеріалів, тематичних виставок, фоторяд та списки електронних адрес за темами;

· Веб-проекти – добірка посилань на веб-сайти, які створено зусил-лями працівників Бібліотеки;

· Гостьова книга – тут кожен користувач може залишити свої побажан-ня чи коментарі стосовно роботи нашого веб-сайту чи Бібліотеки загалом;

· Ресурси Інтернет – добірка посилань на сайти інших бібліотек України, електронних видань Інтернет тощо.

Також на сайті можна отримати он-лайн-довідку, консультацію з обраної теми, або дізнатися, чи є необхідна книга у фондах Бібліотеки.

Веб-сайт Бібліотеки постійно розвивається, надаючи користувачам все більше і більше інформації та сервісів.

Вінницький регіональний портал

http://irp.vn.ua/

Вінницький регіональний портал створено у 2000 році за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" для надання доступу до регіональної інформації якомога більшій кількості користувачів як у Бібліотеці, так і за її межами. На сьогоднішній день на порталі розміщено близько 500 повнотекстових статей з історії та географії, релігії та культури, освіти та медицини.

Досить повно представлено органи місцевої влади обласного, міського та районного підпорядкування: всі управління при Вінницький обласній державній адміністрації, місто Вінницю, всі райони області. Кожен район подано на порталі за такою схемою: Загальна довідка про район; Історична довідка; Структура управління районом; Економічна географія району; Транспортні зв'язки; Засоби масової інформації; Екологія; Релігія; Освіта; Культура; Медицина; Туризм, готелі, пам'ятки культури.

На порталі ведеться стрічка новин, яка щоденно оновлюється. У створенні новин Бібліотека активно співпрацює з управлінням внутріш-ньої політики облдержадміністрації, управлінням фізичної культури та спорту, управлінням соціального захисту населення, управлінням з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобиль -ської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.

Якщо користувач не знайшов на порталі інформації, яка його цікавить, він може у розділі «веб-ресурси» знайти посилання на інші регіональні сайти. На сьогодні у цьому розділі описано 265 регіональних сайтів.

Крім інформаційних, слід відзначити і сервісні функції порталу.

Сервіси, які пропонуються користувачам: інтерактивні опитування; контактна форма; відправка електронної пошти; система спілкування (чати); обговорення будь-яких тем за допомогою системи форумів; курси валют; погода; відправки SMS-повідомлень.

Зараз сайт щоденно відвідує близько 40 чоловік, але популярність його постійно зростає.

Локальні бази даних

При пошуку інформації з українського законодавства, використову -ється БД "Ліга: Закон", що встановлена на двох комп'ютерах у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування і літератури та інформації з питань економіки і права. Вона постійно поповнюється новими документами за допомогою електронної пошти. Представлені в Бібліотеці правові інформаційні бази мають свої особливості використання. При роботі користувачів з ними перевагою є наявність розвинутої системи пошуку документів за будь-якими реквізитами.

До особливостей бази можна віднести: пошук по ситуації; пошук за джерелами опублікування; наявність проектів законів; велика кількість посилань у документах; коментарі в тексті, пошук по всіх базах.

Особливу групу складають запити з економічних, соціально -політичних проблем, капітальних вкладень, інвестицій, з реєстрації підприємств малого і середнього бізнесу. Джерелом виконання таких запитів служать БД „Бізнес-провідник", ресурси Інтернет, сайт міської мерії http://www.city.vin.com.ua/uk/main/business  і портал Вінницької ОУНБ http://irp.vn.ua/

Комп'ютерна довідкова система "Бізнес-провідник" Вінницької області"

Розробка, авторське право – Чернилевський Г.І. Україна, Вінниця, 2001-2003 рр.

master–of–storm@hotmail.com  

Програма містить дані про підприємства м.Вінниці та Вінницької області.

Результати пошуку виводяться у вигляді карток, таблиць, де вказуються назва організації, її керівники, адреса, контактні телефони, дні роботи, річний обіг коштів, рік заснування, чисельність працюючих, а також продукція і послуги.

Класифікатор видів діяльності і запатентовані технології надано Вінницьким відділенням "КОМПАСС".

Аналіз роботи свідчить про тенденції росту популярності комп'ютерних інформаційних систем, завдяки оперативності пошуку, повноті інформації, відкритості, вірогідності і доступності її для користувачів. Комп'ютерні програми дозволяють працювати в режимі он-лайн. Практично всі системи дають можливість зберегти інформацію на дискетах або роздруковувати її на принтері. Так, на сайті нашої Бібліотеки був відкритий новий сервіс для віддалених користувачів "Електронна довідка" https://library.vn.ua/for-users/spravka-search

Особливістю роботи СІБС є комплексний характер обслуговування, що виражається не тільки в інформаційному обслуговуванні за допомогою комп'ютерних технологій, але й у наданні користувачам кваліфікованої консультації. Треба визнати також і той факт, що запити читачів багато в чому змінилися. Користувачі приходять у Бібліотеку часто

і за юридичною допомогою, іноді не маючи іншої можливості одержати її безкоштовно. Останнім часом Бібліотека активно співробітничає з юридичною клінікою МАУП, члени якої консультують безкоштовно і користувачів Бібліотеки.

Корпоративні регіональні ресурси (проекти)

Проект "Створення регіональних інформаційних порталів на базі публічних бібліотек" сприятиме створенню єдиного інформаційного продукту на базі ліцензійного програмного забезпечення і надалі буде інтегрованим в єдину інформаційну мережу України.

Адреса порталу: http://irp.vn.ua/

Структура першого рівня порталу: Культура; Медицина та здоров'я; Освіта і наука; Преса та ЗМІ; Природа та екологія; Подорожі & транспорт; Робота і бізнес; Соціальний захист; Суспільство і держава; Товари і послуги; Туризм; Шлюб і сім'я; Хобі, відпочинок.

Новий проект ОУНБ "Створення Регіонального корпоративного каталогу" буде сприяти об'єднанню інформаційних ресурсів бібліотек Вінницького регіону на базі регіональної телекомунікаційної мережі у рамках єдиного програмного продукту ІРБІС. Він сприятиме створенню логічної мережі, яка об'єднуватиме бібліотеки регіону на гармонізацію правил їхньої взаємодії при створенні і використанні загальних ресурсів на основі використання стандартів відкритих систем.

Діючий проект "Створення Центрального українського корпоративного каталогу" (ЦУКК) існує більше 3 років і дає можливість надавати демократичний доступ читачам в режимі он-лайн до аналі-тичної картотеки статей з українських журналів. Зараз до нього є доступ в локальній мережі Бібліотеки, а надалі він буде представлений на веб-сайті ОУНБ. Проект працює на програмному забезпеченні ІРБІС.

БД "Електронний каталог"

Протягом чотирьох років створюється електронний каталог та електронна картотека статей. Зараз їх бази даних містять понад 95 тис. записів, зокрема: БД "Аналітика" – 62899; БД "Книга" – 11546; БД "Комплектатор" – 12934; БД "Краєзнавча книга" – 1059; БД "Краєзнавча аналітика" – 1564; БД "Іноземна книга" – 662; БД "Іноземна аналітика" – 984; БД "Рідкісна і цінна книга" – 3148.

Проект Інформаційний центр "Вікно в Америку" . На базі відділу літе-ратури іноземними мовами було відкрито інформаційне обслуговування користувачів книжковими та спеціальними фондами, журналами за такими інформаційними блоками: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення іноземної мови. Зараз центр має унікальний фонд, представлений на CD-ROM та DVD, на відео- та аудіокасетах.

DVD – колекцію представлено за такими темами: Історія (13); Детектив (1); Комедія (12); Мюзикли (2); Фільм-жах (1); Мультиплікаційні фільми (3); Мелодрама (3); Бойовик (3); Фантастика (2); Містика (1); Драма (16).

В колекцію ввійшли найбільш цікаві кінофільми: кінокомедії, мюзикли, фантастика, мультиплікаційні фільми. Найбільшу увагу привертає картина Patriot (Патріот), яка була визнана найкращим фільмом і номінована Оскаром у 1995 році. Жанр мелодрами представлено одним із найбільш популярних і улюблених американських фільмів "Casablanca" (Касабланка), який став переможцем трьох академічних нагород і був визнаним найкращою голлівудською картиною усіх часів.

Окрім DVD-колекції, Інформаційний центр "Вікно в Америку" пропонує і відеоколекцію американських фільмів різного жанру: Історичні фільми (34); Наукова драма (1); Документальний фільм про американські смаки; Мелодрама (2); Комедія (2); Фантастична фільм "Star Wars" (Зіркові Війни).

Характеризуючи історичні фільми, важко виділити серед них най-кращі, тому що кожна історична подія має свою особливість. Та все ж варто зосередити увагу на серії відеокасет Freedom (A History of US)/(Свобода/Історія США), що представлена глядачеві Ф.Кюнхардтом III, Н.Сейнер та П.Кюнхардтом. Дана серія включає вісім відеокасет, кожна з яких складається з 2-х епізодів. Кожен епізод, в свою чергу, це певний історичний період в житті американців: як все починалося і до подій сього-дення, не обминаючи і страшний теракт, що стався 11 вересня 2001 року.

Наукова драма

"Race for the Super bomb" (Гонитва за супербомбою ). Цей визначний фільм Т.Отта демонструє боротьбу за створення зброї, яка могла б спасти світ від руйнівної війни, а чи спонукати до його знищення.

Документальний фільм про американські смаки

"United Tastes of America" (Поєднання смаків жителів Америки). Присвятивши своє життя вивченню різних кухонь світу і зібравши різні рецепти з приготування їжі, Д.Хафнер подає про це цікаву інформацію у фільмі Д.Пресвіла, К.Фарел та Н.Колтона "Поєднання смаків жителів Америки".

CD-ROM колекція: Історія (6); Суспільно-політичні CD-ROM (2); Енциклопедії (5); Освіта (5).

Історія США неможлива без людей, які творили, підтримували, вдосконалювали цю країну. Це, власне, Президенти Америки, які були невід'ємною частиною Сполучених Штатів, її історичного минулого та сьогодення.

Диск "USA Presidents" (Президенти США) – це повна, вичерпна інформація про всіх Президентів країни (портрети і біографії, запис голосів Президентів XX століття від Теодора Рузвельта до Біла Клінтона, символи Президентів). Окрім цього, подані портрети і біографічні дані перших леді – дружин Президентів.

Диск "American Vista Atlas" (Американський атлас) презентує цікаву та пізнавальну інформацію про США. Даний CD-ROM включає: політичні, топографічні і тематичні карти для кожного штату; більше, ніж 600 кольорових фотознімків, на яких зображені пейзажі та люди Америки; приклади регіональних діалектів; багатство історичної інформації, включаючи документи, карти та музику, іншу корисну інформацію.

"2003 Grolier Multimedia Encyclopaedia" (Мультимедійна енциклопедія) – це CD-ROM, на якому представлені статті трьох рівнів складності, атлас, словник, тезаурус та багато іншої корисної інформації пізнавального та навчального характеру.

Освіта була, є і буде важливим аспектом в житті кожної людини. На сучасному етапі розвитку суспільства значну роль відіграє міжнародна освіта. Але для того, щоб навчатися за кордоном потрібно знати мову тієї країни, де є бажання навчатися. Тому вивчення іноземної мови – це дійсно дуже необхідно в час розвитку тісних відносин із зарубіжними країнами.

CD-ROM "How to Prepare for the TOEFL" (Як підготуватись до TOEFL) – це один з найкращих варіантів вдосконалити свої навики з англійської мови та отримати можливість поїздки в США на навчання. Як відомо, є спеціальний екзамен TOEFL, який складають всі бажаючі потрапити в Америку. Даний CD-ROM якраз і включає питання та відповіді про екзамен TOEFL, практичні вправи та вісім видів тестів подібних до тих, які мають місце при складанні цього екзамену.

Проект "Пушкінська бібліотека" , який було фінансовано Міжнародним фондом "Відродження", представництво Дж. Сороса в Україні. В рамках проекту було отримано на 15 CD-ROM – енциклопедії, довідники та словники за такою тематикою: історія, мистецтво, освіта.

Наприклад, електронна енциклопедія "Світ навколо нас". Містить 10 млн. слів, понад 7 тис. статей та 6 тис. ілюстрацій, 3 тис. біографій, а також 600 географічних та історичних карт. Видання доповнює електрон-ний пошук за ключовими словами, повнотекстовий пошук. Представлено понад 4 тис., фотографій, на яких можна побачити пам'ятники культури, архітектурні споруди давнього світу та середньовіччя. Перед вами постає дивовижний світ живого – від мікроскопічних істот до людини, а також створені людиною роботи та зроблені нею відкриття.

CD-ROM "Енциклопедія російського кіномистецтва 97". Структура диску – історія кіно, кіностудії, фільми, музика, актори, оператори, режисери та композитори. В цьому електронному виданні зібрано понад 4200 статей про вітчизняні фільми, що були зняті в період з 1908 по 1996 рр., 550 біографій і фільмографій російських акторів, режисерів, художників і композиторів. Користувач зможе проглянути 54 кінофраг-менти популярних картин і монтажні листи до них, прослухати 35 звукових фрагментів, перечитати статті з історії кіно. Для комфортної роботи з диском є спеціальна система пошуку.

Путівники "Петергоф" та "Московский Кремль" на лазерних дисках.

Вперше наш користувач матиме змогу побачити палацо-парковий ансамбль Петергоф – резиденцію імператора Петра І, яку було створено за зразком Версалю. Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. російські та європейські архітектори, скульптори і художники створювали всі ці чудові споруди, фонтани. Бароко, класицизм, ампір переплетені в прекрасних і неповторних фасадах та інтер'єрах палаців, що знаходяться на березі Фінської затоки. Путівник містить понад 300 слайдів, 40 хвилин відеосю-жетів, біографій всіх тих, хто будував ці ансамблі, інтерактивні карти парків і плани палаців, а також спеціальні екскурсії.

Колекція українських видань на CD

Електронний журнал "Зібрання законодавства України" . Матеріали подано на базі довідкової системи „Omega". Він містить понад 30 тис. нормативно-правових актів вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Є аналітичний покажчик – зручний інструмент для огляду та аналізу змін до законодавства, зроблена систематизація законодавства за галузями.

Електронний каталог на CD "Каталог кириличних стародруків. Друкарня Михайла Сльози". Його було видано за підтримки Міжна-родного фонду "Відродження" на базі Української академії друкарства та Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника.

Лазерний диск "Вільям Шекспір в українських перекладах" – проект, який було здійснено Науковою бібліотекою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" спільно з Міністерством культури і мистецтв України, та Британською Радою в Україні. Даний проект став логічним продовженням проекту "Бібліотека тисячоліття". Цей диск є унікальним виданням і містить тексти відомих творів В.Шекспіра – від виконаних майже сторіччя тому П.Кулішем до раритетних перекладів таких митців української діаспори, як Т.Осьмачка, Ю.Клен, В.Барка. Окрім художніх текстів представлені й численні літературно-критичні розвідки, присвячені історії перекладів В.Шекспіра

в Україні. Користувачі матимуть змогу ознайомитися і з науковими матеріалами, у центрі яких перебуватимуть життя і творчість геніального драматурга, зокрема розвідка одного з перших українських дослідників шекспіріани М.Стороженка. Диск містить багаті і колоритні ілюстрації, переважна більшість яких на традиційних носіях важкодоступна пересіч-ному користувачеві. Так, наприклад, чимало ілюстрацій запозичено з видань творів Шекспіра, здійсненого на початку ХХ століття видавниц-твом Брокгауза та Ефрона.

Електронний підручник "Історія України" . Його розроблено як мультимедійну навчальну програму з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів: курс історії України, хронологія, де стисло подано історію України у вигляді дат, подій та їх наслідків; персоналії, історичні документи, які мали вирішальний вплив на історію ("Руська правда", літописи, Універсали тощо); література до курсу. Крім того є посилання на сайт підтримки www.agg.com.ua.

Інформація стала одним з найбільш значимих ресурсів людського співтовариства. Збереження, раціональне використання і розвиток цього стратегічного ресурсу є завданням величезного значення для будь-якого суспільства і держави. У той же час гігантські обсяги вже накопи-ченої інформації, безупинний її ріст, різнорідний і роз'єднаний за багатьма ознаками характер збереження і розповсюдження, відсутність уніфікованого доступу до неї створюють певні проблеми її ефективного використання.

Усвідомлення зазначених проблем, а також якісні зміни в галузі розвитку сучасних інформаційних технологій і засобів передачі даних призвели до необхідності пошуку нових підходів і рішень проблем створення сховищ інформаційних ресурсів, їхньої організації, засобів доступу до них користувачів. В узагальненому вигляді такі підходи сьогодні стали трактувати, як створення "цифрових" або "електронних" бібліотек.

У нашій Бібліотеці планується створити спеціальний відділ обслуго-вування – медіатеку, де будуть представлені всі електронні ресурси, Інтернет, відео та телебачення. Читач матиме можливість отримати будь-яку інформацію одразу в одному спеціалізованому місці або в режимі он-лайн. Таким чином, на зміну інформаційному обслуговуванню на друкованих носіях, приходить нове обслуговування користувачів, засноване на електронному представленні найрізноманітнішої інфор-мації, що тиражується у необмеженій кількості і є оперативно доступною по глобальних комп'ютерних мережах незалежно від часу звертання до неї і місцезнаходження користувачів.

 ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ

Т. В. Герасимова, головний бібліотекар

тел.: (0432) 35-23-82

Відділ зберігання основного фонду розпочав свою діяльність разом із заснуванням Бібліотеки у 1907 році. Основними його функціями завжди були організація і збереження єдиного фонду Бібліотеки та формування з накопичених документних ресурсів Бібліотеки мобільних підсобних фондів для галузевих відділів обслуговування читачів, яким на тимчасове користу-вання передавалася найбільш актуальна література за їх профілем.

На сьогодні з єдиного інформацій -ного ресурсу Бібліотеки, що становить близько 900 тис. примірників документів, у галузеві відділи передано біля 35 відсотків видань, півмільйонний же фонд залишається у відділі зберігання основного фонду.

В ряду інших підрозділів фондоутримувачів, цей відділ займає особливе місце не лише за обсягом інформаційного ресурсу, але й за характером джерел інформації: різних типів і видів, з усіх галузей знань, багатої мовної палітри, великої хронологічної глибини (книги – з 1941 по 2003 р., журнали – з 1902 по 2003 р.). У зв'язку зі створенням у 2000 році відділу рідкісної і цінної книги, йому були передані документи до 1941року видання.

Особливістю відділу зберігання основного фонду є й те, що накопичена в ньому інформація не користується повсякденним попитом, але при цьому не втратила своєї історичної і наукової цінності та є невичерпним джерелом для науковців, істориків, політиків, дослідників. Окрім ретрови-дань, саме в цьому відділі, зазвичай, зберігається нова література, що надходить у Бібліотеку в єдиному примірнику.

Оскільки відділ не працює безпосередньо з користувачем, будь-яке видання з його фонду користувач може отримати для опрацювання через відповідні галузеві відділи обслуговування.

Інформаційний ресурс відділу – це багатотомні академічні видання діячів вітчизняної та зарубіжної науки, культури, літератури, збірники наукових праць та досліджень, вчені записки науково-дослідних установ, серійні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, журнальна періодика.

У фонді відділу зосереджена основна частина літератури повоєнного періоду: суспільно-політичної, природничо-наукової та виробничої тематики, книги з питань історії, філософії, релігії, мовознавства, літературознавства, мистецтва, біля 45 відсотків видань художньої літератури. Вийшовши друком у 50-60-і роки ХХ століття, певна кількість видань не перевидавалась і є бібліографічною рідкістю.

Природничі науки відділу представлені літературою з математики, фізики, хімії, астрономії, геології, палеонтології, біології та зоології. Найбільш вагомою частиною природничих зібрань є фундаментальні видання класиків світової та вітчизняної науки, відкриття яких були основоположними не тільки для свого часу, але й для наступних поколінь – Декарта, Ньютона, Ампера, Фарадея, Максвелла, Лобачевського, Менделєєва. У фонді відділу зберігаються академічні видання російського вченого-енциклопедиста М.Ломоносова "Полное собрание сочинений" в 11-ти томах (М., 1950-1983), в якому зібрані його праці з фізики, хімії, астрономії, мінералогії, географії, філології; біолога І.Мечнікова "Собрание сочинений" в 16-ти томах (М., 1955-1964), натуралістів Ч.Дарвіна "Сочинения" в 9-ти томах (М., 1951-1959) з його знаменитою працею "Походження видів" та І.Мічуріна "Сочинения" в 4-х томах (М., 1948), винахідника періодичної системи елементів Д.Менделєєва "Сочинения" в 24-х томах (М., 1954), автора теорії відносності А.Ейнштейна "Собрание научных трудов" в 4-х томах (М., 1965-1967), роботи з ядерної фізики І.Курчатова "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1982-1984), О.Ландау "Собрание трудов" в 2-х томах (М., 1969).

Видавнича серія "Класики науки", засновником якої був відомий учений академік АН СРСР С.Вавилов, знайомить з працями найбільш видатних представників природничих наук всіх часів та народів. В цій серії вийшли з друку "Всеобщая арифметика или книга об арифметических синтезе и анализе" (М., 1948) І.Ньютона, "Избранные труды" в 3-х томах (М., 1971-1974) з математики французького вченого Л.Пуанкаре, маловідомі широкому загалу природознавчі праці видатного німецького поета Й.Гете "Избранные сочинения по естествознанию. Образование и преобразование органических существ" (М., 1957), "Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов" (М., 1972) Е.Резерфорда, "Научные труды" в 2-х томах (М., 1971-1972) з атомної фізики італійського вченого Е.Фермі, "Экспери -ментальные исследования по электричеству" М.Фарадея (М., 1947).

У відділі зберігаються праці видатних учених ХІХ-ХХ століть К.Бера, М.Зелінського, Д.Гіббса, В.Вернадського, О.Ляпунова, О.Маркова, П.Чебишева, К.Тімірязєва. Ім'я останнього було присвоєно Гоголівській публічній бібліотеці – нині Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва. "Вибрані праці" в 4-х томах цього відомого в науко-вому світі ученого-ботаніка українською та російською мовами, окремі роботи: "Життя рослин" (К., 1953), "Избранные работы по хлорофилу и усвоение света растениями" (М., 1948) займають почесне місце серед зібрань природничих наук відділу.

Науково-біографічна серія знайомить читача з життям та діяльністю класиків світової науки: математика античного світу Архімеда, астрономів Дж. Бруно, Г.Галілея, вченого-енциклопедиста М.Ломоносова, математиків ХVІІІ-ХІХ ст. Г.Монжа, Д.Бернуллі, В.Вольтерро, Х.Гольдбаха, С.Ковалевської, давньоіндійського математика, астронома Аріабхата, французького вченого, математика, фізика ХVІІІ ст. Рене Декарта, натураліста ХVІІІ ст. К.Ліннея, російського мікробіолога Н.Красильнікова.

Надзвичайно важливими є оглядові матеріали, що присвячені розвитку окремих галузей природничих наук або напрямків в історії розвитку фізики, математики, географії. Найбільш цікаві з них: "История математики с древнейших времен до начала ХІХ столетия" в 3-х томах (М., 1969-1972) та "История отечественной математики" в 4-х томах (М., 1967-1970).

Питання історії розвитку світової біологічної науки протягом 2,5 тис. років висвітлені в книгах В.Лункевича "От Гераклита до Дарвина" в 2-х томах (М., 1960) та "Истории биологии от начала ХV века до наших дней" (М., 1975). Це біологія античного світу, середніх віків, епохи Відродження, ХVІІ-ХVІІІ віків. Монографія "Жизнь животных" в 6-ти томах (М., 1968-1971) присвячена опису тваринного світу, його будови, розвитку та значення для практичної діяльності людини.

Видання АН СРСР "Основи палеонтологии" в 15-ти томах (М., 1959-1964) буде цікава для геологів та палеонтологів багатим історичним матеріалом про будову земної поверхні.

"Астрономический календарь" , що зберігається у відділі з 1944 по 1986 рік, містить статті про розвиток астрономії та астрономічних спостережень за період більше сорока років.

Ряд видань відділу висвітлюють розвиток природничих наук в Україні. Історії розвитку фізико-математичних дисциплін присвячена робота "Очерки по истории математики и физики на Украине" (К., 1978). Монографія "Развитие биологии на Украине" в 3-х томах (К., 1984-1985) – перша в історично-науковій літературі праця про основні етапи розвитку біологічних наук нашої держави, що були закладені в давні часи, періоди накопичення біологічних знань, їх диференціація за окремими дисциплінами в ХVІІІ-ХІХ ст., тенденції розвитку біології України 80-х років ХХ ст.

Багаті інформацією видання АН України "Фауна України" в 40-ка томах (К., 1956-1981) та "Флора України" в 9-ти томах.

Довідкова література відділу вміщує суттєві матеріали з усіх галузей природничих наук та практичної діяльності: "Математическая энциклопедия" в 6-ти томах (М., 1977-1984) – довідкове видання з усіх розділів математики: арифметики, алгебри, геометрії, тригонометрії. "Краткая химическая энциклопедия" в 5-ти томах (М., 1961-1967), "Физический энциклопедический словарь" (М.,1983), "Биологи -ческий энциклопедический словарь" (М., 1986), "Географічна енциклопедія України" (К., 1989-1993) в 3-х томах – видання, що користуються незмінним попитом користувачів.

Основу літератури з питань медицини та охорони здоров'я відділу складають зібрання творів відомих учених-медиків: І.Павлова, М.Пирогова, Д.Заболотного, М.Бурденка, О.Богомольця, Е.Коха, М.Семашка, С.Спасокукоцького, О.Шалімова.

Серед великої кількості цих видань привертає увагу енциклопедична праця мислителя, вченого, медика середньовіччя Абу Алі Ібн Сіна, відомого в Європі як Авіценна "Канон врачебной науки" в 5-ти томах, 6 кн. (Ташкент, 1961-1980). Написаний в 1012-1024 роках, він був джере-лом медичних знань в країнах Європи протягом шести віків, формував мислення багатьох поколінь лікарів.

Не втратили свого значення до наших часів праці класика світової медицини, видатного хірурга М.І.Пирогова. Його праці з військово-польової хірургії відомі далеко за межами країни. "Собрание сочинений" в 8-ми томах (М., 1957-1960) – це зібрання праць автора з топогра-фічної анатомії людини, схеми проведення хірургічних операцій. Останні роки життя М.Пирогов провів у садибі "Вишня", що недалеко від Вінниці, тут відкрито його меморіальний музей.

В "Избранных трудах" у 2-х томах (К., 1956-1957), засновника епідеміологічної науки в Україні Д. Заболотного, уродженця Крижопіль -ського району Вінницької області, описані результати власних досліджень смертельних на той час інфекційних хвороб холери, чуми, дифтерії.

Незмінним попитом користуються роботи фізіолога І.Павлова "Избранные труды" (М., 1951) про діяльність вищої нервової системи, "Атлас анатомии человека" в 3-х томах (М., 1963) Р.Синельникова, "Энциклопедический словарь медицинских терминов" в 3-х томах (М., 1982-1984).

Тематика суспільно-політичної літератури відділу різноманітна, але її основу складають книги з питань історії політичних партій та партійного будівництва, міжнародних рухів, національно-визвольної боротьби народів світу, військово-патріотична та мемуарна література, книги з всесвітньої та вітчизняної історії, філософії, релігії.

Серед них – твори засновників теорії марксизму-ленінізму, документи партійних з'їздів, пленумів, конференцій повоєнних років, праці діячів КПРС, КП України та компартій колишніх союзних республік і країн зарубіжжя.

Зміни в політичному та економічному житті країни обумовили зниження попиту на окрему літературу даної тематики, але вона не втратила своєї значущості для дослідників історії нашої держави.

З цієї точки зору інтерес представляють твори К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна. Відділ зберігає 2-е видання творів К.Маркса та Ф.Енгельса в 50-ти томах, 4-е видання творів В.Леніна в 45-ти томах та 5-е видання "Повне зібрання творів В.Леніна" в 55-ти томах українською та росій-ською мовами.

Праця К.Маркса – "Капитал", робота Ф.Енгельса "Походження сім'ї, приватної власності та держави" не втрачають свого значення для розуміння закономірностей світового розвитку суспільства.

Окреме місце у фонді суспільно-політичної тематики займають праці керівників радянської держави періоду 1917-1990 років: Й.Сталіна, М.Хрущова, Л.Брежнєва, М.Горбачова. З їх іменами пов'язана ціла епоха в житті нашої держави та багатьох країн світу. Твори Й.Сталіна представ-лені виданням його доповідей, промов та виступів на партійних з'їздах, конференціях, пленумах, зборах колективів – "Сочинения" в 16-ти томах (М., 1954-1955). У відділі зберігаються перші 13 томів. Крім цього, є окремі збірники його виступів з питань партійного, господарського та військового будівництва в СРСР, такі як "Экономические проблемы социализма в СССР" (М., 1950), "Национальный вопрос и ленинизм" (М., 1950), "Политический отчет ЦК КП ХVІІ съезду ВКП(б)" (М., 1950), "Питання ленінізму" (К., 1953).

Продовжує перелік зібрань творів політичних діячів епохи соціалізму п'ятитомне (М., 1962-1964) та семитомне (М., 1963-1964) зібрання промов і документів М.Хрущова, присвячених проблемам розвитку народного господарства, сільськогосподарського виробництва та ідеї побудови комунізму в СРСР.

Дослідники епохи застою мають можливість звернутися до праць Л.Брежнєва, О.Косигіна, Д.Устинова, К.Черненка, М.Суслова, В.Щербицького та ін.

Внутрішнє та міжнародне життя колишнього Союзу в часи перебу-дови відображено в промовах його керівника М.Горбачова. У відділі є його "Избранные речи и статьи" в 7-ми томах (М., 1987-1990) та "Вибрані промови і статті" в 2-х томах (К., 1987-1988).

Багатими носіями інформації є державні та партійні документи: конституції СРСР та Української РСР, програми та статути КПРС і союзних республік, матеріали партійних з'їздів, конференцій, пленумів з 1946 по 1986 роки.

Період партійного будівництва висвітлюється у виданні "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій, пленумів" в 13-ти томах (К., 1970-1984), "Справочнике партийного работника" в 25-ти випусках (М., 1959-1985).

Історія партійного будівництва змістовно відображена у фундамен-тальних виданнях "ВКП(б) в резолюціях та рішеннях з'їздів та конференцій" в 2-х частинах (К., 1949-1950), "КПРС в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК" в 14-ти томах (К., 1983-1987). В першому виданні матеріали охоплюють період з 1898 по 1939 роки, у другому – з 1898 по 1987 роки.

Глибокою деталізацією викладення ходу проведення партійних пленумів, виступів їх учасників відзначаються численні "Стенографічні звіти…".

Основні етапи історичного розвитку КП України та її обласних органі-зацій, в т.ч. Вінницької, відображені у "Нарисах історії Комуністичної партії України" (К., 1971).

Оглянути історичний шлях ВЛКСМ та ЛКСМ України допоможуть збірники "Документи ЦК ВЛКСМ" (М., 1968-1981) та "ЛКСМ України в рішеннях з'їздів та конференцій" (К., 1966), що охоплює період з 1919 по 1966 р., та "Історія ЛКСМ України" (К., 1968), піонерський рух висвіт-лений в книзі "Піонерія України" (К., 1979).

Чимало різного роду видань розкривають діяльність профспілок в епоху соціалізму.

Всі ці видання є багатим дослідницьким матеріалом для вивчення історії розвитку суспільства.

Розділ економічних наук у відділі представлений літературою про історію виникнення і розвиток світової економічної думки, економічні закони розвитку суспільства, працями видатних економістів – представ-ників різних шкіл, напрямів та течій: "История экономической мысли" в 3-х томах (М., 1961-1970), Каратаєв Н., Степанов І. "История эконо-мических учений Западной Европы и России" (М., 1959), "История русской экономической мысли" в 4-х томах (М., 1961-1970),

Мендельсон Л. "Теория и история экономических кризисов и циклов" в 4-х томах (М., 1956-1964), Т. Кампанелла "Город солнца" (М., 1947), Т.Мор "Утопия" (М., 1978), К.Сен-Сімон "Изложения учения" (М., 1997), Ш.Фур'є "Избранные сочинения" в 4-х томах (М., 1951-1954), Д.Рікардо "Сочинения" в 4-х томах (М., 1955-1958), Ф.Кєне "Избранные экономические произведения" (М., 1960).

Різноманітна інформація про економічні перетворення, що відбувалися в народному господарстві Радянського Союзу та окремих його республік періоду побудови економічної бази соціалізму та комунізму, вміщена в ряді видань відділу: "История социалистической экономики СССР" в 7-ми томах (М., 1976-1980), "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия" в 4-х томах (М., 1972-1980). Щорічники "Народное хозяйство СССР" (М., 1979-1984) подають основні показники економічного та соціального розвитку країни за період з 1948 по 1983 роки.

Дослідники соціально-економічного та культурного розвитку України знайдуть вичерпну інформацію про розвиток її народного господарства в цілому та окремих галузей промисловості, сільськогосподарського виробництва, транспорту і зв'язку, освіти і культури за 1922-1985 роки на сторінках видань: "Народне господарство РСР. Енциклопедія" в 4-х томах (К., 1969-1972), в статистичних щорічниках "Народне господар-ство України" (К., 1958-1985), статистичних довідниках "Українська РСР в цифрах" (К., 1962-1985) та ін.

В розділі "Історія" помітне місце займають багатотомні колективні праці, що вміщують фактичні матеріали з розвитку історичної науки, історії людства, історії окремих держав.

Безперечний інтерес для зацікавленого читача представляють "Всемирная история" в 13-ти томах (М., 1955-1983), Соловйов С. "История России з древнейших времен" в 15-ти томах (М., 1959-1966), Ключевський В. "Сочинения" в 8-ми томах (М., 1956-1959), "Советская историческая энциклопедия" в 16-ти томах (М., 1961-1976) та "Історія Української РСР" у 8-ми томах (К., 1977-1979). І хоч всі матеріали останнього видання подані в світлі панівної на той час ідеології і потребують глибокого переосмислення, історики знайдуть для себе немало корисного.

Своєрідним літописом політичного, економічного та культурного життя України є "Історія міст і сіл Української РСР" у 27-ми томах (К., 1967-1973). Фундаментальне видання Академії наук України вміщує матеріали про часи заснування населених пунктів, первинні поселення на території України, розповідає про історичні пам'ятки, здобутки в розвитку науки та культури областей нашої держави. Видання ілюстро-ване фотодокументами Центрального державного архіву України. Окремий том присвячений містам та селам Вінницької області.

Останнім часом фонд відділу поповнився цінним виданням "Україна крізь віки" в 15-ти томах (К., 1998-1999), що з нових позицій розкриває історичні події, які відбувалися на території України від найдавніших часів до кінця ХХ століття.

Сучасний стан формування фонду відділу пов'язаний з процесами національного відродження України. Розбудова Української держави створила передумови для випуску національної книги, що висвітлює історію України: В.Литвин "Ілюстрована Україна" (К., 2001), "Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001 рр." (К., 2001), "Все про Україну" в 2-х томах (К., 1998), "Нариси з історії дипломатії України" (К., 2001), "Історія русів" (К., 2001), "Герби міст України: XIV – 1 пол. ХХ ст." (К., 2001), "Історія української культури" в 5-ти томах (К., 2001).

Протягом останніх років фонд відділу збагатився творами видатних знавців та дослідників української історії: М.Костомарова, О.Ефіменко, В.Антоновича, Б.Грінченка, Д.Яворницького, Д.Багалія, М.Аркаса, М.Драгоманова, В.Винниченка, О.Кониського. Роботи цих авторів ліквідовують прогалини в історіографії України.

Чимало невідомих матеріалів про діяльність діячів української держави містить "Енциклопедія українознавства" (К.,1994). Для істориків, культурологів, мистецтвознавців буде цікавою фундаментальна праця Ю.Шилова "Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. н.е." (К., 2002).

Для науковців, які досліджують історію України 1917-1940 рр., корис-ними стануть журнали, що висвітлюють багатий спектр ідей, поглядів, подій періоду революційних перетворень в житті українського народу, з атмосферою політичного, соціально-економічного і духовного життя суспільства. Лише один перелік назв журналів дає уяву про різнома-нітність процесів тих часів. Це політичні зміни в житті країни: "Більшовик України" (1926-1934 рр.), "Молодий більшовик" (1925-1940 рр.), "Життя і революція" (1925-1934 рр.), "Літопис революції" (1922-1927 рр.), "Революційне право" (1931-1939 рр.), "Червоний шлях" (1926-1934 рр.); економічні проблеми: "Господарство України" (1929-1933 рр.); соціальний та культурний розвиток: "Безвірник" (1928-1935 рр.), "Молодняк" (1927-1937 рр.), "Красный библиотекарь" (1923-1941 рр.), "Радянська література" (1933-1941 рр.), "Україна" (1924-1932 рр.).

Різноманітні питання вітчизняної історії розкриває "Український історичний журнал" (1957-1961). Історичні матеріали, різні дослідницькі та наукові роботи з історії читач знайде і в періодичних джерелах відділу: "Вопросы истории" (1946-1959) висвітлює теоретичні питання всесвітньої історії, "Вестник древней истории" (1946-1962) подає матеріали з історії епох античності. Цікаві статті з історичної етнографії вміщені в журналі "Советская этнография" (1946-1970).

Філософія – візитна картка цивілізації і культури. Це та колиска, з якої виросли і наука, і культура, і мораль, і право, і мистецтво. Розділ філософських наук у відділі представлений літературою з історії філософії, соціології, психології, логіки. Особливе місце займають твори видатних представників світової філософської думки від Сократа, Платона, Арістотеля до Ф.Бекона, Р.Декарта, К.Гельвеція, І.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха, Ф.Ніцше; українських – від Григорія Сковороди до Т.Шевченка, І.Франка, М.Костомарова, М.Драгоманова. У фонді представлені "Сочинения" Арістотеля в 4-х томах (М., 1976-1983), "Избранные сочинения" Ж.-Ж.Руссо в 4-х томах (М., 1961), "Сочине-ния" Г.Лейбніца в 4-х томах (М., 1982-1989), трактат "О природе вещей" Т.Лукреція в 2-х томах (М., 1946-1947), збірник Г.Гегеля "Работы разных лет" в 2-х томах (М., 1972-1973), "Сочинения" Ф.Ніцше в 2-х томах (М., 1990).

Протягом останніх років фонд відділу поповнився рядом книг, в яких без ідеологічної заангажованості на системній основі осмислюється історія розвитку філософської думки.

Так, "Всемирная энциклопедия. Философия" (М., 2001) розкриває як класичну філософію Сходу та Заходу, так і новітні тенденції розвитку філософії; роздуми про питання, яким присвячені знамениті "Опыты" М.Монтеня в 3-х томах (М., 1992), французького філософа епохи Відрод-ження. Австралійський філософ Д.Пасмор в книзі "Сто лет филосо-фии" (М., 1998) подає огляд філософських концепцій ХІХ-ХХ століть. Надзвичайно цікаві книги "Беседы и суждения Конфуция" (С.Пб., 1999) – представника філософії Давнього Китаю та французького філософа-ідеаліста А.Бергсона "Творческая эволюция. Материал и память" (Мн., 1999).

Унікальний огляд історії російської філософської думки в усьому розмаїтті шкіл та напрямів представлений книгою "Философы России ХІХ-ХХ столетия" (М., 1999), окремий розділ якої присвячений новим ідеям, що відображають нагальні проблеми філософії сучасності.

М.Бердяєв у своїй праці "Философия свободы. Смысл творчес-тва" (М., 1989) при вирішенні філософських проблем ставить в центр людину та її творчість, відстоюючи первинність духовних цінностей.

У фонді відділу є такі книги, що простежують розвиток української філософської думки: антологія в 2-х томах "Українські гуманісти епохи Відродження" (К., 1995); "Історія філософії права" П.Юркевича (К., 2000). В.Горський у своїй книзі "Історія української філософії" (К., 1997) розглядає історію української філософії від дня її зародження до кінця ХХ століття та філософські погляди І.Вишенського, Г.Кониського, Г.Сковороди, Т.Шевченка, В.Вернадського, М.Грушевського, В.Винниченка, Д.Чижевського.

Одне з провідних місць в системі наук про людину займає психологія. Протягом останнього часу фонд відділу отримав цілу низку книг з питань загальної, інженерної, космічної та соціальної психології, збагатився працями відомих вітчизняних та зарубіжних психологів: В.Бехтерєва, Л.Виготського, М.Єнікеєва, О.Лазурського, К.Ізарда, Д.Карнегі, Г.Лебона, Г.Тарда, З.Фрейда.

"Большой толковый психологический словарь" А.Реббера в 2-х томах (М., 2001) охоплює основні терміни та поняття психології та психіатрії. Висвітленню світової психологічної думки ХІХ-ХХ ст. присвячено роботи відомого українського психолога В.Роменця "Історія психології ХІХ  початку ХХ століття" (К., 1990). В серії "Памятники психологи -ческой мысли" вийшли книги В.Бехтерєва "Объективная психология" (М., 1991), М.Кердуела "Психология. Словарь-справочник" (М., 2000), О.Лазурського "Избранные труды по психологии" (М., 1997).

Інформація про життя і діяльність п'ятиста психологів світового рівня, розвиток світової психологічної науки з 1850 року до наших днів вміщена в біобібліографічному словнику "Психология" (М., 1999). Біографічні нариси про діяльність видатних психологів ХІХ-ХХ століття Вундта, Юнга, Фрейда вміщені в книзі "Великие психологи" (Ростов н/Д., 2000).

Є у фонді відділу книги відомого австрійського вченого-психолога, засновника теорії психоаналізу З.Фрейда: "Введение в психоанализ" (М., 1989), "Психология бессознательного" (М., 1990), "По ту сторону принципа наслаждения" (М., 1999),  психоанализе" (М., 1999). Після багатьох років замовчування у фонді відділу з'явилася праця французьких психологів Г.Лебона і Г.Тарда – засновників соціаль-ної психології як самостійної науки: "Психология толп" (М., 1999).

Відродження української культури посилило інтерес до літератури з питань релігії – цього важливого феномена духовного життя людини. У відділі значно розширилося коло видань про національні релігії світу (християнство, буддизм, іслам), нетрадиційні релігії або культи.

Найбільш важливі проблеми загальної історії релігії, її сутності, місця і ролі в системі духовної і матеріальної культури світу зібрані у таких виданнях, як "Народы и религии мира" (М., 1999), Баукер Д. "Религии мира" (Лондон; М., 2000), Малерб М. "Религии человечества" (М., 1997), Рінекер Ф., Майер Г. "Библейская энциклопедия Брокгауза" (Б.м., 1999), "Религии народов современной России. Словарь" (М., 1998), "Энциклопедия православной святости" в 2-х томах (М., 1997), Блаватська О. "Тайная доктрина" в 4-х томах (М., 1992), "Будда. Конфуций. Франциск Ассизский. Савонаролла" (М., 1995).

Розвиток релігійної думки в Україні представлений в серії книг: "Історія релігій в Україні" (К., 1999), Павлов С. "Географія релігій" (К., 1999), Любащенко В. "Історія протестантизму в Україні" (Л., 1999), Ісіченко І. "Загальна церковна історія" (Х., 2001), Жуковський А. "Петро Могила й питання єдності церков" (К., 1997), Степовик Д. "Історія української ікони Х-ХХ століть" (К., 1996).

Безцінним для істориків є чималий пласт видань воєнної тематики: "Советская военная энциклопедия" в 8-ми томах (М., 1976-1980), "История войн и военного искусства" (М., 1970), "Хрестоматия по русской военной истории" (М., 1947). Ця тематика охоплює своїми виданнями воєнні події, починаючи з Київської Русі до Першої світової війни.

Частина фонду відображає періоди громадянської та Великої Вітчизняної воєн: "Українська РСР в період громадянської війни" 1917-1920 рр. в 3-х томах (К., 1967-1969), Стахів М. "Україна в добі Директорії УНР" в 7-ми томах (Б. м., 1962-1966), "История Великой Отечес-твенной войны Советского Союза 1941-1945 гг." в 6-ти томах (М., 1960-1965), "Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радян-ського Союзу 1941-1945 рр." в 3-х томах (К., 1967-1969), де подаються важливі аспекти з історії України в період Великої Вітчизняної війни.

Великою цінністю і рідкістю для істориків є восьмитомне видання "Сообщения Советского Информбюро" (М., 1944-1945). В ньому вміщені всі радіоповідомлення про хід воєнних операцій з червня 1941 по травень 1945 рр. 6-й том цього видання включає інформацію про визволення міст і сіл України, в т.ч. Вінницької області.

Високий читацький попит серед ветеранів мають воєнні мемуари, яких у відділі зберігається чимало. Це, в основному, спогади полководців, під командуванням яких було виграно ІІ світову війну і здобуто нелегку перемогу радянського народу над німецьким фашизмом, зокрема мемуари Г.Жукова "Воспоминания и размышления" в 3-х томах (М., 1990), С.Штеменка "Генеральный штаб в годы войны" (М., 1989), І.Баграмяна "Так начиналась война" (М., 1988), О.Василевського "Дело всей жизни" (М., 1978), К.Мерецкова "На службе народа" (М., 1984).

Зацікавлений читач має можливість ознайомитися також з мемуарами М.Ватутіна, І.Конєва, Р.Малиновського, К.Рокосовського, І.Якубовського, А.Гречка, В.Чуйкова та багатьох інших полководців Великої Вітчизняної війни.

Фонд відділу може запропонувати читачам видання зарубіжних авторів, що по-своєму висвітлювали події ІІ світової війни. Деякі з них: Манштейн Е. "Утерянные победы" (М., 1999), Ліддел Гарт "Вторая мировая война" (М., 1999), Тіпельскірх К. "История второй мировой войны" (М., 2001).

Вражаючими документами сучасності є книги про війну в Афганістані: О.Боровик "Афганістан" (М., 1990), "Война в Афганистане" (М., 1991).

Своєрідним увічненням пам'яті загиблих в Афганістані синів і дочок України є видання "Чорні тюльпани" (К., 1999) і три книги спогадів про воїнів-інтернаціоналістів з Вінниччини військового журналіста – нашого земляка А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998), "Ми пройшли Афган" (Вінниця, 1999), "Повірка, або "Афганці Вінниці" (Вінниця, 2002).

До важливих сфер людських знань, потрібних кожній людині, нале-жить мовознавство. Фонд відділу укомплектований творами видатних мовознавців вітчизняної науки ХІХ-ХХ століть: В.Виноградова, С.Обнорського, Л.Булаховського, І.Білодіда, Г.Винокура, О.Потебні, які відіграли важливу роль у дослідженні історії української літературної мови.

До цього часу зберігає наукову цінність і актуальність ґрунтовне видання Л.Булаховського "Вибрані твори" в 5-ти томах (К., 1975-1983), яке розкриває питання походження української мови, її граматики, лексикології, історії розвитку слов'янських мов.

З ім'ям О.Потебні пов'язані видатні досягнення загальнослов'янської і, зокрема, української та російської філології в другій пол. ХІХ ст. Його класична праця "Из записок по русской грамматике" в 4-х томах (М., 1958-1985) присвячена таким ділянкам лінгвістичної науки, як описова й історична фонетика, теоретична і порівняльно-історична морфологія, діалектологія, етимологія, мова художньої літератури, мова і нація, співвідношення мови і мислення. Літературні, етнографічні та фольклористичні дослідження О.Потебні цінні і для сучасної науки.

Питання культури мовлення у зв'язку з загальною культурою людини, проблеми відродження та розвитку кращих традицій української мовленнєвої поведінки розкриваються в цілій низці видань відділу. Серед них: Бабич Н. "Основи культури мовлення" (Л., 1990); Дороніна М. "Культура спілкування ділових людей" (К., 1997); Галушко В. "Діловий протокол та ведення переговорів" (Вінниця, 2002); Шевчук С. "Українське ділове мовлення" (К., 1997).

Не можна обминути увагою республіканський міжвідомчий збірник "Культура слова", що був заснований АН України та Інститутом мовознавства ім. О.Потебні в 1967 році. У різних його випусках аналізуються сучасні функціональні стилі української літературної мови та її лексичні категорії, приділяється увага правильному вживанню слів і граматичних форм, розглядаються питання теорії і практики перекладу, правопису, вимови. Частина матеріалу аналізує творчу спадщину відомих письменників, мовознавців України і зарубіжжя.

Матеріали п'яти Міжнародних наукових конференцій з питань мовознавства, що відбулися у Києві в 1993-1998 роках, вміщені у збірни-ках під загальною назвою "Язык и культура".

Окрему групу видань з мовознавства становлять енциклопедії, словники, довідники, які користуються незмінною популярністю у читачів: "Українська мова. Енциклопедія" (К., 2000), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х книгах (К., 1993), "Обернений частотний словник сучасної української художньої прози" (К., 1998), "Етимологічний словник української мови" в 7-ми томах (К., 1982), "Словник труднощів української мови" (К., 1989), "Словник-довідник з культури української мови" (Л., 1996), Янко М. "Топонімічний словник України" (К., 1998), Редько Ю. "Довідник українських прізвищ" (К., 1968), Юрченко І., Івченко А. "Словник стійких народних порівнянь" (Х., 1993).

Є у відділі спеціальні видання: "Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки" (К., 1994), "Російсько -український словник наукової термінології: Математика, фізика, техніка, науки про землю та космос" (К., 1998). "Словник української мови" за редакцією Б.Грінченка в 4-х томах (К., 1996-1998) продовжує список лексикографічних пам'яток відділу. У словнику, що містить до 70 тис. слів, подано лексику як літературної, так і народнорозмовної української мови ХІХ ст. та фольклору з перекладом на російську мову. Це перше в українській лексикографії і широко відоме в світі велике зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови. Словники розраховані на наукових працівників, письменників, викладачів вузів, редакторів, фахівців комп'ютерної лінгвістики, мовознавців, студентів -філологів, всіх, хто вивчає питання розвитку мови та її культури.

Фонд відділу налічує певну кількість підручників нової генерації з мовознавства, зорієнтованих на цінності вітчизняної і світової культури: "Сучасна українська мова" (К., 2001), Горпинич В. "Сучасна україн-ська літературна мова" (К., 1999), Пономарів О. "Культура слова" (К., 2001), Буяльський Б., Оверчук А. "Як ми спілкуємося" (Вінниця, 2001), Паламар Л. "Мова ділових паперів" (К., 1996). Підручники розглядають питання фонетики, лексикології, фразеології, словотвору сучасної української літературної мови. Крім викладачів-філологів та студентів, вони можуть бути використані науковцями, лекторами, журналістами та широким загалом читачів, які не байдужі до рідної мови.

Літературознавство у відділі представлено зібранням наукових досліджень спадщини письменників вітчизняної і зарубіжної літератури, монографіями з історії розвитку літературних напрямів та шкіл, критичними нарисами про творчість окремих митців слова.

Значний вклад в літературознавчий процес внесли вчені України.

Одним з відомих українських літературознавців є О.Білецький. "Зібрання праць" в 5-ти томах (К., 1965) розкривають глибину його наукової спадщини в галузі світової і вітчизняної літератури та літера-турної критики. В зібранні містяться праці автора, які є важливим підґрунтям для літературознавців у їх науковій та викладацькій діяльності.

Своєрідність літературного аналізу та манера викладу матеріалу обумовлює довгострокове використання праць О.Білецького науков-цями, знавцями мови і літератури.

Помітний слід в історії української культури залишив видатний український вчений, громадський і культурний діяч М.Драгоманов. Його "Літературно-публіцистичні праці" в 2-х томах (К., 1970) містять оглядові статті про розвиток українського письменства і, попри уперед-жене ставлення до його діяльності, знаходять свого читача.

Фундаментальна праця Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН України "Історія української літератури" у 8-ми томах (К., 1967) розкриває своєрідність української літератури, висвітлює життя та твор-чість видатних українських письменників: Г.Сковороди, І.Котляревського, Є.Гребінки, Л.Глібова, Т.Шевченка, П.Куліша, І.Франка, С.Руданського, М.Вовчка, А.Свидницького, Олени Пчілки, М.Старицького, Л.Українки, М.Коцюбинського.

Окремий розділ присвячений творчості письменників радянського періоду: П.Тичини, М.Рильського, М.Куліша, В.Сосюри, М.Стельмаха. Багатотомна праця і донині користується попитом не лише у науковців, але й студентів філологічних факультетів вузів.

Серед численних книг цієї тематики, що зберігаються у відділі, особливе місце займають "Матеріали до вивчення історії української літератури" в 5-ти томах (К., 1959). Вони складаються з літературно -критичних статей, архівних документів, в яких розглядаються факти і явища з історії української літератури від давнини до початку ХХ століття.

У збірнику вміщені ґрунтовні статті О.Білецького, П.Житецького, І.Франка, М.Гудзія про розвиток літератури Київської Русі ХІ-ХІІІ ст., становлення Києво-Могилянської Академії.

Заслуговує на увагу і міжвідомчий республіканський збірник "Українське літературознавство" (К.; Л., 1964-1986) видавництва Львівського університету. Більшість статей збірника стосуються різних питань становлення і розвитку української літератури. Збірник піднімає також питання психології творчості та художньої майстерності окремих письменників (В.Стефаника, М.Коцюбинського, П.Мирного та ін.), містить публікації листів письменників. Безперечно, викладачі вузів, аспіранти, студенти, історики, літературознавці, всі, хто займається вивченням історії класичної та сучасної української літератури, знайдуть багато корисного на сторінках збірника.

Великий пласт, що сягає ста тисяч видань, складає у відділі художня література – книги і літературно-художні часописи. У всій своїй повноті, у всьому своєму багатстві представлена тут українська, російська і світова художня література.

Зібрані разом, творіння класиків літератури дають можливість проникнути в глибини їх творчості, відновити історію видання творів, осмислити значення цих книг для тієї епохи, що їх породила, і для дня нинішнього.

За майже віковий відрізок часу зусиллями багатьох поколінь бібліотечних працівників зібрано тут найкращі зразки творів всесвітньо відомих класиків – від повного зібрання їх літературних праць до окремих невеликих видань.

Відділ нині зберігає унікальний фонд багатотомних академічних видань, перші томи яких побачили світ напередодні війни, а останні, невдовзі по війні були завершені. Це: "Полное собрание сочинений" Л.Толстого в 90-та томах (М., 1935-1958), "Полное собрание сочинений" О.Пушкіна в 16-ти томах (М., 1937-1949), "Повне зібрання творів" Т.Шевченка в 10-ти томах (К., 1939-1963), "Полное собрание сочинений" А.Чехова в 20-ти томах (М., 1944-1951). Названі видання зберігаються у відділі і є його гордістю.

Знищені у роки війни, бібліотечні фонди вже в 50-60-і роки відновлю-валися небувалими темпами. Свідченням тому є велика кількість багатотомних видань українських класиків, які має відділ зберігання основного фонду: "Твори" Є.Гребінки в 5-ти томах (К., 1951-1957), "Твори" П.Мирного в 5-ти томах (К., 1954-1955), "Твори" І.Франка в 10-ти томах (К., 1956-1959), "Зібрання творів" П.Грабовського в 3-х томах (К., 1959-1960), "Твори" М.Коцюбинського у 10-ти томах (К., 1956-1959), "Твори" Л.Українки у 10-ти томах (К., 1963-1965), "Твори" М.Старицького у 8-ми томах (К., 1963-1965), "Твори" Марка Вовчка в 7-ми томах (К., 1964-1967).

Є у відділі багато академічних видань зарубіжних авторів, що вийшли в ті ж роки. Це і "Собрание сочинений" Е.Золя в 26-ти томах, "Собрание сочинений" Ч.Діккенса в 30-ти томах, "Собрание сочинений" В.Скотта в 20-ти томах. Цей список продовжують багатотомні твори Д.Лондона (14 т.), Д.Голсуорсі (16 т.), Г.Гейне (10 т.), Ф.Стендаля (15 т.), Г.Манна (8 т.).

Видання класичних творів 50-60 років ХХ ст. цікаві своїми ґрунтовними передмовами, науково-аналітичними статтями про творчий та життєвий шлях представників різних літературних напрямків.

Надзвичайно цінним інформаційним ресурсом відділу є художня література, що вийшла у серіях: "Библиотека всемирной литературы", "Бібліотека української літератури", "Библиотека классики", "Литера-турные памятники", "Литературное наследство", "Жизнь замечательных людей", "Сто великих".

"Библиотека всемирной литературы" ("БВЛ") знайомить читача з перлинами світової літературної спадщини багатьох століть. В її 200-х томах зібрані біля 26 тисяч пам'яток світової культури. До того ж, "БВЛ" досить оригінально і яскраво ілюстрована. В її книгах широко використані кращі зразки вітчизняного і зарубіжного образотворчого мистецтва різних жанрів. У відділі зберігається повний комплект цього безцінного видання.

З 1982 по 1997 рік відділ активно поповнювався виданнями з багатотомної академічної "Бібліотеки української літератури", яка ввібрала в себе золотий фонд майстрів художнього слова України різних періодів.

Особливістю і цінністю цього видання є те, що поряд з іменами відомих класиків української літератури, в окремих його випусках друку-ються історіографічні, полемічні, паломницькі твори невідомих багатьом Герасима Смотрицького, клірика Острозького, Івана Вишенського, Даміана Наливайка. Звільнена від церковних догм, світська література ХVІІІ ст. представлена тут творами Ф.Прокоповича, Г.Кониського, С.Величка, І.Некрашевича. "Бібліотека..." містить також праці тих, що раніше замовчувалися або хибно трактувалися в літературі. Це дослід-ницькі роботи пам'яток давньої літератури В.Крекотеня, О.Мишанича, В.Микитася тощо.

Любителі художнього слова по праву оцінять ті окремі видання, що останнім часом надійшли до відділу зберігання з "Пушкинской библиотеки". Їх у відділі небагато, але кожна книга цієї серії – шедевр літературної майстерності, художнього оздоблення і поліграфічного виконання.

Носіями різноманітної і захоплюючої інформації є видання серії "Сто великих". З цієї серії відділ одержав "Сто великих чудес света" (М., 2000), "Сто великих дворцов мира" (М., 2001), "Сто великих катастроф" (М., 2002). Названі видання підготовлені одним автором – Н.Іоніною, яка лише назвами своїх збірок вже інтригує читача і, безперечно, не розчаровує тих, хто їх прочитав.

У відділі зберігаються також книги М.Непомнящого "Сто загадок истории" (М., 2002) і "Сто великих тайн" (М., 2003), І.Мусського "Сто великих заговоров" і "Сто великих диктаторов" (М., 2002), Д.Саміна "Сто великих памятников" (М., 2001), І.Семашка "Сто великих женщин" (М., 2002).

Видання книг серії "Сто великих" продовжується, що обіцяє знайом-ство з цілим світом цікавого і загадкового.

Назване з розділу художньої літератури, – невеличка частка скарбів, які має відділ. Ще сотні світового рівня літературних імен, тисячі їх безсмертних творінь очікують зустрічі зі своїм читачем.

Окрім художньої книги, зберігається у відділі великий масив літературно-художніх журналів. Це – своєрідний літопис часу, жива історія сучасності.

Давно знайомими назвами представлені у відділі російські часописи: "Новый мир" (1943-1959), "Октябрь" (1943-1985), "Звезда" (1957-1979), "Наш современник" (1956-1979), "Аврора" (1973-1994), "Знамя" (1975-1979). Нерідко саме журнали давали путівку в життя новим творам багатьох поетів, письменників, публіцистів, відкривали нові імена в літературі.

Українські часописи представлені у відділі назвами: "Дніпро" (1944-1969), "Вітчизна" (1946-1959), "Прапор" (1956-1974), "Жовтень" (1951-1959). В різні періоди на їх сторінках друкувалися твори М.Рильського, В.Сосюри, О.Вишні, А.Малишка, М.Стельмаха, Г.Тютюнника, подавалися переклади творів зарубіжних авторів.

Не можна не назвати й ті популярні журнали, які завоювали незмінну любов читацької аудиторії. З них: "Україна" (1943-1974), "Огонек" (1942-1984), молодіжні часописи: російський – "Смена" (1943-1989) та український – "Зміна" (1953-1965).

Літературний процес ХХ століття не можна уявити в усій його повноті і розмаїтті без цілої плеяди видатних письменників, творчість яких в роки тоталітаризму довгий час замовчували, яким перешкоджали творити, переслідували, а то й фізично знищували. Серед них:

Б.Антоненко-Давидович, В.Підмогильний, Є.Плужник, В.Свідзинський, М.Хвильовий, І.Багряний, В.Винниченко, М.Вороний, Є.Сверстюк, В.Стус, І.Світличний, В.Симоненко, М.Драй-Хмара, М.Зеров, М.Руденко, Б.Лепкий, О.Теліга і ще, і ще...

За творами кожного з цих авторів – трагічна доля талановитої особис-тості. Сьогодні їх літературна спадщина досить повно представлена у Бібліотеці, зокрема у відділах обслуговування.

У відділі зберігання є ряд цінних видань, в яких подаються узагаль-нені матеріали про письменників України, – безневинних жертв тоталітарного режиму.

Одним з перших до цієї теми звернувся М.Жулинський у книзі "Із забуття – в безсмертя" (К., 1999). Ціла плеяда письменників України – жертв сталінських репресій вперше поіменно представлена в книзі "...З порога смерті..." (К., 1991). Матеріали про письменників, вчених, просвітителів І.Огієнка, І.Крип'якевича, М.Драгоманова, В.Охрамовича та ін. вміщені в книзі В.Качана "І воскресне ім'я твоє... Повертаючись з небуття" (К., 1993). Книга українського історика Ю.Шаповала "Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії" (К., 2001) на основі архівних джерел веде мову про трагічну долю М.Скрипника, Л.Курбаса, С.Міхоелса та ін.

Є у відділі і навчальний посібник "Гроно нездоланних співців" (К., 1997), до якого увійшли літературні портрети 25 реабілітованих письменників, твори яких нині включені до шкільних програм.

Продовжують тему літературних імен, повернутих на Батьківщину, російські видання: Соколов А. "Судьбы русской литературной эмиграции 1920 годов" (М., 1991) та енциклопедичний біографічний словник "Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века" (М., 1997). На його сторінках – чотириста біографій діячів російського зарубіжжя, які зробили вагомий внесок у скарбницю світової культури: І.Бунін, О.Купрін, А.Ремізов, М.Цветаєва, З.Гіппіус, В.Ходасевич, І.Шмельов та ін.

Оригінальною частиною фонду є колекція мініатюрних видань – творів друку, розміри яких не перевищують 100х100 мм. Зібрання мініатюр налічує близько 400 примірників. У міні-форматі зберігаються книги українських, російських та зарубіжних класиків літератури: О.Пушкіна, М.Лермонтова, М.Гоголя, Т.Шевченка, О.Гончара, Р.Кіплінга, Е.Золя. Чудове поліграфічне виконання міні-книги І.Котляревського "Енеїда" (К., 1994). В цій колекції є "Гетьмани України" (К., 1995), "Народна лірика" (К., 1982), "Народні повір'я" (К., 2000), А.Бадалова "Путешествие в мир микрокниг" (М., 1991), "Миниатюрные книги СССР" (М., 1989). Користувачам бібліотеки відділ може запропонувати широкий вибір інших видань міні-книжок.

Колекція книг з автографами збиралася протягом всього існування Бібліотеки. Ці книги свого часу були подаровані Бібліотеці відомими вітчизняними та зарубіжними літературними діячами, письменниками -земляками. Чимало книг (біля 400 прим.) з автографами відомих літераторів надійшло у фонд в складі книжкового зібрання нашого зем-ляка К.Кисільова. В дарунку бібліофіла книги з автографами М.Шагінян, К.Симонова, М.Горького, Ю.Семенова, І.Вільде, Ч.Айтматова, І.Ільїнського, В.Шкловського, Л.Леонова, К.Ваншенкіна, О.Фадєєва, О.Твардовського. Дарчі написи авторів стоять на книгах М.Бажана, О.Гончара, П.Панча, А.Малишка – українських письменників, чия творчість набула світового значення. Окрім колекції К.Кисільова, у відділі є багато інших видань з автографами їх авторів. Серед них – видання Ю.Андруховича, О.Бродецького, Л.Костенко, М.Вінграновського, Д.Дереча, В.Лазаренка, А.Гарматюка, М.Студецького, С.Стехова, Г.Усача, Н.Гнатюк, О.Кундзіча та ін.

Особливе місце серед видань відділу займає картографічна продук-ція – карти, атласи, плани міст, транспортні схеми, туристичні маршрути.

До послуг користувачів Бібліотеки широкий спектр загальних, фізичних, фізико-географічних, політичних, політико-адміністративних, соціально-економічних, навчальних карт та атласів: "Атлас світу" (К., 2001), "Європа. Фізична карта" (К., 1989), "Атлас России" (М., 2001), "Україна. Загальногеографічна карта" (К., 2002), "Україна. Політико-адміністративна карта" (К., 2001). "Гидрохими -ческий атлас СССР" (М., 1990) цікавий розділом "Поверхностные воды Украины".

Ряд кліматичних атласів містять інформацію щодо температурного режиму в різних регіонах нашої планети, історичні карти розповідають про країни стародавнього світу. Є навчальні карти на допомогу засво-єнню шкільних програм з історії, географії, економіки.

Відділ зберігання має у фонді фундаментальні видання атласів, що поєднують в собі науковість, високий рівень поліграфічного виконання, вичерпність інформації. Для прикладу, "Атлас мира" (М., 1954) складається з 283 карт материків, океанів, окремих частин та країн світу. Атлас носить довідковий характер, має покажчик вміщених у ньому географічних назв. "Учебный атлас мира" (М., 1967) містить 157 карт земної кулі.

Першою в Україні лінгвогеографічною працею, що охоплює територію поширення української мови, а також переселенські говірки за межами нашої держави, є "Атлас української мови" в 3-х томах (К., 1984-2001). В ньому відбито стан українських говорів 40-70 років ХХ ст. на всіх рівнях мовної структури. Розрахований на мовознавців, фольклористів, викладачів вузів.

Відділ зберігає також мініатюрні атласи (розміром до 90 мм), які присвячені зарубіжним країнам: "Географический атлас стран Азии" (М., 1984), "Географический атлас Америки" (М., 1985), "Географи -ческий атлас Западной Европы" (М., 1985), "Географический атлас Австралии, Океании и Антарктиды" (М., 1987). В серии "Государства и территории" вийшли міні-атласи Америки та Африки.

Найбільш змістовно в картографічних виданнях представлена територія України, її області, міста, населені пункти. Відділ отримує цікаві за змістом та поліграфічним оформленням видання України та Вінницького ДНВП "Картографія". Це – плани міст, путівники, туристичні маршрути, транспортні схеми: "Україна. Європа. Атлас автомо-більних шляхів" (К., 2002), "Київ. Карта для автомобіліста" (К., 2002), "Крим. Туристична карта" (К., 2002).

В серії "Міста України" представлені плани-схеми всіх обласних центрів та населених пунктів нашої держави з детальною інформацією про розташування вулиць, транспортне сполучення, розміщення об'єктів комунального господарства.

Перелік виданих карт, атласів більш як за десятиріччя, можна знайти в "Картографической летописи" (1983-1991). Крім інформації про карти та атласи, в ній подані покажчики географічних назв, імен складачів карт, редакторів та художників. "Картографическая летопись" корисна працівникам поліграфічних фабрик, видавництв та друкарень.

Різноманітні за тематикою та призначенням карти та атласи дають можливість простежити розвиток картографії, що залишила нам матеріали, які відображають характерні риси історичного, економічного та культурного розвитку країн світу в різні періоди.

Наукова діяльність, теоретичні дослідження, складання підручників, ретроспективне поповнення та формування фондів бібліотек неможливе без бібліографії, що є своєрідним ключем до знань.

Фонд відділу містить ряд ретроспективних бібліографічних видань, з яких немало цінних. "Книжная летопись" (1943-2000) дає вичерпну інформацію про книги та брошури, що вийшли друком на території колишнього Союзу. З 1945 по1986 рр. відділ зберігає "Ежегодник книги СССР". Статті, документи, художні твори, рецензії, що були надруковані на сторінках газет та журналів, подані в "Летописи газетных статей" (1943-1999), "Летописи журнальных статей" (1946-1999), "Летописи рецензий" (1946-1990). Унікальною є "Летопись изобразительного искусства Великой Отечественной войны", окремі випуски якої за 1942-1944 роки зберігаються у відділі.

Національна бібліографія України представлена літописами Книжко-вої палати України, які в різні роки виходили під різними назвами, зокрема: "Літопис друку УРСР. Книги" (1946-1953), "Літопис друку УРСР. Газетні статті" (1944, 1946-1947, 1949-1953), "Літопис друку УРСР. Журнальні статті" (1942-1944, 1948-1950, 1953). "Літопис книг", "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей","Літопис рецензій" (до 1991 року).

Інформація про видання образотворчого мистецтва як України, так і народів колишнього Союзу, зосереджена в цілому ряді літописів: "Летопись изобразительного искусства" (1946-1965), "Літопис образотворчого мистецтва" (1954-1965), "Літопис образотворчих видань" (1978-1987), "Літопис друкованих творів образотворчого мистецтва" (1968-1977 ). Всі літописи з 1991 року знаходяться відпо-відно у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслугову -вання, літератури та інформації з питань мистецтв.

Серед ретроспективних видань відділу привертає увагу "Библиография советской библиографии" , випуски якого зберігаються з 1946 по 1998 рік. У фонді відділу представлені також тематичні бібліографічні покажчики за багато років.

Величезний масив літератури, що зберігається у відділі, знаходиться у постійному русі. Цінні видання відбираються і залишаються тут назавжди, ті ж, що вийшли у світ з тимчасовою місією, мають коротке життя і списуються, як списуються і фізично зношені. Реставровані повер-таються до читача. Відділи обслуговування час від часу переглядають свої ресурси, і видання, що активно не використовуються, повертають до відділу основного зберігання, від нього ж постійно отримують нову літературу.

У відділі зберігається основна частина архівних документів самої Бібліотеки: плани і звіти про її діяльність, накази і розпорядження дирекції, що стосуються розвитку Бібліотеки, її структурних змін, фінансо-вих і кадрових питань, власні друковані видання всіх структурних підроз-ділів ОУНБ, – все те, що є предметом глибокого вивчення для створення ще однієї колективної праці – історії Бібліотеки за її віковий період.

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ

Л.Б.Сеник, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

З перших років існування Бібліотека поповнювалася раритетами і книгами, які нині є пам'ятками друку та писемності. Протягом багатьох років рідкісний і цінний фонд формувався з різних джерел – це і нові надходження, і передані в дар власниками колекції книг, і придбані в букіністичних магазинах, і ті, що надійшли з обмінних фондів інших бібліотек та установ.

Шлях довжиною в століття сформу-вав той фонд рідкісних і цінних видань, який Бібліотека має сьогодні, а це – близько 60 тис. книг, альбомів репро-дукцій, періодичних видань, нот та ін.

Ціною великих зусиль працівникам Бібліотеки вдалося, незважаючи на лихоліття Великої Вітчизняної війни, зберегти надзвичайно цінні книжкові фонди, які під час німецько-фашистської окупації були перенесені в "Мури" (нині приміщення обласного архіву). На жаль, не вдалося зберегти каталоги і картотеки, які були спалені окупантами разом з центральним приміщенням Бібліотеки в 1944 році. Лише 1958 року у книгосховищі відбудованої Бібліотеки було виділено рідкісні та особливо цінні видання, розпочато створення довідково-бібліогра -фічного апарату на ці книги.

В наш час спостерігається зростання ролі стародруків, рідкісних і цінних книг у розвитку національної культури, науки, освіти. Виходячи з цього, у 2000 році в бібліотеці розпочалося відокремлення відповідних документів з відділу зберігання основного фонду, проводився відбір профільних видань з інших структурних підрозділів з метою створення самостійного відділу рідкісної і цінної книги.

Основними його завданнями є забезпечення оптимальних умов зберігання та використання документів, всебічне розкриття історико-культурного значення книжкових зібрань, організація інформаційно -бібліографічного обслуговування користувачів.

Фонд рідкісних і цінних видань Бібліотеки сьогодні є зібранням друкованих, рукописних та інших видів документів українською, росій-ською та багатьма іноземними мовами і охоплює всі галузі знань.

Серед пам'яток друку – інкунабули і палеотипи, книги кирилівського шрифту XVI-XVIII ст., книги "гражданського" шрифту XVIII- першої чверті ХІХ ст., прижиттєві і рідкісні видання творів класиків української, росій-ської та світової науки, літератури і мистецтва, політичних і громадських діячів, українські та російські видання 1917 року, періоду громадянської війни 1918-1920 рр., рідкісні періодичні видання, альманахи і збірники XVIII-XX ст., цінні видання ХХ- поч. ХХІ ст.

За хронологією зібрання відкриває одна з найвідоміших інкунабул -велетнів – "Книга хронік" (Нюрнберг, 1493), ілюстрована численними гравюрами із зображенням біблейських і середньовічних міст, портре-тами історичних діячів від початку світу.

У відділі є зібрання книг кирилівського і латинського шрифтів. Палеотипи (іноземні книги першої пол. ХVI ст.) представлені творами К.Горація Флакка (Венеція, 1519), Альфонса де Кастро (Лейден, 1546).

Серед рідкісних іноземних книг другої половини XVI-XVII cт. – "Порядки і статті права Магдебурзького і імператорського" Б.Гроїцького (Краків, 1562), "Торгова книга" Д.Манцоні (Венеція, 1574), "Трактати" Й.Ботері (Урсель, 1602), "Шість книг небесної фізіогномії" І.Баптісти (Неаполь, 1603), "Коротка історія північних народів" О.Магнуса (Лейден, 1645), "Історія кардинала герцога де Рішельє" (Париж, 1660), "Загальний покажчик назв рослин" (з цитатами класи-чних авторів, починаючи з Гіппократа) Меленція Хрістіана (Берлін, 1682), "Найвизначніші родини Галії" Ф.Спенсера (Франкфурт-на-Майні, 1689), твори І.Гардані (Лейден, 1663), Б.Каспара (Нюрнберг, 1628, 1679).

Особливо цінними є "Опис Європейської Сарматії" О.Гвагніні (Спіра, 1581), виданий латинською мовою, який містить герб і опис Поділля та "Опис земної кулі" А.Абрагама (Антверпен, 1595) – географічний атлас латинською мовою, виданий фірмою Плантенів, де позначена Подолія і подається її опис.

У фонді рідкісних і цінних видань зібрані стародруки, що мають історико-культурну цінність – видання античних та середньовічних пам'яток як наукових, так і художніх – Вергілієва "Енеїда" (Краків, 1590), твори Арістотеля (1597) грецькою та латинською мовами, Промови та Листи до друзів Цицерона (Париж, 1684, 1685).

Неперевершеними шедеврами поліграфічного мистецтва є "ельзевіри" (видання знаменитої голландської династії кінця XVI – поч. XVIII ст.) – "Хронологія римських подій" Є.Убона (1619), твори П.Вергілія Марона (Лейден, 1636), "Коментарі двадцяти п'яти книг на юридичні теми" А.Перезія (Амстердам, 1669), "Твори Вуатюра" (Амстердам, 1679).

Одними з найцінніших пам'яток українського книгодрукування, що зберігаються у фонді відділу, є кириличні видання старих друкарень у Києві (лаврська), Львові (друкарня братства, з 1790 – Ставропігійського інституту), Почаєві (Успенського монастиря). До них належать: "Тріодіон..." (Почаїв, 1744), "Тріодь пісна" (Л., 1753), "Тріодіон цвітний" (Почаїв, 1768), "Літургікон або Служебник..." (Почаїв, 1778).

Перлиною кириличного друку є "Арифметика" Л.Магницького (1703), названа М.В.Ломоносовим "вратами учености", яка була видана за наказом Петра І і являла собою енциклопедію знань того часу з питань арифметики, геометрії, тригонометрії. Тут вперше застосовані арабські цифри.

Заслуговують на увагу іноземні видання ХVIII ст. – "Трактати морської і комерційної справи" Ч.Моллі в 3-х ч. (Лондон, 1707), "Благочестиві вправи на всі дні..." Дж.Круїзе (Венеція, 1725), "Роздуми з друзями" Горація (Амстердам,1728), "Походження слов'ян" Д.Христофора (1745), "Генеральна конфедерація" (Варшава, 1764), "Зібрання творів Вольтера". Т. 2. (1785), "Повне зібрання творів Гомера". Т. 1. (Париж, 1786), "Поезії Петрарки" . Ч. 1. (Парма, 1790).

У зібранні книг "гражданського" шрифту (модернізованого виду кирилиці XVIII – першої чверті ХІХ ст.) представлені видання друкарень Імператорської Академії наук (С.Пб.), Московського університету, Морського Шляхетного Кадетського Корпусу та Морської друкарні (С.Пб.). Серед них – "Россійская грамматика" М.Ломоносова (С.Пб., 1755), "Метафи-зика" Х.Баумейстера (М., 1764), "Указы… Екатерины Алексеевны… и Петра Втораго... с 1725 по 1730 гг." (С.Пб., 1777), "Книга Уставъ морскій" (російською та голландською мовами) (С.Пб., 1785), "Исторія Россійская" М.Щербатова (С.Пб., 1786-...), "Родословная книга Князей и Дворян Россійских и выезжих…" Ч. ІІ. (т. зв. "Бархатная книга") (М., 1787), "Устав Военнаго Флота по Высочайшему повеленію Государя Императора Павла Перваго" (С.Пб., 1797), "Русская летопись по Никонову списку". Ч. 1, 5, 6, 7. (С.Пб., 1788, 1792), "Регламент Благочес -тивейшаго Государя Петра Великаго... о управленіи Адмиралтей -ства и Верфи..." (С.Пб., 1795), "Полное собраніе сочиненій" М.Ломоносова. Ч. 1, 2; 4, 6. (С.Пб., 1803-1804), "Опыт морской практики" у 2-х ч. П.Гамалеї (С.Пб., 1804), "Основанія геометріи" С.Гур'єва (С.Пб., 1811), твори І.Богдановича (М., 1818, 1819).

Варто відмітити видання, які вважаються бібліографічною рідкістю, а саме: "Объявленіе розыскного дела и суда… на царевича Алексея Петровича…" (С.Пб., 1718), "Историческое описаніе города Пскова…" Ч. 1-6. (С.Пб., 1790), "Сравнительный словарь всех языков и наречій" в 4-х ч. (С.Пб., 1790-1791), "Краткое землеописаніе Россійскаго Государства" (С.Пб., 1793), "Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссийския Имперіи, начатый в 1797 г." в 3-х ч. (1797-1799), "Опыт россійской библіографіи" В.Сопікова в 4-х ч. (1813-1814).

Біля 60 видань творів великого українського поета Т.Г.Шевченка становлять колекцію Шевченкіани. ЇЇ окрасою є прижиттєві та рідкісні видання, такі як "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки" (Лейпціг, 1859), "Кобзарь" (С.Пб., 1860), "Кобзар: З додатком споминок про Шевченка писателів Тургенєва і Полонського" (Прага, 1876), "Маленький Кобзар" (Кам'янець-Поділ., 1919), "Історичні поеми" (Коломия, 1914) та ін.

Серед прижиттєвих та рідкісних видань творів класиків української літератури – книги М.М.Коцюбинського "Для загального добра" (Чернігів, 1904), "Дебют" (С.Пб.;Л., 1911), П.О.Куліша (в т. ч. "Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад". Ч. 2, 3 (К., 1918), І.С.Нечуя-Левицького "Новина" (К., 1918), І.Я.Франка "Коваль Бассім" (Л., 1911), "Давнє й нове. Мій ізмарагд" (Л., 1911), "К свету" (М., 1905), В.С.Стефаника "Дорога" (Л., 1917), "Вибрані твори" (1927), "Рассказы" (М.;Л., 1930), О.Ю.Кобилянської "Юда" (К., 1917)), М.Грушевського "З старих карток", "Sub divo" (К., 1918), С.Руданського "Співомовки" (К., 1918).

Цікавими є прижиттєві видання російських письменників: твори О.С.Пушкіна, "Последнія песни" М.Некрасова (С.Пб., 1877), "Стихи о Россіи" О.Блока (Петроград, 1915), "Петербург" А.Бєлого (Петроград, 1916) та ін.

Окрему групу пам'яток складають книги релігійного змісту. Це, крім зазначених вище, українські видання – "Молитвослов" (Почаїв, 1873), "Біблія" (англ. мовою) (Лондон, 1611), "Євангеліє" (1780), "Євангеліє слов'янське" (1843), "Требник" (К., 1901), "Господа нашого Іісуса Христа Святе Євангеліє від Матфея" (слов'янською й українською мовами) (М., 1906), "Краткая Церковная Россійская Исторія" митрополита Платона (М., 1823), "Словарь историческій о бывшихъ в Россіи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россійской церкви" Т. 1. (С.Пб., 1827), "Неисходимый індиктіон или пасхалія зрячая…" (М., 1799), "Библейская исторія при свете новейшихъ изследованій и открытій. Новый завет" А.П.Лопухина (С.Пб., 1895), "Книга житія святих на три місяці других: грудень, січень, лютий..." (М., 1840).

У фонді рідкісних і цінних видань зберігаються фрагменти бібліотек навчальних закладів, про що свідчать печатки і штампи на виданнях: "Фундаментальная библиотека Немировской гимназии", "Ученическая библиотека Немировской гимназии", "Библиотека Винницкого Реального Училища Подольской губернии", "Biblioteka Tulczynska", а також фрагменти власних зібрань з екслібрисами: "Изъ книгъ графа Григорья Сергеевича Строганова", "Изъ книгъ Н.Н.Небученова", "Exlibris Alexandra Russanovskago", "Exlibris Adolf Perlovski" та особистих бібліотек графа Л.П.Гейдена, В.П.Дезіна, К.Подвисоцького, книги з автографами (дарчими та пам'ятними написами, маргіналіями) С.Потоцької, Й. де Вітте, С.Стемповського та ін.

Значну частину рідкісного і цінного фонду складають книги, що побачили світ в друкарнях таких відомих видавців, як Брокгауз та Ефрон, Вольф, Глазунов, Мамонтов, Маркс, Павленков, Плавильщиков, Ситін, Сойкін та книги, які вийшли у видавництвах "АCADEMIA" (Москва), "Вік", "Дзвін", "Час", "Сяйво", "УАН" (Київ), "Рух", "Просвіта" (Львів), "Сіяч" (Черкаси) та ін.

Велику цінність мають рукописні документи. Вони представлені у фонді відділу книгами "Путешествие изъ С.Петербурга въ Москву" О.М.Радищева (список з друкованого видання 1790 р., яке було спалене за наказом Катерини ІІ), "Загальна історія землі і її частин" (1710), "Русская исторія. Лекціи" Соловйова (М., 1848).

Одним з найцікавіших є зібрання видань, які відрізняються художнім оформленням і поліграфічним виконанням, у т. ч. ілюстровані видання, мініатюрні та книги-велетні, факсимільні видання пам'яток друку та писемності, а також незвичайні зразки палітурного мистецтва. До таких видань належать "Святе письмо вітхого і нового заповіту" (1873-1874) з 230 малюнками Г.Доре, "Новий трактат з історії і археології. Геральдика" Т. 1. (Париж, 1845), "Потерянный рай и Возвращенный рай» Дж.Мільтона (С.Пб., 1895) з 50 мал. Г.Доре, "Мертвыя души" М.Гоголя (М., 1900), ілюстроване найвідомішими художниками того часу, "Материалы для русской иконографии" в 6-ти кн. (С.Пб., 1884), "Біблійні жінки" (Париж, 1846), "Героїні творів Байрона" (Лондон, 1836), "Зібрання творів Вольтера" Т. 2. (Б. м., 1785) з гравюрами Моро, а також книги для дітей: "Казки" Ш.Перро (Париж, 1867) з мал. Г.Доре, "Легковажність мадемуазель Люсі" (Париж, 1892), "Іграшки. Історія. Виробництво." (Париж, б. р.).

Зразком мініатюрних видань є так звана "Дорожня бібліотека". Це 63 книжечки кращих зразків класичної літератури англійською та фран-цузькою мовами, виданими в першій половині ХІХ ст., що зберігаються в спеціальному, обтягнутому шкірою, ящику.

Унікальними за оформленням є книги із золотими обрізами і металевими прикрасами на оправі, косинцями та застібками.

Основною метою формування фонду відділу є найбільш повне зібрання документів – пам'яток писемності. Частково це досягається шляхом комплектування фонду рідкісних і цінних видань факсимільними та репринтними виданнями, такими як "Остромирове Євангеліє" 1056-1057 рр. (2-е фотолітографічне видання) (С.Пб., 1889), "Кодекс Вишеславський" 1085 р. (Прага, 1970), "Четвероевангелие царя Ивана Александра" (Софія, 1980), "Житие Александра Невского. Текст и миниатюры Лицевого летописного свода ХVI в." (С.Пб., 1992), "Киевская Псалтирь" 1397 р. (М., 1978), "Жития Кирилла и Мефодия" – рукопис ХІІ-ХV ст. (М., 1986), "Сказание о Борисе и Глебе" – факсимільне відтворення житейних повістей з Сильвестров -ського збірника (2-га пол. XIV ст.) (М., 1985), "История искусств" П.Гнедича в 3-х томах (Красноярськ, 1994) та ін. Факсимільні і репринтні видання дають змогу задовольнити запити користувачів на книги з обмеженою видачею, або ті, що за якихось причин не видаються.

Останнім часом до бібліотеки надходять нові видання, які, по праву, вважаються цінними і поповнюють фонд відділу рідкісних і цінних видань. Такими є деякі книги, що надійшли по Мегапроекту "Пушкінська бібліотека" , а саме: "История ХХ века: Люди. События. Факты." (М., 1999), "Жизнь Иисуса Христа" Ф.В.Фаррара в 2-х т. (М., 1999), "Русские святые" (С.Пб., 2000), "Энциклопедия символов, знаков, эмблем" (М., 2000), "500 шедевров" (М., 1997) та ін.

Важливою складовою частиною інформаційного ресурсу відділу є підсобний фонд. Він включає наукові, бібліографічні, методичні та інструктивні матеріали, довідкові видання з історії друку та писемності, каталоги, списки рідкісних і цінних видань і рукописів, описи державних і приватних зібрань, призначені для інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, а також для працівників відділу в їх науковій і практичній роботі. Серед них – "Русскія книжныя редкости" Н.Б. (М. 1902), "Редкия русскія книги и летучія изданія XVIII века" (М., 1905) – факсимільне видання 1989 р., "Исторія книги в Россіи" С.Ф.Либровича (М., 1913, 1914), "Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI-XVIII вв." Х.Титова (К., 1924), "Запрещенная книга в России 1825-1904" Л.М.Добровольского (М., 1962), "Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв." (М., 1976), "Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні" в 3-х томах Я.Запаска, Я.Ісаєвича (К., 1984), "Общество и книга от Гутенберга до Интернета" (М., 2001) та ін.

У фонді рідкісних і цінних видань зберігається біля 11 тис. журналів. Основну частину складають російські видання, такі як "Вестникъ знанія", "Вестникъ Европы", "Дело", "Историческій вестник", "Москвитянинъ", "Отечественныя записки", "Русская старина", "Современникъ" тощо.

Українська періодика представлена такими журналами, як "Вера и разумъ" (Х., 1886-1887) – богословсько-філософський журнал Харківської духовної семінарії, "Вестникъ опытной физики и элементарной математики" (О., 1886-1916), "Дзвін" (К., 1913-1914) – літературний науково-артистичний журнал-місячник, "Экономическая жизнь Подолии" (Кам'янець-Поділ., 1914, 1915, № 1 1918), "Земля" (Вінниця, 1918, № 1, 2) – вісник Подільського губернського земельного комітету, "Кіевская старина" (К., 1882-1906) – літературно-мистецький місячник, "Україна" (К., 1907, 1914, 1917), "Хозяйство Подоліи" (Вінниця, 1922, № 1), "Червоний шлях" (Х., 1923-1936) та ін.

Особливо цінними є номери суспільно-політичного та науково-літературного щомісячного часопису "Основа" (С.Пб., 1861-1862), який мав вагомий вплив на культурно-літературний процес і національно -визвольний рух в Україні того часу; український альманах "Рада." Ч.1 (К., 1883) з автографом М.Старицького; збірник "Кіевлянинъ" (К., 1840), виданий М.Максимовичем.

Доступу користувачів до документних ресурсів відділу сприятиме електронна база даних "Рідкісна і цінна книга", створення якої розпочато у 2001 році. На сьогодні в базі даних відображено більше 3 тис. найцінніших книг. Ведеться підготовка окремих видань до створення повнотекстових електронних варіантів.

Організація спеціалізованого відділу відкриває нові перспективи для вичення та дослідження рідкісного і цінного фонду Бібліотеки. Після завершення відбору документів, діяльність відділу беде зосереджена на:

· створенні повноцінного довідково-бібліографічного апарату відділу;

· організації колекцій пам'яток писемності та друку;

· складанні бібліографічних посібників, в т. ч. каталогів окремих зібрань Бібліотеки;

· виявленні видань для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА

О. Г. Ніколаєць, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

Дедалі вагомішу роль у суспільно -політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявляти, збирати, зберігати і надавати у користування читачам всі інформаційні ресурси, які пов'язані з рідним краєм і є основою краєзнавчої роботи обласної біблі-отеки як провідного центру біблі-отечного краєзнавства в регіоні.

Краєзнавчий фонд ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва налічує біля 10 тисяч примірників книг, брошур, періодичних, рукописних, картогра-фічних, нотних та інших видань. Це документи, безпосередньо пов'язані змістом з Вінниччиною (незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості); чи опубліковані на території нашого краю (незалежно від змісту, виду, способу видання, мови, в т. ч. малотиражні, відомчі та ін.). Краєзнавчі фонди унікальні за своєю сутністю. Маючи історичну, культурну та джерелознавчу цінність, вони ніколи морально не застарівають, а тому підлягають постійному зберіганню.

Основним структурним підрозділом, який організовує, координує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу в Бібліотеці, є відділ літератури та інформації з питань краєзнавства, створений у 1981 році. У ньому зібрано більше 4 тис. краєзнавчих документів, які найактивніше використовуються читачами.

Формування краєзнавчого ресурсу здійснюється з різних джерел: через книжкові магазини, книгорозповсюджуючі фірми, організації, що займаються розповсюдженням періодики, книжкові ярмарки, шляхом книгообміну та ін. Налагоджені ділові стосунки з місцевими видавниц-твами, поліграфічними підприємствами: ВАТ „Вінницька обласна друкарня", Вінницьке державне НВП "Картографія", "Нова книга", "Універсум". Це, в певній мірі, сприяє позитивному вирішенню питання місцевого обов'язкового примірника. Немало краєзнавчих документів надходить в дар від авторів та читачів Бібліотеки. У формування краєзнавчого фонду, яким Бібліотека може сьогодні гордитися, внесли вклад багато поколінь її співробітників.

Фонд краєзнавчих документів універсальний.

Для вивчення багатої на події історії нашого краю особливий інтерес представляють книги: Н.Молчановського "Очеркь ізвестій о Подольськой земле до 1434 года" (К., 1885), Григор'єва-Наша "Поділля. Географічно-історичний нарис" (Кам'янець-Поділ., 1918), П.Батюшкова "Подолія" (С.Пб., 1891), "Подольские архипастыри" (Кам'янець-Поділ., 1895), Є.Сіцінського "Нариси історії Поділля" (Вінниця, 1927), Н.Яворовського "Исторія гражданской и церковной жизни Подоліи" (Кам'янець-Поділ., 1912), М.Грушевського "Южнорус -скіе господарскіе замки" (К., 1890), "Живописная Россія Отечество наше вь его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономи-ческомъ и бытовомъ значеніи" за редакцією П.Семенова (М., 1897). Для тих, хто вивчає історію населених пунктів, корисним буде видання Подільського єпархіального історико-статистичного комітету "Приходы и церкви Подольской епархіи" вип. 9-й за редакцією Є.Сіцінського (Кам'янець-Поділ., 1901). Унікальною також є книга О.Бирулі "Архітек-турна історія Вінниці" (Вінниця, 1930).

Користуються підвищеним попитом видання, що висвітлюють історію краю, написані нашими сучасниками, зокрема колективом авторів – "Нариси історії Поділля" (Хмельницький, 1990) і "Нариси історії Поділля" Л.Громової та А.Пономаренка (Вінниця, 2002), "Вінниця: Історичний нарис" (Вінниця, 1964), "Вивчай історію свого краю" (Вінниця, 1964), видання нашого земляка-історика А.Зінченка "Наш край – Поділля" (Вінниця, 1992) та навчальний посібник "Поділля" (К., 1998). Об'ємну і цінну інформацію містить фундаментальне видання "Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область" (К., 1972), а невеличка книга Д.Малакова "По Брацлавщине" (М., 1982) є своєрідним змістовним путівником по області. Для науковців, істориків представляє цінність книга В.Отамановського "Вінниця в ХІV-ХVІІ століттях" (Вінниця, 1993) з серії "Історична бібліотека Поділля".

Відомості про герби міст і містечок Поділля, можна знайти в книзі вінницького історика Ю.Савчука "Міська геральдика Поділля" (Вінниця, 1995).

Документи відділу висвітлюють і окремі сторінки історії нашого краю. Так, повстанський рух на Поділлі в 20-х роках відтворює книга К.Завальнюка "Лицарі волі" (Вінниця, 2000) та С.Олійника "Українська Галицька армія на Поділлі" (Кам'янець-Поділ., 2001). Про політичні репресії на Вінниччині в період тоталітаризму можна отримати інформацію з таких видань, як "Вінницький мартиролог. Книга пам'яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20-50-і рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 2001), "Жертва і свідок більшовицького раю" Б.Буяльського, О.Трачука (Вінниця, 2000), "Політичні репресії на Поділлі (20-30-х рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 1999), "Червоні жорна" (Вінниця, 1994), де вміщені спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій та ін.

Період голодомору на терені нашої області висвітлюють книги: "33-й: голод. Народна Книга – Меморіал" (К., 1991), І.Шульги "Голод на Поділлі" (Вінниця, 1993), Ф.Винокурової, Р.Подкура "Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Документи і матеріали" (Вінниця, 1998), М.Дороша "Зламані колоски" (Вінниця, 2003). Вагомий вклад у розкриття теми голодомору вніс бібліографічний покажчик "Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр." (Вінниця, 2003), підготовлений працівниками відділу у співпраці з Державним архівом Вінницької області.

Матеріали про події Великої Вітчизняної війні є практично в кожному виданні, яке описує історію нашого краю, а хроніка тих подій добре подана в книзі "Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." (К., 1965) та збірнику документів і матеріалів "Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)" (О., 1971). Путівник "Партизанськими стежками Вінниччини" (О., 1975) розповідає про підпільні організації і групи, партизанські загони і з'єднання, що діяли на території області, а ті, кого цікавлять матеріали про ставку Гітлера під Вінницею, можуть звернутись до книги І.Безуглого "Тайны Вервольфа", виданої у Львові в 1962 році та перевиданої у Хмельницькому 1996 року. Доповнять тему книги І.Загороднього "Руїни "Вервольфу" свідчать" (Вінниця, 2002) та Л.Белозерової "Вервольф – роковая тайна Гитлера?" (Вінниця, 1996).

Своєрідним друкованим монументом всім загиблим, померлим від ран, всім, хто пропав безвісти – воїнам, партизанам і підпільникам, а також іншим учасникам воєнного лихоліття, стала "Книга Пам'яті України", а в її рамках – "Книга Пам'яті Вінниччини" (К., 1994-1997). Таких томів тільки по Вінницькій області видано дев'ять. Історико-меморі -альний серіал "Книга Пам'яті України" завершився випуском двох томів "Книга Скорботи України. Вінницька область" (Вінниця, 2001-2002), де вшановано пам'ять цивільних громадян, що загинули в роки війни.

Пам'яті полеглих в Афганістані присвячено книги: Н.Лисиці "В пекельному небі Афганістану" (Вінниця, 1999), А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998) та "Повірка, або "Афганці" Вінниці" у 2-х томах (Вінниця, 2002), В.Синицького "Їх поріднив Афганістан" (Монастирище, 2002).

Про вінничан – ліквідаторів чорнобильської катастрофи розповість книга пам'яті "Вінничани в Чорнобилі" (Вінниця, 2001).

Є ряд книг з історії населених пунктів області, написаних науковцями, краєзнавцями на основі архівних документів та матеріалів відділу. Вони різні за об'ємом, якістю видання, але всі – безцінні для тих, хто хоче знати історію свого села, селища чи міста.

У відділі зберігаються книги з історії Барського, Хмільницького, Чечельницького районів, окремих населених пунктів: Буші, Бару, Іванова, Байківки, Жданівки, Луки-Мелешківської, Ладижина, Немирова, Оратова, Старої Прилуки, Стрижавки, Чечельника, Чемерис-Волоських (нині Журавлівка), Ямполя.

Поділля – унікальний край з точки зору археології, він багатий на старожитності, тут чимало рукотворних курганів, земляних городищ, валів. Про все це читач дізнається з книг: І.Зайця "Трипільська культура на Поділлі" (Вінниця, 2001) "Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV-III тис. до н. е." (Вінниця, 1995), С.Гальчака "Археологічні культури Поділля" (Вінниця, 1998). Переглянувши буклет Вінницького краєзнавчого музею "Древнє золото Поділля" (Вінниця, 1990), можна побачити фото ювелірних виробів з сармат-ського поховання, що було відкрите біля с.Пороги Ямпільського району.

Поділля – споконвічна українська земля, по якій проходила межа між світом слов'ян і тюрків, католицизмом і православ'ям – теми, над вивченням яких працювали історики, етнографи і їх дослідження вилились в серйозні наукові праці, які збагачують краєзнавчий фонд. Це: "Поділля: Історико-етнографічне дослідження" (К., 1994), "Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ-ХХ ст." Т.Косміної (К., 1980), двотомник О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1991).

Збірник "Пісні Поділля" (К., 1976) у записах Н.Присяжнюк включає понад 4 тисячі пісень, колядок, щедрівок – найбільш характерних зразків традиційної народно-пісенної творчості, що побутували в с.Погребищі протягом 1920-1970-х років. "Пісні Явдохи Зуїхи" (К., 1995) – є записом пісенного репертуару співачки з Поділля, зробленим відомим фолькло-ристом-аматором з Вінниччини, учителем Гнатом Танцюрою. Видатною фольклорною пам'яткою неповторного народного українського весілля є унікальна праця цього ж автора "Весілля в селі Зятківцях" (К., 1998), яка містить понад 800 пісень, півтори сотні танцювальних мелодій, народні ігри. Кращі зразки подільських народних легенд та переказів побутового й історико-героїчного змісту, записані в 1945-1987 роках у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях вміщені в регіональ -ному збірнику "Євшан-зілля. Легенди та перекази Поділля" (Л., 1992). Представлені у фонді відділу книги і про багатьох інших майстрів народ-ного мистецтва рідного краю.

Помітним внеском у скарбницю Поділлєзнавства став збірник наукових праць "Подільська старовина" , що вийшов у світ в 1993 році зусиллями Вінницького обласного краєзнавчого музею на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського до 100-ліття від дня його народження, та збірники під такою ж назвою, що вийшли у Вінниці в 1998 та 2003 роках.

Опрацьовані розвідки краєзнавців збагатили фонд відділу новими виданнями з історії окремих підприємств, галузей народного госпо-дарства. Це книги Л.Степового "Винницкий инструментальный завод" (Хмельницький, 1996), „Винницкий масложиркомбинат" (Вінниця, 1995), "Могилев-Подольський машиностроительный завод" (Вінниця, 1997), І.Сухореброго, Ф.Шевчука "Хто живе й працює для століть" (Нариси з історії Бершадського держлісгоспу) (Вінниця, 2002), І.Бондарчука та ін. "Флагман м'ясної індустрії України" (До 70-річчя з дня заснування Вінницького м'ясокомбінату") (Вінниця, 2000), С.Машталера "Літопис ветеринарної медицини Вінниччини" (Вінниця, 2001) та ін.

Заслуговують на увагу "Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського Серія: "Історія" (5 випусків), які вміщують ґрунтовні матеріали з історії нашого краю. З книги Л.Баженова „Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст." (Кам'янець-Поділ., 1993) можна дізнатись про тих, хто досліджував його.

Багата історія нашого краю, та не менш багатою є і його природа. Підтвердженням тому є чимало видань різних поколінь науковців Поділля. У відділі представлені книги В.Гульдмана "Подольская губернія" (Кам'янець-Поділ., 1889), С.Городецького "Спроби фізико-географічної районізації Поділля" (Кам'янець-Поділ., 1924), "Матеріали по изследованію почвъ и грунтовъ Подольской губерній" за редакцією А.Набоких (О., 1916), "Червона книга Вінницької області" (Вінниця, 1994); ряд агрокліматичних довідників Вінниччини. Унікальними є видання, створеного у 1924 році при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки ВУАН, Кабінету виучування Поділля – науково-методичного центру систематичних досліджень історії, природи, культури, побуту і господарства краю.

У фондах відділу є ряд видань "Кабінету...": "Вінниця, її околиці та Вінницька округа" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927), О.Савостіянова "Дика рослинність Поділля" (Вінниця, 1925), Л.Данилова "Клімат Поділля" (Вінниця, 1924), О.Бирулі "Ріка Бог та її сточище" (Вінниця, 1928), В.Храневича "Нариси фавни Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Ссавці Поділля" (Вінниця, 1925), "Птахи Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Минуле фавни Поділля" (Вінниця, 1926). З'явилося багато сучасних видань, що описують природу регіону. Зокрема, Г.Денисика "Природнича географія Поділля" (Вінниця, 1998) та "Вінниччина – край зелених дібров і золотих нив" (Вінниця, 1995), Г.Денисика, В.Любченка "Простори Вінниччини" (Вінниця, 1999) та "Заповідне Поділля" (Вінниця, 2001), "Каталог річок Вінницької області" (Вінниця, 2000), "Ставки Вінницької області" (Вінниця, 2001).

Актуальні питання природознавства відображені у виданнях Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського "Наукові записки. Серія: Географія" . Не втратив своєї цінності і бібліографічний покажчик "Природа і природні багатства Вінниччини" (Вінниця, 1983), підготовлений працівниками Бібліотеки Г.Авраменко, М.Кержнер.

Тим, хто вивчає економіку краю, динаміку її розвитку знадобляться видання, які характеризують роботу Подільського Губернського Земства, Вінницького, Гайсинського, Могилів-Подільського, Ямпільського Повітових Земств.

У відділі чимало документальної інформації з питань промислового та сільськогосподарського виробництва краю, статистичні довідники за багато довоєнних і повоєнних років, періоду розбудови незалежної України. Цінними є: щорічне видання "Про соціально-економічне становище області" , "Статистичний щорічник Вінниччини" обласного статистичного управління, "Населення і господарство Вінницької області" (Вінниця, 1995) – книга, яка підготовлена науковцями ВДПУ ім. М.Коцюбинського, та атлас Вінницької області.

Інформацію про культурне життя Вінниччини можна отримати з матеріалів наукових конференцій "Перехід до ринку і проблеми розвитку духовності на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "Сучасна українська етнополітика і основні напрями розвитку національно -культурних об'єднань на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "125 років державотворчій діяльності "Просвіти" (Печера-Вінниця, 1993). "Сільська бібліотека: Проблеми і перспективи" (Вінниця, 1994), "Бібліотека на рубежі ХХІ століття" (Вінниця, 1999), "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансфор-мації" (Вінниця, 2002).

Цікавими є путівники по музеях Вінниччини: "Національний музей-садиба М.І.Пирогова" (Вінниця, 2000), "Музей-садиба Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 1997), "Історія музею в документах і спогадах" (Про Вінницький обласний краєзнавчий музей) (Вінниця, 1998).

Про історію обласного радіо можна дізнатись з книги "Обласне радіо – 70 років" (Вінниця, 2002), відомості про спортивні таланти краю висвітлені в книгах Я.Кулика "Вінниччина спортивна" (Вінниця, 1996), І.Лозовського "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини" (Вінниця, 2001), "Спортивні таланти Поділля" (Вінниця, 2002).

Матеріали з історії освіти відображені в книзі "Начальное народное образование в Подольской губернии" (Кам'янець-Поділ., 1910), про сучасні освітні заклади розповість "Довідник навчальних закладів Вінницької області" (Вінниця, 2002) та довідник "Навчальні заклади Поділля" (Вінниця, 1999). Є нариси про окремі навчальні заклади, зокрема: "Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1994), "Вінницький державний педагогічний інститут" (Вінниця, 1997) та "90 років Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 2002), "Вінницький медичний коледж ім. академіка Д.К.Заболотного" (Вінниця, 2001).

Останнім часом відділ поповнився нарисами з історії медичних закладів: "На рубежі сторіччя: Матеріали з історії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1997), "На перехрестях часу. Нариси з історії 2-ої клінічної лікарні м.Вінниці" (Вінниця, 2001).

У відділі широко представлені видання про літературне життя Вінниччини, його історію та сьогодення. Вперше узагальнені відомості про найбільш відомих митців слова зібрані у хрестоматії з літератури рідного краю "Подільські криниці" (Вінниця, 1994, 2001). Вийшло вже два випуски цього видання, упорядником яких є А.М.Подолинний.

Перший випуск складається з двох розділів. Перший – присвячений фольклористам: А.Димінському, С.Тобілевичу, С.Килимнику, Н.Присяжнюк , Г.Танцюрі, О.Воропаю, М.Руденко, В.Вовкодаву; в другому розділі подаються короткі біобібліографічні відомості про багатьох письменників краю та окремі їх твори. Назвемо лише деякі з них: М.Вовчок, С.Руданський, А.Свидницький, М.Старицький, Д.Маркович, М.Коцюбинський, В.Свідзинський, що представляють українську літера-туру ХІХ ст. Серед плеяди літературних імен ХХ ст. автор згадує Г.Журбу, М.Годованця, Я.Качуру, М.Трублаїні, М.Стельмаха, Я.Шпорту, В.Стуса.

У другій книзі "Подільських криниць"зібрана інформація про таких письменників ХХ століття, як: Олена Пчілка, Л.Мосендз, А.М'ястківський, Є.Гуцало, В.Забаштанський, Г.Чубач, М.Рябий, А.Бортняк та ін. Видання надзвичайно цінне для тих, хто досліджує та захоплюється художнім словом свого краю.

Вдалим доповненням хрестоматії став літературний біобібліогра -фічний словник Вінниччини "З-над Божої ріки" за редакцією А.Подолинного (Вінниця, 1998, 2001). Останній містить 697 біографій письменників, літературознавців, етнографів, фольклористів та ін., які представляють давню, нову та новітню українську літературу краю, а також про тих, хто творив іншими мовами.

Тісно переплітається з цим виданням ювілейний довідник "Письмен -ники Вінниччини" (Вінниця, 2001), де також коротко подані біографії та відомості про творчість усіх сучасних професійних письменників краю.

Досить широко представлена у відділі література про життя і діяльність письменників-земляків, їх творчі доробки.

Своєрідним дарунком любителям поезії стала краєзнавча антологія ХХ століття "Сто поетів Вінниччини за сто років" А.Подолинного (К., 2003).

Подією у літературному житті краю був вихід двох випусків літератур -но-художніх та історико-краєзнавчих альманахів "Вінницький альбом" (Вінниця, 1998, 2000). Творчість молодих поетів Вінниччини представлена в збірці "Благовіст" (Вінниця, 1992) та літературно-публіцистичний журнал "Паросток" (Вінниця, 2000).

У відділі зосереджено багато літературних дарунків вінницьких авторів з автографами та щирими словами вдячності обласній книгозбірні, її працівникам: А.Бортняка, І.Волошенюка, С.Гальчака, А.Гарматюка, Н.Гнатюк, А.Гудими, М.Каменюка, В. Кобця, А.Лисого, М.Потупейка, А.Подолинного, В.Сторожук, Г.Чубач, Т. Яковено та ін.

Немалу цінність для зацікавленого читача представляють довідник "Художники Вінниччини" (Вінниця, 2001), в якому йдеться про членів Національної Спілки художників України 1976-2001 рр., та збірка творів самодіяльних композиторів Вінниччини "Надбужанський спів" (Вінниця, 1996).

Вже два роки поспіль виходять з друку книги "Хто є хто на Вінниччині" (К., 2001, 2002). Це довідково – біографічне видання, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

Історії церкви на Поділлі присвятив свою книгу: "Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) Єпархії" (Вінниця, 1995) відомий науковець А.Лисий. Цю тему доповнюють праці С.Таранця "Старообрядчество Подолии" (К., 2000) і "Куреневское тримо-настырье: история русского старообрядческого центра в Украине" (К., 1999).

Великий потенціал краєзнавчої наукової інформації зосереджено в матеріалах республіканських науково-практичних конференцій, зокрема: "Духовні витоки Поділля: Творці історії краю" (Хмельницький, 1994), "Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження" (Хмельницький, 1995), "Поділля в контексті Української історії" (Вінниця, 2001) та матеріалах дев'ятнадцяти обласних історико-краєзнавчих конференцій і трьох міських.

Любителі-краєзнавці почерпнуть багато нової і корисної інформації з книг Л.Баженова "Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія" (Хмельницький, 1995) та В.Прокопчука "Краєзнав -ство на Поділлі: історія і сучасність" (К., 1995), де висвітлюється період зародження, становлення і розвитку історико-краєзнавчого дослідництва на Поділлі.

У фондах відділу є унікальна книга "Часописи Поділля" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927-1928), яку видав Кабінет виучування Поділля. Вона містить матеріали з історії друку та бібліографії Поділля.

Серед масиву краєзнавчих документів є кілька рідкісних періодичних видань. Серед них надзвичайно цінними є перші газети і журнали, що виходили на Поділлі в кінці ХІХ початку ХХ ст., – "Справочний Листокь Подольскаго Общества Сельськаго Хозяйства і сельськогохо -зяйственной промышленности", "Экономическая жизнь Подолии" , "Червоне Поділля" , "Подольський хозяин""Хозяйство Подолии" , "Экономический листок""Подольскія губернскія ведомости ", "Подольскія епархіальныя ведомости" , "Винницкая жизнь""Винницкая почта""Вісті" , "Життя Поділля" , "Подолія" , "Подольский край""Подолянин", "Свободный голос", "Слово Подолії" та ін.

Тут же читач може ознайомитися з сучасною місцевою періодикою. Відділ отримує і зберігає протягом поточного року всі обласні газети, які опісля передаються в сектор газетної періодики.

З неопублікованих документів, що є у відділі, особливий інтерес становлять зібрання спогадів очевидців голодомору 1932-1933 рр. на Вінниччині. Зберігаються у відділі і матеріали виборчих кампаній (плакати, буклети, листівки з біографіями кандидатів у депутати і т. ін.).

Відділ спрямовує свою діяльність на створення фактографічної регіональної інформації з питань освіти, охорони здоров'я, правопо-рядку, соціального захисту, комунального обслуговування і т. п. Велике значення в задоволенні таких запитів користувачів має формування тематичних папок ("Досьє").

Створено банк найбільш актуальних і часто запитуваних виконаних бібліографічних та фактографічних довідок.

Слід відмітити, що певна частина документів, в яких містяться краєзнавчі матеріали, знаходиться у відділах Бібліотеки: основного зберігання літератури, літератури та інформації з питань мистецтв, рідкісної і цінної книги, в секторі газетної періодики та інших підрозділах. Певна частка краєзнавчої літератури зберігається також в інших бібліотеках та архівах України.

Єдиним інструментом, що об'єднує краєзнавчий фонд незалежно від місця знаходження документа, є зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК). Він є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки. В ньому відображено оприлюднені матеріали про край, ведеться він з 1956 року, налічує біля 200 тис. карток і складається з трьох частин: систематичної, топографічної, біобібліографічної.

У систематичній – збираються записи всіх видів документів загального змісту, в яких всебічно висвітлюється економічне, політичне життя області, її історія, культурний розвиток, природні умови та ресурси і т. ін.

Топографічна – вміщує матеріали про життєдіяльність районів та окремо кожного населеного пункту області.

Унікальною є біобібліографічна частина каталогу. Тут читач може отримати інформацію про видатних людей, які народилися в області, або чиє життя і діяльність пов'язані з нашим краєм.

Крім зведеного, ведеться хронологічний каталог місцевих видань, ряд тематичних картотек. Оперативну інформацію про край надає картотека "Література про Вінницьку область за ... рік", де представлені нові книги та матеріали з періодичних видань за поточний рік.

Складовими частинами електронного каталогу , який з 2000 р.створюється в Бібліотеці, є бази даних "Краєзнавча книга" і "Краєзнавча аналітика" .

В Бібліотеці виробилася певна система підготовки і видання посібників краєзнавчої бібліографії, у створенні якої беруть участь фахівці різних структурних підрозділів. Ці наукові доробки є вагомим доповненням регіонального інформаційного ресурсу і складовою частиною національної бібліографії.

З 1957 р. виходить щорічний бібліографічний покажчик "Література про Вінницьку область за ... рік", календар "Знаменні і пам'ятні дати ... року" – з 1962 року. З початку 80-х рр. традиційним стало видання покажчиків, буклетів серії "Наші видатні земляки". в цій серії вийшли такі випуски: "Марко Вовчок і Вінниччина" (1983), "Степан Руданський" (1983), "А.П.Свидницький" (1984), "Михайло Стельмах і Вінниччина" (1987), "Тарас Шевченко і Вінниччина" (1991, 2004), "Імена, повернуті на Батьківщину" (1998), "Борис Хоменко – письменник, літературознавець" (2003), а також ювілейні буклети про вченого економіста С.Струмиліна, поета Тора Неве Ланге, художника О.Новаківського, поета, художника В.Хмелюка, першого гітариста Європи М.Соколовського, архітектора ХІХ століття В.Городецького, майстра мініатюри М.Маслюка і багатьох інших, чиє життя було яскравим і творчий доробок вагомим.

Серед тематичних бібліографічних покажчиків в інформаційному краєзнавчому ресурсі можна назвати такі актуальні видання: "Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945)" (1984), "Памятники истории и культуры Винницкой области" (1986), "Пироговський меморіал у Вінниці" (1997), "Науково-педагогічна діяльність М.І.Пирогова" (1997), "Гіркий був келих життьовий..." (2001), "Трагедія голодомору на Вінниччині. 1932-1933 рр." (2003) та ін.

У 2000 році побачив світ хронологічний довідник, підготовлений М.Шлеймович "Вінниччина в датах". Це унікальне видання, яке в порядку хронології розповідає про події, що відбулися на теренах області, та славних людей краю.

Більшість із цих видань представлено в електронному вигляді на сайті Бібліотеки. Тут же подається інформація про регіон, його культуру і мистецтво. На окремому сайті "Вінниччина: інформаційний портрет регіону" , який зараз є інтегрованою частиною "Вінницького регіональ -ного порталу", зосереджена загальна інформація про регіон та по кож-ному з 27 районів зокрема, яка постійно поповнюється і удосконалюється.

 

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК

А.С.Якущенко, зав.відділом

тел.: (0432) 32-05-78

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук – один з провідних відділів бібліотеки.

Інформативна цінність відділу забезпечується виданнями науково-природничої, суспільно- політичної і філологічної тематики, художньої літератури (загальним обсягом до 45 тис. прим.), різноманітним і багатим репертуаром журналів (близько 500 назв).

Підсобний фонд відділу є складовою частиною загальнобіб -ліотечного фонду. Його основна ознака – актуальність, інформатив -ність, динамічність, високий попит користувачів.

При комплектуванні враховуються потреби різних категорій читачів. Поряд з науковими працями, монографіями, серйозними дослід-жен нями представлена науково-популярна, навчально-методична література, українська і світова художня класика, а також розважальні видання.

Безпосередньо біля кафедри обслуговування зосереджено енцикло-педичні, універсальні, галузеві, довідкові видання, словники, багатотомні монографічні праці, нові періодичні часописи.

До послуг користувачів "Большая советская энциклопедия" (М., 1970-1978), "Українська радянська енциклопедія" (К., 1977-1985), "Советская историческая энциклопедия" (М., 1961-1976), "Физический энциклопедический словарь" (М., 1960), "Химическая энциклопедия" (М., 1988).

Попитом користуються нові українські довідкові видання "Довідник з історії України" (К., 2002), "Українська літературна енциклопедія" (К., 1988-), "Українське козацтво. Мала енциклопедія" (К., 2001), "Енциклопедія українознавства" (Л., 1993- ), багатотомний інформа-ційно-іміджевий альманах "Золота книга української еліти" (К., 2001).

Інформаційно-довідкову функцію виконують і такі багатотомні видання: "Історія міст і сіл України" (К., 1967-1974), "История всемирной литературы" (М., 1983-1984), "Всемирная история" (М., 1955-1983) "Жизнь растений" (М., 1974-1982), "Жизнь животных" (М.,1987-1989).

Варто сказати, що в цьому відділі Бібліотеки найбільш повно пред-ставлені довідкові видання з гуманітарних наук.

За останні роки значно поповнився такий специфічний вид літератури, як "цитатні словники". Розширилася тематика і обсяг видань. Серед найбільш цікавих: "Словарь библейских крылатых слов и выражений" (С.Пб., 2000), "Мудрость тысячелетий. Энциклопедия" (М., 2000), "Остроумие мира. Энциклопедия" (М., 2000), "Афоризмы лауреатов Нобелевской премии по литературе" (Мн., 2000), Душенко К. "Универсальный цитатник политика и журналиста: 6000 цитат в политике, правосудии и журналистике" (М., 2003).

Українська афористика за часів незалежності теж поповнилася новими доробками: "Українська афористика Х-ХХ ст." (К., 2001), "Тисяча цитат з українського письменства: Збірник" (К., 2001).

Невід'ємною складовою частиною фонду відділу є література з природознавства. Це – наукові, навчальні та науково-популярні видання.

Серед наукових видань заслуговує на увагу книга В.Найдиша "Концеп-ции современного естествознания " (М.,1999), в якій розкрита широка панорама історії природознавства, сучасна науково-природнича картина світу.

Монографія Ю.Павленка "Природознавство до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах" (К., 2001) знайомить з аналізом історичного процесу виникнення і багатовікового розвитку цієї науки.

Різноманітні підручники з базових природознавчих дисциплін: мате-матики, фізики, хімії, географії, біології зорієнтовані на фундаментальну підготовку спеціалістів, зокрема: Васильченко І. "Вища математика для економістів" (К., 2001), Яковенко О. "Біохімія" (Суми, 2002), Бушок Г. "Курс фізики" в 2-х книгах (К., 2001), "Геологія" (К., 2003), Половина І. "Фізична географія Європи" (К., 1998), Гродзинський Д. "Радіобіо -логія" (К., 2001) та ін.

Унікальними вітчизняними виданнями є "Географічна енцикло-педія України" (К., 1989) в 3-х томах та "Червона книга України" (К.,1994) в 2-х томах.

Країнознавчі видання представляють довідники: "Все про світ: Країни. Прапори. Герби" (К., 2001), "Весь мир" (М., 2001) з різнобічними відомостями про країни світу, "Самые красивые города Европы" (М., 2001), "Малая энциклопедия городов" (М., 2001) з найпривабли -вішими метрополіями континенту.

Як одна з фундаментальних наук природознавства, екологія відобра-жена у фонді науковою літературою. Зокрема книгою відомого амери-канського вченого А.Гора "Екологія і людський дух" (К.,2001), в якій він розкриває своє бачення можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі. До проблеми екологічної безпеки на планеті звертається А.Толстоухов у книзі "Екобезпечний розвиток і пошук стратегем" (К.,2001). Допоможе зорієнтуватися в сучасних екологічних проблемах видання В.Крисаченка "Екологія. Культура. Політика" (К.,2001).

Серед книг, які сприяють формуванню наукового світобачення: Мороз І. "Історія біосфери" (К., 1996) в 2-х томах, збірник наукових праць "Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского" (Л., 1989).

Теоретична спадщина В.Вернадського представлена його працями: "Биосфера и ноосфера" (М., 1989), "Философские мысли натура-листа" (М., 1988).

В серії "dtv – atlas" вийшла книга Гайнгріха Д. "Екологія" (К.,2001). Завдяки своїй універсальності, інформаційній насиченості, компактності викладення, атлас став популярним не лише в Німеччині, а й в усьому світі.

Знання сучасних фундаментальних наукових положень екології систематизують і удосконалюють навчальні посібники. Серед них слід відмітити книги, написані Г.Білявським, В.Джигиреєм, В.Кучерявим, В.Чайкою. Автори характеризують екологічну ситуацію в Україні, розглядають правові аспекти екологічних відносин.

За Мегапроектом "Пушкинская библиотека" відділ отримав навчаль-ний посібник "Экология и безопасность жизнедеятельности" (М., 2000), в якому детально викладені основні аспекти глобальних екологічних проблем другої половини ХХ ст. з використанням математич -них моделей.

Наукові і практичні досягнення в новій галузі знань – безпека життєдіяльності – представлені в навчальних посібниках Ю.Чирви "Безпека життєдіяльності" (К.,2001), "Безпека життєдіяльності" (К., 2003) за редакцією В.Цапка, "Безопасность жизнедеятельности" (М., 2001) за редакцією С.Бєлова.

Класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження висвітлено у підручнику М.Стеблова "Цивільна оборона" (К., 2003).

Література з питань медицини в інформаційному ресурсі відділу представлена вибірково, з огляду на функціонування в місті двох наукових спеціалізованих медичних бібліотек.

Серед літератури медичного змісту слід назвати книгу Гіппократа "Клятва. Закон о враче. Наставления" (М.,1998).

Етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів подає наш земляк, вчений С.Верхратський у книзі "Історія медицини" (К., 1991).

Повернені імена лікарів українського Відродження користувачі знай-дуть у двотомному біобібліографічному довіднику П.Пундія "Українські лікарі" (Л.; Чикаго, 1994), який надійшов до наших фондів від Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Навчальна література представлена у фонді різноманітними підруч-никами для вищої школи з різних галузей медицини: "Загальна гігієна" (К., 2001), "Психотерапия" (С.Пб., 2000), Фещенко Ю. "Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу" (К.,2002) та ін.

Відділ отримує чимало науково-популярних видань, які піднімають питання профілактики та зміцнення здоров'я людини. Про наукові основи життя видатний вчений, відомий хірург, кібернетик М.Амосов розповідає у своїй праці "Энциклопедия Н.Амосова. Алгоритмы здоровья" (Донецьк, 2002).

Провідні оздоровчі системи представляють в своїх книгах П.Брегг, Г.Шелтон, Л.Армстронг, С.Кнейп, Г.Шаталова, Г.Малахов та ін.

Великим попитом у читачів користуються видання серій "Исцели себя сам", "Зеленая аптека", "Физическая реабилитация".

Не бракує у фонді довідкової літератури з фітотерапії, історії і практики народної медицини. В унікальній книзі Є.Товстухи "Українська народна медицина" (К., 1994) вперше осмислюється ця тема в синтезі наукового, мистецького і духовного начал.

Узагальнюють досягнення сучасної світової медичної науки енцикло-педії: Червяк П. "Медична енциклопедія" (К., 2001), "Энциклопеди -ческий справочник медицины и здоровья" (М., 2002), "Компедиум 2000/2001 – лекарственные препараты" (К., 2000).

Вагомою складовою інформаційного ресурсу відділу є література суспільно-політичного циклу.

Значне місце в ньому займає розділ з соціології. Останніми роками він інтенсивно поповнюється новими світовими надбаннями в цій галузі знань.

У відділ надійшли праці відомих зарубіжних соціологів М.Вебера, Е.Гіденса, К.Девіса, П.Сорокіна та інших, що вийшли як окремими виданнями, так і в хрестоматійному варіанті, викладеному в науково-популярній формі.

У збірнику одного з провідних західних соціологів ХІХ-ХХ ст. М.Вебера "Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика." (К., 1998) блискуче досліджений феномен соціологічного знання. У виданні творів видатного мислителя-соціолога ХХ ст. Р.Арона "Этапы развития соци-ологической мысли" (М., 1992) висвітлюються проблеми соціальної рівності, диктатури, демократії та інші злободенні теми. Змісту соціологіч -ного знання, його місцю в науках про людину і ролі в суспільстві присвячена книга Е.Дюркгейма "Социология. Её предмет, метод, предназначение" (М., 1995).

Бурхливий розвиток соціології впродовж останніх десяти років спонукав до виходу наукових праць і вітчизняних соціологів. Спроба осмислення соціокультурного розвитку людства і, зокрема, України – тема колективної монографії вчених Національної Академії Наук України Ю.Пахомова, С.Кримського, Ю.Павленка "Пути и перепутья современных цивилизаций" (К., 1998). Дослідженню структури політичної системи з використанням численних зарубіжних та вітчизняних наукових джерел присвячене видання В.Матвієнко у 2-х книгах "Прогнос -тика" (К., 2000) і "Соціальні технології" (К., 2001), які вийшли у видавництві "Українські пропілеї". Монографія академіка Г.Щокіна "Социальная теория и кадровая политика" (К., 2000) піднімає проблеми управління людськими ресурсами з погляду соціальних наук і культурно-історичного підходу.

Заслуговують на увагу наукові праці професора Київського Національ -ного університету ім. Тараса Шевченка, президента Української асоціації паблік рілейшнз Г.Почепцова, автора більш як 20 книг. Деякі з них представлені у фонді відділу: "Имиджелогия" (М.; К., 2000); "Информа -ционные войны" (М; К., 2001); "Коммуникативные технологии ХХ века" (М.; К., 1992); "Психологические войны" (М.; К., 2000); "Семиотика" (М., 2002).

PR-технології – сьогодні центральна тема багатьох видань, які активно використовують читачі. В серії "Современные консалтинговые техноло-гии" вийшла книга Д.Ньюсома "Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз" (М., 2001), що є класичним підручником з узагальненим досвідом PR- діяльності, і який витримав за кордоном більше сотні видань. До найкращих вітчизняних навчальних посібників відноситься книга В.Королька "Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика" (К., 2001) з повним відображенням сучасних досягнень, теорії і практики цивілізованих зв'язків з громадськістю, науково-популяр -не дослідження М.Поплавського "Азбука Паблік Рілейшнз – 97" (К., 1997).

Нова книга відомого професора, політолога Д.Ольшанського "Полити-ческий PR" (С.Пб., 2003) розкриває механізми політичної PR-діяльності.

Одне з кращих довідкових видань, що є у фонді відділу – "Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики" (М., 2000) Е.Пашенцева, де використані останні довідкові та аналітичні матеріали з бізнес – PR в країнах Західної Європи.

Різноманітні галузі соціальних знань представляє така література: "Социология культуры" (Л., 2002), В.Радаєв "Экономическая соци-ология" (М., 2000), В.Кузнєцов "Социология безопасности" (М., 2003).

Із загальним станом соціологічної науки в світі і Україні допоможуть ознайомитися підручники для вищої школи, навчальні посібники, слов-ники-довідники. Серед підручників користуються попитом "Соціологія" (К., 2002) за редакцією В.Городяненка, "Соціологія" (К., 2003) за редакцією С.Макеєва, а також словники-довідники: "Социология. А-Я" (М., 2000) англійських вчених-соціологів Т.Лоусона і Д.Геррода, що подає всі основні терміни російською і англійською мовами, "Соціологія" (К., 1998), підготовлений провідними вітчизняними соціологами.

Значну частину інформаційного ресурсу відділу становить література історичної тематики.

Ґрунтовні наукові праці, навчальна, науково-популярна та художня історична література допоможуть зрозуміти минуле і сучасне, побачити перспективи майбутнього.

Серед книг, присвячених становленню історії як науки великий інтерес становить збірник видатного англійського історика А.Тойнбі "Постижение истории" (М., 1991). Цінний історичний матеріал містить ряд досліджень вчених радянського періоду: "История Киевской Руси" (М.; Л., 1948) в 2-х томах, "Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст." (К., 1948), Голобуцький В. "Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775" (К., 1961), "Історія Української РСР" (К., 1977-1979) у 8-ми томах, 10-ти книгах.

Матеріали "Всемирной истории" в 10-ти томах, підготовленої АН СРСР в 50-ті роки, були взяті за основу при створенні сучасного видання "Всемирной истории" (М., 2000) в 24-х томах.

Прадавня історія представлена у фонді першоджерелами Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полібія, Плутарха, які є безцінним матеріалом для спеціалістів-істориків.

Події всесвітньої історії та Давньої Русі до кінця XIII ст. відображає епопея "Літопис руський" (К., 1989).

За останнє десятиріччя ресурс відділу поповнився новими працями сучасних істориків: "Історія Візантії" (К., 2002) Г.Острогорського є фундаментальною працею в царині візантиністики, що найглибше відтво-рює розвиток держави від найдавніших часів до її занепаду.

В монографії Ю.Павленка "История мировой цивилизации" (К., 2002) вперше у вітчизняній філософсько-історичній думці осмислюється шлях людства. Книга С.Кара-Мурзи "Советская цивилизация" (М., 2000) в 2-х томах подає нові знання про радянський період нашої історії.

У цінному виданні британського історика Е.Хобсбаума синтезовано великий і різноплановий енциклопедичний матеріал: "Век Революции. Европа 1789-1848""Век Капитала 1848-1875""Век Империи 1875-1914" (Ростов н/Д., 1999).

Останніми роками фонд відділу поповнився працями українських вчених, що були заборонені тоталітарним режимом, спадщиною істориків української діаспори, а також репресованих авторів.

Це повне зібрання творів академіка М.Грушевського "Історія України-Руси " (К., 1991- ) в 11-ти томах, 12-ти книгах, праці М.Максимовича, М.Костомарова, В.Антоновича, П.Куліша, М.Драгоманова., В.Винниченка, І.Огієнка, С.Петлюри та ін.

Сучасна українська академічна історична наука представлена у фонді дослідженнями Д.Яворницького, В.Наулка, В.Сарбея, В.Смолія, П.Толочка, В.Косика.

Заслуговують на увагу наукові доробки українських вчених: В.Сергійчука "Неусвідомлення України" (Л., 2002), О.Оглоблина "Гетьман Іван Мазепа і його доба" (Нью-Йорк; Торонто, 2001), Б.Сушинського "Гетьман Виговський: погляд з ХХІ ст." (Л., 2002); "Гетьман Мазепа: повернення до Батурина" (Коломия, 2001).

Особливе місце в інформаційному ресурсі відділу посідають ґрунтовні наукові видання, присвячені одній з найбільш драматичних і закритих сторінок історії України – голодомору 1932-1933 років. Велику наукову цінність становлять книги: "Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів " (К., 1990), "33-й: голод. Народна Книга-Меморіал" (К., 1991), "Колективізація і голод на Україні. 1929-1933". Збірник документів і матеріалів (К., 1992), "Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу". Матеріали Всеукра-їнської наукової конференції (К., 2003), "Злочин" (Мельбурн; К., 2003) за редакцією П.Кардаша.

Праця "Репресоване краєзнавство" (К., 1991) подає інформацію про долі академіків М.Грушевського, М.Яворського, А.Кримського, відомих дослідників-краєзнавців С.Таранушенка, М.Рудинського, Ю.Сіцінського та багатьох інших.

Крім монографій, історичних досліджень, наукових збірників, фонд відділу поповнюється і науково-популярними виданнями. Найбільш цікаві з них вийшли в серіях "Національні святині України" (1997р.), "Історія України в прозових творах та документах"( 1993р.).

Неупереджений, об'єктивний, позбавлений політизованості виклад подій, величезний фактичний матеріал подано у 15-томному виданні серії "Україна крізь віки"(К., 1998-2000).

З 2002 року Видавничим Домом "Альтернативи" започаткована серія "Особистість і доба", яка створена на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел з вичерпною бібліографією використаних матеріалів. З цієї серії відділ отримав книги П.Толочка "Ярослав Мудрий" (К., 2002), М.Котляра "Данило Галицький" (К., 2002), В.Смолія "Богдан Хмельницький" (К., 2003).

Найновіші навчальні посібники, підручники з викладенням матеріалу на основі першоджерел, що є запорукою наукової об'єктивності, допомо-жуть зорієнтуватись у книжковому морі історичної літератури. Серед них: Залізняк Л. "Первісна історія України" (К., 1999), "Новітня історія України (1900-2000)" (К., 2000), "Політична історія України" (К.,2001) за редакцією В.Танцюри.

Література з палеографії, геральдики, сфрагістики, нумізматики тощо наповнює розділ допоміжних історичних дисциплін. Унікальним в ньому є тритомне монографічне видання "Нагороди України. Історія. Факти. Документи" (К., 1996).

Посідає належне місце в інформаційному ресурсі і література етно-графічної тематики. Їй присвячені найбільш змістовні видання останніх років: Лозко Г. "Етнографія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект" (К., 2001), Степико М. "Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. Філософсько-методичний аналіз" (К., 1998).

У фонді є книги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні часи давали різне наукове обгрунтування етнічної історії народів світу. Зокрема, це праці Л.Нідерле, О.Афанасьєва, М.Драгоманова, Ф.Вовка та ін.

Видатним дослідженням можна назвати широко відому монографію "Этнография восточных славян" (М.,1987) за редакцією Ю.Бромлея.

Унікальне наукове підтвердження теорії про виникнення Русі, як своєрідного етнологічного сполучення між Сходом і Заходом, подає Л.Гумільов в книзі "Этногенез и биосфера Земли" (М., 2001), вислов-люючи незвичний, своєрідний, парадоксальний погляд на світову історію.

Монографія "Украинцы" (М., 2000) – одна з книг серії "Народы и культуры" – перша спроба повного академічного опису українців як етнічної спільноти. Відтворює складні процеси етнічного розвитку і фундаментальне академічне дослідження "Етнічна історія давньої України" (К., 2000) з використанням величезної археологічної, антропо-логічної і писемної джерельної бази.

За роки незалежності України з'явилося ряд книг, які не могли бути видані за часів тоталітарного режиму з ідеологічних причин. Зокрема, це історико-етнографічна монографія у двох книгах за редакцією А.Пономарьова "Українці" (К., 1999), збірник "Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність" (К., 2001), унікальне видання "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (К., 1996).

Особливе місце займають підручники та навчальні посібники з народознавства, українознавства. Допоможе у вивченні і засвоєнні знань з теорії етносу підручник А.Садохіна "Этнология" (М., 2000), посібник "Українознавство" (К., 1994). Огляд основних етнографічних концепцій пропонують навчальні посібники А.Пономарьова "Українська етно-графія" (К.,1994), С.Лурьє "Историческая этнография" (М., 1997) та ін.

Розділ суміжних з етнографією дисциплін наповнює література з етнолінгвістики, етносоціології, етногеографії, етнопедагогіки, етнопсихології.

Багатий звичаєвий світ українства предстає в двотомнику О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1993), С.Килимника "Український рік у народних звичаях в історичному освітленні" (К., 1994) у 2-х книгах, О.Курочкіна "Українські новорічні обряди: "Коза" і "Меланка" (Опішне, 1995), "Українці і народні вірування, повір'я, демонологія" (К., 1991).

Стали енциклопедичними посібниками з народної духовної культури фольклорно-етнографічні дослідження П.Чубинського, однієї з найколо-ритніших постатей серед вітчизняних дослідників. "Мудрість віків" (К., 1995) увібрала в себе незначну частину творчої спадщини видатного вченого: міфологію, вірування, народний календар, загадки, звичаї, обрядовість.

Ґрунтовні описи свят і обрядів подає В.Скуратівський в своїх нарисах-дослідженнях: "Місяцелік. Український народний календар" (К., 1993), "Святвечір" в 2-х книгах (К., 1994), "Дідух. Свята українського народу" (К., 1995).

Цілісна традиційна картина світу представлена в історико-етногра -фічному довіднику "Народы мира" (К., 1988). Підсумок більш як століт-нього вивчення слов'янського фольклору підводить етнолінгвістичний словник "Славянские древности" (М., 1995) за редакцією М.Толстого.

Починаючи з 90-х років ХХ ст., активно поповнюється розділ фонду "Політика. Політичні науки".

Відділ літератури та інформації з питань гуманітарних наук може запропонувати широке коло видань з політології.

Серед книг світової наукової думки "Антология мировой полити-ческой мысли" у 5-ти томах (М., 1997), "Аналіз політики" (К., 1998) Д.Веймера, Е.Вайнінга, "Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера" (К., 2002).

Дві антології: "Націоналізм" (К., 2000), "Лібералізм" (К., 2002) із серії "Політичні ідеології" надійшли в дар від видавництва "Смолоскип".

Активно сьогодні досліджується й історія політичної думки України. Серед наукових доробок вітчизняних вчених заслуговує на увагу колек-тивна монографія "Стратегії розвитку України: теорія і практика" (К., 2002) за редакцією О.Власика, видання Адміністрації Президента України та Національного інституту стратегічних досліджень. Колективна монографія викладачів МАУП "Україна на зламі тисячоліть: історич-ний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи" (К., 2000) торка-ється глобальних проблем людства та, враховуючи досягнення сучасної наукової думки, досліджує актуальні проблеми розвитку незалежної України.

Сучасний український політикум відображений у фонді книгами Л.Кучми, Л.Кравчука, В.Литвина, В.Чорновола.

Епоха посттоталітаризму заявила про себе виникненням різноманіт -них політичних партій. Це зумовило появу довідників: "Партії та політики" (К., 2002); "Право вибору: список політичних партій та виборчих блоків" (К., 2002), М.Дюверже "Политические партии" (М., 2000).

Узагальнюючий досвід проведення виборчих кампаній в різних країнах подає відомий політолог Г.Почепцов у книзі "Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ в." (К., 1999), яка буде в нагоді іміджмейкерам, політичним консультантам, спеціалістам РR-технологій.

Фонд відділу комплектується також літературою, яка досліджує різні аспекти політики: політичну історію, політичну психологію, політичну антропологію, політичну географію, теорію міжнародної політики.

Всі ці питання висвітлюють не лише наукові праці, а й навчальні посібники для інститутів і університетів з фундаментальним викладом матеріалу, інформаційною повнотою та узагальненнями: "Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку" (К., 2002), "Політологія" (К., 2001) за редакцією О.Бабкіної, "Політологія" (К., 2000) в 2-х книгах за редакцією А.Колодія.

Наприкінці ХХ ст. в Україні почала формуватися нова галузь – культурологія. Згодом, відповідно, був сформований розділ бібліотечного фонду – історія та теорія культури.

Останнім часом відділ отримав цікаві дослідження з історії світової і української культури.

Унікальне п'ятитомне видання НАН України "Історія української культури" (К., 2001) вперше глибоко розкриває багатовікову історію української культури, її самобутність і внесок у світову культурну спадщину. Ця тема представлена книгами: "Історія української та зарубіжної культури" (К.,1999), "Нарис історії української культури" (К., 1998) М.Поповича.

Історія світової культури ґрунтовно досліджена у виданнях: "История мировой культуры. Наследие Запада" (М., 1998), "Історія світової культури. Культурні регіони" (К., 2000).

Зрозуміти феномен культури допоможуть фундаментальні книги російських вчених: "Культурология. История мировой культуры" (М., 1998), що надійшла в Бібліотеку за Мегапроектом "Пушкинская библиотека"; "Мировая культура. Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет" (М., 2000) А.Зайцева та "Мировая куль-тура. Средневековье" А.Порьяза (М., 2001). Кожне з цих видань висвіт-лює різні аспекти цивілізацій минулого: історію, релігію, науку, економіку, мистецтво, повсякденне життя.

Теоретичний виклад цієї науки представлений у фонді працями західних вчених і філософів, в яких, по суті, зароджувалась і розвивалась культурологічна проблематика. Серед них з серії "Мыслители ХХ в." до відділу надійшли праці А.Камю "Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство" (М., 1990) та К.Ясперса "Смысл и назначение истории" (М., 1991). Є у відділі наукові праці Ф.Ніцше "По той бік добра і зла. Генеологія моралі" (Л., 2002) та О.Шпенглера "Закат Европы" (Мн., 1999).

Серед вітчизняних культурологічних видань викликає інтерес у корис-тувачів книга Л.Губерського "Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз" (К., 2002).

Вийшло друком чимало підручників, навчальних посібників, методич-них матеріалів, довідкових видань, які містять різноманітні матеріали з питань культурології. Серед них: В.Гриценко "Людина і культура" (К., 2000), В.Бокань "Культурологія" (К., 2000), О.Скворцова "Теория и история культуры" (М., 1999).

Культура – це відкрита книга, яка кожен день доповнюється новими сторінками, і такою книгою можна вважати "Хронику мировой куль-туры" (М., 2001) – довідкове видання, яке містить інформацію про основні події і явища світової культури.

Розділ "Освіта. Педагогічна наука" входить складовою частиною до інформаційного ресурсу читального залу.

Класику світової педагогічної думки представляє творча спадщина Я.Коменського (Чехія), Ж.-Ж.Руссо (Франція), Я.Корчака (Польща), І.Песталоцці (Швейцарія).

Розбудова незалежної Української держави створила сприятливі умови для відновлення і розвитку української педагогіки, національної системи освіти й виховання дітей. Першим кроком на шляху реформування освітньої системи стала державна національна програма "Освіта".

Тому, вихід тритомника "Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття" (К., 2003) у видавництві "Навчальна книга" – свідчення державної підтримки інтелекту, яка має бути провідним принципом нашої внутрішньої політики.

Входять до скарбниці світової культури і є предметом національної гордості українців "Вибрані твори" В.Сухомлинського (К., 1996) у 5-ти томах, "Педагогические сочинения" А.Макаренка (М., 1984) у 8-ми томах, "Избранные педагогические сочинения" К.Ушинського (М., 1974) в 2-х томах.

До найкращих історіографічних досягнень українського народу належить монографія С.Сірополка "Історія освіти в Україні" (К., 2001), яка висвіт-лює питання розвитку освіти від початків історії до недавнього минулого.

Серед книг, присвячених системі поширення знань, виділяється монографія В.Кушерця "Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій" (К., 2002).

Педагогам ХХІ століття пропонуються "Дидактические технологии в высшей школе" (М., 2002) Д.Чернілевського, оригінальний творчий посібник А.Хуторського "Современная дидактика" (С.Пб., 2001).

У фонді відділу чимало різноманітних сучасних підручників для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: "Історія національ -ної освіти і педагогічної думки в Україні" (К., 2003), А.Алексюка "Педа-гогіка вищої школи України" (К, 1998).

Питання новітніх освітніх технологій порушують майже всі сучасні видання: Волкова Н. "Педагогіка" (К., 2001); Кларін М. "Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии" (Рига, 1998), Селевко Г. "Современные образовательные технологии" (М., 1998), Фіцула Н. "Педагогіка" (К., 2002).

Фонд поповнився кращими зразками зарубіжної педагогічної думки, перекладеними українською мовою. Серед них – класичний підручник для багатьох поколінь студентів Заходу відомого американського філософа і педагога Д.Д'юі "Демократія і освіта" (Л., 2003), книги М.Генсона "Керування освітою та організаційна поведінка" (Л., 2003) та Т.Серджіованні "Керування освітою і шкільне врядування" (Л., 2002).

В інформаційний ресурс відділу входять книги з релігієзнавства, порів-няно молодої і водночас однієї з найдавніших галузей гуманітарної науки.

Релігієзнавство, як знання про релігію, окреслюється в працях захід-них дослідників Т. де Шардена "Феномен человека" (М., 1987), Дж. Фрезера "Золотая ветвь. Исследование магии и религии" (М., 1983), А.Швейцера "Благоговение перед жизнью" (М., 1992), Д.Юма "Трак-тат о человеческой природе" (М., 1995) в 3-х томах. Особливу увагу привертає видання Мегапроекту "Пушкинская библиотека" німецько-американського мислителя, філософа культури П.Тілліха "Системати -ческая теология" (М.; С.Пб., 2000) в 3-х томах.

Серед доробок релігієзнавців тоталітарного періоду заслуговують на увагу книги Л.Васильєва "История религий Востока" (М., 1983), Б.Рибакова "Язычество Древней Руси" (М., 1988), С.Токарева "Рели-гия в истории народов мира" (М., 1986).

Останніми роками виходять релігієзнавчі дослідження, підручники, які докорінно відрізняються за змістом і структурою від видань минулих років: "Академічне релігієзнавство" (К., 2000), "Історія релігії в Україні" (К., 1999), С.Павлов "Географія релігій" (К.,1999).

У фондах відділу є кілька видань Біблії українською і російською мовами.

Релігійна думка різних народів і різних часів, включаючи найновіші релігійні вчення, представлена в книзі "Всемирное писание: Сравни-тельная антология священных текстов" (М., 1995).

Прагнення людини пояснити феномен релігії реалізується в богослов'ї, про що йдеться в книгах Іоана Златоуста "Избранные поучения" (М., 2002), Іоана Кронштатського "Моя жизнь во Христе" (М., 2002), Ігнатія Брянчанінова "Полное собрание творений святителя" (С.Пб., 2001) в 2-х томах, Блаженого Августина "Творения" (С.Пб., 1998) в 2-х томах, Ж.Кальвіна "Наставление в христианской вере" (М., 1998) в 3-х томах.

Збагатився фонд відділу енциклопедичними і довідковими виданнями: "Библейская энциклопедия" (М., 1990); "Полный православный богословский энциклопедический словарь" (М., 1992). В 1993 р. у фонді з'явилася нова фундаментальна тритомна енциклопедія "Хрис-тианство" (М.,1993-1995), в яку ввійшли фрагменти статей з "Энцикло-педического словаря" Брокгауза – Ефрона, "Православной богословской энциклопедии", "Нового Энциклопедического словаря", які видавались на початку ХХ ст.

Література з езотеричної філософії, окультизму і релігійно-міфоло -гічних систем також є у фонді відділу. Після багатьох років забуття повер-нена читачам спадщина видатного теософа і письменниці О.Блаватської "Тайная доктрина.Синтез науки, религии и философии" (М., 1999) в 3-х томах.

В серії "Антология мудрости" вийшли "Книга притч Соломона" (М., 2001), "Книга оракулов. Пророчество Пифий и Сивилл" (М., 2002).

Останніми роками фонд активно поповнюється прогресивними надбаннями світової і національної філософської думки.

Філософська спадщина України представлена у фонді творчим доробком Г.Сковороди. Поезії, байки, притчі, філософські трактати і діалоги, переклади і листи видатного письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства входять в «Повне зібрання творів» Г.Сковороди (К., 1994) в 2-х томах.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. виходять наукові дослідження, в яких аналізуються окремі періоди розвитку української філософії у загальному руслі світової філософської культури: Кониський П. "Філософські твори" (К.,1990) в 2-х томах, тритомник філософських праць (К., 1979) Ф.Прокоповича; Юркевич П. "Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник" (К., 2000), Яворський С. "Філософські твори" (К., 1992) в 3-х томах.

До кращих здобутків європейської філософії належить унікальне тритомне видання "Антология мировой философии" (Мн.; М., 2001), в якому зібрані перлини філософської думки античних мислителів, письменників, поетів, вчених і державних діячів, народів Стародавнього Сходу, європейської філософської думки епохи Відродження.

В серії "Антология мысли" представлені: Ільїн І. "Путь к очевид-ности" (М., 1998), Камю А. "Изнанка и лицо" (М., 1998), Кастанеда К. "Активная сторона бесконечности. Колесо времени" (М., 2002), Конфуций "Уроки мудрости" (М., 1998), Спиноза Б. "Об усовершен -ствовании разума" (М., 1998).

В серії "Библиотека этической мысли" привертають увагу видання: Бердяєв М.  назначении человека" (М., 1993), Кант І. "Лекции по этике" (М., 2000), К'єркегор С. "Страх и трепет" (М., 1993).

Російським Християнським гуманітарним інститутом (м.Санкт-Петер -бург) здійснюється довгостроковий науково-дослідницький і видавничий проект "Русский путь". Він представляє собою серію книг, пов'язаних однією тематикою і однією ідеєю. Кожна з книг серії (філософської, літературної, політичної та ін.) присвячена долі та творчості діяча історії та культури: "Бердяев Н.А.: pro et contra" (С.Пб., 1994), "Гумилёв Н.С.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Толстой Л.Н.: pro et contra" (С.Пб., 2000), "Пётр Великий: pro et contra" (С.Пб., 2001).

У фонді є ряд книг, які розкривають філософію історії, філософію політики, філософію права тощо.

 

СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ

при відділі літератури та інформації з гуманітарних наук

Бойко Л.А., бібліотекар першої категорії

тел.: (0432) 32-05-78

Органічно доповнюють інформацій -ний ресурс відділу часописи гуманітар -ної та природничої тематики, що зосе-реджені в секторі журнальної періодики, який є структурним підрозділом відділу літератури та інформації з гуманітарних наук.

Фундаментальну основу інформа-ційного потенціалу сектору журнальної періодики складають часописи з гумані-тарних та природничих наук, кількість яких досягає 50 тис. примірників.

Тут є загальнонаукові, галузеві та науково-популярні журнали – теоре-тичні, практичні, публіцистичні, методичні та ін. Наукову цінність мають

видання, засновані на початку минулого століття та започатковані нашими сучасниками.

Загальнонаукові журнали "Вісник Національної Академії наук України" (засн. 1928 р.), "Вестник РАН" (засн. 1931 р.) висвітлюють головні питання наукового життя в Україні та за рубежем, наукові погляди на історичні події, відкриття, проблеми суспільства. Новий резонанс у науковому світі дали часописи "Наука та наукознавство" (засн. в Україні 1993 р.) та "Науковедение" (засн. в Росії 1999 р.). Вони досліджують історію науки, політику суспільства в галузі науки, логіку та методологію, інші загальнонаукові питання. В 1997 році вперше вийшов у світ "Бюлетень ВАК України" . У секторі зібрані всі його випуски за ці роки разом з додатком-журналом "Науковий світ". Тільки із цих видань читач може одержати докладну й достовірну інформацію про атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації (захист дисертацій наукового ступеня).

Окремий інформаційний блок становлять галузеві наукові журнали, в т. ч. ті, що видаються вищими навчальними закладами. У 2002 році бібліотека збагатилася виданнями Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська Академія" за різними серіями. Вдалося зберегти передплату на більшість цінних наукових видань Росії, в т. ч. Московського університету (майже за всіма серіями), а також журнал "Альма матер" Російського університету дружби народів (до 1991 р. – "Вестник высшей школы").

Серед журнальних видань найбільш об'ємний розділ суспільно -політичної тематики. Найдавніший з вітчизняних філософських жур-налів – "Філософська думка" (до 1991 р. – "Філософська і соціологіч на думка") виходить з 1927 року. Це видання було і залишається популяризатором філософської науки в Україні. Тут друкуються матеріали з історії вітчизняної та світової філософії, питання філософії як науки за аспектами політики, культури, права, освіти, історії, соціології. Не втрачають своєї престижності відомі у світі російські журнали "Вопросы философии" , "Философские науки".

В сучасних умовах постійно зростає потреба в соціально-психологічних знаннях. Вони необхідні політикам, лідерам різного рангу, кожному громадянину. На наукове дослідження цих проблем зорієнтований журнал "Соціальна психологія" , започаткований у 2003 році Українським центром політичного менеджменту спільно з Національним універси-тетом ім. М.Драгоманова. Питання психології та соціології розкривають часописи "Практична психологія та соціальна робота", "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", "Социологические исследования" та ін.

У зв'язку з кардинальними змінами, що відбулися останнім часом в суспільстві, переосмисленням історії України в контексті нової політичної ситуації підвищився інтерес читачів до історичної теми та видань, що її висвітлюють. "Український історичний журнал" досліджує маловідомі сторінки нашої історії, проблеми нового часу. Не втратив цінності і російський журнал "Вопросы истории" , де часто висвітлюється українська минувшина. Науковий історико-філологічний журнал "Київська старовина" привертає увагу не тільки оригінальним змістом, він ще має й цікаву історію свого існування. Започаткований в 1882 році як науково-популярний та літературний, журнал видавався до 1906 року під назвою "Киевская старина" . Відновлений у 1992 році, став відомий історикам, науковцям сучасними публікаціями, новими науковими розвідками. Продовжує програму названого часопису порівняно нове видання – "Пам'ять століть" (засн. 1996 р.). Цей журнал теж подає архівні матеріали, теоретичні дослідження, залучаючи наукову громадськість та зарубіжних істориків. "Пам'ять століть" рекомендо -вано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.

Тим, хто глибоко вивчає історичну основу України, її культуру, етнографію допоможе журнал "Пам'ятки України: історія та культура" (з 1969 по 1988 рр. – "Пам'ятники України"). У 2000 р. це

видання набуло статусу наукового. Розширює кругозір на історичність України також видання "Народна творчість та етнографія" (засн. 1925 р.). Культурологічний альманах "Хроніка 2000" цікавий тим, що тут друкуються українознавчі матеріали, які важко знайти в інших джерелах: історичне бачення України в галузі культури і мистецтва, духовний світ українців, Україна між Сходом і Заходом. Тематичні випуски "Хроніки 2000" присвячуються різним країнам, окремим регіонам України, їх історичній, культурно-мистецькій спадщині.

Відповіді на сучасні політичні питання читач знайде у часописах "Політика і час", "Розбудова держави", "Людина і політика", "Визвольний шлях", "Політика і культура" та ін. Серед представників влади, політиків, громадськості авторитетним став теоретичний громадсько-політичний журнал "Віче", заснований Верховною Радою України. Він подає нагальні питання українського парламентаризму, суспільних трансформацій, місцевого самоврядування, тощо.

Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України започаткували у 2003 році нове видання – «Політичний менеджмент» . Тут друкуються статті з питань теорії і методології політичних досліджень, державного управління і місцевого самоврядування, етнонаціональної політики, конфліктології з глибоким аналізом та прогнозуванням політичного розвитку суспільства.

На сторінках львівського журнального видання "Універсум" – критичні оцінки й судження про політику, культуру, соціологію, минуле і сучасне України.

Сьогодні недостатньо користуватись тільки вітчизняними джерелами інформації, особливо з політичних питань. Поціновуються також ті, що виходять в Росії: "Эхо планеты", "Новое время", "Огонек", "Латинская Америка", "Восток", "Азия и Африка сегодня", "Современная Европа".

В інформаційному ресурсі сектору журнальної періодики широко представлені часописи природничої тематики. Бібліотека багато років передплачує і зберігає наукові журнали з фізики, математики, хімії, біології, географії, природознавства. Науково-популярний рівень даної тематики забезпечують часописи "Наука и жизнь", "Квант", "Химия и жизнь", "Природа и человек", "Здоровье", "Будь здоров", "Будьмо здорові" .

За останні роки сектор значно поповнився виданнями з питань екології. "Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумов-ного (обов'язкового) відселення" дає відповіді на різні питання, пов'язані з чорнобильською подією: радіаційний стан, ситуація в країні по забрудненню навколишнього середовища, реабілітація Чорнобильської зони. Науково-популярний журнал Всеукраїнської екологічної ліги "Екологічний вісник" порушує питання екологічної освіти в Україні, правові і медичні аспекти екології, громадський екологічний рух .

Екологічну безпеку людини і навколишнього середовища захищають міжнародні журнали "Экос", "Экология – XXI век""Экология и жизнь", які надходять з Росії.

Фактори ризику сьогодні зросли не тільки в екологічній, але й в інших сферах життєдіяльності людини. Важливу інформаційну функцію в питаннях безпеки життя виконують всеукраїнські часописи "Екологія довкілля та безпека життєдіяльності" , "Безпека життєдіяль -ності" та російський журнал "Основы безопасности жизни".

Видання Міністерства надзвичайних ситуацій України "Надзвичайна ситуація" інформує населення про заходи по зменшенню ризику у випадках природних катастроф, техногенних аварій, пожеж, а також про рятувальні роботи та уміння виживати в екстремальних умовах. Журнал здобув не тільки вітчизняне, але й міжнародне визнання.

Український реферативний журнал "Джерело" (Сер. "Природничі науки. Медицина") – інформаційне видання, призначене для оператив-ного відображення змісту друкованих наукових видань з природничих дисциплін. Тут реферуються монографії, збірники наукових праць, посібники для вузів, автореферати дисертацій, інші видання.

Проблеми різних аспектів національної безпеки держави вивчає часопис Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова "Національна безпека і оборона" .

Зростанню спортивного престижу держави, зміцненню здоров'я спортсменів, громадян України сприяють вітчизняні та зарубіжні видан-ня "Команда", "Футбол-интер", "Боевое искусство планеты", "Физкультура и спорт" та ін.

Військово-патріотична тематика відображається на сторінках журна-лів "Військово-історичний альманах", "Военные знания", "Военно-исторический журнал". Грунтовні і глибоко наукові статті відомих і невідомих авторів створили журналу "Військо України" високий світовий імідж. Більшість його публікацій присвячено побудові українських Збройних сил. Поряд з цим висвітлюються питання миротворчості, військового співробітництва, історії нашого війська. Для сильних і мужніх, в т. ч. військовослужбовців, професіоналів спецзагонів призначено журнал "Солдат удачи".

До релігії сьогодні звертаються не тільки люди похилого віку. Релігієзнавчі знання здобувають в навчальних закладах. Допомагають у цьому журнали "Людина і світ", "Наука и религия" . Високу духовну позицію займає Всеукраїнський православний журнал для віруючих і невіруючих "Спасите наши души". Богословський науковий журнал "Альфа и омега" адресується служителям Церкви, релігієзнавцям, історикам.

Інформаційний ресурс останнім часом збагатився педагогічними

періодичними виданнями. Вчителі кожного фаху мають українські і російські видання, а історики, мовники, викладачі зарубіжної літератури – по декілька. Корисними помічниками всім педагогам є журнали "Педагогіка і психологія", "Педагогіка толерантності" . Керівникам школи адресуються часописи "Директор школи. Україна", "Директор школи, ліцею, гімназії", "Відкритий урок" (розробки, технології, досвід). Окрім широкого спектру вітчизняних часописів педагогічної тематики представлені відповідні російські видання "Завуч", "Школьные технологии", "Лицейское и гимназическое образование" .

Освітянську політику в державі розкривають часописи "Освіта і управління", "Шлях освіти", "Вища освіта в Україні", "Вища школа", а також журнал з анотованими науковими статтями мовою оригіналу "Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія" .

У фонді сектору є цінне видання – науково-публіцистичний журнал-дайджест з питань мовної політики, філологічної освіти й українознавства в контексті національної безпеки та діяльності засобів масової інфор-мації – "Урок української" .

Літературно-художні та літературознавчі часописи не втратили свого значення у формуванні літературного середовища. Розширився їх тема-тичний, жанровий діапазон. Ядро вітчизняної художньо-публіцистичної журнальної літератури в Україні складають журнали "Дніпро", "Київ", "Вітчизна", "Радуга", "Березіль", "Дзвін". Останні два трансформо -вані з колишніх журналів "Прапор" (до 1991 р.) та "Жовтень" (до 1990 р.). До сектору журнальної періодики надходять і російськомовні міжнарод-ні літературно-художні видання "Хрещатик" (засн. благодійним Фондом С.Параджанова) і "Ренессанс" (Київського молодіжного центру "Поэзия").

Сектор передплачує понад 30 назв сучасних літературно-художніх та літературознавчих українських і російських журналів, зберігає й ті, які протягом десятків років надходили раніше. Авторитетними залишаються в читацькому колі журнали "Новый мир", "Октябрь", "Нева", "Москва", "Литературная учеба", "Новое литературное обозрение" та ін.

Художні твори далекого зарубіжжя в основному представлені у журналах "Всесвіт", "Иностранная литература" . Фантастику, детективи, пригоди пропонують періодичні видання "Если", "Смена", "Чудеса и приключения" .

Допитливий читач має можливість дізнатися більш детально про репертуар щорічної передплати Бібліотекою журналів у "Зведеному каталозі періодичних виданьпередплачених бібліотеками м.Вінниці на ... рік", який видається ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва понад чверть століття.