Етикет ділового спілкування

Рік видання: 1999

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

 Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Етикет ділового спілкування

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 1999

 

 

 

 

Підготувала  Н.І. Морозова

Редактор М.Г.Спиця

Відповідальний за випуск Г.М.Авраменко

Комп’ютерна верстка О.М.Передерко

Надруковано на поліграфічній базі бібліотеки тираж 50 прим.

287100, м. Вінниця, вул. Соборна, 73, тел.: (0432) 35-11-04
 

Поділитися:

Від укладачів

Бібліографічний покажчик “Етикет ділового спілкування” – перша спроба обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва систематизувати літературу з питань етики, етикету, соціально-психологічних аспектів ділового спілкування.

Поява цього видання виникла у зв’язку з гуманізацією вищої школи та включенням даної теми до учбових програм. В програмах вузів з’являються такі нові предмети, як “Ділова етика”, “Організація ділових комунікацій”, “Етика керівника” і відповідно зростає попит на літературу даної тематики.

Мета посібника – надати читачам відомості з історії етики, розвитку етичної думки на Україні та світі; ознайомити бажаючих з матеріалами, що розкривають етику ділового спілкування, міжнародні стандарти та національні особливості спілкування, атрибутику ділового етикету.

В покажчику зібрана наукова, науково-популярна, довідкова література. Тут відображені книги та статті з періодичних видань, що надійшли до бібліотеки протягом останніх п’яти років.

Література у покажчику подається за трьома розділами, кожний з яких має підрозділи. В межах підрозділів матеріали розміщено за алфавітом прізвищ авторів чи назв видань. Якщо назва публікації не розкриває її змісту, до бібліографічного опису включаються короткі анотації.

У першому розділі “Ділова етика” представлені публікації з історії ділової етики, сучасного ділового етикету, етики бізнесу; книги та статті з питань проведення ділових зустрічей і прийомів, бесід, протоколу переговорів, етикету телефонних розмов , історії та сучасного стану ділового листування.

Розділ “Елементи ділового етикету” містить матеріали про візитні картки, порядок звернень і привітань, рекомендацій, знайомств; тут є відомості з етикету їжі, правил користування столовими приборами, етикету одягу ділової людини та його кольорової гами, правила вручення подарунків та сувенірів.

В розділі “Національні особливості ділового етикету” зібрано матеріали про історію та сучасний стан етики народів світу: мораль, звичаї, традиції.

Бібліографічний покажчик розраховано на наукових працівників, керівників різних рангів і установ, підприємців, викладачів, студентів, бібліотекарів, учнів ліцейних класів, широке коло читачів, яких цікавить дана тема.

Добір матеріалу закінчено в лютому 1999 року.

І. Ділова етика

Історія ділової етики

Бабурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этногр. очерки.- Л.: Наука, 1990.- 162 с.

Бальтасар Г. Кишеньковий оракул, або Наука розсудливості, де зібрані афоризми, взяті з творів Лоренсо Грасіа.- К.: Вид. дім К.М. Academia, 1994.- 276 с.

Вольф И. Современный этикет.- М.: АОЗТ Кристина К., 1996.- 255 с.

Гусейнов А.А., Иррлитц Г.И. Краткая история этики.- М.: Мысль, 1987. - 589 с.

Гусейнов А.А. Введение в этику. - М.: Мысль, 1989.- 213 с.

Домострой / Вступ. ст. Колесова А.Б. - М.: Худ. лит., 1991.- 319 с.

Етика: Навч. посібник.- К.: Либідь, 1992. - 328 с.

Из истории возникновения этикета // Прикордонник України.-1994.- 6 серп.- С. 10.

Кузин Ф.А. Деловая этика // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. - М.,1995. - С.13-20.

Малахов В. Етика: Курс лекцій.- К.:Либідь, 1996.- 304 с.

Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина.- М.:LINKA-PRESS, 1995. - 269 с.

О достоинствах и пороках человека: Сб. Афоризмов / Сост. Д.П.Панфилов.- М.: Мысль, 1992.- 173с.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали.-М.: Прогресс, 1987.- 528 с.

Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учеб. Пособие.- М.: Наука, 1994.- 135с.

Этика: словарь афоризмов и изречений.- М.: Мысль,1995.- 395 с.

 

Етика бізнесу

Берд П. Продай себя: Эффектив. тактика улучшения вашего имиджа / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой.- Минск: Амалфея,1997.- 208 с.

Бурда Б. Взятка: факты, страны, века: [Етика бізнесу] // OFFICE.-1998.- № 1.- С.11-14.

Бурда Б. До нашей эры тоже брали взятки // Малое предприятие.-1998.- № 8.- С.12-13.

Валебникова Н. О кодексе профессиональной этики // Бух. учет.-1997.- № 3.- С.21.

Вольф И. Климат на работе // Вольф И. Современный этикет.- М., 1991.- С.230-236.

Дадиверин И.Г., Розенбаум М.Д. Этика деловых отношений // Автоматизация и современ. технологии.- 1995.- № 10.- С. 32-34.

Комарова Н., Холопова Т. Этикет в сфере бизнеса // Миров. экономика и междунар. отношения.- 1997.- № 6.- С. 118.

Коррупция - это болезнь: [З мат. РІА “Новости”] // Малое предприятие.- 1998.- № 8.- С.9-11.

Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена: Практ. пособие.- М.: ИНФРА-М,1997.- 288 с.

Кузин Ф. А. Деловая этика // Кузин Ф. А. Делайте бизнес красиво: Этич. и соц.- психол. основы бизнеса.- М., 1995.- С. 13-20.

Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособие для студ. вузов.- Ростов-на Дону, 1995.- 265 с.

Ливайн С., Кром М. Лидер в тебе: Как завоевать друзей, влиять на людей и преуспеть в меняющемся мире.- М.: Изд. группа Прогресс - Литера: Изд-во Агентства Яхтсмен,1995. – 239 с.

Лифанов В., Защепенков В. Гербовые войны - занятие для профессионалов: [Фірмов. стиль. Дизайн. Графіка] // Делов. люди.- 1996.-№ 69.- С. 120-124.

Медведев Ю. Где начинается взятка // Малое предприятие.- 1998.- №8.- С. 9-11.

Палеха Ю. Власть и культура управления // Персонал.- 1997.- № 6.- С.80-84.

Паркинсон С.Н. Как преуспеть в бизнесе.- Тула, 1992.-190 с.

Питер Л.Д. Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось.- М.: Прогресс, 1990. – 320 с.

Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело ЛТД, 1995. – 128 с.

Поляцки Дж. Стиль - искусство выбора: [Стиль і мода] // COSMO.- 1998.- № 10.- С. 191-192.

Попов С. Рекомендации по этике руководителя // Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы.- М., 1997.- 269 с.

Секреты умелого руководителя.- М.: Экономика,1991.- 320 с.

Сканави А. Как использовать музыку в бизнесе:[Етикет прийомів. Муз. оформлення] //Деловые люди. – 1999. - №98. – С.6.

Смит М. Как научиться говорить “нет” и чувствовать себя при этом комфортно: Искусство общения.-СПб.: ИК Комплект,1996. - 315 с.

Стуков С.А. Этика аудитора // Бух. учет.- 1995.- № 8.- С.47.

Счастливая Н. 12 советов по самовоспитанию: [Самоменеджмент] // СOSMO.- 1998.- № 10.- С. 156-160.

Романов М.В. Справочник по этикету для бизнесменов, туристов и отправляющихся в гости за рубеж.- К.: Либра, 1994. – 120 с.

Таранов П.С. Управление без тайн. – Донецк: Сталкер, 1997. – 400 с.

Томпсон Дж., Розин М. Капкан для предателя: [Пробл. нелояльності співпрацівників] // Делов. люди.- 1997.- № 76.- С.92-93.

Торчинская Ж. Среда обитания: гамбургер в интерьере: [Етикет офісу] // OFFICE.- 1998.- № 6.- С.6-10.

Тресков В. Мораль в условиях рыночной демократии // Миров. экономика и междунар. отношения.- 1990.- № 12.- С.135-137.

Фаллер М. Бизнес как война: [Етика бізнесу] // OFFICE.-1997.- № 8/9.- С.20-25.

Хилл Н. Думай и богатей.- К.: Молодь, 1993. – 160 с.

Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей.- М.: ИНФРА-М,1995.- 366с.

Честара Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз / Пер. с англ. Л.Бесковой.- М.: Агенство “ФАИР”, 1997 .- 336с.

Чисхольм П. Уверенность в себе: путь к деловому успеху.- М., 1994.- 275 с.

Шилов В. Этические аспекты бизнеса // Бизнес-информ.-1996.- № 13.- С.16-18; № 14.- С. 63-64; № 15.- С. 51-52.

Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех.- М.: Прогресс, 1995.- 240 с.

Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера.- М.: Экономика, 1992. – 312 с.

Шепель В.М. Управленческая этика.- М.: Экономика, 1992.- 254 с.

Щербакова В. Имидж в формуле успеха // Бизнес.- 1998.- № 3.- С.26-28.

Этические нормы и стандарты профессиональной практической деятельности менеджмент-консультанта: [Проф. етика] // Office. – 1999. - №1-2. – С.24-25.

 

Ділова бесіда

Барвінок І.Г. Людина серед людей.- К.: Знання, 1991. – 32 с.

Безруких М. Я. Я и другие Я, или Правила поведения для всех.- М.: Политиздат., 1995.- 195 с.

Бондаренко П. Свидание назначает работодатель, или Как пройти собеседование: [Етикет співбесідника] // Натали.- 1998.- № 9.- С.118-120.

Дороніна М.С. Ділова бесіда // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С.52-66.

Кузин Ф.А. Ведение деловых бесед // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.60-69.

Мицыч П. Как проводить деловые беседы.- М., 1983.- 180 с.

Сафьянова В.И. Этика общения.- М.: Знание, 1991.- 64 с.

Слова-вставки - штрихи к портрету говорящего: [ З матеріалів кн. М. Люшера “Сигналы личности”] // Малое предприятие.-1998.-№ 8.-С.29.

Томак І. Мистецтво говорити: Пер. з чес.- 2-е вид.- К.: Політвидав. України, 1989.- 293 с.

Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения.- М.: Высш. шк., 1989.- 157 с.

 

Ділові переговори

Богуш Л. Совещание: что, когда, как // OFFICE.- 1998.- № 3 .- С.60.

Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами.- М.: АО “Бизнес-шк.”, 1997.- 128 с.

Дороніна М.С. Суть і структура процесу ділового спілкування // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С. 9-48.

Защепенков В., Лифанов В. Язык мой - друг мой: Как воздействовать словом // Делов. люди.- 1998.- № 90.- С. 22-23; вкл. - (Блокнот делов. человека.)

Каррас Ч. Искусство ведения переговоров: Как достичь желаемого результата.- М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО,1997. - 400 с.

Кузин Ф.А. Ведение коммерческих переговоров // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.73-104.

Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры.- М.: Экономика, 1993.- 156с.

Лебедева М.М. Уметь вести переговоры: Практ. рекомендации по подгот. и проведению переговоров.- М.: МП ГАММА, 1991.- 72 с.

Парфенюк Т. За столом переговоров // OFFICE.- 1998.- № 3.- С.57-59.

Психологическое манипулирование собеседником: Деловые варианты демагогии // Малое предприятие .-1998.- №8 .- С.27-28.

Холопова Т.И., Лебедева М.М. Организация деловых контактов с зарубежными партнерами // Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей.- М., 1995.- С. 32.

 

Ділові прийоми

Берд П. Вы представитель фирмы на мероприятиях: [Ділові ланчі. Обіди. Презентації] // Берд П. Продай себя!: Эффектив. тактика улучшения вашего имиджа / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой.- Минск, 1997.-С.102-130.

Вольф И. Справляем праздники // Вольф И. Современный этикет .- М., 1991.- С.166-206.

Деловой приём // YICTOR.-1993.- № 1.- С.6.

Дороніна М.С. Ділові прийоми // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С.76-87.

Званый вечер: Маленький словарь правил поведения // Рос. газ.-1992.- 18 сент.-С.6.

Кузин Ф.А. Прием торговых делегаций и представителей фирмы // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .-М., 1995.- С.123-125.

Мальчик Н. Мы приглашаем, нас приглашают..: Как вести себя в гостях // Натали.-1998.- № 9.- С.82-84.

Монахов Г. Вас пригласили на прием: Как должна выглядеть истинная леди // Натали.-1996.- № 10.- С.48-49.

Самсонадзе Н. Маленькие хитрости больших приемов : [Етикет] // Красота.-1997.- № 1.- С.106-107.

Соловьев Э.Я. Этикет делового человека: Организация встреч, приёмов, презентаций.- Минск: ПКИП Асар, 1994.- 96 с.

Холопова Т.И. Приём зарубежных делегаций // ЭКО.-1993.- № 1.- С.203-212.

Ягер Дж. Деловой завтрак, обед, ужин // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.155-168.

 

Ділова розмова по телефону

Акишина А.А., Акишина Т.Е. Этикет русского телефонного разговора.- М.: Рус. яз.,1990. - 116 с.

Амбиль Б., Швальбе Х. Телефонный маркетинг (Лучше вести телефон. разговор – больше продавать).- Обнинск: Титул, 1995. – 64 с.

Берд П. Обуздай свой телефон : Как положить конец тирании собствен. телефона / Пер. с англ. З.Я. Красневской.- Минск: Амалфея,1997. - 212 0,с.

Вольф И. Телефон - черт возьми! он звонит снова! // Вольф И. Современный этикет .- М., 1991.- С.50-58.

Гринева Г. Позвони мне, позвони...: Телефон. этикет // Работница.- 1995.- № 3.- С.17

Дороніна М.С. Ділова розмова по телефону // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К.,1997.- С. 66-70.

Искусство телефонной беседы // Финанс. Киев.- 1994.- № 6.- С.7.

Кузин Ф.А. Телефон как средство делового общения // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво - М., 1995.- С.137-146.

Луговская Т., Иванов К. Связь во все времена: [Історія передачі інформації] // OFFICE.- 1998.- № 3.- С.11-13.

Трояновская Т. У вас зазвонил телефон: Этикет деловых людей // Наука и жизнь.-1996.- № 3.- С.80-81.

Хорнби М. Умело используйте телефон // Хорнби М. Я могу сделать это! / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой.- Минск, 1997.- С. 118-120.

Шилова К.А. Телефонные разговоры делового человека.- М., 1992.- 378 с.

Энциклопедия офиса : Практ. руководство для секретаря / Сост. И.В.Самыкина. -М.: БИНОМ, 1995.- 400 с.

 

Ділове листування

Бондаренко Г. Резюме: как правильно его составить? // Натали.-1998.- № 9.- С. 117.

Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности.- М.: Изд. стандартов, 1990.-160 с.

Даниленко В.П. Культура речи в технической документации.- М., 1982.- 305 с.

Дороніна М.С. Ділове листування // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С.70-76.

Кузин Ф.А. Ведение деловой переписки // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М.: ИНФРА-М, 1995.- С.106-118.

Луговская Т., Иванов К. Копи царя Соломона: [З історії ділового листування] // OFFICE.- 1998.- № 1.- С.16-18

Пилипенко Р. О типологии деловых писем и искусстве письма писать не только турецкому султану // OFFICE.-1997.- № 7.- С.30-32.

Плотников А.В. Деловая переписка.- К.,1992.- 325 с.

Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. - 192 с.

Хорнби М. Написание письма // Хорнби М. Я могу сделать это! / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой.- Минск,1997.- С.121-130. 

II. ЕЛЕМЕНТИ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ

Безруких М.М. Я и другие Я, или Правила поведения для всех.- М.: Политиздат., 1991.- 195 с.

Гоголева Л.Д. Беседы об эстетике поведения.- К., 1990.- 318 с.

Данненмаер Е. Искусство обижаться: Энциклопедия человеч. слабостей и недостатков // Академия.- 1998.- № 1.- С.110.

Деловой этикет // Социальная психология и этика делового общения: Уч. пособие для вузов.- М., 1995,- С.113-132.

Краткий справочник по этикету.- К., 1992.- 400 с.

Матвеев В., Панов А. В мире вежливости: О культуре общения людей. - М.: Внешторгиздат.-Дейта Пресс, 1991 .-130 с.

Мы живем среди людей: Кодекс поведения.- М., 1989.- 65 с.

Паламарь А.О. Мудрость общения. - М.: Мол. гвардия, 1990.- 335 с.

Правила хорошего тона / Сост.Н.М. Лом.- Тула: Обл. тип., 1993. - 206 с.

Правила этикета: Краткий справ. - М., 1992. - 156 с.

Ягодинский В. Н. Как себя вести: [Практ. курс культур, поведшки]. - М.: Знание, 1991. - 63 с.

Ягодинский В. Н. Наш етикет.- М.: Мол. гвардия, 1988. - 236 с.

 

Візитні картки

Белый Э. Встречают по визитке // Делов. люди.-1997.-№ 84.- С.21; вкл.- (Блокнот делов. человека.)

Вольф И. П. ф. н. а. - Персоне форму надо, а?: [Етикет візитних карток] // Вольф И. Современный этикет.- М., 1991.- С.38-43.

Кузин Ф. А. Визитные карточки // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .-М., 1995. - С.27.

Кузин Ф. А. Визитные карточки // Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. - М., 1997.-С. 102-106.

Холопова Т. И., Лебедева М. М. Визитные карточки и их использование //Холопова Т.Н., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. - М., 1995. - С.202-210.

 

Порядок привітань, рекомендацій, знайомств

Вольф И. Представление людей друг другу // Вольф И. Современный этикет. - М., 1991. - С.22-38.

Демидов Н. Приветствия: Этика делов. общения // Персонал. - 1995. - №2. - С. 125-130.

Дороніна М. С. Порядок привітань, рекомендацій, знайомств // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. - K., 1997. - С.212-125.

Коломнец В. О хороших манерах и не только о них... // Персонал. -1993. - № 2. - С.137-149.

Кравченко Т. Давайте поздороваємся: Этикет // Киев, новости. - 1994. - Окт. (№ 44). - C. 10.

Кто же не любит ходить в гости?..// Киев.новости. - 1993. - 24 дек. (№ 52). - С.10.

Кузин Ф.А. Правила приветствия. Правила обращения. Правила представления // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .- М., 1995. - С.20-23.

Матюшин И., Чакаберия Е. Запоминание лиц и имен.- М.,1994,- 185 с.

Ниренберг Д., Калеро Г. Читать человека как книгу,- М.: Экономика, 1990. - 48 с.

Пиз А. Язык телодвижений. - М., 1992.- 178 с.

Приходите к нам в гости: [Про культуру гостинності] /Сост. И.Ю.Фурма-нова.- К: Реклама, 1987.- 104 с.

Степанченко A. B., Пузин М. Н. Лицо человека.- М.,1991.- 205 с.

Формановская П. И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: Речев. этикет в нашем общении.- М., 1982.- 260 с.

 

Етикет за столом

Бурда Б. Допинг для Бальзака: [Етикет вживання напоїв. Кава] // OFFICE. - 1997. - № 6. - С.60-62.

Бурда Б. Пивной вечер: [Етикет вживання напоїв. Пиво] // OFFICE. - 1998. - № 1. - С.61-64.

Вольф И. Вокруг стола // Вольф И. Современный этикет. - М., 1991. - С.76-142.

Довгопол Н. Пивные побасенки Саши Красного // Академия. - 1998. - № 2. - С. 124-125.

Дороніна М.С. Етикет за столом // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997. - С. 125-128.

Дунцова К.Г., Станкевич Г.П. Этикет за столом.- М.;Экономика,1990.- 78 с.

Клиточенко О., Ширинская Я. Whisky: глоток живого янтаря: [Етикет вживання напоїв. Віскі] // Академия.-1998.- № 6.-С. 106-111.

Ковальчек Д. Весенние цветы на праздничном столе // Академия.-1997.-Апр.- май.- С.92-96.

Кузин Ф.А. Правила рассадки за столом и обслуживания. Убранство стола. Столовый этикет // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво - М., 1995 .-С. 129-132.

Молотова М. Новогоднее застолье: Правила и предостережения // Академия.-1997/98.- Дек.- янв.- С. 101-106.

На сколько назначать «коктейль» и когда подавать шампанское?: Как организовать прием. На заметку предпринимателю // Киев, новости.-1994.- Янв. (№ 3).; Делов. газ.- 1994.- № 1 .-С.6.

Правила хорошего тона.-Тула, 1993.- 195 с.

Самсонадзе Н. Элегантное застолье: [Етикет] // Красота.-1997.- № 3/4.-С.88-89.

Сапожников П. «Вода жизни» не иссякнет никогда: [Стиль. Мистецтво вживання напоїв] //Делов. люди.- 1997.- № 74.- С. 136-138.

Турецкая Г. Не только для эстетов: Столовый этикет// Крестьянка.-1998.- Й 2.- С. 12-13 вкл.- (Хозяюшка).

Турова Г. Блеск серебра: Столов, этикет // Крестьянка.-1998.- № 5.- С.7-9 вкл.- (Хозяюшка).

Турова Г. Чтобы почувствовать «букет»: Столов, этикет // Крестьянка. - 1998.- № 6.- С. 16-17 вкл.- (Хозяюшка).

Хороший тон: Сб. правил и советов на все случаи жизни обществ, и семейн. - М.: Сов. писатель, 1991.- 544 с.

Чекстер М. Знаки зодиака за обеденным столом // Красота.-1997.-№ 3/4.-С.82-83.

Чуприна Ж. Домашний праздник не должен быть в тягость // Академия.-1997/98.- Дек.-янв.- С.98-99.

Шпакова Л. С чувством, с толком, с расстановкой // Дел. люди.-1998.-№91.- С.88-89.

Юрьев Ю. За столом: Этикет и протокол // Діло.-1992.- Черв. (№ 53.).-С.7.; Черв. (№ 54).- С.7.; Черв. (№ 55).- С.7.

Яковлева С. Салфетка надевает смокинг: Столов, этикет // Крестьянка.- 1998.- № 3.- С. 18-21 вкл.- (Хозяюшка).

 

Сувеніри та подарунки

Городинский А. Дарите букеты левой рукой: [Стиль. Етикет подарунків] // Делов. люди.-1997.-№ 75.- С. 112-114.

Довгопол Н. Что подарить на Рождество, или Могут быть варианты... // Академия.-1997/98.- Дек.-янв.- С.36-38.

Дороніна М.С. Сувеніри та подарунки // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С. 128-129.

Карлюк А. Парадоксы лета // Натали.-1998.- № 6.- С. 128.

Кузин Ф.А. Деловые подарки и сувениры // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .- М., 1995.- С.32.

Лучший подарок это...// Натали.-1998.- № 3.- С. 124-127.

Мальчик Н. Поздравления и подарки: [Етикет подарунків] // Натали. - 1999.-№2.-С. 72073.

Сергеева И. Цветы в тарелке: Лакомство для глаз: [Етикет букета] // Академия.-1098.- Авг.- сент.- С.60-61.

Цветочный этикет: Кому и как дарить цветы // Работница.-1994.- № 11.- С.8.

Шкурко Д. Цветочные фантазии // Натали.-1998.- № 3.- С. 19.

Ягер Дж. Подарки в деловой жизни // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С. 191-207.

 

Одяг ділової людини

Азбука моды : [Історія одягу] // Натали.-1998.- № 9.- С. 18.

Андерсон М. Модель: Красота и бизнес. Как стать профессионал, моделью.- М., 1995.- 420 с.

Бастрыкин А.И, Ширяев Э.Б. Мода, кумиры и собственное «Я». - Л.: Лениздат, 1988 . - 173 с.

Беговатова С. Мужские игры с острыми предметами: [Мода. Стиль] // Крыша.-1998.- № 8.- С.33-35.

Безвершук Ж.А. Потребность, вкусы, мода.- К.: Реклама, 1987,- 120 с. Бессонов А. В бизнесе важна голова: [Стиль. Зачіска] // Делов. люди.-1996.- № 68.- С.88-89.

Васканян М. Новая мода отразится и на головах очень важных персон: [ Стиль. Ділова зачіска] // Делов. люди.-1997.- № 84.- С.96-98.

Весна в английском стиле: Соврем, тенденции в моделях Малбери // Капитал.-1997.- № 1.-С.72-73.

Владимирская Н. Новая магия CARTIER: [Стиль. Прикраси] // Делов. люди.-1997.- № 83.- С.84-86.

Волченко Л.Б. Этикет и мода.- М., 1989.- 245 с.

Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модн. поведения.- М.: Наука, 1994 .- 160 с.

Григорьева А. Как должна одеваться деловая женщина: Выбери свой стиль // Натали.-1998.- № 5.- С.64-66.

Дороніна М.С. Одяг ділової людини // Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С. 129-131.

Игнатова И. Белым носкам нет места в деловом гардеробе: [Стиль. Одяг] // Делов. люди.-1997.- № 75.- С. 110-111.

Карлюк А. По одежке встречают: Гардероб бизнес-леди // Натали.- 1998.-№3.-С.112-114.

Колева М. Портрет белого платья: Время и вещи: [Історія одягу] //Домаш. очаг.- 1998.-№ 9.- С. 112-114.

Колинько Ю. Скромное очарование старинных механизмов: [Стиль. Годинники] // Академия.-1998.- № 10/11.- С. 110-113.

Кудрявцева Н. Вы поедете на бал?: Как одеться по обстоятельствам // Натали. - 1999. - № 2. - С.81.

Кузин Ф.А. Внешний облик цивилизованного бизнесмена // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.-С. 170-176.

Левин С. Новое платье короля // БОСС.-1998.- № 4.- С. 64-66.

Николаева А. Цвет как имидж: [Стиль-колір-одяг] // Эхо планеты. - 1999.-№5.-С.12-13.

Озерецкий В. Не боритесь за точность ради престижа: [Імідж ділов. людини. Годинники]//Делов. люди.- 1997.-№ 1 .-С. 152-154.

Орлова Н. Женщина в приглушенных тонах деловой жизни: [Стиль. Ділов. гардероб] // Делов. люди.-1997.- № 79.- С. 104.

Парфенюк Т. Стиль от «Fascination»: [Стиль. Зачіски] // OFFICE.-1997.-№7 - С.56-57.

Пригожіша A. Casuai style: Летний костюм делового человека И Профиль.-1998.- № 29.- С.46-48.

Протасов С. «Гангстерский стиль» verry круто и почти не страшно: [Стиль. Одяг] // Делов. люди.- 1995.- № 57,- С.98-99.

Ривош Я.Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX - начала XX в.- М.: Искусство, 1990.-304 с., ил.

Роччиа А. Маленькие слабости сильного пола: [Стиль. Чоловічі прикраси] // Делов. люди.-1997.- № 74.- С. 114-116.

Скороходов А. В офис на каблуках со вставками // Делов. люди.-1998.-№88.-С. 104-106.

Федосенко М. Antibatman Style или будьте проще: [Стиль. Кольорові закони елегантності] // Академия .-1998.- № 1.- С.40- 42.

Федосенко М. Да здравствует кожа // Академия.-1997.- № 4/5.- С.42-50.

Федосенко М. Как модно быть молодым // Академия.-1997.- № 8/9.-С.46-60.

Федосенко М. Эра нерях, или снова о стиле: [Модні потрясіння XX ст.] // Академия.- 1998.- № 1.- С.34-40.

Что стоит за новым стилем: [За матеріалом журн. «Fast Company»] // OFFICE.-1998.- № 3.- С.81-83.

Шилов М. Деньги должны пахнуть: [Стиль. Парфюмерія].-Делов. люди,-1996.-№ 67.- С.114-115.

Шпакова Л. Истинного предпринимателя узнают по дорогим мелочам // Делов. люди.-1998.- № 87.- С. 100.

ІІІ. Національні особливості ділового етикету

Андреев И. Циферблат без стрелок: [Побут і звичаї. Африка] // Азия и Африка сегодня.-1997.- № 6.- С.59-63.

Андреева М., Сигов Ю. На Востоке торопиться не надо: [Кувейт, Бахрейн, Об'єднані Арабскі Емірати] // Делов. люди.-1997.- № 83.-С.15-17; вкл.- (Блокнот делов. человека).

Бурда Б. Уставы чужого монастыря: [Нац. особливості етикету] // OFFICE.- 1998.- № 5.- С. 37-39.

Вольф И. Отдых от формы: // Вольф И. Современный этикет.- М., 1991 .- С.252-253.

Дубинский В. Благовоспитанность в деловом общении, или Некоторые особенности поведения бизнесмена в Европе // Yictor.-1993.- № 3/6.- С.7.

Еремеев Д. Шариат - исламский кодекс права и морали // Азия и Африка сегодня.-1991.- № 7.- С.32-35.

Как вести себя за рубежом, чтобы не выглядеть “белой вороной”: В США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии // Наша республика.-1995.- 22 сент. (№ 37).- С.21.

Мосейко А. Менталитет африканцев: архаика и современность: [Традиції, побут і звичаї] // Азия и Африка сегодня.-1997.- № 11.- С. 62-65.

Сопленков С. Цветы из сада дружбы: [Восточ. этикет] // Азия и Африка сегодня.-1997.- № 3.- С.37-40.

Туманова Л.К. Африканский предприниматель: Социальн. портр.- М.: ВО наука Восточная литература, 1993. – 165 с.

 

Україна

Артюх Л. Українська кухня // Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1994. –С79.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232с.

Барвінок І.Г. Людина серед людей.- К.: Знання, 1991. – 32 с.

Во Вік - О’Басс. Як набути популярності, або Правдивий сучасний етикет.- Тернопіль: АТ Тарнекс, 1992.- 256 c.

Горленко В.Ф., Наулко В.І. Народні знання, світоглядні уявлення, вірування, мораль // Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К., 1993. – С.233.

Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей.- К., 1997.- С.256.

Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, В.В.Єфіменко, О.М. Лінчук та іін. – К.: Либідь.- 1992. – 328с.

Етика управління і спілкування // Агропром України.-1990.- № 5.- С. 3.

Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вищ. шк., 1994. – 223 с.

Залізняк Л.Л. Історичні корені українського козацтва як різновиду європейського лицарства:[Історія етикету] // Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.. 1994. – С.163.

Коваль А.П. Ділове спілкування.- К.: Вищ. шк., 1992.- 280 с.

Лозко Г.С.Українські символи та священні знаки: [Етикет нац. прапора] // Лозко Г.С. Укранїнське народознавство. – К., 1995. – С.221-233.

Макаров А. Козацтво і Бароко. Лицарі Бароко // Запорожці: До історії козацьк. культури. – К., 1992. – С.280-325.

Малахов В.А. Етика спілкування // Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К., 1996. – С.257.

Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка, 1992. – 400с.

Монахов Г.А. Хорошие манеры - вечный капитал // Ділов. вісн.-1994.-№1.-С.52.

Ніколаєва Т.Н. Різновиди традиційного одягу // Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К, 1993. – С.110.

Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Сост. М.А. Маркевич. – К.: Час, 1991. – 192с.

Паламар Л.Н., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.- К.: Либідь,1993.- 208 с.

Памятники этической мысли на Украине ХVII- первой половины ХVІІІ ст.- К.: Наук. думка,1987. - 345 с.

Пентелюк М.І. Культура мови і стилистика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240с.

Пономарьов А.П. Народний етикет // Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994. – С.255-268.

Пономарьов А. П. Сімейні звичаї та обряди //Українська минувщина: Іллюстрований етнографічний довідник. – К., 1993. –С.166.

Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1998. – 248с.

Російско-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Укладачі О.М. Коренга, Ю.С. Котіков та ін. – К.: Основи, 1995. – 320 с.

Українське національне вбрання. Народна їжа // Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів, 1994. – С.489-561.

Хміль Ф.І. Організація і проведення комерційних переговорів // Хміль Ф.І. Менеджмент.- К., 1995.- С. 266-272.

Чак Е. Мовний етикет і ... займенник // Дивослово.- 1997.- № 12.- С.10.

Чак Е. Мовний етикет // Дивослово.- 1998.- № 1-2, 4-8.

Шевчук С. Українське ділове мовлення.- К.: Вищ. шк., 1997. – 271 с.

Щербій Г.С. Сучасний одяг: проблеми використання традицій // Поділля: Видав. НКЦ., 1994. – С.276.

Я вас кохаю!” - сказала троянда..: [Висловлення почуттів за допомогою квітів] // Сіл. вісті.-1992.-2 черв.

Яворницький Д.І. Одяг та озброєння запорізьких козаків. Характеристика запорізького козака. // Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990. – С.156-192.

 

Австрія

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.- № 13.-С.65-67.

 

Бельгія

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.-№ 14.-С.63-64.

 

Великобританія

Алхазова Н.Д., Кройтореску Л.И. В королевстве, где говорят по-английски.- Кишинёв: Штиинца,1989.- 217 с.

Григорьева А. Будни и праздники королевы: [Придвор. етикет] // Натали.-1996.- № 10.-С.50-53.

Держим боссов на уровне: [Ділов. світ Англії] // Англия.-1993.- № 1.- С.60-63.

Евроменеджеры: [Ділов. етикет] // Англия.-1993.- № 2.- С.78-83.

Кузин Ф.А. Англия[Як вести справи з британцями] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. - М., 1995.- С.40-44.

Осипов В. Британия глазами русского.- М.,1977. - С.38-51.

Соболев М.М. Этика бизнеса // Экономика и коммерция.-1995.- № 2.- С.45.

Социальный портрет британского бизнеса // Великобритания / Отв. ред. И.П. Фаминский.- М.,1990.- С.131-138.

Учеба в Англии - высший класс: [Етикет освіти] // Стас.- 1997.- № 4.- С.92-93.

Ягер Дж. Англия[Правила ділов. світу Англії] // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.138.

Яновский А.М. Деловая поездка за рубеж: [Етикет] // Бизнес-информ.- 1995.- № 8.- С.53.

Яновский А.М. Деловые приемы // ЭКО.-1995.- № 6.- С. 36.

Яновский А. М. Деловой мир Великобритании: Этика и ритуал общения // Бизнес информ.-1997.- № 9.- С.47-48.

Яновский А.М. Этика предпринимательства // Персонал.-1995.- № 1.- С. 127-131.

 

Греція

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.- 1997.- № 17.- С.54-55.

 

Данія

Градобитова Л.Д., Ушакова С.М. Дания: Некоторые аспекты социально-экономического развития.- М.: Знание, 1990.- 64 с.

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.- № 15.- С.63-64.

 

Ізраїль

Симановский С.И., Стрепетова М.П. Информация о деловой жизни в Израиле и выборе пертнеров по внешнеэкономическим связям // Симановский С.И., Стрепетова М.П. Израиль.- М., 1995.- С.137-150. – (Наши делов. партнеры).

Ягер Дж. Израиль: [Етикет] // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.-М.,1994.-С.143.

 

Індія

Глушкова И. Радость подчинения: [Традиції, обряди і звичаї] // Азия и Африка сегодня.-1991.-№ 11.- С.58-64.; № 12.- С.48-51.

Гусева Н. Индия. Как себя вести // Азия и Африка сегодня.- 1991.-№ 5.- С. 56-58.; № 6.- С.57-61.

Деловая этика в Индии // Индия.- М.,1990.- С.122-129.- (Наши делов. партнеры).

Ягер Дж. Индия: [Етикет] // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М.,1994.- С.144.

 

Іспанія

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.- № 11.- С.61-64.; № 12.- С.59-60 .

 

Італія

Деловая этика в Италии // Италия / Отв. ред. С.К.Дубинин, С.А. Кожухов.- М.,1991.-С.165-168. – (Наши делов. партнеры)

Кузин Ф.А. Италия: [Етикет] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .- М., 1995 .- С.47-50.

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.- № 2. - С. 51-53.; № 3.- С .44-46.

Ягер Дж. Италия: [Етикет] // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.145.

 

Китай

Александров Н. Как вести бизнес в Китае // Делов. люди.-1998.- № 88.-С.18-20; вкл.- (Блокнот делов. человека).

Барский К. Анатомический театр суеверий: [Традиції, обряди і звичаї] // Азия и Африка сегодня.-1997.- № 1.- С.75-80.

Барский К. Искусство намека: [Мистецтво ведення бесіди] // Азия и Африка сегодня.- 1997.- № 5.- С.69-73.

Барский К. Шапка, ширма и шелковый шнурок: [Етикет голов. убору] // Азия и Африка сегодня.- 1996.- № 5.- С.76-80.

Горбачев Б. Вы приехали в Китай: [Схід. етикет] // Азия и Африка сегодня.- 1996.- № 11.- С.55-59.; № 12.- С.68-73.

Деловая этика в Китае // Китай. - М.,1992.- С.173-176.

Командировка в Китай.- М.: Известия, 1988.- 93 с.

Кузин Ф.А. Китай: [Етикет] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.58.

Максимов А. Бизнес и “китайские церемонии”: [Діловий світ] // Азия и Африка сегодня.-1991.- № 10.- С.35-36.

Этика и ритуал в традиционном Китае / Сб. ст.- М.: Наука,1988.- 325 с.

Ягер Дж. Китайская народная республика // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.147.

 

Корея

Деловая этика в Республике Корея // Республика Корея.-М., 1991.- С.135-144. – (Наши делов. партнеры).

Кузин Ф.А. Южная Корея // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво: Этич. и соц.- психол. основы бизнеса. - М., 1995.- С.55.

 

Німеччина

Деловая этика в ФРГ // ФРГ / Отв. ред. Г.А. Буланов.- М.,1990.-С.103-105.- (Наши делов. партнеры).

Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов.- М.: Экономика,1990.- 335 с.

Кузин Ф.А. Германия // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво .- М., 1995.- С.50-51.

Мазурков А. Немцы соскучились по облепихе: Как вести бизнес в Германии // Делов. люди.-1998.- № 90.- С.17; вкл.- (Блокнот делов. человека).

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1996.-№ 23.- С.56-59.

Рюттингер Р. Культура предпринимательства: Пер. с нем.- М.,1992.-185 с.

Хойер В. Как делать бизнес в Европе.- М.,1992.- 235 с.

Ягер Дж. Германия: [Ділов. етикет] // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.140.

 

Норвегія

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1997.- № 15.- С.64.; № 16.- С.63-64.

 

Перу

Деловая этика в Перу // Малинин А.В. Перу.- М.: Междунар. отношения, 1991.- 208 с. – (Наши деловые пертнеры).

 

США

Андерсон Р., Шихирев П. “Акулы” и “дельфины”: Психология и этика рос.-амер. Делов. партнёрства.- М.: Дело ЛТД,1994.- 208 с.

Бремер М. Етикет і гарні манери: Поради амер. психолога // Діло.-1994.- 3-7 черв. (№ 43).-С.4.

Ваше преуспевание - в ваших руках.: / Д. Карнеги, Л. Питер, С.Паркинсон и др.- М., 1993. - 275 с.

Випперман К., Дунаева Д. “Твоя моя не понимай”: Почему рос. и амер. бизнесмены, даже беседуя на одном языке, часто ведут “диалог глухих”? // Делов. люди.- 1995.- № 57.- С.70-71.

Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика.- М.: Дело, 1991.- 320 с.

Жизнин С.З., Крупнов В.И. Как стать бизнесменом: Амер. опыт.- Минск: Издат. группа Предприниматель (Майнор-Советник - Полифакт), 1990.- 64 с.

Зиссер Ю. Бог расписания жизни: [Імідж ділов. людини в США] // БОСС.- 1998.- № 8.- С.73-76.

Карвонен К. Дети учатся бизнесу: Делов. круги и шк. содействуют обучению молодёжи в США // Америка.-1993.- № 2.- С.8-10.

Кузин Ф.А. США // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.37.

Маккей Х. Уцелеть среди акул: Деловой бестселлер.- Минск.: Парадокс, 1997.- 432 с. – (Поле чудес: бизнес).

Метелка Ч. Гостеприимство - “секретный элемент” обслуживания // Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства.- М.,1995.- С.296-300.

Поуст Е. Американський етикет.-К.;Тернопіль: МП Юніверс - АТ Ной, 1991. – 86 с.

Равесич Д. Значение меню // Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства : Пер. с англ.- М.,1995.- С.115-120.

Роджерс Дж. IBM. Взгляд изнутри: Человек - фирма - маркетинг.- М.: Прогресс, 1990. – 280 с.

Роузен Х. Стань миллионером: Амер. путь.- М.: Экономика,1992.- 95 с.

Сахаров Н.Д. Современная монополистическая элита США.-М., 1991.- 186 с.

Сірка А. Як проводити бізнес з американцями і канадцями.- К.,1994.- 208 с.

Трамп Д. Козыри бизнесмена из Нью-Йорка // Международная жизнь. – 1990. - №7. – С. 73-80.

Фол С. Осторожный путеводитель по Америке // OFFICE.-1997.-№ 6.- С.28-31; № 7.- С.39-42; № 8-9. - С.39-41.

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения.- К.: Грайлык,1993.- 204 с.

Форд Г. Сегодня и завтра.- М.: Финансы и статистика,1992.- 240 с.

Хилл Н. Думай и богатей.- К.: Молодь,1997. – 160 с.

Честера Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз. -М.: Агенство ФАИР, 1997.- 336 с.

Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М.: Джон Уайли энд Санз,1994.-285 с.

Якокка Ли. Карьера менеджера.- М.: Междунар. отношения, 1995.- 278 с.

 

Турція

Кузин Ф.А. Турция: [Етикет ділов. спілкуваня] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.58.

Ховратович В. Как начать бизнес в Турции // Делов. люди.-1997.-№ 84.- С.18-19; вкл.- (Блокнот дел. человека).

 

Фінляндія

Кузин Ф.А. Финляндия // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С.51.

Финляндия и финны: Понять - значит достичь успеха в сотрудничестве // Финляндия / Под общ. ред. Ю.А. Ершова.-М.,1991.- С.131-141.- (Наши делов. партнеры)

 

Франція

Деловая этика во Франции // Франция / Отв. ред. В.Ю.Пресняков и Н.Е.Шулюкин.-М.,1990.- С.139-146.- (Наши делов. партнеры).

Зэлдин Т. Всё о французах.: [Культура та звичаї Франції]- М.: Прогресс, 1989.- 440 с.

Картье начинался с туза червей в ромбе: [Стиль. Прикраси] // Делов. люди.-1997.- № 78.- С.126-128.

Кузин Ф.А. Франция : [Етикет] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995.- С. 40.

Моул Дж. Европейская культура бизнеса // Бизнес-информ.-1996.- № 22.- С.61-64.

Французское блюдо с итальянской родословной // Капитал.-1997.- № 4.-С.94.

Ягер Дж. Франция // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.149.

 

Швеція

Волков А.М. Культура. Спорт // Волков А.М. Швеция: Соц.-экон. модель.- М., 1991.- С.167-170.

Шереметева Н.В., Кошентаевский В.С. Деловая этика в Швеции // Шереметева Н.В., Кошентаевский В.С. Швеция.- М.: Междунар. отношения, 1992.- С.168-175. – (Наши делов. партнеры).

 

Японія

Арутюнов С.А., Джарылгасинова Р.Ш. Япония: Народ и культура.-М.: Прогресс,1991. – 325 с.

Деловая этика в Японии // Япония / Отв. ред. С.А. Дийков.-М.,1991.- С.213-229. – (Наши делов. партнеры).

Дресвянин С. “Смертельное касание”: [Традиції, вдача, обряди Японії] // Азия и Африка сегодня.- 1991.- № 8.- С.56-59.

Катасонова Е.Л. Японские корпорации: Культура, благотворительность, бизнес.- М.: Экономика,1992. – 251 с.

Кузин Ф.А. Япония [Етикет ділов. спілкування] // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво.- М., 1995 .- С.52.

Морита А. Сделано в Японии: История фирмы Сони: [Корпоратив. етика]- М.: Прогресс,1990.- 413 с.

Спандарьян В.Б. Японцы как деловые партнеры // Спандарьян В.Б. Деловая Япония.-М.,1991.- С.200-210.

Судзуки Д. Дзэн и культ чая:[Етикет чаювання] // Азия и Африка сегодня.-1991.- № 2.-С.48-52; № 3.- С.42-47.

Судзуки Д. Дзэн-буддизм и любовь японцев к природе: [Етикет складання букету] // Азия и Африка сегодня.-1991.- № 4.- С.56-60.

Судзуки Д. Поэзия цветов: [Етикет квітів] // Азия и Африка сегодня.-1991.- № 9.- С.41-43.

Тихоцкая И. Современные японки: покорные или независимые: [Ділова жінка Японії]// Азия и Африка сегодня.-1996.- № 2.- С.52-58.

Хлынов В., Тебин Н. Государство и экономика: [Ділов. етикет] // Азия и Африка сегодня..-1997.- № 11.- С.66-69.

Чичаева К. Японки и японцы 90-х // COSMO.- 1998 .- № 9 .- С.183-188.

Ягер Дж. Япония // Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса.- М., 1994.- С.151.

Японская культура // Эти невероятные японцы: Психотехнологии и эффективный менеджмент.- М., 1992.- С.146-150. – (Технологич. шк. бизнеса).

Японское общество // Эти невероятные японцы: Психотехнологии и эффективный менеджмент.- М., 1992.- С.130-138.- (Технологич. шк. бизнеса).

Зміст

 

Від укладачів

І. Ділова етика

Історія ділової етики

Етика бізнесу

Ділова бесіда

Ділові переговори

Ділові прийоми

Ділова розмова по телефону

Ділове листування

ІІ. Елементи ділового етикету

Візитні картки

Порядок привітань, рекомендацій, знайомств

Етикет за столом

Сувеніри та подарунки

Одяг ділової людини

ІІІ. Національні особливості ділового етикету

Україна

Австрія

Бельгія

Великобританія

Греція

Данія

Ізраїль

Індія

Іспанія

Італія

Китай

Корея

Німеччина

Норвегія

Перу

США

Турція

Фінляндія

Франція

Швеція

Японія

Етикет ділового спілкування


 Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Етикет ділового спілкування

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 1999

 

 

 

 

Підготувала  Н.І. Морозова

Редактор М.Г.Спиця

Відповідальний за випуск Г.М.Авраменко

Комп’ютерна верстка О.М.Передерко

Надруковано на поліграфічній базі бібліотеки тираж 50 прим.

287100, м. Вінниця, вул. Соборна, 73, тел.: (0432) 35-11-04