Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагог (1899-1978)

Рік видання: 1999

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагогВінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А.Тімірязєва

 

Наші видатні земляки

 

Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагог

 

(1899-1978)

  (Бібліографічний список)

 

Вінниця, 1999

 

 


Від упорядників

Цей бібліографічний список є першою спробою систематизувати і узагальнити основні відомості про наукову, педагогічну і громадську діяльність уродженця нашого краю, вченого з світовим ім'ям А. П. Філіпова, 100-річчя від дня народження якого відзначатиметься в листопаді нинішнього року.

До списку включено описи книг, статей з наукових збірників, періодичних видань, що є у фондах Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. У випадках, коли не було змоги переглянути матеріали de visu, бібліографічні описи наведено за іншими опублікованими джерелами (позначені - *)

Видання складається з короткої біографічної довідки про вченого та двох розділів бібліографії:

  • "Праці А.П.Філіпова" (матеріал розміщено в хронологічному порядку)
  • "Література про А.П.Філіпова" (матеріал подається в логічній послідовності).

Список розрахований на краєзнавців, науковців, інженерів-конструкторів, викладачів, аспірантів та студентів вузів машинобудівних спеціальностей.

Він може бути використаний як з прикладною, так і з науковою метою при вивченні історії вітчизняної науки.

 

 

Україна прагне ввійти у світову спільноту як держава, що пишається своїми здобутками в науці, техніці, мистецтві тощо.

І тому суверенній Україні слід якомога ефективніше демонструвати світові не лише свій неповторний танок і пісню, спортивні успіхи, але й досягнення в різноманітних галузях науки і техніки, фундаментальних дослідженнях, розповідати Заходові і Сходу про світочів української науки. Помітне місце серед них посідає наш земляк - видатний український вчений в галузі прикладної математики та механіки, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН України Анатолій Петрович Філіпов.

А.   П. Філіпов народився 29 листопада 1899 року в м. Глухівці, нині смт. Козятинського р-ну, в сім'ї залізничника.

Але все його трудове життя пов'язане з іншим краєм - Харківщиною.

У 1920 році він закінчив з відзнакою Харківський технологічний інститут, а в 1922 - фізико-математичний факультет Харківського університету, де пізніше проходив аспірантуру на кафедрі академіка С. Н. Бернштейна.

Практичного досвіду набував у різних виробничих і проектних установах: старшим конструктором на Харківському паровозобудівному заводі (1920-1925), в Управлінні по будівництву електростанцій (1925-1928), в тресті "Тепло і сила" (1928-1931).

Наукова діяльність Анатолія Петровича розпочалась у 1930 році в Харківському науково-дослідному інституті споруд та інституті математики і механіки при Харківському університеті, де він займався дослідженнями в галузі механіки коливань і міцності конструкцій.

Взагалі, до створення АН України питаннями механічних коливань в Україні майже не займались.

Найбільш плідними для дослідної роботи були 30-40 роки XX ст.

Серед досліджень з питань коливання пружних систем значне місце посідають праці А. П. Філіпова, узагальнені в монографії "Методи розрахунку споруд на коливання" (1941).

Значною віхою в науковому житті А. П. Філіпова було присвоєння йому звання професора у 1939 році.

У перші роки Великої Вітчизняної війни наш земляк перебував у лавах Радянської Армії, а з 1943 року і до кінця війни - працював в оборонній промисловості.

В післявоєнні роки широко розвивались дослідження процесів, що проходять в газотурбінних установках. Важливу роль в цих дослідженнях зіграли праці А. П. Філіпова.

З 1946 року А. П. Філіпов керує Харківським філіалом Інституту теплоенергетики АН У країни,з 1954 - Лабораторією гідромашин АН України. При цьому продовжував дослідну роботу, основними напрямками якої були - прикладна теорія пружності, теорія коливань механічних систем, питання удару в пружній та пружно-пластичній областях, вплив руху вантажів на конструкції, оптимізація елементів конструкцій. В 1948 році наш земляк успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему "Коливання пружних систем". У цьому ж році він очолив Харківський філіал Інституту технічної теплофізики АН України, на базі якого було створено Інститут проблем машинобудування АН України, де Анатолій Петрович з 1972 року і до останніх днів життя очолював відділ нестаціонарних механічних процесів.

Одночасно з 1948 по 1961рр. завідував кафедрою Харківського політехнічного інституту.

Наукова спільнота України належним чином оцінила внесок А.П.Філіпова в розвиток науки і техніки: у 1945 році був обраний членом- кореспондентом, а в 1967 році - дійсним членом АН України. Наступного року Анатолію Петровичу присуджується звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Подальший розвиток досліджень в галузі коливань стержньових і пластичних систем, виконаних А. П. Філіповим, знайшло відображення в монографіях " Коливання пружних систем" (1954), "Коливання механічних систем" (1965), "Коливання деформованих систем" (1970). В них узагальнені дослідження автора та його учнів з різноманітних питань механічних коливань.

Своїми науковими працями в області теоретичної механіки А.П.Філіпов зробив вагомий внесок у розвиток теорії нестаціонарних механічних процесів. Результати його наукових досліджень і тепер широко застосовуються в різних галузях народного господарства країни, передусім в енергетичному машинобудуванні.

Перу вченого належить понад 130 наукових праць, серед них близько десяти монографій. Під його керівництвом підготовлено понад 40 кандидатів і докторів наук.

Плідну наукову діяльність А.П.Філіпов поєднував з активною громадською, науково-організаційною і педагогічною роботою.

Він неоднарозово обирався депутатом Харківської міської і обласної рад депутатів трудящих, членом президії і заступником голови Харківської обласної ради науково-технічних товариств, членом Національного Комітету з теоретичної і прикладної механіки колишнього Союзу.

Трудова і наукова діяльність А.П.Філіпова відзначена урядовими нагородами - орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Помер Анатолій Петрович Філіпов 23 квітня 1978 року.

 

Праці А.П. Філіпова

* Колебание упругих систем.- К.: Изд-во АН УССР, 1955.

Вынужденные колебания линейной системы при прохождении через резонанс с нелинейно изменяющейся частотой // Изв. АН СССР.- 1958.- № 12.- С. 47-53.

К вопросу о переходе через резонанс упругих систем / Соавт. Е.Г.Голосков // Тр. Харьк. политехи, ин-та. Сер. инж.-физ.- 1958.- Т. 14.- С. 7-21.

* Тангенціальні коливання турбінних лопаток з врахуванням коливань диска в його площині // Прикл. механика.- 1960.- Т.6, вып.З.- С. 251-262.

К вопросу о переходе через резонанс с нелинейной скоростью системы с одной степенью свободы // Тр. Лаб. гидравл. машин АН УССР. - 1961. - Вып. 2. - С. 37-48.

Установившиеся колебания бесконечно длинной балки, лежащей на упругом полупространстве, под действием движущей силы // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1961. - № 6.- С. 58-64.

* Свободные изгибо-крутильные колебания естественно закрученных лопаток турбомашин / Соавт. Ю.С.Воробьев // Тр. Лаб. гидравл. машин АН УССР.- 1962. - Вып. 10.

Нестационарные изгибнокрутильные колебания системы двигатель- ротор / Соавт. Е.Г.Голоскоков // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1964.- № 2.- С. 153-157.

Динамическое действие на балку с шарнирно-опертыми концами груза и гармонической силы, движущихся с постоянной скоростью // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1964. - № 4.- С. 120-126.

* Колебание механических систем.- К.: Наук, думка, 1965. - 716 с.

* К вопросу об определении критических скоростей валов, имеющих нелинейные опоры / Соавт. Е.Г.Голоскоков // Динамика и прочность машин: Сб.- 1965. - № 1.

Нестационарные колебания механических систем / Соавт. Е.Г.Голоскоков.- К.: Наук, думка, 1966. - 336 с.

* Динамическое воздействие подвижных нагрузок на стержни / Соавт. С.С.Кохманюк.-К.: Наук, думка, 1967. - 132 с.

* Нелинейные задачи при действии подвижной нагрузки на стержни / Соавт. С.С.Кохманюк // Динамика и прочность машин.- 1967. - Вып. 6. - С. 20-25.

* Колебания стержней и плит при ударе / Соавт. В.А.Скляр // Динамика и прочность машин.- 1967. - Вып. 6. - С. 42-47.

* Численные методы в прикладной теории упругости.- К.: Наук, думка, 1968. - 250 с.

* Всеволод Арутюнович Лазарян (К 60-летию со дня рождения ученого- механика) / Соавт. Г.Н.Савин, А.Д.Коваленко // Прикл. механика.- 1969. - Т. 5. вып.10,- С. 137-138.

Колебания деформируемых систем,- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1970. - 734 с.

* Расчеты на колебания с использованием электронно-вычислительной техники / Соавт. Ю.С. Воробьев.- М. Машиностроение, 1971.

* Про оптимальну форму стержня при поздовжніх коливаннях / Соавт. Б. Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки.- 1971. - № 4.

Определение начальной реакции конической оболочки на импульсивную нагрузку / Соавт. Е. Г. Янютин // Прикл. механика.- 1971. - № 8. - 111-114.

Нестационарные изгибно-крутильные колебания автономной системы двигатель-ротор / Соавт. Н.Г.Шульженко // Динамика и прочность машин. - Вып. 13.- С. 33-39.

Вынужденные колебания бесконечно-длинной балки на упругом основании / Соавт. Н.В.Панова // Строит, механика и расчет сооружений. --№ 3.-С. 46-56.

* Про границі основної частота поздовжніх коливань стержня / Соавт. Б.Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки.- 1972. - № 6.

* Устойчивость колебаний ненагруженного неуравновешенного ротора в коротких опорах жидкостного трения / Соавт. Н.Г.Шульженко // Машиноведение.- 1973. - № 4. - С. 21-28.

* Про границі зміни власних частот стержнів при поздовжніх коливаннях / Соавт. В.Б.Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки. - 1973.- № 7.

Воздействие динамических нагрузок на элементы конструкций / Соавт. С.Кохманюк, Ю.С.Воробьев,- К.: Наук, думка, 1974,- 173 с.

Оптимизация элементов конструкции по механическим характеристикам / Соавт. В.Б.Гринев.- К.: Наук, думка, 1975,- 296 с.

Нестационарные колебания деформируемых систем / Соавт. Е.Г.Голоскоков.- К.: Наук, думка, 1977. - 340 с.

 

Література про А. П. Філіпова

* Коваленко А.Д., Писаренко Г.С., Савин Г.Н. Анатолий Петрович Филиппов (К 70-летию со дня рождения) // Прикл. механика,- 1969.- Т. 5, вып. П.-С. 134-135.

Сандул В. Академік А.П.Філіпов // Жовт. зорі,- 1990.- 13 січ.

Філіпов Анатолій Петрович: Некролог // Вісн. АН УРСР.- 1978.- № 6.- С. 110; Правда Украины.- 1978.- 26 апр.

Филиппов Анатолий Петрович // История АН УССР.- К., 1979.- С. 737. Філіпов Анатолій Петрович // Учені ВУЗів Української PCP.- К., 1968.- С. 441-442.

Филиппов Анатолий Петрович // УСЭ.- К., 1984,- Т. 11, кн.Г- С. 514-515.

Філіпов Анатолий Петрович // УРЕ.- К., 1964,- Т. 15,- С. 272.

Філіпов Анатолій Петрович // Рад. енцикл. слов.- К., 1968.- Т. 3.- С. 629.

Філіпов Анатолій Петрович // Укр. рад. енцикл. слов.- К.. 1987. - Т. 3. С. 629

 

 

Укладач та автор вступної частини С. Коваль

Консультант декан факультету транспорту, триботехніки та машинобудування Вінницького державного

технічного університету, професор Ю.Буренніков

Редактор   М. Спиця

Комп'ютерна верстка  О. Передерко

Відповідальна за випуск   М. Карягіна

 

Ксерокс Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки

ім. К.А.Тімірязєва Тираж 40 прим. м.Вінниця, вул. Соборна, 73: тел.(0432) 324-054

Поділитися:

Анатолій Петрович Філіпов


Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагогВінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А.Тімірязєва

 

Наші видатні земляки

 

Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагог

 

(1899-1978)

  (Бібліографічний список)

 

Вінниця, 1999

 

 


Від упорядників

Цей бібліографічний список є першою спробою систематизувати і узагальнити основні відомості про наукову, педагогічну і громадську діяльність уродженця нашого краю, вченого з світовим ім'ям А. П. Філіпова, 100-річчя від дня народження якого відзначатиметься в листопаді нинішнього року.

До списку включено описи книг, статей з наукових збірників, періодичних видань, що є у фондах Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. У випадках, коли не було змоги переглянути матеріали de visu, бібліографічні описи наведено за іншими опублікованими джерелами (позначені - *)

Видання складається з короткої біографічної довідки про вченого та двох розділів бібліографії:

  • "Праці А.П.Філіпова" (матеріал розміщено в хронологічному порядку)
  • "Література про А.П.Філіпова" (матеріал подається в логічній послідовності).

Список розрахований на краєзнавців, науковців, інженерів-конструкторів, викладачів, аспірантів та студентів вузів машинобудівних спеціальностей.

Він може бути використаний як з прикладною, так і з науковою метою при вивченні історії вітчизняної науки.

 

 

Україна прагне ввійти у світову спільноту як держава, що пишається своїми здобутками в науці, техніці, мистецтві тощо.

І тому суверенній Україні слід якомога ефективніше демонструвати світові не лише свій неповторний танок і пісню, спортивні успіхи, але й досягнення в різноманітних галузях науки і техніки, фундаментальних дослідженнях, розповідати Заходові і Сходу про світочів української науки. Помітне місце серед них посідає наш земляк - видатний український вчений в галузі прикладної математики та механіки, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН України Анатолій Петрович Філіпов.

А.   П. Філіпов народився 29 листопада 1899 року в м. Глухівці, нині смт. Козятинського р-ну, в сім'ї залізничника.

Але все його трудове життя пов'язане з іншим краєм - Харківщиною.

У 1920 році він закінчив з відзнакою Харківський технологічний інститут, а в 1922 - фізико-математичний факультет Харківського університету, де пізніше проходив аспірантуру на кафедрі академіка С. Н. Бернштейна.

Практичного досвіду набував у різних виробничих і проектних установах: старшим конструктором на Харківському паровозобудівному заводі (1920-1925), в Управлінні по будівництву електростанцій (1925-1928), в тресті "Тепло і сила" (1928-1931).

Наукова діяльність Анатолія Петровича розпочалась у 1930 році в Харківському науково-дослідному інституті споруд та інституті математики і механіки при Харківському університеті, де він займався дослідженнями в галузі механіки коливань і міцності конструкцій.

Взагалі, до створення АН України питаннями механічних коливань в Україні майже не займались.

Найбільш плідними для дослідної роботи були 30-40 роки XX ст.

Серед досліджень з питань коливання пружних систем значне місце посідають праці А. П. Філіпова, узагальнені в монографії "Методи розрахунку споруд на коливання" (1941).

Значною віхою в науковому житті А. П. Філіпова було присвоєння йому звання професора у 1939 році.

У перші роки Великої Вітчизняної війни наш земляк перебував у лавах Радянської Армії, а з 1943 року і до кінця війни - працював в оборонній промисловості.

В післявоєнні роки широко розвивались дослідження процесів, що проходять в газотурбінних установках. Важливу роль в цих дослідженнях зіграли праці А. П. Філіпова.

З 1946 року А. П. Філіпов керує Харківським філіалом Інституту теплоенергетики АН У країни,з 1954 - Лабораторією гідромашин АН України. При цьому продовжував дослідну роботу, основними напрямками якої були - прикладна теорія пружності, теорія коливань механічних систем, питання удару в пружній та пружно-пластичній областях, вплив руху вантажів на конструкції, оптимізація елементів конструкцій. В 1948 році наш земляк успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему "Коливання пружних систем". У цьому ж році він очолив Харківський філіал Інституту технічної теплофізики АН України, на базі якого було створено Інститут проблем машинобудування АН України, де Анатолій Петрович з 1972 року і до останніх днів життя очолював відділ нестаціонарних механічних процесів.

Одночасно з 1948 по 1961рр. завідував кафедрою Харківського політехнічного інституту.

Наукова спільнота України належним чином оцінила внесок А.П.Філіпова в розвиток науки і техніки: у 1945 році був обраний членом- кореспондентом, а в 1967 році - дійсним членом АН України. Наступного року Анатолію Петровичу присуджується звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Подальший розвиток досліджень в галузі коливань стержньових і пластичних систем, виконаних А. П. Філіповим, знайшло відображення в монографіях " Коливання пружних систем" (1954), "Коливання механічних систем" (1965), "Коливання деформованих систем" (1970). В них узагальнені дослідження автора та його учнів з різноманітних питань механічних коливань.

Своїми науковими працями в області теоретичної механіки А.П.Філіпов зробив вагомий внесок у розвиток теорії нестаціонарних механічних процесів. Результати його наукових досліджень і тепер широко застосовуються в різних галузях народного господарства країни, передусім в енергетичному машинобудуванні.

Перу вченого належить понад 130 наукових праць, серед них близько десяти монографій. Під його керівництвом підготовлено понад 40 кандидатів і докторів наук.

Плідну наукову діяльність А.П.Філіпов поєднував з активною громадською, науково-організаційною і педагогічною роботою.

Він неоднарозово обирався депутатом Харківської міської і обласної рад депутатів трудящих, членом президії і заступником голови Харківської обласної ради науково-технічних товариств, членом Національного Комітету з теоретичної і прикладної механіки колишнього Союзу.

Трудова і наукова діяльність А.П.Філіпова відзначена урядовими нагородами - орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Помер Анатолій Петрович Філіпов 23 квітня 1978 року.

 

Праці А.П. Філіпова

* Колебание упругих систем.- К.: Изд-во АН УССР, 1955.

Вынужденные колебания линейной системы при прохождении через резонанс с нелинейно изменяющейся частотой // Изв. АН СССР.- 1958.- № 12.- С. 47-53.

К вопросу о переходе через резонанс упругих систем / Соавт. Е.Г.Голосков // Тр. Харьк. политехи, ин-та. Сер. инж.-физ.- 1958.- Т. 14.- С. 7-21.

* Тангенціальні коливання турбінних лопаток з врахуванням коливань диска в його площині // Прикл. механика.- 1960.- Т.6, вып.З.- С. 251-262.

К вопросу о переходе через резонанс с нелинейной скоростью системы с одной степенью свободы // Тр. Лаб. гидравл. машин АН УССР. - 1961. - Вып. 2. - С. 37-48.

Установившиеся колебания бесконечно длинной балки, лежащей на упругом полупространстве, под действием движущей силы // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1961. - № 6.- С. 58-64.

* Свободные изгибо-крутильные колебания естественно закрученных лопаток турбомашин / Соавт. Ю.С.Воробьев // Тр. Лаб. гидравл. машин АН УССР.- 1962. - Вып. 10.

Нестационарные изгибнокрутильные колебания системы двигатель- ротор / Соавт. Е.Г.Голоскоков // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1964.- № 2.- С. 153-157.

Динамическое действие на балку с шарнирно-опертыми концами груза и гармонической силы, движущихся с постоянной скоростью // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение.- 1964. - № 4.- С. 120-126.

* Колебание механических систем.- К.: Наук, думка, 1965. - 716 с.

* К вопросу об определении критических скоростей валов, имеющих нелинейные опоры / Соавт. Е.Г.Голоскоков // Динамика и прочность машин: Сб.- 1965. - № 1.

Нестационарные колебания механических систем / Соавт. Е.Г.Голоскоков.- К.: Наук, думка, 1966. - 336 с.

* Динамическое воздействие подвижных нагрузок на стержни / Соавт. С.С.Кохманюк.-К.: Наук, думка, 1967. - 132 с.

* Нелинейные задачи при действии подвижной нагрузки на стержни / Соавт. С.С.Кохманюк // Динамика и прочность машин.- 1967. - Вып. 6. - С. 20-25.

* Колебания стержней и плит при ударе / Соавт. В.А.Скляр // Динамика и прочность машин.- 1967. - Вып. 6. - С. 42-47.

* Численные методы в прикладной теории упругости.- К.: Наук, думка, 1968. - 250 с.

* Всеволод Арутюнович Лазарян (К 60-летию со дня рождения ученого- механика) / Соавт. Г.Н.Савин, А.Д.Коваленко // Прикл. механика.- 1969. - Т. 5. вып.10,- С. 137-138.

Колебания деформируемых систем,- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1970. - 734 с.

* Расчеты на колебания с использованием электронно-вычислительной техники / Соавт. Ю.С. Воробьев.- М. Машиностроение, 1971.

* Про оптимальну форму стержня при поздовжніх коливаннях / Соавт. Б. Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки.- 1971. - № 4.

Определение начальной реакции конической оболочки на импульсивную нагрузку / Соавт. Е. Г. Янютин // Прикл. механика.- 1971. - № 8. - 111-114.

Нестационарные изгибно-крутильные колебания автономной системы двигатель-ротор / Соавт. Н.Г.Шульженко // Динамика и прочность машин. - Вып. 13.- С. 33-39.

Вынужденные колебания бесконечно-длинной балки на упругом основании / Соавт. Н.В.Панова // Строит, механика и расчет сооружений. --№ 3.-С. 46-56.

* Про границі основної частота поздовжніх коливань стержня / Соавт. Б.Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки.- 1972. - № 6.

* Устойчивость колебаний ненагруженного неуравновешенного ротора в коротких опорах жидкостного трения / Соавт. Н.Г.Шульженко // Машиноведение.- 1973. - № 4. - С. 21-28.

* Про границі зміни власних частот стержнів при поздовжніх коливаннях / Соавт. В.Б.Гриньов // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-техн. та мат. науки. - 1973.- № 7.

Воздействие динамических нагрузок на элементы конструкций / Соавт. С.Кохманюк, Ю.С.Воробьев,- К.: Наук, думка, 1974,- 173 с.

Оптимизация элементов конструкции по механическим характеристикам / Соавт. В.Б.Гринев.- К.: Наук, думка, 1975,- 296 с.

Нестационарные колебания деформируемых систем / Соавт. Е.Г.Голоскоков.- К.: Наук, думка, 1977. - 340 с.

 

Література про А. П. Філіпова

* Коваленко А.Д., Писаренко Г.С., Савин Г.Н. Анатолий Петрович Филиппов (К 70-летию со дня рождения) // Прикл. механика,- 1969.- Т. 5, вып. П.-С. 134-135.

Сандул В. Академік А.П.Філіпов // Жовт. зорі,- 1990.- 13 січ.

Філіпов Анатолій Петрович: Некролог // Вісн. АН УРСР.- 1978.- № 6.- С. 110; Правда Украины.- 1978.- 26 апр.

Филиппов Анатолий Петрович // История АН УССР.- К., 1979.- С. 737. Філіпов Анатолій Петрович // Учені ВУЗів Української PCP.- К., 1968.- С. 441-442.

Филиппов Анатолий Петрович // УСЭ.- К., 1984,- Т. 11, кн.Г- С. 514-515.

Філіпов Анатолий Петрович // УРЕ.- К., 1964,- Т. 15,- С. 272.

Філіпов Анатолій Петрович // Рад. енцикл. слов.- К., 1968.- Т. 3.- С. 629.

Філіпов Анатолій Петрович // Укр. рад. енцикл. слов.- К.. 1987. - Т. 3. С. 629

 

 

Укладач та автор вступної частини С. Коваль

Консультант декан факультету транспорту, триботехніки та машинобудування Вінницького державного

технічного університету, професор Ю.Буренніков

Редактор   М. Спиця

Комп'ютерна верстка  О. Передерко

Відповідальна за випуск   М. Карягіна

 

Ксерокс Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки

ім. К.А.Тімірязєва Тираж 40 прим. м.Вінниця, вул. Соборна, 73: тел.(0432) 324-054