Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми

Рік видання: 2000

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Аграрна реформа в Україні:

пошуки, здобутки, проблеми

Бібліографічний покажчик

Вінниця, 2000 


Стан економіки аграрного сектора України зумовлює активізацію пошуку шляхів виходу з економічної кризи та розвитку підприємницької діяльності.

Головною метою реформування економіки АПК є формування конкурентноспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продовольчої безпеки країни.

На виконання Указу Президента України Л. Кучми "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 року № 1529/99 започатковано новий етап аграрної реформи в Україні.

Мета даного бібліографічного покажчика – надати ділову інформацію працівникам обласного та районних сільгоспуправлінь, керівникам, спеціалістам АПК, сільськогосподарським товаровиробникам, власникам переробних підприємств, всім, хто вирішує питання реалізації визначених Указом заходів по реформуванню АПК.

В покажчик включені книги цієї тематики, статті з періодичних видань, які вийшли за останні роки.

Систематизована література за розділами і підрозділами. В межах розділів матеріали подані в алфавітній послідовності, лише у першому – в логічній. Підбір літератури закінчено 29 квітня 2000 року.

В разі відсутності на місцях видань, включених у покажчик, звертайтесь до фахівців центральної бібліотеки, за допомогою яких Ви зможете отримати потрібні матеріали по МБА з фонду обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва чи замовити їх копії за відповідну плату.

Поділитися:

1. Аграрне законодавство України. Вип. 1. // Бюл. законодавства і юридич. практики України. –1999. – № 5. – 304 с.

2. Земельний кодекс України: Офіц. текст із змінами і доп. за станом на 1 серп. 1997 р. – Ужгород: ІВА, 1997. – 124 с.

3. Земельні  відносини в Україні: Законодав. акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 816 с.

4. Про власність: Закон України … 7 лют. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 24 квіт. – С. 3,6,7; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 20. – С. 523-537.

5. Про внесення  змін до Закону України "Про власність": Закон України ...14 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 листоп. – С. 6; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1468.

6. Про внесення  змін і доповнень до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" Закон України ... 22 черв. 1993 р. // Голос України. – 1993. – 23 лип. – С.11-14; Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 32. – С. 823-837.

7. Про господарські  товариства: Закон України ... 19 верес. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 11 жовт. – С. 10-13; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – С. 1403-1424.

8. Про оренду землі: Закон України ... 6 жовт. 1998 р. // Голос України. – 1998. – 23 жовт. – С. 4,5; Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 46/47. – С. 882-890; Уряд. кур'єр. – 1998. – 22 жовт. – С. 3.; Баланс-Агро. – 1999. – 25 лют. – С. 13-18.

9. Про підприємництво: Закон України ... 7 лют. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 5 берез. – С. 3,6; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 14. – С. 354-360.

10. Про підприємства в Україні: Закон України ... 27 берез. 1991 р. // Голос України. – 1991. – 6 трав. – С. 4-7; Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 24. – С. 611-629.

11. Про плату за землю: Закон України ... 3 лип. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 23 лип. – С. 4, 5; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 38. – С. 1259-1265.

12. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України ... 15 трав. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 черв. – С. 10, 11; Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 45. – С. 828-836.

13. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України ... 17 лип. 1997 р. // Голос України. – 1997. – 13 верес. – С. 4, 5. Економіка АПК. – 1997. – № 7. – С. 89-94;

14. Про ціни і ціноутворення: Закон України ... 3 груд. 1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1990. – № 52. – С. 956-959.

15. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України Л. Кучми ... 12 квіт. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 25 квіт. – С. 10; Офіц. вісн. України. – 2000. – № 15. – С. 606.

16. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України Л. Кучми… 21 квіт. 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 16. – С. 10; Баланс-Агро. – 1999. – 25 лют. – С. 19.

17. Про невідкладні  заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України Л. Кучми ... 10 листоп. 1994 р. // Голос України. – 1994. – 16 листоп. – С. 8. Уряд. кур'єр. – 1994. – 15 листоп. – С. 2;

18. Про невідкладні  заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України Л. Кучми ... 3 груд. 1999 р. // Уряд. кур'єр. – 1999. – 8 груд. – С. 4; Сіл. журн. – 1999. – № 12. – С. 2.

19. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організація: Указ Президента України ... 8 серп. 1995 р. // Голос України. – 1995. – 12 серп. – С. 2.

20. Про затвердження Порядку та розмірів плати, що справляється за видачу державного акта на право власності за землю: Постанова ... 1 черв. 1999 р. № 934 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 22. – С. 118,119; Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 3. – С. 28.

21. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків: Затв. Наказом Голов. упр. держ. казначейства України ... 30 жовт. 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 46. – С. 120-131.

22. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди та договорів оренди землі): Затв. Наказом Держкомзему України ... 4 трав. 1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – С. 358-371.

23. Положення про комісію з реформування (реорганізації) колективного сільськогосподарського підприємства (зразок) // Будні. – 2000. – 14 січ. – С. 7.

24. Поради для комісії з реформування КСП; Поради для селян з реформування КСП // Уряд. кур'єр. – 1999. – 21 груд. – С. 5.

* * *

25. Правове обґрунтування Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки ... 3 груд. 1999 р." // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 2, 4.

26. Указ прийнято – чи поменшає проблем? …: [Наведено офіц. роз'яснення до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Пропозиція. – 2000. – № 1. – С. 6-9.

27. Кулинич П. Паювання та збереження цілісності сільськогосподарських земель – правові та соціально-економічні аспекти // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 6. – С. 4-6.

28. Кулинич П. Правова модель реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств // Сіл. госп-во реформується. – 1999. – Вип. 17. – С. 5-10.

29. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення: [Новим етапом у розв. законодавства про приватиз. с.-г. земель повинне стати "юридич. розморожування" земел. власності] // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 11-14.

30. Юрчишин В.В. Проблеми зміцнення правової бази сільського господарства: [Заг. оцінка стану правов. забезп. аграр. реформувань] // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

31. Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Посіб. – К.: Століття, 1998. – 126 с.

32. Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Дод. – К.: Століття, 1998. – 271 с.

 

33. Антоненко Л.А. К вопросу о собственности на землю: историко-экономический аспект: [При розв'язанні питання слід враховувати іст. досвід, надавати перевагу наук. підходу] // Вісн. аграр. науки. – 1998. – № 1. – С. 58-62.

34. Гайдуцький П.І. Розвивати нові напрями економічних досліджень: [Заст. глави Адмін. Президента України про напрями наук. діяльн. вчен.] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 28-31.

35. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики): Моногр. – Л., 1998. – 294 с.

36. Козьмук П.Ф. Наукові основи реформування земельних відносин у містах // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 38-43.

37. Колюбакін В. Вчені – за реформи // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 3.

38. Не можна дивитись на село як на сукупність безпомічних старих людей: [Розмова з нар. деп. Верхов. Ради України, акад. І. Юхновським про пробл. законодав. забезп. аграр. сектора] / Кор. П. Коротич // Пропозиція. – 2000. – № 3. – С. 6-9.

39. Оніщенко О.М. Ставлення до Указу Президента України про прискорення реорганізації КСП: [Ставлення політиків, вчен., практиків] // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 10-17.

40. Саблук П. Логіку `земельного' Указу коментують фахівці: [Бесіда з дир. ін-ту аграр. економіки] / Кор. О. Гуревич // Україна і світ сьогодні. – 1999. – 18-24 груд. – С. 6-7.

41. Топіха І.Н. Основні підсумки наукових досліджень: [в с.-г. галузі] // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 95.

42. Артикульний Л.О. Розвиток аграрної реформи в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С. 3-7.

43. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: необхідність прискорення: [Заст. глави Адмін. Президента України в підтримку Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки] // Уряд. кур'єр. – 1999. – 14 груд. – С. 4.

44. Гладій М.В. Основні концептуальні положення аграрної політики в Україні: [Віце-прем'єр-міністр України, голова АПУ про стратег. напрямки здійснення аграр. політики].// Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 3-7.

45. Гришківський А. На пульсі реформ: [З прес-конф. голови АПУ М. Гладія] // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 6.

46. Кириленко І.Г. Вишукувати шляхи підвищення ефективності виробництва: [Міністр АПК про вихідні позиції для формув. нової аграр. моделі постреформов. розв. агропром. вир-ва] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

47. Кузнєцов О.М. Розвиток аграрних реформ в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 3-5.

48. Кучма Л.Д. Реформування АПК: конкретна робота, персональна відповідальність: Виступ Президента України на нараді з питань АПК 10 січ. 1997 р. – К.: Нива, 1997. – 23 с.

49. Реформування та розвиток підприємства агропромислового виробництва: Посіб. у питаннях і відповідях / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.

50. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку: [Доп. акад. УААН, дир. ін-ту аграр. економіки на заг. (річних) зборах УААН 29 берез. 2000 р., м. Київ] // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 3-10.

51. Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого агропромислового виробництва в Україні: [Доп. на других Всеукр. зборах (конгр.) вчен. економістів-аграрників 24-25 січ. 2000 р., м. Київ] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 4-25.

52. Сахацький М.П. Розвиток аграрних реформ: [Уроки з іст. відродж. аграр. сфери, які повинні враховуватись при здійсненні реформування сіл. госп-ва] // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 11-16.

53. Хорунжий М. Й. Аграрна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 240 с.

54. Шевченко О. Політична підтримка курсу аграрних реформ // Сіл. час. – 2000. – 28 січ. – С. 3.

55. Шляхи аграрної політики для України: [Матеріали семінару, який відбувся в листоп. 1999 р. на базі Нац. аграр. ун-ту на тему: "Шляхи аграр. політики для України: 30-річ. досвід спіл. політики країн ЄС"] // Пропозиція. – 1999. – № 2. – С. 10-12.

56. Юрченко А.Д. Ринкова аграрна реформа в контексті здійснення земельної реформи: [Визначено систему юридич., економ. та організац. заходів, що слід здійснити в рамках земел. реформи // Вісн. аграр. науки. – 1999. – № 7. – С. 66-69.

57. Юрчишин В.В. Сучасна аграрна політики в системі державотворення України // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 3-10.

58. Артикульний  Л.О., Федієнко П.М. Посилення ролі майнових відносин у здійсненні реформ на селі: [Про визначення майнов. паю] // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 8-11.

59. Гладій М.В. Прискорювати реформування агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 25-28.

60. Власність – найдорожчий ресурс, і селяни мають розпорядитися ним з найбільшою користю для себе і для держави: ["Круглий стіл" з приводу Указу Президента по реформуванню АПК] / Кор. З. Краснодемська // Уряд. кур'єр. – 1999. – 30 груд. – С. 6.

61. Даниленко  А.С. Проблеми реформування земельних відносин в Україні // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 34-35.

62. Земельні відносини щодо земельного паю // Земля поділ. – 1999. – 8 жовт. – С. 2.

63. Канцуров О.О. Визначення осіб, які мають право на отримання майнового паю // Економіка АПК. – 1999. – № 12. – С. 50-53.

64. Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств // Право України. – 1998. – № 12. – С. 58-61.

65. Кашенко О.Л. Регіональні аспекти земельної реформи // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 7-14.

66. Кулинич П. Право власності на землю в Україні // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 4. – С. 13,14.

67. Майновий пай, як його визначити і як ним скористатися: [Консультація] // Будні. – 2000. – 21 січ. – С. 7.

68. Новаковський Л.Я. Реформування земельних відносин в Україні: концептуальні положення та практика здійснення // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 4-10.

69. Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України: Посіб., 4-е вид., випр. та допов. – К.: RONCO, 2000. – 222 с.

70. Поліщук С. Реструктуризація землеволодінь // Земля поділ. – 1999. – 10 лют. – С. 2.

71. Посібник  для власників земельних часток та майнових паїв. – К., 1998. – 63 с.

72. Пулім В.А., Рябоконь В.П. Реформування сільськогосподарських підприємств і реалізація прав власності селянами // Економіка АПК. – 1999. – № 11. – С. 7-11.

73. Сахацький М.П. Розвиток приватної власності на землю в Україні: [Іст. аспект розв. приват. власності на землю] // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 3-8.

74. Третяк А.М. Земельні відносини на сучасному етапі та проблеми реалізації земельної реформи в Україні // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 4. – С. 2, 3.

75. Федоров М.М. Власність на землю як основа формування земельних відносин // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 1999. – № 11. – С. 7-10.

76. Федоров М. Економічне регулювання земельних відносин в аграрній сфері // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 1999. – № 8. – С. 2-6.

77. Федоров М. Паювання земель колективної власності та напрями реалізації громадянами прав на земельну частку (пай) // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 1999. – № 7. – С. 2-5.

78. Як здійснюється продаж землі підприємцям: [Консультація] // Будні. – 2000. – 14 січ. – С. 7.

Ринок землі

79. Граб Н.Я. Земля як товар у ринкових умовах Закарпаття // Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 48-51.

80. Могилова М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 76-79.

81. Песцова О.С. Про формування ринку землі в Україні // Вісн. аграр. науки. – 1998. – № 7. – С. 74,75.

82. Поліщук С. Чи діє ринок землі? // Земля поділ. – 1999. – 23 квіт. – С. 2.

83. Федоров М.М. Грошова оцінка земель у формуванні ринкового середовища аграрної сфери // Бухгалтерія в сіл. гос-ві. – 1999. – № 4. – С. 27-30.

84. Фрітч К. Розвиток ринку землі в Україні // Будні. – 2000. – 4 лют. – С. 9, 10.

85. Шалигіна І.В. Створення ринку землі // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 70-75.

Оренда сільськогосподарських земель

86. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.

87. Договір (проект) оренди землі сільськогосподарського призначення в колективному сільгосппідприємстві // Земля поділ. – 2000. – 10 лют. – С. 5.

88. Єшенко І. Практика оренди землі в господарствах, що співпрацюють з Проектом паювання сільськогосподарських земель в Україні // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 10. – С. 7-11.

89. Кірейцева О.В. Розвиток земельно-орендних відносин в Україні: [Дослідж. іст. аспекту розв. земел.-оренд. відносин в Україні] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 66-70.

90. Кирей В. … А за пай треба платити: [Про те, як деякі пенсіонери, віддаючи свою частку землі в оренду, не думають, скільки їм за це повинні платити орендарі] // Сіл. час. – 1999. – 5 листоп. – С. 1.

91. Круз Г. Оренда сільськогосподарських земель // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 10. – С. 4-6.

92. Легун  В.А., Кучер  М.І. Про умови і порядок укладення договорів оренди землі колективними сільгосппідприємствами // Земля поділ. – 2000. – 10 лют. – С. 5.

93. Лі Р.І. Як організовують оренду сільськогосподарських земель // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 4. – С. 10-13.

94. Методичні підходи до визначення орендної плати за землю / А.Д. Юрченко, В.М. Кулик, І.Б. Іванов та ін.: [Аграр. реформа в АПК] // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 12-19.

95. Омелянчук  І. Земля обирає кращу долю: [Зроблено вибір. Члени колиш. КСП віддали свої земел. паї в оренду підприємцеві] // Уряд. кур'єр. – 2000. – 11 січ. – С. 7.

96. Стариков О. Практика оренди землі в господарствах реструтуризованих Проектом паювання сільськогосподарських земель // Пропозиція. – 1999. – № 11. – С. 72,73.

Загальні питання

97. Агрофірми: створення та діяльність в світлі законодавства України // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 3. – С. 8,9.

98. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Формування конкурентоспроможності реформованих господарств // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 14-16.

99. Володін С. Великотоварне виробництво на приватних землях – шлях до аграрного ринку // Пропозиція. – 2000. – № 3. – С. 12-14.

100. Волощук С.С. Особливості розвитку ринкових структур: [Про нові госп. формув.] // Економіка АПК. – 1999. – № 10. – С. 20-25.

101. Городенко С.В. Реформування сільськогосподарських підприємств на основі спільно-часткової власності // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 27-30.

102. Литвиненко Л. Право на існування: Великотоварне виробництво на основі приватної власності: [Аграр. реформа] // Сіл. час. – 2000. – 9 лют. – С. 5.

103. Малік М.Й., Федієнко П.М. Економічні засади аграрних перетворень: [Про нові аграр. формув.] // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 20-25.

104. Месель-Веселяк В.Я. Напрями реформування агропромислового виробництва в Україні: [Висвітлено значення форм господарювання на приват. основі] // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 36-40.

105. Месель-Веселяк В.Я. Реформування сільськогосподарського виробництва в Україні [Про нові форми господарювання] // Вісн. аграр. науки. – 1998. – № 9. – С. 62-67.

106. Онищенко О.М. Формування в аграрному секторі України організаційної структури ринкової економіки [Про нові форми господарювання] // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 49-53.

107. Роєнко О.А. Товариства з обмеженою відповідальністю в аграрному підприємстві: [Про госп. формув. в АПК] // Економіка АПК. – 1999. – № 10. – С. 42-46.

108. "Як створити нові ефективні сільськогосподарські підприємства в Україні" : Матеріали "круглого столу". – К., 2000. – 67 с.

Фермерство

109. Білей Н. Мертві бджоли не гудуть … [Пробл. фермерства в обл. в світлі президент. Указу про реформування колгоспів] // Україна і світ сьогодні. – 1999. – 18-24 груд. – С. 6.

110. Богуцький О. Розвиток фермерських господарств в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 6. – С. 25-28.

111. Бурдейний І.М. Фермерство як ефективна форма господарювання на селі // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 22-25.

112. Долинський С.В. Фермерство у відродженні підприємницької діяльності // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 31-36.

113. Краснодемська З. З паєм – до фермера: [Реалізація Указу Президента] // Голос України. – 2000. – 3 лют. – С. 8.

114. Нагебецька І. Чому краще родить фермерська нива // Уряд. кур'єр. – 1999. – 21 груд. – С. 6.

115. Новицький В. Колиска фермера або З чого починається реформування АПК // Подолія. – 2000. – 25 січ. – С. 3.

116. Осташко Т. Фермерські господарства України: стан, проблеми й перспективи // Економіст. – 1999. – № 5. – С. 34-38.

117. Паламар  В. Помітна фігура на селі, або Куди йде фермерський рух на Вінниччині? // Подолія. – 2000. – 28 січ. – С. 2.

118. Ратушняк В. Ми розуміємо, у який бік треба скерувати наше фермерство // Пропозиція. – 1999. – № 10. – С. 18, 19.

119. Саєнко М. Розвиток фермерства я пов'язую із збереженням великих господарств // Пропозиція. – 1999. – № 12. – С. 22, 23.

120. Слід  М. Вільна людина у селі вільному: [Про перших фермерів Могилів-Поділ. р-ну] // Будні. – 2000. – 1 січ. – С. 2.

121. Томіч І.Ф. Фермерські господарства на шляху розвитку // Економіка АПК. – 1999. – № 2. – С. 58-60.

Сільськогосподарські  кооперативи

122. Волик А.М. Розвиток виробничої та обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні: [Про досвід кооператив. руху] // Економіка АПК. – 2000. – № 4. – С. 38, 39.

123. Дорош М. Прообраз КСП: [До витоків кооператив. руху в Україні] // Подолія. – 2000. – 25 січ. – С. 3.

124. Іолкін Я. Правовий статус сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу // Сіл. госп-во реформується. – 1999. – Вип. 17. – С. 19-21.

125. Сільськогосподарський  обслуговуючий кооператив // Сіл. час. – 2000. – 4 лют. – С. 8-10.

126. Установчий договір про створення агрокооперативу приватних пайовиків "Перемога": Статут агрокооперативу приватних пайовиків "Перемога" // Вінниччина. – 2000. – 25 лют. – С. 10,11.

Приватно-орендні підприємства

127. Кулинич П., Холстед К. Створення та діяльність приватно-орендних підприємств у сільському господарстві України: Правові питання // Сіл. госп-во реформується. – 1997. – Вип. 5. – С. 14, 15.

128. Роєнко О.А. Розвиток приватно-орендних підприємств у Черкаській обл. // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 25-31.

Підсобні господарства

129. ЛАКШТАНОВА Д. Виробництво в особистих господарствах // Земля поділ. – 2000. – 4 лют. – С. 2.

130. Мельник Л.Е., Макаренко  А.П., Любович А.А. Подсобные хозяйства населения: реалии и перспективы // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 28-35.

131. Особистим підсобним господарствам – всіляку підтримку / Із виступу нач. АПК Вінниц. облдержадмін. В.В. Чернія на сес. облради // Земля поділ. – 2000. – 18 лют. – С. 1, 2.

132. Дмитрук Б.П., Цимбалюк Ю.А. Досвід роботи українсько-німецького підприємства з іноземними інвестиціями "Агро-Технік-Воронівці" АТД: [Реформування п-в АПК і створення нових форм господарювання] // Економіка АПК. – 1999. – № 10. – С. 92-96.

133. Залучення інвестицій у сільське господарство та реструктуризація КСП: аналіз досвіду і рекомендації // Пропозиція. – 1999. – № 4. – С. 61, 62.

134. Збарський В.К., Бурдейний І.М. Критерії оптимізації та важливість інвестування фермерських господарств // Бухгалтерія в сіл. гос-ві. – 2000. – № 2. – С. 15-18.

135. Зоря С.І. Інвестиційний клімат у сільському господарстві: стан та напрями поліпшення // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 78-81.

136. Михайлов  Ю. Інвестиції в сільське господарство не йдуть, бо влада не бажає змін // Пропозиція. – 1998. – № 12. – С. 14, 15.

137. Пріб К.А. Важелі непрямого регулювання інвестиційної діяльності // Економіка АПК. – 1998. – № 11. – С. 71-75.

138. Пріб К.А. Інвестування розвитку соціальної сфери села // Агроінком. – 1998. – № 7/8. – С. 45-47.

139. Пуховиця М. Діалоги у Празі, або Чому не йдуть інвестиції в сільське господарство України // Сіл. час. – 1999. – 22 січ. – С. 12, 13.

140. Савчук Ю.С. Збереження і залучення іноземних інвестицій в умовах світової кризи // Вісн. аграр. науки. – 1999. – № 3. – С. 77, 78.

141. Старіков О. Залучення інвестицій у сільське господарство та реструктуризація КСП: аналіз досвіду і рекомендації // Пропозиція. – 1999. – № 4. – С. 61,62; № 5. – С. 61.

142. Старіков О. Інвестиції в аграрне виробництво // Сіл. гос-во реформується. – 1999. – Вип. 18. – С. 4-8.

143. Старіков О. Практика інвестиційної діяльності в господарствах ППСГЗ // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 16. – С. 4-7.

144. Сьомченков О.А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 70-77.

145. Шикуленко О. Правові форми залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво // Сіл. гос-во реформується. – 1999. – Вип. 17. – С. 16-19.

146. Литвиненко Л. Перші кроки реалізації Указу: [Доля багатомільйонних боргів КСП. Кому належатимуть об'єкти соц. сфери?] // Сіл. час. – 2000. – 14 січ. – С. 3.

147. Матруніч Д.О. Бути чи не бути?: [Пробл. розв. села: бесіду з начальником упр. соц. розв. села М-ва АПК України Д.О. Матрунічем вів кор. П. Коломієць] // Вісті. – 1999. – 18 листоп. – С. 8.

148. Басенко А. У новий рік – з надією: [Відповідь на запит. дає учасн. семінару "Реформування соц. інфраструктури і розв. особистих підсоб. госп-в" зав. від. аграр. і соц. політики УААН, акад. В. Юрчишин // Сіл. час. – 2000. – 12 січ. – С. 1-3.

149. Ліфантій  Р. І вчителі мають паї: [В КСП "Дружба" Новомиколаїв. р-ну Запоріз. обл. наділили землю учителям і всім працівникам соц. сфери. Як тим, хто сьогодні працює, так і пенсіонерам] // Сіл. час. – 1999. – 31 груд. – С. 6.

150. Сук В. Розпорядження об'єктами соціально -побутового призначення колишнього КСП: Черкаський досвід // Сіл. госп-во реформується. – 1999. – Вип. 19. – С. 13,14.

151. Галанець В.Г. Наслідки аграрної реформи: [На прикл. Львів. обл. показано процес організац. перетворень, який розпочався раніше, ніж в інших регіонах] // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 140-142.

152. Долудь Е., Типлак П. Приватизация и реструктуризация в сельском хозяйстве Украины – результаты и последствия для работников крупных сельскохозяйственных предприятий Житомирской обл. // Економіка АПК. – 1999. – № 11. – С. 15-24.

153. Єшенко І., Данилишин М. Реформування тов. "Нива" Козівського р-ну Тернопільської обл. // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 11. – С. 17-19.

154. Жаренко В. Реорганізація сільськогосподарських підприємств у господарські формування ринкового типу. Організаційно-правові аспекти: [З досвіду реформування с.-г. п-в у Сум. обл.] // Сіл. госп-во реформується. – 1999. – Вип. 17. – С. 13-15.

155. Могилова  М.М. Реформування сільськогосподарських підприємств на Луганщині // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 32-35.

156. Нестерук Ю.О. Стратегія спільного сільськогосподарського підприємства: [Досвід господарювання СП Черкас. і Вінниц. обл. на оренд. землях] // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 91-94.

157. Полоз В.О. Практичний досвід реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств при виконанні Проекту паювання сільськогосподарських земель в Миколаївській обл. // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 11. – С. 13-16.

158. Пономаренко Н. Результати діяльності реструктурованих сільськогосподарських підприємств Сумської. обл. // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 11. – С. 8-11.

159. Скальський В.В. Реформування сільськогосподарських підприємств у Теофіпольському р-ні Хмельницької обл. // Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 7-10

160. Дем'яненко С. Приклад реструктуризації КСП "Сигнал" Козятинського р-ну Вінницької обл. // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – Вип. 14. – С. 8-11.

161. Дончик Т. Земля і люди: [Відповіді на запит. першого заст. голови облдержадмін. Г. Заболотного під час нарад з керівниками і спеціалістами АПК] // Вінниччина. – 2000. – 14 січ. – С. 2.

162. Дробчак Г. "Оксамитова революція" у Саїнці: [Про пробл. АПК в Чернівец. р-ні в світлі президент. Указу] // Сіл. вісті. – 2000. – 28 берез.

163. Жаркова Л. Найкраще сільське споживче товариство – на Вінниччині: [Чернів. сіл. спожив. т-во посіло І місце у конкурсі ред. "Вістей…"] // Вісті. – 2000. – 24 берез. – С. 2.

164. Захар’яш Є. Шлях до себе: [Досвід господарювання корпорації "Липівка" Томашпіл. р-ну] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2000. – № 2. – С. 2.

165. Земля на засадах приватної власності / Розмову вів голова райдержадмін. Могилів-Поділ. р-ну. Більшість селян Указ заставив задуматись // Будні. – 2000. – 14 січ. – С. 1.

166. Іванов Ю. Достаток починається з села: [Інтерв'ю голови облдержадмін. про реформування аграр. сектора економіки] / Кор. С. Дрешпак // Панорама. – 2000. – 29 берез.

167. Коваль А. Як реформується аграрний сектар [Вінниц.] обл. // Земля поділ. – 2000. – 14 січ. – С. 3.

168. Ковтонюк І. План для садиби: [Вінниц. облрада затвердила прог. розв. особ. підсоб. госп-в обл.] // Україна молода. – 2000. – 26 лют. – С. 5.

169. Мельник В. 5,5 миллиона гривен – на поддержку "частника": [На сес. Вінниц. облради затвердж. прогр. підтримки приват. підсоб. госп-в] // День. – 2000. – 19 февр.

170. Михайловський А. Реструктуризація: крок за кроком // Сіл. вісті Вінниччини. – 2000. – № 1. – С. 2. – (Вкл. до газ. "Подолія").

171. На селі потрібен господар: [Звернення голови Вінниц. облдержадмін. Ю. Іванова до жителів обл.] // Земля поділ. – 2000. – 14 січ. – С. 1.

172. Никоненко А. Реформування майнових відносин при реструктуризації КСП "Сигнал" // Сіл. госп-во реформується. – 1998. – № 14. – С. 11-13.

173. Сікорський Ю. Реформування АПК – шлях до стабільності: [Підсумки візиту до Вінниці Прем'єр-міністра України В. Ющенка] // Панорама. – 2000. – 8 берез.

174. Чебан О. Реформи на користь господарю: [Про роботу в нових умовах с.-г. п-ва "Світанок" с. Паріївка Іллінец. р-ну] // Уряд. кур'єр. – 2000. – 23 берез. – С. 7; Панорама. – 2000. – 29 берез.

175. Як живеш, аграрна житнице України, Вінниччино?: [Про позитив. досвід господарювання розмову вів заст. голов. ред. журн. "Пропозиція" Ю. Михайлов] // Пропозиція. – 1999. – № 12. – С. 16-17.

176. Якщо держава борги КСП спише, то чи не наживуть їх знову новостворені підприємства?: [Інтерв'ю з нач. упр. АПК Жмерин. р-ну С. Стеценком] // Подолія. – 2000. – 28 січ. – С. 2.

Aмбросов В.Я. – 98

Антоненко Л.А. – 33

Артикульний Л.О. – 42, 58.

Басенко А. – 148

Берлач А. – 86

Білей Н. – 109

Бугуцький О. – 110

Бурдейний І.М. – 111, 134

Волик А.М. – 122.

Володій С. – 99

Волощук С.С. – 100

Гайдуцький П.І. – 34, 43

Галанець В.Г. – 151

Гладій М.В. – 35, 44, 59

Городенко С.В. – 101.

Граб Н.Я. – 79

Гришиківський А. – 45

Гуревич О. – 40

Даниленко А.С. – 61

Данилишин М. – 153

Дем'яненко С. – 160

Дмитрук Б.П. – 132

Долинський С.В. – 112

Долудь Е. – 152

Дончик Т. – 161

Дорош М. – 123

Дрешпак С. – 166

Дробчак Г. – 162

Єшенко І. – 88, 153

Жаренко В. – 154

Жаркова Л. – 163

Заболотний Г. – (161)

Захар'яш Є. – 164

Збарський В.К. – 134

Зоря С.І. – 135

Іванов І.Б. – 94

Іванов Ю. – 166, (171)

Іолкін Я. – 124

Канцуров О.О. – 63

Каракаш І. – 64

Кашенко О.Л. – 65

Кирей В. – 90

Кириленко І.Г. – 46

Кірейцева О.В. – 89

Коваль А. – 167

Ковтонюк І. – 168

Козьмук П.Ф. – 36

Коломієць П. – 147

Колюбакін В. – 37

Коротич П. – 38

Краснодемська З. – 60, 113

Круз Г. – 91

Кузнецов О.М. – 47

Кулик В.М. – 94

Кулинич П.Ф. – 27, 28, 29, 6,127

Кучер М.І. – 92

Кучма Л.Д. – 15, 16, 17, 18, 48

Лакштанова Д. – 129

Легун В.А. – 92

Литвиненко Л. – 102, 146

Лі Р.І. – 93

Ліфантій Р. – 149

Любович А.А. – 130

Макаренко А.П. – 130

Малік М.Й. – 103

Маренич Т.Г. – 98

Матруніч Д.О. – 147

Мельник Л.Е. – 130

Мельник В. – 169

Месель-Веселяк В.Я. – 104, 105

Михайлов Ю. – 136, 175

Михайловський А. – 170

Могилова М.М. – 80, 155

Нагребецька І. – 114

Нестерук Ю.О. – 156

Никоненко А. – 172

Новаковський Л.Я. – 68

Новицький В. – 115

Осташко Т. – 116

Омелянчук І. – 95

Онищенко О.М. – 39, 106

Паламар В. – 117

Песцов О.С. – 81

Поліщук С. – 70, 82

Полоз В.О. – 157

Пономаренко Н. – 158

Пріб К.А. – 137, 138

Пуговиця М. – 139

Пулім В.А. – 72

Ратушняк В. – 118

Роєнко О.А. – 107, 128

Рябоконь В.П. – 72

Саблук П.Т. – 40, 49, 50, 51

Савчук Ю.С. – 140

Саєнко М. – 119

Сахацький М.П. – 52, 73

Сікорський Ю. – 173

Скальський В.В. – 159

Слід М. – 120

Старіков О. – 96, 141, 142, 143

Стеценко С. – (176)

Сук В. – 150

Сьомченков О.А. – 144

Тиллак П. – 152

Томіч І.Ф. – 121

Топіха І.Н. – 41

Третяк А.М. – 74

Федієнко П.М. – 58, 103

Федоров М.М. – 75, 76, 77, 83

Фрітч К. – 84

Холстед К. – 127

Хорунжий М.Й. – 53

Цимбалюк Ю.А. – 132

Чебан О. – 174

Черній В.В. – 131

Шалигіна І.В. – 85

Шевченко О. – 54

Шикуленко О. – 145

Юрченко А.Д. – 56, 94

Юрчишин В.В. – 30, 57, 148

Юхновський І. – 38

Ющенко В. – (173)

 

Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми

Бібліографічний покажчик

 

Укладач - Т. Побережна

Редактор - М. Спиця

Консультант - Г. Авраменко

Комп'ютерний набір - Н. Дорошенко

Тиражування на ксероксі - Г. Стратієнко

Відповідальний за випуск - М. Карягіна

Аграрна реформа в Україні


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Аграрна реформа в Україні:

пошуки, здобутки, проблеми

Бібліографічний покажчик

Вінниця, 2000 


Стан економіки аграрного сектора України зумовлює активізацію пошуку шляхів виходу з економічної кризи та розвитку підприємницької діяльності.

Головною метою реформування економіки АПК є формування конкурентноспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продовольчої безпеки країни.

На виконання Указу Президента України Л. Кучми "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 року № 1529/99 започатковано новий етап аграрної реформи в Україні.

Мета даного бібліографічного покажчика – надати ділову інформацію працівникам обласного та районних сільгоспуправлінь, керівникам, спеціалістам АПК, сільськогосподарським товаровиробникам, власникам переробних підприємств, всім, хто вирішує питання реалізації визначених Указом заходів по реформуванню АПК.

В покажчик включені книги цієї тематики, статті з періодичних видань, які вийшли за останні роки.

Систематизована література за розділами і підрозділами. В межах розділів матеріали подані в алфавітній послідовності, лише у першому – в логічній. Підбір літератури закінчено 29 квітня 2000 року.

В разі відсутності на місцях видань, включених у покажчик, звертайтесь до фахівців центральної бібліотеки, за допомогою яких Ви зможете отримати потрібні матеріали по МБА з фонду обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва чи замовити їх копії за відповідну плату.